ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙθ. 3057 (ΦΕΚ Α΄ 239/10.10.2002)

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπoυργείoυ Πολιτισμού και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Άρθρο 1

Το άρθρο 41 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

“Αρθρο 41

Αντιμετώπιση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις

1. Κάθε πρόσωπο που παρευρίσκεται ή συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιονδήποτε τρόπο στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητικών σωματείων, των τμημάτων αμειβόμενων αθλητών (Τ.Α.Α.) και των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών (Α.Α.Ε.) πριν, στη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων, oφείλει να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φίλαθλoυ πνεύματος.

2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια αθλητών, προπονητών, μελών διοικήσεων αθλητικών σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή διαιτητών που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ φιλάθλων.

3. Η με οποιονδήποτε υπαίτιο τρόπο συμμετοχή σε πράξεις που δυσφημούν τον αθλητισμό, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση που συνεκτιμάται από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, όπως ορίζεται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις ή τις διατάξεις των οικείων κανονισμών ή από άλλες διατάξεις.

4. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του αντιτίμου του εισιτηρίου των αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χεφοσφαίρισης περιέρχεται ως πόρος στα ασφαλιστικά ταμεία του αστυνομικού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Χ.-Τ.Α.Υ.Α.Π.). Τα ανωτέρω έσοδα επιμερίζονται κατά ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) στο Ε.Τ.Ε.Χ. και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) στο Τ.Α.Υ.Α.Π. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται η διαδικασία είσπραξης των εσόδων, η διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.”
Άρθρο 2

Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41Α που έχει ως εξής:

“Αρθρο 41Α Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.). Η Επιτροπή αποτελείται από: α) δύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, β) έναν (1) ανώτερο ή ανώτατο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. με εμπειρία στα θέματα που χειρίζεται η Επιτροπή, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ολυμπακής Επιτροπής, και κατά περίπτωση, ανάλογα με το άθλημα του οποίου θέματα αντιμετωπίζει, από: – έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, έναν (1) εκπρόσωπο της Ενωσης Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Ε.Π.Α.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβόμενων ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.), όταν πρόκειται για θέματα ποδοσφαίρου, – έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθoσφαιρικών Εταιριών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Κ.), όταν πρόκειται για θέματα καλαθοσφαίρισης, – έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.), όταν πρόκειται για θέματα πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης ή υδατοσφαίρισης, αντίστοιχα. Η Δ.Ε.Α Β. συνεδριάζει σε επταμελή σύνθεση όταν πρόκειται για θέματα ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης, σε πενταμελή σύνθεση όταν πρόκειται για θέματα πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης και σε πλήρη σύνθεση με συμμετοχή όλων των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση λήψης απόφασης για θέματα γενικότερου ενδιαφέρoντος.

2. Τα μέλη της Δ.Ε.Α.Β. ορίζονται για θητεία τριών (3) ετών με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος μεταξύ των εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και ο γραμματέας, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στον πρόεδρο, στα μέλη και στον γραμματέα της Επιτροπής καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού και εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 2362/1995, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι εν γένει δαπόνες λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β. καλύπτονται από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 49 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β.

3. Η Διαρκης Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) έχει ως έργο: α) τη διαρκή μελέτη του φαινομένου της κάθε μορφής βίας στον αθλητισμό, την αναζήτηση των αιτίων που το προκαλούν και την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, β) την εισήγηση στους αρμόδιους φορείς για τη συνεχή και υπεύθυνη πληροφόρηση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με την έκταση του φαινομένου της βίας στους αθλητικούς χώρους, γ) τη μέριμνα ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη σπουδαιότητα του ρόλου τους κατά την παρουσίαση των αθλητικών γεγονότων, δ) τη μέριμνα, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων που ρυθμίζουν την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας, την προστασία και την ασφάλια των αθλουμένων και των θεατών στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα, ε) την εισήγηση κάθε άλλου πρόσφορου μέτρου, που κατά τη γνώμη της απαιτείται, για την εξασφάλιση της ευταξίας κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις, στ) τη συνεργασία με τις διοργανώτριες κατά το νόμο αθλητικές ενώσεις, ομοσπονδίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους, καθώς και με τις αστυνομικές αρχές, αναφορικά με τη λήψη των ειδικότερων μέτρων τάξης στις συναντήσεις που διεξάγονται στη χώρα, στο πλαίσιο των εθνικών πρωταθλημάτων και του κυπέλλου Ελλάδας των ομαδικών αθλημάτων, ζ) την υποβοήθηση των αστυνομικών αρχών σχετικά με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων, η) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενημερωτικού ή επιμoρφωτικoύ χαρακτήρα με σκοπό την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, ιδίως μεταξύ των νέων και την πρόληψη του φαινομένου της βίας στους αγωνιστικούς χώρους, θ) τη γνωμοδότηση, όταν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης επικινδυνότητας αθλητικών συναντήσεων, για τη μη χορήγηση εισιτηρίων από το γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. στο φιλοξενούμενο σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., ι) τη γνωμοδότηση, ύστερα από εισήγηση των οικείων αστυνoμικών αρχών, στον Υπουργό Πολιτισμού, για τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων.

4. Η επιτροπή εκπροσωπεί τη χώρα στη Διαρκή Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκπρόσωποί της ορίζονται ο πρόεδρος ή μέλη της, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

5. Για την πρόληψη και την αντψετώπιση ενεργειών βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και ενεργειών που δυσφημούν τον αθλητισμό, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης και λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Δ.Ε.Α.Β. ορίζονται: α) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αρχών που διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις, β) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων, των αθλητικών ομοσπδνδιών, των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, των τμημάτων αμειβόμενων αθλητών και των λοιπών αθλητικών φορέων, καθώς και των διαγωνιζομένων, των αθλητών, των προπονητών, των διαιτητών, των θεατών και των συνδέσμων φιλάθλων, γ) η οργάνωση ειδικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, δ) η συγκρότηση ειδικών εθελοντικών σωμάτων φιλάθλων για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας στους αγωνιστικούς χώρους, ε) η σύσταση ειδικού σώματος παρατηρητών στη Δ.Ε.ΑΒ., από πρόσωπα που διαθέτουν ειδικά προσόντα και ικανότητες και το έργο που θα προσφέρουν σε αθλητικές συναντήσεις, στ) τα ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων και οι αναγκαίοι πέραν των όσων προβλέπονται απευθείας στο νόμο αυτόν περιορισμοί ή απαγορεύσεις στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, καθώς και στη διάθεση εισιτηρίων για την παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων κατά το αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικομoμικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του ειδικού σώματος παρατηρητών στη Δ.Ε.Α.Β. και εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 2362/1995, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας του ειδικού σώματος παρατηρητών στη Δ.Ε.Α.Β. καλύπτονται από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του άρθρου 49 του παρόντος νόμου.

6. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.”
Άρθρο 3

Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41Β που έχει ως εξής:
“Αρθρο 41Β

Σύσταση, λειτουργία και εποπτεία συνδέσμων φιλάθλων
1. ΣΚΟΠΟΣ – ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Σύνδεσμος φιλάθλων αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. είναι η, κατά τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα και του παρόντος άρθρου, ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου ή της Α.Α.Ε. Οι σύνδεσμοι φιλάθλων οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι και του φιλάθλου πνεύματος. Εποπτεύουσα αρχή για τους συνδέσμους φιλάθλων είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

2. ΜΕΛΗ – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Μέλος συνδέσμου φιλάθλων μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και δε συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθροο 3 του παρόντος νόμου. Πρόσωπο νεότερο των δεκαέξι ετών μπορεί να είνα μέλος, εφόσον υπάρχει η γραπτή συναίνεση εκείνου που ασκεί τη γονική μέριμνα. Ο σύνδεσμος φιλάθλων εκδίδει υποχρεωπκά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος του, το οποίο ιοχύει για ένα έτος.

3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Προκειμένου το αρμόδιο πρωτοδικείο να προβεί στην αναγνώριση ενός συνδέσμου φιλάθλων ως σωματείου, απαιτείται πλέον των όσων προβλέπονται από τον Α.Κ.: α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης: (i) γραπτή συναίνεση της διοίκησης του οικείου αθλητικού σωματείου, (ii) απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών μελών από το oποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, (iii) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) κάθε ιδρυτικού μέλους ότι δεν εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου, β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι: (i) ο σύνδεσμος φιλάθλων διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου αθλητικού σωματείου, ii) δεν μπορεί να είναι μέλος του πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος νόμου, και iii) επιβάλλονται πειθαρχικις κυρώσεις αποβολής από το σύνδεσμo, σε όποιο μέλος διαπράττει αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

4. ΒIΒΛΙΑ. Κάθε σύνδεσμος φιλάθλων τηρεί υποχρεωτικά Βιβλίο Mητρώου Μελών και Βιβλίo Εσόδων – Εξόδων, τα οποία πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Σε περίπτωση διενέργειας πράξεων παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στο Φόρο Προστιθέμενης Aξίας, το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων θεωρείται και από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄).

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Ο σύνδεσμος φιλάθλων μπορεί να διατηρεί κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον: α) προβλέπεται από το καταστατικό του, β) υπάρχει σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης του συνδέσμου σύμφωνα με το καταστατικό, γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήματος και έχει γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνομική αρχή.

6. ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Ο σύνδεσμος φιλάθλων ή παραρτήματά του μπορεί να έχει γραφεία ή εντευκτήριο, μετά από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου κατά τον παρόντα νόμο καταστατικού και πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής του συνδέσμου στο βιβλίο σωματείων του οικείου πρωτοδικείου. Η άδεια ισχύει για δύο χρόνια και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων συνδέσμου φιλάθλων, ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου ή Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο (άρθρο 107 Α.Κ.), έστω κι αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου ή την εκμετάλλευσή του έχει τρίτο πρόσωπο. Οποιος παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους προαναφερόμενους χώρους, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.

7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε σύνδεσμος φιλάθλων υποχρεούται μέσα στο μήνα Ιούλιο κάθε έτους να υποβάλλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης: α) επίσημο αντίγραφο του Μητρώου Μελών, β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων του για το εάν διαθέτει παραρτήματα και ποια είναι τα παραρτήματα αυτά, γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου, δ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων του ότι για κανένα μέλος του συνδέσμου δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και ότι κανένα μέλος δεν εκτίει ποινή που του έχει επιβληθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου. Με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης αυτής των συνδέσμων φιλάθλων στο Ελεγκτικό Συμβούλιο του άρθρου 52 ή στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού του άρθρου 77 του παρόντος νόμου, ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου για τη λειτουργία του συνδέσμου φιλάθλων.

8. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ. α) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της διοργανώτριας αρχής κάθε πρωταθλήματος, δίδεται έκτακτη επιχορήγηση σε σύνδεσμο φιλάθλων εφόσον: (i) έχει επιδείξει σημαντική δραστηριότητα στη προσπάθεια πρόληψης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και δεν έχει υποπέσει σε παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας, (ii) η δαπάνη αποσκοπεί στην κάλυψη εξόδων για εκδηλώσεις που προάγουν το φίλαθλο πνεύμα. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο φορέας του διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου για την επιχορήγηση. β) Με όμοια απόφαση, τον Ιούλιο κάθε έτους βραβεύονται ηθικά και υλικά οι σύνδεσμοι φιλάθλων οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα στην προαγωγή του φιλάθλου πνεύματος και συνεργάστηκαν με τη Δ.Ε.Α.Β. και τις αρμόδιες αρχές στην αντιμετώπιση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις. Γ) Οι δαπάνες της παραγράφου αυτής βαρύνουν τα ειδικά έσοδα της Γ.Γ.Α. του άρθρου 49 του παρόνος νόμου.

9. ΔΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ. Α.Κ.: α) τη διάλυση ενός συνδέσμου φιλάθλων μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωματείο, η οικεία Α.Α.Ε. και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, β) λόγο διάλυσης αποτελεί ιδίως: (i) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την ομαδική μετακίνηση φιλάθλων, (ii) η λειτουργία γραφείων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, (iii) η γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία του συνδέσμου φιλάθλων.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.”
Άρθρο 4

Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41Γ που έχει ως εξής:
“Αρθρο 41Γ

Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων

1. Για τους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων όπου μετέχουν Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., τα εισητήρια εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα, με κάθε αριθμό εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενων θεατών. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Α.Β. και γνώμη της οικείας διοργανώτριας αρχής καθορίζονται κάθε φορά οι αγώνες κυπέλου Ελλάδας και οι μεμομωμένοι αγώνες για τους οποίους πρέπει να εκδοθούν αριθμημένα εισιτήρια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός θεατών για κάθε αθλητική εγκατάσταση, καθώς και οι αθλητικές εγκαταστάσεις για τις οποίες εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα εισιτήρια.

2. Για ορισμένες αθλητικές συναντήσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από εισήγηση της οικείας αστυνομικής αρχής και γμώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της οικείας διοργανώτριας αρχής, καθορίζονται ζώνες ή τμήματα των κερκίδων και των θέσεων θεατών για τα οποία εκδίδονται ονομαστικά εισιτήρια. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 5 του άρθρου 41Α και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 57 του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται ο τρόπος έκδοσης και διάθεσης των εισιτηρίων αυτών, ο έλεγχος της διακίνησής τους, τα όρια της αστικής ευθύνης των αθλητικών σωματείων, των Τ.Α.Α., των Α.Α.Ε. και των κατόχων ονομαστικού εισιτηρίου για τυχόν υλικές φθορές των θέσεών τους κατά τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καθοριστεί ότι σε ορισμένες αθλητικές συναντήσεις όλα τα εισιτήρια είναι ονομαστικά.

3. Με ευθύνη του αθλητικού φορέα που εκδίδει τα εισιτήρια αθλητικής συνάντησης όπου μετέχουν Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., τα εισιτήρια αυτά σφραγίζονται, πριν από τη διάθεσή τους στο φίλαθλο κοινό, από την αστυνομική αρχή. Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία και η διάθεση εισιτηρίων που δεν έχουν κατά τα ανωτέρω σφραγιστεί.

4. Εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσια τάξης, ο Υπουργός Πολιτισμού, μετά από εισήγηση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της διοργανώτριας αρχής της συνάντησης, μπορεί με απόφασή του να απαγορεύσει σε κάθε περίπτωση τη διάθεση εισιτηρίων της συνάντησης στο φιλοξενούμενο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., καθώς και στους συνδέσμους φιλάθλων τους.

5. Αναγνωρισμένος κατά τον παρόντα νόμο σύνδεσης φιλάθλων δικαιούται να λαμβάνει για τα μέλη του αριθμό εισιτηρίων της κατώτερης τιμής από οικείο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. Εάν για μία αθλητική συνάντηση εκδοθούν ονομαστικά εισιτήρια, οι σύνδεσμοι φιλάθλων λαμβάνουν για τα μέλη τους μόνο τέτοια εισιτήρια. Απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων σε συνδέσμους φιλάθλων που δεν είναι αναγνωρισμένοι κατά τον παρόντα νόμο.

6. Τα εισιτήρια αθλητικών συναντήσεων μπορούν να διατίθενται με ηλεκτρονικό τρόπο, ιδίως μέσω δικτύου πρακτορείων ή αυτόματων σημείων πώλησης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εισαγωγή και τη λειτουργία σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων για τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων.

7. Οποιος με πρόθεση θέτει σε κυκλοφορία ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο στο κοινό εισιτήρια αθλητικής συνάντησης παραβιάζοντας την απαγόρευση της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου ή της απόφασης της παραγράφου 4, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί από την οικεία αστυνομική αρχή, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ετών και χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος εκδίδει ή θέτει σε κυκλοφορία αριθμό εισιτηρίων μεγαλύτερο από τον επιτρεπόμενο για μία αθλητική συνάντηση ή αθλητική εγκατάσταση, καθώς και όποιος είναι μέλος διοίκησης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. ή έχει οποιαδήποτε σχέση παροχής υπηρεσιών προς τους ανωτέρω αθλητικούς φορείς, και επιτρέπει ή διευκολύνει την είσοδο σε αθλητική εγκατάσταση αριθμού θεατών μεγαλύτερου από αυτόν που έχει καθοριστεί για τη συνάντηση ή την εγκατάσταση.

8. Ανεξάρτητα από τον ποινικό κολασμό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και σύμφωνα με το άρθρο 41Ζ του παρόντος νόμου”.
Άρθρο 5

Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41Δ που έχει ως εξής:

“Αρθρο 41Δ

Υποχρεώσεις σθλητικών φορέων – Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων

1. Η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης κατά τις αθλητικές συναντήσεις εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Λιμενικό Σώμα, εφόσον η αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε περιοχή δικαιοδοσίας του. Οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών εκδηλώσεων, τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., οι σύνδεσμοι φιλάθλων και γενικά οι αθλητικοί φορείς υποχρεούνται να συνεργάζονται με την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και αποφάσεις της, ιδίως για θέματα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση ομαλής τέλεσης μιας αθλητικής συνάντησης, στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης και κατανομής των εισιτηρίων στους διαγωνιζομένους, στον καθορισμό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες και των μεταξύ τους κενών τμημάτων και γενικά στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης. Η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει στην περιοχή της δικαιοδοσίας της το κατά την κρίση της αναγκαίο προσωπικό για την τήρηση της τάξης σε αθλητικές συναντήσεις, στο οποίο και καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α΄) αποζημίωση.

2. Οι διοργανώτριες αρχές και τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., συμμετέχουν υποχρεωτικά σε συσκέψεις που μπορεί εν όψει μιας αθλητικής συνάντησης να συγκαλεί η αρμόδια Αστυνομική Αρχή σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Α.Β., προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα αρμοδιότητάς της, που σχετίζονται ιδίως με την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων και τη διάθεση των εισιτηρίων. Κατά τις συσκέψεις αυτές τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του εκπροσώπου της Δ.Ε.Α.Β. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα που τυχόν πρέπει να ληφθούν για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται με απόφαση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής.

3. Οποιο μέλος της διοίκησης αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α., Α.Α.Ε. ή του συνδέσμου φιλάθλων ή εκπρόσωπος των φορέων αυτών δεν υπακούει σε νόμιμη πρόσκληση υπαλλήλου ή αρχής που εκτελεί την απόφαση αυτή ή παραβιάζει απαγόρευση που θέτει η απόφαση, τιμωρείται: α) με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών, β) με φυλάκιση μέχρι δύο ετών αν η ανυπακοή ή η παραβίαση είχε επακόλουθο την πρόκληση εκτεταμένων φθορών ξένης ιδιοκτησίας, γ) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών αν η ανυπακοή ή η παραβίαση είχε επακόλουθο την πρόκληση σωματικής βλάβης, δ) με κάθειρξη μέχει δέκα ετών αν στην περίπτωση του στοιχείου γ΄ επήλθε θάνατος.

4. Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και για όλη τη διάρκειά της, οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών συναντήσεων αθλημάτων, τα αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. και οι Α.Α.Ε. ορίζουν εκπρόσωπό τους για θέματα αντιμετώπισης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, τον οποίο γνωστοποιούν στη Δ.Ε.Α.Β. και στην αστυνομική αρχή της έδρας τους.

5. Ο Υπουργός Πολιτιμού μπορεί με απόφασή του, μετά από εισήγηση της οικείας αστυνομικής αρχής και γνώμη της Δ.Ε.Α.Β., να διατάζει τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης. Προκειμένου για αθλητική συνάντηση τοπικού χαρακτήρα, τη χρονική μετάθεση αποφασίζει, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης.

6. Με αναγκαία και πρόσφορα μέτρα, η αρμόδια αστυνομική αρχή αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση ομάδων φιλάθλων που δεν διαθέτουν εισιτήρια επικείμενης αθλητικής συνάντησης ή τα προμηθεύτηκαν κατά παράβαση των διατάξεων που ισχύουν. Επίσης αποκλείει την πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση προσώπων που βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, καθώς και προσώπων που κατά την κρίση της μπορούν να προκαλέσουν επεισόδια.

7. Το αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α οφείλουν να μισθώνουν μαζικό μέσο μεταφοράς που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν οι οπαδοί τους, προκειμένου να προσέλθουν οργανωμένα ή να αποχωρήσουν από μία αθλητική συνάντηση, εφόσον η μίσθωση ζητηθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης του μέσου μεταφοράς. Εάν αρνηθούν, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη χρήση του μέσου για τον ανωτέρω σκοπό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, προσδιορίζονται τα μαζικά μέσα μεταφοράς για τα οποία ισχύει η εν λόγω υποχρέωση, καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο μιας τέτοιας σύμβασης, οι αναγκαίες εγγυήσεις για τη μη φθορά του μαζικού μέσου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

8. Ανεξάρτητα από τον ποινικό κολασμό, οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και σύμφωνα με το άρθρο 41Ζ του παρόντος νόμου.”
Άρθρο 6

Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41Ε που έχει ως εξής:

“Αρθρο 41Ε

Hλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων

1. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προορίζονται για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης της ανώτατης κατηγορίας εθνικού πρωταθλήματος, τοποθετούνται ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας των χώρων και των προσώπων που ευρίσκονται σε αυτούς. Με αυτά πραγματοποιείται η λήψη, αποθήκευση, επεξεργασία και αναπαραγωγή εικόνας ή εικόνας και ήχου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη μιας αθλητικης συνάντησης.

2. Αποκλειστικός σκοπός της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων είναι η αντιμετώπιση πράξεων βίας και αξιόποινων εν γένει πράξεων με αφορμή αθλητικές συναντήσεις. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση των συστημάτων και των δεδομένων που παράγουν για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι φίλαθλοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως με ανακοίνωση από τα μεγάφωνα πριν την έναρξη της αθλητικής συνάντησης.

3. Η χρήση και η λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας, καθώς και η ευθύνη της επεξεργασίας και φύλαξης των δεδομένων που αυτά παράγουν, ανήκει αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνομία.

4. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας του παρόντος άρθρου γνωστοποιούνται από την Ελληvική Αστυνομία στη Δ.Ε.Α.Β., το οικείο πειθαρχικό όργανο και κατά περίπτωση στις αρμόδιες ανακριτικές και δικαστικές αρχές.

5. Η ευθύνη και οι δαπάνες για την τοποθέτηση και συντήρησης των παραπάνω ηλεκτρονικών συστημάτων βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων.

6. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και ιδίως τα σχετικά με την κατά προορισμό λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας, τα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές τους, τον τρόπο χρήσης τους, το χρόνο και τον τρόπο καταστροφής των δεδόμενων που αυτά παράγουν, καθώς και τα πρόσωπα και τους φορείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα. β) Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία μετά την πάροδο της οποίας απαγορεύεται, στο πλαίσιο των αντίστοιχων κατηγοριών ή διοργανώσεων πρωταθλήματος, η διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης σε αθλητική εγκατάσταση που δεν διαθέτει τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο χρονικά συστήματα. γ) Με όμοια απόφαση, η υπoχρέωση διεξαγωγής αγώνων σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων ή άλλων διοργανώσεων πoδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης ή σε πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις άλλων ομαδικών αθλημάτων.”
Άρθρο 7

Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41ΣΤ που έχει ως εξής:

“Αρθρο 41ΣΤ

Aδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις

1. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος εκ προθέσεως μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο τους ή στις βοηθητικές εγκαταστάσεις ή στους χώρους προσέλευσηςκαι στάθμευσης, κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης: α) ρίχνει προς τον αγωνιστικό χώρο ή εναντίον άλλου οποιοδήποτε αντικείμενο, που μπορεί να προκαλέσει έστω και ελαφρά σωματική βλάβη, β) βιαιοπραγεί κατά άλλου, ανεξάρτητα εάν από τη βιαιοπραγία επήλθε σωματική βλάβη, ή εκτοξεύει απειλές κατά προσώπου, το οποίο σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας αναγράφεται στο φύλλο αγώνα, γ) κατέχει ή χρησιμοποιεί αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, δ) κατέχει ή χρησιμοποιεί βεγγαλικά, καπνογόνα, κροτίδες και γενικά εύφλεκτες ύλες.

2. Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος: α) χωρίς δικαίωμα από το νόμο ή τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας το δικαίωμά του αυτό, εισέρχεται με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων, λόγω του αποτελέσματός του, κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη της, στον αγωνιστικό χώρο ή στο χώρο των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή στους διαδρόμους που συνδέουν τους ανωτέρω χώρους, β) τελεί κάποια από τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου με αφορμή μία αθλητική εκδήλωση πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη της ή μακριά από το χώρο που προορίζεται για την εκδήλωση αυτήν.

3. Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 τελέστηκαν υπό περιστάσεις που μαρτυρούν ότι ο δράστης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι τριών ετών, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Για την εφαρμογή του παρόντος, ιδιαίτερα επικίνδυνος χαρακτηρίζεται ιδίως ο δράστης που αποδεικνύεται ότι έχει τελέσει στο παρελθόν αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή ότι συμμετέχει στην τέλεση των πράξεων έχοντας αρχηγικό ρόλο ή ενήργησε βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου ή προξένησε σημαντικής έκτσασης φθορές ή βλάβες σε έννομα αγαθά τρίτων.

4. Η τέλεση των εγκλημάτων της διέγερσης (άρθρα 183-185 Π.Κ.), της διατάραξης της κοινής ειρήνης (άρθρο 189 Π.Κ.), της διατάραξης της ειρήνης των πολιτών (άρθρο 199 Π.Κ.), της παρακώλυσης συγκοινωνιών (άρθρο 292 Π.Κ.), της απλής, απρόκλητης και επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρα 308, 308Α, και 309 Π.Κ.), της συμπλοκής (άρθρο 313 Π.Κ.), της παράνομης βίας (άρθρο 330 Π.Κ.), της απειλής (άρθρο 333 Π.Κ.), της διάταξης οικιακής ειρήνης (άρθρο 334 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρο 337 Π.Κ.), της πρόκλησης σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις (άρθρο 353 Π.Κ.), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (άρθρο 381 και 382 Π.Κ.), και της εκβίασης (άρθρο 385 Π.Κ.) υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση και η επιβαλλόμενη ποινή μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται για αυτά στον Ποινικό Κώδικα και να φτάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής. 5. α) Σε περίπτωση καταδίκης για πράξεις που αναγράφονται στις παραγράφους 1 έως 4 το δικαστήριο με την ίδια απόφαση απαγορεύει στον υπαίτιο να προσέρχεται και να παρακολουθεί για χρονικό διάστημα έξι μηνών μέχρι δύο ετών αθλητικές συναντήσεις στις οποίες μετέχει ομάδα του αγώνα κατά τον οποίο ή με αφορμή τον οποίο τελέστηκε η αξιόποινη πράξη ή και άλλες ομάδες. Επίσης, το δικαστήριο επιβάλλει στον υπαίτιο για όσο χρόνο διαρκεί η απαγόρευση την υποχρέωση να εμφανίζεται πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας ή διαμονής του και να παραμένει εκεί καθ΄ όλη τη διάρκειά της. β) Η διάρκεια της έκτισης της ανωτέρω παρεπόμενης ποινής υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία συμπληρώθηκε ή ανεστάλη ή διακόπηκε η έκτιση της κύριας στερητικής της ελευθερίας ποινής. γ) Εάν ο δράστης κάποιας πράξης από τις αναφερόμενες στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου είναι ανήλικος, η παρεπόμενη ποινή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής επιβάλλεται και εκτελείται σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την αναμορφωτική ή άλλη μεταχείρισή του. δ) Η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την επιβολή της παρεπόμενης ποινής τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και χρηματική ποινή. ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης, Διακαιοσύνης και Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια της παραγράφου αυτής.

6. α) Τα αδικήματα του παρόντος άρθρου διώκονται πάντοτε αυτεπαγγέλτως. Καθ΄ ύλην αρμόδιο για την εκδίκασή τους είναι το τριμελές πλημμελειοδικείο του τόπου τέλεσής τους. β) Εκείνος που καταδικάστηκε για αδίκημα του παρόντος άρθρου και ο εισαγγελέας έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης, εάν με αυτή επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης και η άσκηση εφέσεως δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή τους. Σε εξαιρετικές όμως περιπτώσεις, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μπορεί να διατάξει, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, την αναστολή εκτέλεσής τοης κύριας ποινής που επιβλήθηκε με την πρωτόδικη απόφααση. Η απόφαση που διατάσσει την αναστολή ορίζει εάν αυτή ισχύει έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης ή για χρονικό διάστημα που ρητά μνημονεύεται, προκειμένου ο κατηγορούμενος να καλύψει επείγουσες ανάγκες δικές του ή της οικογένειάς του. Η παρεπόμενη ποινή, που επιβλήθηκε κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ουδέποτε αναστέλλεται. γ) Ο εισαγγελέας, με διάταξη που εκδίδει πριν από την παραγγελία για την απόλυση του κατηγορουμένου, εντέλλεται προς την αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας ή διαμονής του την εκτέλεση της παρεπόμενης ποινής, μνημονεύοντας τη διάρκειά της ή, εάν έχει ήδη εκτιθεί τμήμα της, το υπόλοιπό της. Ο κατηγορούμενος πριν απολυθεί λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της διάταξης.

7. Η διαδικασία των άρθρων 275, 409 και 417 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας δεν εφαρμόζεται για πταίσματα ή πλημμελήματα, αν η πράξη στρέφεται κατά της τιμής ή αφορά εντελώς ελαφρά ή ασήμαντη σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας και φέρεται ότι διαπράχθηκε από διαιτητή οποιουδήποτε αθλήματος ή βοηθό του κατά την εκτέλεση των σχετικών με τον αγώνα καθηκόντων τους, ή από αθλητή κατά τη συμμετοχή του σε αθλητική συνάντηση.”
Άρθρο 8

Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 41Ζ που έχει ως εξής:

“Αρθρο 41Ζ

Πειθαρχικές και άλλες κυρώσεις

1. Στους Kαvονισμούς που καταρτίζονται και εγκρίνονται κατά το άρθρο 27 του παρόντος, κάθε αθλητική ομοσπονδία ορίζει, μεταξύ όλλων, τις κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους. Οι κανονισμοί αυτοί οφείλουν να προβλέπουν κατ΄ ελάχιστον όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος άρθρου.

2. Εάν σύνδεσμος φιλάθλων παραβεί τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους, με απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου απαγορεύεται στο οικείο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α. Ε. να προμηθεύει με εισιτήρια τον υπαίτιο σύνδεσμο φιλάθλων για χρονικό διάστημα τριών μηνών έως δύο ετών. Η υποκίνηση, η ενθάρρυνση, η ανοχή ή η διευκόλυνση από αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή από πρόσωπα της παραγράφου 3 περιπτώσεις α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου, αυτών των παραβάσεων του συνδέσμου φιλάθλων ή μεμονωμένων φιλάθλων συνιστά λόγο επιβολής των κυρώσεων της επόμενης παραγράφου και μάλιστα ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.

3. Στους παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου επιβάλλεται: α) στους αθλητές και προπονητές, η απαγόρευση συμμετοχής στις επίσημες αθλητικές συναντήσεις της ομάδας τους για τουλάχιστον δύο αγώνες ή για αντίστοιχο αριθμό ημερών, β) στα μέλη της διοίκησης, τους εκπροσώπους και όσους συνδέονται με το αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., με επαγγελματική σχέση η απαγόρευση εισόδου στην αθλητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια επίσημης αθλητικής συνάντησης και η έκπτωση από το αθλητικό αξίωμα ή ιδιότητά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα. Οι παραπάνω ποινές εκτίονται μόνο κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, γ) στό αθλητικό σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., ο αποκλεισμός της έδρας ή η διεξαγωγή xωρίς θεατές (κεκλεισμένων των θυρών) μιας ή περισσότερων αγωνιστικών συναντήσεων με γηπεδούχο το υπαίτιο αθλητικό σωματείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. δ) στον επαγγελματικό σύνδεσμο, πρόστιμο τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής τουλάχιστον διπλασιάζεται.

4. Σε περίπτωση τιμωρίας των φυσικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου, τιμωρείται πάντοτε και το οικείο αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. με πρόστιμο και σε επιβαρυντικές περιπτώσεις και με αποκλεισμό της έδρας της ομόδας τους. Σε περίπτωση υποτροπής των φυσικών οικονομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου, επιβάλλεται σε αυτό εκτός των παραπάνω ποινών και πρόστιμο τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εκτός εάν ο παραβάτης είναι ερασιτέχνης αθλητής.

5. Οι κανονισμοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προβλέπουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται στα αι ρετά από γενική συνέλευση μέλη των οργάνων της αθλητικής ομοσπoνδίας για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους. Οι κυρώσεις μπορεί να είναι ανάλογες της ιδιότητας των προσώπων αυτών και του ιδιαίτερου καθήκοντός τους στην προαγωγή του φίλαθλου πνεύματος.

6. Για την εφαρμογή των διατάξεων περι υποτροπής του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα δύο ετών από τη διάπραξη της πρώτης παράβασης. Ως υπότροπο τιμωρείται ένα αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή ΑΑΕ. και εάν μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα μέλη του ή φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου παραβούν τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου. Με τις κυρώσεις της υποτροπής τιμωρείται ένα αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και σε περίπτωση που το ίδιο το νομικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, αν και τιμωρήθηκαν, δεν υπoβάλλονται στην πλήρη εκτέλεση της κύρωσης.

7. Η άρνηση συνεργασίας με τη Δ.Ε.Α.Β. ή η ανυπακοή στις υποδείξεις ή τις αποφάσεις της αστυνομικής αρχής συνιστά επιβαρυντική περίσταση.

8. Οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του οικείου πειθαρχικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή μετά από αναφορά της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, της Δ.Ε.Α.Β., της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου. Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του αρμόδιου δευτεροβάθμιου πειθαρχικού οργάνου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η παραπομπή της υπόθεσης στην Επιτροπή φιλάθλου Πνεύματος του άρθρου 130 του παρόντος νόμου δεν αποκλείεται.

9. Η καθ΄ υποτροπή παράβαση από αθλητικό σωματείο των διατάξεων των άρθρων 41 έως 41ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της κατ΄ άρθρο 8 ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου για τον οικείο κλάδο άθλησης.

10. Σε αθλητική ομοσπονδία η οποία παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 41 ΣΤ του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και μετά από γνώμη της Δ.Ε.Α.Β., περικόπτεται ή αναστέλλεται η καταβολή της τακτικής επιχορήγησής της από τη Γενική Γραμματεία Aθλητισμού για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.
Άρθρο 9

Στο Ν. 2725/1999 προστίθεται άρθρο 56Α που έχει ως εξής:
“Αρθρο 56Α

Αδεια λειτoυργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και άδεια τελέσεως αγώνων

1. Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, περιφερειακών, δημοτικών, κοινοτικών ή σωματειακών γυμναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου απαιτείται άδεια περί της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές. Η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή τον φορέα στον οποίο αυτή ανήκει από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας με ειδικά αιτιoλoγημένη απόφασή του, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου του παρόντος άρθρου. Ουδεμία αθλητική συνάντηση ή αγώνισμα διεξάγεται σε αθλητική εγκατάσταση που στερείται άδεια λειτουργίας. Η άδεια ισχύει για ένα (1) έτος από τη χορήγησή της. Σε αυτήν ορίζονται τα αθλήματα πoυ μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν κατά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός θεατών κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος. Αντίγραφο της άδειας ή της τυχόν ανάκλησής της κοινοποιείται στην κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του αθλήματος και στην οικεία αστυνομική αρχή, στο κατά τόπο Γραφείo Φυσικής Αγωγής και στη Δ.Ε.Α.Β.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας συκροτείται στην έδρα κάθε Νομού ή Νομαρχιακής Aυτοδιοίκησης της χώρας Επιτροπή με τοπική αρμοδιότητα στα όρια του αντίστοιχου Νομού ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και η οποία αποτελείται από: α) τον προϊστάμενo του Γραφείου Φυσικής Αγωγής ή από άλλον εξουσιοδοτημένo από αυτόν καθηγητή Φυσικής Αγωγής, β) έναν υπάλληλο της Περιφέρειας ή της οικείας Νομαρχιακής Aυτοδιοίκησης κλάδου ΠΕ Μηχανικών και κατά προτίμηση με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού ή ηλεκτρολόγου – μηχανολόγου, γ) έναν ιατρό που υπηρετεί σε Υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας κατά προτίμηση με αθλητιατρική ειδικότητα ή εμπειρία, δ) έναν εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής ή, κατά περίπτωση, του Λιμενικού Σώματος και ε) έναν εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του νομού. Για κάθε έλεγχo, η Επιτροπή συμπληρώνεται από έναν (1) εκπρόσωπο της διοίκησης της επιθεωρούμενης αθλητικής εγκατάστασης ή του φορέα στον οποίο αυτή ανήκει και έναν (1) εκπρόσωπο της αθλητικής ομοσπονδίας του κατά περίπτωση αθλήματος ή, στην περίπτωση αθλητικής εγκατάστασης πολλαπλής χρήσης, του αθλήματος με τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών.

3. Στην Επιτροπή ανήκει ο έλεγχος των πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες τελούνται αθλητικές συναντήσεις αθλημάτων οποιασδήποτε κατηγορίας όσον αφορά τη διαπίστωση της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας αθλουμένων και θεατών. Για το σκοπό αυτόν, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση της παραγράφου 9 του παρόντος, εντός των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου κάθε έτους η Επιτροπή διενεργεί τακτικό σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας έκθεση ελέγχου και γνώμη για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας. Εκτακτος έλεγχος μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε.

4. Η Επιτροπή ελέγχει ιδίως τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης στην αθλητική εγκατάσταση και εκκένωσής της από τους θεατές και της προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Επίσης ελέγχει την ύπαρξη και λειτουργία του ελάχιστου απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού, τη στατική αντoχή των κερκίδων, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, καθώς και κάθε άλλο στοιxείο που είναι κατά τη γνώμη της αναγκαίο για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων λαμβανομένων υπόψη και των όσων ορίζόνται στο άρθρο 5 παρ. 1 εδάφιo α΄ του Ν. 423/1976 (ΦΕΚ 223 Α΄). Ειδικός έλεγχος για ατομικά αθλήματα ή αγωνίσματα απαιτείται μόνο εάν η αθλητική εγκατάσταση προορίζεται αποκλειστικώς για αυτά. Εφόσον όμως πρόκειται να φιλοξενηθούν η τέλεση αθλημάτων ή αγωνιςμάτων σχετικών με ρίψεις, σκοποβολή, τοξοβολία, καταδύσεις ή άλλα παρόμοια, ή η προπόνηση ή εκμάθηση των αθλημάτων ή αγωνισμάτων, η τήρηση των απαραίτητων σχετικών προδιαγραφών ελέγχεται πάντοτε και μνημονεύεται ειδικά.

5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει τεχνικές ατέλειες ή άλλες ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση δίνει εύλογη προθεσμία στη διοίκησή της για την αποκατάστασή τους, ορίζοντας ταυτόχρονα νέα ημερομηνία επανελέγχου. Εάν και κατά τον επανέλεγχο διαπιστωθούν ατέλειες ή ελλείψεις, η Επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας τη μη χορήγηση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ατελειών ή των ελλείψεων, η οποία διαπιστώνεται με νέο έλεγχο.

6. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας αθληπκής εγκατάστασης είναι οποτεδήποτε δυνατή με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της, με ειδικά αιτιoλoγημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Xορήγηση της άδειας υπό αίρεση ή προθεσμία δεν επιτρέπεται εφόσον διαπιστωθεί ότι η αθλητική εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς την άδεια, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας διατάζει με απόφασή του τη σφράγισή της μέχρι την αποκατάσταση των ατελειών ή ελλείψεων. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για μη xoρήγηση ή για ανάκληση της άδειας λειτουργίας υπόκειται σε αίτηση θεραπείας εντός μηνός από την κοινοποίησή της σε κάθε ενδιαφερόμενο.

7. Τα πρακτικά της Επιτροπής, τα αντίγραφα των εκθέσεών της και των σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας τηρούνται στο αρχείο γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας.

8. Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται χωρίς η διοργανώτρια αρχή ή η γηπεδούχος ομάδα να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης. Την άδεια χορηγεί ο προϊστάμενος του κατά τόπο Γραφείου Φυσικής Αγωγής, εφόσoν η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την άδεια λειτουργίας της παραγράφου 1 και η συνάντηση διεξάγεται με την έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας. Αντίγραφο της άδειας διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή, κατά περίπτωση, λιμενική αρχή για λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τάξης.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης και Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντας και καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.”
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Άρθρο 10

Το άρθρο 59 ,του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Αρθρο 59

Καθορισμός Κλάδων άθλησης για αθλητές με αμοιβή

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, μπορεί να καθορίζεται ο κλάδος άθλησης και οι κατηγορίες των αγώνων πρωταθλημάτων του, στη διεξαγωγή των οποίων επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών με αμοιβή. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι τυχόν ειδικότεροι όροι ίδρυσης και λειτουργίας Τ.Α.Α και Α.Α.Ε. στο συγκεκριμένο κλάδο.

2. Για την έκδοση της πιο πάνω απόφασης λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα οικονομικά στοιχεία βιωσιμότητας του κλάδου άθλησης, ο βαθμός και οι δυνατότητες ανάπτυξής του.”
Άρθρο 11

Το άρθρο 60 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Αρθρο 60

Ιδρυση και λειτουργία Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών

1. Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) επιτρέπεται να ιδρύουν μόνο αθλητικά σωματεία που έχουν αποδεδειγμένα: α) δύο (2) τουλάχιστον ομάδες ερασιτεχνών αθλητών (παίδων – κορασίδων – εφήβων – νεανίδων) σε λειτουργία στον αντίστοιχο κλάδο άθλησης και οι οποίες συμμετέχουν ενεργά στα αγωνιστικά προγράμματα της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και β) τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητα του Τ.Α.Α. για μία τριετία.

2. Για την ίδρυση Τμήματος Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) από αθλητικό σωματείο απαιτείται: α) απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του σωματείου, η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών και με την απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων, β) οικονομοτεχνική μελέτη από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συμβούλων, από την οποία προκύπτει η βιωσιμότητα του υπό ίδρυση Τ.Α.Α. για μια τριετία, γ) γνώμη της οικείας ομοσπονδίας σχετικά με τη δυνατότητα βιωσιμότητας του συγκεκριμένου Τ.Α.Α., καθώς και την εκπλήρωση τυχόν κριτηρίων που θέτει η ίδια και δ) άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η άδεια χορηγείται μόνο αφού εξακριβωθεί η νομιμότητα της ως άνω απόφασης της γενικής συνέλευσης των μελών του, ιδρυτικού σωματείου και εκτιμηθεί η βιωσιμότητα του υπό ίδρυση Τ.Α.Α.

3. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου 2 ανακαλείται, εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβιάσεων του νόμου.

4. Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της άδειας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, συγκαλείται γενική συνέλευση των μελών του ιδρυτικού σωματείου και με απόφασή της διορίζεται επιτροπή διοίκησης και διαχείρισης του Τ .Α.Α., η οποία αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών καθορίζονται οι διοικητικές και διαχειρισπκές αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής.

5. Τα Τ .Α.Α. έχουν οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια σε σχέση με τα λοιπά ερασιτεχνικά τμήματα του αθλητικού σωματείου. Τηρούν ίδια βιβλία πρακτικών για τις αποφάσεις της διοίκησης, ίδια λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και καταρτίζουν ίδιο προϋολογισμό και ισολογισμό, ο οποίος δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιριών”. Το οικονομικό έτος των Τ.Α.Α. αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους.

6. Με την επιφύλαξη των άρθρων 118 και 135 του παρόντος νόμου, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 20 παράγραφοι9 και 10 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄), απαγορεύεται η κρατική επιχορήγηση των Τ.Α.Α. Αθλητικό σωματείο που διαθέτει προς όφελος του Τ.Α.Α. μέρος έστω των επιχορηγήσεων που λαμβάνει από τη Γ.Γ.Α., αποκλείεται από κάθε σχετική επιχορήγηση στο μέλλον για χρονικό διάστημα που καθορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισμού.”
Άρθρο 12

άρθρο 61 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
“Αρθρο 61

Ανάθεση της διαχείρισης τμημάτων αμειβόμενων αθλητών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του αθλητικού σωματείου που διατηρεί ή ιδρύει Τ.Α.Α., η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών και με την απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων μπορεί να ανατεθεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο η οικονομική διαχείριση του Τ.Α.Α. Οι περιορισμοί που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 8, 9 και 10 του άρθρου 69 του παρόντος νόμου για την απόκτηση με- τοχών A.A.Ε. ισχύουν αναλόγως και για την ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης Τ.Α.Α.

2. Η σύμβαση για την ανωτέρω ανάθεση καταρτίζεται εγγράφως και με αυτήν καθορίζονται οι αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει, ιδίως, τη χρονική διάρκειά της, το ύψος και τον τρόπο κάλυψης των δαπανών και λοιπών υποχρεώσεων του Τ.Α.Α. από τον αντισυμβαλλόμενο, τη συμμετοχή του στη διοίκηση του Τ.Α.Α. και τις διαχειριστικές του εξουσίες. Οποιοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση, σύμφωνα με τα παραπάνω, ευθύνονται έναντι των τρίτων προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον μαζί με το ιδρυτικό σωματείο για όλα τα χρέη που δημιουργούνται για τις ανάγκες του Τ.Α.Α. κατά τη διάρκεια άσκησης των διαχειριστικών τους καθηκόντων. Η ευθύνη τους αυτή παραμένει αναλλοίωτη σε περίπτωση ίδρυσης Α.Α.Ε. και υποκατάστασής της στις υπoχρεώσεις και τα δικαιώματα του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρο υ 73.

3. Πριν από την υπoγραφή της παραπάνω σύμβασης το αθλητικό σωματείo υποχρεούται να υποβάλει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προς έγκριση σχέδιο της σύμβασης καθώς και τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τον αντισυμβαλλόμενο: α) Φορολογική και ασφαλιστική του ενημερότητα. β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ίδιου, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή των νομίμων εκπροσώπων του, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. γ) Θεωρημένα αντίγραφα των φορολογικών του δηλώσεων, καθώς και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, των ισολογισμών της τελευταίας τριετίας. δ) Δεσμευτικό επιχειρηματικό και διαχειριστικό σχέδιο, μαζί με εκτίμηση του περιεχομένου του από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συμβούλων, για τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ή τουλάχιστον για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της, στο οποίο θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι πηγές και το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησής του. ε) Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του παρόντος νόμου.

4. Η σύναψη της σύμβασης επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Eπιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία xoρηγείται εφόσον από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει η οικονομική φερεγγυότητα και αξιοπιστία του προσώπου που ενδιαφέρεται να αναλάβει τη διαχείριση του Τ.Α.Α. και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τόσο του ίδιου όσο και των νομίμων εκπροσώπων του, καθώς και η νομιμότητα της ανάθεσης. Ανάκληση της έγκρισης ή ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης χωρίς την παραπάνω έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει ως συνέπεια για το συγκεκριμένο Τ.Α.Α. την απαγόρευση συμμετοχής του στα Επαγγελματικά Πρωταθλήματα ή την αποβολή του από αυτά με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται κατόπιν έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως.

5. Τo προβλεπόμενo στο υπό στοιχείο δ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επιχειρηματικό και διαχειριστικό σχέδιο, συνοδευόμενο από την εκτίμηση που προβλέπεται στην ίδια διάταξη, σε περίπτωση που δεν αφορά σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, με ευθύνη του προσώπου που αναλαμβάνει τη διαχείριση, ανανεώνεται, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την πάροδο του χρόνου που αφορά, μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Εάν δεν τηρηθεί το επιχειρηματικό και διαχειριστικό σχέδιο, το σωματείο δικαιούται να προβεί σε έκτακτη καταγγελία της σύμβασης, χωρίς ο αντισυμβαλλόμενος να δικαιούται αποζημίωση. Τα μέρη δεν μπορούν να παρεκκλίνουν από τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου.

6. Εάν αυτός που αναλαμβάνει τη διαχείριση είναι νομικό πρόσωπο, για κάθε μεταβολή των μελών του, μέχρι φυσικού προσώπου, καθώς και των μελών του διοικητικού του συμβουλίου, διαχειριστών ή οργάνων διοίκησής του, υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συντέλεση κάθε μεταβολής.

7. Οποιος προβαίνει σε ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης T.Α.A. κατά παράβαση των περιορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή όποιος παραβαίνει τις υπoχρεώσεις της προηγούμενης παραγάφου τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 10.000 ευρώ.

8. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί κατ΄ εφαρμoγήν του παρόντος άρθρου όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσoν δεν έχουν λήξει. Τα πρόσωπα που έχουν συνάψει με αθλητικά σωματεία τις παραπάνω συμβάσεις φέρουν την ευθύνη που προβλέπει το τρίτο εδάφιo της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μόνο αναφορικά με τα χρέη που δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να υποβάλουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προς έγκριση μέχρι την 31..12.2002 τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος στοιχεία από α΄ έως και ε΄, καθώς και τη σύμβαση, διαφορετικά επέρχονται οι συνέπειες που, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος, προβλέπονται για την ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης χωρίς την έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Οι ίδιες συνέπειες επέρχονται και στην περίπτωση που, μετά από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν χορηγήσει έγκριση της σύμβασης. Από την ανωτέρω ημερομηνία και για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τόσο οι περιoρισμοί του τελευταίου εδαφίoυ της παραγράφου 1, όσο και οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου.”
Άρθρο 13

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 64 του Ν. 2725/1999 τροποποιούνται ως εξής:

“3. Για τη σύσταση εταιρείας απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης τωνν μελών του σωματείου, η οποί λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του και την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες και αρκεί η παρουσία του μισού τουλάχιστον των μελών του σωματείου. Στην πιο πάνω απόφαση της γενικής συνέλευσης ορίζεται και προσωρινή επιτροπή, στην οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση να προχωρήσει στη διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

4. Η προσωρινή αυτή επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη και, μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Α.Α.Ε. κατά την περίπτωση γ΄ τηςπαρούσας οπότε και παύει να υφίσταται, μεριμνά ιδίως: α) για την τήρηση των διατυπώσεων που επιβάλλονται κατά την ίδρυση της εταιρείας, β) για την πιστoποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, γ) για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα εκλέξει νέο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έγκριση του καταστατικού της εταιρείας.”
Άρθρο 14

Η παράγραφος 3 του άρθρου 66 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“3. Η έδρα της εταιρείας πρέπει να συμπίπτει κατά την ιδρυσή της με την έδρα του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου. Επιτρέπεται η μεταγενέστερη μεταβολή της έδρας Α.Α.Ε. ύστερα από σχετική άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και γνώμη της οικείας ομοσπονδίας και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου.”
Άρθρο 15

Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“2. Η διάρκεια της μίσθωσης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο πρέπει να καλύπτει πλήρως τη διάρκεια μιας ή περισσότερων αγωνιστικών περιόδων. Η μίσθωση πρέπει να γνωστοποιείται στη διοργανώτρια αρχή του οικείου Πρωταθλήματος τουλάχιστον δέκα, (10) ημέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.”
Άρθρο 16

Η παράγραφος 9 του άρθρου 68 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“9. Σε περίπτωση κατά την οποία η προσωρινή επιτροπή της Α.Α.Ε. δεν τηρήσει την πιο πάνω διαδικασία και τις προβλεπόμενες προθεσμίες, η ομάδα της εταιρείας αποβάλλεται από τo πρωτάθλημα. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το Δ.Σ. του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό σχετικής έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.”
Άρθρο 17

Το άρθρο 69 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Aρθρο 69

Mέτοxοι, Περιορισμοί στην απόκτηση μετοχών Απαγόρευση πολυϊδιοκτησίας

1. Μέτοχοι των Α.Α.Ε. μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας, φορείς του δημοσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ημεδαπές εταιρείες ή άλλα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με τα προαναφερόμενα ημεδαπά πρόσωπα εξομοιώνονται τα φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ή οι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και έχουν την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σε ένα από τα κράτη αυτά.

2. Aπόκτηση μετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες επιτρέπεται μόνο, α) Εάν πρόκειται για προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιοριομένης ευθύνης, όταν το σύνολο των εταίρων είναι φυσικά πρόσωπα, με ιθαγένεια ελληνική ή άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. β) Εάν πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες, όταν οι μετοχές τoυς είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοxοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Εάν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας είναι προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ισχύει ο περιορισμός της παραπάνω υπό στοιχείο α` περίπτωσης. Εάν μέτοxοι της ανώνυμης εταιρείας είναι ανώνυμες εταιρείες, τότε πρέπει και αυτών οι μετοχές να είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοχοί τους να είναι φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια ελληνική ή άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθ` εξής.

3. Εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εγγράφονται στο ειδικό βιβλίο μετόχων Α.Α.Ε., μόνο ύστερα από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, στην οποία οφείλουν προηγουμένως να υποβάλουν: α) πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση) των μελών τους, μέχρι φυσικoύ προσώπου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος β) πίνακα με τα πλήρη στοιχεία (όπως παραπάνω) των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου ή διαχειριστών ή άλλων οργάνων διοίκησης και γ) βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την άδεια, όταν από τα παραπάνω στοιχεία δεν διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόμου. Μεταβίβαση μετοχών Α.Α.Ε. σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρεία, η οποία διενεργείται πριν χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια, είναι απολύτως άκυρη.

4. Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάθε απόκτηση μετοχών της από φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα σε δέκα ημέρες από την σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της.

5. Η Α.Α.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον οικείο επαγγελματικό, σύνδεσμο αδιακρίτως για κάθε μεταβίβαση μετοχών της μέσα σε δέκα ημέρες από τη σχετική εγγραφή στο ειδίκό βιβλίο μετόχων της.

6. Οι εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στo κεφάλαιo μιας Α.Α.Ε. γνωστοποιούν σε αυτήν μέσα σε είκοσι ημέρες οποιαδήποτε μεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3, μέχρι φυσικού προσώπoυ προσκομίζοντας σχετικό πίνακα και βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

7. Η ΑΑΕ. γνωστοποιεί στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάθε μεταβολή, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3, μέχρι φυσικού προσώπου, μέσα σε τριάντα ημέρες από τη συντέλεση κάθε μεταβολής.

8. Εν ενεργεία αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας, διαμεσολαβητές της παραγρόφου 9 του άρθρου 90 του παρόντος, ιδιοκτήτες πρακτορείων προγνωστικών αγώνων ή στοιχημάτων, οι σύζυγοι αυτών και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς τους απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετoxές Α.Α.Ε. του αθλήματoς σε σχέση με το οποίο δραστηριοποιούνται αθλητικά ή επαγγελματικά.

9. Α.Α.Ε., μέτοχος Α.Α.Ε., μέλη ή διοικητές νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας που συμμετέχει στο κεφάλαιο Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι μιχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, όπως, ιδίως δια παρένθετων προσώπων, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης ΑΑΕ., του ιδίου ή άλλου αθλήματος. Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω περιορισμούς πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίoυ ή των δικαιωμάτων ψήφου είτε συμμετέχει στο όργανο διοίκησής της ή καθ` οιονδήποτε τρόπο στη διαχείρισή της είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε αυτήν.

10. Διαχειρησητές ή μέλη οργάνου διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη Α.Α.E., καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς τους, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείες που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνoυν διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. απαγoρεύεται με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να άποκτουν αμέσως ή εμμέσως, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου αθλήματος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα που είτε συμμετέχουν στη διοίκηση, είτε ασκούν διευθυντικά καθήκοντα είτε είναι μέλη των ως άνω νομικών προσώπων ή εταιρειών που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή ασκούν διευθυντικά καθήκοντα μιας Α.Α.Ε. Πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η οικονομική διαχείριση Τ.Α.Α. ή είναι μέλη ή διοικητές τέτοιων νομικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετοχές ή να αναλαμβάνουν διαxειριστικά ή διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. άλλου ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, καθώς και να συμμετέχουν ως μέλη ή διοικητές σε νομικά πρόσωπα ή εταιρείες που είναι μέτοχοι μιας τέτοιας A.A.E..

11. Οι περιορισμοί των παραγράφων 9 και 10, με εξαιρεση τις απαγoρεύσεις που απευθύνονται στις ίδιες τις Α.Α.Ε., δεν ισχύουν όταν πρόκειται για απόκτηση μετοχών ή δικαιωμάτων διοίκησης ή για την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων σε άλλη Α.Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε από το ίδιο αθλητικό σωματείo και δραστηριοποιείται σε διαφορετικό άθλημα.

12. Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού με υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε., η ομάδα της αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή όπoιου έχει έννομο συμφέρον.

13. Οποιος με πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις των παραγράφων 3, 6, 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Εξουσιοδοτήσεις ή ιδιωτικά συμφωνητικά με τα οποία επιτυγχάνται εικονική συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας ΑΑΕ. ή αντέγγραφα σχετικά με την καταβολή του τιμήματος αγοράς μετοχών, ενεχυριάσεις μετοxών, συμβάσεις εντολης, παραχωρήσεις δικαιωμάτων διοικησης και κάθε άλλη πράξη που άγει σε καταστρατηγηση των διατάξεων, των παραγράφων 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου, πάσχουν από απόλυτη ακυρότητα.

14. Οι περιορισμοί και προϋποθέσεις που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθώς και με αυτές του άρθρου 69Α ισχύουν και για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης Α.Α.Ε. πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οφείλουν δε να έχουν συμμoρφωθεί με αυτές έως την 31.12.2002. Με την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τηρήσει τις ανωτέρω προϋποθέσεις ή εμπίπτουν στoυς ανωτέρω περιορισμούς, εάν είναι μέτοχοι Α.Α.Ε., δεν δικαιούνται πλέον να μετέχουν ή να εκπροσωπούνται σε οποιοδήποτε εταιρικό όργανο, συμπεριλαμβανομένης της γενικής συνέλευσης των μετόχων, και οι μετοχές τους δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου, συμμετοχής στα εταιρικά κέρδη ή οπoιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή εξουσία ενω εάν είναι διαχειριστές, διευθυντές ή όργανα διοίκησής A.Α.Ε., εκπίπτουν αυτοδικαίως από τις ιδιότητές τους αυτές, οι δε τυχόν συμβάσεις που έχουν συνάψει με την Α.Α.Ε. θεωρούνται απολύτως άκυρες.”
Άρθρο 18

Μετά το άρθρο 69 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 69Α με το εξής περιεχόμενο:

“Αρθρο 69Α

Επιπλέον προϋποθέσεις για απόκτηση ποσοστών Α.Α.Ε.

1. Για μεταβιβάσεις μετοχών με τις oποίες κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτά συνoλικό ποσοστό 10% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε., απαιτείται πάντοτε προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, για τη χορήγηση της οποίας, εκτός από όσα προβλέπονται στο άρθρο 69 του παρόντος, ο αποκτών οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητκά α) Φορολογική και ασφαλιστική του ενημερότητα. β) θεωρημένα αντιγραφα των φορολoγικών του δηλώσεωνη ή σε σε περίπτωση νομικού προώπου, των ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών. γ) Aντίγραφο ποινικού μητρώου του ίδιου ή, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, των νόμιμων εκπροσωπων του, από το οποίο να προκύπτει ότι στα ως άνω πρόσωπα δεν συντρέχουν τα κωλύματα των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος και δ) Βεβαίωση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος ότι δεν έχει τιμωρηθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος ή ότι έχουν εκτίσει τυχόν ποινή που τους είχε επιβληθεί. 2. Για μεταβιβάσεις μετοχών με τις οποίες αποκτάται συνολικά ποσοστό 33% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου Α.Α.Ε. από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1, υποβάλλεται και τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, εγκεκριμένο από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συμβούλων, στο οποίο περιλαμβάνονται σχέδια δράσης για την Α.Α.Ε., αναμενόμενα αποτελέσματα και συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την απόκτηση ποσοστού 33% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε., συνολικά, από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όταν τα πρόσωπα αυτά είτε είναι μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείς είτε υφίσταται μεταξύ τους σχέση εργασίας, σύμβαση έργου ή εντολής είτε είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 είτε όταν τα πρόσωπα αυτά συμφωνούν για την από κοινού ανάληψη της διοίκησης μιας Α.Α.Ε.

3. Για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στις παραπάνω παραγράφους, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 77 Α του παρόντος.”
Άρθρο 19

H παράγραφος 2 του άρθρου 70 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“2. Η ομάδα της Α.Α.Ε. που δεν συμμoρφώνεται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της κατηγοριας στην οποία είχε ανέλθει. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το Δ.Σ. του οικειου επαγγελματικού συνδέσμου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό σχετικής έκθεσης της Επιτροπής Eπαγγελματικού Αθλητισμού.”
Άρθρο 20

Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 71 του Ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

“5. Aπαγoρεύεται η παροχή με το καταστατικό Α.Α.Ε. οποιουδήποτε προνομίου σε μετοχές της, πλην των προνομίων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.”
Άρθρο 21

1. Στην παράγραφο 1 εδάφιο β΄ του άρθρου 75 του Ν. 2725/ 1999 αντικαθίστανται οι λέξεις “από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό” από τις λέξεις “από τον Υπουργό Πολιτισμού” και προστίθεται εδάφιo γ΄ ως εξής: “γ) από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο”.

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 75 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “3. Ο κατ` άρθρο 36 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920 τακτικός έλεγχος και ο κατ` άρθρο 40 και επόμενα του ιδίου νόμου έλεγχος των Α.Α.Ε. ασκείται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στον ισολογισμό αναγράφεται ξεχωριστά ο λογαριασμός “Ταμειακές Διευκολύνσεις Μετόχων” . Σχετικές προβλέψεις για τα παραπάνω διαλαμβάνονται υποχρεωτικά στο καταστατικό κάθε Α.Α.Ε. ”

3. Στο άρθρο 75 του Ν. 2725/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5 ως εξής: “4. Ο Υπουργός Πολιτισμού δύναται να δώσει εντολή για διενέργεια ελέγχου των δαπανών και των εν γένει λογαριασμών Α.Α.Ε. από το Ελεγκτικό Συνέδριο του άρθρου 98 του Συντάγματος.

5. Το ιδρυτικό μιας Α.Α.Ε. αθλητικό σωματείο νομιμοποιείται να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ενώπιον κάθε δικαστηρίου ή αρχής για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία της.”
Άρθρο 22

Το άρθρο 76 του Ν. 2725/1999 καταργείται και στη θέση του προστίθεται νέο άρθρο 76 με το εξής περιεχόμενο:

Αρθρο 76

Συγχωνεύσεις Α.Α.Ε.

1. Επιτρέπεται μετά από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού η συγχώνευση δύο ή περισσότερων Α.Α.Ε. που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης, σύμφωνα με τιs διατάξεις των άρθρων 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.

2. Κάθε είδους δικαιώματα και υποχρεώσεις, μεταξύ των ιδρυτικών αθλητικών σωματείων και των συγχωνευόμενων ΑΑ Ε. εξακολουθούν να υφίστανται και να δεσμεύουν τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία και τη μετά τη συγχώνευση προκύπτουσα Α.Α.Ε., προσδιορίζονται δε ειδικότερα στο καταστατικό της.

3. Η Α.Α.Ε. που προκύπτει μετά τη συγχώνευση μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία και τα διακριτικά γνωρίσματα μιας ή περισσότερων από τις ouγχωνευόμενες Α.Α.Ε. ή, μετά από άδεια της οικείας Ομοσπονδίας, με οποιαδήποτε επωνυμ{α ή διακριτικό γνώρισμα. Η ομάδα της Α.Α.Ε. που προκύπτει μετά τη συγχώνευση εντάσσεται αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία, στην οποία έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής μία τουλάχιστπον από τις ομάδες των συγχωνευόμενων Α.Α.Ε.

4. Για τη συγχώνευση Α.Α.Ε. απαιτείται η προσκόμιση επιxειριματικού σχεδίου συμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 69Α του παρόντος, καθώς και των ακόλουθων δικαιολογητικών, για καθεμιά από τις συγχωνευόμενες Α.Α.Ε. α) πιστοποιητικό οικονομικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. β) Βεβαίωση φορολογικού ελέγχου των τριών τελευταίων χρήσεων. γ) Εκθεση αποτίμησης της αξίας της μετοχής με τη χρήση των κοινά παραδεκτών μεθόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.
Άρθρο 23

Το άρθρο 77 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

Αρθρο 77

Eπιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

1. Συνιστάται Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Επιτροπή) η οποία έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 77Α του παρόντος, καθώς κάθε άλλη που θα της αναθέσει ο Υπουργός Πολιτισμού με αποφασή του.

2. Ο Υπουργός Πολιτισμού ασκεί την επoπτεία, ως προς τα διοικητικά θέματα, της Επιτροπής. Η Γενική Γραμματεία ΑΘλητισμού διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την υποστήριξη του έργου της, καθώς και χώρο για τη στέγασή της.

3. Η Eπιτροπή για την εκπλήρωση των σκοπών της, καταρτίζει ετήσιο προϋπολογισμό και τον υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού. Οι δαπάνες λειτουργίας της Eπιτροπής βαρύνoυν τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατ` εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 49 και 53 του παρόντος.

4. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και απαρτίζεται από έναν επίτοπιο ανώτατο δικαστικό λειτουργό, βαθμού Συμβούλου της Eπικρατείας ή αντίστοιχου βαθμού και άνω, ως Πρόεδρο, ο οποίος είναι αποκλειστικής απασχόλησης και έξι μέλη ως ακολούθως: α) Εναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, εν ενεργεία ή ομότιμο. β) Εναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι οικονομικού αντικειμέvoυ, εν ενεργεία ή ομότιμο. γ) Ενα δικηγόρο παρ` Αρείω Πάγω με εμπειρία σε θέματα εταιρειών δ) Ενα δικηγόρο παρ` Αρείω Πάγω με εμπειρία σε θματα αθλητισμού. ε) Εναν πτυχιούxo Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης, με άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. στ) Ενα πρόσωπο κύρους με εμπειρία στο χώρο του αθλητισμού. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις αυτές ιδιότητες και προσόντα. Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών μετέχουν χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εφόσoν δεν αναπληρώνουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη όταν αυτά απουσιάζουν προσωρινά ή κωλύονται. Με αποφασή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα στους αναπληρωτές, οπότε οι τελευταίοι μετέχoυν στη συνεδρίαση με ψήφο, ανεξάρτητα από την παράλληλη παρουσία του τακτικού μέλους. Η θητεία του κάθε αναπληρωτή είναι ίση με τη θητεία του αντίστοιχου τακτικού.

5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με θητεία. Η θητεία τους είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μια μόνο φορά.

6. Δεν μπoρεί να διορισθεί μέλος της Επιτροπής: α) Βουλευτής, Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός Γραμματέας Yπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας. β) Οποιος είναι ή έχει διατελέσει κατά την τελευταία πριν από το διορισμό του πενταετία μέλος ή όργανο διοίκησης αθλητικού σωματείου που ίδρυσε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., μέτοχος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντής, διαχειριστής ή νομικός σύμβουλος σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α, καθώς και όποιος, κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, συνδεόταν με σύμβαση έργου, παροχής υπηρεσιών ή εντολής με Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή ιδρυτικό σωματείο. γ) Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κώλυμα από 10 αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

7. Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής, όποιος, μετά το διορισμό του: α) Αποκτά μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. β) Ασκεί έμμισθα ή άμισθα οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική επαγγελματική ή επιxειρηματική δραστηριότητα, ή αποκτά δραστηριότητα που, κατά την Κρίση της Επιτροπής, δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα και 10 καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής. Για την ύπαρξη ή μη ασυμβίβαστου αποφαίνεται η Επιτροπή μετά από ακρόαση του εν λόγω μέλους της, τη δε σχετική διαδικασία κινεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε ύστερα από αίτηση του μέλους στο πρόσωπο του οποίου ενδέχεται να συντρέχει το ασυμβίβαστο, είτε ύστερα από αίτημα του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η απόφαση της Επιτροπής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη, στις δε συνεδριάσεις για τη λήψη της απέχει το μέλος στο οποίο αφορά η εξέταση του ασυμβίβαστου.

8. Ο Πρόεδρος, τα μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους υποβάλλουν κατ` έτος στον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από το Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α΄) δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης.

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικώv και Πολιτισμού καθορίζεται η κατά παρέκκλιση από τις σημερινές διατάξεις αποζημιωση που καταβάλλεται στον πρόεδρο και στα μέλη της Eπιτρρπής, καθώς και στους αναπληρωτές τους. Με τον ίδιο τρόπο καθΟρίζεται και οποιοδήποτε θέμα αμοιβών και αποζημιώσεων των προσώπων που καθ` οιονδήποτε τρόπο απασχολεί η Επιτροπή.

10. Με κανονισμό που καταρτίζεται από την Επιτροπή και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού καθορίζονται τα θέματα της εσωτερικής της λειτουργίας. Με τον κανονισμό αυτό, προβλέπεται η συγκρότηση, ως ιδιαίτερης υπηρεσιακής μονάδας της Επιτροπής, τμήματος ελεγκτών.

11. Η Eπιτροπή μπορεί να αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες ή τεχνικούς συμβούλους τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων. Με κοινή απφαραση του Υπουργού Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορούν να αποσπώνται στην Επιτροπή υπάλληλοι υπουργείων ή Ν.Π.ΔΑ κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων βαρύνει της υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται, χωρίς να αποκλείεται η καταβολή επιπλέον αμοιβών, αποζημιώσεων κ.λ.π. με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2470/1997. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, για κάθε συνέπεια.

12. Mε απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από τη συγκρότηση της Επιτροπής, ορίζονται η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να χορηγήσει για το τρέχον πρωτάθλημα 10 πιστοποιητικά της παραγράφου 3 του άρθρου 77 Α του παρόντος. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής, οι λοιπές αρμοδιότητές της ασκούνται από το Ελεγκτικό Συμβούλιοτου άρθρου 77Α του Ν.2725/1999, όπως ίσχυε πριν από τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου. Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Eπιτροπής, το ανωτέρω Ελεγκτικό Συμβούλιο αυτοδικαίως καταργείται, υποκαθιστάμενο πλήρως από την Επιτροπή.
Άρθρο 24

Μετά το άρθρο 77 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 77Α με το εξής περιεχόμενο:
Aρθρο 77Α

Αρμοδιότητες Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

1. Η επιτροπή, εκτός από όσα ειδικά ορίζονται στις λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου, έχει τις εξής αρμοδιότητες α) Ελέγχει τις Α.Α.Ε., τα Τ.Α.Α., καθώς και κάθε σχετιζόμενο καθ` oιονδήποτε τρόπο μαζί τους πρόσωπο, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των σε εκτέλεση του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων. β) Διενεργεί διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. και ερευνά για την εκπλήρωση των εν γένει οικονομικών υποχρεώσεών τους και ιδιαίτερα προς τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο, τους επαγγελματίες και αμειβόμενους αθλητές, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια. γ) Ελέγχει τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, για τα ποσά με τα οποία επιχορηγούνται. δ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και σε πρόσωπα καθ` οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενα μ` αυτό και δίδει κατά την κρίση της δημοσιότητα σε αυτής. ε) Χορηγεί τις άδειες και εγκρίσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος, καθώς και το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. στ) Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρxές ζ) Επιβάλλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού. η) Εκδίδει Οδηγίες προς το σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος. θ) Γνωμοδοτεί για κάθε ρύθμιση που αφορά στα θέματα με τα οποία ασχολείται, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Πολιτισμού ή από αίτημα των οικείων ομοσπονδιών ή επαγγελματικών συνδέσμων. ι) Συντάσσει το Φεβρουάριο κάθε έτους έκθεση για την εκτέλεση της αποστολής της κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, στην οποία επισημαίνονται και οι τυχόν ενδεικνυόμενες νομοθετικές μεταβολές. Η έκθεση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στον Υπουργό Πολιτισμού και κοινοποιείται στον Υπουργό Ανόπτυξης. Η Επιτροπή μπορεί να δώσει και άλλου είδους δημοσιότητα στην έκθεση.

2. Η Επιτροπή διενεργεί τακτικό έλεγχο τον Ιούλιο κάθε έους, καθώς και έκτακτο ύστερα από παραγγελία του Υπουργού Aνάπτυξης ή του Υπουργού Πολιτισμού ή αυτεπάγγελτα. Οι έλεγχοι διενεργούνται από μέλη της Επιτροπής ή υπαλλήλους που έxoυv διατεθεί ή αποσπασθεί σ` αυτήν, ειδικά προς τούτo εντεταλμένους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Με απόφασή της, η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει απευθείας τη διενέργεια ελέγχων σε αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες ή εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Επίσης η Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη συνδρομή οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής για την εκτέλεση του έργου της και να ανακοινώνει στις εκάστοτε αρμόδιες αρxές, ή υπηρεσίες ή πειθαρχικά ή δικαιοδοτικά όργανα οποιοδήποτε γεγονός δημιουργεί υπόνοιες για τέλεση παράνομων πράξεων, ιδίως του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄). Η Επιτροπή μετά από κάθε έλεγχο συντάσσει έκθεση που υποβάλλεται υποχρεωτικά στον Υπουργό Πολιτισμού, στο Δ.Σ. του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και σε αυτούς τους οποίους αφορά ο έλεγχος. Η Επιτροπή σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων έχει την υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεση της κατά την κρίση της ενδεικνυόμενες ενέργειες για τυχόν διοικητικές, διαχειριστικές, πειθαρxικές ή ποινικές ευθύνες των ελεγχομένων. Οι πιο πάνω αποδέκτες της έκθεσης έχουν υποχρέωσης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο, να τη διαβιβάσουν στο δικαιοδοτικό όργανο του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου για την επιβολή των προβλεπόμενων νόμιμων κυρώσεων. Ο κάθε είδους έλεγχος της Επιτροπής διενεργείται και ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την παραγγελία των αρμόδιων προσώπων. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ελέγχου ή η πλημμελής έκθεση συνιστά σπουδαίο λόγο αντικατάστασης των προσώπων που διενεργούν τον έλεγχο, ανεξάρτητα της τυχόν πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης τους. Τα πρόσωπα που διενεργούν τον έλεγχο δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού, εγγράφου ή άλλου στοιχείου που κρίνουν απαραίτητο. Η άρνηση παροχής εγγράφων ή πληροφοριών από τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα πoυ διώκεται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς, ενώ για τους αρμόδιους υπαλλήλους και για τις διοικήσεις των επαγγελματικών συνδέσμων ή των ΑΑΕ ή των Τ.Α.Α. και ποινικό, που διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Πέραν των ανωτέρω, το οικείο δικαιοδοτικό όργανο επιβάλλει στην ελεγχόμένη Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. που αρνείται να παράσχει στους ελεγκτές τα αναγκαία στοιχεία, την ποινή της αποβολής από το πρωτόθλημα.

3. Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, κάθε Α.Α.Ε. ή Τ .Α.Α. οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή, πιστοποιητικό της Επιτροπής περί τήρησης των υποχρεώσεων που πρoβλέπoνται από τον παρόντα νόμο. Το πιστοποιητικό αυτό δεν xορηγείται σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ` υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, οι οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά στην απόφαση της Επιτροπής περί μη χορήγησής του, καθώς και σε περιπτώσεις άρνησης παροχής στοιχείων προς την Επιτροπή. Χωρίς το παραπάνω πιστοποιητικό καμμιά ομάδα Α.Α.Ε. ή Τ.A.A. δεν δικαιούται να συμμετέχει στο οικείο πρωτάθλημα εάνν δε το πιστοποιητικό αυτό ανακληθεί, η ομάδα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, η οποία εκδίδεται μετά από έκθεση της Επιτροπής.

4. Πέντε ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση Α.Α.Ε. υποβάλλεται στην Επιτροπή, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Ε., ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν σ` αυτήν, με τα στοιχεία των τυχόν αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Η Επιτροπή ελέγχει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Eπίσης υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Επιτροπή, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Ε. α) Τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου περί συγκρότησης αυτού σε σώμα, παραίτησης μέλους, εκλογής vέου μέλους σε πλήρωση κενωθείσας θέσης, καθώς και ανάθεσης εξουσιών διαχείρισης ή εκπροσωπησης, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης. β) Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των Α.Α.Ε. εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της Συνέλευσης. γ) Συμβάσεις σύναψης ή παροχής δανείου, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους. δ) Συμβάσεις με τις οποίες ανατίθενται δικαιώματα διοίκησης και εκπροσώπησης σε τρίτους, καθώς και συμβάσεις πρόσληψης συμβούλων ή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους. ε) Κάθε είδους συμβάσεις που η Α.Α.Ε. συνάπτει με τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, χορηγούς, διαφημιστικές εταιρείες ή για άλλα συναφή θέματα, καθώς και τις συμβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 84 του παρόντος, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους. στ) Τις συμβάσεις με αθλητές και προπονητές, εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους. Ζ) Καταστάσεις πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα.

5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Επιτροπή, πέραν των όσων προβλέπονται ρητά στον παρόντα νόμο, δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει οποιοδήποτε κατά την κρίση της άλλο στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση. Δικαιούται επίσης, σε περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών, συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παροχής δανείων και εν γένει χρηματικών καταβολών οποιουδήποτε είδους διερευνά την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης των καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση δε που δεν δικαιολογείται επαρκώς η προέλευσή τους, να μην χορηγεί ή να ανακαλεί τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά ή να επιβάλλει ως κύρωση την απαγόρευση άσκησης όλων των δικαιωμάτων μετόχων, καθώς και των διευθυντικών ή διοικητικών εξουσιών οργάνων Α.Α.Ε., ανεξάρτητα από την επίλευση άλλων συνεπειών σύμφωνα με το νόμο.

6. Σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, η Επιτροπή, ανεξάρτητα από τις τυχόν άλλες συνέπειες, επιβάλλει στους παραβάτες πρόστιμo από xίλια (1.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Το πρόστιμο επιβάλλεται πάντοτε μετά από ακρόαση του υπευθύνου. Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου επιδίδονται στον παραβάτη και συνιστούν εκτελεστό τίτλο βάσει του οποίου συντάσσονται από τη βεβαιούσα Αρχή οι τίτλοι είσπραξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄), που αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσοδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Τα παραπάνω ποσά των προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Yπουργού Πολιτισμού μετά από πρόταση της Επιτροπής.

7. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων, η Επιτροπή, ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη προστίμου, μπορεί να τάσσει σύντομη προθεσμία για την άρση της παράβασης, ιδίως όταν η παράβαση οφείλεται σε λόγους αμέλειας ή είναι εντελώς ελαφρά.

8. Οι επιδόσεις των αποφάσεων της Επιτροπής γίνονται κατόπιν εντολής του Προέδρου της με φροντίδα της Γ.Γ.Α., ισχύουν δε και γι` αυτές όσα ισχύουν γενικά για τις επιδόσεις του Δημοσίου.

9. Ολες οι αποφάσεις, εκθέσεις και λοιπές πράξεις της Επιτροπής κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

10. Δικαίωμα γνώσης των πράξεων της Επιτροπής έχουν, μετά από αίτησή τους, οι οικείες ομοσπονδίες, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, καθώς και οι πανελλήνιοι σύνδεσμοι αμειβόμενων αθλητών, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τους οποίους πρέπει συγκεκριμένα να αναφέρει η Επιτροπή στην απορριπτική της αίτησης απόφασή της.

11. Κάθε δημόσια Αρχή παρέχει τη συνδρομή της στην Επιτροπή και ιδίως στους ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 25

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 78 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
“1. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. οφείλουν να υποβόλλουν, το αργότερo δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της νέας αγωνιστικής περιόδου ισοσκελισμένο και θεωρημένο από έναν τουλάχστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Οι Α.Α.Ε. μαζί με τον προύπολογισμό υποχρεούνται να καταθέσουν, και εγγυητική επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύψους ίσου με το 10% του συνόλου των προϋπολογιζόμενων εξόδων της λήξεως της ισχύος της έξι μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου. Η εγγυητική αυτή επιστολή αφορό στην καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της Α.Α.Ε. που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και καταπίπτει υπέρ του ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α΄) με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τα αντίστοιχα ποσά διατίθενται ως επιχορήγηση, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, στον οικείο σύνδεσμο επαγγελματιών αθλητών ή σε μεμονωμένους εν ενεργεία ή μη αθλητές που έχουν ανάγκη βοήθειας. Το συνολικό ποσό που διατίθεται κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 0,25% των εσόδων του ΠΡΟΠΟ, που κατανέμονται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 102. Με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μπορεί να ορίζεται η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική εάν τα έξοδα που προκύπτουν από κάθε μεταγραφική περίοδο υπερβαίνουν τα αρχικώς Προϋπολογισθέντα. Στην περίπτωση αυτή οι Α.Α.Ε., οφείλουν να υποβάλουν αμέσως εντός πέντε εργάσιμων ημερών, τον αναμορφωμένο προϋπoλογισμό στην επιτροπή Επαγγελματικού Aθλητισμού μαζί με συμπληρωματική εγγυητική επιστολή, ύψους ίσου με το 10% της αύξησης των προύπολογισθέντων εξόδων. Σε κάθε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής, εάν αυτό συμβεί πριν από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, η Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, διαφορετικά το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του άρθρου 77 Α ανακαλείται με απόφαση της Επιτροπής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού ο προϋπολόγισμός και η αντίστοιχη εγγυητική επιστολή κατατίθενται δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τηv έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

2. H παράγραφος 2 του άρθρου 78 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “2. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α υποχρεούνται πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου να έχουν εξοφλήλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές τους προς τις οικείες ομοσπονδίες, τους υπερκείμενους συνδέσμους, τους αθλητές τους που απασχολούν ή έχουν απασχoλήσει, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια και οι οποίες έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή επιτροπής του άρθρου 96.

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 78 του Ν. 2725/1996 τροποποιείται ως εξής: “3. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. υποβάλλουν στην Επιτροπή Επαγγελματικόύ Αθλητισμού, στο τέλος κάθε τριμήνου από την έναρξη του πρωταθλήματος, αναλυτικό πίνακα των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων που πραγματοποίησαν κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα.”

4. Στο άρθρο 78 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: “5. Α.Α.Ε. οι οποίες έχουν υπαχθεί με απόφαση των αρμόδιων δικαστηρίων σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) και εφόσoν δεν έχουν συσταθεί οι νέες αθλητικές εταιρείες, συμμετέχουν κανονικά στα οικεία πρωταθλήματα και τις λοιπές αθλητικές διοργανώσεις και απαλλάσσονται από τις υοχρεώσεις εκείνες, που είναι ασυμβίβαστες με το καθεστώς στο οποίο βρίσκονται.”
Άρθρο 26

1. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν. 2725/1999 οι λεξεις “στο οικείο Ελεγκτικό Συμβούλιο” αντικαθίστανται από τις λέξεις “στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού”.

2. Στο άρθρο 79 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής: “4. Το σύνολο των ποσών που καταβάλλονται σε μια Α.Α.Ε. από μέλη της διοίκησης ή μετόχους αυτής λόγω δανείου ή ως ταμειακή διευκόλυνση απαγορεύεται να ξεπερνούν το 20% του μετοχικού της κεφαλαίου. Ποσά που καταβάλλονται έναντι μελλοντικής αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου μπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, απαγορεύεται όμως να επιστραφούν στους καταβάλλοντες.”
Άρθρο 27

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 81 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται, ως εξής: “1. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. έχουν την υποχρέωση να τηρούν σε αναγνωρισμένη και νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, λογαριασμό κίνησης, μέσω του οποίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, διενεργούνται κατ΄ αποκλειστικότητα οι καταβολές των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων τους.”

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του Ν. 2725/1999 οι λέξεις “στo οικείo Ελεγκτικό Συμβούλιο” αντικαθίστανται από τις λέξεις “στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού”.
Άρθρο 28

Το άρθρο 82 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Αρθρο 82 Επιβολή ποινών Οι ποινές που προβλέπονται στα άρθρα 78, 80 και 81 του παρόντος νόμου επιβάλλονται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από την υποβολή έκθεσης, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 77Α.”
Άρθρο 29

Το άρθρο 83 του Ν. 2725/1999 τροπoποιείται ως εξής:

“Αρθρο 83

1. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του ως οργάνου διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α ή ως διαχειριστή Τ.Α.Α. Η έκπτωση αυτή διαπιστώνεται με αποφάση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

2. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται και για τα πρόσωπα που είναι μέλη διοίκησης Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή τους έχει ανατεθεί η διαχείριση Τ.Α.Α. ή είναι μέτοχοι Α.Α.Ε. με συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο του ενός τοις εκατό (1%) του μετοχικού της κεφαλαίου. Σε περίπτωσση που το εν λόγω ποσοστό συμμετοχήs ανήκει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρεία η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης βαρύνει τα μέλη και τους διοικητές τους. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υοβάλλεται απαραιτήτως και, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία έχει στην προκειμένη περίπτωση όλες τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του αρμόδιου Aντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τις οποίες ασκεί αποκλειστικά δια του Προέδρου”.

3. Οι Λ.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων των μελών της διοίκησής τους, υποβάλουν προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) κάθε μέλους της διοίκησής τους, στην οποία δηλώνεται 6n δεν συντρέχει στο πρ69ωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στον παρόντα νόμο για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή για την ανάθεση σε αυτούς της διαχείρισης Τ.Α.Α. και μέσα σε ένα (1) μήνα υποβάλουν αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης των μελών της διοίκησης της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α., ενώ ισχύει και αναφορικά με πρόσωπα τα οποία με απόφαση ή με την ανοχή των ανωτέρω φορέων ή με oποιόνδήποτε άλλο τρόπο ασκούν οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο που σχετίζεται με τη διοίκηση, διαχείριση ή την εκπροσώπηση των εν λόγω φορέων στο πλαισιο οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή δημόσιας εκδήλωσης έστω και εάν αυτή ασκείται άτυπα ή περιστασιακά.

4. Aνεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77Α του παρόντος, η μη υποβολή στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3, της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ή του αντιγράφου ποινικού μητρώου, έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη έκτπωση από το οικείο διοικητικό αξίωμα ή θέση και την αποστέρηση των οικείων εξουσιών. Η έκτπωση διαπιστώνεται ή η αποστέρηση επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

5. Εάν η Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. δεν συμμορφωθεί στην πιο πάνω απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, η οικεία ομόδα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα με απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου.
Άρθρο 30

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 84 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “1. Κάθε αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., έχει το δικαίωμα να επιτρέπει έναντι αμοιβής: α) Τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική μετάδοση ή την αναμετάδοση, με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο, αθλητικών διοργανώσεων, στις οποίες θεωρείται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς γηπεδούχος. β) Την εγγραφή ή την αναπαραγωγή των κατά την περίπτωση α΄ αθλητικών διοργανώσεων ή σηγμιοτύπων αυτών, με κάθε μέσο και για οποιονδήποτε υλικό φορέα. γ) Τη θέση σε κυκλοφορία του υλικού της αναπαραγωγής κατά την περίπτωση β΄ με μεταβίβαση της κυριότητας, με εκμίσθωση ή με δημόσιο δανεισμό. Οι ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες έχουν τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις των εθνικών ομάδων και των αγώνων κυπέλλου Ελλάδος.”

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 84 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “3. Ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός που αποκτάει δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης ή αναμετάδοσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφoυς, υποχρεούται να παρέχει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενo ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό που λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του Ν. 2684/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄), όπως ισχύουν αυτοί κάθε φορά, μαγνητοσκοπημένα ή μαγνητοφωνημένα στιγμιότυπα κατ΄ επιλογή του αιτούντος, διάρκειας μέχρι τριών λεπτών συνολικά, για να χρησιμοποιηθούν στα δελτία ειδήσεων. H αναμετάδοση των στιγμιότυπων αυτών περιορίζεται για κάθε ημέρα διεξαγωγής αγώνων σε τρεις μεταδόσεις των τριών λεπτών η καθεμία επί του συνολικού ημερήσιου προγράμματος, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ώρας. Σε περίπτωση παραβίασης του προηγούμενου εδαφίου, ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός που ευθύνεται, αποκλείεται, από την άσκηση του σχετικού δικαιώματός του για την επόμενη ημέρα διεξαγωγής αγώνων με πράξη του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.”

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 84 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “8. Από τις αμοιβές που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου τις οποίες λαμβάνουν αθλητικά ποδοσφαιρικά σωματεία ή ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείς από την εκμετάλλεση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομο- σπονδία (E.Π.Ο.) λαμβάνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και η Eνωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.), αν πρόκειται για αμοιβές Π.Α.Ε., λαμβάνει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%). Από τις αντίστοιχες με τις ανωτέρω αμοιβές που λαμβάνουν αθλητικά σωματεία καλαθοσφαίρισης ή Kαλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες ή ΤΑΚ, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ) λαμβάνει ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) και ο Ε.Σ.Α.ΚΕ., αν πρόκειται για αμοιβές Κ.Α.Ε. των οποίων οι ομάδες συμμετέχουν στην Α 1 κατηγορία καλαθοσφαίρισης, λαμβάνει ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%). Τα ποσοστά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο καταβάλλονται από το ραδιοφωνικ6 ή τηλεοπτικό σταθμό απευθείας στους λοιπούς δικαιούχους (Ε.Π.Ο., Ε.Π.Α.Ε., Ε.Ο.Κ, Ε.Σ.Α.ΚΕ.), ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τα σωματεία ή Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε., και σε αντιστοιχία με καθεμία από τις καταβολές. Σε περίπτωση μη καταβολής των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο, η οικεία οργανώτρρια αρχή μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο των συνεργείων του υπόχρεου τηλεοπτικου ή ραδιοφωνικού σταθμού στους xώρους διεξαγωγής των αγώνων αγώνων. Ολες οι συναλλαγές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο διενεργούνται σε καθέναν από τους ανωτέρω δικαιούχους αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών με εντολές πληρωμής ή δίγραμμες επιταγές. Κάθε είδους αντέγγραφα είναι απολύτως άκυρα.”
Άρθρο 31

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 86 του Ν. 2725/1009 τροποποιείται ως εξής: “3. Εκτακτες παροχές (πριμ), καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής τους καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Α.Ε. ή της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης του Τ.Α.Α., η οποία λαμβάνεται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των οικείων πρωταθλημάτων και κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Eπιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στους αθλητές, που ανήκουν στη δύναμή τους. Η παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης και για όσο χρόνο μετά την έναρξη του πρωταθλήματος διαρκεί αυτή έχει ως συνέπεια την αφαίρεση των βαθμων μιας νίκης για κάθε αγωνα της Α.A.E. ή του Τ.Α.Α. Η απόφαση λαμβάνεται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, που επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.”

2. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 86 του Ν. 2725/1999 ως εξής: “6. Οι πάσης φύσεως καταβολές προς τους αθλητές διενεργούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών με εντολές πληρωμής ή δίγραμμες επιταγές.”

3. Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 88 του Ν. 2725/1:999.

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 89 του Ν. 2125/1999 τροποποιείται ως εξής: “1. Οι αθλητές με αμοιβή, καθώς και οι επαγγελματίες αθλητές, υπάγονται στην ασφάλιση των κλάδων του Ιδρύματος Κoινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Οι εισφορές υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις τακτικές μηνιαίες αποδoχές των αθλητών. Ειδικά για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αντί για τoν κλάδο Υγείας του ΙΚΑ., οι αθλητές A.Α.Ε. μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, υπόχρεες δε για την καταβολή των ασφαλίστρων είναι οι Α.Α.Ε. κατά τα 2/3 και οι αθλητές κατά το 1/3. Για τους όρους της ασφάλισης διαπραγματεύονται με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες οι οικείοι επαγγελματικοί σύνδεσμοι από κοινού με τους οικείους πανελλήνιους συνδέσμους αμειβόμενων αθλητών. Η απαλλαγή από την ασφάλιση στον κλάδο υγείας του ΙΚΑ, επέρχεται μόνο από το χρόνο σύναψης ιδιωτικής ασφάλισης. Η ισχύς του δευτέρου εδαφίου του άρθρου αυτού αρχίζει δύο μήνες μετά από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”
Άρθρο 32

Το άρθρο 93 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Αρθρο 93

Απαγόρευση μεταγραφών

1. Τα σωματεία που διατηρούν Τ.Α.Α. και οι Α.ΑΕ. που δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις δεν έχουν δικαίωμα να αποκτούν αθλητές κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου. Η εκπλήρωση των πιο πάνω υποχρεώσεων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, που πρέπει να κατατίθεται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πριν από την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου. Η παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται την ακυρότητα της μεταγραφής και την αντικανονικότητα της συμμετοχής του αθλητή στους αγώνες. Δεν αποκλείεται στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση του αθλητή που δεν μεταγράφεται κανονικά, για κάθε θετική ή αποθετική ζημία. Η αντικανονικότητα της συμμετοχής αθλητή σε αγώνα εξετάζεται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο κατόπιν ενστάσεως ή αυτεπάγγελτα, ύστερα από υποβολή της σχετικής έκθεσης του επαγγελματικού συνδέσμου, ή κατά περίπτωση, της ολομέλειας των Τ.Α.Α ή κατόπιν έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

2. Σύναψη συμβολαίου με αθλητή ή προπονητή είναι άκυρη, εφόσoν οι προβλεπόμενες σε αυτό ετήσιες αμοιβές, παροχές και λοιπές καταβολές προκαλούν υπέρβαση των προϋπολογισθέντων εξόδων για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, κατ` άρθρο 78 παράγραφος 1 του παρόντος, oπότε, σε μια παρόμοια περίπτωση, επέρχονται οι συνέπειες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.”
Άρθρο 33

Η παράγραφος 1 του άρθρου 97 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“1. Η “Eνωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών” (Ε.Π.Α.Ε.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύθηκε με το Ν. 879/1979 (ΦΕΚ 56 Α΄) με έδρα την Αθήνα και λειτούργησε ακολούθως κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α΄) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, διατηρεί την επωνυμία “Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Eταιριών” (Ε.Π.Α.Ε.) και αποτελεί τον επαγγελματικό σύνδεσμo των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (Π.Α.Ε:). Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό υποχρεούται να χρησιμοποιεί σαν πρώτο συνθετικό της ονομασίας της τη λέξη “Ελληνική” στην αντίστοιχη γλώσσα. Οπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται η λέξη ΕΣΑΠΕ, αντικαθίσταται από τη λέξη Ε.Π.Α.Ε.”
Άρθρο 34

Το άρθρο 100 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Άρθρο 100 Πόροι της Ε.Π.Α.Ε. Πόροι της Ε.Π.Α.Ε. είναι: α) οι πρόσοδοι από την περιουσία της, β) οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς αυτήν, γ) τα ποσά από τα χρηματικά πρόστιμα και τα παράβολα συμμετοχής των Π.Α.Ε. στους αγώνες που διοργανώνονται από αυτήν, δ) ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων που διοργανώνονται από αυτήν, καθοριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ε) τα έσοδα από τις εισπράξεις των αγώνων των αντιπροσωπευτικών ομάδων που συγκροτεί, στ) ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) από τις εισπράξεις, λόγω μετάδοσης ή αναμετάδοσης από την τηλεόραση οποιουδuποτε αγώνα της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 84 του παρόντος, ζ) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εκπλήρωση των σκοπών της ή πρoβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 35

Η παράγραφος 3 του άρθρου 101 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“3. Η Ε.Π.Α.Ε. εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και με τέσσερα (4) ακόμα μέλη τα οποία εκλέγει η Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Α.Ε., τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν επίσης με απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. Η Ε.Π.Ο. εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. με ένα μέλος του Δ.Σ. αυτής.”
Άρθρο 36

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 102 του Ν. 2725/1999 τροποποιούνται ως εξής: “1. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. καταβάλλει στην Ε.Π.Ο., στην Ε.Π.Α.Ε. και στις Π.Α.Ε. ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) από τα ακαθόριστα έσοδα, αφαιρουμένων των δικαιωμάτων των πρακτόρων, των δελτίων ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ. Το ποσοστό αυτό καταβάλλεται άπαξ μηνιαίως από την Ο.Π.Α.Π. ΑΕ. στην Ε.Π.Ο., στην Ε.Π.Α.Ε. και μέσω αυτής στις Π.Α.Ε. και κατανέμεται ως εξης: α) 1,5 στην Ε.Π.Ο., β) 2% στην Ε.Π.Α.Ε. γ) 3,5% στις Π.Α.Ε. Α΄ εθνικής κατηγορίας δ) 2,5% στις Π.Α.Ε. Β΄ εθνικής κατηγορίας ε) 2,5% στις Π.A.Ε. Γ΄ εθνικής κατηγορίας. Το ποσό που αναλογεί σε κάθε κατηγορία διανέμεται κατ` ισομοιρίαν στις Π.Α.Ε. της κατηγορίας αυτής. Η Ε.Π.Α.Ε. αποδίδει σης Π.Α.Ε. τα ποσά που τους αναλογούν εντός δέκα ψερών από την ως άνω προς αυτή καταβολή. Η Ε.Π.Α.Ε. μπορεί να συμψιφήσει τυχόν υποχρεώσεις των ΠΑΕ, προς αυτήν από το ως άνω ποσοστό. Σε περίπτωση που η Ε.Π.Α.Ε. δεν αποδώσει σε κάποια Π.Α.Ε. τα παραπάνω ποσά στην προαναφερόμενη προθεσμία χωρίς νόμιμη αιτία, η συγκεκριμένη αιτία δικαιούται να ζητήσει από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. να της καταβάλλεται απευθείας το ποσό που κατά τα ανωτέρω της αναλογεί.

2. Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η ο ποί Kοινοιείται την Ε.Π.Α.Ε. και στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε, σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος νόμου η καταβολή του αναλογούντος ποσοστού στην Ε.Π.Α.Ε. ή σε συγκεκριμένη Π.Α.Ε. διακόπτεται υποχρεωτικά ή περικόπτεται εν όλω ή εν μέρει. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος διάθεσης των ποσών που προκύπτουν από τη διακοπή ή την περικοπή αυτήν. Διακοπή της καταβολής των ως άνω ποσών αποφασίζεται υποχρεωτικά όταν μια Α.Α.Ε.: α) Παρέλειψε να δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β του ΚΝ. 2190/1920 και να τις υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ή β) παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμα στην ίδια ως άνω υπηρεσία την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων ή γ) δεν έχει “νόμιμη διοίκηση”

2. Στο άρθρο 27 του Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α) προστίθεται παράγραφος 10 που έχει ως εξής:

“10. Το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγώνων Μπάσκετ παραχωρείται στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., με αίτηση της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., για χρόνο ίσο με τον απομένοντα για τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών από 111 δημοσίευση του Ν. 2843/2000. Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν και για το παιχνίδι Προγνωστικά Αγώνων Μπάσκετ. Η τροποποίηση της σύμβασης για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγώνων Μπάσκετ, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό. Το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων παραχωρείται στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. μετροποποίηση της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. για χρόνο ίσο με τον απομένοντα για τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετων από τη δημοσίευση του Ν. 2843/2000. Τα οριζόμενα στο παρόν όρθρο ισχύουν και για το παιχνίδι Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων. Η τροποποίηση της σύμβασης για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος του παιχνιδιού Προγνωσπκά Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα οριζόμενα στo άρθρο αυτό. Στον E.Σ.A.Κ.Ε., τις Κ.Α.Ε., τα Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωματεία που συμμετέχουν σε αγώνες καλαθοσφαίρισης καταβάλλεται συνολικό ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), από τα ακαθάριστα έσοδα του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγωνων Μπάσκετ, αναφερομένων των δικαιωμάτων των πρακτόρων. Ο προσδιoρισμός των δικαιούχων κατά περίπτωση και η κατανομή του ποσοστού αυτού καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Για τις καταβολές αυτές ισχύουν αναλόγως τα προβλεπόμενα στo άρθρο 102 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει. Στις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες καταβάλλεται συνολικό ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), από τα ακαθόριστα έσοδα του παιχνιδιού Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Aθλημάτων, αφαιρουμένων των δικαιωμάτων των πρακτόρων. Η Kατανομή του ποσοστού δώδεκα τοις εκατό (12%) στις ομοσπονδίες των οποίων ομάδες συμπεριλαμβάνονται στο παιχνίδι Προγνωστικά Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Η διεξαγωγή, οργάνωση και λειτουργία όλων των παιχνιδιών της Ο.Π.A.Π. Α.Ε. είναι δυνατή και χωρίς την έκδοση δελτίου. Ο προσφορότερος τρόπος και το προσφορότερο μέσο διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας, ορίζονται για το σκοπό αυτό στους κανονισμούς των παιχνιδιών.
Άρθρο 37

Η περίπτωση β΄ του άρθρου 106 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“β) οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς αυτόν” .
Άρθρο 38

1. Στις παραγράφους 1 και 3 του άθρου 110 του Ν. 2725/1999 οι λέξεις “του Ελεγκτικού Συμβουλίου” αντικαθίστανται από τις λέξεις “της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού”.

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 111 του Ν. 2725/1999 οι λέξεις “του Ελεγκτικού Συμβουλίου” αντικαθίστανται από τις λέξεις “της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού”

3. Στο άρθρο 111 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής: “3. Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 η ομάδα του σωματείου προβιβασθεί στη Γ εθνική κατηγορία ή, σε περίπτωση αναδιάρθρωοης, στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η γενική συνέλευση του σωματείου δικαιούται, αντί να συστήσει νέα Π.Α.Ε., να ζητήσει την αναβίωση της προηγούμενης που τελεί σε εκκαθάριση. Σε μια τέτοια περίπτωση, την οριστική απ~ση περί αναβίωσης ή μη λαμβάνει η Γενική Συνέλευση της υπό εκκαθάριση τελούσας Π.Α.Ε., η οποία συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του σωματείου, ο οποίος ορίζει και τα τυχόν άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης Κ9, προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή οι προθεσμίες για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύσεις κ.λπ. που προβλέπoνται από τον ΚΝ. 2190/1920 συντέμνονται κατά το ήμισυ.”

4. Στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 115 του Ν. 2725/1~99 οι λέξεις “του ελεγκτικού Συμβουλίου” αντικαθίστανται από τις λέξεις “της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού” 5. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 135 του Ν. 2725/ 1999 οι λέξεις “του ελεγκτικού Συμβουλίου” αντικααθίστανται από τις λέξεις “της Εππροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού”
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 39

1. Το τμήμα Γ Tου Ν. 2725/1999 (άρθρα 119 επ.) μετονομάζεται σε: “ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥθΥΝΗΗ. Διατηρούνται τα Kεφάλαια Α΄ (άρθρα 119- 122) με τίτλο “ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ” και Β΄ (άρθρα 123-128) με τίτλο “ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ” και προστίθεται κεφάλαιο Γ΄ (άρθρο 128Α) με τίτλο “ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” 2. Το άρθρο 119 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

Αρθρο 119

Πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα

1. Στις αθλητικέςς ομοσπονδίες και στους επαγγελματικούς συνδέσμους, όπου αυτοί υπάρχουν, των ομαδικών αθληματων του πoδοσφαίρου, της Kαλαθοσφαίρισης, της πετοσφαιρισης, της xειροσφαιρισης και της κολυμβητικής για το άθλημα της υδατοσφαίρισης, συνιστώνται πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση αθλητικών διαφορών. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να λειτουργήσει δικαιοδοτικό όργανο και σε ομοσπονδια άλλου ομαδικού αθλήματος.

2. Τα παραπάνω όργανα ασκούν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 120 αρμοδιότητες, σχετικά με αγώνες και κατηγορίες πρωταθλημάτων ως εξής: α) ως προς το άθλημα του ποδοσφαίρου, για τους αγώ νες Α`, Β΄ και Γ΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών, β) ως προς τα αθλήματα της καλαθοσφαίρισης, της πετοσφαίρισης, της υδατοσφαίρισης και της χειροσφαίρισης για τους αγώνες Α1, Α2 και Β` εθνικής κατηγορίας ανδρών και γυναικών και κυπέλλου Ελλάδας. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, επιτρέπεται να τροποποιούνται το είδος των αγώνων και οι κατηγορίες πρωταθλημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότη τα των οργάνων αυτών.

3. Τα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα σε όλα τα αθλήματα εκτός του ποδοσφαίρου είναι μονομελή. Στα αθλήματα αυτά το Δ.Σ της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείoυ επαγγελματικού συνδέσμου, κατά περίπτωση, διορίζει ως μονομελές δικαιοδοτικό όργανο έναν (1) πρωτοδίκη της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, με τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο (2) ετών, που αρχίζει την 1η Ιουλίου, του έτους διορισμού. Ο δικαστής αυτός κληρώνεται με τη διααδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών, οριζόμενο με αποφάση του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διοίκησης του Πρωτοδικείου της έδρας της ομοσπονδίας, ύστερα από αίτημα του Δ.Σ. αυτής ή του οικείου επαγγελματικού συνδισμου. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.

4. Το αναπληρωματικό μέλος του δικαιοδοτικού οργάνου αντικαθιστά το τακτικό μέλος σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός του.

5. Καθήκοντα γραμματέα και βοηθητικού προσωπικού του δικαιοδοτικού οργάνου δύνανται να εκτελούν και μόνιμοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

6. Το δικαιοδοτικό όργανο εδρεύει και συνεδριάζει σε χώρο που ορίζεται από τη Γ.Γ.Α, η οποία και βαρύνεται με σχετική δαπάνη.
Άρθρο 40

Το άρθρο 120 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Αρθρο 120

Αρμοδιότητες πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου

1. Το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο είναι αρμόδιο: α) για την εκδίκαση των πειθαρχικών και λοιπών παραβάσεων και την επιβολή ποινών οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των κανονισμών αγώνων του οικείου αθλήματος. Οι παραβάσεις πρέπει να έχουν σχέση με τη διεξαγωγή των αγώνων και τα αποτελέσματά τους, β) για την εκδίκαση των παραβάσεων που αφορούν υποθέσεις δωροδοκίας ή δωροληψίας, για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων και την επιβολή των ποινών, γ) για την εκδίκαση των ενστάσεων κατά του κύρους του αγώνα, δ) για την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης και την επιβολή των αντίστoιxων ποινών που ανατίθεται στο όργανο αυτό με διατάξεις του παρόντος νόμου ή με κανονισμούς ή με αποφάσεις της οικείας ομοσπονδίας.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και γ` της προηγούμενης παραγράφου οι σχετικές αναφορές ή ενστάσεις με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στους κανονισμούς του κάθε αθλήματος αναγράφονται στο φύλλo αγώνα και υποστηρίζονται εντός δύο (2) ημερών από την τέλεση του αγώνα και οι αποφάσεις των πιο πάνω οργάνων εκδίδονται μέσα σε επτά (7) ημέρες από την τέλεση του αγώνα και είναι αμέσως εκτελεστές, έστω και αν έχουν προσβληθεί ενώπιον των δευτεροβάθμιων οργάνων. Ειδικά οι αποφάσεις που αφορούν αποκλεισμό έδρας αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε., εκτελούνται την επόμενη από την εκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία το σωματείο, το Τ.Α.Α. ή η ΑΑΕ, είναι γηπεδούχοι, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πιντε (5) ημέρες, οπότε η απόφαση εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική. ΟΙ αποφάσεις του δευτεροβάθμιου οργάνου που αφορούν σύνδεσμο έδρας αθλητικού σωματείου Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. εκδίδονται υποχρεωτικά πριν από την προσναφερθείσα ήμερομηνια εκτέλεσης της ποινής.”
Άρθρο 41

Τo άρθρο 121 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Αρθρο 121

Προσφυγή κατά των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων

1. Οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου προσβάλλονται με προσφυγη ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (A.Σ.Ε Α.Δ.) του άρθρου 123 του παρόντος, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 127Β, στις εξής περιπτώσεις: α) όταν οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται επί ενστάσεων κατά του κύρους αγώνα. β) όταν επιβάλλουν ποινις είτε αποκλεισμού της έδρας του σωματείου, Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α, είτε τέλεσης αγώνα χωρίς θεατές, γ) όταν επιβάλλουν ποινές στέρησης του δικαιώματος εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους στους παράγοντες των oμάδων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών ή πoινές έκπτωσης από το σωματειακό ή εταιρικό αξίωμα για χρονικό διάστημα επίσης μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών. δ) όταν επιβάλλουν ποινές αποκλεισμού σε αθλητές πάνω από δύο (2) αγωνιστικές μέρες, και σε προπονητές ή άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση με την ομάδα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών. ε) όταν επιβάλλουν πρόστιμο τουλάχιστον 5.000 ευρώ. στ) όταν επιβάλλουν τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 69 παράγραφος 12, 77 Α παράγραφοι 2 και 3, 78 παράγραφος 4, 80, 83 παράγραφοι 4 και 5, 86 παράγραφος 3 και 93 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος νόμου.

2. Δικαίωμα προσφυγής έχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ηττήθηκε ή υφίσταται άμεση ή έμμεση βλάβη από την πρωτοβάθμια απόφαση. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών από τη γνωστοποίηση, με οποιονδήποτε τρόπο, της προσβαλλόμενης απόφασης, η δε διαδικασία είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 126 του παρόντος.

3. Οl αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων κοινoποιούνται παραχρήμα και με ευθύνη του Προέδρου του οργάνου στον Πρόεδρο του αντίστοιχου δευτεροβάθμιου οργάνου. Μέσα σε δύο (2) ημέρες από την κοινοποίηση αυτή ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή του τοπικού τμήματος και ο Πρόεδρος της Eπιτροπής Εφέσεων της Ε.Π.Ο, μπορούν με πράξη τους να εισάγουν οποιαδήποτε απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου στο αντίστοιχο δευτεροβάθμιο όργανο, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα άσκησης ή την άσκηση έφεσης. Σε περιπτώσεις παραβάσεων που προβλέπονται από το νόμο ή τους οικείους κανονισμούς, με πράξη του Προέδρου τους ή του Προέδρου του αντίστοιχου δευτεροβάθμιου οργάνου, τα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα μπορούν να επιλαμβάνονται και αυτεπαγγέλτως.”
Άρθρο 42

Το άρθρο 122 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Αρθρο 122

Τοπικό πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο Στη θεσσαλονίκη συνιστάται τοπικό πρωτοβάθμιο μονομελές δικαιοδοτικό όργανο για την επίλυση αθλητικών διαφορών και την τέλεση αγώνων οι οποίοι διεξάγονται σε όμιλο στις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Mακεδονίας και Θράκης για τις κατηγορίες , πρωταθλημάτων των ομαδικών αθλημάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 119. Μέλος του δικαιοδοτικού αυτoύ οργάνου με τον αναπληρωτή του διορίζεται πρωτοδίκης της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Οι διατάξεις των άρθρων 119, 120 και 121 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα δικαιοδοτικά όργανα του άρθρου αυτού. Το τοπικό αυτό όργανο ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 120 αρμοδιότητες.”
Άρθρο 43

Το άρθρο 123 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Αρθρο 123

Συγκρότηση των δευτεροβάθμιων οργάνων

1. Στη Γενίκη Γραμματεία Αθλητισμού λειτουργεί, ως δευτερoβάθμιο πειθαρχικό και δικαιοδοτικό όργανο, Ανώτατο Συμβούλιo Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.)

2. Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. έχει δεκαπέντε (15) μέλη και συγκροτείται από ένΑν (1) πρόεδρο εφετών και δύο (2) εφέτες της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, έναν (1) πρόεδρο εφετών και έναν (1) εφέτη διοικητικών δικαστηρίων, πέντε (5) προέδρους πρωτοδικών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, δύο (2) προέδρους πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων και τρεις (3) εισαγγελείς πρωτοδικών. Τα μέλη του Α.Σ. Ε.Α.Δ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται το μήνα Ιούνιο, κάθε δεύτερου έτους. Η θητεία των μελών είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιουλίου του έτους διορισμού.

3. Τα μέλη του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ορίζονται κατά περίπτωση από το τριμελές συμβούλιο διοίκησης του Eφεείoυ Αθηνών, του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, του Πρωτοδικείου Αθηνών, του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και εμπειρία σε θέματα αθλητισμού. Ο ορισμός περιλαμβάνεται ίσο αριθμό αναπληρωματικών μελών. Αντικατάστη των τακτικών μελών οποτεδήποτε απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας τους γίνεται μόνο από τα αναπληρωματικά μέλη.”.
Άρθρο 44

Το άρθρο 124 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Αρθρο 124

Δικαιοδοσία – αρμοδιότητες Α.Σ.Ε.Α.Δ.

Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των προσφυγών:

α) Κατά αποφάσεων των Δ.Σ. των αθλητικών ενώσεων, επαγελματικών συνδέσμων και ομοσπονδιών.

β) Κατά αποφάσεων των οργάνων των πιο πάνω ενώσεων, επαγγελματικών συνδέσμων ή ομοσπονδιών που προβλέπονται από το καταστατικό τους, εφόσoν οι αποφάσεις αυτές δεν χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά τους συμβούλια. Όλες οι παραπάνω απoφάσεις προσβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Α.Δ.,εφόσον αφορούν αα) την επιβολή τών κάθε είδους ποινών ή κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ββ) την εγγραφή ή τη μετεγραφή αθλητών, γγ) τη βαθμολογική ή την αγωνιστική θέση των αθλητικών σωματείων ή δδ) την εφαρμογή των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων.

γ) Κατά αποφάσεων πειθαρχικών οργάνων αθλητικών σωματείων που επιβάλλουν κάθε είδους ποινές στους αθλητές τους, εφόσoν το καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας δεν προβλέπει επικύρωση των πιο πάνω ποινών από αυτήν.

δ) Κατά αποφάσεων της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματοςτου άρθρου 130.

ε) Κατά αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων του άρθρου 119, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 121 του παρόντος.”
Άρθρο 45

Το άρθρο 125 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Αρθρο 125

Λειτουργία – Οργάνωση

1. Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. λειτουργεί σε τρία (3) τμήματα και σε Ολομέλεια. Η σύνθεση των τμημάτων καθορίζεται από τον πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Α.Δ. Στο Α.Σ.Ε.Α.Δ. και στο πρώτο τμήμα αυτού προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους δικαστικούς λειτουργούς. Στα άλλα δύο τμήματα προεδρεύουν δύo δικαστικοί λειτουργοί κατά σειρά υπηρεσιακής αρxαιότητας. Κάθε τμήμα συνεδριάζει με πενταμελή σύνθεση. Κατ` εξαίρεση όταν το δικάζον τμήμα του Α.Σ.Ε.Α.Δ. κρίνει ότι η υπόθεση είναι μείζονος σπουδαιότητας, μπορεί με από- φασή του να την παραπέμψει στην Ολομέλεια.

2. Καθήκοντα γραμματέων του Α.Σ.Ε.Α.Δ. εκτελούν μόνιμοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α, που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού.”
Άρθρο 46

Το άρθρο 126 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Αρθρο 126

Ασκηση – συζήτηση προσφυγής

1. Η προσφυγή ενώπιον του Α.Σ. Ε.Α.Δ. ασκείται από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ητήθηκε ή από εκείνο που υφίσταται άμεση ή έμμεση βλάβη από την Πρωτοβάθμια απόφαση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 121 παράγραφος 2, η προθεσμία άσκησης της προσφυγής είναι οκτώ (8) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της καθ` οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται έως την ημέρα της συζήτησης και η καταβολή παραβόλου της Εθνικής Τραπεζας της Ελλάδος, που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού. Τo παράβολο επιστρέφεται στoν καταθέτη σε περίπτωση ολικής ή μερικής παραδοχής της προσφυγής. Αν απορριφθεί στο σύνολό της η προσφυγή, το παράβόλο καταπίπτει υπέρ του, κατά το άρθρο 36 του παρόντος, ειδικού λογαριασμού της Γ.Γ.Α. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης. Η προσφυγή ασκείται με δικόγραφο υπογεγραμμένο από πληρεξούσιο δικηγόρο και κατατίθεται στη γραμματεία του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή αποστέλλεται σε αυτό με συστημένη επείγουσα επιστολή επί αποδείξη. Η ημέρα και ώρα συζήτησης της προσφυγής προσδιορίζονται από τον πρόεδρο του τμήματος ή τον αναπληρωτή του σε δικάσιμο που δεν απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης και γνωστοποιούνται εγγράφως στους ενδιαφερόμενους, με φροντίδα του γραμματέα του Α.Σ.Ε.Α.Δ., οκτώ (8) τουλάχιστoν ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Κατ΄ εξαίρεση, η προθεσμία αυτή μπορεί σε επείγουσες περιπτώσεις να συντέμνεται με απόφαση του προέδρου του Α.Σ.Ε.Α.Δ. και η απόφαση αυτή γνωστοποιείται με κάθε τρόπο στους ενδιαφερόμενους δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση. Η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται δημόσια και η ανάπτυξή τους προφορικώς ή και εγγράφως. Κατά τη συζήτηση τηρούνται συνοπτικά πρακτικά από τον γραμματέα. Για την παράσταση των μερών απαιτείται πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος καταβάλλει ένσημα παράστασης και γραμμάτιο προείσπραξης που καθορίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

2. Η συζήτηση προσφυγής κατά απόφασης του πρωτοβάθμιου δικααιδοτικού οργάνου για αθλητικές διαφορές που ανακύτπουν από την τέλεση αγώνων μπορεί να αναβληθεί μόνο μια φορά και για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσoν συντρέχει σπουδαίος λόγος, στις δε λοιπές περιπτώσεις για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση του ιδίου ή άλλου τμήματος. Εάν δεν εμφανισθούν τα μέρη, η συζήτηση χωρεί σαν να ήταν παρόντα, εφόσoν κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμο.

3. Ο πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Α.Δ. ή του τμήματος ή το μέλος που ορίζoυν, ενεργεί, όταν κρίνεται αναγκαίο, επιτόπια έρευνα ή αυτοψία και ζητεί χορήγηση εγγράφων ή άλλων κρίσιμων για την υπόθεση στοιχείων. Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. αλληλογραφεί απευθείας, για θέματα σχετικά με τις εκδικαζόμενες σε αυτό υποθέσεις, με τα αθλητικά σωματεία, τους επαγγελματικούς συνδέσμους, τις ομοσπoνδίες και τους αθλητικούς φορείς γενικά, που είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν αμέσως. Κανείς δεν ανακηρύσσεται πρωταθλητής και καμία βαθμολογική σειρά αγώνων δεν επικυρώνεται από το αρμόδιο αθλητικό όργανο, εφόσον εκκρεμούν προσφυγές στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., σχετικές με αποτελέσματα αγώνων που επηρεάζουν το κύρος και τη βαθμολογία τους.

4. Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Α.Δ., επί προσφυγών κατά των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών οργόνων για αθλητικές διαφορές από την τέλεση αγώνων εκδίδονται το πολύ μέσα σε επτά (7) ημέρες από τη συζήτηση της προσφυγής, στις δε λοιπές περιπτώσεις εντός είκοσι (20) ημερών και κοινoποιoύνται αυθημερόν στους ενδιαφερομένους. 5. Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Α.Δ. εκτελούνται αμέσως μετά την κοινοποίησή τους και η προθεσμία για την προσβολή τους στο αρμόδιο δικαστήριο δεν αναστέλλει την εκτέλεσή τους. 6. Αίτηση επανασυζήτησης της υπόθεσης επιτρέπεται μόνο για λόγους μη νόμιμης ή εκπρόθεσμης κλήτευσης.”
Άρθρο 47

Το άρθρο 127 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Αρθρο 127

Στέγαση – Γραμματειακή υποστήριξη – Λειτουργία

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζονται ο εν γένει τρόπος λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Α.Δ., η διαδικασία συζήτησης των προσφυγών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του.

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού λαμβάνεται μέριμνα για την κοινή στέγαση των δικαιοδοτικών οργάνων των άρθρων 119 επ. και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξή τους. Η αποζημίωση των μελών των ανωτέρω δικαιοδοτικών οργάνων και των γραμματέων τους καθορίζεται με κοινή απόφαση των Yπουργών Οικονομίας και Oικoνομικών και Πολιτισμού, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2470/1997, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις βαρύνουν τα έσοδα της Γ.Γ.Α. του άρθρου 49 του παρόντος νόμου.”
Άρθρο 48

Το άρθρο 128 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Αρθρο 127Α

Ειδικό Τοπικό Τμήμα Α.Σ.Ε.Α.Δ.

1. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί ειδικό τοπικό τμήμα του Α.Σ.Ε.Α.Δ., που συγκροτείται από τακτικούς δικαστικούς λειτουργούς και ειδικότερα από έναν (1) πρόεδρο εφετών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, έναν (1) Πρόεδρο εφετών διοικητικών δικαστηρίων, έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων και έναν (1) εισαγγελέα πρωτοδικών.

2. Ο διορισμός των μελών γίνεται για θητεία διάρκειας δύο (2) ετών, με απόφαση του Yπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται το μήνα Ιούνιο κάθε δεύτερου έτoυς. Η λειτουργία του τοπικού τμήματος διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και ο ορισμός των δικαστικών λειτουργών γίνεται από τα τριμελή συμβoύλια και τον προϊστάμενo της εισαγγελίας των αντίστοιχων δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, που ορίζουν και ίσο αριθμό αναπληρωματικών μελών. Το ειδικό τοπικό τμήμα είναι αρμόδιο για την εκδίκαση προσφυγών: α) κατά αποφάσεων των Δ.Σ. των αθλητικών ενώσεων που εδρεύουν στις διοικητικές περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή κατά των αποφάσεων των καταστατικών τους οργάνων, αν αυτές δεν χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά τους συμβούλια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄ του άρθρου 124, β) κατά αποφάσεων των αθλητικών σωματείων που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ του άρθρου 124 και εδρεύουν στις διοικητικις περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης, γ) κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων του άρθρου 122.

3. Οταν το ειδικό τοπικό τμήμα του Α.Σ.Ε.Α.Δ. κρίνει ότι η υπόθεση μείζoνος σπουδαιότητας μπορεί με απόφασή του να την παραπέμψει στην Oλoμέλεια του Α.Σ.Ε.Α.Δ., στην οποία ειδικά για τις περιπτώσεις αυτές συμμετέχει και αυτό.”
Άρθρο 49

Μετά το άρθρο 127Α του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 1278 ως εξής:

“Αρθρο 1278

Ειδικές διατάξεις για το ποδόσφαιρο

1. Ειδικά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο είναι τριμελές και συγκροτείται από έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης ως πρόεδρο του οργάνου και δύο (2) νομικούς, δικηγόρους ή επίτιμους δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, υψηλού κύρους και ειδικής εμπειρίας, τους οποίους επιλέγει το Δ.Σ. του επαγγελματικού συνδέσμου. Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών μαζί με τον αναπληρωτή του επιλέγονται και διορίζονται κατά τη διαδικασία της παραγρόφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος.

2. Στην E.Π.Ο. λειτουργεί πενταμελής πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή που συγκροτείται από έναν (1) πρόεδρο πρωτοδικών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης ως πρόεδρο, έναν (1) πρωτοδίκη της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και τρεις (3) νομικούς, δικηγόρους ή πρώην δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, υψηλού κύρους και ειδικής εμπειρίας. Οι δικαστικοί λειτουργοί επιλέγονται και διορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 119. Με την ίδια διαδικασία των τακτικών μελών επιλέγονται ένας (1) πρόεδρος πρωτοδικών, ένας (1) πρωτοδίκης και ένας (1) νομικός ως αναπληρωτές. Τα μέλη της πειθαρxικής επιτρoπής δεν μπορούν να μετέχουν σε όργανα διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης της Ε.Π.Ο., ενώ δευτεροβάθμιο έλεγχο επί των αποφάσεών της ασκεί η Επιτροπή Εφέσεων της παραγράφου 3 του παρόντος.

3. Στην E.Π.Ο. συνιστάται Επιτροπή Εφέσεων, που συγκροτείται από έναν (1) αρεοπαγίτη ή πρόεδρο εφετών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης ως πρόεδρο, έναν (1) εφέτη της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, έναν (1) δικηγόρο που επιλέγει το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. από κατάλογο τεσσάρων (4) ονομάτων που προτείνουν εκ περιτροπής οι δικηγορικοί σύλλογοι Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης μετά από αίτημα του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. και δύο (2) νομικούς, δικηγόρους ή Πρώην δικαστικούς λειτουργούς της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, υψηλού κύρους και ειδικής εμπειρίας, τους οποίους επιλέγει το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. Με την ίδια διαδικασία επιλέγονται ένας (1) πρόεδρος εφετών, ένας (1) εφέτης και ένας (1) νομικός ως αναπληρωτές. Τα μέλη της Επιτροπής Εφετών διορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. Για τον ορισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 123. Στα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζει μεαπόφασή του το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.

4. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι καθοριζόμενες στο καταστατικό της Ε.Π.Ο., καθώς και οι προβλεπόμενες για το Α.Σ.E.A.Δ. στο άρθρο 124, εκτός από την περίπτωση δ΄. Για την άσκηση και συζήτηση των προσφυγών στην Επιτροπή Εφετών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 126 του παρόντος.

5. Οι πράξεις και οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων πειθαρχικών και δικαιοδοτικώv οργάνων δεν επικυρώνονται, ούτε ελέγχονται, αναστέλλονται ή ακυρώνoνται από το Δ.Σ. του επαγγελματικού συνδέσμου ή\της Ε.Π.Ο. Ομοίως και οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. δεν ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο από τα πιο πάνω όργανα.”
Άρθρο 50

Μετά το άρθρο 1278 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128 ως εξής:

“Αρθρο 128

Αθλητικός Εισαγγελέας

1. Στις εισαγγελίες πλημμελειοδικών Αθήνας, Πειραιά και θεσσαλονίκης ορίζεται από τον προϊστάμενο αυτών αρμόδιος για τον αθλητισμό εισαγγελέας, ο οποίος επιμελείται την άσκηση ποινικής δίωξης για ποινικά αδικήματα που τελούνται με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή κατά τη διάρκειά τους, καθώς και για αδικήματα που τελούνται από πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση των αθλητικών φορέων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων τους. Ο αρμόδιος για τoν αθλητισμό εισαγγελέας έχει επίσης την ευθύνη να εποπτεύει τη λειτουργία των συνδέσμων φιλάθλων, το έργo των αστυνομικών αρxώv για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και γενικά την εφαρμογή των ποινικών διατάξεων του παρόντος νόμου. Επίσης, συμμετέχει σε συσκέψεις που συγκαλεί η Δ.Ε.Α.8. ή η αρμόδια αστυνομική αρχή, όταν το αντικείμενό τους εμπίπτει στις κατά τα ανωτέρω αρμοδιότητές του, και εποπτεύει την εκτέλεση των κύριων και παρεπόμενων ποινών που επιβλήθηκαν κατά τον παρόντα νόμο.

2. Το έργο των αρμόδιων για τον αθλητισμό εισαγγελέων εποπτεύει και συντονίζει αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που ορίζεται από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.”
Άρθρο 51

Το άρθρο 95 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Αρθρο 95

Επιτροπές Επίλυσης Oικονομικών Διαφορών

1. Οι οικoνoμικές διαφορές που προκύπτουν από τις συμβάσεις μεταξύ αθλητών ή προπoνητών και Α.Α.Ε. ή αθλητικών σωματείων που διατηρούν Τ.Α.Α., εάν δεν οριζεται διαφορετικά με ρητό όρο της σχετικής σύμβασης, επιλύονται διαιτητικά από τις επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών.

2. Οι επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών του παρόντος άρθρου είναι όργανα μόνιμης διαρκούς διαιτησίας σε πρώτο και δεύτερο βαθμό που συνιστώνται και διέπονται από τα προβλεπόμενα στον κανονισμό του άρθρου 87 του παρόντος. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται σε πρώτο βαθμό στις επαγγελματικές ενώσεις ή στις ολομέλειες τμημάτων αμειβομένων αθλητών του οικείου κλάδου άθλησης, με απόφαση του διοικήτικού συμβουλίου τους με διετή θητεία και με κύρια αρμοδιότητα την επίλυση των προεχόντως αθλητικών διαφορών που προκύπτουν από τα συμβόλαια μεταξύ αθλητών ή προπονητών και Α.Α.Ε. ή αθλητικών σωματείων που διατηρούν Τ.Α.Α., όπως τη διακοπή ή λύση του συμβολαίου. Οταν δεν λειτουργεί ολομέλεια Τ.Α.Α. ή αυτή αδυνατεί να τη συγκροτήσει μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη του πρωταθλήματος, η αντίστοιχη επιτροπή συγκροτείται σε κάθε περίπτωση xωρίς άλλη καθυστέρηση στην ομοσπονδία του αθλήματος. Οι δευτεροβόθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών συγκροτούνται στις ομοσπονδίες του οικείου κλάδου άθλησης, με διετή θητεία, με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου, και έχουν ως έργο τη σε δεύτερο βαθμό κρίση των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών του οικείου κλάδου άθλησης.

3. Οι πρωτοβάθμιες επιτροπές επίλυσης οικονομικών διαφορών αποτελούνται από πέντε (5) μέλη, ως ακολούθως: α) από ένα (1) μέλος του διοικητικού συμβουλίου του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου ή της οικείας ολομέλειας των τμημάτων αμειβομένων αθλητών ή, άλλως, του διοικητικού συμβουλίου της οικείας Ομοσπονδίας, κατά προτίμηση νομικό, ως πρόεδρο, β) από τρεις (3) δικηγόρους, τουλάχιστον παρ΄ εφέταις, με έναν (1) αναπληρωτή, κοινής αποδοχής των ενδιαφερόμενων μερών, γ) από ένα (1) δικηγόρο, τουλάχιστον παρ΄ εφέταις, με έναν (1) αναπληρωτή, που ορίζεται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του επαγγελματικού συνδέσμου των αθλητών, ή των προπονητών, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση πoυ τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν συμφωνήσουν στην επιλογή των προσώπων της περίπτωσης β΄ τα πρόσωπα αυτά ορίζονται από το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

4. Οι δευτεροβάθμιες εππροπές αποτελούνται από πέντε (5) μέλη, ως ακολούθως: α) από δύο (2) Προέδρους Εφετών ή Eφέτης της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, με έναν (1) αναπληρωτή, που ορίζονται με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του παρόντος νόμου. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρχαιότερος των δικαστών, β) από έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, μς έναν (1) αναπληρωτή, που ορίζονται από το Δ.Σ. αυτής και πρέπει να είναι δικηγόροι παρ΄ Αρείω Πάγω, γ) από έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου των αθλητών ή των προπονητών κατά περίπτωση, με έναν (1) αναπληρωτή, που ορίζεται από το Δ.Σ. αυτών και πρέπει να είναι δικηγόροι παρ΄ Αρείω Πάγω, δ) από έναν (1) δικηγόρο, παρ΄ Αρείω Πάγω, με έναν (1) αναπληρωτή, που ορίζεται με κοινή αποδοχή των μερών ή σε περίπτωση που αυτή δεν επιτευχθεί από το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

5. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων επιτροπών δεν είναι προσωρινά εκτελεστές, η έφεση δε κατά αυτών α σκείται ενώπιον των οικείων δευτεροβάθμιων επιτροπών μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Οι αποφάσεις των παραπάνω επιτροπών εκδίδονται υποχρεωτικά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συζήτηση της υπόθεσης.

6. Οι αποφάσειςτων δευτεροβάθμιων επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών, καθώς και αυτές των προτοβάθμιων επιτροπών μετά την άπρακτη πάροδο της οριζόμενης στην παράγραφο 5 του παρόντος προθεσμίας, αποτελούν δεδικασμένο και είναι τίτλοι εκτελεστοί κατά την έννοια του άρθρου 904 παράγραφος 2 περίπτωση β΄ του Κ.Πολ.Δ.

7. Οι δικηγόροι που ορίζονται ως μέλη των παραπάνω επιτροπών πρέπει: α) να έχουν ειδική εμπειρία και γνώση στο αθλητικό και εργατικό δίκαιο. β) να μην είναι μέτοχοι ή μέλη Δ.Σ. αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή διευθύνοντες σύμβουλοι αυτής ή μέλη αθλητικών σωματείων που διατηρούν τμήμα αμειβoμένων αθλητών. γ) να μην συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

8. Ο κόθε δικηγόρος, προκειμένου να ορισθεί ως μέλος των πιο πάνω επιτροπών, οφείλει, με ποινή ακυρότητας του διορισμού του, να υποβάλει στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο ή στην ολομέλεια των τμημάτων αμειβομένων αθλητών ή, κατά περίπτωση, στην ομοσπονδία: α) βιoγραφικό σημείωμα, από το οποίο να αποδεικνύεται η ειδική εμπειρία και γνώση του στο αθλητικό και εργατικό δίκαιο, β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα αναφφόμενα στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου κωλύματα.

9. Στα μέλη των πιo πάνω επιτροπών, στους αναπληρωτές τους, καθώς και στους γραμματείς καταβάλλεται ειδική μηναία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Δ.Σ. της οικείας επαγγελματικής ένωσης ή της ολομέλειας, των Τ.Α.Α., ή άλλως, της οικείας ομοσπoνδίας για την πρωτοβάθμια επιτροπή και της οικειας ομοσπονδίας για τη δευτεροβάθμια επιτροπή, τον προϋπολογισμό των oποίων βαρύνει αντίστοιχα η σχετική δαπάνη.”
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ
Άρθρο 52

1. Το τμήμα Δ΄ του Ν. 2725/1999 (άρθρα 129 επ.) μετατρέπεται σε τμήμα Ε΄. Πριν από αυτό προστίθεται νέο τμήμα Δ΄ με τίτλο “KAΤΑΠOΛΕMHΣH ΤOY ΝΤOΠΙΝΓ” που περιλαμβάνει τα νέα άρθρα 128Α-128ΙΔ.

2. Μετά το άρθρο 128 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128Α ως εξής: “Αρθρο 128Α Ντόπινγκ Το ντόπινγκ αλλοιώνει τη γνησιότητα του αποτελέσματος και της προσπάθειας των αθλητών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών και ιδίως των ανηλίκων, είναι αντίθετο στις θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπισμού, του ευ αγωνίζεσθαι και της ιατρικής ηθικής και απαγορεύεται.”
Άρθρο 53

Mετά το άρθρο 128Α του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128Β ως εξής:

“Αρθρο 128Β

Εννοια όρων

Κατά την έννοια του παρόντος νόμου: α) Ντόπινγκ είναι η χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση από αυτόν ενός απαγορευμένου μέσου, καθώς επίσης και η ύπαρξη στο σώμα του είτε απαγορευμένου μέσου, είτε των αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου μέσου. β) χρήση είναι η με οποιονδήποτε τρόπο λήψη από αθλητή και η εισαγωγή στον οργανισμό του απαγορευμένης ουσίας, ιδίως με κατάποση ή με ένεση, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο εφαρμογή από αυτόν απαγορευμένης μεθόδου: γ) Χορήγηση είναι η με οποιονδήπστε τρόπο δόση, παροχή ή μεταβίβαση στον αθλητή απαγορευμένης ουσίας ή η εφαρμογή σε αυτόν απαγορευμένης μεθόδου, ανεξάρτητα εάν τελικά έγινε χρήση της. δ) Απαγορευμένο μέσο είναι κάθε ουσία, κάθε βιολογικό ή βιoτεχνολογικό υλικό και κάθε μέθοδος που έχει τη δυνατότητα είτε να μεταβάλει τεχνητά την αγωνιστική διάθεση, ικανότητα ή απόδοση ενός αθλητή είτε να συγκαλύψει μια τέτοια μεταβολή και περιλαμβάνεται στις ουσίες ή στις μεθόδους που απαγορεύονται από τον παρόντα νόμο ή την κοινή απόφαση που εκδίδεται κατ΄ άρθρο 128Γ. Επίσης – Σχετική ουσία είναι οποιαδήποτε ουσία έχει φαρμακολογική δράση ή χημική δομή παρόμοια με απαγορευμένη ουσία. – Βιολογικό ντόπινγκ είναι η χορήγηση ή η χρήση αίματος ή ερυθρών κυττάρων ή σχετικών παραγώγων αίματος, εφόσον ο αθλητής συνεχίζει να μετέχει σε αγώνες ή να πρoπονείται είτε σε κατάσταση ελαττωμένου όγκου αίματος είτε όχι, ανεξάρτητα από το εάν αφαιρέθηκε από αυτόν προηγουμένως ποσότητα αίματος ή η χορήγηση ή χρήση άλλων κυττάρων ή ιστών. – Ουσίες παραλλαγής ή παράγοντες συγκάλυψης (μάσκα) είναι οι απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι που χρησιμoποιούνται, με σκοπό να παραλλαχθεί, να αλλοιωθεί ή να εμποδιστεί η ακεραιότητα και η αξιοπιστία του δείγματος ή η ανίχνευση ουσιών στο δείγμα. – Φαρμακευτική, χημική, γενετική ή φυσική παραποίηση είναι η χορήγηση ή η χρήση ουσιών, μεθόδων ή ουσιών παραλλαγής, οι οποίες είναι ικανές να αλλοιώσουν ή να εμποδίσουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του δείγματος. Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται και ο καθετηριασμός, η αντικατάσταση των ούρων, καθώς επίσης και η αναστολή της απέκκρισης αυτών. – ε) Ντόπινγκ ίππου είναι χορήγηση ή χρησιμοποίηση σε ίππο που αγωνίζεται σε ιππικούς αγώνες ή ιπποδρομίες κάθε απαγορευμένου μέσου ή ηλεκτροδιέγερσης που είναι ικανό να διεγείρει ή να κάμψει τις σωματικές του δυνάμεις ή να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής του ικανότητας και απόδοσης. στ) Συντελεστής είναι κάθε συναθλητής, προπονητής, εκπαιδευτής, αθλητικός παράγοντας, ιατρός ή παραϊατρικό προσωπικό, που συνεργάζεται, εργάζεται με αθλητές ή προετοιμάζει ή θεραπεύει αθλητές. ζ) Δείγμα είναι βιολογικός ιστός ή βιολογικά υγρά, που έχουν συλλεγεί κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο, τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του και τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπoνδίας και προορίζονται για έλεγχο ντόπινγκ αθλητή η ίππου. θ) θετικό αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα που προκύ πτει από ανάλυση δείγματος από αναγνωρισμένο κατά τον παρόντα νόμο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και βεβαιώνει την ύπαρξη στο δείγμα είτε απαγορευμένου μέσου είτε των αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου μέσου. ι) Απαγορευμένες δραστηριότητες είναι χωρίς προηγούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής και προκειμέoυ να χορηγηθούν ή να χρησιμοποιηθούν απαγορευμένα μέσα: ια) η διακίνηση, εμπορία, μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση, διανομή, μεσιτεία, πώληση αποδοχή, κατοχή, αποθήκευση, προμήθεια, προσφορά και η διάθεση με ή χωρίς αντάλλαγμα απαγορευμένων μέσων, ιβ) η κατασκευή, εκχύλιση, τροποποίηση, παρασκευή απαγορευμένων μέσων, καθώς και η έκδοση ιατρικών συνταγών για τα μέσα αυτά χωρίς πραγματική και συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη, ιγ) η χρηματοδότηση ή μεσολάβηση για χρηματοδότηση απαγορευμένων ουσιών, η παρακίνηση με οποιονδήποτε τρόπο κατανάλωσης ή χρήσης τέτοιων ουσιών ή η προσφορά μέσων για προμήθεια ή κατανάλωση τέτοιων ουσιών.”
Άρθρο 54

Μετά το άρθρο 128Β του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128Γ ως εξής:

“Αρθρο 128Γ

Τα απαγορευμένα μέσα

1. Απαγορευμινα μέσα είναι τα εξής: Α) Απαγορευμένες ουσιες: α. Κατηγορίες ουσιών που απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση: 1. Διεγερτικό 2. Nαρκωτικά 3. Αναβολικά 4. Διουρητικά 5. Πεπτιδικές ορμόνες, μιμητικό και συναφείςς με αυτές oυσίες. Με την υπουργική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί ορισμένες από τις ουσίες αυτές να απαγορεύονται μόνο αν υπερβαίνουν oρισμένη ποσοτική συγκέντρωση. β. Κατηγορίες ουσιών που απαγορεύονται ανάλογα με το άθλημα ή την ποσοτική συγκέντρωση: 1. Αλκοόλη 2. Κανναβινοειδή 3. Τοπικό αναισθητικά 4. Κορτικοστεροειδή 5. β-αναστολείς Β) Απαγορευμινες μέθοδοι: α) ντόπινγκ αίματος ή άλλων κυττάρων ή ιστών, β) χορήγηση τεχνητών φορέων οξυγόνου ή ουσιών που διογκώνουν το πλάσμα, γ) φαρμακολογική, χημική, φυσική ή γενετική παραποίηση. Γ) Οσες άλλες ουσίες ή μέθοδοι περιλαμβάνονται κάθε φορά στην κοινή απόφαση της επόμενης παραγράφου. 2. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού, που εκδίδεται τoυλάχιστον μία φορά κατ΄ έτος καθορίζονται οι απαγoρευμένες ουσίες ή μέθοδοι κατά την έννοια του άρθρου 128Β του παρόντος νόμου, ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ του άρθρου 128ΣΤ του παρόντος. Η απόφαση αυτή εναρμονίζεται υποχρεωτικά με τους καταλόγους απαγορευμένων μέσων που εκδίδει κάθε φορά η Δ.Ο.Ε., ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (Π.Ο.Α.) και η αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης κατά του Ντόπινγκ (Ν. 2371/1996). Ο κατάλογος των απαγορευμένων μέσων που περιλαμβάνεται σε αυτή την απόφαση είναι κοινός για όλα τα αθλήματα και για όλους τους κλάδους άθλησης, εκτός εάν στην απόφαση ορίζεται ρητά το αντίθετο.”
Άρθρο 55

Μετά το άρθρο 128Γ του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128Δ ως εξής:

“Αρθρο 128Δ

Διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ

1. Για την προστασία της γνησιότητας της αθλητικής προσπάθειας και του αθλητικού αποτελέσματος, καθώς και για τη διαφύλαξη της υγείας των αθλητών, διενεργείται έλεγχος ντόπινγκ σε αθλητές όλων των αθλημάτων εφόσον αυτά καλλιεργούνται από αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες έχει χορηγηθεί η ειδική αθλητική αναγνώριση. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να δέχονται τη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ, όποτε τους ζητηθεί από τους αρμόδιους κατά τον παρόντα νόμο φορείς, που έχουν την αρμοδιότητα να δώσουν σχετική εντολή. Αντίστοιχη υποχρέωση υπέχουν οι ιδιοκτήτες και οι αναβάτες ίππων.

2. Η διενέργεια του ως άνω ελέγχου περιλαμβάνει τις διαδικασίες: α. της λήψης δειγμάτων από αθλητές ή ίππους και β. της ανάλυσης των δειγμμάτων για την ανίχνευση της ύπαρξης τυχόν απαγορευμένης ουσίας ή της χρήσης απαγορευμένης μεθόδου.

3. Την ευθύνη της δειγματοληψίας ντόπινγκ έχει η αρμόδια ημεδαπή υπηρεσία του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α). Σε περίπτωση αδυναμίας της, μπορεί να γίνει δειγματοληψία από αντίστοιχη αλλοδαπή υπηρεσία, αναγνωρισμένη από τη Δ.Ο.Ε. ή τον Π.Ο.Α.

4. Την ανάλυση των δειγμάτων ντόπινγκ διενεργεί υποχρεωτικά το αναγνωρισμένο από τη Δ.Ο.Ε. Εργαστήριο Ελέγχου ντόπινγκ του Ο.Α.Κ.Α. ή άλλο εργαστήριο της Ελλάδας, που τυχόν θα ιδρυθεί και θα αναγνωρισθεί από τη Δ.Ο.Ε. Σε περίπτωση αδυναμίας των ανωτέρω εργαστηρίων, η ανάλυση του δείγματος μπορεί να γίνει από εργαστήριο του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από τη Δ.Ο.Ε.

5. Τα εργαστήρια ελέγχου ντόπινγκ τεκμαίρεται ότι διενεργούν τις αναλύσεις με βάση τους κρατούντες και παραδεκτούς κανόνες της επιστήμης. Κατά του τεκμηρίου αυτού χωρεί ανταπόδειξη.

6. Οι έλεγχοι ντόπινγκ πρέπει να διενεργούνται με τρόπο που διασφαλίζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης για ό λους τους αθλητές και γενικά τους διαγωνιζόμενους.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού καθορίζονται οι διαδικασίες του ελέγχου γενετικού ντόπινγκ (ντόπινγκ που έχει γίνει με γονιδιακή μεταφορά).”
Άρθρο 56

Μετά το άρθρο 128Δ του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128Ε ως εξής:

“Αρθρο 128Ε

Ελεγχος εντός και εκτός αγώνων

1. Ελεγχος σε αθλητές διενεργείται κατά τη διάρκεια αγώνων και εκτός αγώνων. Η δαπάνη του ελέγχου βαρύνει την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο ή το φορέα στον οποίο ανήκει ο ελεγχόμενος.

2. Ο έλεγχος ντόπινγκ σε αθλητές είναι υποχρεωτικός κατά τη διεξαγωγή αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων και Κυπέλλου Ελλάδας στους οποίους συμμετέχουν ομάδες Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.).

3. Ο έλεγχος διεξάγεται σε δύο τουλάχιστον αθλητές κάθε ομάδας και ειδικότερα: α. Στα εθνικά πρωταθλήματα σε έναν τουλάχιστον αγώνα, κάθε αγωνιστικής ημέρας και κάθε κατηγορίας Πρωταθλήματος. Ειδικά, σε όσα Εθνικά Πρωταθλήματα διεξάγονται αγώνες κατάταξης (play off), ο έλεγχος γίνεται σε έναν τουλάχιστον αγώνα κάθε αγωνιστικής, κάθε φάσης, συμπεριλαμβανομένου και του τελικού αγώνα και β. Στο Κύπελλο Ελλάδας, σε έναν αγώνα τουλάχιστον κάθε αγωνιστικής και κάθε φάσης αυτού, συμπεριλαμβανομένου και του τελικού αγώνα.

4. Επίσης ο έλεγχος ντόπινγκ είναι υποχρεωτικός σε δύο τουλάχιστον αθλητές κάθε ομάδας στους αγώνες της ανώτατης ερασιτεχννικής κατηγορίας πανελλήνιων ή εθνικών πρωταθλημάτων στα αθλήματα που έχουν επαγγελματικά πρωταθλήματα, καθώς επίσης και στα αθλήματα που καλλιεργούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ο έλεγχος στα ομαδικά αθλήματα γίνεται τουλάχιστον σε έξι (6) αγωνιστικές του οικείου πρωταθλήματος της κανονικής διάρκειας αυτού και όπου διεξάγονται αγώνες κατάταξης (play off), κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Ως προς το Κύπελλο Ελλάδας, ο έλεγχος γίνεται τουλάχιστον στους αγώνες της ημιτελικής και της τελικής φάσης.

5. Οσον αφορά τα ατομικά αθλήματα, έλεγχος ντόπινγκ γίνεται τουλάχιστον σε μία αγωνιστική ημέρα διεξαγωγής των Πανελλήνιων Αγώνων και Εθνικών Πρωταθλημάτων της ανώτατης ηλικιακής κατηγορίας.

6. Εκτός των ανωτέρω κατ΄ ελάχιστον υποχρεωτικών ελέγχων, βάσει του προγράμματος ελέγχων που καταρτίζει το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, ο έλεγχος ντόπινγκ μπορεί να επεκτείνεται είτε σε μεγαλύτερο αριθμό ελεγχομένων αθλητών είτε και σε αθλητικές διοργανώσεις πέραν των προαναφερομένων.

7. Κατά τη διάρκεια των αγώνων η εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ δίδεται από την αρμόδια Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ.

8. Ο έλεγχος ντόπινγκ εκτός αγώνων και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών διενεργείται με ή χωρίς προειδοποίηση των αθλητών. Η εντολή διενέργειας σε περιπτώσεις τέτοιων ελέγχων δίδεται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού ή την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ή από την οικεία αθλητική ομοσπονδία. Οι ανωτέρω φορείς με γραπτή εντολή τους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες δειγματοληψίας και ανάλυσης του Ο.Α.Κ.Α., ζητούν τη διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ.

9. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ από οποιονδήποτε φορέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ.

10. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία κλήρωσης των αγώνων ή των αγωνισμάτων που θα διεξαχθεί ο πιο πάνω έλεγχος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η διαδικασία γνωστοποίησης των αρμόδιων για τη διεξαγωγή του ελέγχου προσώπων, η διαδικασία κλήρωσης των αθλητών από κάθε ομάδα ή αγώνισμα, που θα υποβληθούν στον έλεγχο ντόπινγκ και ο τρόπος ανακοίνωσης στους κληρωθέντες, η διαδικασία συλλογής, συσκευασίας και μεταφοράς των δειγμάτων, ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς κανονισμούς της Δ.Ο.Ε., του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και των Παγκόσμιων Αθλητικών Ομοσπονδιών, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.”
Άρθρο 57

Μετά το άρθρο 128Ε του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128ΣΤ ως εξής:

“Αρθρο 128ΣΤ

Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), που έχει σκοπό το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, το συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο.

2. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Από τα μέλη αυτά: α. Τρία μέλη είναι νομικοί, κατά το δυνατό με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα αθλητισμού ή του αντικειμένου (ντόπινγκ). β. Τρία μέλη είναι επιστήμονες από το χώρο της φαρμακολογίας, της τοξικολογίας και της ιατρικής, με γνώσεις στο αντικείμενο (ντόπινγκ), που επιλέγονται ως εξής: – Ενα μέλος Δ.Ε.Π. Εργαστηρίου Φαρμακολογίας, που επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλλουν οι Πρόεδροι των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής των Α.Ε.Ι. – Ενα μέλος Δ.Ε.Π. Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, που επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλλουν οι Πρόεδροι των Τμημάτων Ιατρικής των Α.Ε.Ι. – Ενα μέλος που επιλέγεται από κατάλογο πέντε τουλάχιστον προσώπων που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. γ. Τρία (3) μέλη είναι πρόσωπα κύρους από το χώρο του αθλητισμού, που υποδεικνύονται ως εξής: – Ενας μη εν ενεργεία αθλητής υψηλού επιπέδου, μέλος της Επιτροπής Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), ο οποίος υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. – Ενα μέλος της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε., αντιπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας, που υποδεικνύεται από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. – Ενα μέλος Δ.Ε.Π.Τ.Ε.Φ.Α.Α. που επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλλουν οι Πρόεδροι των Τ.Ε.Φ.Α.Α. των Α.Ε.Ι.

3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής.

4. Τα μέλη δεν ανακαλούνται και η θητεία τους δεν διακόπτεται λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας στη θέση εκ της οποίας μετέχουν στο Συμβούλιο. Μέλος για το οποίο διαπιστώνεται κώλυμα από το Συμβούλιο, κηρύσσεται άμεσα έκπτωτο από αυτό με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών.

5. Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση πάνω από έξι μήνες πριν από τη λήξη της θητείας, διορίζεται ένα νέο μέλος, η θητεία του οποίου λήγει την ίδια ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία του προσώπου που αντικαθιστά.

6. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον έξι από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Για τη λήψη απόφασης, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Καταρτίζει το γενικό σχεδιασμό όλων των ελέγχων ντόπινγκ, το ετήσιο πρόγραμμα αυτών και την κατανομή των ελέγχων στα οικεία αθλήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων ή εκτός αυτών, σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους αρμόδιους φορείς. β. Καταρτίζει, προωθεί και εφαρμόζει, σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους λοιπούς αθλητικούς φορείς, τους φορείς της εκπαίδευσης και τα μέσα ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης και εκστρατείες πληροφόρησης για την πρόληψη της χρήσης από τους αθλητές απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, δίνοντας έμφαση στους κινδύνους της υγείας από το ντόπινγκ και τη βλάβη που επιφέρει στις ηθικές αξίες του αθλητισμού. γ. Παρακολουθεί την εκπαίδευση – κατάρτιση των υπεύθυνων για τη λήψη δειγμάτων ελέγχου ντόπινγκ και τις διαδικασίες αδιάβλητης συλλογής και μεταφοράς των δειγμάτων σε αναγνωρισμένο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και χορηγεί ταυτότητες στους εντεταλμένους δειγματολήπτες. δ. Παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις διεθνείς εξελίξεις στον αγώνα για την αντιμετώπιση του ντόπινγκ και εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς την τροποποίηση του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων της παρ. 2 του άρθρου 128Γ του παρόντος. ε. Δίδει εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ στις προβλεπόμενες στο άρθρο 128Δ υπηρεσίες δειγματοληψίας και αναθέτει την ανάλυση των δειγμάτων σε αναγνωρισμένο κατά το άρθρο 128Γ εργαστήριο. στ. Παραλαμβάνει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δειγμάτων του ελέγχου ντόπινγκ από το αρμόδιο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και, ύστερα από την αξιολόγησή τους από το αρμόδιο επιστημονικό του τμήμα, τα θετικά αποτελέσματα διαβιβάζονται στις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες και στους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπουργική απόφασητου άρθρου 128Ε του παρόντος νόμου. ζ. Παρακολουθεί την εφαρμογή των κανονισμών των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών, σχετικά με τις διαδικασίες του πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων στα πρόσωπα που υποπίπτουν στο παράπτωμα του ντόπινγκ ή σε σχετικές με αυτό παραβάσεις. Η οικεία αθλητική ομοσπονδία έχει υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης του Συμβουλίου για τις αποφάσεις της και τις σχετικές διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου. η. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τον περιορισμό της διακίνησης απαγορευμένων ουσιών. θ. Προτείνει στον Υπουργό Πολιτισμού κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην πρόληψη ή την καταπολέμηση των απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων. ι. Παρέχει τη γνώμη του στον Υπουργό Πολιτισμού, εφόσον του ζητηθεί, για κάθε σχέδιο νόμου ή κανονιστικής πράξης σχετικά με την καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων. ια. Διατυπώνει συστάσεις στις αθλητικές ομοσπονδίες και γενικά στους αθλητικούς φορείς για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στο ντόπινγκ και στις πειθαρχικές διαδικασίες. Η συμμόρφωση των αθλητικών ομοσπονδιών με τις ανωτέρω συστάσεις αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την κατανομή των τακτικών επιχορηγήσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. ιβ. Μπορεί να αποδέχεται αιτήματα ένταξης και άλλων φορέων στα προγράμματά του και στις εξ αυτών διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ, με την προϋπόθεση ότι οι φορείς αυτοί έχουν καταρτίσει κανονισμούς που προβλέπουν διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ και κυρώσεων για παραβάσεις ντόπινγκ. ιγ. Συνδιασκέπτεται με τους αρμόδιους αθλητικούς φορείς. ιδ. Κατά το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού έκθεση δράσης με τον απολογισμό του έργου και του προγραμματισμού προσεχών δραστηριοτήτων, η οποία δημοσιεύεται. ιε. Το Συμβούλιο έχει και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του δίδεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

8. Το Συμβούλιο, με τον Πρόεδρο ή μέλη αυτού, εκπροσωπεί τη χώρα στη Διεθνή Επιτροπή Καταπολέμησης του Ντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης.

9. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.

10. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ύστερα από αίτημα του Προέδρου του Συμβουλίου, διαθέτει το ανάλογο προσωπικό για την υποστήριξη του έργου του Συμβουλίου. Επίσης η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαθέτει χώρο για τη στέγαση του Συμβουλίου, καθώς επίσης και κάθε αναλώσιμο ή πάγιο στοιχείο που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του. 11. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., για την εκπλήρωση των σκοπών του, καταρτίζει ετήσιο προϋπολογισμό και τον υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και των γραμματέων του Συμβουλίου. Οι γραμματείς του Συμβουλίου ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και είναι μόνιμοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

13. Οι δαπάνες λειτουργίας του Συμβουλίου βαρύνουν τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατ` εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 49 και 53 του παρόντος νόμου.

14. Για την καλύτερη λειτουργία και εκτέλεση του έργου του στο Συμβούλιο λειτουργούν επιστημονικό τμήμα, επιτροπές και τμήματα πραγματογνωμόνων και άλλων ειδικών με συγκεκριμένο έργο.”
Άρθρο 58

Μετά το άρθρο 128ΣΤ του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128Ζ ως εξής:

“Aρθρο 128Ζ

Πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ

1. Πειθαρχική παράβαση ντόπινγκ είναι: α) η, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει συμμετοχής σε αυτούς, χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση από αυτόν απαγορευμένου μέσου, β) η προτροπή, πρόταση, παρακίνηση, έγκριση, η μη επιβολή ποινής για τη χρήση ή διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης ή της χορήγησης οποιουδήποτε απαγορευμένου μέσου, γ) η τέλεση απαγορευμένης δραστηριότητας, ιδίως σε αθλητικές εγκαταστάσεις, γυμναστήρια και σε χώρους άθλησης, στα ιδιωτικά γυμναστήρια και στις ιδιωτικές σχολές του άρθρου 32 του παρόντος νόμου.

2. Επίσης, παραβάσεις ντόπινγκ συνιστούν και οι ακόλουθες περιπτώσεις: α. η άρνηση ή η αποφυγή του αθλητή να υποβληθεί σε έλεγχο ντόπινγκ. όταν αυτό του ζητηθεί από τους αρμόδιους φορείς που διεξάγουν έλεγχο ντόπινγκ, ή η μη συμμόρφωσή του με τις διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ, β. η αναγνώριση ή ομολογία εγγράφως ή προφορικώς μιας παράβασης ντόπινγκ, γ. η παροχή αρωγής προς αποφυγή του ελέγχου ντόπινγκ ή των διαδικασιών αυτού και εντοπισμού απαγορευμένων μέσων.

3. Η παράβαση ντόπινγκ καθορίζεται: α. με βάση το θετικό αποτέλεσμα, β. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του.

4. Η πειθαρχική παράβαση τελείται με την πράξη της χορήγησης ή της χρήσης απαγορευμένου μέσου, ανεξάρτητα εάν η πράξη ολοκληρώθηκε ή έμεινε στο στάδιο της απόπειρας ή εάν επήλθε το επιδιωκόμενο με αυτήν αποτέλεσμα.

5. Η χρήση απαγορευμένης ουσίας δεν αποτελεί παράβαση ντόπινγκ: α. Οταν η ουσία αυτή χρησιμοποιείται από τον αθλητή για θεραπευτικούς λόγους ή για έλεγχο μιας ιατρικής κατάστασης και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: ι) Ο αθλητής, πριν από τον έλεγχο ντόπινγκ, έχει προσκομίσει γραπτή έγκριση από ιατρό του Ε.Σ.Υ. ή άλλου δημόσιου φορέα περίθαλψης για τη θεραπευτική χρήση της απαγορευμένης ουσίας. Η έγκριση πρέπει να είναι ονομαστική και να βεβαιώνεται σε αυτή η νόσος του πάσχοντος, το είδος, η δοσολογία και η διάρκεια της λήψης του φαρμάκου. Η χρήση ψευδούς ιατρικής ένδειξης συνιστά επιβαρυντική περίσταση. ιι) Το επίπεδο της απαγορευμένης ουσίας είναι σύμφωνο με την εγκεκριμένη θεραπευτική χρήση και ιιι) Η απαγορευμένη ουσία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς λόγους σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Αθλητικής Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος. β. `Οταν υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες συντρέχουν εφόσον η παρουσία της απαγορευμένης ουσίας στο βιολογικό ιστό ή στα βιολογικά σωματικά υγρά του αθλητή είναι πέραν του ελέγχου του ιδίου, όπως στις περιπτώσεις που: ι) αυτός έχει εκ φύσεως ένα επίπεδο τεστοστερόνης προς επιτεστοστερόνη μεγαλύτερο του λόγου 6:1 ή η συγκέντρωση επιτεστοστερόνης στα ούρα του είναι μεγαλύτερη από 200 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο, που αποδεικνύεται ύστερα από σχετικές έρευνες κατά τα προβλεπόμενα στον οικείο κανονισμό της Δ.Ο.Ε., ιι) του χορηγήθηκε η απαγορευμένη ουσία σε νοσοκομείο χωρίς να το γνωρίζει Ο αθλητής που ισχυρίζεται ότι έγινε χρήση απαγορευμένης ουσίας για θεραπευτικούς λόγους ή συνέτρεχαν εξαιρετικές περιπτώσεις οφείλει να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.”
Άρθρο 59

Μετά το άρθρο 128Ζτου Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128Η ως εξής:

“Aρθρο 128Η

Πειθαρχικές κυρώσεις

1. Η παράβαση ντόπινγκ κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης, για τον αθλητή που συμμετείχε σε ατομικό αγώνισμα, συνεπάγεται την ακύρωση της συμμετοχής του στο αγώνισμα και των συνακόλουθων από αυτή τη συμμετοχή συνεπειών, συμπεριλαμβανομένης της στέρησης βραβείων και μεταλλίων, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο κυρώσεις. Αν η παράβαση αφορά αθλητή που συμμετείχε σε ομαδικό άθλημα ή σε ομαδικό αγώνισμα ατομικού αθλήματος, για την εγκυρότητα του αποτελέσματος του οικείου αγώνα ή του οικείου ομαδικού αγωνίσματος αντίστοιχα, εφαρμόζονται οι σχετικοί κανονισμοί της οικείας Παγκόσμιας Αθλητικής Ομοσπονδίας.

2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για παράβαση ντόπινγκ ανάλογα με την ιδιότητα των υπαιτίων είναι κατά περίπτωση οι εξής:

2.1 ΣΕ ΑΘΛΗΤΗ α. Εγγραφη επίπληξη. β. Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και διοργανώσεις όλων των αθλημάτων. γ. Ισόβια απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και διοργανώσεις όλων των αθλημάτων. δ. Στέρηση κάθε είδους παροχών και ευεργετημάτων της Πολιτείας και των αθλητικών ομοσπονδιών και των τυχόν φορολογικών απαλλαγών, καθώς επίσης και διακοπή τυχόν υποτροφίας που έχει χορηγηθεί ε. Επιστροφή κάθε οικονομικής παροχής που τυχόν του δόθηκε από την ημέρα της τέλεσης της παράβασης. στ. Πρόστιμο μέχρι 100.000 ευρώ, προκειμένου περί επαγγελματιών αθλητών. ζ. Eκπτωση ή αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε διοίκηση, όργανο ή επιτροπή οποιουδήποτε αθλητικού φορέα ή σωματείου αθλητών.

2.2 ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ α. Προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής στην οργάνωση και τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων και διοργανώσεων και άσκησης των καθηκόντων του κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω. β. Ισόβια απαγόρευση συμμετοχής στην οργάνωση και τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων και διοργανώσεων και άσκησης των καθηκόντων του κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω. γ. Eκπτωση από τη διοικητική θέση που τυχόν κατέχει στον αθλητισμό και απαγόρευση εκπροσώπησης οποιουδήποτε αθλητικού φορέα. δ. Πρόστιμο μέχρι 200.000 ευρώ, προκειμένου περί προσώπων που συνδέονται επαγγελματικά με τον αθλητισμό. ε. Παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος του άρθρου 130 του παρόντος νόμου.

3. Σε περίπτωση παράβασης ντόπινγκ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, ανάλογα με το είδος των απαγορευμένων ουσιών, είναι: Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αν η απαγορευμένη ουσία είναι εφεδρίνη, φαινυλοπροπανολαμίνη, ψευδοεφεδρίνη, καφείνη, στρυχνίνη ή σχετική με αυτές ουσία, επιβάλλονται: -Σε αθλητή: Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.1 του παρόντος άρθρου, με στοιχεία β΄ και δ` (μέχρι 2 έτη) και α`. – Σε συντελεστή: Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.2 του παρόντος άρθρου, με στοιχεία α` (μέχρι 2 έτη και, αν η παράβαση αφορά ανήλικο, μέχρι 3 έτη) και δ`. Β` ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αν η απαγορευμένη ουσία είναι διαφορετική από τις αναφερόμενες στην Α` περίπτωση του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται: -Σε αθλητή: Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.1 του παρόντος άρθρου, με στοιχεία β`, δ`, ς, (τουλάχιστον για δύο έτη), ε` και στ`. -Σε συντελεστή: Οι προβλεπόμενες κυρώσεις στην παράγραφο 2.2 του παρόντος άρθρου με στοιχεία α`, γ` (τουλάχιστον για δύο έτη), δ` και ε`. Αν η παράβαση αφορά ανήλικο, η κύρωση είναι τουλάχιστον 4 έτη.

4. Σε περίmωση νέας παράβασης ντόπινγκ (παράβαση καθ` υποτροπή) από: ΑΘΛΗΤΗ: α. Αν η νέα παράβαση αφορά, όπως και η πρώτη, απαγορευμένες ουσίες της Α` περίπτωσης, επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε είδους αθλητικές συναντήσεις και διοργανώσεις όλων των αθλημάτων για χρονικό διάστημα μέχρι 4 έτη. β. Αν η νέα παράβαση αφορά απαγορευμένες ουσίες της Β` περίπτωσης, ενώ η πρώτη παράβαση αφορούσε ουσίες της Α` περίπτωσης, επιβάλλεται η κύρωση της προηγούμενης περ. α` για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών. γ. Αν η νέα παράβαση αφορά, όπως και η πρώτη απαγορευμένες ουσίες της Β` περίπτωσης, επιβάλλεται η κύρωση της πιο πάνω απαγόρευσης συμμετοχής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών, αν ο αθλητής είναι ανήλικος και τουλάχιστον 1Ο ετών αν είναι ενήλικας. δ. Αν η παράβαση τελέσθηκε για τρίτη φορά, επιβάλλεται η κύρωση της πιο πάνω απαγόρευσης συμμετοχής ισοβίως. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ: Επιβάλλεται η κύρωση της ισόβιας απαγόρευσης συμμετοχής στην οργάνωση και διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων και διοργανώσεων και της άσκησης των καθηκόντων τους κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω αγώνων.

5. Οι καθ` υποτροπή ποινές επιβάλλονται ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της τέλεσης των περισσότερων πράξεων.

6. Στα πρόσωπα που υποπίπτουν στις προβλεπόμενες στο άρθρο 1282 παρ. 2 περ. α`, β` και γ` παραβάσεις επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης Β`, της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

7. Εκτός των ανωτέρω κυρώσεων, σε περίmωση παράβασης ντόπινγκ, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού να ανακαλείται προσωρινά ή οριστικά η άδεια άσκησης επαγγέλματος σε προπονητή.

8. Η εφαρμογή των πιο πάνω αναφερόμενων κυρώσεων μπορεί να συνοδεύεται από τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους ντόπινγκ στον αθλητή, κατά τη διάρκεια της τιμωρίας του.

9. Όποιος δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου μετην οποία επιβλήθηκε κύρωση για παράβαση ντόπιγκ ή όποιος συνεργεί σε αυτό τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ.

10. Οι οικείες αθλητικές ομοσπονδίες μπορούν να προβλέπουν στους κανονισμούς τους αυστηρότερες κυρώσεις από τις οριζόμενες στο νόμο αυτόν.”
Άρθρο 60

Μετά το άρθρο 128Η του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128Θ ως εξής:

“Aρθρο 128Θ

Ποινικές διατάξεις

1. `Οποιος χορηγεί σε αθλητή φυσική ή χημική ουσία ή βιολογικό ή βιοτεχνολογικό υλικό ή εφαρμόζει σε αυτόν μέθοδο που απαγορεύονται από την κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ του παρόντος, με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσής του, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής του σε αυτούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Η επιβολή μόνο της χρηματικής ποινής με την παραδοχή ελαφρυντικών περιστάσεων αποκλείεται Σε αυτόν που καταδικάστηκε επιβάλλεται και η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος σχετικού με τον αθλητισμό για χρονικό διάστημα ίσο με τη στερητική της ελευθερίας ποινή που του επιβλήθηκε.

2. Αθλητής που χρησιμοποιεί φυσική ή χημική ουσία ή βιολογικό ή βιοτεχνολογικό υλικό ή επιτρέπει την εφαρμογή σε αυτόν μεθόδου που απαγορεύονται από την κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ του παρόντος, με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσής του, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής του σε αυτούς, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.

3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, όταν ο αθλητής είναι ανήλικος επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα (1Ο) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, και με στέρηση της άδειας άσκησης σχετικού με τον αθλητισμό επαγγέλματος για δέκα (10) χρόνια, ανεξάρτητα από το μέγεθος της ποινής που του επιβλήθηκε.

4. Οποιος κατασκευάζει, εκχυλίζει, τροποποιεί, παρασκευάζει, αποθηκεύει, διεκπεραιώνει, μεταφέρει, εισάγει, εξάγει, διακινεί, εμπορεύεται, πωλεί, προμηθεύεται, κατέχει, προσφέρει ή χρηματοδοτεί την προμήθεια των ουσιών και μεθόδων της παραγράφου 1 με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης αθλητών, κατά τη διάρκεια αθλητικών. αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής τους σε αυτούς, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Αν ο δράστης τελεί τις πράξεις αυτές μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή με σκοπό να χορηγηθούν οι ουσίες ή να εφαρμοστούν μέθοδοι σε ανήλικους αθλητές, επιβάλλονται οι ποινές της παραγράφου 3του παρόντος, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.

5. Εκτός από τις πιο πάνω ποινές διατάσσεται η δήμευση και καταστροφή των απαγορευμένων ουσιών, καθώς και των αντικειμένων ή εγγράφων που χρησίμευσαν ή διευκόλυναν τη διάπραξη της παράβασης. Επίσης, διατάσσεται η σφράγιση του συνόλου των εγκαταστάσεων της επιχείρησης που χρησίμευσε για τη διάπραξη της παράβασης, εφόσον ανήκει στο πρόσωπο που καταδικάστηκε και η καταδικαστική απόφαση δημοσιεύεται στον Τύπο.

6. Οποιος παρακωλύει τους αρμόδιους για έλεγχο ντόπινγκ φορείς στην άσκηση του καθήκοντός τους τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος ύστερα από διενέργεια νόμιμου ελέγχου ντόπινγκ, καιαστρέφει, αλλοιώνει ή καθιστά ανέφικτη τη χρήση των δειγμάτων ή πλαστογραφεί, νοθεύει ή αλλοιώνει την καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου.”
Άρθρο 61

Μετά το άρθρο 128Θτου Ν. 2725/1999προστίθεται νέο άρθρο 128Ι ως εξής:

“Aρθρο 1281

Αρμόδια πειθαρχικά όργανα

1. Αρμόδια πρωτοβάθμια πειθαρχικά όργανα για παραβάσεις ντόπινγκ σε πρώτο βαθμό είναι τα προβλεπόμενα στα άρθρα 119,1278 και 129του παρόντος νόμου των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών, τα οποία εξετάζουν τις υποθέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πειθαρχικό κανονισμό της οικείας ομοσπονδίας και στους νόμους.

2. Στον ανωτέρω πειθαρχικό κανονισμό προβλέπονται ιδίως διαιάξεις για την απαγγελία της πειθαρχικής κατηγορίας, τη διαδικασία ενώπιον του οργάνου και την ακρόαση του διωκομένου προσώπου. Τις αποφάσεις των πιο πάνω οργάνων μπορεί να προσβάλει σε δεύτερο βαθμό αυτός στον οποίο επιβλήθηκε η κύρωση ή το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. με προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών ή την Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο., κατά τα 0ριζόμενα στο άρθρο 126 του παρόντος νόμου. Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. προσφεύγει σε περιmώσεις που εκτιμά ότι η πειθαρχική κύρωση που επιβλήθηκε δεν είναι ανάλογη με το είδος της παράβασης.

3. Το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου οφείλει να διαβιβάσει στο οικείο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο τις περιπτώσεις για παράβαση ντόπινγκ μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αφότου έλαβε γνώση μιας παράβασης ντόπινγκ ή αφότου διαβιβάσθηκαν τα θετικά αποτελέσματα ενός ελέγχου ντόπινγκ κατ` άρθρο 128ΣΤ περίπτωση στ΄ του παρόντος. Η παραβίαση της παραπάνω υποχρέωσης τιμωρείται πειθαρχικά, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει περίπτωση συγκάλυψης.

4. Η έναρξη της κύρωσης για μια παράβαση ντόπινγκ υπολογίζεται από την ημερομηνία λήψης του δείγματος και, εάν επιβλήθηκε για άρνηση υποβολής σε έλεγχο ντόπινγκ, υπολογίζεται από την ημερομηνία της άρνησης ή της μη συμμόρφωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ποινή υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης από το οικείο πειθαρχικό όργανο.

5. Οι διαδικασίες του ελέγχου ντόπινγκ και τα σχετικά με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων τους θέματα υπόκεινται στους περιορισμούς των διατάξεων του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ50 Α΄) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.”
Άρθρο 62

Μετά το άρθρο 1281 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128ΙΑ ως εξής:

“Aρθρο 1281Α

Ιατρικές μονάδες καταπολέμησης της χρήσης ντόπινγκ

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού συνιστώνται ιατρικές μονάδες καταπολέμησης της χρήσης απαγορευμένων μέσων. Πρόσωπα που κατέφυγαν στη χρήση τέτοιων μέσων μπορούν να επισκέπτονται τις μονάδες αυτές και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, προτείνεται σε αυτά ιατρική παρακολούθηση.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού ρυθμίζονται τα θέματα ίδρυσης και λειτουργίας των ιατρικών μονάδων του παρόντος άρθρου.

3. Κάθε ιατρική μονάδα διοικείται από ιατρό. 4. Ιατροί που θεραπεύουν περιπτώσεις χρήσης απαγορευμένων ουσιών ή παθολογίες συναφείς με τη χρήση των ουσιών αυτών, οφείλουν, διατηρώντας την ανωνυμία, να κοινοποιήσουν έκθεση για τις περιπτώσεις αυτές, προς το επιστημονικό τμήμα του Ε.Σ.ΚΑ.Ν.”
Άρθρο 63

Μετά το άρθρο 128ΙΑ του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128ΙΒ ως εξής:

“Aρθρο 1281Β

Ιατρικές εξετάσεις αθλητών και προστασία της υγείας τους

1. Κάθε ιατρός ο οποίος κατά την εξέταση αθλητή προς πιστοποίηση της υγείας του και θεώρηση του προβλεπόμενου στο άρθρο 33 παράγραφος 9 του παρόντος νόμου δελτίου υγείας εντοπίζει ευρήματα που υποδηλώνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών έχει υποχρέωση: -να αρνηθεί τη θεώρηση του ως άνω δελτίου υγείας, -να ενημερώσει το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. για τα ευρήματα της εξέτασης με γραπτό αιτιολογημένο και απόρρητο σημείωμά του, μέσα σε δύο ημέρες από την εξέταση, -να ενημερώσει τον εξεταζόμενο για τους κινδύνους που διατρέχει και να του προτείνει να απευθυνθεί σε μία από τις ιατρικές μονάδες που αναφέρονται στο άρθρο 128ΙΑ του παρόντος νόμου.

2. Εάν ο ιατρός, εξετάζοντας ασθενή -αθλητή, θεωρήσει απαραίτητο να εκδώσει συνταγή για ουσίες ή μεθόδους, η χρήση των οποίων απαγορεύεται σύμφωνα με την κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ του παρόντος, πληροφορεί γραπτώς τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το ασυμβίβαστο της χρήσης με την αθλητική δραστηριότητα, κάνοντας μνεία επάνω στη χορηγούμενη στον αθλητή συνταγή ότι η ως άνω πληροφορία του έχει γνωστοποιηθεί. Εάν ο ιατρός εκδώσει συνταγή για ουσίες ή μεθόδους, η χρήση των οποίων είναι, σύμφωνα με τους όρους της υπουργικής απόφασης του άρθρου 128Γ του παρόντος, συμβατή με την αθλητική δραστηριότητα κάτω από ορισμένες συνθήκες, ιατρός πληροφορεί γραπτώς τον ενδιαφερόμενο για τον εξαιρετικό χαρακτήρα αυτής της χρήσης και για την υποχρέωση του τελευταίου να προσκομίζει τη συνταγή αυτή σε κάθε έλεγχο ντόπινγκ.

3. Οι αθλητικές ομοσπονδίες μεριμνούν για την προστασία της υγείας των αθλητών που ανήκουν σε αθλητικά σωματεία της δύναμής τους. Προς το σκοπό αυτόν εκτός των άλλων, για την κατάρτιση των προγραμμάτων προπόνησης των αθλητών, το χρονοδιάγραμμα των αγώνων και τις αθλητικές συναντήσεις που διοργανώνουν ή εγκρίνουν, λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη την προστασία της υγείας των αθλητών όλων των ηλικιών και ιδίως των ανηλίκων και προβαίνουν στη λήψη μέτρων περιορισμού της εντατικοποίησης των αθλητικών προγραμμάτων, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε αθλήματος.”
Άρθρο 64

Μετά το άρθρο 128ΙΒ του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128ΙΓ ως εξής:

“Aρθρο 1281Γ

`Ελεγχοι για την πρόληψη διακίνησης και εμπορίας απαγορευμένων μέσων

1. Μία φορά κατ` έτος οι παραγωγοί, εισαγωγείς και διανομείς φαρμάκων – σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής τα οποία περιέχουν απαγορευμένες ουσίες που περιλαμβάνονται στην κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ του παρόντος, δηλώνουν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) τις ποσότητες που παράγονται, εισάγονται, διανέμονται και πωλούνται στα φαρμακεία και νοσοκομεία.

2. Η συσκευασία και οι οδηγίες χρήσης των φαρμάκων -σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν ειδική προειδοποίηση, καθώς και κατανοητές και λεπτομερείς πληροφορίες για προφύλαξη για όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό, που θα καθορισθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

3. Στις περιπτώσεις αίτησης για άδεια κυκλοφορίας ή αίτησης για μεταβολή ή για ανανέωση της άδειας, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) ελέγχει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 αναφορικά με τη συσκευασία των φαρμάκων -σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής.

4. Οι συνταγές οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 128ΙΒ παρ. 2 του παρόντος και εκτελούνται από τα φαρμακεία φυλάσσονται επί διετία.

5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και Οργανισμών, καθώς και το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. εξουσιοδοτούνται, μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του Συντάγματος και των νόμων που αφορούν την πληροφορική, τα προσωπικά δεδομένα και τις ατομικές ελευθερίες, να ανταλλάσσουν μεταξύ τους κάθε είδους πληροφορίες, που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου τους και που σχετίζονται με τα απαγορευμένα μέσα, την κατοχή, τη χρήση τους, τη διακίνηση και εμπορία αυτών.

6. Η ιδιότητα του συντελεστή είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση οποιασδήποτε εμπορικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, σχετικής με την παραγωγή ή εισαγωγή, διαφήμιση, εμπορία και διακίνηση σκευασμάτων, η χρήση των οποίων απαγορεύεται χωρίς ιατρική συνταγή, καθώς και συμπληρωμάτων διατροφής ή βιταμινώνγια αθλητές. Πρόσωπα που αναπτύσσουν τέτοιες εμπορικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες, καθώς οι σύζυγοι και οι συγγενείς πρώτου βαθμού των προσώπων αυτών, απαγορεύεται να κατέχουν θέσεις μελών της διοίκησης αθλητικών ομοσπονδιών, ομοσπονδιακών προπονητών, συνεργατών ομοσπονδιών ή διαμεσολαβητών αθλητών των εθνικών ομάδων.”
Άρθρο 65

Μετά το άρθρο 1281Γτου Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128ΙΔ ως εξής:

“Aρθρο 128ΙΔ

Ντόπινγκ ίππων

1. `Οποιος χορηγεί οποιαδήποτε ουσία ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μέθοδο (ή ηλεκτροδιέγερση) , η οποία απαγορεύεται από τον κατάλογο του Κώδικα Ιπποδρομιών της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος (Φ.Ε.Ε.), που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ή από τους οικείους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας, σε ίππους που συμμετέχουν σε ιπποδρομίες ή σε ιππικούς αγώνες αντίστοιχα, με σκοπό να διεγείρει ή να κάμψει τις σωματικές τους δυνάμεις ή να επιφέρει τεχνητή μεταβολή της φυσικής αγωνιστικής τους ικανότητας (ντόπινγκ) για την επίτευξη μεγαλύτερης ή μικρότερης απόδοσης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

2. Με την ίδια ποινή, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος κατέχει τις απαγορευμένες ουσίες της παραγράφου 1 , με σκοπό να τις χορηγήσει σε αγωνιζόμενους ίππους.

3. Αναβάτης ίππου που βρίσκεται κατά τον έλεγχο ντόπινγκ σε ιπποδρομίες ή σε ιππικούς αγώνες υπό την επήρεια απαγορευμένης ουσίας από αυτές που προβλέπονται στον Κώδικα ή τους κανονισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.

4. Οποιος αρνείται, ύστερα από πρόσκληση του αρμόδιου οργάνου τη δειγματοληψία ή παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο ντόπινγκ ή καταρτίζει και υποβάλλει ψευδή στοιχεία ελέγχου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.

5. Τα θέματα σχετικά με τον έλεγχο ντόπινγκ στους ίππους και τις πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ σε σχέση με τη διεξαγωγή ιπποδρομιών ή ιππικών αγώνων ρυθμίζονται από τον Κώδικα της παραγράφου 1 του παρόντος και τους οικείους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας αντίστοιχα.”
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Άρθρο 66

Το άρθρο 43 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Aρθρο 43

Σύνδεσμοι διαιτητών ομαδικών αθλημάτων

1. Στην περιοχή ευθύνης κάθε αθλητικής ένωσης, κατ`άρθρο 11 παράγραφο 1 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται να συσταθεί ένας μόνο σύνδεσμος διαιτητών για κάθε κλάδο άθλησης. Μέλη των συνδέσμων διαιτητών είναι αποκλειστικά και μόνο διαιτητές με δίπλωμα διαιτητή, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ευθύνης του συνδέσμου. Ο σύνδεσμος διαιτητών είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

2. Σε σύνδεσμο διαιτητών παρέχεται η ειδική αναγνώριση από τον Υπουργό Πολιτισμού ή άλλο από αυτόν εξουσιοδοτημένο όργανο της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και βεβαίωση της οικείας αθλητικής ένωσης περί διεξαγωγής τοπικών πρωταθλημάτων στην περιοχή της έδρας του συνδέσμου, εφόσον ο σύνδεσμος διαιτητών: α) Υποβάλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου. β) Εχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα και η επωνυμία αυτή δεν περιλαμβάνει το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης.

3. Η απόφαση της ειδικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι ο Σύνδεσμος ή συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή δεν επιδεικνύει τη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό του ή υποκρύπτεται από τη λειτουργία του συνδέσμου η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.

4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων συνδέσμων διαιτητών.

5. Οι σύνδεσμοι διαιτητών έχουν κυρίως ως έργο την υποβολή πινάκων διαιτητών εν ενεργεία ή μη για τους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων, τη διενέργεια των προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών των τοπικών κατηγοριών και την επιμόρφωση αυτών, με την εποπτεία της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών και με την επιφύλαξη της διάταξης της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43Α.”
Άρθρο 67

Μετά το άρθρο 43 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

“Aρθρο 43Α

Ομοσπονδίες Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων

1. Για κάθε ομαδικό άθλημα μπορεί να συσταθεί μία μόνο ομοσπονδία διαιτητών, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. πέντε (5) τουλάχιστον αναγνωρισμένων συνδέσμων διαιτητών. Η ομοσπονδία αυτή αποτελεί το ανώτατο όργανο των διαιτητών και είναι σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

2. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου για την ίδρυση Ομοσπονδίας διαιτητών ως Ομοσπονδία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου σε πανελλήνια εμβέλεια λογίζεται ο σύνδεσμος που είναι ο μοναδικός σύνδεσμος ή, εάν υπάρχουν περισσότεροι σύνδεσμοι, είναι αυτός που έχει τα περισσότερα μέλη.

3. Οι Ομοσπονδίες διαιτητών αναγνωρίζονται με ειδική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, και έχουν ως έργο κυρίως: α) τη λειτουργία των σχολών διαιτητών και τον ορισμό καθηγητών διαιτησίας στις σχολές αυτές, β) την υποβολή πινάκων των εν ενεργεία διαιτητών για τους αγώνες των εθνικών κατηγοριών ή των μη εν ενεργεία διαιτητών στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, γ) την ονομασία καθηγητών διαιτησίας και δ) τη διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων των διαιτητών εθνικών κατηγοριών. Αν δεν υφίσταται ομοσπονδία ή σύνδεσμος διαιτητών, οι αρμοδιότητές της ασκούνται από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία.

4. Οι Σύνδεσμοι και οι Ομοσπονδίες διαιτητών έχουν διοικητική, οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 24, καθώς και του άρθρου 6 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα για τις ομοσπονδίες και τους συνδέσμους διαιτητών.

6. Αντιπρόσωποι των συνδέσμων διαιτητών που εκλέγουν τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας διαιτητών στα αθλήματα στα οποία διενεργούνται πρωταθλήματα με συμμετοχή αθλητικών ανωνύμων εταιρειών μπορούν να είναι μόνο μη εν ενεργεία διαιτητές. Ο εν ενεργεία διαιτητής που, κατά παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, άσκησε το εκλογικό δικαίωμα για την ανάδειξη αντιπροσώπων, δεν εντάσσεται στους πίνακες διαιτητών όλων των κατηγοριών πρωταθλημάτων έως τη λήξη θητείας του Δ.Σ. που έχει εκλεγεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής ή διαγράφεται, εφόσον έχει συμπεριληφθεί στους πίνακες αυτούς.”
Άρθρο 68

Το άρθρο 44 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Aρθρο 44

Οργανα διαιτησίας -κωλύματα

1. Κάθε αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί ομαδικό άθλημα καταρτίζει κανονισμό διαιτησίας, ο οποίος θεσπίζεται και ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος νόμου. Ο κανονισμός αυτός οφείλει να κατοχυρώνει τις αρχές της διαφάνειας των διαδικασιών και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζόμενων και να διασφαλίζει το ανεπηρέαστο έργο των οργάνων διαιτησίας και γενικά των διαιτητών.

2. Ειδικότερα ο κανονισμός διαιτησίας οφείλει να προβλέπει τουλάχιστον ότι: α) Στην αθλητική ομοσπονδία λειτουργεί τριμελής ή πενταμελής Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), της οποίας η θητεία είναι διετής ή τριετής. Συγκεντρώνει δε για το άθλημα όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με την επιλογή, την αξιολόγηση, τον ορισμό και τον πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των παρατηρητών διαιτησίας και των λοιπών βοηθητικών οργάνων διαιτησίας των εθνικών πρωταθλημάτων και κυπέλλων της Ελλάδας. β) Η Κ.Ε.Δ. στελεχώνεται από μη εν ενεργεία διεθνείς διαιτητές υψηλού κύρους ή καθηγητές διαιτησίας και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, από μη εν ενεργεία διαιτητές της ανώτατης κατηγορίας αγώνων. Ορίζονται από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών του και μπορούν να παυθούν μόνο με απόφαση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Δ.Σ. για ιδιαίτερα σπουδαίο λόγο. Ειδικά για το άθλημα του ποδοσφαίρου τα μέλη της Κ.Ε.Δ. ορίζονται από το Δ.Σ. της ομοσπονδίας με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και μπορούν να παυθούν μόνο από τη Γ.Σ. της ομοσπονδίας με απόφαση των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των μελών της για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο. γ) Η Κ.Ε.Δ. συνεργάζεται με την αθλητική ομοσπονδία και την ομοσπονδία διαιτητών για θέματα που αφορούν την ανάmυξη και τη βελτίωση της διαιτησίας του αθλήματος. Ειδικότερα συνεργάζεται με την ομοσπονδία διαιτητών για την προεπιλογή και αξιολόγηση των διαιτητών και τη διοργάνωση των περιφερειακών και κεντρικών σεμιναρίων. δ) Προκειμένου για περιφερειακά πρωταθλήματα και ειδικά ως προς το ποδόσφαιρο για εθνικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπορούν να συγκροτηθούν, με απόφαση του Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας, τριμελή όργανα διαιτησίας που συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη διαιτησία για το πρωτάθλημα της δικαιοδοσίας τους. ε) Τα τοπικά όργανα διαιτησίας είναι μονομελή ή τριμελή, ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας ένωσης και συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες σχετικά με τη διαιτησία των πρωταθλημάτων της δικαιοδοσίας τους. στ) Τα μέλη των περιφερειακών και τοπικών οργάνων διαιτησίας έχουν διετή θητεία, ασκούν τα καθήκοντά τους σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ. και παύονται με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας ένωσης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση β΄ του παρόντος άρθρου. ζ) Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της αθλητικής ομοσπονδίας ή της ένωσης. η) Το έργο και τις εργασίες των οργάνων διαιτησίας υποβοηθεί και παρακολουθεί χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας μη εν ενεργεία διαιτητής που ορίζεται για μεν την Κ.Ε.Δ. και τα περιφερειακά όργανα διαιτησίας με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας διαιτητών του αθλήματος, για δε τα τοπικά όργανα διαιτησίας με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου συνδέσμου διαιτητών. θ) Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης και των εξόδων κίνησης των διαιτητών, των παρατηρητών και των βοηθητικών οργάνωντης διαιτησίας καθορίζονται από το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ. και της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου. ι) Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κάθε αθλητική Ομοσπονδία οφείλει να τροποποιήσει τον κανονισμό διαιτησίας της με σκοπό την προσαρμογή του προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η τροποποίηση γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών της και λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Η ισχύς των κανονισμών αυτών αρχίζει από την έγκρισή τους με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού κατά το άρθρο 27 του παρόντος νόμου. `Εως την έναρξη της ισχύος των τροποποιημένων κανονισμών, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 44 του παρόντος νόμου και να λειτουργούν τα αντίστοιχα όργανα διαιτησίας, με εξαίρεση το ποδόσφαιρο.

3. Τα ίδια κωλύματα ισχύουν και για τους παρατηρητές, τους επόπτες, τους χρονομέτρες, τους σημειωτές και κάθε άλλο όργανο που ασκεί έργο διαιτησίας ή κρίσης σε ομαδικό άθλημα.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3του παρόντος νόμου ισχύουν ανάλογα για όλα τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πρόσωπα.

5. Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας θεσπίζεται κανονισμός λειτουργίας των οργάνων διαιτησίας του αθλήματος.”
Άρθρο 69

Το άρθρο 45του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Aρθρο 45

Διαιτησία ατομικών αθλημάτων

1. Οι διατάξεις του άρθρου 43 του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους διαιτητές ατομικών αθλημάτων.

2. Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία ατομικού αθλήματος λειτουργεί Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.).

3. Οι διατάξεις του άρθρου 44 εφαρμόζονται ανάλογα και για τους διαιτητές, τους κριτές, τους αφέτες, τους χρονομέτρες, τους σημειωτές και κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί έργο διαιτησίας ή κρίσης σε ατομικό άθλημα.”
Άρθρο 70

Το άρθρο 46του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Aρθρο 46

Αξιολόγηση διαιτητών

1. Με κανονισμούς, που καταρτίζονται από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες, ύστερα από γνώμη της Ομοσπονδίας διαιτητών, ρυθμίζονται: α) τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των διαιτητών και η ένταξή τους στους πίνακες όλων των κατηγοριών πρωταθλημάτων, β) τα κριτήρια επιλογής των παρατηρητών διαιτησίας για κάθε κατηγορία πρωταθλήματος, γ) το πειθαρχικό δίκαιο που έχει σχέση με την εκ μέρους τους διεύθυνση αγώνων, δ) οι περιορισμοί, τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα των διαιτητών και παρατηρητών, και ε) κάθε άλλο συναφές θέμα. Οι κανονισμοί της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό, κατ` ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 27.

2. Για την αξιολόγηση των διαιτητών λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη και τα ακόλουθα κριτήρια: α) τίτλοι σπουδών και κατά προτίμηση πτυxίο Τ.Ε.Φ.Α.Α., β) γνώση ξένης γλώσσας, προκειμένου για διεθνείς διαιτητές, γ) ηλικία, δ) εμπειρία, που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων, ε) απόδοση σε αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων, που αποδεικνύεται από βαθμολογία παρατηρητών, στ) φυσική κατάσταση και υγεία, που διαπιστώνονται από προβλεπόμενες αγωνιστικές δοκιμασίες, εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, και ζ) διαγωγή και συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων.

3. Οι υποψήφιοι για αξιολόγηση και ένταξη στους οικείους πίνακες διαιτητές, καθώς και οι προς επιλογή παρατηρητές, απαιτείται να έχουν υποβάλει: α) δήλωση συμμετοχής, β) αντίγραφο ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, από όπου να προκύπτει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, και ότι σε περίπτωση επιγενόμενης εμφάνισης ενός τέτοιου κωλύματος, θα υπάρξει συμπληρωματική δήλωση, γ) αποδεικτικό ότι υπέβαλαν κατά το τελευταίο έτος δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων τους και των ανηλίκων ή προστατευόμενων τέκνων τους στον αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τις διατάξεις του Ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α/), καθώς και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, εφόσον πρόκειται για πίνακες διαιτητών αγώνων επαγγελματικών κατηγοριών, ή στο Ελεγκτικό Συμβούλιο στις λοιπές περιπτώσεις.

4. Οποιος υποψήφιος, κατά παράβαση των εδώ προβλεπομένων, συμπεριληφθεί σε πίνακες χωρίς να έχει υποβάλει τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β΄ και γ` της παρούσας παραγράφου διαγράφεται αυτοδικαίως από τους πίνακες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υποβάλει ψευδή δήλωση ή αποσιωπήσει επιγενόμενο κώλυμα της περίπτωσης β`της παρούσας παραγράφου, διαγράφεται από τους πίνακες και δεν μπορεί εφεξής να συμμετέχει σε όργανα διαιτησίας ή να ασκεί καθήκοντα παρατηρητή διαιτησίας.

5. Υποχρέωση για υποβολή του αποδεικτικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ` της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου έχουν, εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από τον ορισμό τους, και όσοι μετέχουν στα όργανα ή τις επιτροπές διαιτησίας. Σε περίπτωση που δεν υποβάλουν τις ανωτέρω δηλώσεις ή υποβάλουν δηλώσεις με ψευδές περιεχόμενο ή αποσιωπήσουν επιγενόμενο κώλυμα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το όργανο και αντικαθίστανται άμεσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικείο κανονισμό διαιτησίας.”
Άρθρο 71

Το άρθρο 47 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Aρθρο 47

Επαγγελματική διαιτησία

Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών, εισάγεται σύστημα επαγγελματικής διαιτησίας για τις ανάγκες των αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού χαρακτήρα.”
Άρθρο 72

Το άρθρο 48 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

“Aρθρο 48

Ειδικός κανονισμός για την επαγγελματική διαιτησία

1. Με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ύστερα από γνώμη της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, καταρτίζεται ειδικός κανονισμός ο οποίος ρυθμίζει τα κάθε είδους θέματα που αφορούν την επαγγελματική διαιτησία.

2. Ο κανονισμός της προηγούμενης παραγράφου υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Πολιτισμού, κατ` ανάλογο εφαρμογή του άρθρου 27 του παρόντος νόμου.

3. Ο κανονισμός του άρθρου αυτού καταρτίζεται μέσα σε ένα (1) τρίμηνο από την έκδοση της αναφερόμενης στο άρθρο 47 απόφασης του Δ.Σ. της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και εφαρμόζεται από την έναρξη της αμέσως επόμενης αγωνιστικής περιόδου των εθνικών πρωταθλημάτων επαγγελματικού χαρακτήρα.”
Άρθρο 73

1. Στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 προστίθεται εδάφιο β` ως εξής: “Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και του αεραθλητισμού.”

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “5. Κατ` εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλιγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και της ιστιοπλοιας ανοιχτή ς θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.”

3. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 του Ν. 2725/1999 προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής: “β) Αθλητικό σωματείο δικαιούται να λάβει επιχορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετά την παρέλευση ενός έτους από τη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.”

4. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “α) Είναι μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και συγκεντρώνει τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα καταστατικά αυτών. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αποδεικνύεται με τη συνυποβολή σχετικής βεβαίωσης της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας.”

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να παρέχεται ειδική αθλητική αναγνώριση, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του παρόντος, σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί άθλημα ή κλάδο άθλησης το οποίο δεν υπάγεται σε ειδικώς αναγνωρισμένη ομοσπονδία.”

6. Οι παράγραφοι 1 και2τουάρθρου9του Ν.2725/1999 τροποποιούνται ως εξής: “1. Επιτρέπεται η συγχώνευση αθλητικών σωματείων με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτών. Το νέο σωματείο, που προκύπτει από τη συγχώνευση μπορεί να φέρει την επωνυμία ενός ή περισσότερων από τα συγχωνευθέντα σωματεία ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία. Το ιδρυόμενο από τη συγχώνευση νέο αθλητικό σωματείο εντάσσεται, κατ` άθλημα, αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει δικαίωμα να αγωνισθεί, κατά τους οικείους κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις, ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευόμενα αθλητικά σωματεία. 2. Ειδικά για τα ομαδικά αθλήματα, επιτρέπεται η συγχώνευση και τμημάτων αθλητικών σωματείων που καλλιεργούντον ίδιο κλάδο άθλησης ή η συγχώνευση σωματείου με τμήμα του ίδιου κλάδου άθλησης άλλου υφιστάμενου αθλητικού σωματείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος.”

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Ν. 2725/1999 προστίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής: “γ) Είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. δ) Εχει σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών με ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης και κάθε είδους εμπορική εταιρεία, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία ή κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών.”

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “1. Η αθλητική ένωση δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αναγνώριση χορηγείται ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. της ένωσης και σύμφωνη και πλήρως αιτιολογημένη γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.”

9. Στο άρθρο 22 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: “6. Στο Δ.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος.”
Άρθρο 74

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “1. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα βιβλία που υποχρεωτικά τηρεί κάθε αθλητική ομοσπονδία, πλην του βιβλίου του εδαφίου δ΄ εσόδων-εξόδων, το οποίο αντικαθίσταται με βιβλία Γ κατηγορίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992.”

2. Στο άρθρο 26 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: “6. Προκειμένου να συμμετάσχει αθλητική ομοσπονδία σε διεθνείς αγώνες ή αθλητικές συναντήσεις στο εξωτερικό που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμά της, υποβάλλεται, κάθε φορά, προ είκοσι τουλάχιστον ημερών, αίτηση προς έγκριση μετάβασης με το εξής περιεχόμενο: α) τόπο, χρόνο και σκοπό μετάβασης, β) πλήρη στοιχεία και ιδιότητα των μελών που πρόκειται να μεταβούν και γ) αναλυτικό προϋπολογισμό της σχετικής δαπάνης. Σε επείγουσες περιmώσεις η 20ήμερος προθεσμία μπορεί να μην τηρείται. Οι διατάξεις του παραπάνω εδαφίου, πλην της περίπτωσης γ΄, εφαρμόζονται αναλόγως και επί αθλητικών σωματείων, ενώσεων, συνδέσμων, Τ.Α.Α. ή Α.Α. Ε. Υστερα από αίτηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, μπορεί να χορηγείται έγκριση για τη μετάκληση στη χώρα αλλοδαπών αθλητικών αποστολών ή μεμονωμένων αθλητών για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους διεθνείς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές συναντήσεις. Η έγκριση μετάβασης ή μετάκλησης χορηγείται προκειμένου περί αθλητικών σωματείων από την εποmεύουσα αρχή του άρθρου 13 παράγραφος 1, με εξαίρεση τα αθλητικά σωματεία που μετέχουν σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων, στα οποία η έγκριση χορηγείται από τη Γ.Γ.Α. Από τη Γ.Γ.Α. επίσης χορηγείται η ανωτέρω έγκριση στις αθλητικές ομοσπονδίες, ενώσεις, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.”

3. Το άρθρο 27του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 104, με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η γενική συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος ή του οικείου κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικείας ομοσπονδίας. Οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Πολιτισμού. Μετά την παρέλευση άπρακτου ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής τους, οι κανονισμοί αυτοί θεωρούνται ότι έχουν νομίμως εκδοθεί Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας κανονισμού διαπιστωθεί ότι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να εναρμονιστούν, ο κανονισμός αυτός αναπέμπεται στην οικεία ομοσπονδία, της οποίας το Δ.Σ. οφείλει να συμμορφωθεί, μέσα σε δέκα ημέρες από την αναπομπή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Υπουργός μπορεί να αναστείλει την τακτική επιχορήγηση της ομοσπονδίας.”

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να παρέχεται σε αθλητική ομοσπονδία, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. αυτής, ειδική αθλητική αναγνώριση, ιδίως εάν για το άθλημα ή τον κλάδο άθλησης που καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια ομοσπονδία αναγνωρισμένη από τη Δ.Ο.Ε.”

5. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 28 του Ν. 2725/1999 ενοποιούνται ως εξής: “4. Αν ο αριθμός των αθλητικών σωματείων ομοσπονδίας που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση περιορισθεί σε δεκαπέντε (15) και κάτω και εφόσον στην ομοσπονδία δεν υπάγεται άλλο άθλημα, το άθλημα ή ο κλάδος άθλησης που καλλιεργούν υπάγεται, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σε άλλη ομοσπονδία που νόμιμα λειτουργεί Ειδικά για τις αθλητικές ομοσπονδίες του γκολφ και του κρίκετ η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται, εφόσον ο αριθμός των σωματείων – μελών περιορισθεί σε πέντε (5).”

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 28 του Ν. 2725/1999 αριθμείται εκ νέου ως παράγραφος 5.

7. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Ν.2725/1999 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: “Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό των ομοσπονδιών οι οποίες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού είχαν εγκεκριμένους κανονισμούς προσωπικού ή οι αποδοχές του προσωπικού τους ρυθμίζονταν από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.”
Άρθρο 75

1. Μετά το άρθρο 30 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 30Α ως εξής:

“Aρθρο30Α

1. Οι θέσεις του μόνιμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία καταργήθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 49, 50, 51, 52, 53 και 54 της 18.2.2000 (ΦΕΚ 43 Α΄/1.3.2000), μεταφέρονται, από την κατάργησή τους, στα Ν.Π.Δ.Δ που ιδρύθηκαν με τα πιο πάνω προεδρικά διατάγματα, στα οποία περιήλθε και το σύνολο της περιουσίας τους. Η μεταφορά των θέσεων αυτών γίνεται με ταυτόχρονη σύσταση αντίστοιχων θέσεων στα νεοϊδρυθέντα Ν.Π.Δ.Δ. Το προσωπικό που υπηρετούσε στις παραπάνω θέσεις των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. μεταφέρεται και καταλαμβάνει, έκτοτε, τις αντίστοιχες θέσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκαν με τα ανωτέρω προεδρικά διατάγματα και υπηρετεί σε αυτά με τη σχέση εργασίας, με την οποία υπηρετούσε στα καταργηθέντα Ν.Π.Δ.Δ. Η μεταφορά των θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού σε αυτές διαπιστώνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Ο χρόνος εργασίας του προσωπικού από την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στους νέους φορείς. Τα ιδρυθέντα με τα πιο πάνω προεδρικά διατάγματα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από την ίδρυσή τους τελούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, επιτρέπεται: α) η σύσταση, η συγχώνευση ή η κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που τελούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και η έγκριση των Οργανισμών τους, β) η σύσταση των αναγκαίων θέσεων προσωπικού για τη λειτουργία των φορέων αυτών, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των αθλητικών δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεών τους και γ) η πρόβλεψη της δυνατότητας λειτουργίας των παραπάνω φορέων όλες τις ημέρες του μήνα, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, καθώς και αντίστοιχης απασχόλησης μέρους του προσωπικού τους, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των αθλητικών δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεων του φορέα.”

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 31 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “6. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο επιτρέπεται να ανατίθενται καθήκοντα ομοσπονδιακού προπονητή ή τεχνικού συμβούλου για τα ολυμπιακά αθλήματα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της οικείας ομοσπονδίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το είδος και η διάρκεια άσκησης των καθηκόντων αυτών, η πλήρης ή μερική απαλλαγή από τα καθήκοντα της οργανικής θέσης τους, η διατήρηση της μισθολογικής και ασφαλιστικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, καθώς επίσης κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακαλείται μερικά ή ολικά η αρχική απόφαση.”

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 31 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “8. Στον προπονητή, του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 34, χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή ατομικού αγωνίσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο. Σε περίπτωση που ο ίδιος αθλητής ή περισσότεροι του ενός αθλητές ή ομάδες του ίδιου προπονητή σημειώσουν μια από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές του και προσαυξάνεται κατά ποσοστό που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για καθεμία από τις υπόλοιπες διακρίσεις. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης. Η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του Ν. 2238/ 1994, που προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2459/1997, εφαρμόζεται ανάλογα και στους προπονητές. Στην περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποίους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση του άρθρου αυτού επιμερίζεται μεταξύ τους κατ` ίσα μέρη. Στην περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της διάκρισης κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 34 έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του αθλήματος ή του αγωνίσματος, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης μπορεί να επιμερισθεί ανάλογα και σε περισσότερα πρόσωπα σύμφωνα με τις πιο πάνω ιδιότητες, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας.”

4. Στο άρθρο 31 του Ν. 2725/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 1Ο και 11 ως εξής: “10. Κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου οι σχολές προπονητών ποδοσφαίρου, θαλάσσιου σκι και χιονοδρομίας μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες. Με κανονισμό που ψηφίζεται από τις ομοσπονδίες αυτές και εγκρίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολών, καθώς και την απασχόληση των προπονητών, τα προσόντα και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Τα διπλώματα στους προπονητές χορηγούνται από τις οικείες ομοσπονδίες και θεωρούνται για τη νομιμότητά τους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 περιπτώσεις β΄, γ`, δ`, ε` του παρόντος. 11. Ώποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.”

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “5. Στους αθλητές των ομαδικών αθλημάτων πλην beach νοllο και στους αθλητές των σκυταλοδρομιών η οικονομική επιβράβευση είναι ίση με το 60% της αντίστοιχης ατομικού αθλήματος ή ατομικού αγωνίσματος επί τον αριθμό όσων δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες και επιμερίζεται στους αθλητές που πήραν μέρος σε αυτούς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.”

6. Στην παράγραφο 14του άρθρου 34 του Ν. 2725/ 1999 προστίθενται στο τέλος της περίπτωσης β` νέα εδάφια ως εξής: “Ως Παγκόσμιο ή Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος. `Οταν σε κάποια κατηγορία ηλικιών και φύλου γίνονται δύο ή περισσότερα πρωταθλήματα, λαμβάνεται υπόψη η σημαντικότερη διοργάνωση που ορίζεται από την οικεία ομοσπονδία. Για να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε αγωνιστική διάκριση, πρέπει ο αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών στο αγώνισμα ή το άθλημα, σε όλες τις φάσεις της διοργάνωσης να είναι διπλάσιος της νίκης που επιβραβεύεται. Σε κάθε περίmωση ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) αθλητές ή ομάδες.”

7. Στο άρθρο 34του Ν. 2725/1999προστίθενται νέες παράγραφοι 25 και 26 ως εξής: “25. Για την εφαρμογή του παρόντος: α. Η διάκριση των αθλητών στις κατηγορίες (ανδρών γυναικών, νέων ανδρών -γυναικών, εφήβων -νεανίδων, παίδων -κορασίδων) γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζονται τα ανώτερα ή και κατώτερα όρια ηλικίας για κάθε κατηγορία, ανά άθλημα. β. Ως αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή ομαδικά αθλήματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων νοούνται όσα διεξάγονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 26. Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να παρέχεται οικονομική επιβράβευση σε μεταμοσχευμένα ή αιμοκαθαιρόμενα πρόσωπα, εφόσον είναι αθλητές αθλητικών σωματείων, αναγνωρισμένων κατά τις διατάξεις του παρόντος και έχουν πετύχει εξαιρετικές πανευρωπαϊκές ή παγκόσμιες διακρίσεις σε αγώνες που διοργανώνουν αντίστοιχες διεθνείς ομοσπονδίες, καθώς και σε κωφούς αθλητές, που σημειώνουν διακρίσεις σε αθλήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αγώνων της Διεθνούς Επιτροπής Αθλητών Κωφών (C.I.S.S.) Με την ίδια υπουργική απόφαση ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ως άνω οικονομικής επιβράβευσης, το ύψος αυτής, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, με βάση το είδος του αθλήματος, την καταβληθείσα προσπάθεια και τον αριθμό των συμμετοχών. Η Διεθνής Επιτροπή Αθλητών Κωφών (C.I.S.S.) μετονομάζεται σε Διεθνή Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (C.I.S.S.). Οι οικονομικές επιβραβεύσεις που προβλέπονται για τους αθλητές με αναπηρίες ισχύουν και για τους κωφούς αθλητές.”
Άρθρο 76

Το άρθρο 39 του Ν. 2725/1999 προστίθεται εκ νέου ως εξής:

“Aρθρο 39

Μαζικός αθλητισμός

1. Συνιστάται στη Γ. Γ .Α. Διεύθυνση “Άθληση για όλους”, με αρμοδιότητα τη μελέτη, οργάνωση, διάδοση, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, υποστήριξη και χρηματοδότηση των προγραμμάτων” Άθληση για όλους” σε πανελλήνιο επίπεδο.

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζεται το πλαίσιο της οργάνωσης και οι λειτουργίες των προγραμμάτων “Άθλησης για όλους”, οι συναρμόδιοι φορείς, οι κατηγορίες και τα είδη των προγραμμάτων, η οργανωτική δομή, οι διαδικασίες υλοποίησης, υποστήριξης και χρηματοδότησης, το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου των προγραμμάτων και κάθε άλλο συναφές θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η οργανωτική δομή της Διεύθυνσης “Άθληση για όλους”. Στη Διεύθυνση “Άθληση για όλους” προισταται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, κλάδου ΠΕ5, με ειδικές γνώσεις, εμπειρία και προϋπηρεσία στα Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού και σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλου με αυτά τα προσόντα και αυτού του κλάδου Πτυχιούχος ΠΕ1 Διοικητικού -Οικονομικού κλάδου με ανάλογα προσόντα. Στις προβλεπόμενες θέσεις Διευθυντών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προστίθεται και μία θέση βαθμού Διευθυντή, εκτός βαθμολογικής κλίμακας, για τους κλάδους ΠΕ5 και ΠΕ1. Στη Διεύθυνση συνιστώνται και υπάγονται τα παρακάτω τμήματα: Α) Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Προγραμμάτων Άθλησης για όλους. Β) Τμήμα Σχεδιασμού και Επιστημονικής Υποστήριξης Προγραμμάτων Άθλησης για όλους. η Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμά των Άθλησης για όλους. Στα συνιστώμενα τμήματα Σχεδιασμού και Επιστημονικής υποστήριξης και Παρακολούθησης και Ελέγχου προγραμμάτων, οι θέσεις των Προϊσταμένων καταλαμβάνονται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ5 mυxιούxων Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Στο τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης η θέση του Προϊσταμένου καταλαμβάνεται από υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού και ελλείψει αυτού από υπάλληλο του κλάδου ΠΕ5 Πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού μπορεί να συνιστώνται θέσεις ειδικού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού και Πτυχιούχων της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υποστήριξη των Προγραμμάτων “Άθλησης για όλους.” Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 2947/2001.

4. Για την εκπλήρωση των σκοπών των Προγραμμάτων “Άθλησης για όλους” και τη χρηματοδότηση των φορέων υλοποίησης αυτών συντάσσεται ετήσιος προϋπολογισμός με εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης και των ανεξάρτητων γραφείων, ο οποίος θα Kαλύmεται από τον ειδικό λογαριασμό της Γ.Γ.Α.

5. Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το οποίο έχει ήδη διατεθεί ή μεταφερθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υποστήριξη των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με την ίδια σχέση εργασίας για την κατά τόπους διοικητική υποστήριξη των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους. Η κατάταξη γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του παραπάνω προσωπικού στα παραπάνω εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υπολογίζεται για τη μισθολογική του κατάταξη.

6. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτήν, καθώς και οι φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων “Άθληση για όλους” μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν Πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α. αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων Άθλησης για όλους και Aναπτυξιακού Αθλητισμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ μηνών. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17του Ν. 2947/2001.”
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 77

1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 50 του Ν. 2725/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής: “Τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση δεν χορηγείται από τη Γ.Γ.Α. εάν δεν έχει υποβληθεί απολογισμός για προηγούμενες αντίστοιχες επιχορηγήσεις, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, η κατ` έτος έκτακτη επιχορήγηση προς οποιονδήποτε αθλητικό φορέα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την αναλογούσα σ` αυτόν ετήσια τακτική επιχορήγηση. Κατ` εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού η έκτακτη επιχορήγηση μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο, σε περιπτώσεις αθλητικών έργων όπως και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης που οφείλονται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις εν όψει διοργάνωσης αγώνων με παγκόσμια, πανευρωπαϊκή ή γενικά μεγάλη σημασία.”

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 51 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “8. Ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος απολογισμός και ο ισολογισμός των αθλητικών ενώσεων καταρτίζονται και υποβάλλονται για έλεγχο στις οικείες ομοσπονδίες και των ομοσπονδιών στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Α. ως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους. Ειδικότερα οι ισολογισμοί των ομοσπονδιών δημοσιεύονται πριν από την υποβολή τους στη Γ.Γ.Α. σε μία ημερήσια αθλητική εφημερίδα. Η παράλειψη των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου συνεπάγεται την αναστολή καταβολής των επιχορηγήσεων για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη αυτή.”

3. Στο άρθρο 52 του Ν. 2725/1999 διαγράφονται η περίπτωση δ` της παραγράφου 2 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5.

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του Ν. 2725/1999, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 2του Ν. 2858/2000 (ΦΕΚ 247 Α΄, τροποποιείται ως εξής: “1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, συγκροτείται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενδεκαμελές Ελεγκτικό Συμβούλιο, με διετή θητεία, αποτελούμενο από οκτώ (8) μόνιμους υπαλλήλους της Γ.Γ.Α. και τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας, με ειδικές γνώσεις, ιδίως οικονομικής, νομικής, τεχνικής και αθλητικής κατεύθυνσης. Τα μέλη του Ελεγκτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικών φορέων (σωματείων, ενώσεων).”

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 52 του Ν. 2725/ 1999 τροποποιούνται ως εξής: “3. `Ολοι οι αθλητικοί φορείς του παρόντος νόμου υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση για έλεγχο των λογιστικών βιβλίων, των παραστατικών εγγράφων και κάθε άλλου στοιχείου, το οποίο θα ζητηθεί από το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης της διενέργειας ελέγχου, η οποία διαπιστώνεται με έκθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Πολιτισμού με απόφασή του, που εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αναστέλλει την καταβολή οποιασδήποτε επιχορήγησης προς τον συγκεκριμένο αθλητικό φορέα για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο (2) μηνών. Σε περίmωση υποτροπής, το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών. Για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το έργο του Ελεγκτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αφορά μόνον στα ποσά των επιχορηγήσεων που εδόθησαν σε αυτήν από δημόσιους φορείς. Ο λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος για τους ίδιους πόρους της Ε.Π.Ο. διενεργείται από αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο ή σώμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που επιλέγεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο ή άλλου, σύμφωνα με το καταστατικό της, οργάνου. 4. Ο έλεγχος διενεργείται τακτικά, μία φορά το χρόνο και έκτακτα, οποτεδήποτε, με εντολή του Υπουργού Πολιτισμού.”

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 52 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “6. Τ ο Ελεγκτικό Συμβούλιο, αν διαπιστωθεί παράβαση, έχει υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεσή του τις κατά την κρίση του ενδεικνυόμενες ενέργειες για τις τυχόν διοικητικές, διαχειριστικές και ποινικές ευθύνες του ελεγχόμενου φορέα ή των μελών των οργάνων διοίκησής του. Ο Υπουργός Πολιτισμού έχει την υποχρέωση, μέσα σε ένα μήνα, να διαβιβάσει την έκθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου στον αρμόδιο εισαγγελέα, εφόσον πιθανολογούνται ποινικές παραβάσεις.”

7. Στο άρθρο 52 του Ν. 2725/1999, προστίθεται παράγραφος 9, που έχει ως εξής: “9. Σε δίκες κατά μελών του Ελεγκτικού Συμβουλίου που διώκονται γιατί ενήργησαν στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, μπορεί, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, να παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Πολιτισμού ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.”

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “1. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτούνται οργανωτικές -εκτελεστικές επιτροπές, στις οποίες ανατίθεται η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή αγώνων στη χώρα που έχουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή ή γενικά μεγάλη σημασία. Οι επιτροπές αυτές αμέσως μετά τη συγκρότησή τους, καταθέτουν προϋπολογισμό, ο οποίος ελέγχεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η Γ.Γ.Α. μπορεί εν όλω ή εν μέρει να τον τροποποιήσει Τα μέλη των επιτροπών αυτών μπορεί να αντικαθίστανται ελεύθερα χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Οι κανόνες λειτουργίας των επιτροπών αυτών, τα ειδικότερα καθήκοντα και κάθε συναφές θέμα καθορίζονται με την απόφαση συγκρότησής τους.”

9. Το άρθρο 55 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “Aρθρο 55 Κανονισμός προμηθειών 1. Η προμήθεια από αθλητικές ομοσπονδίες του πάσης φύσεως αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών, εάν η αξία τους υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, γίνεται ύστερα από διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται και να ορίζεται διαφορετικά για κάθε ομοσπονδία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της οικείας ομοσπονδίας. 2. Δεν επιτρέπεται μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος η κατάτμηση προμήθειας είδους υλικού, αγαθών και υπηρεσιών για αδικαιολόγητη αποφυγή διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού. 3. Με κανονισμό προμηθειών, που συντάσσεται από το Δ.Σ. της οικείας ομοσπονδίας και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ρυθμίζονται όλα όσα αφορούν τους όρους, τους τρόπους, τις διαδικασίες, τα όργανα, τη δημοσιότητα και γενικά κάθε ζήτημα και λεπτομέρεια που σχετίζεται με την προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών. 4. Κατ` εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού, ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας στις εξής περιπτώσεις: α) Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, που οφείλονται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις. β) `Οταν αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν στην εγχώρια αγορά περισσότεροι του ενός προμηθευτές του είδους, του αγαθού ή της υπηρεσίας των οποίων η παροχή ζητείται. γ) Για υπηρεσίες διαμονής και διατροφής αθλητικών αποστολών στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις προκηρύξεις των διοργανωτών των αγώνων. δ) Σε περίπτωση αναζήτησης χορηγού ή χορηγών της ομοσπονδίας ή της πρόσληψης φυσικού ή νομικού προσώπου για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μάρκετινγκ. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή η διενέργεια κλειστού διαγωνισμού. 5. Οι διαγωνισμοί για την προμήθεια αθλητικού υλικού, αγαθών και υπηρεσιών διενεργούνται από τριμελείς επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. κάθε ομοσπονδίας. Στις περιmώσεις προμήθειας αθλητικού υλικού, αγαθών ή υπηρεσιών, προϋπολογιζόμενης αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ένα μέλος είναι υπάλληλος της Γ.Γ.Α., που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, ύστερα από αίτημα της οικείας ομοσπονδίας. Οι επιτροπές αποφαίνονται θετικά ή αρνητικά για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Το Δ.Σ. της ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα της κατακύρωσης ή όχι του αποτελέσματος και τη δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικά με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του. 6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από έκθεση του προβλεπόμενου στο άρθρο 52 του παρόντος νόμου Ελεγκτικού Συμβουλίου, μπορεί να μειώνεται ή να μην δίδεται επιχορήγηση σε ομοσπονδίες που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.”

10. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν.2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “Από την Ο.Π.Α.Π.Α.Ε. και από το ποσό των επιχορηγήσεων που δικαιούνται να λάβουν από αυτήν οι παραπάνω ομάδες, παρακρατείται ποσό ανάλογο των ζημιών, το οποίο αποδίδεται στον ζημιωθέντα, βάσει των προσκομιζόμενων από αυτόν τιμολογίων πληρωμής, για αποκατάσταση των ζημιών, αφού προηγηθεί έκθεση πιστοποίησης και καταλογισμού της διοργανώτριας αρχής.”

11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 131 του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “3. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση κανονισμού πρωταθλήματος, καθώς και της προκήρυξής του, κατά το χρονικό διάστημα της διεξαγωγής του. Εάν γίνουν τροποποιήσεις σε άλλο διάστημα, αυτές ισχύουν από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εκτός αν αφορούν μεταβολές των κατηγοριών του πρωταθλήματος και του αριθμού των προβιβαζόμενων ή υποβιβαζόμενων ομάδων, οπότε ισχύουν από τη μεθεπόμενη περίοδο. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται τροποποίηση κανονισμού πρωταθλήματος στο μεσοδιάστημα από τη λήξη ενός πρωταθλήματος ή πρωταθλημάτων και μέχρι την έναρξη του νέου, με άμεση ισχύ, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας, για λόγους που αναφέρονται σε διεθνείς υποχρεωτικές αλλαγές των κανονισμών. Οι κανονισμοί αυτοί επικυρώνονται από την πρώτη, μετά την τροποποίηση, γενική συνέλευση της ομοσπονδίας.”

12. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 135 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέο εδάφιο β/ ως εξής: “Με τα αθλητικά σωματεία του παραπάνω εδαφίου εξομοιώνονται τα ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καλλιεργούσαν αθλήματα ή κλάδους άθλησης και είχαν εγγραφεί ως μέλη στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. Τα παραπάνω νομικά πρόσωπα εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 7 και της παραγράφου 3 του άρθρου 135.”

13. Στο άρθρο 135του Ν. 2725/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 22 και 23 ως εξής: “22. Μέχρι τη λειτουργία της προβλεπόμενης από την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του παρόντος πενταμελούς επιτροπής, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, να συγκροτεί Επιτροπή Ισοτιμιών για την εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Η Επιτροπή Ισοτιμιών αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως εξής: α) Τον Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. ως Πρόεδρο. β) Τον Διευθυντή προαγωγής Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. γ) Ενα μέλος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τ.Ε.Φ.Α.Α. δ) Εναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, οριζόμενο από το Δ.Σ. αυτής. ε) Εναν (1) προπονητή κάτοχο διπλώματος της ανώτατης κατηγορίας του οικείου αθλήματος, οριζόμενο από την οικεία Ομοσπονδία Προπονητών ή τον αντιπροσωπευτικότερο Σύνδεσμο Προπονητών ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται η ανωτέρω Ομοσπονδία ή ο Σύνδεσμος Προπονητών, από έναν (1) προπονητή, κάτοχο διπλώματος της ανώτατης κατηγορίας του αθλήματος, οριζόμενο από το Δ.Σ. της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας. 23. Μέχρι την ίδρυση και λειτουργία Εθνικής Σχολής Προπονητών από το Ε.ΚΑ.Ε.Τ., η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ελέγχει τα διπλώματα προπονητών ως προς τη νομιμότητά τους. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ορίζονται επίσης η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών, το πρόγραμμα και τα ελάχιστα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Προπονητών.”

14. Η παράγραφος 5του άρθρου 136του Ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής: “5. Οι άδειες άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή κάθε κατηγορίας που έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Ν. 2725/1999, οι πτυχιούχοι Ε.Α.Σ.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς δίπλωμα ειδικότητας μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε άθλημα που εδιδάχθησαν, με την προϋπόθεση ότι ασκούσαν το επάγγελμα του προπονητή στο αντίστοιχο άθλημα για ένα χρόνο τουλάχιστον πριν από τη δημοσίευση του Ν. 2725/1999 σε αθλητική ομοσπονδία ή αθλητική ένωση ή αθλητικό σωματείο, που αποδεικνύεται με βεβαίωση αυτών. Για αθλήματα τα οποία τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. δεν χορηγούν αντίστοιχη ειδικότητα, άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή χορηγούνται σε πτυxιούxους Τ.Ε.Φ.Α.Α., εφόσον έχουν διδαχθεί το σχετικό άθλημα ή έχουν εμπειρία σε αυτό, που βεβαιώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.”

15. Η παράγραφος 9 του άρθρου 136 του Ν. 2725/1999 καταργείται

16. Αθλητής ατομικού ή ομαδικού αθλήματος η επίδοση του οποίου ή της ομάδας του εντάσσεται στα κριτήρια Α, Β, και Γ της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας (Ε.Π.Ο.Π.) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), τούτου αποδεικνυομένου με επίσημη βεβαίωση της εν λόγω Επιτροπής, κατατασσόμενος στις τάξεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση βασικής εκπαίδευσης αμέσως μετά την κατάταξή του στο Κέντρο Εκπαίδευσης, αποσπώμενος στο ΑΚΕΔ/ΓΕΕΘΑ, χαρακτηριζόμενος αυτομάτως ως “Επίλεκτος Αθλητής Προολυμπιακής Ομάδας”. Το αυτό ισχύει και για όσους αθλητές κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία οπουδήποτε και για οσοδήποτε χρονικό διάστημα απομένει μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

Σχετικό:παρ.7 άρθρ.12 Ν.3257/2004,ΦΕΚ Α 143

17. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης αθλητής με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, που υπηρετεί στα Σώματα Ασφαλείας ή σε σχολές αυτών, μπορεί να αποσπάται στην Ομοσπονδία του μέχρι και τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού αθλητής με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, που υπηρετεί στο Δημόσιο ή σε δημόσιους οργανισμούς, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή και σε Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μπορεί να αποσπάται στην οικεία Ομοσπονδία μέχρι τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

19. Η Ε.Π.Ο.Π./Ε.Ο.Ε. διαβιβάζει τη σχετική βεβαίωση στο ΑΣΑΕΔ ή στη Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με αποφάσεις του Διοικητή ή του Γενικού Γραμματέα αντίστοιχα ο αθλητής χαρακτηρίζεται – αποχαρακτηρίζεται αμέσως ως “Επίλεκτος Αθλητής Προολυμπιακής Ομάδας”. Οι σχετικές αποφάσεις διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες.

20. Οι ως άνω ρυθμίσειςπαύουννα ισχύουν από τη στιγμή κατά την οποία ο αθλητής για οποιονδήποτε λόγο δεν εντάσσεται στα κριτήρια Α, Β και Γ της Ε.Π.Ο.Π./ Ε.Ο.Ε. Η Ε.Π.Ο.Π./Ε.Ο.Ε. οφείλει να γνωστοποιήσει το γεγονός του αποχαρακτηρισμού στο ΑΣΑΕΔ ή στη Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εντός 48 ωρών από τον, για οποιονδήποτε λόγο, αποχαρακτηρισμό του αθλητή από την Ολυμπιακή Ομάδα του 2004.

21. Αθλητής με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο οποίος είναι μαθητής σε σχολείο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή φοιτητής σε ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, μπορεί να συμμετέχει στις προβλεπόμενες από το νόμο εξετάσεις, προφορικές ή γραπτές, σε ημερομηνίες διαφορετικές από τις κάθε φορά οριζόμενες από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ή τα Α.Ε.Ι., εάν κατά το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων συμμετέχει σε διεθνείς αγώνες -κριτήρια για τη συμμετοχή ή πρόκρισή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004.

22. Απόφοιτοι ενιαίου ελληνικού λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό, οι οποίοι φοίτησαν στις δύο τελευταίες τάξεις στο λύκειο του εξωτερικού ως μαθητές αθλητές, που συμμετείχαν σε στάδιο προετοιμασίας με την προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού, μπορούν να ενταχθούν στην ειδική κατηγορία της υποπερίπτωσης ιι` της περίπτωσης α` της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14ε άρθρ.13 Ν.3149/2003, ΦΕΚ Α 141/10.6.2003

23. Το προσωπικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) που έχει χαρακτηριστεί πλεονάζον, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 4 του Ν. 2725/ 1999 και υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, λόγω παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας μεταφοράς του σε άλλο Ν.Π.Ι.Δ., με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι προσωποπαγείς αυτές θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του εν λόγω προσωπικού. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του παραπάνω προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπολογίζεται για τη μισθολογική του κατάταξη.

24. Στην παράγραφο 5του άρθρου 17του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια, η ισχύς των οποίων ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του Ν. 2947/2001: “Η διαδικασία κινείται με την υποβολή σχετικής αίτησης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής του στο σύνολο των αξιώσεων κατά της εταιρείας. Η συμφωνία του Δημοσίου ως πιστωτή παρέχεται απευθείας από το νόμο αυτόν. Με τις υπουργικές αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να εισάγονται αποκλίσεις από το Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως αυτός ισχύει, προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός του παρόντος νόμου.”
Σχετικό: υπ` αριθμ. 372/2005 απόφαση ΣτΕ.
Άρθρο 78

1. Όπου στο κείμενο του Ν. 2725/1999 αναφέρεται ο “αρμόδιος για τον Αθλητισμό Υπουργός” νοείται ο Υπουργός Πολιτισμού.

2. Όπου στο κείμενο του Ν. 2725/1999 αναφέρεται ο “Ο.Π.Α.Π.” νοείται ή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

3. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες θα πληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε Κεντρικό ή Περιφερειακό Επίπεδο, ανάλογα με τις ανάγκες: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κλάδος ΠΕ1 Διοικητικών -Οικονομικών50 Κλάδος ΠΕ2 Τεχνικών50 Κλάδος ΠΕ3 Γεωπόνων5 Κλάδος ΠΕ4 Αναλυτών -Προγραμματιστών15 Κλάδος ΠΕ5 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής7 Κλάδος ΠΕ6 Καλών Τεχνών1 Κλάδος ΠΕ7 Γεωλογικός1 Κλάδος ΠΕ8 Στατιστικής2 Κλάδος ΠΕ9 Χημικός1 Σύνολο 132 ΚΑΤΗΓΟΡίΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κλάδος ΤΕ4 Βιβλιοθηκονόμων2 Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής4 Σύνολο 6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑθΜIΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κλάδος ΔΕ Χειριστών Κεντρικών ΗΝ2 Κλάδος ΔΕ3 Μεταφραστών -Διερμηνέων1 Ο Κλάδος ΔΕ8 Οδηγών Αυτοκινήτων3 Κλάδος ΔΕ9 Τεχνιτών2 Σύνολο 17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κλάδος ΥΕ1 Επιμελητών4 Κλάδος ΥΕ3 Ηλεκτροτεχνιτών2 Κλάδος ΥΕ4 Εργατών4 Κλάδος ΥΕ5 Φυλάκων -Νυκτοφυλάκων5 Σύνολο 15

4. Υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή εποπτευόμενων από αυτήν νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου επιτρέπεται να αποσπώνται σε αθλητικές ομοσπονδίες μέχρι 31.12.2004 για την κάλυψη εξαιρετικών αναγκών εν όψει της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Η απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος απόσπασης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο της παρούσας, καθώς επίσης και κάθε άλλο συναφές θέμα. Η μισθοδοσία των παραπάνω υπαλλήλων βαρύνει τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες αποσπώνται.

5. Στο τέλος του άρθρου 26Ατου Π.Δ. 410/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α΄), προστίθεται παράγραφος 7 που έχει ως εξής: “7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού όσα γυμναστήρια λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύονται από την Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 423/1976 (ΦΕΚ 223 Α΄) και δεν κατατάχθηκαν σε κατηγορίες Εθνικής, Περιφερειακής, Νομαρχιακής ή Κοινοτικής σημασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, χαρακτηρίζονται ως Δημοτικής σημασίας και υπάγονται στην εποπτεία των Δήμων, στη Διοικητική Περιφέρεια των οποίων λειτουργούν. Οπου στο παρόν άρθρο ορίζονται χρονικές προθεσμίες, αυτές αρχίζουν από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά επί των γυμναστηρίων της παραγράφου αυτής ισχύουν τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Οσα γυμναστήρια έχουν χαρακτηρισθεί ως Δημοτικής σημασίας και εμπίπτουν στα διοικητικά όρια περισσότερων του ενός Δήμων, υπάγονται εφεξής στην εποπτεία του Δήμου στα διοικητικά όρια του οποίου εμπίπτει το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης του γυμναστηρίου. Το τελευταίο εδάφιο εφαρμόζεται και για τα γυμναστήρια τα οποία θα χαρακτηρισθούν ως Δημοτικής σημασίας με την παραπάνω απόφαση.”

6. Στο άρθρο 132 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: “5. Εφόσον οι διωκόμενοι για τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου είναι αθλητές, προπονητές, γυμναστές, διοικητικοί παράγοντες ή μέλη αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., επιβάλλεται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου στην ομάδα του σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που ανήκουν τα ανωτέρω πρόσωπα, πειθαρχική ποινή είτε της αφαίρεσης βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του διεξαγόμενου πρωταθλήματος ή του προσεχούς πρωταθλήματος στο οποίο θα συμμετάσχουν είτε του υποβιβασμού αυτών στην αμέσως κατώτερη κατηγορία. Η κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων πειθαρχική διαδικασία, δίωξη και επιβολή των ποινών είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη στην οποία παραπέμπονται τα υπαίτια πρόσωπα για την εκτέλεση των ως άνω αδικημάτων.”

7.α. Στο άρθρο 23του Ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος ως εξής: “Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες δικαιούται λόγω των αναγκών της να προσλαμβάνει σε κάθε περίπτωση ειδικό συνεργάτη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό.” β. Στο τέλος του άρθρου 29 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 11 ως εξής: “11. Ο χρόνος απασχόλησης των καθηγητών φυσικής αγωγής -προπονητών, αθλητές των οποίων κατέλαβαν από την πρώτη μέχρι την όγδοη θέση σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και από την πρώτη έως την έκτη θέση σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαικούς Αγώνες, για το διάστημα κατά το οποίο δεν λειτουργεί αντίστοιχη ομοσπονδία, πιστοποιείται απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.” γ. Στο άρθρο 30 του Ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: “4. Ο συνολικός αριθμός των συνιστώμενων θέσεων στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι (20).”

8. Στο άρθρο 34 του Ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 27, ως εξής: “27. Για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών και την εκπλήρωση των σκοπών του , ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών επιχορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε ετήσια βάση, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου που ισχύουν για τις αθλητικές ομοσπονδίες.”
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 79

1. Μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος όλες οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν τον οικείο κανονισμό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του παρόντος. Αν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, ο Υπουργός Πολιτισμού αναστέλλει την καταβολή της επιχορήγησης στην αθλητική ομοσπονδία που δεν έχει συμμορφωθεί Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται επιτροπή από υπαλλήλους της Γ.Γ.Α. και από νομικούς, η οποία θα διενεργήσει έλεγχο των κανονισμών αθλητικών ομοσπονδιών που ήδη ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και των τροποποιήσεών τους. Οι αποζημιώσεις των μελών και τα έξοδα της επιτροπής καλύπτονται από τα ειδικά έσοδα της Γ.Γ.Α.

2. Μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η κατά το άρθρο 9 του παρόντος αρμόδια Επιτροπή υποχρεούται να προβεί στον αναγκαίο έλεγχο σε όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αθλητικές εγκαταστάσεις για τη διαπίστωση της συνδρομής ή μη των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος και να υποβάλει στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας έκθεση και γνώμη για τη χορήγηση ή μη σχετικής άδειας λειτουργίας.

3. Μέχρι τη σύσταση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., εντολές για διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ εντός αγώνων δίδονται από τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες ή τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους.

4. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 56 του παρόντος κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού, εξακολουθεί να ισχύει η κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα “Χαρακτηρισμός ουσιών ως απαγορευμένων” (ΦΕΚ 549 Β΄/16.10.1987).

5. Οι διατάξεις των άρθρων 1-11 του Ν. 1646/1986 (ΦΕΚ 138 Α΄) καταργούνται.

6. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 10 του άρθρου 56 του παρόντος απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ισχύουν τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς των οικείων διεθνών και εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών.

7. Η διάταξη της παραγράφου 14 περίπτωση α΄ πρώτο εδάφιο του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, ειδικά για τους αθλητές οι οποίοι κατέκτησαν την έκτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης εφήβων το 1989, εφαρμόζεται εφόσον οι αθλητές αυτοί είχαν συμμετάσχει και σε λιγότερους από τους μισούς αγώνες της τελικής φάσης της ως άνω διοργάνωσης.

8. Η θητεία των προβλεπόμενων στο Ν. 2725/1999 μελών πρωτοβάθμιων δευτεροβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών που έχει λήξει κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή επρόκειτο να λήξει πριν από την 31.12.2002 λήγει την 31.12.2002, του διαδραμόντος χρόνου λογιζομένου ως διανυθέντος στην υπηρεσία.

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να κωδικοποιείται διοικητικά η ισχύουσα αθλητική νομοθεσία. Κατά την κωδικοποίηση μπορεί να ενοποιούνται ομοειδείς διατάξεις.

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού καθορίζονται για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και το Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας Πισοδερίου: α)οι θέσεις εργασίας μόνιμου και εποχικού προσωπικού, β)η οργάνωση, η διάρθρωση των υπηρεσιών του, η καθ` ύλη κατανομή των αρμοδιστήτων αυτών, καθώς και τα θέματα λειτουργίας τους, γ) ο αναγκαίος αριθμός θέσεων του προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα κριτήρια και η διαδικασία της επιλογής τους και κάθε άλλο θέμα στελέχωσής του και δ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του.
Άρθρο 80
Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού

1. α. Παραχωρούνται δωρεάν, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο ίδρυμα “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ”, με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση κτιρίου για τη λειτουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, κατόπιν της από 7.10.1999 (υπό αριθμό 1092927/9813) σχετικής αιτήσεώς του προς το Υπουργείο Οικονομικών, το δημόσιο κτήμα Α.Β.Κ. 1740 και τμήμα του συνεχόμενου προς αυτό δημοσίου κτήματος με Α.Β.Κ. 2543 (αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών), συνολικής έκτασης 12.055 τ.μ., που βρίσκονται στην Αθήνα επί των οδών Ριζάρη -Βασ. Σοφίας και Βασ. Κωνσταντίνου και εμφανίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: 1.000 με στοιχεία Μ-Λ-Κ-Ι-Θ-Η-Ζ-Ε-Δ-Γ -Β-Α-Ν-Μ, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών`Εργωντου Υπουργείου Πολιτισμού, και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παραχώρηση γίνεται με τους εξής όρους: αα. Τα παραχωρούμενα ακίνητα είναι αναπαλλοτρίωτα και αμεταβίβαστα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανέγερση και λειτουργία του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης από το ίδρυμα “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ”. ββ. Η ανέγερση του κτιρίου, ο εξοπλισμός, η λειτουργία, η διαχείριση, η κατασκευή και η συντήρηση του μουσείου και των πέριξ αυτού χώρων γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του ιδρύματος. γγ. Στο μουσείο εκτίθενται σε μόνιμη και περιοδική βάση ιδιαίτερα σημαντικά εικαστικά έργα σύγχρονης τέχνης και κυρίως αυτά που ανήκουν στη συλλογή Βασιλείου και Ελίζας Γουλανδρή. Η μουσειολογική μελέτη και το πρόγραμμα εκθέσεων πρέπει να τίθεται υπόψη του Υπουργείου Πολιτισμού. δδ. Πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας η σχετική μελέτη εγκρίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού ύστερα από γνώμη της ΑΠΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ως προς τη συμβατότητα των συνδέσεων των κτιριακών εγκαταστάσεων του μουσείου με τη λειτουργία του σταθμού μετρό. εε. Η ανέγερση και η έναρξη λειτουργίας του μουσείου οφείλει να γίνει εντός πενταετίας από την έκδοση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση του μουσείου. Η μη τήρηση των πιο πάνω όρων, που διαπιστώνεται με πράξη του Υπουργού Πολιτισμού, συνεπάγεται την αυτο- δίκαιη ανάκληση της παραχώρησης και την επάνοδο της κυριότητας, νομής και κατοχής των ακινήτων αυτών στο Δημόσιο. Το Δημόσιο δεν ευθύνεται απέναντι στο ίδρυμα για οποιαδήποτε εκνίκηση των ακινήτων αυτών ούτε για την κατάσταση τούτων γενικά ή για τα υφιστάμενα σε αυτά βάρη ή δουλείες (άρθρο 74 του διατάγματος 11/12 Νοεμβρίου 1929, ΦΕΚ 399 Α`). Η παρούσα αποτελεί τίτλο κυριότητας που μεταγράφεται ατελώς. β. Επί του παραχωρούμενου χώρου των ως άνω δύο ακινήτων ισχύουν οι ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2819/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Ν. 2947/2001 περί: α) χαρακτηρισμού του ως άνω χώρου ανεγέρσεως κτιρίου για τη λειτουργία του πιο πάνω Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και σχετικών παρεμφερών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, β) καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως και γ) μη εφαρμογής κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

2.α. Τροποποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Αθηνών και καθορίζεται χώρος ανέγερσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών που περιλαμβάνει και υπαίθριο χώρο στάθμευσης, όπως αυτός απεικονίζεται σε διάγραμμα κλίμακας 1 :1.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων .Εργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς δόμησης: αα. Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική δόμηση: 30.000 τ.μ. ββ. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 70% γγ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 18,0 μ. δδ. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής όγκου: 7. β. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και Πολιτισμού μπορεί να τροποποιείται το ρυμοτομικό σχέδιο και να επεκτείνεται ο χώρος του αστικού πρασίνου γύρω από το χώρο του Άλσους της Ακαδημίας Πλάτωνος σε εκτάσεις που αποκτώνται από το Υπουργείο Πολιτισμού για το σκοπό αυτόν.

3.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α`) αντικαθίσταται ως εξής: “1. Στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τα δημόσια κτήματα ΒΚ 2493, ΒΚ 168, ΒΚ 25 και ΒΚ 22, καθορίζεται περίγραμμα του κτιρίου θεάτρου (τ. Βασιλικό Θέατρο), του περιβάλλοντος χώρου και αντλιοστασίου Ο.Α.Θ., καταργείται πεζόδρομος και καθορίζεται χώρος πρασίνου, όπως φαίνεται με τα στοιχεία Ρ` -Σ` -Φ` -Φ` -Ρ` στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1 :200, που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.” β. Η περίmωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2508/1997 αντικαθίσταται ως εξής: “ο. Συντελεστής δόμησης: 3,1 υπολογιζόμενος στην επιφάνεια του καθοριζόμενου κόκκινου περιγράμματος με τα στοιχεία Α -Β -Γ -Δ` -Ε` -Α.” γ. Το αυτοτελές τμήμα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με την επωνυμία “Οπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης”, που ιδρύθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του Ν. 2557/1997, μετονομάζεται σε “Οπερα Θεσσαλονίκης”.

4.α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9του Ν. 1854/1989 (ΦΕΚ 140 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τη περίπτωση στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 μετά τη λέξη “ανανεώνεται” προστίθεται η φράση `τους τελευταίους δύο μήνες πριν τη λήξη της θητείας του”. β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 1854/1989 (ΦΕΚ 140 Α), όπως αντικαταστάθηκε με τη περίπτωση στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 και τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: “Προσόντα διορισμού για την κατάληψη της θέσης αυτής ορίζονται: α) πτυxίο Ιστορίας της Τέχνης ή Αρχαιολογίας ή Μουσειολογίας και διδακτορικό δίπλωμα Ιστορίας της Τέχνης ή Μουσειολογίας ή Διαχείρισης Μουσείων ημεδαπού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου, β) πενταετή τουλάχιστον μουσειολογική εμπειρία σε μουσεία της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εμπειρία στη διοργάνωση μεγάλων εκθέσεων που αποδεικνύονται με στοιχεία, γ) δημοσιεύσεις εργασιών σε θέματα εικαστικών τεχνών και δ) άρτια γνώση δύο τουλάχιστον των κυριότερων ξένων γλωσσών (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής ή ρωσικής).” γ. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν.1854/1989 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: “Ο Διευθυντής της Ε.Π.Μ.Α.Σ. είναι αρμόδιος για: 1) Το σχεδιασμό του συνόλου του εκθεσιακού και καλλιτεχνικού προγραμματισμού, τον προσδιορισμό και καταμερισμό των εκθεσιακών, μουσειολογικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών προγραμμάτων του Ιδρύματος. 2) Την απόφαση της αναπλήρωσης των προϊσταμένων ανεξάρτητων τμημάτων ή γραφείων της Εθνικής Πινακοθήκης. 3) Την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στην επιλογή υπαλλήλων για την εκπροσώπηση της Εθνικής Πινακοθήκης ή για την παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης στην ημεδαπή. 4) Τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών τακτικών ή προχείρων, παραλαβής έργων τέχνης και υλικών σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Εθνικής Πινακοθήκης. 5) Τη ρύθμιση θεμάτων δημοσίων σχέσεων και φιλοξενίας, καθώς και για τον καθορισμό της ημερήσιας αποζημίωσης προσώπων που φιλοξενούνται στα πλαίσια της γενικότερης εκθεσιακής πολιτικής της Εθνικής Πινακοθήκης και εντός των πλαισίων της εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο εκδήλωσης. 6) Τη συγκρότηση των επιτροπών που έχουν ως αντικείμενο την εκκαθάριση των αρχείων, καθώς και την καταστροφή του άχρηστου μη αναλώσιμου υλικού, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων. 7) Την παροχή γνωμοδοτήσεων μετά από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Πολιτισμού ή του Διοικητικού Συμβουλίου: α) για την οργάνωση εκθέσεων, β) για την αγορά έργων, γ) για την αποδοχή δωρεάς έργων, την ανταλλαγή έργων και παραχώρηση αυτών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Μουσεία και Πινακοθήκες, δ) για την με δημόσιο διαγωνισμό εκποίηση έργων της Ε.Π.Μ.Α.Σ. που δεν συγκεντρώνουν καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, ε) για το χαρακτηρισμό ως άχρηστων έργων προκτηθέντων από οποιαδήποτε αιτία, στ) για το χαρακτηρισμό έργων ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, επίπλων και λοιπών σπάνιων αντικειμένων τέχνης ως χρηζόντων της ειδικής προστασίας, κατά τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και ζ) για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σε αυτόν από τον Υπουργό Πολιτισμού ή το Διοικητικό Συμβούλιο.” δ. Οι περιπτώσεις α΄ και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 1079/1980 (ΦΕΚ 239 Α) καταργούνται Οι υπολειπόμενες αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παραπάνω νόμου περιmώσεις β), γ), δ), ε) και στ) αναριθμούνται ως περιπτώσεις “α), β), γ), δ) και ε)” αντιστοίχως. ε. Συνιστάται στην Ε.Π.Μ.Α.Σ. μία θέση νομικού συμβούλου με σχέση εμμίσθου εντολής, του οποίου η επιλογή γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Μ.Α.Σ. στ. Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ του κεφαλαίου Γ του άρθρου 13 του Ν. 1079/1980 αντικαθίστανται ως εξής: “α) Πτυχίο Ιστορίας της Τέχνης ή Αρχαιολογίας ή Μουσειολογίας ημεδαπού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου και μεταπτυxιακό τίτλο στην Ιστορία της Τέχνης ή στη Μουσειολογία ή στη Διαχείριση Μουσείων ημεδαπού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου. β) Διετής προϋπηρεσία σε Μουσείο ή Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης, προσηκόντως αποδεικνυόμενη. γ) Άρτια γνώση δύο τουλάχιστον των κυριότερων ξένων γλωσσών (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής ή ρωσικής), αποδεικνυομένη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α).” ζ. Οι δύο οργανικές θέσεις ΔΕ κατηγορίας, του κλάδου ΔΕ4 Βιβλιοθηκάριων της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1079/1980, μετατρέπονται σε θέσεις ΤΕ κατηγορίας, κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων και διαβαθμίζονται στους βαθμούς Δ΄- Α΄. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του ανωτέρω κλάδου ορίζονται τα εξής: α) πτυxίο ή δίπλωμα Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε βιβλιοθήκη Μουσείου Νεότερης ή Σύγχρονης Τέχνης, γ) γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών (αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής ή ρωσικής), η οποία θα αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001.” η. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Ε.Π.Μ.Α.Σ., είναι δυνατή η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας, με σκοπό την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ε.Π.Μ.Α.Σ. για την αύξηση των εσόδων της και τη βελτίωση των πολιτιστικών της δραστηριοτήτων. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται τα θέματα της επωνυμίας, της διάρκειας και της έδρας της ανώνυμης εταιρείας, καθώς επίσης και τα θέματα του μετοχικού κεφαλαίου, της γενικής συνέλευσης, του διοικητικού συμβουλίου και των εσόδων της εταιρείας, καθώς και της διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης αυτής και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. θ. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 9του Ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α) ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και για το μόνιμο προσωπικό του κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων -Φυλάκων -Νυκτοφυλάκων, καθώς και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Νυκτοφυλάκων που υπηρετεί στην Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου πρώτου του Ν. 2260/1994 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και τα τμήματά τους.

6. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του Ν. 645/1977 (ΦΕΚ 202 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: “4. Το Ε.Π.Κε.Δ. έχει έδρα τους Δελφούς. Τα γραφεία της Διοίκησης λειτουργούν στην Αθήνα.” β. Στο άρθρο 7του Ν. 645/1977 (ΦΕΚ 202 Α΄) προστίθενται νέες παράγραφοι 6 και 7 ως εξής: “6. Ο Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από τέσσερις ειδικούς συμβούλους, mυxιούxους τμήματος Νομικής ή Φιλοσοφικής ή Θεατρολογίας ή Δημοσιογραφίας ή Κοινωνιολογίας ή Οικονομικών Επιστημών ή Πληροφορικής ή Πολυτεχνείου, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή εμπειρία και ενασχόληση σε θέματα οργάνωσης πολιτιστικών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται και προσλαμβάνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή μετά από πρόταση του Διευθυντή, η οποία καθορίζει τη νομική μορφή και τη διάρκεια της απασχόλησής τους, ανάλογα με τις ανάγκες του Ε.Π.Κε.Δ. Το ύψος των αποδοχών των συμβούλων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.

7. Σε περίmωση που ορισθεί Διευθυντής του Ε.Π.Κε.Δ. μέλος Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., ο οποίος εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων του ως Διευθυντής ενταχθεί στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3, 8, 9, 13, 14 και 15 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α΄) , το ύψος των αποδοχών που καταβάλλονται σε αυτόν καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 εδάφιο β` του παρόντος. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Π.Κε.Δ.”

7. α. H περίπτωση β` της παραγράφου 26 του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 αντικαθίσταται ως εξής: “Οι διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α΄) και του κατά εξουσιοδότηση του Π.Δ. 99/1992, όπως ισχύουν εκάστοτε, επεκτείνονται και εφαρμόζονται ανάλογα στα έργα που εκτελούνται από το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών `Εργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), καθώς και στα έργα που εκτελούνται σε μνημεία υπαγόμενα στις διατάξεις του Ν.1469/1950 (ΦΕΚ 169 Α΄), εκτός των άρθρων 3 και 10 παράγραφος 3 του Π.Δ. 99/1992. `Οπου στο Π.Δ. 99/1992 όπως ισχύει εκάστοτε: Α) αναφέρονται “υπηρεσίες” ή “διευθύνσεις” του Υπουργείου Πολιτισμού νοούνται τα όργανα που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 του Π.Δ. 99/1992, Β) προβλέπονται χρηματικά όρια δαπανών για υπηρεσίες, προμήθειες, μελέτες και εκτέλεση έργων και εργασιών, ισχύουν τα όρια που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. με την επιφύλαξη της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής `Ενωσης. Για τα έργα που εκτελούνται από το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., ως “Προϊσταμένη Αρχή” νοείται το Δ.Σ. του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., ενώ ως “Διευθύνουσα Υπηρεσία” νοείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του Ν. 2121/1991 (ΦΕΚ 36 Α΄), η Επιστημονική Επιτροπή του `Εργου, η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 6του άρθρου 30 του Ν. 2190/1994 από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ως Τεχνικό Συμβούλιο νοείται το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο εισηγητές ορίζονται οι προϊστάμενοι των καθ` ύλη αρμόδιων Διευθυνουσών Υπηρεσιών του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. αναπληρούμενοι από το νόμιμο αναπληρωτή. β. Η παράγραφος 13δ του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 26α του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001, αντικαθίσταται ως εξής: “Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν. 2021/1992 (ΦΕΚ 36 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Το προσωπικό αυτό αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού ειδικά αποσπασμένους και ενισχύεται ανάλογα από ιδιώτες, οι ειδικότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. και οι οποίοι προσλαμβάνονται είτε με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου είτε με σύμβαση έργου, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αριθμού των έργων, των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί στο ταμείο. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 27 του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001, το Π.Δ. 99/1992 και το άρθρο 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`).” γ. Οι διατάξεις της περιπτώσεως δ` της παραγράφου 5 του άρθρου 7του Ν. 2860/2000 εφαρμόζονται αναλόγως και επί του αποσπώμενου στη θέση Διευθυντή του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού, με βαθμό Διευθυντή. δ. Υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού μετακινούμενοι εκτός έδρας, για την εξυπηρέτηση των έργων που έχουν ανατεθεί στο Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., αποζημιώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.

8. Συνιστώνται στο Υπουργείο Πολιτισμού πέντε θέσεις δικηγόρων με σχέση εμμίσθου εντολής για την υποστήριξη του έργου των υπηρεσιών του. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α/), όπως ισχύουν.

9. Η παράγραφος 12 του άρθρου 8 του Ν. 2470/1997 αντικαθίσταται ως εξής: “12. Επίδομα αρχαιολογικών ερευνών στους αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, οριζόμενο σε 220 ευρώ από 1.7.2002 και αναπροσαρμοζόμενο κατ` έτος με αφετηρία την 1.1.2003, σύμφωνα με την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το προηγούμενο εκάστοτε έτος.”

10. Στο μόνιμο και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) των κλάδων και ειδικοτήτων Συντηρητών Αρχαιοτήτων, του Υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευόμενων από αυτό υπηρεσιών, αλλά και των Χημικών, βοηθών Χημικών, Μουσειακών Γλυπτών, οι οποίοι απασχολούνται στον τομέα της Συντήρησης Αρχαιοτήτων, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών, οριζόμενο σε 90 ευρώ από 1.7.2002 και αναπροσαρμοζόμενο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.

11. Υπάλληλοι διορισθέντες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, σε κατηγορία κατώτερη της αντιστοιχούσας στα τυπικά τους προσόντα, μετατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από αίτησή τους, σε κενές ή συνιστώμενες θέσεις του κλάδου της ανώτερης κατηγορίας του οποίου τα καθήκοντα ασκούσαν πριν από την επαναπρόσληψή τους, ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.
Σχετικό: παρ.5 άρθρ.10 Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α 302/24.12.2003

12. Στο τέλος της περιπτώσεως β` της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2557/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: “Το Βραβείο Μετάφρασης έργου ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα μπορεί να απονέμεται και σε πνευματικούς δημιουργούς που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα.”

13. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄) οι αριθμοί “48” και “50” αντικαθίστανται από τους αριθμούς “49” και “51” αντιστοίχως. β. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Ν. 3028/2002 προστίθεται η φράση “κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη”.

14. α. Το στοιχείο Ι της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 συμπληρώνεται ως εξής: “Ι. Τη διοργάνωση ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ στη Θεσσαλονίκη με ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους.” β. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 μετά το στοιχείο VΙL προστίθεται νέο στοιχείο VΙLL, ως εξής: νιιι. Τη διοργάνωση ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ στη Θεσσαλονίκη με ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) Ελλήνων και ξένων δημιουργών από όλον τον κόσμο.” γ. Η υποπερίmωση δδ.Ι της περιπτώσεως γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής: “δδ. Ο Διευθυντής έχει τις εξής αποκλειστικές αρμοδιότητες: Ι. Επιλέγει μεταξύ των ταινιών που συμμετέχουν στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (2) ελληνικές ταινίες προκειμένου να συμμετάσχουν και στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. Επιλέγει, επίσης, και τις ταινίες του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. Στο έργο της επιλογής αυτών των ταινιών μπορεί να ζητά τη συνδρομή ειδικών συνεργατών που ορίζει ο ίδιος. Καθορίζει την ημέρα και τη σειρά προβολής των ταινιών του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ και του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ.” δ. Η περίπτωση θ.Ι. της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής: “θ.Ι. Τα θέματα διοργάνωσης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ και του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ καθορίζονται από τους κανονισμούς διεξαγωγής τους που καταρτίζονται από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ και εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού.” ε. Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 αντικαθίστανται ως εξής: “α. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται το Νοέμβριο κάθε έτους, απονέμονται χρηματικά βραβεία ποιότητας σε ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) και σε ταινίες μικρού μήκους, υπό τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία που ορίζεται στα επόμενα εδάφια. β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλες οι κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, των οποίων η παραγωγή ολοκληρώθηκε εντός των δώδεκα μηνών που προηγούνται της προβλεπόμενης στο παρόν προθεσμίας υποβολής, οι ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) που έλαβαν μέρος στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ της Θεσσαλονίκης, καθώς και οι ταινίες μικρού μήκους που έλαβαν μέρος στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ της Δράμας του ίδιου έτους. Η αίτηση για την υποβολή υποψηφιότητας ταινίας στα κρατικά βραβεία ποιότητας κατατίθεται μαζί με ένα αντίτυπο της ταινίας στο Τμήμα Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Με την υποβολή της αίτησης ταινίας μυθοπλασίας μεγάλου μήκους για τα κρατικά βραβεία ποιότητας, ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή και προβολή της ταινίας στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να μεταβάλλεται η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου. γ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται οι κατηγορίες των βραβείων που απονέμονται σε ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, σε ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) και σε ταινίες μικρού μήκους, το χρηματικό ποσό του πρώτου βραβείου ταινίας μεγάλου μήκους, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 58.700 ευρώ, τα χρηματικά ποσά των υπόλοιπων βραβείων στους συντελεστές κάθε βραβευόμενης ταινίας, καθοριζόμενα ως ποσοστά του πρώτου βραβείου ταινίας μεγάλου μήκους, καθώς και τρόπος κατανομής των ποσών των βραβείων στους συντελεστές κάθε βραβευόμενης ταινίας. δ. Η επιλογή των ταινιών που βραβεύονται γίνεται διαμυστικής ψηφοφορίας των μελών της Επιτροπής που προβλέπεται στην επόμενη περίπτωση ε΄ του παρόντος. Η ειδικότερη διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.” στ. Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής: “Με πράξη του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται και λειτουργεί ειδική Επιτροπή.” ζ. Η περίπτωση ι` της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής: “ι. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.” Η. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής: “4. Οι ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους και ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ), οι οποίες επελέγησαν ως υποψήφιες για βράβευση σύμφωνα με την παράγραφο 3 περιπτώσεις δ` και ε`, εκτός από αυτές που βραβεύονται, είναι δυνατόν να επιχορηγούνται με σχετική απόφαση του Υπουρνού Πολιτισμού, στην οποία καθορίζεται το ύψος της επιχορήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά επισήμως στο κοινό στα αντίστοιχα ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ και ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ στη Θεσσαλονίκη.”

15. α. Οι περιπτώσεις α` και β` της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 1597/1986, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 3 του, άρθρου 29 του Ν. 1876/1990 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: “α. Κάθε χρόνο επιστρέφεται στις επιχειρήσεις χώρων προβολής ταινιών που προβάλλουν ελληνικές ταινίες ποσοστό του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από τα εισιτήρια που πραγματοποίησε η επιχείρηση στη διάρκεια του χρόνου, το ύψος του οποίου υπολογίζεται ανά οθόνη και αναλόγως του αριθμού και των εβδομάδων προβολής των ταινιών, σύμφωνα με τα παρακάτω εδάφια. Ως “επιχείρηση χώρων προβολής ταινιών” νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την εκμετάλλευση αίθουσας ή αιθουσών (χειμερινοί χώροι) ή υπαίθριου χώρου με μία ή περισσότερες οθόνες προβολής αντιστοίχως, οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο τόπο και λειτουργούν υπό την επωνυμία ή και το σήμα της ίδιας επιχείρησης (“επιχείρηση”) . Ως “εβδομάδα προβολής” νοείται για τους χειμερινούς χώρους προβολής το σύνολο επτά συναπτών ημερών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο κάθε χρόνου και για τους υπαίθριους χώρους προβολής το σύνολο επτά συναπτών ή μη ημερών κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο κάθε χρόνου. Θεωρούνται επίσης ως εβδομάδα προβολής για τους χειμερινούς χώρους προβολής το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου και το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα που προηγείται έως τη Δευτέρα που έπεται της Κυριακής του Πάσχα, εάν κατά τη διάρκειά τους προβάλλονται σε δύο κύριες βραδινές προβολές ελληνικές ταινίες και έχει προηγηθεί μέχρι 20ής ώρας προβολή ελληνικής ή ξένης παιδικής ταινίας. β. Ως βάση υπολογισμού του αναλογούντος σε κάθε επιχείρηση ποσοστού του επιστρεφόμενου φόρου σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο α΄ ορίζονται τα εξής ποσοστά: α.α. Για κάθε οθόνη χειμερινού χώρου προβολής το: -30% για μια εβδομάδα προβολής ταινίας, -40% για δύο εβδομάδες προβολής ταινίας, -48% για τρεις εβδομάδες προβολής ταινίας, -55% για τέσσερις εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, -60% για πέντε εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, -65% για έξι εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, -70% για επτά εβδομάδες προβολής τουλάχιστον τριών ταινιών, -80% για οκτώ εβδομάδες προβολής τουλάχιστον τριών ταινιών. β.β. Για κάθε οθόνη υπαίθριου χώρου προβολής το: -30% για μια εβδομάδα προβολής ταινίας, -45% για δύο εβδομάδες προβολής ταινίας, -55% για τρεις εβδομάδες προβολής ταινίας, -70% για τέσσερις εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών, -80% για πέντε εβδομάδες προβολής δύο τουλάχιστον ταινιών. γ.γ. Τ α αναλογούντα τελικώς σε κάθε επιχείρηση ποσά του επιστρεφόμενου φόρου, σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο α΄, διαμορφώνονται με βάση των παραπάνω υπό α.α. και β.β. ποσοστών αναλόγως του αριθμού των οθονών προβολής των οποίων την εκμετάλλευση έχει η επιχείρηση, ως εξής: -επιχείρηση με μία έως δύο οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 100% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση με τρεις οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 80% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση με τέσσερις οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 75% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση με πέντε οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση με έξι οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 65% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση με εmά οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση με οκτώ οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 55% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση με εννέα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση με δέκα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 46% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση με έντεκα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 43% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη, -επιχείρηση με δώδεκα οθόνες και άνω δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 40% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη. δ.δ. Προκειμένου να επιστραφεί το προβλεπόμενο στο προηγούμενο εδάφιο ποσό στις επιχειρήσεις χειμερινών χώρων προβολής, θα πρέπει η κάθε οθόνη να έχει συμπληρώσει κάθε χρόνο πλήρες δίωρο πρόγραμμα με ελληνική ταινία μικρού μήκους, η οποία θα συνοδεύει την προβολή των ελληνικών ταινιών μεγάλου μήκους και θα είναι διαφορετική για κάθε προβαλλόμενη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους.” β. Η περίπτωση γ` της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 1597/1986, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Ν. 1876/1990 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: “γ. Τα ποσοστά του επιστρεφόμενου φόρου σύμφωνα με τις ως άνω περιmώσεις α` και β` καταβάλλονται όταν η κάθε οθόνη πραγματοποίησε μέχρι 60.000 εισιτήρια. Για τα εισιτήρια πάνω από 60.000 δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό.” γ. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 1597/1986, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Ν. 1876/1990, προστίθεται νέα περίπτωση ε` ως εξής: “ε. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την 1.1.2002.” δ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του Ν. 1597/1986 αντικαθίσταται ως εξής: “6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού έπειτα από πρόταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κινηματογραφίας χάνουν το δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, οι παραγωγοί ελληνικών ταινιών εφόσον είναι καθαρά πορνογραφικές. Με όμοια απόφαση χάνουν το δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, οι επιχειρηματίες χώρων προβολής ταινιών που προβάλλουν συστηματικά ταινίες όπως αυτές ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο αυτής της παραγράφου, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους.” ε. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του Ν. 1597/1986 καταργείται και οι παράγραφοι 8 και 9 αναριθμούνται σε παραγράφους 7 και 8 αντίστοιχα.

16. Το άρθρο 5 του Ν. 1597/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 1876/1990, αντικαθίσταται ως εξής: “Άρθρο 5 1. Για το χαρακτηρισμό ταινίας μυθοπλασίας μεγάλου ή μικρού μήκους ως ελληνικής και τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) οι διάλογοι της ταινίας στην πρωτότυπη εκδοχή της να είναι κατά ποσοστό τουλάχιστον 51 % στην ελληνική γλώσσα, και β) η ταινία να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον 51 μόρια, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 2. Τα κριτήρια που εκτιμώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1β του παρόντος άρθρου και η αντίστοιχη μοριοδότηση καθορίζονται ως ακολούθως: Α) 16 μόρια, εάν ο παραγωγός -φυσικό πρόσωπο της ταινίας είναι Ελληνας και σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι νομικό πρόσωπο, η καταστατική του έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού είναι Ελληνας με κατοικία στην Ελλάδα. Β) 16 μόρια, εάν ο σκηνοθέτης της ταινίας είναι Ελληνας. Γ) 14 μόρια, εάν ο σεναριογράφος του πρωτότυπου σεναρίου της ταινίας είναι Ελληνας. Δ) Εάν το σενάριο της ταινίας αποτελεί διασκευή λογοτεχνικού έργου, 2 μόρια, εάν ο συγγραφέας του έργου είναι Ελληνας και ή 12 μόρια, εάν και ο σεναριογράφος του σεναρίου που βασίστηκε στο λογοτεχνικό έργο είναι Ελληνας. Ε) 4 μόρια, εάν η μουσική επένδυση της ταινίας συνίσταται αποκλειστικώς σε πρωτότυπη μουσική που είναι έργο `Ελληνα μουσικοσυνθέτη. ΣΤ) 2 μόρια, εάν στην ταινία έχει χρησιμοποιηθεί ως μουσική επένδυση έργο `Ελληνα συνθέτη και 3 μόρια, εάν στη μουσική επένδυση της ταινίας περιλαμβάνονται συνθέσεις που άλλες πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος και άλλες του προηγούμενου (Ε) κριτηρίου. Ζ) 8 μόρια, εάν οι ηθοποιοί που εμφανίζονται στους πρώτους ρόλους της ταινίας είναι `Ελληνες. Η) 4 μόρια, εάν οι ηθοποιοί που εμφανίζονται στους δεύτερους ρόλους της ταινίας είναι `Ελληνες. Θ) 4 μόρια, εάν ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας είναι `Ελληνας. Ι) 2 μόρια, εάν ο σκηνογράφος της ταινίας είναι `Ελληνας. ΙΑ) 2 μόρια, εάν ο ενδυματολόγος της ταινίας είναι `Ελληνας. ΙΒ) 5 μόρια, εάν το σύνολο του τεχνικού προσωπικού που εργάστηκε στην ταινία είναι `Ελληνες. ΙΓ) 2 μόρια, εάν ο τεχνικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για το γύρισμα της ταινίας ανήκει σε `Ελληνα ή σε νομικό πρόσωπο του οποίου η καταστατική έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού είναι `Ελληνας με κατοικία στην Ελλάδα. ΙΔ) 4 μόρια, εάν ο μοντέρ της ταινίας είναι `Ελληνας. ΙΕ) 3 μόρια, εάν ο ηχολήπτη ς της ταινίας είναι `Ελληνας. ΙΣΤ) 3 μόρια, εάν τα εργαστήρια όπου έγινε η επεξεργασία εικόνας της ταινίας βρίσκονται στην Ελλάδα. ΙΖ) 2 μόρια, εάν τα εργαστήρια όπου έγινε η επεξεργασία του ήχου της ταινίας βρίσκονται στην Ελλάδα. ΙΗ) 2 μόρια, εάν η μεταπαραγωγική διαδικασία της ταινίας ολοκληρώνεται στην Ελλάδα. ΙΘ) 9 μόρια, εάν η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν κατά ορισμένο μόνο ποσοστό στην Ελλάδα, τα μόρια προσδιορίζονται με βάση το ποσοστό αυτό εφαρμοζόμενο επί του συνόλου των 9 μορίων. 3. Για το χαρακτηρισμό ταινίας τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) μεγάλου ή μικρού μήκους ως ελληνικής και τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η γλώσσα όλων των σχολίων, των κειμένων και της αφήγησεις της ταινίας, στην πρωτότυπη εκδοχή της, να είναι στην ελληνική γλώσσα κατά ποσοστό τουλάχιστον 51%, και β) η ταινία να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον 51 μόρια, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Κατ` εξαίρεση, εφόσον η ταινία δεν περιλαμβάνει σχόλια ή και κείμενα ή και αφήγηση, για το χαρακτηρισμό της ταινίας λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπόθεση του εδαφίου β` της παρούσας παραγράφου. 4. Τα κριτήρια και η μοριοδότηση που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για τις ταινίες μυθοπλασίας ισχύουν και για τις ταινίες τεκμηρίωσης με εξαίρεση τα κριτήρια (η, (Θ) και (ΙΘ) και τα αντίστοιχα μόρια, τα οποία καθορίζονται και ισχύουν αποκλειστικά για τις ταινίες τεκμηρίωσης ως εξής: Γ.Γ. 8 μόρια, εάν ο σεναριογράφος της ταινίας είναι `Ελληνας και ή 6 μόρια, εάν υπάρχει επιστημονικός ή άλλος ειδικός σύμβουλος `Ελληνας. Σε περίπτωση που στους συντελεστές της ταινίας δεν συμπεριλαμβάνεται ειδικός σύμβουλος, αλλά μόνο σεναριογράφος και είναι `Ελληνας, 14 μόρια. Θ.Θ. 1 Ο μόρια, εάν ο διευθυντής φωτογραφίας είναι `Ελληνας, Ι.Θ.Θ. 3 μόρια, εάν η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν κατά ορισμένο μόνο ποσοστό στην Ελλάδα, τα μόρια προσδιορίζονται με βάση το ποσοστό αυτό εφαρμοζόμενο επί του συνόλου των 3 μορίων. 5. Για το χαρακτηρισμό ταινίας κινουμένου σχεδίου ως ελληνικής και τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικότητας ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 6. Τα κριτήρια και η μοριοδότηση που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για τις ταινίες μυθοπλασίας ισχύουν και για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων, με εξαίρεση τα κριτήρια (Ζ), (Η), (Θ), (Ι), (ΙΑ) και (ΙΘ) και τα αντίστοιχα μόρια. Αντί αυτών εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια και μόρια, που ισχύουν αποκλειστικά για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων: Ζ.Ζ.Ζ. 4 μόρια, εάν οι φωνές των πρώτων ρόλων της ταινίας αποδίδονται από `Ελληνες ηθοποιούς. Η.Η.Η. 2 μόρια εάν ο δημιουργός -εμψυχωτής (animator) είναι `Ελληνας, Θ.Θ.Θ. 6 μόρια, εάν ο καλλιτεχνικός διευθυντής (art director) είναι `Ελληνας Ι.Ι.Ι. 5 μόρια, εάν ο δημιουργός -σκηνοθέτης (Iay out supervisor) είναι `Ελληνας, Ι. Θ. Θ. 9 μόρια, εάν η ταινία έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταινία παρήχθη κατά ορισμένο μόνο ποσοστό στην Ελλάδα, τα μόρια προσδιορίζονται με βάση το ποσοστό αυτό εφαρμοζόμενο επί του συνόλου των 9 μορίων. 7. Για την εφαρμογή των κριτηρίων των προηγούμενων παραγράφων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν περισσότεροι συντελεστές για κάθε κριτήριο, από τους οποίους δεν είναι όλοι `Ελληνες, τα αντιστοιχούντα στο κριτήριο μόρια διαιρούνται με τον αριθμό των συντελεστών και απονέμονται αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων Ελλήνων. 8. Για την εφαρμογή των κριτηρίων των προηγούμενων παραγράφων οι πολίτες της Ευρωπαϊκής `Ενωσης και οι Κύπριοι πολίτες εξομοιώνονται με τους `Ελληνες πολίτες. 9. Σε περίπτωση διεθνούς συμπαραγωγής με συμμετοχή `Ελληνα παραγωγού, ο χαρακτηρισμός της ταινίας ως ελληνικής ή μη καθορίζεται από τις ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες. 10. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.”

17. α. Η περίπτωση α` της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 2524/1997 (ΦΕΚ 183 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: “α. Συνεργάζεται με το εποπτεύον Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικούς οργανισμούς, όργανα της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, διεθνείς οργανισμούς και κάθε άλλο φορέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που έχει σχέση με τους σκοπούς του και μπορεί να συμβάλλει στην προώθησή τους.” β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Ν. 2524/1997, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 2949/2001 (ΦΕΚ 243 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: “2. Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και 1Ο (δέκα) μέλη από τα οποία ένα προτείνεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και ένα από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι προτάσεις των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποστέλλονται στον Υπουργό Πολιτισμού μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, αλλιώς το Δ.Σ. διορίζεται, συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τα μέλη αυτά. Το Δ.Σ. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και η θητεία του είναι τετραετής. Η συμμετοχή μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. στο Δ.Σ. του ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού δεν συνεπάγεται την υποχρεωτική μετατροπή της ιδιότητάς του σε μέλος Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης. Η απόφαση διορισμού του Προέδρου του Δ.Σ. δημοσιεύεται μετά την έγκριση του επιλεγόμενου προσώπου από την αρμόδια διαρκή επιτροπή της Βουλής κατά τον Κανονισμό της. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της επιτροπής μετά από τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης διορισμού του Προέδρου του Δ.Σ. στον Πρόεδρο της Βουλής, η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.” γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του Ν. 2524/1997 αντικαθίσταται ως εξής: “3. Οι υπηρεσίες του ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού διευθύνονται από Γενικό Διευθυντή που έχει ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και έχει την ικανότητα με βάση τις σπουδές του, την επαγγελματική του προϋπηρεσία και τα στοιχεία της προσωπικότητάς του να προωθήσει τους σκοπούς του Ιδρύματος και να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της θέσης του. Η θέση του Γενικού Διευθυντή προκηρύσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και εισηγείται ως προς το διορισμό στον Υπουργό Πολιτισμού, ο οποίος και διορίζει τον Γενικό Διευθυντή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης και επιλογής. Με απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού καθορίζονται το είδος και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, καθώς και οι εν γένει αποδοχές του Γενικού Διευθυντή κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.” δ. Στις παραγράφους 6, 7, 8, 1Ο, 11 του άρθρου 2 και στα άρθρα 3, 4, 5 και 7 του Ν. 2524/1997 οι όροι “Υπουργός Εξωτερικών” ή “Υπουργού Εξωτερικών” αντικαθίστανται από τους όρους “Υπουργός Πολιτισμού” ή “Υπουργού Πολιτισμού” και οι όροι “Υπουργείο Εξωτερικών” ή “Υπουργείου Εξωτερικών” από τους όρους “Υπουργείο Πολιτισμού” ή “Υπουργείου Πολιτισμού”. ε. Η περίπτωση ιδ` της παραγράφου 2α του άρθρου 6 του Ν. 2557/1997, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄), εφαρμόζεται και για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

18. Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, το οποίο σύμφωνα με το Π.Δ. 370/28.11.1997 (ΦΕΚ 241 Α΄) υπάγεται στην εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού.

19. Η μηνιαία αποζημίωση του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.

20. Τα τουριστικά περίmερα Μυκηνών και Τύμβου Μαραθώνα, τα οποία τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της “ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.” παραχωρούνται κατά χρήση στο Υπουργείο Πολιτισμού.

21. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α΄) και του άρθρου 13 του ίδιου νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12β` του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α`), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του Ν. 2947/2001 και της κατ` εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσας κοινής υπουργικής απόφασης 2/6064/0022/7.12.2001 (ΦΕΚ 1724 Β`/21.12.2001), εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας -Θράκης. Η προκαλούμενη από τις ρυθμίσεις αυτές δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

22. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 358/1976 (ΦΕΚ 155 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: “2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με την αναγνώριση και άσκηση του επαγγέλματος του τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, οι ειδικότητες, οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης των σχετικών αδειών κατά κατηγορία και ειδικότητα και κάθε άλλο συναφές θέμα. Με όμοια απόφαση οι σκηνοθέτες κινηματογράφου και τηλεόρασης μπορούν να υπάγονται στους τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των Επιτροπών χορήγησης και ανάκλησης αδειών και κάθε άλλο συναφές θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των Επιτροπών του προηγούμενου εδαφίου.”

23.α. Το ένατο εδάφιο της περιπτώσεως η΄ της παραγράφου 2Α του άρθρου 6 του Ν. 2557/1997, η οποία προστέθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄) τροποποιείται ως εξής: “Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό ή καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ., μπορεί δε με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλα μέλη του Δ.Σ. και σε στελέχη της Εταιρείας.” β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως ιδ` της παραγράφου 2Α του άρθρου 6 του Ν. 2557/1997, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄), προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: “Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού ορίζονται, ανά θέση εργασίας, το είδος της εργασιακής σχέσης του προσωπικού, οι κάθε είδους εργασιακές μεταβολές, καθώς και αναγκαίες μειώσεις στον αριθμό των υπηρετούντων, ιδίως μετά το πέρας της διοργάνωσης της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας 2001-2004.” γ. Τα δύο τελευταία εδάφια της περιπτώσεως ιδ` της παραγράφου 2Α του άρθρου 6 του Ν. 2557/1997, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄), καταργούνται
Άρθρο 81

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Μαιου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυxών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας και άλλες διατάξεις 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στους δημιουργούς ιδίως την εξουσία (δικαίωμα) να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν: α) Την εγγραφή και την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή των έργων τους με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει. β) Τη μετάφραση των έργων τους. γ) Τη διασκευή, την προσαρμογή ή άλλες μετατροπές των έργων τους. δ) Ώσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα (αντίγραφα) των έργων τους, τη διανομή τους στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους. Το δικαίωμα διανομής εντός της Κοινότητας αναλώνεται μόνο εάν η πρώτη πώληση ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πρώτη μεταβίβαση της κυριότητας του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων εντός της Κοινότητας πραγματοποιείται από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του. ε) Την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό, όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα των έργων τους. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομής του πρωτοτύπου ή των αντιτύπων. Τα δικαιώματα αυτά δεν εφαρμόζονται σε σχέση με τα έργα αρχιτεκτονικής και τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών. Η εκμίσθωση και ο δημόσιος δανεισμός νοούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οδηγία 92/100 του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1992 (ΕΕΕΚ αριθμ. Ι 346/61 -27.11.1992). στ) Τη δημόσια εκτέλεση των έργων τους. ζ) Τη μετάδοση ή αναμετάδοση των έργων τους στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων. η) Την παρουσίαση στο κοινό των έργων τους, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στα έργα αυτά, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται με οποιαδήποτε πράξη παρουσίασης στο κοινό με την έννοια της παρούσας ρύθμισης. θ) Την εισαγωγή αντιτύπων των έργων τους που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαίκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από τον δημιουργό. (άρθρα 2, 3 παρ. 1 και 3, 4 0δηγίας 2001/29 ΕΕΕΚ αριθμ. L.167/10- 22.6.2001).”

2. Μετά το άρθρο 28 του Ν. 2121/1993 προστίθενται τα άρθρα 28Α, 28Β και 28Γ ως εξής: “Aρθρο 28Α Αναπαραγωγή προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του έργου προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων προσώπων, για χρήσεις που συνδέονται άμεσα με την αναπηρία και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, στο βαθμό που απαιτείται λόγω της συγκεκριμένης αναπηρίας. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορούν να καθορισθούν οι όροι εφαρμογής της ρύθμισης, καθώς και η εφαρμογή της σε άλλες κατηγορίες προσώπων με αναπηρίες. (άρθρο 5 παρ. 3 περίmωση β` Οδηγίας 2001/29) Aρθρο 28Β Εξαίρεση από το δικαίωμα αναπαραγωγής Εξαιρούνται από το δικαίωμα αναπαραγωγής οι προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής, οι οποίες είναι μεταβατικές ή παρεπόμενες και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα μιας τεχνολογικής μεθόδου, έχουν δε ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν: α) την εντός δικτύου μετάδοση μεταξύ τρίτων μέσω διαμεσολαβητή ή β) τη νόμιμη χρήση, ενός έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμέΥου, και οι οποίες δεν έχουν καμία ανεξάρτητη οικονομική σημασία. (άρθρο 5 παρ. 1 Οδηγίας 2001/29) Aρθρο 28Γ Ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιορισμών Οι περιορισμοί που προβλέπονται στο τέταρτο κεφάλαιο του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες ειδικές περιmώσεις, οι οποίες δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου και δεν θίγουν αδικαιολόγητα τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου. (άρθρο 5 παρ. 5 Οδηγίας 2001/29).”

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 46 του Ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής: “2. Οι ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν: α) την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους σε υλικό φορέα, β) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά την εγγραφή σε υλικό φορέα της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, γ) τη διανομή στο κοινό του υλικού φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης, με πώληση ή με άλλους τρόπους. Το δικαίωμα διανομής δεν αναλώνεται εντός της Κοινότητας όσον αφορά τον υλικό φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης, εκτός από την περίπτωση της πρώτης πώλησης εντός της Κοινότητας, που πραγματοποιείται από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του, δ) την εκμίσθωση και το δημόmο δανεισμό του υλικού φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομής των ως άνω υλικών φορέων, ε) τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια, καθώς και την παρουσίαση στο κοινό του υλικού φορέα με την παράνομη εγγραφή της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσης, στ) τη ραδιοτηλεοmΙKή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια, της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, εκτός αν η μετάδοση αυτή αποτελεί αναμετάδοση νόμιμης μετάδοσης, ζ) την παρουσίαση στο κοινό της ζωντανής ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, η) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στην εγγραφή σε υλικό φορέα της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος. Το δικαίωμα αυτό δεν αναλώνεται με οποιαδήποτε πράξη διάθεσης στο κοινό με την έννοια της παρούσας ρύθμισης. (άρθρα 2, 3 παρ. 2 και 3, 4 Οδηγίας 2001/29).”

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 47 του Ν. 2121/1993 παίρνει τον αριθμό 3 και η παράγραφος 1 αντικαθίσταται με τις παραγράφους 1 και 2 ως εξής:

“1. Οι παραγωγοί φωνογραφημάτων (παραγωγοί υλικών φορέων ήχου) έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή απαγορεύουν: α) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά τα φωνογραφήματά τους, β) τη διανομή στο κοινό των ως άνω υλικών φορέων που έχουν παραγάγει με πώληση ή με άλλους τρόπους. Το δικαίωμα διανομής δεν αναλώνεται εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους ως άνω υλικούς φορείς, εκτός από την περίπτωση της πρώτης πώλησης εντός της Κοινότητας που πραγματοποιείται από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του, γ) την εκμίσθωση ή το δημόσιο δανεισμό των ως άνω υλικών φορέων. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομής των ως άνω υλικών φορέων, δ) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στα φωνογραφήματά τους, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει Το δικαίωμα αυτό δεν αναλώνεται με οποιαδήποτε πράξη διάθεσης στο κοινό με την έννοια της παρούσας ρύθμισης, ε) την εισαγωγή των ως άνω υλικών φορέων που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεσή τους ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής τους στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από τον παραγωγό. (άρθρα 2, 3 παρ. 2 και 3, 4 Οδηγίας 2001/29).

2. Οι παραγωγοί οmΙKοαKουστΙKών έργων (παραγωγοί υλικών φορέων εικόνας ή ήχου και εικόνας) έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή απαγορεύουν: α) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίτυπα (αντίγραφα) των ταινιών τους, β) τη διανομή στο κοινό των ως άνω υλικών φορέων που έχουν παραγάγει με πώληση ή με άλλους τρόπους. Το δικαίωμα διανομής δεν αναλώνεται εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους ως άνω υλικούς φορείς, εκτός από την περίπτωση της πρώτης πώλησης εντός της Κοινότητας που πραγματοποιείται από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του, γ) την εκμίσθωση ή το δημόσιο δανεισμό των ως άνω υλικών φορέων. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομής των ως άνω υλικών φορέων, δ) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα των ταινιών τους. Το δικαίωμα αυτό δεν αναλώνεται με οποιαδήποτε πράξη διάθεσης στο κοινό με την έννοια της παρούσας ρύθμισης, ε) την εισαγωγή των ως άνω υλικών φορέων που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεσή τους ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής τους στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από τον παραγωγό, στ) τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της δορυφορικής μετάδοσης ή καλωδιακής αναμετάδοσης των ως άνω υλικών φορέων, καθώς και την παρουσίαση αυτών στο κοινό. (άρθρα 2,3 παρ. 2 και 3,4 Οδηγίας 2001/29).”

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 48 του Ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν: α) την αναμετάδοση των εκπομπών τους με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια, β) την παρουσίαση στο κοινό των εκπομπών τους σε χώρους όπου η είσοδος επιτρέπεται με εισιτήριο, γ) την εγγραφή των εκπομπών τους σε υλικούς φορείς ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, είτε οι εκπομπές αυτές μεταδίδονται ενσυρμάτως είτε ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης, δ) την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους που μεταδίδονται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης, ε) τη διανομή στο κοινότων υλικών φορέων με την εγγραφή των εκπομπών τους, μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους. Το δικαίωμα διανομής δεν αναλώνεται εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους υλικούς φορείς με την εγγραφή των εκπομπών, εκτός από την περίπτωση της πρώτης πώλησης εντός της Κοινότητας που πραγματοποιείται από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του, στ)την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό του υλικού φορέα με την εγγραφή των εκπομπών τους. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομής του ως άνω υλικού φορέα, ζ) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στην υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει Το δικαίωμα αυτό δεν αναλώνεται με οποιαδήποτε πράξη διάθεσης στο κοινό με την έννοια της παρούσας ρύθμισης. (άρθρα 2,3 παρ. 2 και 3,4 Οδηγίας 2001/29).”

6. Στο άρθρο 49 παράγραφος 1 στο πρώτο και δεύτερο στίχο διαγράφονται οι λέξεις “ή εικόνας ή ήχου και εικόνας”. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του Ν. 2121/ 1993 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: “5. Οταν υλικός φορέας εικόνας ή ήχου και εικόνας που έχει νόμιμα εγγραφεί χρησιμοποιείται για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια ή για παρουσίαση στο κοινό, ο χρήστης οφείλει εύλογη αμοιβή στους ερμηνευτές ή εκτελεστές των οποίων η ερμηνεία έχει εγγραφεί στους υλικούς αυτούς φορείς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται η παράγραφος 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄, καθώς και οι παράγραφοι 2 και 4 του παρόντος άρθρου.”

7. Το στοιχείο δ`του άρθρου 52 του Ν. 2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 8 παράγραφος 10 του Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής: “δ) Τα δικαιώματα των παραγωγών φωνογραφημάτων (παραγωγών υλικών φορέων ήχου) λήγουν πενήντα έτη μετά την πραγματοποίηση της υλικής ενσωμάτωσης. Ωστόσο, εάν το φωνογράφημα έχει δημοσιευθεί νομίμως κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, τα δικαιώματα λήγουν πενήντα έτη από την ημερομηνία της πρώτης νόμιμης δημοσίευσης. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί νόμιμη δημοσίευση κατά την περίοδο που μνημονεύεται στο πρώτο εδάφιο και εάν το φωνογράφημα έχει παρουσια στεί νομίμως στο κοινό κατά την περίοδο αυτή, τα δικαιώματα λήγουν πενήντα έτη από την ημερομηνία της πρώτης νόμιμης παρουσίασης στο κοινό. Ωστόσο, αν λόγω εκπνοής της διάρκειας προστασίας η οποία παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου, στη διατύπωσή της πριν τροποποιηθεί από την Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαίου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυxών της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, τα δικαιώματα των παραγωγών φωνογραφημάτων δεν προστατεύονται πλέον από τις 22 Δεκεμβρίου 2002, η παρούσα παραγράφος δεν συνεπάγεται την εκ νέου έναρξη προστασίας τους. (άρθρο 11 παρ. 2 Οδηγίας 2001/29) Η διάρκεια των δικαιωμάτων των παραγωγών oπτικουστικών έργων (παραγωγών υλικών φορέων εικόνας ή ήχου και εικόνας) ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια μετά την υλική ενσώματωση. Ωστόσο, αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση του υλικού φορέα στο κοινό, τα δικαιώματα αυτά διαρκούν πενήντα (50) χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης ή της πρώτηςς αυτής παρουσίασης στο κοινό ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη.”

8. Μετά το άρθρο 64 του Ν. 2121/1993 προστίθεται άρθρο 64Α ως εξής: “Aρθρο 64Α Ασφαλιστικά μέτρα Οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των διαμεσολαβητών, οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού ή συγγενικού δικαιώμα τος. Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων. (άρθρο 8 παρ. 3 Οδηγίας 2001/29).”

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 66 του Ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής: “1. Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 2.900 -15.000 ευρώ όποιος χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή διατάξεων των κυρρωμένων με νόμο πολυμερών διεθνών συμβάσεων για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας εγγράφει έργα ή αντίτυπα, αναπαράγει αυτά άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή μόνιμα, με οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, μεταφράζει, διασκευάζει, προσαρμόζει ή μετατρέπει αυτά, προβαίνει σε διανομή αυτών στο κοινό με πώληση ή με άλλους τρόπους ή κατέχει με σκοπό διανομής, εκμισθώνει, εκτελεί δημόσια, μεταδίδει ραδιοτηλεοmΙKά κατά οποιονδήποτε τρόπο, παρουσιάζει στο κοινό έργα ή αντίτυπα με οποιονδήποτε τρόπο, εισάγει αντίτυπα του έργου που παρήχθησαν παράνομα στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού και γενικά εκμεταλλεύεται έργα, αντίγραφα ή αντίτυπα που είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσβάλλει το ηθικό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού να αποφασίζει για τη δημοσίευση του έργου στο κοινό, καθώς και να παρουσιάζει αυτό αναλλοίωτο χωρίς προσθήκες ή περικοπές. (άρθρο 8 παρ. 1 Οδηγίας 2001/29).”

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του Ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής: “2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή διατάξεων των κυρωμένων με νόμο διεθνών συμβάσεων για την προστασία συγγενικών δικαιωμάτων προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις: Α) Χωρίς την άδεια των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών: α) εγγράφει σε υλικό φορέα την ερμηνεία ή εκτέλεση, β) αναπαράγει άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή μόνιμα με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσής τους σε υλικό φορέα, γ) προβαίνει σε διανομή στο κοινό του υλικού φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης ή κατέχει με σκοπό διανομής, δ) εκμισθώνει τον υλικό φορέα με την εγγραφή της ερμηνείας ή εκτέλεσης, ε) μεταδίδει ραδιοτηλεοπτικά με οποιονδήποτε τρόπο τη ζωντανή ερμηνεία ή εκτέλεση, εκτός αν η μετάδοση αυτή αποτελεί αναμετάδοση νόμιμης μετάδοσης, στ) παρουσιάζει στο κοινό τη ζωντανή ερμηνεία ή εκτέλεση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, ζ) διαθέτει στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος, στην εγγραφή σε υλικό φορέα της ερμηνείας ή της εκτέλεσής τους. 8) Χωρίς την άδεια των παραγωγών φωνογραφημάτων (παραγωγών υλικών φορέων ήχου): α) αναπαράγει άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή μόνιμα με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, τα φωνογραφήματά τους, β) προβαίνει σε διανομή στο κοινό των ως άνω υλικών φορέων ή κατέχει με σκοπό διανομής, γ) εκμισθώνει τους ως άνω υλικούς φορείς, δ) διαθέτει στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, στα φωνογραφήματά τους, ε) εισάγει τους ως άνω υλικούς φορείς που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεσή του. η Χωρίς την άδεια των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (παραγωγών υλικών φορέων εικόνας ή ήχου και εικόνας): α) αναπαράγει άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή μόνιμα με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, το πρωτότυπο και τα αντίτυπα των ταινιών τους, β) προβαίνει σε διανομή στο κοινό των ως άνω υλικών φορέων συμπεριλαμβανομένων και των αντιγράφων τους ή κατέχει με σκοπό διανομής, γ) εκμισθώνει τους ως άνω υλικούς φορείς, δ) διαθέτει στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στο πρωτότυπο και τα αντίτυπα των ταινιών τους, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, ε) εισάγει τους ως άνω υλικούς φορείς που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεσή του, στ) μεταδίδει ραδιοτηλεοπτικά τους ως άνω υλικούς φορείς με οποιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένης και της δορυφορικής μετάδοσης ή καλωδιακής αναμετάδοσης, καθώς και της παρουσίασης στο κοινό. Δ) Χωρίς την άδεια των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών: α) αναμεταδίδει τις εκπομπές τους με οποιονδήποτε τρόπο, β) παρουσιάζει στο κοινό τις εκπομπές τους σε χώρους όπου η είσοδος επιτρέπεται με εισιτήριο, γ) εγγράφει τις εκπομπές τους σε υλικού ς φορείς ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, είτε οι εκπομπές αυτές μεταδίδονται ενσυρμάτως είτε ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης, δ) προβαίνει σε άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, της υλικής ενσωμάτωσης των εκπομπών τους, ε) προβαίνει σε διανομή στο κοινό των υλικών φορέων με την εγγραφή των εκπομπών τους, στ) εκμισθώνει τον υλικό φορέα με την εγγραφή των εκπομπών τους, ζ) διαθέτει στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση, όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, στην υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους. (άρθρο 8 παρ.1 οδηγίας 2001/29).”

11. Μετά το άρθρο 66 του Ν. 2121/1993 προστίθενται τα άρθρα 66Α και 66Β ως εξής: “Aρθρο 66Α Τεχνολογικά μέτρα 1. Ως “τεχνολογικά μέτρα” νοούνται κάθε τεχνολογία, μηχανισμός ή συστατικό στοιχείο που, με το συνήθη τρόπο λειτουργίας του, αποσκοπεί στο να εμποδίσει ή να περιορίσει πράξεις, σε σχέση με έργα ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, που δεν έχουν επιτραπεί από τον δικαιούχο πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων. Τα τεχνολογικά μέτρα θεωρούνται “αποτελεσματικά” όταν η χρήση του προστατευόμενου έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου ελέγχεται από τους δικαιούχους μέσω της εφαρμογής διαδικασίας ελέγχου της πρόσβασης ή προστασίας, όπως κρυπτογράφηση, διατάραξη της μετάδοσης ή άλλη μετατροπή του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου ή προστατευτικού μηχανισμού ελέγχου της αντιγραφής, ο οποίος επιτυγχάνει το στόχο της προστασίας. (άρθρο 6 παρ. 3 Οδηγίας 2001/29). 2. Απαγορεύεται, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, η εξουδετέρωση κάθε αποτελεσματικού τεχνολογικού μέτρου, την οποία πραγματοποιεί κάποιος εν γνώσει του ή έχοντας βάσιμους λόγους που του επιτρέπουν να γνωρίζει ότι επιδιώκει αυτόν το σκοπό. (άρθρο 6 παρ.1 οδηγίας 2001/29) 3. Απαγορεύεται, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, η κατασκευή, η εισαγωγή, η διανομή, η πώληση, η εκμίσθωση, η διαφήμιση για πώληση ή εκμίσθωση ή η κατοχή για εμπορικούς σκοπούς, συσκευών, προϊόντων, συστατικών στοιχείων ή η παροχή υπηρεσιών που: α) αποτελούν αντικείμενο προώθησης, διαφήμισης ή εμπορίας με σκοπό την εξουδετέρωση της προστασίας, ή β) πέρα από την εξουδετέρωση της προστασίας έχουν σκοπό εμπορικό ή χρήση περιορισμένης σημασίας ή γ) έχουν πρωτίστως σχεδιασθεί, παραχθεί, προσαρμοσθεί ή πραγματοποιηθεί για να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την εξουδετέρωση της προστασίας, οποιωνδήποτε αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων. (άρθρο 6 παρ. 2 Οδηγίας 2001/29) 4. Η άσκηση δραστηριοτήτων κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 2.900 -15.000 ευρώ και συνεπάγεται τις αστικές κυρώσεις του άρθρου 65 του Ν.2121/1993. Το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με τον Κ.Πολ.Δ. εφαρμοζομένης και της ρύθμισης του άρθρου 64 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει. (άρθρο 6 παρ. 1 και 2 Οδηγίας 2001/29) 5. Για τους περιορισμούς (εξαιρέσεις) που προβλέπονται στο τέταρτο κεφάλαιο του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, και αφορούν τη φωτοτυπική αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση (άρθρο 18), την αναπαραγωγή για διδασκαλία (άρθρο 21), την αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία (άρθρο 22), την αναπαραγωγή για σκοπούς δικαστικούς ή διοικητικούς (άρθρο 24), καθώς και την αναπαραγωγή προς όφελος προσώπων με αναπηρίες (άρθρο 28 Α), η έννομη προστασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν θίγει την υποχρέωση των δικαιούχων να παρέχουν στους επωφελούμενους από τις ανωτέρω εξαιρέσεις τα μέσα, προκειμένου αυτοί να επωφεληθούν από τις εν λόγω εξαιρέσεις στον αναγκαίο βαθμό, εφόσον έχουν εκ του νόμου πρόσβαση στο προστατευόμενο έργο ή αντικείμενο. Εάν οι δικαιούχοι δεν λάβουν εκούσια μέτρα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι συμφωνίες μεταξύ δικαιούχων και τρίτων που επωφελούνται από τις εξαιρέσεις, τόσο οι δικαιούχοι όσο και οι τρίτοι που επωφελούνται από τις παραπάνω εξαιρέσεις ζητούν τη συνδρομή ενός ή περισσότερων μεσολαβητών που επιλέγονται από πίνακα μεσολαβητών τον οποίο καταρτίζει ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οι μεσολαβητές υποβάλλουν προτάσεις προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θεωρείται ότι όλα τα μέρη αποδέχονται την πρόταση αυτή, εάν κανένα από αυτά δεν προβάλλει αντίρρηση μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την κοινοποίηση της πρότασης. Στην αντίθετη περίπτωση η διαφορά επιλύεται από το Εφετείο Αθηνών, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν εφαρμόζονται σε έργα ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα που διατίθενται στο κοινό βάσει όρων που έχουν συμφωνηθεί συμβατικά, κατά τρόπο ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν θέλει (άρθρο 6 παρ. 4 Οδηγίας 2001/29) Aρθρο 66Β Πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων 1. Ως “πληροφορία για το καθεστώς των δικαιωμάτων” νοείται κάθε παρεχόμενη από τον δικαιούχο πληροφορία, η οποία επιτρέπει την αναγνώριση του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου με συγγενικό δικαίωμα ή με το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων, καθώς και την αναγνώριση του δημιουργού ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου. Νοούνται επίσης οι πληροφορίες σχετικές με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του έργου ή άλλων προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και κάθε αριθμός ή κωδικός που αντιπροσωπεύει τις πληροφορίες αυτές. (άρθρο 7 παρ. 2 Οδηγίας 2001/29) 2. Απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο να προβαίνει εν γνώσει του χωρίς την άδεια του δικαιούχου σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες: α) αφαίρεση ή αλλοίωση οποιασδήποτε πληροφορίας με ηλεκτρονική μορφή σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων, β) διανομή, εισαγωγή προς διανομή, ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, παρουσίαση στο κοινό ή διάθεση στο κοινό έργων ή άλλων προστατευόμενων αντικειμένων με συγγενικό δικαίωμα ή με το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί άνευ αδείας οι πληροφορίες ηλεκτρονικής μορφής σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων, αν το πρόσωπο αυτό γνωρίζει ή έχει βάσιμο λόγο να γνωρίζει ότι με την ενέργεια αυτή προτρέπει, επιτρέπει, διευκολύνει ή συγκαλύπτει προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού ή των συγγενικών δικαιωμάτων ή του δικαιώματος ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων. (άρθρο 7 παρ.1 οδηγίας 2001/29) 3. Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 2.900 -15.000 ευρώ και συνεπάγεται τις αστικές κυρώσεις του άρθρου 65 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει. Το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με τον Κ.Πολ.Δ., εφαρμοζομένης και της ρύθμισης του άρθρου 64 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει. (άρθρο 7 Οδηγίας 2001/29).”

12. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Ν. 2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: “Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο την έντυπη αναπαραγωγή.” 13. Α. Στο τέλος του άρθρου 3 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του Ν. 2819/2000, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: “4. Αναπαραγωγή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για ιδιωτικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται” Β. Ώπου στο Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, και ειδικότερα στα άρθρα 33 παρ. 1 και 6 και 66 παρ. 5 αναφέρονται οι όροι “θέση σε κυκλοφορία” και “θέτει σε κυκλοφορία” αντικαθίστανται αντιστοίχως με τους όρους “διανομή” και “διανέμει”. Στο άρθρο 41 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, ο όρος “δικαίωμα διάθεσης” αντικαθίσταται από τον όρο “δικαίωμα διανομής”. Γ. Στο άρθρο 71 του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: “6. Τα άρθρα 3 παρ. 1, 28Α, 28Β και 28Γ, 46 παρ. 2, 47 παρ. 1 και 2, 48 παρ. 1, 52 στοιχείο δ`, 64Α, 66 παρ. 1 και 2, 66Α και 66Β του νόμου αυτού αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαιου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυxών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.” 14. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του Ν.2121/1993 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: “Η προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων σε μορφή κακουργήματος εκδικάζεται από το αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.”
Άρθρο 82
Θέματα Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις

1. Με Πρακτικό Συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού της Ολυμπιακής Προετοιμασίας ή απόσπασμα αυτού, που υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα Ολυμπιακών Αγώνων 2004 του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι αμέσως εκτελεστό και εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 και του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα, μπορεί να ανατίθεται στην Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 η αρμοδιότητα ανάθεσης κατά τις διέπουσες αυτήν διατάξεις, μελετών, υπηρεσιών, προμηθειών, έργων ή άλλων δράσεων, αρμοδιότητας άλλων φορέων, που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και πληρέστερη προετοιμασία και τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, εφόσον κρίνεται ότι η Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004, λόγω της τεχνογνωσίας που κατέχει και της θεσμοθετημένης συνεργασίας της με τη Δ.Ο.Ε., αποτελεί τον ενδεδειγμένο φορέα για τη σύμφωνη με τις ολυμπιακές προδιαγραφές και τα υφιστάμενα χρονοδιαγράμματα κατάρτιση και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων. Το συμβατικό κόστος των ως άνω μελετών υπηρεσιών, προμηθειών ή έργων βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων και αποδίδεται στην Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 με τη διαδικασία και τους όρους που ορίζει η Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού της ολυμπιακής Προετοιμασίας. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για συμβάσεις των ανωτέρω κατηγοριών, που έχουν καταρτισθεί μεταξύ των ανωτέρω φορέων πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

2. α. Η παράγραφος 17 του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του Ν. 2833/2000, αντικαθίσταται ως εξής: “17. Η πρόσληψη του προσωπικού της Εταιρείας ενεργείται ως ακολούθως: αα) Για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας με σύμβαση εργασίας διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών ύστερα από πρόταση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας είτε απευθείας με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας υπό την τακτική του σύνθεση είτε από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. υπό την παραπάνω σύνθεση Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. ββ) Για κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας στις λοιπές περιπτώσεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, κατόπιν προκήρυξης των αντίστοιχων θέσεων. “Εκτός εάν πρόκειται για προσλήψεις στο πλαίσιο προγραμμάτων επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή οποιουσδήποτε άλλους φορείς σχετικά προγράμματα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
Στην προκήρυξη καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής και ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών. “Η πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται από το Δ.Σ. της Εταιρείας με την τακτική του σύνθεση, εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη σε βαθμό Γενικού Διευθυντή, οπότε απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. υπό την ευρεία του σύνθεση.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
Εξαιρετικά και για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών επιτρέπεται η απευθείας πρόσληψη προσωπικού, με απόφαση του Δ.Σ. με την τακτική του σύνθεση, με πρόταση της Προέδρου, σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των υπηρετούν των υπαλλήλων της Εταιρείας. Η εν λόγω πρόσληψη προσωπικού σε ποσοστό 20% αφορά σε οποιονδήποτε υπαλληλικό βαθμό. Αν πρόκειται για πρόσληψη σε βαθμό Γενικού Διευθυντή απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. υπό την ευρεία του σύνθεση. γγ. Μετά από πρόταση της Προέδρου της Εταιρείας επιτρέπεται με απόφαση του Δ.Σ. υπό την τακτική του σύνθεση η προαγωγή σε οποιονδήποτε βαθμό υπαλλήλων της Εταιρείας που έχουν προσληφθεί, καθώς και αποσπασμένων σε αυτή. Αν πρόκειται για προαγωγή στη θέση του Γενικού Διευθυντή, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. υπό την ευρεία του σύνθεση. Για τις αποσπάσεις προσωπικού στην Ο.Ε.Ο.Α. “ΑΘΗΝΑ 2004” εφαρμόζονται αναλόγως και τα οριζόμενα στο όγδοο εδάφιο της περίπτωσης β`της παραγράφου 21 του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του Ν. 2833/2000. “Η ισχύς των προηγούμενων περιπτώσεων αα` ως γγ` ανατρέχει στο χρόνο ίδρυσης της Εταιρείας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. β. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν μέχρι 30 Σεmεμβρίου 2004.

3. Σε όσους: α) παρακολουθήσουν σεμινάρια κατάρτισης που οργανώνονται από την Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 και β) συμμετάσχουν στην τέλεση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004, είτε συνδεόμενοι με έμμισθη σχέση μετηνΑ.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 ή άλλους φορείς που με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται στην τέλεση των Αγώνων είτε παρέχοντας εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, χορηγείται από την Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 βεβαίωση από την οποία προκύπτει κατά τρόπο έγκυρο για κάθε δημόσια ή ιδιωτική χρήση η σχετική επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία, καθώς και η διάρκειά της.

4. α. Ειδικά για το χρονικό διάστημα από 10 lουλίου 2004 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2004 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος 5 σημείο 1 του Ν. 2235/1994 περί μισθώσεως κατοικιών, επιτρέπεται η εκμίσθωση ιδιωτικών κατοικιών, για χρονική διάρκεια από τρεις (3) ημέρες έως και δύο (2) μήνες και με ελεύθερα διαπραγματεύσιμους όρους με σκοπό τη φιλοξενία θεατών -επισκεπτών των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (Ολυμπιακές μισθώσεις). Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος αφορά την εκμίσθωση κατοικιών ευρισκομένων εντός των ορίων του Νομού Αττικής και των όμορων Νομών Κορινθίας, Βοιωτίας και Ευβοίας. Επιτρέπεται δε η αποκλειστική εκμίσθωση μέρους ή του συνόλου κατοικίας σε έναν μόνο μισθωτή, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β` της παραγράφου αυτής. β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Aνάπτυξης και Πολιτισμού ανατίθεται στον Ε.Ο.Τ. να καθορίσει ως αρμόδια δημόσια αρχή τις ειδικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι προς εκμίσθωση κατοικίες, καθώς και ο έλεγχος των σχετικών προδιαγραφών και η εποπτεία της τήρησής τους και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη σύναψη των μισθώσεων (Ολυμπιακές μισθώσεις κατοικιών). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2235/1994 και του Αστικού Κώδικα.
“γ) Στην έννοια της μίσθωσης του εδαφίου α περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών προς τον μισθωτή, όπως οι υπηρεσίες αυτές θα προσδιοριστούν με την απόφαση του Ε.Ο.Τ. που προβλέπεται στο εδάφιο β .
δ) Εκμισθωτές στις ως άνω μισθώσεις θεωρούνται εκτός από τους αναδόχους του ΑΘΗΝΑ 2004 για το πρόγραμμα “Ολυμπιακές μισθώσεις” και τα τουριστικά και κτηματομεσιτικά γραφεία που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον ανακοινώσουν εγγράφως στον Ε.Ο.Τ. την πρόθεσή τους να συνάψουν συμβάσεις μισθώσεων και καταθέσουν εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.
ε) Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο του Ε.Ο. Τ. διαπιστωθεί ότι οι κατοικίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές του εδαφίου β , ο Ε.Ο.Τ. μπορεί:
ί) αν ο εκμισθωτής είναι τουριστικό γραφείο, να εφαρμόσει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199 Α)
ίί) αν ο εκμισθωτής είναι ανάδοχος του ΑΘΗΝΑ 2004, να εισηγηθεί στην Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 την επιβολή συμβατικών και νόμιμων κυρώσεων,
ίίί) αν ο εκμισθωτής είναι κτηματομεσιτικό γραφείο, να εισηγηθεί την επιβολή κυρώσεων που θα καθοριστούν με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση.
στ) Για κάθε υπό μίσθωση κατοικία, οι εκμισθωτές καταβάλλουν υπέρ Ε.Ο.Τ. παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Aνάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκεμε το άρθρο 9 Ν.3139/2003,ΦΕΚ Α 100, 30.4.2003.
Σχετικό: παρ. 5 άρθρ. 22 Ν.3091/2002
Σχετικό:Απόφαση 502199/30.6-17.7.2003 (ΦΕΚ Β΄ 987) του Προέδρου του ΕΟΤ.
Σχετικό:ΥΑ 1052939/1532/Α0012/24.6-14.7.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1057).

5. Οι εργασίες διαμόρφωσης των κτιρίων της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140Α), τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων των Ολυμπιακών πόλεων, ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι 31.12.2003. Εάν η παραπάνω προθεσμία δεν τηρηθεί από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ΟΤΑ α` και β` βαθμίδας, κοινωφελείς οργανισμούς, τράπεζες και ανταλλακτήρια τραπεζών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης σε βάρος των ιδιοκτητών ή των υποχρέων από το νόμο ή από σχετική σύμβαση για τις εργασίες διαμόρφωσης, το οποίο εισπράπεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας εγκρίνονται διαμορφώσεις για κάθε κτίριο, ύστερα από γνώμη της αντίστοιχης τεχνικής υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.

6. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περιπτώσεως α` της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001 προστίθεται η φράση: “και αφορούν και τις κατά περίπτωση καθοριζόμενες μεταολυμπιακές χρήσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων.” β. Το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως α` της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001 αντικαθίσταται με τα ακόλουθα εδάφια: “Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για την έκδοση οικοδομικών αδειών για την ανέγερση νέων οικιστικών συγκροτημάτων και εν γένει κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη φιλοξενία της Ολυμπιακής οικογένειας ή των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή των επίσημων χορηγών της Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004, εκτός ξενοδοχείων. Στις περιπτώσεις αυτές η υποβολή του φακέλου συνοδεύεται από βεβαίωση της Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 ως προς την καταλληλότητα της αιτούμενης θέσης για την Ολυμπιακή χρήση, τη συμβατότητα της εγκατάστασης με τις προδια- γραφές της Ολυμπιακής φιλοξενίας που καθορίζονται α- πό τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, τη δυνατότητα έγκαιρης ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών για τις ανάγκες τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη ή του έλκοντος εξ αυτού δικαιώματα και της Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 για τη χρησιμοποίηση της αιτούμενης εγκατάστασης για τις ανάγκες της Ολυμπιακής φιλοξενίας.”

7. Στο τέλος της περιπτώσεως β` της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2947/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής: “Οι αρμοδιότητες που καθορίζονται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της περιπτώσεως αυτής ασκούνται μέχρι 31.3.2005.”

8. α. Αναστέλλονται οι συμβάσεις εκμετάλλευσης χώρων (κυλικεία, καφέ, εστιατόρια κ.λπ.) , σε υπάρχουσες αγωνιστικές και μη εγκαταστάσεις, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, κατά το χρονικό διάστημα από 20 lουλίου μέχρι 1Ο Οκτωβρίου 2004, μετά από αίτηση της Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004, υποβαλλόμενη προς τον φορέα, ο οποίος παραχώρησε την εκμετάλλευση του χώρου με οποιαδήποτε σύμβαση και σχέση. Η αίτηση επιδίδεται και στον κάτοχο του χώρου. β. Η Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 δικαιούται με την αίτησή της προς τον φορέα και τον κάτοχο να ζητήσει την αναστολή εκμετάλλευσης του χώρου και πριν από τις 20 Ιουλίου 2004, εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συμβατική λύση με τον υπάρχοντα συμβασιούχο (κάτοχο) κατά τις υποδείξεις της Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004, για τη λειτουργία της υπάρχουσας εγκατάστασης. γ. Η παράδοση του χώρου γίνεται μετά προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών προς τον κάτοχο και με την προηγούμενη καταβολή αποζημίωσης μέχρι τεσσάρων (4) μηνιαίων μισθωμάτων από την Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 ή τον φορέα που ορίζει η Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού της Ολυμπιακής Προετοιμασίας, αν υφίσταται σύμβαση μίσθωσης. Κάθε διαφορά για το ύψος της παραπάνω αποζημίωσης λύεται μεταξύ του φορέα και του συμβασιούχου κατά την παράγραφο 2του άρθρου 11 του Ν. 2730/1999, ανάλογα εφαρμοζόμενο. δ. Σε περίπτωση άρνησης του φορέα να παραδώσει το χώρο την ημέρα που θα οριστεί από την Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2730/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, χωρίς την υποχρέωση έκδοσης διαπιστωτικής πράξης αναστολής της σύμβασης. ε. Η Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 έχει το δικαίωμα ευθέως να προσφύγει στη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 2730/1999, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 45 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 69 Κ.Πολ.Δ., για την αποβολή του κατόχου στο νόμιμο χρόνο. Η διαδικασία αποβολής είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία καθορισμού της αποζημίωσης που δικαιούταιο κάτοχος και την είσπραξή της, ως προς την οποία εφαρμόζεται η παρ. 5του άρθρου 12του Ν. 2730/1999, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2819/2000 και τις παραγράφους 8, 9 και 1Ο του άρθρου 45 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α`).

9. α. Για την εξυπηρέτηση της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 επιτρέπεται η δημιουργία τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής στην υφιστάμενη λιμενική εγκατάσταση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.). Η χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα, συνολικού εμβαδού 22.568τ.μ., περιγράφεται με τα στοιχεία Σ6- Σ7 – Σ8- Σ9- Σ10- Σ6 και Σ17- Σ18- Σ19 – Σ28- Σ29- Σ30, στο συνοδεύον την παρούσα ρύθμιση διάγραμμα κλίμακας 1:2.000 της “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.”, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. “β. Για τη μεταολυμπιακή χρήση του ως άνω τουριστικού λιμένα εγκρίνεται νέο τοπογραφικό διάγραμμα (Αρ. Σχεδίου 337, κλίμακας 1:1.000) της “Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.”, όπως αυτό θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο περιγράφεται με τα στοιχεία Σ6-Σ7-Σ17- Σ18-Σ19-Σ20-Σ21-Σ21-Σ21΄΄-Σ22-Σ23-Σ24-Σ24΄-Σ25΄-Σ25-Σ26-Σ27-Σ28-Σ29-Σ29α-Σ30- Σ30α-Σ8-Σ9-Σ10-Σ11-Σ6 η χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα και όπου αποτυπώνεται η θέση και διάταξη όλων των κατασκευών της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης αυτού και καθορίζονται νέες οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας. Αντίτυπο του ως άνω τοπογραφικού διαγράμματος σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τα κτιριακά και λιμενικά έργα εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, αντιστοίχως, του τουριστικού λιμένα, όπως εμφαίνονται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, λογίζονται στο σύνολό τους νομίμως κατασκευασθέντα.
Η άδεια λειτουργίας του τουριστικού λιμένα θα εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 παρ. 8 του ν. 2160/1993, επί του ως άνω διαγράμματος.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.1 Ν.3498/2006, ΦΕΚ Α 230/24.10.2006.
γ. Στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα καθορίζονται οι ακόλουθες χρήσεις γης και όροι δόμησης: γ .α. Χρήσεις γης: -κτίρια διοίκησης -λέσχη μαρίνας-λιμεναρχείο -πυροσβεστικός σταθμός – ιατρείο πρώτων βοηθειών-γραφεία εξυπηρέτησης και λειτουργίας της μαρίνας -αποθηκευτικοί χώροι-χώροι υγιεινής, αποδυτήρια.-σταθμός εφοδιασμού σκαφών-υποσταθμός Δ.Ε.Η.-εγκαταστάσεις υποστήριξης μαρίνας (ανέλκυση και καθέλκυση μικρών σκαφών, συλλογή αποβλήτων και καταλοίπων σκαφών, φυλάκιο) -χώροι στάθμευσης -πράσινο, ελεύθεροι χώροι, υπαίθρια και ημιυπαίθρια καθιστικά, -Επιτρέπεται επίσης η κατασκευή εμπορικών καταστημάτων και εγκαταστάσεων αναψυχής σε μέγιστο ποσοστό 40% επί της συνολικής δομήσιμης επιφάνειας της χερσαίας ζώνης.
“Ελικοδρόμιο”.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκεμε το άρθρο 48 παρ.2 Ν.3498/2006,ΦΕΚ Α 230/24.10.2006.
γ .β. Οροι δόμησης: -μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,1 -μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 20% -μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια: 2.000 τ.μ. -μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 7,5 μέτρα, με εξαίρεση το ύψος του πύργου ελέγχου το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι 9,0 μέτρα -ελάχιστη απόσταση από τη γραμμή αιγιαλού: 5,0 μέτρα. “δ. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η αναβάθμιση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων επιτρέπεται σύμφωνα με
τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία περί τουριστικών λιμένων, στο πλαίσιο των οριζομένων στην παρ. 9(γ) του παρόντος άρθρου. Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται επίσης σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία περί τουριστικών λιμένων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.3 Ν.3498/2006,ΦΕΚ Α 230/24.10.2006.
“ε. Η διοίκηση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση του πιο πάνω τουριστικού λιμένα ανατίθεται στην “Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.” (πρώην “Ελληνικά
Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.”), στην οποία παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης του χώρου και για την εκτέλεση των σχετικών έργων. Η λειτουργία του τουριστικού λιμένα διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί τουριστικών λιμένων.”
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.5 Ν.3498/2006, ΦΕΚ Α 230/24.10.2006.
“στ. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ανακαλούνται αυτοδικαίως η 151/12.1.1996 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πειραιά “Παραχώρηση κατά χρήση αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ Υπ. Οικονομικών” και η ΤΥΔ/Φ040/577/3496/6.10.1995 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού “Οριστική Παραχώρηση κατά χρήση έκτασης ζώνης αιγιαλού και παραλίας του χώρου του Σ.Ε.Φ. προς τη Γ.Γ.Α.”, για τα τμήματα της ζώνης αιγιαλού και παραλίας που θα αποτελούν τη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα, όπως καθορίζονται στο πιο πάνω τοπογραφικό διάγραμμα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας στην πιο πάνω έκταση, οι δε σχετικές
εκτάσεις και τα υφιστάμενα επ` αυτών κτίσματα παραχωρούνται για εκμετάλλευση, για τις χρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση 9(γ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 9(ε) του παρόντος. Η “Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.” (πρώην “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.”) θα καταβάλει στο Δημόσιο την αξία των εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην πιο πάνω έκταση.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται η αξία των εγκαταστάσεων αυτών, η διαδικασία, ο τρόπος καταβολής του ανωτέρω ποσού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Παραχωρούνται κατά χρήση στο “Ν.Π.Ι.Δ. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας”: (α) εδαφική έκταση στο Φαληρικό Δέλτα, εμβαδού 22.000 τ.μ., που απεικονίζεται υπό τα στοιχεία α, β, γ, δ, ε, α στο συνοδεύον την παρούσα ρύθμιση υπ` αριθμ. 270Α/25.2.2005 τοπογραφικό διάγραμμα της “Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.” κλίμακας 1:2.000, θεωρημένο από τον Ε.Ο.Τ., του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και (β) εδαφική έκταση στο Μικρολίμανο του Νομού Πειραιώς συνολικού εμβαδού 9.114 τ.μ., ήτοι εκτάσεις υπ` αρ. 1 εμβαδού 3.351 τ.μ. και υπ` αρ. 2 εμβαδού 5.763 τ.μ. που απεικονίζονται υπό τα στοιχεία α, β, γ, δ, α η πρώτη και υπό τα στοιχεία β, ε, ζ, η, θ, γ, β η δεύτερη στο συνοδεύον την παρούσα ρύθμιση υπ` αριθμ. 339/3.5.2006 τοπογραφικό διάγραμμα της “Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.” κλίμακας 1:500, θεωρημένο από τον Ε.Ο.Τ., του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διοίκηση και διαχείριση των ανωτέρω εκτάσεων είχε ανατεθεί στην “Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.” δυνάμει της υπ` αρ. 166/5.11.1968 ΠΥΣ σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ΄ Συντακτικής Πράξης και των άρθρων 12 έως 23 του ν. 2636/1998, όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 9 και 10 του ν. 2837/2000 και από το άρθρο 5 του ν. 3270/2004.
Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο παραχωρήσεις κατά χρήση από την “Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.” στο “Ν.Π.Ι.Δ. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας” γίνονται
για όσο χρόνο η πρώτη έχει τη διοίκηση και διαχείριση αυτών και αποτελούν τη συνολική αποζημίωση της “Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.” προς το “Ν.Π.Ι.Δ. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας” αναδρομικά και για όσο χρόνο η πρώτη έχει τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του τουριστικού λιμένα του Σ.Ε.Φ..”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρ.48 Ν.3498/2006, ΦΕΚ Α 230/24.10.2006.
ζ. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του Ν.2725/1997 δεν έχουν εφαρμογή στον τουριστικό λιμένα της παρούσας παραγράφου.

10. Η παράγραφος 12του άρθρου 10του Ν. 2947/2001 αντικαθίσταται ως εξής: “12.α. Στον κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Γρηγ. Λαμπράκη, Κλεάνθους, ανώνυμου πεζοδρόμου και Παπαηλιάκη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης καταργείται ο προβλεπόμενος χώρος Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Τούμπας και καθορίζεται χώρος πρασίνου, καταργείται τμήμα χώρου πρασίνου και καθορίζεται περίγραμμα κτιρίου Δημοτικού Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας με στοιχεία Α Β Γ Δ Ε l Η Θ Α, όπως φαίνεται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1 :500, που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω κτιρίου καθορίζονται ως εξής: -συντελεστής δόμησης: 1,7 υπολογιζόμενος στην επιφάνεια του καθοριζόμενου περιγράμματος -ποσοστό κάλυψης: 100% του κόκκινου περιγράμματος -μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 11 μέτρα. β. Στον κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Κλεάνθους, ανώνυμου πεζοδρόμου, Διδασκάλου Αδαμίδου και Γρ. Λαμπράκη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης καθορίζεται περίγραμμα κτιρίου Δημοτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με στοιχεία “Κ/Λ/Μ`Ι/, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω κτιρίου καθορίζονται ως εξής: -συντελεστής δόμησης: 2 υπολογιζόμενος στην επιφάνεια του καθοριζόμενου περιγράμματος, -ποσοστό κάλυψης: 100% του κόκκινου περιγράμματος, -μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 6 μέτρα. γ. Εντός του παραπάνω χώρου διασφαλίζεται η κίνηση των πεζών από υπέργεια κατασκευή (ράμπα) που συνδέει την οδό Αδαμίδου με το Πολιτιστικό Κέντρο, καταργείται ο ανώνυμος πεζόδρομος στα όρια του ναού και καθορίζεται θέση και διάταξη των κτιριακών δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν κλειστό κολυμβητήριο, προπονητήριο, γραφεία και χώρους υποστήριξής τους, με στοιχεία Ν`Ξ΄Ο`Π΄Ρ`Σ`Τ΄Υ΄Ν΄, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα με τους παρακάτω όρους δόμησης: -συντελεστής δόμησης: 1, -ποσοστό κάλυΨης: 100% του κόκκινου περιγράμματος, -μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 6 μέτρα από τη στάθμη του εδάφους. δ. Ανακαλείται η απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης 41481/117/1980 (ΦΕΚ 248 Δ`/8.5.1991), για την οποία και συντάχθηκε η υπ` αριθμ. 6482/22.7.1993 Πράξη Τακτοποιήσεως και Αναλογισμού Αποζημίωσης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης για τα ακίνητα τα κείμενα στη θέση” Αλάνα” της Άνω Τούμπας, στα τμήματα των ιδιοκτησιών, για τα οποία δεν έγινε εμπρόθεσμη καταβολή της δικαστικά καθορισμένης αποζημίωσης. Δεν ανακαλείται η απαλλοτρίωση για τα τμήματα με τα στοιχεία: α) 23-24-25-26-23 μ.τ. 204, β) 23-26-36-37-41-23 μ.τ. 674, γ) 13-14-15-16-13 μ.τ. 209, δ) 8-9-10-11-8 μ.τ. 96, ε) 5-6-7-8-5 μ.τ. 8, στ) 3-4-5-6-3 μ.τ. 81, ζ) 1-1-3-4-1 μ.τ. 19, η) 14-19-20-14 μ.τ. 2 της παραπάνω πράξης τακτοποίησης για τα οποία παρακατατέθηκε η αποζημίωση. ε. Κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση για σκοπό δημόσιας ωφέλειας, για το Ολυμπιακό έργο ανοικτού κολυμβητηρίου -προπονητηρίου -γραφείων -χώρου υποστήριξης αθλητικών εγκαταστάσεων, εντός ρυμοτομικού σχεδίου, το οποίο και τροποποιείται με το παρόν άρθρο, αποχαρακτηριζόμενου του κοινόχρηστου χώρου και χαρακτηριζόμενου ως χώρου πολλαπλών χρήσεων στην τοποθεσία “Αλάνα” της Άνω Τούμπας στην κτηματική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης, έκτασης συνολικού εμβαδού τ.μ. 15119, που διαιρείται σε δύο τμήματα το Β.Δ. τμήμα εμβαδού τ.μ. 8946 και το Ν.Α. τμήμα εμβαδού τ.μ. 6173. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύσσεται για τα ιδανικά ποσοστά συγκυριότητας που δεν ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία είναι στο πρώτο τμήμα 546,667δ και το δεύτερο τμήμα 230,20 δ ή όσα και εάν είναι Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκταση του εν λόγω ακινήτου απεικονίζεται στο από 25 lουνίου 2002 κτηματολογικό διάγραμμα και κτηματολογικό πίνακα υπό στοιχεία ε-Β- Ε-Ζ-Σ-ο-γ-β-α-δ-π-ρ-ζ -ε θεωρήθηκε από τον Προ`ϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοσίων `Εργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απαλλοτριούμενη έκταση προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι αναγραφόμενοι ως εικαζόμενοι ιδιοκτήτες στα παραπάνω κτηματολογικά στοιχεία. στ. Η δαπάνη της παραπάνω απαλλοτρίωσης θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2002 με αριθμό 2002 ΕΠ10800011. ζ. Οι περιβαλλοντικοί όροι του παραπάνω έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. 30/3024/2.8.2002 απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. η. Για την κήρυξη της παρούσας απαλλοτρίωσης δεν απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων του Ν. 2882/2001 “Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων” (ΦΕΚ 17 Α). θ. Οι διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τα έργα τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 των άρθρων 6, 7, 8, 9,10 και 13του Ν. 2730/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ιδία ως προς τα θέματα της προδικασίας και της διαδικασίας προσδιορισμού της τιμής μονάδας αποζημίωσης, της συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, της αναγνώρισης δικαιούχων και της αποβολής ιδιοκτητών, νομέων και κατόχων, εφαρμόζονται ανάλογα στην απαλλοτρίωση της παρούσας παραγράφου.”

11. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2947/2001 μετά τις λέξεις “η παραπάνω περιοχή” προστίθενται οι λέξεις “τροποποιείται το εγκεκριμένο σχέδιο” και στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθενται οι λέξεις “καθώς και των εγκαταστάσεων της περίπτωσης 1Ο της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος”.

12. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2730/1999, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2947/2001, μετά τη φράση “ή την τέλεση Ολυμπιακού αγωνίσματος” προστίθεται η φράση “ή άλλων Ολυμπιακών εκδηλώσεων”. β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίmωσης β` της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2730/1999 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: “Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης και η έφεση δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.”

13. Στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. μπορούν να καταβάλλονται επιχορηγήσεις από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους για τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού δημόσιου συμφέροντος μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Aνάπτυξης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου και μνημονεύονται ειδικά οι λόγοι γενικού δημόσιου συμφέροντος που δικαιολογούν την καταβολή των σχετικών ποσών

Σχετικό:.ΥΑ Δ5ΗΛ/Β/Φ67/8900/2005 (ΦΕΚ Β΄ 688) περί επιχορήγησης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.”, ως Τελικού Δικαιούχου του Μέτρου 6.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, για την διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος με την υλοποίηση έργων απαραίτητων για τη λειτουργία του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ).

14. Στο τέλος του άρθρου 37 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α`), προστίθεται παράγραφος 9, που έχει ως εξής: “9. Στους αλλοδαπούς εκτός Ευρωπαϊκής `Ενωσης που απασχολούνται στη διοργάνωση και τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 χορηγείται άδεια παραμονής, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας. Ο τρόπος απασχόλησης των παραπάνω αλλοδαπών και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού.”

15.α. Στο τέταρτο εδάφιο της περίmωσης γ` της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 2912/2001 (ΦΕΚ 94 Α) ο αριθμός δέκα (10) αντικαθίσταται από τον αριθμό είκοσι (20). β. Η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων 2004 του Υπουργείου Πολιτισμού πέραν των αρμοδιοτήτων της, που προβλέπονται ρητά στις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που διέπουν τη συγκρότηση και λειτουργία της, μπορεί να λαμβάνει και κάθε άλλο μέτρο και πρωτοβουλία που είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της στο πλαίσιο των αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού της Ολυμπιακής Προετοιμασίας. (γ. Στο προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων 2004 του Υπουργείου Πολιτισμο με κάθε είδους σχέση εργασίας, με εξαίρεση το ωρομίσθιο προσωπικό, καταβάλλεται ειδική πρόσθετη αμοιβή, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού και μπορεί να βαρύνει και τον ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α` και β` της επόμενης παραγράφου του παρόντος εφαρμόζονται και για τις αποδοχές των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων του Υπουργείου Πολιτισμού).
Σχετικό:Το εδάφιο γ` ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.3 άρθρ.34 Ν.3342/2005, ΦΕΚ Α 131/6.6.2005

16. α. Στην έννοια του όρου “αποδοχές” των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων `Εργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων `Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων “Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων `Εργων Μελέτης και Κατασκευής Ολυμπιακών `Εργων” (Ε.Υ.Δ.Ε./ Ο.Ε. 2004) και “Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων `Εργων για τη μελέτη και κατασκευή Ειδικών Συγκοινωνιακών `Εργων του Λεκανοπεδίου Αττικής” (Ε.Υ.Δ.Ε./Ε.Σ.Ε.Α.) και στην Ε.Υ.Δ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού “Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων `Εργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων” (Ε. Υ.Δ.Ε./ΑΟΕΕ), περιλαμβάνεται και η ειδική πρόσθετη αμοιβή που καταβάλλεται στους υπαλλήλους αυτούς σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων με αριθμ. πρωτ. 2/83370/0022/11.12.2000 (ΦΕΚ 1567 Β) και 2/1926/0022/ 2.3.2001 (ΦΕΚ 282 Β) και Οικονομικών και Πολιτισμού με αριθμ. πρωτ. 2/4458/0022/6.3.2001 (ΦΕΚ 342 Β), που εκδόθηκαν κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 11.β του άρθρου 4 του Ν. 2819/2000. β. Κάθε άλλη αποζημίωση που χορηγείται στο ανωτέρω προσωπικό για προσφορά εργασίας εκτός των κυρίων καθηκόντων τους, αποτελεί πρόσθετη παροχή ή απολαβή. γ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή από 1.1.2001 έως 31.12.2004.

17. Ξενοδοχεία που βρίσκονται στο Νομό Αττικής, κατηγορίας Β` τάξης ή κατώτερων αυτής, μπορεί να επιδοτηθούν για τον εκσυγχρονισμό των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων τους, καθώς και την ανακαίνιση των όψεών τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη μίσθωση δωματίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Για την επιδότηση απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον ξενοδόχο, η οποία θα συνοδεύεται από την έγγραφη γνώμη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της `Ενωσης Ξενοδόχων Αττικής. “Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 31η Ιανουαρίου 2004.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.16 άρθρ.8 Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
Αν ο ξενοδόχος είναι μισθωτής του ξενοδοχείου, απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη. Προϋπόθεση για την επιδότηση του προηγούμενου εδαφίου είναι η προηγούμενη ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός ενός δωματίου -υπόδειγμα και ενός δωματίου προσβάσιμου σε άτομα με αναπηρίες -υπόδειγμα, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την όμοια ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό των υπόλοιπων δωματίων του ξενοδοχείου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.16 άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
Η έγκριση του δωματίου υπόδειγμα θα γίνεται από τον Ε. Ο. Τ. Η επιδότηση θα ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά δωμάτιο. Αν ο ξενοδόχος δεν έχει ολοκληρώσει τον εκσυγχρονισμό των δωματίων μέχρι την “31 Αυγούστου 2004″ υποχρεούται να επιστρέψει τη ληφθείσα προκαταβολή.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.16 άρθρ.8 Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α 302/24.12.2003, και στη συνέχεια με την παρ.11 άρθρ.8 Ν.3270/2004, ΦΕΚ Α 187/11.10.2004.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Aνάπτυξης” που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο φορέας της επιδότησης, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος καταβολής της επιδότησης, το ύψος της προκαταβολής στον επιχειρηματία ξενοδόχο, τα στοιχεία, πέραν του αριθμού των προς ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό δωματίων, καθώς και των προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρίες δωματίων που πρέπει να περιλαμβάνει η τεχνική έκθεση του Ε.Ο.Τ., η διαδικασία και ο τρόπος βεβαίωσης του ποσού της τυχόν επιστροφής της ληφθείσας προκαταβολής από τον ξενοδόχο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.16 άρθρ.8 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
Σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης προσβασιμότητας, τούτο πρέπει να αιτιολογείται στην παραπάνω έκθεση του Ε.Ο.Τ.

Σχετικό: παρ.8 άρθρ.52 Ν.3105/2003,ΦΕΚ Α 29/10.2.2003

18. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.” μπορεί, εν όψει των ιδιαίτερων αναγκών της για την υλοποίηση των τουριστικών έργων και επενδύσεων που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να προσλάβει μέχρι δεκαπέντε (15) ειδικούς συνεργάτες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που διαρκεί μέχρι το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ύστερα από προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης. Στην προκήρυξη καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής, εφαρμοζομένων των διατάξεων της περιπτώσεως γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Ν. 2912/2000 (ΦΕΚ 94 Α΄).

19. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α΄), εφαρμόζονται αναλόγως και για τη λύση μισθώσεων ή τη λύση οποιασδήποτε άλλης συμβατικής ή εξωσυμβατικής σχέ σης, σε ακίνητα που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη της Αττικής συμπεριλαμβανομένων και των ακτών, τη διοίκηση και διαχείριση των οποίων έχει η “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.”, προκειμένου στα ακίνητα αυτά να γίνουν έργα ανάπλασης και αναβάθμισης εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο καθορισμός των ακινήτων αυτών γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Aνάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Πολιτισμού. Η προειδοποίηση γίνεται από την “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.”, η οποία καταβάλλει και την αποζημίωση που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 2730/1999.

20. Στην “Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.” μπορούν να καταβάλλονται επιχορηγήσεις από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους για την εκτέλεση έργων γενικού δημόσιου συμφέροντος που εξυπηρετούν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Aνάπτυξης και Πολιτισμού καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου και μνημονεύονται ειδικά οι λόγοι γενικού δημόσιου συμφέροντος που δικαιολογούν την καταβολή των σχετικών ποσών.

21. α. Τροποποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Ο.Τ. 111, με τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου και συνοδευτικών εξυπηρετήσεων αυτού, όπως η ρύθμιση αυτή απεικονίζεται σε διάγραμμα κλίμακας 1 :500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β. Για την ανέγερση των πιο πάνω εγκαταστάσεων καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης: -μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 1,00 -κάλυψη: καθορίζεται περίγραμμα κτιρίου, όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή στο συνημμένο διάγραμμα -συντελεστής κατ` όγκον εκμετάλλευσης: 5 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Γ.Ο.Κ.

22. Επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή σκύλων -συνοδών τυφλών στις Ολυμπιακές και Παραολυμπιακές εγκαταστάσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι εισόδου και παραμονής και οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

23. Επιτρέπεται η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Παιανίας Αττικής, η οποία περικλείεται από τα σημεία (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Α), όπως φαίνεται σε διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Αθλητικών Εργων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δη μοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου καθορίζονται ως εξής: α. μέγιστο ποσοστό κάλυψης: τριάντα τοις εκατό 30% β. συντελεστής δόμησης: εξήντα εκατοστά (0.60) γ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: δεκαεπτά μέτρα (17μ.) δ. συντελεστής όγκου: τέσσερα (4,0) ε. ελάχιστη απόσταση των κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου: πέντε μέτρα (5,0 μ.) στ. ελάχιστη απόσταση των βοηθητικών εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου για υπαίθριο υποσταθμό Δ.Ε.Η. και λεβητοστάσιο: δύο μέτρα (2,0 μ.). Πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας απαιτείται η σύνταξη μελέτης για την ομαλή απαγωγή των ομβρίων και την καλή αποστράγγιση του χώρου.

24.α. Μπορεί να επιτρέπεται ονομαστικά η είσοδος και η παραμονή στην Ελλάδα, χωρίς έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης, ανυπότακτων του εξωτερικού, για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εκπαίδευσης και συμμετοχής τους ως εθελοντών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, εντός όμως της χρονικής περιόδου από 1ης lουνίου 2004 μέχρι και της επίσημης ημερομηνίας λήξης των Αγώνων. Η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οι λεπτομέρειες για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ποινική δίωξη των κατά τα ανωτέρω απαλλασσομένων και διατελούντων σε ανυποταξία αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η απαλλαγή του παρόντος άρθρου. β. Στο άρθρο 7 του Ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 2510/1997 (ΦΕΚ 136 Α΄) και με την παρ. 4 του άρθρο ΙΙ 17 του Ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α΄), προστίθεται παράγραφος 27 ως εξής: “27. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ενοπλες Δυνάμεις μέχρι 31.12.2004 των στρατευσίμων των οποίων η, για οποιονδήποτε λόγο, νόμιμη παραμονή εκτός Ενόπλων Δυνάμεων λήγει την 31.12.2003, εφόσον συμμετάσχουν αποδεδειγμένα ως εθελοντές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.” γ.ί. Στους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες χορηγείται ειδική άδεια είκοσι (20) ημερών συνολικά, εφόσον υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και επιλεγούν από την Ο.Ε. “Αθήνα 2004” προκειμένου να συμμετάσχουν, μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, ως εθελοντές στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004, για το χρόνο και τα καθήκοντα που θα καθορίσει για τον καθένα η αρμόδια Ολυμπιακή Επιτροπή. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, θεωρείται δε εξ ολοκλήρου ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζεται στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών, που καθορίζονται με το άρθρο 13 του Ν. 1763/1988. ίί. Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω ανειλημμένης υποχρέωσης, οι υπόχρεοι θα καλούνται για επανακατάταξη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να υπηρετήσουν αναδρομικά όλο το χρονικό διάστημα της χορηγηθείσας ειδικής άδειας. ίίί. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.E.Eθ.A., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας αυτής, οι υποχρεώσεις των αδειούχων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.δ. ί. Στους στρατευσίμους, οι οποίοι θα επιλεγούν από την Ο.Ε. “Αθήνα 2004” και θα συμμετάσχουν αποδεδειγμένα, ως εθελοντές, στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004, θα χορηγείται ειδική άδεια είκοσι (20) ημερών συνολικά, εφόσον καταταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων το αργότερο μέχρι 31.12.2007. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, θεωρείται δε εξ ολοκλήρου ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζεται στα όρια της συνολικής διάρκειας των αδειών, που καθορίζονται με το άρθρο 13 του Ν. 1763/1988. ίί. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.E.EΘ.A., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας αυτής, οι υποχρεώσεις των αδειούχων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Σχετικό:το άρθρο 48 περ.β΄ Ν.4278/2014,ΦΕΚ Α 157/4.8.2014: “Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται:α… β. Με την επιφύλαξη του άρθρου 31, η υποπαράγραφος δ` της παραγράφου 24 του άρθρου 82 του ν. 3057/ 2002 (Α` 239)”.
ε. Οι έφεδροι στην εφεδρεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι και το βαθμό του υπολοχαγού και τον αντίστοιχο βαθμό των λοιπών κλάδων, εφόσον συμμετάσχουν αποδεδειγμένα ως εθελοντές στους Ολυμπιακούς Αγώνεςτου 2004, δύνανται να προαχθούν στον αμέσως επόμενο βαθμό μετά από αίτησή τους. Η προαγωγή αυτή διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανεξάρτητα από τις τιθέμενες, από αυτές, προϋποθέσεις, διατηρουμένης της, μεταξύ των προαγομένων, αρχαιότητας που υφίστατο πριν την προαγωγή τους. Η παραπάνω αίτηση, στην οποία επισυνάπτεται και επί σημη βεβαίωση της Ο.Ε. “Αθήνα 2004” περί της συμμετοχής τους ως εθελοντών, υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους στο Γενικό Επιτελείο του Κλάδου στον οποίο ανήκουν εντός τριμήνου από τη λήξη των Αγώνων.
Άρθρο 83

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000 διαγράφονται οι λέξεις “προβολής εμπορικών και πολιτικών μηνυμάτων σε χειρόγραφη, έντυπη, φωτεινή, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή”.

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000 αντικαθίσταται ως εξής: “Με απόφαση του προϊσταμένου του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης ο οποίος με τη διενέργεια αυτοψίας εκδίδει απόφαση, με την οποία χαρακτηρίζεται αυθαίρετη κάθε υπαίθρια διαφήμιση που τοποθετείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος και διατάσσεται η αφαίρεσή της.”

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: “Σε περίπτωση επανατοποθέτησης των αφαιρούμενων υπαιθρίων διαφημίσεων είτε με την ίδια είτε με άλλη μορφή, η αφαίρεσή τους γίνεται με βάση την αρχική πράξη χαρακτηρισμού αυθαιρέτου και δεν απαιτείται η έκδοση νέας διαπιστωτικής πράξης.”

4.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000, που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 2947/2001, αντικαθίσταται ως εξής: “Υπαίθρια διαφήμιση κατά την έννοια του παρόντος είναι η υπαίθρια και δημόσια προβολή με κάθετρόπο και μέσο μηνυμάτων εμπορικού, πολιτικού, επαγγελματικού χαρακτήρα ή άλλης συναφούς δραστηριότητας κάθε μορφής, όπως επίσης και κάθε επαγγελματική επιγραφή που δεν πληροί τους όρους του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Υπαίθριες διαφημίσεις κατά την παραπάνω έννοια συνιστούν ιδίως οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόμενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφημίσεις μετά των πλαισίων, κάθε είδους υποστηριγμάτων ή άλλων πρόσθετων, σταθερών ή κινητών, κατασκευών που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτησή τους: α) σε κοινόχρηστους, κοινωφελείς, δημόσιους ή δημοτικούς χώρους, β) σε οικόπεδα ή κτίρια, περιλαμβανομένων και των εσωτερικών επιφανειών των κτιρίων (υαλοπινάκων κ.λπ.), οι οποίες είναι προσιτές στην κοινή θέα, γ) σε σταθμούς, αφετηρίες και στάσεις αναμονής επιβατών κάθε είδους μέσων μαζικής μεταφοράς και σε περίπτερα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και Πολιτισμού μπορεί να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένους δημοτικούς χώρους και σε στάσεις αναμονής επιβατών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα σχετικά με τη μορφολογία και την εξωτερική χρήση των περιπτέρων, καθώς και κάθε συναφής και αναγκαία λεπτομέρεια.”

Σχετικό: ΥΑ 61818/6-23.12.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1903).
β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000, που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 2947/2001, προστίθεται εδάφιο ως εξής: ” Επιτρέπεται η σήμανση φαρμακείων με κάθετη πινακίδα στο ισόγειο του κτιρίου και η τοποθέτηση επιγραφών στην πρόσοψη ή τις προσόψεις (μία σε κάθε όψη) κτιρίου που χρησιμοποιείται στο σύνολό του ως ξενοδοχείο, τράπεζα ή δημόσια υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούνται από μεμονωμένα διακριτά στοιχεία και δεν καλύπτουν αρχιτεκτονικά μέλη του κτιρίου.

5. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13του Ν. 2947/2001, προστίθενται εδάφια ως εξής: “Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης στους άξονες των παρακάτω οδών και σε βάθος ενός οικοδομικού τετραγώνου: Βασ. Σοφίας (περιλαμβανομένων και των πλατειών Μαβίλη και Ευαγγελικής Σχολής και του αλσυλλίου Αγ. Ανδρέα), Μιχαλακοπούλου (από την αρχή της οδού και μέχρι το ύψος της οδού Φειδιππίδου), Αλεξάνδρας, Αρδηπού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ηλιουπόλεως (από την αρχή της οδού μέχρι τα όρια του Δήμου Αθηναίων), Βουλιαγμένης (από την αρχή της οδού και μέχρι τα όρια του Δήμου Αθηναίων), Καλλιρόης (από την αρχή της οδού και μέχρι το ύψος της οδού Αμβρ. Φραντζή), Συγγρού (από το ύψος των οδών Χατζηχρήστου και Βούρβαχη μέχρι το ύψος των οδών Ζίννη και Αμβρ. Φραντζή), Αμβρ. Φραντζή (από την οδό Συγγρού μέχρι την οδό Καλιρρόης), Κηφισίας (από την αρχή της οδού και μέχρι τα όρια του Δήμου Αμαρουσίου), Μεσογείων (από την αρχή της οδού και μέχρι τα όρια του Δήμου Αθηναίων), Πατη σίων ή 28ης Οκτωβρίου (από την αρχή της οδού και μέχρι το ύψοςτης οδού Αγίου Μελετίου), Αχαρνών (από την αρχή της οδού και μέχρι το ύψος της οδού Αγίου Μελετίου), Πειραιώς ή Παναγή Τσαλδάρη (από την αρχή της οδού και μέχρι το ύψος της οδού Πέτρου Ράλλη). Το βάθος ενός οικοδομικού τετραγώνου λογίζεται πέραν των πλατειών και αλσυλλίων εκατέρωθεν κάθε οδού. Άδειες για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων, οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου, λήγουν αυτοδικαίως μετά παρέλευση σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

6. Στο άρθρο 2 του Ν. 2833/2000, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 2947/2001, προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:

“12. Αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή αυτού του άρθρου είναι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και κατ` έφεση το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης και εκδικάζεται υποχρεωτικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεσή της. Η απόφαση δημοσιεύεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση. Στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών υπάγονται με το παρόν και όλες οι σχετικές εκκρεμείς δίκες. Ο προσφεύγων υποχρεούται να κοινοποιεί τα δικόγραφα στην “Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.” εντός δύο (2) ημερών από της καταθέσεώς τους στη γραμματεία του Δικαστηρίου. Η παράλειψη κοινοποίησης καθιστά απαράδεκτη κάθε συζήτηση της υπόθεσης. Η “Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.” μπορεί να παρεμβαίνει χωρίς προδικασία με δήλωσή της καταχωρούμενη στα πρακτικά σε κάθε δίκη μεταξύ τρίτων που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

13. Στους κυρίους, τους δικαιούχους και σε όσους μισθώνουν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμεταλλεύονται χώρους υπαίθριας διαφήμισης, ως διαφημιστές ή διαφημιζόμενοι, κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο το ύψος του οποίου ανέρχεται ανά εξάμηνο από τριάντα χιλιάδες (30.000) μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε όσους διατηρούν τις υπαίθριες διαφημίσεις και μετά την αυτοδίκαιη λήξη των αδειών τοποθέτησής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου ανέρχεται ανά εξάμηνο από τριάντα χιλιάδες (30.000) μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Τα ανώτατα και κατώτατα όρια των ανωτέρω προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Πολιτισμού και Οικονομίας και Οικονομικών. Τα πρόστιμα καταλογίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και εισπράπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. `Οταν υπαίτια της παράβασης είναι διαφημιστική εταιρεία κατά της οποίας έχουν ήδη επιβληθεί, τουλάχιστον δύο φορές, πρόστιμα κατά τα προηγούμενα εδάφια, μπορεί να της αφαιρείται από την εκδούσα αρχή η άδεια άσκησης δραστηριότητας εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων προσωρινά μέχρι ένα εξάμηνο. Σε περίπτωση νέας παράβασης η άδεια αφαιρείται οριστικά.

14. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όπως κάθε φορά ισχύει, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και με χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, διπλασιαζομένων των ποινών αυτών σε περίπτωση υποτροπής. Οι Πρόεδροι Δ.Σ. οι εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι Α.Ε., οι διαχειριστές Ε.Π.Ε., καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση των νομικών προσώπων άλλης μορφής, καθώς και δημοτικών επιχειρήσεων, που αναθέτουν διαφημιστικές πράξεις κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου τιμωρούνται ως αυτουργοί, ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου.”

7. Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2946/2001 καταργείται η διαζευκτική πρόταση “ή τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000, όπως κάθε φορά ισχύει.”

8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των παραγράφων 1 και4, η ισχύς των οποίων ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000.
Άρθρο 84
`Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ν.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Α.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ