ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3054 (ΦΕΚ Α’230 2.10.2002)

Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του νόμου αυτού είναι η ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής της χώρας. Η παροχή υπηρεσιών και κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με τη διύλιση, εμπορία, μεταφορά και αποθήκευση αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων υπόγεται στις διατάξεις του νόμου αυτού και εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον.
Άρθρο 2
Αρχές πετρελαϊκής πολιτικής

Το κράτος χαράσσει την πετρελαϊκή πολιτική της χώρας με σκοπό την προστασία του γενικού συμφέροντος στο πλαίσιο του άρθρου 106 παράγραφοι 1, 2 και 3 του Συντάγματος. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς πετρελαίου και εποπτεύει την τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού. Οι ανάγκες της εθνικής άμυνας και δημόσιας ασφάλειας εξετάζονται ειδικά στο ως άνω πλαίσιο.
Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται χωρίς καμία διόκριση μεταξύ των πολιτών των κρατών -μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ως προς τις συνθήκεςπρομήθειας και διάθεσης πετρελαίου και προϊόντων του.

Σχετικό:το άρθρο 34 παρ.1 Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012,ορίζεται ότι: “Οπου στο ν. 3054/2002 αναφέρεται ο όρος «Αλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα νοείται «Βιορευστά».
Άρθρο 3
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του νόμου αυτού οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:
“1. Πετρελαιοειδή Προί6ντα: Τα πάσης φύσεως προϊόντα της διύλισης του αργού πετρελαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα προϊόντα, όπως αυτά κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία Ι (Ελαφρά κλάσματα):
Βενζίνες Αυτοκινήτων, Καύσιμα Αεροπλάνων (βενζίνη αεροπλάνων, καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης)
Κατηγορία ΙΙ (Μεσαία κλάσματα):
Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης Ντίζελ (gas-oil, diesel-οil), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων (πετρέλαιο κίνησης), Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης Ντίζελ (gas-oil, diesel-oil), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης) και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης Ντίζελ (gas-oil, diesel-oil), που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από καύσιμο κινητήρων ή θέρμανσης, Φωτιστικό Πετρέλαιο, Καύσιμο Αεριωθούμενων τύπου κηροζίνης.
Κατηγορία ΙΙΙ (Βαρέα κλάσματα):
Πετρέλαιο Εξωτερικής Καύσης Μαζούτ (fuel-oil-οil), Απασφαλτωμένο Μαζούτ (vacuum gas-oil).
Κατηγορία IV:
Ασφαλτος.
Κατηγορία V (Υγραέρια-LPG):
Βουτάνιο, Προπάνιο και μίγμα των δύο.
Κατηγορία VI: Νάφθα, πετρελαϊκό κωκ, λιπαντικά
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 άρθρου 19 Ν.4203/2013,ΦΕΚ Α 235/1.12.2013.
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού θεωρούνται επίσης πετρελαιοειδή προϊόντα και τα υγρά και αέρια Βιοκαύσιμα και τα Αλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα που υποκαθιστούν προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου στις αντίστοιχες κατηγορίες και χρήσεις που αναφέρονται ανωτέρω είτε αυτούσια είτε σε μίγμα με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου.”
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 Ν.3423/2005, ΦΕΚ Α 304/13.12.2005.
2. Διύλιση: Η κατεργασία αργού πετρελαίου ή ημικατεργασμένων προϊόντων που πραγματοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή Πετρελαιοειδών Προϊόντων.
3. Διυλιστήριο: Οι ειδικές εγκαταστάσεις στις οποίες πραγματοποιείται η διύλιση. Στο Διυλιστήριο, πέραν των μονάδων επεξεργασίας, περιλαμβάνονται και οι αναγκαίοι αποθηκευτικοί χώροι και οι διευκολύνσεις εισαγωγής και εξαγωγής αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων.
4. Εισαγωγή αργού πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων: Η εισαγωγή αργού Πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελληνική Επικράτεια από τρίτες χώρες,καθώς και η παραλαβή από κράτη -μέλη της Ε.Ε.
5. Εξαγωγή αργού πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων: Η εξαγωγή αργού Πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων από την Ελληνική ΕπικρόΤεια προς τρίτες χώρες, καθώς και η αποστολή προς κράτη -μέλη της Ε.Ε.
«6. Διακίνηση: Η μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων από ένα Διυλιστήριο σε άλλο, από ένα Διυλιστήριο προς εγκαταστάσεις Εμπορίας, από ένα Διυλιστήριο προς εγκαταστάσεις Μεγάλου Τελικού Καταναλωτή από μία εγκατάσταση κατόχου Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων προς Διυλιστήριο ή εγκαταστάσεις Εμπορίας, από εγκαταστάσεις Εμπορίας σε άλλες όμοιες εγκαταστάσεις, από σημείο εγκατάστασης Εισαγωγής προς Διυλιστήριο ή εγκαταστάσεις Εμπορίας ή εγκαταστάσεις κατόχου Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, από εγκαταστάσεις Εμπορίας
ή Διυλιστηρίου ή εγκαταστάσεις κατόχου Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων προς σημεία εγκατάστασης Εξαγωγής, από εγκαταστάσεις Εμπορίας ή Διυλιστηρίου σε εγκαταστάσεις κατόχου Αδειας Λιανικής Εμπορίας ή Τελικού Καταναλωτή που έχει ίδιους αποθηκευτικούς χώρους και από εγκαταστάσεις κατόχων Αδειας Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων προς Τελικούς Καταναλωτές. Η μεταφορά διακρίνεται σε: α) μεταφορά μέσω αγωγού, β) μεταφορά με πλωτό μέσο, γ) οδική μεταφορά με βυτιοφόρο και δ) σιδηροδρομική μεταφορά.”
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 Ν.3423/2005, ΦΕΚ Α 304/13.12.2005
7. Μεταφορέας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων με ένα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 μέσα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την περ.1 της υποπαραγράφου Ι.3. άρθρου πρώτου Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 222/12.11.2012, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη παρ. 4α του άρθρου 19 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25-01-2013), με έναρξη ισχύος την 12/11/2012 όπως ορίζεται στη παρ. 1 του άρθρου 49 του ιδίου νόμου.
8. Αποθήκη Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας: Η αποθηκευτική εγκατάσταση όπου επιτρέπεται να αποθηκεύονται αργό Πετρέλαιο, ημικατεργασμένα Προϊόντα ή Πετρελαιοειδή Προϊόντα, έτσι ώστε να προσμετρώνται στην τήρηση αποθεμότων ασφαλείας.
9. Εμπορία: Η αποθήκευση και διακίνηση, με σκοπό το κέρδος, αργού πετρελαίου ή Πετρελαιοειδών Προϊόντων, τα οποία προέρχονται από Διυλιστήριο ή εγκατάσταση κατόχου Αδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων ή σημείο Εισαγωγής και προορίζονται για σημείο Εξαγωγής ή άλλο Διυλιστήριο, άλλη εγκατάσταση Εμπορίας ή εγκατάσταση Λιανικής Εμπορίας ή εγκατάσταση Τελικού Καταναλωτή με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 Ν.3423/2005, ΦΕΚ Α 304/13.12.2005
10. Λιανική Εμπορία: Η διάθεση με σκοπό το κέρδος Προϊόντων αποκλειστικά σε Τελικούς Καταναλωτές.
11. Εμφιάλωση: Η τοποθέτηση υγραερίων εντός ειδικών φιαλών.
12. Τελική κατανάλωση: Η τελική χρήση των πετρελαιοειδών προϊόντων από καταναλωτές.
13. Τελικοί Καταναλωτές: Οι τελικοί χρήστες των πετρελαιοειδών προϊόντων οι οποίοι διακρίνονται σε:
α. Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές, των οποίων οι ετήσιες καταναλώσεις για αποκλειστικά ίδια χρήση ανά νομικό πρόσωπο υπερβαίνουν τους 150.000 μετρικούς τόνους για Ελαφρά, Μεσοία ή Βαρέα κλάσματα και οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.
β. Τελικούς Καταναλωτές, οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους και οι οποίοι παραλαμβάνουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στους αποθηκευτικούς τους χώρους ή τις δεξαμενές τους.
γ. Τελικούς Καταναλωτές, που δεν διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους και οι οποίοι προμηθεύονται τα πετρελαιοειδή προϊόντα απευθείας από κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας.
14. Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου: Το βιβλίο στο οποίο καταγράφονται όλες οι διακινούμενες ποσότητες αργού πετρελαίου ή και πετρελαιοειδών προϊόντων.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. ΥΑ Α3/5259/2004 (ΦΕΚ Β 1572/2004) “Αντικατάσταση του άρθρου 422 της Αγορανομικής Διάταξης 14/1989 “Διακινητές Πετρελαιοειδών προϊόντων και υποχρεώσεις τους”.
15 «Βιομάζα: το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων (residues) βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους βιομηχανικών δραστηριοτήτων (related industries), συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και των αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων (industrial and municipal waste).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ.1β Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012.
16 Βιοκαύσιμα: τα υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης (for transport), τα οποία παράγονται από βιομάζα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ.1β Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012.
17.Βιορευστά: τα υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς εκτός από κίνηση (not for transport), συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα.»
Σημ.: όπως τροποποιήθηκεμε το άρθρο 21 Ν.3769/2009,ΦΕΚ Α 105, και με το άρθρο 15 παρ.1β Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012.

18. Παραγωγή Bιοκαυσίμων: Η κατεργασία κατάλληλων πρώτων υλών που πραγματοποιείται σε ειδικές εγκαταστάσεις εντός της Ελληνικής Επικράτειας, για την παραγωγή αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.
19. Μονάδα Παραγωγής Bιοκαυσίμων: Οι ειδικές εγκαταστάσεις εντός της Ελληνικής Επικράτειας, στις οποίες πραγματοποιείται η παραγωγή αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων αποθηκευτικών χώρων και συστημάτων διακίνησης.
20. Διάθεση Bιοκαυσίμων: Η παραγωγή ή εισαγωγή ή η εμπορία εντός της Ελληνικής Επικράτειας, αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 5Α.
21. Ενεργειακή Καλλιέργεια: Η καλλιέργεια φυτικών ειδών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, για την παραγωγή κυρίως προϊόντων που θεωρούνται Βιοκαύσιμα η πρώτες ύλες για την παραγωγή Βιοκαυσίμων.
22. Ενεργειακό Περιεχόμενο: Η κατώτερη θερμογόνος δύναμη ενός καυσίμου.
Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 Ν.3423/2005, ΦΕΚ Α 304/13.12.2005
23. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής: όλες οι καΒαρές τιμές εκπομπών C02, CH4 και Ν20 που μπορούν να αποδοθούν στα καύσιμα (περιλαμβανομένων τυχόν συστατικών ανάμειξης) ή στην παρεχόμενη ενέργεια. Σε αυτές περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά στάδια από τη λήψη ή την καλλιέργεια, περιλαμβανομένων των αλλαγών στη χρηοη γης, έως τις μεταφορές και τη διανομή, την επεξεργασία και την καύση, ανεξάρτητα από το στάδιο κατά το οποίο παράγονται.

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 19 παρ.1 Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012.
24. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ενέργειας: η συνολική μάζα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ισοδύναμων με CO? που συνδέονται με το καύσιμο ή με την παρεχόμενη ενέργεια, διαιρούμενη δια του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του καυσίμου ή της παρεχόμενης ενέργειας (το καύσιμο εκφρασμένο στη χαμηλή θερμογόνο δύναμη του),

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 19 παρ.1 Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012.
25. Προμηθευτής: ο φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διέλευση των καυσίμων από σημείο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, εάν δεν οφείλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, κάθε άλλος σχετικός φορέας σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 19 παρ.1 Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012.
Άρθρο 4
Άδειες

1. Η άσκηση των δραστηριοτήτων Διύλισης, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας, Μεταφοράς με Αγωγό πετρελαιοειδών προ ιόντων και Εμφιάλωσης υγραερίων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη άδεια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 Ν.3423/2005, ΦΕΚ Α 304/13.12.2005

2. Οι Άδειες Διύλισης, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Εμπορίας και Μεταφοράς με αγωγό αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προ ιόντων χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 Ν.3423/2005, ΦΕΚ Α 304/13.12.2005
Σχετικό: υποπαρ. Ε.8. της παρ.Ε του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107/9.5.2013

3. Οι Άδειες λιανικής Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και εμφάλωσης υγραερίων χορηγούνται από την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

4. Στην άδεια πρέπει να αναφέρονται:
α. το αντικείμενό της,
β. η χρονική διάρκειά της,
γ. το πρόσωπο στο οποίο χορηγείται,
δ. οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας, η περιγραφή αυτών και της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται,
ε. περιγραφή των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας και της τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας, εφόσoν έχει αυτή την υποχρέωση ο αδειοδοτούμενος,
στ. τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας,
ζ. τα τεχνικά στοιχεία του αγωγού και των συναφών εγκαταστάσεων, εφόσoν πρόκειται για άδεια Μεταφοράς με Αγωγό αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων και το αντικείμενο της μεταφοράς,
η. Υπoχρεώσεις τροφοδοσίας ορισμένων γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας, εφόσoν συντρέχει περίπτωση επιβολής τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου αυτού.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εκδίδεται ο Κανονισμός Αδειών που προβλέπεται στο άρθρο 14 του νόμου αυτού, με τον οποίο ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση κάθε κατηγορίας άδειας των επόμενων άρθρων και οι επί μέρους λεπτομέρειες.

6. Με την προϋπόθεση ότι πληρούνται χωριστά για κάθε άδεια οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται από το νόμο αυτόν και τον Κανονισμό Αδειών, ένα πρόσωπο μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία Άδειες. Αν το ίδιο πρόσωπο κατέχει περισσότερες από μία Άδειες, υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για κάθε δραστηριότητα για την οποία χορηγήθηκε άδεια.

7. Η χορήγηση της άδειας άσκησης των δραστηριοτήτων Διύλισης, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας, Μεταφοράς με Αγωγό και Εμφιάλωσης υγραερίων δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες Άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 Ν.3423/2005, ΦΕΚ Α 304/13.12.2005

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών καθορίζονται λεπτομέρειες για την διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων από τους κατόχους αδειών του παρόντος νόμου.
Σημ.: όπως προστεθεί με την παρ.1 άρθρ.21 Ν.3190/2003,ΦΕΚ Α 249, αντικαταστάθηκε με την περ.2 της υποπαραγράφου Ι.3. άρθρου πρώτου Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 222/12.11.2012.
Σχετικό: ΥΑ Α3/5259/2004 (ΦΕΚ Β 1572/2004)

9.α. Κάθε Αδειοδοτούσα Αρχή τηρεί Μητρώο Αδειών, στο οποίο καταχωρούνται οι Άδειες που χορηγεί. Στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης τηρείται Εθνικό Μητρώο Αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων στο οποίο καταχωρούνται όλες οι Άδειες, καθώς και οι μεταβολές αυτών, περιλαμβανομένων των αδειών του άρθρου 7 παράγραφος 3 και του άρθρου 9 του παρόντος. Οι κατά περίπτωση Αδειοδοτούσες Αρχές υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην ανωτέρω υπηρεσία, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση τους, τις Άδειες που χορηγούν, καθώς και τυχόν μεταβολές τους. Το Υπουργείο Ανάπτυξης τηρεί και ηλεκτρονικό Μητρώο Αδειών, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται ο τρόπος τήρησης του Εθνικού Μητρώου Αδειών πετρελαιοειδών προϊόντων, τα στοιχεία των αδειών που καταχωρούνται σε αυτό, τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.”
Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 31 παρ.1 Ν.3784/2009,ΦΕΚ Α 137/7.8.2009
Άρθρο 5
Άδεια Διύλισης

1. Άδεια Διύλισης χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή άλλης αντίστοιχης μορφής, εφόσoν το νομικό πρόσωπο εδρεύει σε κράτος -μέλος της Ευρωπάικής /Ενωσης.

2. Ο κάτοχος Άδειας Διύλισης μπορεί να διαθέτει πετρελαιοειδή προϊόντα στην εγχώρια αγορά μόνο σε κατόχους Άδειας Εμπορίας, σε Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές, στις`Ενοπλες Δυνάμεις, σε Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες της παραγράφου 10 του άρθρου 7 και σε κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α`, β` και γ` της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας, ο οποίος προμηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα απευθείας από κάτοχο Άδειας Διύλισης, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ή Κοινοπραξίας της παραγράφου 10 του άρθρου 7, οφείλει να υποβάλει σε αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) ότι δεν έχει συνάψει σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας από κάτοχο Άδειας Εμπορίας ούτε φέρει το Σήμα του κατόχου αυτού.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 Ν.3335/2005, ΦΕΚ Α 95/20.4.2005, αντικαταστάθηκε πάλι με τη περ.3 της υποπαρ.ΣΤ2 της παρ.ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85/07/04/2014).

3. Το αργό πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή προϊόντα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα και τα υποπροϊόντα, μπορεί να διακινούνται ή να αποτελούν αντικείμενο εμπορίας μεταξύ κατόχων Άδειας Διύλισης.

4. Ο κάτοχος Άδειας Διύλισης πρέπει να διαθέτει κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους Πετρελαίου και Προϊόντων.
Σχετικό: ΥΑ Α3/5259/2004 (ΦΕΚ Β 1572/2004)

Σχετικό:το άρθρο 34 παρ.1 Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012
Άρθρο 5Α
Αδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων

Σημ.: όπως το άρθρο 5α προστέθηκε με το άρθρο 3 Ν.3423/2005, ΦΕΚ Α 304/13.12.2005
Σχετικό: το άρθρο 8 Ν.3423/2005,ΦΕΚ Α 304/13.12.2005
Σχετικό:με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 της ΥΑ υπ΄αρ. Φ.1643/820/2006 (ΦΕΚ Β΄4

1. Για την άσκηση της δραστηριότητας της Διάθεσης Βιοκαυσίμων απαιτείται Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων. Η άδεια αυτή χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή άλλης αντίστοιχης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4015/2011 (A’ 210) και 4384/2016 (Α’ 78).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας αυτής είναι η κατοχή άδειας λειτουργίας Μονάδας Παραγωγής Βιοκαυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α) ή η ύπαρξη ενεργών συμβάσεων αγοράς αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων από μονάδες παραγωγής τους, εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ.2 Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012 και με την παρ.1 του άρθρου 23 του ν.4447/2016.

2. Ο κάτοχος Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων μπορεί να παράγει ή να εισάγει αυτούσια Βιοκαύσιμα και Αλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα και να διαθέτει αυτά εντός της Ελληνικής Επικράτειας, σε κατόχους Άδειας Διύλισης, Αδειας Εμπορίας κατηγορίας Α και σε Τελικούς Καταναλωτές. Τα υγρά Βιοκαύσιμα που προορίζονται για ανάμιξη με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου διατίθενται μόνο σε κατόχους Αδειας Διύλισης ή Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α.

3. Ο κάτοχος Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους με όγκο τουλάχιστον 100 κυβικά μέτρα για την αποθήκευση αυτούσιων Βιοκαυσίμων και Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

4. Η μεταφορά των βιοκαυσίμων και βιορευστών που διαθέτουν οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων πραγματοποιείται με βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητα ή μισθωμένα.

Ο κάτοχος άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.

Οι κάτοχοι άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των βιοκαυσίμων και βιορευστών τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτόν, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων.

Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση των βιοκαυσίμων και βιορευστών των κατόχων άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας του, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέσων

Σημ.: όπως Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την περ.3 της υποπαραγράφου Ι.3. άρθρου πρώτου Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 222/12.11.2012 τροποποιήθηκε με την παρ.4 εδαφ.α,β της Υποπαρ. Ι άρθρου 3 του ν.4093/2012,τροποποιήθηκε με τη παρ. 4β του άρθρου 19 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25-01-2013), και με το άρθρο 15 του ν.4441/2016
Άρθρο 6
Άδεια εμπορίας

1. Άδεια Εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή άλλης αντίστοιχης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε και με την παρ.2 του άρθρου 23 του ν.4447/2016.

2. Ο κάτοχος Άδειας Εμπορίας μπορεί να διαθέτει Πετρελαιοειδή Προϊόντα απευθείας σε κατόχους Άδειας Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας ή σε Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές ή σε Τελικούς Καταναλωτές που διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους χωρίς διακρίσεις, με απρόσκοπτο τρόπο, εξασφαλίζoντας την ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβόλλοντος και τη διαφάνεια των τιμολογήσεων.

3. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης Ε’ της παραγράφου 4 του παρόντος, η Άδεια Εμπορίας ισχύει για όλη την επικράτεια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε και με την παρ.3 του άρθρου 23 του ν.4447/2016.

4. Για τις κατωτέρω κατηγορίες Προϊόντων χορηγείται χωριστή άδεια κατά κατηγορία ως εξής:
Α. Αδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και αργού πετρελαίου. Στην άδεια αυτή δεν περιλαμβάνεται: η εμπορία ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων, υγραερίων και ασφάλτου, καθώς και η εμπορία των προϊόντων της κατηγορίας VI της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
Β1. Άδεια Εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων.
Β2. Άδεια Εμπορίας αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων.
Γ. Άδεια Εμπορίας υγραερίων.
Δ. Άδεια Εμπορίας ασφάλτου.

Ε. Άδεια Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων για τα νησιά του Αιγαίου, εκτός Κρήτης, Ρόδου και νησιών Αργοσαρωνικού, για όλα τα προϊόντα εκτός υγραερίων, ασφάλτου και καυσίμων αεροσκαφών, σε εταιρείες με αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται σε νησί ή νησιά υπαγόμενα στην παρούσα διάταξη.
Σημ.: όπως η περίπτωση Α αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 27 Ν.4233/2014,ΦΕΚ Α 22/29.1.2014 και με την παρ.4 του άρθρου 23 του ν.4447/2016.

5.Για τη χορήγηση Άδειας Εμπορίας απαιτείται: α. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο ή εγγυητική επιστολή. Το νομικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η Άδεια Εμπορίας πρέπει να ικανοποιεί μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές απαιτήσεις: αα) Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ως ακολούθως: Για την άδεια κατηγορίας Α’, ως εξής:

ββ) Εγγυητική επιστολή, που πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), αναλόγως εφαρμοζομένων, με την οποία ο εκδότης της εγγυάται την καταβολή προς το Ελληνικό Δημόσιο οποιουδήποτε ποσού μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, για την εξόφληση των απαιτήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος του αιτούμενου τη χορήγηση Άδειας Εμπορίας.

γγ) Ειδικά για την άδεια κατηγορίας Δ’, απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. δδ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των υποπεριπτώσεων ββ’ και γγ’ του παρόντος, αναφορικά με τη διάρκεια, το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις κατάπτωσης και τη συμπλήρωση της εγγυητικής επιστολής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 παρ.1 Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167,αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 παρ.6 Ν.4223/2013, ΦΕΚ Α 287/31.12.2013 και με την παρ.5 του άρθρου 23 του ν.4447/2016.

β. Διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων. Ο κάτοχος της Άδειας Εμπορίας οφείλει, καθ’ όλη τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας, να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να είναι ιδιόκτητοι, μισθωμένοι ή να έχουν παραχωρηθεί και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον κάτοχο της Άδειας. Η μίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης πρέπει να αποδεικνύονται εγγράφως. Οι αποθηκευτικοί χώροι χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση της διακίνησης προϊόντων, της τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, καθώς και της τήρησης των εμπορικών αποθεμάτων της παραγράφου 6 περίπτωση Β’ του παρόντος και έχουν την αναγκαία και κατάλληλη δυναμικότητα για την άσκηση της εμπορίας. Οι αποθηκευτικοί χώροι πρέπει να έχουν τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις προδιαγραφές και να διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την ασφαλή αποθήκευση και ομαλή διακίνηση των προϊόντων. Η σύνδεση των αποθηκευτικών χώρων με τους προμηθευτές αυτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο (ιδίως με σύστημα αγωγών, διυλιστήρια, θάλασσα, σιδηροδρομικό δίκτυο, βυτιοφόρα οχήματα).

Οι αποθηκευτικοί χώροι μπορούν να βρίσκονται και εντός χώρου διυλιστηρίου. Οι αποθηκευτικοί χώροι μπορεί να θεωρούνται και αποθήκες τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης εφόσον τηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που η τροφοδοσία των αποθηκευτικών χώρων γίνεται αποκλειστικά με βυτιοφόρα οχήματα, για τα διακινούμενα καύσιμα πρέπει να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι δασμοί και φόροι. Οι αποθηκευτικοί αυτοί χώροι δεν θεωρούνται ως αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

Για χορήγηση ή ανανέωση Άδειας Εμπορίας απαιτείται διαθεσιμότητα ελάχιστου όγκου αποθηκευτικών χώρων, ως ακολούθως:

Για την Άδεια κατηγορίας Α’, ως εξής:

Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων για τις υπόλοιπες κατηγορίες Άδειας Εμπορίας καθορίζεται ως εξής:

Για την Άδεια κατηγορίας Β1: 5.000 κυβικά μέτρα. Για την Άδεια κατηγορίας Β2: 5.000 κυβικά μέτρα. Για την Άδεια κατηγορίας Γ: 500 κυβικά μέτρα. Για την Άδεια κατηγορίας Ε: 1.000 κυβικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων δεν πρέπει να υπολείπεται του αναγκαίου για την τήρηση των προβλεπόμενων, στην παράγραφο 6 περίπτωση Β’ του παρόντος άρθρου, εμπορικών αποθεμάτων.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλούς σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων των εταιρειών Διύλισης, Εμπορίας, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Λιανικής Εμπορίας και Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 παρ.1 Ν.4172/2013,ΦΕΚ Α 167/23.7.2013 και με την παρ.6 του άρθρου 23 του ν.4447/2016.

γ. Διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων (βυτιοφόρων οχημάτων ή πλωτών εφοδιαστικών μέσων) που να μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς και την ομαλή και συνεχή διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται ο κάτοχος της άδειας Εμπορίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τροφοδοσίας γεωγραφικών περιοχών που μπορεί να έχουν επιβληθεί στον κάτοχο της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 14 της παραγράφου 2 του νόμου αυτού.

Τα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια ή σλέπια), ιδιόκτητα και μισθωμένα, πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας Εμπορίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας του, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα των εταιρειών Εμπορίας κατηγορίας Β1 και Β2 πρέπει να φέρουν επιπλέον ειδικά σήματα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπου απαιτείται, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέσων και οι τεχνικές λεπτομέρειες ανά είδος καυσίμου

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 Ν.3897/2010,ΦΕΚ Α 208, και συμπληρωθεί γ΄με την παρ.1 άρθρου 320 Ν.4072/2012,ΦΕΚ Α 86, με την περ.4 της υποπαραγράφου Ι.3. άρθρου πρώτου Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 222/12.11.2012 και με το άρθρο 15 του ν.4441/2016
Σχετικό: υπ` αριθμ.3536/2009, 1731/2011 αποφάσεις ΣΤΕ.
δ. Ειδικά για την Άδεια Εμπορίας υγραερίων: Ο κάτοχος της Άδειας αυτής, εφόσον εμπορεύεται και διακινεί υγραέριο σε φιάλες, οφείλει να έχει στην αποκλειστική κυριότητά του τουλάχιστον 30.000 κατάλληλες επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου οι οποίες φέρουν, με ανεξίτηλο τρόπο, ανεπίδεκτο επέμβασης την επωνυμία και το σήμα του. Ειδικά για την περίπτωση αρχικής χορήγησης Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Γ’ και μέχρι την πρώτη ανανέωση αυτής, ο παραπάνω ελάχιστος αριθμός φιαλών μειώνεται στις 20.000.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.27 Ν.3419/2005, ΦΕΚ Α 297/6.12.2005 και με την παρ.7 του άρθρου 23 του ν.4447/2016.
Σχετικό:Με την υποπαρ.ΣΤ11 της παρ. ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/07/04/2014)

6. Για την εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων στην εγχώρια αγορά οι αποθηκευτικοί χώροι του κατόχου της άδειας εμπορίας, όπως αυτοί αναφέρονται στην άδειά του,πρέπει να πληρούν τα εξής:
Α. Για όλες τις κατηγορίες αδειών:
Να είναι συνδεδεμένοι με ένα ή περισσότερα συστήμα τα εφοδιασμού και φόρτωσης προς διανομή (βυτιοφόρων, σιδηροδρομικών συρμών, αγωγών μεταφοράς ή πλωτών μέσων).
Β. Για όλες τις κατηγορίες αδειών, εκτός των κατηγοριών ιν (ασφάλτου) και ν (υγραερίων):
Να τηρούνται σε αυτούς συνεχώς εμπορικά αποθέματα ίσα τουλάχιστον με ποσοστό 5/365 των ετήσιων πωλήσεων στην εγχώρια αγορά που πραγματοποίησε ο κότοχος Άδειας Εμπορίας κατά το προηγούμενο έτος.
Γ. Για Άδειες κατηγορίας Α, Β 1 και Β2:
α. να χρησιμοποιούνται κάθε φορά για την αποθήκευση προϊόντων δύο τουλάχιστον κατηγοριών από τα Ελαφρά, Μεσαία και Βαρέα κλάσματα και κάθε κατηγορία να μην υπερβαίνει το ποσοστό του 80% του συνόλου του αποθηκευτικού χώρου και
β. να χρησιμοποιούνται αποδεδειγμένα για τροφοδοσία καταναλωτών ή κατόχων Άδειας Λιανικής Εμπορίας της εγχώριας αγοράς σε ποσότητα ίση τουλάχιστον με το 30% των πωλήσεων κάθε έτος στην αγορά της διοικητικής περιφέρειας μέσα στα όρια της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του κατόχου της άδειας. Στην ποσότητα αυτή προσμετρώνται και οι ποσότητες που παραδίδονται σε εγκαταστάσεις μεγάλων καταναλωτών απευθείας με δεξαμενόπλοια και οι ποσότητες που παραδίδονται σε νησιά.

Σημ.: όπως η υποπερίπτωση α` της περ.Γ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και η αρίθμηση «β.» διαγράφηκε από την από την υποπερίπτωση β` με το άρθρο 104 παρ.3 Ν.4172/2013,ΦΕΚ Α 167/23.7.2013 και η περ.Β τροποποιήθηκε με την παρ.8 του άρθρου 23 του ν.4447/2016 ενώ η περ.Γ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.9 του άρθρου 23 του ν.4447/2016

7. Ο κάτοχος άδειας Εμπορίας έχει, σύμφωνα με τους όρους αυτής, την υποχρέωση της ομαλούς και συνεχούς τροφοδοσίας της αγοράς “και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.”,
Σημ.: όπως ηπαρ.7,όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ.2 Ν.3335/2005,ΦΕΚ Α 95 την παρ.1 άρθρου 320 Ν.4072/2012,ΦΕΚ Α 86, αντικαταστάθηκε ως άνω με την περ.5 της υποπαραγράφου Ι.3. του άρθρου πρώτου Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 222/12.11.2012, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη παρ. 4γ του άρθρου 19 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25-01-2013), με έναρξη ισχύος την 12/11/2012 όπως ορίζεται στη παρ. 1 του άρθρου 49 του ιδίου νόμου.

8. Οι κάτοχοι άδειας Εμπορίας μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων) μη κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτό, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων άδειας Εμπορίας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 4δ του άρθρου 19 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25-01-2013), με έναρξη ισχύος την 12/11/2012 όπως ορίζεται στη παρ. 1 του άρθρου 49 του ιδίου νόμου.
Σχετικό:.ΥΑ Α3/5263/2004 (ΦΕΚ Β 1572/2004)

9. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων πωλήσεως ναυτιλιακών καυσίμων είτε απευθείας με τον διαχειριζόμενο το πλοίο είτε με άλλο τρίτο πρόσωπο πουσυνδέεται συμβατικά με αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι η παράδοση των προϊόντων αυτών θα γίνεται στο πλοίο με ευθύνη και με παραστατικά παράδοσης αποκλειστικά των κατόχων Άδειας Εμπορίας, οι οποίοι θα εκδίδουν τα παραστατικά πώλησης είτε προς τον διαχειριζόμενο το πλοίο είτε προς τον τρίτο αντίστοιχα.

10. Ο κάτοχος Άδειας Εμπορίας ασ~του μπορεί να προμηθεύεται απευθείας από τα διυλιστήρια ποσότητα μαζούτ, σε ποσοστό 10% επί της ποσότητας ασφάλτoυ που προμηθεύεται, προκειμένου να την χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες συντήρησης της ασφάλτου. Μέρος της ποσότητας αυτής επιτρέπεται να διαθέτει και στους τελικούς καταναλωτές για τον ίδιο σκοπό.
Σχετικό: ΥΑ Α3/5259/2004 (ΦΕΚ Β 1572/2004)
Σχετικό: Με το άρθρο 34 παρ.1 Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012
Άρθρο 7
`Αδεια Λιανικής Εμπορίας

1. Άδεια Λιανικής Εμπορίας χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες με οποιαδήποτε εταιρική μoρφή. Ειδικά για τα πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίων ως Άδεια Λιανικής Εμπορίας νοείται η άδεια λειτουργίας που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις κείμενες περί αυτών διατάξεις.

2. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους Άδειας Εμπορίας και κατόχους Άδειας Διύλισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται να προβαίνουν στον εκτελωνισμό των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων. Η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας πραγματοποιείται με βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητο ή μισθωμένο. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3, μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτόν, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων Άδειας Λιανικής Εμπορίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκεμε το άρθρο 7 παρ.1 Ν.3335/2005,ΦΕΚ Α 95, και την περ.7 της υποπαραγράφου Ι.3. άρθρου πρώτου Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 222/12.11.2012, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την έναρξη ισχύος της δυνάμει των άρθρων 19 παρ.4ε Β και 49 παρ.1 Ν.4111/2013,ΦΕΚ Α 18, αντικαταστάθηκε πάλι με τη περ.4α της υποπαρ.ΣΤ2 της παρ.ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85/07/04/2014) και με το άρθρο 15 του ν.4441/2016

3. Η Λιανική Εμπορία περιλαμβάνει τις κατωτέρω κατηγορίες για τις οποίες χορηγείται χωριστή άδεια:
α. Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.
β. Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών.
Σχετικό: τα άρθρα 19 παρ.2 και 21 του Ν. 4123/2013 (ΦΕΚ Α` 43/19/02/2013)
Σχετικό: Με την υποπαρ. Ε.8. περ.5 της παρ.Ε του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107/9.5.2013
γ. Άδεια Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, που προορίζεται για καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους. Οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης επιτρέπεται να διαθέτουν και φωτιστικό πετρέλαιο. Το φωτιστικό πετρέλαιο μπορεί να διατίθεται και συσκευασμένο σε δοχεία στους τελικούς καταναλωτές μέσω και άλλων καταστημάτων λιανικής πώλησης.
δ. Άδεια Διανομής εμφιαλωμένoυ υγραερίου το οποίο μπορεί να διατίθεται και μέσω άλλων καταστημάτων λιανικής πώλησης.

4. Ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας, εφόσον τροφοδοτείται αποκλειστικά από έναν κάτοχο άδειας εμπορίας, υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο του πρατηρίου του το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας εμπορίας, άλλως, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της Άδειας Λιανικής Εμπορίας, του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας στην οποία είναι μέλη. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή απόφαση του άρθρου 4 του ν. 4177/2013 (Β`173) καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την καθιέρωση του ειδικού σήματος.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.21 Ν.3190/2003, ΦΕΚ Α 249/30.10.2003, αντικαταστάθηκε με τη περ.4β της υποπαρ.ΣΤ2 της παρ.ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85/07/04/2014).
Σχετικό:.ΥΑ Α3/5263/2004 (ΦΕΚ Β 1572/2004)

5. Ο κότοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας υποχρεούται να προμηθεύει τους Τελικούς Καταναλωτές χωρίς διακρίσεις, με απρόσκοπτο τρόπο, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφάνεια των τιμολογήσεων.

6. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης υποχρεούται σε ομαλή και συνεχή τροφοδοσία της κατανάλωσης ανάλογα με την άδεια του. Επίσης φέρει την ευθύνη, κατά τις διατάξεις παρόντος νόμου αυτού, για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται και προς τούτο εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες άσκησης της Λιανικής Εμπορίας από τον Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Όσοι κατέχουν άδεια Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης και διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προμηθεύονται τα προϊόντα αυτά είτε από εταιρείες εμπορίας με άδεια κατηγορίας Α` είτε από διυλιστήρια είτε από εισαγωγές, εφόσον υπάρχει εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών εκροών. Όσοι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προμηθεύονται τα προϊόντα αυτά είτε από άλλους κατόχους Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτουν τέτοιους χώρους είτε από εταιρείες εμπορίας με άδεια κατηγορίας Α` και από διυλιστήρια. Η έγγραφη σύμβαση προμήθειας που συνάπτουν οι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους υποβάλλεται και θεωρείται στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας εντός δέκα (10) ημερών από τη σύναψη της και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, οι πωλητές λιανικής υποχρεούνται να συνάπτουν άμεσα νέα σύμβαση με άλλο πωλητή χονδρικής – λιανικής ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Ο εκάστοτε κύριος των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.»
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 Ν.4203/2013,ΦΕΚ Α 235/1.12.2013, αντικαταστάθηκε με τη περ. 7 της υποπαρ.ΣΤ2 της παρ.ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85/07/04/2014).

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να προβλέπονται κίνητρο για συγχωνεύσεις επιχεφήσεων κατόχων κατά την Έναρξη ισχύος του νόμου αυτού Άδειας Μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Μεταξύ των κινήτρων μπορεί να προβλέπεται και δυνατότητα χρήσεως από την προκύπτουσα από τη συγχώνευση επιχείρηση περισσότερων του ενός ιδιωτικής χρήσεως βυτιοφόρων οχημάτων, εφόσον οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις διέθεταν αυτά προ της ισχύος του νόμου αυτού.

8. Οι κάτοχοι Άδειας πρατηρίων υγρών καυσίμων επιτρέπεται να πωλούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτελωνισμένα, τα ακόλουθα πετρελαιοειδή προϊόντα: α) βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης μέσω αντλιών πώλησης σε οχήματα, στο χώρο του πρατηρίου, β) βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και φωτιστικό πετρέλαιο, που προέρχονται από τον αποθηκευτικό χώρο του πρατηρίου και παραδίδονται σε δοχεία ή στους αποθηκευτικούς χώρους των Τελικών Καταναλωτών με βυτιοφόρα οχήματα και γ) εμφιαλωμένο υγραέριο για οικιακή χρήση, δ) άλλα προϊόντα, εφόσον κατέχουν σχετική άδεια.
“ε) τα προϊόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` και β` σε μίγμα με το αντίστοιχο συμβατό Βιοκαύσιμο ή Άλλο Ανανεώσιμο Καύσιμο, καθώς και τα αυτούσια Βιοκαύσιμα ή Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα.”
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.2 Ν.3335/2005,ΦΕΚ Α 95/20.4.2005 και η περ.ε΄αυτής προστέθηκε με το άρθρο 4 Ν.3423/2005,ΦΕΚ Α 304/13.12.2005

9. Πρατήρια που είναι εγκατεστημένα κατά μήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόμων δεν επιτρέπεται να διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή της παρογράφου αυτής.
Σημ.: όπως ηπαρ.9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με τη περ. 8 της υποπαρ.ΣΤ2 της παρ.ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85/07/04/2014).

10. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας μπορούν να ιδρύουν, κατά τις κείμενες διατάξεις, Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες, οι οποίοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τα οποία παρέχει ο παρών νόμος στους κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας. Στους Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή στις Κοινοπραξίες χορηγείται άδεια από τον Υπουργό Ανάπτυξης για την προμήθεια πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα Διυλιστήρια της χώρας ή από Εισαγωγή, εφόσον τα Προϊόντα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την τροφοδοσία των μελών τους και εφόσον κανένα από τα μέλη τους δεν προμηθεύεται, με βάση αποκλειστική σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας Εμπορίας ή δεν φέρει το Σήμα του κατόχου αυτού. «Οι Προμηθευτικοί αυτοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από τις Άδειες Λειτουργίας των πρατηρίων που είναι μέλη του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας, εφόσον έχουν εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών εκροών σε αυτούς.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.2 Ν.3335/2005,ΦΕΚ Α 95/20.4.2005.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη περ. 5 της υποπαρ.ΣΤ2 της παρ.ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85/07/04/2014).
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 παρ.7 Ν.4203/2013, ΦΕΚ Α 235/1.11.2013.
Σχετικό: Με την υποπαρ. Ε.8. περ.7 της παρ.Ε του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107/9.5.2013

11. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α`, β` της παραγράφου 3 και γ` κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 7, μπορούν να πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων, εφόσον τα προϊόντα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την προμήθεια των πρατηρίων τους και τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις Εισαγωγές, του Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 12 για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας και εφόσον είναι εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών εκροών.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.2 Ν.3335/2005,ΦΕΚ Α 95/20.4.2005.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη περ. 6 της υποπαρ.ΣΤ2 της παρ.ΣΤ του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85/07/04/2014).
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.ΥΑ Α3/5263/2004 (ΦΕΚ Β 1572/2004) “Διοικητικές κυρώσεις για: α) παράνομη διακίνηση και εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων, β) παραβάσεις υποχρεώσεων ανάρτησης ειδικού σήματος”.
Σχετικό: ΥΑ Α3/5259/2004 (ΦΕΚ Β 1572/2004)
Άρθρο 8
`Άδεια Μεταφοράς με Αγωγό

1. Mεταφορά αργού Πετρελαίου ή Προϊόντων με αγωγό, εκτός των αγωγών που αποτελούν λειτουργικό μέρος εγκαταστάσεων Διύλισης ή εγκαταστάσεων Εμπορίας,στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διασυνδέσεις εγκαταστάσεων Διύλισης με εγκαταστάσεις Εμπορίας, επιτρέπεται μόνο σε νομικά πρόσωπα που τους έχει χορηγηθεί Άδεια Μεταφοράς με Αγωγό.

2. Για την κατασκευή και λειτουργία αγωγών μεταφοράς αργού Πετρελαίου και Πετρελαιοειδών Προϊόντων απαιτούνται Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 159 Α/).

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλούς κατασκευής και λειτουργίας των αγωγών μεταφορός αργώ Πετρελαίου και Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Μέχρι τη θέση σε ισχύ των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων εφαρμόζονται οι ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισμοί.

4. Οι διατάξεις των όρθρων 4 και 5 του Ν. 1929/1991 (ΦΕΚ 19 Α/), καθώς και η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ27 Α) εφαρμόζονται αναλόγως και για την εγκατάσταση και λειτουργία αγωγών μεταφοράς αργού Πετρελαίου και Πετρελαιοειδών Προϊόντων.
Σχετικό:Με την υποπαρ. Ε.8. της παρ.Ε του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107/9.5.2013
Άρθρο 9
Εμφιάλωση υγραερίων

1. Η εμφιάλωση υγραερίων επιτρέπεται μόνον σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Εμφιάλωσης.

2. Οι κάτοχοι Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίων επιτρέπεται να διενεργούν εμφιαλώσεις μόνο για τους κατόχους Άδειας Εμπορίας υγραερίων και να γεμίζουν επαναπληρούμενες φιάλες αποκλειστικά και μόνο ιδιοκτησίας των κατόχων Άδειας Εμπορίας υγραερίων με τους οποίους συμβάλλονται. Για το σκοπό της εμφιάλωσης οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας υγραερίων εφοδιάζουν με υγραέριο και φιάλες ιδιοκτησίας τους τους κατ6χους Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίων με τους οποίους συμβάλλονται και έχουν αποκλειστικά το δικαίωμα και την ευθύνη της ασφαλούς διακίνησης προς τους τελικούς πωλητές. Οι κάτοχοι Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίων απαγορεύεται να εμφιαλώvoυν ή να διαθέτουν υγραέριο χύμα (μη συσκευασμένο) ή σε φιάλες για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, οι οποίοι δεν έχουν Άδεια Εμπορίας υγραερίων.

3. Οι κάτοχοι Άδειας Πρατηρίου Υγραερίου Κίνησης δεν επιτρέπεται να εμφιαλώνουν υγραέριο σε φιάλες οικιακής ή εμπορικής χρήσης.
Σχετικό: Με την υποπαρ. Ε.8. περ.6 της παρ.Ε του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107/9.5.2013 ορίζεται ότι: “Επαναφέρονται οι ακόλουθες διοικητικές άδειες αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: 6. Αδεια εμφιάλωσης υγραερίων (άρθρο 9 του ν. 3054/2002)”.
Άρθρο 10
Δικαιώματα χρήσης και πρόσβαση τρίτων

1. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 12, οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης, Άδειας Εμπορίας, Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7, οι Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7 και οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται σε χώρους Διυλιστηρίων ή κατόχων Άδειας Εμπορίας ή Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών, εφόσον οι χώροι αυτοί θεωρούνται Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 Ν.3335/2005,ΦΕΚ Α 95/20.4.2005.

2. Η πρόσβαση στους αποθηκευτικούς χώρους αυτούς γ{νεται έναντι ανταλλάγματος, κατόπιν συμφωνίας που καταρτίζεται ελεύθερα μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του υγιούς ανταγωνισμού. Το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα πιστοποιείται με διακριτό παραστατικό και καλύπτει τις πάσης φύσεως εύλογες δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση των αποθηκευτικών χώρων καιεπιπλέον εύλογο ποσό για την απόσβεση του δεσμευμένου κεφαλαίου του κυρίου του αποθηκευτικΟΟ χώρου, πέραν ευλόγου κέρδους.

3. Οι κάτοχοι Άδειας Μεταφοράς με Αγωγό παρέχουν χρήση και πρόσβαση στον αγωγό στους κατόχους Άδειας Διύλισης ή Εμπορίας έναντι ανταλλάγματος και κατόπιν συμφωνίας μετά από ελεύθερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του υγιώς ανταγωνισμού, χωρίς διάκριση υπέρ των μετόχων τους.

4. Το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα για τη χρήση και πρόσβαση στον αγωγό πιστοποιείται με διακριτό παραστατικό και καλύπτει τις πάσης φύσεως εύλογες δαπάνες για τη λειτουργία και συ~ηση των αγωγών και επιπλέον ένα εύλογο ποσό για την απόσβεση του δεσμευμένου κεφαλαίου του κυρίου του αγωγού, πέραν εύλογου κέρδους.

5. Αγωγοί για τους οποίους συντρέχει περίπτωση κρατικού απορρήτου δεν υπόκεινται σε υπρχρέωση πρόσβασης τρίτων.

6. Νέοι αγωγοί μεταφοράς και νέες αποθήκες εκτός χώρων Διυλιστηρίων και εγκαταστάσεων κατόχων Άδειας Εμπορίας θεωρούνται έργα δημόσιας ωφέλειας. Σχετικά με τη χρήση των εγκαταστάσεων αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι προηγούμενοι παράγραφοι του άρθρου αυτού.

7. Η ΡΑΕ είναι αρμόδια για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, δύναται να επεκτείνει την πρόσβαση τρίτων και σε άλλες υποδομές πέραν των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, όπως στις αποθήκες λειτουργικών αποθεμάτων σε ορισμένες περιοχές της χώρας, εφόσον τούτο καθίσταται αναγκαίο για λόγους προστασίας ή ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού. Για τη διατύπωση της γνώμης της η ΡΑΕ καλεί τον κύριο της υποδομής να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του. Η πρόσβαση στις υποδομές αυτές γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος.
Σημ.: όπως ηπαρ.7 προστέθηκε με το άρθρο 31 παρ.2 Ν.3784/2009,ΦΕΚ Α 137/7.8.2009. Βλ.και παρ.7 του αυτού άρθρου και νόμου.
Άρθρο 11
Τήρηση λογαριασμών από κατόχους αδειών και καταγραφή στοιχείων δραστηριοτήτων

1. Οι κάτοχοι αδειών υποχρεούνται να τηρούν ετήσιους λογαριασμούς χωριστά για κάθε άδεια. Κάτοχοι αδειών, οι οποίοι δεν υποχρεούνται από τις ισχύουσες διατάξεις να δημοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους, οφείλoυν να τηρούν στα γραφεία της έδρας τους αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

2. Ο κάτοχος άδειας τηρεί χωριστά κατά άδεια και προϊόν αναλυτικές καταστάσεις, σε ειδικό “Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου” των ποσοτήτων πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούνται, για τις οποίες πραγματοποίησε εμπορικές πρόξεις, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Αδειών.

3. Οι φορείς, επιχειρήσεις, ιδιώτες ή καθ` οιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι του ενεργειακού τομέα, υποχρεούνται να υποβάλουν στοιχεία και πληροφορίες στις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ιδίως σχετικά με την προμήθεια, τις εισαγωγές, εξαγωγές, τη διακίνηση, παραγωγή, λειτουργία, διαχείριση, αποθήκευση, τιμολόγηση, διάθεση ενεργειακών προϊόντων, καθώς και στατιστικά στοιχεία οικονομικών όρων.
Τα στοιχεία αυτά είναι εμπιστευτικά, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κατάρτιση στατιστικών δελτίων του ενεργειακού τομέα και το γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή προβλέπονται από σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω στοιχείων, το περιεχόμενο τους, η περιοδικότητα υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 παρ.2 Ν.4233/2014,ΦΕΚ Α 22/29.1.2014.

4 Οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης, Διάθεσης Βιοκαυσίμων, Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας, Μεταφοράς με Αγωγό και οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές, των οποίων οι αποθηκευτικοί χώροι μπορεί να προσμετρώνται στην υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α) εφαρμόζεται και για τους κατόχους αδειών που χορηγούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 Ν.3423/2005, ΦΕΚ Α 304/13.12.2005

5. Ο Υπουργός Ανόπτυξης ή κατ` εξουσιοδότησή του η Ρυθμιστική ΑΡχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) μπορεί να δημοσιοποιεί στοιχεία τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων και των ανταλλαγμάτων για την τήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας.
Άρθρο 12
Υποχρεώσεις τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας

Σχετικό:παρ.6 του άρθρου 19 του Ν.4123/2013 (ΦΕΚ Α` 43/19/02/2013)

1. Το συνολικό επίπεδο αποθεμάτων πετρελαίου, το οποίο τηρείται προς όφελος της χώρας στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε μόνιμη βάση, για τα προϊόντα των κατηγοριών του άρθρου 3 παράγραφος 1, ή για όσα εξ αυτών επιλέγει με απόφαση του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού, στα πλαίσια και των ενωσιακών ή διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 90 ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4123/2013 (ΦΕΚ Α` 43/19/02/2013).

2. Υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης έχουν ανεξάρτητα από το είδος της άδειας που κατέχουν και αποκλειστικά εντός των πλαισίων αυτής:
α) Όσοι εισάγουν αργό Πετρέλαιο ή ημικατεργασμένα ή πετρελαιοειδή προϊόντα της παραγράφου 1 προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.
β) Οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές που εισάγουν και διατηρούν τα προϊόντα αυτά αποκλειστικά για ίδια κατανάλωση.
Το ύψος του αποθέματος έκτακτης ανάγκης του υπόχρεου ισούται τουλάχιστον με τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε στην εγχώρια αγορά ο υπόχρεος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Το όριο αυτό προκύπτει μετά τη μείωση των ποσοτήτων των αποθεμάτων του υπόχρεου κατά ποσοστό 10%, όπως αναφέρεται στο προτελευταίο εδάφιο του Παραρτήματος II. Το εν λόγω όριο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβανομένων υπόψη των ενωσιακών και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.
Ως καθαρές εισαγωγές του υπόχρεου θεωρείται το αλγεβρικό άθροισμα: (Εισαγωγές μείον εξαγωγές) μείον (Τελικό Απόθεμα μείον Αρχικό Απόθεμα) μείον (Διάθεση στη Διεθνή Ναυσιπλοΐα). Οι ποσότητες, οι οποίες προέρχονται από διακίνηση εκ μέρους άλλου κατόχου αδείας Διύλισης ή Εμπορίας, υπολογίζονται στο αλγεβρικό άθροισμα του κατόχου άδειας ο οποίος τις διακίνησε πρώτος.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.1 του άρθρου 19 του Ν.4123/2013 (ΦΕΚ Α` 43/19/02/2013). Επίσης με το άρθρο 20 παρ.7 του Ν. 4123/2013 (ΦΕΚ Α` 43/19/02/2013)

3. Τα αποθέματα ασφαλείας τηρούνται σε αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Ασυλίας. Οι αποθηκευτικοί χώροι του κατόχου Άδειας Διύλισης μπορεί να θεωρούνται και Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας.
Οι αποθηκευτικοί χώροι των Τελικών Καταναλωτών, εκτός των Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών, δεν θεωρούνται Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Aσυλίας.

4. Στα αποθέματα ασφαλείας μπορούν να προσμετρώνται οι ποσότητες προϊόντων που χρησιμοποιούνται για λειτουργικές ανάγκες των υποχρέων και οι ποσότητες που μεταφέρονται με πλοία τα οποία βρίσκονται εντός του χώρου της Ελληνικής Επικράτειας, με προορισμό να τροφοδοτήσουν εγκαταστάσεις κατόχων Άδειας Διύλισης ή κατόχων Άδειας Εμπορίας που βρ(σκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

5. Οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης, για την υποχρέωσή τους τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, έχουν τη δυνατότητα να φυλάσσουν αποθέματα σε αργό Πετρέλαιo ή ημικατεργασμένα ή Πετρελαιοειδή Προϊόντα.

Σημ.: όπως καταργήθηκε με τη παρ.7 του άρθρου 19 του Ν.4123/2013 (ΦΕΚ Α` 43/19/02/2013).

6. Η αναγωγή του αργού Πετρελαίου και των ημικατεργασμένων προϊόντων σε Πετρελαιοειδή Προϊόντα των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού γίνεται με βάση την παραγωγή Προϊόντων είτε από τον κάτοχο Άδειας Διύλισης είτε για λογαριασμό του από άλλον κάτοχο Άδειας Διύλισης στην Ελλάδα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Ο ίδιος τρόπος αναγωγής ακολουθείται και για τον ανά κατηγορία υπολογισμό των καθαρών εισαγωγών των κατόχων Άδειας Διύλισης.

Σημ.: όπως καταργήθηκε με τη παρ.7 του άρθρου 19 του Ν.4123/2013 (ΦΕΚ Α` 43/19/02/2013).

7. Οι κάτοχοι Αδειας Διύλισης που καλύπτουν μέρος των αναγκών τους από αργό Πετρέλαιο που παράγεται στη χώρα, μπορούν να αφαιρούν τις ποσότητες αυτές από τη συνολική ποσότητα των αποθεμάτων, τα οποία υποχρεούνται να φυλάσσουν κατά το ποσοστό που οι ποσότητες αυτές συμμετέχουν στο σύνολο του διυλιζόμενου Πετρελαίου. Οι αφαιρούμενες αυτές ποσότητες στο σύνολο των κατόχων Άδειας Διύλισης δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 25% της συνολικής κατανάλωσης της χώρας.

Σημ.: όπως καταργήθηκε με τη παρ.7 του άρθρου 19 του Ν.4123/2013 (ΦΕΚ Α` 43/19/02/2013).

8. Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας μπορούν, ύστερα από συμφωνία, να αναθέτουν σε άλλον οικονομικό φορέα με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων, ο οποίος διαθέτει πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, την τήρηση μέρους ή του συνόλου των ποσοτήτων που υποχρεούνται να τηρούν. Η σχετική σύμβαση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι (6) μηνών και να αφορά αποκλειστικά την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του κεντρικού φορέα διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 4123/2013 (Α΄ 43), καταργείται η ελάχιστη διάρκεια των έξι (6) μηνών της σχετικής σύμβασης, εφόσον εκπληρούνται οι σκοποί των άρθρων 1 και 3 παρ. 1 του ν. 4123/2013. Για το αντάλλαγμα που συμφωνείται με τη σύμβαση εκδίδεται ειδικό παραστατικό.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.5 του άρθρου 19 του Ν.4123/2013 (ΦΕΚ Α` 43) και στη συνέχεια με την παρ.6 άρθρου 19 Ν.4203/2013,ΦΕΚ Α 235/1.12.2013,αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 33 Ν.4361/2016,ΦΕΚ Α 10/1.2.2016.

9. Με απόφαση του Υπουργού Ανόπτυξης μπορεί να ορίζεται ανώτατο όριο ανταλλάγματος για την παροχή υπηρεσίας τήρησης αποθέματος ασφαλείας. Κατά τον καθορισμό του ανώτατου αυτού ορίου λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά και χρηματοοικονομικά έξοδα τήρησης του αποθέματος, στα οποία περιλαμβάνεται κέρδος εκείνου που παραχωρεί το χώρο αποθήκευσης.

10. Τον έλεγχο για την τήρηση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και των ειδικών αποθεμάτων άλλων κρατών-μελών που τηρούνται στη χώρα ασκεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εκδίδεται ο Κανονισμός Τήρησης ΑποθεμάτωνΈκτακτης Ανάγκης, ο οποίος περιέχει τους όρους με τους οποίους ασκείται εποπτεία και διενεργείται έλεγχος και κάθε σχετική λεπτομέρεια, ιδίως σχετικά με τα όργανα και τη διαδικασία πιστοποίησης των αποθηκών τήρησης των ανωτέρω αποθεμάτων, τους όρους της φυσικής προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων αυτών, τους όρους αναγνώρισης, λογιστικής διαχείρισης και ελέγχου τους με τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτή η ανά πάσα στιγμή εξακρίβωση τους, τις προϋποθέσεις και τα όρια ως προς τη δυνατότητα διατήρησης εκτός της Ελληνικής Επικράτειας των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, την αλλαγή του φορέα εγκατάστασης, τη μεταβίβαση των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 8, τους όρους πρόσβασης τρίτων σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων και τον καθορισμό του σχετικού ανταλλάγματος, τις μεθόδους υπολογισμού των αποθεμάτων που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και II, την κατάρτιση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση του καταλόγου του άρθρου 6 παράγραφος 1, τις κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων του, στο πλαίσιο των κυρώσεων του άρθρου 18, καθώς και την υποχρέωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών να διαβιβάζουν περιοδικώς στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατάλογο με τις εισαγωγές και εξαγωγές αργού πετρελαίου, και πετρελαιοειδών προϊόντων που πραγματοποίησε κάθε ενδιαφερόμενος, καθώς και το τελικό απόθεμα που τηρούσε.”
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.3 του άρθρου 19 του Ν.4123/2013 (ΦΕΚ Α` 43/19/02/2013)

Σχετικό: το άρθρο 20 παρ.7 του Ν. 4123/2013 (ΦΕΚ Α` 43/19/02/2013)

11. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζoνται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.]
Σημ.: όπως καταργήθηκε με τη παρ.7 του άρθρου 19 του Ν.4123/2013 (ΦΕΚ Α` 43/19/02/2013).
Άρθρο 13
Διαχείριση Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4123/2013 (ΦΕΚ Α` 43/19/02/2013).

Σχετικό:το άρθρο 20 παρ.5 του Ν. 4123/2013 (ΦΕΚ Α` 43/19/02/2013)

1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα με τις εξής αρμοδιότητες:
α. Καταρτίζει και εισηγείται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σχέδιο Μέτρων`Εκτακτης Ανάγκης (Σ.Μ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα, οι οποίες ανακύπτουν στη χώρα ή/και στα πλαίσια των ενωσιακών ή διεθνών υποχρεώσεων της.
β. Εισηγείται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέματα σχετικά με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης και την εφαρμογή του.
γ. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας σε θέματα διάθεσης αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Πετρελαιοειδών Προϊόντων για τη συντονισμένη αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού.
δ. Ελέγχει τους κατόχους αδειών ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής του Σχεδίου ΜέτρωνΈκτακτης Ανάγκης και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής.

2. Η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποτελείται από:
α. Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο.
β. Τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε..
γ. Τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πετρελαϊκής Πολιτικής, Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως οι υπηρεσίες αυτές εκάστοτε διαρθρώνονται στις οικείες διατάξεις.
δ. Εκπροσώπους του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
ε. Εκπρόσωπο κάθε κατόχου άδειας διύλισης και ανά έναν εκπρόσωπο του κλάδου των κατόχων άδειας εμπορίας και λιανικής εμπορίας, ο οποίος υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση κάθε κλάδου.
στ. Τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Διυλιστήρια και στη Χημική Βιομηχανία.

3. Το Σ.Μ.Ε.Α. εγκρίνεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής που συνιστάται και συγκροτείται κατά τις παραγράφους 1 και 2 και συγκαλείται προς τούτο από αυτόν τίθενται σε εφαρμογή ένα ή περισσότερα από τα προβλεπόμενα στο Σ.Μ.Ε.Α. μέτρα έκτακτης ανάγκης και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων αυτών.

4. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Σ.Μ.Ε.Α. η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Αργό Πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τη ρύθμιση και διάθεση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και εποπτεύει την εκτέλεση του σχεδίου και των σχετικών μέτρων.

5. Το Σ.Μ.Ε.Α. περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια αναγνώρισης των σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού, τη σύσταση και συγκρότηση συντονιστικών επιτροπών και οργάνων, τις διαδικασίες και όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής του εφοδιασμού σε διεθνές ή/και τοπικό επίπεδο να διατίθενται ταχέως, αποτελεσματικά και με διαφάνεια το σύνολο ή μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης της χώρας και να περιορίζεται η κατανάλωση, είτε γενικά είτε συγκεκριμένα, ανάλογα με τα αναμενόμενα ελλείμματα εφοδιασμού, μεταξύ άλλων και με την κατά προτεραιότητα διανομή πετρελαιοειδών προϊόντων σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών. Περιλαμβάνει επίσης τις κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση στα μέτρα έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο των κυρώσεων του άρθρου 18 και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει το οικείο μέτρο έκτακτης ανάγκης.

6. Όταν υπάρχει ισχύουσα διεθνής απόφαση για διάθεση αποθεμάτων που θίγει τη χώρα ή περισσότερα κράτη-μέλη, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 4, μπορεί να χρησιμοποιούνται τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει άμεσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένει τις σχετικές συστάσεις της.

7. Εν απουσία ισχύουσας (effective) διεθνούς απόφασης για τη διάθεση αποθεμάτων αλλά και εφόσον ανακύπτουν δυσχέρειες εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή πετρελαιοειδή προϊόντα στη χώρα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παράλληλα ή ανεξάρτητα από τη θέση σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, με αίτηση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί άμεση διαβούλευση, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπιστώσει τη σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού και να εγκρίνει τη διάθεση του συνόλου ή μέρους των ποσοτήτων των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που προτείνονται για το σκοπό αυτόν.

8. Για την αρχική αντιμετώπιση ιδιαιτέρως επειγουσών περιπτώσεων ή για την αντιμετώπιση τοπικών κρίσεων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 4, είναι δυνατή η διάθεση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, σε ποσότητες που είναι άμεσα απαραίτητες, πέραν του υποχρεωτικού στοιχειώδους επιπέδου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ποσότητα που διατέθηκε.

9. Στις περιπτώσεις εφαρμογής των παραγράφων 6, 7 και 8, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί με απόφαση του να ορίζει προσωρινά τη διατήρηση επιπέδων αποθεμάτων χαμηλότερων από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 3. Στις περιπτώσεις αυτές, η αποκατάσταση των αποθεμάτων, προκειμένου να επανέλθουν στα υποχρεωτικά ελάχιστα επίπεδα, γίνεται με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός ευλόγου προθεσμίας που ορίζεται προς τούτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

10. Μετά τη θέση σε εφαρμογή του Σ.Μ.Ε.Α. τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης ή τα ειδικά αποθέματα που διατηρούνται στην Επικράτεια της χώρας για λογαριασμό άλλων κρατών-μελών εξαιρούνται από την αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση και την κατάσχεση στα χέρια τρίτου.

11. Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης κατά το άρθρο 19 του παρόντος νόμου ενημερώνουν αμελλητί και εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την έναρξη κάθε είδους αναγκαστικής εκτέλεσης σχετικά με τα τηρούμενα από αυτούς αποθέματα έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την έναρξη διαδικασιών θέσης των ιδίων (υπόχρεων) υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και υποβάλλουν στην εν λόγω υπηρεσία όλα τα σχετικά έγγραφα. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής επιφέρει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 6.5 της απόφασης Δ19/Φ11/οικ 13098/25.6.2010 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β`1039/7.7.2010), όπως εκάστοτε ισχύει.

12. Οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αναφέρονται στις παραγράφους 3,6,8 και 9 δημοσιεύονται με κάθε πρόσφορο τρόπο και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Άρθρο 13Α

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 31 παρ.4 Ν.3784/2009,ΦΕΚ Α 137/7.8.2009.Βλ.και παρ.7 του αυτού άρθρου και νόμου.

1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή Παρακολούθησης της Αγοράς Πετρελαιοειδών Προϊόντων, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων του δημοσίου, ιδιωτικού τομέα και των κοινωνικών εταίρων, με σκοπό την κατάρτιση προτάσεων ή/και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικών με τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς, ιδιαίτερα στα εξής θέματα:
α. παρακολούθηση των εξελίξεων στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά,
β. αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση και επικαιροποίησή της,
γ. παρακολούθηση της διαμόρφωσης των τιμών σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας της αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων,
δ. αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των συμμετεχόντων στην αγορά,
ε. αξιολόγηση του επιπέδου του ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά και σχετική εισήγηση στον Υπουργό Ανάπτυξης,
στ. εντοπισμός των αδυναμιών της αγοράς και προτάσεις μέτρων ενίσχυσης της σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Αγοράς Πετρελαιοειδών Προϊόντων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και προεδρεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3. Τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από το όργανο διοίκησης του οικείου φορέα. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης κλάδου ΠΕ, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατόν να προσκαλούνται ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε θέματα σχετικά με το εκάστοτε αντικείμενο συζήτησης της Επιτροπής.
Άρθρο 14
Κανονισμός Αδειών

1. Με απόφαση του Υπουργού Aνάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., θεσπίζεται Κανονισμός Αδειών. Με τον Κανονισμό Αδειών ρυθμίζονται:
α) Το περιεχόμενο της αιτήσεως και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών που προβλέπει ο νόμος αυτός.
β) Τα απαραίτητα στοιχεία κάθε άδειας σύμφωνα με το άρθρο 4 και ο χρόνος διάρκειας αυτής.
γ) Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας στους οποίους περιλαμβάνονται ιδίως οι εξής:
i. η προστασία της εθνικής ασφάλειας,
ii. η ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας ή περιοχών της,
iii. η μέθοδος με την οποία θα εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία της δραστηριότητας που αδειοδοτείται,
iv. η μέθοδος με την οποία θα προστατεύεται το περιβάλλον,
v. το χρονοδιάγραμμα κατασκευών και ο τρόπος οργάνωσης του έργου,
vi. τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αδειοδοτουμένου, όπως είναι οι τεχνικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές δυvατότητές του, καθώς και το ποινικό του μητρώο ή την εκκρεμούσα ποινική του δίωξη,
vii. υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας, όπως η ανάληψη υποχρέωσης τροφοδοσίας ορισμένωv γεωγραφικών περιοχών,
viii. η πραγματοποίηση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας,
ix. η αποδοτική λειτουργία της αγοράς πετρελαίου και η προστασία των καταναλωτών με στόχο την επίτευξη των μικρότερων δυνατών τιμών και της καλύτερης δυνατής ποιότητας των προϊόντων,
x. η προστασία του περιβάλλοντος
xi. ειδικότερα για την Άδεια Λιανικής Εμπορίας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης περιλαμβάνονται επίσης οι ελάχιστες απαιτήσεις σε εταιρικό κεφάλαιo, αποθηκευτικούς χώρους και διαθεσιμότητα βυτιοφόρων οχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των πωλήσεων και τη γεωγραφική διασπορά της διανομής που επιτρέπεται από την άδεια.
δ) Ο τρόπος δημοσιοποιήσεως της αιτήσεως, τα πρόσωπα που δικαιούνται να ασκήσουν προσφυγή κατά της χορηγήσεως άδειας, η διαδικασία άσκησης και εξέτασης της προσφυγής. Επί της προσφυγής αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης.
ε) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με την άδεια.
στ) Ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου από τον Υπουργό Ανάπτυξης της άσκησης των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται με την άδεια.
ζ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τροποποιήσεως, επεκτάσεως και αφαιρέσεως της άδειας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να επιβάλλονται στους κατόχους αδειών του νόμου αυτού πρόσθετες υποχρεώσεις με σκοπό:
α) τη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας προκειμένου να κατοχυρώνεται η ασφάλεια εφοδιασμού, η τακτική παροχή, η ποιότητα, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση του εφοδιασμού στις απομακρυσμένες ή και νησιωτικές περιοχές της χώρας υπό οικονομικά αποδεκτούς όρους. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να είναι σαφείς, διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες.
β) την αντιμετώπιση περιπτώσεων πολέμου ή επιστράτευσης ή άλλων αναγκών που αφορούν στην άμυνα της χώρας ή επειγουσών κοινωνικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να θεσπίζονται ειδικές προδιαγραφές και κίνητρα για πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης, τα οποία θα διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ή διαθέτουν ειδικά ηλεκτρονικά συστήματα για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

4. Ο Υπουργός Ανάπτυξης παρακολουθεί και ελέγχει τη συμμόρφωση των κατόχων αδειών με τους όρους του νόμου αυτού και του Κανονισμού Αδειών.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ανταποδοτικό τέλος για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών και ετήσια ανταποδοτικά τέλη για τη χρήση των αδειών. Τα τέλη αυτά αποτελούν πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 19 του νόμου αυτού.
Άρθρο 15
Γενικές διατάξεις

1. Τα λειτουργικά αποθέματα του κατόχου Άδειας Διύλισης, τα ναυτιλιακά και αεροπορικά καύσιμα, τα πετρελαιοειδή Προϊόντα που θεωρούνται αποθέματα ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 12, εκτός από τα αποθέματα ασφαλείας που τηρούν οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές ή τα πετρελαιοειδή προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή ή που διακινούνται μεταξύ κατόχων Άδειας Διύλισης ή μεταξύ κατόχου Αδειας Διύλισης και κατόχου Άδειας Εμπορίας παραμένουν σε καθεστώς αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων.

2. Η διάθεση προϊόντων στον κάτοχο Άδειας Λιανικής Εμπορίας, στους Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7 ή στον Τελικό Καταναλωτή συνεπάγεται την άρση του καθεστώτος αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων για τα προϊόντα. Η έξοδος των πετρελαιοειδών προϊόντων από το καθεστώς αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων από φορολογικές αποθήκες των κατόχων άδειας διύλισης γίνεται με επιμέλεια, δαπάνες και ευθύνη του αγοραστή.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκεμε το άρθρο 89 Ν.3335/2005,ΦΕΚ Α 95/20.4.2005.

3. Οι εισαγωγές και εξαγωγές Πετρελαίου και Προϊόντων πραγματοποιούνται ελεύθερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 12 χωρίς να απαιτείται άδεια του νόμου αυτού. «εφαρμοζομένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της παραγράφου 8α του παρόντος άρθρου σε όλη τη διάρκεια της διακίνησης εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 320 παρ.3α Ν.4072/2012,ΦΕΚ Α 86/11.4.2012.

4. Οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές επιτρέπεται να πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων, εφόσον αυτά προορίζονται αποκλειστικά για δική τους χρήση και αποθηκεύονται σε δικούς τους αποθηκευτικούς χώρους ή σε χώρους που χρησιμοποιούνται από μεγάλους καταναλωτές.

5.α. Οι Ενοπλες Δυνάμεις μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε Προϊόντα με απευθείας εισαγωγές ή απευθε(ας αγορές από τα Διυλιστήρια ή/και κατόχους Αδειών Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 παρ.8 Ν.4203/2013,ΦΕΚ Α 235/1.11.2013.
β. Οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και οι πάσης φύσεως αγωγοί μεταφοράς καυσίμων των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας εξαιρούνται των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου.

6. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να έχει στην κυριότητά του αποθηκευτικούς χώρους και αγωγούς μεταφοράς.

7. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να παραχωρεί τη χρήση αποθηκευτικών χώρων ή αγωγών μεταφοράς της κυριότητάς του σε τρίτους με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραχώρησης.

8.[α]. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι άδειας που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου αυτού ή από μεταφορείς που δεν έχουν συνάψει σύμβαση μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων με κατόχους αδειών του ίδιου άρθρου. Επίσης, δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από και προς εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ή δεν λειτουργούν νόμιμα. Στα παραστατικά διακίνησης πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης προς την οποία πρόκειται να γίνει η παράδοση.
[β. Στις περιπτώσεις του άρθρου 5Α παράγραφος 4, του άρθρου 6 παράγραφοι 7 και 8 και του άρθρου 7 παράγραφος 2, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων, ο μεταφορέας, στον οποίον ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος και κάτοχος της αντίστοιχης άδειας αναθέτει με σύμβαση τη μεταφορά του προϊόντος, έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα του προϊόντος που διακινεί κατά το στάδιο της μεταφοράς.»]
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την περ.8 της υποπαραγράφου Ι.3. άρθρου πρώτου Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 222/12.11.2012, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη παρ. στ` του άρθρου 19 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25-01-2013)και κατόπιν με την παρ.4 εδαφ.ε περ.7 άρθρου 3 της από 9.11.2012,ΦΕΚ Α 224/12.11.2012.
8α. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από κατόχους άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, με μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικα (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν:
αα) σε εμφανές σημείο, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας Εμπορίας, άδειας Λιανικής Εμπορίας ή Συνεταιρισμού ή Κοινοπραξίας αυτών, ή άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχουν συνάψει σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5γ και 8, του άρθρου 7 παρ. 2 και του άρθρου 5Α παρ. 4 του νόμου αυτού, καθώς και των κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, και
ββ ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπου απαιτείται, καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του ανωτέρω συστήματος, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) και πλωτών εφοδιαστικών μέσων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του συστήματος με το οποίο θα αντλούνται και θα αξιοποιούνται οι πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS) των μεταφορικών μέσων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε και με το άρθρο 15 του ν.4441/2016
β. Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων με βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν:
αα) πιστοποιητικό ADR του βυτιοφόρου και του οδηγού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 35043/2524/1.9.2010 (Β` 1385) όπως ισχύει, καθώς και
ββ) ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα ψηφιακής ταυτότητας του βυτιοφόρου και των ρυμουλκούμενων αυτού, εφόσον υπάρχουν. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήματος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης του ανωτέρω σήματος, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

γ) Στα μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, των κατόχων άδειας Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων, δύναται να εγκατασταθούν ηλεκτρονικά συστήματα διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τη διακίνηση προμετρημένων ποσοτήτων καυσίμου, μέσω σφράγισης των διαμερισμάτων, με δυνατότητα τηλεματικής μεταφοράς δεδομένων, σχετικών με την οποιαδήποτε παρέμβαση κατά τη διακίνηση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όπου απαιτείται, καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης των ανωτέρω συστημάτων, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι συγκεκριμένες κατηγορίες βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.) που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε και με το άρθρο 15 παρ.5 του ν.4441/2016.
δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται τα σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρων αυτοκινήτων που δύναται να έχουν στη κατοχή τους οι εταιρείες που διαθέτουν άδεια Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας και Διάθεσης Βιοκαυσίμων και ιδίως: α) οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας, β) οι όροι και οι περιορισμοί ασκήσεως των δικαιωμάτων που παρέχονται με τις άδειες κυκλοφορίας, γ) η διαδικασία έκδοσης των αδειών, δ) οι αρμόδιες για την έκδοση αρχές και τα υποβαλλόμενα ενώπιον τους δικαιολογητικά και ε) οι μεταβατικές ρυθμίσεις για της ήδη διαθέτουσες άδειες κυκλοφορίας εταιρείες.
Σημ.: όπως είχε προστεθεί με την παρ.3 άρθρου 320 Ν.4072/2012,ΦΕΚ Α 86/11.4.2012, αντικαταστάθηκε με την περ.9 της υποπαραγράφου Ι.3. άρθρου πρώτου Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 222/12.11.2012.

9. Οι αποθηκευτικοί χώροι των κατόχων Άδειας Λιανικής Εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις λειτουργικές ανάγκες της Λιανικής Εμπορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται το σύστημα Kαταμέτρησης που πρέπει να διαθέτουν οι χώροι αυτοί.

10. Οι αποθηκευτικοί χώροι του πρατηρίου δεν υπολογίζονται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.

11. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οι ερευνητικοί ή τεχνολογικοί φορείς της ημεδαπής μπορούν να προμηθεύονται τελικά και ημικατεργασμένα πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους άδειας διύλισης και τελικά πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους άδειας εμπορίας, τα οποία χρησιμοποιούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001, Α` 265).
Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 34 παρ.3 Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012.

12. α υγρά καύσιμα που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ιχνηθετούνται με μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα συγκεκριμένα είδη υγρών καυσίμων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση και ρυθμίζονται τεχνικά ζητήματα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ανά είδος καυσίμου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3γ άρθρου 320 Ν.4072/2012,ΦΕΚ Α 86/11.4.2012,αναριθμήθηκε σε 12 και αντικαταστάθηκε με την περ.10 της υποπαραγράφου Ι.3. άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, ΦΕΚ Α 222/12.11.2012 αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 37 του ν.4409/2016
Άρθρο 15Α
Βιοκαύσιμα και Αλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα

Σημ.: όπως είχε προστεθεί με το άρθρο 6 Ν.3423/2005 και τροποποιηθεί με τον Ν.3653/2008,ΦΕΚ Α 49,αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 Ν.3769/2009,ΦΕΚ Α 105/1.7.2009.

1. Τα Βιοκαύσιμα και τα Αλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002, μπορούν να διατίθενται είτε αυτούσια είτε σε μίγμα με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ), σύμφωνα με το εδάφιο δ` της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 (ΦΕΚ 272 Α). Επιτρέπεται η διάθεση μιγμάτων βιοκαυσίμων με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου με περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα πέραν του ορίου που καθορίζεται στις αποφάσεις του ΑΧΣ, εφόσον οι λοιπές προδιαγραφές των μιγμάτων αυτών βρίσκονται εντός των ορίων των προδιαγραφών, όπως καθορίζονται στις ισχύουσες αποφάσεις του ΑΧΣ για το βιοκαύσιμο ή άλλο ανανεώσιμο καύσιμο και το προϊόν διύλισης αργού πετρελαίου.

2. Η ανάμειξη των αυτούσιων Βιοκαυσίμων ή Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων με τα αντίστοιχα συμβατά προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου πραγματοποιείται με ευθύνη των κατόχων Αδειας Διύλισης ή Αδειας Εμπορίας κατηγορίας Α, στις εγκαταστάσεις τους.

3. Oι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας και άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων υποχρεούνται να αναρτούν ειδική σήμανση στα σημεία πωλήσεων, όταν τα ποσοστά βιοκαυσίμων αναμεμιγμένων με παράγωγα πετρελαιοειδών υπερβαίνουν το 10% κατ` όγκο.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα χαρακτηριστικά της ειδικής σήμανσης και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκεμε το άρθρο 30 Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012.

4. α) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται, κάθε έτος πριν την 30ή Νοεμβρίου, καθορίζεται η προς κατανομή ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ για το επόμενο έτος (περίοδος 1ης Ιανουαρίου -31ης Δεκεμβρίου), καθώς και το ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντιζελ στο μίγμα καυσίμου το οποίο οφείλουν να διασφαλίζουν οι υπόχρεοι της ανάμειξης. Για τον υπολογισμό της ως άνω προς κατανομή ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντιζελ λαμβάνονται υπόψη: αα) το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντιζελ στο πετρέλαιο κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Α.Χ.Ι., αβ) η εκτίμηση κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για το επόμενο έτος.
Με την ίδια απόφαση πραγματοποιείται η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην κατανομή, συγκροτούνται η Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου και η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
β) Η Επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου αποτελείται από δύο εκπροσώπους από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών.
Έργο της Επιτροπής είναι:
βα) ο έλεγχος τυπικής πληρότητας των αιτήσεων συμμετοχής, η αξιολόγηση όσων προκρίνονται στο επόμενο οτάδιο, ο υπολογισμός των κατανεμόμένων ποσοτήτων ανα δικαιούχο της κατανομής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 6 και η σχετική γνωμοδότηση, καθώς και
ββ) η γνωμοδότηση επί ανακατανομών σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις αα` και δδ΄ της περίπτωσης δ` της παραγράφου 7.
γ) Η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από τα Υπουργεία Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Έργο της Επιτροπής αυτής είναι, η γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επί τυχόν αιτήσεων θεραπείας, που υποβάλλονται σε αυτόν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των αποφάσεων της περίπτωσης α και των υποπεριπτώσεων αα, ββ και γγ της περίπτωσης δ` της παραγράφου 7.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ.4 Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012.

5.Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κατανομή είναι η κατοχή Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων.

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών των παρ. 1.Α.στ και 1.Β.στ του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (Β’ 253) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης και κατανομής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ.4 Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012 και με την παρ.10 του άρθρου 23 του ν.4447/2016

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται τα κριτήρια και η μεθοδολογία για την ετήσια κατανομή αυτού σιου βιοντίζελ, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συμμετοχή στην πρόσκληση κατανομής της παραγράφου 4 και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
Τα ανωτέρω κριτήρια περιλαμβάνουν τουλάχιστον πρώτες ύλες από συμβολαιοποιημένες ενεργειακές καλλιέργειες, χρησιμοποιημένα φυτικό έλαια, τηγανέλαια, ζωικά λίπη και βάμβακα σπόρο, που παράγονται στην ελληνική επικράτεια.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ.4 Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012.

7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κάθε έτος πριν την 31η Δεκεμβρίου, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής αξιολόγησης και ελέγχου της παραγράφου 4, καθορίζονται:
αα) οι δικαιούχοι της κατανομής της ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ για το επόμενο έτος και. η αντιστοιχούσα σε αυτούς ποσότητα της ετήσιας κατανομής,
ββ) το ποσοστό συμμετοχής κάθε δικαιούχου στην ετήσιο κατανομή.
γγ) το μηνιαίο χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων αυτούσιου βιοντίζελ ανά δικαιούχο προς τους υπόχρεους της ανάμειξης,
δδ) ειδικότερα θέματα, ιδίως οι εγγυήσεις και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι δικαιούχοι, καθώς και οι σχετικές προθεσμίες για την υποβολή τους, και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
β) Οι δικαιούχοι της κατανομής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια, από την 1η Ιανουαρίου και μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους, τις κατανεμηθείσες σε αυτούς συνολικές ετήσιες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ. και οι υπόχρεοι ανάμειξης να τις παραλαμβάνουν, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση κατανομής της περίπτωσης α`. Ειδικότερες υποχρεώσεις των προσώπων της περίπτωσης αυτής, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων τους, καθορίζονται με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση κατανομής.
γ) Εφόσον αυξηθεί η κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης ως προς τις σχετικές προβλέψεις της κατανάλωσης της περίπτωσης α` της παραγράφου 4, βάσει των οποίων καθορίστηκε η προς κατανομή ετήσια ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, αυξάνεται κατά αντίστοιχο ποσοστό η συνολική κατανεμηθείσα ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή.
Στην περίπτωση αυτή, οι υπόχρεοι ανάμειξης οφείλουν να παραλαμβάνουν, να αναμειγνύουν με πετρέλαιο κίνησης και να διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια τις επιπλέον απαιτούμενες ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ από τους δικαιούχους της κατανομής, αναλογικά και σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην κατανομή, μέχρι συμπλήρωσης του ποσοστού ανάμειξης, όπως αυτό καθορίζεται στην απόφαση της περίπτωσης α` της παραγράφου 4.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δυνατή:
αα) η ανακατανομή των ποσοτήτων και ο επανακαθορισμός των ποσοστών συμμετοχής των δικαιούχων στην κατανομή, σε περίπτωση που αφαιρεθούν, για οποιονδήποτε λόγο, μέρος ή το σύνολο της κατανεμηθείσας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ από δικαιούχο της κατανομής,
ββ) η αύξηση της συνολικής κατανεμηθείσας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή, εφόσον αυξηθεί το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Α.Χ.Σ.,
γγ) η μείωση της συνολικής κατανεμηθείσας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, αναλογικά ανά δικαιούχο κατά το ποσοστό συμμετοχής του στην κατανομή, εφόσον αυτό δικαιολογείται από σημαντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης ως προς τις σχετικές προβλέψεις της παραγράφου 4, η οποία παρατηρείται για εύλογο χρονικό διάστημα και τεκμηριώνεται από τα διαθέσιμα στοιχεία,
δδ) η αποδοχή, εν όλω ή εν μέρει, ή η απόρριψη αιτήσεων θεραπείας της παραγράφου 4 του παρόντος, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους, και η τυχόν ανακατανομή των ποσοτήτων και ο επανακαθορισμός των ποσοστών συμμετοχής των δικαιούχων στην κατανομή.
ε) Σε περίπτωση που η κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης α`, σχετικά με την κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ για το (νέο) έτος Ν, δεν έχει δημοσιευθεί ατην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους Ν-1, (του προηγούμενου του έτους Ν) η περίοδος κατανομής για το έτος Ν-1 παρατείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου αυτού και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής, οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ επιπλέον της κατανομής του έτους Ν-1 που απαιτούνται για το χρονικό διάστημα της παράτασης, παραλαμβάνονται από τους υπόχρεους ανάμειξης εκ των δικαιούχων της κατανομής του έτους Ν-1, με τρόπο ώστε στο τέλος κάθε μήνα:
αα) οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους να είναι ανάλογες με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κατανομή του έτους Ν-1 και
ββ) το ποσοστό ανάμειξης του αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην αγορά να ισούται με το καθοριζόμενο στην απόφαση της περίπτωσης α` της παραγράφου 4.
Στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής συνεχίζουν να ισχύουν τα λοιπά καθοριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση κατανομής του έτους Ν-1,
Οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραδόθηκαν ανα τους δικαιούχους στο χρονικό διάοτημα της παράτασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα περίπτωση, συμψηφίζονται με τις ποσότητες της κατανομής του έτους Ν.
στ) Ειδικά για την κατανομή έτους 2011, η περίοδος κατανομής παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012. Στο χρονικά διάστημα της παράτασης της κατανομής, οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ επιπλέον της κατανομής έτους 2011 που απαιτούνται για το χρονικά διάστημα της παράτασης, παραλαμβάνονται από τους υπόχρεους ανάμειξης εκ των δικαιούχων της κατανομής έτους 2011, με τρόπο ώστε στο τέλος κάθε μήνα:
αα) οι ποοότητες αυτούοιου βιοντίζελ που παραδόθηκαν από τους δικαιούχους να είναι ανάλογες με τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κατανομή έτους 2011 και
ββ) το ποσοστά ανάμειξης του αυτούσιου βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης που διατίθεται στην αγορά να είναι 6,5% κατ` όγκο.
Στο χρονικό διάστημα της παράτασης της κατανομής συνεχίζουν να ισχύουν τα λοιπά καθοριζόμενα στην υπ` αριθμ. Δ1/Α/23603/21.10-2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β` 2432) όπως ισχύει.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ.4 Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012.

Σχετικό: ΥΑ Δ1/Α/25573/10.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2499/18.12.2009)
Σχετικό:ΥΑ ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/12725/18.6.2010 (ΦΕΚ Β΄ 963/30.6.2010)
Σχετικό: ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/15555 (ΦΕΚ Β 1174 4.8.2010)

8. Οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που καθορίζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες προσφέρονται από τους δικαιούχους της κατανομής και προορίζονται για ανάμειξη με πετρέλαιο κίνησης, παραλαμβάνονται υποχρεωτικά, αναμειγνύονται και διατίθενται στην Ελληνική Επικράτεια από: α) κατόχους άδειας διύλισης, β) κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α, εφόσον αυτοί πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαίου κίνησης. Οι τελευταίοι υποχρεούνται να προμηθεύονται ποσότητα αυτούσιου βιοντίζελ από δικαιούχους κατανομής που αντιστοιχεί σε ίδιο ποσοστό ανάμειξης με αυτό που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της ποσότητας που απορροφούν οι κάτοχοι άδειας διύλισης. Ειδικότερες υποχρεώσεις των προσώπων της παραγράφου αυτής, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων τους, καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης κατανομής της παραγράφου 7.
Οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών υποχρεούνται να διαθέτουν τις ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που παραλαμβάνουν, κατά τα ανωτέρω, σε κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α και άδειας λιανικής εμπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 3α του άρθρου 7 και σε Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες αυτών, οι οποίοι υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να διαθέτουν εντός της Ελληνικής Επικράτειας τις ποσότητες αυτές, εφόσον τους παραδίδονται σε μείγμα μέχρι το όριο που καθορίζεται στις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του ΑΧΣ για τις προδιαγραφές του πετρελαίου κίνησης.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να συγκροτούνται μικτά κλιμάκια για τη διενέργεια ελέγχων στους δικαιούχους και υπόχρεους της κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

9. Στους δικαιούχους της παραγράφου 7 και στους υπόχρεους της παραγράφου 8, οι οποίοι δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του παρόντος νόμου.
Στους δικαιούχους της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύναται να επιβληθούν, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την υποτροπή τους και οι ακόλουθες κυρώσεις: α) Μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 7, β) μερική ή ολική ανάκληση της έγκρισης κατανομής του οικείου έτους, γ) απαγόρευση συμμετοχής σε μελλοντικές διαδικασίες κατανομής, δ) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων.

10. Κατά τη χρονική περίοδο 2010 – 2016 διατίθεται ως καύσιμο κίνησης στην Ελληνική Επικράτεια, αυτούσια, σε μείγμα με βενζίνες ή μέσω μετατροπής της σε συστατικά βενζινών, βιοαιθανόλη παραγόμενη κατά προτεραιότητα από ενεργειακές καλλιέργειες, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η παραγόμενη ποσότητα βιοαιθανόλης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, απορροφάται υποχρεωτικά από: α) κατόχους άδειας διύλισης, β) κατόχους άδειας εμπορίας κατηγορίας Α, εφόσον αυτοί πραγματοποιούν εισαγωγές βενζινών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

11. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορούν να καθορίζονται ζητήματα παραγωγής και διάθεσης στην ελληνική επικράτεια, βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην του βιοντίζελ και της βιοαιθανόλης.
Σε κάθε περίπτωση, όποιος έχει λάβει έγκριση κατανομής ποσοτήτων αυτούσιων βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει αυτές εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών θεσπίζεται πλαίσιο για την περαιτέρω προώθηση των βιοκαυσίμων, στην οποία ορίζονται τα προϊόντα αυτούσια ή σε μείγματα, το ποσοστό ανάμειξης, η διαδικασία και τα κίνητρα για την παραγωγή, τη διάθεση και την κατανάλωση τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Με ίδια απόφαση, σε ειδικές περιπτώσεις και πέραν της διαδικασίας των παραγράφων 4-9, είναι δυνατόν να καθορίζεται ελάχιστο υποχρεωτικό ποσοστό ανάμειξης αυτούσιων βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων με τα αντίστοιχα συμβατά προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου, εφόσον αυτό είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.
Άρθρο 15Β
Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Αρθρο 7α της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 περ. 5 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

Σημ.: όπως το άρθρο 15Β προστέθηκε με το άρθρο 31 παρ.1 Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012

1. Για τις ανάγκες του άρθρου αυτού, ως παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια θεωρούνται αυτά τα οποία αφορούν χρήση από τα οδικά οχήματα και μη οδικά κινητά μηχανήματα, τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται, στην θάλασσα.

2. Οι προμηθευτές της παραγράφου 3 καταρτίζουν ετησίως έκθεση για την ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν στην εγχώρια αγορά, παρέχοντας τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το συνολικό όγκο κάθε τύπου παρεχόμενου καυσίμου ή ενέργειας, αναφέροντας τον τόπο αγοράς και την προέλευση του,
β) τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου καθ: όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα ενέργειας και
γ) αναλυτικά συγκριτικά στοιχεία που θα καταδεικνύουν το βαθμό και τρόπο συμμόρφωσης του προς τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει το παρόν άρθρο σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά κύκλο ζωής ανά μονάδα ενέργειας.
Το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, κάθε προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει στην αρχή που θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας επίτευξης των στόχων της παραγράφου 5, την ανωτέρω έκθεση, με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους, κατόπιν επαλήθευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4

3. Υποχρέωση τήρησης των διαλαμβανομένων στην παράγραφο 2 για κάθε έτος αναφοράς και για τις ποσότητες καυσίμων που εκτελωνίζουν οι ίδιοι και διοχετεύουν στην εγχώρια αγορά έχουν οι κάτωθι:
• οι κάτοχοι αδειών εμπορίας κατηγορίας Α` της παραγράφου 4 του άρθρου 6,
• οι κάτοχοι της άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων του άρθρου 5Α,
* οι τελικοί καταναλωτές των υποπεριπτώσεων α` και β` της παραγράφου 13 του άρθρου 3,
* οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 του άρθρου 7,
* οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες της παραγράφου 10 του άρθρου 7.
Οι ανωτέρω εγγράφονται σε ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθευτών, το οποίο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αναρτάται στην ιστοσελίδα του.
Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:
α) μπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω κατηγορίες των υπόχρεων προμηθευτών της παραγράφου αυτής, οι οποίοι και εγγράφονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθευτών,
β) καθορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την τήρηση και την ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Προμηθευτών,
γ) ρυθμίζεται κάθε τεχνικό θέμα σχετικά με τη δομή, τις διαδικασίες κατάρτισης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Προμηθευτών,
δ) ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου,

4. Οι εκθέσεις της παραγράφου 2 επαληθεύονται από κατάλληλα αναγνωρισμένους φορείς,
Η αναγνώριση του φορέα επαλήθευσης, όσον αφορά στην ικανότητα και την τεχνική του επάρκεια γίνεται με τη διαπίστευση του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή άλλο ισότιμο εγκεκριμένο σύστημα διαπίστευσης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαλήθευση των εκθέσεων των Προμηθευτών σχετικά με την ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν στην εγχώρια αγορά.

5. Οι προμηθευτές οφείλουν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια κατά τουλάχιστον 6% και μέχρι 10% έως την 31 η Δεκεμβρίου 2020 σε σύγκριση με Βασικό πρότυπο καυσίμου, το οποίο προκύπτει από μεθοδολογία προσδιοριζόμενη με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με Βάση τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από ορυκτά καύσιμα το 2010.
Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να καθορίζονται ενδιάμεσα ποσοστά μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια, έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι δυνατόν να συμβάλλουν και πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση σε οδικά οχήματα, εάν μπορούν να αποδείξουν ότι μπορούν να μετρούν και να παρακολουθούν καταλλήλως την παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια για χρήση στα οχήματα αυτά.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η μεθοδολογία του υπολογισμού της εν λόγω συμβολής των ηλεκτρικών οδικών οχημάτων, ο μηχανισμός σύνδεσης της ως άνω υποχρέωσης των προμηθευτών με την προαναφερθείσα δυνατότητα των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

6. Για την επίτευξη ενδεικτικού στόχου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2020 επιπλέον της αναφερομένης στην παράγραφο 5 μείωσης 6% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια και μέχρι 4% επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κατωτέρω μέθοδοι για τη κάλυψη του, σε ποσοστό 2% η καθεμία:
α) Παροχή ενέργειας για μεταφορές προς χρήση οε οποιοδήποτε τύπο οδικού οχήματος ή μη οδικού κινητού μηχανήματος (περιλαμβανομένων των πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοίας), σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής ή/και χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας (περιλαμβανομένης της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα) ικανής να μειώσει τις ανά μονάδα ενέργειας εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής του καυσίμου ή της παρεχόμενης ενέργειας,
β) Χρήση πιστωτικών μορίων, τα οποία αγοράζονται διά του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης του Πρωτοκόλλου του Κιότο, δυνάμει των όρων που τίθενται στην κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 54409/2632/27.12.2004 (Β 1931).

7. Ομάδα προμηθευτών μπορεί να επιλέξει να εκπληρώσει από κοινού τις οικείες υποχρεώσεις μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων θερμοκηπίου κύκλου ζωής των παραγράφων 5 και 5. Στην περίπτωση αυτή, για τους σκοπούς των ιδίων ως άνω παραγράφων, η ομάδα προμηθευτών νοείται ως ένας προμηθευτής.
Άρθρο 16
Ποινικές Kυρώσεις

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρου 320 Ν.4072/2012,ΦΕΚ Α 86/11.4.2012.
Σχετικό:.ΥΑ (ΑΝΑΠΤ) Δ2/Φ.5/9477/2003 (Β΄ 709) περί καθορισμού κυρώσεων για παραβάσεις διατάξεων του Ν.3054/2002.

1. Όποιος χωρίς νόμιμη άδεια ή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος 8α περίπτωση α` του νόμου αυτού διυλίζει, αποθηκεύει, εμπορεύεται, διακινεί, παραδίδει, προμηθεύει, εφοδιάζει, εμφιαλώνει ή πωλεί αργό πετρέλαιο ή πετρελαιοειδή ή άλλα ενεργειακά προϊόντα υπό την έννοια του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την περ.11 της υποπαραγράφου Ι.3. άρθρου πρώτου Ν.4093/2012,ΦΕΚ Α 222/12.11.2012.

2. Αν ο υπαίτιος διαπράττει την πράξη της προηγούμενης παραγράφου κατ` εξακολούθηση και η συνολική αξία του αντικειμένου αυτής υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) μέχρι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.

3. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για τις πράξεις των προηγούμενων παραγράφων είναι ανεξάρτητες από τις ποινικές κυρώσεις.
Άρθρο 17
Διοικητικές Kυρώσεις

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 Ν.3335/2005,ΦΕΚ Α 95/20.4.2005.
Σχετικό:.ΥΑ (ΑΝΑΠΤ) Δ2/Φ.5/9477/2003 (Β΄ 709) περί καθορισμού κυρώσεων για παραβάσεις διατάξεων του Ν.3054/2002.

1.α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού, και των κατ` εξουσιοδότηση του εκδιδόμενων κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ. Για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια, ιδίως, η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, ο βαθμός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για την αξιολόγηση της παραβατικής συμπεριφοράς ως υποτροπής, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες εγγραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων. Σε υποτροπή βρίσκεται όποιος μέσα σε τρία χρόνια από την έκδοση της απόφασης, με την οποία επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο ή άλλη κύρωση για κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις, τελεί νέα παράβαση.
β. Με απόφαση του ιδίου Υπουργού μπορούν να κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω παραβάσεις και να καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας ή και κάθε επί μέρους παράβασης εντός των ορίων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα όρια αυτά.
γ. Για την ίδια παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο μόνο από ένα προς τούτο αρμόδιο όργανο κατ` εφαρμογήν των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τυχόν επιβολή δεύτερου προστίμου για την ίδια παράβαση δεν παράγει οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η επιβολή του προστίμου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
δ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε κάθε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος, μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της για το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, να δημοσιοποιεί δια του τύπου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο τις κυρώσεις που επιβάλλονται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος.”
ε «Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος 8α περίπτωση α`, τα μεταφορικά μέσα κατάσχονται άμεσα. Στους ιδιοκτήτες των ανωτέρω μεταφορικών μέσων επιβάλλεται πρόστιμο επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ ανά παράβαση και αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου για διάστημα έξι (6) μηνών.» Σε κάθε περίπτωση υποτροπής εντός μιας τριετίας για την ίδια παράβαση, όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες εγγραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων, το πρόστιμο τριπλασιάζεται. Η επιβολή του προστίμου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Επιπλέον, αφαιρείται το ναυτικό φυλλάδιο του πλοιάρχου ή ανακαλείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα αντίστοιχα για διάστημα έξι (6) μηνών.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.»
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρου 320 Ν.4072/2012,ΦΕΚ Α 86/11.4.2012, τα δε δύο πρώτα εδάφια αυτής αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ. 3 άρθρου 19 Ν.4203/2013,ΦΕΚ Α 235/1.12.2013.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5α άρθρου 34 Ν.3734/2009, ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.

2. Πριν εκδοθεί η απόφαση επιβολής του προστίμου, καλείται από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α΄), το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση της παράβασης για να εκφέρει τις απόψεις του.

3. Η απόφαση με την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του καθ΄ ύλην αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής απαιτείται η καταβολή ποσού ίσου με το 20% του επιβληθέντος προστίμου, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ.

4. Το ένδικο βοήθημα της προηγούμενης παραγράφου εκδικάζεται, κατά προτίμηση, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσής του στη γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Η συζήτηση επιτρέπεται να αναβληθεί, μία μόνο φορά, για σπουδαίο λόγο, σε δικάσιμο που δεν απέχει από την αρχική περισσότερο από έναν (1) μήνα.
Σχετικό: το άρθρο 18 Ν.3335/2005,ΦΕΚ Α 95/20.4.2005

5. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ. 356/1974 ΦΕΚ 90/Α΄) και αποτελούν πόρο σε ποσοστό 50% του Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών του άρθρου 19, ο οποίος αποδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται σε σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

6. Σε περίπτωση που κρίνεται σοβαρή η παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του ή υποτροπής, σύμφωνα με τα κριτήρια του εδαφίου β΄ της προηγούμενης παραγράφου 1, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου να αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η άδεια, να επιβάλλεται αντιστοίχως προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης και να διατάσσεται η προσωρινή ή οριστική σφράγισή της, που διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής. Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία Άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.
Η απόφαση της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

7.α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης διατάσσεται η προσωρινή σφράγιση της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα από μία (1) εβδομάδα έως και έξι (6) μήνες, στις περιπτώσεις παραβάσεων καθ` υποτροπήν που αφορούν στον τύπο και στην ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ` της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α`). Για τον καθορισμό της διάρκειας της προσωρινής σφράγισης λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η συχνότητα και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτή και ο βαθμός υπαιτιότητας του παραβάτη. Για την αξιολόγηση της παράβασης ως καθ` υποτροπήν παραβατικής συμπεριφοράς, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες εγγραφές στο βιβλίο κυρώσεων. Η κατά τα ανωτέρω απόφαση προσωρινής σφράγισης δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται η διαδικασία και ο τρόπος προσωρινής σφράγισης των ανωτέρω εγκαταστάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
β. Τα ΚΕΔΑΚ μπορούν, ανεξάρτητα από τη συχνότητα ή τη βαρύτητα της παράβασης, να προβαίνουν, με αιτιολογημένη απόφαση τους που λαμβάνεται επί τόπου, σε προσωρινή σφράγιση της εγκατάστασης όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής ή όταν η εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Η απόφαση προσωρινής σφράγισης ανακαλείται όταν εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία μετά τη σφράγιση των εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ.5 Ν.3784/2009, ΦΕΚ Α 137/7.8.2009.Βλ.και παρ.7 του αυτού άρθρου και νόμου.

8. Η καταδίκη, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, φυσικών προσώπων που είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εκπροσωπούν εταιρεία κάτοχο άδειας ή που είναι τα ίδια κάτοχοι άδειας από τις προβλεπόμενες στο νόμο αυτόν, για οικονομικό έγκλημα σχετιζόμενο με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (ιδίως λαθρεμπορία, νοθεία, απάτη, αισχροκέρδεια, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, εκβίαση, δωροδοκία), όπως επίσης και για παράβαση του άρθρου 16, συνεπάγεται την υποχρεωτική αφαίρεση της σχετικής άδειας, την οριστική διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης και την οριστική σφράγισή της. Ομοίως, η πιο πάνω καταδίκη επιφέρει την οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, υπό τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου. Η αμετάκλητη καταδίκη για οικονομικό έγκλημα που δεν σχετίζεται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης επιφέρει την έκπτωση του καταδικασθέντος από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ή του εκπροσώπου της εταιρείας, αν πρόκειται για εταιρεία, και την αφαίρεση της άδειας, αν πρόκειται για τον κάτοχο αυτής.

9. Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητα μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης αποτελούν το μέσο τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο διατάσσει τη δήμευσή τους, εκτός αν ο ιδιοκτήτης τους αποδείξει ότι δεν γνώριζε ή δεν όφειλε να γνωρίζει, εν όψει του είδους, του τρόπου και των λοιπών περιστάσεων τέλεσης της πράξης, το σκοπό χρησιμοποίησής τους.
Άρθρο 18
Μηχανισμοί ελέγχoυ και εποπτείας αγοράς

Σημ.: όπως το άρθρο 18 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 19 Ν.3335/2005,ΦΕΚ Α 95/20.4.2005.

1. Συνιστώνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕ.Δ.ΑΚ).

2. Τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ των Υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και από υπαλλήλους των αυτών κατηγοριών των κα τά περίπτωση Γενικών Γραμματειών Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

3. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης τηρείται Μητρώο Ελεγκτών που καταρτίζεται κάθε δεκαοκτώ μήνες. Στο Μητρώο Ελεγκτών εγγράφονται δημόσιοι υπάλληλοι οριζόμενοι ύστερα από πρόταση του αντίστοιχου Υπουργείου, Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η θητεία των ελεγκτών είναι ορισμένης διάρκειας, όχι μεγαλύτερης των δεκαοκτώ μηνών, μετά την πάροδο της οποίας λήγει αυτοδικαίως και δεν επιτρέπεται να παραταθεί. Μετά τη λήξη της θητείας για την οποία ορίστηκε ο υπάλληλος, η εκ νέου εγγραφή του στο Μητρώο Ελεγκτών επιτρέπεται μετά πάροδο τουλάχιστον δεκαοκτώ μηνών από τη λήξη της προηγούμενης θητείας του.

4. Η συγκρότηση των κλιμακίων ελέγχου γίνεται από τους περιλαμβανομένους στο ως άνω Μητρώο με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα κλιμάκια μπορεί να συνεπικουρούνται από τεχνικούς ή άλλους εμπειρογνώμονες ή να υποστηρίζονται στο έργο τους από φορείς και οργανισμούς ειδικής τεχνογνωσίας.

5. Εργο των κλιμακίων είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε εγκαταστάσεις και άλλα μέσα διύλισης, αποθήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης και γενικότερα διακίνησης προϊόντων, καθώς και σε οποιασδήποτε μορφής βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις πιθανολογείται αποθήκευση ή διακίνηση προϊόντων, ιδίως όσον αφορά:
α. τις Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας και των σχετικών πιστοποιητικών και εγγράφων,
β. την τήρηση των όρων που επιβάλλονται για τους κατόχους αδειών του παρόντος νόμου,
γ. τον τύπο και ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων,
δ. όλα τα στοιχεία σχετικά με τη διακίνηση και μεταφορά προϊόντων και των μέσων μεταφορά τους,
ε. τα εμπορικά σήματα που φέρουν τα πρατήρια.

6. Η μη επίδειξη κατά τον έλεγχο των εγγράφων και στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, άλλων ζητούμενων στοιχείων ή η παρεμπόδιση του ελέγχου εξαιτίας της συμπεριφοράς του ελεγχόμενου φορέα ή των οργάνων του τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου αυτού.

7. Αν διαπιστωθεί παράβαση, τα όργανα των κλιμακίων ελέγχου διαβιβάζουν το φάκελο στο όργανο που είναι αρμόδιο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και στον αρμόδιο εισαγγελέα, αν υπάρχει ποινική παράβαση.

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση των Κλιμακίων, τη διαδικασία και τα τεχνικά ζητήματα του ελέγχου, τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων, καθώς και τη συγκρότηση γραμματείας για την υποστήριξη του έργου των Κλιμακίων.

9. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται η αμοιβή των μελών των Κλιμακίων ελέγχου και της Γραμματείας. Η σχετική δαπάνη καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες των κλιμακίων βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Πετρελαιοειδών του άρθρου 19.

10. Το άρθρο 20α του Ν. 1571/1985, όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 9 του Ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α΄), διατηρείται σε ισχύ. Ειδικά ο φυσικoχημικός έλεγχος των πετρελαιοειδών προϊόντων μπορεί να γίνεται για όλη την Ελλάδα και σε πιστοποιημένα εργαστήρια).
Άρθρο 19
Ειδικός Λογαριασμός Πετρελαιοειδών

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για τους σκοπούς του νόμου αυτού, διακρίνεται η χώρα σε γεωγραφικά διαμερίσματα ανάλογα με τις ανάγκες του ομαλού εφοδιασμού της χώρας σε πετρελαιοειδή προϊόντα.

2. Ο ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος με την επωνυμία “Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας”, που συστάθηκε με την υπ` αριθμ. Δ2/Γ/8570/14.4.1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 330 Β΄) κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 16 του Ν. 1571/1985, συνεχίζει να λειτουργεί με τις εξής τροποποιήσεις:
«α. Η ειδική εισφορά ορίζεται σε ποσοστό ένα κόμμα δύο τοις εκατό (1,2%) στην προ εισφορών και φόρων αξία των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν: α) οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας, β) οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με στοιχεία α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 7, γ) οι Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7 και δ) οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές, για τις απευθείας αγορές τους από τους κατόχους Άδειας Διύλισης στη χώρα ή από εισαγωγές τους, εκτός από τα καύσιμα των Ενόπλων Δυνάμεων, τα αεροπορικά καύσιμα, τα καύσιμα της ακτοπλοΐας και της διεθνούς ναυσιπλοΐας.»
«β. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται και εισπράττεται κατά τη διαδικασία του εκτελωνισμού των πετρελαιοειδών προϊόντων και αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού, ο οποίος διατίθεται για την επιδότηση κατόχων Άδειας Εμπορίας που αναλαμμβάνουν την υποχρέωση να καλύπτουν τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή προϊόντα των προβληματικών περιοχών της χώρας, για την κάλυψη κοινωφελών σκοπών, δαπανών μελετών και ερευνών στον τομέα της ενέργειας, δαπανών αποζημίωσης, πέραν των ήδη προβλεπομένων, για μετάβαση εκτός έδρας των υπαλλήλων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, λειτουργικών δαπανών των Κ.Ε.Δ.Α.Κ. και αμοιβών των μελών τους, χρηματοδότησης προγραμμάτων και παροχής κινήτρων που έχουν σχέση με το νόμο αυτόν, ιδίως συγχωνεύσεις εταιρειών, κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς, νέων αποθηκών, δημιουργία πρατηρίων που εφαρμόζουν, με πρωτοποριακό και ιδιαίτερα προβαλλόμενο τρόπο, νέες ηλεκτρονικές και περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες και ποσοστό ύψους 15% της εισφοράς για ετήσια ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραμμάτων των δήμων, στην περιφέρεια των οποίων είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν Διυλιστήρια. Επίσης, το προϊόν του λογαριασμού διατίθεται και για τους σκοπούς της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 1571/1985 (ΦΕΚ 192 Α΄), όπως αυτή έχει προστεθεί με το άρθρο 14 παρ. 5 του Ν. 2289/ 1995 (ΦΕΚ 27 Α΄), καθώς και για χρηματοδότηση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Υγραερίων (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.).»
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 Ν.3335/2005,ΦΕΚ Α 95/20.4.2005.
Σχετικό:ΥΑ Δ2/Γ/666/15.1.-21.1.2004 (ΦΕΚ Β΄ 78).

3. Οι λεπτομέρειες της διάθεσης του λογαριασμού καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με την απόφαση ρυθμίζονται το ύψος της διάθεσης ή της επιδότησης κατά περιοχή και κατά προϊόν και κατά δικαιούχο και σκοπό, ο τρόπος βεβαίωσης και είσπραξης της εισφοράς, η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο διοικητικός και οικονομικός έλεγχος του λογαριασμoύ.

Σχετικό: το άρθρο 34 παρ.1 Ν.4062/2012, ΦΕΚ Α 70/30.3.2012
Άρθρο 20
Τιμές πετρελαιοειδών προϊοντων

Σχετικό: παρ.2 άρθρου 13 Ν.3851/2010,ΦΕΚ Α 85/4.6.2010

1. Οι τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων που διατίθενται στην εγχώρια αγορά διαμορφώνονται σε όλη την επικράτεια της χώρας ελεύθερα από τους ασκούντες την εμπορία των προϊόντων αυτών. Για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού, οι κάτοχοι Αδειας Διύλισης και Αδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τη Ρ.Α.Ε. τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι εργοστασιακές (ex factory) τιμές των πετρελαιοειδών προϊόντων.
“Την αυτή υποχρέωση έχουν και οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών για τις πραγματικές τιμές (στις οποίες περιλαμβάνονται εκπτώσεις και διακανονισμοί πληρωμής) στις οποίες τιμές διαθέτουν τα πετρελαιοειδή προϊόντα στους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας ή στους τελικούς καταναλωτές ανά περιοχή.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 191 Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011.
Ολα τα παραπάνω στοιχεία κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για λόγους άσκησης της πετρελαϊκής πολιτικής. Αν η Ρ.Α.Ε., από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών, καθώς και των στοιχείων που προκύπτουν από τις τιμοληψίες, που διεξάγει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, διαπιστώνει εναρμονισμένες πρακτικές ή άλλες στρεβλώσεις του υγιούς ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α`), όπως ισχύει, διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατόν τα στοιχεία αυτά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται ιδίως η διαδικασία γνωστοποίησης και κοινοποίησης των ανωτέρω στοιχείων, ο τρόπος επεξεργασίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρου 13 Ν.3851/2010,ΦΕΚ Α 85/4.6.2010.
Σχετικό: παρ.2 άρθρου 13 Ν.3851/2010,ΦΕΚ Α 85/4.6.2010

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. επιτρέπεται για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στην οικονομία της χώρας λόγω των υψηλών διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου και των πετρελαιοειδών προϊόντων ή εξαιτίας της αδικαιολόγητης, κατά τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και κατά τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς πετρελαιοειδών, διαμόρφωσης των τιμών των πετρελαιοειδών προϊόντων, να επιβληθούν γενικά ή τοπικά ανώτατες τιμές πώλησης στον καταναλωτή (Α.Τ.Κ) για όλα ή ορισμένα από τα πετρελαιοειδή προϊόντα.
Η ισχύς της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου διαρκεί όσο αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες της αγοράς και πάντως για διάστημα έως δύο (2) μηνών κάθε φορά. Μετά την πάροδο του διμήνου οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης επανεξετάζουν τις συνθήκες και αποφασίζουν για το εάν είναι αναγκαία η διατήρηση σε ισχύ της απόφασης με την οποία επιβλήθηκαν οι ανώτατες τιμές πώλησης.
Σχετικό: το άρθρο 2 περ.6 ΠΔ 64/2014,ΦΕΚ Α 106/5.5.2014

3. Για τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης σύμφωνα με την παρόγραφο 2 λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς και ιδίως:
α. η μεσοσταθμική λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων αυτών στα πρατήρια του λεκανοπεδίου Aττικής ή και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου αναπτύσσεται ικανοποιητικά ο ανταγωνισμός,
β. τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων,
γ. το διαφορικό κόστος μεταφοράς στις διάφορες περιοχές της χώρας και το πρόσθετο κόστος τροφοδοσίας ορισμένων περιοχών στις οποίες επικρατούν για γεωγραφικούς ή συγκοινωνιακούς λόγους ειδικές συνθήκες,
δ. η φορολογική επιβάρυνση των πετρελαιοειδών προϊόντων,
ε. άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές στη διεθνή ή την εγχώρια αγορά.

4. Με την απόφαση για τον καθορισμό ανώτατης τιμής καταναλωτή καθορίζονται ειδικότερα:
α. η εργοστασιακή (ex factory) τιμή των πετρελαιοειδών προϊόντων και τα στοιχεία επί τη βάσει των οποίων αυτή διαμορφώνεται από τα εγχώρια διυλιστήρια. Σε περίπτωση εισαγωγής πετρελαιοειδών προϊόντων σε τιμή μικρότερη από την εργοστασιακή (ex factory), τότε ως τιμή βάσης λαμβάνεται η τιμή εισαγωγής,
β. τα ανώτατα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των πρατηριούxων,
γ. διαφορικό κόστος μεταφοράς στις διάφορες περιοχές της χώρας και το τυχόν πρόσφατο κόστος τροφοδοσίας περιοχών σης οποίες ισχύουν ειδικές γεωγραφικές ή συγκοινωνιακές συνθήκες.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται όταν μεταβάλλεται η εργοστασιακή (ex factory) τιμή ή άλλοι συντελεστές όπως η φορολογική επιβάρυνση, υπολογίζονται αριθμητικά οι παραπάνω παράγοντες ανά περιοχή ή ομάδα περιοχών και καθορίζεται η ανώτατη λιανική τιμή για κάθε προϊόν (ανώτατη τιμή καταναλωτή).

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης επιτρέπεται ο καθορισμός ελάχιστης τιμής καταναλωτή προκειμινου να αντιμετωπισθούν ενέργειες ή συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.
Σημ.: όπως η παράγραφος 5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 104 παρ.4 Ν.4172/2013,ΦΕΚ Α 167/23.7.2013.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μετά από γνώμη της ΡΑΕ μπορεί να καθορίζονται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, ανώτατες τιμές πώλησης των αυτούσιων Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 και τα οποία διατίθενται, από τους κατόχους Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, στους κατόχους Άδειας Διύλισης και Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α΄».
Σημ.: όπως ηπαρ.6 προστέθηκε με το άρθρο 7 Ν.3423/2005,ΦΕΚ Α 304/13.12.2005.
Σχετικό: το άρθρο 55 παρ.1 Ν.3653/2008,ΦΕΚ Α 49/21.3.2008
Άρθρο 21
Κανόνες ασφαλείας

Με προεδρικό διάταγμα, που μπορεί να εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δημόσιας Τάξης και Υγείας και Πρόνοιας, μπορεί να θεσπίζονται κανόνες προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας από κινδύνους που προέρχονται από τη διύλιση, αποθήκευση, μεταφορά με αγωγό και εμπορία αργού πετρελαίου και προϊόντων, από τη χρήση αυτών και από τους χώρους αποθήκευσης και διακίνησής τους.
Ειδικά για τα διυλιστήρια και τις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας εμπορίας επιβάλλεται η υποχρέωση τήρησης και μόνιμων τμημάτων πυρόσβεσης. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση στους ανωτέρω Υπουργούς να θεσπίζουν ειδικές προδιαγραφές ή υποχρεώσεις για κατηγορίες ή είδη προϊόντων και εγκαταστάσεων.
Άρθρο 22
Ωράριο πρατηρίων καυσίμων

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 12 Ν.3335/2005, 28 Ν.3419/2005, 19 παρ.2 Ν.3587/2007,34 παρ.5 Ν.3734/2009,αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 Ν.4062/2012,ΦΕΚ Α 70/30.3.2012.

Σχετικό:υπ` αριθμ. 1357/2006, 1585/2010, 1586/2010 αποφάσεις ΣτΕ με παραπομπή του ζητήματος στην Ολομέλεια του ΣτΕ καθώς και την υπ` αριθμ. 1834/2006, 1835/2006 απόφαση ΣΤΕ.
Σχετικό: υπ` αριθμ. 2227/2010 απόφαση ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) καθώς και στις υπ` αριθμ. 1357/2006, 671/2011, 672/2011 αποφάσεις ΣΤΕ.

1. Το ωράριο λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών και αέριων καυσίμων, μικτών και αμιγών, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών καυσίμων εντός των σταθμών αυτοκινήτων, είναι ελεύθερο.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης δ` με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη καταρτίζονται πίνακες με τους οποίους καθορίζονται:
α) Τα πρατήρια καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες, υποχρεωτικά, εντός του χρονικού διαστήματος της νυκτερινής λειτουργίας, το οποίο ορίζεται ως εξής:
αα) από 10,30 μ.μ, έως και 6.00 π,μ. της επομένης κατά τη θερινή περίοδο (1η Μαίου έως και 30 Σεπτεμβρίου).
ββ) από 9.00 μ.μ. έως και 6.00 π.μ. της επομένης κατά τη χειμερινή περίοδο (1η Οκτωβρίου έως και 30 Απριλίου).
Τα ανωτέρω πρατήρια καλύπτουν ποσοστό 10% του συνόλου των πρατηρίων της οικείας Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της πληθυσμιακής κάλυψης του συνόλου της κάθε Περιφέρειας.
Η λειτουργία των ανωτέρω πρατηρίων ξεκινάει στις 10,30 μ .μ. κατά τη θερινή περίοδο και στις 9.00 μ. μ, κατά τη χειμερινή περίοδο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ωρών.
β) Τα πρατήρια καυσίμων, τα οποία λειτουργούν εκ περιτροπής, υποχρεωτικά, κατά τις Κυριακές και αργίες:
αα) από 6.00 π.μ. έως και 10.30 μ.μ. κατά τη θερινή περίοδο (1η Μαίου έως και 30 Σεπτεμβρίου),
ββ). από 6.00 π.μ. έως και 9.00 μ.μ. κατά τη χειμερινή περίοδο (1η Οκτωβρίου έως και 30 Απριλίου).
Τα ανωτέρω πρατήρια καλύπτουν ποσοστό 25% του συνόλου των πρατηρίων της οικείας Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της πληθυσμιακής κάλυψης του συνόλου της κάθε Περιφέρειας.
γ) Τα πρατήρια καυσίμων, τα οποία λειτουργούν υποχρεωτικά, εκ περιτροπής, κατά τις Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος της νυκτερινής λειτουργίας, όπως ορίζεται στο εδάφιο α` της παρούσας παραγράφου.
Τα ανωτέρω πρατήρια αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των πρατηρίων της οικείας Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της πληθυσμιακής κάλυψης του συνόλου της κάθε Περιφέρειας.
Η λειτουργία των ανωτέρω πρατηρίων ξεκινάει στις 10,30 μ, μ. κατά τη θερινή περίοδο και στις 9.00 μ.μ, κατά τη χειμερινή περίοδο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ωρών.
δ) Οι αποφάσεις των περιπτώσεων α , β και γ` εκδίδονται μόνο εφόσον τα πρατήρια καυσίμων που έχουν εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αντίστοιχων ποοοστών στην οικεία Περιφέρεια, Στην περίπτωση αυτή. οι αποφάσεις περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα πρατήρια καυσίμων που έχουν εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές στην οικεία περιφέρεια.

3. Οι αποφάσεις της παραγράφου 2, εφόσον απαιτούνται, εκδίδονται δύο φορές το χρόνο και ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της θερινής και χειμερινής περιόδου, μετά από γνώμη των οικείων αντιπροσωπευτικών τοπικών ενώσεων πρατηριούχων καυσίμων ή, αν αυτές ελλείπουν των οικείων εθνικών ενώσεων πρατηριούχων καυσίμων, η οποία υποβάλλεται στον οικείο Περιφερειάρχη, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έκδοση εκ μέρους του σχετικής πρόσκλησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο Περιφερειάρχης προβαίνει στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων χωρίς τη γνώμη των ανωτέρω φορέων.

4. Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων των αποφάσεων της παραγράφου 2, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη επιβάλλεται στους παραβάτες πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το ανωτέρω πρόστιμο βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και εισπράττεται από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας η της κατοικίας του νομικού ή φυσικού προσώπου, αντίστοιχα, στο οποίο επιβάλλεται, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α` 90).
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του προστίμου της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις

1. Με το νόμο αυτόν χορηγείται Άδεια Διύλισης σπς λειτουργούσες κατά την Έναρξη ισχύος του εταιρείες Διύλισης στην Ελληνική Επικράτεια. Η χορήγηση της άδειας αυτής δεν απαλλάσσει τις εταιρείες από την υποχρέωση λήψεως άλλων αδειών που τυχόν απαιτούνται και την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του νόμου αυτού και τoυ Κανονισμού Αδειών.

2. Οι Άδειες Εμπορίας που έχουν εκδοθεί μέχρι την Έναρξη ισχύος του νόμου αυτού συνεχίζουν να ισχύουν σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους μέχρι τη λήξη τους, η οποία πάντως δεν μπορεί να επέλθει πριν από την πάροδο τριών (3) ετών από την Έναρξη ισχύος του παρόντος, ως εξής:
α. Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Α ως Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Α κατά το νόμο αυτόν,
β. Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Γ ως Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Γ κατά το νόμο αυτόν,
γ. Αδειες Εμπορίας κατηγορίας Δ ως Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Δ κατά το νόμο αυτόν,
δ. Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Ε ως Άδειες Εμπορίας κατηγορίας Β κατά το νόμο αυτόν.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης το πιο πάνω χρονικό όριο των τριών ετών μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα ακόμη έτος.
Σχετικό: ΥΑ Δ2/Α/Φ.8/24890/2005 (ΦΕΚ 1948 Β΄/2005) περί παρατάσεως ισχύος αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών.

3. Οι κάτοχοι Αδειών Εμπορίας που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2 υποχρεούνται να συμμορφωθούν στις διατάξεις του νόμου αυτού, εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 5 α. και β., μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την Έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Για τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 περ. Γ., β. πρέπει να συμμορφωθούν μέσα σε τρία έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, ως εξής:
α. Κατά το πρώτο έτος σε ποσότητα ίση τουλάχιστον προς το 10% των πωλήσεών τους στην αγορά.
β. Kατά το δεύτερο έτος σε ποσότητα ίση τουλάχιστον προς το 20% των πωλήσεων τους στην αγορά.
γ. Κατά το τρίτο έτος και εφεξής σε ποσότητα ίση τουλάχιστον προς το 30% των πωλήσεων κάθε έτος στην αγορά.

4. Οι Αδειες κατηγορίας Α` που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 1571/1985 (Α` 192, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2008/1992 (Α` 16), καθώς και οι Αδειες κατηγορίας Στ` που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο του ν. 1769/1988 (Α` 66) και το άρθρο 24 τουν. 2008/1992 (Α` 154) μπορεί να ανανεώνονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται αναδρομικά από την ισχύ του ν. 3054/2002 (Α` 230).
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 Ν.4067/2012,ΦΕΚ Α 79/9.4.2012 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.11 του άρθρου 23 του ν.4447/2016

5. Οι μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης οφείλουν μέσα σε ένα έτος από την Έναρξη ισχύος του νόμου αυτού να λάβουν Άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 γ`. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα της μεταβατικής περιόδου για την προσαρμογή των πωλητών θέρμανσης και μεταπωλητών σχετικά με τους απαιτούμενους όγκους αποθηκευτικών χώρων. Στην ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται και απαλλαγή για ορισμένο χρονικό διάστημα από την υπoχρέωση κατοχής τέτοιων αποθηκευτικών χώρων για ορισμένες γεωγραφικές περιοχές.

6. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από το νόμο αυτόν εξακολουθούν να ισχύουν, ως προς τα θέματα που θα ρυθμίσουν οι κανονιστικές αυτές πράξεις, οι καταργούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα θέματα.
Άρθρο 24
Καταργούμενες διατάξεις

Από την Έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 1571/1985, όπως αυτός ισχύει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του. Επίσης, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργείται η υπ` αριθμ. 417/1995 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 249 Α΄). Κατ` εξαίρεση, δικαιώματα που έχουν παραχωρηθεί με την πράξη αυτή διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για συμβάσεις μίσθωσης που τυχόν υφίστανται κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μέχρι το χρόνο λήξεως ή της κατά οποιονδήποτε τρόπο λύσεως των συμβάσεων αυτών.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
Αγωγός Αεροπορικών Καυσίμων

1. Υπέρ, στο όνομα και για λογαριασμό της εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής, ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Εταιρία Αγωγού Καυσίμου Αεροδρομίου Αθηνών Α.Ε.” (η “Ε.Α.ΚΑ.Α.”), που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2593/1998 (ΦΕΚ59 Α΄) και λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εγκρίνεται η διέλευση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση για τον καθοριζόμενο στη παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου χρόνο, των εγκαταστάσεων Αγωγού Τροφοδοσίας Αεροπορικού Καυσίμου του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” στα Σπάτα (ο “Αγωγός”), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, μη απαιτουμένης ουδεμίας άλλης διατύπωσης, έγκρισης ή άδειας υπέρ του έργου και της παραπάνω αναφερόμενης εταιρίας:
α. τη χάραξη που επισυνάπτεται στον παρόντα ως Παράρτημα 1,
β. τους περιβαλλοντικούς όρους που επισυνάπτονται στον παρόντα ως Παράρτημα 2.

2. Σκοπός της Ε.Α.ΚΑ.Α. είναι η σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ασφαλής και συνεχής τροφοδοσία του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” μεαεροπορικά καύσιμα, με ιδιαίτερα θετικές συνέπειες στο περιβάλλον, ο οποίος συνιστά σκοπό δημοσίου συμφέροντος.
α. Προς το σκοπό αυτόν και για την κατασκευή του “Αγωγού” η Ε.Α. ΚΑ.Α. δύναται να επιχορηγηθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης από κρατικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) ή/και κοινοτικές επιδοτήσεις, σύμφωνα με απόφαση που εκδίδεται προς τούτο από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης και στην οποία καθορίζονται οι όροι, το ύψος της επιχορήγησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για το σκοπό αυτόν η σχετική πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
β. Η μετοχική σύνθεση της Ε.Α.ΚΑ.Α. είναι η ακόλουθη:
ΜΕΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 34% ΔΙΕθΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑθΗΝΩΝ Α.Ε. 17% ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡIΑ Α.Ε. 17% ΜΟΤΟR ΟIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡIΑ ΚΟΡIΝθΟΥ Α.Ε. 16% ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 16%
γ. Η μεταβολή της ανωτέρω μετοχικής σύνθεσης της Ε.Α.ΚΑ.Α δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση και συναίνεση του Υπουργού Ανάπτυξης, την οποία ο τελευταίος δεν μπορεί να αρνηθεί αναιτιολόγητα.

3. Η Ε.Α.ΚΑ.Α. υποχρεούται:
α. Να παρέχει ισότιμη πρόσβαση στους χρήστες, με εύλογο αντίτιμο διέλευσης ανά μονάδα διακινούμενου όγκου, κοινό για όλους τους χρήστες χωρίς διάκριση υπέρ των μετόχων αυτής. Ως χρήστης του αγωγού θεωρείται, για τις ανάγκες της εφαρμογής του παρόντος, οποιαδήποτε εταιρία πληρούσα τις προϋποθέσεις του νόμου ικανή να προμηθεύσει στους αερομεταφφείς αεροπορικό καύσιμο.
β. Να μην παρεμποδίζει κατά την κατασκευή και λειτουργία του αγωγού την απρόσκοπτη κατασκευή και λειτουργία του έργου του Περιφεριακoύ Δακτυλίου Αττικής (Αττική Οδός).
γ. Να καλύπτει ασφαλιστικά με δαπάνες της τους κινδύνους του έργου και για όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του και ειδικότερα:
i. τα περιουσιακά στοιχεία του Αγωγού, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε από τις κατασκευές, εγκαταστάσεις ή εξοπλισμού του για την πλήρη αξία αντικατάστασης, ήτοι ασφάλισης υλικών ζημιών κατά παντός κινδύνου με επέκταση κάλυψης καυσίμου,
ii. την αστική ευθύνη προς τρίτους σε σχέση με απώλεια ή ζημία προκύπτουσα από τη μελέτη, κατασκευή, ολοκλήρωση, συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση του Αγωγού για εύλογο ποσό κατά συμβάν και συνολικό που ήθελε ορίσει συνετό πρόσωπο που ασκεί την εκμετάλλευση έργου τοιούτου μεγέθους και χαρακτηριστικών αναλόγων προς αυτά του Αγωγού,
iii. τους κινδύνους ζημίας σε υλικό και εξοπλισμό που προορίζονται για τον Αγωγό, για την πλήρη αξία αντικατάστασής τους.
4. Ο Αγωγός, μετά το πέρας της αρχικής χρονικής περιόδου εκμετάλλευσης, που καθορίζεται με το άρθρο 4 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου που κυρώθηκε μετο Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α` ), θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία στο Ελληνικό Δημόσιο. Η παράδοση αυτή, καθώς και κάθε δικαιοπραξία σχετιζόμενη με αυτήν απαλλάσσεται αντικειμενικά από κάθε φόρο, τέλος ή άλλο βάρος.

5. Η εποπτεία της κατασκευής του Αγωγού ασκείται από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Την επίβλεψη της κατασκευής του έργου ασκεί όργανο που υποδεικνύει η Ε.Α.ΚΑ.Α.. Η παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας του Αγωγού ασκείται από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιαδήποτε αρχή δεν θα παρέμβει ή θα διακόψει τη λειτουργία, διαχείριση και ανάπτυξη του Αγωγού από την Ε.Α.Κ.Α.Α. πορό αποκλειστικά για λόγους εθνικής άμυνας και ασφάλειας ή για λόγους ανωτέρας βίας και ασφάλειας. Η χορήγηση οποιασδήποτε άδειας τομής στην περιοχή διέλευσης του Αγωγού προϋπoθέτει την προηγούμενη ενημέρωση της Ε.Α.ΚΑ.Α. από τον αρμόδιο για τη χορήγησή της φορέα ή υπηρεσία.

6. Ο Υπουργός Ανάπτυξης δύναται:
α. να εγκρίνει κάθε αναγκαία μεταβολή των όρων της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Αγωγού, ύστερα από εισήγηση της Ε.Α.ΚΑ.Α.,
β. να εγκρίνει, για εύλογη αιτία, την παράταση της περιόδου λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Αγωγού από την Ε.Α.ΚΑ.Α., μετά την πάροδο δεκαετίας από την έναρξη λειτουργίας του.

7. Κάθε διαφορά μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ε.Α.ΚΑ.Α. σε σχέση με τον Αγωγό θα επιλύεται με διαιτησία, εφόσoν δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός. Η διαιτησία θα διεξάγεται στην Αθήνα από δύο διαιτητές και έναν επιδιαιτητή σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και των παραγράφων 1 εδάφιο δεύτερο και 2 του άρθρου 49 του εισαγωγικού του νόμου.

8. Κάθε ρύθμιση με αντίθετο περιεχόμενο δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η ρύθμιση του παρόντος εφαρμόζεται αναδρομικά από την ίδρυση της Ε.Α.ΚΑ.Α..
Άρθρο 26
Θέματα διδάκτρων σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης

1. Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί, τα ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών μπορούν να αυξήσουν τα δίδακτρά τους για το σχολικό έτος 2002-2003 μέχρι ποσοστού 4% στα εισπραχθέντα δίδακτρα του προηγούμενου σχολικού έτους 2001-2002.

2. Στην έννοια του παραπάνω όρου “δίδακτρα” περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως ποσά που εισπράττονται σήμερα για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με την εκπαιδευπκή υπηρεσία, όπως τροφεία, έξοδα μεταφοράς, δαπάνες για εκμάθηση ξένων γλωσσών, μουσικής, χορού ή για φροντιστηριακό μαθήματα κ.λπ..

3. Πληρωμές που τυχόν έχουν γίνει για το σχολικό έτος 2002-2003, με την προοπτική αύξησης, θεωρούνται ότι έχουν δοθεί έναντι των ετήσιων διδάκτρων που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων του άρθρου αυτού. Τα επιπλέον εισπραχθέντα ποσά επιστρέφονται.

4. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου αυτού τιμωρούνται με πρόστιμο που μπορεί να φθάσει μέχρι ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης της τρέχουσας ή της προηγούμενης της παράβασης χρήσης.
Για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου λαμβάνονται υπόψη η έκταση και ο βαθμός υπέρβασης του επιτρεπόμενου ποσοστού αύξησης των διδάκτρων. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.
Άρθρο 27

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του Ν. 1514/1985, όπως έχει τροπoποιηθεί με την παρ. 11 εδάφιο β΄ του άρθρου 1 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
“4. Για την αξιολόγηση των ενδιαφφομένων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής του Ε.Σ.Ε.Τ., ειδική επιτροπή κριτών από πέντε τουλάχιστον επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των πεδίων ειδίκευσης του ινστιτούτου και επαρκή πείρα σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων.
Τα μέλη αυτής της ειδικής επιτροπής κριτών επιλέγονται από κατάλογο που προτείνει η επιτροπή του Ε.Σ.Ε.Τ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Τα μέλη των επιτροπών αυτών δεν μπορεί να είναι υπoψήφιοι. Η ειδική επιτροπή κριτών υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων με αιτιολογημένη έκθεση. Για την αξιολόγησή τους λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη και η γνώμη του συνόλου των ερευνητών του ινστιτούτου, η οποία διατυπώνεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται ειδικά στον εσωτερικό κανονισμό του ινστιτούτου. Στην περίπτωση διορισμού διευθυντή ινστιτούτου, που είναι ενταγμένο σε ερευνητικό κέντρο, για την αξιολόγησή του λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη και η γνώμη του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου. Αν οι γνώμες του διευθυντή και των ερευνητών δεν διατυπωθούν στην προθεσμία που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό, ο πίνακας καταρτίζεται χωρίς αυτές. Ο Υπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως διευθυντή έναν εκ των τριών πρώτων από τον οικείο πίνακα. Σε περίπτωση διορισμού διευθυντή ινστιτούτου που είναι ενταγμένο σε κέντρο, διορίζεται υποχρεωτικό ο πρώτος του πίνακα.

2. Η παράγραφος 1 εδάφιo η΄ του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
“η. Ειδικό το επίδομα ραδιενέργειας του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. “Δημόκριτος”) και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) ορίζεται, κατά ζώνη, ως εξής:
Ζώνη Α΄ διακόσια εξήντα τέσσερα και 12/100 ευρώ (264,12) Ε
Ζώνη Β` εκατόν σαράντα έξι και 74/100 ευρώ (146,74) Ε
Ζώνη Γ΄ ογδόντα οκτώ και 4/100 ευρώ (88,04) Ε.
Αν το επίδομα αυτό μαζί με το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 13 του παρόντος υπολείπεται του καταβαλλόμενου κατά την 31.12.1996 ποσού του επιδόματος ραδιενέργειας, η προκύπτουσα διαφορά διατηρείται ως προσωπική.”
Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την 1.1.2003, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΑ.

Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τη διαδικασία κατασκευής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται:

-η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον κατασκευαστή

-η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων oφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του κατασκευαστή κατά παράβαση των περιβαλλονηκών όρων.

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2.1 Πριν από την έναρξη των εργασιών θα ειδοποιηθούν εγκαίρως και εγγράφες οι συναρμόδιες για την περιοχή Eταιρείες Αρχαιοτήτων (Β΄ ΕΠΚΑ, Γ΄ ΕΠΚΑ και 1η ΕΒΑ), εντεταλμένοι εκπρόσωποι των οποίων θα παρακολουθούν τις εργασίες. Οι εκπρόσωπα αυτοί θα προσληφθούν από τον ανόδοχο του έργου και θα αμείβονται από τις πιστώσεις του. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν για να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα στο εύρος κατάληψης του έργου, η συνολική δαπάνη της οποίας και ακολούθως προβολής και δημοσίευσης των ευρημάτων, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Εργου. Για την προστασία των αρχαιοτήτων που έχουν ήδη εντoπισθεί ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να προσαρμόσει τη ΜΠΕ του έργου σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟ (Β΄ ΕΚΠΑ, Γ΄ ΕΚΠΑ και 1η ΕΒΑ).

2.2 Θα επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαμόρφωση των θέσεων πρόσβασης (επισκεψιμότητα) κατά μήκος του αγωγού, επί των οδικών και άλλων υπαρχουσών υποδομών ώστε να μην παρακωλύονται κυκλοφοριακές και λοιπές λειτουργίες κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής, συντήρησης κλπ.

2.3 θα ακολουθηθούν όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας κατασκευής και λειτουργίας του αγωγού με δεδομένο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο τμήμα του διέρχεται από δομημένη περιοχή (εντός ή σε γειτνίαση με εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια).

2.4 Να γίνεται συνεχής διαβροχή των χώρων εργασιών κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, κάλυψη των αποθέσεων υλικών και των οχημάτων μεταφοράς υλικών, γρήγορη αποκομιδή, και γενικότερη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις. (Π.Υ.Σ. 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/87), Π.Υ.Σ. 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/88). Απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση προϊόντων εκσκαφών σε ρέματα και κατακλυζόμενους χώρους σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

2.5 Να ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο για την μείωση των εκπομπών σκόνης και θορύβου κατά την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής, και συγκεκριμένα τα Φορτηγά αυτοκ{νητα να έxoυv σκεπασμένα τα υλικά που μεταφέρουν, η ταχύτητα κίνησης των βαρέν οχημάτων μέσα στους οικισμούς να μην υπερβαίνει τα 10 km/hr. Οι εκσκαφές να διακόπτονται σε περιόδους ισχυρών ανέμων για αποφυγή της επιφανειακής διάβρωσης του εδάφους.

2.6 Για τις εργασίες κατασκευής, να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις Υ.Α. Α5/2375/78 ΦΕΚ 689/Β/18.8.78, Υ.Α. 56206/1613/ΦΕΚ 570/Β/9.9.86, Υ.Α 69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88, Υ.Α. 765/14.1.91/ΦΕΚ 118/21.2.91, Υ.Α. 13736/1985 (ΦΕΚ 304/Β/20.5.85) “Μέτρα κατά των εκπομπών αερίων από πετρελαιοκινητηρες προοριζόμενους για την προώθηση οχημάτων, Υ.Α. 28432.2447/92 (ΦΕΚ 536Β/25.8.1992), “Μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες Ντίζελ”.

2.7 Να εξασφαλισθούν τα απαιτούμενα υλικά από δανειοθαλάμους γειτονικούς και voμίμως λειτουργούντες. Απαγορεύεται η αυθαιρετη αμμοληψία ή η δημιουργία ανεξέλεκτων δανειοθαλάμων λήψης αδρανών υλικών.

2.8 Τα κάθε είδους άχρηστα υλικά να συλλέγονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως ΚΥΑ 69728/824/ΦEΚ/96. Η διάθεση των πλεοναζόντων ακατάλληλων υλικών εκσκαφών να γίνει, μετά από έγκριση μελέτης διάθεσης στερεώναποβλήτων που θα υποβληθεί στην αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος της αντίστοιχης Ν.Α. σε νομίμως λειτουργούνταα ΧΥΤΑ της περιοχής Υλικά εκσκαφής ρυπασμένα από πετρελαιοειδή, καμινα λάδια, κλπ., να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται στον αδειοδοτημένο χώρο προσωρινής εναπόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων των ΕΛ.ΠΕ.

2.9 Να εφοδιαστούν τα συνεργεία εργασίας με κάδους απορριμάτων και χημικές τουαλέτες.

2.10 Απαγορεύεται η κάθε μoρφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου, η απόρριψη λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των oποίων θα γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 980 12/200 1/96. Η αλλαγή των λαδιών να γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο στον οποίο να υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους με τσιμεντόστρωση και δίκτυο συλλογής των διαρροών.

2.11 Να γίνει αποκατάσταση και αναβάθμιση της υφισταμένης βλάστησης μετά το πέρας του έργου, με προγραμματισμένα έργα φύτευσης και αποκατάστασης. Κατά την αποκατάσταση της ζώνης εργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυξημένη ποικιλία φυτών, προσαρμοσμένα στους βιοτικούς παράγοντες της εκάστοτε περιοχής.

2.12 Να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της διάβρωσης του αγωγού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε σημεία πιθανής διάβρωσης π.χ. διασταυρώσεις ρεμάτων.

2.13 Ολα τα εργοταξιακά μηχανήματα να είναι εξοπλισμένα με φίλτρα συγκρότησης σκόνης.

2.14 Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει τους ιδιοκτήτες την ελεύθερη πρόσβαση και καλλιέργεια των αγρών τους (όπου υπάρχουν) καθώς και κάθε είδους εργασίες παρακείμενων ιδιοκτησιών.

2.15 Ο ανάδοχος οφείλει να εκπονήσει πρόγραμμα εργασιών του συνόλου της χάραξης και να ειδοποιεί τους πολίτες δύο βδομάδες πριν την έναρξη των εργασιών, με προσωπικά σημειώματα πριν την έναρξη των οποιονδήποτε εργασιών.

2.16 Να αποφεύγεται η συσσώρευση μεγάλων όγκων προϊόντων εκσκαφής ειδικά σε κατοικημένες περιοχές.

2.17 Τα ακατάλληλα και πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών να διατεθούν σε κατάλληλες περιοχές που δεν θα επηρεάζεται η ροή των υδάτων και μακριά από οικισμούς και λοιπά κτίσματα. Για τους χώρους διάθεσης των υλικών αυτών να εκπονηθεί ειδικό σχέδιο το οποίο να υποβληθεί και να εγκριθεί από την Δ/νση Προστασίας Περιβάλoντος της Ν.Α. (Ανατολικής και Δυτικής Aττικής).

2.18 Σε κάθε περίπτωση που θα απαιτηθεί διάθεση στερεών απαιτείται ή λήψη της άδειας διάθεσης στερεών αποβλήτων από τον οικείο Νομάρχη, σύμφωνα με την ΚΥΑ 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358 Β) “Μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων”.

2.19 Σε κάθε περίπτωση που ο αγωγός διασταυρώνεται με άλλα δίκτυα οι εργασίες να γίνονται με συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς των δικτύων αυτών (ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΕΡΓΟΣΕ κλπ).

2.20 Τα όρια του ορύγματος ολόκληρο το χρονικό διάστημα που θα είναι ανοικτό θα είναι κατάλληλα περιφραγμένα και σηματοδοτημένα επαρκώς για την ασφάλεια των κατοίκων.

2.21 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με την Τροχαία για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας με κατάλληλες παρακάμψεις και σηματοδοτήσεις.

2.22 Να ληφθεί άδεια κοπής δέντρων (αν απαιτηθεί κοπή) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ/νση Πολεοδομίας, Δ/νση Δασών). Να γίνει σήμανση των δέντρων που θα κοπούν ώστε να απφευχθεί η άσκοπη κοπή δέντρων ή η κοπή δέντρων μεγάλης ηλικίας.

2.23 Να αποφευχθεί η ανάμειξη της καλλιεργήσιμης γης με το υποκείμενο στρώμα, έτσι ώστε να ξαναχρησιμοποιηθεί στην τελική επικάλυψη. Για τον λόγο αυτό το στρώμα φυτικής γης να εναποτίθεται χωριστά από το υπόλοιπο στρώμα των εκσκαφών. Το στρώμα της φυτικής γης θα πρέπει να επαναστρωθεί εντός έτους. Η άρωση του εδάφους μετά το πέρας της κατασκευής και τη διάστρωση του ανώτερου εδαφoύς στρώματος θα γίνει σύμφωνα με τις υποδειξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργικής Avάπτυξης του Νομού.

2.24 Ολες οι υποδομές, σημάνσεις, δίκτυα, καλωδιώσεις κλπ, πρέπει να αποκαθίστανται και να εναποτίθενται ξανά μετά την ολοκλήρωση των έργων. Τυχόν ζημιές θα αποκαθίστανται με ευθύνη του ανόδοχoυ.

2.25 Μετά το πέρας της κατασκευής η περίφραξη της ζώνης εργασίας να απομακρυνθεί και η περιοχή να αποδοθεί στην προγενέστερη χρήση της.

2.26 Όλες οι βαφές που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή των σημάνσεων στη ζώνη δουλείας να μην είναι τοξικές.

2.27 Ο αγωγός να τοποθετηθεί σε υψόμετρο χαμηλότερο από αυτό των αγωγών ύδρευσης της περιοχής σε περίπτωση διασταύρωσης.

2.28 Οι προσωρινές παρακάμψεις θα τεθούν έκτός λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση των έργων της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ και την κατασκευή της μόνιμης εγκατάστασης και πάντως όχι αργότερα από το Α` Τρίμηνο το 2004.

2.29 Σε όλο το μήκος διέλευσης του αγωγού να υπάρχει επαρκής σήμανση που θα διασφαλίζει και διοχρονικά την υπόμνηση της ύπαρξής του.

2.30 Να ορισθεί υπεύθυνος Μηχανικός για τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

2.31 Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι που ανααφέφονται στο ΜΠΕ του έργου εκτός αν έρχονται σε αντίθεση με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις.

2.32 Να εξεταστεί η αναγκαιότητα εγκατάστασης πρόσθετου συστήματος ελέγχου της στεγανότητας του αγωγού (έξυπνα γουρουνάκια).

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του έργου να εκπονηθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και της αντίστοιχης Ν.Α πλήρες σχεδιο έκτακτης ανάγκης με το oποίο:

α) θα Kαθορίζoνται πoιόι θα κληθούν σε περίπτωση Εκτακτης ανάγκης (ονόματα, διεθύνσεις, τηλέφωνα)

β) θα καθορίζονται οι ενέργειες για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και την αποκατάσταση του Περιβάλλοντος.

γ) θα επαναληφθούν οι εκτιμήσεις για την εκπεμπόμενη θερμική ακτινοβολία με βάση τα όρια που έχουν θεσπισθεί για το επιχειρησιακό κέντρο (3 KW/Μ2, 6 KW/Μ2, 15KW/Μ2 και θα δοθούν στην αρμοδία Yπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Α. ΤΖΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ. ΡΕΠΠΑΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2002-10-10

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ