Νόμος 316 ΦΕΚ Α΄110/8.5.1976

Περί τροποποιήσεως διατάξεων του Α.Ν. 148/1976 “περί μέτρων προς ενίσχυσιν της Κεφαλαιαγοράς και άλλων συναφών διατάξεων”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Το κατά το εδάφιον γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Νόμου 3632/1928 “περί Χρηματιστηρίων Αξιών”, ως τούτο αντικατεστάθη δια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 148/1967, ελάχιστον όριον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου των Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών, ων αι μετοχαί και ομολογίαι εισάγονται εις το Χρηματιστήριον, ορίζεται εφεξής δι` αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου, μετά γνώμην της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρον 2
Το άρθρον 12 του Α.Ν. 148/1967, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του άρθρου 8 του Ν.Δ. 34/1968 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 148/1967”, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Συνιστάται παρά τω Υπουργείω Εμπορίου, δι` αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αποτελουμένη εξ:
α) ενός ανωτάτου ή ανωτέρου υπαλλήλου εξ εκάστου των Υπουργείων Συντονισμού και Προγραμματισμού, Οικονομικών και Εμπορίου,
β) ενός εκπροσώπου της Τραπέζης της Ελλάδος, ενός εκπροσώπου των Εμπορικών Τραπεζών, ως και ενός εκπροσώπου των Τραπεζών Επενδύσεων, των δύο τελευταίων οριζομένων υπό της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών,
γ) ενός εκπροσώπου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και
δ) εξ ενός εκπροσώπου του Ελληνικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Δια της αυτής αποφάσεως ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, εκ των μελών αυτής, οι αναπληρωταί τούτων, ως και ο Γραμματεύς εκ των υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πέραν των εν τοις άρθροις 1, 2, 4, 7, 8 και 9 του παρόντος οριζομένων αρμοδιοτήτων της:
α) Αποφαίνεται επί της εκδόσεως ομολογιακού δανείου μετά τινος ή συνδυασμού των κατά τα άρθρα 2 και 3 του Ν.Δ. 3746/1957 “περί ασφαλιστικών ρητρών, φορολογικών απαλλαγών και άλλων τινών διευκολύνσεων εις ομολογιακά δάνεια ή προνομιούχους μετοχάς εκδιδομένας δια παραγωγικούς σκοπούς” ρητρών και όρων, ως και επί της εκδόσεως ομολογιακού δανείου ή προνομιούχων μετοχών μεθ` όλων των κατά το άρθρον 4 του ως άνω Ν.Δ/τος φορολογικών απαλλαγών.
β) Παρέχει την υπό του άρθρου 8α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 “περί ανωνύμων εταιρειών” προβλεπομένηνάδειαν, προκειμένου περί καλύψεως εταιρικού κεφαλαίου ή ομολογιακού δανείου ανωνύμου εταιρείας δια δημοσίας εγγραφής.
γ) Γνωμοδοτεί προς την ΝομισματικήνΕπιτροπήν και άλλαςαρμοδίας αρχάς, τη αιτήσει των ή οίκοθεν, επί της απορροφητικής ικανότητος της αγοράς κεφαλαίων και επί θεμάτων συνδεομένων με την οργάνωσιν και λειτουργίαν του Χρηματιστηρίου Αξιών και της Κεφαλαιαγοράς εν γένει:
3. Εργον ωσαύτως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι η μελέτη και εισήγησις δια την θέσπισιν μηχανισμού παρεμβάσεως προς άμβλυνσιν αποτόμων διακυμάνσεων των τιμών των χρηματιστηριακών τίτλων.
4. Ανώνυμοι Εταιρείαι των οποίων χρεώγραφα είναι εισηγμένα εις το Χρηματιστήριον, ως και οι διοικούντες αυτάς, υποχρεούνται όπως παρέχωσιν εις την Επιτροπήν Κεφαλαιαγοράς οιανδήποτε πληροφορίανήθελεν αύτη ζητήσει σχετικώς με την οικονομικήνθέσιν της Εταιρείας, την εταιρικήνδιαχείρισιν και την κατανομήν των μετοχών.
5. Τα της εσωτερικής οργανώσεως των εργασιών και της λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίζονται δια Κανονισμού αυτής, εγκρινομένου υπό του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιευομένου εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η συσταθείσα παρά τω Υπουργείω Συντονισμού Υπηρεσία Κεφαλαιαγοράς διατηρείται παρ` αυτών. Τα της οργανώσεως, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων αυτής ρυθμίζονται δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού.
7. Τα της αποζημιώσεως των μελών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Γραμματέως αυτής, ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται δι` αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου. Αι δαπάναι λειτουργίας αυτής βαρύνουν τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Εμπορίου. Αι ήδη προβλεπόμεναισχετικαί πιστώσεις μεταφέρονται δι` αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Οικονομικών και Εμπορίου εις τον Προϋπλογισμόν του Υπουργείου Εμπορίου.
8. Οπου εν τη κειμένη νομοθεσία αναφέρεται το Συμβούλιον του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3746/1957 νοείται εφεξής η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς”.

Άρθρον 3

1. Η Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου δύναται δι` αποφάσεως αυτής να αναστέλλη την διαπραγμάτευσιν μιας αξίας οσάκις κρίνη τούτο αναγκαίον, μετά σύμφωνονγνώμην της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αι περί αναστολής και επαναλήψεως αποφάσεως δημοσιεύονται δια του Δελτίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Ειδικώτερον εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας, εντός μιάς συνεδριάσεως, σημειούται απότομος και αδικαιολόγητος διακύμανσις της τιμής μετοχής τινος, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου δύναται να διακόψη την διαπραγμάτευσιν της μετοχής αυτής κατά την εν λόγω συνεδρίασιν.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.876/1979 (ΦΕΚ Α 48) και  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.1 άρθρ.18 Ν.3152/2003, ΦΕΚ Α 152/19.6.2003

2. Εις μεμονωμένας περιπτώσεις αποτόμων και αδικαιολογήτων διακυμάνσεων των τιμών των χρηματιστηριακών μετοχών δύναται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δι` οργάνων διοριζομένων υπό ταύτης, να διενεργήέλεγχον προς εξακρίβωσιν της πραγματικής οικονομικής καταστάσεως της Εταιρείας και της εσωτερικής αξίας της μετοχής αυτής και να προβαίνη και εις σχετικάς ανακοινώσεις δια του Δελτίου του Χρηματιστηρίου, κατόπιν αδείας του Υπουργού Εμπορίου.

Άρθρον 4
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη  4 Μαΐου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ