Νόμος 319 ΦΕΚ Α΄111/10.5.1976
Περί αντικαταστάσεως διατάξεών τινών του Ν.Δ. 1140/1972 “περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί καταστάσεως των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων διατάξεων”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθον 1
Υπηρεσιακόν Συμβούλιον παρ` εκάστη Νομαρχία
Το άρθρον 63 του Ν.Δ. 1140/1972 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Παρ` εκάστη Νομαρχία συνιστάται υπηρεσιακόν συμβούλιον συγκροτούμενον δι` αποφάσεως του νομάρχου και αποτελούμενον:
α) Εκ του διευθυντού της Νομαρχίας ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού επί πλειόνων δε διεθυντών εκ του αρμοδίου επί των θεμάτων τοπικής αυτοδιοικήσεως ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού, ως προέδρου.
β) Εκ του τμηματάρχου τοπικής αυτοδιοικήσεως της Διευθύνσεως Εσωτερικών της Νομαρχίας.
γ) Εξ ενός δημοτικού συμβούλου του δήμου της έδρας του νομού.
δ) Εξ ενός υπαλλήλου του Α1 Κλάδου Διοικητικού της Διευθύνσεως Εσωτερικών της Νομαρχίας, επί βαθμοίς 5ω έως 4ω και μη υπηρετούντος τοιούτου εξ ετέρου υπαλλήλου του αυτού Κλάδου.
ε) Εξ ενός μονίμου δημοτικού υπαλλήλου επί 5ω τουλάχιστον βαθμώ, μη υπάρχοντος δε τοιούτου, εξ ενός επί 6ω έως 8ω βαθμών, ή οσάκις συζητούνται θέματα αφορώντα κοινοτικούς υπαλλήλους, εξ ενός κοινοτικού υπαλλήλου επί τοις αυτοίς βαθμοίς ή εν ελλείψει κοινοτικών υπαλλήλων των βαθμών τούτων, ετέρου κοινοτικών υπαλλήλου, προτεινομένων υπό των οικείων υπαλληλικών οργανώσεων, εν ελλείψει δε τοιούτων οργανώσεων, υπό του Νομάρχου.
2. Καθήκοντα γραμματέως του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Α` Κατηγορίας του τμήματος τοπικής αυτοδιοικήσεως της Διευθύνσεως Εσωτερικών της Νομαρχίας επί 8ω έως 6ω βαθμών.
3. Το κατά το παρόν άρθρον υπηρεσιακόν συμβούλιον είναι αρμόδιον δια τους μέχρι και του 4ου βαθμού υπαλλήλους περί ων το άρθρον 1, του παρόντος των εν τη περιφερεία του νομού οργανισμών, επιφυλασσομένων των διατάξεων των επομένων άρθρων 64 και 65”.

Άρθον 2
Υπηρεσιακόν Συμβούλιον παρά τοις Δήμοις Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης.
Το άρθρον 64 του Ν.Δ. 1140/1972 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Παρ` εκάστω των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, συνιστάται ίδιον υπηρεσιακόν συμβούλιον, συγκροτούμενον δι` αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών, πλην του παρά τω Δήμω Θεσσαλονίκης συγκροτουμένου δι` αποφάσεως του Νομάρχου Θεσσαλονίκης και αποτελούμενον:
α) Εκ τριών υπαλλήλων αρμοδιότητος του Υπουργείου Εσωτερικών επί βαθμώ 2ω, του αρχαιοτέρου τούτων οριζομένου ως προέδρου. Εφ` όσον παρά τω Υπουργείω Βορείου Ελλάδος ή παρά τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης δεν υπηρετεί ο αναγκαίος αριθμός υπαλλήλων αρμοδιότητος του Υπουργείου Εσωτερικών δια την συγκρότησιν του συμβουλίου, δύναται ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης να συμπληροί το ΥπηρεσιακόνΣυμβούλιον δια του ορισμού ως μελών τούτου τακτικών τε και αναπληρωματικών υπαλλήλων επί βαθμώ 2ω, εχόντων την έδραν των εν τη πόλει της Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητος ετέρων Υπουργείων.
β) Εξ ενός δημοτικού συμβούλου του οικείου Δήμου.
γ) Εξ ενός μονίμου υπαλλήλου του οικείου δήμου επί 4ω τουλάχιστον βαθμώ προτεινομένου υπό του δημάρχου.
2. Καθήκοντα γραμματέως εκτελεί υπάλληλος Α` Κατηγορίας του οικείου δήμου επί 8ω έως 6ω βαθμώ.
3. Το κατά το παρόν άρθρου υπηρεσιακόν συμβούλιον είναι αρμόδιον δια τους μέχρι και του 4ου βαθμού υπάλληλος των εν παραγράφω 1 του άρθρου 31 οργανισμών, επιφυλασσομένης της διατάξεως της παρ. του επομένου άρθρου”.

Άρθον 3
Υπηρεσιακόν Συμβούλιον παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών.
Το άρθρον 65 του Ν.Δ. 1140/1972 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Παρά τω Υπουργείω των Εσωτερικών συνιστάται υπηρεσιακόν συμβούλιον προσωπικού των δήμων, κοινοτήτων και των παρ` αυτοίς ιδρυμάτων και νομικών προσώπων, συγκροτούμενον δι` αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελούμενον:
α) Εκ του γενικού διευθυντού τοπικής αυτοδιοικήσεως, ως προέδρου.
β) Εκ του διευθυντού της τοπικής αυτοδιοικήσεως.
γ) Εκ του διευθυντού του προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως.
δ) Εξ ενός διοικητικού επιθεωρητού επί βαθμώ 2ω.
ε) Εξ ενός δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων ή Πειραιώς.
στ) και
ζ) Εξ ενός υπαλλήλου εξ εκατέρου των Δήμων Αθηναίων και Πειραιώς, επί βαθμώ 1ω έως 3ω προτεινομένων υπό των οικείων δημάρχων.
2. Καθήκοντα γραμματέως εκτελεί διοικητικός υπάλληλος Α` κατηγορίας της αρμοδιότητος του Υπουργείου των Εσωτερικών επί 8ω έως 6ω βαθμώ.
3. Το κατά το παρόν άρθρον υπηρεσιακόν συμβούλιον είναι αρμόδιον δια τους υπαλλήλους των κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 1 οργανισμών όλης της Επικρατείας, επί βαθμώ 3ω και άνω, προκειμένου δε περί προαγωγών, επί βαθμώ 4ω και άνω”.

Άρθον 4
Συγκρότησις Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Το άρθρον 66 του Ν.Δ. 1140/1972 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Τα μέλη εκάστου υπηρεσιακού συμβουλίου μετά ισαρίθμων αναπληρωματικών ορίζονται επί διετεί θητεία, αρχομένης από 1ης Ιανουαρίου, δι` αποφάσεως του αρμοδίου προς συγκρότησιν αυτών οργάνου εκδιδομένης εντός του μηνός Δεκεμβρίου του δευτέρου έτους της θητείας των. Κατά την πρώτηνεφαρμογήν του παρόντος τα ως άνω μέλη ορίζονται εντός δύο μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του, η δε θητεία τούτων λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1976.
2. Διαρκούσης της διετούς θητείας δεν επιτρέπεται η αντικατάστασις των μελών των συμβούλων, εις μη κατά την αυτήν διαδικασίαν και εφ` όσον συντρέχουν αποδεδειγμένως σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι, βεβαιούμενοι δια της σχετικης αποφάσεως.
3. Ο συγκροτών έκαστον συμβούλιον ορίζει τα μη υπό του νόμου ειδικώς καθοριζόμενα μέλη αυτού. Οι δημοτικοί σύμβουλοι ορίζονται υπό των οικείων δημοτικών συμβουλίων. Εάν το δημοτικόνσυμβούλιον δεν ήθελεν ορίσει τους δημοτικούς συμβούλους μέχρι της εικοστής Δεκεμβρίου, ούτοι ορίζονται υπό του αρμοδίου προς συγκρότησιν των συμβουλίων οργάνου.
4. Δια της περί συγκροτήσεως των συμβουλίων αποφάσεως ορίζονται και οι γραμματείς αυτών μετά των αναπληρωτών των”.

Άρθον 5
Λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Το άρθρον 67 του Ν.Δ. 1140/1972 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Εκαστον υπηρεσιακόν συμβούλιον αποτελεί ιδίαν αρχήν.
2. Εις τα συμβούλια εισηγούνται τα υπό του προέδρου οριζόμενα μέλη.
3. Τα υπηρεσιακά συμβούλια συγκαλούνται εις συνεδρίαν κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του προέδρου απευθυνομένης προς άπαντα τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου τακτικά και αναπληρωματικά τρείς τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης προς συνεδρίαν και περιλαμβανούσης τα θέματα άτινα θα συζητηθούν κατ` αυτήν και τους εισηγητάς εφ` εκάστου των θεμάτων τούτων.
4. Η εις το συμβούλιον, συμμετοχή αναπληρωματικού μέλους επιτρέπεται μόνον εν περιπτώσει ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος του τακτικού, γενομένης ρητής περί τούτου μνείας εις τα πρακτικά.
5. Αι πράξεις του συμβουλίου διατυπούνται εις πρακτικά, υπογραφόμενα υπό του προέδρου και του γραμματέως. Εις τα πρακτικά αναγράφονται άπαντα τα ονόματα των συμμετοχόντων μελών καταχωριζομένης εν αυτοίς και της γνώμης των τυχόν μειοψηφούντων.
6. Το επταμελές συμβούλιον συνεδριάζει παρόντων εξ τουλάχιστον μελών, δια δε την λήψιν αποφάσεων ή έκδοσιν γνωμοδοτήσεων απαιτείται απόλυτος πλειοψηφία των παρόντων, εν ισοψηφία νικώσης της ψήφου του Προέδρου. Εάν υπάρχουν πλείονες των δύο γνωμών οι ακολουθούντες την ασθενεστέραν οφείλουν να προσχωρήσουν εις μίαν των επικρατεστέρων αυτής.
7. Τα πενταμελή συμβούλια συνεδριάζουν παρόντων τεσσάρων τουλάχιστον μελών, δια δε την λήψιν αποφάσεων ή έκδοσιν γνωμοδοτήσεων απαιτείται απόλυτος πλειοψηφία των παρόντων, εν ισοψηφία νικώσης της ψήφου του προέδρου. Εάν υπάρχουν πλείονες των δύο γνωμών οι ακολουθούντες την ασθενεστέραν οφείλουν να προσχωρήσουν εις μίαν των επικρατεστέρων αυτής”.

Άρθον 6
Νομικός σύμβουλος και βοηθοί αυτού Δήμου Θεσσαλονίκης.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 102, του Ν.Δ. 1140/1972 αντικαθίσταται αφ` ης ίσχυσεν ως ακολούθως:
“3. Αι παρά τω Δήμω Θεσσαλονίκης θέσεις νομικού συμβουλίου και των βοηθών αυτού ορίζονται, η μεν του νομικού συμβούλου επί βαθμω και αποδοχαίς παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αι δε των βοηθών αυτού επί βαθμώ και αποδοχαίς Δικαστικού Αντιπροσώπου Α` τάξεως.
Επ` αυτών εφαρμόζονται αι περί προαγωγής διατάξεις του παρόντος Νομ. Δ/τος.
Αι θέσεις αύται καταργούνται άμα τη καθ` οιονδήποτε τρόπον εξόδω εκ της υπηρεσίας των κατεχόντων ταύτας. Αντί των καταργουμένων τούτων θέσεων δύναται να ορίζωνται θέσεις δικηγόρων κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1.
Ο αριθμός των οριζομένων θέσεων δικηγόρων, συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού των υπηρετούντων νομικών συμβούλων, και βοηθών νομικών συμβούλων. Μετά την έξοδον εκ της υπηρεσίας του νομικού συμβούλου και των βοηθών νομικού συμβούλου μία των θέσεων δικηγόρων δύναται να ορισθή ως θέσις νομικού συμβούλου, άμα και προϊσταμένου του γραφείου δικαστικού του δήμου, επί αντιμισθία ίση προς τον βασικόν μισθόν διοικητικού διευθυντού επί βαθμώ 3ω.
Η αντιμισθία των λοιπών δικηγόρων ορίζεται ίση προς τον βασικόνμισθόν διοικητικού τμηματάρχου επί βαθμώ 5ω ή 4ω”.

Άρθον 7
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται εν αυτώ.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη  7 Μαΐου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ