ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3055 (ΦΕΚ Α΄ 237/10-10-2002)

Κύρωση Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, που υπεγράφηκε στην Αθήνα, στις 16 Μαίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, εφεξής αποκαλούμενα ως “Τα Μέρη”,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τους στόχους και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα την αρχή της απαγόρευσης της χρήσης βίας ή της απειλής της χρήσης βίας στις αμοιβαίες σχέσεις, κατά της εθνικής κυριαρχίας και τις αρχές του απαραβίαστου των συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας, της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών,

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ και τηρώντας τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σύμφωνα με την Τελική Πράξη της Συνδιάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, το Χάρτη των Παρισίων και το Εγγραφο της Βιέννης, καθώς και τα άλλα έγγραφα του ΟΑΣΕ,

ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ επίσης στην εφαρμογή στις διμερείς σχέσεις τους περαιτέρω Μέτρων Εμπιστοσύνης και Ενίσχυσης της Ασφαλείας, σύμφωνα με το έγγραφο διαπραγματεύσεων για τα Μέτρα Εμπιστοσύνης και Ενίσχυσης της Ασφαλείας, που υιοθετήθηκαν στη Βιέννη το 1994,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν διμερή στρατιωτική συνεργασία,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Ο σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι να θεσπίσει συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών στο στρατιωτικό τομέα μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, όπως προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία τους, καθώς και μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα Μέρη θα θεσπίσουν στρατιωτική συνεργασία στη βάση των αρχών της ισότητας και του αμοιβαίου συμφέροντος. Η συνεργασία θα περιλαμβάνει δραστηριότητες μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας, των Γενικών Επιτελείων και των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. Η παρούσα Συμφωνία δεν θα θίγει το δικαίωμα των Μερών να υπογράφουν παρόμοιες συμφωνίες με άλλες χώρες.

ΑΡΘΡΟ 3

ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα Μέρη θα αναπτύξουν αμοιβαία στρατιωτική συνεργασία ιδιαίτερα στους ακόλουθους τομείς:

Ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων

Επιστημονική έρευνα και οικονομοτεχνική συνεργασία

Στρατιωτική εκπαίδευση και εκπαίδευση προσωπικού σε συγκεκριμένους τομείς

Υποστήριξη διοικητικής μέριμνας

Ελεγχος εξοπλισμών και αφοπλισμός θέματα CFE

Επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης

Διαχείριση κρίσεων που προκαλούνται από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές

Στρατιωτική ιατρική Ειδικές υπηρεσίες.

Οι πιο πάνω αναφερόμενοι τομείς μπορούν να επεκτείνονται ή να περιορίζονται με κοινές συμφωνίες των Μερών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παρούσα συνεργασία μπορεί να περιλάβει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Επίσημες επισκέψεις και τακτικές συναντήσεις στο επίπεδο των Υπουργών Άμυνας, των Υφυπουργών, των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων ή άλλων εκπροσώπων των Υπουργείων και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αμοιβαίες προσκλήσεις στις εκθέσεις υλικού και εξοπλισμού και στις στρατιωτικές ασκήσεις, καθώς και συμμετοχή σ` αυτές ή διοργάνωσή τους.

Συμμετοχή σε επίσημες, πολιτιστικές και άλλου είδους δραστηριότητες, οι οποίες οργανώνονται από τα Υπουργεία Άμυνας ή άλλους στρατιωτικούς φορείς.

ΑΡΘΡΟ 5

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά τα Μέρη θα συστήσουν μία Μικτή Επιτροπή η οποία θα συγκροτείται από υψηλόβαθμους αξιωματούχους και εμπειρογνώμονες.

Η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από μέχρι 10 μέλη διοριζόμενα από έκαστο Μέρος.

Προκειμένου να εκπληρώσουν τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα αναπτύσσουν σε ετήσια βάση, το Σχέδιο Συνεργασίας για το επόμενο έτος.

Για να καταρτίσουν το Σχέδιο Συνεργασίας, τα Μέρη θα ανταλλάσσουν προτάσεις με τη μορφή αιτημάτων. Οι προτάσεις θα αποστέλλονται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Το Σχέδιο Συνεργασίας θα περιλαμβάνει:

Την περιγραφή των δραστηριοτήτων.

Τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Τη διάρκεια, τον τόπο και το χρόνο των εν λόγω δραστηριοτήτων. Άλλες απαραίτητες πληροφορίες.

Το Σχέδιο Συνεργασίας θα υπογράφεται από ξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Συμβαλλόμενων Μερών, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

ΑΡΘΡΟ 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

Τα Μέρη θα αναλαμβάνουν τα έξοδα υλοποίησης των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από το Σχέδιο Στρατιωτικής Συνεργασίας στη βάση της αρχής της αμοιβαιότητας. Το επισκεπτόμενο Μέρος αναλαμβάνει τα ακόλουθα: Το κόστος μετάβασης της επιστροφής της αντιπροσωπείας από το σημείο αναχώρησης στον καθορισμένο προορισμό στη χώρα υποδοχής και αντίστροφα. Τα έξοδα που σχετίζονται με την υποδοχή, τη στάθμευση, την ασφάλεια, τη συντήρηση και τον ανεφοδιασμό ειδικών αεροσκαφών που μεταφέρουν τη στρατιωτική αντιπροσωπεία. Τα έξοδα που σχετίζονται με τη μεταφορά ασθενών/τραυματιών στη χώρα τους. Το δεχόμενο Μέρος αναλαμβάνει τα ακόλουθα: Το κόστος της εσωτερικής μεταφοράς των αντιπροσωπειών από το σημείο άφιξης έως την περιοχή των καθορισμένων δραστηριοτήτων, καθώς και τα έξοδα διαμονής και πλήρους διατροφής και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που θα διοργανώνονται Την παροχή πλήρους ιατρικής κάλυψης συμπεριλαμβανομένης και της νοσηλείας. Τα έξοδα που σχετίζονται με την εκπαίδευση σε εξειδικευμένες δραστηριότητες, εφόσον τούτο προβλέπεται από διμερείς συμφωνίες μεταξύ των Μερών.

ΑΡΘΡΟ 7

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που διαπράττεται μέσα στο έδαφος του δεχόμενου Μέρους, το στρατιωτικό και το πολιτικό προσωπικό του επισκεπτόμενου Μέρους θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ποινικών αρχών του τελευταίου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ

Εκαστο Μέρος παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου, σωματικής βλάβης ή ζημιών που μπορούν να συμβούν στο προσωπικό ή στην περιουσία του Μέρους και προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις του προσωπικού του άλλου Μέρους κατά την παροχή υπηρεσιών βάσει των όρων της παρούσας Συμφωνίας. Αξιώσεις μπορούν να εγερθούν μόνο αν η πράξη ή η παράλειψη έλαβε χώρα από πρόθεση ή βαρεία αμέλεια. Σε τέτοια περίπτωση, οι αξιώσεις αποζημιώσεως θα διευθετούνται με απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των Μερών χωρίς προσφυγή στη δικαιοδοσία τρίτου. Σε περίπτωση θανάτου, σωματικής βλάβης ή ζημιών που προκαλούνται σε τρίτους από το προσωπικό των Μερών που ενεργούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα συμφωνούν στην καταβολή αποζημίωσης. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, η υπόθεση θα παραπέμπεται στα αρμόδια Δικαστήρια της χώρας στην οποία συνέβη το ζημιογόνο γεγονός. Σε περίπτωση αξιώσεων κατά μελών του προσωπικού των Μερών προερχομένων από πράξεις ή παραλείψεις που δεν έχουν λάβει χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει των όρων της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα συμφωνούν για την καταβολή αποζημίωσης μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνθήκες της υπόθεσης. Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία ικανοποιητική για τον ζημιωθέντα, η υπόθεση θα υποβάλλεται στα αρμόδια Δικαστήρια της χώρας στην οποία συνέβη το ζημιογόνο γεγονός.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τα Μέρη θα προστατεύουν την ασφάλεια των πληροφοριών και των στοιχείων που λαμβάνονται μέσω διμερών επαφών, συμπεριλαμβανομένων και των εμπιστευτικών στοιχείων, και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Μέρους που παρείχε τις εν λόγω πληροφορίες, καθώς και να μη διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους. Οι προφορικές και γραπτές πληροφορίες και τα στοιχεία από τις διμερείς επαφές θα έχουν τη μεταχείριση που είναι σύμφωνη με την ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία εκάστου Μέρους και δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα επιλύεται απευθείας από τα Μέρη μέσω αμοιβαίων διαπραγματεύσεων και χωρίς προσφυγή σε εξωτερικη δικαιοδοσία.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να προτείνει εγγράφως τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας. Μόλις εγκριθούν από τα δύο Μέρη, οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 12.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΛΥΣΗ

Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής των διπλωματικών διακοινώσεων σχετικά με την ολοκλήρωση των εσωτερικών νομικών διαδικασιών. Εντούτοις, όπου αυτό είναι εφικτό, τα Μέρη θα ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Συμφώνου από την ημερομηνία υπογραφής του.

Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για μία περίοδο πέντε (5) ετών και στη συνέχεια θα ανανεώνεται αυτομάτως για συμπληρωματικές περιόδους πέντε (5) ετών.

Εκαστο Μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία. Η Συμφωνία θα παύσει να ισχύει εξήντα ημέρες από τη λήψη της γνωστοποίησης της καταγγελίας από το άλλο Μέρος.

ΑΡΘΡΟ 13

ΓΛΩΣΣΕΣ

Η παρούσα Συμφωνία έχει συνταχθεί σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, το καθένα από αυτά στην αγγλική, την ελληνική και τη σερβική γλώσσα. Ολα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορών στην ερμηνεία θα υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Μαϊου 2001.

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ

(υπογραφή) (υπογραφή)

ΑΠ.-ΑΘ. Δρ. ΣΛΟΜΠΟΝΤΑΝ

ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΑΠΟΒΙΤΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 παράγραφος πρώτη αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Θεώρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ