ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3053 (ΦΕΚ Α΄ 222/24-9-2002)

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα της κτηνιατρικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα της κτηνιατρικής, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας (στο εξής αναφερόμενες ως τα “Συμβαλλόμενα Μέρη”),
ΣΥΜΦΩΝΑ με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου της 22ας Ιουνίου 2000 για τεχνική, επιστημονική και οικονομική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διευκολύνουν την κυκλοφορία των ζώντων ζώων και των προ.ϊόντων ζωικής προέλευσης, που προέρχονται από ή μέσω των αντίστοιχων επικρατειών τους,
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ κοινή δέσμευση να διαφυλάξουν την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία και να προλάβουν την εισαγωγή μεταδοτικών ζωικών νόσων και επικίνδυνων προϊόντων,
ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ την ανάπτυξη διμερούς τεχνικής συνεργασίας στον κτηνιατρικό τομέα,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Ελλάδα είναι κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση χώρα και συνεπώς ότι τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη αποδέχονται το Κοινοτικό κεκτημένο,
Με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά στις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες,
ΣΥΝΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:
Άρθρο 1
1. Η εισαγωγή και η διέλευση ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης (στο εξής θα αναφέρονται ως “φορτίο”) επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εφόσον γίνονται σεβαστές οι σχετικές ισχύουσες και υποχρεωτικές κτηνιατρικές – υγειονομικές διατάξεις της χώρας εισαγωγής ή της χώρας διέλευσης, ανάλογα με την περίπτωση
β) εάν έχει εκδοθεί άδεια από την αρμόδια αρχή της εισάγουσας χώρας ή της χώρας διέλευσης, ανάλογα με την περίπτωση, πριν την αποστολή.
γ) εάν τα φορτία συνοδεύονται από Κτηνιατρικό – Υγειονομικό Πιστοποιητικό, το οποίο έχει συνταχθεί τουλάχιστον στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, σύμφωνα με τον τύπο που απαιτείται από την εισάγουσα χώρα ή τη χώρα διέλευσης, ανάλογα με την περίπτωση.
2. Προκειμένου να εφαρμοσθεί η παράγραφος 1, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν:
α) να πληροφορούν και να ενημερώνουν τακτικά, το ένα το άλλο, για τις ισχύουσες υποχρεωτικές κτηνιατρικές διατάξεις που διέπουν τις εισαγωγές φορτίων εντός ή τις κινήσεις μέσω της επικράτειάς τους.
β) να ανταλλάσσουν δείγματα των τύπων των Κτηνιατρικών – Υγειονομικών Πιστοποιητικών, που ισχύουν για τις εισαγωγές φορτίων εντός ή για τη διακίνηση μέσω της επικράτειάς τους και να πληροφορούν ανάλογα για οποιαδήποτε τροποποίησή τους.
Άρθρο 2
1. Εάν, είτε στο σημείο εισόδου είτε στον τόπο προορισμού, αποδειχθεί ότι τα φορτία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Κτηνιατρικό – Υγειονομικό Πιστοποιητικό, η αρμόδια αρχή του Συμβαλλόμενου Μέρους που εισάγει μπορεί να εφαρμόσει μέτρα σύμφωνα με τους εθνικούς του νόμους και κανονισμούς.
2. Οταν προκύψει η κατάσταση που περιγράφεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή του εισάγοντος Συμβαλλόμενου Μέρους θα πληροφορεί κατάλληλα την αρμόδια αρχή του αποστέλλοντος Συμβαλλόμενου Μέρους για τις παρατυπίες που παρατηρήθηκαν και τα μέτρα που επεβλήθησαν.
Άρθρο 3
1. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών αναλαμβάνουν:
α) Να ανταλλάσσουν μηνιαίες αναφορές σχετικά με τις υποχρεωτικά γνωστοποιούμενες ασθένειες που παρουσιάζονται στην επικράτειά τους και να δηλώνουν, ειδικότερα, τα ονόματα και τους κωδικούς των περιοχών που έχουν πληγεί, καθώς και τον αριθμό και το είδος των ζώων που έχουν πληγεί.
Οι μηνιαίες αναφορές μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά, είτε μέσω e- mail ή είτε μέσω του διαδικτύου.
β) Να ενημερώνουν γραπτώς και μέσα σε 24 ώρες από την πρώτη ανίχνευση κρούσματος οποιασδήποτε ασθένειας που συμπεριλαμβάνεται στον Κατάλογο Α ΟΙΕ και ακολούθως να ενημερώνουν για την εξέλιξη αυτής της ασθένειας.
2. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών ακόμη αναλαμβάνουν περαιτέρω:
α) Να προωθούν από κοινόύ την περιφερειακή συνεργασία και τα τεχνικά προγράμματα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο του αφθώδους πυρετού, του F.A.O. και της τριμελούς ομάδας ΟIE/EC/FAΟ.
β) Να επαγρυπνούν και να εστιάζουν τις προσπάθειες και τα μέσα τους στις περιοχές κατά μήκος ή κοντά στα χερσαία και θαλάσσια σύνορά τους, με στόχο το συντονισμό των μέτρων για την παρακολούθηση, την πρόληψη και τον έλεγχο των διασυνοριακών ζωονόσων.

Άρθρο 4
1. Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών θα προωθήσουν τη διμερή και πολυμερή περιφερειακή συνεργασία στον κτηνιατρικό τομέα, ιδιαίτερα μέσω:
α) ανταλλαγής κανονισμών και επαγγελματικών ή επιστημονικών εκδόσεων, που αφορούν στον κτηνιατρικό τομέα,
β) ανταλλαγής των σχεδίων παρακολούθησης καταλοίπων που ισχύουν για προϊόντα ζωικής προέλευσης, καθώς και των ετήσιων αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των σχεδίων,
γ) διευκόλυνσης της συνεργασίας των επιστημονικών ιδρυμάτων, των διαγνωστικών και αναλυτικών εργαστηρίων που ασχολούνται με τη μελέτη και την έρευνα σημαντικών θεμάτων υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας, κοινού ενδιαφέροντος,
δ) επεκτάσεως της αμοιβαίας τεχνικής βοήθειας και εξειδίκευσης στους τομείς της παρακολούθησης, πρόληψης και ελέγχου των ασθενειών των ζώων,
ε) ανταλλαγής, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μετά από αίτημα ενός των Συμβαλλόμενων Μερών, στελεχών παθογόνων, για πειραματικούς ή διαγνωστικούς σκοπούς, καθώς και ανταλλαγής εξειδίκευσης που αφορά στην προσέγγιση διαγνωστικών τεχνικών,
στ) ενθάρρυνσης των ανταλλαγών εθνικών εμπειρογνωμόνων κτηνιατρικής, με στόχο την τόνωση της αμοιβαίας κατανόησης και της εμπιστοσύνης στην οργάνωση και λειτουργία των κτηνιατρικών υπηρεσιών, των διαδικασιών εξαγωγής και πιστοποίησης, των διαδικασιών ανίχνευσης και αναφοράς ασθενειών και των συστημάτων πληροφόρησης και κατάστασης της υγείας των ζώων,
ζ) προσπάθειας διοργάνωσης προγραμματισμένων ετήσιων συσκέψεων εμπειρογνωμόνων σε θέματα εξαιρετικού και κοινού ενδιαφέροντος και σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μετά από γραπτό αίτημα ενός των Συμβαλλόμενων Μερών, έκτακτων συσκέψεων, των ανώτερων κτηνιατρικών αξιωματούχων, με σκοπό το συντονισμό μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο των επιζωοτικών ασθενειών των ζώων.
2. Οι δαπάνες που θα προκύπτουν από την εφαρμογή των ενεργειών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ειδικότερα στις υποπαραγράφους στ` και ζ`, θα καλύπτονται σύμφωνα με τους εξής γενικούς κανόνες:
α) Οταν πραγματοποιούνται επισκέψεις εμπειρογνωμόνων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 (στ), μετά από επίσημη πρόσκληση του φιλοξενούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, το κόστος της διοργάνωσης, καθώς και οι δαπάνες ταξιδιού και διαμονής των ειδικών εμπειρογνωμόνων θα καλύπτονται από το φιλοξενούν Συμβαλλόμενο Μέρος.
Οταν οι επισκέψεις των ειδικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 (στ) πραγματοποιούνται μετά από επίσημο αίτημα του αποστέλλοντος Συμβαλλόμενου Μέρους, το κόστος διοργάνωσης θα καλύπτεται από το φιλοξενούν Συμβαλλόμενο Μέρος, ενώ οι δαπάνες ταξιδιού και διαμονής των ειδικών θα καλύπτονται από το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος.
β) Οι συσκέψεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 (ζ) θα διοργανώνονται σε αμοιβαία βάση καίσι οργανωτικές δαπάνες θα καλύπτονται από το φιλοξενούν Συμβαλλόμενο Μέρος, ενώ οι δαπάνες ταξιδιού, διαμονής και διαβίωσης των εμπειρογνωμόνων θα βαρύνουν την αποστέλλουσα πλευρά.
Άρθρο 5
Για την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας, αρμόδιες εθνικές αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών θα είναι:
α} Για την Ελληνική Δημοκρατία, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του γπουργείου Γεωργίας, στην Αθήνα.
β) Για τη Δημοκρατία της Τουρκίας, η Γενική Διεύθυνση Προστασίας και Ελέγχου του γπουργείου Γεωργίας και Αγροτικών γποθέσεων, στην Άγκυρα.

Άρθρο 6
Οι διαφωνίες που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας θα επιλύονται, κατ` αρχήν από τους εκπροσώπους των καθορισμένων εθνικών αρμόδιων αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών.
Εφόσον παραμένουν θέματα υπό αμφισβήτηση, αυτά θα επιλύονται δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 7
Οι διατάξεις και το πεδίο εφαρμογής αυτής της Συμφωνίας μπορούν να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν, με την προϋπόθεση της επίσημης συναίνεσης, γραπτώς, και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη.

Άρθρο 8
Αυτή η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά από την ημέρα παραλαβής της τελευταίας γνωστοποίησης, με την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενημερώνουν, δια της διπλωματικής οδού, ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες, κατά την εθνική έννομη τάξη, διαδικασίες, για τη θέση σε ισχύ αυτής της Συμφωνίας.
Σχετικό:Ανακ.Υπ.Εξωτερ. Φ.0544/9/ΑΣ 38/Μ.5318,ΦΕΚ Α 35/17.2.2003
Αυτή η Συμφωνία έχει συναφθεί για διάστημα 5 ετών και θα παραταθεί αυτόματα για πρόσθετο διάστημα 5 ετών, εκτός εάν καταγγελθεί από ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη γραπτώς, δια της διπλωματικής οδού, τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου ισχύος.
Εγινε στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου 2001 σε δύο πρωτότυπα, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα, καθένα εκ των οποίων είναι εξίσου αυθεντικό. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
Για την Κυβέρνήση της Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Τουρκίας (υπογραφή) (υπογραφή) Γεώργιος ΔΡΥΣ Prof. Dr. Hϋsnϋ Yusuf GOKALP
Υπουργός Γεωργίας Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. ΔΡΥΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ