ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3049 (ΦΕΚ Α΄ 212/10.9.2002)

Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψηφισε η Βουλη:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμoγής

1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι επιχειρήσεις του Δημοσίου. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού ως επιχειρήσεις του Δημοσίου νοούνται οι επιχειρησεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α΄), όπως αρχικά ίσχυσε, αυτές που έχουν υπα χθεί η θα υπαχθούν στις διατάξεις του ίδιου νόμου και τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων η απόλυτη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει άμεσα στο Δημόσιο.

2. Με απόφαση της Διυπουργικης Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 μπορεί να υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού και θυγατρικές των επιχειρήσεων του Δημοσίου, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 και άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αρχικά ίσχυσε “καθώς και εταιρείες που συστάθηκαν ή συστήνονται για την αξιοποίηση ενός ή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, τα οποία εισφέρονται σε αυτές ή μειοψηφικές μετοχικές συμμετοχές του Δημοσίου σε επιχειρήσεις.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 παρ.1 Ν.3965/2011,ΦΕΚ Α 113/18.5.2011.

“Η σύσταση εταιρείας διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία εγκρίνεται το Καταστατικό της και καθορίζονται ο σκοπός της εταιρείας, η διάρκεια, η επωνυμία, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα περιουσιακά στοιχεία, οι κλάδοι, τα δικαιώματα και οι μετοχές που συνεισφέρονται ή μεταβιβάζονται με ή χωρίς αντάλλαγμα από το Δημόσιο, τα όργανα διοίκησης της εταιρείας και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη σύσταση, τη διοίκηση και τη λειτουργία της, σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ορίζεται ότι ένα ή περισσότερα από τα θέματα που ρυθμίζονται με αυτήν, με εξαίρεση τα περιουσιακά στοιχεία, τους κλάδους, τα δικαιώματα ή τις μετοχές που συνεισφέρθηκαν ή μεταβιβάσθηκαν από το Δημόσιο, μπορεί να τροποποιούνται με το Καταστατικό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920.

Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.) μπορεί τα δικαιώματα που προβλέπονται στην περίπτωση β` της παραγράφου 4 και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.3986/2011, να παραχωρούνται με διοικητική άδεια που εκδίδεται υπέρ του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, του άρθρου 1 του ν.3986/2011 (Α` 152), χωρίς αντάλλαγμα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη διοικητική άδεια ορίζεται το δικαίωμα που ενσωματώνεται, οι διατάξεις οι οποίες το προβλέπουν, ο χρόνος ισχύος της άδειας, οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος που αφορά, οι προϋποθέσεις με τη συνδρομή των οποίων ανακαλείται η άδεια και κάθε αναγκαίο θέμα για την άσκηση του δικαιώματος για το οποίο εκδόθηκε αυτή. Η μεταβίβαση, η εκμετάλλευση και η, με οποιονδήποτε τρόπο, αξιοποίηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την άδεια διενεργούνται από το Ταμείο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α` του ν.3986/2011.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 άρθρου 15 Ν.4002/2011,ΦΕΚ Α 180/22.8.2011.

Σχετικό: παρ.9 άρθρ.4 Ν.3270/2004,ΦΕΚ Α 187

3. Τα έσοδα από την αποκρατικοποίηση και αξιοποίηση των επιχειρήσεων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων και του άρθρου 48 του ν. 3871/2010 (Α` 141) προορίζονται αποκλειστικά για τη μείωση του δημόσιου χρέους.”

Σημ.: όπως η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 23 παρ.2 Ν.3965/2011,ΦΕΚ Α 113/18.5.2011.
Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του νόμου αυτού οι πιο κάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

α) Αποκρατικοποίηση: η εφάπαξ ή σταδιακή έξοδος επιχειρήσεων του Δημοσίου από τον έλεγχό του.

β) `Ελεγχος: η κατοχή της πλειοψηφίας των μετοχών ή το δικαίωμα διορισμού της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή το δικαίωμα διορισμού των οργάνων της διοίκησης επιχείρησης του Δημοσίου.

γ) Μεταβίβαση ελέγχου: η μεταβίβαση με οποιονδήποτε τρόπο είτε των μετοχών και ψήφων της πλειοψηφίας του μετοχικού Kεφαλαίoυ είτε του δικαιώματος διορισμού της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων της διοίκησης είτε η μεταβίβαση του δικαιώματος άσκησης της διαχείρισης της επιχείρησης.
Άρθρο 3
Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων

Σχετικό: το άρθρο 48 παρ.4 Ν.3871/2010,ΦΕΚ Α 141/17.8.2010.

1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.). Η Δ.Ε.Α.Α. αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ως Πρόεδρο και τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και κατά περίπτωση από τον Υπουργό που εποπτεύει την επιχείρηση του Δημοσίου που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου αυτού.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 παρ.2 Ν.3965/2011, ΦΕΚ Α 113/18.5.2011.

2. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών εποπτεύει το έργο της αποκρατικοποίησης και είναι εισηγητής στη Δ.Ε.Α.. Η Δ.Ε.Α. αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.

3. Η λειτουργία της Δ.Ε.Α. διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄). Η Δ.Ε.Α. χαράσσει την κυβερνητική πολιτική για την αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και καθορίζει με αποφάσεις της τις επιχειρήσεις του Δημοσίου που αποκρατικοποιούνται.

4. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων (Ε.Γ.Α.)***, με σκοπό την επικουρία του έργου της Δ.Ε.Α..

Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται οργανική μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης με την ονομασία “Διεύθυνση Υποστήριξης Ε.Γ.Α.Α.”, καθώς και “Αυτοτελές Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων” που υπάγονται στον Ειδικό Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Το Αυτοτελές Γραφείο του Ε.Γ.Α.Α. παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον Ειδικό Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων και τηρεί το πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων της Ε.Γ.Α.Α.. Η Διεύθυνση Υποστήριξης διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητες της ως ακολούθως:

α) Τμήμα Α` Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων:

αα) Σύνταξη προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Αποκρατικοποιήσεων.

ββ) Δημοσίευση των προσκλήσεων.

γγ) Αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών και σύνταξη εισήγησης προς τη Δ.Ε.Α.Α. για την επιλογή του προτιμητέου αναδόχου.

δδ) Διεκπεραίωση κάθε άλλης απαιτούμενης διαδικασίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης.

εε) Στελέχωση και υποστήριξη των Επιτροπών Ανάθεσης.

β) Τμήμα Β` Παρακολούθησης Εκτέλεσης και Παραλαβής Συμβάσεων:

αα) Τήρηση αρχείου συμβάσεων.

ββ) Τήρηση αρχείου αποφάσεων Δ.Ε.Α.Α. και των συνημμένων σε αυτές εγγράφων.

γγ) Τήρηση αρχείου παραδοτέων και λοιπών σχετικών εγγράφων.

δδ) Παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και της πληρωμής τους.

εε) Στελέχωση και υποστήριξη των Επιτροπών της περίπτωσης γ` του άρθρου 5.

Για τη στελέχωση των ανωτέρω οργανικών μονάδων συνιστώνται είκοσι θέσεις κατηγορίας ΠΕ και πέντε θέσεις κατηγορίας ΔΕ.

Οι ανάγκες των ανωτέρω οργανικών μονάδων σε προσωπικό καλύπτονται με μετακίνηση υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή με απόσπαση ή με μετάταξη υπαλλήλων από άλλους φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κλάδοι, οι ειδικότητες και τα ειδικότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 παρ.4 Ν.3965/2011,ΦΕΚ Α 113/18.5.2011.

Σχετικό:άρθρο 48 παρ.4 Ν.3871/2010,ΦΕΚ Α 141/17.8.2010.

Σχετικό: το άρθρο 4 παρ. 2γ ΠΔ 189/2009,ΦΕΚ Α 221/5.11.2009

5.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανατίθεται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής η παράλληλη άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Γραμματέα Αποκρατικοποιήσεων, χωρίς πρόσθετες αποδοχές.

Σημ.: όπως η νέα παρ.5 προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.26 Ν.3610/2007,ΦΕΚ Α 258/22.11.2007

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να αποσπώνται στην Ε.Γ.Α., κατ` απόκλιση των περί αποσπάσεων διατάξεων, υπάλληλοι υπουργείων και εποπτευόμενων από αυτά φορέων. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Με απόφαση της Δ.Ε.Α., για τις ανάγκες της αποκρατικοποίησης και επικουρίας του έργου της Ε.Γ.Α. μπορεί να συνάπτονται, εκτός των συμβάσεων των συμβούλων που προβλέπονται στο άρθρο 7, και συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες, φυσικά η νομικά πρόσωπα. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται και η αμοιβή των πιο πάνω προσώπων.

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στη θέση του προϊσταμένου της Ε.Γ.Α. μπορεί να αποσπάται διευθυντής της Γενικης Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών η να τοποθετείται υπάλληλος των ειδικών θέσεων του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄).

Στην περίπτωση παράλληλης άσκησης των καθηκόντων του Ειδικού Γραμματέα Αποκρατικοποιήσεων από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής κατά την παράγραφο 5, στη θέση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να τοποθετείται μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων του άρθρου 76 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α`) (Υπαλληλικού Κώδικα).

Σημ.: όπως αναριθμήθηκαν με την παρ.2 άρθρ.26 Ν.3610/2007,ΦΕΚ Α 258/22.11.2007

Σχετικό: παρ.9 άρθρ.4 Ν.3270/2004,ΦΕΚ Α 187/11.10.2004

Σχετικό: παρ.2 άρθρ.1 Ν.3581/2007
Άρθρο 4
Moρφές αποκρατικοποιήσεων

1. Moρφές αποκρατικοποίησης είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

α) Η πώληση του συνόλου της επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων ή τμημάτων αυτής ή κλάδων αυτής.

β) Η εισαγωγή της επιχείρησης σε Χρηματιστήριο Αξιών ή σε άλλη οργανωμένη αγορά.

γ) Η πώληση του συνόλου ή μέρους των μετοχών της επιχείρησης, με ή χωρίς ταυτόχρονη σύναψη συμφωνίας μετόχων, καθώς και η περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών της επιχείρησης “και οι αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την πώληση αυτή, όπως ιδίως οι διαδικασίες για τη σύσταση της επιχείρησης, η αναδιοργάνωση ή αναδιάρθρωση της επιχείρησης.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 παρ.5 Ν.3965/2011,ΦΕΚ Α 113/18.5.2011.

Στις παραπάνω συμφωνίες μετόχων είναι δυνατόν να συμφωνείται η υποχρέωση του μετόχου πλειοψηψίας να εκλέγει ως μέλη διοικητικού συμβουλίου πρόσωπα υποδεικνυόμενα από το μέτοχο μειοψηφίας ή το δικαίωμα της μειοψηφίας να διορίζει με διάταξη του καταστατικού μέλη του διοικητικού συμβουλίου και πέραν του ενός τρίτου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκεε με την παρ.1 άρθρ.7 Ν.3139/2003,ΦΕΚ Α 100/30.4.2003

δ) Η παραχώρηση αδειών ή και δικαιωμάτων εκμετάλλευσης της επιχείρησης.

ε) Η σύσταση εταιρείας ή συμμετοχή σε εταιρείες με συνεισφορά μετρητών, περιουσιακών στοιχείων, κλάδων, δικαιωμάτων, μετοχών.

στ) Η κάθε είδους εκμίσθωση επιχείρησης ως συνόλου ή επί μέρους δικαιωμάτων ή περιουσιακών στοιχείων ή τμημάτων ή κλάδων της επιχείρησης.

ζ) Η ανάθεση σε τρίτο της διαχείρισης της επιχείρησης.

η) Η ανταλλαγή μετοχών.

θ) Η ανταλλαγή μετοχών των αποκρατικοποιούμενων επιχειρήσεων με προμέτοχα του Δημοσίου.

ι) Η πώληση μετοχών με ειδικά σύμφωνα, όπως σύμφωνο επαναγοράς από τον πωλητή -μέτοχο Δημόσιο ή επιχείρηση του Δημοσίου, με οποιουσδήπστε όρους.

ια) Η πώληση μετοχών σε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο για την έκδοση από αυτό κινητών αξιών ανταλλάξιμων με τις πωληθείσες μετοχές.

ιβ) Η πώληση μετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοοικονομικούς οίκους της ημεδαπής ή αλλοδαπής προς το σκοπό περαιτέρω διάθεσης από αυτούς των μετοχών σε τρίτους.

ιγ) Η έκδοση εταιρικών ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές επιχειρήσεων.

2. Οι μορφές αποκρατικοποίησης μπορεί να εφαρμόζονται αποκλειστικά ή και σε συνδυασμό σε μία ή και διαδοχικές πράξεις.

3. Η Δ.Ε.Α. μπορεί να αποφασίζει και τη λήψη μέτρων, καθορίζοντας τον τρόπο και μεθόδους για τον εκσυγχρονισμό και οργανωτική ή κεφαλαιακή αναδιάρθρωση επιχείρησης του Δημοσίου. Στα μέτρα αυτά μπορεί να προβλέπεται και συγχώνευση ή απορρόφηση ή εξαγορά άλλης επιχειρήσεως του Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 5
Περιεχόμενο απόφασης της Δ.Ε.Α.

Η απόφαση της Δ.Ε.Α. για την αποκρατικοποίηση επιχείρησης του Δημοσίου καθορίζει τη μορφή, την έκταση, τον τρόπο, τη διαδικασία αποκρατικοποίησης και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών και μπορεί να προβλέπει ιδίως:

“α. Τη σύναψη των απαραίτητων συμβάσεων, περιλαμβανομένων και των συμβάσεων με συμβούλους, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 και του άρθρου 7, από τον Υπουργό Οικονομικών ή άλλο όργανο εξουσιοδοτημένο από τη Δ.Ε.Α.Α. για την πραγματοποίηση της αποκρατικοποίησης και γενικά την εφαρμογή των αποφάσεων της.

Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2789/2000 (Α` 21) εφαρμόζεται και στις συμβάσεις αυτές.

Ειδικά για την ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 και αφορούν υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του π.δ. 60/2007 ή έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙΒ του ίδιου διατάγματος, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5Α.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 παρ.6 Ν.3965/2011, ΦΕΚ Α 113/18.5.2011.

β. ότι παράλληλα με τη διαδικασία αποκρατικοποίησης, η επιχείρηση μπορεί να διαθέτει μετοχές της με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με παραίτηση ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης του Δημοσίου,

γ. «τη συγκρότηση επιτροπών που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 5Α».

Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται και αμοιβή των μελών των επιτροπών,

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.1 άρθρου 31 Ν.4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013.

δ. ότι οι κάθε είδους δαπάνες και αμοιβές, που προκύπτουν κατά τη διαδικασία αποκρατικοποίησης, βαρύνουν ειδικό λογαριασμό αποκρατικοποιήσεων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με την ονομασία “Ελληνικό Δημόσιο Λογαριασμός Εσόδων από Αποκρατικοποιήσεις” ή τον προϋπολογισμό της επιχείρησης του Δημοσίου που αποκρατικοποιείται ή αφαιρούνται από το προϊόν πώλησης των μετοχών,

“Ο λογαριασμός έχει διαχειριστική αυτοτέλεια και υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η διαχειριστική περίοδος του λογαριασμού ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ειδικά η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από τηνΈναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011. Ο διαχειριστικός έλεγχος διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές εντός του πρώτου τριμήνου από την ημερομηνία λήξεως της διαχειριστικής περιόδου.

Ο λογαριασμός πιστώνεται με τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3049/2002 και χρεώνεται με εντολές του Υπουργού Οικονομικών και αποκλειστικά για τις δαπάνες και αμοιβές συμβάσεων που έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν για τις ανάγκες της αποκρατικοποίησης, εκτός αν η Δ.Ε.Α.Α. αποφασίσει ότι οι δαπάνες και αμοιβές αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισμό της υπό αποκρατικοποίηση επιχείρησης ή θα αφαιρεθούν από το προϊόν της πώλησης μετοχών. Μετά την αφαίρεση των δαπανών και εξόδων, τα εναπομείναντα έσοδα του λογαριασμού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μείωση του δημόσιου χρέους. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται το ποσό του λογαριασμού που μεταφέρεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση της αγοράς του δημόσιου χρέους και ο ειδικότερος τρόπος και χρόνος του διαχειριστικού ελέγχου του λογαριασμού, ο αριθμός και ο τρόπος επιλογής των ορκωτών ελεγκτών και κάθε σχετικό θέμα για τη διαχείριση και τη λειτουργία του λογαριασμού και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Ειδικά για το 2011, ο λογαριασμός επιχορηγείται με το συνολικό ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισμό του έτους 2011 του ειδικού φορέα 23-200 και Κ.Α.Ε. 7321, 7322 και 7329.

“Αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του λογαριασμού είναι η Διεύθυνση 25η (Δ25) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.”

Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) να συνιστά ή να καταργεί λογαριασμούς της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, του άρθρου 1 του π.δ. 15/2011.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 παρ.8 Ν.3965/2011,ΦΕΚ Α 113/18.5.2011.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 εδάφιο άρθρου 24 Ν.4002/2011,ΦΕΚ Α 180/22.8.2011.

Σχετικό:mε την παράγραφο 14 άρθρου 2 Ν.3986/2011,ΦΕΚ Α 152/1.7.2011,

ε. τη διάθεση ποσοστού μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου στην αποκρατικοποιούμενη επιχείρηση στους εργαζομένους στην επιχείρηση, τους συνταξιούχους αυτής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι όροι της διάθεσης, οι προϋποθέσεις κτήσης των μετοχών από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, το τίμημα και ο χρόνος αποπληρωμής ή η ενδεχόμενη δωρεάν διάθεσή τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται από τη Δ.Ε.Α. ή, μετά από εξουσιοδότησή της, από το αρμόδιο διοικητικό όργανο της αποκρατικοποιούμενης επιχείρησης. Αν η απόφαση της Δ.Ε.Α. προβλέπει υποχρέωση των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου να κρατήσουν τις μετοχές για ορισμένο χρόνο, η δέσμευση σημειώνεται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι όροι εφαρμογής,

στ. τη δωρεάν ή με μειωμένο τίμημα διάθεση επιπλέον μετοχών σε επενδυτές, εφόσον διακρατήσουν τις μετοχές που απέκτησαν κατά τη διαδικασία αποκρατικοποίησης για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 5α
Διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων

Σημ.: Το άρθρο 5α ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ με την παρ.1 του άρθρου 344 του ν. 4412/2016

1. Για την ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 και αφορούν υπηρεσίες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του π.δ. 60/2007 ή έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες αναφερόμενες στο Παράρτημα ΙΙΒ του ίδιου διατάγματος, με εξαίρεση τη διάθεση κινητών αξιών εταιριών εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, εφαρμόζεται αποκλειστικά η ακόλουθη διαδικασία:

α) Η Ε.Γ.Α.Α. γνωστοποιεί την πρόθεση της Δ.Ε.Α.Α. να προχωρήσει σε ανάθεση σύμβασης με δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαδίκτυο ή και στο διεθνή ή εθνικό τύπο.

Με την πρόσκληση γνωστοποιούνται:

αα) Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής.

ββ) Το αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας.

γγ) Η προθεσμία υποβολής προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δεκαπέντε ημέρες και, αν συντρέχουν ειδικοί ή επείγοντες λόγοι, κατώτερη από πέντε εργάσιμες ημέρες.

δδ) Τα ελάχιστα επίπεδα οικονομικής, χρηματοοικονομικής επάρκειας και επαγγελματικών ικανοτήτων που συνδέονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες.

εε) Αν η ανάθεση θα γίνει ύστερα από διαπραγμάτευση των προσφορών ή μετά από ανταγωνιστικό διάλογο των προσφερόντων, καθώς και ο μέγιστος και ο ελάχιστος αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε και μικρότερος από τρεις. Αν ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα της προηγούμενης περίπτωσης είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό του προηγούμενου εδαφίου, η Ε.Γ.Α.Α. μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τον υποψήφιο ή τους υποψηφίους που πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.

β) Απαγορεύεται να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή άλλοι οικονομικοί φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.

γ) Η Ε.Γ.Α.Α. προβαίνει σε διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους που επιλέγονται να υποβάλουν προσφορά, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη προσφορά.

δ) Αν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται ότι θα εφαρμοστεί ανταγωνιστικός διάλογος, η Ε.Γ.Α.Α. διεξάγει το διάλογο με τους υποψηφίους που επιλέγονται να υποβάλουν προσφορά, προκειμένου να προσδιορίσει μετά από συγκριτική αξιολόγηση την ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.

Αφού κηρύξει τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες, η Ε.Γ.Α.Α. τους καλεί να υποβάλουν την τελική προσφορά τους βάσει της ή των λύσεων που προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου.

ε) Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών. Η Ε.Γ.Α.Α. μπορεί να ζητεί διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των προσφορών, εφόσον κάτι τέτοιο δεν επιφέρει διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η Ε.Γ.Α.Α. αξιολογεί τις προσφορές, όπως τις υπέβαλαν οι προσφέροντες με βάση τα κριτήρια ανάθεσης που καθορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, αναλόγως, των διατάξεων του άρθρου 51 του π.δ. 60/2007.

στ) Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου, η Ε.Γ.Α.Α. εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, υποχρεούται να μην παρέχει, κατά τρόπο που δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους. Η Ε.Γ.Α.Α. δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτει στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβασθεί από υποψήφιο συμμετέχοντα, χωρίς τη συγκατάθεση του.

ζ) Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται με απόφαση της Δ.Ε.Α.Α., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης της συμβάσεως που προβλέπεται στην παράγραφο 2 και γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Νομιμότητας Διαδικασιών Ανάθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η σύμβαση υπογράφεται, για λογαριασμό του Δημοσίου, από τον Υπουργό Οικονομικών ή άλλο εξουσιοδοτημένο από τη Δ.Ε.Α.Α. όργανο.

2. Για κάθε σύμβαση που ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συνιστάται τριμελής Επιτροπή Ανάθεσης, η οποία συγκροτείται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ε.Γ.Α.Α., άλλους δημόσιους υπαλλήλους ή ιδιώτες με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση προς την «Δ.Ε.Α.Α.»,για την ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης, για την οποία αυτή έχει συγκροτηθεί.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκεμε το άρθρο 31 παρ.1 εδ. β΄ Ν.4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013.

3. «Για κάθε σύμβαση που ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συνιστάται τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης και παραλαβής της σύμβασης.

Η Επιτροπή συγκροτείται από εκπροσώπους του Υπουργείου που εποπτεύει την εκάστοτε αποκρατικοποιούμενη εταιρεία ή περιουσιακό στοιχείο, του Υπουργείου Οικονομικών ή δημοσίους υπαλλήλους ή ιδιώτες, οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί.

Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.»

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η παραλαβή της συγκεκριμένης σύμβασης, για την οποία αυτή έχει συγκροτηθεί.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ.1 εδ.γ΄ Ν.4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.3 του Ν.4223/2013,ΦΕΚ Α 287/31.12.2013.

4. Στην Ε.Γ.Α.Α. συνιστάται πενταμελής Επιτροπή Ελέγχου Νομιμότητας των Διαδικασιών Ανάθεσης (ΕΠ. Ε.Ν.Δ.Α.), η οποία συγκροτείται από συνταξιούχους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, συνταξιούχους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή συνταξιούχους ή εν ενεργεία ανώτατους δημόσιους υπαλλήλους, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Α., ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα.

Έργο της Επιτροπής είναι η πιστοποίηση και ο έλεγχος της τήρησης των διαδικασιών ανάθεσης, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις διατάξεις του άρθρου αυτού και η γνωμοδότηση προς τη Δ.Ε.Α.Α. για την τήρηση των διαδικασιών αυτών.

Μέχρι την πρώτη συγκρότηση της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, η ανάθεση των συμβάσεων του παρόντος άρθρου διενεργείται χωρίς γνώμη της Επιτροπής, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Α..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ.3 Ν.3986/2011,ΦΕΚ Α 152/1.7.2011.Ισχύς από 18.5.2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3965/2011).

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη των Επιτροπών που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις τους, η οποία βαρύνει το λογαριασμό που προβλέπεται στην περίπτωση δ` του άρθρου 5.

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

6. Για τη διάθεση μετοχών εταιριών εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εφαρμόζεται αποκλειστικά η διαδικασία που προβλέπεται στις οικείες κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις.”]

*** Το άρθρο 5Α προστέθηκε με το άρθρο 23 παρ.7 Ν.3965/2011,

ΦΕΚ Α 113/18.5.2011.
Άρθρο 6
Διαδικασία αποκρατικοποιήσεων

1. Ο σύμβουλος που προβλέπεται στο άρθρο 7 και αν δεν υπάρχει σύμβουλος η Ε.Γ.Α. συντάσσει και υποβάλλει στη Δ.Ε.Α. και τη Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.) έκθεση συνοδευόμενη από αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της απόφασης της Δ.Ε.Α. για την αποκρατικοποίηση της δημόσιας επιχείρησης. Στην έκθεση εξειδικεύεται η μορφή της αποκρατικοποίησης, εντοπίζονται οι προϋποθέσεις που θεωρούνται κρίσιμες, τίθενται οι κατευθύνσεις και αναφέρονται οι ενέργειες για την αποκρατικοποίηση και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

2. Τα όργανα διοίκησης των επιχειρήσεων του Δημοσίου που αποκρατικοποιούνται υποχρεούνται να λαμβάνουν, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται κάθε φορά από τη Δ.Ε.Α., κάθε απόψαση και μέτρο σχετικά με την εφαρμογή των αποφάσεων της Δ.Ε.Α. και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

3. Στην απόφαση της Δ.Ε.Α. μπορεί να προβλέπεται διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, είτε με τη μεσολάβηση του συμβούλου είτε απευθείας από τον πωλητή ή τη Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε..

4. Ο πωλητής, το Δημόσιο ή η Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. ή η επιχείρηση ή ο σύμβουλος, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, να υποβάλουν προσφορές, καθορίζοντας στη σχετική πρόσκληση, τη διαδικασία, τις προθεσμίες, το περιεχόμενο των προσφορών και τους λοιπούς όρους υποβολής αυτών, μεταξύ των οποίων και την παροχή από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κρίνεται αυτό σκόπιμο, εγγυητικών επιστολών.

5. Μετά από έκδοση σχετικής απόφασης από τη Δ.Ε.Α. διενεργείται αποτίμηση της επιχείρησης ή εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της από ανεξάρτητο σύμβουλο.

Αν πρόκειται για ανταλλαγή μετοχών, η αποτίμηση αφορά τόσο τις μετοχές της αποκρατικοποιούμενης επιχείρησης, όσο και τις μετοχές που ανταλλάσσονται με αυτές. Η απόφαση της Δ.Ε.Α. για τη διενέργεια αποτίμησης της επιχείρησης ή εκτίμησης των περιουσιακών της στοιχείων μπορεί να αναφέρει τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον αποτιμητή, όπως ενδεικτικά, η στρατηγική αξία της επιχείρησης υπό τις κρατούσες συνθήκες διοίκησης, χρηματοδότησης και λειτουργίας, τα δεδομένα της επιχείρησης, αλλά και συγκριτικά στοιχεία, καθώς και οι κρατούσες συνθήκες στην κεφαλαιαγορά. Απστίμηση δεν απαιτείται αν η διαδικασία αποκρατικοποίησης αφορά επιχείρηση της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες ή πρόκειται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

6. Για την επιλογή της συνολικά συμφερότερης προσφοράς λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια αξιολόγησης και συνεκτιμώνται ιδίως η εμπειρία στο αντικείμενο της επιχείρησης, η φερεγγυότητα των επενδυτών και η δυνατότητά τους να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή, το προσφερόμενο τίμημα, η ποιότητα του επιχειρηματικού σχεδίου, το μέγεθος και το είδος του επενδυτικού προγράμματος, η διατήρηση ή δημιουργία θέσεων εργασίας στην επιχείρηση που πρόκειται να αποκρατικοποιηθεί. Τα κριτήρια γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους πριν την υποβολή των οριστικών προσφορών.

7. Η απόφαση για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού λαμβάνεται από τη Δ.Ε.Α., μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του συμβούλου ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύμβουλος, της Ε.Γ.Α.. Για την εκτέλεση της απόφασης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.
Άρθρο 7
Σύμβουλοι

1. Με απόφαση της Δ.Ε.Α. μπορεί να συνάπτονται, για τις ανάγκες της αποκρατικοποίησης, συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με χρηματοοικονομικούς και άλλους συμβούλους.

2. Με απόφαση της Δ.Ε.Α. καθορίζονται οι υπηρεσίες που παρέχουν οι Σύμβουλοι, που μπορεί να είναι: υπηρεσίες και συμβουλές οργανωτικές, χρηματοοικονομικές, αναδόχου έκδοσης, νομικές, τεχνικές, λογιστικές, ελεγκτικές, μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού, υπηρεσίες και συμβουλές επικοινωνιακής πολιτικής προβολής, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, υπηρεσίες διοίκησης έργου, αναλογιστικές μελέτες, φοροτεχνικές μελέτες.

3. Η αμοιβή των συμβούλων μπορεί να συναρτάται και με την επιτυχία του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.

4. Αν για τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 απαιτείται η παροχή υπηρεσιών τρίτων, η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στην αμοιβή των συμβούλων εφόσον η χρησιμοποίησή τους έχει εγκριθεί από τη Δ.Ε.Α. ή τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση.

5. Οι Σύμβουλοι πρέπει να έχουν κύρος και εμπειρία στα αντίστοιχα θέματα και ειδικότερα σε αποκρατικοποιήσεις. Οι Σύμβουλοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός τους και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της εργασίας τους. Οι Σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώνουν την Ε.Γ.Α. αν συντρέχει περίπτωση τα συμφέροντα του Δημοσίου να συγκρούονται προς τα συμφέροντα των ιδίων ή τρίτου προς τον οποίο προσφέρουν ή πρόσφεραν πρόσφατα τις υπηρεσίες τους.

Οι Σύμβουλοι οφείλουν να διαθέτουν έμπειρο προσωπικό με την κατάλληλη εξειδίκευση, να οργανώνουν, διοικούν και διαχειρίζονται το έργο τους με τρόπο ώστε να μην καθυστερεί τη διαδικασία αποκρατικοποίησης και με το πέρας της εργασίας τους να παραδίδουν στην Ε.Γ.Α. όλο το υλικό που παρήχθη στη διάρκειά της.

6. Οι Σύμβουλοι δικαιούνται να έχουν άμεση πρόσβαση χρήσεως και λήψεως αντιγράφων όλων των αναγκαίων οικονομικών, λογιστικών, νομικών και λοιπών στοιχείων της επιχείρησης και έχουν εν γένει δικαιώματα ελέγχου αντίστοιχα προς εκείνα των Ορκωτών Ελεγκτών, εφαρμοζομένων των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 38 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α΄).

Σχετικό: το άρθρο 12 παρ.2 Ν.3453/2006,ΦΕΚ Α 74/7.4.2006
Άρθρο 8
Επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος και κοινής ωφέλειας – Ειδική Μετοχή

1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Aνάπτυξης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού:

α) καθορίζονται οι αποκρατικοποιούμενες επιχειρήσεις του Δημοσίου που παρέχουν υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος και κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με την άμυνα και ασφάλεια της χώρας, τη δημόσια υγεία, την ενέργεια, τις μεταφορές και επικοινωνίες, τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών, την εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγών πηγών της χώρας, για τις οποίες απαιτείται η συναίνεση του Δημοσίου στη λήψη ορισμένων στρατηγικής σημασίας αποφάσεων,

β) περιγράφεται το προστατευόμενο κάθε φορά αγαθό και εξειδικεύονται οι στρατηγικής σημασίας αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται η συναίνεση του Δημοσίου,

γ) καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα παρέχεται η συναίνεση του Δημοσίου.

Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με κριτήρια σαφή και αντικειμενικά, ικανά να επιτύχουν τον επιδιωκόμενο σκοπό, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο για την εππευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος και θα εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις.

2. Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 1, μπορεί να προβλέπεται ότι το Δημόσιο θα διατηρεί αριθμό μετοχών με ενσωματωμένα αυξημένα δικαιώματα (“ειδική μετοχή”), όπως της αρνησικυρίας στη λήψη αποφάσεων που έχουν παρακτηρισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 ως στρατηγικής σημασίας.
Άρθρο 9
Άλλες ρυθμίσεις

1. Για τους σκοπούς της αποκρατικοποίησης οι μετοχές του Δημοσίου στην επιχείρηση που αποκρατικοποιείται μπορεί να μεταβιβάζονται κατά κυριότητα, χωρίς αντάλλαγμα, προσωρινά για ορισμένο χρόνο, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στην απόφαση της Δ.Ε.Α. και σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2526/1997 (ΦΕΚ 205 Α΄), στην ανώνυμη εταιρεία “Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών” (Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.), η οποία και εκπροσωπεί το Δημόσιο στις γενικές συνελεύσεις της επιχείρησης.

2. Με όμοια απόφαση μπορεί να περιέρχονται στο Δημόσιο ή τη Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. μετοχές επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α΄).

3. Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων επιχείρησης του Δημοσίου, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 και στο άρθρο 31 παράγραφοι 3 και 4 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α`) μπορεί να καταργούνται περιΟρισμοί που επιβάλλονται από διάταξη καταστατικού και αναφέρονται στην απαγόρευση τροποποίησης του καταστατικού ή ορισμένων διατάξεών του. Διατάξεις όμως που αναφέρονται σε υποχρεωτικό ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή εκπροσώπησης στα όργανά της του Δημοσίου (συνυπολογιζομένης και της συμμετοχής της Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.), καθώς και των εργαζομένων ή διατάξεις που αναφέρονται σε δικαιώματα του Δημοσίου που προστατεύονται με ειδική μετοχή ή που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, δεν καταργούνται ούτε τροποποιούνται με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της επιχείρησης του Δημοσίου,

4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση των υπουργών μελών της Δ.Ε.Α., και των συναρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών, μπορεί να καταργούνται ή να συγχωνεύονται οργανισμοί ή επιχειρήσεις του Δημοσίου, εκτός ανωνύμων εταιρειών, να ρυθμίζονται θέματα μεταφοράς, ένταξης, κατάταξης ή απόλυσης του προσωπικού και να προβλέπεται η μετάταξη του πλεονάζοντος προσωπικού σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄).

Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται η τύχη της περιουσίας επιχείρησης που καταργείται και ο οργανισμός ή το καταστατικό, που διέπει την επιχείρηση που προκύπτει μετά από τη συγχώνευση.

5. Σε κάθε περίπτωση αποκρατικοποίησης επιχείρησης του Δημοσίου με οποιαδήποτε μορφή δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α`).
Άρθρο 10
Φορολογικά και άλλα θέματα

1. Οι συμβάσεις και πράξεις που συνομολογούνται σε εφαρμογή διαδικασιών αποκρατικοποίησης ή εξυγίανσης σύμφωνα με το νόμο αυτόν, περιλαμβανομένης και της πράξης ή της σύμβασης συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της κατάργησης ή διάλυσης επιχειρήσεων, και οι σχετιζόμενες με αυτές μεταβιβάσεις ακινήτων, κινητών, μετοχών ή πάσης φύσεως δικαιωμάτων, εισφορές περιουσιακών στοιχείων, κινητών ή ακινήτων ή επιχειρηματικών κλάδων ή τμημάτων, μεταγραφές και πάσης φύσεως συμβάσεις και πράξεις προς πραγμάτωσή τους, περιλαμβανομένης της συστάσεως και εγγραφής υποθήκης, της εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης και της συστάσεως ενεχύρου, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, περιλαμβανομένου και του φόρου εισοδήματος λόγω υπεραξίας, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) και του ν. 1676/1986.

Σχετικό: το άρθρο 48 παρ.3 Ν.3871/2010,ΦΕΚ Α 141/17.8.2010

2. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών μελών της Δ.Ε.Α. και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών είναι δυνατόν να περιορισθούν τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων και υποθηκοφυλάκων, για κάθε πράξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

3. Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1:

(α) Η μεταβίβαση ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο που κατατίθεται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή του.

(β) Για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις αναπτυξιακών νόμων που αναφέρονται σε περιορισμούς ως προς τη δυνατότητα μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων που έχουν ενισχυθεί και στις κυρώσεις σε περίπτωση μεταβίβασής τους.

(γ) Δεν εφαρμόζονται κυρώσεις που έχουν επιβληθεί και εκκρεμεί η εφαρμογή τους σε βάρος δημόσιων επιχειρήσεων για ενισχυθείσες από αναπτυξιακούς νόμους επενδύσεις τους λόγω παράβασης διατάξεων των εν λόγω νόμων ή όρων των αποφάσεων υπαγωγής στους νόμους αυτούς.

(δ) Επίσης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων ή οι όροι των αποφάσεων υπαγωγής των παραπάνω επενδύσεων στους αναπτυξιακούς νόμους, που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Σχετικό: το άρθρο 7 παρ.1 ν.4038/2012,ΦΕΚ Α 14/2.2.2012

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να αποδίδεται σε επιχείρηση του Δημοσίου μέρος της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε αυτή για παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που της επιβλήθηκε από διάταξη νόμου.

5. Οι αρμόδιες φορολογικές ή ασφαλιστικές αρχές υποχρεούνται να αρχίσουν αμέσως με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης και να ολοκληρώσουν μέσα σε ένα μήνα από την έναρξή τους τους σχετικούς ελέγχους επιχειρήσεων που πρόκειται να αποκρατικοποιηθούν.

6. Αν η διαδικασία ή οι όροι της αποκρατικοποίησης προβλέπουν την απόσχιση κλάδων ή την εισφορά περιουσιακών στοιχείων, κλάδων ή δικαιωμάτων, οι σχετικές αποτιμήσεις πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Σχετικό: άρθρο 13 Ν.3581/2007

Σχετικό: το τελευταίο εδάφιο της παρ.11 άρθρου 2 Ν.3986/2011,το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ.1 ν.4038/2012,ΦΕΚ Α 14/2.2.2012,οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 έως και 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τις δικαιοπραξίες που καταρτίζονται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του νόμου αυτού (3986/2011).

Άρθρο 11
Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α

1. Τα άρθρα 1 έως και 10 του ν. 2000/1991 καταργούνται

2. Κάθε διάταξη νόμου αντίθετη με το νόμο αυτόν καταργείται

3. `Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή ή αναφορά στο ν. 2000/1991, η παραπομπή ή αναφορά αυτή θεωρείται εφεξής στις ανάλογες διατάξεις του νόμου αυτού.

4. Αποφάσεις για την αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου που έχουν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου αυτού εξακολουθούν να ισχύουν.
ΚΕΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 12
Θέματα προώθησης επενδύσεων

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:

1. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται Επιτροπή Προώθησης Επενδύσεων (Ε.Π.Ε.) με έργο την παρακολούθηση των διαδικασιών για την έκδοση των αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων που είναι αναγκαίες για την έναρξη της πραγματοποίησης επενδύσεων ύψους άνω των εννέα εκατομμυρίων ευρώ ή, εφόσον το πενήντα τοις εκατό της ιδίας συμμετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού, των τριών εκατομμυρίων ευρώ. Η επιτροπή εξετάζει περιπτώσεις καθυστερήσεων στα επί μέρους στάδια της εξέλιξης των ανωτέρω διαδικασιών, εκτιμά τους λόγους που τις προκαλούν και προσδιορίζει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την επιτάχυνσή τους.

Τα μέτρα αυτά αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει κάθε μέλος της κατά την αρμοδιότητά του.

2. Η επιτροπή αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ως Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Aνάπτυξης του ίδιου Υπουργείου ως μέλος και αναπληρωτή του και από τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Aνάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, Γεωργίας και Πολιτισμού ως μέλη. Μπορεί να καλούνται από τον πρόεδρο και μετέχουν ως μέλη, όταν απαιτείται, και άλλοι γενικοί γραμματείς. Χρέη εισηγητή ασκεί το πρόσωπο που εκπροσωπεί το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.).

Σχετικό: ΥΑ 45078/ΔΕΚΟ 1482/2005 (ΦΕΚ 1734 Β΄/2005)

3. Η Ε.Π.Ε. συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου της είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από αίτηση του ΕΛ.Κ.Ε., στην οποία περιέχονται συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσχερειών στην προώθηση των ανωτέρω διαδικασιών και οι λόγοι στους οποίους οφείλονται.”

2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 2372/1996 προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:

“4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Aνάπτυξης μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της συγκρότησης της Ε.Π.Ε. και να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησής τους, η οργάνωση και η λειτουργία της, η γραμματειακή της υποστήριξη, ο τρόπος και η διαδικασία της κατά τα ανωτέρω συμβολής του ΕΛ.Κ.Ε., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.”

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου δεύτερου του ίδιου νόμου αριθμείται ως παράγραφος 5.

4. Η περίπτωση γ` της παρ. 2 του άρθρου 1 του καταστατικού του ΕΛ.Κ.Ε. που περιλαμβάνεται στο ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

“γ. Μεριμνά για την έναρξη των διαδικασιών για την έκδοση αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων, που είναι αναγκαίες, για την έναρξη πραγματοποιήσεως των επενδύσεων ύψους άνω των εννέα εκατομμυρίων ευρώ ή, εφόσον το πενήντα τοις εκατό της ιδίας συμμετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού, των τριών εκατομμυρίων ευρώ, παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνσή τους. Για το σκοπό αυτόν παραλαμβάνει το φάκελο της επένδυσης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον επενδυτή και τα αποστέλλει στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν ταχέως στις επιβαλλόμενες για το σκοπό αυτόν ενέργειές τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται επίσης να παρέχουν στο ΕΛ.Κ.Ε. έγγραφη ενημέρωση κάθε μήνα για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αδειών ή και των εγκρίσεων.”

5. Μετά την περίπτωση γ` της πιο πάνω διάταξης τίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

“δ. Για τους υποψήφιους επενδυτές κατά το στάδιο της υπαγωγής της επένδυσης στους αναπτυξιακούς νόμους συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση σκοπιμότητας, την οποία κοινοποιεί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στις υπηρεσίες που συμπράτουν στη διαδικασία παροχής άδειας και υπαγωγής της επένδυσης ή του επιχειρηματικού σχεδίου στους αναπτυξιακούς νόμους που κάθε φορά ισχύουν.

Για τις αιτήσεις επενδύσεων ή επιχειρηματικών σχεδίων που υποβάλλουν οι πιο πάνω επενδυτές και παραλαμβάνονται από το ΕΛ.Κ.Ε. δεν ισχύουν οι χρονικοί περιΟρισμοί υποβολής και εξέτασής τους, που προβλέπονται στο εδ. α` της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), στο άρθρο 23Α και στην περίπτωση 4Α του άρθρου 23Β του ίδιου νόμου που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄).”

6. Στην ίδια διάταξη τίθεται περίπτωση ε` ως εξής:

“ε. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των επενδύσεων και την προώθηση της διεθνούς επιχειρηματικής σύνεργασίας.”

Άρθρο 13

1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Επενδύσεων (Δ.Ε.Ε.) για την εποπτεία και παρακολούθηση του έργου της Επιτροπής Προώθησης Επενδύσεων (Ε.Π.Ε.), που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο του ν. 2372/1996. Η Δ.Ε.Ε. αποτελείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ως Πρόεδρο, από τον Υπουργό Aνάπτυξης και άλλα αρμόδια μέλη της Κυβέρνησης που συμμετέχουν ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

2. Η Δ.Ε.Ε. αποφασίζει για θέματα που ανήκουν στις αρμοδιότητες της Ε.Π.Ε. επε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Ε.Π.Ε.. Η Δ.Ε.Ε. μπορεί να αποφασίσει ιδίως για τη λήψη θεσμικών μέτρων για: α) την προώθηση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης αδειών ή παροχή άλλων εγκρίσεων που είναι αναγκαίες για την έναρξη πραγματοποίησης επενδύσεων, β) τη διερεύνηση των λόγων καθυστέρησης των διοικητικών ενεργειών και τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαλλήλων ή γ) την ανάθεση σε ανώτερη διοικητική βαθμίδα του χειρισμού των υποθέσεων που αφορoύν τις άδειες, τις εγκρίσεις και την πραγματοποίηση κάθε άλλης ενέργειας, μετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 2372/1996 ισχύουν αναλόγως και για την ανωτέρω επιτροπή.

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Aνάπτυξης και του αρμόδιου κάθε φορά υπουργού μπορεί να μεταβάλλονται οι προθεσμίες, που προβλέπονται από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας κατά περίπτωση για τις άδειες ή και τις εγκρίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή να τίθενται για πρώτη φορά προθεσμίες στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται.
ΚΕΑΛΑΙΟ Γ΄
Άλλες διατάξεις
Άρθρο 14

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

“3. Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα, ήτοι συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συσκευές ή εξαρτήματα μη ενσωματωμένα ή ενσωματώσιμα στην κύρια μονάδα ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούν σε συνάρτηση με αυτούς και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ψηφιακή αντιγραφή ή για την ψηφιακή μετεγγραφή από ή προς αναλογικά μέσα (εξαιρουμένωντων εκτυπωτών), μαγνητικές ταινίες ή άλλοι υλικοί φορείς πρόσφορoι για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συμπεριλαμβανομένων των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής -όπως CD-RW, CD-R, φορητoί οπτικοί μαγνητικοί δίσκοι χωρητικότητας άνω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (άνω των 100 Mbytes), αποθηκευτικά μέσα/δισκέτες κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (κάτω των 100 Mbytes) – φωτοτυπικά μηχανήματα, χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες, οφείλεται εύλογη αμοιβή στο δημιουργό του έργου και στους κατά την παρούσα διάταξη δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων, εξαιρουμένων των προς εξαγωγή ειδών. Η αμοιβή ορίζεται σε 6% της αξίας των συσκευών εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, συμπεριλαμβανομένων και των συσκευών ή εξαρτημάτων μη ενσωματωμένων ή μη ενσωματώσιμων στην κύρια μονάδα του ηλεκτρονικού υπολογιστή (εκτός από σαρωτές), των μαγνητικών ταινιών ή άλλων υλικών φορέων πρόσφορων για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας καθώς και των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής εκτός από τα αποθηκευτικά μέσα/δισκέτες κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (κάτω των 100 Mbytes) -και σε 4% της αξίας των φωτοτυπικών συσκευών, των σαρωτών, του χαρτιού κατάλληλου για ψωτοτυπίες και των αποθηκευτικών μέσων (δισκέτες) χωρητικότητας κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων (κάτω των 100Mbytes). Σε κόθε περίπτωση ο υπολογισμός της αξίας γίνεται κατά την εισαγωγή ή τη διάθεση από το εργοστάσιο. Η αμοιβή καταβάλλεται από τους εισαγωγείς ή από τους παραγωγούς των αντικειμένων αυτών και σημειώνεται στο τιμολόγιο, εισπράττεται δε από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολτισμού και καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει την ενδιαφερόμενη κατηγορία των δικαιούχων. Η αμοιβή που εισπράττεται από την εισαγωγή ή την παραγωγή φωτοτυπικών μηχανημάτων, χαρτιού κατάλληλου για ψωτοτυπίες, αποθηκευτικών μέσων (δισκετών) κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων και σαρωτών (4%) κατανέμεται εξ ημισείας μεταξύ των πνευματικών δημιουργών και των εκδοτών εντύπων. Η αμοιβή που εισπράττεται από την εισαγωγή ή την παραγωγή των συσκευών εγγραφής και υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, των συσκευών και εξαρτημάτων μη ενσωματωμένων στην κύρια μονάδα ηλεκτρονικών υπολογιστών (6%), καθώς και των υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής εκτός από τα αποθηκευτικά μέσα (δισκέτες) κάτω των 100 εκατομμυρίων ψηφίων, κατανέμεται κατά 55% στους πνευματικούς δημιουργούς, 25% στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και 20% στους παραγωγούς γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας.”

2. Στο στοιχείο α` της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, διαγράφονται οι λέξεις “ή επώλησε”.

3. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, διαγράφονται οι λέξεις “ή πωλούν”.

4. Αξιώσεις για την καταβολή αμοιβής σύμφωνα με την αντικαθιστώμενη ως άνω παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 καταργούνται. Η παρούσα διάταξη δεν αφορά αξιώσεις οι οποίες έχουν επιδικασθεί τελεσίδικα με δικαστικές αποφάσεις.

Σχετικό:παρ. 33 β` άρθρ.10 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003,

Σχετικό: υπ`αριθμ. 6/2007 απόφαση ΑΠ (Ολομέλεια).

5. Στο άρθρο 18 του ν. 2121/1993, προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: “11. `Οταν στην ίδια κατηγορία ή υποκατηγορία δικαιούχων υπάρχουν περισσότεροι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και η συμφωνία για τη μεταξύ τους κατανομή του ποσοστού της εύλογης αμοιβής δεν έχει επιτευχθεί μέχρι την 1η Απριλίου εκάστου έτους, η κατανομή των ποσοστών της εύλογης αυτής αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης της κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας δικαιούχων, ο τρόπος είσπραξης και καταβολής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.). Η απόφαση του Ο.Π.Ι. διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απόψεις των ενδιαφερόμενων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ακολουθούμενες πρακτικές σε διεθνές και κοινοτικό επίπεδο. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που δεν συμφωνούν με την απόφαση του Ο.Π.Ι., μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζον κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να καθορίσει άλλη κατανομή, οι οφειλέτες όμως υποχρεούνται να καταβάλουν στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης την εύλογη αμοιβή με βάση την απόφαση του Ο.Π.Ι.. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την εξόφληση και ελευθέρωσή τους.”

Άρθρο 15

1. Στην περίπτωση δ` της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄) προστίθεται στοιχ. iv ως εξής:

“iv. Οι επενδύσεις για τη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων, όπως προσδιορίζονται στο στοιχείο τ` της παρ. 1 του άρθρου 3, εφόσον η παραχώρηση χρήσης του ακινήτου έχει χρονική διάρκεια τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, έχει μεταγραφεί και ο εκμισθωτής έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης. Η διάρκεια της μισθώσεως υπολογίζεται:

-από την ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως υπαγωγής της επένδυσης που προβλέπεται στην παρ. 14 του άρθρου 8, αν η ενίσχυση συνίσταται σε επιχορήγηση και επιδότηση τόκων ή επιδότηση χρηματοδστικής μίσθωσης,

-από την ημερομηνία εκδόσεως της πράξης εντάξεως που προβλέπεται στην παρ. 24 του άρθρου 8, αν η ενίσχυση συνίσταται σε φορολογική απαλλαγή και επιδότηση τόκων,

-από την 1η Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η πρώτη ενισχυόμενη δαπάνη, αν πρόκειται για ενίσχυση που συνίσταται σε φορολογική απαλλαγή χωρίς επιδότηση τόκων.

Για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής επιτρέπεται: α)η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσεως ακινήτων, στα οποία πραγματοποιείται επένδυση που ενισχύεται με το νόμο αυτόν, να συμφωνηθεί για χρονικό διάστημα δεκαέξι ετών και στις περιπτώσεις εκείνες που ειδικές διατάξεις, όπως το άρθρο 5 του π.δ. 34/1995 ορίζουν διαφορετικά και β) η παραχώρηση σε τρίτov της χρήσης του ακινήτου, συνολικώς ή μερικώς.

Κανείς από τους όρους της συμβάσεως παραχώρησης της χρήσεως δεν μπορεί να μεταβληθεί από την κατάρτισή της και μέχρι την πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με την οποία πιστοποιείται η παραγωγική λειτουργία της επιχειρήσεως, ούτε μπορεί να παραχωρηθεί η χρήση του ακινήτου, συνολικώς ή μερικώς χωρίς την έγκριση, κατά περίπτωση, του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.”

2. Κατ` εξαίρεση για το έτος 2002 αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 2601/1998 επενδύσεων τουριστικών επιχειρήσεων κατ` εφαρμσγή των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου 1, μπορεί να υποβάλλονται μέχρι και την 31.12.2002, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2601/1998.

Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής των επενδύσεων ή και των προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης κατ` εφαρμογή της προηγούμενης και της παρούσας παραγράφου, το διατιθέμενο για το έτος 2002 ποσό επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων του ν. 2601/1998 δεν επαρκεί για την έγκρισή τους, εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη της περίπτωσης γ` της παραγράφου 11 του άρθρου 8 του εν λόγω νόμου.
Άρθρο 16

Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6α του άρθρου 3 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Ομοίως η απαγόρευση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα, που συμμετέχουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” (Ε.ΧΑ.Ε.).”
Άρθρο 17

Στο άρθρο 3 του ν. 1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α`) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

“6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να συγκροτούνται ομάδες εργασίας με αντικείμενο την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα και σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής `Ενωσης στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, με βάση την απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής της Λισσαβώνας.

Για τα μέλη των ομάδων αυτών μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση η οποία θα βαρύνει το Π.Δ.Ε..”
Άρθρο 18
Θέματα λειτουργίας του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου

1. Στο άρθρο 7 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

“4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας μπορεί, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ., να συγκρατούνται τριμελείς πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές από ιατρούς ειδικοτήτων που υπηρετούν σε αυτόν. Αν οι ιατροί του Οργανισμού δεν επαρκούν για τη συγκρότησή τους, μπορεί να συμμετέχουν σε αυτές και ιατροί του Ε.Σ.Υ.. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται η έδρα και οι αρμοδιότητες των επιτροπών, η αποζημίωση των μελών τους, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό με τη λειτουργία τους θέμα.”

2. Στο άρθρο 10 του ν. 2768/1999 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

“8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ., η μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε κενές οργανικές θέσεις του Ο.Π.Α.Δ..”

3. Στο άρθρο 47 του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Τα ανωτέρω ισχύουν και για το λοιπό προσωπικό της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2768/1999 που έχει αυτοδίκαια αποσπασθεί στον Ο.Π.Α.Δ. με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.”

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του π.δ. 52/2001 (ΦΕΚ 41 Α΄) προστίθεται ιζ` περίπτωση ως εξής:

“ιζ. Συγκροτεί ειδικές επιτροπές ελέγχου από υπαλλήλους, μέλη του Δ.Σ., ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους. `Εργο των επιτροπών ελέγχου είναι ο δευτεροβάθμιος και επιτόπιος έλεγχος της τήρησης των σχετικών με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης διατάξεων, συναφών κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων και συμβάσεων από τους ασφαλισμένους και τα συμβεβλημένα με τον Ο.Π.Α.Δ. φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Επιτρέπεται, η συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων εργασίας για τη μελέτη συγκεκριμένων για τη λειτουργία του Οργανισμού θεμάτων. Οι αποζημιώσεις των μελών των επιτροπών και ομάδων εργασίας καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.”

5. Το άρθρο 17 του π.δ. 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

“Αρθρο 17

Μόνιμο προσωπικό

Συνιστώνται στον Ο.Π.Α.Δ. πεντακόσιες εξήντα επτά οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες ορίζονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα ως εξής:

Α/α Κατηγορία-Κλάδος Θέσεις

1 ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού 174

2 ΠΕ2 Πληροφορικής με ειδικότητα

επιστήμης των υπολογιστών 6

3 ΠΕ3 Φαρμακοποιών 43

4 ΤΕ1 Πληροφορικής με

ειδικότητα πληροφορικής 17

5 ΤΕ2 Διοικητικού – Λογιστικού 20

6 ΔΕ1 Διοικητικού – Λογιστικού 201

7 ΔΕ2 Χειριστών Η/Υ 100

8 ΔΕ3 Οδηγών 2

9 ΥΕ1 Επιμελητών 4

Σύνολο 567

6. Στο άρθρο 18 του π.δ. 52/2001 προστίθεται περίπτωση θ` ως εξής:

θ. Στον κλάδο ΤΕ-2 Διοικητικού-Λογιστικού τα οριζόμενα από το π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄).

7. Η παράγραφος 1 άρθρου 19 του π.δ. 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Συνιστώνται εκατόν εβδομήντα εννέα (179) θέσεις ελεγκτών ιατρών και οδοντιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου έως τρία (3) χρόνια, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι θέσεις αυτές ορίζονται ως εξής:

Α/α Ειδικότητα Θέσεις

1 Ιατροί παθολόγοι 100

2 Ιατροί καρδιολόγοι 7

3 Ιατροί γυναικολόγοι 6

4 Ιατροί ορθοπεδικοί 5

5 Ιατροί χειρουργοί 5

6 Ιατροί παιδίατροι 5

7 Ιατροί ωτορινολαρυγγολόγοι 1

8 Ιατροί νευρολόγοι 1

9 Οδοντίατροι 49

Σύνολο 179

Προσόν διορισμού του προσωπικού αυτού είναι πτυχίο ιατρικής ή οδοντιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Για τους ιατρούς απαιτείται και άδεια αντίστοιχης ειδικότητας από αρμόδια ελληνική αρχή ή αρμόδιου φορέα των χωρών -μελών της Ευρωπαϊκής `Ενωσης.

8. Στο άρθρο 19 του Π.δ. 52/2001 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

4. Ο Ο.Π.Α.Δ., για τη θεώρηση των εντολών υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του και τον έλεγχο των σχετικών δαπανών, και τη μηχανογραφική υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών μπορεί να προσλαμβάνει με αποφάσεις του Δ.Σ. ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και χειριστές Η/Υ με σύμβαση έργου.

5. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που πραγματοποιούν προαιρετική πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες του Ο.Π.Α.Δ., ανά έτος και ειδικότητα. Στους παραπάνω ασκούμενους καταβάλλεται αμοιβή, το ύψος της καθορίζεται με την ίδια απόφαση.”

9. Το άρθρο 21 του π.δ. 52/2001 καταργείται και το άρθρο 20 του ίδιου προεδρικού διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 20

Η κατανομή των θέσεων προσωπικού μεταξύ της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Ο.Π.Α.Δ., καθώς και κατά οργανική μονάδα του γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.
Άρθρο 19
Τροποποιήσεις στο ν. 2160/1993

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 προστίθενται εδάφια ως εξής:

Το συνολικό κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των τουριστικών λιμένων που παραχωρούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μπορεί να συγχρηματοδοτείται από το Δημόσιο μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

α. Η σύνταξη χρηματοοικονομικής μελέτης κόστους – οφέλους για τη βιωσιμότητα και ανταποδοτικότητα του τουριστικού λιμένα, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Τουρισμού).

β. Η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Aνάπτυξης με την οποία ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία της συγχρηματοδότησης του κόστους της επένδυσης μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Το κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των τουριστικών λιμένων, που παραχωρούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο, δεν υπάγεται στο καθεστώς ενισχύσεων του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄).”

2. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Με απόφαση του Υπουργού Aνάπτυξης η εκτέλεση, η χρήση και εκμετάλλευση ή μόνο η χρήση και εκμετάλλευση των παραπάνω έργων μπορεί να παραχωρείται απευθείας στους οικείους Ο.Τ.Α., έναντι ανταλλάγματος.”

Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου δέκατου τέταρτου του ν. 2932/2001

Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου δέκατου τέταρτου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α) προστίθεται η εξής φράση:

“καθώς και πόροι που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή `Ενωση (επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων) ή από διεθνείς οργανισμούς.”
Άρθρο 21

Στο άρθρο 27 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α) προστίθεται παράγραφος, που έχει ως εξής:

“3. Ειδικά για τις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες γάλακτος, στις οποίες λειτουργοίιν εργαστήρια αυτοελέγχου, τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη εργαστηριακή υποδομή και εξοπλισμό για τη διεξαγωγή των αναλύσεων που προβλέπονται από το π.δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α) για το νωπό γάλα, η ειδική εισφορά περιορίζεται στο μηδέν κόμμα επτά τοις εκατό (0,7%) για το αγελαδινό γάλα και μηδέν κόμμα τέσσερα τοις εκατό (0,4%) για το αιγοπρόβειο γάλα. Στις περιπτώσεις αυτές, τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του ΕΛ.Ο.Γ. αναλαμβάνουν μόνο τη διενέργεια επιβεβαιωτικών αναλύσεων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Εργαστηρίων Αυτοελέγχου εκάστης βιομηχανίας και βιοτεχνίας. Ο ΕΛ.Ο.Γ. ορίζει τα κριτήρια με τα οποία θα κρίνεται η καταλληλότητα της εργαστηριακής υποδομής των εργαστηρίων αυτοελέγχου των βιομηχανιών και βιοτεχνιών.

Η ειδική εισφορά της παροίισας παραγράφου αρχίζει να εισπράττεται από την 1η Απριλίου 2002.”
Άρθρο 22

1. Μετά τη σύναψη της από 31.5.2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 46 Α), η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εξακολουθεί να είναι ο φορέας υλσποίησης των λιμενικών έργων εθνικού επιπέδου, στα όρια της Ζώνης Λιμένα Θεσσαλονίκης, που έχουν χαρακτηρισθεί ή πρόκειται να χαρακτηρισθούν ως έργα εθνικού επιπέδου, σίιμφωνα με το άρθρο έβδομο παρ. 3 του ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α) και τα οποία εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεσθούν.

2. Για τα έργα, προμήθειες ή μελέτες που αφορούν στο λιμένα Θεσσαλονίκης και που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή χρηματοδοτούνται από το ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή `Ενωση με οποιονδή ποτε τρόπο, επιχορηγείται με το αντίστοιχο ποσό χρηματοδότησης απευθείας η Ο.Λ.Θ. Α.Ε..
Άρθρο 23

1. Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ219Α) αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως εξής:

“Απαγορεύεται στους μετόχους εταιρειών νεοεισαγομένων στην κύρια ή την παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών οι οποίοι την προ της εισαγωγής ημέρα κατέχουν άνω του 20% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών η πώληση: α) κατά το πρώτο έτος μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών ποσοστού μεγαλύτερου του 10% των μετοχών που κατέχουν την προ της εισαγωγής ημέρα και β) κατάτο δεύτερο έτος ποσοστού μεγαλύτερου του 20% αυτών, προσαυξανόμενου με το τυχόν ποσοστό που απομένει από τη μη πώληση κατά το πρώτο έτος μέρους ή του συνόλου του ως άνω 10%.”

2. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α) προστίθεται δεύτερο εδόφιο ως εξής:

“Η παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 11 του π.δ. 53/1992 (ΦΕΚ 22 Α).”
Άρθρο 24

Στο τέλος της παραγρόφου 8 του άρθρου 26 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

Την ίδια μεταχείριση έχουν και ομολογίες που εκδίδονται από εταιρείες ή επιχειρήσεις που εδρείιουν στην αλλοδαπή, η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων ανήκει σε ημεδαπό πιστωτικά ιδρύματα.

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2002.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρ.25 Ν.3091/2002,ΦΕΚ Α 330/24.12.2002.
Άρθρο 25
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γ. ΔΡΥΣ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤIΛΙΑΣ

ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔIΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ