ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3071 (ΦΕΚ Α΄ 293/4-12-2002)

Κύρωση της Συμφωνίας για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, όσον αφορά στη διατήρηση και στη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδροβίων ζώων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, όσον αφορά στη διατήρηση και στη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων, που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 4 Αυγούστου 1995, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, όσον αφορά στη διατήρηση και στη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων.
ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΘΕΣΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης και αιεφορίας των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών προς το σκοπό αυτό,
ΖΗΤΩΝΤΑΣ από τα κράτη σημαίας, τα κράτη λιμένος και τα παράκτια κράτη την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης και διατήρησης που έχουν θεσπιστεί για τα εν λόγω αποθέματα,
ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ να αντιμετωπίσουν ιδιαιτέρως τα προβλήματα που προσδιορίζονται στο κεφάλαιο 17, περιοχή προγράμματος Γ, της ημερησίας διατάξεως 21, η οποία εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, δηλαδή ότι η διαχείριση της αλιείας ανοικτής θαλάσσης είναι ανεπαρκής σε πολλές περιοχές και ότι γίνεται υπερβολική εκμετάλλευση πολλών αλιευτικών πόρων, και σημειώνοντας ότι υφίστανται προβλήματα μη ελεγχόμενης αλιείας, υπερκεφαλαιοποίησης, υπερβολικού μεγέθους στόλου, αλλαγής σημαίας σκαφών προκειμένου να διαφύγουν τους ελέγχους, αλιευτικών εργαλείων με ανεπαρκή επιλεκτικότητα, αναξιόπιστων βάσεων δεδομένων και έλλειψης επαρκούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών,
ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΑ να διεξαγάγουν υπεύθυνη αλιεία,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ της ανάγκης αποφυγής δυσμενών επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, προστασίας της βιοποικιλότητας, διατήρησης της ακεραιότητας των θαλασσίων οικοσυστημάτων και ελαχιστοποίησης του κινδύνου των μακροπρόθεσμων ή μη αντιστρέψιμων επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη επιστημονικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής επιστημονικής και τεχνολογικής υποστήριξης προκειμένου να μπορέσουν τα αναmυσσόμενα κράτη να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στη διατήρηση, διαχείριση και αειφόρα χρήση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων,
ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΑ ότι μια Συμφωνία για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της συμβάσεως θα εξυπηρετήσει καλύτερα τους σκοπούς αυτούς και θα συμβάλλει στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τη Σύμβαση ή από την παρούσα Συμφωνία συνεχίζουν να διέπονται από τους κανόνες και τις αρχές του γενικού διεθνούς δικαίου,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:
________________________________________
ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Xρήση όρων και πεδίο εφαρμογής
1. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας:
α) με τον όρο “Σύμβαση”, νοείται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982
β) με τον όρο “μέτρα διατήρησης και διαχείρισης”, νοούνται μέτρα για τη διατήρηση και διαχείριση ενός ή περισσοτέρων ειδών έμβιων θαλάσσιων πόρων, τα οποία λαμβάνονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, όπως αντανακλώνται στη Σύμβαση και στην παρούσα Συμφωνία
γ) ο όρος υδρόβια ζώα περιλαμβάνει τους ιχθείς, τα μαλάκια και τα οστρακόδερμα, εκτός εκείνων που ανήκουν στα εδραία ή προσκολλημένα είδη, όπως καθορίζονται στο άρθρο 77 της Συμβάσεως και
δ) με τον όρο “ρύθμιση” νοείται ένας μηχανισμός συνεργασίας που θεσπίζεται σύμφωνα με τη Σύμβαση και την παρούσα Συμφωνία από δύο ή περισσότερα κράτη για το σκοπό, μεταξύ άλλων, της θέσπισης μέτρων διατήρησης και διαχείρισης σε μια υποπεριφέρεια ή περιφέρεια για ένα ή περισσότερα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα και άκρως μεταναστευτικά αποθέματα ειδών υδρόβιων ζώων.
2. α) Με τον όρο “κράτη μέλη” νοούνται τα κράτη τα οποία έχουν συμφωνήσει να δεσμευθούν από την παρούσα Συμφωνία και έναντι των οποίων ισχύει η Συμφωνία
β) η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται κατ` αναλογία:
i) σε οποιαδήποτε οντότητα, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 305 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε) της Συμβάσεως και
ii) βάσει του άρθρου 47, σε οποιαδήποτε οντότητα, η οποία αναφέρεται ως “διεθνής οργανισμός” στο παράρτημα ΙΧ άρθρο 1 της Συμβάσεως το οποίο καθίσταται μέρος της παρούσας Συμφωνίας και στο βαθμό αυτό ο όρος “κράτη μέλη” αναφέρεται στις οντότητες αυτές.
3. Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται κατ΄αναλογία σε άλλες αλιευτικές οντότητες, των οποίων τα σκάφη αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα.
________________________________________
Άρθρο 2 Σκοπός
Σκοπός της παρούσας Συμβάσεως είναι να εξασφαλίσει μια μακροπρόθεσμη διατήρηση και αειφόρα χρήση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων οργανισμών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης.
________________________________________
Άρθρο 3 Εφαρμογή
1. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, η παρούσα Συμφωνία έχει εφαρμογή στη διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων πέραν των περιοχών οι οποίες βρίσκονται υπό εθνική δικαιοδοσία, εκτός από τα άρθρα 6 και 7, τα οποία έχουν εφαρμογή επίσης στη διατήρηση και διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων εντός περιοχών υπό εθνική δικαιοδοσία. βάσει των διαφόρων νομικών καθεστώτων που εφαρμόζονται σε περιοχές υπό εθνική δικαιοδοσία και σε περιοχές πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση.
2. Κατά την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του για το σκοπό της εξερεύνησης και εκμετάλλευσης, διατήρησης και διαχείρισης των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθέματος και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων εντός περιοχών υπό εθνική δικαιοδοσία, το παράκτιο κράτος θα εφαρμόζει κατ` αναλογία τις γενικές αρχές που απαριθμούνται στο άρθρο 5.
3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις αντίστοιχες δυνατότητες των αναπτυσσόμενων κρατών όσον αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 5, 6 και 7, εντός περιοχών υπό εθνική δικαιοδοσία και την ανάγκη τους για υποστήριξη, όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία.
Για το σκοπό αυτό, το μέρος εφαρμόζεται κατ` αναλογία όσον αφορά περιοχές υπό εθνική δικαιοδοσία.
________________________________________
Άρθρο 4 Σχέση μεταξύ της παρούσας Συμφωνίας και της Σύμβασης
Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θίγει τα δικαιώματα, τη δικαιοδοσία και τα καθήκοντα των κρατών βάσει της Σύμβασης. Η παρούσα Συμφωνία ερμηνεύεται και εφαρμόζεται υπό το πνεύμα της Σύμβασης και σύμφωνα προς αυτήν.
________________________________________
ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΚΑΛ ΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΡΩΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΩΝ
Άρθρο 5 Γενικές αρχές
Προκειμένου να επιτευχθεί η διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων, τα παράκτια κράτη και τα κράτη που αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα, υποχρεούνται να συνεργαστούν σύμφωνα με τη Σύμβαση:
α) λαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση της αειφορίας των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων και προάγουν το στόχο της βέλτιστης χρησιμοποίησης τους
β) μεριμνούν προκειμένου τα εν λόγω μέτρα να στηρίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και η κατάρτιση τους να γίνεται με στόχο τη διατήρηση ή αποκατάσταση των αποθεμάτων σε επίπεδα ικανά να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, σύμφωνα με τους σχετικούς περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων των αναπτυσσόμενων κρατών και λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα της αλιείας, την αλληλεξάρτηση των αποθεμάτων και οποιαδήποτε γενικώς συνιστώμενα διεθνή ελάχιστα πρότυπα, είτε σε υποπεριφερειακό, περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο
γ) εφαρμόζουν την προληπτική προσέγγιση σύμφωνα με το άρθρο 6
δ) εκτιμούν τις επιπτώσεις της αλιείας, τις άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες στα αποθέματα και είδη στόχους που ανήκουν στο ίδιο οικοσύστημα ή συνδέονται με ή εξαρτώνται από τα αποθέματα στόχους
ε) λαμβάνουν, εφόσον χρειάζεται, μέτρα διατήρησης και διαχείρισης για τα είδη που ανήκουν στο ίδιο οικοσύστημα ή συνδέονται με ή εξαρτώνται από τα αποθέματα στόχους, με σκοπό τη διατήρηση ή αποκατάσταση των πληθυσμών των εν λόγω ειδών πάνω από τα επίπεδα από τα οποία η αναπαραγωγική τους ικανότητα μπορεί να απειληθεί σοβαρά
στ) ελαχιστοποιούν τη ρύπανση, τα απόβλητα, τις απορρίψεις, τις αλιεύσεις από απολεσθέντα ή εγκαταλειφθέντα αλιευτικά εργαλεία, την αλίευση ειδών μη στόχων, τόσο ειδών ιχθύων όσο και ειδών άλλων εκτός ιχθύων (εφεξής αναφερομένων ως ειδών μη στόχων) καθώς και τις επιπτώσεις επί των συσχετιζόμενων ή εξαρτώμενων ειδών, ιδιαίτερα των ειδών που βρίσκονται σε κίνδυνο, μέσω μέτρων που περιλαμβάνουν, στο βαθμό που είναι εφικτό την ανάπτυξη και τη χρήση επιλεκτικών, ασφαλών από περιβαλλοντικής απόψεως και οικονομικών από απόψεως κόστους αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών.
ζ) προστατεύουν τη βιοποικιλότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον
η) λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη ή εξάλειψη της υπεραλίευσης και της υπερβολικής αλιευτικής ικανότητας, φροντίζοντας ώστε τα επίπεδα της αλιευτικής προσπάθειας δεν θα υπερβούντα επίπεδα που αντιστοιχούνπρος την αειφόρα χρήση των αλιευτικών πόρων.
θ) λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των αλιέων που ασκούν αλιεία μικρής κλίμακας ή αλιεία για την επιβίωσή τους.
ι) προβαίνουν στην έγκαιρη συλλογή και διανομή πλήρων και επακριβών δεδομένων όσον αφορά στις αλιευτικές δραστηριότητες σχετικά, μεταξύ άλλων, με το στίγμα του σκάφους, την αλίευση ειδών στόχων και μη στόχων και την αλιευτική προσπάθεια, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, καθώς επίσης και πληροφορίες από εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα.
κ) προωθούν και διεξάγουν επιστημονική έρευνα και αναπτύσσουν κατάλληλες τεχνολογίες για την υποστήριξη της διατήρησης και διαχείρισης της αλιείας.
λ) εφαρμόζουν μέτρα διατήρησης και διαχείρισης μέσω αποτελεσματικής παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας.
________________________________________
Άρθρο 6 Εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης
1. Τα κράτη εφαρμόζουν ευρέως την προληπτική προσέγγιση για τη διατήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των αλληλοεπικαλυπτόμενων και των άκρως μεταναστευτικών ειδών, προκειμένου να προστατεύσουν τους έμβιους θαλάσσιους πόρους και το θαλάσσιο περιβάλλον.
2. Τα κράτη είναι περισσότερο προσεκτικά όταν οι πληροφορίες είναι αβέβαιες, αναξιόπιστες ή ανεπαρκείς. Η απουσία επαρκών επιστημονικών πληροφοριών δεν δικαιολογεί την αναβολή ή παράλειψη λήψης μέτρων διατήρησης και διαχείρισης.
3. Με την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης, τα κράτη:
α) βελτιώνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων με την απόκτηση και διανομή των καλύτερων επιστημονικών πληροφοριών που είναι διαθέσιμες και την εφαρμογή βελτιωμένων τεχνικών για την αντιμετώπιση, των κινδύνων και της αβεβαιότητας.
β) εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ και καθορίζουν, με βάση τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές πληροφορίες ειδικά σημεία αναφοράς όσον αφορά τα αποθέματα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εάν σημειωθεί υπέρβαση τους.
γ) λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τις αβεβαιότητες σχετικά με το μέγεθος και την παραγωγικότητα των αποθεμάτων, τα σημεία αναφοράς, την κατάσταση του αποθέματος σε σχέση με τα εν λόγω σημεία αναφοράς, τα επίπεδα και την κατανομή της θνησιμότητας και την επίπτωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα είδη μη στόχους και στα συ σχετιζόμενα ή εξαρτώμενα είδη, καθώς επίσης και τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες ωκεάνιες, περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και δ) αναπτύσσουν προγράμματα συλλογής δεδομένων, καθώς και ερευνητικά προγράμματα για την εκτίμηση της επίπτωσης της αλιείας στα είδη μη στόχους καθώς επίσης και στα συσχετιζόμενα ή εξαρτώμενα είδη και στο περιβάλλον τους, και θέτουν σε εφαρμογή σχέδια που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της διατήρησης των εν λόγω ειδών και για την προστασία ζωτικών χώρων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν την μη υπέρβαση των σημείων αναφοράς σε περίπτωση προσέγγισης τους. Στην περίπτωση που θα υπάρξει υπέρβαση τους, τα κράτη λαμβάνουν, χωρίς καθυστέρηση, τα μέτρα που καθορίζονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) προκειμένου να αποκαταστήσουν τα αποθέματα.
5. Στην περίπτωση κατά την οποία προκαλεί ανησυχίες η κατάσταση των αποθεμάτων στόχων ή μη στόχων ή των συνδεόμενων ή εξαρτώμενων ειδών, τα κράτη θέτουν τα εν λόγω αποθέματα και είδη υπό αυξημένη παρακολούθηση προκειμένου να επανεξετάσουν την κατάσταση τους και την αποτελεσματικότητα των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης. Αναθεωρούνταεν λόγω μέτρα σετακτικά χρονικά διαστήματα υπό το φως των νέων πληροφοριών.
6. Για νέες ή εξερευνητικές μεθόδους αλιείας, τα κράτη λαμβάνουν, το συντομότερο δυνατό, προσεκτικά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ορίων αλίευσης και προσπάθειας. Τα εν λόγω μέτρα παραμένουν σε ισχύ μέχρις ότου υπάρξουν επαρκή στοιχεία που να επιτρέπουν την αξιολόγηση της επίπτωσης των μεθόδων αλιείας στη μακροπρόθεσμη αειφορία των αποθεμάτων, επί των οποίων εφαρμόζουν μέτρα διατήρησης και διαχείρισης με βάση την εν λόγω αξιολόγηση. Τα τελευταία αυτά μέτρα επιτρέπουν, εφόσον είναι ορθό, τη σταδιακή ανάπτυξη της αλιείας.
7. Εάν ένα φυσικό φαινόμενο έχει σημαντική δυσμενή επίπτωση στην κατάσταση των αλληλοεπικαλυπτόμενων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων, τα κράτη λαμβάνουν επειγόντως μέτρα διατήρησης και διαχείρισης προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μη επιδείνωση της εν λόγω δυσμενούς επίπτωσης από την αλιευτική δραστηριότητα. Τα κράτη λαμβάνουν επίσης μέτρα επειγόντως σε περίπτωση κατά την οποία η αλιευτική δραστηριότητα αποτελεί σοβαρή απειλή για την αειφορία των εν λόγω αποθεμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται επειγόντως θα είναι προσωρινά και θα στηρίζονται στα καλύτερα επιστημονικά στοιχεία που διατίθενται.
________________________________________
Άρθρο 7 Συμβατότητα των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης
1. Με την επιφύλαξη των κυρίαρχων δικαιωμάτων των παράκτιων κρατών όσον αφορά την εξερεύνηση και εκμετάλλευση, τη διατήρηση και διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων εντός περιοχών οι οποίες βρίσκονται υπό εθνική δικαιοδοσία βάσει της Συμβάσεως, και του δικαιώματος όλων των κρατών όσον αφορά την απασχόληση των υπηκόων τους σε αλιευτικές δραστηριότητες στην ανοικτή θάλασσα σύμφωνα με τη Σύμβαση:
α) όσον αφορά τα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα, τα σχετικά παράκτια κράτη και τα κράτη των οποίων οι υπήκοοι αλιεύουν τα εν λόγω αποθέματα στην παρακείμενη περιοχή ανοιχτής θάλασσας, επιδιώκουν, είτε άμεσα είτε μέσω των κατάλληλων μηχανισμών συνεργασίας που προβλέπονται στο μέρος ΠΙ, να συμφωνήσουν για τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη διατήρηση των εν λόγω αποθεμάτων στην παρακείμενη περιοχή ανοιχτής θαλάσσης.
β) όσον αφορά τα άκρως μεταναστευτικά είδη υδροβίων ζώων τα παράκτια κράτη και τα άλλα κράτη, των οποίων οι υπήκοοι αλιεύουν τα εν λόγω αποθέματα στην περιοχή, συνεργάζονται, είτε άμεσα είτε μέσω των κατάλληλων μηχανισμών συνεργασίας που προβλέπονται στο μέρος ΠΙ, με σκοπό την εξασφάλιση της διατήρησης και της προαγωγής του στόχου της βέλτιστης χρήσης των εν λόγω αποθεμάτων σε ολόκληρη την περιοχή, τόσο εντός όσο και πέραν των περιοχών υπό εθνική δικαιοδοσία.
2. Τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που θεσπίζονται για την ανοικτή θάλασσα, καθώς και εκείνα που λαμβάνονται σε περιοχές υπό εθνική δικαιοδοσία, είναι συμβατά προκειμένου να εξασφαλίσουν τη διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων στο σύνολο τους. Για το σκοπό αυτό, τα παράκτια κράτη και τα κράτη που αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα συνεργάζονται με στόχο την επίτευξη συμβατών μέτρων όσον αφορά τα εν λόγω αποθέματα. Κατά τον καθορισμό των συμβατών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης τα κράτη:
α) λαμβάνουν υπόψη τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που λήφθηκαν και εφαρμόσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 61 της Σύμβασης όσον αφορά τα ίδια αποθέματα από παράκτια κράτη εντός περιοχών υπό εθνική δικαιοδοσία και μεριμνούν ώστε τα μέτρα που θεσπίστηκαν όσον αφορά τα εν λόγω αποθέματα για την ανοικτή θάλασσα δεν υπομονεύουν την αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων. β) λαμβάνουν υπόψη προηγουμένως συμφωνηθέντα μέτρα, τα οποία θεσπίστηκαν και εφαρμόστηκαν για την ανοικτή θάλασσα σύμφωνα με τη Σύμβαση όσον αφορά τα ίδια αποθέματα από τα σχετικά παράκτια κράτη που αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα.
γ) λαμβάνουν υπόψη προηγουμένως συμφωνηθέντα μέτρα, τα οποία θεσπίστηκαν και εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τη Σύμβαση όσον αφορά τα ίδια αποθέματα από υποπεριφερειακή ή περιφερειακή οργάνωση ή ρύθμιση για τη διαχείριση της αλιείας.
δ) λαμβάνουν υπόψη τη βιολογική ενότητα και άλλα βιολογικά χαρακτηριστικά των αποθεμάτων, και τις σχέσεις μεταξύ της κατανομής των αποθεμάτων, της αλιείας και των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων της σχετικής περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού στον οποίο εμφανίζονται και αλιεύονται τα αποθέματα στις περιοχές υπό εθνική δικαιοδοσία.
ε) λαμβάνουν υπόψη την αντίστοιχη εξάρτηση των παράκτιων κρατών και των κρατών που αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα, από τα σχετικά αποθέματα και
στ) μεριμνούν ώστε να μην προκύπτει από τα εν λόγω μέτρα βλάβη στους θαλάσσιους έμβιους πόρους συνολικά.
3. Κατά την υλοποίηση του καθήκοντος συνεργασίας, τα κράτη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να συμφωνήσουν για συμβατά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
4. Εάν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί Συμφωνία εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα κράτη μπορεί να επικαλεσθεί τις διαδικασίες διευθετήσεις διαφορών που προβλέπονται στο μέρος VIII.
5. Μέχρις ότου συμφωνηθούν συμβατά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης τα ενδιαφέροντα κράτη, με πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας, ασκούν κάθε προσπάθεια προκειμένου να συνάψουν προσωρινές ρυθμίσεις πρακτικής φύσεως. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν για τις εν λόγω ρυθμίσεις, οποιοδήποτε από τα ενδιαφέροντα κράτη μπορεί, προκειμένου να επισπεύσει προσωρινά μέτρα, να υποβάλει τη διαφορά σε δικαστήριο σύμφωνα με τις διαδικασίες διευθετήσεις διαφορών που προβλέπονται στο μέρος VIII.
6. Προσωρινές ρυθμίσεις ή μέτρα που συνάπτονται ή θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5, λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις του παρόντος μέρους, λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των ενδιαφερόμενων κρατών, δεν θέτουν σε κίνδυνο ή παρεμποδίζουν την επίτευξη τελικής Συμφωνίας σχετικά με συμβατά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης και δεν προδικάζουν το τελικό αποτέλεσμα οποιασδήποτε διαδικασίας διευθέτησης διαφορών.
7. Τα παράκτια κράτη ενημερώνουν τακτικά τα κράτη που αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα της υποπεριφέρειας ή περιφέρειας είτε απευθείας είτε μέσω των κατάλληλων υποπεριφερειακών ή περιφερειακών οργανώσεων ή ρυθμίσεων διαχείρισης της αλιείας, ή μέσω άλλων κατάλληλων μέσων, σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για τα αλληλοεπικαλυπτόμενα και τα άκρως μεταναστευτικά αποθέ ματα υδρόβιων ζώων εντός περιοχών υπό την εθνική τους δικαιοδοσία.
8. Τα κράτη που αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα ενημερώνουν τακτικά τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη, είτε απευθείας είτε μέσω κατάλληλων υποπεριφερειακών και περιφερειακών οργανώσεων ή ρυθμίσεων για τη διαχείριση της αλιείας, ή μέσω άλλων κατάλληλων μέσων, σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των σκαφών που φέρουν τη σημαία τους, τα οποία αλιεύουν τα εν λόγω αποθέματα στην ανοικτή θάλασσα.
________________________________________
ΜΕΡΟΣ ΙΙI ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΩΝ
Άρθρο 8 Συνεργασία στον τομέα της διατήρησης και διαχείρισης
1. Τα παράκτια κράτη και τα κράτη που αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα επιδιώκουν, σύμφωνα με τη Σύμβαση συνεργασία όσον αφορά τα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα και τα άκρως μεταναστευτικά αποθέματα είτε απευθείας είτε μέσω κατάλληλων υποπεριφερειακών και περιφερειακών οργανώσεων ή ρυθμίσεων διαχείρισης της αλιείας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υποπεριφέρειας ή περιφέρειας, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική διατήρηση και διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων.
2. Τα κράτη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις καλή τη πίστει και χωρίς καθυστέρηση, ιδιαιτέρως και όπου υπάρχουν στοιχεία ότι τα τα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα και τα άκρως μεταναστευτικά αποθέματα μπορεί να απειλούνται από την υπερεκμετάλλευση ή στην περίπτωση κατά την οποία αναπτύσσεται μια νέα αλιεία για τα εν λόγω αποθέματα. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να αρχίσουν διαβουλεύσεις κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου κράτους με σκοπό τη θέσπιση κατάλληλων ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της διατήρησης και διαχείρισης των αποθεμάτων. Εν αναμονή Συμφωνίας και ενεργούν καλή τη πίστει λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα δικαιώματα, συμφέροντα και υποχρεώσεις των άλλων κρατών.
3. Στη περίπτωση κατά την οποία μια υποπεριφερειακή ή περιφερειακή οργάνωση ή ρύθμιση για τη διαχείριση της αλιείας έχει την αρμοδιότητα θέσπισης μέτρων διατήρησης και διαχείρισης για ιδιαίτερα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα και άκρως μεταναστευτικά αποθέματα, τα κράτη που αλιεύουν τα αποθέματα στην ανοικτή θάλασσα καθώς και τα σχετικά παράκτια κράτη οφείλουν να συνεργαστούν καθιστάμενα μέλη της εν λόγω οργάνωσης ή συμμετέχοντας στην εν λόγω ρύθμιση, ή να συμφωνούν να εφαρμόζουν τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που θεσπίζονται υπ` αυτών. Τα κράτη που έχουν σοβαρό ενδιαφέρον στην εν λόγω αλιεία, μπορούν να καταστούν μέλη της εν λόγω οργάνωσης ή να συμμετάσχουν στην εν λόγω ρύθμιση. Οι όροι συμμετοχής δεν αποκλείουν το δικαίωμα εγγραφής ως μέλους ή τη συμμετοχή των εν λόγω κρατών ούτε εφαρμόζονται κατά τρόπο ο οποίος εισάγει διακρίσεις εναντίον οποιουδήποτε κράτους ή ομάδbς κρατών που έχουν σοβαρό ενδιαφέρον για την εν λόγω αλιεία.
4. Μόνο τα κράτη εκείνα τα οποία είναι μέλη μιας τέτοιας οργάνωσης ή συμμετέχουν σε μια τέτοια ρύθμιση, ή τα οποία συμφωνούν να εφαρμόσουν τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που θεσπίστηκαν υπ` αυτών, θα έχουν πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους στους οποίους εφαρμόζονται τα εν λόγω μέτρα.
5. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται καμία υποπεριφερειακή ή περιφερειακή οργάνωση ή ρύθμιση για τη διαχείριση της άλικος προκειμένου να θεσπίσει μέτρα διατήρησης και διαχείρισης για ένα ιδιαίτερο αλληλοεπικαλυπτόμενο απόθεμα ή άκρως μεταναστευτικό απόθεμα υδρόβιων οργανισμών, τα σχετικά παράκτια κράτη και τα κράτη που αλιεύουν το εν λόγω απόθεμα στην ανοικτή θάλασσα, στην υποπεριφέρεια ή περιφέρεια, οφείλουν να συνεργάζονται προκειμένου να ιδρύσουν μια τέτοια οργάνωση ή να προβούν σε άλλες κατάλληλες ρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν τη διατήρηση και διαχείριση του εν λόγω αποθέματος και να συμμετέχουν στις εργασίες της οργάνωσης ή ρύθμισης.
6. Οποιοδήποτε κράτος, το οποίο προτίθεται να προτείνει να ληφθούν μέτρα από διακυβερνητικό οργανισμό αρμόδιο για θέματα έμβιων πόρων, θα πρέπει, στην περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω μέτρα θα έχουν ιδιαίτερα σημαντική επίδραση επί των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης, τα οποία έχουν ήδη θεσπιστεί από αρμόδια υποπεριφερειακή ή περιφερειακή οργάνωση ή ρύθμιση για τη διαχείριση της αλιείας, να διαβουλευθεί μέσω της εν λόγω οργάνωσης ή ρύθμισης με τα μέλη της ή τους συμμετέχοντες σε αυτήν. Στο βαθμό που είναι δυνατόν, η εν λόγω διαβούλευση πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν την υποβολή της προτάσεως στο διακυβερνητικό οργανισμό.
________________________________________
Άρθρο 9 Υποπεριφερειακές και περιφερειακές οργανώσεις και ρυθμίσεις για τη διαχείριση της αλιείας
1. Κατά την ίδρυση υποπεριφερειακών και περιφερειακών οργανώσεων για τη διαχείριση της αλιείας ή κατά την κατάρτιση υποπεριφερειακών ή περιφερειακών ρυθμίσεων για τη διαχείριση της αλιείας για τα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα και τα άκρως μεταναστευτικά αποθέματα υδρόβιων ζώων, τα κράτη συμφωνούν μεταξύ άλλων σχετικά με:
α) τα αποθέματα στα οποία εφαρμόζονται τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης, λαμβανομένων υπόψη των βιολογικών χαρακτηριστικών των σχετικών αποθεμάτων και της φύσεως της διενεργούμενης αλιείας
β) την περιοχή εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 7 παράγραφος 1 και τα χαρακτηριστικά της υποπεριφέρειας ή περιφέρειας συμπεριλαμβανομένων κοινωνικοοικονομικών, γεωγραφικών και περιβαλλοντικών παραγόντων
γ) τη σχέση μεταξύ του έργου της νέας οργάνωσης ή ρύθμισης και του ρόλου, των στόχων και των λειτουργιών οποιωνδήποτε σχετικών υφιστάμενων και οργανώσεων ή ρυθμίσεων για τη διαχείριση της αλιείας και
δ) τους μηχανισμούς με τους οποίους η οργάνωση ή ρύθμιση θα αποκτήσει επιστημονικές συμβουλές και θα αναθεωρήσει την κατάσταση των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον χρειάζεται, της ίδρυσης επιστημονικού συμβουλευτικού οργάνου
2. Τα κράτη που συνεργάζονται για τη σύσταση μιας υποπεριφερειακής ή περιφερειακής οργάνωσης ή ρύθμισης για τη διαχείριση της αλιείας οφείλουν να πληροφορηθούν σχετικά με την εν λόγω συνεργασία άλλα κράτη, τα οποία γνωρίζουν ότι έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για το έργο της προτεινόμενης οργάνωσης ή ρύθμισης.
________________________________________
Άρθρο 10 Εργο των υποπεριφερειακών και περιφερειακών οργανώσεων και ρυθμίσεων για τη διαχείριση της αλιείας
Κατά την υλοποίηση του καθήκοντος συνεργασίας μέσω υποπεριφερειακών ή περιφερειακών οργανώσεων ή ρυθμίσεων για τη διαχείριση της αλιείας, τα κράτη:
α) συμφωνούν και συμμορφούνται με μέτρα διατήρησης και διαχείρισης προκειμένου να εξασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων
β) συμφωνούν, ανάλογα με την περίπτωση, σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από τη συμμετοχή, όπως είναι οι κατανομές των ποσοστώσεων ή τα επίπεδα της αλιευτικής προσπάθειας
γ) υιοθετούν και εφαρμόζουν οποιαδήποτε γενικώς συνιστώμενα διεθνή ελάχιστα πρότυπα για την υπεύθυνη διενέργεια των αλιευτικών επιχειρήσεων
δ) λαμβάνουν και αξιολογούν επιστημονικές συμβουλές, αναθεωρούν την εκτίμηση για την κατάσταση των αποθεμάτων και αξιολογούν την επίπτωση της αλιείας στα είδη μη στόχους καθώς και στα συ σχετιζόμενα ή εξαρτώμενα είδη
ε) συμφωνούν σχετικά με τα πρότυπα συλλογής, υποβολής εκθέσεων, επαλήθευσης και ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με την αλιεία των αποθεμάτων
στ) συλλέγουν και διαδίδουν επακριβή και πλήρη στατιστικά δεδομένα, όπως περιγράφονται στο παράρτημα I, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα των καλύτερων επιστημονικών στοιχείων, διατηρώντας ταυτόχρονα, εφόσον χρειάζεται, το απόρρητο των στοιχείων αυτών
ζ) προωθούν και διεξάγουν επιστημονικές εκτιμήσεις των αποθεμάτων καθώς και σχετική έρευνα και δημοσιοποιούν τα σχετικά αποτελέσματα
η) καταρτίζουν κατάλληλους μηχανισμούς συνεργασίας για την αποτελεσματική παρακολούθηση, έλεγχο, εποπτεία και εφαρμογή
θ) συμφωνούν στους τρόπους με τους οποίους θα ικανοποιούνται τα αλιευτικά συμφέροντα των νέων μελών της οργάνωσης ή των νέων συμμετεχόντων στη ρύθμιση
ι) συμφωνούν σχετικά με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι οποίες διευκολύνουν την έγκαιρη και αποτελεσματική υιοθέτηση μέτρων διατήρησης και διαχείρισης
κ) προάγουν την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με το μέρος VIII
λ) εξασφαλίζουν την πλήρη συνεργασία των σχετικών εθνικών υπηρεσιών και βιομηχανιών στην εφαρμογή των συστάσεων και αποφάσεων της οργάνωσης ή ρύθμισης και
μ) δημοσιοποιούν δεόντως τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που θεσπίζονται από την οργάνωση ή ρύθμιση.
________________________________________
Άρθρο 11 Νέα μέλη ή συμμετέχοντες
Κατά τον καθορισμό της φύσης και της έκτασης των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συμμετοχή των νέων μελών μιας υποπεριφερειακής ή περιφερειακής οργάνωσης για τη διαχείριση της αλιείας ή για τους νέους συμμετέχοντες σε μια υποπεριφερειακή ή περιφερειακή ρύθμιση για τη διαχείριση της αλιείας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων:
α) την κατάσταση των αλληλεοπικαλλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων, καθώς και το υφιστάμενο επίπεδο αλιευτικής προσπάθειας
β) τα αντίστοιχα συμφέροντα, αλιευτικά πρότυπα και αλιευτικές προοπτικές των νέων και υφιστάμενων μελών ή συμμετεχόντων
γ) τις αντίστοιχες συνεισφορές των νέων και υφισταμένων μελών ή συμμετεχόντων στον τομέα της διατήρησης και διαχείρισης των αποθεμάτων, στη συλλογή και παροχή επακριβών δεδομένων και στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σχετικά με τα αποθέματα
δ) τις ανάγκες των παράκτιων αλιευτικών κοινοτήτων, οι οποίες εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την αλιεία των αποθεμάτων
ε) τις ανάγκες των παράκτιων κρατών, των οποίων οι οικονομίες εξαρτώνται σε τεράστιο βαθμό από την εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων πόρων, και
στ) τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων κρατών της υποπεριφέρειας ή περιφέρειας στις περιοχές εθνικής δικαιοδοσίας των οποίων ευρίσκονται επίσης τα αποθέματα.
________________________________________
Άρθρο 12 Διαφάνεια των δραστηριοτήτων των υποπεριφερειακών και περιφερειακών οργανώσεων και ρυθμίσεων για τη διαχείριση της αλιείας
1. Τα κράτη μεριμνούν για τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και των άλλων δραστηριοτήτων των υποπεριφερειακών και περιφερειακών οργανώσεων και ρυθμίσεων για τη διαχείριση της αλιείας
2. Στους εκπροσώπους άλλων διακυβερνητικών και στους εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, που ενδιαφέρονται για τα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα και τα άκρως μεταναστευτικά αποθέματα υδρόβιων ζώων, θα δίδεται η ευκαιρία να λαμβάνουν μέρος σε συνεδριάσεις των υποπεριφερειακών και περιφερειακών οργανώσεων και ρυθμίσεων για τη διαχείριση της αλιείας ως παρατηρητές ή με άλλη ιδιότητα, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες της σχετικής οργάνωσης ή ρύθμισης. Οι εν λόγω διαδικασίες δεν πρέπει να είναι αδικαιολόγητα περιοριστικές στο θέμα αυτό. Οι εν λόγω διακυβερνητικοί οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις πρέπει να διαθέτουν έγκαιρη πρόσβαση στα αρχεία και στις εκθέσεις των εν λόγω οργανώσεων και ρυθμίσεων, βάσει των διαδικαστικών κανόνων που αφορούν στην πρόσβαση τους.
________________________________________
Άρθρο 13 Ενίσχυση των υφιστάμενων οργανώσεων και ρυθμίσεων
Τα κράτη συνεργάζονται για την ενίσχυση των υφιστάμενων υποπεριφερειακών και περιφερειακών οργανώσεων και ρυθμίσεων προκειμένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους στον τομέα της θέσπισης και εφαρμογής μέτρων διατήρησης και διαχείρισης για τα αλληλεοπικαλυπτόμενα αποθέματα και τα άκρως μεταναστευτικά αποθέματα υδρόβιων ζώων.

________________________________________
Άρθρο 14 Συλλoγή και παροχή πληροφοριών και συνεργασίας στον τομέα της επιστημονικής έρευνας
1. Τα κράτη μεριμνούν ώστε τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους να παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες, εφόσον καθίσταται αναγκαίο, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη, σύμφωνα με το παράρτημα Ι:
α) συλλέγουν και ανταλλάσσουν επιστημονικά, τεχνικά και στατιστικά δεδομένα όσον αφορά την αλιεία και των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων
β) εξασφαλίζουν την συλλογή επαρκών δεδομένων προκειμένου να διευ κολυνθεί η αποτελεσματική εκτίμηση του αποθέματος, καθώς και η έγκαιρη παροχή τους, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις των υποπεριφερειακών ή περιφερειακών οργανώσεων ή ρυθμίσεων για τη διαχείριση της αλιείας, και
γ) λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την επαλήθευση της ακρίβειας των εν λόγω δεδομένων.
2. Τα κράτη συνεργάζονται, είτε άμεσα είτε μέσω των υποπεριφερειακών οργανώσεων ή ρυθμίσεων για τη διαχείριση της αλιείας
α) προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά τις προδιαγραφές των δεδομένων και τη μορφή στην οποία θα πρέπει να παρέχονται στις εν λόγω οργανώσεις ή ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των αποθεμάτων καθώς και την αλιεία των αποθεμάτων αυτών και
β) προκειμένου να αναπτύξουν και να κάνουν χρήση από κοινού αναλυτικών μεθόδων καθώς και μεθοδολογιών εκτίμησης του αποθέματος για τη βελτίωση μέτρων διατήρησης και διαχείρισης των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων.
3. Σύμφωναμετο μέρος ΧΙΙΙ της Σύμβασης, τα κράτη συνεργάζονται, είτε άμεσα είτε μέσω των αρμόδιων διεθνών οργανισμών, για την ενίσχυση της ικανότητας επιστημονικής έρευνας στον τομέα της αλιείας και για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σχετικά με τη διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων προς όφελος όλων. Για το σκοπό αυτό, ένα κράτος ή ο αρμόδιος διεθνής οργανισμός που διεξάγει τέτοιου είδους έρευνα πέραν των περιοχών υπό εθνική δικαιοδοσία, οφείλει να προαγάγει ενεργώς τη δημοσίευση και τη διάδοση προς τα ενδιαφερόμενα κράτη των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας και των πληροφορικών σχετικά με τους στόχους και τις μεθόδους της και στο βαθμό όπου είναι δυνατό, να διευκολύνει τη συμμετοχή στην εν λόγω έρευνα επιστημόνων από τα κράτη αυτά.
________________________________________
Άρθρο 15 Κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες
Κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας σε κλειστή ή ημίκλειστη θάλασσα, τα κράτη λαμβάνουν υπόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά της εν λόγω θάλασσας και ενεργούν επίσης κατά τρόπο σύμφωνο προς το μέρος ΙΧ της Σύμβασης καθώς και τις άλλες σχετικές διατάξεις της.
________________________________________
Άρθρο 16 Περιοχές της ανοικτής θάλασσας οι οποίες περιβάλλονται πλήρως από περιοχή υπό την εθνική δικαιοδοσία ενός και μόνο κράτους
1. Τα κράτη που αλιεύουν αλληλεπικαλυπτόμενα και άκρως αποδημητικά αποθέματα υδρόβιων ζώων σε περιοχή της ανοικτής θάλασσας, η οποία περιβάλλεται πλήρως από περιοχή υπό την εθνική δικαιοδοσία ενός και μόνο κράτους συνεργάζονται με το τελευταίο αυτό κράτος στο θέμα της θέσπισης μέτρων διατήρησης και διαχείρισης όσον αφορά τα εν λόγω αποθέματα στη περιοχή της ανοιχτής θάλασσας. Λαμβάνοντας υπόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής τα κράτη λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη την θέσπιση συμβατών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης των εν λόγω αποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 7. Μέτρα, τα οποία λαμβάνονται σε σχέση με την ανοικτή θάλασσα, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα, καθήκοντα και συμφέροντα του παράκτιου κράτους βάσει της Συμβάσεως, να στηρίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και να λαμβάνουν επίσης υπόψη οποιαδήποτε μέτρα διατήρησης και διαχείρισης, τα οποία έχουν υιοθετηθεί και εφαρμοσθεί αναφορικά με τα ίδια αποθέματα σύμφωνα με το άρθρο 61 της συμβάσεως από το παράκτιο κράτος στην περιοχή υπό εθνική δικαιοδοσία. Τα κράτη επίσης συμφωνούν σχετικά με μέτρα παρακολούθησης ελέγχου, εποπτείας και εφαρμογής, προκειμένου να εξασφαλίσουν την συμμόρφωση προς τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης όσον αφορά την ανοικτή θάλασσα.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 8, τα κράτη ενεργούν καλή τη πίστει και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να συμφωνήσουν χωρίς καθυστέρηση όσον αφορά τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που πρέπει να εφαρμοστούν κατά τη διεξαγωγή αλιευτικών επιχειρήσεων στην περιοχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και το παράκτιο κράτος δεν μπορούν να συμφωνήσουν όσον αφορά τα εν λόγω μέτρα, εφαρμόζουν έχοντας υπόψη την παράγραφο 1, το άρθρο 7 παράγραφοι 4, 5 και 6, όσον αφορά τις προσωρινές ρυθμίσεις ή μέτρα. Εν αναμονή της θέσπισης τέτοιου είδους προσωρινών ρυθμίσεων ή μέτρων, τα ενδιαφερόμενα κράτη λαμβάνουν μέτρα όσον αφορά τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους προκειμένου να μην ασχοληθούν με αλιεία η οποία θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα εν λόγω αποθέματα.
________________________________________
ΜΕΡΟΣ IV ΚΡΑΤΗ ΜΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
Άρθρο 17 Κράτη μη μέλη οργανώσεων και κράτη μη συμμετέχοντα σε ρυθμίσεις
1. Ενα κράτος, το οποίο δεν είναι μέλος υποπεριφερειακής ή περιφερειακής οργάνωσης για τη διαχείριση της αλιείας ή δεν συμμετέχει σε υποπεριφερειακή ή περιφερειακή ρύθμιση για τη διαχείριση της αλιείας, και το οποίο δεν συμφωνεί κατ` άλλο τρόπο να εφαρμόσει τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που θεσπίστηκαν από την εν λόγω οργάνωση ή ρύθμιση, δεν απαλλάσσεται της υποχρέωσης να συνεργαστεί, σύμφωνα με τη Σύμβαση και την παρούσα Συμφωνία, στο θέμα της διατήρησης και διαχείρισης των σχετικών αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων
2. Το εν λόγω κράτος οφείλει να μην επιτρέπει στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του να ασχολούνται σε αλιευτικές επιχειρήσεις που αφορούν αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα ή άκρως μεταναστευτικά αποθέματα υδρόβιων ζώων, τα οποία υπόκεινται σε μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που θεσπίστηκαν από μία τέτοια οργάνωση ή ρύθμιση.
3. Τα κράτη, τα οποία είναι μέλη υποπεριφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας, ή συμμετέχουν σε υποπεριφερειακή ή περιφερειακή ρύθμιση για τη διαχείριση της αλιείας, θα ζητούν ατομικά ή από κοινού, από τις αλιευτικές οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, οι οποίες διαθέτουν αλιευτικά σκάφη στη σχετική περιοχή, να συνεργαστούν πλήρως με την εν λόγω οργάνωση ή ρύθμιση στο θέμα της εφαρμογής των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που έχει θεσπίσει, με σκοπό να εφαρμοστούν εκ των πραγμάτων όσο το δυνατόν ευρύτερα τα εν λόγω μέτρα σε αλιευτικές δραστηριότητες στη σχετική περιοχή. Οι εν λόγω αλιευτικές οντότητες θα τυγχάνουν ωφελημάτων από τη συμμετοχή τους στην αλιεία ανάλογων προς τη δέσμευση τους να τηρούν μέτρα διατήρησης και διαχείρισης αναφορικά με τα αποθέματα.
4. Κράτη, τα οποία είναι μέλη τέτοιας οργάνωσης ή συμμετέχουν σε μια τέτοια ρύθμιση, οφείλουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά τις δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τις σημαίες κρατών τα οποία δεν είναι ούτε μέλη οργάνωσης ούτε συμμετέχουν στη ρύθμιση, και τα οποία ασχολούνται με αλιευτικές επιχειρήσεις των σχετικών αποθεμάτων. Οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και το διεθνές δίκαιο προκειμένου να παρεμποδίσουν δραστηριότητες των εν λόγω σκαφών, οι οποίες υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των υποπεριφερειακών ή περιφερειακών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης.
________________________________________
ΜΕΡΟΣ V ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ TQY ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
Άρθρο 18 Καθήκοντα του κράτους σημαίας
1. Κράτος, του οποίου τα σκάφη αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα σκάφη που φέρουν τη σημαία του, συμμορφούνται με υποπεριφερειακά και περιφερειακά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης και ότι τα εν λόγω σκάφη δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των εν λόγω μέτρων.
2. Ενα κράτος οφείλει να επιτρέπει τη χρήση σκαφών που φέρουν τη σημαία του για την αλιεία στην ανοικτή θάλασσα μόνον όταν μπορεί να εκπληρώσει αποτελεσματικά τις ευθύνες του όσον αφορά τα εν λόγω σκάφη βάσει της Συμβάσεως και της παρούσας Συμφωνίας.
3. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από ένα κράτος όσον αφορά τα σκάφη που φέρουν τη σημαία του, περιλαμβάνουν:
α) τον έλεγχο των εν λόγω σκαφών στην ανοικτή θάλασσα μέσω των γενικών ή ειδικών αδειών αλιείας, ή εξουσιοδοτήσεων, σύμφωνα με οποιεσδήποτε ισχύουσες διαδικασίες οι οποίες έχουν συμφωνηθεί σε υποπεριφερειακό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο
β) τη θέσπιση κανονισμών:
i) για την εφαρμογή όρων και συνθηκών που διέπουν τις γενικές ή ειδικές άδειες αλιείας ή εξουσιοδοτήσεις, οι οποίες να είναι επαρκείς για την τήρηση οποιωνδήποτε υποπεριφερειακών, περιφερειακών ή διεθνών υποχρεώσεων του κράτους σημαίας,
ii) για την απαγόρευση της αλιείας στην ανοικτή θάλασσα από σκάφη τα οποία δεν διαθέτουν κανονική άδεια ή εξουσιοδότηση να διενεργούν αλιεία, ή της αλιείας στην ανοικτή θάλασσα από σκάφη κατ` άλλο τρόπο παρά σύμφωνα με τους όρους και συνθήκες μιας γενικής ή ειδικής άδειας ή εξουσιοδότησης,
iii) για την απαίτηση από τα σκάφη που αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα να φέρουν πάντοτε επ` αυτών γενική ή ειδική άδεια ή εξουσιοδότηση καινά την παρουσιάζουν, εφόσον ζητηθεί για επιθεώρηση, σε δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και
iv) για την εξασφάλιση ότι τα σκάφη, που φέρουν σημαία του, δεν διεξάγουν μη επιτρεπόμενη αλιευτική δραστηριότητα σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται υπό την εθνική δικαιοδοσία άλλων κρατών
γ) τη θέσπιση ενός εθνικού μητρώου αλιευτικών σκαφών, τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα και πρόβλεψη πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται στο εν λόγω μητρώο κατόπιν αιτήσεως των άμεσα ενδιαφερομένων κρατών, λαμβανομένων υπόψη οποιωνδήποτε εθνικών νόμων του κράτους σημαίας όσον αφορά τη διάδοση των εν λόγω πληροφοριών
δ) απαιτήσεις για τη σήμανση αναγνώρισης των αλιευτικών σκαφών και αλιευτικών εργαλείων σύμφωνα με ενιαία και διεθνώς αναγνωρίσιμα συστήματα σήμανσης σκαφών και αλιευτικών εργαλείων, όπως είναι οι πρότυπες προδιαγραφές σήμανσης και ταυτοποίησης αλιευτικών σκαφών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών
ε) απαιτήσεις για την καταγραφή και την έγκαιρη αναφορά του στίγματοςτου σκάφους, της παραγωγής του αλιεύματος των ειδών στόχων και μη στόχων, της αλιευτικής προσπάθειας και άλλων σχετικών αλιευτικών δεδομένων σύμφωνα με υποπεριφερειακά, περιφερειακά και διεθνή πρότυπα συλλογής τέτοιου είδους πληροφοριών
στ) απαιτήσεις για τον έλεγχο του αλιεύ ματος των ειδών στόχων και μη στόχων με μέσα, όπως είναι προγράμματα παρατήρησης σχέδια επιθεώρησης, εκθέσεις εκφόρτωσης, εποπτεία της μεταφόρτωσης και παρακολούθηση των εκφροτωθέντων αλιευμάτων, καθώς και στατιστικές της αγοράς
ζ) την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των εν λόγω σκαφών, των αλιευτικών επιχειρήσεων τους και των σχετικών δραστηριοτήτων μέσω, μεταξύ άλλων:
i) της εφαρμογής εθνικών σχεδίων επιθεώρησης και υποπεριφερειακών και περιφερειακών σχεδίων συνεργασίας στον τομέα της εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τα εν λόγω σκάφη να επιτρέπουν την πρόσβαση δεόντως εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών άλλων κρατών,
ii) της εφαρμογής εθνικών προγραμμάτων παρατήρησης και υποπεριφερειακών και περιφερειακών προγραμμάτων παρατήρησης, στα οποία συμμετέχει το κράτος σημαίας, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για τα εν λόγω σκάφη να επιτρέπουν την πρόσβαση παρατηρητών άλλων κρατών προκειμένου να διεξάγουν εργασίες οι οποίες συμφωνήθηκαν βάσει προγραμμάτων, και
iii) της ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων παρακολούθησης σκαφών, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, συστημάτων δορυφορικής επικοινωνίας, σύμφωνα με οποιαδήποτε εθνικά προγράμματα, καθώς και με προγράμματα τα οποία συμφωνήθηκαν σε υποπεριφερειακό, περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών
η) ρυθμίσεις όσον αφορά τη μεταφόρτωση στην ανοικτή θάλασσα προκειμένου να εξασφαλιστεί η μη υπονόμευση της αποτελεσματικότητας των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης, και
θ) ρυθμίσεις των αλιεύτικών δραστηριοτήτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση υποπεριφερειακών, περιφερειακών ή διεθνών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση της παραγωγής των αλιευθέντων ειδών μη στόχων.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζεται ένα σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας, το οποίο έχει συμφωνηθεί σε υποπεριφερειακό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο, τα κράτη εξασφαλίζουν τη συμβατότητα των μέτρων που επιβάλλουν στα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους προς το εν λόγω σύστημα.
________________________________________
ΜΕΡΟΣ VΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Άρθρο 19 Συμμόρφωση και εφαρμογή από τα κράτη μέλη
1. Τα κράτη εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα υποπεριφερειακά και περιφερειακά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης για τα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα και τα μεταναστευτικά αποθέματα υδρόβιων ζώων από τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους.
Για το σκοπό αυτό:
α) εφαρμόζουν τα εν λόγω μέτρα άσχετα από την περιοχή στην οποία συμβαίνουν παραβιάσεις
β) διεξάγουν πάραυτα πλήρη έρευνα σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση υποπεριφερειακών ή περιφερειακών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που μπορεί να περιλαμβάνει την επιτόπια επιθεώρηση των εν λόγω σκαφών, και υποβάλλουν αμέσως αναφορά στο κράτος που καταγγέλει την παραβίαση, καθώς και στην αντίστοιχη υποπεριφερειακή ή περιφερειακή οργάνωση ή ρύθμιση, σχετικά με την πρόοδο και το αποτέλεσμα της έρευνας
γ) απαιτούν από οποιοδήποτε σκάφος, το οποίο φέρει τη σημαία τους, να παρέχει πληροφορίες στην αρχή που διεξάγει την έρευνα σχετικά με το στίγμα του σκάφους, τις παραγωγές των αλιευμάτων, τα αλιευτικά εργαλεία, τις αλιευτικές δραστηριότητες και τις συναφείς ενέργειες στην περιοχή μιας παραβίασης
δ) εφόσον βεβαιωθούν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία αναφορικά με μία παραβίαση, παραπέμπουν την υπόθεση στις αρχές τους με σκοπό την κίνηση δικαστικής διαδικασίας, χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους και, ανάλογα με την περίπτωση, απαγορεύουν τον απόπλου του εν λόγω σκάφους, και
ε) εφόσον αποδειχτεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους, ότι ένα σκάφος έλαβε μέρος στη διάπραξη μιας σοβαρής παραβίασης των εν λόγω μέτρων, μεριμνούν ώστε το σκάφος να μην ασχολείται με αλιευτικές επιχειρήσεις στην ανοικτή θάλασσα έως ότου υπάρξει συμμόρφωση με όλες τις εκκρεμείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν από το κράτος σημαίας όσον αφορά την παραβίαση
2. Ολες οι έρευνες και δικαστικές διαδικασίες διενεργούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι κυρώσεις που εφαρμόζονται όσον αφορά τις παραβιάσεις οφείλουν να είναι επαρκείς από απόψεως αυστηρότητας προκειμένου να είναι αποτελεσματικές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και να στερούν τους παραβάτες από τα οφέλη από τις παράνομες δραστηριότητες τους. Μέτρα που εφαρμόζονται αναφορικά με πλοιάρχους και άλλους αξιωματικούς αλιευτικών σκαφών πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις οι όποίες μπορούν να επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, την άρνηση, αφαίρεση ή αναστολή αδειών που τους επιτρέπουν να υπηρετούν ως πλοίαρχοι ή αξιωματικοί στα εν λόγω σκάφη.
________________________________________
Άρθρο 20 Διεθνής συνεργασία για την επιβολή μέτρων
1. Τα κράτη συνεργάζονται, είτε άμεσα είτε μέσω υποπεριφερειακών ή περιφερειακών οργανώσεων ή ρυθμίσεων για τη διαχείριση της αλιείας, προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση και εφαρμογή των υποπεριφερειακών ή περιφερειακών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης για τα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα και τα άκρως μεταναστευτικά είδη
2. Ενα κράτος σημαίας, το οποίο διεξάγει έρευνα σχετικά με προβαλλόμενη παραβίαση μέτρων διατήρησης και διαχείρισης όσον αφορά τα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα και τα μεταναστευτικά αποθεμάτων υδρόβιων ζώων, μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια ενός άλλου κράτους, του οποίου η συνεργασία μπορεί να είναι χρήσιμη για τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας. Ολα τα κράτη προσπαθούν να ικανοποιούν εύλογα αιτήματα ενός κράτους σημαίας όσον αφορά τέτοιου είδους έρευνες.
3. Ενα κράτος σημαίας μπορεί να αναλάβει τέτοιες έρευνες απευθείας, σε συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα κράτη ή μέσω των αντίστοιχων υποπεριφερειακών ή περιφερειακών οργανώσεων ή ρυθμίσεωνγιατη διαχείριση της αλιείας. Πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο και το αποτέλεσμα των ερευνών παρέχονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη ή τα κράτη τα οποία υφίστανται επιπτώσεις από την παραβίαση.
4. Τα κράτη βοηθούντο ένα το άλλο στον προσδιορισμό των στοιχείων των σκαφών που αναφέρονται ότι έχουν ασχοληθεί με δραστηριότητες που υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των υποπεριφεριεακών, περιφερειακών ή παγκόσμιων μέτρων για τη διατήρηση και διαχείριση των πόρων.
5. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία και κανονισμούς, τα κράτη θεσπίζουν ρυθμίσεις προκειμένου να διαθέσουν στις διωκτικές αρχές των άλλων κρατών στοιχεία με παραβιάσεις των εν λόγω μέτρων.
6. Οταν υπάρχουν εύλογοι λόγοι που δημιουργούν την πεποίθηση οπ ένα σκάφος ασχολήθηκε στην ανοικτή θάλασσα με μη επιτρεπόμενη αλιεία εντός περιοχής υπό τη δικαιοδοσία ενός παράκτιου κράτους, το κράτος σημαίας του εν λόγω σκάφους, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου παράκτιου κράτους, ερευνά αμέσως και πλήρως το θέμα. Το κράτος σημαίας συνεργάζεται με το παράκτιο κράτος στη λήψη κατάλληλων μέτρων στις εν λόγω περιπτώσεις και μπορεί να επιτρέψει στις αντίστοιχες αρχές του παράκτιου κράτους να επιβιβάζονται και να επιθεωρούν το σκάφος στην ανοικτή θάλασσα. Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 111 της Σύμβασης.
i. Τα κράτη μέλη, τα οποία είναι μέλη υποπεριφεριεακής ή περιφερειακής οργάνωσης για τη διαχείριση της αλιείας ή συμμετέχουν σε υποπεριφεριακή ή περιφεριακή ρύθμιση για τη διαχείριση της αλιείας μπορούν να λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής σε υποπεριφερειακές ή περιφερειακές διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για το σκοπό αυτό, προκειμένου να παρεμποδίσουν σκάφη τα οποία ασχολήθηκαν σε δραστηριότητες που υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα ή παραβιάζουν, κατ` άλλο τρόπο, τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που θεσπίστηκαν από την εν λόγω οργάνωση ή ρύθμιση, να αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα της υποπεριφέρειας ή περιφέρειας μέχρις ότου ληφθούν κατάλληλα μέτρα από το κράτος σημαίας.
________________________________________
Άρθρο 21 Υποπεριφερειακή και περιφερειακή συνεργασία στην επιβολή μέτρων
1. Σε οποιαδήποτε ανοικτή θάλασσα, η οποία καλύπτεται από υποπεριφερειακή ή περιφερειακή οργάνωση ή ρύθμιση για τη διαχείριση της αλιείας, ένα κράτος μέρος, το οποίο είναι μέλος της εν λόγω οργάνωσης ή συμμετέχει στην εν λόγω ρύθμιση, μπορεί, μέσω των δεόντως εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών του, να επιβιβασθεί και να επιθεωρήσει, σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία ενός άλλου κράτους μέρους της παρούσας Συμφωνίας, ανεξάρτητα από το εάν το εν λόγω κράτος μέρος είναι επίσης μέλος της οργάνωσης ή συμμετέχει στη ρύθμιση, με σκοπό την εξασφάλιση της τήρησης των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης για τα αλληλεπικαλυπτόμενα αποθέματα και τα άκρως μεταναστευτικά αποθέματα υδρόβιων ζώων τα οποία θεσπίστηκαν από την εν λόγω οργάνωση ή ρύθμιση.
2. Τα κράτη θεσπίζουν, μέσω υποπεριφερειακών ή περιφερειακών οργανώσεων ή ρυθμίσεων για την διαχείριση της αλιείας, διαδικασίες επιβίβασης και επιθεώρησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και διαδικασίες εφαρμογής άλλων διατάξεων του παρόντος άρθρου. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με το παρόν άρθρο και τις βασικές διαδικασίες που παρατίθενται στο άρθρο 22 και να μην εισάγουν διακρίσεις κατά των μη μελών της οργάνωσης ή των μη συμμετεχόντων στη ρύθμιση. Η επιβίβαση και η επιθεώρηση, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη ενέργεια επιβολής κυρώσεων, διεξάγεται σύμφωνα με τις εν λόγω διαδικασίες. Τα κράτη δημοσιοποιούν δεόντως τις διαδικασίες που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.
3. Εάν εντός δύο ετών από την υιοθέτηση της παρούσας Συμφωνίας δεν έχουν θεσπιστεί τέτοιου είδους διαδικασίες από οποιαδήποτε οργάνωση ή ρύθμιση, η επιβίβαση και επιθεώρηση, σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια εφαρμογής θα διεξάγεται, μέχρις ότου θεσπιστούν οι εν λόγω διαδικασίες, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τις βασικές διαδικασίες που παρατίθενται στο άρθρο 22.
4. Πριν τη λήψη μέτρων βάσει του παρόντος άρθρου, τα επιθεωρούντα κράτη πληροφορούν, είτε απευθείας είτε μέσω των αντίστοιχων υποπεριφερειακών ή περιφερειακών οργανώσεων ή ρυθμίσεων για τη διαχείριση της αλιείας, όλα τα κράτη, των οποίων τα σκάφη αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα της υποπεριφέρειας ή περιφέρειας, σχετικά με τον τύπο ταυτότητας που εκδόθηκε στους δεόντως εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές τους. Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για επιβίβαση και επιθεώρηση πρέπει να φέρουν ευκρινή σήμανση και να είναι ευκόλως αναγνωρίσιμα ότι εκτελούν κυβερνητική υπηρεσία. Μόλις γίνει μέρος της παρούσας Σύμβασης, ένα κράτος πρέπει να ορίσει μία αρχή προκειμένου να παραλαμβάνει τις ανακοινώσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο και να δημοσιοποιεί δεόντως τον εν λόγω διορισμό μέσω της σχετικής υποπεριφερειακής ή περιφερειακής οργάνωσης ή ρύθμισης για τη διαχείριση της αλιείας.
5. Εφόσον, μετά την επιβίβαση και επιθεώρηση, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ένα σκάφος έχει ασχοληθεί σε δραστηριότητα αντίθετη με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το κράτος που διεξάγει την επιθεώρηση οφείλει να διασφαλίζει, εφόσον είναι δυνατόν, τα αποδεικτικά στοιχεία και να ειδοποιεί πάραυτα το κράτος σημαίας σχετικά με την παραβίαση.
6. Το κράτος σημαίας ανταποκρίνεται στην ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 5 ενός τριών εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της, ή εντός διαφορετικού χρονικού διαστήματος, οριζομένου στις διαδικασίες που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, και:
α) είτε θα εκτελεί, χωρίς καθυστέρηση, τις υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 19 όσον αφορά τη διενέργεια έρευνας και, εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία το δικαιολογούν, λαμβάνει αστυνομικά μέτρα αναφορικά με ένα σκάφος και πληροφορεί πάραυτα το επιθεωρούν κράτος σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας και με οποιαδήποτε ληφθέντα μέτρα
β) είτε θα εξουσιοδοτεί το κράτος επιθεώρησης προκειμένου να διενεργήσει έρευνα.
7. Στην περίπτωση κατά την οποία το κράτος σημαίας εξουσιοδοτεί το επιθεωρούν κράτος να ερευνήσει μία παραβίαση, το επιθεωρούν κράτος πρέπει να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση, τα αποτελέσματα της έρευνας στο κράτος σημαίας. Το κράτος σημαίας εκτελεί, εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία το δικαιολογούν, τις υποχρεώσεις του στο θέμα της λήψης αστυνομικών μέτρων αναφορικά με το σκάφος. Εναλλακτικά, το κράτος σημαίας μπορεί να εξουσιοδοτήσει το επιθεωρούν κράτος να λάβει τα αστυνομικά μέτρα που μπορεί να προσδιορίζει το κράτος σημαίας αναφορικά με το σκάφος, σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κράτους σημαίας βάσει της παρούσας Σύμβασης.
8. Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την επιβίβαση και την επιθεώρηση, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που δημιουργούν την πεποίθηση ότι ένα σκάφος έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση, και το κράτος σημαίας είτε παρέλειψε να ανταποκριθεί είτε παρέλειψε να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται βάσει των παραγράφων 6 ή 7, οι επιθεωρητές μπορούν να παραμείνουν επί του σκάφους και να διασφαλίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία και μπορούν να απαιτήσουν από τον πλοίαρχο να βοηθήσει την περαιτέρω έρευνα, συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, της μετακίνησης του σκάφους χωρίς καθυστέρηση στο πλησιέστερο κατάλληλο λιμένα, ή σε οποιοδήποτε άλλο λιμένα που πιθανόν να προσδιοριστεί στις διαδικασίες που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2. Το επιθεωρούν κράτος πληροφορεί αμέσως το κράτος σημαίας σχετικά με το όνομα του λιμένα προς τον οποίο πρόκειται να κατευθυνθεί το σκάφος. Το επιθεωρούν κράτος και το κράτος σημαίας και, ανάλογα με την περίπτωση, το κράτος λιμένα, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την καλή διαβίωση του πληρώματος, ασχέτως εθνικότητας.
9. Το επιθεωρούν κράτος ενημερώνει το κράτος σημαίας και τη σχετική οργάνωση ή τους συμμετέχοντες στην αντίστοιχη ρύθμιση σχετικά με τα αποτελέσματα οποιασδήποτε περαιτέρω έρευνας.
10. Το επιθεωρούν κράτος απαιτεί από τους επιθεωρητές του να τηρούν τους γενικά αποδεκτούς διεθνείς κανονισμούς, διαδικασίες και πρακτικές όσον αφορά την ασφάλεια του σκάφους και του πληρώματος, να ελαχιστοποιούν την παρενόχληση των αλιευτικών επιχειρήσεων και να αποφεύγουν, στο μέτρο του δυνατού, ενέργειες οι οποίες θα επιδρούσαν δυσμενώς στην ποιότητα του αλιευθέντος αλιεύματος επί του σκάφους. Το επιθεωρούν κράτος μεριμνά ώστε η επιβίβαση και η επιθεώρηση να μην διεξάγεται κατά τρόπο ο οποίος θα συνιστούσε παρενόχληση οποιουδήποτε αλιευτικού σκάφους.
11. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, σοβαρή παράβαση σημαίνει:
α) αλιεία χωρίς έγκυρη ειδική άδεια ή εξουσιοδότηση η οποία να έχει εκδοθεί από το κράτος σημαίας σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχεία α)
β) παράλειψη τήρησης ενημερωμένων βιβλίων παραγωγής και στοιχείων σχετικά με το αλιευθέν αλίευμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αντίστοιχης υποπεριφερειακής ή περιφερειακής οργάνωσης για τη διαχείριση της αλιείας, ή σοβαρή εσφαλμένη αναφορά της παραγωγής η οποία είναι αντίθετη προς τους κανόνες αναφοράς του αλιευθέντος αλιεύματος, της εν λόγω οργάνωσης ή ρύθμισης
γ) αλιεία σε κλειστή περιοχή, αλιεία κατά τη διάρκεια απαγορευμένης εποχής ή αλιεία που δεν ανταποκρίνεται σε ποσόστωση, ή μετά τη συμπλήρωση ποσόστωσης που καθορίστηκε από την αντίστοιχη υποπεριφερειακή ή περιφερειακή οργάνωση ή ρύθμιση για τη διαχείριση της αλιείας
δ) αλιεία για ένα απόθεμα, το οποίο υπόκειται σε moratorium, ή για το οποίο απαγορεύεται η αλιεία
ε) χρήση απαγορευμένων αλιευτικών εργαλείων
στ) παραποίηση ή απόκρυψη των διακριτικών, της ταυτότητας ή του νηολογίου ενός αλιευτικού σκάφους
ζ) απόκρυψη, παραποίηση ή διάθεση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με έρευνα
η) πολλαπλές παραβιάσεις, οι οποίες συσσωρευτικός συνιστούν σοβαρή περιφρόνηση των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης, ή
θ) οποιεσδήποτε άλλες παραβιάσεις, οι οποίες μπορούν να προσδιορισθούν σε διαδικασίες που θεσπίζονται από τις σχετικές υποπεριφερειακές ή περιφερειακές οργανώσεις ή ρυθμίσεις για τη διαχείριση της αλιείας.
12. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων του παρόντος άρθρου το κράτος σημαίας μπορεί, οποτεδήποτε, να λάβει μέτρα προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 19 όσον αφορά μία προβαλλόμενη παράβαση. Στην περίπτωση κατά την οποία το σκάφος βρίσκεται υπό την εποπτεία του επιθεωρούντος κράτους, το επιθεωρούν κράτος, κατόπιν αιτήσεως του κράτους σημαίας, θα παραδίδει το σκάφος στο κράτος σημαίας μαζί με πλήρη στοιχεία σχετικά με την πρόοδο και την έκβαση της ερευνάς του.
13. Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος του κράτους σημαίας να λάβει οποιαδήποτε μέτρα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών διαδικασιών, προκειμένου να επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία του.
14. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται κατ` αναλογία στην επιβίβαση και επιθεώρηση που διενεργείται από ένα κράτος μέρος της παρούσας Συμφωνίας, το οποίο είναι μέλος υποπεριφερειακής ή περιφερειακής οργάνωσης για τη διαχείριση της αλιείας ή συμμετέχει σε υποπεριφερειακή ή περιφερειακή ρύθμιση για τη διαχείριση της αλιείας, και το οποίο έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει οπ ένα αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία ενός άλλου κράτους μέλους, έχει ασκήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία είναι αντίθετη προς τα σχετικά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που αναφέρονται στην παράγραφο Ι, στην περιοχή της ανοικτής θάλασσας που καλύπτεται από την εν λόγω οργάνωση ή ρύθμιση, και το σκάφος αυτό εισήλθε μετέπειτα, κατά τη διάρκεια του ίδιου ταξιδιού, σε περιοχή η οποία τελεί υπό την εθνική δικαιοδοσία του επιθεωρούντος κράτους.
15. Στην περίπτωση κατά την οποία μία υποπεριφερειακή ή περιφερειακή οργάνωση ή ρύθμιση για τη διαχείριση της αλιείας έχει θεσπίσει ένα εναλλακτικό μηχανισμό με τον οποίο απαλλάσσονται αποτελεσματικά τα μέλη του ή οι συμμετέχοντες σε αυτή την υποχρέωση βάσει της παρούσας Συμφωνίας, όσον αφορά την εξασφάλιση της συμμορφώσεως με μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που θεσπίστηκαν από την οργάνωση ή ρύθμιση, τα μέλη της εν λόγω οργάνωσης ή οι συμμετέχοντες στην εν λόγω ρύθμιση μπορούννα συμφωνήσουν τον περιορισμό της εφαρμογής της παραγράφου 1 μεταξύ τους όσον αφορά τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης τα οποία θεσπίστηκαν στη σχετική περιοχή ανοικτής θάλασσας.
16. Τα μέτρα που λαμβάνονται από κράτη, εκτός του κράτους σημαίας, αναφορικά με σκάφη που έχουν ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες είναι αντίθετες με υποπεριφερειακά ή περιφερειακά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης, πρέπει να είναι ανάλογα προς τη σοβαρότητα της παραβίασης.
17. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ότι ένα αλιευτικό σκάφος στην ανοικτή θάλασσα δεν διαθέτει εθνικότητα, ένα κράτος μπορεί να επιβιβαστεί και να επιθεωρήσει το σκάφος. Εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία το δικαιολογούν, το κράτος μπορεί να λάβει κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
18. Τα κράτη είναι υπεύθυνα για ζημίες ή απώλειες που μπορούν να αποδοθούν σε αυτά, οι οποίες προκύπτουν από μέτρα που λήφθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, όταν τα μέτρα αυτά είναι παράνομα ή υπερβαίνουν το λογικώς αναγκαίο υπό το φως των διαθέσιμων στοιχείων για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
________________________________________
Άρθρο 22 Βασικές διαδικασίες επιβίβασης και επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 21
1. Το επιθεωρούν κράτος μεριμνά ώστε οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές του:
α) να παρουσιάζουν τα διαπιστευτήρια τους στον πλοίαρχο του σκάφους, καθώς και αντίγραφο του κειμένου των σχετικών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης ή των κανόνων και κανονισμών που ισχύουν στην εν λόγω περιοχή ανοικτής θάλασσας σύμφωνα με τα εν λόγω μέτρα:
β) να ειδοποιούν το κράτος σημαίας κατά το χρόνο επιβίβασης και επιθεώρησης
γ) να μην εμποδίζουν τον πλοίαρχο να επικοινωνήσει με τις αρχές του κράτους σημαίας κατά τη διάρκεια της επιβίβασης και επιθεώρησης
δ) να παρέχουν αντίγραφο έκθεσης σχετικά με την επιβίβαση και επιθεώρηση στον πλοίαρχο και στις αρχές του κράτους σημαίας σημειώνοντας στην έκθεση αυτή οποιαδήποτε ένσταση ή δήλωση στην οποία επιθυμεί ο πλοίαρχος να συμπεριλάβει στην έκθεση
ε) να εγκαταλείπουν πάραυτα το σκάφος μετά την περάτωση της επιθεώρησης εφόσον δεν βρουν κανένα αποδεικτικό στοιχείο σοβαρής παραβίασης, και
στ) να αποφεύγουν τη χρήση βίας, εκτός από την περίπτωση και στο βαθμό που είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφάλεια των επιθεωρητών, και στην περίπτωση κατά την οποία οι επιθεωρητές παρεμποδίζονται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ο βαθμός της χρησιμοποιούμενης βίας δεν θα πρέπει να υπερβεί αυτόν που λογικά απαιτείται στις περιστάσεις αυτές.
2. Οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές ενός επιθεωρούντος κράτους να διαθέτουν την εξουσία της επιθεώρησης του σκάφους, της άδειας του, των εργαλείων του, του εξοπλισμού του, των βιβλίων του, των εγκαταστάσεων του, των ιχθύων και των αλιευτικών προϊόντων, καθώς επίσης και οποιωνδήποτε εγγράφων είναι αναγκαία για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα σχετικά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης.
3. Το κράτος σημαίας μεριμνά ώστε οι πλοίαρχοι των σκαφών:
α) να αποδέχονται και να διευκολύνουν την ταχεία και ασφαλή επιβίβαση των επιθεωρητών
β) να συνεργάζονται με αυτούς και να τους βοηθούν στην επιθεώρηση του σκάφους που διεξάγεται σύμφωνα με τις διαδικασίες αυτές
γ) να μην παρεμποδίζουν, εκφοβίζουν ή παρενοχλούν τους επιθεωρητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
δ) να επιτρέπουν στους επιθεωρητές να επικοινωνούν με τις αρχές του κράτους σημαίας και του επιθεωρούντος κράτους κατά τη διάρκεια τής επιβίβασης και επιθεώρησης
ε) να παρέχουν λογικές διευκολύνσεις συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, της παροχής τροφής και ενδιαίτησης προς τους επιθεωρητές, και
στ) να διευκολύνουν την ασφαλή αποβίβαση των επιθεωρητών.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία ο πλοίαρχος ενός σκάφους αρνείται να αποδεχθεί την επιβίβαση και την επιθεώρηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο 21, το κράτος σημαίας διατάσσει τον πλοίαρχο του σκάφους να υπακούσει αμέσως εκτός εάν συντρέχουν περιστάσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με τους γενικώς αποδεκτούς διεθνείς κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές όσον αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα, είναι αναγκαίο να καθυστερήσει η επιβίβαση και η επιθεώρηση αλιείας του σκάφους και διατάσσει το σκάφος να επιστρέψει αμέσως στο λιμάνι. Το κράτος σημαίας ενημερώνει το επιθεωρούν κράτος σχετικά με τα μέτρα που έλαβε υπό τις περιστάσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.
________________________________________
Άρθρο 23 Μέτρα που λαμβάνονται από το κράτος λιμένος
1. Ενα κράτος λιμένος έχει το δικαίωμα και το καθήκον να λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υποπεριφερειακών, περιφερειακών και παγκοσμίων μέτρων διατήρησης και διαχείρισης. Κατά τη λήψη των εν λόγω μέτρων, το κράτος λιμένος δεν εισάγει νόμω ή έργω διακρίσεις κατά των σκαφών οποιουδήποτε κράτους.
2. Ενα κράτος λιμένας μπορεί, μεταξύ άλλων, να επιθεωρεί έγγραφα, αλιευτικά εργαλεία και αλιευθέντα αλιεύματα επί των αλιευτικών σκαφών, όταν τα εν λόγω σκάφη ευρίσκονται εκουσίως στους λιμένες του ή στους τερματικούς σταθμούς της ανοικτής θάλασσας.
3. Τα κράτη μπορούν να εκδίδουν κανονισμούς εξουσιοδοτώντας τις σχετικές εθνικές αρχές να απαγορεύουν τις εκφορτώσεις και μεταφορτώσεις, στην περίπτωση κατά την οποία αποδείχθηκε ότι το αλίευμα αλιεύθηκε κατά τρόπο ο οποίος υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των υποπεριφερειακών, περιφερειακών ή παγκοσμίων μέτρων διατήρησης και διαχείρισης στην ανοικτή θάλασσα.
4. Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν θίγει την άσκηση εκ μέρους των κρατώντης κυριαρχίας τους επί των λιμένων τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
________________________________________
ΜΕΡΟΣ VII ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
Άρθρο 24 Αναγνώριση των ειδικών απαιτήσεων των αναπτυσσόμενων κρατών
1. Τα κράτη αναγνωρίζουν πλήρως τις ειδικές απαιτήσεις των αναπτυσσόμενων κρατών όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων, καθώς και την ανάπτυξη της αλιείας των εν λόγω αποθεμάτων. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη παρέχουν βοήθεια στα αναπτυσσόμενα κράτη είτε απευθείας είτε μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών και άλλων ειδικών οργανισμών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Περιβάλλοντος, της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης και άλλων κατάλληλων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών και οργάνων.
2. Κατά την υλοποίηση του καθήκοντος συνεργασίας όσον αφορά τη θέσπιση μέτρων διατήρησης και διαχείρισης για τα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα και τα άκρως μεταναστευτικά αποθέματα υδρόβιων ζώων, τα κράτη λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις των αναπτυσσόμενων κρατών, ιδίως:
α) τον ευαίσθητο χαρακτήρα των αναπτυσσόμενων κρατών, τα οποία εξαρτώνται από την εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων πόρων, καθώς και την αντιμετώπιση των απαιτήσεων διατροφής των πληθυσμών τους ή μέρους αυτών
β) την ανάγκη αποφυγής δυσμενών επιπτώσεων και την εξασφάλιση της πρόσβασης στην αλιεία στους άνδρες και γυναίκες αλιεργάτες οι οποίοι αλιεύουν για την επιβίωση τους, ή εκείνους που αλιεύουν σε μικρή ή βιοτεχνική κλίμακα, καθώς επίσης και στους αυτόχθονες κατοίκους των αναπτυσσόμενων κρατών, ιδίως δε των μικρών νησιωτικών αναπτυσσομένων κρατών, και
γ) την ανάγκη διασφάλισης ότι τα εν λόγω μέτρα δεν έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση ή έμμεση επίριψη δυσανάλογου βάρους μέτρων διατήρησης στα αναπτυσσόμενα κράτη.
________________________________________
Άρθρο 25 Μορφές συνεργασίας με τα αναπτυσσόμενα κράτη
1. Τα κράτη συνεργάζονται, είτε απευθείας είτε μέσω υποπεριφερειακών, περιφερειακών ή παγκοσμίων οργανώσεων:
α) για την ενίσχυση της ικανότητας των αναπτυσσόμενων κρατών, ιδίως των λιγότερο αναπτυγμένων μεταξύ αυτών, καθώς και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών, στο θέμα της διατήρησης και διαχείρισης των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων και της ανάπτυξης της αλιείας τους για τα εν λόγω αποθέματα
β) για την υποστήριξη των αναπτυσσόμενων κρατών, ιδιαίτερα των λιγότερο αναπτυγμένων μεταξύ αυτών καθώς και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών, προκειμένου να τα βοηθήσουν να συμμετάσχουν στην αλιεία ανοικτής θάλασσας των εν λόγω αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην εν λόγω αλιεία βάσει των άρθρων 5 και 11, και
γ) για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων κρατών σε υποπεριφερειακές και περιφερειακές οργανώσεις και ρυθμίσεις για τη διαχείριση της αλιείας.
2. Η συνεργασία με τα αναπτυσσόμενα κράτη για τους σκοπούς που παρατίθενται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνει την παροχή χρηματοδοτικής υποστήριξης, βοήθειας στην ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, τεχνική υποστήριξη, μεταφορά τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων και μεικτών εταιρειών, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
3. Η εν λόγω υποστήριξη κατευθύνεται, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερα προς:
α) τη βελτιωμένη διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων μέσω της συλλογής, αναφοράς, επαλήθευσης, ανταλλαγής και ανάλυσης αλιευτικών δεδομένων και συναφών πληροφοριών
β) την εκτίμηση των αποθεμάτων και την επιστημονική έρευνα, και
γ) την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την εποπτεία, τη συμμόρφωση και επιβολή μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης καθώς και της δημιουργίας ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο, την ανάπτυξη και χρηματοδότηση εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων παρατήρησης και την πρόσβαση στην τεχνολογία και στον εξοπλισμό.
________________________________________
Άρθρο 26 Ειδική υποστήριξη για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας
1. Τα κράτη συνεργάζονται για τη σύσταση ειδικών ταμείων προς υποστήριξη των αναπτυσσόμενων κρατών για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των αναπτυσσόμενων κρατών στο θέμα της αντιμετώπισης των δαπανών που απορρέουν από οποιαδήποτε διαδικασία διευθέτησης διαφορών στις οποίες δυνατό να είναι αντίδικοι.
2. Τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να υποστηρίζουν τα αναπτυσσόμενα κράτη στο θέμα της σύστασης νέων υποπεριφερειακών ή περιφερειακών οργανώσεων ή ρυθμίσεων για τη διαχείριση της αλιείας, ή στο θέμα της ενίσχυσης υφιστάμενων οργανώσεων ή ρυθμίσεων, για τη διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων.
________________________________________
ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 27 Υποχρέωση ειρηνικής διευθέτησης διαφορών
Τα κράτη έχουν υποχρέωση να διευθετούν τις διαφορές τους με διαπραγμάτευση, διερεύνηση, διαμεσολάβηση, συνδιαλλαγή, διαιτησία, δικαστική διευθέτηση, προσφυγή σε περιφερειακά όργανα ή ρυθμίσεις, ή άλλα μέσα επιλογής τους.
________________________________________
Άρθρο 28 Πρόληψη διαφορών
Τα κράτη συνεργάζονται προκειμένου να προλαμβάνουν τις διαφορές. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη συμφωνούν για αποτελεσματικές και ταχείες διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο υποπεριφερειακών ή περιφερειακών οργανώσεων και ρυθμίσεων διαχείρισης της αλιείας και ενισχύουν, εφόσον υπάρχει ανάγκη, τις υφιστάμενες διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

________________________________________

Άρθρο 29 Διαφορές τεχνικής φύσεως
Στην περίπτωση κατά την οποία μία διαφορά αφορά θέμα τεχνικής φύσεως, τα ενδιαφερόμενα κράτη μπορούν να παραπέμψουν τη διαφορά σε ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων η οποία συστήνεται από αυτά. Η εν λόγω επιτροπή θα διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα κράτη και προσπαθεί να επιλύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τη διαφορά, χωρίς να προσφύγει σε δεσμευτικές διαδικασίες διευθέτησης διαφορών.
________________________________________
Άρθρο 30 Διαδικασίες για τη διευθέτηση διαφορών
1. Οι διατάξεις σχετικά με τη διευθέτηση διαφορών που παρατίθενται στο παράρτημα XV της Σύμβασης εφαρμόζονται κατ` αναλογία σε οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ κρατών μερών της παρούσας Συμφωνίας όσον αφορά την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, ανεξάρτητα από το εάν είναι επίσης συμβαλλόμενα μέρη της συμβάσεως.
2. Οι διατάξεις όσον αφορά τη διευθέτηση διαφορών που παρατίθενται στο παράρτημα XV της Σύμβασης εφαρμόζονται κατ` αναλογία σε οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ κρατών μελών της παρούσας συμβάσεως όσον αφορά την ερμηνεία ή εφαρμογή υποπεριφερειακής, περιφερειακής ή παγκόσμιας αλιευτικής Συμφωνίας σχετικά με τα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα ή τα άκρως μεταναστευτικά αποθέματα υδρόβιων ζώων, στην οποία είναι συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε διαφοράς όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων, ανεξάρτητα από το εάν είναι επίσης συμβαλλόμενα μέρη της συμβάσεως.
3. Οποιαδήποτε διαδικασία αποδεκτή από κράτος μέρος της παρούσας Συμφωνίας και της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 287 της Σύμβασης, εφαρμόζεται στη διευθέτηση διαφορών βάσει του παρόντος μέρους, εκτός εάν το κράτος μέρος, κατά την υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση στην παρούσα Συμφωνία, ή μετέπειτα έχει αποδεχτεί μία άλλη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 287 για τη διευθέτηση διαφορών βάσει του παρόντος μέρους.
4. Ενα κράτος μέρος της παρούσας Συμφωνίας το οποίο δεν είναι μέρος της Σύμβασης κατά την υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση στην παρούσα Συμφωνία, ή οποτεδήποτε μετέπειτα, θα είναι ελεύθερο να επιλέξει με γραπτή δήλωση, ένα ή περισσότερα από τα μέσα που παρατίθενται στο άρθρο 287 παράγραφος 1 της Σύμβασης για τη διευθέτηση διαφορών βάσει του παρόντος μέρους. Το άρθρο 287 έχει εφαρμoγή στην εν λόγω δήλωση, καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε διαφορά, στην οποία το εν λόγω κράτος είναι αντίδικος, η οποία δεν καλύπτεται από ισχύουσα δήλωση. Για τους σκοπούς της συνδιαλλαγής και της διαιτησίας σύμφωνα μετα παραρτήματα V, VII και VIII της Σύμβασης, το εν λόγω κράτος έχει δικαίωμα να διορίζει διαμεσολαβούντες στη συνδιαλλαγή, διαιτητές και εμπειρογνώμονες που πρέπει να περιλαμβάνονται στους καταλόγους που αναφέρονται στο παράρτημα V άρθρο 2 παράρτημα VII άρθρο 2, παράρτημα VIII άρθρο 2, για τη διευθέτηση διαφορών βάσει του παρόντος μέρους.
5. Τα δικαστήρια στα οποία υποβάλλεται μία διαφορά βάσει του παρόντος μέρους εφαρμόζουν ης σχετικές διατάξεις της Συμβάσεως, της παρούσας Συμφωνίας και οποιασδήποτε σχετικής υποπεριφερειακής, περιφερειακής ή παγκόσμιας αλιευτικής Συμφωνίας καθώς επίσης και τους γενικά αποδεκτούς κανόνες διατήρησης και διαχείρισης έμβιων θαλάσσιων πόρων, καθώς και άλλους κανόνες διεθνούς δικαίου οι οποίοι είναι συμβατοί προς τη Σύμβαση, με σκοπό την εξασφάλιση της διατήρησης των σχετικών αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων.
________________________________________
Άρθρο 31 Προσωρινά μέτρα
1. Μέχρις ότου υπάρξει διευθέτηση μιας διαφοράς σύμφωνα με το παρόν μέρος, τα μέρη της διαφοράς οφείλουν να ασκήσουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να συνάψουν προσωρινές ρυθμίσεις πρακτικής φύσεως.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 290 της Συμβάσεως το δικαστήριο στο οποίο παραπέμφθηκε η διαφορά βάσει του παρόντος μέρους μπορεί να διατάξει οποιαδήποτε προσωρινά μέτρα θεωρήσει κατάλληλα προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα των μερών της διαφοράς ή να προλάβει ζημία των εν λόγω αποθεμάτων, καθώς επίσης και στις περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 και στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
3. Ενα κράτος μέρος της παρούσας Συμφωνίας, το οποίο δεν είναι μέρος της Σύμβασης, μπορεί να δηλώσει ότι, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 290 παράγραφος 5 της Σύμβασης, το διεθνές δικαστήριο για το δίκαιο της θαλάσσης δεν θα έχει δικαίωμα να διατάσσει, τροποποιεί ή να ανακαλεί προσωρινά μέτρα χωρίς τη Συμφωνία του.
________________________________________
Άρθρο 32 Περιορισμοί της δυνατότητας εφαρμογής των διατάξεων διευθέτησης διαφορών
Το άρθρο 297 παράγραφος 3 της Σύμβασης έχει εφαρμογή επίσης στην παρούσα Συμφωνία.
________________________________________
ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΜΗ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝIΑΣ
Άρθρο 33 Μη μέρη της παρούσας Συμφωνίας
1. Τα κράτη μέρη ενθαρρύνουν τα μη μέρη της παρούσας Συμφωνίας να καταστούν μέρη αυτής και να θεσπίσουν νόμους και κανονισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις της.
2. Τα κράτη μέρη λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και το διεθνές δίκαιο προκειμένου να παρεμποδίσουν τις δραστηριότητες σκαφών που φέρουν τη σημαία μη μερών, οι οποίες υπονομεύουν την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας.
________________________________________
ΜΕΡΟΣ Χ ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 34 Καλή πίστη και κατάχρηση δικαιωμάτων
Τα κράτη μέρη οφείλουν να εκπληρώνoυν καλή τη πίστει τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν βάσει της παρούσας Συμφωνίας και να ασκούν τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στην παρούσα Συμφωνία κατά τρόπο ο οποίος δεν θα συνιστούσε κατάχρηση δικαιώματος.
________________________________________
ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 35 Υπευθυνότητα και αρμοδιότητα
Τα κράτη μέρη είναι υπεύθυνα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για ζημία ή απώλεια που είναι δυνατό να τους καταλογισθεί σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.
________________________________________
ΜΕΡΟΣ XII ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
Άρθρο 36 Αναθεωρητική διάσκεψη
1. Τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα συγκαλέσει διάσκεψη με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρούσας Συμφωνίας στο θέμα της διασφάλισης της διατήρησης και διαχείρισης των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων. Ο Γενικός Γραμματέας θα προσκαλέσει στη συνδιάσκεψη όλα τα κράτη μέρη και εκείνα τα κράτη και Oντότητες που έχουν δικαίωμα να καταστούν μέρη της παρούσας Συμφωνίας, καθώς επίσης και εκείνες τις διακυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ως παρατηρητές. 2. Η συνδιάσκεψη θα αναθεωρήσει και θα αξιολογήσει την επάρκεια της παρούσας Συμφωνίας και θα προτείνει, εφόσον είναι αναγκαίο, μέσα για την ενίσχυση του περιεχομένου και των μεθόδων εφαρμογής της προκειμένου να αντιμετωπισθούν καλύτερα οποιαδήποτε συνεχιζόμενα προβλήματα όσον αφορά τη διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων.
________________________________________
ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37 Υπογραφή
Η παρούσα Συμφωνία θα είναι ανοικτή για υπογραφή από όλα τα κράτη και τις άλλες οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) και θα παραμείνει ανοικτή για υπογραφή στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών επί δώδεκα μήνες από την 4η Δεκεμβρίου 1995.
________________________________________
Άρθρο 38 Επικύρωση
Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε επικύρωση από τα κράτη και τις άλλες οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β). Τα έγγραφα επικύρωσης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
________________________________________
Άρθρο 39 Προσχώρηση
Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει ανοικτή για προσχώρηση από τα κράτη και τις άλλες οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β). Τα έγγραφα επικύρωσης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
________________________________________
Άρθρο 40 Εναρξη ισχύος
1. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ 30 ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του τριακοστού εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης.
2. Για κάθε κράτος, ή οντότητα που επικυρώνει τη Συμφωνία ή προσχωρεί σε αυτήν μετά την κατάθεση του τριακοστού εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης, η παρούσα Συμφωνία θα αρχίζει να ισχύει την τριακοστή ημέρα μετά την κατάθεση του σχετικού εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης.
________________________________________
Άρθρο 41 Προσωρινή εφαρμογή
1. Η παρούσα Συμφωνία θα εφαρμόζεται προσωρινά από ένα κράτος ή οντότητα που συμφωνεί για την προσωρινή εφαρμογή της με τη σχετική περί τούτου γραπτή ανακοίνωση προς τον θεσμοφύλακα. Η εν λόγω προσωρινή εφαρμογή θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης.
2. Η προσωρινή εφαρμογή από ένα κράτος ή οντότητα περατώνεται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας για το εν λόγω κράτος ή οντότητα ή μετά τη γραπτή ανακοίνωση από το εν λόγω κράτος ή οντότητα προς τον θεματοφύλακα σχετικά με την πρόθεση τους να θέσουν τέρμα στην προσωρινή εφαρμογή.
________________________________________
Άρθρο 42 Επιφυλάξεις και εξαιρέσεις
Δεν ισχύει καμία επιφύλαξη ή εξαίρεση στην παρούσα Συμφωνία.
________________________________________
Άρθρο 43 Διακηρύξεις και δηλώσεις
Το άρθρο 42 δεν απαγορεύει σε ένα κράτος ή οντότητα, κατά την υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση στην παρούσα Συμφωνία, να προβεί σε διακηρύξεις ή δηλώσεις, ανεξάρτητα από τη διατύπωση ή την ονομασία τους, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την εναρμόνιση της νομοθεσίας του και των κανονισμών του προς τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω διακηρύξεις ή δηλώσεις δεν έχουν σκοπό να αποκλείσουν ή να τροποποιήσουν το νομικό αποτέλεσμα των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας κατά την εφαρμογή τους στο εν λόγω κράτος ή οντότητα.

________________________________________

Άρθρο 44 Σχέση με άλλες συμφωνίες
1. Η παρούσα Συμφωνία δεν μεταβάλλει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μερών που απορρέουν από άλλες συμφωνίες συμβατές προς την παρούσα Συμφωνία και οι οποίες δεν θίγουν τα δικαιώματα άλλων κρατών μερών, ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους βάσει της παρούσας Συμφωνίας.
2. Δύο ή περισσότερα κράτη μέρη μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες οι οποίες να τροποποιούν ή να αναστέλλουν την ισχύ των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες έχουν εφαρμογή αποκλειστικά στις μεταξύ τους σχέσεις, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω συμφωνίες δεν έχουν σχέση προς διάταξη, παρέκκλιση εκ της οποίας είναι ασυμβίβαστη με την αποτελεσματική επίτευξη του αντικειμένου και του σκοπού της παρούσας Συμφωνίας και υπό τον όρο ότι οιεν λόγω συμφωνίες δεν θίγουν την εφαρμογή των βασικών αρχών που περιέχονται σε αυτήν και ότι οι διατάξεις των εν λόγω συμφωνιών δεν θίγουν τα δικαιώματα άλλων κρατών μερών, ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους βάσει της παρούσας Συμφωνίας.
3. Τα κράτη μέρη που προτίθενται να συνάψουν Συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ανακοινώνουν στα άλλα κράτη μέρη, μέσω του θεματοφύλακα της παρούσας Συμφωνίας, την πρόθεση τους να συνάψουν τη Συμφωνία, καθώς επίσης και την τροποποίηση ή αναστολή που προβλέπει αυτή η Συμφωνία.
________________________________________
Άρθρο 45 Τροποποίηση
1. Ενα κράτος μέρος μπορεί, με γραπτή ανακοίνωση προς το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων εθνών, να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας και να ζητήσει τη σύγκληση διάσκεψης για την εξέταση των εν λόγω προτεινόμενων τροποποιήσεων. Ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να κοινοποιήσει την εν λόγω ανακοίνωση σε όλα τα κράτη μέλη. Εάν εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κυκλοφορίας ανακοίνωσης απαντήσεων ευνο`ϊκά στην αίτηση τουλάχιστον τα μισά από τα κράτη μέλη, ο Γενικός Γραμματέας συγκαλεί τη διάσκεψη.
2. Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων που εφαρμόζεται στη διάσκεψη τροποποίησης που συγκαλείται σύμφωνα με την παράγραφο 1, είναι η ίδια με εκείνη που εφαρμόζεται κατά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα και τα άκρως μεταναστευτικά αποθέματα υδρόβιων ζώων, εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά από τη διάσκεψη. Η διάσκεψη πρέπει να ασκήσει κάθε προσπάθεια επίτευξης Συμφωνίας για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις με ομοφωνία, και δεν θα διεξαχθεί ψηφοφορία γι` αυτές μέχρις ότου εξαντληθούν όλες οι προσπάθειες για την επίτευξη ομοφωνίας.
3. Μόλις υιοθετηθούν, οι τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας θα είναι ανοικτές για υπογραφή από τα κράτη μέρη επί δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υιοθέτησης τους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την ίδια την τροποποίηση.
4. Τα άρθρα 38, 39, 47 και 50 έχουν εφαρμογή σε όλες τις τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας.
5. Οι τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας θα τεθούν σε ισχύ για τα κράτη μέρη που επικυρώνουν ή προσχωρούν σε αυτές την τριακοστή ημέρα κατά την κατάθεση των εγγράφων επικύρωσης ή προσχώρησης από τα δύο τρίτα των κρατών μερών. Μετέπειτα, για κάθε κράτος μέλος που επικυρώνει ή προσχωρεί σε μια τροποποίηση μετά την κατάθεση του απαιτούμενου αριθμού των εν λόγω εγγράφων, η τροποποίηση θα αρχίζει να ισχύει την τριακοστή ημέρα μετά την κατάθεση του σχετικού εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης.
6. Μία τροποποίηση μπορεί να προβλέπει ότι απαιτείται μικρότερος ή μεγαλύτερος αριθμός επικυρώσεων ή προσχωρήσεων προκειμένου να τεθεί σε ισχύ, εν σχέση με εκείνες που απαιτούνται από το παρόν άρθρο.
7. Ενα κράτος, το οποίο καθίσταται μέρος της παρούσας Συμφωνίας μετά την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 5, εφόσον δεν εκφράσει διαφορετική πρόθεση, θα:
α) θεωρείται ως μέρος της ούτως τροποποιηθείσης Συμφωνίας και
β) θεωρείται ως μέρος τη μη τροποποιηθείσης Συμφωνίας σε σχέση προς οποιοδήποτε κράτος μέρος που δεν δεσμεύεται από την τροποποίηση.
________________________________________
Άρθρο 46 Καταγγελία
1. Ενα κράτος μέρος μπορεί, με γραπτή ανακοίνωση προς το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία και μπορεί να αναφέρει τους λόγους. Παράλειψη αναφοράς των λόγων δεν θα θίγει την εγκυρότητα της καταγγελίας. Η καταγγελία θα αρχίσει να ισχύει ένα έτος μετά την ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης, εκτός εάν η ανακοίνωση προσδιορίζει μεταγενέστερη ημερομηνία.
2. Η καταγγελία ουδόλως θίγει το καθήκον οποιουδήποτε κράτους μέρους να εκπληρώνει οποιαδήποτε υποχρέωση που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία, στην οποία θα υπόκειται βάσει του διεθνούς δικαίου ανεξάρτητα από την παρούσα Συμφωνία.
________________________________________
Άρθρο 47 Συμμετοχή διεθνών οργανισμών
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας διεθνής οργανισμός που αναφέρεται στο παράρτημα DC άρθρο 1 της Σύμβασης δεν έχει αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που διέπονται από την παρούσα Συμφωνία, το παράρτημα ΙΧ της Σύμβασης θα εφαρμόζεται κατ` αναλογία στη συμμετοχή του εν λόγω διεθνούς οργανισμού στην παρούσα Συμφωνία, εκτός από το γεγονός ότι δεν θα έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες διατάξεις του εν λόγω παραρτήματος.
α) άρθρο 2 πρώτη πρόταση, και
β) άρθρο 3 παράγραφο 1.
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας διεθνής οργανισμός που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΧ, άρθρο 1 της Σύμβασης έχει αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που διέπονται από την παρούσα Συμφωνία, οι ακόλουθες διατάξεις θα έχουν εφαρμογή στη συμμετοχή του εν λόγω διεθνούς οργανισμού στην παρούσα Συμφωνία:
α) κατά το χρόνο υπογραφής ή προσχώρησης, ο εν λόγω διεθνής οργανισμός προβαίνει σε δήλωση στην οποία αναφέρει:
i) ότι έχει αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που διέπονται από την παρούσα Συμφωνία,
ii) ότι, για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη του δεν θα καταστούν κράτη μέρη, εκτός όσον αφορά τα εδάφη τους για τα οποία ο διεθνής οργανισμός δεν έχει καμία ευθύνη, και
iii) ότι αποδέχεται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών βάσει της παρούσας Συμφωνίας
β) η συμμετοχή του εν λόγω διεθνούς οργανισμού δεν θα παρέχει σε καμία περίπτωση δικαιώματα βάσει της παρούσας Συμφωνίας στα κράτη μέλη του διεθνούς οργανισμού
γ) στην περίπτωση διάστασης μεταξύ των υποχρεώσεων ενός διεθνούς οργανισμού βάσει της παρούσας Συμφωνίας και των υποχρεώσεων του βάσει της Συμφωνίας σύστασης του διεθνούς οργανισμού ή οποιωνδήποτε πράξεων σχετικά με αυτήν, υπερισχύουν οι υποχρεώσεις βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

________________________________________
Αρθρο ΠΑΡΑΡΤΗΑΜΑΤΑ
Άρθρο 48 Παραρτήματα
1. Τα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας και, εκτός εάν προβλέπεται ρητώς διαφορετικά, αναφορά στην παρούσα Συμφωνία ή σε ένα από τα μέρη της περιλαμβάνει αναφορά στα παραρτήματα σχετικά με αυτήν.
2. Τα παραρτήματα μπορούν να αναθεωρούνται από καιρού εις καιρόν από τα κράτη μέρη. Οι εν λόγω αναθεωρήσεις θα στηρίζονται σε επιστημονικά και τεχνικά κριτήρια. Με την επιφύλαξη του άρθρου 45, εάν εγκριθεί η αναθεώρηση ενός παραρτήματος με ομοφωνία σε μία συνεδρίαση των κρατών μερών, θα ενσωματωθεί στην παρούσα Συμφωνία και θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία έγκρισης της ή από οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία, η οποία δυνατό να προσδιορίζεται στην αναθεώρηση. Εάν μία αναθεώρηση παραρτήματος δεν εγκριθεί με ομοφωνία σε μία τέτοια συνεδρίαση, εφαρμόζονται οι διαδικασίες τροποποίησης που παρατίθενται στο άρθρο 45.
________________________________________

Άρθρο 49 Θεματοφύλακας
Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα είναι ο θεματοφύλακας της παρούσας Συμφωνίας καθώς και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων ή αναθεωρήσεών της.
________________________________________
Άρθρο 50 Αυθεντικά κείμενα
Τα κείμενα στην αραβική, κινεζική, αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα της παρούσας Συμφωνίας είναι εξίσου αυθεντικά.
Σε πίστωση του οποίου, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι, όντες δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία.
Ανοίχθηκε για υπογραφή στη Νέα γόρκη, σήμερα. Τετάρτη Δεκεμβρίου 1995, σε ένα και μόνο πρωτότυπο, στην αραβική, κινεζική, αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1 Γενικές αρχές
1. Η έγκαιρη συλλογή, παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων. Για το σκοπό αυτό, απαιτούνται δεδομένα σχετικά με την αλιεία των εν λόγω αποθεμάτων στην ανοικτή θάλασσα, καθώς και εκείνων σε περιοχές υπό εθνική δικαιοδοσία, και η συλλογή και παρουσίαση τους πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει τη στατιστική ανάλυση που οδηγεί σε λογικά συμπεράσματα για τους σκοπούς της διατήρησης και διαχείρισης των αλιευτικών πόρων. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν στατιστικές παραγωγής και αλιευτικής προσπάθειας καθώς επίσης και άλλες συναφείς προς την αλιεία πληροφορίες, όπως είναι δεδομένα σχετικά με τα σκάφη, καθώς και άλλα δεδομένα για την τυποποίηση της αλιευτικής προσπάθειας. Τα δεδομένα που συλλέγονται, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα είδη που δεν αποτελούν στόχους καθώς επίσης και με τα εξαρτώμενα είδη. Ολα τα δεδομένα πρέπει να επαληθεύονται για την εξασφάλιση της ακρίβειας. Πρέπει να τηρείται το απόρρητο των μη ενοποιημένων δεδομένων. Η διάδοση των εν λόγω δεδομένων υπόκειται στους όρους με τους οποίους παρασχέθηκαν.
2. Υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης καθώς επίσης και χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη, πρέπει να παρέχεται σε αναπτυσσόμενα κράτη προκειμένου να δημιουργήσουν ικανότητες στον τομέα της διατήρησης και διαχείρισης των έμβιων θαλάσσιων πόρων. Η υποστήριξη πρέπει να εστιάζεται στην αύξηση της ικανότητας όσον αφορά την υλοποίηση της συλλογής και επαλήθευσης δεδομένων, προγραμμάτων παρατήρησης, ανάλυσης δεδομένων και ερευνητικών σχεδίων, υποστήριξης εκτιμήσεων αποθεμάτων, θα πρέπει να υποστηριχτεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή επιστημόνων και στελεχών του αναπτυσσόμενου κράτους στη διατήρηση και διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων υδρόβιων ζώων.
Άρθρο 2 Αρχές που διέπουν τη συλλογή, παρουσίαση και ανταλλαγή δεδομένων
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες γενικές αρχές κατά τον καθορισμό των παραμέτρων συλλογής, παρουσίασης και ανταλλαγής δεδομένων των αλιευτικών επιχειρήσεων που αφορούν τα αλληλοεπικαλυπιόμενα από τα άκρως μεταναστευτικά αποθέματα υδρόβιων ζώων:
α) τα κράτη θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συλλογή δεδομένων από τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους για αλιευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά κάθε αλιευτικής μεθόδου (παραδείγματος χάρη, για κάθε ανάσυρση τράτας για κάθε σειρά παραγαδιών και γρι-γρι, για το πλήθος των ιχθύων που αλιεύεται με καλάμι και για κάθε ημέρα αλιείας για τη συρτή) και με επαρκείς λεπτομέρειες για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής εκτίμησης των αποθεμάτων
β) τα κράτη θα πρέπει να εξασφαλίσουν την επαλήθευση των αλιευτικών δεδομένων μέσω κατάλληλου συστήματος
γ) τα κράτη θα πρέπει να προβαίνον σε κατάλληλη παρουσίαση των δεδομένων σχετικά με την αλιεία, καθώς και των άλλων επιστημονικών δεδομένων υποστήριξης και να τα παρέχουν σε μία συμπεφωνημένη μορφή και εγκαίρως στη σχετική υποπεριφερειακή ή περιφερειακή οργάνωση ή ρύθμιση για τη διαχείριση της αλιείας εφόσον υφίσταται Διαφορετικά, τα κράτη θα πρέπει να συνεργάζονται στο θέμα της ανταλλαγής δεδομένων είτε απευθείας είτε μέσω άλλων μηχανισμών συνεργασίας που δυνατόν να συμφωνηθούν από κοινού
δ) τα κράτη θα πρέπει να συμφωνήσουν, στο πλαίσιο υποπεριφερειακών ή περιφερειακών οργανώσεων ή ρυθμίσεων για τη διαχείριση της αλιείας σχετικά με τις προδιαγραφές των δεδομένων και τη μορφή στην οποία θα πρέπει να παρέχονται, σύμφωνα με το παρόν παράρτημα και λαμβανομένης υπόψη της (ρύσεως των αποθεμάτων και της αλιείας των εν λόγω αποθεμάτων στην περιοχή. Οι εν λόγω οργανώσεις ή ρυθμίσεις θα πρέπει να ζητούν από τα μη μέλη ή από τους μη συμμετέχοντες να παρέχουν δεδομένα σχετικά με τις σχετικές αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών που φέρουν τη σημαία τους
ε) οι εν λόγω οργανώσεις θα πρέπει να προβαίνουν σε κατάλληλη παρουσίαση των δεδομένων και να τα διαθέτουν εγκαίρως και σε συμπεφωνημένη μορφή σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη βάσει των όρων και συνθηκών που έχουν θεσπιστεί από τις οργανώσεις ή ρυθμίσεις, και
στ) οι επιστήμονες του κράτους σημαίας και της σχετικής υποπεριφερειακής ή περιφερειακής οργάνωσης ή ρύθμισης για τη διαχείριση της αλιείας αναλύουν τα δεδομένα χωριστά ή από κοινού ανάλογα με την περίπτωση.
Άρθρο 3 Βασικά αλιευτικά δεδομένα
1. Τα κράτη συλλέγουν και διαθέτουν στη σχετική υποπεριφερειακή ή περιφερειακή οργάνωση ή ρύθμιση για τη διαχείριση της αλιείας τους ακόλουθους τύπους δεδομένων με επαρκείς λεπτομέρειες για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής εκτίμησης των αποθεμάτων σύμφωνα με συμπεφωνημένες διαδικασίες:
α) χρονοσειρές στατιστικών παραγωγής αλιεύματος και προσπάθειας ανά διεξαγόμενη αλιεία και στόλο
β) συνολικό παραχθέν αλίευμα σε αριθμούς ονομαστικό βάρος ή και στα δύο ανά είδος (τόσο για τα είδη στόχους όσο και για τα είδη μη στόχους) ανάλογα με τη διεξαγόμενη αλιεία (το ονομαστικό βάρος καθορίζεται από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών ως το ισοδύναμο ζωντανού βάρους των εκφορτώσεων)
γ) στατιστικές απορρίψεων, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων εφόσον χρειάζονται, που αναφέρονται ως αριθμός ή ονομαστικό βάρος ανά είδος ανάλογα με τη διεξαγόμενη αλιεία
δ) στατιστικές προσπάθειας κατάλληλες για την εκάστοτε μέθοδο αλιείας
ε) τόπος αλιείας, ημερομηνία και διάρκεια αλιείας, καθώς και άλλες στατιστικές αλιευτικών επιχειρήσεων, ανάλογα με την περίπτωση.
2. Ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη θα συλλέγουν επίσης και θα παρέχουν στη σχετική υποπεριφερειακή ή περιφερειακή οργάνωση ή ρύθμιση για τη διαχείριση της αλιείας πληροφορίες για την εκτίμηση των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης:
α) της σύνθεσης του αλιεύματος ανάλΟΥα με το μήκος, βάρος και φύλο
β) άλλες βιολογικές πληροφορίες για την εκτίμηση των αποθεμάτων, όπως είναι πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, αύξηση, νεοσυλλογή, κατανομή και προσδιορισμός του αποθέματος, και
γ) άλλες σχετικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των μελετών σχετικά με την αφθονία των ιχθύων, μελετών βιομάζας, υδροακουστικών μελετών, μελετών σχετικά με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουντην αφθονία του αποθέματος καθώς και ωκεανογραφικών και οικολογικών μελετών.
Άρθρο 4 Δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τα σκάφη
1. Τα κράτη θα πρέπει να συλλέγουν τους ακόλουθους τύπους δεδομένων σχετικά με τα σκάφη για την τυποποίηση της σύνθεσης του στόλου και της αλιευτικής ισχύος των σκαφών, καθώς και για την μετατροπή μεταξύ διαφορετικών μέτρων προσπάθειας στη ανάλυση δεδομένων παραγωγής αλιεύματος και προσπάθειας:
α) στοιχεία ταυτότητας σκάφους σημαία και λιμάνι νηολογίου
β) τύπος σκάφους
γ) προδιαγραφές σκάφους (παραδείγματος χάρη, υλικό ναυπήγησης, ημερομηνία ναυπήγησης καταγεγραμμένο μήκος, κόροι ολικής χωρητικότητας, ισχύς κύριας μηχανής, χωρητικότητα κύτους και μέθοδοι αποθήκευσης αλιεύματος), και
δ) περιγραφή αλιευμάτων εργαλείων (παραδείγματος χάρη, τύποι, προδιαγραφές και ποσότητα εργαλείων).
2. Το κράτος σημαίας θα συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) βοηθήματα ναυσιπλοιας και εύρεσης στίγματος
β) εξοπλισμός τηλεπικοινωνίας και διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου, και
γ) αριθμός πληρώματος.
Άρθρο 5 Υποβολή αναφορών
Τα κράτη μεριμνούν ώστε τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους να διαβιβάζουν στην εθνική τους διοίκηση αλιείας και, εφόσον συμφωνηθεί, στη σχετική υποπεριφερειακή ή περιφερειακή οργάνωση ή ρύθμιση για τη διαχείριση της αλιείας, στοιχεία του ημερολογίου του πλοίου που αφορούν το αλιευθέν αλίευμα και την προσπάθεια, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με τις αλιευτικές επιχειρήσεις στη ανοικτή θάλασσα, σε επαρκώς συχνά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να πληρούνται οι εθνικές απαιτήσεις και οι περιφερειακές και διεθνείς υποχρεώσεις. Τα εν λόγω δεδομένα πρέπει να διαβιβάζονται, εφόσον είναι αναγκαίο, με ασύρματο, τέλεξ, τηλεομοιοτυπική συσκευή, δορυφόρο ή άλλως.
Άρθρο 6 Επαλήθευση δεδομένων
Τα κράτη ή, ανάλογα με την περίπτωση, οι υποπεριφερειακές ή περιφερειακές οργανώσεις ή ρυθμίσεις για τη διαχείριση της αλιείας, θα πρέπει να καταρτίζουν μηχανισμούς για την επαλήθευση των αλιευτικών δεδομένων, όπως:
α) επαλήθευση στίγματος μέσω των συστημάτων παρακολούθησης σκαφών
β) επιστημονικά προγράμματα παρατήρησης για την παρακολούθηση του αλιεύματος, της προσπάθειας, της σύνθεσης του αλιευθέντος αλιεύματος (είδη στόχοι και μη στόχοι) και άλλων λεmομερειών των αλιευτικών επιχειρήσεων
γ) εκθέσεις ταξιδιού του σκάφους, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης, και
δ) δειγματοληψία στο λιμάνι.
Άρθρο 7 Ανταλλαγή δεδομένων
1. Τα δεδομένα που συλλέγονται από κράτη σημαίας πρέπει να διανέμονται σε άλλα κράτη σημαίας, καθώς και στα σχετικά παράκτια κράτη, μέσω κατάλληλων υποπεριφερειακών ή περιφερειακών οργανώσεων ή ρυθμίσεων για τη διαχείριση της αλιείας. Οι εν λόγω οργανώσεις ή ρυθμίσεις πρέπει να προβαίνουν στην κατάλληλη παρουσίαση των δεδομένων και να τα διαθέτουν εγκαίρως και σε συμπεφωνημένη μορφή σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη βάσει των όρων και συνθηκών που έχουν θεσπιστεί από τις οργανώσεις ή ρυθμίσεις διατηρώντας ταυτόχρονα το απόρρητο των μη ενοποιημένων δεδομένων, και θα πρέπει, στην έκταση που είναι δυνατόν, να αναπτύσσουν συστήματα βάσεων δεδομένων που να παρέχουν αποτελεσματική πρόσβαση στα δεδομένα.
2. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συλλΟΥή και διάδοση των δεδομένων θα πρέπει να διενεργείται μέσω του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Στην περίmωση που δεν υφίσταται υποπεριφερειακή ή περιφερειακή οργάνωση ή ρύθμιση για τη διαχείριση της αλιείας, ο οργανισμός αυτός μπορεί να είναι επίσης αρμόδιος σε υποπεριφερειακό ή περιφερειακό επίπεδο κατόπιν Συμφωνίας με τα ενδιαφερόμενα κράτη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡIΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΡΩΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΩΝ
1. Προληπτικό σημείο αναφοράς είναι μία εκτιμώμενη τιμή που προκύπτει από μία συμπεφωνημένη επιστημονική διαδικασία η οποία αντιστοιχεί στην κατάσταση του αποθέματος και της διεξαγόμενης αλιείας και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τη διαχείριση της αλιείας.
2. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο τύπο προληπτικών σημείων αναφοράς, σημεία αναφοράς διατήρησης ή ορίου, σημεία αναφοράς διαχείρισης ή στόχου. Τα οριακά σημεία αναφοράς θέτουν όρια που έχουν ως σκοπό να περιορίσουν την αλιεία εντός ασφαλών βιολογικών ορίων, στα πλαίσια των οποίων τα αποθέματα μπορούν να παράγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Τα σημεία αναφοράς στόχου έχουν ως σκοπό την εκπλήρωση στόχων διαχείρισης.
3. Τα προληπτικά σημεία αναφοράς θα πρέπει να είναι ειδικά ανά απόθεμα προκειμένου να παρουσιάσουν, μεταξύ άλλων, την αναπαραγωγική ικανότητα, την ανθεκτικότητα κάθε αποθέματος και τα χαρακτηριστικά της αλιευτικής εκμετάλλευσης του αποθέματος καθώς επίσης και άλλες πηγές θνησιμότητας και τις βασικές πηγές αβεβαιότητας.
4. Οι στρατηγικές διαχείρισης θα πρέπει να επιδιώκουν τη διατήρηση ή αποκατάσταση των πληθυσμών των αλιευόμενων αποθεμάτων και, όπου είναι αναγκαίο, των συσχετιζόμενων ή εξαρτωμένων ειδών, σε επίπεδα που να είναι σύμφωνα με προσυμφωνηθέντα προληπτικά σημεία αναφοράς. Τα εν λόγω σημεία πρέπει να χρησιμοποιούνται για να ενεργοποιούν προσυμφωνημένα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης. Οι στρατηγικές διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν όταν υπάρχει προσέγγιση των προληπτικών σημείων αναφοράς.
5. Οι στρατηγικές διαχείρισης της αλιείας πρέπει να εξασφαλίζουν τον πολύ χαμηλό κίνδυνο υπέρβασης των οριακών σημείων αναφοράς. Εάν ένα απόθεμα βρίσκεται κάτω από ένα οριακό σημείο αναφοράς ή κινδυνεύει να βρεθεί κάτω από ένα τέτοιο σημείο αναφοράς, θα πρέπει να ενεργοποιούνται μέτρα διατήρησης και διαχείρισης προκειμένου να διευκολυνθεί η αποκατάσταση του αποθέματος. Οι στρατηγικές διαχείρισης της αλιείας πρέπει να εξασφαλίζουν τη μη υπέρβαση του μέσου όρου των σημείων αναφοράς στόχου.
6. Οταν πληροφορίες για τον καθορισμό των σημείων αναφοράς ενός ιχθυαποθέματος είναι ανεπαρκείς ή δεν υπάρχουν καθόλου, θα πρέπει να τίθενται προσωρινά σημεία αναφοράς. Τα προσωρινά σημεία μπορούν να καταρτισθούν κατ` αναλογία προς παρόμοια και καλύτερα γνωστά αποθέματα. Σε τέτοιες καταστάσεις, η αλιεία του σχετικού αποθέματος θα υπόκεινται σε αυξημένη παρακολούθηση προκειμένου να επιτραπεί η αναθεώρηση των προσωρινών σημείων αναφοράς όταν υπάρξει καλύτερη πληροφόρηση.
7. Το ποσοστό αλιευτικής θνησιμότητας που προκαλεί μέγιστη βιώσιμη απόδοση θα πρέπει να θεωρείται ως ελάχιστο πρότυπο για οριακά σημεία αναφοράς. Για αποθέματα, τα οποία δεν υπεραλιεύονται, οι στρατηγικές διαχείρισης της αλιείας πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η αλιευτική θνησιμότητα δεν υπερβαίνει εκείνη η οποία αντιστοιχεί στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και ότι η βιομάζα δεν μειώνεται κάτω από ένα προκαθορισμένο κατώτατο όριο. Για τα υπεραλιευόμενα αποθέματα, η βιομάζα, η οποία θα παρήγαγε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, μπορεί να χρησιμεύσει ως στόχος αποκατάστασης του αποθέματος.
Δήλωση Νο. 3
1. Η Ελλάς κρίνει ότι οι όροι “γεωγραφικές ιδιαιτερότητες”, “ειδικά χαρακτηριστικά της υποπεριφέρειας ή περιφέρειας”, “κοινωνικοοικονομικοί γεωγραφικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες”, “φυσικά χαρακτηριστικά της εν λόγω θαλάσσης” και κάθε άλλος παρεμφερής όρος που αναφέρεται σε γεωγραφική περιοχή, δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών βάσει του διεθνούς δικαίου.
2. Η Ελλάς κρίνει ότι ουδεμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν μπορεί να ερμηνευτεί, κατά τρόπον ώστε να αντιβαίνει προς την αρχή της ελευθερίας της ανοικτής θάλασσας, η οποία αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο.
3. Η Ελλάς κρίνει ότι η διατύπωση “κράτη των οποίων οι υπήκοοι αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα” δεν συνεπάγεται την αναγνώριση δικαιοδοσίας η οποία θα βασίζεται στην ιθαγένεια των προσώπων που αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα και όχι στην αρχή της δικαιοδοσίας του κράτους της σημαίας.
4. Η Συμφωνία δεν παρέχει σε κανένα κράτος το δικαίωμα να διατηρεί ή να εφαρμόζει μονομερή μέτρα κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3. Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, δεν επιτευχθεί Συμφωνία, τα κράτη θα ενεργούν μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 της Συμφωνίας.
5. Οσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 21, η Ελλάς κρίνει ότι, όταν το κράτος της σημαίας δηλώνει ότι προτίθεται να ασκήσει την εξουσία του, σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 19, έναντι αλιευτικού σκάφους που φέ ρει η σημαία του, οι αρχές του κράτους επιθεώρησης δεν μΓίορούν να διεκδικήσουν την άσκηση οποιασδήποτε περαιτέρω εξουσίας επί του σκάφους αυτού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21.
Οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το θέμα αυτό θα επιλύεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο μέρος VIII της Συμφωνίας. Κανένα κράτος δεν θα μπορεί να επικαλείται τέτοιου είδους διαφορά προκειμένου να διατηρήσει τον έλεγχο σκάφους το οποίο δεν φέρει τη σημαία του.
Επιπλέον, η Ελλάς θεωρεί ότι ο όρος “παράνομος” στο άρθρο 21 παράγραφος 18 της Συμφωνίας πρέπει να ερμηνευθεί με βάση ολόκληρη τη Συμφωνία, και ιδίως τα άρθρα 4 και 35.
6. Η Ελλάς επαναλαμβάνει ότι όλα τα κράτη-μέρη πρέπει στις σχέσεις τους να απέχουν από τη χρήση απειλών βίας,σύμφωνα προς τις γενικές αρχές της διεθνούς νομοθεσίας του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας.
Επιπλέον, η Ελλάς τονίζει ότι η χρήση βίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 22 αποτελεί έκτακτο μέτρο, το οποίο πρέπει να βασίζεται στην αυστηρότατη τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, και ότι οποιαδήποτε κατάχρηση θα επισύρει τη διεθνή ευθύνη του κράτους επιθεώρησης.
Κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιλύεται με ειρηνικά μέσα σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες επίλυσης των διαφορών. Επίσης, η Ελλάς κρίνει ότι οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις για την επιβίβαση και επιθεώρηση πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρχές του διεθνούς δικαίου, στο πλαίσιο των αρμόδιων περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανισμών και συμφωνιών διαχείρισης της αλιείας.
7. Η Ελλάς κρίνει ότι, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 παράγραφοι 6, 7 και 8, το κράτος σημαίας μπορεί να βασιστεί στις απαιτήσεις του νομικού του συστήματος, δυνάμει του οποίου η διωκούσα αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ασκήσει ή όχι δίωξη, λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα συγκεκριμένα περιστατικά.
Οι αποφάσεις του κράτους της σημαίας που βασίζονται σε απαιτήσεις αυτού του είδους δεν θα ερμηνεύονται ως παράλειψη του κράτους να αντιδράσει ή να αναλάβει δράση.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 40 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ. ΔΡΥΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2002.

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ