ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3063 ΦΕΚ Α΄247/15.10.2002

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Ρουμανίας για τη συμμετοχή ρουμανικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε/ Υ.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατία και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας για τη συμμετοχή ρουμανικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.) που υπογράφηκε στη Θεσσαλονίκη, την 5η Ιουνίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, αναφερόμενο εφεξής στην παρούσα ως “το Ελληνικό Μέρος”, και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας, αναφερόμενο εφεξής στην παρούσα ως “το Ρουμανικό Μέρος”, από κοινού αναφερόμενα κατωτέρω στην παρούσα ως “τα Μέρη”,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ εκ νέου την αφοσίωσή τους στους σκοπούς και τις αρχές που προβλέπονται από το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διατάξεις της “Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας σχετικά με τη συνεργασία στο στρατιωτικό πεδίο”, η οποία υπεγράφη στο Βουκουρέστι, τη 16η Φεβρουαρίου 1995, και τις διατάξεις του “Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας επί της ανταλλαγής σπουδαστών σε ιδρύματα στρατιωτικής εκπαίδευσης”, το οποίο υπεγράφη στο Βουκουρέστι τη 14η Ιανουαρίου 1997 και στην Αθήνα τη 14η Φεβρουαρίου 1997,
ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η ανάπτυξη αμοιβαίας συνεργασίας θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση των καλών σχέσεων μεταξύ των Μερών,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η πολιτικοστρατιωτική συνεργασία αποτελεί το βασικό στοιχείο για τη βελτίωση των δυνατοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια και τη διαφύλαξη της ειρήνης,
ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι πρέπει να υπάρξει μία περαιτέρω ανάπτυξη στη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ των χωρών που να σχετίζεται με Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης, αναφερόμενες εφεξής στο παρόν ως “ΕΥΕ”,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συνεισφέρουν στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμεων τους, σύμφωνα με τις νέες επιχειρησιακές απαιτήσειςτων ΕΥΕ,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι να θεσπίσει το νομικό πλαίσιο το οποίο είναι αναγκαίο για τη συμμετοχή Ρουμανικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (MPSOTC), αναφερόμενο εφεξής στην παρούσα ως το “Κέντρο”.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΧΕΣ
1. Το Ελληνικό Μέρος διαβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες του Κέντρου είναι σύμφωνες με τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών. 2. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του Κέντρου δεν στρέφεται κατά οποιουδήποτε άλλου κράτους και δεν αποσκοπεί στην εκπαίδευση προσωπικού ή στρατιωτικών δυνάμεων κατά οποιουδήποτε άλλου κράτους ή ομάδας κρατών. 3. Η εκπαίδευση που παρέχεται στο Κέντρο θα είναι διαφανής. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα θα παρέχεται εγκαίρως από το Ελληνικό Μέρος, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 της παρούσας. 4. Το Ελληνικό Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις/ευκολίες, την κατάλληλη υποδομή για επικοινωνίες και υποστήριξη συστήματος πληροφοριών, καθώς επίσης και την αναγκαία διοικητική μέριμνα και Υποστήριξη του Φιλοξενούντος `Εθνους για την ακώλυτη λειτουργία του Κέντρου και την εκπλήρωση των αποστολών του. 5. Αυτή η Συμφωνία δεν θα επηρεάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών που απορρέουν από συνθήκες ή συμφωνίες τις οποίες έχουν υπογράψει προηγουμένως. 6. Το Ελληνικό Μέρος εγγυάται ότι οι δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του PΙP και είναι σύμφωνες με τις ιδρυτικές αρχές του EAPC. Αυτές οι δραστηριότητες θα βοηθήσουν στην εκπαίδευση ατόμων και μονάδων του Ρουμανικού Μέρους για την εκπλήρωση ΕΥΕ που πιθανώς θα ανατεθούν σε αυτές από διεθνείς οργανισμούς. 7. Το Ελληνικό Μέρος διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αρχίσει συζητήσεις και να υπογράψει άλλες διμερείς συμφωνίες παρόμοιας φύσεως με άλλα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς και θα ενημερώνει αμέσως το Ρουμανικό Μέρος σχετικά με την υπογραφή τέτοιων Συμφωνιών. 8. Η γλώσσα εργασίας του Κέντρου θα είναι η Αγγλική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Το Ελληνικό Μέρος θα λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε το Κέντρο να παρέχει: α. Υψηλού επιπέδου θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση και εκπαίδευση, με πλήρη κάλυψη των ΕΥΕ, σε Αξιωματικούς Επιτελείου, Αρχηγούς Διμοιριών, Διοικητές Λόχων-Μονάδων και Παρατηρητές, καθώς επίσης και σε πολυεθνικές διμοιρίες, λόχους ή μονάδες, σύμφωνα με τα πρότυπα των αρμόδιων διεθνών οργανισμών, όπως τα Ηνωμένα `Εθνη, ο ΟΑΣΕ, το ΝΑ ΤΟ και η Δυτικοευρωπαϊκή /Ενωση. β. Την κατάλληλα προσανατολισμένη στην αποστολή εκπαίδευση προανάπτυξης, επί όλων των σχετικών θεμάτων των ΕΥΕ, σε αξιωματικούς επιτελείου, στρατιωτικούς παρατηρητές και εθνικά και πολυεθνικά αποσπάσματα, πριν από την ανάπτυξη τους για μία συγκεκριμένη αποστολή, καθώς επίσης και στους αντικαταστάτες τους.
ΑΡΘΡΟ 4
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1. Το Ελληνικό Μέρος θα παρέχει όλο το αναγκαίο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, εκτός από τις ακόλουθες θέσεις οι οποίες θα πρέπει να καταληφθούν από διεθνές προσωπικό: α. Αξιωματικοί Επιτελείου. β. Εκπαιδευτές. 2. Το Ρουμανικό Μέρος, με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανοήσεως που αναφέρεται στο Άρθρο 8 παρ. 2 της παρούσας Συμφωνίας, μπορεί να παρέχει έναν εκπαιδευτή. 3. Το Ρουμανικό Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει τον προαναφερόμενο εκπαιδευτή από το Κέντρο, μετά από μία επίσημη έγγραφη γνωστοποίηση της αρμόδιας αρχής του Ρουμανικού Μέρους, η οποία πρέπει να αποσταλεί στο Ελληνικό Μέρος τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την επιθυμητή ημέρα της απόσυρσης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Το Ελληνικό Μέρος θα παρέχει τις ακόλουθες σειρές μαθημάτων στο Κέντρο: α. Πρόγραμμα Αξιωματικών επί Πολυεθνικών ΕΥΕ (βασικό και προχωρημένο) (1) Διάρκεια: δύο εβδομάδες. (2) Αριθμός σειρών μαθημάτων το χρόνο: τέσσερις. (3) Είναι σχεδιασμένες για κατώτερους και ανώτερους αξιωματικούς (εκπαίδευση των εκπαιδευτών). (4) Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει αξιωματικούς για καθήκοντα σχετικά με ΕΥΕ και για αρμοδιότητες όπως των στρατιωτικών παρατηρητών, εποπτών εκλογών ή άλλων αποστολών ΕΥΕ σε υποστήριξη των σχετικών διεθνών οργανισμών, όπως τα Ηνωμένα `Εθνη, το ΝΑΤΟ, ο ΟΑΣΕ και η Δυτικοευρωπαϊκή `Ενωση. (5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή σε κάθε σειρά: πέντε εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί β. Πρόγραμμα Πολυεθνικών Λόχων επί ΕΥΕ (βασικό και προχωρημένο) (1) Διάρκεια: δύο εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας η εκπαίδευση θα διεξάγεται ανά διμοιρία, ενώ κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας θα διεξάγεται ανά λόχο. (2) Αριθμός σειρών μαθημάτων το χρόνο: δύο. (3) Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει διμοιρίες και λόχους για συμμετοχή σε ΕΥΕ, είτε σε πολυεθνικές είτε σε εθνικές επιχειρήσεις, και επίσης να παράσχει την αναγκαία, προσαρμοσμένη στην αποστολή, εκπαίδευση προανάπτυξης. Το πρόγραμμα της σειράς προβλέπει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά μαθήματα (ασκήσεις) , που θα διεξάγονται σε εσωτερικό, αλλά και σε εξωτερικό χώρο. (3) Η ελάχιστη εθνική συμμετοχή είναι μία οργανική διμοιρία. γ. Πρόγραμμα Διοικητικής Μέριμνας σε Πολυεθνικές ΕΥΕ (1) Διάρκεια: μία εβδομάδα. (2) Αριθμός σειρών μαθημάτων ανά έτος: μία. 3) Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύει αξιωματικούς από διαφορετικές χώρες, στους οποίους πρόκειται να ανατεθούν καθήκοντα Αξιωματικών Διοικητικής Μέριμνας σε Πολυεθνικά Αρχηγεία Ταξιαρχιών ή Πολυεθνικά Αρχηγεία υποστήριξης υπηρεσιών και/ή σε εθνικούς Σχηματισμούς για τη διεξαγωγή των ΕΥΕ. (4) Το πρόγραμμα της σειράς προβλέπει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά μαθήματα (ασκήσεις), που θα διεξάγονται σε εσωτερικό χώρο, σε αίθουσες διδασκαλίας, σταθμούς διοικήσεως και σε εξωτερικό χώρο. (5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή ανά σειρά: πέντε εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί δ. Επιθεωρητές Συμβατικών Δυνάμεων Ευρώπης (CFE)/Πρόγραμμα Συνοδείας (1) Διάρκεια: δύο εβδομάδες. (2) Αριθμός σειρών μαθημάτων ανά έτος: μία. (3) Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει το καθορισμένο προσωπικό για να εκτελεί καθήκοντα επιθεωρητή και συνοδού στο πλαίσιο της Συνθήκης επί των Συμβατικών Δυνάμεων Ευρώπης. (4) Το πρόγραμμα της σειράς προβλέπει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά μαθήματα (ασκήσεις). (5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή ανά σειρά: πέντε εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί. ε. Πρόγραμμα Στρατιωτικών Παρατηρητών (1) Διάρκεια: μία εβδομάδα. (2) Αριθμός σειρών μαθημάτων ανά έτος: μία. (3) Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύει και προετοιμάζει αξιωματικούς από διαφορετικές χώρες, στους οποίους πρόκειται να τους ανατεθούν καθήκοντα Στρατιωτικών Παρατηρητών σε ΕΥΕ και να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τις διαδικασίες δομής C2 του ΝΑΤΟ, τις SOPS και την ορολογία. (4) Το πρόγραμμα της σειράς προβλέπει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά μαθήματα (ασκήσεις), που θα διεξάγονται τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο. (5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή ανά σειρά: πέντε εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί. στ. Πρόγραμμα Ασφάλειας των Συνόρων (1) Διάρκεια: μία εβδομάδα. (2) Αριθμός σειρών μαθημάτων ανά έτος: δύο (3) Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να εξοικειώσει Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς από διαφορετικές χώρες με όλα τα θέματα του καθεστώτος Ελέγχου των Συνόρων, ούτως ώστε να είναι ικανοί να δημιουργήσουν, οργανώσουν, επανδρώσουν, εξοπλίσουν και εκπαιδεύσουν μονάδες Ελέγχου των Συνόρων. (4) Το πρόγραμμα της σειράς προβλέπει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά μαθήματα (ασκήσεις), που θα διεξάγονται τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο. (5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή ανά σειρά: πέντε εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί. 2. Μόλις αποφοιτήσουν, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν επίσημα πιστοποιητικά παρακολούθησης του προγράμματος, που θα συντάσσονται από το Κέντρο. 3. Κάθε Μά.ϊο, το Ελληνικό Μέρος θα κοινοποιεί στο Ρουμανικό Μέρος και στους διεθνείς οργανισμούς το Ακαδημαϊκό πρόγραμμα για το επόμενο έτος. 4. Το Ελληνικό Μέρος διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να τροποποιήσει τη δομή και την οργάνωση των προγραμμάτων, με την υποχρέωση να ειδοποιεί το Ρουμανικό Μέρος επί των τροποποιήσεων αυτών το λιγότερο έξι μήνες πριν.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1. Η αρμόδια αρχή του Ρουμανικού Μέρους θα παρέχει στο Κέντρο και στο Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας τις αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά το μέγεθος της συμμετοχής, τις διαδικασίες μεταφοράς, τα στοιχεία μεταφοράς οπλισμού κατά τη διάρκεια της εισόδου και εξόδου, καθώς επίσης και άλλες λεπτομέρειες, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατόν στο Ελληνικό Μέρος να προγραμματίζει την υποδοχή και τη μεταφορά από το σημείο εισόδου στο Κέντρο. 2. Οι ανωτέρω πληροφορίες θα περιλαμβάνονται σε μία “Εκθεση Συμμετοχής)), η οποία θα αποστέλλεται στο Ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία άφιξης του Ρουμανικού προσωπικού. 3. Το Ρουμανικό Μέρος μπορεί να στείλει πλήρως εξοπλισμένες οργανικές διμοιρίες ή λόχους για εκπαίδευση στο Κέντρο. Σε τέτοια περίπτωση, θα διαβουλεύεται με το Ελληνικό Μέρος επί της δομής της δύναμης του, καθώς επίσης και επί όλων των λεπτομερειών που αφορούν την άφιξη, τη διαμονή και την αναχώρηση της. 4. Άδειες και ημέρες εκτός υπηρεσίας κανονικά δεν εγκρίνονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Εντούτοις,σε επείγουσες περιπτώσεις και μετά από έγγραφη ειδοποίηση από την αρμόδια αρχή του Ρουμανικού Μέρους, ο Διοικητής του Κέντρου μπορεί να παρέχει σύντομες άδειες είτε για την Ελλάδα είτε για τη χώρα προέλευσης. 5. Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα πρέπει να φορούν είτε στολές εργασίας είτε στολές μάχης, όπως θα υποδεικνύεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. 6. Οι αλλοδαποί εκπαιδευόμενοι (στρατιωτικοί ή ιδιώτες) θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας του Ελληνικού Μέρους.
ΑΡΘΡΟ 7
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Το νομικό καθεστώς του προσωπικού που θα έχει αποσταλεί από το Ρουμανικό Μέρος, για όσο χρονικό διάστημα θα βρίσκεται στην Ελληνική επικράτεια σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, θα διέπεται από τη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών -Μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και των Άλλων Κρατών που Συμμετέχουν στη Σύμπραξη για την Ειρήνη όσον αφορά το Καθεστώς των Δυνάμεων τους, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες τη 19η Ιουνίου 1995. 2. Ο Διοικητής του Κέντρου έχει την εξουσία να εκδίδει διαταγές, σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου, προς όλους τους υφισταμένους του, καθώς επίσης προς τους εκπαιδευόμενους. Το Ρουμανικό προσωπικό θα υπακούει σε αυτές τις διαταγές, στο μέτρο που δεν έρχονται σε αντίθεση με τους Ρουμανικούς νόμους και κανονισμούς. 3. Η αλυσίδα της Διοίκησης και πειθαρχίας εντός κάθε εθνικού τμήματος διέπεται από τους δικούς του εθνικούς κανονισμούς. 4. Η επίσημη αλληλογραφία του Κέντρου με το Ρουμανικό Μέρος θα διεξάγεται μέσω της Διεύθυνσης που θα οριστεί από το τελευταίο.
ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΟΣ ΕΘΝΟΥΣ
1. Η υποστήριξη διοικητικής μέριμνας και η οικονομική υποστήριξη του Κέντρου είναι ευθύνη του Ελληνικού Μέρους. 2. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν την Υποστήριξη του Φιλοξενούντος Εθνους θα καθορισθούν από ένα Μνημόνιο Κατανοήσεως, το οποίο θα υπογραφεί από τα Μέρη. 3. Το Ελληνικό Μέρος έχει την ευθύνη διατηρήσεως της διμοιρίας διοικητικής μέριμνας και διοικητικής υποστηρίξεως στο κατάλληλο επίπεδο και ετοιμότητα για να παρέχει την αναγκαία υποστήριξη για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ολες οι διαφορές που απορρέουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα διευθετούνται με άμεση διαβούλευση μεταξύ των Μερών, χωρίς προσφυγή σε δικαιοδοσία τρίτου μέρους.
ΑΡΘΡΟ 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία λήψεως της τελευταίας κοινοποίησης με την οποία τα Μέρη γνωστοποιούν το ένα στο άλλο, εγγράφως, ότι οι απαιτήσεις της εσωτερικής τους νομοθεσίας για την έναρξη ισχύος της έχουν ολοκληρωθεί 2. Αυτή η Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μία απεριόριστη χρονική περίοδο. Μπορεί να καταγγελθεί από εκάτερο των Μερών με μία έγγραφη ειδοποίηση η οποία πρέπει να αποσταλεί στο άλλο Μέρος. Η ισχύς της παρούσας Συμφωνίας θα λήξει σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία το άλλο Μέρος θα λάβει μία έγγραφη ειδοποίηση σχετικά με αυτήν την πρόθεση. 3. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν οικονομικά θέματα ή απαιτήσεις που παραμένουν άλυτα κατά το χρόνο λήξεως της ισχύος της, οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας που σχετίζονται με αυτά τα θέματα ή τις απαιτήσεις θα παραμείνουν σε ισχύ, μέχρις ότου τα συγκεκριμένα αυτά θέματα διευθετηθούν οριστικά. 4. `Έκαστο των Μερών μπορεί να προτείνει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τροποποιήσεις στην παρούσα Συμφωνία, με την εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 5 παρ.4 της παρούσας. Οι συμφωνηθείσες τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 αυτού του Άρθρου και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της Συμφωνίας.
Υπεγράφη στη Θεσσαλονίκη την 5η lουνίου 2001 σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, έκαστο στην Ελληνική, Ρουμανική και Αγγλική γλώσσες, όλων των κειμένων όντων εξίσου αυθεντικών. Σε περίπτωση διαφορών ερμηνείας θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο.
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή) ΑΠ.-ΑΘ. Τσοχατζόπουλος Ioan Mircea Pascu
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 Ο παράγραφος 1 αυτής.

Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ