ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3061 (ΦΕΚ Α΄ 245/15-10-2002)

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Yπουργείου Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσnονδιακού Yπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για τη συμμετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε. Υ.Ε.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η “Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για τη συμμετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.)” που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Μαίου 2001, της οποίας το κείμενο, σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (MPSOTC)

Το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, εφεξής καλούμενο ως “το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής”, και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, εφεξής καλούμενο ως “το Συμβαλλόμενο Μέρος”,

ΕΠΑΝΑΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την αφoσίωση τους στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η ανάπτυξη αμοιβαίας συνεργασίας θα συμβάλλει στην σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και θα βοηθήσει στη βελτίωση των καλών σχέσεων,

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η πολιτικοστρατιωτική συνεργασία αποτελεί το βασικό στοιχείο ενίσχυσης των δυνατοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια

και τη διατήρηση της ειρήνης,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη στη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ των χωρών σε θέματα Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (PSOs),

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της διαλειτουργικότητας των Ενόπλων Δυνάμεών τους, σύμφωνα με τις νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις των Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΚΟΠΟΣ

Ο βασικός σκοπός του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (εφεξής καλούμενου το “Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.”) είναι να βελτιώσει την εκπαίδευση σύμφωνα με τις νέες επιχειρησιακές απαιτήσεις των PSOs και να παρέξει το πεδίο για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών σχετικά με θέματα των PSOs.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΧΕΣ

Το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέξει τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις/διευκολύνσεις και την κατάλληλη υποδομή για την Υποστήριξη Επικοινωνιών και Πληροφορικών Συστημάτων, καθώς και την αναγκαία Διοικητική Μέριμνα και την “Υποστήριξη Φιλοξενούντος Εθνους” για την ακώλυτη λειτουργία του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. και την εκπλήρωση της αποστολής του.

Το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής και το Συμβαλλόμενο Μέρος (εφεξής καλούμενα ως “τα Συμβαλλόμενα Μέρη”) βεβαιώνουν ότι οι δραστηριότητες

του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. είναι σύμφωνες με τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. δεν κατευθύνεται κατά οποιουδήποτε άλλου κράτους και δεν έχει σκοπό να εκπαιδεύσει προσωπικό ή στρατιωτικές δυνάμεις κατά οποιασδήποτε άλλης χώρας ή ομάδας χωρών.

Η εκπαίδευση που προσφέρεται από το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. θα είναι διαφανής. Το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα θα γνωστοποιείται εγκαίρως, σύμφωνα με το άρθρο

5 παράγραφος 3, προς το Συμβαλλόμενο Μέρος και προς τους διεθνείς οργανισμούς.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου είναι σύμφωνες με τις θεμελιώδεις αρχές του Ο.Α.Σ.Ε. και θα βοηθήσει την εκπαίδευση ατόμων και μονάδων από το Συμβαλλόμενο Μέρος, ώστε να φέρουν σε πέρας PSOs που μπορεί να τους ανατεθούν από διεθνείς οργανισμούς.

Το παρόν Σύμφωνο δεν θίγει κατα οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων Μερών που απορρέουν από συνθήκες και συμφωνίες τις οποίες έχουν ήδη υπογραψει.

Το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να διεξαγει συζητήσεις και να συνάψει αλλες διμερείς συμφωνίες παρεμφερούς φύσεως με όλλες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Το Συμβαλλόμενο Μέρος θα ενημερώνεται αμέσως για τη σύναψη οποιασδήποτε τέτοιας Συμφωνίας.

Η αγγλική θα είναι η γλώσσα εργασίας του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.. Μπορούν να διατίθενται διερμηνείς σε άλλες γλώσσες, στο μέτρο του δυνατού, μετά από συνεννόηση μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Π.Κ.Ε.Ε. Υ.Ε.

Η αποστολή του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. είναι να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και καταρτιση υψηλού επιπέδου, με περιεκτική κάλυψη των PSOs, σε μόνιμο προσωπικό (Αξιωματικούς Επιτελείου, Διμοιρίτες, Διοικητές Λόχων και Μονάδων, Παρατηρητές), καθώς και σε πολυεθνικα στρατεύματα (Διμοιρίες, Λόχοι, Μοναδες), σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Επιπρόσθετα, το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. έχει την αποστολή να παρέχει την καταλληλη εκπαίδευση ανόλογα με τις αναγκες καθε αποστολής πανω σε όλες τις ουσιαστικές πλευρές των PSOS, σε επιτελικούς αξιωματικούς, στρατιωτικούς παρατηρητές και εθνικές ή πολυεθνικές δυνάμεις, πριν από την ανάπτυξη τους για μία συγκεκριμένη αποστολή, καθώς και στους αντικαταστάτες τους.

ΑΡΘΡΟ 4

ΙΔΡΥΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΠΑΓΩΓΗ

Το Π.Κ.Ε.Ε. Υ.Ε. είναι ένας φορέας επανδρωμένος με προσωπικό των τριών Κλαδων των Ενόπλων Δυναμεων, ο οποίος υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας του Συμβαλλόμενου Μέρους Υποδοχής.

Το οργανόγραμμα του Π.Κ.Ε.Ε. Υ.Ε. φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”, το οποίο μπορεί να τροποποιείται από το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του Π.Κ.Ε.Ε. Υ.Ε..
Το μόνιμο προσωπικό του Π.Κ.Ε.Ε.γ.Ε. (τόσο το διδακτικό όσο και το διοικητικό) θα αποτελείται από στρατιωτικούς (Στρατού Ξηρας, Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας), καθώς και από πολιτικό προσωπικό.

Το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής θα παρέχει όλο το αναγκαίο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, εκτός από τις ακόλουθες θέσεις που

μπορούν να πληρωθούν από διεθνές προσωπικό, μετα από προηγούμενη συμφωνία μεταξύ του Συμβαλλόμενου Μέρους Υποδοχής και οποιασδήποτε άλλης ενδιαφερόμενης χώρας και την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Αμοιβαίας Κατανόησης:

α. Επιτελικοί Αξιωματικοί

β. Εκπαιδευτές.

Το Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να παρέχει εκπαιδευτές μετά την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Αμοιβαίας Κατανόησης.

Το Συμβαλλόμενο Μέρος διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το προσωπικό του από το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε., μετά από έγκαιρη ειδοποίηση προς το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής. Η ειδοποίηση αυτή πρέπει να γίνει με επίσημη έγγραφη διακοίνωση της αρμόδιας αρχής του Συμβαλλόμενου Μέρους προς το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής ένα (1) μήνα πριν.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. θα παρέχει τα ακόλουθα Σχολεία:

α. Πολυεθνικό PSOS Σχολείο Αξιωματικών (βασικό και προχωρημένο)

1) Διαρκεια: δύο (2) εβδομαδες.

2) Αριθμός Σχολείων ανα έτος: τέσσερα (4).

3) Προορίζεται για Kαtώτερους και ανώτερους αξιωματικούς (εκπαίδευσηεκπαιδευτών).

4) Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η ετοιμασία αξιωματικών για καθήκοντα σχετιζόμενα με PSOS και για αποστολές ως στρατιωτικοί παρατηρητές, επιθεωρητές εκλογών ή όλλες αποστολές PSOS, για την υποστήριξη αντίστοιχων διεθνών οργανισμών.

5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή ανα πρόγραμμα: πέντε (5) εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί

β. Πολυεθνικό Σχολείο (βασικό και προχωρημένο) Λόxων PSΟs 1) Διαρκεια: δύο (2) εβδομάδες. Κατά την πρώτη εβδομάδα η εκπαίδευση θα

διεξάγεται ανα Διμοιρία, ενώ κατά τη δεύτερη εβδομάδα ανά Λόχο.

2) Αριθμός Σχολείων ανά έτος: δύο (2).

3) Ο σκοπός του Σχολείου είναι η εκπαίδευση και η ετοιμασία διμοιριών και Λόχων για συμμετοχή σε PSOS, είτε σε πολυεθνικούς είτε σε εθνικούς σχηματισμούς, καθώς και για την παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης προσαρμοσμένης στις αναγκες της κάθε αποστολής πριν από την αναπτυξη τους σε συγκεκριμένη αποστολή. Το Σχολείο περιλαμβάνει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά (ασκήσεις) μαθήματα που παραδίδονται “σε αίθουσα” και στο πεδίο.

4) Η ελαχιστη εθνική συμμετοχή είναι μία οργανική διμοιρία.

γ. Πολυεθνικό Σχολείο Διοικητικής Μέριμνας PSOs

1) Διαρκεια: μία (1) εβδομάδα.

2) Αριθμός Σχολείων ανά έτος: ένα (1).

3) Ο σκοπός του Σχολείου είναι η εκπαίδευση και η ετοιμασία αξιωματικών από διαφορες χώρες για τοποθέτηση ως Επιτελικών Αξιωματικών Διοικητικής

Μέριμνας σε Αρχηγεία Πολυεθνικών Ταξιαρχιών ή σε Πολυεθνικό Αρχηγεία υποστήριξης και/ή σε Εθνικές Δυναμειςγια τη διεξαγωγή PSOs.

4) Το Σχολείο περιλαμβάνει τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό (ασκήσεις) μαθήματα που παραδίδονται σε αίθουσες διδασκαλίας και σε πεδία ασκήσεων.

5) Μέγιστη Εθνική συμμετοχή: πέντε (5) εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί

δ. Σχολείο Επιθεωρητών/Συνοδών CFE

1) Διαρκεια: δύο (2) εβδομαδες.

2) Αριθμός Σχολείων ανά έτος: ένα (1).

3) Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η ετοιμασίαεπιλεγμένων ατόμων στην εκτέλεση καθηκόντων ως Επιθεωρητές και Συνοδοί μέσα στο πλαίσιο της Συνθήκης για τις Συμβατικές Δυναμεις της Ευρώπης (CFE).

4) Το Σχολείο περιλαμβάνει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά (ασκήσεις) μαθήματα.

5) Μέγιστη εθνική συμμετοχή: πέντε (5) εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί

Μετά την αποφοίτηση, οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν επίσημα πιστοποιητικά εκπαίδευσης, τα οποία εκδίδονται από το Π.Κ.Ε.Ε. Υ.Ε..

Κατά τη διάρκεια του Μαίου εκάστου έτους, το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής θα χορηγεί το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα για το επόμενο έτος προς το Συμβαλλόμενο Μέρος και προς τους διεθνείς οργανισμούς.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αναφορικά με τα προγράμματα μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής, το

οποίο είναι υποχρεωμένο να ειδοποιήσει το Συμβαλλόμενο Μέρος έξι (6) μήνες πριν τη θέση σε ισχύ των νέων διατάξεων.

ΑΡΘΡ0 6

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1.Οι απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με το μέγεθος της συμμετοχής (αριθμός μελών μόνιμου προσωπικού ή στρατευμάτων) και οι διαδικασίες μεταφοράς, εξοπλισμού, εκτελωνισμού κατά την είσοδο και την έξοδο, καθώς και άλλες λεπτομέρειες, θα παρέχονται από τον αρμόδιο φορέα του Συμβαλλόμενου Μέρους προς τον αντίστοιχο φορέα του Συμβαλλόμενου Μέρους Υποδοχής, προκειμένου να επιτρέπουν στο Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής να σχεδιάσει την υποδοχή και τη μεταφορά από το σημείο εισόδου προς το Π.Κ.Ε.Ε. Υ.Ε..

Οι πιο πάνω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία άφιξης των συμμετεχόντων, με την αποστολή μιας “Αναφορά Συμμετοχής”.

Το Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να αποστέλλει στο Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. για στρατιωτική εκπαίδευση οργανικές Διμοιρίες ή Λόχους, πλήρως εξοπλισμένους, και θα συντονίζεται με το Συμβαλλόμενο Μέρος γποδοχής για τη διάρθρωση της δύναμης του, καθώς και για τις λεπτομέρειες της άφιξης, της διαμονής και της αναχώρησης.

Το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, να οργανώνει ειδικά τους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να σχηματίσει την κατάλληλη δύναμη για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης.

Οι άδειες ή οι ημερήσιες απαλλαγές κανονικά δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Σε επείγουσες καταστάσεις και μετά από έγγραφη

ειδοποίηση από την αρμόδια αρχή του Συμβαλλόμενου Μέρους, ο Διοικητής του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. μπορεί να χορηγεί σύντομες άδειες είτε για την Ελλάδα είτε για τη χώρα προέλευσης.

Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος πρέπει να φορούν είτε στολή υπηρεσίας είτε στολή εκστρατείας, όπως θα καθορίζεται στο

πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Οι αλλοδαποί εκπαιδευόμενοι (στρατιωτικοί ή πολίτες) θα συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας των Ενόπλων Δυνάμεων του Συμβαλλόμενου Μέρους Υποδοχής.

ΑΡΘΡΟ 7

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που διαπράττεται μέσα στο έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους Υποδοχής, το στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό του Συμβαλλόμενου Μέρους θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ποινικών αρχών του τελευταίου.

Ο Διοικητής του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. έχει την εξουσία να εκδίδει διαταγές σχετικά με τη λειτουργία του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε., προς όλους τους υφιστάμενους του, καθώς και προς όλους τους εκπαιδευόμενους. Ολο το προσωπικό οφείλει να υπακούει τις διαταγές αυτές, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς.

3. Η ιεραρχία και η πειθαρχία μέσα στην εθνική στρατιωτική δύναμη του Συμβαλλόμενου Μέρους καθορίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς του.

4.Η επίσημη αλληλογραφία του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. θα διεξάγεται μέσω των αρμόδιων αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου, σωματικής βλάβης ή ζημιών που μπορούν να συμβούν στο προσωπικό ή στην περιουσία των Συμβαλλόμενων Μερών και προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους κατά την παροχή υπηρεσιών βάσει των όρων της παρούσας Συμφωνίας.

Αξιώσεις μπορούν να εγερθούν μόνον αν η πράξη ή η παράλειψη έλαβε χώρα από πρόθεση ή βαρεία αμέλεια. Σε αυτή την περίmωση, οι αξιώσεις θα διευθετούνται με απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών χωρίς προσφυγή στη δικαιοδοσία τρίτου.

Σε περίπτωση θανάτου, σωματικής βλάβης ή ζημιών που προκαλούνται σε τρίτους από το προσωπικό του Συμβαλλόμενου Μέρους που ενεργεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμφωνούν στην καταβολή αποζημίωσης. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, η υπόθεση θα παραπεμφθεί στα αρμόδια Δικαστήρια της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3.Σε περίπτωση αξιώσεων αποζημιώσεως κατά μελών του προσωπικού του Συμβαλλόμενου Μέρους προερχόμενων από πράξεις ή παραλείψεις που δεν έχουν λάβει χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει των όρων της παρούσας Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμφωνήσουν για την καταβολή αποζημίωσης μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνθήκες της υπόθεσης. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία ικανοποιητική για τον ζημιωθέντα, η υπόθεση θα παραπεμφθεί στα αρμόδια Δικαστήρια της Ελληνικής Δημοκρατίας.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Η υποστήριξη διοικητικής μέριμνας του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε. αποτελεί ευθύνητου Συμβαλλόμενου Μέρους Υποδοχής.

2.Οι λεπτομέρειες της “Υποστήριξης Φιλοξενούντος Εθνους” θα καθοριστούν σε χωριστό Μνημόνιο Αμοιβαίας Κατανόησης που θα υπογραφεί μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών.

Το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής είναι υπεύθυνο να διατηρεί τη “Διμοιρία Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης” στην κατάλληλη ισχύ και ετοιμότητα προκειμένου να παρέχεται η αναγκαία υποστήριξη για την ομαλή λειτουργία του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε..

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύεται απευθείας από τα ίδια τα Συμβαλλόμενα Μέρη μέσω αμοιβαίων διαπραγματεύσεων και χωρίς προσφυγή σε εξωτερική δικαιοδοσία.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να προτείνουν έγγραφες τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε άρθρο της παρούσας Συμφωνίας.

Αν συμφωνηθούν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 12.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 4 παράγραφος 2 και 5 παράγραφος 4, τα οποία προβλέπουν αλλαγές που μπορούν να γίνουν μονομερώς από το Συμβαλλόμενο Μέρος Υποδοχής.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής των διπλωματικών διακοινώσεων σχετικά με την ολοκλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών. Εν τούτοις, όπου αυτό είναι εφικτό, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας από την ημερομηνία υπογραφής της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η παρούσα Συμφωνία ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός αν τα Συμβαλλόμενα Μέρη αποφασίσουν διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 14

ΛΗΞΗ

Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ανά πάσα στιγμή.

Οποιοδήποτε από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη ενδιαφέρεται να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία, θα αποστείλει μία έγγραφη ειδοποίηση προς το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος.

Η λήξη θα πραγματοποιήσει αποτελέσματα ένα μήνα μετά τη λήψη της έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντοςάρθρου.

Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμή οικονομικά ζητήματα ή αξιώσεις κατά το χρόνο της λύσης, το παρόν Σύμφωνο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να τακτοποιηθούν οριστικά τα συγκεκριμένα θέματα.

Η παρούσα Συμφωνία συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, το καθένα από αυτά στην αγγλική, την ελληνική και τη σερβική γλώσσα. Όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορών στην ερμηνεία, θα υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Μαίου 2001.

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΌ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ

(υπογραφή) (υπογραφή)

ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δρ. ΣΛΟΜΠΟΝΤΑΝ

ΚΡΑΠΟΒΙΤΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ “Α” Οργανόγραμμα του Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.

ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΜΕ FAX
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και της Συμφωνίας που κυρώνεται προσωρινώς και οριστικώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΟIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2002