Νόμος 307 ΦΕΚ Α΄ 101/30.4.1976
Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων Εισαγωγής και Εξαγωγής.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 4ο Π.Δ. 249/1993 και ισχύει από 23/6/1993

Άρθρον 2
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 4ο Π.Δ. 249/1993 και ισχύει από 23/6/1993

Άρθρον 3
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 4ο Π.Δ. 249/1993 και ισχύει από 23/6/1993

Άρθρον 4
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 4ο Π.Δ. 249/1993 και ισχύει από 23/6/1993

Άρθρον 5
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 4ο Π.Δ. 249/1993 και ισχύει από 23/6/1993

Άρθρον 6
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 4ο Π.Δ. 249/1993 και ισχύει από 23/6/1993

Άρθρον 7
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 4ο Π.Δ. 249/1993 και ισχύει από 23/6/1993

Άρθρον 8
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 4ο Π.Δ. 249/1993 και ισχύει από 23/6/1993

Άρθρον 9
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 4ο Π.Δ. 249/1993 και ισχύει από 23/6/1993

Άρθρον 10
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 4ο Π.Δ. 249/1993 και ισχύει από 23/6/1993

Άρθρον 11
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 4ο Π.Δ. 249/1993 και ισχύει από 23/6/1993

Άρθρον 12
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 4ο Π.Δ. 249/1993 και ισχύει από 23/6/1993

Άρθρον 13

1. Αι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος εισπράξεις υπέρ του παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος λογαριασμού της Επιτροπής του άρθρου 3 του Α.Ν. 2765/41 διατίθενται δι`αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου προς ανέγερσιν κτιρίων του Υπουργείου Εμπορίου.

2. Εις το επί της Πλατείας Κάνιγγοςκτίριον του Υπουργείου Εμπορίου, καταλαμβάνονολόκληρονοικοδομικόντετράγωνον του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Αθηνών, επιτρέπεται κατά παρέκλισιν του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως και πάσης σχετικής διατάξεως, η προσθήκη καθ`ύψος δύο εισέτι ορόφων, μεθ`ομοίας μέχρι των προσόψεων επεκτάσεως του σήμερον εν εσοχή υφισταμένου τελευταίου ορόφου και του εν εσοχή προς την οδόν Καποδιστρίου τμήματος του προτελευταίου τοιούτου, ως και ανώτατον ύψος προσόψεων καθοριζόμενον υπό οριζοντίου επιπέδου κειμένου εις ύψος 32,40 μέτρων, μετρούμενον εις το μέσον της προς την πλατείανΚάνιγγος όψεως του κτιρίου.

Άρθρον 14

1. Δι`αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου, δύναται να ιδρύωνται εις την αλλοδαπήν Αντιπροσωπευτικά Γραφεία των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Ελλάδος προς τον σκοπόν της διενεργείας επαφών και της συνεργασίας μετά των επιτοπίων επιμελητηρίων και άλλων αρμοδίων αρχών, οργανισμών κλπ., της εκατέρωθεν ενημερώσεως επί θεμάτων εμπορίου και βιομηχανίας και ανταλλαγής πληροφοριών, ως και της προβολής των Ελληνικών προϊόντων. Δι`ομοίων αποφάσεων ορίζονται τα της οργανώσεως και λειτουργίας των Γραφείων, τα της εν γένει καταστάσεως του προσωπικού αυτών, ως και η κατανομή των δαπανών λειτουργίας των, εις βάρος των προϋπολογισμών των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων.

2. Το εν Βρυξέλλαις λειτουργούν μόνιμονΕλληνικόν Εμπορικόν Κέντρον, υπάγεται εις το εν αυταίς λειτουργούν Γραφείον του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπερ εφεξής καλείται Αντιπροσωπευτικόν Γραφείον των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ελλάδος.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.Εν Αθήναις τη 29 Απριλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ