Νόμος 3072 ΦΕΚ Α΄ 294/04.12.2002

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ
Άρθρο 1
Γενική Επιθεώρηση

1. Το άρθρο 11 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρo πρώτο του Ν.2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 11
Γενική Επιθεώρηση
1. Η Γενική Επιθεώρηση υποστηρίζει και ελέγχει την άρτια, αποτελεσματική, απρόσκοπτη και συντονισμένη λειτουργία των ελληνικών αρχών στο εξωτερικό.
2. Η Γενική Επιθεώρηση υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών. Αποτελεί τη μόνιμη και τακτική ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και είναι αρμόδια για τον έλεγχο, επιθεώρηση και εποπτεία των πρεσβειών και μόνιμων αντιπροσωπειών, καθώς και των έμμισθων και άμισθων προξενικών αρχών.
Στη Γενική Επιθεώρηση προίσταται ο Γενικός Επιθεωρητής, ο οποίος είναι εν ενεργεία μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό Πρέσβη και έπεται στην ιεραρχία των Γενικών Γραμματέων. Ο Γενικός Επιθεωρητής ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και αναφέρεται σ` αυτόν.
3. Ο Γενικός Επιθεωρητής επικουρείται στο έργο του από Επιθεωρητές, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου. Οι Επιθεωρητές διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Η θέση του Γενικού Επιθεωρητή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι επιθεωρητές εξαιρούνται από τη σύνθεση υπηρεσιακού συμβουλίου εφόσον το κρινόμενο θέμα αφορά υπάλληλο που υπηρετούσε κατά το διάστημα της επιθεώρησης στην αρχή που είχαν επιθεωρήσει
4. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διορίζονται ως τακτικοί επιθεωρητές μέχρι δέκα υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου με βαθμό Πρέσβη ή πληρεξούσιου Υπουργού Α`, από αυτούς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, κατ` αποκλειστική ή παράλληλη άσκηση των εν λόγω καθηκόντων. Για τις άμισθες προξενικές αρχές μπορεί να ορίζονται ως επιθεωρητές και υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου με βαθμό τουλάχιστον συμβούλου πρεσβείας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται ως έκτακτοι επιθεωρητές υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου με βαθμό Πρέσβη ή πληρεξούσιου Υπουργού Α` ή Β`.
Οι έκτακτοι επιθεωρητές επιθεωρούν συγκεκριμένη αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, όταν αυτό τους ανατίθεται από τον Υπουργό Εξωτερικών.
6. Η Γενική Επιθεώρηση είναι αρμόδια για την τακτική και έκτακτη επιθεώρηση όλων των αρχών, εμμίσθων και αμίσθων. Η τακτική επιθεώρηση ενεργείται μία τουλάχιστον φορά κάθε τρία χρόνια. Η έκτακτη επιθεώρηση ενεργείται έπειτα από σχετική έγγραφη παραγγελία του Υπουργού Εξωτερικών. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών εγκρίνεται ο ετήσιος προγραμματισμός της τακτικής επιθεώρησης που υποβάλλεται από τον Γενικό Επιθεωρητή.
7. Κατά τις τακτικές επιθεωρήσεις των αρχών εξωτερικού διενεργούνται οι εξής έλεγχοι:
α. λογιστικός -οικονομικός
β. οργανωτικός -λειτουργικός
γ. αξιοπρεπούς εμφάνισης της αρχής
δ. κτιριολογικής υποδομής
ε. μηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Κατά την επιθεώρηση ελέγχεται και η συμμόρφωση με υποδείξεις οι οποίες είχαν γίνει σε προηγούμενες επιθεωρήσεις.
8. Ο Επιθεωρητής συντάσσει έκθεση επιθεώρησης, την οποία υποβάλλει στον Γενικό Επιθεωρητή. Ο Γενικός Επιθεωρητής με βάση την έκθεση επιθεώρησης υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Εξωτερικών η οποία, μαζί με την έκθεση επιθεώρησης, κοινοποιείται και στην επιθεωρηθείσα αρχή. Ο Γενικός Επιθεωρητής με βάση τις εκθέσεις επιθεώρησης εισηγείται ετησίως στον Υπουργό Εξωτερικών σχετικά με τις δυσλειτουργίες και τα εν γένει προβλήματα που παρατηρούνται στις αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας και εισηγείται λύσεις για την αρτιότερη οργάνωση και στελέχωσή τους.
9. Στο πλαίσιο της τακτικής επιθεώρησης, δεν διενεργείται αξιολόγηση των υπαλλήλων που υπηρετούν στην επιθεωρούμενη αρχή.
10. Η Γενική Επιθεώρηση υποστηρίζεται στο έργο της από υπαλλήλους των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται και υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, με ειδικές γνώσεις για το συγκεκριμένο θέμα, για την υποστήριξη του έργου της επιθεώρησης.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Γενικής Επιθεώρησης.”

2. Το άρθρο 26 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών καταργείται

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών καταργείται η περίπτωση γ`.
Οι περιπτώσεις δ` έως θ` αναριθμούνται σε γ` έως η` αντίστοιχα.

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 86 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών η λέξη “δεκαπέντε” αντικαθίσταται από τη λέξη “πέντε”. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 86 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών καταργούνται και η παράγραφος 5 αναριθμείται σε παράγραφο 3.
Άρθρο 2
Ατομικά έγγραφα υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών -Μητρώο Εκπαίδευσης – Αξιολόγηση Υπαλλήλων

1. Το άρθρο 60 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής:

“Άρθρο 60

Προσωπικό μητρώο, ατομικός φάκελος, μητρώο εκπαίδευσης, φύλλα αξιολόγησης και εκθέσεις αξιολόγησης της δραστηριότητας των υπαλλήλων
1. Στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών τηρείται το μητρώο κάθε υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αποτελείται από: α) το προσωπικό μητρώο, β) τον ατομικό φάκελο και γ) το μητρώο εκπαίδευσης του υπαλλήλου.
2. Το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου συγκροτείται μετά το διορισμό του και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Ο ατομικός φάκελος περιλαμβάνει, με την ευθύνη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού και του νόμιμου αναπληρωτή του, από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου τα ακόλουθα:
α) φύλλα αξιολόγησης, εκθέσεις δραστηριότητας και προσφυγές κατ` αυτών,.
β) αντίγραφα των πράξεων μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης,
γ) αντίγραφα των πράξεων επιβολής των πειθαρχικών ποινών, με την ένδειξη ότι έχουν ή δεν έχουν παραγραφεί, καθώς και των κλήσεων σε απολογία, εφόσον έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
`Ολα τα στοιχεία αριθμούνται και καταχωρούνται στον πίνακα περιεχομένων των οικείων φακέλων. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών οι ατομικοί φάκελοι μπορεί να περιλαμβάνουν εκτός των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω υπό α`, β` και γ` και άλλα στοιχεία, τα οποία αφορούν μόνο στην υπηρεσιακή δραστηριότητα των υπαλλήλων. Κάθε υπάλληλος έχει δικαίωμα γνώσης των στοιχείων του ατομικού του φακέλου, τα οποία είναι απόρρητα έναντι τρίτων.
4. Το μητρώο εκπαίδευσης περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν την επιστημονική κατάρτιση του υπαλλήλου και τηρείται με την ευθύνη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσωπικού και του νόμιμου αναπληρωτή του.
Το μητρώο εκπαίδευσης συνεκτιμάται επικουρικά από τα υπηρεσιακά συμβούλια κατά την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του υπαλλήλου σε σχέση με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Ειδικότερα το μητρώο εκπαίδευσης περιλαμβάνει:
α) αντίγραφα των τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης, ανεξαρτήτως της συνάφειάς τους με τα αντικείμενα του Υπουργείου Εξωτερικών,
β) βεβαιώσεις συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα και έχουν σχέση με τα αντικείμενα του Υπουργείου Εξωτερικών,
γ) αιτήσεις του υπαλλήλου για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Υπουργείου Εξωτερικών που σχετίζονται με τα αντικείμενα του κλάδου τους και τις εν γένει ανάγκες της υπηρεσίας,
δ) ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, κάθε άλλο στοιχείο που ζητεί ο υπάλληλος να περιληφθεί στο μητρώο εκπαίδευσής του, όπως δημοσιεύσεις, εργασίες, συμμετοχή σε σεμινάρια ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα και άλλα.
`Ολα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο μητρώο εκπαίδευσης αριθμούνται και καταχωρίζονται στον πίνακα περιεxομένων του.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζεται ο τρόπος τήρησης και ενημέρωσης του προσωπικού μητρώου, του ατομικού φακέλου και του μητρώου εκπαίδευσης του υπαλλήλου.
6. Οι προϊστάμενοι των αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας και οι διευθυντές των διευθύνσεων της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε έτος για τους υπηρετούντες στην υπηρεσία τους υπαλλήλους όλων των υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών φύλλα αξιολόγησης, τα οποία πρέπει να περιέχουν, μεταξύ άλλων, σαφείς και τεκμηριωμένες κρίσεις για το ήθος, την κατάρτιση, την ικανότητα και την απόδοση κάθε υπαλλήλου, σε συνάρτηση με τα συγκεκριμένα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί Οι γενικοί διευθυντές συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης της δραστηριότητας των διευθυντών των υπ` αυτών διευθύνσεων. Ο υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης της δραστηριότητας των γενικών διευθυντών, του Γενικού Επιθεωρητή, καθώς και των προϊσταμένων των επί μέρους υπηρεσιών, που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό. Οι προϊστάμενοι των πρεσβευτικών αρχών υποχρεούνται να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης της δραστηριότητας των προϊσταμένων των έμμισθων προξενικών αρχών της χώρας διαπίστευσής τους.
7. Η παράλειψη σύνταξης φύλλων αξιολόγησης και εκθέσεων αξιολόγησης της δραστηριότητας, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
8. Ο προϊστάμενος καλεί τον αξιολογούμενο προκειμένου να του επισημάνει ενδεχόμενες αδυναμίες και να του υποδείξει τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του.
9. Ελάχιστος χρόνος πραγματικής κοινής υπηρεσίας αξιολογούντος και αξιολογουμένου, μετά τον οποίο επιβάλλεται η σύνταξη φύλλου αξιολόγησης ή εκθέσεως αξιολόγησης της δραστηριότητας, είναι οι έξι μήνες. Το τελευταίο φύλλο αξιολόγησης ή η τελευταία έκθεση δραστηριότητας συντάσσεται σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε ένα τρίμηνο από τη μετακίνηση του προισταμένου ή του αξιολογουμένου.
10. Τα φύλλα αξιολόγησης και οι εκθέσεις αξιολόγησης της δραστηριότητας κοινοποιούνται μέσα σε τρεις μήνες από τη σύνταξή τους στους ενδιαφερομένους από τη Διεύθυνση Προσωπικού. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίηση του φύλλου αξιολόγησης όταν επικαλούνται:
α) Ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών.
β) Αναιτιολόγητη αρνητική κρίση.
γ) Παράβαση νόμου.
Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί να καλεί σε ακρόαση τον κριθέντα υπάλληλο. Ο τελευταίος έχει δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου, μόνος ή με δικηγόρο.
Το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο επιλαμβάνεται επίσης των προσφυγών των κρινόμενων προϊσταμένων αρχών εξωτερικού, των διευθυντών, γενικών διευθυντών και προϊσταμένων γραφείων και υπηρεσιών της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών, καθώς και του Γενικού Επιθεωρητή, όταν αναφέρονται στα προαναφερθέντα αρνητικά στοιχεία του κειμένου της έκθεσης δραστηριότητάς τους.
Εάν οι λόγοι της προσφυγής κριθούν βάσιμοι, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο προβαίνει σε διόρθωση ή και απάλειψη του φύλλου αξιολόγησης ή της έκθεσης δραστηριότητας ή αναπέμπει την υπόθεση στη Διεύθυνση Προσωπικού, η οποία οφείλει να πράξει τα εντελλόμενα στην απόφασή του.
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία και ειδικότερα θέματα σχετικά με την προσφυγή.”

2. Προσφυγές κατά φύλλων ή εκθέσεων αξιολόγησης οι οποίες έχουν ασκηθεί ενώπιον του Συμβουλίου Επιθεώρησης εισάγονται εφεξής προς εξέταση στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.
Άρθρο 3
Διπλωματική Ακαδημία

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται περιπτώσεις ε` και στ` ως εξής:
“ε) η κατάρτιση σχεδίων συμφωνιών για την οργάνωση μεταπτυxιακών προγραμμάτων σπουδών ή ειδικών κύκλων σπουδών καθώς και την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ισότιμων της αλλοδαπής, καθώς και με αναγνωρισμένους ερευνητικούς φορείς, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας,
στ) η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών για υπαλλήλους άλλων Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.”

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του Οργανισμού του Υπουργείου αντικαθίσταται ως εξής:
“Στη Διπλωματική Ακαδημία συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών εννεαμελές Εκπαιδευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών δύνανται τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου να αυξάνονται μέχρι του αριθμού των δεκαπέντε (15) ώστε να περιλάβει πρόσωπα και πέρα από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να:”.

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5του άρθρου 14 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής:
“Διαγωνισμός εισαγωγής υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία διενεργείται τουλάχιστον μια φορά κατ` έτος, εφόσον προβλέπεται η ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων ακολούθων πρεσβείας.”

4. Η κατά το άρθρο 16 του π.δ. 17/1999 (ΦΕΚ 10 Α) αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας της Α` εκπαιδευτικής σειράς της Διπλωματικής Ακαδημίας λήγει την 31η Αυγούστου 2003. Οι εξιτήριες εξετάσεις διενεργούνται μετά από αυτή την ημερομηνία. Η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ίδιου προεδρικού διατάγματος άσκηση των παραπάνω υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας αρχίζει τη 15η Δεκεμβρίου 2002 και λήγει την 30ή Ιουνίου 2003. Η διδασκαλία των μαθημάτων τους διακόπτεται από την έναρξη της άσκησης και συνεχίζεται μετά τη λήξη αυτής. Για τους παραπάνω υποψηφίους ακολούθους πρεσβείας ο προβλεπόμενος στο άρθρο 78 παρ. 2 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος, χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που πρέπει να έχουν συμπληρώσει μετά το διορισμό τους προκειμένου να κριθούν από το υπηρεσιακό συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση, ορίζεται σε δέκα μήνες.

5. Επιτρέπεται η εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία επιτυχόντων υποψηφίων ακολούθων και πέραν του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων, εφόσον υφίσταται προ της λήξης του διαγωγισμού σχετική έγκριση για τις επιπλέον θέσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ από την 1.1.2002.

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62Α), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
“Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζεται Διευθυντής Σπουδών της Διπλωματικής Ακαδημίας είτε υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Α` είτε μετακλητός υπάλληλος. Σε περίπτωση που ορίζεται μετακλητός υπάλληλος, αυτός εξομοιούται μισθολογικά με Σύμβουλο Πρεσβείας Α`. Εάν αυτός είναι υπάλληλος ή λειτουργός του δημόσιου τομέα, ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση του Διευθυντή Σπουδών της Διπλωματικής Ακαδημίας λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση.”
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 4
Θέματα Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας

1.Στο άρθρο 41 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
“3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και της εξυπηρέτησης των πολιτών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τις προξενικές αρχές σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α) και στο π.δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α). Με όμοιο διάταγμα μπορεί να προβλεφθούν οι λεπτομέρειες της πιστοποίησης των ηλεκτρονικών υπογραφών.”

2. Το άρθρο 43 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών καταργείται. Σχετικά με την προξενική διατίμηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2949/2001 (ΦΕΚ 243 Α`) και των κατ` εξουσιοδότησή του εκδιδομένων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

3. Μετά το άρθρο 62 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται άρθρο 62Α με τίτλο “Ανάκληση Υπαλλήλων” ως εξής:
“Σε περίπτωση που το κράτος διαπίστευσης αρνείται να δεχθεί τη διαπίστευση ή την ανακοίνωση ή να προβεί σε αναγνώριση, ή την αποσύρει ή την ανακαλέσει, καθώς και εάν ο υπάλληλος εμπίπτει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα που εκθέτει τη Χώρα ή την αρχή στην οποία υπηρετεί, επιτρέπεται η άμεση ανάκλησή του κατά παρέκκλιση όσων προβλέπονται στα άρθρα 81, 100, 108 και 117.
Στην περίπτωση αυτή, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε τριάντα ημέρες από την έκδοση της διαταγής ανάκλησής του και γνωμοδοτεί για τη μετάθεση ή μη του υπαλλήλου. Στον μετακινούμενο κατά τα ανωτέρω χορηγούνται και οι δαπάνες μεταφοράς της οικοσκευής.”
Άρθρο 5
Θέματα οργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή `Ενωση

1. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 2949/2001 (ΦΕΚ 243 Α) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα εδάφια ως εξής:
“Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζεται ως Προϊστάμενος του Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας ανώτερος υπάλληλος ή στέλεχος του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτης με ειδικές γνώσεις, επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία, ο οποίος προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών καθορίζεται η αμοιβή τoυ προϊσταμένου του Γραφείου ελληνικής Προεδρίας.
Στον αποσπώμενο υπάλληλο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που καταλαμβάνει τη θέση του Προϊσταμένου του ανωτέρω Γραφείου καταβάλλονται κατ` επιλογήν είτε το σύνολο των αποδοχών της κύριας θέσης του είτε οι αποδοχές που καθορίζονται για τον Προϊστάμενο του Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας με την κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου.
Αν ο Προϊστάμενος του Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας δεν είναι υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, τα φύλλα ποιότητας όσων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών υπηρετούν στο Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας συντάσσονται από τον Γενικό Διευθυντή Υποθέσεων Ευρωπαϊκής `Ενωσης.”

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 2949/2001 προστίθενται εδάφια ως εξής:
“Στους ως άνω αποσπασμένους υπαλλήλους καταβάλλονται πλήρως οι πάσης φύσεως αποδοχές και τα επιδόματα της οργανικής τους θέσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 8 και 10 του Ν. 2470/1997. Η μισθοδοσία εν γένει των αποσπασμένων στο Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας υπαλλήλων βαρύνει τις υπηρεσίες και τους φορείς από τους οποίους αποσπώνται”

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Ν. 2949/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
“Με όμοιες αποφάσεις η προβλεπόμενη στα ανωτέρω εδάφια μηνιαία ειδική αποζημίωση μπορεί να καταβάλλεται και σε υπαλλήλους που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή είναι αποσπασμένοι στο Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στα άλλα Υπουργεία για την προετοιμασία και διεξαγωγή της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής `Ενωσης.”

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 2949/2001, διαγράφεται η φράση “με την κατάρτιση μελετών ή τη διεξαγωγή ερευνών.”

5. Η ισχύς των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού αρχίζει από την ημέρα της θέσης σε ισχύ του Ν. 2949/2001.
Άρθρο 6
Θέματα Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 12 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 2949/2001, προστίθεται περίπτωση ε` ως εξής:
“ε. η έρευνα, τεκμηρίωση και επιστημονική υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και η συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.”

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 2949/2001, προστίθεται φράση ως εξής: “κατ` απόλυτη παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης εξαιρουμένων αυτών του κοινοτικού δικαίου.”

3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 12, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 2949/2001, του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται εδάφια ως εξής:
“Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, εξειδικευμένου προσωπικού από φορείς του δημόσιου τομέα για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων του Κέντρου για διάστημα δύο ετών, που επιτρέπεται να ανανεώνεται
Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, το Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού (Κ.Α.Σ.) επιτρέπεται να διοργανώνει συνέδρια, καθώς και να καλεί και φιλοξενεί εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες ή αναλυτές διεθνούς κύρους, καταβάλλοντας δαπάνες μετακίνησης και διαμονής αντίστοιχες της ιδιότητάς τους και ημερήσια αποζημίωση, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο αυτής που θα ελάμβαναν ανάλογα με την ιδιότητά τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α).”

4. Στο άρθρο 12 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 2949/2001, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
“8. Συνιστάται στο Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού θέση Επιστημονικού Διευθυντή. Στη θέση αυτή διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών είτε μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, είτε μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και με ανάλογη ακαδημαϊκή και επιστημονική εμπειρία. Ο Επιστημονικός Διευθυντής υποστηρίζει επιστημονικά το Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού και στο πλαίσιο αυτό επιβλέπει το σύνολο των επιστημονικών εργασιών του, συντονίζει τους οικείους συνεργάτες του Κέντρου με την πανεπιστημιακή και εν γένει ερευνητική κοινότητα, μεριμνά και επιβλέπει την επεξεργασία και εκπόνηση των εισηγήσεων πολιτικής που το Κ.Α.Σ. υποβάλλει προς τον Υπουργό Εξωτερικών.”
Άρθρο 7
Θέματα Επιστημονικού Συμβουλίου

Το άρθρο 27του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρο 27
Επιστημονικό Συμβούλιο
1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελείται από καθηγητές του διεθνούς δικαίου ή του ευρωπαϊκού δικαίου ή του δημοσίου δικαίου πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τον ειδικό νομικό σύμβουλο. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί και ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, μπορεί να διορίζονται μέχρι τρεις εισηγητές. Οι εισηγητές είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στο διεθνές ή το ευρωπαϊκό ή το δημόσιο δίκαιο, μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου και υποστηρίζουν τα μέλη του στα καθήκοντά τους. `Ενας εξ αυτών ασκεί και χρέη γραμματέα του Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου εκλέγεται μεταξύ των μελών του.
2. Το Επιστημονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για ερωτήματα νομικής φύσης μείζονος σημασίας, που του υποβάλλει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, οι Υφυπουργοί Εξωτερικών και η ειδική Νομική Υπηρεσία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών ορίζεται η αμοιβή των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου και των εισηγητών.”
Άρθρο 8
Θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 78 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής: “2. Οι διοριζόμενοι κατά την παράγραφο 1 ακόλουθοι πρεσβείας διανύουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησής τους στη Διπλωματική Ακαδημία. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής υπηρεσίας και εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα έτος πραγματικής υπηρεσίας μετά το διορισμό τους κρίνονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο αν είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίηση.”

2. Η περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής:
“α. από το βαθμό του ακολούθου πρεσβείας στο βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Γ΄ διετής υπηρεσία στο βαθμό αυτόν, στον οποίο συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στη Διπλωματική Ακαδημία, με την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει ένα έτος από το διορισμό”.

3. Οσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούν ως ακόλουθοι πρεσβείας και συγκεντρώνουν τις τυπικές προϋποθέσεις της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εισάγονται για κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο και σε περίπτωση θετικής κρίσης προάγονται στο βαθμό του γραμματέα πρεσβείας Γ΄ αναδρομικά από το χρόνο κατά τον οποίο συμπλήρωσαν τις παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις, χωρίς να έχουν δικαίωμα αναδρομικής λήψης αποδοχών.

4. Το στοιχείο η` της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής:
“η. από το βαθμό του πληρεξουσίου Υπουργού Α` στο βαθμό του Πρέσβη τριετής υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό”.

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 80 διαγράφεται η φράση “από το βαθμό του πληρεξουσίου Υπουργού Β` στο βαθμό του πληρεξουσίου Υπουργού Α` και από το βαθμό του πληρεξουσίου Υπουργού Α` στο βαθμό του Πρέσβη”.

6. Στο τέλος του άρθρου 80 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
“7. ΟΙ προαγωγές από το βαθμό του πληρεξουσίου Υπουργού Β` στο βαθμό του πληρεξουσίου Υπουργού Α` και από το βαθμό του πληρεξουσίου Υπουργού Α` στο βαθμό του Πρέσβη ενεργούνται κατ` απόλυτη εκλογή. Αιτιολογία απαιτείται μόνο στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου προς προαγωγή που παραλείπεται”

7. Στο άρθρο 85 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
“Ως υπηρεσία κατά την έννοια του παρόντος άρθρου νοείται κάθε δημόσια υπηρεσία, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 84.”
Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από τη θέση σε ισχύ του Ν. 2594/1998.
Άρθρο 9
Θέματα κλάδου Εμπειρογνωμόνων

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 88 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του Ν. 2949/2001 (ΦΕΚ 243 Α), αντικαθίσταται ως εξής:
“6. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζεται η διαδικασία πρόσληψης των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων και καθορίζονται οι ειδικότητες των εμπειρογνωμόνων που θα προσληφθούν, με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η πρόσληψη διενεργείται με βάση τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων και τη συνάφειά τους προς την προκηρυσσόμενη ειδικότητα.
Με όμοια απόφαση συγκροτείται επιτροπή επιλογής, η οποία αξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων επί τη βάσει των υποβαλλόμενων στοιχείων τους. Στην απόφαση ορίζονται και τα ειδικότερα θέματα για τη λειτουργία της επιτροπής επιλογής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επιλογή των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων εμπειρογνωμόνων πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τα προσόντα του άρθρου 53, πτυxίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυxίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της αλλοδαπής, καθώς και μεταπτυxιακό τίτλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Υποψήφιοι για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων μπορούν να είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο κατά το έτος προκήρυξης της διαδικασίας πρόσληψης. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν, εκτός από την ελληνική, την αγγλική ή γαλλική γλώσσα.
Η προκήρυξη για την πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που δημοσιεύεται και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας επιλογής.”

2. Στο τέλος του άρθρου 88 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
“8. Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ, πλην του κλάδου υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που καταργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π. δ. 159/2002 (ΦΕΚ 140 Α), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή μεταπτυxιακού τίτλου σπουδών, ή που είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και έχουν εμπειρία στο αντικείμενο των διεθνών οικονομικών σχέσεων τουλάχιστον πέντε ετών, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη μετάταξή τους στον κλάδο Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών. Εάν οι αιτούντες την κατά τα ανωτέρω μετάταξη ορισθούν πρόεδροι ή εθνικοί εκπρόσωποι στις αρμόδιες για την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής `Ενωσης Επιτροπές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η απόφαση μετάταξής τους τίθεται σε ισχύ μετά τη λήξη της Ελληνικής Προεδρίας.
Η μετάταξη ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών ύστερα από γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών. Στο υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών συμμετέχει στην περίπτωση αυτή εκπρόσωπος του κλάδου Εμπειρογνωμόνων σε βαθμό αντίστοιχο της προϋπηρεσίας και εμπειρίας του αιτούντος. Με την ίδια απόφαση γίνεται και μεταφορά της οργανικής θέσης που κατείχε ο μετατασσόμενος στον κλάδο Εμπειρογνωμόνων. Οι μετατασσόμενοι τίθενται στην επετηρίδα μετά από τους υπηρετούντες στον ίδιο βαθμό υπαλλήλους του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων, εντάσσονται στον κλάδο Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου και δεν κρίνονται προς προαγωγή πριν συμπληρώσουν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή σι προηγούμενοι στην επετηρίδα ομοιόβαθμοί τους.
Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ρυθμίζεται η διαδικασία και θέματα σχετικά με την εν λόγω μετάταξη.”

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 89 του οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής:
“2. Οι οργανικές θέσεις του κλάδου Εμπειρογνωμόνων είναι ενενήντα και κατανέμονται, κατά βαθμό, ως εξής:
α. Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής -Σύμβουλος Α`
β. Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής -Σύμβουλος Β` 29
γ. Εμπειρογνώμονας Α`
δ. Εμπειρογνώμονας Β` 61.
Οι θέσεις των βαθμών Εμπειρογνωμόνων Β` και Α`, καθώς και οι θέσεις των βαθμών Εμπειρογνωμόνων Πρεσβευτών-Συμβούλων Β` και Α` είναι ενιαίες.”

4. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 2993/2002 (ΦΕΚ 58 Α), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
“Οταν το ζήτημα που επιλαμβάνεται το ΑΥΣ αφορά υπαλλήλους του επιστημονικού προσωπικού της ΕΝΥ ή του κλάδου Εμπειρογνωμόνων τη θέση του συνδικαλιστικού εκπροσώπου καταλαμβάνει εκπρόσωπος της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης που ορίζεται με τον ίδιο τρόπο.”

5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται εδάφιο ως εξής:
“Οταν το Α ΥΣ επιλαμβάνεται πειθαρχικού ζητήματος υπαλλήλου του επιστημονικού προσωπικού της ΕΝΥ ή του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, τη θέση του συνδικαλιστικού εκπροσώπου καταλαμβάνει υπάλληλος του οικείου κλάδου με βαθμό αντίστοιχο των πρεσβευτικών, υποδεικνυόμενος από την αντίστοιχη συνδικαλιστική οργάνωση, κατά το δυνατόν αρχαιότερος του κρινομένου.”
Άρθρο 10
Θέματα προσωπικού

1. Η ρύθμιση της δεύτερης πρότασης της παραγράφου 6 του άρθρου 128 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών ισχύει και για τους υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης και του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων οι οποίοι υπηρετούσαν ως επιτόπιο προσωπικό και εν συνεχεία εντάχθηκαν στους ανωτέρω κλάδους με το Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62 Α). Σε περίπτωση που είναι υπό μετακίνηση καταλαμβάνουν με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ειδικώς συνιστώμενες προς τούτο προσωποπαγείς θέσεις στην αρχή στην οποία υπηρετούν.

2. Οι μόνιμοι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας (άρθρο 18 παρ. 8 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών), που έχουν απολυτήριο τίτλο μέσης τεχνικής σχολής, εντάσσονται, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση, χωρίς διαφορά αποδοχών στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου των Διοικητικών Γραμματέων και έπονται στην επετηρίδα όσων εντάχθηκαν στον κλάδο αυτόν με το άρθρο 111 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Για την ένταξή τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εξωτερικών.

3. Οι μόνιμοι υπάλληλοι του καταργηθέντος κλάδου των Τεχνικών Επικοινωνιών, καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι του καταργηθέντος κλάδου Προγραμματιστών, που εντάχθηκαν στον κλάδο Επικοινωνιών και Πληροφορικής με το άρθρο 120 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και που κατέχουν πτυxίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής είτε πτυxίο Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής τετραετούς φοιτήσεως, λαμβάνουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τα μισθολογικά κλιμάκια των κατηγοριών στις οποίες ανήκουν βάσει των πτυxίων που κατέχουν.

4.α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 129 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται μετά τη λέξη “ιατρού” οι λέξεις “θέσεις διερμηνέων”.
β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 129 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται εδάφιο ως εξής:
“Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να προβλεφθεί κατ` ειδικότητα η δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων.”

5. α. Οι θέσεις των ειδικών επιστημονικών συνεργατών που προβλέπονται στο άρθρο 130 παρ. 1 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αυξάνονται κατά δέκα.
β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 130 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών διαγράφεται η φράση “η οποία δεν μπορεί να ανανεώνεται” και αντικαθίσταται με τη φράση “που μπορεί να ανανεώνεται”.
γ. Οι αποδοχές των ειδικών επιστημονικών ή μορφωτικών συνεργατών του άρθρου 130 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών ορίζονται ίσες με τις “εκάστοτε” αποδοχές του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 2190/1994, ( οι οποίες καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας-Εθνικής Άμυνας- Εξωτερικών- Εσωτερικών-Εθνικής Οικονομίας- Οικονομικών -Γεωργίας -Εργασίας- Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Δικαιοσύνης -Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων -Πολιτισμού -Τουρισμού – Εμπορικής Ναυτιλίας -Δημόσιας Τάξης -Μακεδονίας -Θράκης -Αιγαίου – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων -Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου -Μεταφορών και Επικοινωνιών-Τύπου και Μ.Μ.Ε. με αριθμό 2069560/3202/0022/31.10.1994 (ΦΕΚ 826 Β`).
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 άρθρ.29 Ν.3196/2003,ΦΕΚ Α 274/2.12.2003. Ισχύς από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3072/2002.

6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται εδάφια ως εξής:
“Υπάλληλοι άλλων Υπουργείων ή κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπάγονται στο Ν. 2812/2000 (ΦΕΚ 67 Α`), καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας, επιτρέπεται να αποσπώνται σε υπηρεσία του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη και για όσο διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση αυτή. Η απόσπαση ενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής στην περίπτωση που η απόσπαση γίνεται σε αυτήν. Ειδικά για την απόσπαση υπαλλήλων που υπάγονται στο Ν. 2812/2000 απαιτείται προηγουμένως αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δικαστικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν αποκλειστικά τις αποδοχές εσωτερικού, οι οποίες καταβάλλονται από τον φορέα από τον οποίο προέρχονται και δεν δικαιούνται επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής. Στην περίπτωση που ο αιτών την απόσπαση είναι προϊστάμενος τμήματος πρέπει να υποβάλει αίτηση προς το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο προκειμένου να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του. Εφόσον ο αιτών την απόσπαση κατέχει θέση βαθμού Διευθυντή, η απόσπασή του δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη. Οι αποσπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι έτη στη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται κατά την περίοδο της δοκιμαστικής υπηρεσίας των υπαλλήλων.”

7. Υπάλληλοι άλλων Υπουργείων ή κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπάγονται στο Ν.2812/2000 (ΦΕΚ 67 Α`), καθώς και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι οποίοι είναι σύζυγοι τοποθετημένων στο εξωτερικό υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου, δικαιούνται άδεια άνευ αποδοχών για χρονικό διάστημα μέχρι έξι ετών πλέον του προβλεπόμενου στο άρθρο 51 παρ. 3του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19Α`) και στο άρθρο 46 παρ. 3 του Ν. 2812/2000. Οι εν λόγω υπάλληλοι δικαιούνται στις περιπτώσεις αυτές υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον καταβάλλουν τις σχετικές εισφορές.
Σχετικό: Με την παρ.9 εδ. δ` άρθρ.8 Ν.3194/2003
Άρθρο 11
Προσαρμογή των διατάξεων του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών στο ευρώ

1. Ο τίτλος του άρθρου 134 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής:
“Πληρωμές στο εξωτερικό”.

2. Στο άρθρο 134 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών οι λέξεις “σε ξένο συνάλλαγμα” αντικαθίστανται από τις λέξεις “σε ευρώ ή ξένο νόμισμα”.

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 135 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών η λέξη “δραχμές” αντικαθίσταται από τη λέξη “ευρώ”.
Άρθρο 12
Οικονομικά θέματα

1. α. Στο τέλος του άρθρου 147 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται εδάφια ως εξής:
“Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Αρχής, επιτρέπεται, μετά από πενταετή τουλάχιστον χρήση, η εκποίηση αυτοκινήτου ή η απόκτηση με αγορά ή ανταλλαγή καινούριου με παράδοση στον πωλητή ή τρίτο με οποιαδήποτε έννομη σχέση του παλαιού αυτοκινήτου και συμψηφισμό της αξίας του στο τίμημα της αγοράς. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών επιτρέπεται ο ανωτέρω συμψηφισμός και μετά από τριετή χρήση. Επιτρέπεται επίσης η απόκτηση αυτοκινήτου ή η αντικατάσταση παλαιού με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή ο συνυπολογισμός της αξίας του παλαιού αυτοκινήτου.
Πριν από την εκποίηση συντάσσεται πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρεται ο τύπος του αυτοκινήτου, οι αριθμοί κυκλοφορίας, πλαισίου και κινητήρα, το έτος κτήσης, η αρχική και η ενεστώσα αξία του και ο αριθμός καταχώρησης αυτού στο Βιβλίο Yλικού. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών, η δε εκποίηση διενεργείται κατά τον προσφορότερο και συμφερότερο τρόπο. Το τίμημα αυτό από την εν λόγω εκποίηση, σε περίπτωση μη συμψηφισμού του με την αξία του νέου αυτοκινήτου, κατατίθεται μετά την έκδοση σχετικού γραμματίου είσπραξης, σε χωριστό λογαριασμό τραπέζης και αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο. Υ. με έκδοση επιταγής.”
β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ` της παραγράφου 5 του άρθρου 148 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής:
“Η κινητή περιουσία του Δημοσίου που υπάρχει στις αρχές της εξωτερικής υπηρεσίας, με εξαίρεση τα αυτοκίνητα, εκποιείται, όταν υπόκειται σε φθορά ή πλεονάζει, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών.”

2. Στο τέλος της περίπτωσης α` της παραγράφου 4 του άρθρου 148 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται πρόταση ως εξής:
“Επιτρέπεται επίσης η σύναψη με όμοια απόφαση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου με ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.”

3. Στο άρθρο 7 του Ν. 2949/2001 (ΦΕΚ 243 Α) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
“3. Αδιάθετα υπόλοιπα σε Προξενικές Αρχές από τα ποσοστά 2% και 10% επί των προξενικών εισπράξεων, τα οποία προβλέπονται από τις καταργούμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διατάξεις των αναγκαστικών νόμων 553/1937 (ΦΕΚ 103Α) και 2106/1939 (ΦΕΚ 513 Α) αντιστοίχως, εισάγονται με την έκδοση αντιστοίχων γραμματίων εισπράξεως στις προξενικές εισπράξεις.”

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 135 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθενται τα εξής:
“Στην επιτροπή συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εάν αυτός δεν ορισθεί εντός δεκαπέντε ημερών από την περιέλευση της σχετικής πρόσκλησης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η επιτροπή συγκροτείται νομίμως και χωρίς αυτόν.”

5. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 86 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αναριθμείται με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, διαγράφεται η φράση “και διακόπτεται η καταβολή της σύνταξής τους”.

6. α. Στο τέλος της περίπτωσης α` της κατηγορίας ΙΙ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α) διαγράφονται οι λέξεις “Νομικοί Σύμβουλοι Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ΥΠ.ΕΞ.”.
β. Στο τέλος της περίπτωσης γ` της κατηγορίας Ι της παραγράφου 1 του άρθρου 4του Ν. 2685/1999 προστίθεται η φράση “Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικοί Σύμβουλοι Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών”.
Άρθρο 13
Θέματα εφαρμογής του Ε.Σ.Ο.Α.Β.

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2996/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής: “Ειδικότερα για την περιοχή του Κοσσόβου (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας), που τελεί υπό Διεθνή Διοίκηση, σύμφωνα με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, από το συνολικό ύψος των πιστώσεων, που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 1, θα διατεθούν δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ.
Για την πραγματοποίηση των έργων και δράσεων του Ε.Σ.Ο.Α.Β. στην περιοχή του Κοσσόβου, θα χρηματοδοτούνται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3, κοινωφελή ιδρύματα, ελληνικές και ξένες μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς της Ευρωπαϊκής `Ενωσης. Για το όλο πλέγμα των έργων και δράσεων θα ενημερώνεται η Διεθνής Διοίκηση της περιοχής του Κοσσόβου (U Ν Μ Ι Κ) .”

2. Στο άρθρο 4 του Ν. 2996/2002 (ΦΕΚ 62 Α) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
“6. Η Επιτροπή Παρακολούθησης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων έργων ή δράσεων, καθώς και κατά την παρακολούθηση της εξέλιξης της υλοποίησης κάθε προγράμματος, δύναται να ζητεί τη συμμετοχή φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α), καθώς και φορέων ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου αυτοί να συνδράμουν τις εργασίες της είτε με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων ή τεχνογνωσίας είτε στον τομέα της ενημέρωσης σχετικά με τα έργα και τις δράσεις του Ε.Σ.Ο.Α.Β.”

3. Στο άρθρο 5 του Ν. 2996/2002 (ΦΕΚ 62 Α) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
“4. Κατά την εφαρμογή του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.) το Υπουργείο Εξωτερικών δύναται να χρηματοδοτεί τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου για τη μερική ή ολική κάλυψη των δαπανών τους, οι οποίες θα προκύπτουν από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων έργων ή δράσεων, παρακολούθησης της εξέλιξης της υλοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και ενημέρωσης για τα έργα και τις δράσεις του Ε.Σ.Ο.Α.Β. Η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο διοικητικό και διαχειριστικό κόστος της προηγούμενης παραγράφου.”
Άρθρο 14
Θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Aναπτυξιακής Συνεργασίας

1. Συνιστάται Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας. Το Γραφείο είναι περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και υπάγεται στη συσταθείσα με το άρθρο 7 του π.δ. 159/2002 (ΦΕΚ 140 Α) Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Aναπτυξιακής Συνεργασίας. “Του Γραφείου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Οικονομικών Υποθέσεων Β`.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρ. 10 Ν.3196/2003,ΦΕΚ Α 274/2.12.2003
Του Γραφείου προίσταται υπάλληλος του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) με βαθμό τουλάχιστον συμβούλου Ο.Ε.Υ..

2. Στην αρμοδιότητα του συνιστώμενου δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 1 Γραφείου ανήκουν:
α) Ο χειρισμός των θεμάτων της αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, που απαιτούν επιτόπια παρουσία και διαχείριση, κατόπιν οδηγιών της Κεντρικής Υπηρεσίας.
β) Η παρακολούθηση θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας που αφορούν τη δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων του χώρου της Βόρειας Ελλάδας στο εξωτερικό, ενημερώνοντας σχετικά την Κεντρική Υπηρεσία και τα καθ` ύλην αρμόδια γραφεία Ο.Ε.Υ., καθώς και των διμερών οικονομικών σχέσεων με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της παρευξείνιας ζώνης.
γ) Η παρακολούθηση θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της παρευξείνιας ζώνης.
δ) Η δυνατότητα υποστήριξης μετά από οδηγίες της Κεντρικής Υπηρεσίας ειδικών δράσεων που πραγματοποιούνται στις ανωτέρω περιοχές, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Aναπτυξιακής Συνεργασίας και του Ελληνικού Σχεδίου για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.) (ν. 2996/2002, ΦΕΚ 62 Α).
ε) Η συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με τους κλαδικούς και επαγγελματικούς φορείς των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και τους συναφείς διεθνείς οργανισμούς που έχουν έδρα ή εκπροσωπούνται στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τις εκεί εγκατεστημένες προξενικές αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας.

3. Ο Διευθυντής του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βόρειας Ελλάδας λειτουργεί και ως σύμβουλος του Υπουργού Μακεδονίας – Θράκης.

4. Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βόρειας Ελλάδας στελεχώνεται από υπαλλήλους του κλάδου Ο.Ε.Υ. και του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων σε προσωποπαγείς θέσεις.

5. Στο Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βόρειας Ελλάδας δύνανται να υπηρετούν και συμβασιούχοι υπάλληλοι

6. Στην έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 2731/1999 (ΦΕΚ 138 Α) περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159Α).

7.α. Στο άρθρο 1 παρ.4 περ.β` του Ν. 2297/1995 (ΦΕΚ 50 Α`) προστίθενται αριθμοί 22 και 23 ως εξής:
“22. Πεκίνου Σαγκάη αυτή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Σαγκάη
23. Σεράγεβο Σεράγεβο Βοσνία -Ερζεγοβίνη”.
β. Στο άρθρο 1 παρ. 4 περ. γ` του Ν. 2297/1995 (ΦΕΚ 50 Α) προστίθεται αριθμός 39 ως εξής:
“39. Τελ Αβίβ Ιεροσόλυμα αυτή του Γενικού Προξενείου Ιεροσολύμων”.

8. Ως έδρα της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Σχεδίου για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (άρθρο 4 του Ν. 2996/2002 και Κ.υ.α. Οικονομίας και Οικονομικών -Εξωτερικών 968/24.4.2002, ΦΕΚ 563 Β) ορίζεται η Θεσσαλονίκη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Άρθρο 15
Λύση Ε.Ι. V .Α.Α.Π.Ο.Ε. -Εκκαθάριση

1. Το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε.), του οποίου η σύσταση εγκρίθηκε με το από 23.11/13.12.1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 782 Α) λύεται και τίθεται υπό εκκαθάριση από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της επόμενης παραγράφου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται πενταμελής επιτροπή εκκαθάρισης. Η επιτροπή υποχρεούται να περατώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις του Ιδρύματος, να εισπράξει τις απαιτήσεις και να εξοφλήσει τα χρέη του, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από το διορισμό της. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία της εκκαθάρισης, να καθορίζεται λεπτομερώς ο τρόπος και η διαδικασία εκκαθάρισης, οι συναφείς προς το σκοπό του Ιδρύματος διαχειριστικές πράξεις στις οποίες μπορεί να προβαίνει η επιτροπή κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις της επιτροπής, η αμοιβή των μελών της, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

3. Μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούν των Ομογενών Ελλήνων υποχρεούται να αποστείλει απογραφή και περιγραφή των ακινήτων του ιδρύματος, καθώς και των ακινήτων κυριότητας του Δημοσίου τα οποία διαχειρίζεται στις Κτηματικές Υπηρεσίες του Δημοσίου, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και στις Περιφέρειες στις οποίες ευρίσκονται τα ακίνητα.
Άρθρο 16
Περιουσία

1. Από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού της επιτροπής εκκαθάρισης του Ιδρύματος, η κυριότητα και κάθε εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα επί των ακινήτων του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων, καθώς και η κινητή περιουσία του, περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο.

2. Μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού της επιτροπής εκκαθάρισης, η επιτροπή εκκαθάρισης υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των ακινήτων που κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών.
Απόσπασμα της εγκεκριμένης εκθέσεως, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το Δημόσιο ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (ΦΕΚ 141 Α), καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ανάλογα ισχύουν σε περίπτωση εγγραφών σε κτηματικά βιβλία.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται ο τρόπος διοικήσεως και διαχειρίσεως των ακινήτων, οι όροι και οι προϋποθέσεις δωρεάν παραχώρησής τους για την αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών ή, εάν δεν είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτόν, σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`), για την εξυπηρέτηση ιδίως της αποκατάστασης των παλιννοστούντων ομογενών, οι δικαιούχοι, ο τύπος του παραχωρητηρίου τίτλου και το περιεχόμενό του, η διαδικασία και τα όργανα εκδόσεώς του, ο τύπος και το περιεχόμενο των απαιτούμενων πράξεων σύστασης οριζοντίου ή κάθετης ιδιοκτησίας και των οικείων κανονισμών, τα αρμόδια όργανα εκδόσεως των πράξεων και των κανονισμών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ή διαδικασία που αφορά τη διαχείριση ή την παραχώρηση των ακινήτων ή την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

4. Η έκδοση και η μεταγραφή, καθώς και η εγγραφή στα κτηματικά βιβλία, των κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδιδομένων τίτλων παραχώρησης, πράξεων και κανονισμών, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, περιλαμβανομένου και του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, τέλος, χαρτόσημο, εισφορά ή δικαίωμα, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Ομοίως απαλλάσσεται από κάθε φύσης επιβάρυνση η κατά τις παραγράφους 1 και 5 του παρόντος άρθρου μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος προς το Δημόσιο και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν.

5. Η προστασία των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των ακινήτων ασκείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μέσω των αρμόδιων Κτηματικών Υπηρεσιών. Η διοίκηση και διαχείριση των ανωτέρω ακινήτων, καθώς και των ακινήτων κυριότητας του Δημοσίου τα οποία διαχειριζόταν το Ίδρυμα περιέρχεται στις Περιφέρειες, στα διοικητικά όρια των οποίων ευρίσκονται τα ακίνητα αυτά, και οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν και τις υπηρεσίες του υπό εκκαθάριση Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε.. Η διαχείριση αποβλέπει στην κατά τον καλύτερο τρόπο και στο συντομότερο δυνατό χρόνο αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών.
Μέχρι να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 μεταγραφή, η επιτροπή εκκαθάρισης μπορεί να ασκεί κάθε ένδικο βοήθημα και να εκδίδει κάθε αναγκαία πράξη προστασίας της νομής και της κυριότητας του Δημοσίου στο όνομά του. Το αυτό ισχύει και για την κινητή περιουσία του Ιδρύματος, μέχρι αυτή να διατεθεί κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται η διαδικασία παράδοσης της κινητής περιουσίας του Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε. από την επιτροπή εκκαθάρισης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλεφθεί και η παράδοση μέρους της κινητής περιουσίας του Ιδρύματος στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, στις Περιφέρειες ή η δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982, με σκοπό την αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών.

7. Οικοδομές, που περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου αυτού, καθώς επίσης και αυτές που ανεγέρθηκαν στα πλαίσια προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης παλιννοστούντων από το Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε., θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες όπως κατασκευάσθηκαν και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας.
Σημ.: όπως η παρ.7 προστέθηκε με την παρ.4 άρθρ.13 Ν.3212/2003, ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.
Άρθρο 17
Προσωπικό

1. Δύο μήνες μετά τη δημοσίευση της αποφάσεως διορισμού της επιτροπής εκκαθαρίσεως, οι συμβάσεις εργασίας του κάθε φύσης προσωπικού του Ιδρύματος, με την εξαίρεση εκείνου που κάνει χρήση του δικαιώματος μεταφοράς κατά την επόμενη παράγραφο, καθώς και οι συμβάσεις έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία, θεωρούνται ότι λύθηκαν αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται καταγγελία ή η τήρηση οποιουδήποτε όρου ή προϋποθέσεως.
Οι απολυόμενοι δικαιούνται την καταβολή της αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως.

2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού της επιτροπής εκκαθαρίσεως, οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου έχουν δικαίωμα, με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην επιτροπή, να επιλέξουν αντί της αποζημιώσεως λόγω καταγγελίας της συμβάσεως, τη μεταφορά με την ίδια σχέση εργασίας στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μακεδονίας -Θράκης, στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και στις Περιφέρειες, καθώς και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Το αυτό δικαίωμα έχουν και οι απασχολούμενοι με σχέση έμμισθης εντολής δικηγόροι
«Η μεταφορά των δικηγόρων ενεργείται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κατά προτίμηση εποπτευόμενα από τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο Υπουργεία, ανάλογα με τις ανάγκες τους, καθώς επίσης και στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρ.31 Ν.3259/2004,ΦΕΚ Α 149/4.8.2004.
Το ανωτέρω προσωπικό και οι δικηγόροι απασχολούνται από το υπό εκκαθάριση Ίδρυμα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς τους.
Η μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σε κατηγορία προσωπικού της εκπαιδευτικής βαθμίδας που ανήκει ο μεταφερόμενος και σε ειδικότητα κατά το δυνατόν ανάλογη ή παραπλήσια των καθηκόντων τα οποία ασκούσε. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται σε υπηρε σία που ανήκει στο Υπουργείο Μακεδονίας -Θράκης, η απόφαση συνυπογράφεται και από τον Υπουργό αυτόν. Η μεταφορά μπορεί να γίνεται και σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με την απόφαση της μεταφοράς και ένταξης και καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Οι μεταφερόμενοι συνεχίζουν να υπάγονται, ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση, στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μεταφορά τους και κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με τα προσόντα και το χρόνο υπηρεσίας τους στο Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α`) τυγχάνουν εφαρμογής.
Η αμοιβή των δικηγόρών με σχέση έμμισθης εντολής που μεταφέρονται ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1093/1980 (ΦΕΚ 270 Α`), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 1816/1988 (ΦΕΚ 251 Α`), σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α`).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται η διαδικασία της μεταφοράς του εν λόγω προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, επιτρέπεται, ύστερα από αίτημα της επιτροπής εκκαθάρισης, η διάθεση σε αυτήν με απόσπαση, προσωπικού που έχει μεταφερθεί κατά την προηγούμενη παράγραφο, για την υποβοήθηση του έργου της εκκαθάρισης.
Άρθρο 18
Πέρας της εκκαθάρισης

1. Το πέρας της εκκαθάρισης διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, όσον αφορά τη μεταβίβαση της κυριότητας και των λοιπών εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων του Εθνικού Ιδρύματος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων, καθώς και τη διαχείριση αυτών, με τη λήξη της εκκαθάρισης το Ελληνικό Δημόσιο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διαδικασία σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ιδρύματος, θεωρούμενο ως καθολικός διάδοχος αυτού, περιλαμβανομένων και όσων γεννήθηκαν κατά την εκκαθάριση. Εγγυήσεις και ασφάλειες υπέρ των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων διατηρούνται.

2. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Ίδρυμα συνεχίζονται μετά τη λήξη της εκκαθάρισης στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ως καθολικού διαδόχου, χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση περί επαναλήψεώς τους. Μέχρι τότε ως διάδικος δύναται να παρίσταται στο όνομα του Δημοσίου και η επιτροπή εκκαθάρισης, η οποία δικαιούται και σε έγερση νέων ενδίκων βοηθημάτων για την προστασία της περιουσίας του Ιδρύματος.
Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις

Από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού της επιτροπής εκκαθάρισης οι οικείες Περιφέρειες υποκαθιστούν αυτοδικαίως το Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε. στις μισθωτικές συμβάσεις που αυτό είχε συνάψει σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 2 περ. β` του Ν. 2790/2000 (ΦΕΚ24 Α).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20
Εξουσιοδοτήσεις

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ορίζονται η μορφή και ο τύπος των διπλωματικών και ειδικών υπηρεσιακών διαβατηρίων, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που αυτά περιλαμβάνουν.”
Άρθρο 21
Κωδικοποίηση

Στον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών προστίθεται άρθρο 151 ως εξής:

“Άρθρο 151

Κωδικοποίηση

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, επιτρέπεται εκάστοτε η κωδικοποίηση του κειμένου του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιτρέπεται η διόρθωση ημαρτημένων, η αναδιάταξη, γενικά, της ύλης, η μεταβολή της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, η σύμπτυξη και η διαίρεσή τους και η δημιουργία νέων, καθώς και η φραστική ή λεκτική μεταβολή τους προς σκοπό νομοτεχνικής εναρμόνισης.”
Άρθρο 22
`Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση τις διατάξεις εκείνες για τις οποίες προβλέπεται διαφορετική έναρξη ισχύος.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣΠ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δ. ΡΕΠΠΑΣΦ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2002

ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ