Νόμος 317 ΦΕΚ Α΄111/10.5.1976
Περί του συνταξιοδοτικού δικαιώματος του τακτικού προσωπικού, α) του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών και του Οργανισμού Ελέγχου των δι’ Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών, β) του Ταμείου Ασφαλίσεως Ασθενείας και Προνοίας Λιμενεργατών Πειραιώς, γ) του Ταμείου Συντάξεως Εκτελωνιστών, δ) του Ταμείου Συντάξεως Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων, ε) του Ταμείου Συντάξεως Ηθοποιών, Συγγραφέων και Τεχνικών Θεάτρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1.Οργανισμού Ελέγχου των δι` αυτοκινήτων Συγκοινωνιών και αι οικογένειαι τούτων δικαιούνται συντάξεως εκ του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών, υφ` ους όρους και οι τακτικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεως και αι οικογένειαι αυτών εκ του Ιδρύματος τούτου. Υπηρεσία παρέχουσα δικαίωμα εις σύνταξιν είναι η παρά τω ΤΣΑ και ΟΕΑΣ παρασχεθείσα εν ιδιότητι τακτικού υπαλλήλου τοιαύτη.
Δια την συνταξιοδότησιν των τακτικών υπαλλήλων του ΟΕΑΣ καταβάλλεται η υπό των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.Δ. 404/74 προβλεπομένη εισφορά.

2. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ταμείου Ασφαλίσεως Ασθενείας και Προνοίας Λιμενεργατών Πειραιώς και αι οικογένειαι τούτων δικαιούνται συντάξεως εξ αυτού, υφ` ους όρους και οι τακτικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αι οικογένειαι αυτών εκ του Ιδρύματος τούτου. Υπηρεσία παρέχουσα δικαίωμα εις σύνταξιν είναι η παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Ασθενείας και Προνοίας Λιμενεργατών Πειραιώς, ως και η παρά τω συγχωνευθέντι εις τούτο Ταμείω Προνοίας Λιμενεργατών Πειραιώς παρασχεθείσα εν ιδιότι τακτικού υπαλλήλου τοιαύτη.

3. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ταμείου Συντάξεως Εκτελωνιστών και αι οικογένειαι τούτων δικαιούνται συντάξεως εξ αυτού, υφ` ους όρους και οι τακτικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αι οικογένειαι αυτών εκ του Ιδρύματος τούτου. Υπηρεσία παρέχουσα δικαίωμα εις σύνταξιν είναι η παρά τω Ταμείω Συντάξεως Εκτελωνιστών παρασχεθείσα εν ιδιότητι τακτικού υπαλλήλου τοιαύτη.

4. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ταμείου Συντάξεως Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων και αι οικογένειαι τούτων δικαιούνται συντάξεως εξ αυτού, υφ` ους όρους και οι τακτικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αι οικογένειαι αυτών εκ του Ιδρύματος τούτου. Υπηρεσία παρέχουσα δικαίωμα εις σύνταξιν είναι η παρά τω Ταμείω Συντάξεως Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων παρασχεσθείσα εν ιδιότητι τακτικού υπαλλήλου τοιαύτη.

5. Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ταμείου Συντάξεως Ηθοποιών, Συγγραφέων και Τεχνικών Θεάτρου και αι οικογένειαι τούτων δικαιούνται συντάξεως εξ αυτού, υφ` ους όρους και οι τακτικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αι οικογένειαι αυτών εκ του Ιδρύματος τούτου. Υπηρεσία παρέχουσα δικαίωμα εις σύνταξιν είναι η παρά τω Ταμείω Συντάξεως Ηθοποιών, Συγγραφέων και Τεχνικών Θεάτρου, παρασχεθείσα εν ιδιότητι τακτικού υπαλλήλου τοιαύτη.

6. Αι διατάξεις του Ν. 3163/55 περί συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού του ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων”, ως αύται εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και επί των περί ων αι προηγούμεναι παράγραφοι του παρόντος άρθρου προσώπων, πλην αν άλλως ορίζεται δια του παρόντος.

Άρθρον 2

1. Αιτήσει του υπαλλήλου λογίζεται ως συντάξιμος υπηρεσία, προσμετρουμένη εις την εν τω προηγουμένωάρθρωαναφερομένην τοιαύτην:
α) Η υφ` οιανδήποτε νομικήνσχέσινπρογενεστέρα υπηρεσία αυτού εις τους εν τω άρθρω 1 του παρόντος αναφερομένους Οργανισμούς ή ετέρους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως.
β) Πάσα προγενεστέρα υπηρεσία ως Δημοσίου Πολιτικού υπαλλήλου υφ` ους όρους αναγνωρίζεται αύτη ως συντάξιμος και δια τους Δημοσίους υπαλλήλους.
γ) Η προγενεστέρα εις τας ενόπλους δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικόν Σώμα υπηρεσία, υπολογιζομένη και αποδεικνυομένη κατά τας περί πολιτικών συντάξεων διατάξεις.
δ) Η εις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου υπηρεσία ως τακτικού ή εκτάκτου υπαλλήλου.

2. Το δικαίωμα της αναγνωρίσεως των κατά την προηγουμένηνπαράγραφον προϋπηρεσιών δύναται ν` ασκήση ο υπάλληλος και προ της συμπληρώσεως πενταετούς υπηρεσίας τακτικού υπαλλήλου εις τους περί ων το άρθρον 1 του παρόντος οργανισμούς εφ` όσον ούτος συνεπλήρωσε δεκαετή τουλάχιστον παρ` αυτώ συνεχή υπηρεσίαν εκτάκτου ή επί συμβάσει υπαλλήλου και εν συνχείαδιωρίσθη ή εμονιμοποιήθη ως τακτικός υπάλληλος.

3. Εν ουδεμία περιπτώσει ο αναγνωριζόμενος ως συντάξιμος χρόνος υπηρεσίας των εν τη παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου προϋπηρεσιών δύναται να είναι ανώτερος του χρόνου υπηρεσίας του διανυθέντος υπό του υπαλλήλου υφ` οιανδήποτε νομικήνσχέσιν εις τους εν άρθρω 1 του παρόντος αναφερομένους οργανισμούς.

Άρθρον 3

1. Η απονομή των κατά τον παρόντα Νόμον Συντάξεων ως και η αναγνώρισις προϋπηρεσιών ως συνταξίμων ενεργείται δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του εν άρθρω 1 του παρόντος αναφερομένου συνταξιοδοτούντος Οργανισμού, εις ο ανήκει και η κρίσις περί της απορίας όπου απαιτείται αύτη δια την θεμελίωσιν του δικαιώματος.

2. Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί απονομής ή μη συντάξεως επιτρέπεται η κατά τας διατάξεις του Ν. 3163/55, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη, άσκησις των εν αυτώ προβλεπομένων ενδίκων μέσων υπό παντός έχοντος έννομον συμφέρον.

Άρθρον 4

1. Η διαπίστωσις νόσου ή σωματικής βλάβης εξ ων γεννάται το εις σύνταξιν δικαίωμα και η σχέσις ταύτης προς την υπηρεσίαν ως και ο καθορισμός του ποσοστού της ανικανότητος ενεργείται υπό της Πρωτοβαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Την κατά τ` ανωτέρω γνωμάτευσιν δύναται ο αιτών την σύνταξιν υπάλληλος ή το συνταξιοδοτούν Ταμείον να προσβάλλουν εντός προθεσμίας ενός μηνός από της κοινοποιήσεως αυτής ενώπιον της Δευτεροβαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ.

3. Αι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών, είναι υποχρεωτικαί δια το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον εφ` όσον είναι ομόφωνοι.

Άρθρον 5
Δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ο χρόνος οιασδήποτε προϋπηρεσίας αν αύτη εχρησίμευσεν ή θέλει χρησιμοποιηθή κατά νόμον προς απόκτησιν δικαιώματος συντάξεως ή άλλης παροχής ή εφ` άπαξ αποζημιώσεως παρά του φορέως παρ` ω είναι ησφαλισμένος και όστιςβαρύνεται με την συνταξιοδότησίν του.

Άρθρον 6
Η αναγνώρισις των περί ων το άρθρον 2 του παρόντος προϋπηρεσιών γίνεται δια καταβολής εισφοράς υπέρ του συνταξιοδοτούντος Ταμείου συνισταμένης εις ο ποσοστόν καθορίζεται αύτη υπό του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4277/62 εξ ης εκπίπτεται η τυχόν καταβληθείσα εισφορά εις τον Κλάδον συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεως ή ετέρου Οργανισμού κυρίας Ασφαλίσεως δια το χρονικόν διάστημα μέχρι της ενάρξεως της ισχύος της υπ` αριθ. 1031/58 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου κυρωθείσης δια του υπ` αριθ. 4242/62 Ν.Δ. “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων” (άρθρον 36).

Άρθρον 7
Οι εξερχόμενοι της υπηρεσίας υπάλληλοι των περί ων το άρθρον 1 του παρόντος Οργανισμών δικαιούνται όπως κατά την έξοδον των εκ της υπηρεσίας επιλέξουν, αντί της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, την εφαρμογήν των διατάξεων των ισχυουσών δια τους ησφαλισμένους του Ταμείου, εφ` όσον πληρούν τας απαιτουμέναςνομίμους προϋποθέσεις.

Άρθρον 8
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της πρώτης του μεθεπομένου της δημοσιεύσεώς του μηνός δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη  5 Μαΐου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ