ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3062 (ΦΕΚ Α΄ 246/15-10-2002)

Κύρωση του Τρίτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη της ΝότιοΑνατολικής Ευρώπης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Τρίτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη της ΝότιοΑνατολικής Ευρώπης, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 21 Ιουνίου 2000, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΤΗΣ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Τα Κράτη-Μέρη της Συμφωνίας για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, που υπεγράφη στα Σκόπια στις 26 Σεπτεμβρίου 1998,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη ότι σύμφωνα με τη Συμφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης, οι διατάξεις της Συμφωνίας PfP SOFA και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της θα πρέπει κατ` αρχήν να είναι εφαρμοστέες, αναλόγως, στη Συμφωνία,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προσδιορίσουν την ορθή κατάσταση της Εδρας τηςΤαξιαρχίας της Ν.Α. Ευρώπης (SEEBRIG), που θα ιδρυθεί ή θα αναπτυχθεί σε προσωρινή, εκ περιτροπής βάση στην επικράτεια τους σύμφωνα με τη Συμφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης, όπως και του προσωπικού της και των εξαρτώμενων μελών τους,συμφώνησαν στα ακόλουθα:

Σχετικό:με το Ν.3058/2002 Σχετικό: με το Ν.3062/2002 Σημ.: το Ν.3180/2003.

ΑΡΘΡΟ 1

Στο παρόν Πρωτόκολλο οι εκφράσεις:

α. “Συμφωνία MPFSEE” σημαίνει τη Συμφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης, που υπεγράφη στα Σκόπιαστις 26 Σεπτεμβρίου 1998.

β. “Συμφωνία PfP SOFA” σημαίνει τη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μερών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και των άλλων Κρατών που συμμετέχουν στη Συνεργασία για την Ειρήνη αναφορικά με την Κατάσταση των Δυνάμεων τους, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 19 Ιουνίου 1995.

γ. “Εδρα της SEEBRIG” σημαίνει την Εδρα της Δύναμης, όπως ορίζεται στο Άρθρο VII της Συμφωνίας MPFSEE και στο Παράρτημα Γ αυτής της Συμφωνίας.

δ. “Προσωπικό” σημαίνει το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Εδρας της SEEBRIG.

ε. “Εξαρτώμενο Μέλος” σημαίνει την/τον σύζυγο ενός μέλους του προσωπικού, ή το παιδί αυτού του μέλους, που εξαρτάται από αυτό για τη διατροφή του.

ΑΡΘΡΟ 2

Με την εξαίρεση τυχόν αντίθετων προβλέψεων στην Συμφωνία MPFSEE, τα Παραρτήματα και τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, οι διατάξεις της Συμφωνίας PfP SOFA και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της θα έχουν εφαρμογή εντός της επικράτειας του Φιλοξενούντος Εθνους ή εντός της επικράτειας οποιουδήποτε άλλου Υπογράφοντος Κράτους της Συμφωνίας MPFSEE στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται η Εδρα της SEEBRIG. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που αφορούν την ποινική και πειθαρχική δικαιοδοσία και τις αξιώσεις θα ασκούνται από τα Αποστέλλοντα Κράτη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Συμφωνίας PfP SOFA.

ΑΡΘΡΟ 3

Το προσωπικό και τα εξαρτώμενα μέλη του θα έχουν προσωπική ταυτότητα που θα εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του Φιλοξενούντος Εθνους, όπουθα εμφανίζονται το όνομα, η ημερομηνία και ο τόπος γεννήσεως, η εθνικότητα, ο βαθμός, ο αριθμός, η φωτογραφία και η περίοδος ισχύος. Η ταυτότητα αυτή θα επιδεικνύεται κατόπιν εντολής και από τη διοικητική άποψη θα αποτελεί απόδειξη ότι ο κάτοχος της είναι μέλος του προσωπικού ή εξαρτώμενο μέλος.

ΑΡΘΡΟ 4

Το προσωπικό και τα εξαρτώμενα μέλη του θα επωφελούνται των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, και με εκείνους τους όρους που ισχύουν για το προσωπικό με ίσο/συγκρίσιμο βαθμό στο Φιλοξενούν Εθνος, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.

ΑΡΘΡΟ 5

Η Εδρα της SEEBRIG θα έχει νομική προσωπικότητα, θα έχει την ικανότητα προς δικαιοπραξία και να αποκτά και να διαθέτει περιουσιακά στοιχεία. Το Φιλοξενούν Εθνος, όμως, και η Εδρα της SEEBRIG μπορεί να συμφωνήσουν ότι το Φιλοξενούν Εθνος θα ενεργεί εκ μέρους και για λογαριασμό της Εδρας της SEEBRIG σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία ως ενάγων ή εναγόμενος.

ΑΡΘΡΟ 6

Για το σκοπό της διευκόλυνσης της ίδρυσης, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας της Εδρας της SEEBRIG, θα είναι απαλλαγμένη σύμφωνα με το Άρθρο VI του Παραρτήματος Δ της Συμφωνίας MPFSEE από δασμούς και φόρους σε σχέση με τις δαπάνες στις οποίες θα υποβάλλεται προς το συμφέρον των αντικειμενικών στόχων που ορίζονται στην Συμφωνία ΜPFSEE και προς υπηρεσιακό και αποκλειστικό της όφελος.

ΑΡΘΡΟ 7

Τυχόν οικόπεδα, κτίρια ή σταθερές εγκαταστάσεις που παρέχονται για τη χρήση της Εδρας της SEEBRIG από το Φιλοξενούν Εθνος χωρίς χρέωση προς την έδρα, και που δεν απαιτούνται πλέον από την Εδρα, θα επιστρέφονται στο Φιλοξενούν Εθνος, και τυχόν αύξηση ή μείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που είχε παράσχει το Φιλοξενούν Εθνος ως αποτέλεσμα της χρήσης τους από την Εδρα θα προσδιορίζεται με συναίνεση των Υπουργών Αμύνης των Μερών (λαμβανομένου υπόψη τυχόν εφαρμοστέου δικαίου του Φιλοξενούντος Εθνους) και θα διανέμεται ή θα πιστώνεται ή θα χρεώνεται στα Μέρη της Συμφωνίας MPFSEE βάσει της αναλογίας με την οποία

είχαν συνεισφέρει στις κεφαλαιουχικές δαπάνες της Εδρας.

ΑΡΘΡΟ 8

Για να μπορέσει να λειτουργήσει ο κοινός προϋπολογισμός, η Εδρα της SEEBRIG μπορεί να διατηρεί χρήματα σε δολάρια Η.Π.Α., ή στο τοπικό νόμισμα του Φιλοξενούντος Εθνους και να κινεί λογαριασμούς στο εθνικό νόμισμα του Φιλοξενούντος Εθνους.

ΑΡΘΡΟ 9

Τα αρχεία και τα άλλα επίσημ έγγραφα της Εδρας της SEEBRIG που θα διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιεί η Εδρα αυτή ή που θα βρίσκονται στην κατοχή τυχόν αρμόδια εξουσιοδοτημένου μέλους της Εδρας θα είναι απαραβίαστα, εκτός εάν η Εδρα έχει παραιτηθεί από αυτήν την ασυλία. Η Εδρα, κατόπιν αιτήσεως του Φιλοξενούντος Εθνους, και παρουσία ενός εκπροσώπου αυτού του κράτους, θα εξακριβώνει τη φύση τυχόν εγγράφων για να επιβεβαιώσει ότι δικαιούνται ασυλίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 10

Ολες οι διαφορές μεταξύ των Μερών ή μεταξύ οποιωνδήποτε τέτοιων Μερώνκαι της Εδρας της SEEBRIG, αναφορικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, θα διευθετούνται σύμφωνα με το Άρθρο ΧIII της Συμφωνίας MPFSEE.

ΑΡΘΡΟ 11

Το παρόν Πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας MPFSEE.

ΑΡΘΡΟ 12

Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε κύρωση. Δέκα ημέρες μετά τη γνωστοποίηση προς τον θεματοφύλακα της ολοκλήρωσης των εσωτερικών τους διαδικασιών από τέσσερα Μέρη, το παρόν Πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει μεταξύ τους. Για τα υπόλοιπα Μέρη, θα αρχίσει να ισχύει δέκα ημέρες αφού γνωστοποιήσουν στον θεματοφύλακα την ολοκλήρωση των εσωτερικών τους διαδικασιών.

Εκκρεμούσης της έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου, αυτό θα εφαρμόζεται προαιρετικά από το Υπόγραφον Κράτος της Συμφωνίας MPFSEE στην επικράτεια της οποίας βρίσκεται η Εδρα.

Για το σκοπό αυτόν, το Υπόγραφον Κράτος στην επικράτεια του οποίουβρίσκεται η Εδρα, θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα που μπορεί να απαιτούνται σύμφωνα με την αντίστοιχη εσωτερική νομοθεσία του και θα γνωστοποιεί στον θεματοφύλακα την ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει η αποτελεσματική προαιρετική εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου.

Υπογράφεται στην Αθήνα στις 21 Ιουνίου 2000 σε επτά πρωτότυπα αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα.

Εκ μέρους των Κρατών Μερών της Συμφωνίας MPFSEE:

(Υπογραφές)

Κος ΙLΙΑ BOCKA, Αναπλ. Υπουργός Αμυνας

Κος VΕLΙΖΑΑ SHALAMANOV, Αναπλ. Υπουργός Αμυνας

Κος ΚΑDRΙ KADRIU, Αναπλ. Υπουργός Αμυνας

Κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Αναπλ. Υπουργός Εθνικής Αμυνας

Κος GIOVΑΝΙ RIVERA, Αναπλ. Υπουργός Αμυνας

Κος IΟΝ MIRCEA PLANGU

Υφυπουργός Αμυντικής Πολιτικής

Κος Αντιστράτηγος M. SENER ERUYGUR

Υφυπουργός Αμυνας

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν. ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ