Νόμος 318 ΦΕΚ Α΄ 111/10.5.1976
Περί συστάσεως οργανικών θέσεων του Επιστημονικού και Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού του Οίκου Ναύτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Σύστασις οργανικών θέσεων
Συνιστώνται παρά τω Οίκω Ναύτου οργανικαί θέσεις μονίμου Επιστημονικού και Βοηθητικού υγειονονικού προσωπικού ως ακολούθως:
α) Ιατρών 122
β) Οδοντιατρών 6
γ) Φαρμακοποιών 1
δ) Νοσοκόμων 11
ε) Χειριστών εμφανιστών Παρασκευαστών ακτινολογικού 3

Άρθρον 2
Κατανομή θέσεων και Προσωπικού
Η κατανομή των κατά το προηγούμενο άρθρον θέσεων και η εις αυτάς διάθεσις του Υγειονομικού Προσωπικού ενεργείται μετ` απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου εγκρινομένην υπό του Υπουργού Εμπορίου Ναυτιλίας, εις τας Κεντρικάς Υπηρεσίας και Περιφερειακά Γραφεία ως και τα Επαρχιακά Παραρτήματα και Γραφεία του Οίκου Ναύτου προς εκτέλεσιν καθηόντων Ελεγκτού ή ετέρων συναφών προς την ειδικότητάτου καθηκόντων κατά την εφαρμογήν του θεσμού του οικογενειακού Ιατρού εις τους ναυτικούς.

Άρθρον 3
Διορισμός υπηρετούντος επί συμβάσει Επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού

1. Εις τας συνιστωμένας δια του άρθρ. 1 θέσεις διορίζονται οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος υπηρετούντες εις τα υπό του Β.Δ. 55/1964 “περί Επιστημονικού και Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού του Οίκου Ναύτου” (ανωτ. αριθ. 6) προβλεπομένας επί συμβάσει θέσεις και έχοντες εις τας θέσεις ταύτας τουλάχιστον ενός έτους ευδόκιμονυπηρεσίαν, προτιμωμένων των εχόντων το μακρότερον εις ταύτας χρόνον υπηρεσίας.

2. Δια τον κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου διορισμόν απαιτείται ο ενδιαφερόμενος:
α) Να υποβάλη αίτησιν εις την αρμόδιανυπηρεσίαν του Οίκου Ναύτου εντός ανατρεπτικής προθεσμίας (ενός μηνός) από της δημοσιεύσεως του παρόντος.
β) Να κέκτηνται τα υπό της κειμένης Νομοθεσίας προβλεπόμενα γενικά και ειδικά προσόντα της θέσεως εις ην θα διορισθή.
γ) Να έχηηλικίαν ουχί μεγαλυτέραν των 55 ετών κατά την ημέραν της αρχικής προσλήψεώς του εις ΟίκονΝαύτου, ως ημερομηνία γεννήσεως λαμβανομένης της 31ης Δεκεμβρίου του έτους της γεννήσεως.
δ) Να μη κατέχη δια διορισμού ετέραν θέσιναπαγορευομένην εις δημοσίους υπαλλήλους συμφώνως προς τας διατάξεις του Νομ. 1811/1951 “περί Κώδικος καταστάσεως δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων” ούτε να συνταξιοδοτήται εξ ιδίας υπηρεσίας εις τοιαύτην θέσιν.
ε) Να κριθή υπό ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου εκφράζοντος σύμφωνονγνώμην δια τον διορισμόν αυτού.
Σημ.: όπως τα εδαφ. δ) και ε) προστέθηκαν δια του άρθρ. 6 Νομ. 374/1976.

3. Εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου και υπό τους εν αυτώ όρους υπάγονται και οι επί συμβάσει αορίστου χρόνου υπηρετήσαντες ιατροί του Οίκου Ναύτου και απολυθέντες την 31.12.1975 συνεπεία της καθ` οιονδήποτε τρόπον καταλήψεώς των υπό του ορίου ηλικίας, ρυθμιζομένων των αφορώντων αυτούς θεμάτων περί ων τα εδάφ. δ` και ζ` του άρθρ. 6 υπό των εκδοθησομένων προς τούτο συναφών Π.Δ/των.

Άρθρον 4
Περιορισμός των επί συμβάσει θέσεων

1. Αι υπό του Β.Δ. 55/1964 προβλεπόμεναι θέσεις Επιστημονικού και Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Οίκου Ναύτουμειούνται κατ` αριθμόν αντιστοίχως άμα τη πληρώσει των υπό του άρθρ. 1 του παρόντος νόμου προβλεπομένων θέσεων.

2. Οι δι` οιονδήποτε λόγον υπηρετούντες παρά τω ΟίκωΝαύτου επί συμβάσει αορίστου χρόνου κατά το Β.Δ. 55/1964 και μη καταλαμβάνοντεςοργανικάςθέσιες κατά τας διατάξεις του παρόντος και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδοθησομένων διαταγμάτων εξακολουθούν να διέπωνται υπό των διατάξεων του ως άνω Β.Δ/τος, διατηρούμενοι επί συμβάσει Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου υπό τας αυτάς ως μέχρι σήμερον προϋποθέσεις.

Άρθρον 5
Αντικαθίσταται το άρθρ. 5 Νομ. 6002/1934).

Άρθρον 6
Ρύθμισις ετέρων συναφών θεμάτων
Δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται:
α) Τα της διαρθρώσεως των δια του άρθρ. 1 του παρόντος συνιστωμένων θέσεων κατά κατηγορίας, κλάδους, βαθμούς και ειδικότητας.
β) Τα της αναδιαρθρώσεως κατά βαθμούς των θέσεων των μονίμων Φαρμακοποιών ως και των τοιούτων του λοιπού μονίμου βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού του Οίκου Ναύτου.
γ) Τα δια τον διορισμόν εις τον εισαγωγικόνβαθμόν εκάστου κλάδου απαιτούμενα τυπικά προσόντα προσωπικού και λοιπαί προϋποθέσεις μετά την καθ` οιονδήποτε τρόπον αποχώρησιν εκ της υπηρεσίας του κατά τας διατάξεις του άρθρ. 3 του παρόντος προσωπικού.
δ) Τα της ασφαλίσεως των κατά το άρθρ. 3 του παρόντος διοριζομένων ως και των εφ` εξής διοριζομένων, καθώς και των υπηρετούντων κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος μονίμων φαρμακοποιών.
ε) Τα της συγκροτήσεως, συνθέσεως, λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων του εν άρθρ. 3 περίπτ. (ε) του παρόντος ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
στ) Τα της συστάσεως Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου δια το ΥγειονομικόνΠροσωπικόν.
ζ) Τα της ενάρξεως του κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου διοριζομένου Επιστημονικού και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού εις τας διαρθρωθησομένας θέσεις αναλόγως του επί συμβάσει χρόνου υπηρεσίας του εις ΟίκονΝαύτου.

Άρθρον 7
Δι` αποφάσεως του Δ.Σ. του Οίκου Ναύτου εγκρινομένης υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας δύναται να διευρυνθή η αρμοδιότης του δυνάμει του άρθρ. 6 του Ν.Δ. 221/1973 (ΦΕΚ 273 Α`/1975) συσταθέντος παρά τω ΟίκωΝαύτου οργάνου Εποπτείας Νοσηλευτικού Ιδρύματος Εμπορικού Ναυτικού, ανατιθεμένων αυτώ και καθηκόντων ελέγχου δαπανών ιατρικής, φαρμακευτικής και νοσηλευτικής περιθάλψεως του Οίκου Ναύτου.

Άρθρον 8
Εναρξις ισχύος
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη  7 Μαΐου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ