ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3060/2002 ΦΕΚ Α΄242/11-10-2002

Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Άρθρο 1
Δειγματοληπτικός έλεγχος λογοριασμών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

1. Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκδίδει κατ`έτος πρόγραμμα ελέγχου λογαριασμών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εκτός από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Με το πρόγραμμα καθορίζονται:
α) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δίκαιου που θα ελεγχθούν ,
β) η περίοδος της διαχείρισης ανά οικονομικά έτη που θα υποβληθεί στον έλεγχο,
γ) το ποσοστό της δειγματοληψίας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά λιγότερες από τριάντα πράξεις διαχείρισης και το 5% των πιστώσεων του προϋπολογισμού κάθε οικονομικού έτους που ελέγχεται,
δ) το όριο ανοχής σφάλματος, η υπέρβαση του οποίου επιβάλλει τη διενέργεια καθολικού ελέγχου, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 1,5% των πράξεων διαχείρισης ή του ύψους των πιστώσεων που ελέγχθηκαν,
ε) ο χώρος διενέργειας του ελέγχου, που μπορεί να είναι και το κατάστημα του νομικού προσώπου που ελέγχεται ή άλλος χώρος όπου φυλάσσoνται τα κρίσιμα στοιχεία
στ) η ημερομηνία περατώσεως του ελέγχου.

2. Το πρόγραμμα ελέγχου κοινοποιείται, μέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοσή του, στους αρμόδιους για την εποπτεία των νομικών προσώπων Υπουργούς και στα νομικά πρόσωπα τα οποία θα υποβληθούν στον έλεγχο.

3. Ο έλεγχος διενεργείται από τις αρμόδιες καθ` ύλην υπηρεσίες επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή από ομάδες ελέγχου οριζόμενες από τον Πρόεδρο για το σκοπό αυτόν. Το νομικό πρόσωπο για το οποίο αποφασίστηκε ο επιτόπιος έλεγχος ενημερώνεται από τον αρμόδιο επίτροπο ή τον Πρόεδρο για την ημερομηνία ενάρξεως του ελέγχου πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του ελέγχου.
Κατά ταν επιτόπιο έλεγχο μπορεί να παρίσταται και εκπρόσωπος του νομικού προσώπου. Για κάθε νομικό πρόσωπο συντάσσεται μετά τον έλεγχο και ειδική έκθεση, στην οποία διατυπώνονται αιτιολογημένως και παρατηρήσεις σχετικές με τη βελτίωση της διαχείρισης του νομικού προσώπου και η οποία αποστέλλεται στους αρμόδιους φορείς.

4. Η Ολομέλεια προγραμματίζει τους ανωτέρω ελέγχους έτσι ώοτε τα νομικά πρόσωπα να υποβάλλονται σε έλεγχο τουλάχιστον κάθε τέσσερα (4) χρόνια.

5. Σε επείγουσες ή έκτακτες περιπτώσεις το πρόγραμμα ελέγχου για μεμονωμένα νομικά πρόσωπα δύναται να εκδώσει και ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου οπότε ισχύουν τα ανωτέρω αναλόγως εφαρμοζόμενα.

6. Κατά τα λοιπά εφφμόζονται οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 774/1960 (ΦΕΚ 189 Α/) και 1225/1981 (ΦΕΚ 304 Α/), όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 2
Ελεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημόσιων έργων

Η παρ. 1 του όρθρου 8 του Ν. 2741/1900, με το οποίο αντικαταστάθηκε εν μέρει η παρ. 7 του άρθρου 19 του Π .Δ. 774/1980 “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κλπ.” (ΦΕΚ 189 Α΄), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 2145/1993, τροποποιείται ως εξής:
“Για τις προμήθειες αγαθών του άρθρου 1 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄), η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών ή ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ, καθώς και για την εκτέλεση έργων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή ΟΡΥανισμούς, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών ή δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (2.900.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομψότητας της οικείας συμβάσεως, πριν από τη σύναψή της, από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το προηγούμενο εδάφιo ισχύει και στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όταν το προϋπολογιζόμενο οικονομικό αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών ή ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ.
Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύμβαση που συνάπτεται είναι άκυρη. Για το σκοπό του ελέγχου υποβάλλεται στο Κλιμάκιο από τον αρμόδιο Υπουργό ή φορέα ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ιδίως δε αυτά των οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την κείμενη νομοθεσία τον αποκλεισμό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. Τα έγγραφα και τα στοιχεία, η έλλειψη των οποίων επιφέρει τον αποκλεισμό της επιχείρησης από το διαγωνισμό, μπορούν να συμπληρωθούν (υποβληθούν) και μετά την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά πριν την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
Σχετικό: παρ.3 άρθρ.9 Ν.3090/2002
Ο αρμόδιος Υπουργός ή φορέας μπορεί να ζητεί τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και για επί μέρους φάσεις της σχετικής διαδικασίας που προηγούνται της σύναψης της οικείας συμβάσεως. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη διαβίβαση σε αυτό του σχετικού φακέλου.
Τα Κλιμάκια συγκροτούνται από έναν Σύμβουλο και δύο Παρέδρους.
“Τον Πάρεδρο μπορεί να αναπληρώνει Εισηγητής με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του ως δόκιμου Εισηγητή.”
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρου 57 ν.3659/2008,ΦΕΚ Α 77/7.5.2008.Ισχύς από 8.6.2008.
Αιτήσεις ανακλήσεως των Πράξεων των Κλιμακίων σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγματα ή το νόμο υποβάλλονται στη γραμματεία του αρμόδιου τμήματος από αυτόν που έχει σπουδαίο έννομο συμφέρον προς τούτο ή από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας χάριν του δημοσίου συμφέροντος, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της Πράξεως του Κλιμακίου στον οικείο φορέα και στον Γενικό Επίτροπο. Η αίτηση ανακλήσεως κοινοποιείται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με επιμέλεια του αιτούντος, σε καθέναν που έχει έννομο συμφέρον. Ο Πρόεδρος του Τμήματος μπορεί να διατάξει τη γνωστοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο της αιτήσεως ανακλήσεως και σε άλλους που έχουν κατά την κρίση του έννομο συμφέρον. Στις περοπώσεις ασκήσεως αιτήσεως ανακλήσεως έχουν δικαίωμα να υποβάλουν σημειώματα και αυτοί που έχουν έννομο συμ~ρoν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση των αιτήσεων στη Γραμματεία του αρμόδιου Τμήματος. Η προθεσμία για την υποβολή σημειωμάτων μπορεί να παραταθεί για τρεις (3) ακόμη εργάσιμες ημέρες. Τις αιτήσεις ανακλήσεως εξετάζει Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο και αποφαίνεται επ` αυτών μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμεςημέρες από την κατάθεσή τους. Άλλη αίτηση ανακλήσεως δεν επιτρέπεται Το ίδιο Τμήμα εκδικάζει και την άρση της αμφισβήτησης για την έννοια των διατάξεων τυπικού νόμου, αν εκδόθηκαν γι` αυτές αντίθετες Πράξεις ή Πρακτικά Κλιμακίων ή συνθέσεων αυτών ή υπάρχει αμφιβολία για την αληθινή έννοια αυτών. Η αμφισβήτηση φέρεται ενώπιον του Τμήματος με πρωτοβουλία αυτού που έχει έννομο συμφέρον ή αυτεπαγγέλτως από τον προεδρεύοντα του οικείου Κλιμακίου ή από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση αμφιβολίας η οικεία σύνθεση του Κλιμακίου παραπέμπει αμέσως το ζήτημα στο Τμήμα με πρακτικό της. Το Τμήμα οφείλει να εκδώσει πράξη άρσεως της αμφισβήτησης ή της αμφιβολίας μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση αυτής στη Γραμματεία του.
Άρθρο 3
΄Ελεγχος συμβάσεων για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών

Οι συμβάσεις για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών σε έργα εκτελούμενα από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις, που έχουν συναφθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής, υποβάλλονται, κατ` εξαίρεση των προβλεπομένων στην παρ. 7 του άρθρου 19του Π.Δ. 774/1980, όπως ισχύει, για έλεγχο νομιμότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.). Στις περοπώσεις αυτές η συναφθείσα σύμβαση υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.) μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής. Εάν η σύμβαση και ο σχετικός φάκελος δεν υποβληθούν για έλεγχο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή εάν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.) αποβεί αρνητικός, η σύμβαση θεωρείται ως μηδέποτε συναφθείσα.
Άρθρο 4
Υπηρεσίες Επιτρόπων -Κλάδος Πληροφορικής

1. Το στοιχείο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 2721/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
“β. Οι θέσεις των Επιτρόπων πληρούνται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με μετάταξη, κατόπιν αιτήσεως από τους υπηρετούντες στο Ελεγκτικό Συνέδριο προϊσταμένους Τμήματος, που ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ4 (Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών) και έχουν άνω των δεκαπέντε (15) ετών υπηρεσία σε αυτό.”

2. Για τη στελέχωση των Υπηρεσιών Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ογδόντα εννέα (89) από τις κενές οργανικές θέσεις του προσωπικού του, κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μετατρέπονται σε θέσεις του κλάδου οικονομολόγων-λογιστών. Στις θέσεις αυτές διορίζονται, ύστερα από διαγωνισμό, πτυχιούχοι οικονομικού τμήματος ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τίτλο σπουδών στη λογιστική ή με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε λογιστικές εργασίες.

3. Οι ΟΡΥανικές θέσεις των Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που συνεστήθησαν με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 2721/1999 αυξάνονται κατά μία (1) και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε τρεις (3). Η προστιθέμενη νέα οργανική θέση ονομάζεται “Γενικού Συντονιστή Διοικητικής υποστήριξης”.

4. Οι οργανικές θέσεις του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου αυξάνονται κατά πέντε (5) με μετατροπή αντίστοιχων θέσεων του Κλάδου ΠΕ Δικαστικών Υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο συνολικός αριθμός αυτών ορίζεται σε επτά (7).
Άρθρο 5
Πάρεδροι

Στην παρ. 2 του άρθρου 71 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν.1756/1988), όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

“Για μία τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προάγεται κατ` εκλογή εισηγητής με πέντε (5) έτη υπηρεσίας, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του ως δόκιμου εισηγητή.”
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 6
Συμβούλιο Επικρατείας

1. Ο αριθμός των Παρέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας αυξάνεται κατά δύο (2) και ο συνολικός αριθμός τους ορίζεται σε πενήντα (50).

2. Οι διατάξεις του άρθρου 10του Ν.1330/1983 (ΦΕΚ 26 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως για τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της /Ενωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Άρθρο 7
Σύσταση νέων οργανικών θέσεων σε Υπηρεσίες αρμοδιότητος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης συνιστώνται:
α) δέκα (10) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με διετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται για μία ακόμη διετία,
β) δεκαεννέα (19) θέσεις ΠΕ κατηγορίας εκ των οποίων δέκα (10) κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, έξι (6) κλάδου ΠΕ Μεταφραστών και τρεις (3) κλάδου ΠΕ Πληροφορικής,
γ) έξι (6) θέσεις ΤΕ κατηγορίας εκ των οποίων τρεις (3) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και τρεις (3) κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και
δ) μια (1) θέση ΔΕ κατηγορίας, κλάδου ΔΕ Τεχνικών, Ειδικότητας Οδηγών.

2. Στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας συνιστώνται:
α) δώδεκα (12) θέσεις Π Ε κατηγορίας εκ των οποίων πέντε (5) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τρεις (3) κλάδου ΠΕ Χημικού- Βιοχημικού- Τοξικολόγων και τέσσερις (4) κλάδου ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παθολογοανατόμου,
β) δεκατέσσερις (14) θέσεις ΤΕ Κατηγορίας εκ των οποίων έξι (6) κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, οκτώ (8) κλάδου ΤΕ ΥΥείας -Πρόνοιας Ειδικότητας Τεχνολόγων Εργαστηρίων,
γ) έξι (6) θέσεις κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων-Χειριστών Η/Υ και
δ) δεκατρείς (13) οργανικές θέσεις ΥΕ κατηγορίας κλάδου Νεκροτομών.
“Η κατανομή των ανωτέρω θέσεων, καθώς και όλων των Οργανικών θέσεων των ιατροδικαστών και του λοιπού προσωπικού των ιατροδικαστικών υπηρεσιών, όπως και η ανακατανομή τους, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.”
Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.2 άρθρο 16 Ν.3472/2006,ΦΕΚ Α 135/4.7.2006.
Σχετικό:με το εδ.β΄ της παρ.2 του άρθρου 60 του Ν. 3160/2003 (Α΄ 165) ορίσθηκαν τα εξής: “Στους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Παθολογοανατόμων και ΥΕ Νεκροτόμωντων Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών χορηγείται, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς των υπηρεσιών τους, επίδομα ειδικών συνθηκών οριζόμενο κατά μήνα σε 240 ευρώ.

3. Στα Καταστήματα Κράτησης της χώρας συνιστώνται:
α) είκοσι (20) θέσεις του κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων,
β) εξήντα (60) θέσεις ΤΕ Κατηγορίας εκ των οποίων τριάντα (30) κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, δέκα (10) κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και είκοσι (20) κλάδου ΤΕ Υγείας -Πρόνοιας Ειδικότητας Νοσηλευτικής.
Σχετικό: 59 Ν.3659/2008,ΦΕΚ Α` 77/7.5.2008 (ισχύς από 8.6.2008) σχ.με αύξηση θέσων της παρ.3 του παρόντος άρθρου.

4. Στις Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας συνιστώνται σαράντα (40) θέσεις κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και εξήντα (60) θέσεις κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.

5. Στα έμμισθα Yπoθηκοφυλακεία του Κράτους και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου συνιστώνται:
α) εξήντα επτά (67) θέσεις ΠΕ κατηγορίας εκ των οποίων εξήντα (60) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και επτά (7) θέσεις κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και
β) οκτώ (8) θέσεις ΤΕ κατηγορίας κλάδου Πληροφoρικής.

6. Στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Κοζάνης συνιστώνται οι εξής θέσεις μόνιμου προσωπικού:
α) μία (1) θέση ΠΕ Ψυχολόγων,
β) μία (1) θέση ΠΕ Διδακτικού-Προσωτηκού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
γ) μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
δ) μία (1) θέση ΤΕ Υγείας -Πρόνοιας (ειδικότητα κοινωνικής εργασίας),
ε) τρεις (3) θέσεις ΔΕ Επιμελητών Πρόνοιας,
στ) μία (1) θέση ΔΕ Μαγείρων και
ζ) μία (1) θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.

7. Στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Βόλου συνιστώνται οι εξής θέσεις μόνιμου προσωπικού:
α) μία (1) θέση ΠΕ Ψυχολόγων,
β) μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού-Λογισπκού,
γ) μία (1) θέση ΤΕ Υγείας -Πρόνοιας (ειδικότητα κοινω-νικής εργασίας),
δ) τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ Επιμελητών Πρόνοιας,
ε) μία (1) θέση ΔΕ Μαγείρων,
στ) μία (1) θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και
ζ) μία (1) θέση ΔΕ Φύλαξης.
Άρθρο 8
Υποθηκοφυλακεία

1. Στα άρθρα 7 και 14 του Ν. 325/1976 η υπάρχουσα διάταξη αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2, που έχει ως εξής:
“2. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, με εξαίρεση τα δάνεια εκείνα προς τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς, τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους και τις επιχειρήσεις των οργανώσεων αυτών, για τα οποία ισχύουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ευνοϊκές ρυθμίσεις, καταβάλλει για την εγγραφή υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης ή κατάσχεσης σε ακίνητα των oφειλετών της, προς εξασφάλιση και ικανοποίηση των απαιτήσεων της από τη χορήγηση δανείων, τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 12 του Ν. 325/1976 και στην παράγραφο 18του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996.”

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου τίθεται σε ισχύ με την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 9
Μεταθέσεις συμβολαιογράφων

Η παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 2830/2000 “Κώδικας Συμβολαιογράφων” αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Για τις αιτήσεις μεταθέσεων αποφασίζει το πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο του Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η θέση για πλήρωση, μέσα στο μήνα Μάρτιο, μετά από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης που υποβάλλεται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους. Στο πιο πάνω συ μβούλιο το οποίο είναι αυτό που προβλέπεται για τους υπαλλήλους των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο άρθρο 23 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2993/2002, συμμετέχουν αντί των υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και Εισαγγελιών δύο συμβολαιογράφοι, που ορίζονται μετους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 3 του “Κώδικα ΣυμβολαΙΟΥράφων”. Για τη λήψη απόφασης μετάθεσης λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

α) η αρχαιότητα,

β) σοβαροί λόγοι υγείας,

γ) η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος και

δ) τίτλοι σπουδών.

Η μετάθεση είναι υποχρεωτική για τον αιτούντα και εκτελείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.”
Άρθρο 10
Νομοπαρασκευαστικές επιτροπές

Το στοιχείο της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 αντικαθίσταται ως εξής:
“β) Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να συνιστώνται ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης από δικαστικούς λειτουργούς και καθηγητές πανεπιστημίου, εν ενεργεία ή μη, δικηγόρους εν ενεργεία, υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥπουΡΥείου Δικαιοσύνης ή άλλων υπηρεσιών, καθώς και από πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες ειδικές γνώσεις ή εμπειρία. Στην περίπτωση που οι σχεδιαζόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις αφορούν τους δικηγόρους, στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή συμμετέχει και δικηγόρος προτεινόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔικηΥορικού Συλλόγου Αθηνών. Καθήκοντα γραμματέων σε καθεμία από τις επιτροπές αυτές ανατίθενται με την ίδια απόφαση σε μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δικηγόρους ή υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι επιτροπές περατώνουν το έργο τους μέσα στην προθεσμία που ορίζει η απόφαση για τη συγκρότηση τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται
Στους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς των επιτροπών καταβάλεται αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τις κείμενες για τις αποζημιώσεις των μελών συλλογικών οργάνων διατάξεις.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναπληρούμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μπορεί να προεδρεύει στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που λειτουργούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.”
Άρθρο 11
Άδειες σε μητέρες δικαστικές υπαλλήλους

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 5 του άρθρου 40 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 2812/2000, ΦΕΚ 67 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
“1. Στις υπαλλήλους χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.
2. ΄Οταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που έχει χορηγηθεί παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. ΄Οταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος πέντε (5) μηνών.
5. Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές μέσα στο πρώτο εξάμηνο μετά την περάτωση της διαδικασίας της υιοθεσίας και εφόσον το υιοθετούμενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.”

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 2812/2000) αντικαθίσταται ως εξής:
“2. Στις μητέρες υπαλλήλους ο χρόνος εργασίας μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά μία (1) ώρα εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Η μητέρα δικαστική υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου. Η μητέρα δικαστική υπάλληλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων των δύο προηγούμενων εδαφίων κατά το διάστημα που ο άλλος γονέας έχει λάβει τη γονική άδειατηςπαραγράφου 1 του άρθρου 41.”
Άρθρο 12
Επανάληψη της διαδικασίας

Στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται μετά το άρθρο 525 νέο άρθρο με αριθμό 525Α, που έχει ως εξής:
“Επανάληψη της διαδικασίας κατά το μέρος που κρίθηκε ότι το Δημόσιο δεν υπέχει υποχρέωση σε αποζημίωση ή επιδικάσθηκε ανεπαρκής αποζημίωση στις περιπτώσεις του άρθρου 533 μπορεί να ζητήσει εκείνος που ζημιώθηκε, εφόσον έχει διαπιστωθεί με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παραβίαση, εκ μέρους του Ελληνικού Κράτους, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά τη διαμόρφωση της οικείας κρίσης.”
Άρθρο 13

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2002

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ