ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3051 (ΦΕΚ Α΄220/20.9.2002)

Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ρυθμίσεις για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής-Εννοια μέλους

1. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται τα μέλη και το Προσωπικό των ανεξάρτητων αρχών των οποίων η συγκρότηση και η λειτουργία προβλέπεται στο Σύνταγμα.

2. Ως “μέλη ανεξάρτητης αρχής” για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται ο Πρόεδρος ή το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησής της, ο Αντιπρόεδρος και τα άλλα μέλη, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, σύμφω να με τις διατάξεις που διέπουν κάθε αρχή.
Άρθρο 2
Λειτουργική Ανεξαρτησία

1. Οι ανεξάρτητες αρχές απολαύουν λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεν υπόκεινται σε εποπτεία και έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Οι ανεξάρτητες αρχές υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.

2. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό των οικείων Υπουργείων. Τον προϋπολογισμό εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ο Πρόεδρος της οικείας ανεξάρτητης αρχής, ο οποίος είναι και διατά κτης των δαπανών της.

3. Με ειδικό κανονισμό που καταρτίζει κάθε ανεξάρτητη αρχή και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα της οικονομικής της διαχείρισης.

4. Ο Πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής έχει την ευθύνη λειτουργίας της σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις και ασκεί όλες τις προς τούτο αρμοδιότητες. Ειδικότερα:

α. Eκπροσωπεί την ανεξάρτητη αρχή δικαστικώς και εξωδίκως.

β. Συντονίζει και κατευθύνει τις υπηρεσίες της.

γ. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων, πορισμάτων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της αρχής.

δ. Είναι ο διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού της και ασκεί την επ` αυτού πειθαρχική εξουσία. Ο Πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλη ή άλλα όργανά της να υπογράφουν “με εντολή προέδρου” έγγραφα ή άλλες πράξεις της.

5. Η σύσταση θέσεων και γενικότερα η οργάνωση των υ πηρεσιών της ανεξάρτητης αρχής καθορίζεται με απόφα ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έπειτα από πρόταση της ανεξάρτητης αρχής και γνώμη του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

6. Οι ανεξάρτητες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και με ειδικούς επιστήμονες ή τεχνικούς με ειδικές γνώσεις και εμπειρία για την εκτέλεση έργων ή την εκπό νηση μελετών, που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμο διοτήτων τους σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις.

7. Η λειτουργία κάθε ανεξάρτητης αρχής ρυθμίζεται από εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος εκδίδεται από την ίδια και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισμός ακολουθεί τις ρυθμίσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο ως προς τη δημοσιότητα των συνεδριάσεων, ανάλογα με τη φύση και αποστολή της κάθε αρχής.

Κατά τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, οι συνεδριάσεις των ανεξάρτητων αρχών είναι μυστικές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη νόμου ή τον κανονισμό τους. Αν ο κανονισμός δεν προβλέπει δημόσια συνεδρίαση κατά τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων, ο έχων δικαιολογημένο ενδιαφέρον μπορεί, με γραπτή αίτηση του, να ζητήσει την έκδοση της απόφασης ύστερα από δημόσια συνεδρίαση, στην οποία παρίστανται, εκτός από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτοι. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απαραδέκτου, τους λόγους που στηρίζουν το αίτημα. Η αρχή αποφαίνεται επί του αιτήματος, πριν από την έναρξη της διαδικασίας για την οποία ζητείται η δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης ή πρόσκληση των ενδιαφερομένων να ακουστούν. Η απόφαση γνωστοποιείται προφορικά στον αιτούντα και στους ενδιαφερόμενους, εφόσον παρίστανται και καταχωρίζεται στο πρακτικό ή την απόφαση της αρχής.

Η δημόσια συνεδρίαση της αρχής αποκλείεται:

α. αν παραβλάπτεται το συμφέρον απονομής της δικαιοσύνης,

β. εφόσον συντρέχουν λόγοι προστασίας: αα) των συμφερόντων των ανηλίκων, ββ) του ιδιωτικού βίου, γγ) της εθνικής άμυνας και ασφάλειας, δδ) της δημόσιας τάξης, εε) του επιχειρηματικού απορρήτου και

γ. όταν, κατά την κρίση της αρχής, η δημόσια συνεδρίαση παρεμποδίζει ουσιωδώς τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Εάν ο κανονισμός της αρχής προβλέπει δημόσια συνεδρίαση, η αρχή μπορεί, για τους ανωτέρω λόγους, να συνεδριάσει μυστικά. Αν κατά τη διάρκεια της δημόσιας συνεδρίασης παρακωλύεται η διαδικασία από την παρουσία τρίτων προσώπων ή διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, με απόφαση της αρχής που λαμβάνεται παραχρήμα και καταχωρίζεται στο πρακτικό ή την απόφαση, μπορεί να διακοπεί η δημόσια διαδικασία και να συνεχισθεί με την παρουσία μόνο των ενδιαφερόμενων. Αν πράξη ανεξάρτητης αρχής ακυρώθηκε με απόφαση δικαστηρίου για το λόγο ότι η πράξη δεν ελήφθη σε δημόσια συνεδρίαση, η αρχή επαναλαμβάνει τη διαδικασία σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τα όσα κρίθηκαν με την ακυρωτική απόφαση, εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν συντρέχουν, κατά την αιτιολογημένη κρίση της αρχής, λόγοι οι οποίοι αποκλείουν τη δημόσια συνεδρίαση.”

Κατά τη διαδικασία επανάληψης των συνεδριάσεων ακρόασης της αρχής μετέχουν τα ίδια μέλη αυτής, εκτός εάν τούτο δεν είναι εφικτό, λόγω αντικατάστασης, παραίτησης ή έλλειψης του μέλους της αρχής ή καθ` οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του ως μέλους ή όταν απουσιάζουν ή κωλύονται δικαιολογημένα. Κατά τη διαδικασία επανάληψης εφαρμόζεται κατά τα λοιπά το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης της παράβασης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 Ν. 4139/2013,ΦΕΚ Α 74/20.3.2013.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 61 παρ.1 και 110 παρ.22 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α 51 12.3.2012)

8. Κατά των εκτελεστών αποφάσεων των ανεξάρτητων αρχών μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιοντου Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμε νες στο Σύνταγμα και τη νομοθεσία διοικητικές προσφυ γές. Ενδικα βοηθήματα κατά των αποφάσεων των ανεξάρτητων αρχών μπορεί να ασκεί και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός.

9. Οι ανεξάρτητες αρχές έχουν την ικανότητα να παρίστανται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις τους.

10. Για την απόσπαση προσωπικού από συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, απαιτείται πάντοτε η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της οικείας ανεξάρτητης αρχής.

Σημ.: όπως η παρ.10 προστέθηκε με την παρ.4 άρθρου 284 Ν.3852/2010, ΦΕΚ Α 87/7.6.2010.
Άρθρο 3
Προσωπική ανεξαρτησία-Νομικό καθεστώς μελών

1. Ως μέλη των ανεξάρτητων αρχών επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες των αρχών.

2. Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών και οι αναπληρωτές τους, όπου προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, επιλέγονται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 101Α του Συντάγματος, μετά από προηγούμενη εισήγηση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής κοινοποιείται αμελλητί στον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, ο οποίος οφείλει να εκδώσει την πράξη διορισμού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση.

Η θητεία των μελών είναι εξαετής χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

Ο Πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής ενημερώνει εγγράφως τον Πρόεδρο της Βουλής για τη λήξη της θητείας των μελών τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της θητείας τους.

Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους ανεξάρτητης αρχής διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας. Στις μονοπρόσωπες αρχές το μέλος διορίζεται για πλήρη θητεία. Η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μετά την πάροδο τριών μηνών από την υποβολή της, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί η πράξη αποδοχής της παραίτησης.

Η θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι το διορισμό νέων. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί σε κάθε περίπτωση τους έξι μήνες. «Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη, καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη Ανεξάρτητης Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή παραιτηθούν ή απολέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, η Αρχή συνεχίζει να έχει νόμιμη συγκρότηση μέχρι το διορισμό νέων, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή τα καθήκοντα του Προέδρου ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής ή σε περίπτωση ελλείψεώς τους από τον αναπληρωτή τους ή από μέλος που ορίζεται από την Ολομέλεια της Αρχής.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 61 παρ.2 και 110 παρ.22 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α 51 12.3.2012 και με το άρθρο 26 παρ.7 Ν.4325/2015,ΦΕΚ Α 47/11.5.2015.

3. Τ α μέλη των ανεξάρτητων αρχών είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί και απολαύουν προσωπικής ανεξαρτησίας. Τα ανωτέρω Ισχύουν και για τους Βοηθούς Συνηγόρους του Πολίτη.

4. Η καταδίκη για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή κατά περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή σχετικά με την υπηρεσία ή για αδικήμα τα κατά των ηθών, καθώς και η καταδίκη για οποιοδήποτε κακούργημα αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση μέλους ανεξάρτητης αρχής.

5. Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος κάθε ανεξάρτητης αρχής υπηρετούν με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Με την ειδική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της οικείας αρχής μπορεί να προβλέπεται πλήρης και αποκλειστική απασχόληση και για άλλα μέλη της αρχής. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών των ανεξάρτητων αρχών αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός στις ανεξάρτητες αρχές μελών του διδακτικού προσωπικού πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2στ του N. 4009/2011 (Α΄195), καθώς και, αντιστοίχως, του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13 του N. 4310/2014 (Α΄258), χωρίς να αναστέλλεται η άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών τους καθηκόντων.Επίσης, επιτρέπεται στα μέλη των ανεξάρτητων αρχών η άμισθη άσκηση καθηκόντων σε Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε τομείς μη συναφείς προς το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της αρχής από την οποία προέρχεται το μέλος και μετά από άδειά της

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 61 παρ.2 και 110 παρ.22 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α 51 12.3.2012) και με την παρ.1,2 του άρθρου εικοστού τρίτου του ν.4411/2016

5Α. Τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α`) εφαρμόζονται αναλόγως για τα μέλη όλων των συνταγματικώς κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών.”

Σημ.: όπως η παρ.5α προστέθηκε με το άρθρο 1 Ν.3613/2007, ΦΕΚ Α 263/23.11.2007.

6. Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών εκπίπτουν από το αξίωμά τους σε περίπτωση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για αδίκημα που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος. Η αποδοχή της παραίτησης, καθώς και η έκπτωσή τους συνεπεία τελεσίδικης καταδίκης γίνεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η πειθαρχική ευθύνη των μελών των ανεξάρ τητων αρχών ρυθμίζεται με τον κανονισμό λειτουργίας τους.

7. Οι αποδοχές των μελών των ανεξάρτητων αρχών και των Βοηθών Συνηγόρωντου Πολίτη καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έπειτα από γνώμη των ανεξάρτητων αρχών κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Για τον καθορισμό τους λαμβάνεται υπόψη η τυχόν πλήρης και αποκλειστική απασχόλησή τους.

8. Το ασφαλιστικό καθεστώς των μελών των ανεξάρτη των αρχών ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 6 του Ν. 2703/1999, όπως αυτό Ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 4
Προσωπικό των ανεξάρτητων αρχών

1. Το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό κάθε ανεξάρτητης αρχής προσλαμβάνεται στις θέσεις που προβλέπονται στον οργανισμό της και επιλέγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 3812/2009. Η προκήρυξη εκδίδεται από το ΑΣΕΠ μετά από εισήγηση της οικείας αρχής. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην προκήρυξη, τηρούνται δε οι αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Στην εξεταστική επιτροπή μετέχουν τουλάχιστον δύο μέλη της οικείας αρχής. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται συνέντευξη, αυτή είναι δημόσια. Για την επιλογή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού η συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Παρέχεται η δυνατότητα να προβλέπεται στην προκήρυξη στάδιο γραπτής δοκιμασίας μετά από εισήγηση της οικείας αρχής προς το ΑΣΕΠ.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ 12 Ν.3146/2003,ΦΕΚ Α 125/23.12.2003 και με τα άρθρα 61 παρ.3 και 110 παρ.22 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α 51 12.3.2012)

2. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό που εκτελεί την κύρια αποστολή της ανεξάρτητης αρχής προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής επιφυλασσομένων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 και υπόκειται στη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 4024/2011. Το λοιπό προσωπικό κάθε ανεξάρτητης αρχής υπόκειται στις διατάξεις του ν. 4024/2011. Με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος νόμου η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού τους διέπεται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις:

Α. Του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α` 26) και του ν. 4024/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν, ως προς το τακτικό προσωπικό, που εφαρμόζονται αναλόγως.

Β. Του Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988, Α` 191) όπως εκάστοτε ισχύει, και του ν. 3801/2009 (Α` 163) ως προς το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Γ. Του Κώδικα περί Δικηγόρων για τους δικηγόρους που προσλαμβάνονται με σύμβαση έμμισθης εντολής.

Δ. Των ειδικών νόμων και των κανονιστικών πράξεων που ισχύουν για κάθε αρχή.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 61 παρ.3 και 110 παρ.22 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α 51 12.3.2012)

3. Σε κάθε ανεξάρτητη αρχή συνιστώνται υπηρεσιακό συμβούλιο και πειθαρχικό συμβούλιο, τα οποία συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου της.

Στη σύνθεση του υπηρεσιακού συμβουλίου μετέχουν με διετή θητεία: α) Ένα μέλος της οικείας αρχής και ένα μέλος άλλης αρχής ή Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με κλήρωση. Η κλήρωση διεξάγεται σε δημόσια συνεδρίαση από τον Πρόεδρο της Αρχής ή τον Συνήγορο του Πολίτη, ανάλογα με την Αρχή που υπηρετεί ο υπάλληλος. Το ένα μέλος από τα ανωτέρω ορίζεται ως Πρόεδρος του συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Αρχής ή τον Συνήγορο του Πολίτη, β) Ο Γενικός Διευθυντής ή ο υπηρεσιακός προϊστάμενος των διοικητικών υπηρεσιών της Αρχής που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους και γ) δύο αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων και οι αναπληρωτές τους κατά τη σειρά εκλογής τους.

Στη σύνθεση του πειθαρχικού συμβουλίου μετέχουν με διετή θητεία: α) ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Αρχής ή ο αρχαιότερος Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, β) δύο πάρεδροι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Οι ανωτέρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

Συνιστάται δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο κοινό για όλες τις Αρχές, το οποίο εδρεύει στο ΑΣΕΠ, είναι επταμελές και συγκροτείται από: α) έναν Σύμβουλο της Επικρατείας, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, β) δύο μέλη της Αρχής στην οποία υπηρετεί ο πειθαρχικά διωκόμενος υπάλληλος που ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τον Πρόεδρο της Αρχής ή τον Συνήγορο του Πολίτη και γ) τέσσερις διοικητικούς προϊσταμένους των άλλων Αρχών με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από τους Προέδρους των Αρχών και τον Συνήγορο του Πολίτη. Το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η θητεία των μελών είναι διετής. Το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο υποστηρίζεται γραμματειακά από το ΑΣΕΠ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τα υπηρεσιακά συμβούλια, τα πειθαρχικά συμβούλια και το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 61 παρ.3 και 110 παρ.22 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α 51 12.3.2012)

4. Στο Προσωπικό των ανεξάρτητων αρχών καταβάλλεται ειδική πρόσθετη αμοιβή, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Οπου στις κείμενες διατάξεις για το προσωπικό των ανεξάρτητων αρχών προβλέπεται η έκδοση ατομικών πράξεων, αυτές εκδίδονται από τον Πρόεδρό τους.

6. Η υπηρεσία σε ανεξάρτητη αρχή θεωρείται για τον οι κείο ασφαλιστικό φορέα πραγματική και συντάξιμη. Για τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης τoυ επιστημονικού προ σωπικού των ανεξάρτητων αρχών, το οποίο σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις εξακολουθεί να υπάγεται στα α σφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης που υπάγονταν πριν από το διορισμό ή την πρόσληψή του, ε φαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2703/1999, όπως αυτό Ισχύει κάθε φορά και, ως προς τους δικηγόρους που απασχολούνται σε ανεξάρτητες αρχές, συμπληρωματικά η ρύθμιση του άρθρου 4 παρ. 10 του Ν. 2839/2000, όπως αυτό κάθε φορά Ισχύει

7. Σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού των α νεξάρτητων αρχών μπορεί να προσλαμβάνονται με την ίδια διαδικασία και δικηγόροι, χωρίς να θίγονται τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Για όσο χρόνο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην αρχή αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Διατάξεις που καθιερώνουν την αναστολή άσκησης ε παγγελματικών δραστηριοτήτων, κωλύματα, ασυμβίβαστες δραστηριότητες και ιδιότητες του κάθε είδους προσωπικού των ανεξάρτητων αρχών διατηρούνται σε Ισχύ.

Σχετικό: παρ.1 άρθρ.5 Ν.3094/2003 (Συνήγορος του Πολίτη)

8. Οι ανεξάρτητες αρχές εκπροσωπούνται δικαστικώς από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή από μέλη της νομικής τους υπηρεσίας. Οταν εκδικάζονται ένδι κα βοηθήματα ή μέσα Υπουργών οι ανεξάρτητες αρχές εκπροσωπούνται από δικηγόρους παρ` Αρείω Πάγω εξειδικευμένους στο αντικείμενό τους, με απόφασή τους, με την οποία παρέχεται η σχετική πληρεξουσιότητα. Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών και οι Βοηθοί τους σε περίπτωση που διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους μπορούν να παρί στανται ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Αν διώκονται ή ενάγονται ενώπιον δικαστηρίων ή αρχών της αλλοδαπής, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 25Α του ν. 3086/2002 (Α` 324).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 Ν. 4305/2014, ΦΕΚ Α 237/31.10.2014.

Σχετικό: το άρθρο 173 παρ.24 Ν.4261/2014,ΦΕΚ Α 107/5.5.2014
Άρθρο 5
Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 3 γνωστοποίηση γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή του και περιλαμβάνει τον αριθμό των μελών των οποίων η θητεία έχει λήξει, τον αριθμό όσων έχουν καταληφθεί από το προβλεπόμενο κατά το διορισμό τους όριο ηλικίας, καθώς και τον αριθμό των μελών των οποίων η θητεία λήγει εντός του επόμενου τριμήνου.

2. Η θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών που δεν έχουν εκλεγεί μετά την Ισχύ του αναθεωρηθέντος Συντάγματος θεωρείται λήξασα. Τα μέλη αυτά συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την εκλογή νέων μελών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3.

3. Για να διασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας κάθε ανεξάρτητης αρχής, τα μισά από τα μέλη της, τα οποία κληρώνονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βου λής αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης επιλογής τους, διορίζονται για θητεία δύο ετών. Στον αριθμό των μελών κάθε ανεξάρτητης αρχής δεν περιλαμβάνεται για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ο Πρόεδρός της, ο οποίος διορίζεται για πλήρη θητεία.

4. Θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με τις ειδικότερες για κάθε αρχή διατάξεις ή με τον κανονισμό της μπορεί να καταλαμβάνονται από δικηγόρους, που υπηρετούν σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού της αρχής στην οποία συνιστάται η θέση, ύστερα από αίτησή τους και σύμφωνη γνώμη της αρχής.

Σχετικό: παρ.1 του άρθρου 37 του Ν.3428/2005 (ΦΕΚ Α΄ 313)

5. Μέχρι την έκδοση του Ειδικού Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 εφαρμόζονται οι διατάξεις που Ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

6. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 3 και στην παρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος εφαρμόζονται οι Ισχύουσες κατά τη δημο σίευσή του διατάξεις.

7. Υπηρετούντες με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ειδικού επιστημονικού ή βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού κατά την έναρξη Ισχύος του παρόντος νόμου στις θέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2477/1997 και του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 2623/1998 παραμένουν στις θέσεις τους έως τη λήξη των συμβάσεών τους.

8. Μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος με απόσπαση σε ανεξάρτητες αρχές μπορεί, με αίτησή του, να μεταταγεί σε κενές οργανικές θέσεις ύ στερα από πρόταση της οικείας ανεξάρτητης αρχής, και απόφαση των αρμόδιων Υπουργών ή των οργάνων διοί κησης των νομικών προσώπων, χωρίς γνώμη υπηρεσια κού συμβουλίου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

Μετάταξη μπορούν να ζητήσουν και δικαστικοί υπάλληλοι με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.

Οι μετατασσόμενοι εντάσσονται με την ίδια απόφαση στο βαθμό της θέσης που μετατάσσονται και αν η θέση ανήκει στους ενιαίους βαθμούς του Υπαλληλικού Κώδικα, εντάσσονται με βάση το βαθμό που κατέχουν,άλλως με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους έως τον τελευταίο ενιαίο βαθμό της θέσης. Το προσωπικό το οποίο με τατάσσεται εξακολουθεί να υπάΥεται στα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης που υπαγόταν πριν τη μετάταξή του.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 Ν.3320/2005, ΦΕΚ Α 48/23.2.2005.

Σχετικό: παρ.2 άρθρ.7 Ν.3094/2003,ΦΕΚ Α 10/22.1.2003

Σχετικό: παρ.4α άρθρ.3 Ν.3234/2004,ΦΕΚ Α 52

Σχετικό: παρ.6 άρθρ.12 Ν.3146/2003,ΦΕΚ Α 125/23.5.2003

Σχετικό: παρ.4 άρθρ.3 Ν.3234/2004,ΦΕΚ Α 52

Σχετικό: παρ.2 άρθρ.14 Ν.3345/2005,ΦΕΚ Α 138/16.6.2005

Σχετικό: παρ.8 άρθρου 284 Ν.3852/2010, ΦΕΚ Α 87/7.6.2010
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α/)
Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 15 και 16 του Ν. 2190/1994

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15του Ν. 2190/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

Οταν ένεκα αντικειμενικής αδυναμίας το Α.Σ.Ε.Π. δεν δύναται εντός πενταμήνου από την υποβολή του αιτήματος από τον αρμόδιο φορέα να διενεργήσει γραπτό δια γωνισμό, μπορεί να προτείνει στον εν λόγω φορέα την πλήρωση των θέσεων με τη διαδικασία του άρθρου 18.

2. Η παρ. 5 του άρθρου 16του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 2736/1999 (ΦΕΚ 172 Α΄) και την παρ.6 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

“5. Στην ίδια προκήρυξη κάθε υποψήφιος μπορεί να υ ποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγο ρίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Στην αίτησή του ο υ ποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα, φορέα και νομαρχία, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά που ανα γράφονται στην προκήρυξη. Ο τρόπος υποβολής των αι τήσεων των υποψηφίων καθορίζεται με την προκήρυξη, περιλαμβανομένης και της χρήσεως μέσων ηλεκτρονικής τεχνολογίας.”

3. Τ ο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 16του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

“Η αίτηση υποβάλλεται στο Α.Σ.Ε.Π.. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.”

Σχετικό: παρ.6 άρθρ.12 Ν.3146/2003,ΦΕΚ Α 125/23.5.2003
Άρθρο 7
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994

1. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α΄) και την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2349/1995 (ΦΕΚ 224 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Το γραπτό διαγωνισμό διενεργεί κεντρική επιτροπή που συγκροτεί το Α.Σ.Ε.Π. από μέλη του ή πρώην μέλη του, από εκπαιδευτικούς λειτουργούς τριτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ομότιμους καθηγητές Α.Ε.Ι., μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς ή ανώτερους ή ανώτατους υπαλλήλους των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος. Η κεντρική επιτροπή μπορεί να υποβοηθείται από τοπικές, ανά νομαρχία, επιτροπές που συγκροτούνται κατά τον ίδιο τρόπο. Τα θέματα καθορίζονται από την κεντρική επιτροπή του διαγωνισμού και μεταδίδονται ή διαβιβάζονται ταυτόχρονα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα.

Τα γραπτά του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των δύο τελευταίων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές και έναν αναβαθμολογητή, όπως ορίζεται στην κανονιστική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Βαθμολογητές, αναβαθμολογητές ή υπεύθυνοι για την εποπτεία των διαγωνιζομένων μπορεί να ορίζονται και συνταξιούχοι καθηγητές της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον ο απαιτούμενος αριθμός δεν καλυφθεί από εν ενεργεία καθηγητές.

Οταν η γραπτή εξέταση γίνεται με τη μέθοδο των ερω τήσεων πολλαπλών επιλογών, η κεντρική επιτροπή καθορίζει τις ορθές απαντήσεις με βάση την αρίθμηση των ε ρωτήσεων και η βαθμολόγηση των γραπτών μπορεί να γίνεται με χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας χωρίς να απαιτούνται βαθμολογητές και αναβαθμολογητές.

Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται στην κανονιστική απόφαση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, με την οποία μπορεί να καθορίζονται και άλλες περιπτώσεις αυτόμα της βαθμολόγησης.”

2. Η παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπωςαντι καταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2527/1997 και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 β΄ του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

“8. Η βαθμολογία των επιτυχόντων, με άριστα το 100 και βάση το 60, προκειμένου να καθορισθεί η σειρά κατάταξής τους στους πίνακες επιτυχίας προσαυξάνεται ως ακολούθως:

α. Κατά τέσσερις (4) μονάδες για διδακτορικό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

β. Κατά δύο (2) μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

γ. Κατά τις πάνω από το βαθμό πέντε (5) μονάδες και κλάσματα αυτών, με δύο δεκαδικά ψηφία, για τίτλο σπου δών με άριστα το δέκα, νοουμένου πάντοτε του τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος συμμετέχει στη δια γωνιστική διαδικασία. Για βαθμούς τίτλων σπουδών που εκφράζονται σε εικοσάβαθμη κλίμακα γίνεται αναγωγή στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν λαμβάνονται υ πόψη αν δεν είναι αναγνωρισμένοι

δ. Κατά μισή (0,5) μονάδα λόγω εμπειρίας ενός (1) τουλάχιστον εξαμήνου.

ε. Κατά μία (1) μονάδα λόγω εμπειρίας δύο (2) τουλάχιστον εξαμήνων.

στ. Κατά μιάμιση (1,5) μονάδα λόγω εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον εξαμήνων.

ζ. Κατά δύο (2) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον εξαμήνων.

η. Κατά δυόμισι (2,5) μονάδες λόγω εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον ετών.

θ. Κατά τρεις (3) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.

ι. Κατά τριάμισι (3,5) μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.

ια. Κατά τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας έξι (6) τουλάχιστον ετών.

ιβ. Κατά πέντε (5) μονάδες λόγω εμπειρίας οκτώ (8) τουλάχιστον ετών.

ιγ. Κατά έξι (6) μονάδες λόγω εμπειρίας δέκα (10) ετών και άνω.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή ά σκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέ χει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώ σεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλμα τος, μετά τη λήψη της άδειας.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος της αποκτηθεί σας εμπειρίας, από την έναρξη Ισχύοςτου Ν. 2190/1994, σε καθήκοντα της ίδιας ειδικότητας του φορέα, για την πλή ρωση θέσεων του οποίου εκδίδεται η σχετική προκήρυξη, είναι ίσος ή μεγαλύτερος των τεσσάρων εξαμήνων, ο αριθμός των μονάδων οτο κριτήριο της εμπειρίας προσαυξάνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) και μόνο για τον αριθμό των μονάδων που αντιστοιχεί σε εξάμηνα που έχουν διανυθεί στην ίδια ειδικότητα και στον ίδιο φορέα. Δεν λαμβάνε ται υπόψη χρόνος εμπειρίας που διανύθηκε βάσει συμβά σεων που καταρτίστηκαν μετά την έναρξη Ισχύος του νόμου αυτού. Για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου αυτού καιτης παρ. 2 του άρθρου 18 το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Εργων θεωρούνται “ίδιος φορέας”.

Η ίδια προσαύξηση δίδεται λόγω εμπειρίας που απο κτήθηκε σε φορείς, οι οποίοι καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν με άλλα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα και η σχετική προκήρυξη αφορά στην πλήρωση θέσεων της ίδιας ειδικότητας φορέων, στους οποίους εκχωρήθηκαν οι αρμοδιότητες καταργηθέντων φορέων ή προήλθαν από συγχώνευση φορέων.

Για την εφαρμσγή του παρόντος ως εμπειρία που συνε πάγεται προσαύξηση στη βαθμολογία θεωρείται επίσης εκείνη που αποκτήθηκε με συμβάσεις έργου ή με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε προγράμματα που χρημα τοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαίκή Ενωση, τα οποία υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α., δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, μέσω δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η προσαύξηση του προηγούμενου εδαφίου δίδεται και στις περιπτώσεις αξιολόγησης για την πλήρωση Οργανικών θέσεων των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Τα τέσσερα παραπάνω εδάφια εφαρμόζονται για την α ξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες πρόσληψης που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2004. Ως χρόνος συμμετοχής για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου νοείται ο χρόνος δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης.

Για την απόδειξη εμπειρίας εφαρμόζονται τα προβλε πόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄). Οταν η προϋπηρεσία έχει διανυθεί στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται προσθέ τως και βεβαίωση της επιθεώρησης εργασίας για το είδος της παρασχεθείσας εργασίας. Για την απόδειξη του είδους της παρασχεθείσας εργασίας με σύμβαση έργου στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται επιπλέον και η υποβολή των σχετικών συμβάσεων και δελτίων παροχής υπηρεσιών.

ιδ. Κατά είκοσι (20) μονάδες για τους δημότες των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου, Δράμας, Καστοριάς, Φλώ ρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων, Αντικυθήρων, Ιθάκης, Παξών, Οθωνών, Ερείκουσας και Μαθρακίου ή παραμεθόριων περιοχών των Νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών, όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, οι οποίοι δε σμεύονται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ.1 του άρθρου 14 του παρόντος ή της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, οι οποίες προκηρύσ σονται, στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή.

ιε. Κατά δέκα (10) μονάδες για τους δημότες δήμων ή κοινοτήτων πληθυσμού μέχρι και δέκα χιλιάδων κατοίκων εφόσον επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του δήμου ή της κοινότητας του οποίου είναι δημότες και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί δεκαετία τουλάχιστον.

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων, η σειρά καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κανονιστική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.”

Σχετικό: με την παρ.3 του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α 44

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994 α ντικαθίσταται ως εξής:

“9. Οι πίνακες επιτυχίας καταρτίζονται από την κεντρική επιτροπή του διαγωνισμού κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, σύμφωνα και με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της κανο νιστικής απόφασης της παραγράφου 2του παρόντος άρθρου.”

4. Στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν. 2527/1997, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

“Διοριστέος που δεν αποδέχεται το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού ή παραιτήθηκε εντός έτους από το διορισμό του αναπληρώνεται από τον επόμενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων.”

5. Στην παρ. 12του άρθρου 17του Ν. 2190/1994, όπως Ισχύει, η φράση “έξι (6) μηνών” αντικαθίσταται με τη φράση “ενός (1) έτους” και στις παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994, όπως Ισχύουν, η λέξη “εξαμήνου” αντικαθίσταται από τη λέξη “έτους”.

6. Η παρ. 14 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994 καταργείται.

Σχετικό: παρ.6 άρθρ.12 Ν.3146/2003,ΦΕΚ Α 125/23.5.2003

Σχετικό: με την παρ.8 του άρθρου 24 του Ν.3200/2003
Άρθρο 8
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994

1. Οι παράγραφοι 1 έως και 6 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2527/1997 και συμπληρώθηκε με το άρθρο τέταρτο του Ν. 2779/1999 (ΦΕΚ 296 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:

“1. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται οι θέσεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ και προσωπικού αντίστοιχων προσόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Για την προκήρυξη θέσεων που πληρούνται με σειρά προτεραιότητας, την υποβολή των αιτήσεων, τη συγκρότηση, τη σύνθεση και τη λειτουργία των επιτροπών διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας και την αποζημίωση των μετεχόντων σε αυτήν, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που Ισχύουν για την πλήρωση θέσεων με γραπτό διαγωνισμό.

Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων κατά το παρόν άρθρο μπορεί να ορίζεται ότι δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής και η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα κα τάταξης έως τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν και από τους επόμενους αυτών στη σειρά κατάταξης έως τον αριθμό που θα απαιτηθεί για την κάλυψη των θέσεων.

Ο υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς.

Σχετικό: με την παρ.3 του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α 44)

2. Οι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθ μιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιό τητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, ό πως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:

Α. Τίτλοι σπουδών

Τίτλος σπουδών που απαιτείται συμφώνως με την προ κήρυξη: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εκατό (100).

Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία ΠΕ και ΤΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.

Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ πιστοποιητικό επιτυ χούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων ε παγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης: εβδομήντα (70) μονάδες.

Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτη σης ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία ΔΕ, της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπου δών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.

Μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ:

Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τριακόσιες (300) μονάδες.

Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: εκατόν πενήντα (150) μονάδες.

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: πενήντα (50) μονάδες.

Για τον υποψήφιο που κατέχει δύο τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών η βαθμολογία είναι αθροιστική.

Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης

Για τους πρώτους δώδεκα μήνες: πέντε (5) μονάδες ανά μήνα.

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: οκτώ (8) μονάδες ανά μήνα.

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: εννέα (9) μονάδες ανά μήνα.

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: οκτώ (8) μονάδες ανά μήνα.

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: πέντε (5) μονάδες ανά μήνα.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή ά σκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικεί μενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέ χει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώ σεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλμα τος, μετά τη λήψη της άδειας. Για την εφαρμογή των άρ θρων 17 και 18 του νόμου αυτού και για τον υπολογισμό των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας υπολογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε βάσει συμβάσεων μιας μέρας.

Το προσόν αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο κατάταξης για το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των θέσε ων που προκηρύσσονται για κάθε φορέα κατά κλάδο ή ειδικότητα. Για κλάσμα μεγαλύτερο της μισής μονάδας δια τίθεται μία θέση.

Σε περίπτωση έλλειψης υπoψηφίων με εμπειρία οι θέσεις που παραμένουν κενές καλύπτονται από υποψηφίους χωρίς εμπειρία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που κατά τον Οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρόνος αποκτηθείσας εμπειρίας, από την έναρξη Ισχύος του Ν. 2190/1994, σε καθήκοντα της ίδιας ειδικότητας του φορέα, για την πλήρωση θέσεων του οποίου εκδίδεται η σχετική προκήρυξη, είναι ίσος ή μεγαλύτερος των τεσσάρων εξαμήνων, ο αριθμός των μονάδων στο κριτήριο της εμπειρίας προσαυ ξάνεται κατά 40% και μόνο για τον αριθμό των μονάδων που αντιστοιχεί σε εξάμηνα που έχουν διανυθεί στην ίδια ειδικότητα και στον ίδιο φορέα. Δεν λαμβάνεται υπόψη χρόνος εμπειρίας που διανύθηκε βάσει συμβάσεων που καταρτίστηκαν μετά την έναρξη Ισχύος του νόμου αυτού.

Η ίδια προσαύξηση δίνεται και λόγω εμπειρίας που αποκτήθηκε σε φορείς, οι οποίοι καταργήθηκαν ή συγχω νεύθηκαν με άλλα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα και η σχετική προκήρυξη αφορά στην κάλυψη θέσεων της ίδιας ειδικότητας των φορέων στους οποίους εκχωρήθη καν οι αρμοδιότητες των καταργηθέντων φορέων ή προήλθαν από τη συγχώνευση φορέων.

Για την εφαρμογή του παρόντος ως εμπειρία που συνε πάγεται προσαύξηση στη βαθμολογία θεωρείται επίσης εκείνη που αποκτήθηκε με συμβάσεις έργου ή με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε προγράμματα που χρημα τοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή συγ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, τα οποία υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α., δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, μέσω δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η προσαύξηση σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο δίδε ται και στις περιπτώσεις αξιολόγησης για την πλήρωση οργανικών θέσεων των Ο. Τ .Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Τα τέσσερα παραπάνω εδάφια εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες πρόσληψης που διέπονται από τις διατά ξεις του παρόντος άρθρου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004. Ως χρόνος συμμετοχής για την εφαρμoγή του παρόντος εδαφίου νοείται ο χρόνος δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης.

Γ. Γνώση ξένης γλώσσας

α) Για άριστη γνώση: εβδομήντα (70) μονάδες, β) για πολύ καλή γνώση: πενήντα (50) μονάδες, γ) για καλή γνώ ση: τριάντα (30) μονάδες, δ) για μέτρια γνώση (μόνο όταν αυτή απαιτείται από την προκήρυξη): δέκα (10) μονάδες.

Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθμολογία είναι αθροιστική.

Δ. Εντοπιότητα

“Για τους δημότες Δήμου ή Κοινότητας, εφόσον επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις του Δήμου ή της Κοινότητας του οποίου είναι δημότες ή σε θέσεις δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος τους και δεσμεύονται να υπηρετούν σε αυτές επί μία τουλάχιστον δεκαετία: εκατόν πενήντα (150) μονάδες. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνουν και τις σχετικές προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί από την κατάθεση μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 Ν.3731/2008,ΦΕΚ Α 263/23.12.2008.

Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το ά θροισμα όλων των μονάδων που λαμβάνει ο υποψήφιος σύμφωνα με καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια.

Μεταξύ των ισοβαθμούντων προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (τίτλος σπου δών) και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσό τερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (δεύτερος τίτλος σπουδών) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς με ταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει με γαλύτερο βαθμό στην ειδική γραπτή δοκιμασία που προ βλέπεται στην επόμενη παράγραφο και αν και αυτός συ μπίπτει, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτοί αν δεν είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι.

Για την απόδειξη της εμπειρίας και της γνώσης ξένης γλώσσας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄). Οταν η προϋπηρεσία έχει διανυθεί στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται προσθέτως και βεβαίωση της επιθεώρησης εργασίας για το είδος της παρασχεθεί σας εργασίας. Για την απόδειξη του είδους της παρασχεθείσας εργασίας με σύμβαση έργου στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται επιπλέον και η υποβολή των σχετικών συμβά σεων και δελτίων παροχής υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτω ση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφω να με τα κριτήρια της παραγράφου αυτής οι δημότες που είναι και μόνιμοι κάτοικοι των δήμων ή κοινοτήτων των νο μών ή των νησιών ή των παραμεθόριων περιοχών, που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ΄ της παρ. 8 του άρθρου 17 και ακολουθούν οι δημότες των ίδιων περιοχών, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν το διορισμό τους σε θέ σεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή και δεσμεύονται να υπηρε τήσουν σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

3. Η κατά το παρόν άρθρο αξιολόγηση των υποψηφίων μπορεί να συμπληρώνεται για όλους ή ορισμένους κλά δους ή ειδικότητες με ειδική γραπτή δοκιμασία (test), κατά την οποία εξετάζονται και βαθμολογούνται οι γενικό τερες και πρακτικές γνώσεις, καθώς και οι δεξιότητες (αριθμητικές, αναλυτικές, λεκτικές, κρίσης και αντίληψης) των υποψηφίων. Η ειδική αυτή γραπτή δοκιμασία Υίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανεξάρτητα από την προ κήρυξη για την πλήρωση θέσεων προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται στο Α.Σ.Ε.Π. αρχείο με το ονο ματεπώνυμο και τη βαθμολογία κάθε συμμετέχοντος, η οποία λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση που αυτός συμμετέχει σε προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Η βαθμολογία της ειδικής γραπτής δοκιμασίας με βάση το πενήντα πέντε (55) και άριστα το εκατό (100) πολλαπλασιάζεται με συντελεστή δύο (2) και προσαυξάνει τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων έως διακόσιες μονάδες.

Ο βαθμός της ειδικής γραπτής εξέτασης Ισχύει για τρία χρόνια από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Η οργάνωση της ειδικής γραπτής δοκιμασίας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το συντελεστή βαρύτητας και το περιεχόμενο της εξέτασης καθορίζονται στην κανονιστική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου.

4. Οπου από τις Ισχύουσες διατάξεις ή από τον οργανι σμό ή κανονισμό των οικείων φορέων ή από την προκή ρυξη για την πλήρωση θέσεων ορίζεται συΥκεκριμένη προϋπόθεση διορισμού, ο υποψήφιος που δεν έχει την α παιτούμενη προϋπόθεση δεν διορίζεται ανεξάρτητα από τη συνολική βαθμολογία του.

5. Οπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται ως προσόν διορισμού διαζευκτικώς είτε τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε ορισμένη εμπειρία, η οικεία υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, με το προς το Α.Σ.Ε.Π. αίτημά τους για προκήρυξη θέσεων κατά το πα ρόν άρθρο καθορίζουν και τη σειρά προτεραιότητας με ταξύ των ανωτέρω δύο κατηγοριών προσόντων.

6. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορι σμού απαιτείται τπλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κα τηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορί ζεται κατά φθίνoυσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, ό πως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:

α. Αριθμός τέκνων:

Εκατό (100) μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα α νήλικα τέκνα και διακόσιες (200) μονάδες για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα. Αν ο υπoψήφιος είναι τέκνο πο λύτεκνης οικογένειας τριακόσιες (300) μονάδες.

β. Χρόνος ανεργίας:

Για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως οκτώ συνολικά πε νήντα (50) μονάδες.

γ. Χρόνος εμπειρίας:

Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτωση Β΄ της παραγράφου 2του παρόντος.

δ. Ηλικία:

Για ηλικία έως 24 ετών πενήντα (50) μονάδες

Για ηλικία άνω των 24 ετών έως 30 ετών εβδομήντα πέ ντε (75) μονάδες.

ε. Εντοπιότητα:

Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περίπτωση Δ: της πα ραγράφου 2του παρόντος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στο συνολικό βαθμό προηγείται αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ού τω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται αυτός που έχει απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ αυ τών αυτός που έχει το μεγαλύτερο βαθμό.”

2. Η παρ.8 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2527/1997, καταργείται.

3. Η υποπαράγραφος Γ της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, που προστέθηκε με το άρθρο τέταρτο του Ν. 2779/1999 (ΦΕΚ 296 Α΄) και αφορά προσλήψεις προ σωπικούτης Δ.Ε.Η. σε λιγνιτωρυχεία και σταθμούς παραγωγής, διατηρείται σε Ισχύ ως αυτοτελής διάταξη.

4. Οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 του Ν. 2527/1997 και οι παράγραφοι 18, 19 και 20 αυτού που προστέθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄) , καταργούνται.

Σχετικό: παρ.6 άρθρ.12 Ν.3146/2003,ΦΕΚ Α 125/23.5.2003

Σχετικό: με την παρ.8 του άρθρου 24 του Ν.3200/2003 (Α΄ 281)
Άρθρο 9
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2190/1999

1. Η παράγραφος 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 16του Ν. 2247/1994 (ΦΕΚ 182 Α΄), το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α΄), το άρθρο 5 του Ν. 2527/1997 και το άρθρο 20 παρ. 12 του Ν. 2738/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

“11. ΟΙ υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο ή ειδικότητα με κριτήριο την εντοπιότητα, ως ακολούθως:

Α. Αν ο φορέας που προσλαμβάνει είναι δήμος ή κοινό τητα ή δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση ή νομικό πρόσω πο ή ίδρυμα που ανήκει στο δήμο ή την κοινότητα, προ τάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δημότες του δήμου ή της κοινότητας και ακολουθούν οι υποψήφιοι που είναι δημότες των υπόλοιπων δήμων ή κοινοτήτων του νομού.

Αν ο φορέας από τους ανωτέρω που προσλαμβάνει ε δρεύει σε νησί, πλην της Κρήτης, μετά τους υποψηφίους που είναι δημότες του δήμου ή της κοινότητας ακολου θούν οι υποψήφιοι που είναι δημότες των άλλων δήμων ή κοινοτήτων του νησιού και έπονται οι υποψήφιοι που είναι δημότες των υπόλοιπων δήμων ή κοινοτήτων του νομού.

Αν ο φορέας που προσλαμβάνει είναι υπηρεσία του Δη μοσίου ή νομικού προσώπου (πλην δήμων ή κοινοτήτων), προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δημότες του δήμου ή της κοινότητας του νομού στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία που προσλαμβάνει

Αν ο φορέας που προσλαμβάνει είναι υπηρεσία του Δη μοσίου ή νομικού προσώπου (πλην δήμων ή κοινοτήτων) και εδρεύει σε νησί, προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δημότες των δήμων ή κοινοτήτων του νησιού και ακολου θούν οι υπoψή~oι που είναι δημότες των άλλων δήμων και κοινοτήτων νομού στον οποίο ανήκει το νησί

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουντο κριτήριο της εντοπιότητας καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Χρόνος ανεργίας

Χίλιες (1.000) μονάδες για τέσσερις μήνες ανεργίας και πενήντα (50) μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων (4) μηνών, με ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες.

Ανεργος για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλά χιστον μήνες ανεργίας. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται επίσης χρόνος ανεργίας και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. από υποψηφίους οι οποίοι ήταν άνεργοι τουλάχιστον επί τετράμηνο κατά το χρόνο ένταξής τους στο πρόγραμμα.

2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας

α) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο πολύτεκνου υποψηφίου,

β) πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου πολύτε κνης οικογένειας.

Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.

3. Αριθμός ανήλικων τέκνων

Τριάντα (30) μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέ κνα και πενήντα (50) μονάδες για το τρίτο τέκνο.

4. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Οι μονάδες του βαθμού του τπλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό είκοσι (20) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό δέκα (10). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση.

5. Ηλικία

Για υποψηφίους ηλικίας έως τριάντα (30) ετών τρεις (3) μονάδες ανά έτος με αφετηρία υπολογισμού το κατά πε ρίπτωση κατώτερο όριο ηλικίας, όπως αυτό καθορίζεται με την οικεία ανακοίνωση.

Για υποψηφίους άνω των τριάντα (30) ετών δύο (2) μονάδες ανά έτος.

Ο υπολογισμός της ηλικίας γίνεται με βάση το έτος γέννησης.

6. Εμπειρία

Τριάντα (30) μονάδες για έξι (6) μήνες εμπειρίας και πέ ντε (5) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας άνω του εξαμήνου, με ανώτατο όριο τα πέντε (5) έτη.

Οι μονάδες της εμπειρίας προσμετρώνται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία αυτή ορίζεται ως προσόν από την οικεία ανακοίνωση απασχόλησης.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή ά σκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικεί μενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ού τω καθεξής.

Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, α ποκλειομένης της αθροιστικής βαθμολόγησης.

Β. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανομένων από υποψηφίους της περίπτωσης Α΄, προσλαμβάνονται υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι άλλων νομών. Η με ταξύ τους σειρά καθορίζεται με τα κριτήρια της περίπτωσης Α΄.

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 18 του Ν. 2247/1994, αντικαθίσταται ως εξής:

“Για τη σειρά κατάταξης μεταξύ των εχόντων εμπειρία εφαρμόζονται τα κριτήρια της παρ. 11, παραλειπομένου του κριτηρίου του τίτλου σπουδών.”

3. Η παράγραφος 14 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 5του Ν. 2527/1997, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“14. Αν για την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος άρθρου απαιτούνται προσόντα ειδικού επιστημονικού προσωπικού, η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων κάθε ειδικότητας καθορίζεται κατ` εφαρμογή των κριτηρίων της παρ. 2 Α΄ η του άρθρου 18 του παρόντος.”

4. Στο τέλος της παρ.15 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5του Ν. 2527/1997, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

Oταν το καταλογιστέο όργανο είναι νομάρχης ή δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας ή άλλο αιρετό μέλος του νομαρχιακού ή δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή πρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου, συνδέσμου Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή πρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου δήμοτικής ή κοινοτικής επιχείρη σης ή επιχείρησης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή πρόε δρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος Ο. Τ .Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, τον καταλογισμό ενεργεί ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας.”

5. Η παρ. 17 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 καταργείται.

Σχετικό: παρ.6 άρθρ.12 Ν.3146/2003,ΦΕΚ Α 125/23.5.2003

Σχετικό: με την παρ.8 του άρθρου 24 του Ν.3200/2003 (Α΄ 281)
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 10
Ειδικά θέματα που σχετίζονται με προσλήψεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα πάγια μέρη του περιεχομένου των προκηρύξεων, ώστε οι εφεξής εκδιδόμενες προκηρύξεις να παραπέμπουν στην ανωτέρω απόφαση για τα θέματα και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.

Σχετικό: παρ.6 άρθρ.12 Ν.3146/2003,ΦΕΚ Α 125/23.5.2003

2. Τα προβλεπόμενα παράβολα υποβολής αίτησης (άρθρο 16 παρ. 6 του Ν. 2190/1994) και ένστασης (άρθρο 7 παρ. 4του Ν. 2527/1997) ορίζονται σε πέντε (5) και είκοσι πέντε (25) ευρώ, αντιστοίχως, και Ισχύουν και για τις διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης των φορέων που ελέγχονται από το Α.Σ.Ε.Π..

Σχετικό: με το άρθρο μόνον της ΥΑ ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.0/75/24866/2010 (ΦΕΚ Β 1958 20.12.2010)

Σχετικό:.ΥΑ ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ.23483/2004 (Β΄ 1674)

3. Η αμοιβή των μελώντων επιτροπών επιλογής προσωπικού των φορέων που ελέγχονται από το Α.Σ.Ε.Π. καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Οι προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων που υπάγονται στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. δημοσιεύονται όλες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), ανεξάρτητα από τον κλάδο ή ειδικότητα προσωπικού.

5. Οι φορείς που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 προσλαμβάνουν και το μη διοικητικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994.

6. Φορείς του δημόσιου τομέα που εξαιρούνται από το σύστημα προσλήψεων του Ν. 2190/1994 ή φορείς των ο ποίων οι προσλήψεις ελέγχονται από το Α.Σ.Ε.Π., καθώς και μη υπαγόμενες σε αυτό επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες μετέχει το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή δημόσιες επιχειρήσεις, δύνανται να ζητούν από το Α.Σ.Ε.Π. να διενεργήσει αυτό τις διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης προσωπικού τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, αναλαμβάνοντας την απόδοση των σχετικών δαπανών. Επίτουαιτήματοςαποφασίζειτο Α.Σ.Ε.Π.. Το ανωτέρω εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για την πρόσληψη προσωπικού που υπάγεται στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994.

7. Στους προέδρους ιδρυμάτων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή επιχειρήσεων ή συνδέσμων των Ο.Τ.Α. που παραβιάζουν τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 ή της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, εφόσον είναι αιρετά όργανα των Ο. Τ .Α., εφαρμόζονται οι διατάξεις περί πειθαρχικής ευθύνης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995, ΦΕΚ 231 Α΄) ή του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Π.Δ. 30/1996, ΦΕΚ 21 Α΄) , αντί στοιχα, όπως Ισχύουν, βάσει αιτιολογημένης εκθέσεως επιθεωρητή του Α.Σ.Ε.Π. που διαπιστώνει την παράβαση και που αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

8. Οι φορείς που υπάγονται στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. και οι οποίοι διεξάγουν οι ίδιοι, σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις, τις διαδικασίες πρόσληψης τακτικού προσωπικού τους και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, υποχρεούνται να καταρτίζουν, να αναρτούν και να αποστέλλουν στο Α.Σ.Ε.Π. τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων το αργότερο μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες για το τακτικό προσωπικό και είκοσι (20) ημέρες για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού ορίου, που διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., οι υπεύθυνοι διώκονται πειθαρχικώς για παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος με βάση την έκθεση ελέγχου της Επιθεώρησης του Α.Σ.Ε.Π. Αν υπεύθυνοι της αδικαιολόγητης καθυστέρησης είναι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή μέλη δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ή πρόεδροι ή μέλη διοικητικών συμβουλίων δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, που είναι και αιρετό μέλη της διοίκησης του οικείου δήμου ή κοινότητας, διώκονται πειθαρχικώς κατά τις οικείες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, ύστερα από έκθεση επιθεωρητή του Α.Σ.Ε.Π., που διαβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος υποχρεούται να κινήσει τη σχετική πειθαρχική διαδικασία.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ.1 Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ Α` 151/6.8.2004).

9. Σε περίπτωση μη σύνταξης, μη ανάρτησης ή μη υποβολής στο Α.Σ.Ε.Π. των πινάκων κατάταξης από τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου ή μη σύνταξης των οριστικών πινάκων, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά την παραλαβή της σχετικής έκθεσης ελέγχου από το Α.Σ.Ε.Π., καθώς και στην περίπτωση της μη αποστολής των πινάκων διοριστέων προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή μη διορισμού των διοριστέων ή μη πρόσληψης των προσληπτέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, οι υπεύθυνοι διώκονται ποινικώς για παράβαση καθήκοντος κατά τις διατάξεις του όρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα, ύστερα από έκθεση του Επιθεωρητή του Α.Σ.Ε.Π..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ Α¨ 151/6.8.2004).

Σχετικό: παρ.6 άρθρ.12 Ν.3146/2003,ΦΕΚ Α 125/23.5.2003

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργανισμών ή κανονισμών των οικείων φορέων, η γνώση ξένης γλώσσας και το επίπεδο αυτής ως προϋποθέσεις διορισμού μπορεί να καθορίζονται με τη σχετική προκήρυξη κατόπιν απο φάσεως του οικείου φορέα.

11. “Καταργείται το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού “τακτικού προσωπικού” στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ.,Ο.Τ.Α. α` και β`βαθμού και τα Ν.Π.I.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως αυτό Ισχύει, και της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, καθώς και το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού των προστατευόμενων ατόμων του Ν. 2643/1998 στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α και β βαθμού, που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ.9 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.” Ειδικά όρια ηλικίας που απαιτούνται από τη φύση και τις ιδι αιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων μπορεί να καθορίζονται με την οικεία προκήρυξη, μετά από γνώμη του οικείου φορέα και απόφαση του γπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.14 3144/2003,ΦΕΚ Α 111/8.3.2003 Η Ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την έναρξη Ισχύος της διάταξης που αντικαταστάθηκε.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 άρθρ.9 Ν.3174/2003,ΦΕΚ Α 205/28.8.2003.

12. Αποφάσεις διορισμού υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι οποίες δεν δημοσιεύθηκαν εκ παραδρομής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιεύονται με αναδρομική Ισχύ από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

13. Ως προσόν διορισμού σε θέσεις κλάδων ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής, σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα των άρθρων 6 και 14του Π.Δ. 50/2001 αντιστοίχως, επιτρέπεται για τις θέσεις κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ο διορισμός υποψηφίων με πτυχία ή διπλώμα τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής και για τις θέσεις κλάδου ΤΕ Πληροφoρικής υποψηφίων με πτυχία ή διπλώματα Τ .Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής σε ειδικότητα που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη, ύστερα από αίτημα του οικείου φορέα και έγκριση του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο των θέσεων.

14. Υπάλληλοι οι οποίοι διορίζονται με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή και οι οποίοι τυγχάνουν ειδικών ευεργετημάτων, υποχρεούνται να παραμείνουν στην υπηρεσία τοποθέτησης τους για μία τουλάχιστον δεκαετία, με εξαίρεση την περίπτωση που λόγω οργανωτικής αναδιάρθρωσης η ανωτέρω υπηρεσία συγχωνεύεται ή καταργείται. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και επίσης στην περίπτωση που οι υπάλληλοι έχουν υπηρετήσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής τους στην παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή, επιτρέπονται μετατάξεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις, μεταφορές υπαλλήλων εντός της ίδιας παραμεθορίου ή προβληματικής περιοχής ή άλλης παραμεθορίου ή προβληματικής περιοχής, εφόσον σε αυτήν υπηρετεί ο/η σύζυγος τους για λόγους συνυπηρέτησης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 Ν.4250/2014,ΦΕΚ Α 74/26.3.2014.

Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που επιτρέπει την απόσπαση, μετάθεση ή μετάταξη από τις περιοχές αυτές καταργείται, με εξαίρεση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν.1943/1991 (ΦΕΚ50Α) και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 1388/1983 (ΦΕΚ 113Α),που προβλέπουν την απόσπαση υπαλλήλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για το χρόνο της φοίτησής τους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης”. Αποσπάσεις που έγιναν πριν τη δημοσίευση του νόμου αυτού βάσει ειδικών διατάξεων διατηρούνται σε Ισχύ.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α 44)

Υπάλληλοι οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 9του Ν. 2266/1994 έως τη δημοσίευση του παρόντος υποχρεούνται να υπηρετήσουν στις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσονται για μια πενταετία

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 άρθρ.12 Ν.3146/2003, ΦΕΚ Α 125/23.5.2003

Υπάλληλοι που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ., μπορούν να μεταταχθούν, αποσπαστούν ή μεταφερθούν στα Περιφερειακά Κέντρα ή Μονάδες Πρώτης Υποδοχής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, πριν από τη συμπλήρωση της δεκαετούς υπηρέτησης στην υπηρεσία τους.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 9 άρθρου 121 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014).

Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η απόσπαση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η διάθεση σε γραφείο βουλευτή ο οποίος εκλέγεται σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια περιοχή εφόσον έχουν υπηρετήσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής τους σε αυτές. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος υπηρεσίας σε βουλευτικό γραφείο δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στην παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 Ν.4305/2014,ΦΕΚ Α 237/31.10.2014.

Σχετικό: υποπαρ.Γ.2 περ.4γ` άρθρου πρώτου Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α 85/7.4.2014

15. Οπου στις διατάξεις των άρθρων 1719 του Ν. 2190/1994 αναφέρεται η φράση “πίνακες επιτυχίας” αυτή αντικαθίσταται με τη φράση “πίνακες κατάταξης υποψηφίων”.

Σχετικό: παρ.6 άρθρ.12 Ν.3146/2003,ΦΕΚ Α 125/23.5.2003
Άρθρο 11
Καθορισμός θέσεων προστατευόμενων ατόμων

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διο ρίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα. Προς τούτο ο οικείος φορέας πριν αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. το αίτημά του για προκήρυξη θέσεων ή πριν εκδώσει την προκήρυξη, αν την εκδίδει ο ίδιος, αποστέλλει το σύνολο των θέσεων που θα προκηρυχθούν κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά νομαρχία στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκει μένου να εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παρούσας παραγράφου, η οποία εξής περιορίζεται σε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.”

2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

“Για τον προσδιορισμό των θέσεων που προκύπτουν βάσει των ποσοστών της παρούσας παραΥράφου εφαρ μόζεται η διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ρυθμίσεις για το Α.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 12

1. Συνιστώνται στο Α.Σ.Ε.Π. σαράντα (40) θέσεις ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού η πλήρωση των οποίων γίνεται μετά την 1.6.2003.

2. Προσόντα διορισμού ορίζονται τα ακόλουθα: Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών.

Η άριστη ή πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί συνεκτιμώμενο στοιχείο για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Τα κωλύματα διορισμού του Υπαλληλικού Κώδικα Ισχύουν και για τις θέσεις του ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων εξειδικεύονται κάθε φορά οι απαιτούμενοι κατά θέση τίτ λοι σπουδών, βασικοί και μεταπτυχιακοί, καθώς και η απαιτούμενη εμπειρία, ανάλογα με τις ανάγκες του Α.Σ.Ε.Π..

3. Η επιλογή του ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Ο διορισμός γίνεται με από φαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Το ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό έχει την ιδιότητα του τακτικού δημοσίου υπαλλήλου. Με κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π., που δημο σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να γί νεται διαβάθμιση των θέσεων του προσωπικού αυτού και να καθορίζονται τα αντίστοιχα καθήκοντα ανάλΟΥα με τις ειδικότητες αυτού. Κατά τα λοιπά, για την υπηρεσιακή κατάσταση του ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. `Οπου για την εφαρμογή τους προβλέπεται γνώμη ή απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, ασκεί την αρμοδιότητα αυτή η Ολομέλεια του Α.Σ.Ε.Π.. Τα όργανα και ο τρόπος αξιολόγησης του ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού καθορίζονται με τον κανονισμό λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π.. Για την επικουρική ασφάλιση του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2190/1994, όπως Ισχύει με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και με βάση τη διαβάθμιση των θέσεων κατά το δεύτερο εδάφιο της παρούσας πα ραγράφου καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού του παρόντος άρθρου.

5. Καθήκοντα βοηθού επιθεωρητή, κατά το άρθρο 8 του Ν. 2190/1994, μπορεί να ανατίθενται και σε μέλη του ειδι κευμένου επιστημονικού προσωπικού. Στην περίπτωση αυτή ο βοηθός επιθεωρητής μπορεί να διεξάγει όλες τις α παιτούμενες ενέργειες και πράξεις επιθεώρησης. Η έκθεση επιθεώρησης όμως γίνεται μόνο από τον επιθεωρητή.

6. Η κατά το άρθρο 10 του Ν.2190/1994 ετήσια έκθεση του Α.Σ.Ε.Π. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικό: παρ.6 άρθρ.12 Ν.3146/2003,ΦΕΚ Α 125/23.5.2003
Άρθρο 13

1. Με τον κανονισμό λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π., που εκδίδεται εντός δώδεκα μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ιδρύονται αποκεντρωμένα τμήματά του σε όλες τις έδρες των Περιφερειών πλην της Περιφέρειας Αττικής και καθορίζεται η στελέχωσή τους.

2. Η αρμοδιότητα των αποκεντρωμένων τμημάτων περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι καίου ορισμένου χρόνου, κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 ή κατ` άλλες ειδικές διατάξεις. Οι αρμοδιότητες των τμημάτων επί άλλων θεμάτων καθορίζονται με τον κανονισμό λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π..

3. Με τον κανονισμό λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. ορίζεται και ο αριθμός των θέσεων, κατά κατηγορία και κλάδο, του προσωπικού της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. που διατίθεται για τη στήριξη του έργου των αποκεντρωμένων τμημάτων.

Σχετικό: παρ.6 άρθρ.12 Ν.3146/2003,ΦΕΚ Α 125/23.5.2003
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις -Ισχύς
Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

1. Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού, για τις οποίες η σχετική προκήρυξη έχει εκδοθεί κατά την έναρξη της Ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου, ολοκληρώνονται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης.

2. Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού φορέων της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/ 1997, που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη της Ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 10 του παρόντος και δεν δημοσιεύθη καν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι έγκυρες.

Σχετικό: παρ.6 άρθρ.12 Ν.3146/2003,ΦΕΚ Α 125/23.5.2003

3. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος δεν εφαρμόζονται επί αιτημάτων δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών για προκήρυξη πλήρωσης θέσεων που έχουν αποσταλεί στο Α.Σ.Ε.Π. έως την έναρξη της Ισχύος του.

4. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 17 παρ. 5 περίπτωση α΄ του Ν. 2839/2000, παρατείνεται από τότε που έληξε και λήγει δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 15
Διαφορές που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

1. Το άρθρο 245 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Καθ` ύλην αρμόδιο δικαστήριο προς εκδίκαση των κατά το προηγούμενο άρθρο διαφορών είναι, σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό, αν μεν πρόκειται για εκλογή σε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση το εφετείο, αν, δε, πρόκειται για εκλογή σε δήμο ή κοινότητα, το τριμελές πρωτοδικείο.

2. Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο είναι εκείνο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης.

2. 0ι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 246 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίστανται ως εξής:

“1. Για την σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό επίλυση των διαφορών του άρθρου 244 ασκείται ένσταση.

2. Η ένσταση στρέφεται κατά των δια της προσβαλλόμενης πράξης ανακηρυχθέντων υποψηφίων, καθώς και των επιτυχόντων και επιλαχόντων των οικείων συνδυασμών, για τους οποίους αμφισβητείται με αυτήν η ανακήρυξη ή η εκλογή τους, αντιστοίχως.”

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 253 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Κεκυρωμένο αντίγραφο του δικογράφου της ένστα σης μαζί με την πράξη ορισμού δικασίμου και εισηγητή δικαστή, επιδίδεται, με τη φροντίδα του ενισταμένου, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο, προς εκείνους των οποίων αμφισβητείται με την ένσταση η ανακήρυξη ή η εκλογή και θα επιδράσει επί του κύρους τους, αντιστοίχως, η απόφαση του δικαστηρίου.

Η ίδια ένσταση κοινοποιείται, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, και προς τους επικεφαλής των οικείων εκλογικών συνδυασμών.”

4.α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 255 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίστανται ως εξής:

“1. Στη δίκη ενώπιον του πρωτοδικείου ή του εφετείου μπορεί να παρέμβει προσθέτως, υπέρ οποιουδήποτε από τους κυρίους διαδίκους, όποιος έχει έννομο, προς τούτο, συμφέρον. Η παρέμβαση ασκείται με δικόγραφο, που κα τατίθεται στη Υραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο εκ κρεμεί η ένσταση και επιδίδεται, με φροντίδα του παρεμβαίνοντος, στους λοιπούς διαδίκους, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο. Με το δικόγραφο της παρέμβασης είναι δυνατόν να προβληθούν και πραγματικοί ισχυρισμοί”

β. Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε 2.

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 256 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Αν ασκηθεί ένσταση, τα πρόσωπα των οποίων με την ένσταση αμφισβητείται η εκλογή ή η ανακήρυξη, καθώς και εκείνοι στην εκλογή ή ανακήρυξη των οποίων μπορεί να επιδράσει η απόφαση που θα εκδοθεί μπορούν, και με τά την πάροδο της προθεσμίας της ένστασης, να ασκήσουν αντένσταση, ακόμη και αν, κατά οποιονδήποτε τρόπο, έχουν αποδεχθεί την προσβαλλόμενη πράξη ή έχουν παραιτηθεί από την άσκηση κατ` αυτής ένστασης.”

6. Στις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 261 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας διαγράφονται οι λέξεις “της έφεσης”.

7. Αντικαθίστανται οι ακόλουθες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/1995, ΦΕΚ 231 Α΄).

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 81 αντικαθίσταται ως εξής:

” 1. Οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί κατά του κύρους των εκλογών των δήμων και των κοινοτήτων εκδικάζονται σε πρώτο και σε τελευταίό βαθμό από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο.”

β. Το άρθρο 84 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Διόρθωση των αποφάσεων που κρίνουν τις ενστά σεις επιτρέπεται να γίνει από τα δικαστήρια που τις έχουν εκδώσει ύστερα από αίτηση ενός εκλογέα, μόνο για να συμπληρωθούν ατέλειες και να ερμηνευθούν ασάφειες και αοριστίες, ή για να διορθωθούν προφανή λάθη που έ γιναν κατά την αρίθμηση των ψήφων ή κατά τον καθορι σμό της σειράς των προσώπων που έχουν εκλεγεί

2. Το Δικαστήριο στέλνει αντίγραφο των αποφάσεων που αφορούν ενστάσεις, χωρίς καθυστέρηση, στο Νομάρχη και στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Ομοιο αντίγραφο των αποφάσεων στέλνει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας στους ενδιαφερόμενους δήμους και κοινότητες.”

γ. Τ ο άρθρο 86 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 83 χωρεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η απόφαση του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου.

2. Για την εκδίκαση της αιτήσεως αναιρέσεως εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 81 παράγραφος 2, 82 (εκτός από το εδάφιο τρίτο της παραγράφου 1), 83 και 84.”

8. Αντικαθίστανται και τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Π.Δ. 30/1996, ΦΕΚ 21 Α΄).

α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 40 η λέξη “πρωτοδικείο” αντικαθίσταται με τη λέξη “εφετείο”.

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής:

“Οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί κατά του κύρους των εκλογών εκδικάζονται σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό από το αρμόδιο διοικητικό εφετείo.”

γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2του άρθρου 40 η λέξη “πρωτοδικείο” αντικαθίσταται με τη λέξη “ειρετείο”.

δ. Το άρθρο 42 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Διόρθωση των αποφάσεων που κρίνουν τις ενστά σεις επιτρέπεται να γίνει από τα δικαστήρια που τις έχουν εκδώσει, ύστερα από αίτηση ενός εκλογέα, μόνο για να συμπληρωθούν ατέλειες και να ερμηνευθούν ασάφειες και αοριστίες ή για να διορθωθούν προφανή λάθη που έ γιναν κατά την αρίθμηση των ψήφων ή κατά τον καθορι σμό της σειράς των προσώπων που έχουν εκλεγεί

2. Το Δικαστήριο στέλνει αντίγραφο των αποφάσεων που αφορούν ενστάσεις, χωρίς καθυστέρηση, στο Νομάρχη και στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.”

ε. Στο άρθρο 43 οι λέξεις “τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο” αντικαθίστανται με τις λέξεις “διοικητικό εφετείο”.

στ. Το άρθρο 44 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 41 χωρεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμ βουλίου της Επικρατείας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η απόφαση του τριμελούς διοικητικού εφετείου.

2. Για την εκδίκαση της αιτήσεως αναιρέσεως εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 (εκτός από το εδάφιο τρίτο) του άρθρου 40 και των άρθρων 41 και 42.

3. Αν ακυρωθεί η εκλογή, η ψηφοφoρία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στους ίδιους υποψηφίους που είχαν ανακηρυχθεί νόμιμα.”
Άρθρο 16

Στο Υπουργείο Αιγαίου συνιστώνται 25 θέσεις μόνιμου προσωπικού. Η κατανομή των θέσεων αυτών σε κλάδους ή ειδικότητες και ο καθορισμός των προσόντων τους θα γίνει με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αιγαίου.
Άρθρο 17

Αιτήσεις υποψηφίων πτυχιούχων Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) Α΄ κύκλου βοηθών νοσηλευτών, που αποφοίτησαν τον lούνιο του έτους 2001 και υποβλήθηκαν σε φορείς του δημόσιου τομέα για διορι σμό χωρίς την κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος, γίνονται δεκτές σε εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού.

Οι χορηγούμενες σε πτυχιούχους Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου βοηθούς νοσηλευτές, που αποφοίτησαν τον Ιούνιο του έτους 2001, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος θεωρούνται ότι εκδόθηκαν στις 15.6.2001. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν καταθέσει αίτηση για τη χορήγηση της άδειας επαγγέλματος οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.
Άρθρο 18

Η θητεία των μελών της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που μετέχουν στην πρώτη σύνθεσή της λήγει, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού τους, τη 15η Μαρτίου 2003.
Άρθρο 19

1. Στο άρθρο 4 του Ν. 2863/2000 (ΦΕΚ 262 Α΄) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

“6. Επίσης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι αρμόδιο για την έκδοση:

α) των προκηρύξεων που προβλέπονται στα άρθρα 2 παρ. 2 εδαφ. ά και 7 παρ. 2 εδαφ. ά του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄),

β) της προκήρυξης η οποία εκδίδεται σε εκτέλεση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρ θρου 5 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄).

2. Διαγωνιστικές διαδικασίες με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών για τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή για την παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω επίγειων αποκλειστικά πομπών, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης της Ισχύος του παρόντος νόμου και στις οποίες η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων των αιτούντων έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 2328/1995 και του άρθρου 5 παρ. 3 εδάφ. α/ του Ν. 2644/1998, καταργούνται. Για την κατάργηση των διαδικασιών του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

3. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας οι οποίοι, κατά την έναρξη της Ισχύος του πα ρόντος νόμου, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2644/1998, εξακολουθούν να θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 με την έκδοση αδειών λειτουργίας για την α ντίστοιχη γεωγραφική περιοχή. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως για την Ισχύ των συμβάσεων πα ροχής συνδρομητικών υπηρεσιών μέσω επίγειων αποκλειστικά πομπών, τις οποίες είχε καταρτίσει η “Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε” και ήταν σε Ισχύ κατά την έναρξη της Ισχύος του Ν. 2644/1998. Η παράταση της Ισχύος των ανωτέρω συμβάσεων εγκρίνεται από τον Υ πουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2644/1998.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μπορεί να καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τα υποβαλλόμενα, κατ` εφαρμoγή των άρθρων 2 παρ. 5 και 7 παρ. 3 του Ν. 2328/1995 και 5 παρ. 2 του Ν. 2644/1998, στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας του άρθρου 5 του Ν. 2644/1998 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των ενενήντα (90) ημερών.

Σχετικό: υπ` αριθμ. 3578/2010 απόφαση ΣΤΕ (ΟΛΟΜ) καθώς και στις υπ` αριθμ. 2784/2007, 3253/2011 αποφάσεις ΣΤΕ.

Σχετικό: υπ` αριθμ. 237/2012, 560/2012 αποφάσεις ΣΤΕ.
Άρθρο 20
Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης

1. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 163 του Υπαλληλικού Κώδικα που κυρώθηκε με το Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α//9.2.1999) και τροποποιήθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 15 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196Α΄/12.9.2000) αναδιατυπώνεται ως εξής:

“Στα υπηρεσιακά συμβούλια ως εισηγητές και αναπληρωτές τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Δ.Σ. του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού. Ειδικά κατά την εξέταση πειθαρχικών υποθέσεων, ως εισηγητής με δικαίωμα ψήφου, ορίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του παρόντος, ένα από τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου.”

2. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 163 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α//9.2.1999) που τροποποιήθηκε με την παρ. 17τουάρθρου 15τουΝ. 2839/2000 (ΦΕΚ 196Α//12.9.2000) αναδιατυπώνεται ως εξής:

“Στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ως εισηγητές ορίζονται, με πράξη του προέδρου, μόνο μέλη τους.”

3. Η περίπτωση Ο της παραγράφου 2 του άρθρου 1630 του Υπαλληλικού Κώδικα, που προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 18 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α//12.9.2000), ό πως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 6 εδ. α΄ του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α΄/30.1.2001), αντικαθίσταται από 1.1.2003 ως εξής:

“Τον Γενικό Διευθυντή αρμόδιο για θέματα προσωπικού του Υπουργείου, στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία ή το οποίο εποπτεύει την υπηρεσία ή το Ν.Π.Δ.Δ. όπου υπηρε τεί ο πειθαρχικά διωκόμενος υπάλληλος, με αναπληρω τές τους άλλους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές του ίδιου ως άνω Υπουργείου, οριζόμενους κατ` έτος με απόφαση του οικείου Υπουργού.”

4. Στο άρθρο 90 του Υπαλληλικού Κώδικα μετά τις λέξεις “… …των άρθρων 69, 70, 72 και 98,” προστίθενται οι λέξεις “καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη”.

5. Στο άρθρο 5 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄/9.9. 1999) “Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις” προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

” 6. Κατά τη διεξαγωγή των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων του έτους 2002 η κατά την παράγραφο 1 καταληκτι κή προθεσμία των διαπραγματεύσεων και της διαδικασίας μεσολάβησης ορίζεται αντί της 10ης Σεπτεμβρίου η 11η Νοεμβρίου 2002.”

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 2190/1994 προστίθεται εδάφιο τέταρτο ως εξής:

“Επίσης, ως προς τους υπαγόμενους στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου που καταλαμβάνουν θέσεις μελών Δ.Ε.Π. επί θητεία των Α.Ε.Ι., αναστέλλεται η άσκηση καθηκόντων στην κύρια θέση τους, στην οποία επιστρέ φουν με αίτησή τους είτε κατά τη λήξη της θητείας τους είτε κατά τη διάρκεια αυτής. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στις ανωτέρω θέσεις λογίζεται για όλες τις συ νέπειες ως πραγματική δημόσια υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Κατά τη διάρκεια της θητείας λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι..”

7.α. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α΄) “Πρόγραμμα “Πολιτεία” για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοί κησης και άλλες διατάξεις” αντικαθίσταται ως ακολού θως:

“β. Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων 1019 της παρ. 1Α του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998, όπως τροποποιείται από το προηγούμενο εδάφιο, ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Υια όλες τις υπηρεσίες των φορέων που εδρεύουν εντός των ορίων της Περιφέρει ας, όπως αυτές καθορίζονται από την κατ` εξουσιοδότη ση της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/1953 εκδιδόμενη Κ.Υ.Α., εκτός των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων.”

8. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997 και όπως εκ νέου αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 περίπτωση δ΄ του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, τροποποιείται ως εξής:

“Περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερί δες του νομού, εφόσον εκδίδονται”

9. Από τις ενενήντα έξι (96) θέσεις που έχουν συσταθεί για τις ανάγκες του “ΑΣΤΕΡΙΑ” με τις διατάξεις του εδαφίου α` της παρ. 15του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) κατανέμονται ανά μία και στις κοινότητες των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
Άρθρο 21
Διαγωνισμοί του Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη εκπαιδευτικών Επαναληπτικές εξετάσεις μαθητών Ενιαίου Λυκείου

1. Εξαιρετικά και μόνο στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2002 για πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό το αργότερο μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου, το δε πτυχίο πανεπιστημιακού τμήματος, που αποτελεί προσόν διορισμού ή βεβαίωση για την περάτωση των σπουδών τους, το αργότερο μέχρι 29 Νοεμβρίου.

Οι μη καταθέτοντες τα στοιχεία αυτά αποκλείονται από τις εξετάσεις.

2. Στους διαγωνισμούς της προηγούμενης παραγράφου γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που κατέθεσαν έγκαιρα στο ΔΙΚ.Α.Τ.Σ.Α. αίτηση αναγνώρισης πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδα πής, εφόσον θα καταθέσουν τη σχετική απόφαση αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002.

3. Από το σχολικό έτος 2001 2002 και εφεξής μαθητές της Α`τάξης Ενιαίου Λυκείου και των Α` και Β` τάξεων Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, που δεν προάγονται σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις κατά την εξεταστική περίοδο lουνίου, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους, σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις, δεν είναι προαγώγιμος.

Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται κατά τα Ισχύοντα για τις προαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου. Στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υπάγονται και οι μαθητές των ίδιων τάξεων που δεν προσέρχονται στις εξετάσεις Ιουνίου εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας, στράτευσης ή συμμετοχής σε διεθνείς αθλητικές οργανώσεις.
Άρθρο 22
θέματα προσωπικού Ο.Τ .Α.

1. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄) τριμελής Επιτροπή ανασυντίθεται και αποτελείται από:

α) ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

β) έναν μόνιμο υπάλληλο της Περιφέρειας, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό τουλάχιστον Α΄, που ορίζεται με τον ανα πληρωτή του από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, και

γ) έναν αιρετό εκπρόσωπο, που υποδεικνύεται από την Τ.Ε.Δ.Κ. ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του κάθε νομού, που υπάγεται στην Περιφέρεια, με τον αναπληρωτή του και ο οποίος μετέχει στην Επιτροπή όταν συζητείται θέμα που αφορά δήμο ή κοινότητα του νομού ή τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, αντίστοιχα.

Εκκρεμείς υποθέσεις, κατά το χρόνο ανασυγκρότησης της ανωτέρω Επιτροπής, μπορούν να εκδικασθούν υπό τη νέα σύνθεσή της, οπότε και αρχίζει να υπολογίζεται η εικοσαήμερη προθεσμία του άρθρου 18 παρ. 10 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄).

Οι λοιπές σχετικές ρυθμίσεις του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄) εξακολουθούν Ισχύουσες.

2. α. Κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α΄) όσοι εκλογείς, για οποιαδήποτε αιτία, δεν έχουν περιληφθεί στους νέους εκλογικούς καταλόγους μπορούν μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2002 να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον οικείο δήμο ή κοινότητα, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι

Ο δήμος ή η κοινότητα υποχρεούται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2002 να αποοτείλει στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Α ποκέντρωσης, σχετική κατάσταση, σε έντυπη μoρφή και σε οπτικό δίσκο μοναδικής εγγραφής, προκειμένου μετά από προηγούμενο έλεγχο να τους προσδοθεί ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός και να περιληφθούν σε πρόσθετο εκλογικό κατάλογο.

β. Οσοι είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα αρρένων, είναι κάτοχοι εκλογικών βιβλιαρίων και δεν προκύπτει εγγραφή τους σε δημοτολόγια, ώστε να έχουν περιληφθεί στους νέ ους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχριτην 26η Σεπτεμβρίου 2002 στον οικείο δήμο ή κανότητα, για τον οποίο έχουν τις αντίσταχες προ ϋποθέσεις, προκειμένου να εγγραφούν στα δημοτολόγια.

Οι δήμοι ή α κοινότητες υποχρεούνται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2002 να αποστείλουν στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετική κατάσταση εγγραφής σε έντυπη μορφή και σε οπτικό δίσκο μοναδικής εγγραφής, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της περίπτωσης α΄.

Η Ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 28.8.2002.

Σχετικό: Π.Ν.Π. της 8.10.2002 (ΦΕΚ Α΄235/8.10.2002)

3. Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄), για υποψήφιους συμβούλους, από κάθε φύλο, σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, εφαρμόζεται αυτστελώς και διακεκριμένα στο συνδυασμό για το δημοτικό συμβούλιο και συνολικά, χωρίς να απαιτείται ισομερής κατανομή, για τους συνδυασμούς των τοπικών συμβουλίων.

4. Στην παρ. 4 του άρθρου 20 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄) διαγράφεται η φράση “στης οποίας τους εκλογικούς καταλόγους είναι γραμμένος ο υποψήφιος”.

5.α. Η περίπτωση a/ της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: “οι διατάξεις του Ν. 2344/1995 (ΦΕΚ 248 Α΄) με εξαίρεση εκείνες των άρθρων 4 παρ. 1, 13 παρ. 1,18 και 19 αυτού.”

β. Η εκ παραδρομής αναγραμμενη στην παράγραφο 8 του άρθρου 25 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄) προσθήκη παραγράφου 9 στο άρθρο 66 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄) αναριθμείται στον ορθό αριθμό 10 της αυτής διάταξης του ίδιου νόμου.

6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 56 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ90 Α΄), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α΄) , αντικαθίσταται ως εξής:

“α. Οι ανωτέρω αποσπάσεις μπορεί να παρατείνονται για ένα έτος, μία ή περισσότερες φορές και μέχρι συμπληρώσεως συνολικού χρόνου απόσπασης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης επτά ετών.

β. Η υπηρεσία των αποσπασμένων δημοσίων υπαλλήλων σε θέση Διευθυντή ή Προϊσταμένου Τμήματος στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Διευθυντή ή Προϊσταμένου Τμήματος, αντίστοιχα, όπου κατά τις οικείες διατάξεις ή κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας απαιτείται, ως προϋπόθεση, για την εξέλιξη στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή, αντίστοιχα.”

7. Υπάλληλοι του Δημοσίου και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι υπηρετούν ή υπηρέτησαν ως μετακλητοί υπάλληλοι σε θέσεις Νομαρχών, Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Γενικών Γραμματέων Προϊ σταμένων Γενικών Γραμματειών και Γενικών Γραμματέ ων Περιφερειών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4), τουλάχιστον, ετών, επανερχόμενοι στην υπηρεσία τους καταλαμβάνουν προσωποπαγή θέση με βαθμό Διευθυντή για το υπόλοιπο της υπαλληλικής τους θητείας, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα περαιτέρω προαγωγής τους. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης καθορίζονται τα αντίστοιχα καθήκοντα.

8. Στις κοινότητες της χώρας, καθώς και στους συνδέ σμους δήμων και κοινοτήτων είναι δυνατή η σύσταση ίδιας ταμειακής υπηρεσίας με σχετική πρόβλεψη στον ορ γανισμό εσωτερικής υπηρεσίας αυτών, κατόπιν προηγούμενης εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

9. Για την αντιμετώπιση των αναγκών από την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος σεπρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α μέχρι 10.000 κατοίκους συνιστάται μία (1) θέση κλάδου Οι κονομικού ΛοΥισηκού με πτυχίο Λογιστικής κατεύθυνσης Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και σε αντίστοιχους άνω των 10.000 κατοίκων συνιστώνται δύο (2) θέσεις του ίδιου κλάδου.

Οι θέσεις αυτές περιλαμβάνονται στην πρώτη τροποποίηση του οικείου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας κάθε Ο.Τ.Α..

10. Το άρθρο 68 του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α\΄) και η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄) καταργούνται.

11. Η προϋπόθεση της ιδιότητας του &ημότη του δήμου ή της κοινότητας που καταργήθηκε με τη συνένωση, ή του συνοικισμού που προσαρτήθηκε, για την εκλογή στο αξίωμα προέδρου, μέλους τοπικού συμβουλίου ή παρέ δρου, η οποία απαιτείτο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ θρου 5 και την παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄), ήταν αναγκαία κατά την πρώτη εφαρμογή του ανωτέρω νόμου και πριν από την πραγματοποιηθεί σα κατάρτιση ενιαίου δημοτολογίου, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 3 του άρθρου 15, του ανωτέρω νόμου.
Άρθρο 23

Προσλήψεις που έγιναν μετά την 30.1.2002 στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2880/2001, για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και τον αλκοολισμό χωρίς την ύπαρξη οργανικών θέσεων είναι νόμιμες και οι υπάλληλοι αυτοί κατατάσσονται αυτοδίκαια σε προσωποπαγείς θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανάλογα με τα προσόντα τους.
Άρθρο 24

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8β άρθρ.35 Ν.3274/2004, ΦΕΚ Α 195,αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 Ν.3649/2008, ΦΕΚ Α 39/3.3.2008.

1. Ο προβλεπόμενος στο άρθρο 6 του ν. 1878/1990, στο άρθρο 2 του ν. 1895/1990 και στο άρθρο 5 του ν. 2349/1995 αριθμός υπαλλήλων, που διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου των Βουλευτών και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορίζεται σε τέσσερις (4).

2. Ο Βουλευτής ή ο Έλληνας Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει το δικαίωμα να προσλαμβάνει και δεύτερο Επιστημονικό Συνεργάτη, κατ` εφαρμογή της κατά την KB` Συνεδρίαση της 15.11.1982 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 137 Α/25.11.1982), όπως έχει τροποποιηθεί και Ισχύει. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των υπαλλήλων, που διατίθενται για τη γραμματειακή τους υποστήριξη, περιορίζεται από τέσσερις (4) σε τρεις (3). Η Ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης, από την Ολομέλεια της Βουλής, της σχετικής τροποποίησης της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 25
Ισχύς

1. Γενικές ή ειδικές διατάξεις που είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργούνται

2. Η Ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις.

Η Ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7, του άρθρου 8 και των παραγράφων 1,2, 3 και 4 του άρθρου 9 του παρόντος αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕθΝlΚΗΣ ΠAΙΔΕIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ θΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Δ. ΡΕΠΠΑΣ

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΥΓΈΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΩΝ.ΣΤΕΦΑΝΗΣ Φ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Χ.ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Ν.ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2002 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔIΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ