ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3067 (ΦΕΚ Α΄ 259/23.10.2002)

Κύρωση της Συμφωνίας για την ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής στο πλαίσιο της Αμυντικής Υπουργικής Διαδικασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ των Υπουργείων Αμυνας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, για την ίδρυση Συντονιστικής Επιτροπής στο πλαίσιο της Αμυντικής Υπουργικής Διαδικασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM), που υπογράφηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9 Οκτωβρίου 2000, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Τα Υπουργεία Αμύνης των χωρών που λαμβάνουν μέρος στην Αμυντική Υπουργική Διαδικασία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM), εις το εξής αναφερόμενα ως Μέρη, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την αφοσίωσή τους στους σκοπούς και τις αρχές που περιέχονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στα επίσημα έγγραφα του ΟΑΣΕ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη δέσμευσή τους να συμβάλλουν στην ειρήνη και στην εμπιστοσύνη και να καλλιεργήσουν καλές γειτονικές σχέσεις και στενή συνεργασία ανάμεσα στα Κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τη δέσμευση στους στόχους και τις αρχές που ετέθησαν στη Συμφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιοανατολικής Ευρώπης (εις το εξής η Συμφωνία MPFSEE) υπέγραψαν στα Σκόπια την 26η Σεπτεμβρίου 1998 και κατέληξαν μέσα στο πλαίσιο της SEDM, ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι ο διάλογος μεταξύ των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, όπως προβλέφθηκε μεταξύ άλλων στο Χάρτη της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP) στις Καλές Γειτονικές Σχέσεις, τη Σταθερότητα, την Ασφάλεια και Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και στο Σύμφωνο Σταθερότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση της περιφερειακής ασφάλειας και αμυντικής συνεργασίας και συνεισφορά στη ένταξη των κρατών της περιοχής σε Ευρωατλαντικές δομές, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη εξεύρεσης αποτελεσματικότερων τρόπων συντονισμού των συνεχιζόμενων περιφερειακών πρωτοβουλιών ασφαλείας, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι οι πρωτοβουλίες και δραστηριότητες στο πλαίσιο της SEDM έχουν πολλαπλασιαστεί και άρα επιθυμώντας να δημιουργήσουν μια κατάλληλη δομή στο πλαίσιο της SEDM για το συντονισμό των πρωτοβουλιών και ενεργειών της SEDM ως σύνολο, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τα επιτεύγματα της ΠολιτικόΣτρατιωτικής οργανωτικής Επιτροπής (εις το εξής PMSC), η οποία δημιουργήθηκε σύμφωνα με το Αρθρο IV της Συμφωνίας MPFSEE, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
Αρθρο Ι
ΑΡΘΡΟ Ι 1. Τα Μέρη συμφωνούν στην ίδρυση μηχανισμού συντονισμού όλων των πρωτοβουλιών και ενεργειών της SEDM πέρα από την ακτίνα δράσης της PMSC, όπως παρουσιάζεται στη Συμφωνία MPFSEE και τα σχετικά Πρωτόκολλα. Οι βασικοί στόχοι αυτού του μηχανισμού είναι να παρέχει στα Μέρη: α. μια συμβουλευτική πολιτικοστρατιωτική συντονιστική επιτροπή για πρωτοβουλίες και ενέργειες που λαμβάνουν χώρα μέσα στο πλαίσιο της SEDM, β. μια αυτοσυντηρούμενη και σταθερή δυνατότητα για συμβουλευτικούς, συντονιστικούς και εκτελεστικούς σκοπούς που θα αναφέρουν στους Υπουργούς Αμυνας και στους Υφυπουργούς. 2. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η PMSC αναλαμβάνει επιπλέον καθήκοντα, όπως αναφέρεται στην τρίτη παράγραφο αυτού του Αρθρου και θα συσκεφθεί σε διευρυμένη μορφή για να αναλάβει αυτά τα επιπλέον καθήκοντα. Αντιπρόσωποι όλων των Μερών αυτής της Συμφωνίας θα λάβουν ισότιμα μέρος στη διευρυμένη PMSC, εις το εξής SEDM Συντονιστική Επιτροπή (SEDMCC). 3. Η SEDMCC θα είναι υπεύθυνη για το συντονισμό όλων των πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της SEDM και για την επεξεργασία σχετικών προτάσεων που θα υποβληθούν στους Υπουργούςτης SEDM για εξέταση και έγκριση. Ειδικότερα, η SEDMCC θα έχει τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες: α. Συντονισμός και προετοιμασία συσκέψεων ΥΕΘΑ/ΥΦΕΘΑ/ΥΓΕΕΘΑ, σε συνεργασία με το φιλοξενούν έθνος. β. Επεξεργασία προτάσεων και δημιουργία συστάσεων στα ετήσια σχέδια ενεργειών και στην ατζέντα των συναντήσεων στη διαδικασία της SEDM. γ. Επίβλεψη όλων των ομάδων εργασίας και συντονισμός με αυτές και μεταξύ τους. δ. Παροχή πολιτικοστρατιωτικών συμβουλών σε αυτές τις ομάδες εργασίες, όπως χρειάζεται. ε. Συντονισμός των δραστηριοτήτων της SEDM με τις δραστηριότητες στην περιοχή άλλων οργανισμών, σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπουργών της SEDM. Τα Μέρη μπορούν επίσης να συμφωνήσουν και σε άλλες λειτουργίες. 4. Ο ρόλος της SEDMCC στο συντονισμό των ενεργειών της SEDM που αναφέρονται σε αυτή τη Συμφωνία δεν συμπεριλαμβάνει τις σχετικές με τη MPFSEE ενέργειες και δεν αποτελεί αλλαγή ή αναθεώρηση των ήδη συμφωνημένων λειτουργιών, καθηκόντων και ευθυνών της PMSC σχετικά με τη Συμφωνία της MPFSEE, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ χωρίς επιφύλαξη. Η SEDMCC έχει τον Πρόεδρο της PMSC και τον Γραμματέα, που εναλλάσσονται εκ περιτροπής, σύμφωνα με το σχέδιο εναλλαγής της PMSC.

ΑΡΘΡΟ II Για τις συναντήσεις της SEDMCC κάθε Μέρος αυτής της Συμφωνίας που το καθεστώς του δεν είναι την ίδια στιγμή μέρος της Συμφωνίας της MPFSEE, θα προτείνει μια αποστολή, με επικεφαλής έναν υψηλό εκπρόσωπο, ο οποίος δύναται να συμβουλεύεται ειδικούς στο σχετικό τομέα. Τα μέρη της Συμφωνίας του MPFSEE μπορούν να επεκτείνουν ή να τροποποιήσουν τις υπάρχουσες εξουσιοδοτήσεις για να καλύψουν τα θέματα της SEDMCC.

ΑΡΘΡΟ III Η SEDMCC θα διεξάγει είτε τακτικές συνεδριάσεις πριν ή μετά τις συνεδριάσεις της PMSC, είτε έκτακτες συνεδριάσεις που διεξάγονται έπειτα από συγκεκριμένο αίτημα από οποιοδήποτε Μέρος ή μετά από πρόσκληση του Προέδρου. ΑΡΘΡΟ IV Η προεδρία της SEDMCC, ο τόπος συνάντησης, η διαδικασία λήψης αποφάσεων, η προετοιμασία της ατζέντας και η καταβολή των διαχειριστικών εξόδων θα διέπονται από το άρθρο IV της Συμφωνίας στην MPFSEE.
Αρθρο V
ΑΡΘΡΟ V 1. Οι διαφωνίες που προκύπτουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας θα διευθετούνται με διαβουλεύσεις ανάμεσα στα Μέρη χωρίς προσφυγή σε άλλη, εκτός από αυτή των δύο Μερών, δικαιοδοσία. 2. Κάθε Μέρος μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις σε αυτήν τη Συμφωνία γραπτώς, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ όταν αυτή παραληφθεί γραπτώς από όλα τα Μέρη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές νομικές διαδικασίες.

ΑΡΘΡΟ VI 1. Η Συμφωνία αυτή θα υπόκειται σε έγκριση, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές νομικές διαδικασίες. Με την ολοκλήρωση των εθνικών νομικών διαδικασιών, το κάθε Μέρος θα ενημερώσει το Κράτος θεματοφύλακα. Μόλις τα Μέρη γνωστοποιήσουν στο Κράτος θεματοφύλακα ότι έχουν ολοκληρώσει τις εθνικές νομικές διαδικασίες, η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ. 2. Τα Μέρη σύμφωνούν, στο βαθμό που επιτρέπουν οι εθνικές νομικές διαδικασίες τους, να ξεκινήσουν την υλοποίηση των διαδικασιών που περιέχονται σε αυτή τη Συμφωνία με την υπογραφή της.

ΑΡΘΡΟ VII 1. Οποιοδήποτε Κράτος αιτηθεί τη συμμετοχή του στη διαδικασία της SEDM θα ζητηθεί να προσχωρήσει σε αυτήν τη Συμφωνία. 2. Με την ολοκλήρωση των εθνικών νομικών διαδικασιών, κάθε Μέρος που θα προσχωρεί θα ενημερώνει το Κράτος θεματοφύλακα το οποίο θα ενημερώνει αντίστοιχα τα άλλα Μέρη. Για το προσχωρούν Μέρος, η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ τριάντα ημέρες μετά από τη γνωστοποίηση.

ΑΡΘΡΟ VIII Η ισχύς αυτής της Συμφωνίας θα είναι αορίστου χρόνου, εκτός εάν τα Μέρη αποφασίσουν διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ ΙΧ 1. Η Συμφωνία αυτή μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε Μέρος οποιαδήποτε στιγμή. Η καταγγελία θα πραγματοποιηθεί με γραπτή γνωστοποίηση η οποία θα απευθυνθεί από αυτό το Μέρος προς το Κράτος Θεματοφύλακα. Σε μια τέτοια περίπτωση το Κράτος Θεματοφύλακας θα ενημερώσει αρμοδίως όλα τα Μέρη. 2. Η καταγγελία θα ισχύσει τριάντα ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής αυτής της γνωστοποίησης. Μετά την εκπνοή αυτής της περιόδου, η Συμφωνία θα παύσει να ισχύει όσον αφορά στο Μέρος το οποίο έχει κάνει την καταγγελία, όμως θα συνεχίσει να ισχύει για τα παραμένοντα σε αυτήν Μέρη. 3. Εάν κατά την ημέρα της καταγγελίας, υπάρχουν ακόμη εκκρεμή οικονομικά ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν το καταγγέλον Μέρος, αυτή η Συμφωνία θα συνεχίσει να εφαρμόζεται σε σχέση με την επίλυση αυτών των θεμάτων ή αξιώσεων. Υπογράφηκε στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, στις 9 Οκτωβρίου 2000 σε ένα πρωτότυπο αντίγραφο, στην αγγλική γλώσσα, το οποίο θα κατατεθεί στην Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία θα παρέχει δεόντως επικυρωμένα αντίγραφα στα Μέρη. (Υπογραφή) Κος Ilir Gjoni Υπουργός Αμυνας (Υπογραφή) Κος Boiko Noev Υπουργός Αμυνας (Υπογραφή) Κος Jozo Rados Υπουργός Αμυνας (Υπογραφή) Κος Liuben Paunoski Υπουργός Αμυνας (Υπογραφή) Κος Απόστολος – Α. Τσοχατζόπουλος Υπουργός Εθνικής Αμυνας (Υπογραφή) Κος Serzio Mattarella Υπουργός Αμυνας (Υπογραφή) Κος Ion – Mircea Plangu Υφυπουργός Εσωτερικών (Υπογραφή) Κος Borut Mahnic Πρεσβευτής (Υπογραφή) Κος Sabahattin Cakmakoglu Υπουργός Εθνικής Αμυνας (Υπογραφή) Κος William S. Cohen Υπουργός Αμυνας

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου VI αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ