ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3070 ΦΕΚ 292 – 04.12.2002

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμου που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, που υπογράφηκε στη Λιουμπλιάνα στις 30 Νοεμβρίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Το Υπουργείο Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (στο εξής αναφερόμενες ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη),
Επιθυμώντας να αναπτύξουν και να προωθήσουν την συνεργασία στον τομέα της γεωργίας,
Θεωρώντας ότι η Ελληνική Δημοκρατία, ως Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Eνωσης, υποχρεούται να τηρεί την νομοθεσία της Ευρωπρϊκής Ενωσης και να λειτουργεί σύμφωνα με αυτήν,
Συμφώνησαν τα εξής:
________________________________________
Άρθρο 1
Η συνεργασία στον τομέα της γεωργίας θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα εξής:
. φυτική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής οπωροκηπευτικών,
. ζωική παραγωγή,
. παραγωγή ζωοτροφών,
. μετασυλλεκτική επεξεργασία και μεταποίηση (εμπορία),
. γεωργική έρευνα,
. γεωργικές εφαρμογές και εκπαίδευση,
. αποθήκευση γεωργικών προϊόντων,
. βιοτεχνολογία,
. φυτοϋγειονομικός έλεγχος,
. κτηνιατρικές υπηρεσίες,
. διαχείριση του εδάφους και χαρτογράφηση,
. εκμηχάνιση της γεωργίας,
. έγγειες βελτιώσεις,
. αλιεία και υδατοκαλλιέργειες,
. δάση,
________________________________________
Άρθρο 2
Η συνεργασία στον τομέα της γεωργίας θα υλοποιείται με:
α) Ανταλλαγή τεχνικής πληροψόρησης και τεκμηρίωσης,
β) Ανταλλαγή γενετικού και βιολογικού υλικού,
γ) Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα,
δ) Ανταλλαγή επισκέψεων εμπειρογνωμόνων και συμβούλων,
ε) Οργάνωση εκπαιδευτικών προγράμματος, σεμιναρίων, συνεδρίων και συναντήσεων σε αμφότερες τις χώρες,
στ) Τριμερή συνεργασία (με άλλες χώρες, την Ευρωπαϊκή Ενωση ή/και διεθνείς οργανισμούς), με σκοπό την διευκόλυνση της οικονομικής αναμόρφωσης και την ανάπτυξη και υλοποίηση περιφερειακών προγραμμάτων που στοχεύρυν στην βελτίωση της παραγωγής και των συστημάτων εμπορίας,
ζ) Ενθάρρυνση των μικτών επιχειρήσεων μεταξύ των συνεταιριστικώνκαι ιδιωτικών φορέων των δύο χωρών, περιλαμβανομένων και των επιχειρήσεων παραγωγής εισροών, διακίνησης και εξωτερικού εμπορίου,
η) Ανταλλαγή δεδομένων για την κατάσταση της υγείας του ζωϊκού κεφαλαίου, την διάδοση των μεταδοτικών ασθενειών των ζώων και το καθεστώς εισαγωγών εξαγωγών στον κτηνιατρικό τομέα.
________________________________________
Άρθρο 3
. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνησαν να συστήσουν μία Μικτή ΕλληνοΣλοβενική Επιτροπή Συνεργασίας στον Τομέα της Γεωργίας. Η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από ίσο αριθμό εκπροσώπων των Υπουργείων Γεωργίας και, όπου απαιτείται, από εκπροσώπους συνεταιριστικών και ιδιωτικών φορέων των δύο χωρών.
Η Μικτή Εππρσπή Συνεργασίας στον Τομέα της Γεωργίας θα συνέρχεται περιοδικά και εναλλακηκά στην Αθήνα και στην Λιουμπλιάνα σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται, κάθε φορά δια της διπλωματικής οδού.
________________________________________
Άρθρο 4
Η Μικτή Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για:
. την διευκόλυνση της υλοποίησης της παρούσας Συμφωνίας,
. την ανασκόπιση των εξελίξεων που θα λαμβάνουν χώρα μεταξύ δύο συνόδων,
. την εξέταση και έγκριση προτάσεων για συνεργασία σε ειδικούς τομείς και επί μέρους θέματα, όπως αυτά που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 1,
. την θέσπιση οδηγιών και προτεραιοτήτων για την εξέλιξη που τίθεται ως στόχος μέχρι την επομένη σύνοδο.
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η Μικτή Eπιτροπή Συνεργασίας στον Τομέα της Γεωργίας μπορεί να συστήνει Υποεπιτροπές, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων της.
________________________________________
Άρθρο 5
Οποιαδήποτε διαφωνία, που αφορά στην ερμηνεία ή στην υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας, θα επιλύεται με διαπραγματεύσεις μεταξύ των Μερών.
________________________________________
Αρθρο 6
Όλες οι δαπάνες που θα προκύπτουν από την ανταλλαγή επισκέψεων αντιπροσωπειών, εμπειρογνωμόνων και συμβούλων θα καλύπτονται από την από την αποστέλλουσα χώρα. Η χώρα υποδοχής πρέπει να έχει ενημερωθεί σχετικά με τις επισκέψεις, ένα μήνα πριν την άφιξη.
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διερευνήσουν τις δυνατότητες εξασφάλισης χρηματοδοτικών πόρων από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή/και από διεθνείς οργανισμούς και χρηματοδοτικούς φορείς.
Η εκ μέρους των Συμβαλλομένων Μερών αναλαμβανόμενη χρηματοδότηση θα υπόκειται στην ύπαρξη ή μη των χρημαιοδοτικών πόρων στα δύο μέρη.
________________________________________
Άρθρο 7
Η παρούσα Συμφωνία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας γραπτής διακοινώσεως, με την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιούν, το ένα το άλλο, ότι έχουν oλoκληρωθεί οι απαιτούμενες εσωτερικές διαδικασίες.
Η Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μία περίοδο πέντε (5) ετών και θα παραταθεί αυτόματα για μια πρόσθετη περίοδο πέντε (5) ετών. Οποιοδήποτε από τα Μέρη μπορεί να την καταγγείλει κατά τη διάρκεια της αρχικής ή της πρόσθετης περιόδου με έγγραφη δήλωσή του, τουλάχιστον έξι (6) μήνες νωρίτερα. Παρά τη λήξη της Συμφωνίας, οι δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη θα συνεχίζονται μέχρι να oλοκληρωθoύν.
________________________________________
Άρθρο 8
Η παρούσα Συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί με γραπτή συγκατάθεση των Μερών. Τέτοιες τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Αρθρο 7.
________________________________________
Άρθρο 9
Και τα δύο Μέρη θα σέβονται τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ιδιότητα της Ελληνικής Δημοκρατίας ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από τη διαδικασία προσέγγισης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εγινε στην Λιουμπλιάνα, στις 30 Νοεμβρίου 2001, σε δύο πρωτότυπα, στην Ελληνική, στην Σλοβενική και στην Αγγλική γλώσσα, ίδιας ισχύος. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.
ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΑΣΩΜ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

Τα πρωτόκολλα-πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 3 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 παράγραφος πρώτη αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γ. ΔΡΥΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔIΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ