ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3066 (Α΄ 252/18-10-2002)

Σύσταση “Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”, σύσταση εταιρείας “Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.”, τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας “Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.”, απαλλοτριώσεις για τον “Ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας” και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.”

Σχετικό: το άρθρο πρώτο Ν.3912/2011,ΦΕΚ Α 17/17.2.2011,ορίζεται ότι:

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την Επωνυμία “ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.” και τον ειδικό τίτλο “ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.” (στο εξής η Εταιρεία), η οποία από της ισχύος του παρόντος υποκαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της την ανώνυμη εταιρεία με την Επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ” και τον ειδικό τίτλο ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., που συστήθηκε με το ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

2. Η Εταιρεία διέπεται από τον παρόντα νόμο και τον κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα”. Με το άρθρο τρίτο του αυτού άρθρου και νόμου ορίζεται ότι:

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. παύει να υφίσταται και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος επ` ονόματι της εταιρείας αυτής, περιέρχονται στην Εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της.
Επίσης, περιέρχονται στην εταιρεία τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, πόροι και δικαιώματα που έχουν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. μετά την ημερομηνία του ισολογισμού της 31.12.2010, τα οποία θα εγγραφούν στα βιβλία της Εταιρείας.
2. Στις κάθε είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες και συμβάσεις εργασίας, στις οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι η “ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.”, στη θέση αυτού υπεισέρχεται η Εταιρεία, χωρίς κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να δικαιούται να ζητήσει για το λόγο αυτό τη λύση των δικαιοπραξιών ή τη μη εκτέλεση αυτών ή τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτές.
3. Οπου σε έγγραφα ιδιωτικά ή δημόσια αναγράφεται η Επωνυμία “ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.”, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου νοείται η ανώνυμη εταιρεία “Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.”.
4. Οι εκκρεμείς δίκες της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. συνεχίζονται από την Εταιρεία, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχιση τους. Για τις δίκες αυτές εξακολουθούν να ισχύουν τα ουσιαστικά και δικονομικά προνόμια της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε..
5. Κάθε πράξη που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου απαλλάσσεται από κάθε τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και δικαιωμάτων όλων των υποθηκοφυλάκων.
6. Το ποσό των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 1.500.000.000 ευρώ, που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκτός των πληρωμών καταπτώσεων εγγυήσεων, και για την κάλυψη πληρωμών επιδοτήσεων κόστους δανεισμού, εγγυημένων από την Εταιρεία δανείων και κεφαλαίων κίνησης.
Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία – Εδρα

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.” και τον ειδικό τίτλο” Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε., Α.Ε.”, αποκαλούμενη στη συνέχεια, χάριν συντομίας, “η Εταιρεία”, με έδρα την Αθήνα.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι οποίες καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τους όρους σύστασης και λειτουργίας του.

3. Το Ταμείο διέπεται από το νόμο αυτόν και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 για ανώνυμες εταιρείες. Το παρόν Κεφάλαιο αποτελεί το καταστατικό της Εταιρείας.
Άρθρο 2
Διάρκεια

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η οποία μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων (ΜΕ) και των πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΠΜΕ), όλων των κλάδων, υφιστάμενων ή νεοϊδρυόμενων στην αγορά κεφαλαίων, για την προώθηση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού, καθώς και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων.
Ο Σκοπός αυτός πραγματοποιείται:
α) με την παροχή εγγυήσεως αντεγγυήσεων υπέρ των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη υποχρεώσεών τους έναντι πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ” ή εταιρειών Επιχειρηματικών Συμμετοχών”, οι οποίες απορρέουν από πάσης μορφής χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις (όπως δάνεια, προεξόφληση επιχειρηματικών απαιτήσεων, χρηματοδοτική μίσθωση κ.ά.).
β) με την παροχή συναφών προς την ως άνω δραστηριότητα υπηρεσιών, πλην της απευθείας παροχής πιστώσεων.
“γ) με την παροχή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, όπως επιδότηση κόστους
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.10 Ν.3438/2006,ΦΕΚ Α 33/14.2.2006 και με το άρθρο 16 παρ.1α Ν.3661/2008,ΦΕΚ Α 89/19.5.2008.

2 Η Εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κοινοτικά και διακρατικά προγράμματα, προγράμματα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή άλλα παρεμφερή προγράμματα ή χρηματοδοτικά μέσα, όπως επιδότηση επιτοκίων, επιδότηση προμηθειών, άτοκα δάνεια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκεμε την παρ.2 άρθρ.10 Ν.3438/2006, ΦΕΚ Α 33/14.2.2006

3. Οι εγγυήσεις και οι υπηρεσίες παρέχονται από την Εταιρεία σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απασχολούν μέχρι “49 εργαζομένους”.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκεμε την παρ.3 άρθρ.10 Ν.3438/2006,ΦΕΚ Α 33/14.2.2006
Άρθρο 4
Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό Κεφάλαιο του Ταμείου ορίζεται σε 100.000.000 ευρώ και διαιρείται σε 1.000,000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμία. Το μετοχικό Κεφάλαιο καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος, το μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών.

3. Η εταιρία “Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε.” δύναται να χρησιμοποιήσει έως την 30.6.2013, από το υφιστάμενο την 23.4.2009 μετοχικό της Κεφάλαιο, ποσό εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων (116.000.000) ευρώ κατ` ανώτατο όριο, για την επιδότηση του κόστους δανεισμού τραπεζικών δανείων και χρηματοδοτικών μισθώσεων των επιχειρήσεων, υπέρ των οποίων εγγυάται το Ταμείο, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτής και σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο ανωτέρω ποσό (116.000.000 ευρώ) συμπεριλαμβάνονται και οι επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν μέχρι 31.12.2008. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας θα διενεργηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό που πραγματικά θα έχει δαπανηθεί για την επιδότηση του κόστους δανεισμού έως την 30.6.2013.
Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 παρ.1β Ν.3661/2008, ΦΕΚ Α 89,και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 παρ.1 Ν.3775/2009,ΦΕΚ Α 122/21.7.2009.`Εναρξη ισχύος από την 9η Απριλίου 2009.
Άρθρο 5
Εσοδα

Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από:

α) την επένδυση των διαθεσίμων της,

β) τις προμήθειες από τις παρεχόμενες εγγυήσεις και άλλες τυχόν παρεχόμενες υπηρεσίες,

γ) κεφαλαιουχικές και άλλες ενισχύσεις από το Δημόσιο ή φορείς του Δημοσίου,

δ) ενισχύσεις και άλλους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή φορείς της,

ε) προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλων διεθνών οργανισμών,

στ) δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και

ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία
Άρθρο 6
Διοίκηση – Διαχείριση

1. Διοικητικό Συμβούλιο
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας είναι επταμελές και εκλέΥεται από τη Γενική Συνέλευση.
Το πρώτο Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός του.
“Στο Δ.Σ. της Εταιρείας μετέχουν από ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., υποδεικνυόμενος από τον οικείο φορέα.”
*** Το τρίτο εδάφιο της παρ.1,όπως είχε συμπληρωθεί με την παρ.1 άρθρ.14 Ν.3190/2003 και αντικατασταθεί με την παρ.1 άρθρου 27 Ν.3728/2008,ΦΕΚ Α 258,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 19 Ν.3853/2010,ΦΕΚ Α 90/17.6.2010.
Στο Δ.Σ. της Εταιρείας μπορεί να μετέχουν μέλη του διδακτικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εξειδικευμένα τραπεζικά στελέχη, καθώς καιεπιστήμονες με εξειδίκευση και εμπειρία στα χρηματοοικονομικά Θέματα. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μια ακόμη φορά. Αν μείνει κενή θέση μέλους του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, διορίζεται νέο μέλος για το χρόνο θητείας που απομένει.
Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί πρόσωπο που ορίζεται με απόφασή του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Aνάπτυξης καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και του γραμματέα του Δ.Σ.
β. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε αυτό είναι αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσιανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων.
Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη και το Γραμματέα.
γ. Το Δ.Σ. έχει τις εξουσίες διοίκησης και διαχείρισης του Ταμείου, αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων προς εκπλήρωση του σκοπού του, καταρτίζει και εισηγείται τον κανονισμό παροχής εγγυήσεων, καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική, επιμελείται της εισπράξεως των εσόδων του, αποφασίζει για τη διάθεση των αναγκαίων για την πραγματοποίηση του σκοπού του χρηματικών ποσών και γενικά προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας.
«Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατεθούν στον Πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή ή σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ορισμένες από τις εξουσίες αυτές.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.9 Ν.3297/2004,ΦΕΚ Α 259/23.12.2004.
δ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπογράφει τις συμβάσεις και εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως την Εταιρεία. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας μπορεί να γίνεται και από εξουσιοδοτημένο για συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο, μέλος ή όχι του Δ.Σ.

2. Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Εταιρείας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως κάθε φορά ισχύουν. Το Ελληνικό Δημόσιο κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Aνάπτυξης ή εκπρόσωπό τους.

3. Διαχείριση
α. Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, το διαχειριστικό έτος αρχίζει από τη δήλωση έναρξης δραστηριότητας του Ταμείου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Τρεις μήνες πριν από την έναρξη κάθε χρήσης καταρτίζονται τα προγράμματα δράσης και τα προϊόντα του Ταμείου και ένα μήνα πριν από την έναρξη κάθε χρήσης συντάσσεται ο προϋπολογισμός της επόμενης χρήσης. Μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες κάθε ημερολογιακού έτους συντάσσεται ο απολογισμός της προηγούμενης χρήσης.
Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Aνάπτυξης και κοινοποιούνται στη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας.
β. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Aνάπτυξης, είναι δυνατή η ανακατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού.
γ. Ο τρόπος διενέργειας δαπανών ρυθμίζεται με τον κανονισμό που καταρτίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.
Άρθρο 7
Λειτουργική – Διοικητική υποστήριξη

1. Η διοικητική υποστήριξη και οι κάθε είδους εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ταμείου και την εκπλήρωση του σκοπού του διενεργούνται, εκτός από τα όργανα και τους υπαλλήλους του και από υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που μπορεί να αποσπώνται ή να μετατάσσονται σε αυτό. «μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού ή διοικητικού συμβουλίου του οικείου φορέα και κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή εποπτεύοντος Υπουργού».
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.14 Ν.3190/2003, ΦΕΚ Α 249/30.10.2003

2. Με απόφαση του Δ.Σ. το Ταμείο, για την κάλυψη των αναγκών του, μπορεί να προσλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό.

3. Επί δέκα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για τη στελέχωση του Ταμείου με κάθε φύσεως προσωπικό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α`).
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε προστεθεί με την παρ.3 άρθρ.14 Ν.3190/2003, και αντικατασταθεί διαδοχικά με την παρ.2 άρθρ.9 Ν.3297/2004, άρθρο 16 παρ.1γ Ν.3661/2008,ΦΕΚ Α 89,αντικαταστάθηκε με την παρ.2 άρθρου 27 Ν.3728/2008,ΦΕΚ Α 258/18.12.2008.

4. Ζητήματα που αφορούν στη διάρθρωση των υπηρεσιών και στη στελέχωση της Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι οποίες εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Σημ.: όπως η παρ.4 προστέθηκε με την παρ.3 άρθρου 27 Ν.3728/2008, ΦΕΚ Α 258/18.12.2008.
Άρθρο 8
Αρχές λειτουργίας

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος, θεσπίζονται Κανονισμοί Παροχής Εγγυήσεων και άλλων χρηματοδοτικών μέσων, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι Κανονισμοί βασίζονται στον επιμερισμό του επιχειρηματικού κινδύνου μεταξύ των Μ.Ε. και Π.Μ.Ε., των πιστωτικών ιδρυμάτων και της Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε., λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων κάθε κατηγορίας. Με τους Κανονισμούς τίθενται οι κανόνες παροχής εγγυοδοσίας και άλλων χρηματοδοτικών μέσων, οι προϋποθέσεις κατάπτωσης της εγγύησης, η κατάταξη σε κατηγορίες των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι όροι λειτουργίας των χρηματοδοτικών μέσων που παρέχονται και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σχετική λειτουργία του Ταμείου σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρου 27 Ν.3728/2008,ΦΕΚ Α 258/18.12.2008.
α) Η αξία του συνόλου των εγγυήσεων που παρέχει το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. δεν θα υπερβαίνει το δεκαπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων του.
β) Οι παρεχόμενες από το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. εγγυήσεις καλύπτουν μέρος του ύψους των πιστωτικών διευκολύνσεων που τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα χορηγούν σε Μ.Ε. και Π.Μ.Ε..
Η εγγύηση κυμαίνεται σε ποσοστό από 40% έως 80% επί του υποκειμένου δανείου, εφόσον το καλυπτόμενο από την εγγύηση μέρος του υποκειμένου δανείου που παρέχεται με βάση το οικείο καθεστώς δεν υπερβαίνει το ενάμισι εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ ανά επιχείρηση.
Με υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμού, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή για εγγυήσεις που παρέχονται στις περιοχές της Δ` ζώνης κινήτρων του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄), το ποσοστό της εγγύησης μπορεί να ανέλθει στο 80%.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.1δ Ν.3661/2008,ΦΕΚ Α 89/19.5.2008.
γ) Το ποσό που καλύπτεται με την εγγύηση, σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, περιλαμβάνει το ανεξόφλητο υπόλοιπο του εγγυημένου κεφαλαίου της πίστωσης κατά το ποσοστό που έχει εγγυηθεί το Ταμείο πλέον των μη καταβληθέντων τόκων αυτού, μέχρι δεκαοκτώ μήνες κατ` ανώτατο όριο.
«γ.α΄. Όταν δεν ασκείται η ένσταση διζήσεως, το ποσό που καλύπτεται με την εγγύηση, σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, προκύπτει από το ποσό της οφειλής της
ΜΕ κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης, μείον τυχόν εισπραχθέντα ποσά μέχρι την ημερομηνία καταβολής του οφειλόμενου από το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. ποσού, επί το ποσοστό εγγύησης του ΤΕ.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.
β΄. Όταν ασκείται η ένσταση διζήσεως, το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. καταβάλλει προκαταβολή που αντιστοιχεί στο είκοσι τοις εκατό (20%) της εγγύησής της, όπως αυτή υπολογίζεται κατά την ημέρα καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης, με βάση την οφειλή της ΜΕ και το ποσοστό της εγγύησής της.
Όταν ασκείται η ένσταση διζήσεως, το ποσό που καλύπτεται με την εγγύηση, σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής προκύπτει από:
αα) την οφειλή της ΜΕ κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης,
ββ) πλέον τόκων μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες κατ ανώτατο όριο επί του ποσού που
προκύπτει από την αφαίρεση της προκαταβολής του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. από την οφειλή της ΜΕ, κατά την ημμερομηνία καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης,
γγ) μείον τυχόν εισπραχθέντα ποσά.
Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω πολλαπλασιάζεται επί το ποσοστό
της εγγύησης του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. Από το ποσό αυτό αφαιρείται η καταβληθείσα
προκαταβολή, για να υπολογιστεί το τελικό ποσό που θα καταβάλει το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. στην τράπεζα.
Το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. καταβάλλει την παραπάνω προκαταβολή εντός τριμήνου από την ημερομηνία παραλαβής από την τράπεζα συστημένης επιστολής για την καταγγελία της σύμβασης πίστωσης.
Στις περιπτώσεις που: α) δεν καταπέσει τελικώς η εγγύηση του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε., β) ανακληθεί η εγγύηση του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. και γ) ρυθμιστεί η οφειλή της ΜΕ από την τράπεζα, η καταβληθείσα προκαταβολή επιστρέφεται στο Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. εντός διμήνου, έντοκα από την ημέρα της καταβολής της έως την ημέρα της επιστροφής, με επιτόκιο ίσο με αυτό των μεσομακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, της έκδοσης που προηγείται από την ημερομηνία επιστροφής της προκαταβολής.»
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.9 Ν.3297/2004,ΦΕΚ Α 259/23.12.2004,η οποία, σύμφωνα με την παρ.7 του αυτού άρθρου και νόμου,εφαρμόζεται αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ν.3066/2002
δ) Η αξιολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου και της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης θα διενεργείται από τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα. Εγγυήσεις παρέχονται μόνο για επενδύσεις σε επιχειρήσεις που θεωρούνται οικονομικά βιώσιμες. Δεν παρέχονται εγγυήσεις σε προβληματικές εnιxειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες κατά την έννοια των κοινοτικών κατεθυντήριων γραμμών, όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση.
ε. Οι επιχειρήσεις για τις οποίες εγγυάται το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. καταβάλλουν σε αυτό προμήθειες, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμολογιακή πολιτική του και εξαρτάται από το ύψος του αναλαμβανόμενου κινδύνου.
Η προμήθεια για τις εγγυήσεις επί δανείων δεν μπορεί να υπολείπεται του 0,25% επί του αναλαμβανόμενου κινδύνου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρ.9 Ν.3297/2004,ΦΕΚ Α 259, και τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρου 27 Ν.3728/2008,ΦΕΚ Α 258,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 22 παρ.2 Ν.3775/2009,ΦΕΚ Α 122/21.7.2009. `Εναρξη ισχύος από την 9η Απριλίου 2009.
στ. Το Ταμείο δεν επιτρέπεται να παραιτείται της ενστάσεως διζήσεως του άρθρου 855 του Αστικού Κώδικα εκτός από κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών και συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Παροχής Εγγυήσεων. Οι προϋποθέσεις άσκησης της ενστάσεως διζήσεως καθορίζονται με τον Κανονισμό Παροχής Εγγυήσεων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 άρθρου 27 Ν.3728/2008,ΦΕΚ Α 258/18.12.2008.
ζ) Οι εγγυήσεις χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 69/2001 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
Άρθρο 9
Εποπτεία

Η εποπτεία του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία με αποφάσεις της δύναται να θέτει κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια, τη ρευστότητα και να ρυθμίζει ιδίως τις κατηγορίες των τοποθετήσεων, στις οποίες το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. επενδύει τα διαθέσιμά του, καθώς και το ύψος τους ως ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων του.
Η εποπτεία του Ταμείου για θέματα προσωπικού και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή/και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και η άσκηση γενικής πολιτικής για τις Μ.Μ.Ε., ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.14 Ν.3190/2003,ΦΕΚ Α 249,αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.7 άρθρου 27 Ν.3728/2008,ΦΕΚ Α 258/18.12.2008.
(Διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού από τη Γ.Γ.Β. και άπτονται θεμάτων του Ταμείου είναι νόμιμες, εφόσον δεν έχουν προσβληθεί για ακύρωση)
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.14 Ν.3190/2003,ΦΕΚ Α 249,ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ με την παρ.8 άρθρου 27 Ν.3728/2008,ΦΕΚ Α 258/18.12.2008.
Άρθρο 10
Τελικές διατάξεις

1. Το Ταμείο δεν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, απαλλάσσεται από το φόρο έναρξης της δραστηριότητας και την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει όλα τα διοικητικά, οικονομικά και δικαστικά προνόμια του Δημοσίου, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρ.9 Ν.3297/2004, ΦΕΚ Α 259/23.12.2004,η οποία,σύμφωνα με την παρ.7 του αυτού άρθρου και νόμου,εφαρμόζεται αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ν.3066/2002.

2. Στις περιπτώσεις που το Ταμείο συναλλάσσεται με αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, αλλοδαπούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και γενικά εταιρείες της αλλοδαπής, μπορεί, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να συνεπικουρείται από την Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων της Τράπεζας της Ελλάδος ή από ανάλογη υπηρεσία οποιουδήποτε άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οίκου.

3. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 105 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) εφαρμόζονται ανάλογα και στο Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε., για το οποίο, το ποσοστό επί του ποσού του ετήσιου μέσου όρου των εν ενεργεία εγγυήσεων ορίζεται ένα τοις εκατό (1%).

4. Το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. μπορεί να ανοίγει λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης και Διαθεσίμων Κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος και ειδικότερα στη Διεύθυνση Εργασιών του Δημοσίου Τμήμα Δημοσίων Οργανισμών, με σκοπό τη διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων του και από την Τράπεζα αυτή.
Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.6 άρθρ.9 Ν.3297/2004, ΦΕΚ Α 259/23.12.2004
Σχετικό: το άρθρο 6 παρ. 2 περίπτωση β του Ν. 4109 (ΦΕΚ Α΄ 16/23.01.2013)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α.Ε.”
Άρθρο 11
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 10 του ν.4468/2017

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “Ε.ΣΥ.Δ.”, η οποία στον παρόντα νόμο αναφέρεται ως “Εταιρεία”. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία “Hellenic Accreditation System SA” και το διακριτικό τίτλο “ESYD”. Τα άρθρα 11 έως 17 του παρόντος κεφαλαίου αποτελούν το καταστατικό της.

2. Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος και υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Κράτους, η οποία ασκείται δια του Υπουργού Ανάπτυξης.

3. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες.

4. Η Εταιρεία έχει την έδρα της εντός των ορίων της Νομαρχίας Αθηνών.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3489/2006 (ΦΕΚ Α 205/2006)

5. Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα έτη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 12
Σκοπός – Δραστηριότητες

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 10 του ν.4468/2017

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η υλοποίηση, η εφαρμογή και η διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139 Α΄).

2. Η Εταιρεία αποτελεί τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα διαπίστευσης και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς αρμόδιους για τα θέματα αυτά.

3. Η Εταιρεία χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης, φορείς επιθεώρησης και ελέγχου, σε περιβαλλοντικούς επαληθευτές, σε εργαστήρια δοκιμών και εργαστήρια μετρολογίας, που έχουν την έδρα τους ή υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Επιπλέον, η Εταιρεία αποφασίζει για την απόρριψη, την ανάκληση ή την αναστολή της διαπίστευσης. Επίσης η Εταιρεία δύναται να διενεργεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από σχετική συμφωνία με τις αντίστοιχες κρατικές αρχές, την αξιολόγηση της ικανότητας ή και της επιτήρησης φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής κανονιστικών διατάξεων. Τέλος, η Εταιρεία αναλαμβάνει συμβουλευτικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο της διαπίστευσης.
Άρθρο 13
Λειτουργία – Οργάνωση

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 10 του ν.4468/2017

1. Η λειτουργία της Εταιρείας υποβοηθείται:
α) Από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, το οποίο συγκροτείται από δεκατρία μέλη, τα οποία ορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και η σύνθεση του έχει ως εξής: ο Πρόεδρος, από ένας εκπρόσωπος των Υπουργείων Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Γεωργίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, γγείας και Πρόνοιας, Εθνικής Αμυνας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, ως αρμόδιου φορέα για τα θέματα της τυποποίησης και από ένας εκπρόσωπος των ενώσεων των εργαστηρίων, των φορέων πιστοποίησης και των καταναλωτών.
Τα μέλη του Ε.ΣΥ.Δ. πρέπει να είναι πρόσωπα κύρους, ευρείας επιστημονικής κατάρτισης και να έχουν εμπειρία σε τομείς εργαστηριακών δοκιμών, σε ελέγχους, σε συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και στην πιστοποίηση προϊόντων. Πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανώτατης σχολής και να γνωρίζουν πολύ καλά τουλάχιστον αγγλικά ή γαλλικά.
Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης γνωμοδοτεί στο Δ.Σ. της Εταιρείας για θέματα χορήγησης ή ανάκλησης της διαπίστευσης, για την καθιέρωση των κριτηρίων, των κανονισμών, των διαδικασιών διαπίστευσης, για τις οικονομικές υποχρεώσεις αυτών που διαπιστεύονται ή επιτηρούνται, καθώς και για τη συγκρότηση των Τεχνικών Επιτροπών.
Με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης μπορεί να συγκροτηθούν δύο επί μέρους τμήματα του Συμβουλίου, τα οποία θα επεξεργάζονται αποκλειστικά τα θέματα χορήγησης ή ανάκλησης της διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης ή ελέγχου και σε εργαστήρια αντιστοίχως.
β) Από Τεχνικές Επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης. Η απόφαση για κάθε Τεχνική Επιτροπή θα καθορίζει το αντικείμενο και τη σύνθεσή της, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων για ισόρροπη εκπροσώπηση στην Επιτροπή όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
Εργο των Τεχνικών Επιτροπών είναι η εκπόνηση τεχνικών κανονισμών, η εκπόνηση ειδικών κριτηρίων, η εισήγηση στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων και για χορήγηση, ανάκληση ή αναστολή πιστοποιητικών διαπίστευσης, καθώς και η μέριμνα για την οργάνωση, εκπαίδευση και αξιολόγηση των αξιολογητών και των εμπειρογνωμόνων.
γ) Από τους Αξιολογητές και τους Εμπειρογνώμονες.

2. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης ή των Τεχνικών Επιτροπών, που εκπροσωπούντα Υπουργεία ή τους φορείς του Δημοσίου, προέρχονται από το μόνιμο επιστημονικό προσωπικό τους.
Σε περίπτωση που φορέας καθυστερήσει να ορίσει τον εκπρόσωπό του στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης ή σε Τεχνική Επιτροπή, πέραν των δύο μηνών, από την ημερομηνία που ειδοποιήθηκε εγγράφως, το αντίστοιχο όργανο μπορεί να συγκροτείται και να λειτουργεί χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσώπου του φορέα αυτού.
Η οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας υποστηρίζεται με την καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα που διέπουν την οργάνωση των φορέων διαπίστευσης.

3. Η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ Εθνικών Φορέων Διαπίστευσης.
Άρθρο 14
Κεφάλαιο – Μέτοχοι

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 10 του ν.4468/2017

1. Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ και διαιρείται σε 5.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η καθεμία και αναλαμβάνεται και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο. Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται σε μετρητά μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

2. Το Κεφάλαιο της Εταιρείας μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Δημόσιο, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου, εκπροσωπούν οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να μεταβιβάζονται μετοχές μέχρι ποσοστού 40% σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με τα θέματα της ποιότητας.
Άρθρο 15
Πόροι της Εταιρείας

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 10 του ν.4468/2017

1. Οι τακτικοί Πόροι της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:
α) Η ετήσια επιχορήγηση του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο βαθμό που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των σκοπών της.
β) Οι πρόσοδοι από την περιουσία της.
γ) Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.
δ) Τα έσοδα από τα δικαιώματα της χορήγησης πιστοποιητικών διαπίστευσης.
ε) Οι τακτικές ή έκτακτες εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.

2. Οι έκτακτοι Πόροι της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:
α) Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτό ειδικούς προϋπολογισμούς.
β) Ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.
γ) Πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, καταβαλλόμενες περιοδικώς ή εφάπαξ, για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που αναθέτει το Ελληνικό Δημόσιο με ειδικές πράξεις του στην Εταιρεία.
δ) Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.
ε) Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.
Άρθρο 16
Διοίκηση – Διαχείριση

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 10 του ν.4468/2017

1. Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
α) Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ. της Εταιρείας είναι αυτές που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
β) Η Γ.Σ. είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την παράταση της Διάρκειας, τη μετατροπή, τη διάσπαση, τη συγχώνευση, τη διάλυση ή την αναβίωση της Εταιρείας, την τροποποίηση του καταστατικού, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την εκλογή ελεγκτών σε κάθε εταιρική χρήση, την έγκριση της έκθεσής τους και την απαλλαγή τους, το διορισμό εκκαθαριστών, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη, τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.
γ) Η Γ.Σ. μπορεί να διατάξει οποιονδήποτε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο.

2. Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
«α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τα οποία είναι τα εξής:
(1) Ο Πρόεδρος, ο οποίος είναι επίσης και Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης.
(2) Ο Διευθύνων Σύμβουλος.
(3) Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
(4) Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, με εμπειρία στα σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας θέματα.
(5) Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης – Πιστοποίησης ή ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων, οι οποίοι ορίζονται εναλλάξ σε κάθε θητεία.
β) Τα μέλη του ΔΣ. ορίζονται για πενταετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 και του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3016/2002 (Α`110) εφαρμόζονται αναλόγως. Ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του ΔΣ. ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση του. Ως Γραμματέας ορίζεται μέλος του ΔΣ. ή υπάλληλος ή νομικός σύμβουλος της εταιρείας.
γ) Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντιστοίχου της αλλοδαπής, να έχουν τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα διαπίστευσης ή ποιότητας ή εργαστηριακών δοκιμών ή πιστοποίησης και να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα. Η ιδιότητα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. Σε περίπτωση ταύτισης των δύο ιδιοτήτων στο ίδιο πρόσωπο, πέμπτο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι ένας αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων.
δ) Η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των μελών εκτελεστικών και μη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (Α`314).
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 230 Ν.4072/2012,ΦΕΚ Α 86/11.4.2012.
ε) Το Δ.Σ. διοικεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία της. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού της σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. Συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του που καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Με απόφασή του το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάσει και εκτός της έδρας του. «Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 παρ.2α Ν.3982/2011,ΦΕΚ Α 143/17.6.2011.
Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Δ.Σ.
Για τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 παρ.2β Ν.3982/2011,ΦΕΚ Α 143/17.6.2011.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Ο εποπτεύων Υπουργός μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., οπότε και προεδρεύει χωρίς να έχει ψήφο.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει σε σύμβουλο, υπάλληλο ή δικηγόρο της Εταιρείας την εκπροσώπησή της, εξουσιοδοτώντας ή παρέχοντας πληρεξουσιότητα στα πρόσωπα αυτά.
στ) Το Δ.Σ. έχει ενδεικτικά τις παρακάτω αρμοδιότητες:
(1) Αποφασίζει για την ανάθεση σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα μελετών, ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δοκιμών και ελέγχων, καθώς και για την εκτέλεση εργασιών εν γένει, που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας.
(2) Αποφασίζει, ετά από εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, για τη μετάκληση ξένων ειδικών εμπειρογνωμόνων, καθώς και για την αποστολή στην αλλοδαπή υπαλλήλων της Εταιρείας ή μελών των Τεχνικών Επιτροπών ή αξιολογητών ή εμπειρογνωμόνων, για επιμόρφωση, καθώς και για εκπροσώπηση της Εταιρείας στις εργασίες των Ευρωπαϊκών ή των Διεθνών Οργανισμών για τη Διαπίστευση.
(3) Χορηγεί, απορρίπτει, ανακαλεί ή αναστέλλει, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, τα πιστοποιητικά διαπίστευσης, σε φορείς πιστοποίησης, σε φορείς ελέγχου, σε εργαστήρια δοκιμών και σε εργαστήρια διακριβώσεων, που έχουν την έδρα τους ή τα υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
(4) Αναθέτει σε εμπειρογνώμονες την επεξεργασία και την ενημέρωσή του επί ειδικών θεμάτων που άπτονται του σκοπού της Εταιρείας.
(5) Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, όπου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διάρθρωση των υπηρεσιών της Εταιρείας, τον αριθμό των θέσεων του προσωπικού και την κατανομή του στις διοικητικές μονάδες της εταιρείας και τις αντίστοιχες αμοιβές, καθώς και κάθε σχετική με τα παραπάνω λεπτομέρεια. Ο Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίνεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(6) Το Δ.Σ. μεριμνά για την καθιέρωση και τη λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των φορέων διαπίστευσης, με στόχο τη διαρκή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης και τη συνεχή βελτίωσή του.
(7) Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλα στελέχη της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως τους όρους και την έκταση της ανάθεσης αυτής.
ζ) Με αποφάσεις του Υπουργού Aνάπτυξης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθορίζονται οι διαδικασίες λειτουργίας της Εταιρείας, τα κριτήρια με βάση τα οποία διαπιστεύονται τα εργαστήρια και οι φορείς, οι κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή των κριτηρίων, οι κανονισμοί διαπίστευσης και οι οικονομικές υποχρεώσεις αυτών που διαπιστεύονται ή επιτηρούνται.

3. Διευθύνων Σύμβουλος
«α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εκλέγεται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση αυτής για θητεία τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με τον ίδιο τρόπο.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 παρ.3α Ν.3982/2011, ΦΕΚ Α 143/17.6.2011.
β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος μπορεί να είναι και Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει το Δ.Σ. αυτής.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 παρ.3β Ν.3982/2011,ΦΕΚ Α 143/17.6.2011.
γ (δ)) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ελλείπων, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται στα εν γένει καθήκοντα του από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
ή, αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, από τον Αντιπρόεδρο.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 παρ.3γ Ν.3982/2011,ΦΕΚ Α 143/17.6.2011.
Άρθρο 17
Εταιρική χρήση – Λύση και εκκαθάριση

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 10 του ν.4468/2017

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης Διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Κατ` εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2003.

3. Η Εταιρεία λύεται:
α) Μόλις παρέλθει η διάρκειά της, εφόσον προηγουμένως η Γ.Σ. των μετόχων της δεν έχει αποφασίσει την παράταση της Διάρκειας λειτουργίας της.
β) Με απόφαση της Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

4. Τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 18
Διενέργεια ελέγχων – Κυρώσεις

1. Οποιοσδήποτε προβάλλει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή την πιστοποίηση ή τη διαπίστευσή του, οφείλει να αναφέρει και το φορέα πιστοποίησης ή διαπίστευσης.

2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης διενεργεί ελέγχους σχετικούς με την ορθότητα ή την εγκυρότητα των προβαλλόμενων πληροφοριών, καθώς και σχετικούς με τη συμμόρφωση προς τις κείμενες διατάξεις τις σχετικές με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ή τη λειτουργία βιομηχανικών προϊόντων.
Για τη διενέργεια των παραπάνω ελέγχων το Υπουργείο Ανάπτυξης μπορεί να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της Α.Ε. Ε.ΣΥ.Δ. ή άλλων κατάλληλα διαπιστευμένων από την Α.Ε. Ε.ΣΥ.Δ. φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

3. Οποιος διαπιστωθεί ότι προβάλλει αναληθείς πληροφορίες ότι είναι πιστοποιημένος ή διαπιστευμένος ή χρησιμοποιεί τη διαπίστευσή του ή την πιστοποίησή του ή τη σήμανση “CE”, με τρόπο που δυσφημεί το φορέα διαπίστευσης ή με τρόπο παραπλανητικό ή εμποδίζει τη διενέργεια των ελέγχων, τιμωρείται με πρόστιμο από 1.500 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της πράξεως, που επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται:
α) οι προϋποθέσεις, το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσης των φορέων στους οποίους ανατίθεται η διενέργεια των κατά την ανωτέρω παράγραφο 2 ελέγχων,
β) οι λεπτομέρειες για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών,
γ) ο τρόπος είσπραξης των επιβαλλόμενων προστίμων, καθώς και η διαδικασία προσβολής των αποφάσεων επιβολής αυτών. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το κατώτερο και ανώτερο όριο του δυνάμενου να επιβληθεί πρόστιμο.
Άρθρο 19
Γενικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Προσωπικό της Εταιρείας
Η σύνθεση του προσωπικού προσδιορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. Η απόσπαση ή η μετάταξη στην Εταιρεία υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και οργανισμών του δημόσιου τομέα, συμφωνά με το Ν. 2190/1994, μπορεί να γίνει για την πλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν από τον Εσωτερικό Κανονισμό και εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της περιγραφής της αντίστοιχης θέσης. Οι υπάλληλοι αυτοί λαμβάνουν μόνο τις αποδοχές της νέας τους θέσης και ασφαλίζονται υποχρεωτικά στα ταμεία που ασφαλίζονταν πριν από το διορισμό τους στη νέα θέση.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 10 του ν.4468/2017

2. Προσφυγή
Η διαδικασία που ακολουθείται για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων του Δ.Σ., οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 2 εδάφιο στ` περίπτωση (3) του άρθρου 16 του νόμου αυτού, είναι αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 12 του Ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139 Α΄).

3. Λοιπές ρυθμίσεις
α) Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Εταιρείας σε σώμα, η ΕΛΟΤ Α. Ε. εξακολουθεί να παρέχει την προβλεπόμενη από την παράγραφο 5 του άρθρου 13Α του Ν. 2231/1994 υποστήριξη. Με τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Εταιρείας σε σώμα, τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13Α του Ν. 2231/1994, μεταφέρονται στην Εταιρεία “Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.”.
β) Μέχρι τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και των Τεχνικών Επιτροπών, που προβλέπονται στο άρθρο 13 του παρόντος, τα υφιστάμενα παραπάνω όργανα εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες που είχαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2231/1994.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 10 του ν.4468/2017

4. Αντικαθιστώμενες και Καταργούμενες διατάξεις
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 8του Ν. 2231/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν. 2642/1998, αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης υλοποιείται και εφαρμόζεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “Ε.ΣΥ.Δ.”, το έργο της οποίας υποβοηθείται από τις Τεχνικές Επιτροπές, τους Αξιολογητές και τους Εμπειρογνώμονες.”
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8, τα άρθρα 9, 10, 11 και 13Α του Ν. 2231/1994 καταργούνται.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 10 του ν.4468/2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΕΛΛΗΝIΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”
Άρθρο 20

1. Το άρθρο πρώτο του Ν. 1822/1988 (ΦΕΚ 272 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
“Αρθρο
πρώτο
Ιδρύεται ανώνυμη εταιρία με σκοπό την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των αλυκών και του ορυκτού αλατιού της χώρας. Η εταιρία λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.”

2. Το άρθρο 3 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1822/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
“Αρθρο 3
Διάρκεια
Η Διάρκεια της εταιρίας ορίζεται έως την 31. 12.2040 και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.”

3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1822/1988 προστίθεται περίπτωση στ` ως εξής:
“στ) η εκπόνηση μελετών κατασκευής ή βελτίωσης της εδαφοτεχνικής υποδομής ή/ και του τεχνολογικού εξοπλισμού αλυκών τρίτων, η επίβλεψη των σχετικών έργων και η εν γένει παροχή συμβουλών για την αύξηση της παραγωγής ή τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου σε αυτές προϊόντος.”

4. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1822/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
“Προς επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους σκοπούς της, η εταιρία μπορεί να ιδρύει θυγατρικές ή να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.”

5. Το άρθρο 5 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1822/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
“Αρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές
1. Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας είναι έξι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες τετρακόσια δεκαοκτώ ευρώ (6.440.418), διαιρείται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες διακόσιες τριάντα επτά (4.381.237) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
2. Το μετοχικό Κεφάλαιο συγκροτήθηκε:
α) Με την εισφορά εις είδος από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας εκ δραχμών 1.185.000.000, σύμφωνα με την εκτίμηση της επιτροπής που ορίστηκε με την υπ` αρ. απόφαση ΙΙ-7η/Φ5/5206/26.4. 1988 του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο τρίτο του Ν. 1822/1988.
β) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 161.200.000 δραχμές, σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 20.12.1989 (ΦΕΚ 4286/22.12.1989 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), σε συνδυασμό με την πιστοποίηση της καταβολής του με την από 13.6.1990 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρισθείσα στο ΦΕΚ 2297/15.6.1990 (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
γ) Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της αποτιμηθείσας αξίας των εισφερθέντων εις είδος κατά την ημερομηνία αποτίμησής τους και της ημερομηνίας ιδρύσεως της εταιρίας, καθώς και της αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και κτιρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Ε 2665/84/22.2.1988, η οποία εκυρώθη με το άρθρο 11 του Ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α΄) εκ δραχμών 49.590.000, σύμφωνα με την από 28.6.1991 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας καταχωρισθείσα στο ΦΕΚ 3189/18.7.1991 (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
δ) Με την κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρίας, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, ύψους 132.600.000 δραχμών και την από 25.6.1993 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων καταχωρισθείσα στο ΦΕΚ 4143/12.7.1993 (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
ε) Με την κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρίας ύψους 230.000.000 δραχμών, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και την από 22.6.1998 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων καταχωρισθείσα στο ΦΕΚ 550/9.7.1998 (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
στ) Με την κεφαλαιοποίηση της προκύψασας υπεραξίας των γηπέδων και των κτιρίων της εταιρίας ύψους 84.880.000 δραχμών, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992, και την από 26.6.2001 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων καταχωρισθείσα στο ΦΕΚ 6174/18.7.2001 (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
ζ) Με την προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ με τη σταθερή ισοτιμία της δραχμής την 31.12.2000 κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2842/2000, με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 26.6.2001, καταχωρισθείσας στο ΦΕΚ 6174/18.7.2001 (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) προέκυψε qύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω στρογγυλοποιήσεως κατά 186.631 δραχμές, η λογιστική εγγραφή της οποίας πιστοποιήθηκε με την από 26.10.2001 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 10318/20.11.2001 (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
η) Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια της κεφαλαιοποιήσεως των αφορολόγητων αποθεματικών του Ν. 1828/1989 κατά ένα εκατομμύριο τριάντα χιλιάδες τετρακόσιατριάντα επτά ευρώ και έντεκα λεπτά (1.030.437,11) με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 21.6.2002 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7034/11.7.2002 (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και πιστοποιήθηκε με την από 1.8.2002 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 9025/30.8.2002 (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

6. Το άρθρο 7 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1822/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
“Αρθρο 7
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
1. Η γενική συνέλευση, με απόφαση ή αποφάσεις της, μπορεί να αυξάνει το μετοχικό Κεφάλαιο, εκδίδοντας αντίστοιχες νέες μετοχές.
2. Στην περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό Κεφάλαιο.”

7. Το άρθρο 8 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1822/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
“Αρθρο 8
Μετοχές
1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.”
Άρθρο 21

1. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1822/1988 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
“Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, με την εξαίρεση της επόμενης παραγράφου. Η θητεία τους είναι τετραετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συ μβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.”
β) Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
“2. Ο Δήμαρχος του Ο.Τ.Α, με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Η άσκηση του δικαιώματος γίνεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.”
γ) Οι παράγραφοι 3 έως 8 του ίδιου άρθρου καταργούνται και η παράγραφος 9 αναριθμείται ως 3.
δ) Η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της.

2. Το άρθρο 12 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1822/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
“Αρθρο 12
Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου
Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και έκτακτα όταν ο πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν δύο από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ορίσει τόπο συνεδρίασης την Αθήνα.”

3. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1822/1988 καταργείται και οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται ως 2 και 3 αντίστοιχα.

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1822/1988 προστίθενται οι παρακάτω περιπτώσεις ζ΄ και η` και τα υπόλοιπα εδάφια καταργούνται:
“ζ) η εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου,
η) κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο.”

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1822/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν”.

6. Το άρθρο 22 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1822/ 1988 αντικαθίσταται ως εξής:
“Αρθρο 22
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία γενικής συνέλευσης
Εξαιρετικώς η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις επί των θεμάτων που αναφέρονται στις παρ. 3 και 5 του άρθρου 29 του κ. Ν. 2190/1920. Οι αποφάσεις για τα θέματα αυτά λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.”
Άρθρο 22

1. Το άρθρο 28 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1822/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
“Αρθρο 28
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
1. Στο τέλος κάθε χρήσης το διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσειλεαιομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό κλπ.) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το νόμο.
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση φέρουν την υπογραφή του προέδρου της Εταιρίας, του διευθύνοντος συμβούλου και του υπεύθυνου του λογιστηρίου, συνοδεύονται α) από επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και β) από την έκθεση των ελεγκτών και υποβάλλονται στη δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α, 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.”

2. Το άρθρο 29 του άρθρου δευτέρου του Ν.1822/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
“Αρθρο 29
Διάθεση κερδών
Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διανέμονται ως εξής:
α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τουλάχιστον τοις εκατό (5%) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου.
β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους που θα ανέρχεται σε έξι τοις εκατό (6%) του εταιρικού κεφαλαίου.
γ) Εάν το τμήμα των κερδών που διανέμεται κατά τον παραπάνω τρόπο είναι μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, η γενική συνέλευση είναι υποχρεωμένη να διανείμει σε μετρητά μέρισμα που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο παραπάνω ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών.
δ) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γ` δεν εφαρμόζονται αν το αποφασίσει η γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα που δεν διανέμεται εντός τετραετίας μέχρι το ποσοστό τουλάχιστον που προβλέπει το προηγούμενο εδάφιο κεφαλαιοποιείται και οι νέες μετοχές που εκδίδονται παραδίνονται στους δικαιούχους μετόχους.
ε) Οι διατάξεις των εδαφίων γ` και δ` της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται εφόσον το αποφασίσει η γενική συνέλευση με πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.”

3. Το άρθρο 30 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1822/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
“Αρθρο 30
Λόγοι λύσης
Η Εταιρία λύεται: α) μετά την πάροδο της διάρκειάς της, εκτός εάν αποφασιστεί η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2, γ) εάν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, δ) με απόφαση της γενικής συνέλευσης στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 31 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1822/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
“Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια Eποπτεύουσα Αρχή.”

5. Το άρθρο 32 του άρθρου δεύτερου του Ν. 1822/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
“Αρθρο 32
Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου
Η συμμετοχή των μετόχων στο κατά το άρθρο 5 του παρόντος ολοσχερώς καταβεβλημένου κεφαλαίου είναι η ακόλουθη:
α. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει κατά πλήρη κυριότητα 2.439.544 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) η καθεμία και συμμετέχει στο μετοχικό Κεφάλαιο με ποσοστό πενήντα πέντε κόμμα εξήντα οκτώ τοις εκατό (55,68%).
β. Η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.” (ΕΛ.Ε.Β.Μ.Ε. Α.Ε.) έχει κατά πλήρη κυριότητα 1.359.145 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) η καθεμία και συμμετέχει στο μετοχικό Κεφάλαιο με ποσοστό τριάντα ένα κόμμα μηδέν δύο τοις εκατό (31,02%).
γ. Η “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.) έχει κατά πλήρη κυριότητα 291.284 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) η καθεμία και συμμετέχει στο μετοχικό Κεφάλαιο με ποσοστό έξι κόμμα εξήντα πέντε τοις εκατό (6,65%).
δ. Η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.” (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) έχει κατά πλήρη κυριότητα 194.149 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) η καθεμία και συμμετέχει στο μετοχικό Κεφάλαιο με ποσοστό τέσσερα κόμμα σαράντα τρία τοις εκατό (4,43%).
ε. Η “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.” (Ε.Τ.Ε.Β.Α. Α.Ε.) έχει κατά πλήρη κυριότητα 97.115 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (1,47) η καθεμία και συμμετέχει στο μετοχικό Κεφάλαιο με ποσοστό δύο κόμμα είκοσι δύο τοις εκατό (2,22%).”

6. Το καταστατικό της Εταιρίας, όπως τροποποιείται με το νόμο αυτόν κωδικοποιείται και τροποποιείται εφεξής με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

7. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΕΜΗΝΙΚΕΣ ΜΥΚΕΣ Α.Ε.” παρατείνεται μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευσή της.
Άρθρο 23

1. Μετοχές της Εταιρίας που ανήκουν στο Δημόσιο και αντιστοιχούν στο είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της, μεταβιβάζονται χωρίς αντάλλαγμα προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στα όρια των οποίων βρίσκεται αλυκή ή αλυκές εν λειτουργία, που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση και εκμετάλλευση, σύμφωνα με το σκοπό της και για όλη τη διάρκειά της, στην ανώνυμη εταιρία “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”. Η μεταβίβαση των μετοχών απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

2. Ο αριθμός των μετοχών που μεταβιβάζεται σε κάθε Ο.Τ.Α, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Aνάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανάλογα με την έκταση της εν λειτουργία αλυκής που υπάγεται στα όριά του. Αν μία αλυκή υπάγεται στα όρια περισσότερων Ο.Τ.Α, η κατανομή των μετοχών γίνεται κατ` αναλογία προς την έκταση της αλυκής που υπάγεται στα όρια κάθε Ο.Τ.Α.. Η έκταση των αλυκών ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 25 του παρόντος.
Άρθρο 24

Οι μετοχές της εταιρίας “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”, που ανήκουν στην υπό εκκαθάριση τελούσα ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.” (ΕΛ.Ε.Β.Μ.Ε.Α.Ε.), διανέμονται στους μετόχους της κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο Κεφάλαιο της υπό εκκαθάριση εταιρίας, εντός τριών μηνών από της ισχύος του νόμου αυτού, με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρίας, εφόσον πιστοποιηθεί με έγγραφη εισήγηση των εκκαθαριστών ότι δεν θίγονται τυχόν απαιτήσεις των πιστωτών της εταιρίας και το ενεργητικό της εξασφαλίζει το σύνολο των απαιτήσεων τρίτων, περιλαμβανομένων και τυχόν απαιτήσεων του προσωπικού της.
Άρθρο 25

1. Η παραχώρηση των παρακάτω περιγραφόμενων εκτάσεων από το Ελληνικό Δημόσιο προς την ανώνυμη εταιρία “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”, άνευ ανταλλάγματος, προς χρήση και εκμετάλλευσή τους αποκλειστικά ως αλυκών, σύμφωνα με τον εταιρικό της σκοπό, δυνάμει του άρθρου τέταρτου του Ν. 1822/1988, θα συνεχιστεί στο εξής με την εκμίσθωσή τους από το Ελληνικό Δημόσιο προς την ανώνυμη εταιρία “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” για όλη τη διάρκειά της, αντί ετήσιου μισθώματος, ίσου προς το τρία τοις εκατό (3%) της αξίας του πωλούμενου κατ` έτος αλατιού.
Σχετικό: ΥΑ 36087 (ΦΕΚ Β` 2749/10/10/2012)

2. Η σύμβαση μίσθωσης θα καταρτισθεί και υπογραφεί εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.

3. Η μίσθωση των αλυκών λύεται αυτοδικαίως στην περίπτωση αλλαγής της χρήσης αυτών.

4. Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών με κοινές υπουργικές αποφάσεις θα παραχωρούντο σύνολο του μισθώματος προς τους δήμους, στα διοικητικά όρια των οποίων υπάρχουν αλυκές, επιμερίζοντας το ποσό, ανάλογα με την αξία του πωληθέντος αλατιού σε κάθε αλυκή, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρίας. Οπου αλυκή ανήκει στα διοικητικά όρια δύο ή περισσότερων Ο.Τ.Α., η κατανομή του ποσού μεταξύ τους γίνεται αναλόγως της έκτασης που υπάγεται στα διοικητικά όρια κάθε όμορου Ο.Τ.Α.

5. Οι εκτάσεις αυτές απεικονίζονται λεπτομερώς στα δεκαπέντε (15) πρωτότυπα τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν από τον τοπογράφο μηχανικό Δημήτρη Ν. Λιάκουρη και θεωρήθηκαν την 1.11.1988 από τη διευθύντρια της Διεύθυνσης Αλυκών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Παναγιώτα Χειλάκου και τα οποία φυλάσσονται στην παραπάνω Διεύθυνση, είναι οι εξής:
α) Αλυκή ΑΣΠΡΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, εκτάσεως δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων (12.400) στρεμμάτων εμφαίνεται σε ένα (1) τοπογραφικό διάγραμμα με την ένδειξη Δ 17, σε κλίμακα 1:20.000.
β) Αλυκή ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, εκτάσεως τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα επτά (3.867) στρεμμάτων εμφαίνεται σε ένα (1) διάγραμμα με την ένδειξη Δ 10, σε κλίμακα 1:5.000.
γ) Αλυκή ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, εκτάσεως τριών χιλιάδων δεκαέξι (3.016) στρεμμάτων εμφαίνεται σε τέσσερα (4) τοπογραφικά διαγράμματα με τις ενδείξεις Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, σε κλίμακα 1:2.000.
δ) Αλυκή ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, εκτάσεως επτακοσίων ενενήντα επτά (797) στρεμμάτων, εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με την ένδειξη Δ1, Δ2, Δ3, σε κλίμακα 1:1.000.
ε) Αλυκή ΜΗΛΟΥ, εκτάσεως τετρακοσίων ενενήντα τριών (493) στρεμμάτων, εμφαίνεται σε δύο (2) διαγράμματα με τις ενδείξεις Δ8, Δ9 σε κλίμακα 1:1.000.
στ) Αλυκή ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, εκτάσεως χιλίων εκατόν εξήντα έξι (1.166) στρεμμάτων, εμφαίνεται σε τέσσερα (4) τοπογραφικά διαγράμματα με τις ενδείξεις Δ11, Δ12, Δ13, Δ14, σε κλίμακα 1:1.000.
ζ) Αλυκή ΜΕΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, εκτάσεως χιλίων εννιακοσίων είκοσι (1.920) στρεμμάτων, εμφαίνεται σε ένα (1) τοπογραφικό διάγραμμα με την ένδειξη Δ15, σε κλίμακα 1:2.000.
η) Αλυκή ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ, εκτάσεως χιλίων εκατόν εξήντα οκτώ (1.168) στρεμμάτων, εμφαίνεται σε ένα (1) τοπογραφικό διάγραμμα με την ένδειξη Δ16, σε κλίμακα 1:2.000.

6. Οι παραχωρηθείσες εκτάσεις του Δημοσίου προς την ανώνυμη εταιρία “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” προς ίδρυση αλυκών στη Νήσο Λήμνο με την κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με αρ. ΙΙ η/Φ5/3775/4.4. 1989 (ΦΕΚ 282 Β΄), κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου τέταρτου του Ν. 1822/1988, απεικονίζονται στα από Φεβρουαρίου 1989 δύο τοπογραφικά διαγράμματα του τοπογράφου μηχανικού Δημ. Λιάκουρη, θεωρημένα από τον προϊστάμενο του Γραφείου μηχανικού Λήμνου Β. Ιωάννου, τα οποία έχουν επισυναφθεί στην προαναφερθείσα κ.υ.α. και είναι:
α) Λίμνη ΑΛΥΚΗ ΛΗΜΝΟΥ, εκτάσεως έξι χιλιάδων τριακοσίων δεκαέξι (6.316) στρεμμάτων, δημόσιο κτήμα υπό τα στοιχεία Β. Κ. 70.
β) Λίμνη ΧΟΡΤΑΡΟΛΙΜΝΗ ΛΗΜΝΟΥ, εκτάσεως δύο χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων (2.304) στρεμμάτων, δημόσιο κτήμα υπό τα στοιχεία Β. Κ. 11.
Άρθρο 26
Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται οι παρακάτω αναφερόμενες διατάξεις:
1. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 4104/1960 (ΦΕΚ 147 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν .Δ. 13/1973 (ΦΕΚ 131 Α΄).
2. Τα άρθρα τρίτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο, ένατο και ενδέκατο του Ν.1822/1988.
3. Η κ.υ.α. με αριθ. 2007247/254/0022 (ΦΕΚ 158 Β΄/6.3.1989) “άσκηση εποπτείας της εταιρίας “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΥΗΕ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

Άρθρο 27
Απαλλοτρίωση υπόλοιπων εκτάσεων ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 26 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.

Κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ και με δαπάνες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η.) της έκτασης που εμφαίνεται υπό στοιχείο Α` στο υπ` αριθ. 1401ΣΜΕΛ016022/2001 διάγραμμα οριζοντιογραφίας, σε κλίμακα 1:10.000, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Εργων της Δ.Ε.Η., συνολικού εμβαδού 1.390.000 τετραγωνικών μέτρων με τα συστατικά και παραρτήματά της, που βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Πυνδαίων (πρώην Κοινότητας Μεσοχώρας) του Νομού Τρικάλων.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας που συνίστανται στις ανάγκες κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου (ΥΗΕ) Μεσοχώρας προς εξασφάλιση των υπόλοιπων εκτάσεων που πρόκειται να κατακλυσθούν από τον ταμιευτήρα του ΥΗΕ Μεσοχώρας.
Άρθρο 28
Απαλλοτρίωση για μετεγκατάσταση στην περιφέρεια Δήμου Πυνδαίων

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 26 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.

Κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ του Δήμου Πυνδαίων με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου της έκτασης που εμφαίνεται στο υπ` αριθ. 1401 ΣΜΕΛ006 006/2001 διάγραμμα οριζοντιογραφίας, σε κλίμακα 1:1.000, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Εργων της Δ.Ε.Η., συνολικού εμβαδού 285.000 τ.μ. με τα συστατικά και παραρτήματά της, που βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Πυνδαίων και συγκεκριμένα στην περιοχή της πρώην Κοινότητας Μεσοχώ ρας του Νομού Τρικάλων.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας για τις ανάγκες μετεγκατάστασης των θιγόμενων ιδιοκτητών από την απαλλοτρίωση του προηγούμενου άρθρου. Ο Δήμος Πυνδαίων υποχρεούται να μεταβιβάσει δωρεάν και ατελώς στους παραπάνω δικαιούχους, των οποίων η κατοικία θίγεται, το αντίστοιχο οικόπεδο, κατόπιν ρυμοτόμησης της έκτασης που απαλλοτριώνεται. Παράλληλα υποχρεούται vα επιτρέψει στη Δ.Ε.Η, να προβεί, επί της απαλλοτριούμενης έκτασης, στις απαραίτητες ενέργειες για την κατασκευή κατοικιών.
Άρθρο 29
Απαλλοτρίωση για μετεγκατάσταση στην περιφέρεια διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 26 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.

Kηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ της Διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου της έκτασης που εμφαίνεται στο υπ` αριθ. 1401ΣΜΕΛ006007/2001 διάγραμμα οριζοντιογραφίας, σε κλίμακα 1:1.000, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Εργων της Δ.Ε.Η., συνολικού εμβαδού 197.000 τ.μ. με τα συστατικά και παραρτήματά της, που βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια της διευρυμένης Κοινότητας Νεράιδας και συγκεκριμένα στην περιοχή της πρώην Κοινότητας Αρματολικού του Νομού Τρικάλων.

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας για τις ανάγκες μετεγκατάστασης των θιγομένων από την απαλλοτρίωση, που κηρύχθηκε με την κ.υ.α. 1092518/5317/0010/19.7.1993 (ΦΕΚ 933 Δ`). Η διευρυμένη Κοινότητα Νεράιδας υποχρεούται να μεταβιβάσει δωρεάν και ατελώς στους δικαιούχους, των οποίων η κατοικία έχει θιγεί το αντίστοιχο οικόπεδο κατόπιν ρυμοτόμησης της απαλλοτριούμενης έκτασης. Παράλληλα υποχρεούται όπως επιτρέψει στη Δ.Ε.Η, να προβεί, επί της απαλλοτριωθείσας έκτασης, στις απαραίτητες ενέργειες για την κατασκευή κατοικιών.
Άρθρο 30

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 26 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.

Τα διαγράμματα οριζοντιογραφίας των προηγούμενων άρθρων θεωρημένα από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Εργων της Δ.Ε.Η, δημοσιεύονται σε σμίκρυνση με το νόμο αυτόν.
Άρθρο 31

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 26 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.

1. Οι παραπάνω απαλλοτριώσεις κηρύσσονται κατά παρέκκλιση του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α΄) λόγω του επείγοντος και της σημασίας που έχει το ανωτέρω έργο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ως ακολούθως:
α. Ορίζεται προθεσμία τριών μηνών από της ισχύος του νόμου αυτού για τη σύνταξη κατάστασης εικαζόμενων ιδιοκτητών, με βάση την οποία θα γίνει η κλήτευση των ενδιαφερομένων για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης, καθώς και απλού διαγράμματος οριζοντιογραφίας, που θα εικονίζει το συνολικό εμβαδόν και κατ` εκτίμηση το είδος και τα επικείμενα της απαλλοτριούμενης έκτασης, χωρίς να απαιτείται αναφορά σε συγκεκριμένες επί μέρους ιδιοκτησίες. Για τη σύνταξη του διαγράμματος επιτρέπεται να ληφθούν υπόψη οποιεσδήποτε πληροφορίες και στοιχεία που μπορεί να προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως από την επεξεργασία πρόσφατων αεροφωτογραφιών των περιοχών. Με βάση το διάγραμμα αυτό προσδιορίζεται δικαστικώς η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης.
β. Η εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων γίνεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας του απαλλοτριουμένου.
γ. Οι αιτήσεις καθορισμού της προσωρινής αποζημίωσης εκδικάζονται ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κατάθεσή τους με βάση: 1) την κατάσταση εικαζόμενων ιδιοκτητών, 2) το απλό διάγραμμα οριζοντιογραφίας, 3) τις βεβαιώσεις του αρμόδιου φύλακα μεταγραφών ότι υποβλήθηκε σε αυτόν, προς καταχώριση στην οικεία μερίδα, αντίγραφο της απόφασης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης μαζί με το παραπάνω διάγραμμα και 4) την εκτίμηση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. για την αξία του απαλλοτριουμένου.
δ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2882/2001, πλην της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 26 αυτού. Η διαδικασία της αναγνώρισης δικαιούχων τελεί υπό την προϋπόθεση σύνταξης κτηματογράφησης υπό διπλωματούχου μηχανικού του Δημοσίου υπηρετούντος στην περιφέρεια του νομού όπου κηρύσσεται η απαλλοτρίωση ή το μείζον μέρος αυτής, οριζομένου μετά ενός αναπληρωτή με απόφαση του Νομάρχη, εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 24 παράγραφοι 2, 3, 5 και 25 παράγραφοι 15 του προισχύσαντος Ν. 797/1971 που επαναφέρονται σε ισχύ για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Η κτηματογράφηση ενεργείται εντός των οριζόμενων προθεσμιών, η υπέρβαση των οποίων συνιστά το πειθαρχικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.
ε. Η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως για όσα εδαφοτεμάχια μεταβιβασθούν μετά των συστατικών τους οικειοθελώς, σύμφωνα με τις ακόλουθες τιμές (προσφερόμενες υψηλές τιμές):
i} Για θιγόμενα οικόπεδα εντός οικισμού, 23,48 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
ii) Για θιγόμενα εδάφη όλων των κατηγοριών (δηλαδή: ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού τους ως ποτιστικά, ξερικά, χέρσα, αγροί, δάση κ.λπ.), 1.760,82 ευρώ ανά στρέμμα.
iii) Για θιγόμενα συστατικά και παραρτήματα οικοπέδων και αγρών (βοηθητικά κτίσματα, αποθήκες, στάβλοι, κοτέτσια, συρματοπλέγματα, μανδρότοιχοι, δένδρα κ.λπ.), με τις αντίστοιχες τιμές που όρισε η απόφαση 839/1997 του Εφετείου Λάρισας, πολλαπλασιαζόμενες με συντελεστή 1,50. Για την αντιστοιχία αυτή, οι τιμές μονάδος των συστατικών και παραρτημάτων οικοπέδων και αγρών υπολογίζονται από πενταμελή Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τρία μέλη οριζόμενα από τη Δ.Ε.Η, και δύο μέλη οριζόμενα από το Δήμο Πυνδαίων, για την απαλλοτρίωση που κηρύσσεται με τα άρθρα 27 και 28 και από τη Διευρυμένη Κοινότητα Νεράιδας, για την απαλλοτρίωση που κηρύσσεται με το άρθρο 29.
iv) Για θιγόμενες κατοικίες, 733,68 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επί της συνολικής επιφάνειάς τους, ανεξάρτητα από την παλαιότητα ή την κατάστασή τους.
v) Για θιγόμενα κτίσματα που χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη τα δύο τελευταία έτη, 1.467,35 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επί της συνολικής επιφάνειας, που αποδεικνύεται από την αντίστοιχη άδεια ότι προορίζεται για επαγγελματική στέγη και χρησιμοποιείται

2. Το τίμημα ή αντάλλαγμα της μεταβίβασης θα καταβάλλεται στους θιγόμενους μετά από δικαστική αναγνώρισή τους ως δικαιούχων, εφαρμοζομένων των διατάξεων που αναφέρονται στην περίπτωση δ` της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 32
Πρόσθετη αποζημίωση

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 26 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.

Οι προσφερόμενες τιμές αποζημίωσης που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο ισχύουν και για τους θιγόμενους από την αρχική απαλλοτρίωση της κ.υ.α. 1092518/5317/0010/19.7.1993, οι οποίοι αναγνωρίσθηκαν ως δικαιούχοι Αυτοί δικαιούνται επιπρόσθετη αποζημίωση που ισούται με τη διαφορά μεταξύ των ήδη δικαστικώς καταβληθεισών αποζημιώσεων και των ανωτέρω τιμών.
Άρθρο 33
Εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης και επανασχεδιασμός οικισμών

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 26 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.

1. Για τον επανασχεδιασμό των οικισμών Μεσοχώρας Αρματολικού, η Δ.Ε.Η., σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, εκπονεί Πολεοδομική Μελέτη, η έγκριση της οποίας γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και Ειδική Μελέτη Περιβάλλοντος, η οποία εγκρίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, αφού εκφρασθούν οι απόψεις των θιγομένων μέσα σε ενάμιση μήνα από την ανάρτηση αυτών σε σχέδιο στα οικεία δημοτικά καταστήματα.
Η Πολεοδομική Μελέτη εκπονείται με βάση τα παρακάτω κατ` ελάχιστον κριτήρια:
Γεωλογικό υπόβαθρο
Περιβαλλοντική ένταξη
Ιστορικό πολιτιστικό περιβάλλον – φυσιογνωμία της περιοχής
Αναπτυξιακή διάσταση οικισμού (Σχέδιο “Καποδίστριας”)
Διασύνδεση δικτύων (Δ.Ε.Η., ύδρευση, αποχέτευση, Ο.Τ.Ε., απορρίμματα κ.λπ.)
Κοινωνική αποδοχή
Επαρκής έκταση με ικανοποιητικούς κοινόχρηστους χώρους
Πρόβλεψη για επαρκείς κοινωνικές υποδομές.
Η Δ.Ε.Η, με δαπάνες της εκτελεί στους επιλεγέντες χώρους τα προβλεπόμενα στην Πολεοδομική Μελέτη έργα υποδομής (ύδρευση, δρόμοι, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός, Ο.Τ.Ε. κλπ.) και στη συνέχεια κατασκευάζει τις νέες κατοικίες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 34 και 35, σε αριθμό, κατά το δυνατόν, ίσο με τον αριθμό των κατοικιών που είτε κατακλύζονται είτε θίγονται από πιθανά γεωλογικά προβλήματα.
Η συγγραφή υποχρεώσεων για τις κατασκευές μεταστέγασης των θιγομένων θα φαίνεται σε Μελέτη, που θα εκπονηθεί από την Δ.Ε.Η, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, με σκοπό τη δημιουργία πρότυπων οικισμών, που η μορφή των κατοικιών, το εμβαδόν τους, τα υλικά κλπ. να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του τοπίου, στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και τις ανάγκες των θιγομένων.
Η Αρχιτεκτονική Μελέτη θα τεθεί υπόψη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στους οποίους έχουν υπαχθεί οι θιγόμενες πρώην Κοινότητες, οι οποίοι θα διατυπώσουν τις απόψεις τους μέσα σε ενάμιση μήνα από την περιέλευση σε αυτούς της Αρχιτεκτονικής Μελέτης.

2. Οι απαλλοτριούμενες εκτάσεις πέραν της Ανώτατης Στάθμης Πλημμύρας, που θα διαμορφωθούν από τη Δ.Ε.Η, κατά τρόπο ώστε να αποτελούν χώρο αναψυχής, καθώς και η αξιοποίηση της λίμνης, παραχωρούνται από τη Δ.Ε.Η, για χρήση στον αντίστoιxo οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης στον οποίο υπάγονται οι πρώην Κοινότητες που ανήκαν. Το είδος της χρήσης θα τελεί υπό την έγκριση της Δ.Ε.Η, και τα τυχόν έσοδα από τη χρήση θα διατίθενται για τις ανάγκες των περιοχών των πρώην κοινοτήτων στις οποίες ανήκαν οι πιο πάνω εκτάσεις.
Εφόσον κατά τη φάση λειτουργίας των έργων του Υ.Η.Σ. Μεσοχώρας προκύψουν προβλήματα σε κατοικίες που βρίσκονται στο μη κατακλυζόμενο τμήμα των οικισμών, οφειλόμενα σε γεωλογικά φαινόμενα από τη λειτουργία του ταμιευτήρα, υποχρεούται η Δ.Ε.Η, να αποκαταστήσει πλήρως ή να κατασκευάσει κατοικίες για τους θιγομένους στους νέους οικισμούς, παρόμοιες με τις υπάρχουσες. Για λόγους ίσης μεταχείρισης, θα ισχύει και για τις περιπτώσεις αυτές ό,τι ισχύει και με τους λοιπούς θιγομένους που κατακλύζονται από τον Ταμιευτήρα του Υ.Η.Ε. Μεσοχώρας.
Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου λαμβάνεται μέριμνα για τη μεγιστοποίηση των οικονομικών ωφελειών των κατοίκων, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου τέταρτου του Ν. 2779/1999 (ΦΕΚ 296 Α`).

3. Οι κάτοικοι των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Μεσοχώρας και Αρματολικού υποχρέούνται να διευκολύνουν άμεσα το προσωπικό και τους συνεργάτες, συμβούλους, μελετητές κλπ. της Δ.Ε.Η., να συλλέγουν τα στοιχεία που αφορούν στους υφιστάμενους οικισμούς των εν λόγω Κοινοτήτων και είναι, κατά την κρίση της Δ.Ε.Η., απαραίτητα για την εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης για τον επανασχεδιασμό των οικισμών Μεσοχώρας και Αρματολικού, τη σύνταξη κτηματολογίων για την προώθηση των απαραίτητων για την ολοκλήρωση του Υ.Η.Ε. Μεσοχώρας απαλλοτριώσεων και γενικά όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση κάθε είδους μελέτης και εκτέλεση εργασιών, οι οποίες θα απαιτηθούν για την πλήρη και άρτια εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Ορων.
Άρθρο 34
Εναλλακτικά προσφερόμενη κατοικία μετεγκατάστασης

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 26 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.

1. Όσοι εκ των θιγομένων από την απαλλοτρίωση που αναφέρεται στο άρθρο 27 επιλέξουν, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 περίπτωση ε` την οικειοθελή μεταβίβαση της ιδιοκτησίας τους μέσα στην οποία περιλαμβάνεται η κατοικία τους, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο εναλλακτικών λύσεων: είτε (α) να αποζημιωθούν με τις ανωτέρω τιμές για την κατοικία τους είτε (β) να αποκτήσουν αντίστοιχη κατοικία που θα κατασκευάσει η Δ.Ε.Η, στους αναφερόμενους στα άρθρα 28 και 29 χώρους μετεγκατάστασης.
Οι δικαιούχοι, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ισχύ του νόμου αυτού, δηλώνουν αμετάκλητα με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο την οριστική τους επιλογή μεταξύ των δύο εναλλακτικών λύσεων.
Το εν λόγω προσύμφωνο θα συνταχθεί με έξοδα της Δ.Ε.Η, για καθέναν δικαιούχο και θα προβλέπει δικαίωμα αυτοσύμβασης για τη Δ.Ε.Η., για την καταβολή αποζημίωσης ή για την παράδοση κατοικίας.
Οσοι επιλέξουν να αποκτήσουν κατοικία στους χώρους μετεγκατάστασης, έχουν δικαίωμα επιλογής μεταξύ δύο ή τριών τύπων κατοικίας, που θα προταθούν έγκαιρα από την Δ.Ε.Η.. Οσοι έχουν θιγόμενη κατοικία επιφάνειας μέχρι 60 τ.μ., μπορούν να επιλέξουν κατοικία 60 τ.μ. χωρίς επιβάρυνση.
Οσοι επιλέξουν κατοικία μεγαλύτερη αυτής που δικαιούνται, υποχρεούνται να καταβάλουν διαφορά 733,68 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και όσοι επιλέξουν μικρότερη, δικαιούνται να λάβουν τη διαφορά αυτή από τη Δ.Ε.Η..

2. Την ίδια δυνατότητα απόκτησης κατοικίας στους χώρους μετεγκατάστασης έχουν και όσοι η κατοικία τους εθίγη από την αρχική απαλλοτρίωση της κ.υ.α. 1092518/ 5317/0010/19.7.1993, εφόσον έχουν αναγνωριστεί δικαιούχοι. Στην περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι προβαίνουν στη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου και επιστρέφουν στη Δ.Ε.Η, νομιμότοκα τη δικαστικώς καταβληθείσα αποζημίωση για τη θιγόμενη κατοικία τους.

3. Ολα τα δικηγορικά και συμβολαιογραφικά έξοδα μέχρι και τη μεταβίβαση των οικιών βαρύνουν τη Δ.Ε.Η.
Άρθρο 35
Εργο αποκοτάστασης υποδομών

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 26 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.

1. Τα απαραίτητα έργα υποδομής για την αποκατάσταση της επικοινωνίας των κατοίκων της περιοχής με τους οικισμούς και με τους χώρους εργασίας εκτελούνται ως ακολούθως:
Η μεταστέγαση και επικοινωνία των θιγομένων εξασφαλίζονται πριν από την έμφραξη της Σήραγγας Εκτροπής και το σχηματισμό της λίμνης. Συντάσσεται δεσμευτικό και συγκεκριμένο, κατά φάσεις, χρονοδιάγραμμα από τους εμπλεκόμενους φορείς για την περάτωση των παραπάνω εργασιών, ώστε με την ολοκλήρωση του έργου να έχουν περατωθεί τα προβλεπόμενα επανορθωτικά μέτρα.
Η Δ.Ε.Η, ενημερώνει με χρονοδιάγραμμα εργασιών τους θιγομένους και την τοπική αυτοδιοίκηση. Συγκεκριμένα και κατ` ελάχιστον πριν από την έμφραξη της Σήραγγας Εκτροπής θα υλοποιηθούν τα παρακάτω:
α. Αποκατάσταση οδικής επικοινωνίας (διάνοιξη Σήραγγας κ.λπ.).
β. Καταβολή χρηματικών αποζημιώσεων, εφόσον οι θιγόμενοι έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους.
γ. Ολοκλήρωση Πολεοδομικής Μελέτης και Mελέτης Οικισμών.
δ. Απόκτηση απαιτούμενων εκτάσεων για τη δημιουργία των οικισμών.
ε. Εγκατάσταση Αναδόχου των έργων υποδομής των χώρων μεταστέγασης και κατασκευής κατοικιών.
στ. Καταβολή επιδόματος ενοικίου ή εξασφάλιση προσωρινής στέγασης έως την ολοκλήρωση των κατοικιών στους οικισμούς.

2. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 αφορούν στους θιγομένους από τον Ταμιευτήρα της Μεσοχώρας, πλην αυτών που έχουν αποζημιωθεί κατά την πρώτη φάση της απαλλοτρίωσης (έως το υψόμετρο του προφράγματος), με την κ.υ.α. 428/231/25.4.1988 (ΦΕΚ 353 Δ΄), για την οποία έχουν ήδη καταβληθεί αντίστοιχες κοινωνικές παροχές.

3. Η τήρηση των ρυθμίσεων της παραγράφου 1 ανατίθεται σε Επιτροπή Παρακολούθησης που συγκροτείται από τρεις εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και από τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας Αχελώου (κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών ΥΠ.ΕΘ.Ο., ΥΠ.ΓΕ., Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υ.Β.Ε.Τ. με αριθμό πρωτ. 48272/26.7.1995/ΥΠ.ΕΘ.Ο.).
Άρθρο 36
Εφάπαξ επίδομα κοινωνικής αποκατάστασης

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 26 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.

1. Σε όσους, από τους θιγόμενους ιδιοκτήτες της αναφερόμενης στο άρθρο 27 απαλλοτρίωσης, αποδεχθούν οικειοθελή μεταβίβαση της ιδιοκτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 περίπτωση ε`, καθώς και σε όσους έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την κ.υ.α. 1092518/5317/0010/19.7.1993, καταβάλλεται από τη Δ.Ε.Η., πέραν της αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ή του τιμήματος για εξαγορά, εφάπαξ επίδομα κοινωνικής αποκατάστασης εξ 11.738,81 ευρώ ανά οικογενειακή μερίδα. Το επίδομα καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Δικαιούχοι του ανωτέρω επιδόματος είναι οι δημότες που ήταν εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των πρώην Κοινοτήτων Μεσοχώρας, Αρματολικού, Γαρδικίου, Δέσης, Νέας Πεύκης, Παχτουρίου, Δροσοχωρίου και Αγίου Νικολάου του Νομού Τρικάλων μέχρι 19.7.1993 και μόνιμα κατοικούντες στις Κοινότητες αυτές μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, σύμφωνα με βεβαίωση της Κοινότητας ή του Δήμου, των οποίων οι ιδιοκτησίες απαλλοτριώθηκαν ή θα απαλλοτριωθούν ή θα εξαγορασθούν για τη δημιουργία του Ταμιευτήρα ως εξής:
οι αγρότες καλλιεργητές, οι ακτήμονες ή μικροϊδιοκτήτες γης έως 9 στρέμματα, τα οποία απαλλοτριώνονται ή εξαγοράζονται, οι κτηνοτρόφοι στη γεωγραφική περιοχή που απαλλοτριώνεται και δεν δικαιούνται της χρηματικής αποκατάστασης, σύμφωνα με την αμέσως ανωτέρω περίπτωση, για τους οποίους δεν ισχύει το κριτήριο των μόνιμα κατοικούντων, λόγω των περιοδικών μετακινήσεών τους.
β) Από τη λήψη του επιδόματος κοινωνικής αποκατάστασης εξαιρούνται οι θιγόμενοι οι οποίοι δήλωσαν κατά το οικονομικό έτος 2000 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ετήσιο εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή, ανώτερο των 2.800.000 δραχμών, εκτός από τους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. και τους εποχικούς υπαλλήλους και εργάτες με ανώτερο εισόδημα, εφόσον αυτό προέρχεται μόνο από αυτήν την πηγή.

2. Του επιδόματος εξαιρούνται οι θιγόμενοι της ήδη συντελεσθείσας παλαιάς απαλλοτρίωσης για την περιοχή του έργου (έως το υψόμετρο του προφράγματος) με την κ.υ.α. Β428/231/25.4.1988.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37
Τροποποιήσεις του Ν. 2741/1999

1. Οπου στο άρθρο 1 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) αναφέρονται οι λέξεις “νοούνται” ή “νοείται” αντικαθίστανται αντιστοίχως από τις λέξεις “θεωρούνται” ή “θεωρείται”.

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
“Ως εργαστήρια τροφίμων θεωρούνται το Γενικό Χημείο του Κράτους, τα εργαστήρια του Ε.Φ.Ε.Τ. και άλλα δημόσια εργαστήρια συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηρίων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια διαπιστευμένα από τον αρμόδιο για τη διαπίστευση κρατικό φορέα. με βάση τα κριτήρια λειτουργίας των εργαστηρίων δοκιμών που προβλέπονται στην οδηγία 93/99/ΕΟΚ, καθώς και στα πρόσθετα μέτρα, που αφορούν τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων, σε συμμόρφωση με την ως άνω οδηγία του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 (ΦΕΚ 355 Β΄/21.3.2002).

3. Η περίπτωση ι` της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2741/1999 αναριθμείται σε ία` και πριν από αυτή προστίθεται περίπτωση ι` που έχει ως εξής:
“ι) Ο Ε.Φ.Ε.Τ. μπορεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και του σκοπού λειτουργίας και αποστολής του, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να επιχορηγεί ή να συμμετέχει σε προγράμματα, ημερίδες, συνέδρια και γενικότερα εκδηλώσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, επιστημονικών εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, σωματείων ή ενώσεων. Η επιχορήγηση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ Δημοσίου ή τρίτων.”

4. Η περίπτωση α` της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Ν. 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
“α) Ετήσια επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.”

5. Η περίπτωση β` της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Ν. 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
“β) Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλων Ελληνικών ή Διεθνών Οργανισμών ή μη κερδοσκοπικών Οργανισμών ή από άλλες ερευνητικές δραστηριότητες.”

6. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Ν. 2741/1999 προστίθεται περίπτωση στ` που έχει ως εξής:
“στ) Εσοδα από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων.”

7. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
“Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση που λαμβάνουν τα μέλη και ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.”

8. Μετά την περίπτωση ιβ` της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 2741/1999 προστίθεται περίπτωση ιγ` που έχει ως εξής:
“ιγ) Μέχρι τη σύσταση και συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Ε.Τ. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες αυτού .”

9. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 2του Ν. 2741/1999 προστίθεται εδάφιο ιδ` που έχει ως εξής:
“ιδ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων α` έως γ` της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, καθώς και όσες από αυτές που αναφέρονται στην περίπτωση στ` της ίδιας παραγράφου αφορούν στην προσαρμογή και συμμόρφωση προς οδηγίες, αποφάσεις, κανονισμούς και συστάσεις που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δημοσιεύονται με την έγκριση του Υπουργού Aνάπτυξης, ο οποίος καθορίζει και το χρόνο έναρξης της ισχύος τους, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

10. Στο τέλος του άρθρου 2 του Ν. 2741/1999 προστίθεται παράγραφος 18, που έχει ως εξής:
“18. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του Ε.Φ.Ε.Τ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Aνάπτυξης.”

11. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 2741/1999 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
“Στα μέλη του Ε.Σ.Π.Ε. Τ. καταβάλλονται για τις μετακινήσεις τους μόνο τα προβλεπόμενα υπό των οικείων διατάξεων οδοιπορικά έξοδα, κατά περίπτωση λαμβανομένης υπόψη της χιλιομετρικής απόστασης και της με το προσφορότερο μέσο μετακίνησής τους.”

12. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν. 2741/1999 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
” Η θητεία του συμβουλευτικού ως άνω οργάνου είναι τριετής. Χρέη γραμματέα ασκεί μόνιμος υπάλληλος του Ε.Φ.Ε.Τ. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ε.Τ..”

13. Η παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν. 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
“10. Στα μέλη και στον Γραμματέα του Ε.Σ.Ε.Τ. χορηγείται αποζημίωση, το ύφος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Aνάπτυξης.”

14. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2741/1999 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:
“Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. επιτρέπεται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, μεταξύ Ε.Φ.Ε. Τ. και δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για την εκπλήρωση του σκοπού του Ε.Φ.Ε.Τ., όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Στις προγραμματικές συμβάσεις καθορίζονται το περιεχόμενο του προγράμματος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, τα της χρηματοδότησης, ο χρόνος ισχύος της σύμβασης, η διαδικασία παρακολούθησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.”

15. Η παράγραφος 5του άρθρου 4του Ν. 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
“5. Στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων συνιστώνται πεντακόσιες τριάντα (530) θέσεις μόνιμου προσωπικού, σαράντα (40) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των οποίων οι εννέα (9) θέσεις αποτελούν θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, μία (1) θέση νομικού συμβούλου και εννέα (9) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Η κατανομή του προσωπικού του Ε.Φ.Ε.Τ. κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Μέχρι την κάλυψη μίας τουλάχιστον από τις θέσεις των δικηγορών και πάντως όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2003, ο Ε.Φ.Ε.Τ. μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., να αναθέτει σε δικηγόρους τη διεκπεραίωση υποθέσεων και την παροχή νομικών συμβουλών, η δε αμοιβή των δικηγόρων αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του “Κώδικα περί Δικηγόρων.”

16. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
“6. Η πλήρωση των θέσεων μόνιμου προσωπικού γίνεται με διορισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και με μετάταξη προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α, α` και β` βαθμού, καθώς και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 14 του Ν. 2190/1994 και ισχύει κάθε φορά. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται κατ` αρχήν με μετάταξη, κατόπιν προκήρυξης, από υπαλλήλους του Δημοσίου και λοιπών φορέων του προηγούμενου εδαφίου. Η επιλογή γίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. ή την οριζόμενη από αυτό Επιτροπή κατόπιν αξιολόγησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, καθώς και της εμπειρίας των ενδιαφερομένων, σε θέματα αρμοδιότητας του Ε.Φ.Ε.Τ. Οι μετατάξεις ενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου.
Η πλήρωση των θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται με πρόσληψη, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και με μετάταξη προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίος από δημόσιες υπηρεσίες κοι φορείς του πρώτου εδοφίου της πορογράφου ουτής ή από λοιπά Ν.Π.Ι.Δ. ή ανώνυμες εταιρείες, των οποίων το 51% τουλάχιστον των μετοχών κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, και ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της ποραγράφου αυτής. Προκειμένου για προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή υπηρετούσε στον Ε.Φ.Ε.Τ. στις 31.12.2001 με απόσπαση, η μετάταξη, ενεργούμενη μετά από αίτηση του προσωπικού αυτού, που υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να γίνει και σε συνιστώμενες για το σκοπό αυτόν προσωποπογείς θέσεις, αντίστοιχες με την ειδικότητά τους, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του προσωπικού που τις κατέχει. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε., από το οποίο μετατάσσοντοι οι εν λόγω υπάλληλοι, αναγνωρίζεται για την ένταξή τους στο Μ.Κ. της οικείας κατηγορίας, εφόσον έχει διανυθεί με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μετατάσσοντοι. Για τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α`).
Αποσπάσεις στον Ε.Φ.Ε.Τ. από φορείς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου. Η Διάρκεια των αποσπάσεων αυτών είναι μέχρι τρία έτη και μπορεί να ανανεώνονται μέχρι μία ακόμη τριετία. Στους αποσπώμενους υπαλλήλους μπορούν να ανατίθενται και καθήκοντα προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Ε.Τ. και ο χρόνος της απόσπασής τους θεωρείται, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν.”

17. Η παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
“7. Το από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α), όπως κάθε φορά ισχύουν, προβλεπόμενο ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ` έτος ημερών μέτακινήσεων εκτός έδρας, μπορεί να αυξάνεται για τη Διοίκηση του Ε.Φ.Ε.Τ. (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Διευθυντή) για το συντονισμό της λειτουργίας των περιφερειακών Διευθύνσεων του Ε.Φ.Ε.Τ. και τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Κοινοτικών οργάνων, καθώς και για τους υπαλλήλους του Ε.Φ.Ε.Τ., εφόσον αποδεδειγμένα μετακινούντοι εκτός έδρας για τις ανάγκες διενέργειας ελέγχου τροφίμων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίος και Οικονομικών και Ανάπτυξης.”

18. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Ολες οι δημόσιες αρχές κοι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της πρωτοβάθμιας και νομορχιακής αυτοδιοίκησης, όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες και συνδρομή στον Ε.Φ.Ε.Τ. για την εκτέλεση του έργου του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας και Γεωργίας καθορίζοντοι οι λεπτομέρειες που είνοι αναγκαίες ως προς τη συνεργασία του Ε.Φ.Ε.Τ. με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές και λοιπούς φορείς, όπως λεπτομερώς κοθορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, που εμπλέκονται στις ελεγκτικές και τις άλλες αρμοδιότητες του Ε.Φ.Ε.Τ.”.

19. Η παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
“8. Σε όποιον παράγει, επεξεργάζεται, ποροσκευάζει, μεταποιεί, συσκευάζει, αποθηκεύει, συντηρεί ή διαθέτει για κατανάλωση τρόφιμα κατά παράβαση των προδιαγραφών, των προτύπων και των κονόνων που τίθεντοι από το νόμο ή με εξουσιοδότηση νόμου επιβάλλεται, πέραν τυχόν άλλων ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πρόστιμο από 1.467,35 έως 146.735,14 ευρώ.
Για την επιβολή του προστίμου λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των απασχολουμένων σε αυτή, οι συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη και οι συνέπειες που έχει ή μπορούσε να έχει η παράβαση για το κατανολωτικό κοινό, καθώς και η τυχόν υποτροπή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν, στο πλαίσιο που ορίζεται από την παράγροφο αυτή, να εξειδικεύονται κατηγορίες παραβάσεων και το πρόστιμο που αυτές επισύρουν.”

20. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του Ν. 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
“Ο Ε.Φ.Ε.Τ. κατάσχει ακατάλληλο προς βρώση ή επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία τρόφιμα. Η κατάσχεση βασίζεται επί εκθέσεως του αρμόδιου κλιμακίου ελέγχου των επιθεωρητών του Ε.Φ.Ε.Τ., που πιστοποιεί την ακαταλληλότητα ή επικινδυνότητα των τροφίμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης ρυθμίζονται επί μέρους ζητήματα σχετικά με την κατάσχεση τροφίμων, η δυνοτότητα και διαδικασία υποβολής ένστασης από τις θιγόμενες επιχειρήσεις, καθώς και το αρμόδιο για την εξέτασή της όργονο.”
Άρθρο 38
Διατάξεις περί του Ταμείου Λαϊκών Αγορών

Ο διορισμός υπαλλήλων του Ταμείου Λαϊκών Αγορών που έχει ακυρωθεί δικαστικώς δεν ανακαλείται, εφόσον η ακύρωση έγινε μετά την πάροδο δεκαοκτάμηνου από το διορισμό τους, οι υπάλληλοι δε αυτοί εξακολουθούν να ασκούν μέχρι σήμερα τα καθήκοντα τους.
Άρθρο 39
Διατάξεις περί Επιμελητηρίων

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
“3. Χρήση όρου “Επιμελητήριο”: Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, επιτρέπεται η χρήση της λέξεως “Επιμελητήριο” από σωματεία Ελλήνων και αλλοδαπών, τα οποίο αποβλέπουν στην ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών των χωρών των μελών τους. Κάθε άλλη χρήση της λέξεως αυτής απαγορεύεται απολύτως, εκτός αν έχει επιτραπεί με ειδικό νόμο.”

2. Στα νεοσύστατα Επιμελητήρια Πρέβεζας και Ευρυτανίας συνιστώνται, αντίστοιχα, πέντε (5) και τέσσερις (4) θέσεις μόνιμου προσωπικού, κατανεμόμενες κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Άρθρο 40
Παράταση μισθώσεων κινηματογράφων και θεάτρων

Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων, που λήγουν σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄) την 31η Δεκεμβρίου 2002, παρατείνονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2005.

Σχετικό: το άρθρο 16 παρ.2 Ν.3390/2005,ΦΕΚ Α 233/27.9.2005, οπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 Ν.3526/2007,ΦΕΚ Α 24/9.2.2007
Άρθρο 41
Τροποποίηση του Π.Δ. 410/1995

1. Οι φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 εδάφιο πρώτο του Π.Δ. 410/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α), μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις και με κοινωφελή ιδρύματα, εφόσον αυτά διαθέτουν σχετική εμπειρία και το καταστατικό τους προβλέπει συνεργασία με τους φορείς αυτούς.

2. Τα ιδρύματα της προηγούμενης παραγράφου, κατά την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν, θεωρούνται φορείς κατασκευής του έργου υπό την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α), και εκτελούν τις συμβάσεις αυτές με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις ε`, στ` και ζ` του ίδιου άρθρου όργανα και υπηρεσίες που συνιστούν με αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων.
Άρθρο 42

Ο χρόνος απομάκρυνσης των μη επιτρεπόμενων χρήσεων, που ορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 των από 23.7.1998 (ΦΕΚ 616 Δ) και 18.3.1998 (ΦΕΚ 233 Δ) προεδρικών διαταγμάτων των περιοχών Μεταξουργείου και Ψυρή, αντιστοίχως, παρατείνεται για τριάντα έξι (36) επιπλέον μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Άρθρο 43

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270 Α) προστίθεται εδάφιο δ` ως εξής:

“δ. Σε αγροτοβιοτεχνικές εγκαταστάσεις ελαιοτριβείων και οινοποιείων (πατητήρια) που λειτουργούν ήδη στο Νομό Αττικής και είναι νομίμως αδειοδοτημένες και μονάδες που μπορούν να νομιμΟΠόιηθούν, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση σε περιοχές Α του Π.Δ. 5/13.12.1979 ή εντός γεωργικών ζωνών των Ζ.Ο.Ε., εντός των ορίων του αυτού δήμου ή κοινότητας.”
Άρθρο 44

1. Στους υπαλλήλους του Ταμείου Λαϊκών Αγορών χορηγούνται από 1.7.2002 και για κάθε μήνα κατ` αποκοπή έξοδα κίνησης για την κάλυψη των δαπανών στις οποίες καθημερινά υποβάλλονται λόγω της φύσεως της απασχόλησής τους. “Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στους υπαλλήλους του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6α άρθρ.15 Ν.3557/2007,ΦΕΚ Α 100/14.5.2007

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Λαϊκών Αγορών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος χορήγησης των εν λόγω εξόδων.
Άρθρο 45

1. Τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικητικής Επιτροπής των Επιμελητηρίων της χώρας, καθώς και των μελών αυτών, καθορίζονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου4του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α), όπως κάθε φορά ισχύουν.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τις μετακινήσεις των παραπάνω προσώπων.
Άρθρο 46

Στο άρθρο 58 του Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
“15. Μισθώσεις καταστημάτων που καταρτίστηκαν μέχρι 31.8.1990, εφόσον έχουν παραταθεί μετά από έγγραφη συμφωνία παράτασης και αφορούν διατηρητέα κτίρια, που έχουν αναπαλαιωθεί αποκλειστικά με δαπάνες του μισθωτή, παρατείνονται για οκτώ (8) χρόνια από την ημερομηνία λήξεως της συμφωνημένης παράτασης και αν, ακόμα, έχει λήξει ο χρόνος παράτασης της μίσθωσης.”
Άρθρο 47

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζουν διαφορετικά οι επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2002.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠPΟNΟΙΑΣ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Γ. ΔΡΥΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2002.

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ