ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3069 (ΦΕΚ Α΄ 288/29.11.2002)

Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Εγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων για την εκτέλεση του Ολυμπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδρομής» (ΦEK 139 A΄).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσε η από 14 Ιουνίου 2002 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Εγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων για την εκτέλεση του Ολυμπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδρομής» με τα προσαρτηθέντα σχέδια, πίνακες ή λοιπά παραρτήματά της (ΦΕΚ 139 Α΄), που έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Εγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων για την εκτέλεση του Ολυμπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδρομής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 Συντ.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 17 και 24 Συντ.
3. Την από 5.9.1997 Σύμβαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Πόλης των Αθηνών για τους Αγώνες της XXVIII Ολυμπιάδας του έτους 2004.
4. Το Ν. 2730/1999 «Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Εργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 130 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Τον Κ.Ν. 5351/1932 «Περί Αρχαιοτήτων» (ΦΕΚ 275 Α΄).
7. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄).
8. Το Ν. 1418/1984» Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τα προεδρικά διατάγματα και τις λοιπές κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του.
9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986» (ΦΕΚ 678 Β΄).
10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986» (ΦΕΚ 691 Β΄).
11. Τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Κατασκευή και Λειτουργία της Μαραθώνιας Διαδρομής», καθώς και τα συμπληρωματικά τεύχη αυτής.
Εχοντας επίσης υπόψη:
1. Το έγγραφο 89622/391/12.3.2001 της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και το έγγραφο 85395/928/5.3.2001 της Γενικής Γραμματείας Δασών.
2. Τα έγγραφα 594/13.3.2001 και 1171/6.4.2001 του Τμήματος Περιβάλλόντος του Οργανισμού Αθήνας.
3. Το έγγραφο 6887/2620/14.3.2001 της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ.
4. Τα έγγραφα ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/ΦΟ2/16502/999/27.3.2001 και ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/16501/1000/27.3.2001 της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.
5. Το έγγραφο 926/4.4.2001 της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/ΓΓΔΕ.
6. Το έγγραφο 76/10.5.2001 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής.
7. Το 593/5.2.2002 έγγραφο της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.
8. Το 1119/15.2.2002 έγγραφο του Δήμου Μαραθώνος
9. Το 2142/14.3.2002 έγγραφο του Δήμου Ραφήνας
Λαμβάνοντας τέλος υπόψη:
Την ανάγκη να επισπευσθεί η εκτέλεση του Ολυμπιακού Εργου «Μαραθώνια Διαδρομή», ώστε να αναδειχθεί το κορυφαίο Ολυμπιακό Αγώνισμα του Μαραθώνιου Δρόμου με βάση τον ανασχεδιασμό του, που κατέστη επιβεβλημένος για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ποιοτική αναβάθμιση του έργου και την ως εκ τούτου εξαιρετικώς επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη άμεσης ρυθμίσεως του εκτάκτως ανακύψαντος από τον ανασχεδιασμό ζητήματος.
Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
απoφασίζoυμε:
Άρθρο 1
1.α. Για την κατασκευή και λεπουργία του έργου της Μαραθώνιας Διαδρομής, καθορίζονται περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από τον κύριο του έργου, τον ανάδοχο, τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς, καθώς και όλους όσους, λόγω της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους, είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
β. Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τη δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζονται:
η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο.
η αντιμετώπιση και αποκατάσταση αρνητικών για το περιβάλλον καταστάσεων που είναι πιθανόν να προκύψουν και οφείλονται σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου, κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων
γ. Επίσης, ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κλπ),καθώς και την ενδεχόμενη ανασκαφική έρευνα που θα απαιτηθεί από το ΥΠ.ΠΟ.
2. Οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου είναι οι ακόλουθοι:
α. Eίδoς και μέγεθος
Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία βελτιώσεων της Λεωφόρου Μαραθώνα, κατά το τμήμα της που αρχίζει από τον Μαραθώνα και ειδικότερα από την αρχή της Μαραθώνιας διαδρομής, όπου βρίσκεται και το ανεγερθέν Μνημείο (χιλιομετρική θέση (ΧΘ) 0 + 100), και καταλήγει, με κατεύθυνση προς την Αθήνα, στον ανισόπεδο κόμβο Παλλήνης της Αττικής οδού (ΧΘ 26 + 179), καθώς και των οδών προς Μουσείο και Τύμβο Μαραθώνα, όπως τα πιο πάνω τμήματα περιγράφονται στη ΜΠΕ και τα συμπληρωματικά τεύχη αυτής (κείμενο, σχέδια) και με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στην απόφαση αυτή.
β. Eιδικές οριακές τιμές εκπoμπών ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων
Σε ότι αφορά τα αέρια απόβλητα, έχουν εφαρμογή οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων που αναφέρονται στις Π.Υ.Σ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87) και Π.Υ.Σ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88). Σε ότι αφορά τα υγρά απόβλητα, ισχύουν οι σχετικές Νομαρχιακές Αποφάσεις.
γ. Eιδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κυκλοφοριακού θορύβου, καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 17252/20.9.92 (ΦΕΚ 395 Β΄/19.6.92) «Καθορισμός δεικτών και ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα».
Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις:
i) ΥΑ Α5/2375/78 (ΦΕΚ 689 Β`/18.8.78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών”
ii) ΚΥΑ 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570 Β`/9.9.86) «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής μηχάνημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ»
iii) ΥΑ 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751 Β΄/18.10.88) «Εγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημά των και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί από την ΥΑ 10399/91 (ΦΕΚ 359 Β΄/1991)».
iv) ΥΑ 765/91 (ΦΕΚ 81 Β΄/21.2.91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των προωθητικών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 11481/523/97 (ΦΕΚ295 Β΄/97)
δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν
δ1. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή λειτουργία του έργου, πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
δ2. Τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη κατασκευής κάθε τμήματος του έργου, ο επιβλέπων μηχανικός πρέπει να ειδοποιεί εγγράφως την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αν εντοπισθούν αρχαιολογικά ευρήματα, οι εργασίες για την κατασκευή του έργου και η ανασκαφική έρευνα, καθώς και κάθε άλλος τρόπος αντιμετώπισης των ευρημάτων, θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Συναρμόδιες για την περιοχή είναι η Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και η 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, ο προγραμματισμός του συνόλου των εργασιών (ανασκαπτικών ή κατασκευαστικών) για την κατασκευή του έργου, πρέπει να γίνει κατά τρόπο τέτοιο ώστε το έργο να είναι έτοιμο προς χρήση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
δ3. Επιβάλλεται η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε:
να διαφυλαχθεί το σημαντικό πράσινο και ιδιαιτέρως τα μεγάλα δένδρα, που χαρακτηρίζουν το Αττικό τοπίο και αποτελούν μέτωπο θέας για την Μαραθώνια Διαδρομή.
να προστατευθούν και να αναδειχθούν τα σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία της περιοχής.
να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο οικιστικό, γεωργικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής.
Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, επιβάλλεται ειδικότερα η τήρηση των όρων που αναφέρονται πιο κάτω υπό στοιχεία δ3.1 έως και δ3.31, καθώς και η εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην ΜΠΕ και τα συμπληρωματικά τεύχη αυτής:
δ3.1 Ο συνδετήριος δρόμος της Μαραθώνιας Διαδρομής με την οδό Δημοκρατίας του οικισμού Μαραθώνα (τμήμα Κ03 έως Κ04), να ακολουθήσει, κατά το δυνατόν, τη χάραξη της προβλεπόμενης περιμετρικής οδού του υπό έγκριση σχεδίου πόλης του Μαραθώνα.
δ3.2 Η διαπλάτυνση του δρόμου προς Μουσείο Μαραθώνα, μπροστά από το αρχαίο νεκροταφείο στο Τσέπι, περί τη Χ.Θ. 0 + 350, να πραγματοποιηθεί μέχρι πλάτους 1,5 μ. από το άκρο του σημερινού οδοστρώματος προς τα δεξιά, ενώ προς τα αριστερά δεν τίθεται όριο, ώστε να διασφαλισθεί τόσο ο αρχαιολογικός χώρος όσο και μικρή έκταση για περίφραξη ή χώρο στάθμευσης. Πριν και μετά την έναρξη των εκσκαφικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν συστηματικές τομές από την Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΚΠΑ) για την έρευνα εντοπισμένων αρχαιοτήτων. Η δαπάνη των εργασιών αυτών θα βαρύνει τον κύριο του έργου. Επιπλέον, το στέγαστρο του αρχαίου νεκροταφείου θα αντικατασταθεί με υλικό καλαίσθητο και φιλικό προς το περιβάλλον από τη Β΄ ΕΚΠΑ.
δ3.3 Περί την Χ.Θ. 2 + 960, να προστατευθεί το αγροτεμάχιο στα αριστερά του δρόμου προς την Αθήνα και σε επαφή με αυτόν, στη συμβολή της οδού Αρίστης, όπου εντοπίζονται λείψανα προϊστορικής εγκατάστασης. Η ανασκαφική έρευνα των πιο πάνω λειψάνων βαρύνει τον κύριο του έργου και πρέπει να ολοκληρωθεί στην περιοχή του εύρους κατάληψης του έργου, πριν την έναρξη των εκσκαφικών εργασιών. Για την προστασία του κυρίου τμήματος του αγρού, όπου εντοπίστηκαν τα ευρήματα, η διαπλάτυνση του δρόμου στην θέση αυτή να γίνει κυρίως προς τα δεξιά. Μόνο εάν απαιτηθεί για την προστασία των απέναντι (δεξιά) ιδιοκτησιών, θα καταληφθεί μικρή λωρίδα, πλάτους το πολύ 3 μ, προς τα αριστερά.
δ3.4 Στην περιοχή του μουσείου Μαραθώνα, επιβάλλεται η αντικατάσταση του τμήματος του συρμάτινου φράκτη που θα θιγεί κατά τις εργασίες διαπλάτυνσης, με καλαίσθη το υλικό αντάξιο της ιστορικής αξίας της περιοχής.
δ3.5 Να διατηρηθούν τα κυπαρίσσια αριστερά του δρό μου προς Τύμβο και το πεύκο στο μέσον του δρόμου αυτού. Ιδιαίτερα θα πρέπει να διατηρηθούν, έστω και εντός της ζώνης του πεζοδρομίου ή του ερείσματος, τα δύο μεγάλα κυπαρίσσια αριστερά, στη συμβολή της οδού Μαραθωνομά χων με την οδό Σπ. Λούη (ΧΘ 0 + 200) καθώς καιπερί τη ΧΘ 0 + 240. Στη συνέχεια θα διατηρηθεί το πεύκο της ΧΘ 0 + 300 με ένταξή του σε κεντρική νησίδα. Τέλος, από την ίδια αριστερή πλευρά, περίπου από τη ΧΘ 0 + 320 και μέχρι τη συμβολή με την οδό Ολυμπιονικών, θα διατηρηθούν περί τα 10 υψηλόκορμα κυπαρίσσια, το τελευταίο από τα οποία, απέχει περί τα 10 μέτρα από τη συμβολή με την οδό Ολυμπιονικών, με ενδεχόμενη ένταξή τους στο πεζοδρόμιο ή στο έρεισμα. Η διαπλάτυνση στις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να γίνει κυρίως προς τα δεξιά.
δ3.6 Να γίνει μετάθεση της οδού Αρχίας προς βορρά, ώστε να ενοποιηθούν οι απαλλοτριωμένοι χώροι της περιοχής του Τύμβου. Επίσης να γίνει μετάθεση προς τα νότια στην οδό Καλλινίκου, ώστε να ενταχθεί ο χώρος στάθμευσης, καθώς και αυτός του περίπτερου του ΕΟΤ, στον ενοποιημένο χώρο του Τύμβου.
δ3.7 Κατά την εκπόνηση της ειδικής τεχνικής μελέτης αναβάθμισης της περιοχής της Μαραθώνιας διαδρομής, να αντιμετωπισθούν και θέματα γενικότερης αναβάθμισης και βελτίωσης του περιβάλλοντος χώρου και των υποδομών των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων της περιοχής. Ειδικότερα: α) να πραγματοποιηθεί βελτίωση των οδών Παναγοπούλου και Αργιθέας, καθώς και διαμόρφωση των οδών πρόσβασης στον Μυκηναϊκό Τάφο του Αρνού, β) να διαμορφωθεί η πρόσβαση στο Aιγυπτιακό ιερό και το υστερορωμαϊκό Βαλανείο της Μπρεξίξας στη Νέα Μάκρη μέσα από τις εγκαταστάσεις της πρώην αμερικάνικης βάσης γ) να κατασκευαστεί πεζόδρομος κατά μήκος της βόρειας πλευράς του αρχαιολογικού χώρου, παράλληλα στο ρέμα
δ) να βελτιωθεί η οδός προς τον Πύργο της Οινόης (εποχής Φραγκοκρατίας) και να αναδειχθεί το μνημείο.
δ3.8 Επιβάλλεται η διατήρηση της σειράς των περίπου 115 κυπαρισσιών στην πρόσοψη του αγρού από ΧΘ 1 + 950 έως ΧΘ 2 + 050 περίπου. Στη θέση αυτή η διαπλάτυνση θα γίνει κυρίως προς τα δεξιά.
δ3.9 Περί τη ΧΘ 3 + 000 και μετά τον αρχαιολογικό χώρο με τα προϊστορικά ευρήματα, η διαπλάτυνση της οδού θα γίνει σταδιακά αμφίπλευρη ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις σε ιδιοκτησίες.
δ3.10 Από τη ΧΘ 6 + 400 περίπου, όπου και αρχίζει πρακτικά η οικιστική περιοχή της Ν. Μάκρης, μέχρι περίπου τη ΧΘ 8 + 900, η διαπλάτυνση θα πραγματοποιηθεί στο προβλεπόμενο από το εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης της Ν. Μάκρης πλάτος, με μικρές βελτιώσεις διατομής και κατασκευή πεζοδρομίων.
δ3.11 Κατά τη διαπλάτυνση στην έξοδο από τον κυρίως οικισμό Ν. Μάκρης, από ΧΘ 8 + 900 έως την είσοδο στην περιοχή Ραφήνας περί τη ΧΘ 15 + 100, θα ληφθεί υπ` όψιν η υπάρχουσα δενδρώδης βλάστηση (κυρίως πεύκων) αμφίπλευρα του δρόμου κατά περίπτωση και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια διατήρησης των μεγαλύτερων από αυτά.
δ3.12 Από τη ΧΘ 9 + 000 και έως περίπου τη ΧΘ 10 + 100, η διαπλάτυνση να γίνει κυρίως προς τα δεξιά ώστε να διατηρηθούν τα αξιόλογα δένδρα (κυρίως πεύκα) που υπάρχουν αριστερά του δρόμου.
δ3.13 Από τη ΧΘ 10 + 100 περίπου έως τη ΧΘ 10 + 700, η διαπλάτυνση να γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην θίγονται τα κτίσματα της οικιστικής περιοχής Αγίας Μαρίνας. Κατά θέσεις να ληφθούν και ειδικότερα μέτρα όπως μικρή τοπική μείωση του πεζοδρομίου δεξιά για αποφυγή επιπτώσεων σε υφιστάμενα κτίσματα εντός του οικισμού.
δ3.14 Από τη ΧΘ 10 + 700 περίπου έως τη ΧΘ 12 + 800, η διαπλάτυνση να γίνει κυρίως προς τα δεξιά, ώστε να αποφευχθεί η κοπή των δένδρων στην αριστερή πλευρά του δρόμου, αλλά και για λόγους προστασίας του υφιστάμενου οικισμού.
δ3.15 Από τη ΧΘ 12 + 800 έως περίπου τη ΧΘ 15 + 100, η διαπλάτυνση να γίνει γενικά αμφίπλευρη και σε ορισμένες περιπτώσεις μονόπλευρη, ώστε να θιγούν κατά το δυνατόν λιγότερα δένδρα. Περί τη ΧΘ 13 + 700 η χάραξη να ελιχθεί κατάλληλα για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις τρεις υπάρχουσες κατοικίες.
δ3.16 Περί τη ΧΘ 14 + 600 να γίνει διαπλάτυνση κυρίως προς τα δεξιά ώστε να προστατευθεί το αριστερά ευρισκό μενο εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας.
δ3.17 Περί τη ΧΘ 14 + 700 η απαραίτητη δεξιά κυρίως διαπλάτυνση για τον προηγούμενο λόγο επιβάλλει την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης προς αποφυγή του δεξιού επιχώματος, ώστε το εύρος κατάληψης της διαπλάτυνσης να μειωθεί και να μην υπάρξουν επιπτώσεις από την διαπλάτυνση σε κοντινές κατοικίες. Να διασφαλισθεί, κατά το δυνατόν, πρόσβαση των οικοπέδων, ενώ ο τοίχος αντιστήριξης θα πρέπει να κατασκευαστεί καλαίσθητα.
δ3.18 Περί τη ΧΘ 14 + 900 να συνεχίσει η δεξιά μονόπλευρη διαπλάτυνση για την προστασία αριστερά ευρισκόμενης οικίας και για τη διατήρηση των πλέον εύρωστων πεύκων υπάρχουσας συστάδας αριστερά, στα όρια της περίφραξης δύο κατοικιών με το δρόμο.
δ3.19 Στην περιοχή Ραφήνας, από ΧΘ 15 + 100 έως ΧΘ 15 + 500 περίπου, να προστατευθεί ο χώρος της εκκλήσίας της Αναλήψεως (στη ΧΘ 15 + 200 αριστερά) καθώς και το δημοτικό σχολείο (στη ΧΘ 15 + 300) με κυρίως δεξιά και μικρή μόνο αριστερή διαπλάτυνση.
δ3.20 Στην περιοχή της διασταύρωσης Ραφήνας, να προβλεφθεί συνδετήρια οδός μεταξύ των οδών Μπισπιρούλας και Ευβοίας, για την εξυπηρέτηση της τοπικής κυκλοφορίας.
δ3.21 Στην οικιστική περιοχή του κόμβου Ραφήνας, από περίπου ΧΘ 15 + 100 έως ΧΘ 17 + 000, να προστατευθεί το οικιστικό περιβάλλον, χωρίς να θιγούν κατά το δυνατόν κτίσματα, και να κατασκευασθούν πεζοδρόμια.
δ3.22 Περί τη ΧΘ 16 + 650, θα προστατευθούν κατά το δυνατόν υπάρχοντα εύρωστα πεύκα ικανής ανάπτυξης με αριστερή κυρίως διαπλάτυνση.
δ3.23 Περί τη ΧΘ 17 + 100 η διαπλάτυνση θα γίνει προς τα αριστερά για την προστασία σημαντικού πεύκου.
δ3.24 Περί τη ΧΘ 18 + 100, μετά τον υφιστάμενο δεξιό κόμβο προς Καλλιτεχνούπολη, να γίνει διαπλάτυνση κυρίως προς τα δεξιά, ώστε να μη θιγεί η αριστερή συστάδα τριών αξιόλογων πεύκων. Στη συνέχεια, περί τη ΧΘ 18 + 280 και πριν το ρέμα Βαλανάρη, να γίνει κυρίως αριστερή διαπλάτυνση, ώστε να διασωθεί συστάδα περίπου πέντε πεύκων δεξιά.
δ3.25 Μετά τη ΧΘ 19 + 500 έως τη ΧΘ 20 + 000 (κέντρο Πικερμίου), η διαπλάτυνση να ενταχθεί στο μεταξύ των οικιών πλάτος, δίχως να τις θίγει, με ικανού πλάτους πεζοδρόμια.
δ3.26 Περί τη ΧΘ 21 + 600 θα διασωθούν τα δύο αξιόλογα πεύκα δεξιά.
δ3.27 Περί τη ΧΘ 22 + 500, στον κόμβο προς οικισμό Πανόραμα Παλλήνης, στην οδό Κύπρου στα δεξιά, θα προστατευθεί το υπάρχον σημαντικό πεύκο.
δ3.28 Από τη ΧΘ 23 + 000 έως τη ΧΘ 23 + 200 θα διασωθούν τα πεύκα δεξιά και αριστερά του δρόμου, που δημιουργούν θόλο, με ένταξη σε τοπικές νησίδες και στα πεζοδρόμια.
δ3.29 Περί τη ΧΘ 23 + 500, ο άξονας του δρόμου θα τοποθετηθεί κατάλληλα, ώστε να μην θιγεί το υπάρχον εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου στα αριστερά.
δ3.30 Στην περιοχή του οικισμού της Παλλήνης, η διαπλάτυνση να προσαρμοστεί στο εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης.
δ3.31 Τα εργοτάξια κατασκευής του έργου θα τοποθετηθούν στις ΧΘ 1 + 000 αριστερά, 2 + 950 δεξιά, 6 + 750 δεξιά και 15 + 450 αριστερά. Οι θέσεις ενδεχομένως απαιτούμενων νέων εργοταξίων (πλην των προηγουμένων), οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόθεσης υλικών, οι χώροι μόνιμης απόθεσης πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής, ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων αυτών, οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης των ανωτέρω θέσεων και χώρων θα εγκριθούν από την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ύστερα από τεχνική έκθεση και σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον ανάδοχο, αμέσως μετά την ανάθεση κατασκευής του έργου και σε κά θε περίπτωση πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργοταξιακής δραστηριότητας. Η ανωτέρω τεχνική έκθεση και το σχετικό σχέδιο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το σύνολο των όρων της παρούσας, καθώς και με τις υποδείξεις των ανωτέρω Υπηρεσιών με στόχο την πληρέστερη προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.
δ4. Η ζώνη κατάληψης των εργασιών κατασκευής, καθώς και η εγκατάσταση βοηθητικών χώρων, πρέπει να σχεδιασθούν με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του καταλαμβανόμενου χώρου και των επιπτώσεων στο άμεσο φυσικό περιβάλλον.
δ5. Απαγορεύεται να θιγεί η βλάστηση σε οποιοδήποτε σημείο της ζώνης επιρροής του έργου που βρίσκεται έξω από τη ζώνη εκτέλεσής του. Ειδικότερα, απαγορεύεται η φθορά δασικής βλάστησης με σκοπό την εγκατάσταση εργοταξίων, διάνοιξη οδών προσπέλασης, δημιουργία χώρων απόθεσης ή οποιαδήποτε άλλη αιτία συνδέεται με την κα τασκευή και όχι με τη λειτουργία του έργου. Οι όποιες εργασίες εντός δασικών περιοχών οφείλουν να γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της τοπικής δασικής υπηρεσίας. Η διάθεση των προϊόντων υλοτομίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
δ6. Απαγορεύεται η διάνοιξη βοηθητικών διαδρομών σε περιοχές που βρίσκονται έξω από τη ζώνη κατάληψης του έργου. Η κίνηση των οχημάτων του εργοταξίου πρέπει να γί νεται αποκλειστικά και μόνο σε υφιστάμενους δρόμους.
δ7. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επίστρωση με δομικό υλικό (π.χ. άσφαλτος, τσιμέντο κ.λπ.) επιφανειών που δεν εξυπηρετούν τις απολύτως απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί, τόσο από τον ανάδοχο όσο και από την επιβλέπουσα υπηρεσία, στην αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας, με στόχο να αποκλεισθεί κάθε πιθανότητα ατυχήματος οφειλόμενου με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στις δραστηριότητες κατασκευής του έργου. Για το λόγο αυτό πρέπει να τηρηθούν με ακρίβεια οι όροι των παραγράφων δ8 έως και δ11, ενώ πρέπει κατά προτεραιότητα να ληφθεί κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για τον πληρέστερο αποκλεισμό πιθανότητας ατυχήματος.
δ8. Επιβάλλεται η επιλογή κατάλληλης σήμανσης σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του έργου, ώστε να καταδεικνύονται με τον εναργέστερο τρόπο οι πιθανοί κίνδυνοι και οι κυκλοφοριακές ή άλλες υποδείξεις για εποχούμενους και πεζούς. Η σήμανση αυτή πρέπει να είναι απολύτως εμφανής σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επάρκεια της κυκλoφoριακής σήμανσης που αφορά την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της νύχτας.
δ9. Επιβάλλεται σε όλες τις ζώνες κατάληψης του έργου και καθ` όλη τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής, ο αποκλεισμός της πρόσβασης σε άτομα ή οχήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με τις κατασκευαστικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την απαγόρευση πρόσβασης σε παιδιά και άτομα με ελαττωμένη οπτική ή ακουστική αντίληψη.
δ10. Τα μέσα αποκλεισμού της πρόσβασης στις ζώνες κατάληψης των έργων, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συνιστούν αυτά καθ` αυτά πηγές πρόκλησης ατυχημάτων.
δ11. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την αποφυγή πυρκαγιάς, άλλως για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας πρέπει να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών.
δ12. Καθ` όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, η διαχείριση των ορυκτελαίων και καυσίμων των μηχανημάτων των εργοταξίων θα πραγματοποιείται με πιστή τήρηση της ΚΥΑ 98012/2001/1995 (ΦΕΚ 40 Β/19.01.1996) και σε ειδικά προστατευόμενους χώρους. Τα δοχεία πρέπει να φυλάσσονται και οι μεταγγίσεις να πραγματοποιούνται πάνω σε μεταλλική δεξαμενή συλλογής απορροών (π.χ δεξαμενή με σχαρωτή οροφή), τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η διαστασιολόγηση της οποίας πρέπει να συμμορφώνονται με νομοθετικές διατάξεις ή διεθνή πρότυπα που ισχύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
δ13. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους απορροές της κατασκευής. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι παροχετευόμενες ροές να είναι απαλλαγμένες από φερτές ύλες (π.χ. αιωρήματα ή λάσπες) και μηβιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά ή υγρά καύσιμα).
δ14. Απαγορεύεται η απόρριψη οποιωνδήποτε μη βιοδιασπώμενων ουσιών επί του εδάφους. Για την αντιμετώπιση ατυχημάτων, ο ανάδοχος του έργου οφείλει να συντάξει σχέδιο επέμβασης και να έχει σε ετοιμότητα όλα τα απαραίτητα υλικά π.χ. διάφορα ειδικά ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά προϊόντα, πριονίδι κ.ά.
δ15. Σε κάθε εργοτάξιο όπου εκτελούνται πλύσεις μηχανημάτων και οχημάτων, πρέπει να κατασκευασθεί φρεάτιο ή δεξαμενή συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να πραγματοποιείται τακτική απομάκρυνση των ιζημάτων, με διάθεσή τους σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης απορριμμάτων.
δ16. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης, των αιωρούμενων σωματιδίων ή των οσμηρών ουσιών. Τα παραπάνω μέτρα πρέπει να επικεντρώνονται στις πηγές εκπομπής και να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τους όρους των παραγράφων δ17 έως και δ24, καθώς και όποιο άλλο μέτρο κριθεί ότι συμβάλλει στη μείωση εκπομπής σκόνης.
δ17. Σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα (π.χ. εκσκαφές, χωματισμοί, στρώσεις ή αποξέσεις οδοστρωμά των κ.ά.) ή εργοταξιακή εγκατάσταση (π.χ. μονάδες παραγωγής αδρανών, σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος) όπου υπάρχει πιθανότητα εκπομπής σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών, πρέπει να υιοθετηθούν διαδικασίες και εξοπλισμός που θα εξασφαλίζουν τη δραστική μείωση αυτών των εκπομπών, ενώ οι χρόνοι των διαδικασιών αυτών πρέπει να ελαχιστοποιούνται
δ18. Επιβάλλεται η συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών διαδρομών και υλικών, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής.
δ19. Επιβάλλεται η πλύση των τροχών των φορτηγών πριν από την έξοδό τους από τα εργοτάξια, με κατάλληλη συλλογή των υγρών αποβλήτων, αφαίρεση της λάσπης και επαναχρησιμοποίηση του νερού.
δ20. Σε περιπτώσεις προσωρινής απόθεσης σωρών από χαλαρά υλικά (π.χ. άμμος, χαλίκι, πλεονάζοντα υλικά κ.λπ.), θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η διάβρωσή τους από τον άνεμο και η συνακόλουθη μεταφορά σκόνης (π.χ. με περιφερειακούς ανεμοφράκτες, διαβροχή ή επικάλυψη των σωρών).
δ21. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών, απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων και επιβάλλεται η κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών με τρόπο τέτοιο ώστε να παρεμποδίζεται η συναγωγή σκόνης ή σωματιδίων από τα μεταφερόμενα υλικά.
δ22. Καθ` όλη τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής, επιβάλλεται η τοποθέτηση εμφανούς σήμανσης στα οχήματα μεταφοράς υλικών, ώστε να καταδεικνύεται η χρησιμοποίησή τους για την εκτέλεση εργασιών σχετικών με το έργο.
δ23. Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς της περιοχής, εκτός από τους κύριους οδικούς άξονες που διέρχονται εντός τέτοιων περιοχών και τις περιμετρικές οδούς αυτών. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ` εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την εξαιρετική ανάγκη διέλευσης των φορτηγών, καθώς επίσης το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τούτο.
δ24. Επιβάλλεται η άμεση ασφαλτόστρωση των τμημά των του έργου, των οποίων ολοκληρώνονται οι πρόδρομες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά.
δ25. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, εφόσον εξαντληθεί κάθε δυνατότητα αξιοποίησης των προϊόντων εκσκαφής από άλλα τμήματα του έργου, θα εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
δ26. Τα υλικά που θα προκύψουν από εκσκαφές οδοστρωμάτων ή καθαιρέσεις κατασκευών σκυροδέματος θα υποστούν διαλογή και η διαθεσή τους θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με το είδος των. Τα μεν αδρανή θα διατεθούν σε χώρο σύμφωνα με την παράγραφο δ27, τα δε υπόλοιπα σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης απορριμμάτων.
δ27. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής από το σύνολο του έργου, εφ΄ όσον είναι κατάλληλα, μπορούν να διατεθούν:
για χρήση στα μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής που κατασκευάζονται στην ευρύτερη περιοχή,
για την αποκατάσταση ανενεργών χώρων εξορυκτικής δραστηριότητας που έχουν καθοριστεί ή θα καθοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 2742/1999.
δ28. Απαγορεύεται η ρίψη, έστω και προσωρινά, οποιωνδήποτε υλικών που προέρχονται από το έργο σε κοίτες, μισγάγγειες ή θέσεις επιφανειακής ροής υδάτων.
δ29. Δεν επιτρέπεται η πέραν του μηνός αποθήκευση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου.
δ30. Τις χωματουργικές εργασίες ορυγμάτων ή επιχωμάτων πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση.
δ31. Επιβάλλεται η απομάκρυνση όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά το πέρας κάθε φάσης κατασκευής του έργου και η αποκατάσταση του χώρου, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
δ32. Κάθε είδους άχρηστα υλικά θα συλλέγονται τακτικά και θα απομακρύνονται από τον χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή των έργων.
δ33. Σε όλο το μήκος του έργου, πρέπει να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή υδάτων, με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, σύμφωνα με κατάλληλες υδραυλικές μελέτες και με περίοδο επαναφοράς πλημμυρικής παροχής αυτή που θα καθοριστεί από την αρμόδια υπηρεσία υδραυλικών έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
δ34. Σε συνδυασμό με τον παραπάνω όρο:
επί της Λ. Μαραθώνος, στη Χ.Θ. 3 + 500 (θέση Πατητήρι), επιβάλλεται η εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων που προβλέπονται από τις εγκεκριμένες μελέτες.
στις περιοχές, όπου ο δρόμος τέμνει υδατορροές που παροχετεύονται προς τη θαλάσσια περιοχή, επιβάλλεται η κατασκευή κάθετων έργων αποχέτευσης ομβρίων.
εκτός των ανωτέρω, στην περιοχή της Χ.Θ. 17 + 150 και για μήκος περίπου 100 μ., εάν απαιτηθεί τοπική διευθέτηση του ρέματος Βαλανάρη, αυτή οφείλει να πραγματοποιηθεί χωρίς να θιγούν οι παράμετροι παροχετευτικότητας του ρέματος.
δ35. Ο κύριος του έργου οφείλει να λαμβάνει διαρκή μέριμνα για την ομαλή απαγωγή των ομβρίων υδάτων, με τα κτικό καθαρισμό των τριγωνικών ρείθρων, οχετών, διάτρη των αγωγών και φρεατίων. Ο καθαρισμός αυτός πρέπει κατ` ελάχιστο να πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο, πριν την έναρξη της περιόδου βροχοπτώσεων.
δ36. Σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί καθαρές τις επιφάνειες των φρεατίων του δικτύου αποχέτευσης από απορρίμματα ή λάσπες των εργοταξίων στην άμεση γειτονία και μέχρι 250 μ. απόσταση από τα όρια των εργοταξίων, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή απαγωγή των ομβρίων υδάτων.
δ37. Επιβάλλεται η φύτευση, ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών, όλων των επιφανειών που είναι δεκτικές βλάστησης (πρανή επιχωμάτων, εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης κλπ). Οι εργασίες φύτευσης σε κάθε τμήμα του έργου πρέπει να αρχίζουν αμέσως μετά την περάτωση των χωματουργικών εργασιών και τη διαμόρφωση των τελικών επιφανειών και να είναι ανάλογες προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιμέρους περιοχής διέλευσης του έργου. Ολες οι φυτεύσεις πρέπει να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης, με σκοπό τη γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.
δ38. Για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης, όπου αυτή θιγεί, πρέπει να συνταχθούν ειδικές δασοτεχνικές μελέτες. Για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα δασικά είδη και, μόνον εφόσον αυτά δεν υπάρχουν, επιτρέπονται φυτεύσεις με είδη, ξένα προς την φυσική φυτοκοινωνία της περιοχής, αλλά προσαρμοσμένα στις σταθμολογικές συνθήκες της περιοχής.
δ39. Φυτική γη, που ενδεχομένως προκύψει από χωματουργικές εργασίες, πρέπει να διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Αν υπάρχει περίσσεια φυτικής γης σε μία περιοχή, επιτρέπεται η μεταφορά ποσοτήτων για χρησιμοποίηση σε άλλες θέσεις που θα υποδείξει η επιβλέπουσα υπηρεσία.
δ40. Η οριστική σχεδίαση του έργου οφείλει να λάβει υπόψη και αισθητικές παραμέτρους. Οι διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο πρέπει να γίνουν με τρόπο συμβατό προς το φυσικό και ιστορικό περιβάλλον και το χαρακτήρα της περιοχής.
δ41. Στα τμήματα του έργου που απαιτούνται τοίχοι αντιστήριξης, αυτοί πρέπει να κατασκευαστούν με τρόπο άρτιο τεχνικά και καλαίσθητο αισθητικά. Στη σχετική μελέτη εφαρμογής, που θα συνταχθεί από τον ανάδοχο, απαιτείται συμμετοχή αρχιτέκτονα και έγκρισή της από τον κύριο του έργου.
δ42. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να συμμορφώνεται προς όλες τις κείμενες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για το θόρυβο. Επιβάλλεται η λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για τη μείωση στο ελάχιστο των πιθανών υψηλών ηχητικών εκπομπών και την εξασφάλιση διακύμανσης του θορύβου και των δονήσεων εντός των αποδεκτών ορίων, καθ΄ όλη τη διάρκεια κατασκευής των έργων.
δ43. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση και η παραμονή στο χώρο του έργου μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ` της παρούσας παραγράφου.
δ44. Ανώτατη επιτρεπτή μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A).
δ45. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες ενδέχεται να υπάρξουν υψηλές στάθμες θορύβου κατά την κατασκευή, επιβάλλεται η χρησιμοποίηση ηχοπετασμάτων καταλλήλου ύψους, στην περίμετρο των εργοταξίων, ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση του ακουστικού περιβάλλοντος. Αν εκπέμπονται υψηλές στάθμες θορύβου από σημειακές πηγές, όπως π.χ. κατά τη χρήση αεροσφυρών, αεροσυμπιεστών ή άλλων θορυβωδών εργαλείων, επιβάλλεται ο περιορισμός του εκπεμπόμενου θορύβου με χρήση κινητών ηχομονωτικών περιφραγμάτων γύρω από τα σημεία εκπομπής.
δ46. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, απαγορεύεται μέσα από οικισμούς η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων.
δ47. Το οδόστρωμα των τμημάτων που απέχουν λιγότερο από 300 μ. από οικιστικά σύνολα, πρέπει να επιστρωθεί με ειδικό ηχοαπορροφητικό ασφαλτοτάπητα με τα βέλτιστα διαθέσιμα ακουστικά χαρακτηριστικά.
δ48. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου, πρέπει να γίνεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου τουλάχιστον ετησίως (Απρίλιο ή Οκτώβριο) και ιδίως σε περιόδους αιχμής. Αν οι μετρηθέντες κυκλοφοριακοί φόρτοι υπερβαίνουν κατά ποσοστό άνω του 20 % τους φόρτους που έχουν υπολογισθεί στην ΜΠΕ, επιβάλλεται η διενέργεια δειγματοληπτικών μετρήσεων για την ηχορύπανση από τον κυκλοφορικό θόρυβο.
δ49. Επιβάλλεται ο ορισμός εκπροσώπου του αναδόχου ως συντονιστή περιβάλλοντος, ο οποίος θα μεριμνά κατ` αποκλειστικότητα για την καθημερινή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων.
δ50. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής πρέπει να πραγματοποιείται μετά από συνεργασία του αναδόχου και των αρμόδιων οργανισμών κοινής ωφέλειας, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του εκάστοτε θιγομένου έργου υποδομής. Οι αρμόδιοι φορείς, ανεξάρτητα από τα εκάστοτε προγράμματά τους, οφείλουν να εκτελούν όλες τις απαραίτητες εργασίες κατ` απόλυτη προτεραιότητα, όπως προβλέπεται και στην παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999.
δ51. Ο κύριος του έργου οφείλει να μεριμνά για την ομαλή λειτουργία της οδού, καθώς και για την απομάκρυνση των παραγόμενων απορριμμάτων απο τους χρήστες της οδού, καθ` όλο το μήκος αυτής, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό ειδικό προσωπικό κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
δ52. Επιβάλλεται ο καθαρισμός των τριγωνικών ρείθρων, όπου αυτά υπάρχουν, ή άλλων σημείων στα οποία συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ), ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κατά τους οποίους παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς.
δ53. Καθ` όλη την διάρκεια της κατασκευής και ιδιαιτέρως μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επικοινωνία και προσπέλαση των κατοίκων και τροχοφόρων στις διάφορες χρήσεις και λειτουργίες που ευρίσκονται εκατέρωθεν του δρόμου.
δ54. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την προστασία του παροδίου χώρου από την από την εγκατάσταση διαφημιστικών πινακίδων.
δ55. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου θα υποβάλλεται στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής:
Η πορεία κατασκευής των έργων, τα τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στην λειτουργία, οι εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, οι μελέτες που ανατέθηκαν, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν.
Τα προβλήματα που τυχόν ανέκυψαν, οι απρόβλεπτες καταστάσεις καθώς και κάθε άλλη πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία των έργων.
Τα αποτελέσματα ετήσιων μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου.
δ56. Για την κατασκευή και λειτουργία του έργου εφαρμόζονται επιπλέον και οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στα συμπληρωματικά τεύχη αυτής, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους που καθορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις.
ε. Περιβάλλον της περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του – Ειδικά ποοστατευόμενες ζώνες – Mέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων
ε1. Στο περιβάλλον της περιοχής περιλαμβάνονται οι οικισμοί της περιοχής, ο αρχαιολογικός χώρος του Μαραθώνα και οι λοιποί αρχαιολογικοί χώροι που αναφέρονται στη ΜΠΕ και στα συμπληρωματικά τεύχη αυτής.
ε2. Για την προστασία των πιο πάνω περιοχών και στοιχείων, εφαρμόζονται τα μέτρα που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ (υποπεριπτώσεις δ1 έως και δ56) της παρούσας παραγράφου.
στ. Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων – Προϋποθέσεις για την αναθεωρήσή της.
Οι πιο πάνω περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι την 31.12.2006 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή, ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
ζ. Αλλαγn χαρακτηριστικών του έργου
Επιτρέπεται αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ και τα συμπληρωματικά τεύχη αυτής, μόνον εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και ύστερα από σχετική έγκριση της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ.
η. Ελεγχος και επιβολή κυρώσεων
η1. Οι πιο πανω όροι, καθώς και η υποβληθείσα ΜΠΕ του έργου και τα συμπληρωματικά τεύχη αυτής, θα πρέπει, σε κάθε έλεγχο, να βρίσκονται στα γραφεία της επιβλέπουσας υπηρεσίας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
η2. Η μη τήρηση των πιο πάνω όρων ή η καθ` υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται, πέραν των κυρώσεων ποu προκύπτουν από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 κυρώσεων.
________________________________________ Αρθρο 2
Άρθρο 2
1. Για την εκτέλεση του έργου της Μαραθώνιας διαδρομής, επιτρέπεται η κατάληψη, εκχέρσωση ή κάλυψη δασών και δασικών εκτάσεων, όπως οι περιοχές αυτές απεικονίζονται με πράσινο χρώμα στα από Μαϊου 2002 δύο (2) σχετικά πρωτότυπα τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:5000 με τίτλο: «Μελέτη Μαραθώνιας Διαδρομής Οριστική Μελέτη Κυκλοφοριακής Διάταξης & Οδοποιίας – Γενική Οριζοντιογραφία Χ.Θ: 0 + 000,0 έως Χ.Θ: 12 + 819,53 (αρ. σχ. 01,1) & Χ.Θ: 12 + 819,53 έως Χ.Θ: 26 + 178,62 (αρ. σχ. 01,2)», που θεωρήθηκαν από τον Διευθυντή Δασών Ανατολικής Αττικής και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Παράρτημα Ι).
2. Εγκρίνεται η αλλαγή χρήσης και χορηγείται η άδεια επέμβασης και η άδεια υλοτομίας στις απεικονιζόμενες στα πιο πάνω τοπογραφικά διαγράμματα με πράσινο χρώμα εκτάσεις και από χιλιομετρική θέση 8 + 900 έως και 26 + 178,62.
________________________________________ Αρθρο 3
Άρθρο 3
Εγκρίνονται οι οριστικές μελέτες κυκλοφοριακής διάταξης της Μαραθώνιας Διαδρομής στα τμήματα:
α. από Χ.Θ. 0 + 000 έως Χ.Θ. 9 + 000 (Μαραθώνας Ν. Μάκρη), μετά των οδικών συνδέσεών της προς Λ. Δημοκρατίας, προς Μουσείο Μαραθώνα και προς Τύμβο Μαραθώνα και
β. από Χ.Θ. 9 + 000 έως Χ.Θ. 26 + 178,62 (Ν. Μάκρη Παλλήνη), σύμφωνα με τα από Μαϊου 2002 σχέδια τυπικών διατομών και οριζοντιογραφιών που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Παράρτημα ΙΙ).
________________________________________ Αρθρο 4
Άρθρο 4
1. Για την εκτέλεση του Ολυμπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδρομής, κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου:
α) Εκτάσεων εμβαδού 34.719,50 τ.μ. στη Λεωφόρο Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος και ειδικότερα από τη χιλιομετρική θέση 0 + 297.50 έως τη χιλιομετρική θέση 2 + 574,25, της οδού σύνδεσης της Λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Δημοκρατίας, καθώς επίσης της οδού προς Μουσείο Μαραθώνος από τη χιλιομετρική θέση 0 + 000,00 έως τη χιλιομετρική θέση 2 + 360,00, όπως οι εκτάσεις αυτές απεικονίζονται στα από Μαϊου 2002 κτηματολογικά διαγράμματα ΚΔ1 και ΚΔ2 υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Α και τον από Μαϊου 2002 κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τους τοπογράφους μηχανικούς Ιωάννη Δραγομάνοβιτς και Δημήτριο Μπισδάρη και θεωρήθηκαν τον Μάιο 2002 από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ12 του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη διάνοιξη διαπλάτυνση της Λεωφόρου Μαραθώνος.
β) Εκτάσεων εμβαδού 35.436,00 τ.μ. στη Λεωφόρο Μαραθώνος του Δήμου Μαραθώνος και ειδικότερα από τη χιλιομετρική θέση 2 + 574,25 έως τη χιλιομετρική θέση 5 + 616,60, καθώς επίσης της οδού προς Τύμβο Μαραθώνος από τη χιλιομετρική θέση 0 + 000,00 έως τη χιλιομετρική θέση 1 + 762,13, όπως οι πιο πάνω εκτάσεις απεικονίζονται στα από Μαϊου 2002 κτηματολογικά διαγράμματα ΚΔ3 και ΚΔ4 υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Α και τον από Μαϊου 2002 κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τους τοπογράφους μηχανικούς Ιωάννη Δραγομάνοβιτς και Δημήτριο Μπισδάρη και θεωρήθηκαν τον Μάιο 2002 από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ12 του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη διάνοιξη διαπλάτυνση της Λεωφόρου Μαραθώνος.
γ) Εκτάσεων εμβαδού 13.740,00 τ.μ. στη Λεωφόρο Μαραθώνος του Δήμου Ν. Μάκρης και ειδικότερα από τη χιλιομετρική θέση 5 + 616,60 έως τη χιλιομετρική θέση 8 + 900,00, όπως οι εκτάσεις αυτές απεικονίζονται στο από Μαϊου 2002 κτηματολογικό διάγραμμα ΚΔ5 υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Α και τον από Μαϊου 2002 κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τους τοπογράφους μηχανικούς Ιωάννη Δραγομάνοβιτς και Δημήτριο Μπισδάρη και θεωρήθηκαν τον Μάιο 2002 από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ12 του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη διάνοιξη διαπλάτυνση της Λεωφόρου Μαραθώνος.
δ) Εκτάσεων εμβαδού 35.686,02 τ.μ. στη Λεωφόρο Μαραθώνος του Δήμου Ν. Μάκρης και ειδικότερα από τη χιλιομετρική θέση 8 + 900,00 (η οποία βρίσκεται κοντά στην οδό Μεγαλόχαρης) έως τη χιλιομετρική θέση 14 + 075,00 (η οποία βρίσκεται κοντά στην οδό Αργιθέας), όπως οι εκτάσεις αυτές απεικονίζονται στα από Μαϊου 2002 κτηματολογικά διαγράμματα ΚΔ4.1 έως και ΚΔ4.6 υπό στοιχεία ΑΑ-ΑΒ-ΑΓ-ΑΔ-ΑΕ-AΖ-ΑΗ-ΑΘ-ΑΙ-ΑΚ-ΑΛ-ΑΜ-ΑΝ-ΑΞ-ΑΟ-ΑΠ-ΑΡ-ΑΣ-ΑΤ-ΑΑ και ΔΑ- ΔΒ-ΔΓ-ΔΔ-ΔΕ-ΔΖ-ΔΗ-ΔΘ-ΔΙ-ΔΚ-ΔΛ-ΔΜ-ΔΝ-ΔΞ-ΔΟ-ΔΠ-ΔΡ-ΔΣ-ΔΤ-ΔΑ και τον από Μαϊου 2002 κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τον τοπογράφο μηχανικό Χρήστο Ράδο και θεωρήθηκαν τον Μάιο 2002 από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ12 του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη διάνοιξη διαπλάτυνση της Λεωφόρου Μαραθώνος.
ε) Εκτάσεων εμβαδού 38.277,74 τ.μ. στη Λεωφόρο Μαραθώνος του Δήμου Ραφήνας και της Κοινότητας Πικερμίου και ειδικότερα από τη χιλιομετρική θέση 14 + 075,00 (η οποία βρίσκεται κοντά στην οδό Αργιθέας) έως τη χιλιομετρική θέση 18 + 360,00 (η οποία βρίσκεται κοντά στο ρέμα Βαλανάρης), καθώς επίσης και στη μικρή συνδετήρια οδό περί τη χιλιομετρική θέση 15 + 700,00 (μεταξύ των οδών Μπισμπιρούλα και Ευβοίας), όπως οι εκτάσεις αυτές απεικονίζονται στα από Μαϊου 2002 κτηματολογικά διαγράμμα τα ΚΔ5.1 έως και ΚΔ5.5 υπό στοιχεία ΑΑ-ΑΒ-ΑΓ-ΑΔ-ΑΕ-ΑΖ-ΑΗ-ΑΘ-ΑΙ-ΑΚ-ΑΛ-ΑΜ-ΑΝ-ΑΞ-ΑΟ-ΑΠ-ΑΡ-ΑΣ-ΑΤ-ΑΑ, ΔΑ-ΔΒ-ΔΓ-ΔΔ-ΔΕ- ΔΖ-ΔΗ-ΔΘ-ΔΙ-ΔΚ-ΔΛ-ΔΜ-ΔΝ-ΔΞ-ΔΟ-ΔΠ-ΔΡ-ΔΣ-ΔΤ-ΔΑ και ΔΥ-ΔΦ-ΔΧ-ΔΨ-ΔΩ-ΔΥ και τον από Μαϊου 2002 κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τον τοπογράφο μηχανικό Χρήστο Ράδο και θεωρήθηκαν τον Μάιο 2002 από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ12 του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη διάνοιξη διαπλάτυνση της Λεωφόρου Μαραθώνος.
στ) Εκτάσεων εμβαδού 34.661,46 τ.μ. στη Λεωφόρο Μαραθώνος της Κοινότητας Πικερμίου και του Δήμου Παλλήνης και ειδικότερα από τη χιλιομετρική θέση 18 + 360,00 (η οποία βρίσκεται κοντά στο ρέμα Βαλανάρης) έως τη χιλιομετρική θέση 22 + 580,00 (η οποία βρίσκεται κοντά στην οδό Κύπρου), όπως οι εκτάσεις αυτές απεικονίζονται στα από Μαϊου 2002 κτηματολογικά διαγράμματα ΚΔ6.1 έως και ΚΔ6.6 υπό στοιχεία ΑΑ-ΑΒ-ΑΓ-ΑΔ-ΑΕ-ΑΖ-ΑΗ-ΑΘ-ΑΙ-ΑΚ-ΑΛ-ΑΜ-ΑΝ-ΑΞ-ΑΟ-ΑΠ-ΑΡ-ΑΣ- ΑΤ-ΑΑ και ΔΑ-ΔΒ-ΔΓ-ΔΔ-ΔΕ-ΔΖ-ΔΗ-ΔΘ-ΔΙ-ΔΚ-ΔΛ-ΔΜ-ΔΝ-ΔΞ-ΔΟ-ΔΠ-ΔΡ-ΔΣ-ΔΤ-ΔΑ και τον από Μαϊου 2002 κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τον τοπογράφο μηχανικό Χρήστο Ράδο και θεωρήθηκαν τον Μάιο 2002 από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ12 του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη διάνοιξη διαπλάτυνση της Λεωφόρου Μαραθώνος.
ζ) Εκτάσεων εμβαδού 24.467,69 τ.μ. στη Λεωφόρο Μαραθώνος του Δήμου Παλλήνης και ειδικότερα από τη χιλιομετρική θέση 22 + 580,00 (η οποία βρίσκεται κοντά στην οδό Κύπρου) έως τη χιλιομετρική θέση 24 + 775,00 (η οποία βρίσκεται κοντά στην οδό Ανατολής), καθώς επίσης από τη χιλιομετρική θέση 25 – 820,00 (η οποία βρίσκεται κοντά στην οδό Εντισον) έως τη χιλιομετρική θέση 26 + 178,62 (η οποία βρίσκεται κοντά στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Παλλήνης), όπως οι εκτάσεις αυτές απεικονίζονται στο από Μαϊου 2002 κτηματολογικά διαγράμματα ΚΔ7.1 έως και ΚΔ7.3 υπό στοιχεία ΑΑ-ΑΒ-ΑΓ-ΑΔ- ΑΕ-ΑΖ-ΑΗ-ΑΘ-ΑΙ-ΑΚ-ΑΛ-ΑΜ-ΑΝ-ΑΞ-ΑΟ-ΑΠ-ΑΡ-ΑΣ-ΑΤ-ΑΑ, ΑΥ-ΑΦ-ΑΧ-ΑΨ-ΑΩ-ΑΥ, ΔΑ-ΔΒ-ΔΓ- ΔΔ-ΔΕ-ΔΖ-ΔΗ-ΔΘ-ΔΙ-ΔΚ-ΔΛ-ΔΜ-ΔΝ-ΔΞ-ΔΟ-ΔΠ-ΔΡ-ΔΣ-ΔΤ-ΔΑ και ΔΥ-ΔΦ-ΔΧ-ΔΨ-ΔΩ-ΔΥ και τον από Μαϊου 2002 κτηματολογικό πίνακα, που συντάχθηκαν από τον τοπογράφο μηχανικό Χρήστο Ράδο και θεωρήθηκαν τον Μάιο 2002 από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ12 του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη διάνοιξη διαπλάτυνση της Λεωφόρου Μαραθώνος.
Ακριβή αντίτυπα των παραπάνω κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων (περ. α έως και ζ) προσαρτώνται στην παρούσα πράξη ως Παράρτημα ΙΙΙ και δημοσιεύονται με αυτήν, σε φωτοσμίκρυνση, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η δαπάνη των παραπάνω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων θα καλυφθεί από το έργο 2110005 της ΣΑΕ 010 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
3. Για την κήρυξη των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν. 2882/2001, όπως ισχύει).
4. Οι διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τα έργα τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, ιδίως ως προς τα θέματα της προδικασίας και της διαδικασίας προσδιορισμού της τιμής μονάδας αποζημίωσης, της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, της αναγνώρισης δικαιούχων και της αποβολής ιδιοκτητών, νομέων και κατόχων, εφαρμόζονται ανάλογα στις απαλλοτριώσεις του παρόντος άρθρου.
________________________________________ Αρθρο 5
Άρθρο 5
1. Κυρώνονται, αφ` ης ίσχυσαν και ως προς όλες τις έννομες συνέπειές τους, οι ακόλουθες πράξεις:
α1. Η ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ/2114/23.7.2001 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Εγκριση διάθεσης πίστωσης 10.500.000.000 δρχ. σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2110005 της ΣΑΕ 010, έγκριση παρεκκλίσεων από τις διατάξεις τις ισχύουσες διατάξεις για τα δημόσια έργα και έγκριση των συμβατικών τευχών για τη δημοπράτηση του έργου ΕΕ8/01 «Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από Μαραθώνα (ΧΘ 0 + 000) έως έξοδο Ν. Μάκρης (ΧΘ 9 + 000)», προϋπολογισμού 10.500.000.000 δρχ. (30.814.380,04 ΕΥΡΩ, με ΦΠΑ), όπως εξειδικεύεται με τα τεύχη δημοπράτησης.
α2. Η ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ3500/22.10.2001 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Εγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου ΕE8/01 «Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από Μαραθώνα (ΧΘ 0 + 000) έως έξοδο Ν. Μάκρης (ΧΘ 9 + 000)», προϋπολογισμού 10.500.000.000 δρχ.
α3. Η από 7.12.2001 σύμβαση μεταξύ της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ και της «Ολυμπία Ελλάς Α.Τ.Ε.Β.Ε.» για την εκτέλεση του έργου «ΕΕ8/01: Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από Μαραθώνα (ΧΘ 0 + 000) έως έξοδο Ν. Μάκρης (ΧΘ 9 + 000)», ποσού 22.338.317,05 Ευρώ, σε βάρος του ενάριθμου εργου 2110005 της ΣΑΕ 010.
β1. Η ΕΥΔΕ/ΕΣΕΝοικ/2366/6.8.2001 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Εγκριση διάθεσης πίστωσης 11.100.000.000 δρχ. σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2110005 της ΣΑΕ 010, έγκριση παρεκκλίσεων από τις διατάξεις τις ισχύουσες διατάξεις για τα δημόσια έργα και έγκριση των συμβατικών τευχών για τη δημοπράτηση του έργου ΕΕ12/01 «Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από Ν. Μάκρη (ΧΘ 9 + 000) έως Παλλήνη (ΧΘ 26 + 000)», προϋπολογισμού 11.100.000.000 δρχ. (32.575.201,76 ΕΥΡΩ, με ΦΠΑ), όπως εξειδικεύεται με τα τεύχη δημοπράτησης.
β2. Η ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ3657/2.11.2001 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Εγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευήςτου έργου ΕΕ12/01 «Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από έξοδο Ν. Μάκρης (ΧΘ 9 + 000) έως Παλλήνη (ΧΘ 26 + 000)».
β3. Η από 4.1.2002 σύμβαση μεταξύ της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ και της «Ευρωπαϊκής Τεχνικής Ανωνύμου Εταιρείας» για την εκτέλεση του έργου «ΕΕ 12/01: Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από Ν. Μάκρη (ΧΘ 9 + 000) έως Παλλήνη (ΧΘ 26 + 000)», ποσού 23.082.757,37 Ευρώ, σε βάρος του ενάριθμου έργου 2110005 της ΣΑΕ 010.
2. Αντίγραφα των συμβάσεων που αναφέρονται με τα στοιχεία α3 και β3 προσαρτώνται στην παρούσα ως Παράρτημα ΙV και δημοσιεύονται με αυτήν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Αριθ. Πρωτ. ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ/2114 Εγκριση διάθεσης πίστωσης 10.500.000.000 δρχ. σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2110005 της ΣΑΕ 010, έγκριση παρεκκλίσεων από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Δημόσια Εργα και έγκριση των συμβατικών τευχών για τη δημοπράτηση, του έργου ΕΕ8/01 «Μαραθώνια Διαδρομή-Τμήμα από Μαραθώνα (Χ.Θ. 0 + 000) έως έξοδος Ν. Μάκρης (Χ.Θ. 9 + 000)», προϋπολογισμού 10.500.000.000 δρχ. (30.814.380,04 ΕΥΡΩ) (με Φ.Π.Α.)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/26785).
2. Το Π.Δ. 69/88 για τον «Οργανισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε.», όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 340/41090 «Σύσταση Γενικών Δ/νσεων κ.λπ.» και σε συν δυασμό με το Π.Δ. 910/77 «Περί Οργανισμού τ. ΥΠ.Δ.Ε.», όπως εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημ. Εργων» και των λοιπών Π.Δ/των που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν. 1418/84, καθώς και των Ν. 2338/95, 2372/96 και 2576/98, καθώς και της απόφασης Δ17α/08/16/Φ. Ν. 402/10298 του ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ17α/10/65/Φ. Ν. 402/24798 και Δ 17α/07/37/Φ.Ν 402/372000.
4. Την κοινή απόφαση Δ 16α/04/773/291190 (ΦΕΚ 746/Β/301190) του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων από τον κανόνα των τριών Υπογραφών».
5. Το Π.Δ. 23/93 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημ. Εργα προς τις διατάξεις των οδηγιών της ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 2338/95.
6. Τα Π.Δ. 368/94, 286/94, 402/96,.285/97, 210/97 με τα οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν τα Π.Δ. 472/85 και 609/85.
7. Τη με αριθ. Δ17α/10/30/Φ.2.2.1/23.5.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ Αθανάσιο Αλευρά και Ηλία Ευθυμιόπουλο».
8. Το Π.Δ. 159/2000 «Σύσταση ειδικής Υπηρεσίας Δημ. Εργων για τη μελέτη και κατασκευή Ειδικών συγκοινωνιακών έργων του Λεκανοπεδίου Αττικής (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ)».
9. Τη ΣΑΕ 010 του 2001, έργο 2110005.
10. Τα συμβατικά τεύχη μελέτης για τη δημοπράτηση του έργου ΕΕ8/01 «Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από Μαραθώνα (Χ.Θ. 0 + 000) έως έξοδος Ν. Μάκρης (Χ.Θ. 9 + 000)», που συντάχθηκαν από την ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ και απο τελούνται από:
α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
β. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
δ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
στ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ζ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
η. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
11. Την με αρ. ΕΥΠΕ/100905/13701 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το υπόψη έργο.
12. Την από 1262001, (συν. 19/πρ. 4) γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε. (Τμ. Κατασκευών), με την οποία γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία υπέρ της έγκρισης παρεκκλίσεων για την κατασκευή του υπόψη έργου επειδή:
α. Είναι ανάγκη να εξασφαλισθούν συνθήκες ταχείας εξέλιξης των έργων που θα εξυπηρετήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες με μειωμένα προβλήματα από τη φάση δημοπράτησής τους μέχρι και την περαίωσή τους.
β. Είναι ανάγκη η πορεία των έργων και η παρακολούθησή τους να γίνουν περισσότερο ευέλικτες και να αντιμετωπισθούν προβλήματα και θέματα που απορρέουν από αναπόφευκτες προμετρητικές εκτιμήσεις των σχετικών μελετών, με τις οποίες θα δημοπρατηθούν τα υπόψη έργα, λαμβανομένου υπόψη του σύντομου χρόνου σχε διασμού των έργων, εντός του οποίου απαιτείται να συγκερασθούν απαιτήσεις που αφορούν αντικείμενο άλλων φορέων (π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οργανισμούς κ.λπ.), οι οποίες εκδηλώνονται κυρίως μετά τη δημοπράτηση των έργων.
γ. Το υπόψη έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα που δεν επιδέχεται παρατάσεων.
δ. Οι υπόψη παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Δημόσια Εργα θα συμβάλουν στην έγκαιρη εκτέλεση του υπόψη έργου.
ε. Οι παρεκκλίσεις αυτές επιτρέπονται από την παρ. 2β του άρθρου 28 του Ν. 1418/84, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης 10.500.000.000 δρχ. για την εκτέλεση του έργου ΕΕ8/01 «Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από Μαραθώνα (Χ.Θ. 0 + 000) έως έξοδος Ν. Μάκρης (Χ.Θ. 9 + 000)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕ 010 αρ. έργου 2110005.
2. Απαγορεύουμε, με οποιαδήποτε αιτία, την εκτέλεση εργασιών πέραν του ποσού προσφοράς, στο οποίο προστιθεμένων και των δαπανών για Γ.Ε. και Ο.Ε., Αναθεώρηση Απρόβλεπτα, Μητρώου έργου και Φ.Π.Α, περιορίζεται η παραπάνω διάθεση πίστωσης.
3. Εγκρίνουμε για το έργο ΕΕ8/01 «Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από Μαραθώνα (Χ.Θ. 0 + 000) έως έξοδος Ν. Μάκρης (Χ.Θ. 9 + 000)», τις κάτωθι παρεκκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία για τα Δημόσια Εργα, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό:
α. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94 και αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2372/96, ως και το εδάφιο 2 της αρ. 2 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 402/96, που εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, επι τρέπεται με σύνταξη Α.Π.Ε. η διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων για κάλυψη της δαπάνης οποιασδήποτε συμπληρωματικής ή νέας εργασίας προκύψει, αναγκαίας για την ολοκλήρωση ή βελτίωση του υπό κατασκευή έργου.
β. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 402/96, που τροποποιεί και συμπληρώνει το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, επιτρέπεται κατά τη σύνταξη σχετικού Α.Π.Ε. η χρησιμοποίηση των επί έλαττον κονδυλίων από μείωση ή κατάργηση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων ή εκτέλεση νέων εργασιών, απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου.
4. Εγκρίνουμε τα συμβατικά τεύχη του ΕΕ8/01 «Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από Μαραθώνα (Χ.θ. 0 + 000) έως έξοδος Ν. Μάκρης (Χ.Θ. 9 + 000)», προϋπολογισμού 10.500.000.000 δρχ. (30.814.380,04 ΕΥΡΩ) (με Φ.Π.Α.), όπως αυτά συντάχθηκαν από την ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ της Γ.Γ.Δ.Ε.
5. Εγκρίνουμε να δημοπρατηθεί το έργο με το σύστημα προσφοράς «με συμπλήρωση τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας», σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 609/85, εκτελεστικό του Ν. 1418/84 με ανοιχιή διαδικασία, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 2229/94, τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84, όπως και το άρθρο 13 του Ν. 2338/95, το Π.Δ. 402/96 το Ν. 2576/98 και το Π.Δ. 218/99.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2001
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ——————————————
Αριθ. ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ 3500 Εγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου ΕΕ8/01 «Μαραθώνια Διαδρομή – Τμήμα από Μαραθώνα (ΧΘ 0 + 000) έως έξοδο Ν. Μάκρης (ΧΘ 9 + 000)» προϋπολογισμού 10.500.000.000 δρχ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/26.7.85).
2. Το Π.Δ. 69/88 για τον «οργανισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε.» όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 340/4.10.90 «Σύσταση Γενικών Δ/νσεων κ.λ.π.» και σε συνδυασμό με το Π.Δ. 910/77 «Περί Οργανισμού τ.ΥΠ.Δ.Ε.» όπως εξακολουθεί να ισχύει σήμερα.
3. Του Π.Δ. 71/93 (ΦΕΚ 30 Α/11.3.1993) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε». καθώς και αυτές του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α/30.5.97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κλπ.».
4. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Εργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
5. Του Ν. 2576/98 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των Δημ. Εργων και άλλες δια τάξεις», καθώς και των αποφάσεων Δ 17α/08/16/ΦΝ 402/10.2.98 και Δ17α/10/65/ΦΝ 402/24.7.98 του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
6. Την κοινή απόφαση Δ 16α/04/773/29.11.90 (ΦΕΚ 746/Β/30.11.90) των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Περί εξαιρέσεως Διοικητικών πράξεων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
7. Του Π.Δ. 334/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημ. Εργα προς τις Διατάξεις της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
8. Του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Εργων», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του.
9. Των λοιπών ισχυουσών ρυθμίσεων για τα Δημ. Εργα.
10. Τη με αρ. Δ17α/10/30/Φ.2.2.1/23.5.00 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ Αθανάσιο Αλευρά και Ηλία Ευθυμιόπουλο.
11. Το Π.Δ. 159/8.6.2000 (ΦΕΚ 139 Α/12.6.2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων για τη μελέτη και κατασκευή Ειδικών Συγκοινωνιακών Εργων του Λεκανοπεδίου Αττικής (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ)».
12. Την απόφαση ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ./2114/23072001/ ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκαν η διάθεση πίστωσης 10.500.000.000 δρχ. για την εκτέλεση του έργου που αναφέρεται στο θέμα σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2110005 της ΣΑΕ 010, τα συμβατικά τεύχη καθώς και η δημοπράτηση του έργου με το σύστημα προσφοράς με «Συμπλήρωση τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας».
13. Την απόφαση ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ./2619/30082001/ ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία συστάθηκε η επιτροπή για την διεξαγωγή της δημοπρασίας του υπόψη έργου.
14. Το πρακτικό του διαγωνισμού που έγινε στις 0309 2001
15. Την απόφαση ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ./2877/13092001 με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Εισήγησης για ανάθεση του υπόψη έργου.
16. Το από 27.09.2001 Πρακτικό της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση του έργου.
17. Την από 09.10.2001 αναφορά της Προέδρου της Ε.Ε.Α.
Και επειδή:
1. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 03.09.2001 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προσήλθαν 50 (πενήντα) εταιρείες και κατέθεσαν δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τις οικονομικές τους προσφορές, και κατά το στάδιο αυτό έγιναν δεκτές και οι 50 (πενήντα).
2. Με το υπ` αριθμ. ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ.2908/14092001 έγγραφο της προέδρου της Ε.Ε.Α. προς όλα τα μέλη και τις συμμετέχουσες εργοληπτικές επιχειρήσεις για το άνοιγμα των φακέλων των οικονομικών προσφορών στις 19.09.2001.
3. Σύμφωνα με το από 27.09.2001 Πρακτικό της Ε.Ε.Α. με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και την εφαρμογή των αποφάσεων Δ17α/08/16/Φ.Ν.402/10.02.98, Δ17α/1065 Φ.Ν.402/24.07.98 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στις προσφερθείσες στο διαγωνισμό αυτό εκπτώσεις, η π.μ.π είναι η προσφορά της εταιρείας “ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΒΕ” που αντιστοιχεί σε έκπτωση 27,51 %.
4. Με το έγγραφο ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/3212/09.10.2001 κλήθηκαν οι εταιρείες που οι προσφορές τους χαρακτηρίσθηκαν ως τ.υ.χ.π. για να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες από το νόμο αιτιολογήσεις.
5. Οι προσκληθείσες ως άνω εταιρείες δεν υπέβαλαν αιτιολογήσεις των προσφορών τους.
6. Σύμφωνα με το από 19.10.2001 2ο Πρακτικό της Ε.Ε.Α., η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα υπέρ της ανάθεσης του υπόψη έργου στην εταιρεία “ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΒΕ” που προσέφερε το ποσό ΣΠ = 5.607.973.447 δρχ. (χωρίς απρόβλεπτα απολογιστικά, μητρώο έργου, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί σε τεκμαρτή έκ πτωση 27,51%.
7. Σύμφωνα με το υπ` αριθμ. Δ15/15575/17.10.2001 έγγραφο της Δ/νσης Δ 15 (ΜΕΕΠ) δεν υπάρχει κώλυμα για την ανάληψη του υπόψη έργου από την αναφερθείσα εταιρεία.
8. Ο συναγωνισμός των εταιρειών κατά το διαγωνισμό υπήρξε επαρκής, η δε προσφερθείσα έκπτωση κρίνεται συμφέρουσα για το δημόσιο.
9. Το ανεκτέλεστο μέρος των έργων της εταιρείας είναι μικρότερο του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου.
10. Η προσφορά της υπόψη εταιρείας αποδείχθηκε ομαλή ύστερα από το σχετικό έλεγχο ομαλότητας.
11. Η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση όπως προκύπτει από το σχετικό πρακτικό της, το οποίο αποδεχόμαστε στο σύνολό του, προτείνει την ανάθεση για την κατασκευή του υπόψη έργου στην εταιρεία “ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΒΕ”, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας που έγινε στις 3.9.2001 για την εκτέλεση του έργου ΕΕ8/01 “Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από Μαραθώνα (ΧΘ Ο + ΟΟΟ) έως έξοδο Ν. Μάκρης (ΧΘ 9 + 000)” προϋπολογισμού 10.500.000.000 δρχ. και την ανάθεση της κατασκευής στην εταιρεία “ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΒΕ” που πρόσφερε τίμημα ΣΠ = 5.607.973.447 δρχ. (δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά με ΓΕ + ΟΕ) που αντιστοιχεί σε τεκμαρτή έκπτωση 27,51%. Το τμήμα κατασκευής έργων της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να μεριμνήσει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα και με την παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2229/94, μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2001
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ
—————————
Σύμβαση κατασκευής έργου (ποσού 6.112.665.771 δρχ. ή 17.938.857,73 ευρώ) για την εκτέλεση του έργου: “ΕΕ8/01: Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από (Χ.θ. 0 + 000) έως έξοδο Ν. Μάκρης (Χ.θ. 9 + 000)”, προϋπολογισμού 10.500.000.000 δρχ., ενάριθμου έργου 2110005 της ΣΑΕ 010.
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα, στις 7.12.2001, ημέρα Παρασκευή, στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ, (Οδός Κεφαλληνίας 104 & Αχαρνών, Αθήνα), οι κατωτέρω υπογράφοντες:
Α. Αναστάσιος Καπάτος, Τοπ. Μηχανικός με Α`β, Προϊστάμενος της Δ/νουσας Υπηρεσίας (ΤΚΕ) της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου {ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)} κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 αφενός, και κατόπιν της αριθμ. ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/3474/ ΦΕΕ 12/01/22.10.2001 Αποφάσεως με την οποία εγκρίθη κε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις 3.9.2001, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας και αφετέρου, Β. Δημήτριος Σταματίου, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Εργοληπτικής Εταιρείας “ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με έδρα Ειρήνης 6 Ν. Φάληρο Πειραιάς, σύμφωνα με το από 6.12.2001 πρακτικό συνε δριάσεως του Δ.Σ. της προαναφερόμενης Ε/Ε
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ
Τα ακόλουθα:
1. Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Αναστάσιος Καπά τος καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προανα φερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπ` υπόψη:
i. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν. 2229/94, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, 2940/01 και των Π.Δ. 609/85, 286/94, 368/95, 402/96, 218/99, 334/00 και λοιπών Π.Δ. και Υπουργικών Αποφάσεων, όπως ισχύουν κατά την διακήρυξη του έργου.
ii. Το Π.Δ. 159/00 με το οποίο συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων για τη μελέτη και κατασκευή Ειδικών Συγκοινωνιακών Εργων του Λεκανοπεδίου Απικής (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ), και με το οποίο η ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ ασκεί αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και το Τμήμα Κατασκευής Εργων, (ΤΚΕ), αρμοδιότητες Δ/νουσας Υπηρεσίας για τα έργα που αναφέρονται σ` αυτό.
iii. Την απόφαση ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/2114/23.7.2001, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 10.500.000.000 δρχ. σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2110005 της ΣΑΕ 010, για την κατασκευή του υπόψη έργου.
iv. Την απόφαση ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ/3500/22.10.2001 με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε στις 3.9.01 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης για ανάθεση (Ε.Ε.Α.) στην Εργοληπτική Εταιρεία “ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Τ.ΕΒ.Ε.», με συνολική δαπάνη για εργασίες μαζί με Γ.Ε. και Ε.Ο. 18% 5.607.973.447 δρχ., δηλαδή με τεκμαρτή έκπτωση 27,51% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης της Υπηρεσίας.
v. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 15 της διακήρυξης του έργου.
vi. Το με αριθ. πρωτ. 5430/9.11.2001 πιστοποιητικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοφωνίας (Ε.Σ.Ρ.), το οποίο επι συνάπτεται στην παρούσα, με το οποίο βεβαιώνει ότι στο πρόσωπο των μετόχων και των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία “ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Τ.ΕΒ.Ε.”, δεν συντρέχει το ασυμβίβαστο του άρθρου 1 παρ. 11 του Ν. 2328/95 καθώς και το ασυμβίβαστο του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2644/98.
vii. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη μειοδότριας εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, η οποία αναλύεται ως εξής:
Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ 18% 5.607.973.447 δρχ.
Απρόβλεπτα & Απολογιστικά 504.692.324 δρχ.
ΣΥΝΟΛΟ 6.112.665.771 δρχ.
Δαπάνη Μητρώου έργου 7.249.000 δρχ.
Δαπάνη αναθεώρησης 330.747.545 δρχ.
Δαπάνη ΦΠΑ 1.161.119.217 δρχ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.611.781.533 δρχ.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εργοληπτική Εταιρεία “ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Τ.ΕΒ.Ε.”, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου “ΕΕ8/01: Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από (Χ.θ. 0 + 000) έως έξοδο Ν. Μάκρης (Χ.θ. 9 + 000)»,
Η Εργοληπτική Εταιρεία “ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Τ.ΕΒ.Ε.», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και με τα ακόλουθα:
1.1. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 334/00» του Π.Δ. 609/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
1.2. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρονται στο άρθρο 15 της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας, τα οποία μονογράφτηκαν σε δύο (2) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης.
1.3. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς) της παρούσας σύμβασης.
2. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Δημήτριος Σταματίου με την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, δηλώνει:
2.1. Οτι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση «ΟΛΥΜΠΙΑ Α.ΤΕΒ.Ε.», και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση.
2.2. Οτι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει και των λοιπών διατάξεων περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
2.3. Οτι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Δ/νουσας Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής υπηρεσιών.
2.4. Οτι η ανάδοχος έχει μελετήσει πλήρως:
. Tα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη
. Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου
. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου
. Οτιδήποτε άλλο έπρεπε να διερευνήσει και να μελετήσει από τα αναφερόμενα στη διακήρυξη και την ΕΣΥ του εν λόγω έργου.
Τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της διοίκησης κατασκευής του έργου ώστε να τηρηθούν απαρέγκλητα οι κρίσιμοι συμβατικοί όροι του άρθρου 21 της Διακήρυξης του έργου.
2.5. Οτι είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για την ποιότητα των χρησιμοποιουμένων πάσης φύσεως υλικών καθώς και για την ποιότητα των κατασκευών που απαρτίζουν το όλο έργο, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
2.6. Οτι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία α1) περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ` αυτής κατασκευαζόμενα, συντηρούμενα ή χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων α2) ότι για την εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόσει πιστά τα αναφερόμενα στην ΕΣΥ και στα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες σχετικές εγκυκλίους και προδιαγραφές καθώς και τις εντολές της υπηρεσίας και β) περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων), αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών της καθόλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
3. Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
Ι. Εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, ως εξής:
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ (ΔΡΧ.) 1 162/Δ1240/1701 6/12/01 ALPHA BANK 333.700.000 2 034/1952 6/12/01 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 333.700.000
Ητοι εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού 667.400.000 δρχ., (1.958.620,69 ΕΥΡΩ).
Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.
ΙΙ. Την από 7.12.Ο1 υπεύθυνη δήλωση της αναδόχου με την οποία δηλώνει ότι, θα προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου Α 12 της ΕΣΥ του έργου.
ΙΙΙ. Την από 6.12.2001 δήλωση της αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου του Ιωάννη Μηδειάτη, καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
4. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτελέσεως των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο γ της Δ.Δ. και στο άρθρο Α2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε επτακόσιες (700) ημερολογιακές μέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Α2 της ΕΣΥ του έργου.
Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (7.12.2001), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης της Αναδόχου.
5. Η υπόψη εργολαβία, που συστήνεται με την παρούσα σύμβαση, χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕ 010 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές κλπ., καθώς και κράτηση 6 τοις χιλίοις επί των εκτελουμένων έργων (Ν. 2166/93).
Η παρούσα σύμβαση χαρτοσημάνθηκε με χαρτόσημο των 100 δρχ. η πρώτη σελίδα και 50 δρχ. οι υπόλοιπες και μηχανόσημο των 10 δρχ. το κάθε φύλλο.
Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους σε έξι (6) γνήσια, όμοια χαρτοσημανθέντα πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων (ένα εκ των οποίων προορίζεται να κατατεθεί με ευθύνη του αναδόχου στην αρμόδια Οικονομική Εφορία), ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ για χρήση της Υπηρεσίας.
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2001
Οι Συμβαλλόμενοι
Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την Ανάδοχο
Ο Προϊστάμενος Δ/νουσας
Της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΑΝΑΣΤ. ΚΑΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
————————
Αριθ. ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ/2366 Εγκριση διάθεσης πίστωσης 11.100.000.000 δρχ. σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2110005 της ΣΑΕ 010, έγκριση παρεκκλίσεων από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Δημόσια Εργα και έγκριση των συμβατικών τευχών για τη δημοπράτηση, του έργου ΕΕ 12/01 «Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από Ν. Μάκρη (Χ.θ. 9 + 000) έως Παλλήνη (Χ.Θ. 26 + 000), προϋπολογισμού 11.100.000.000 δρχ. (32.575.201,76 ΕΥΡΩ)(με Φ.Π.Α.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα” (ΦΕΚ 137/Α/26785).
2. Το Π .Δ. 69/88 για τον «Οργανισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε.”, όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 340/41090 «Σύσταδη Γενικών Δ/νσεων κ.λπ.” και σε συν δυασμό με το Π.Δ. 910/77 «Περί Οργανισμού τ. ΥΠ.Δ.Ε.”, όπως εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημ. Εργων” και των λοιπών Π.Δ/των που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν. 1418/84, καθώς και των Ν. 2338/95, 2372/96 και 2576/98, καθώς και της απόφασης Δ17α/08/16/Φ.Ν. 402/10.2.98 του ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402/24.7.98 και Δ17α/07/37/Φ.Ν 402/3.7.2000.
4. Την κοινή απόφαση Δ 16α/04/773/29.11.90 (ΦΕΚ 746/Β/30.11.90) του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων από τον κανόνα των τριών Υπογραφών).
5. Το Π.Δ. 334/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημ. Εργα προς τις διατάξεις των οδηγιών της ΕΟΚ.
6. Τα Π.Δ. 368/94, 286/94, 402/96, 285/97, 210/97 με τα οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν τα Π.Δ. 472/85 και 609/85.
7. Τη με αριθ. Δ17α/10/30/Φ.2.2.1/23500 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ Αθανάσιο Αλευρά και Ηλία Ευθυμιόπουλο”.
8. Το Π.Δ. 159/2QOO «Σύσταση ειδικής Υπηρεσίας Δημ. Εργων για τη μελέτη και κατασκευή Ειδικών συγκοινω νιακών έργων του Λεκανοπεδίου Αττικής (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ)”.
9. Τη ΣΑΕ 010 του 2001, έργο 2110005.
10. Τα συμβατικά τεύχη μελέτης για τη δημοπράτηση του έργου ΕΕ12/01 «Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από Ν. Μάκρη (Χ.Θ. 9 + 000) έως Παλλήνη (Χ.Θ. 26 + 000)”, που συντάχθηκαν από την ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ και αποτελούνται από:
α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
β. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
δ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
στ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ζ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
η. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
11. Την με αρ. ΕΥΠΕ/100905/13701 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το υπόψη έργο.
12. Την από 1262001 (συν. 19/πρ. 4) γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε. (Τμ. Κατασκευών), με την οποία γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία υπέρ της έγκρισης παρεκκλίσεων για την κατασκευή του υπόψη έργου.
Και επειδή:
α. Είναι ανάγκη να εξασφαλισθούν συνθήκες ταχείας εξέλιξης των έργων που θα εξυπηρετήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες με μειωμένα προβλήματα από τη φάση δημοπράτησής τους μέχρι και την περαίωσή τους.
β. Είναι ανάγκη η πορεία των έργων και η παρακλούθησή τους να γίνουν περισσότερο ευέλικτες και να αντιμετωπισθούν προβλήματα και θέματα που απορρέουν από αναπόφευκτες προμετρητικές εκτιμήσεις των σχετικών μελετών, με τις οποίες θα δημοπρατηθούν τα υπόψη έργα, λαμβανομένου υπόψη του σύντομου χρόνου σχεδιασμού των έργων, εντός του οποίου απαιτείται να συγκερασθούν απαιτήσεις που αφορούν αντικείμενο άλλων φορέων (π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οργανισμούς κλπ), οι οποίες εκδηλώνονται κυρίως μετά τη δημοπράτηση των έργων.
γ. Το υπόψη έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα που δεν επιδέχεται παρατάσεως.
δ. Οι υπόψη παρεκκλίσεις από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Δημόσια Εργα θα συμβάλουν στην έγκαιρη εκτέλεση του υπόψη έργου.
ε. Οι παρεκκλίσεις αυτές επιτρέπονται από την παρ. 2β του άρθρου 28 του Ν. 1418/84, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης 11.100.000.000 δρχ. για την εκτέλεση του έργου ΕΕ12/01 «Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από Ν. Μάκρη (Χ.Θ. 9 + 000) έως Παλλήνη (Χ.Θ. 26 + 000)”, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕ 010 αρ. έργου 2110005.
2. Απαγορεύουμε, για οποιαδήποτε αιτία, την εκτέλεση εργασιών πέραν του ποσού προσφοράς, στο οποίο προστιθεμένων και των αναλόγων δαπανών για Γ.Ε. και Ο.Ε., Αναθεώρηση Απρόβλεπτα, Μητρώο έργου και Φ.Π.Α περιορίζεται η παραπάνω διάθεση πίστωσης.
3. Εγκρίνουμε για το έργο ΕΕ 12/01 «Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από Ν. Μάκρη (Χ.θ. 9 + 000) έως Παλλήνη (Χ.Θ. 26+ 000)”, τις κάτωθι παρεκκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία για τα Δημόσια Εργα, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό:
α. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94 και αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2372/96, ως και το εδάφιο 2 της αρ. 2 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 402/96, που εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του N. 1418/84, επιτρέπεται με σύνταξη Α.Π.Ε. η διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων για κάλυψη της δαπάνης οποιασδήποτε συμπληρωματικής ή νέας εργασίας προκύψει, αναγκαίας για την ολοκλήρωση ή βελτίωση του υπό κατασκευή έργου.
β. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 402/96, που τροποποιεί και συμπληρώνει το άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, επιτρέπεται κατά τη σύνταξη σχετικού Α.Π.Ε. η χρησιμοποίηση των επί έλαττον κονδυλίων από μείωση ή κατάργητη ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων ή εκτέλεση νέων εργασιών, απαραίτητων για την ολοκλήρωση του έργου.
4. Τα συμβατικά τεύχη του ΕΕ12/01 «Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από Ν. Μάκρη (Χ.Θ. 9 + 000) έως Παλλήνη (Χ.Θ. 26 + 000)», προϋπολογισμού 11.100.000.000 δρχ. (32.575.201,76 ΕΥΡΩ) (με Φ.Π.Α.), όπως αυτά συντάχθη καν από την ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ της Γ.Γ.Δ.Ε.
5. Τη δημοπράτηση του έργου με το σύστημα προσφοράς «με συμπλήρωση τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας», σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 609/85, εκτελεστικό του Ν. 1418/84 με ανοιχτή διαδικασία, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 2229/94, τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84, όπως και το άρθρο 13 του Ν. 2338/95, το Π.Δ. 402/96, το Ν. 2576/98 και το Π.Δ. 218/99.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2001
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ
————————————–
Αριθ. ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ/3657 Εγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου ΕΕ 12/01 «Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από έξοδο Ν. Μάκρης (χ.θ. 9 + 000) έως Παλλήνη (χ.θ. 26 + 000)».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».
2. Το Π.Δ. 69/1988 «Περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Του Π.Δ. 159/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων για τη μελέτη και κατασκευή ειδικών Συγκοινωνιακών Εργων του Λεκανοπεδίου Αττικής (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ)».
4. Του Π.Δ. 71/93 (ΦΕΚ 30 Α/11.3.1993) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» καθώς και αυτές του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α/30.5.97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.».
5. Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Του Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 30 Α/9298) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των Δημ. Εργων και άλλες διατάξεις».
7. Του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Εργων», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του.
8. Του Π.Δ. 334/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια Εργα προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε».
9. Των λοιπών ισχυουσών ρυθμίσεων για τα Δημόσια Εργα.
10. Της ΣΑΕ 010.
11. Του Ν. 2730/99 (ΦΕΚ 130 Α/25699) «Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Εργων και άλλες διατάξεις».
2. Της Απόφασης Δ 16α/04/773/29.11.1990 του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περί εξαίρεσης διοικητικών πράξεων και εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
Αφού λάβαμε υπόψη:
1. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ/2366/6.8.2001 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ «Εγκριση διάθεσης πίστωσης 11.100.000.000 δρχ. σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2110005 της ΣΑΕ 010, έγκριση παρεκκλίσεων από τις ισχύουσες διατάξεις για τα Δημόσια Εργα και έγκριση των συμβατικών τευχών για την δημοπράτηση του έργου ΕΕ 12/01 Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από έξοδο Ν. Μάκρης (χ.θ. 9 + 000) έως Παλλήνη (χθ, 26 + 000)» προϋπολογισμού 11.100.000.000 δρχ. (32.575.201,76 ΕΥΡΩ) (με Φ.Π.Α.)
2. Το με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ/2438/1082001 έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο απεστάλη η περίληψη προκήρυξης του διαγωνισμού προς δημοσίευση.
3. Την με αρ.πρωτ. ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ/2888/1392001 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία συστάθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου.
4. Το από 1792001 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
5. Την με αρ.πρωτ. ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ/3218/3102001 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία συστάθηκε η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση (ΕΕΑ) του έργου.
6. Το από 8.10.2001 πρώτο Πρακτικό της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση του έργου.
7. Την από 15.10.2001 ένσταση κατά του πρώτου πρακτικού της Κ/Ξ ΝΤΙ-ΕΣ-ΑΕ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ ΔΩΡΙΚΗ ΑΤΕ.
8. Την με αρ.πρωτ. ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/3403/18.10.2001 απόφαση απόρριψης της ένστασης, κατά του πρώτου Πρακτικού της Κ/Ξ ΝΤΙ-ΕΣ ΑΕ- ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ ΔΩΡΙΚΗ ΑΤΕ.
9. Το από 29102001 δεύτερο Πρακτικό της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση (ΕΕΑ) του έργου.
10. Τη Διακήρυξη του έργου και τα λοιπά τεύχη και στοιχεία του διαγωνισμού.
Και επειδή:
1. Ο διαγωνισμός διεξήχθη την 17.9.2001 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προσήλθαν πενήντα (50) εταιρείες και κατέθεσαν δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τις οικονομικές τους προσφορές, και κατά το στάδιο αυτό έγιναν δεκτές οι πενήντα (50).
2. Με το με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ/3239/5.10.2001 έγγραφο του προέδρου της Ε.Ε.Α. προς όλα τα μέλη και τις συμμετέχουσες εργοληπτικές επιχειρήσεις για το άνοιγμα των φακέλων των οικονομικών προσφορών στις 8.10.2001.
3. Σύμφωνα με το από 8.10.2001 πρώτο Πρακτικό της Ε.Ε.Α, μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και την εφαρμογή των αποφάσεων Δ 17α/08/10/ΦΝ 402/102 98, Δ 17α/10/05/ΦΝ 402/24798 καιΔ17α/07/37/ΦΝ 402/3 72000, στις προσφερθείσες στο διαγωνισμό αυτό εκπτώσεις, η π.μ.π. είναι η προσφορά της εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ που αντιστοιχεί σε έκπτωση 29.14%.
4. Κατά του πρώτου Πρακτικού της Ε.Ε.Α. και της Απόφασης του προέδρου της Επιτροπής να γίνει δεκτή η οι κονομική προσφορά της εταιρείας IΟΝΙΟΣ ΑΕ, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η ένσταση της Κ/Ξ ΝΤΙ-ΕΣ ΑΕ ΕΡΓΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ ΔΩΡΙΚΗ ΑΤΕ.
5. Με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/3403/18.10.2001
Απόφαση απορρίπτονται στο σύνολό τους τα αιτήματα της ένστασης της Κ/Ξ ΝΤΙ- ΕΣ ΑΕ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ ΔΩΡΙΚΗ ΑΤΕ κατά του πρώτου Πρακτικού της Ε.Ε.Α, ως αβάσιμα.
6. Με το με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/3455/18.10.2001
7. Κλήθηκαν οι εταιρείες που οι προσφορές τους χαρακτηρίσθηκαν ως τ.υ.χ.π. για να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες από το νόμο αιτιολογήσεις.
8. Οι προσκληθείσες ως άνω εταιρείες δεν υπέβαλαν αιτιολόγηση των προσφορών τους εντός της ταχθείσης προθεσμίας.
9. Σύμφωνα με το από 29.10.2001 δεύτερο Πρακτικό της Ε.Ε.Α. (ολοκλήρωση πρακτικού) η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα υπέρ της ανάθεσης του υπόψη έργου στην εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ που πρόσφερε το ποσό Σπ = 5.820.750.893 δρχ. που αντιστοιχεί σε τεκμαρτή έκπτωση 29.14%.
10. Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.Δ15/16121/30102001 έγγραφο της Δ/νσης Δ 15 (ΜΕΕΠ) δεν υπάρχει κώλυμα για την ανάληψη του υπόψη έργου από την αναφερθείσα εταιρεία.
11. Ο συναγωνισμός των εταιρειών κατά το διαγωνισμό υπήρξε επαρκής, η δε προσφερθείσα έκπτωση κρίνεται συμφέρουσα για το δημόσιο.
12. Το ανεκτέλεστο μέρος των έργων της εταιρείας είναι μικρότερο του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου.
13. Η προσφορά της υπόψη εταιρείας αποδείχθηκε ομαλή ύστερα από το σχετικό έλεγχο ομαλότητας.
14. Η Ε.Ε.Α, όπως προκύπτει από το σχετικό πρακτικό της, το οποίο αποδεχόμαστε στο σύνολό του, προτείνει την ανάθεση για την κατασκευή του υπόψη έργου στην εταιρεία ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ., αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που διεξήχθη την 17.9.2001 για την εκτέλεση του έργου ΕΕ 12/01
«Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα από έξοδο Ν. Μάκρης (χ.θ. 9.+.000) έως Παλλήνη (χ.θ. 26.+.000») προϋπολογισμού 11.100.000.000 δρχ. και την ανάθεσή του στην.εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ που πρόσφερε συνολικό τίμημα ΣΠ = 7.865.449.577 δρχ., από τα οποία 4.932.839.740 δρχ. για εργασίες, 887.911.153 δρχ. για Γ.Ε & Ο.Ε, 523.868.375 δρχ. για απρόβλεπτα και απολογιστικά, 7.086.000 δρχ. για μητρώο έργου και 313.929.967 δρχ. για αναθεώρηση, ήτοι τεκμαρτή έκπτωση 29.14%.
Το Τμήμα Κατασκευής Εργων της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ, προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να μεριμνήσει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα και με την παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2229/94, μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
——————————-
Σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 18.619.572,32 ΕΥΡΩ για την εκτέλεση του έργου: «ΕΕ12/01: Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα Ν. Μάκρη (χ.θ. 9 + 000) έως Παλλήνη (χ.θ. 26 + 000»), προϋπολογισμού 32.575.201,76 ΕΥΡΩ ενάριθμου έργου 2110005 της ΣΑΕ 010.
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα, στις 4.12.002, ημέρα Παρασκευή, στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ, (Οδός Κεφαλληνίας 104 & Αχαρνών, Αθήνα), οι κατωτέρω υπογράφοντες:
Α. Αναστάσιος Καπάτος, Τοπ. Μηχανικός με Α`β, Προϊστάμενος της Δ/νουσας Υπηρεσίας (ΤΚΕ) της ΕΥ ΔΕ/ΕΣΕΑ ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκ πρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου {ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)} κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 αφενός, και κατόπιν της αριθμ. ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ/ 3657/2.11.2001 Αποφάσεως με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις 17.9.2001, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφετέρου,
Β. Ιωάννας Χρ. Γόρδιος, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Εργοληπτικής Εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με έδρα Σπ. Λούη και Πάτμου. Μαρούσι, σύμφωνα με το από 20.12.2001 πρακτικό συνεδριάσεως του Δ.Σ. της προαναφερόμενης Ε/Ε
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ
Τα ακόλουθα:
1. Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Αναστάσιος Καπάτος καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπ` υπόψη:
i. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν. 2229/94» Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, 2940/01 και των Π.Δ. 609/85, 286/94, 368/95, 402/96, 218/99, 334/00 και λοιπών Π.Δ. και Υπουργικών Αποφάσεων, όπως ισχύουν κατά την διακήρυξη του έργου.
ii. Το Π.Δ. 159/00 με το οποίο συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων για τη μελέτη και κατασκευή Ειδικών Συγκοινωνιακών Εργων του Λεκανοπεδίου Αττικής (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ), και με το οποίο η ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ ασκεί αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και το Τμήμα Κατασκευής Εργων, (ΤΚΕ), αρμοδιότητες Δ/νου σας Υπηρεσίας για τα έργα που αναφέρονται σ` αυτό.
iii. Την απόφαση ΥΔΕ/ΕΣΕΑ/2366/6.8.2001, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 11.100.000.000 δρχ. σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2110005 της ΣΑΕ 010, για την κατασκευή του υπόψη έργου.
iv. Την απόφαση ΕΥ ΔΕ/ΕΣΕΑ/οικ/3657/2.11.2001 με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που έγινε στις 17.9.2001 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης για ανάθεση (Ε.Ε.Α.), στην Εργοληπτική Εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με συνολική δα πάνη για εργασίες μαζί με Γ.Ε. και Ε.Ο. 18% 17.082.174,30 ΕΥΡΩ, δηλαδή με τεκμαρτή έκπτωση 29,14% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης της Υπηρεσίας.
v. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 15 της διακήρυξης του έργου.
vi. Το με αριθ. πρωτ. 5614/16.11.2001 πιστοποιητικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοφωνίας (Ε.Σ.Ρ.), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, με το οποίο βεβαιώνει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή ως μέτοχοι σε επιχείρηση ραδιοφωνική ή τηλεοπτική ή εκδόσεως εφημερίδων από τις υπαγόμενες στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 11 του Ν. 2328/95.
vii. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη μειοδότβιας εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, η οποία αναλύεται ως εξής:
Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ 18% 17.082.174,30 ΕΥΡΩ
Απρόβλεπτα & Απολογιστικά 1.537.398,02 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ 18.619.572,32 ΕΥΡΩ
Δαπάνη Μητρώου έργου 20.795,30 ΕΥΡΩ
Δαπάνη αναθεώρησης 921.291,17 ΕΥΡΩ
Δαπάνη ΦΠΑ 3.521.098,58 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.082.757,37 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΘΕΤΕΙ:
Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εργοληπτική Εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου:
«ΕΕ12/01: Μαραθώνια Διαδρομή Τμήμα Ν. Μάκρη (χ.θ. 9 + 000) έως Παλλήνη (χ.θ. 26 + 000)»,
Η Εργοληπτική Εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και με τα ακόλουθα:
1.1. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
1.2. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρονται στο άρθρο 15 της σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας, τα οποία μονογράφτηκαν σε δύο (2) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης.
2.3. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς) της παρούσας σύμβασης.
2. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων Ιωάννης Χρ. Γόρδιος με την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,
ΔΗΛΩΝΕΙ
2.1. Οτι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση.
2.2. Οτι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει και των λοιπών διατάξεων περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
2.3. Οτι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Δ/νουσας Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής υπηρεσιών.
2.4. Οτι η ανάδοχος έχει μελετήσει πλήρως:
. Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη
. Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου
. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου.
. Οτιδήποτε άλλο έπρεπε να διερευνήσει και να μελετήσει από τα αναφερόμενα στη διακήρυξη και την ΕΣΥ του εν λόγω έργου.
. Τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της διοίκη σης κατασκευής του έργου ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι κρίσιμοι συμβατικοί όροι του άρθρου 21 της Διακήρυξης του έργου.
2.5. Οτι είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για την ποιότητα των χρησιμοποιουμένων πάσης φύσεως υλικών καθώς και για την ποιότητα των κατασκευών που απαρτίζουν το όλο έργο, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
2.6. Οτι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία α1) περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ` αυτής κατασκευαζόμενα, συντηρούμενα ή χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων α2) ότι για την εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόσει πιστά τα αναφερόμενα στην ΕΣΥ και στα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου σε συνδυασμό με πς υπάρχουσες σχετικές εγκυκλίους και προδιαγραφές καθώς και τις εντολές της υπηρεσίας και β) περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων), αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών της καθόλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
3. Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
Ι. Εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιότης εφαρμογής των όρων της σύμβασης, ως εξής:
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜ ΕΓΓΎΗΤΗΣ ΠΟΣΟ(ΕΥΡΩ) 1 1146585 24.12.01 ΤΣΜΕΔΕ 293.470,29 2 146/Δl1476/13791 21.12.01 ALPHA BANK 880.410,86 3 0624/7415 24.12.01 ΑΓΡΟΤΙΚΗ 896.581,08 ΤΡΑΠΕΖΑ 4
Ητοι εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού (2.070.462,22 ΕΥΡΩ).
Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.
ΙΙ. Την από 24.12.2001 βεβαίωση της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΑLΡΗΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ με την οποία βεβαιώνεται ότι η υπόψη Ασφαλιστική Εταιρεία δύναται να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τους όρους του άρθρου Α 12 της ΕΣΥ του έργου.
111. Το 3702/24.12.2001 ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο της αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου του Ιωάννη Χρ. Γόρδιου, καθώς και την υπεύθυνη Δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
4. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτελέσεως των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 7 της Δ.Δ. και στο άρθρο Α2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε επτακόσιες (700) ημερολογιακές μέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Α2 της ΕΣΥ του έργου.
Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (4.1.2002), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης της Αναδόχου.
5. Η υπόψη εργολαβία, που συστήνεται με την παρούσα σύμβαση, χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕ 010 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές κλπ, καθώς και κράτηση 6 τοις χιλίοις επί των εκτελουμένων έργων (Ν. 2166/93).
Η παρούσα σύμβαση χαρτοσημάνθηκε με χαρτόσημο των 100 δρχ. η πρώτη σελίδα και 50 δρχ. οι υπόλοιπες και μηχανόσημοτων 10 δρχ. το κάθε φύλλο.
Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους σε έξι (6) γνήσια, όμοια χαρτοσημανθέντα πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων (ένα εκ των οποίων προορίζεται να κατατεθεί με ευθύνη του αναδόχου στην αρμόδια Οικονομική Εφορία), ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ για χρήση της Υπηρεσίας.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2002
Οι Συμβαλλόμενοι
Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την Ανάδοχο
Ο Προϊστάμενος Δ/νουσας
Της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
ΑΝΑΣΤ. ΚΑΠΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΓΟΡΔΙΟΣ
—————————————
Η παρούσα πράξη με τα προσαρτώμενα σχέδια, πίνακες και λοιπά Παραρτήματά της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠPΩΘΥΠΟΥPΓOΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΗΜΙΤΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ»

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ