ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3048 (ΦΕΚ Α 206/4-9-2002)

Κύρωση των Πράξεων του ΧΧΙΙ Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνεδρίου (Πεκίνο 1999)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νομό που ψήφισε η Βουλή:

Σημαντικό:Ο νόμος ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο δεύτερο του Ν.3738/2009,ΦΕΚ Α 14/30.1.2009 ο οποίος αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των Πράξεων που κυρώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2006 ημερομηνία θέσης τους σε ισχύ.

1. Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, οι Πράξεις του ΧΧΙΙ Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνεδρίου που υπογράφηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1999 στο Πεκίνο οι οποίες περιλαμβάνουν:

α. Το Εκτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο του Καταστατικού της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 22, 25 και 29 του Καταστατικού της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης (κυρώθηκε με το Ν. 2883/2001 (ΦΕΚ 18 Α`).

β. Την Παγκόσμια Ταχυδρομική Σύμβαση με το Τελικό Πρωτόκολλο.

γ. Τον Γενικό Κανονισμό της Παγκόσμίας Ταχυδρομικής Ενωσης.

δ. Τη Διευθέτηση σχετικά με τις Υπηρεσίες των Ταχυδρομικών Πληρωμών, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

Εκτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο του

Καταστατικού της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης

Περιεχόμενα

Αρθρα

Ι (άρθρο 22 τροποποιημένο) Πράξεις της Ενωσης

ΙΙ (άρθρο 25 τροποποιημένο) Υπογραφή, θεώρηση, επικύρωση και άλλες μορφές έγκρισης των Πράξεων της Ενωσης

ΙΙ (άρθρο 29 τροποποιημένο) Παρουσίαση προτάσεων Ι

Ι Προσχώρηση (υποστήριξη) στο Συμπληρωματικό

V Πρωτόκολλο και στις άλλες Πράξεις της Ενωσης

V Εναρξη ισχύος και διάρκεια του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου στο Καταστατικό της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης

Εκτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο του Καταστατικού

της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης

Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των Κυβερνήσεων των χωρών μελών της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης συναντήθηκαν στο Συνέδριο του Πεκίνου, εν όψει του άρθρου 30, παρ. 2, του Καταστατικού της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης που ολοκληρώθηκε στην Βιέννη στις 10 Ιουλίου 1964, υιοθέτησαν, υποκείμενες σε έγκριση, τις παρακάτω τροποποιήσεις σ` αυτό το Καταστατικό.

Αρθρο Ι

(Αρθρο 22 τροποποιημένο)

Πράξεις της Ενωσης

1. Το Καταστατικό θα είναι η θεμελιώδης Πράξη της Ενωσης, θα περιέχει τους οργανικούς κανόνες της Ενωσης.

2. Οι Γενικοί Κανονισμοί πρέπει να ενσωματώνουν αυτές τις διατάξεις οι οποίες διασφαλίζουν την εφαρμογή του Καταστατικού και την λειτουργία της Ενωσης. Είναι υποχρεωτικοί για όλες τις χώρες μέλη.

3. Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Σύμβαση, οι Κανονισμοί του Επιστολικού Ταχυδρομείου και των Ταχυδρομικών Δεμάτων πρέπει να περιλαμβάνουν τους κοινούς κανόνες που εφαρμόζονται στη διεθνή ταχυδρομική υπηρεσία και τις διατάξεις που αφορούν στις υπηρεσίες επιστολικού ταχυδρομείου και των ταχυδρομικών δεμάτων. Οι πράξεις αυτές θα είναι υποχρεωτικές για όλες τις χώρες μέλη.

4. Οι Συμφωνίες της Ενωσης και οι Κανονισμοί τους πρέπει να ρυθμίζουν τις άλλες, εκτός του επιστολικού ταχυδρομείου, υπηρεσίες και των ταχυδρομικών δεμάτων μεταξύ εκείνων των χωρών μελών που είναι μέλη σ` αυτή. Αυτές θα είναι υποχρεωτικές μόνο για τις χώρες αυτές.

5. Οι Κανονισμοί, οι οποίοι περιέχουν τους κανόνες εφαρμογής που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση της Σύμβασης και των Συμφωνιών, πρέπει να συντάσσονται από το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που έλαβε το Συνέδριο.

6. Τα Τελικά Πρωτόκολλα που είναι προσαρτημένα στις Πράξεις της Ενωσης και αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 περιέχουν τις επιφυλάξεις πάνω στις Πράξεις αυτές.

Αρθρο ΙΙ

(Αρθρο 25 τροποποιημένο)

Υπογραφή, θεώρηση, επικύρωση και άλλες μορφές

έγκρισης των Πράξεων της Ενωσης

1. Οι Πράξεις της Ενωσης που προκύπτουν από το Συνέδριο πρέπει να υπογράφονται από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των χωρών μελών.

2. Οι Κανονισμοί θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης.

3. Το Καταστατικό θα επικυρώνεται όσο το δυνατόν συντομότερα από τις συνυπογράφουσες χώρες.

4. Η έγκριση των Πράξεων της Ενωσης εκτός απ` αυτές του Καταστατικού θα διέπονται από τους θεσμικούς κανονισμούς κάθε συνυπογράφουσας χώρας.

5. Οταν κάποια χώρα δεν επικυρώνει το Καταστατικό ή δεν εγκρίνει τις άλλες Πράξεις που έχει υπογράψει, το Καταστατικό και οι άλλες Πράξεις δεν θα είναι πλέον έγκυρες για τις άλλες χώρες που τις έχουν επικυρώσει ή εγκρίνει.

Αρθρο ΙΙΙ

(άρθρο 29 τροποποιημένο)

Παρουσίαση προτάσεων

1. Η ταχυδρομική υπηρεσία κάποιας χώρας μέλους θα έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει, είτε στο Συνέδριο είτε μεταξύ Συνεδρίων, προτάσεις σχετικά με τις Πράξεις της Ενωσης της οποίας η χώρα είναι μέλος.

2. Ωστόσο, προτάσεις που αφορούν στο Καταστατικό και στους Γενικούς Κανονισμούς μπορούν να υποβληθούν μόνον στο Συνέδριο.

3. Επιπλέον, προτάσεις οι οποίες αφορούν στους Κανονισμούς θα υποβάλλονται απευθείας στο Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης αλλά πρέπει πρώτα να διαβιβάζονται από το Διεθνές Γραφείο στις ταχυδρομικές υπηρεσίες όλων των χωρών μελών.

Αρθρο ΙV

Προσχώρηση στο Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο και

στις άλλες Πράξεις της Ενωσης

1. Χώρες μέλη οι οποίες δεν έχουν υπογράψει το παρόν Πρωτόκολλο μπορούν να προσχωρήσουν σε αυτό οποιαδήποτε στιγμή.

2. Χώρες μέλη οι οποίες αποτελούν μέρη στις Πράξεις που ανανεώθηκαν στο Συνέδριο αλλά που δεν τις έχουν υπογράψει πρέπει να προσχωρήσουν σε αυτές συντομότερο δυνατόν.

3. Εγγραφα προσχώρησης που αφορούν στις περιπτώσεις που διατυπώθηκαν στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να σταλούν στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου, ο οποίος θα γνωστοποιήσει στις Κυβερνήσεις των χωρών μελών την υποβολή τους.

Αρθρο V

Εναρξη εκτέλεσης και διάρκεια του Συμπληρωματικού

Πρωτοκόλλου στο Καταστατικό της Παγκόσμιας

Ταχυδρομικής Ενωσης

Αυτό το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2001 και θα παραμείνει σε ισχύ για αόριστο χρόνο.

Σε πιστοποίηση αυτού, οι συνυπογράφοντες των Κυβερνήσεων των χωρών μελών συνέταξαν αυτό το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο, το οποίο θα έχει την ίδια ισχύ και το ίδιο κύρος ως αν οι διατάξεις του εισάγονταν στο ίδιο το εγχειρίδιο του Καταστατικού και το υπέγραψαν σε ένα πρωτότυπο μόνο, το οποίο θα κατατεθεί στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου. Αντίγραφο του θα επιδοθεί σε κάθε μέρος από την Κυβέρνηση της χώρας στην οποία διεξήχθη το Συνέδριο.

Αποφασίσθηκε στο Πεκίνο, 15 Σεπτεμβρίου 1999.

Παγκόσμια Ταχυδρομική Σύμβαση

Περιεχόμενα

Μέρος Ι

Ισχύοντες κοινοί κανόνες για ολόκληρη την διεθνή ταχυδρομική υπηρεσία.

Θεμελιώδες Κεφάλαιο

Γενικές διατάξεις

Αρθρο

Παγκόσμια ταχυδρομική υπηρεσία

Ελευθερία της διέλευσης

Ιδιοκτησία των ταχυδρομικών αντικειμένων

Δημιουργία νέας υπηρεσίας

Νομισματική μονάδα

Ταχυδρομικά ένσημα

Τέλη

Εξαιρέσεις από τα ταχυδρομικά τέλη

Ταχυδρομική ασφάλεια.

Μέρος ΙΙ

Ισχύοντες κανόνες για το επιστολικό ταχυδρομείο και τα ταχυδρομικά δέματα.

Κεφάλαιο 1

Κανόνες των υπηρεσιών

Βασικές υπηρεσίες

Ταχυδρομικά τέλη και αεροπορικές επιβαρύνσεις

Ειδικά τέλη

Συστημένα αντικείμενα

Αντικείμενα βεβαιωμένης επίδοσης

Ασφαλισμένα αντικείμενα

Αντικείμενα αντικαταβολής

Επείγοντα αντικείμενα

Απόδειξη παραλαβής

Επίδοση προσωπικά στον παραλήπτη

Αντικείμενα για επίδοση ελεύθερα χρεώσεων και τελών

Διεθνής επιχειρηματική απαντητική υπηρεσία

Διεθνή απαντητικά ένσημα

Εύθραυστα δέματα – Ογκώδη δέματα

Υπηρεσία αποστολής (consignment)

Μη αποδεκτά αντικείμενα. Απαγορεύσεις

Ραδιενεργά αντικείμενα. Αναδιαβίβαση. Ανεπίδοτα αντικείμενα. Απόσυρση από το Ταχυδρομείο. Αλλαγή ή διόρθωση της διεύθυνσης μετά από αίτηση του αποστολέα. Αναζητήσεις. Τελωνειακός έλεγχος. Τέλος Εκτελωνισμού. Τελωνειακοί δασμοί και άλλα τέλη

Κεφάλαιο 2

Ευθύνη

Ευθύνη των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Αποζημιώσεις.

Μη ευθύνη των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Ευθύνη αποστολέα

Πληρωμή της αποζημίωσης

Πιθανή επιστροφή της αποζημίωσης από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη.

Ανταλλαγή των αντικειμένων

Ανταλλαγή κλειστών αποστολών με στρατιωτικές μονάδες

Προσδιορισμός της ευθύνης μεταξύ ταχυδρομικών υπηρεσιών

Κεφάλαιο 3

Κανόνες που αφορούν το επιστολικό ταχυδρομείο.

Στόχοι ποιότητας της υπηρεσίας.

Ταχυδρόμηση στο εξωτερικό των αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου

Αποδοχή βιολογικών υλικών

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβατικά τέλη

Καταληκτικά τέλη. Γενικοί κανόνες

Καταληκτικά τέλη. Κανόνες εφαρμοζόμενοι στις ανταλλαγές μεταξύ ανεπτυγμένων χωρών.

Καταληκτικά τέλη. Κανόνες εφαρμοζόμενοι για αποστολές από αναπτυσσόμενες προς ανεπτυγμένες χώρες.

Καταληκτικά τέλη. Κανόνες εφαρμοζόμενοι για αποστολές από ανεπτυγμένες προς αναπτυσσόμενες χώρες.

Καταληκτικά τέλη. Κανόνες εφαρμοζόμενοι στις ανταλλαγές μεταξύ αναπτυσσόμενων χωρών.

Εξαίρεση από τα διαβατικά και καταληκτικά τέλη

Αεροπορικά τέλη

Βασικά τέλη και υπολογισμός των αεροπορικών τελών.

Κεφάλαιο 4

Κανόνες που αφορούν τα δέματα

Στόχοι ποιότητας της υπηρεσίας. Καταληκτικά χερσαία τέλη. Διαβατικά χερσαία τέλη. Θαλάσσια τέλη.

Τέλη αεροπορικής διαβίβασης. Εξαιρέσεις από τα τέλη

Κεφάλαιο 5

ΤΕΠ (Ταχυδρομείο Επείγουσας Προτεραιότητας)

EMS (ΤΕΠ)

Μέρος ΙΙΙ

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Υποχρέωση της παροχής της υπηρεσίας των ταχ. Δεμάτων.

Ανάληψη υιοθέτησης πειθαρχικών μέτρων

Οροι για την αποδοχή προτάσεων που αφορούν την Σύμβαση και τους κανονισμούς

Εναρξη ισχύος και διάρκεια της Σύμβασης

Τελικό πρωτόκολλο της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης

Αρθρο

Ι Ιδιοκτησία των ταχυδρομικών αντικειμένων

IΙ Τέλη

ΙΙΙ Εξαίρεση στην εξαίρεση της ατελούς διακίνησης της αλληλογραφίας των τυφλών.

IV Βασικές υπηρεσίες

V Μικροδέματα

VI Εντυπα. Ανώτατο όριο βάρους

VII Διάταξη για την υπηρεσία των ταχ. δεμάτων.

VIII Δέματα. Ανώτατο όριο βάρους

IX Ανώτατα όρια για ασφαλισμένα αντικείμενα

X Απόδειξη παραλαβής

ΧΙ Διεθνής υπηρεσία επιχειρηματικής απαντητικής αλληλογραφίας.

ΧII Απαγορεύσεις (επιστολικό)

ΧΙΙΙ Απαγορεύσεις (δέματα)

ΧΙV Αντικείμενα υποκείμενα σε τελωνειακά τέλη.

XV Απόσυρση από το ταχυδρομείο. Αλλαγή ή διόρθωση της διεύθυνσης

XVI Αναζητήσεις

XVII Τέλος εκτελωνισμού

XVIII Ευθύνη των ταχυδρομικών υπηρεσιών

XIX Αποζημίωση

XX Εξαιρέσεις από την αρχή της ευθύνης

ΧΧΙ Μη ευθύνη των ταχυδρομικών υπηρεσιών

ΧΧΙΙ Πληρωμή της αποζημίωσης

ΧΧΙΙΙ Ταχυδρόμηση στο εξωτερικό αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου

XXIV Καταληκτικά τέλη

ΧΧV Τέλη εσωτερικής αεροπορικής διαβίβασης

XXVI Πρόσθετα ειδικά χερσαία καταληκτικά τέλη.

XXVII Ειδικές τιμολογήσεις.

Παγκόσμια Ταχυδρομική Σύμβαση

Οι υπογραφόμενοι, πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων των χωρών-μελών της Ενωσης, έχοντες υπ` όψη το άρθρο 22, παράγραφος 3 του καταστατικού της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης που συνομολογήθηκε στην Βιέννη την 10η Ιουλίου του 1964, έχοντες από κοινού συγκατατεθεί και υποκείμενοι στο άρθρο 25, παράγραφος 4, του καταστατικού, συντάξαμε σε αυτή την Σύμβαση τους παγκόσμια ισχύοντες κανόνες της διεθνούς ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Μέρος Ι

Κανόνες εφαρμοστέοι από κοινού στο σύνολο της διεθνούς ταχυδρομικής υπηρεσίας

Θεμελιώδες

κεφάλαιο

Γενικές Διατάξεις

Aρθρο 1

Παγκόσμια ταχυδρομική υπηρεσία

1. Προκειμένου να υποστηριχθεί η αντίληψη του ενιαίου ταχυδρομικού εδάφους της Ενωσης, τα κράτη-μέλη θα διαβεβαιώσουν ότι όλοι οι χρήστες/πελάτες απολαμβάνουν το δικαίωμα σε μία παγκόσμια ταχυδρομική υπηρεσία που περιλαμβάνει την μόνιμη φροντίδα της βασικής ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε όλα τα σημεία της επικράτειας τους, σε προσιτές τιμές.

2. Στοχεύοντας σε άυτό, τα κράτη – μέλη θα καθορίσουν μέσα στο πλαίσιο της εθνικής τους νομοθεσίας η με κάθε άλλο σύνηθες μέσο, το εύρος της προσφοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, και την απαίτηση για ποιότητα και προσιτές τιμές, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ` όψη τις ανάγκες του πληθυσμού και ης εθνικές συνθήκες.

3. Τα κράτη-μέλη θα διαβεβαιώσουν ότι η προσφορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών και η ποιοτική τους σταθερότητα θα επιτευχθεί από τους υπεύθυνους για την παροχή της παγκόσμιας ταχυδρομικής υπηρεσίας Οργανισμούς.

Aρθρο 2

Ελευθερία διέλευσης

1. Η αρχή της ελευθερίας της διέλευσης στοιχειοθετείται στο άρθρο 1 του καταστατικού. Αυτό συνδέεται με την υποχρέωση της κάθε ταχυδρομικής υπηρεσίας να διαβιβάζει πάντοτε με την συντομότερη οδό και τα πλέον ασφαλή μέσα, τα οποία χρησιμοποιεί για τα δικά της αντικείμενα, κλειστές αποστολές ή απερικάλυπτα αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου, τα οποία έχουν διαβιβαστεί σε αυτήν από μία άλλη ταχυδρομική υπηρεσία.

2. Τα κράτη-μέλη τα οποία δεν συμμετέχουν στην ανταλλαγή επιστολών που περιέχουν υποκείμενα σε φθορά βιολογικά ή ραδιενεργά υλικά θα επιλέγουν να μη / αποδέχονται την διέλευση από το έδαφος τους, των αντικειμένων αυτών απερικάλυπτων. Το ίδιο θα ισχύει για αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου εκτός από επιστολές, ταχυδρομικά δελτάρια και αλληλογραφία των τυφλών, τα οποίο δεν ανταποκρίνονται στις νομικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν τους όρους της κυκλοφορίας τους, της χώρας από την οποία διέρχονται.

3. Η ελευθερία της διέλευσης των ταχυδρομικών δεμάτων τα οποίο διαβιβάζονται μέσω χερσαίων ή θαλασσίων οδών, θα είναι περιορισμένη στα εδάφη των χωρών που παίρνουν μέρος στην υπηρεσία αυτή.

4. Η ελευθερία της διέλευσης των αεροπορικών ταχυδρομικών δεμάτων θα είναι εγγυημένη σε όλο το έδαφος της Ενωσης.. Ωστόσο από κράτη-μέλη τα οποία δε/ εκτελούν την υπηρεσία των ταχυδρομικών δεμάτων δεν θα απαιτείται να διαβιβάζουν τα αεροπορικά δέματα με μέσα επιφανείας.

5. Εάν ένα κράτος μέλος παραμελήσει να τηρήσει τις διατάξεις σχετικά με την ελευθερία διέλευσης, τα άλλα κράτη-μέλη μπορούν να διακόψουν την εκτέλεση της ταχυδρομικής υπηρεσίας με την χώρα αυτή.

Aρθρο 3

Ιδιοκτησία των ταχυδρομικών αντικειμένων

1. Ενα ταχυδρομικό αντικείμενο παραμένει στην κατοχή του αποστολέα μέχρι αυτό να παραδοθεί στον δικαιούχο ιδιοκτήτη, εκτός εάν το αντικείμενο αυτό έχει κατασχεθεί συνεπεία της νομοθεσίας της χώρας προορισμού.

Aρθρο 4

Δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας

1. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορούν μετά από αμοιβαία συγκατάθεση να δημιουργήσουν μία νέα υπηρεσία η οποία δεν προβλέπεται στις πράξεις της Ενωσης. Οι χρεώσεις της νέας υπηρεσίας θα προσδιορίζονται από κάθε συμμετέχουσα υπηρεσία, η οποία θα λαμβάνει υπ` όψη της το λειτουργικό κόστος.

Aρθρο 5

Νομισματική μονάδα

1. Η νομισματική μονάδα που ορίζεται στο άρθρο 7 του καταστατικού και που χρησιμοποιείται στην σύμβαση και τις άλλες πράξεις της Ενωσης είναι το ειδικό τραβηκτικό τέλος (DTS).

Aρθρο 6

Ταχυδρομικά γραμματόσημα

1. Μόνο οι ταχυδρομικές υπηρεσίες θα εκδίδουν ταχυδρομικά γραμματόσημα που πιστοποιούν την πληρωμή των ταχυδρομικών τελών σύμφωνα με τις πράξεις της Ενωσης. Αποτυπώματα ταχυδρομικής προπληρωμής που γίνονται από εκτυπωτικό μηχανισμό, ή άλλη εκτύπωση ή διαδικασία σφράγισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό εκτέλεσης του επιστολικού ταχυδρομείου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από εξουσιοδότηση της ταχυδρομικής υnηρεσίας.

2. Τα θέματα καιο σχεδιασμός των ταχυδρομικών γραμματοσήμων θα πρέπει να οριοθετούνται από το πνεύμα του προοιμίου του καταστατικού της ΠΤΕ και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα όργανα της Ενωσης.

Aρθρο 7

Τέλη

1. Τα τέλη για τις διάφορες διεθνείς και ειδικές ταχυδρομικές υπηρεσίες θα ορίζονται από τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις αρχές που προσδιορίζονται στην Σύμβαση και τους Κανονισμούς. Κατά κανόνα θα σχετίζονται με το κόστος παροχής αυτών των υπηρεσιών.

2. Τα εισπραπόμενα τέλη, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ορίζονται σαν ενδεικτικά στις Πράξεις, θα είναι τουλάχιστο ανάλογα με αυτά που εισπράττονται για τα αντικείμενα της εσωτερικής υπηρεσίας που έχουν τα ίδια xαρακτηριστικά.(Kατηγoρία ποσότητα, χρόνο διεκπεραίωσης κ.τ.λ.)

3. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες θα νομιμοποιούνται να υπερβαίνουν οποιαδήποτε τέλη εμφανίζoνται στις Πράξεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ορίζονται σαν ενδεικτικά:

3.1. Εάν τα τέλη που εισπράττονταν για τις ίδιες υπηρεσίες στο εσωτερικό τους είναι υψηλότερα από αυτά που ορίζονται.

3.2 Εάν αυτό είναι απαραίτητο για την κάλυψη του κόστους της λειτουργίας της υπηρεσίας ή για οποιοδήποτε άλλο αιτιολογημένο λόγο.

4. Πάνω από το ελάχιστο επίπεδο τελών που ορίζεται στο 2. οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, μπορούν να επιτρέψουν χαμηλότερα τέλη, βασιζόμενα στην εσωτερική τους νομοθεσία για αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου που ταχυδρομούνται στην χώρα τους. Αυτά μπορούν κατά περίπτωση να παρέχουν προτιμητέες τιμές στους μεγάλους χρήστες του ταχυδρομείου.

5. Κανενός είδους ταχυδρομικό τέλος δεν μπορεί να εισπραχθεί από τους πελάτες εκτός αυτών που προβλέπονται στις Πράξεις.

6. Εκτός όπου διαφορετικά ορίζεται στις Πράξεις, κάθε ταχυδρομική υπηρεσία θα παρακρατεί τα τέλη που έχει εισπράξει.

Αρθρο 8

Εξαίρεση από τα ταχυδρομικά τέλη

1. Αρχή

1.1 Περιπτώσεις εξαίρεσης από τα ταχυδρομικά τέλη θα ορίζονται επακριβώς από την Σύμβαση

2. Ταχυδρομική υπηρεσία

2.1 Αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου που αφορούν την εκτέλεση της ταχυδρομικής υπηρεσίας και στέλνονται από τις ταχυδρομικές Υπηρεσίες ή από τα Γραφεία τους, είτε αεροπορικά, είτε επιφανείας ή SAL θα εξαιρούνται από τα ταχυδρομικά τέλη.

2.2 Αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου που αφορούν την ταχυδρομική υπηρεσία θα εξαιρούνται από όλα τα ταχυδρομικά τέλη εκτός των αεροπορικών τελών εάν αυτά:

2.2.1 Ανταλλάσσονται μεταξύ των οργάνων της Π.Τ.Ε. και των οργάνων των περιορισμένων Ενώσεων.

2.2.2 Ανταλλάσσονται μεταξύ των οργάνων των Ενώσεων αυτών

2.2.3. Στέλνονται από τέτοια όργανα στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ή τα Γραφεία τους.

2.3 Δέματα που αφορούν στην εκτέλεση της ταχυδρομικής υπηρεσίας θα εξαιρούνται από όλα τα ταχυδρομικά τέλη εάν ανταλλάσσονται μεταξύ των παρακάτω:

2.3.1 Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

2.3.2 Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και Διεθνούς Γραφείου

2.3.3 Ταχυδρομικών Γραφείων των κρατών-μελών

2.3.4 Ταχυδρομικών Γραφείων και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

2.4 Τα αεροπορικά δέματα με την εξαίρεση αυτών που στέλνονται από το Διεθνές Γραφείο θα απαλλάσσονται από πρόσθετα τέλη.

3. Αιχμάλωτοι ΠGλέμου και πολιτικοί κρατούμενοι

3.1. Αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου, δέματα ή ταχυδρομικές οικονομικές υπηρεσίες απευθυνόμενες ή αποστελλόμενες από αιχμαλώτους πολέμου, είτε απευθείας ή μέσω των Γραφείων που αναφέρονται στους κανονισμούς εκτέλεσης του επιστολικού ταχυδρομείου, θα εξαιρούνται όλων των ταχυδρομικών τελών εκτός των αεροπορικών επιβαρύνσεων. Σε περίπτωση πολέμου, οι συλληφθέντες και κρατούμενοι σε μία ουδέτερη χώρα θα λογίζονται σαν αιχμάλωτοι πολέμου σε ότι αφορά τις αναφερόμενες προηγούμενες διατάξεις.

3.2. Οι διατάξεις που ορίζονται στο πιο πάνω 3.1 θα εφαρμόζονται επίσης στα αντικείμενα του επιστολικού, τα δέματα και τις ταχυδρομικές οικονομικές υπηρεσίες, που ταχυδρομούνται από άλλες χώρες και απευθύνονται ή αποστέλλονται από πολιτικούς κρατούμενους, όπως ορίζεται στην Σύμβαση της Γενεύης της 12ης Αυγούστου του 1949 σχετικά με την προστασία των πολιτικών προσώπων σε περίπτωση πολέμου, είτε απευθείας είτε μέσω των Γραφείων που αναφέρονται στους Κανονισμούς Εκτέλεσης του Επιστολικού Ταχυδρομείου.

3.3. Τα Γραφεία που αναφέρονται στους Κανονισμούς Εκτέλεσης του Επιστολικού Ταχυδρομείου, θα επωφελούνται επίσης της εξαίρεσης από τα ταχυδρομικά τέλη σε ότι αφορά τα αντικείμενα του επιστολικού, τα δέματα και τις ταχυδρομικές οικονομικές υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω στα άρθρα 3.1 και 3.2, τα οποία στέλνουν ή δέχονται, είτε απευθείας είτε σαν ενδιάμεσα.

3.4. Τα δέματα θα είναι αποδεκτά για ατελή ταχυδρόμηση μέχρι το βάρος των 5 Kgr. Το όριο βάρους μπορεί να αυξηθεί στα 10 Kgr στην περίπτωση δεμάτων το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να διαχωριστεί και δεμάτων που απευθύνονται σε στρατόπεδο ή αντιπροσώπους αιχμαλώτων (πρόσωπα εμπιστοσύνης) για την διανομή τους σε αυτούς.

4. Αλληλογραφία των τυφλών

5. Η αλληλογραφία των τυφλών θα απαλλάσσεται από όλα τα ταχυδρομικά τέλη με εξαίρεση τα αεροπορικά.

Αρθρο 9

Ταχυδρομική ασφάλεια

1. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες πρέπει να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν μία προληπτική στρατηγική ασφαλείας σε όλα τα επίπεδα των ταχυδρομικών λειτουργιών, να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την εμπιστοσύνη του πελάτη στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλίσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

2. Αυτή η στρατηγική θα σκοπεύει στο να:

2.1 Ανυψώσει την ποιότητα της υπηρεσίας στο σύνολό της.

2.2 Ευαισθητοποιήσει τον υπάλληλο στην σημασία της ασφάλειας

2.3 Δημιουργήσει και να ενισχύσει τις μονάδες ασφαλείας

2.4 Παρέχει πληροφορίες λειτουργίας, ασφάλειας και έρευνας ανά τακτή χρονική περίοδο και

2.5 Προτείνει για νομοθεσία, όπου αυτό είναι απαραίτητο, συγκεκριμένους νόμους ρυθμίσεις και μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας στις παγκόσμιες ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Μέρος ΙΙ

Κανόνες ισχύοντες στο επιστολικό ταχυδρομείο και τα ταχυδρομικά δέματα

Κεφάλαιο 1

Παροχή των υπηρεσιών

Αρθρο 10

Βασικές υπηρεσίες

1. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες θα αποδέχονται, διαχειρίζονται, διαβιβάζουν και θα επιδίδουν αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου. Επίσης το ίδιο θα πραγματοποιούν και για τα ταχυδρομικά δέματα, είτε όπως ορίζεται στην Σύμβαση, ή στην περίπτωση των δεμάτων προς το εξωτερικό και μετά από διμερείς συμφωνίες με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που είναι πλεονεκτικότερος για τους πελάτες τους.

2. Τα αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου θα κατατάσσονται σύμφωνα με ένα από τα δύο ακόλουθα συστήματα. Κάθε Ταχυδρομική Υπηρεσία θα είναι ελεύθερη να επιλέξει το σύστημα που θα εφαρμόσει στα αντικείμενα της προς το εξωτερικό.

3. Το πρώτο σύστημα θα βασίζεται στην ταχύτητα τη διαχείρισης των αντικειμένων. Αυτό θα διαχωρίζεται σε:

3.1 αντικείμενα προτεραιότητας, π.χ. αντικείμενα διαβιβαζόμενα με την ταχύτερη οδό (αεροπορικά ή επιφανείας) με προτεραιότητα: όριο βάρους 2 Kgr. εν γένει, αλλά 5 Kgr στις σχέσεις μεταξύ Υπηρεσιών που αποδέχονται τέτοια αντικείμενα για τους πελάτες τους. 5 Kgr για αντικείμενα που περιέχουν βιβλία ή φυλλάδια (προαιρετική υπηρεσία), 7 Kgr την αλληλογραφία των τυφλών.

3.2 Αντικείμενα μη προτεραιότητας, Π.χ. αντικείμενα για τα οποία ο αποστολέας έχει διαλέξει μια χαμηλότερη τιμή, εφαρμοζόμενη σε μεγαλύτερους χρόνους επίδοσης όρια βάρους τα ίδια που αναφέρονται στο 3.1

4. Το δεύτερο σύστημα θα βασίζεται στα περιεχόμενα των αντικειμένων. Αυτό θα διαχωρίζεται σε:

4.1 Επιστολές και ταχυδρομικά δελτάρια, μαζί αποκαλούμενo LC: Oριο βάρους 2 Kgr, αλλά 5 Kgr στις σχέσεις μεταξύ Υπηρεσιών που αποδέχονται τέτοια αντικείμενα για τους πελάτες τους.

4.2. Εντυπα, αλληλογραφία των τυφλών και μικροδέματα μαζί αποκαλούμενα ΑΟ: Οριο βάρους 2 Kgr για τα μικροδέματα αλλά 5 Kgr στις σχέσεις μεταξύ Υπηρεσιών που αποδέχονται τέτοια αντικείμενα για τους πελάτες τους, 5 Kgrgια έντυπα, 7 Kgr για την αλληλογραφία των τυφλών.

5. Ειδικοί σάκοι που περιέχουν έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά; βιβλία) για τον ίδιο παραλήπτη στην ίδια διεύθυνση θα αποκαλούνται σάκοι Μ και στα δύο συστήματα. Οριο βάρους 30 Kgr.

6. Η ανταλλαγή δεμάτων των οποίων το ατομικό τους βάρος υπερβαίνει τα 20 Kgr θα είναι προαιρετική με ανώτατο όριο ατομικού βάρους τα 50 Kgr.

7. Σαν γενικός κανόνας, τα δέματα θα επιδίδονται στους παραλήπτες, όσο αυτό είναι δυνατό, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της χώρας προορισμού. Οταν τα δέματα δεν επιδίδονται στην διεύθυνση του παραλήπτη, αυτός θα ειδοποιείται χωρίς καθυστέρηση για την άφιξη τους, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο.

8. Οποιαδήποτε Ταχυδρομική Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει την διαβίβαση ταχυδρομικών δεμάτων, μπορεί να διακανονίσει την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης από μεταφορικές εταιρείες. Είναι δυνατό, ταυτόχρονα, να περιορίσει την υπηρεσία αυτή σε δέματα καταγόμενα ή απευθυνόμενα σε μέρη που εξυπηρετούνται από τις εταιρείες αυτές. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες θα παραμένουν υπεύθυνες για την εκτέλεση της Σύμβασης και των κανονισμών των ταχυδρομικών δεμάτων.

Αρθρο 11

Ταχυδρομικά τέλη και αεροπορικές επιβαρύνσεις

1. Η Υπηρεσία καταγωγής θα ορίζει τα ταχυδρομικά τέλη για την διαβίβαση των επιστολικών αντικειμένων για οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας της Ενωσης. Τα ταχυδρομικά τέλη θα καλύπτουν την επίδοση των αντικειμένων στο σημείο που αναγράφει η διεύθυνση με την προϋπόθεση ότι η υπηρεσία επίδοσης λειτουργεί στην χώρα προορισμού για τα αντικείμενα αυτά.

2. Τα ισχύοντα τέλη για τα επιστολικά αντικείμενα προτεραιότητας θα συμπεριλαμβάνούν οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος ταχείας διαβίβασης.

3. Οι Υπηρεσίες οι οποίες εφαρμόζουν το σύστημα που βασίζεται στο περιεχόμενο των επιστολικών αντικειμένων θα είναι εξουσιοδοτημένες:

3.1. να εισπράττουν αεροπορικά πρόσθετα τέλη για τα αεροπορικά επιστολικά αντικείμενα

3.2 να εισπράπουν για τα αερομεταφερόμενα αντικείμενα επιφανείας (SAL) με περιορισμένη προτεραιότητα πρόσθετες χρεώσεις, χαμηλότερες από αυτές που εισπράττουν για τα αεροπορικά αντικείμενα.

3.3. να ορίζουν συνδυασμένα τέλη για την προπληρωμή των αεροπορικών και SAL αντικειμένων, λαμβάνοντας υπ` όψη το κόστος των ταχυδρομικών υπηρεσιών που καταβάλλεται από αυτές και το κόστος της αεροπορικής διαβίβασης.

4. Οι Ταχ. Υπηρεσίες θα ορίζουν το πρόσθετο αεροπορικό τέλος που εισπράττεται για τα αεροπορικά δέματα.

5. Τα πρόσθετα αεροπορικά τέλη θα σχετίζονται με τις χρεώσεις της αεροπορικής διαβίβασης και θα είναι ομοιόμορφα τουλάχιστον για το σύνολο της επικράτειας κάθε χώρας, ανεξάρτητα από την χρησιμοποιούμενη οδό. Για τον υπολογισμό των πρόσθετων αεροπορικών τελών για τα αεροπορικά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου οι Υπηρεσίες θα είναι εξουσιοδοτημένες να λαμβάνουν υπ` όψη τους το βάρος οποιουδήποτε εντύπου χρησιμοποιείται από το κοινό που μπορεί να επισυνάπτεται στο αντικείμενο.

6. Η Υπηρεσία καταγωγής μπορεί να επιτρέψει τα επιστολικά αντικείμενα να περιέχουν:

6.1. Εφημερίδες και περιοδικά εκδιδόμενα στην χώρα της: χρησιμοποιείται μία έκπτωση όχι μεγαλύτερη από 50% καταρχήν στην εφαρμοζόμενη τιμή ανά κατηγορία αντικειμένων.

6.2. Βιβλία, φυλλάδια, μουσικά τεμάχια και χάρτες, που δεν περιλαμβάνουν στο περιεχόμενο τους δημοσιεύσεις ή διαφημίσεις εκτός αυτών που εμφαίνονται στο κάλυμμα ή το εξώφυλλο, χρησιμοποιείται η ίδια έκπτωση που αναγράφεται πιο πάνω στο 6.1.

7. Η Υπηρεσία καταγωγής μπορεί να εφαρμόζει σε μη τυποποιημένα αντικείμενα, τέλη διαφορετικά από αυτά που εφαρμόζονται στα τυποποιημένα αντικείμενα όπως ορίζεται στους κανονισμούς του επιστολικού ταχυδρομείου.

8. Οι εκπτώσεις στα τέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 θα εφαρμόζονται επίσης σε αεροπορικά διαβιβαζόμενα αντικείμενα, αλλά δεν θα χορηγείται έκπτωση στο μέρος αυτό των τελών που προορίζεται να καλύψει π κόστος αυτής της διαβίβασης.

Αρθρο 12

Ειδικά τέλη

1. Τέλος επίδοσης δεν μπορεί να εισπράττεται από τον παραλήπτη στην περίπτωση μικροδεμάτων που έχουν βάρος λιγότερο από 500 γραμμάρια. Οταν ένα μικρόδεμα εσωτερικού που ζυγίζει πάνω από 500 γραμμάρια υπόκειται σε ένα τέλος επίδοσης, το ίδιο τέλος μπορεί να εισπράττεται στην περίπτωση εισερχόμενου διεθνούς μικροδέματος.

2. Οι ταχυδρομικές Υπηρεσίες θα νομιμοποιούνται να εισπράττουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο κάτω τα ίδια τέλη όπως στην υπηρεσία εσωτερικού.

2.1 Τέλος για επιστολικά αντικείμενα που κατατίθενται μετά από την τελευταία προθεσμία κατάθεσης που θα εισπράττεται από τον αποστολέα.

2.2 Τέλος για αντικείμενα που ταχυδρομούνται εκτός του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας που θα εισπράττεται από τον αποστολέα.

2.3. Τέλος για την παραλαβή από την διεύθυνση του αποστολέα που θα εισπράττεται από τον αποστολέα.

2.4. Τέλος για την απόσυρση ενός αντικειμένου του επιστολικού ταχυδρομείου εκτός του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας που θα εισπράττεται από τον παραλήπτη.

2.5. Τέλος Posterestante εισπράττεται από τον παραλήπτη. Στην περίπτωση επιστροφής στον αποστολέα ή αναδιαβίβασης ενός δέματος το ποσό με το οποίο επιβαρύνθηκε δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στους κανονισμούς για τα ταχυδρομικά δέματα.

2.6. Τέλος αποθήκευσης για οποιοδήποτε επιστολικό αντικείμενο ζυγίζει πάνω από 500 γραμμάρια και για οποιοδήποτε δέμα του οποίου ο παραλήπτης δεν το παρέλαβε στην προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Αυτό το τέλος δεν θα εφαρμόζεται για την αλληλογραφία των τυφλών: Στην περίπτωση των δεμάτων αυτό θα εισπράττεται από την Υπηρεσία που πραγματοποιεί την επίδοση, εκ μέρους της Υπηρεσίας στην οποία το δέμα έχει αποθηκευτεί πέρα από τις προκαθορισμένες περιόδους. Στην περίπτωση επιστροφής στον αποστολέα ή σε άλλη διεύθυνση το ποσό με το οποίο επιβαρύνθηκε δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στους κανονισμούς για τα ταχυδρομικά δέματα.

3. Οπου ένα δέμα επιδίδεται κανονικά στην διεύθυνση του παραλήπτη, δεν θα μπορεί να εισπράττεται τέλος από αυτόν. Οπου η επίδοση στην διεύθυνση του παραλήπτη κανονικά δεν προβλέπεται η ειδοποίηση της άφιξης θα επιδίδεται ατελώς. Σε αυτή την περίπτωση εάν η επίδοση στην διεύθυνση του παραλήπτη παρέχεται προαιρετικά και αυτό αναγράφεται στην ειδοποίηση άφιξης ένα τέλος επίδοσης μπορεί να εισπράττεται από τον παραλήπτη. Αυτό θα είναι ίδιο με το αντίστοιχο της υπηρεσίας εσωτερικού.

4. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που καλύπτουν τους κινδύνους που προέρχονται από ανωτέρα βία θα νομιμοποιούνται να εισπράττουν ένα τέλος για την κάλυψη των κινδύνων αυτών του οποίου το ανώτατο ποσό καθορίζεται στους κανονισμούς του Επιστολικού Ταχυδρομείου.

Αρθρο 13

Συστημένα αντικείμενα

1. Αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου μπορεί να αποστέλλονται σαν συστημένα αντικείμενα.

2. Το τέλος των συστημένων αντικειμένων πρέπει να προκαταβάλλεται. Αυτό θα αποτελείται από το ταχυδρομικό τέλος και ένα προκαθορισμένο τέλος σύστασης του οποίου το ανώτερο ποσό προσδιορίζεται από τους κανονισμούς.

3. Στις περιπτώσεις όπου ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας απαιτούνται, οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες μπορούν να εισπράττουν από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη, επιπλέον του τέλους που αναφέρεται παραπάνω στο 2. τα ειδικά τέλη που προβλέπονται από την εσωτερική τους νομοθεσία.

Αρθρο 14

Αντικείμενα βεβαιωμένης επίδοσης.

1. Αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου μπορεί να στέλνονται με την υπηρεσία βεβαιωμένης επίδοσης μεταξύ Υπηρεσιών οι οποίες συμφωνούν να παρέχουν την υπηρεσία αυτή.

2. Το τέλος των αντικειμένων της καταγεγραμμένης επίδοσης θα προκαταβάλλεται. Αυτό θα αποτελείται από το ταχυδρομικό τέλος και ένα τέλος βεβαιωμένης επίδοσης προκαθορισμένο από την Υπηρεσία καταγωγής. Το τέλος αυτό θα είναι μικρότερο από το τέλος σύστασης.

Αρθρο 15

Ασφαλισμένα αντικείμενα

1. Αντικείμενα προτεραιότητας ή μη και επιστολές που περιέχουν εγγυήσεις, αξιόγραφα καθώς επίσης και δέματα, μπορεί να ανταλλάσσονται με την ασφάλιση των περιεχομένων τους για την αξία που δηλώνεται από τον αποστολέα τους. Αυτή η ανταλλαγή θα περιορίζεται μεταξύ των Ταχ. Υπηρεσιών οι οποίες έχουν εκδηλώσει την επιθυμία τους να αποδέχονται τέτοια αντικείμενα, είτε αμοιβαία είτε προς μία μόνο κατεύθυνση.

2. Καταρχάς το ποσό της ασφαλισμένης αξίας θα είναι απεριόριστο. Κάθε Υπηρεσία μπορεί να περιορίσει την δηλωμένη αξία, τόσο όσο αυτή αφορά, σε ένα ποσό το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό που ορίζεται στους κανονισμούς. Ωστόσο το όριο της δηλωμένης αξίας που υιοθετείται στην εσωτερική υπηρεσία θα εφαρμόζεται μόνο εάν είναι ίσο ή υψηλότερο από το ποσό που ορίζεται σαν αποζημίωση για την απώλεια ενός συστημένου αντικειμένου ή ενός δέματος βάρους ενός Kgr. Το ανώτατο ποσό θα κοινοποιείται σε DTS στα κράτη μέλη της Ενωσης.

3. Το τέλος των ασφαλισμένων αντικειμένων θα προκαταβάλλεται. Αυτό θα αποτελείται:

3. 1. Για τα αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου, από το σύνηθες ταχυδρομικό τέλος, το προκαθορισμένο τέλος σύστασης που ορίζεται στο άρθρο 13.2 και ένα τέλος ασφάλισης

3.2. Για τα δέματα, από το βασικό τέλος, ένα προαιρετικό τέλος αποστολής και ένα σύνηθες τέλος ασφάλισης. Οποιαδήποτε πρόσθετα αεροπορικά τέλη και τέλη για ειδικές υπηρεσίες θα προστίθενται στο βασικό τέλος. Το τέλος αποστολής δεν θα υπερβαίνει το τέλος σύστασης για τα αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου.

4. Αντί του προκαθορισμένου τέλους σύστασης, οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες μπορούν να εισπράξουν το αντίστοιχο τέλος της εσωτερικής τους υπηρεσίας ή, κατ` εξαίρεση ένα τέλος του οποίου το ανώτατο ποσό ορίζεται στον Κανονισμό του Επιστολικού Ταχυδρομείου.

5. Το ανώτατο ποσό του τέλους ασφάλισης θα ορίζεται στους Κανονισμούς του Επιστολικού Ταχυδρομείου.

5.1. Για το επιστολικό ταχυδρομείο αυτό το τέλος θα εφαρμόζεται για οποιαδήποτε χώρα προορισμού, ακόμη και σε χώρες που αναλαμβάνουν την κάλυψη κινδύνων από λόγους ανωτέρας βίας.

5.2. Για τα δέματα, οποιοδήποτε τέλος για την κάλυψη κινδύνων που προέρχονται από ανώτερη βία θα ορίζεται έτσι ώστε το σύνολο αυτού του τέλους και του κανονικού τέλους ασφάλισης, να μην υπερβαίνει το ανώτατο ποσό του τέλους ασφάλισης.

6. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, οι Υπηρεσίες μπορούν να εισπράττουν από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη, επιπλέον των τελών που αναφέρονται πιο πάνω στα 3, 4 και 5 τα ειδικά τέλη που προβλέπονται από την εσωτερική τους νομοθεσία.

7. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα να προσφέρουν στους πελάτες τους μία υπηρεσία ασφαλισμένων αντικειμένων, με προδιαγραφές διαφορετικές από αυτές που ορίζονται σε αυτό το άρθρο.

Αρθρο 16

Αντικείμενα αντικαταβολής

1. Μερικά αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου όπως και δέματα είναι δυνατόν να στέλνονται επί αντικαταβολή. Η ανταλλαγή αντικειμένων αντικαταβολής, προϋποθέτει την συμφωνία μεταξύ των Υπηρεσιών καταγωγής και προορισμού.

Αρθρο 17

Επείγοντα αντικείμενα

1. Με αίτημα του αποστολέα, αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου προς χώρες όπου εκτελείται η παραπάνω υπηρεσία, θα επιδίδονται από ειδικό διανομέα το συντομότερο δυνατό μετά την άφιξη τους στο Γραφείο επίδοσης. Οποιαδήποτε Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να περιορίσει την υπηρεσία των αντικειμένων προτεραιότητας, στα αεροπορικά αντικείμενα και όταν αυτό είναι το μόνο μέσον που χρησιμοποιείται μεταξύ δύο Υπηρεσιών στα επιστολικά αντικείμενα επιφανείας.

2. Υπηρεσίες οι οποίες έχουν διάφορες ροές επιστολικού ταχυδρομείου θα εισάγουν τα καταπείγoντα αντικείμενα στο ταχύτερο ρεύμα των εσωτερικών αποστολών, με την άφιξη τους στο Ανταλλακτήριο Γραφείο εισερχομένων και ακολούθως θα διαχειρίζονται τα αντικείμενα αυτά με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.

3. Τα κατεπείγοντα αντικείμενα θα υπάγονται, επί πλέον των ταχυδρομικών τελών, σε ένα τέλος το οποίο δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερο από το ποσό του ταχυδρομικού τέλους προπληρωμής ενός μη συστημένου προτεραιότητας μη προτεραιότητας αντικειμένου κατά περίπτωση, ή μιας τιμής μη συστημένης επιστολής, και όχι μεγαλύτερο από το ποσό που ορίζεται στους κανονισμούς. Το ποσό αυτό πρέπει να προπληρώνεται εξ ολοκλήρου. Για τα δέματα είναι πληρωτέο ακόμη και εάν το δέμα είναι αδύνατο να επιδοθεί από ειδικό διανομέα, αλλά μόνο με ειδοποίηση άφιξης.

4. Οταν η επείγουσα επίδοση εμπλέκει ειδικές απαιτήσεις, ένα πρόσθετο τέλος μπορεί να εισπραχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τα αντικείμενα του αυτού είδους στην εσωτερική υπηρεσία. Για τα δέματα αυτό το επιπρόσθετο τέλος θα πληρώνεται ακόμη και εάν το δέμα επιστρέφεται στον αποστολέα ή αναδιαβιβάζεται. Ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις το επιπλέον ποσό της επιβάρυνσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο οριζόμενο στους κανονισμούς των δεμάτων.

5. Εάν οι κανονισμοί της Υπηρεσίας προορισμού το επιτρέπουν, οι παραλήπτες είναι δυνατό να ζητούν από τα Γραφεία επίδοσης κατά την άφιξή τους την κατεπείγουσα επίδοση των αντικειμένων που προορίζονται για αυτούς. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία προορισμού θα νομιμοποιείται να εισπράττει κατά την επίδοση το τέλος που έχει ορίσει για την εσωτερική της υπηρεσία.

Αρθρο 18

Απόδειξη παραλαβής

1. Ο αποστολέας ενός συστημένου αντικειμένου, ενός αντικειμένου βεβαιωμένης επίδοσης, ενός δέματος ή ενός μπορεί να ζητήσει μια απόδειξη παραλαβής ένα τέλος το ανώτατο ποσό του οποίου ορίζεται στους Κανονισμούς. Αυτή η απόδειξη παραλαβής θα επιστρέφεται σε αυτόν με την ταχύτερη οδό.

2. Ωστόσο για τα δέματα οι Υπηρεσίες μπορούν να περιορίσουν αυτή την υπηρεσία στα ασφαλισμένα δέματα, εάν ο περιορισμός αυτός προβλέπεται από την εσωτερική τους νομοθεσία.

Αρθρο 19

Επίδοση προσωπικά στον παραλήπτη

1. Μετά από αίτημα του αποστολέα και στην υπηρεσία μεταξύ των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών που έχουν δώσει την συγκατάθεσή τους, ασφαλισμένα αντικείμενα, αντικείμενα βεβαιωμένης επίδοσης, και ασφαλισμένα, θα επιδίδονται προσωπικά στον παραλήπτη. Οι Υπηρεσίες μπορούν να συμφωνήσουν να επιτρέψουν την επιλογή αυτή μόνο στα αντικείμενα που συνοδεύονται από απόδειξη παραλαβής. Σε όλες τις περιπτώσεις ο αποστολέας θα πληρώνει ένα τέλος για την προσωπική επίδοση στον παραλήπτη, το ανώτατο ποσό του οποίου καθορίζεται στους κανονισμούς του επιστολικού ταχυδρομείου.

Αρθρο 20

Αντικείμενα προς επίδοση ελεύθερα τελών και φόρων

1. Στην υπηρεσία μεταξύ των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών που έχουν γνωστοποιήσει την συμφωνία τους σε αυτή την λειτουργία οι αποστολείς μπορούν, μετά από προηγούμενη δήλωση τους στο Γραφείο καταγωγής, να αναλάβουν να πληρώσουν το σύνολο των τελών και των φόρων στους οποίους τα επιστολικά αντικείμενα και τα ταχυδρομικά δέματα υπόκεινται κατά την επίδοσή τους. Εφόσον ένα επιστολικό αντικείμενο δεν έχει επιδοθεί στον παραλήπτη του, ο αποστολέας μπορεί να ζητήσει μετά την ταχυδρόμηση το αντικείμενο να επιδοθεί ελεύθερο τελών και φόρων.

2. Οι αποστολείς θα αναλαμβάνουν να πληρώνουν τα ποσά, τα οποία μπορεί να απαιτηθούν από το Γραφείο προορισμού. Εάν είναι απαραίτητο θα καταβάλλουν μία προκαταβολή.

3. Η Υπηρεσία καταγωγής θα εισπράξει από τον αποστολέα ένα τέλος, του οποίου το ανώτατο ποσό ορίζεται στους κανονισμούς, το οποίο θα παραμείνει σαν πληρωμή των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν στην χώρα καταγωγής.

4. Στην περίπτωση ενός αιτήματος που γίνεται μετά την ταχυδρόμηση ενός επιστολικού αντικειμένου, η Υπηρεσία καταγωγής θα εισπράξει επίσης ένα πρόσθετο τέλος, το ανώτατο ποσό του οποίου καθορίζεται στους κανονισμούς του επιστολικού ταχυδρομείου.

5. Η Υπηρεσία προορισμού θα νομιμοποιείται να εισπράττει ένα τέλος προμήθειας το ανώτατο ποσό του οποίου καθορίζεται στους κανονισμούς του επιστολικού ταχυδρομείου. Αυτό το τέλος θα είναι ανεξάρτητο από το τέλος εκτελωνισμού. Αυτό θα εισπράττεται από τον αποστολέα για λογαριασμό της Υπηρεσίας προορισμού.

6. Κάθε ταχυδρομική Υπηρεσία μπορεί να περιορίσει στα συστημένα και ασφαλισμένα επιστολικά αντικείμενα την υπηρεσία επίδοσης ελεύθερων τελών και φόρων.

Αρθρο 21

Διεθνής επιχειρηματική απαντητική υπηρεσία.

1. Ταχυδρομικές Υπηρεσίες μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους να συμμετάσχουν σε μία προαιρετική επιχειρηματική απαντητική υπηρεσία (IBRS). Ολες οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ωστόσο υποχρεούνται να παρέχουν την IBRS “Απαντητική” υπηρεσία και την υπηρεσία επιστροφής της IBRS.

Αρθρο 22

Διεθνή ένσημα απάντησης

1. Στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες επιτρέπεται να πωλούν διεθνή ένσημα απάντησης εκδιδόμενα από το Διεθνές Γραφείο και να περιορίζουν την πώλησή τους, σύμφωνα με την εσωτερική τους νομοθεσία.

2. Η αξία των διεθνών ενσήμων απάντησης θα ορίζεται από τους Κανονισμούς του Επιστολικού Ταχυδρομείου. Η τιμή πώλησης, οριζόμενη από την ενδιαφερόμενη Ταχυδρομική Υπηρεσία ότι δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία αυτή.

3. Τα διεθνή ένσημα απάντησης θα είναι ανταλλάξιμα σε οποιαδήποτε χώρα- μέλος με γραμματόσημα, και εάν δεν αποκλείεται από την εσωτερική νομοθεσία – της χώρας ανταλλαγής, με ταχυδρομικές χαρτοσημάνσεις ή σφραγίσεις ταχυδρομικής προπληρωμής ή εκτυπώσεις, που αντιπροσωπεύουν το ελάχιστο προπληρωτέο ταχυδρομικό τέλος για ένα μη συστημένο επιστολικό αντικείμενο προτεραιότητας, ή μία μη συστημένη αεροπορική επιστολή εξωτερικού.

4. Η Ταχυδρομική Yπηρεσία μιας χώρας μέλους επιπρόσθετα διατηρεί το δικαίωμα της, να απαιτήσει τα διεθνή ένσημα απάντησης και τα αντικείμενα που προπληρώνονται με ανταλλαγή των ενσήμων αυτών, να προσκομίζονται ταυτόχρονα.

Αρθρο 23

Εύθραυστα δέματα. Ογκώδη δέματα

1. Οποιοδήποτε δέμα περιέχει αντικείμενα τα οποία είναι επικίνδυνο να σπάσουν εύκολα και τα οποία διαχειρίζονται με ειδική φροντίδα θα αποκαλούνται “εύθραυστα δέματα”.

2. Τα παρακάτω θα χαρακτηρίζουν σαν “ογκώδες δέμα” οποιοδήποτε δέμα:

2.1. του οποίου οι διαστάσεις θα υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στους Κανονισμούς των Ταχυδρομικών Δεμάτων ή αυτές Υπηρεσίες έχουν ορίσει μεταξύ τους.

2.2. το οποίο εξ αιτίας του σχήματός του, ή της δομής του δεν διατίθεται για φόρτωση με τα άλλα δέματα, ή το οποίο απαιτεί ειδικές προφυλάξεις.

3. Τα εύθραυστα και ογκώδη δέματα θα υπόκεινται σε ένα συμπληρωματικό τέλος, το ανώτατο ποσό του οποίου ορίζεται στους Κανονισμούς των Ταχυδρομικών Δεμάτων. Εάν το δέμα είναι και εύθραυστο και ογκώδες το συμπληρωματικό τέλος θα εισπράττεται μόνο μια φορά. Παρόλα αυτά τα πρόσθετα αεροπορικά τέλη των δεμάτων αυτών δεν θα αυξάνονται.

4. Η ανταλλαγή των εύθραυστων και ογκωδών δεμάτων θα περιορίζεται σε αυτές τις Υπηρεσίες οι οποίες αποδέχονται τα αντικείμενα αυτά.

Αρθρο 24

Υπηρεσία αποστολής (Consignment)

1. Ταχυδρομικές Υπηρεσίες μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους να συμμετάσχουν σε μία προαιρετική υπηρεσία που ονομάζεται “Consignment” και, που διαχειρίζεται έναν αριθμό αντικειμένων του ίδιου αποστολέα με προορισμό το εξωτερικό.

2. Οπου είναι δυνατό, αυτή η υπηρεσία θα διακρίνεται από ένα σήμα, οριζόμενο στους Κανονισμούς των Ταχυδρομικών Δεμάτων.

3. Οι λεπτομέρειες της υπηρεσίας αυτής θα ορίζονται διμερώς μεταξύ των Υπηρεσιών καταγωγής και προορισμού στην βάση των διατάξεων που ορίζονται από το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης.

Αρθρο 25

Μη αποδεκτά αντικείμενα. Απαγορεύσεις

1. Αντικείμενα τα οποία δεν πληρούν τους όρους που ορίζονται παρακάτω στην Σύμβαση και τους Κανονισμούς δεν θα γίνονται αποδεκτά.

2. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζονται στους κανονισμούς, η εισαγωγή των αντικειμένων που αναφέρονται πιο κάτω θα απαγορεύεται σε όλες τις κατηγορίες των αντικειμένων.

2.1 ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών

2.2 εκρηκτικών, εύφλεκτων ή άλλων επικινδύνων ουσιών όπως και ραδιενεργών υλικών

2.2.1 Τα ακόλουθα δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την απαγόρευση.

2.2.1.1. Βιολογικές ουσίες αποστελλόμενες σε επιστολικά αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 44

2.2.1.2 Τα ραδιενεργά υλικά αποστελλόμενα σε επιστολικά αντικείμενα και ταχυδρομικά δέματα που αναφέρονται στο άρθρο 26

2.3. Ασεμνα ή ανήθικα αντικείμενα

2..4. Ζωντανά ζώα, εκτός των εξαιρουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 3

2.5. Αντικείμενα των οποίων η εισαγωγή ή η κυκλοφορία απαγορεύεται στην χώρα προορισμού

2.6. Αντικείμενα τα οποία από την φύση ή την συσκευασία τους, μπορεί να εκθέσουν τους υπαλλήλους σε κίνδυνο, να ρυπάνουν ή να καταστρέψουν άλλα αντικείμενα ή ταχυδρομικό εξοπλισμό.

2.7. Εγγραφα που έχουν τον χαρακτήρα της προσωπικής και ενεστώσας αλληλογραφίας, ανταλλασσόμενη μεταξύ προσώπων εκτός από τον αποστολέα και τον παραλήπτη ή προσώπων που συγκατοικούν με αυτούς.

3. Ωστόσο θα επιτρέπονται τα ακόλουθα

3.1 Στα επιστολικά αντικείμενα εξαιρουμένων των ασφαλισμένων

3.1.1 Μέλισσες βδέλλες και μεταξοσκώληκες

3.1.2. Παράσιτα και καταστροφείς βλαβερών εντόμων, προοριζόμενων για τον έλεγχο των εντόμων αυτών, που ανταλλάσσονται μεταξύ επίσημα αναγνωρισμένων ιδρυμάτων.

3.2. Στα δέματα, ζωντανά ζώα των οποίων η διαβίβαση με το ταχυδρομείο επιτρέπεται από τους ταχυδρομικούς κανονισμούς των εμπλεκόμενων χωρών

4. Η εισαγωγή αντικειμένων που αναφέρονται πιο κάτω θα απαγορεύεται στα ταχυδρομικά δέματα

4.1 Εγγράφων που έχουν τον χαρακτήρα της προσωπικής και ενεστώσας αλληλογραφίας αντάλλασσα μενών μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη ή προσώπων που συγκατοικούν με αυτούς.

4.2. Αλληλογραφία οποιουδήποτε είδους αντάλλασσαμένη μεταξύ προσώπων εκτός του αποστολέα και του παραλήπτη ή προσώπων που συγκατοικούν με αυτούς.

5. Θα απαγορεύεται η εισαγωγή νομισμάτων, τραπεζογραμματίων, συναλλαγματικών ή αξιών κάθε είδους πληρωτέων στον κομιστή, ταξιδιωτικών επιταγών, λευκόχρυσου, χρυσός ή ασημιού, επεξεργασμένων ή όχι, πολύτιμων πετρών, κοσμημάτων ή άλλων αντικειμένων αξίας.

5.1. Σε μη ασφαλισμένα-επιστολικά αντικείμενα ωστόσο, εάν η εσωτερική νομοθεσία των χωρών καταγωγής και προορισμού το επιτρέπει, τέτοια είδη μπορεί να στέλνονται σε κλειστούς φακέλους σαν συστημένα αντικείμενα.

5.2. Σε μη ασφαλισμένα δέματα ανταλλασσόμενα μεταξύ δύο χωρών οι οποίες αποδέχονται ασφαλισμένα δέματα, επιπρόσθετα, οποιαδήποτε Υπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει την εισαγωγή ράβδων χρυσού σε ασφαλισμένα ή μη ασφαλισμένα αντικείμενα, καταγόμενα από ή απευθυνόμενα στο έδαφος της ή αποστελλόμμενα διαβατικά απερικάλυπτα δια μέσου του εδάφους της. Αυτό μπορεί να περιορίσει την πραγματική αξία αυτών των αντικειμένων.

6. Τυπωμένα χαρτιά και αλληλογραφία για χρήση των τυφλών

6.1. Δεν θα φέρουν καμία εγγραφή ή θα περιέχουν οποιοδήποτε έγγραφο που έχει τον χαρακτήρα της προσωπικής και ενεστώσας αλληλογραφίας

6.2. Δεν θα περιέχουν κανένα ταχυδρομικό γραμματόσημο ή έντυπο προπληρωμής, είτε ακυρωμένο είτε όχι ή οποιοδήποτε χαρτί που αντιπροσωπεύει χρηματική αξία.

7. Η διαχείριση των αντικειμένων που έχουν γίνει αποδεκτά από λάθος καθορίζεται από τους κανονισμούς. Ωστόσο αντικείμενα περιέχοντα είδη που αναφέρονται στα 2.1, 2.2 και 2.3 σε καμία περίπτωση δεν θα προωθούνται στον προορισμό τους, δεν θα επιδίδονται στους παραλήπτες τους και δεν θα επιστρέφοντα στον τόπο της καταγωγής τους.

Αρθρο 26

Ραδιενεργά υλικά

1. Η αποδοχή των ραδιενεργών υλικών που αποτελούνται και συσκευάζονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις των Κανονισμών, θα περιορίζεται μεταξύ Υπηρεσιών οι οποίες έχουν εκδηλώσει την θέληση τους να τα αποδέχονται είτε αμοιβαία είτε προς μία κατεύθυνση μόνο.

2. Οταν αυτά στέλνονται σε επιστολικά αντικείμενα, θα υπόκεινται σε τιμολογήσεις αντικειμένων προτεραιότητας ή τιμολογήσεις για επιστολές με τέλος σύστασης.

3. Ραδιενεργά αντικείμενα που περιέχονται σε επιστολικά αντικείμενα ή ταχυδρομικά δέματα, θα διαβιβάζονται με την ταχύτερη οδό, κανονικά αεροπορικά, υποκείμενα στην πληρωμή των πρόσθετων τελών.

4. Ραδιενεργά αντικείμενα μπορεί να ταχυδρομούνται μόνο από κατάλληλα εξουσιοδοτημένους αποστολείς.

Αρθρο 27

Αναδιαβίβαση

1. Εάν ένας παραλήπτης αλλάξει την διεύθυνση του, τα αντικείμενα θα αναδιαβιβάζονται σε αυτόν πάραυτα, υπό τους όρους που ορίζονται στους κανονισμούς.

2. Αντικείμενα ωστόσο δεν θα αναδιαβιβάζονται στις παρακάτω περιπτώσεις.

2.1. Εάν ο αποστολέας έχει απαγορεύσει την αναδιαβίβαση, μέσω μιας ειδοποίησης σε γλώσσα γνωστή στην χώρα προορισμού.

2.2 Εάν αυτά φέρουν επιπρόσθετα στην διεύθυνση του παραλήπτη την έκφραση ή “στον διαμένοντα”

3. Ταχυδρομικές Υπηρεσίες οι οποίες εισπράττουν ένα τέλος για αιτήσεις αναδιαβίβασης στις εσωτερικές τους υπηρεσίες, θα νομιμοποιούνται να εισπράττουν το ίδιο τέλος στην διεθνή υπηρεσία.

4. Εκτός από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στους Κανονισμούς, κανένα πρόσθετο τέλος δεν θα εισπράττεται για αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου που αναδιαβιβάζονται από χώρα σε χώρα. Ωστόσο Υπηρεσίες οι οποίες εισπράττουν ένα τέλος για αναδιαβίβαση αντικειμένων στις εσωτερική τους υπηρεσία, θα νομιμοποιούνται να εισπράττουν αυτό το ίδιο τέλος στα διεθνή αντικείμενα του επιστολικού τταχυδρομείου, που αναδιαβιβάζονται μέσα στις χώρες τους.

Αρθρο 28

1. Ταχυδρομικές Υπηρεσίες θα επιστρέφουν τα αντικείμενα για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η επίδοση τους στους παραλήπτες για οποιαδήποτε αιτία.

2. Η περίοδος της παραμονής των αντικειμένων ορίζεται στους κανονισμούς.

3. Εάν ένα δέμα δεν μπορεί να επιδοθεί ή έχει παρακρατηθεί επίσημα, θα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον αποστολέα, μέσα στα όρια που ορίζονται από τους Κανονισμούς των Ταχυδρομικών Δεμάτων.

4. Εάν ο αποστολέας έχει εγκαταλείψει ένα δέμα το οποίο δεν κατέστη δυνατόν να επιδοθεί στον παραλήπτη, το δέμα αυτό θα διαχειρίζεται από την Υπηρεσία προορισμού σύμφωνα με την νομοθεσία της.. Ούτε ο αποστολέας ούτε σε οποιαδήποτε άλλη Ταχυδρομική Υπηρεσία δεν θα απαιτηθεί η κάλυψη ταχυδρομικών τελών, τελωνειακών δασμών και άλλων χρεώσεων τα οποία μπορεί να έχουν επιβαρύνει το δέμα.

5. Αντικείμενα περιεχόμενα σε ένα δέμα, για τα οποία υπάρχει ο φόβος της γρήγορης φθοράς ή αλλοίωσης, και μόνο τα αντικείμενα αυτά, μπορούν να εκποιηθούν αμέσως χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή νομική διαδικασία. Η πώληση θα γίνει εκ μέρους του δικαιούχου ιδιοκτήτη ακόμη και κατά την διάρκεια της μεταβίβασης του είτε κατά την αποστολή του είτε κατά την επιστροφή του. Αν η εκποίηση είναι αδύνατη, τα φθαρμένα ή υπό αποσύνθεση αντικείμενα καταστρέφονται.

6. Εκτός από τις εξαιρέσεις που ορίζονται στους Κανονισμούς του Επιστολικού Ταχυδρομείου, δεν θα εισπράττονται πρόσθετα τέλη για ανεπίδοτα αντικείμενα επιστρεφόμενα στην χώρα της καταγωγής τους. Ωστόσο Υπηρεσίες οι οποίες εισπράττουν ένα τέλος για την επιστροφή των αντικειμένων στην εσωτερική τους υπηρεσία θα νομιμοποιούνται να εισπράττουν το αντίστοιχο τέλος για το επιστρεφόμενο σε αυτές διεθνές ταχυδρομείο.

7. Παρά τις διατάξεις που αναφέρονται πιο πάνω στο 6, όταν μία Υπηρεσία παραλάβει για επιστροφή στον παραλήπτη, αντικείμενα που ταχυδρομήθηκαν στο εξωτερικό από πελάτες που κατοικκούν στην χώρα της, θα νομιμοποιείται να εισπράττει από τον αποστολέα ή τους αποστολείς ένα τέλος διαχείρισης ανά αντικείμενο, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ταχυδρομικό τέλος το οποίο θα εισέπραττε εάν το αντικείμενο είχε κατατεθεί σε αυτήν.

7.1. Για την χρήση των διατάξεων που αναφέρονται πιο πάνω στο 7, ως αποστολέας ή αποστολείς θα λογίζονται τα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, των οποίων το όνομα και οι διευθύνσεις εμφανίζονται σαν παραλήπτες των επιστρεφομένων αντικειμένων.

Αρθρο 29

Απόσυρση από το ταχυδρομείο.

Αλλαγή ή διόρθωση της διεύθυνσης μετά από αίτηση

του αποστολέα.

1. Ο αποστολέας ενός επιστολικού αντικειμένου μπορεί να το αποσύρει από το ταχυδρομείο, ή να αλλάξει ή διορθώσει την διεύθυνση κάτω από τους όρους που ορίζονται στους κανονισμούς.

2. Εάν η νομοθεσία το επιτρέπει, κάθε Ταχυδρομική Υπηρεσία θα είναι υποχρεωμένη να δέχεται αιτήσεις απόσυρσης από το ταχυδρομείο, ή αλλαγής ή διόρθωσης της διεύθυνσης, για οποιοδήποτε επιστολικό αντικείμενο έχει κατατεθεί σε κάποια άλλη Υπηρεσία.

3. Ο αποστολέας θα πληρώσει για κάθε αίτηση, ένα ειδικό τέλος το ανώτατο ποσό του οποίου ορίζεται στους Κανονισμούς.

4. Ο αποστολέας ενός δέματος μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του ή την αλλαγή της διεύθυνσης του. Αυτός πρέπει να εγγυηθεί την πληρωμή των ποσών για οποιαδήποτε παραπέρα διαβίβαση.

5. Ωστόσο, οι Υπηρεσίες θα έχουν την επιλογή της μη αποδοχής των αιτήσεων που αναφέρονται στο 4, όταν αυτές δεν τις δέχονται στην εσωτερική τους υπηρεσία.

Αρθρο 30

Αναζητήσεις

1. Οι αναζητήσεις θα γίνονται δεκτές μέσα σε περίοδο 6 μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία το αντικείμενο έχει κατατεθεί.

2. Κάθε Ταxυδρομική Υπηρεσία θα υποχρεώνεται να δέχεται αναζητήσεις που αφορούν οποιοδήποτε ταχυδρομικό αντικείμενο που έχει κατατεθεί σε κάποια άλλη Υπηρεσία.

3. Ξεχωριστές οναζητήσεις θα γίνονται για τα μη ασφαλισμένα και τα ασφαλισμένα αντικείμενα

4. Οι αναζητήσεις θα γίνονται ατελώς. Ωστόσο εάν μία αίτηση γίνεται για να διαβιβαστεί με τΟ EMS, το πρόσθετο κόστος κατ` αρχή θα βαρύνει το πρόσωπο που έκανε την αίτηση.

Αρθρο 31

Τελωνειακός έλεγχος

1. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες των χωρών καταγωγής και προορισμού θα εξουσιοδοτούνται να υποβάλλουν τα αντικείμενα σε τελωνειακό έλεγχο, σύμφωνα με την νομοθεσία αυτών των χωρών.

2. Αντικείμενα υποβαλλόμενα σε τελωνειακό έλεγχο μπορούν να υπόκεινταιι σε ένα τέλος παρουσίασης στο Τελωνείο, το ανώτατο ποσό του οποίου καθορίζεται στους κανονισμούς. Το τέλος αυτό θα εισπράττεται μόνο για την υποβολή στο Τελωνείο και τον εκτελωνισμό αντικειμένων τα οποία είναι ύποπτα επιβολής τελωνειακών τελών ή κάποιου άλλου παρεμφερούς τέλους.

Αρθρο 32

Τέλος εκτελωνισμού

1. Ταχυδρομικές Υπηρεσίες οι οποίες εξουσιοδοτούνται να εκτελωνίζουν αντικείμενα μέσω των Τελωνείων εκ μέρους των πελατών, μπορούν να χρεώνουν τους πελάτες με ένα τέλος εκτελωνισμού βασιζόμενο στο πραγματικό κόστος.

Αρθρο 33

Δασμοί και άλλα τέλη

1. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες θα νομιμοποιούνται να εισπράττουν από τους αποστολείς ή τους παραλήπτες, ανάλογα με την περίπτωση, τους δασμούς και τα άλλα τέλη τα οποία μπορεί να επιβάλλονται

Κεφάλαιο 2

Ευθύνη

Αρθρο 34

Ευθύνη των ταχυδρομικών Υπηρεσιών-Αποζημιώσεις

1. Γενικά

1.1 Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 35, οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες θα είναι υπεύθυνες για:

1.1.1 Την απώλεια, κλοπή ή καταστροφή συστημένων αντικειμένων, συνήθων δεμάτων και ασφαλισμένων αντικειμένων

1.1.2 Την απώλεια των αντικειμένων βεβαιωμένης επίδοσης

1.2. Οταν η απώλεια, η ολική κλοπή ή η ολική καταστροφή, συστημένων αντικειμένων συνήθων δεμάτων και ασφαλισμένων αντικειμένων, οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας για την οποία δεν καταβάλλεται αποζημίωση, ο αποστολέας θα έχει δικαίωμα για την επιστροφή των τελών που πλήρωσε, με την εξαίρεση του τέλους ασφάλισης.

2. Συστημένα αντικείμενα

2.1 Εάν ένα συστημένο αντικείμενο χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί ολοκληρωτικά ο αποστολέας θα δικαιούται μιας αποζημίωσης που ορίζεται στους Κανονισμούς του επιστολικού ταχυδρομείου. Εάν ο αποστολέας έχει απαιτήσει ένα ποσό μικρότερο από αυτό που ορίζεται στους κανονισμούς, οι Υπηρεσίες μπορούν να πληρώσουν το μικρότερο ποσό αυτό, και να αποζημιωθούν σε αυτή την βάση από οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία εμπλέκεται.

2.2 Εάν ένα συστημένο αντικείμενο κλαπεί ή καταστραφεί μερικώς, ο αποστολέας νομιμοποιείται να αποζημιωθεί αντίστοιχα, κατ` αρχή με την πραγματική αξία των κλαπέντων ή καταστραφέγτων. Δεν μπορεί ωστόσο, σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό που ορίζεται στους Κανονισμούς του επιστολικού ταχυδρομείου για την περίπτωση απώλειας, ολικής κλοπής ή καταστροφής. Επακόλουθες ζημίες ή απώλεια κερδών δεν θα λαμβάνονται υπ` όψη.

3. Αντικείμενα βεβαιωμένης επίδοσης

3.1 Εάν ένα αντικείμενο βεβαιωμένης επίδοσης κλαπεί ή καταστραφεί ολοκληρωτικά, ο αποστολέας νομιμοποιείται για την επιστροφή των τελών που πλήρωσε.

Συνήθη δέματα

4.1 Αν ένα δέμα χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί ολοκληρωτικά, ο αποστολέας θα νομιμοποιείται να εισπράξει σαν αποζημίωση ένα ποσό που ορίζεται στους Κανονισμούς των Ταχυδρομικών Δεμάτων.

4.2 Εάν ένα δέμα κλαπεί ή καταστραφεί μερικώς, ο αποστολέας νομιμοποιείται να αποζημιωθεί αντίστοιχα, κατ` αρχή με την πραγματική αξία των κλαπέντων ή καταστραφέντων. Δεν μπορεί ωστόσο, σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό που ορίζεται στους Κανονισμούς των Ταχυδρομικών Δεμάτων για την περίπτωση απώλειας, ολικής κλοπής ή καταστροφής. Επακόλουθες ζημίες ή απώλεια κερδών δεν θα λαμβάνονται υπ` όψη.

4.3 Ταχυδρομικές Υπηρεσίες μπορούν να συμφωνήσουν να εφαρμόζουν αμοιβαία, στις μεταξύ τους σχέσεις, το ενιαίο ποσό για κάθε δέμα που ορίζεται στους Κανονισμούς των Ταχυδρομικών Δεμάτων, ανεξάρτητα από το βάρος του.

5. Ασφαλισμένα αντικείμενα

5.1 Αν ένα ασφαλισμένο αντικείμενο χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί ολοκληρωτικά, ο αποστολέας θα νομιμοποιείται να αποζημιωθεί αντίστοιχα, κατ` αρχή με την ασφαλισμένη αξία σε DTS.

5.2 Εάν ασφαλισμένο αντικείμενο κλαπεί ή καταστραφεί μερικώς, ο αποστολέας νομιμοποιείται να αποζημιωθεί αντίστοιχα, κατ` αρχή με την πραγματική αξία των κλαπέντων ή καταστραφέντων. Δεν μπορεί ωστόσο, σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό της δηλωμένής αξίας σε DΤS. Eπακόλουθες ζημίες ή απώλεια κερδών δεν θα λαμβάνονται υπ` όψη.

6. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 4 και το 5, η αποζημίωση θα υπολογίζεται σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή, μετατρεπόμενη σε DTS, των αντικειμένων ή των αγαθών του αυτού είδους στον ίδιο τόπο και χρόνο στον οποίο το δέμα έγινε αποδεκτό για διαβίβαση. Γνωρίζοντας την τρέχουσα τιμή η αποζημίωση θα υπολογίζεται με την συνήθη αξία των αντικειμένων ή των αγαθών των οποίων η αξία αποτιμάται στην ίδια βάση.

7. Οταν μία αποζημίωση οφείλεται σε απώλεια ολοκληρωτική καταστροφή ή κλοπή, ενός συστημένου αντικειμένου, συνήθους δέματος, ή ασφαλισμένου αντικειμένου οφειλόμενη στον αποστολέα ή των παραλήπτη κατά περίπτωση, αυτοί θα νομιμοποιούνται στην επιστροφή των χρεώσεων και των τελών που έχουν καταβάλει με την εξαίρεση των τελών της σύστασης και της ασφάλισης. Το ίδιο θα εφαρμοστεί και στα συστημένα αντικείμενα, συνήθη δέματα, ή ασφαλισμένα αντικείμενα τα οποία δεν έγιναν αποδεκτά από τον παραλήπτη τους, λόγω της κακής τους κατάστασης, εάν αυτή πρέπει να αποδοθεί στην ταχυδρομική υπηρεσία και συνεπάγεται την ευθύνη της.

8. Παρά τις διατάξεις που ορίζονται παραπάνω στα 2, 4 και 5 ο παραλήπτης θα νομιμοποιείται στο να αποζημιώνεται μετά την παραλαβή ενός κλεμμένου ή κατεστραμμένου συστημένου αντικειμένου, συνήθους δέματος ή ασφαλισμένου αντικειμένου.

9. Η Υπηρεσία καταγωγής θα έχει την επιλογή να πληρώνει στους αποστολείς στην χώρα της τις αποζημιώσεις που περιγράφονται στην εσωτερική της νομοθεσία για συστημένα αντικείμενα και συνήθη δέματα, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θα είναι χαμηλότερη από αυτή που ορίζεται στα άρθρα 2.1 και 4.1. Το ίδιο ισχύει και για την χώρα προορισμού όταν η αποζημίωση πληρώνεται στον παραλήπτη. Ωστόσο τα ποσά που ορίζονται στα 2.1 και 4.1 θα παραμείνουν ισχύοντα:

9.1 Στην περίπτωση προσφυγής κατά της υπεύθυνης Υπηρεσίας ή

9.2 Εάν ο αποστολέας παραχωρήσει τα δικαιώματα του στον παραλήπτη και αντίστροφα.

Αρθρο 35

Μη ευθύνη των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

1. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες θα παύουν να είναιυπεύθυνες για συστημένα αντικείμενα, αντικείμενα βεβαιωμένης επίδοσης, δέματα συνήθη και ασφαλισμένα τα οποία έχουν επιδοθεί σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στους κανονισμούς για αντικείμενα του αντίστοιχου είδους. Η ευθύνη ωστόσο θα παραμένει:

1.1 Οταν η κλοπή ή η καταστροφή ανακαλύπτονται είτε πριν είτε κατά την ώρα της επίδοσης του αντικειμένου.

1.2. Οταν οι εσωτερικοί κανονισμοί επιτρέπουν, ο παραλήπτης, ή ο αποστολέας εάν το αντικείμενο επιστρέφεται στην καταγωγή, να διατυπώσουν επιφυλάξεις κατά την παραλαβή ενός κλεμμένου ή κατεστραμμένου αντικειμένου.

1.3. Οταν οι εσωτερικοί κανονισμοί επιτρέπουν, συστημένο αντικείμενο που επιδόθηκε σε ιδιωτικό γραμματοκιβώτιο και κατά την πορεία της αναζήτησης ο παραλήπτης δηλώνει ότι δεν παρέλαβε το αντικείμενο.

1.4. Οταν ο παραλήπτης ή σε περίπτωση επιστροφής ο αποστολέας ενός δέματος ή ενός ασφαλισμένου αντικειμένου, παρά του ότι το παρέλαβε κανονικά, ειδοποιήσει την Υπηρεσία παράδοσης χωρίς καθυστέρηση ότι έχει διαπιστώσει καταστροφή ή βλάβη. Αυτός θα προσκομίσει αποδείξεις ότι η κλοπή ή η βλάβη δεν συνέβη μετά την παραλαβή.

2. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες δεν θα είναι υπεύθυνες

2.1 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το άρθρο 12.4

2.2. Οταν δεν μπορούν να προσδιορίσουν για αντικείμενα των οποίων τα επίσημα στοιχεία καταστράφηκαν από ανώτερη βία επίσημα πιστοποιημένη, αφού δεν κατέστη δυνατή η απόδειξη της ευθύνης της.

2.3. Οταν αυτού του είδους η απώλεια, κλοπή ή βλάβη, υπήρξε αποτέλεσμα λάθους ή αμέλειας του αποστολέα ή προέκυψε από την φύση των περιεχομένων

2.4. Στην περίπτωση αντικειμένων που υπάγονται στις απαγορεύσεις του άρθρου 25, εάν τα αντικείμενα αυτά έχουν παρακρατηθεί ή καταστραφεί από αρμόδιες αρχές εξαιτίας των περιεχομένων τους

2.5 Οταν τα αντικείμενα έχουν κατασχεθεί λόγω της νομοθεσίας της χώρας προορισμού, και αυτό έχει κοινοποιηθεί από την Υπηρεσία της χώρας αυτής.

2.6. Στην περίπτωση ασφαλισμένων αντικειμένων τα οποία έχουν ασφαλιστεί παράνομα με ποσό μεγαλύτερο της πραγματικής αξίας των περιεχομένων τους.

2.7. Οταν ο αποστολέας δεν καταθέσει αίτηση αναζητήσεως μέσα σε έξι μήνες από την επόμενη της κατάθεσης του αντικειμένου

2.8. Στην περίπτωση αιχμαλώτων πολέμου και πολιτικών κρατουμένων

3. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες δεν θα φέρουν ευθύνη για τελωνειακές δηλώσεις οποιουδήποτε τύπου ή για αποφάσεις που παίρνονται από τα Τελωνεία κατά την εξέταση των αντικειμένων στον τελωνειακό έλεγχο.

Αρθρο 36

Ευθύνη του αποστολέα

1. Ο αποστολέας ενός αντικειμένου θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε καταστροφή επέλθει στα άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα, σαν αποτέλεσμα αποστολής αντικειμένων μη αποδεκτών για διαβίβαση ή μη τήρησης των προβλεπόμενων όρων αποδοχής.

2. Η ευθύνη του αποστολέα θα εμπίπτει στους ίδιους κανονισμούς με αυτούς των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

3. Ο αποστολέας θα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος ακόμη και αν το Ταχυδρομικό Γραφείο κάνει δεκτό το αντικείμενο.

4. Ωστόσο ο αποστολέας δεν θα είναι υπεύθυνος στην περίπτωση λάθους ή αμέλειας από την πλευρά των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ή των μεταφορέων

Αρθρο 37

Πληρωμή της αποζημίωσης

1. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος αποζημίωσης από την υπεύθυνη Υπηρεσία, η υποχρέωση για την πληρωμή της αποζημίωσης και της επιστροφής των χρεώσεων και των τελών θα βαρύνει είτε στην Υπηρεσία καταγωγής είτε στην Υπηρεσία προορισμού.

2. Ο αποστολέας μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα του για αποζημίωση στον παραλήπτη. Αντίθετα ο παραλήπτης μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα του στον αποστολέα. Ο αποστολέας ή ο παραλήπτης μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κάποιο τρίτο πρόσωπο να εισπράξει την αποζημίωση αν η εσωτερική νομοθεσία το επιτρέπει.

3. Η υπηρεσία της καταγωγής ή του προορισμού, κατά περίπτωση, θα εξουσιοδοτείται να αποζημιώνει τον δικαιούχο, εκ μέρους της Υπηρεσίας που έχει συμμετάσχει στην διαβίβαση η οποία αν και έχει ενημερωθεί δεόντως έχει αφήσει να παρέλθουν δύο μήνες, και αν η περίπτωση έχει γινει γνωστή με fax ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο με το οποίο η παραλαβή της αναζήτησης μπορεί να επιβεβαιωθεί, μετά την παρέλευση 30 ημερών αν η αναζήτηση δεν έχει οριστικά διευθετηθεί ή δεν της έχει αναφερθεί ότι:

3.1 η καταστροφή που προέκυψε είναι αποτέλεσμα ανώτερης βίας.

3.2 το αντικείμενο παρακρατήθηκε κατασχέθηκε ή καταστράφηκε από αρμόδια αρχή λόγω των περιεχομένων του ή κατασχέθηκε ένεκα της νομοθεσίας της χώρας προορισμού.

4. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία προορισμού ή καταγωγής, ανάλογα με την περίπτωση, θα εξουσιοδοτούνται να αποζημιώνουν τον δικαιούχο στις περιπτώσεις τις οποίες το έντυπο της αίτησης αναζήτησης δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένο και έχει επιστραφεί για πρόσθετες πληροφορίες και για τον λόγο αυτό το χρονικό όριο που ορίζεται στο άρθρο 3 εξαντλείται.

5. Στην περίπτωση μιας αίτησης που αφορά αντικείμενο αντικαταβολής, η Υπηρεσία καταγωγής θα εξουσιοδοτείται να αποζημιώνει τον δικαιούχο μέχρι του ύψους του ποσού της αντικαταβολής, εκ μέρους της Υπηρεσίας προορισμού η οποία αν και έχει επαρκώς πληροφορηθεί έχει αφήσει να παρέλθουν δύο μήνες χωρίς να έχει διευθετήσει το ζήτημα.

Αρθρο 38

Δυνατότητες επανείσπραξης της αποζημίωσης από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη.

1. Εάν μετά την πληρωμή της αποζημίωσης ενός συστημένου αντικειμένου, ενός δέματος ή ασφαλισμένου αντικειμένου ή μέρους των περιεχομένων τους τα οποία προηγουμένως εθεωρούντο απολεσθέντα, βρεθούν, ο αποστολέας ή ο παραλήπτης κατά περίπτωση, θα ειδοποιείται ότι το αντικείμενο ευρίσκεται στην διάθεση του για μία περίοδο τριών μηνών έναντι επιστροφής του ποσού της αποζημίωσης που του έχει καταβληθεί. Στο ίδιο διάστημα θα ερωτάται σε ποιόν το αντικείμενο θα παραδοθεί. Στην περίπτωση άρνησης ή αδιαφορίας του στο να απαντήσει μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο η ίδια ειδοποίηση θα στέλνεται στον παραλήπτη ή τον αποστολέα ανάλογα με την περίπτωση.

2. Αν ο αποστολέας ή ο παραλήπτης αρνηθούν να παραλάβουν το αντικείμενο, αυτό θα περιέρχεται στην ιδιοκτησία της Υπηρεσίας ή των Υπηρεσιών οι οποίες έφεραν την ευθύνη της απώλειας.

3. Στην περίπτωση της εκ των υστέρων ανακάλυψης περιεχομένων ενός ασφαλισμένου δέματος τα οποία βρέθηκαν λιγότερης αξίας από την αποζημίωση που πληρώθηκε στον αποστολέα η των παραλήπτη, ανάλογα με την περίπτωση, το ποσό της αποζημίωσης θα επιστραφεί, έναντι της παραλαβής των αντικειμένων, χωρίς να ληφθούν μέτρα για τις συνέπειες της παράνομης ασφάλισης..

Αρθρο 39

Ανταλλαγή των αντικειμένων

1. Οι Υπηρεσίες μπορούν να ανταλλάσσουν, μέσω ενός ή περισσοτέρων του αριθμού τους, κλειστές αποστολές όπως και απερικάλυπτα αντικείμενα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.

2. Οταν εξαιρετικές περιστάσεις, υποχρεώνουν προσωρινά μία Ταxυδρομική Υπηρεσία να αναστείλει τις υπηρεσίες της ολοκληρωτικά ή μερικά θα ειδοποιήσει αμέσως τις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες.

3. Οταν η διαβίβαση του διαβατικού ταχυδρομείου μέσω μιας χώρας γίνεται χωρίς την συμμετοχή της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας της χώρας αυτής, η Υπηρεσία αυτή θα πρέπει να το πληροφορείται εκ των προτέρων. Αυτός ο τύπος διαβίβασης, δεν θα εμπλέκει σε ευθύνη την Ταχυδρομική υπηρεσία της διαβατικής χώρας.

4. Οι Υπηρεσίες μπορούν να στέλνουν αποστολές επιφανείας αεροπορικά, με περιορισμένη προτεραιότητα, με την συγκατάθεση των Υπηρεσιών οι οποίες παραλαμβάνουν τέτοιο ταχυδρομείο στα αεροδρόμια της χώρας της.

Αρθρο 40

Ανταλλαγή κλειστών αντικειμένων με στρατιωτικές μονάδες.

1. Κλειστές αποστολές με αντικείμενα του επιστολικού ταχυδρομείου μπορούν να ανταλλάσσονται μέσω χερσαίων ή θαλάσσιων υπηρεσιών των άλλων χωρών:

1.1. μεταξύ των ταχυδρομικών γραφείων οποιασδήποτε χώρας και των αρμόδιων αξιωματικών των στρατιωτικών μονάδων που είναι στην διάθεση των Ηνωμένων Εθνών.

1.2 μεταξύ των αρμόδιων αξιωματικών τέτοιων στρατιωτικών μονάδων

1.3. μεταξύ των ταχυδρομικών γραφείων οποιασδήποτε χώρας και των αρμόδιων αξιωματικών των ναυτικών και αεροπορικών μονάδων, πολεμικών πλοίων ή στρατιωτικών αεροσκαφών της ίδιας χώρας που σταθμεύουν στο εξωτερικό.

1.4. μεταξύ των αρμόδιων αξιωματικών ναυτικών ή αεροπορικών μονάδων, πολεμικών πλοίων ή στρατιωτικών αεροσκαφών της ίδιας χώρας

2. Επιστολικά αντικείμενα που περιέχονται στις επιστολές που αναφέρονται στο 1. θα περιορίζονται σε αντικείμενα απευθυνόμενα η αποστελλόμενα από μελή στρατιωτικών μονάδων ή αξιωματικούς και πληρώματα πλοίων ή αεροσκαφών, από ή στα οποία αυτές οι αποστολές θα απευθύνονται. Τα τέλη και οι συνθήκες διαβίβασης που θα ισχύουν σε αυτές θα ορίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας της χώρας η οποία διαθέτει την στρατιωτική μονάδα ή σε αυτή στην οποία τα πλοία και τα αεροσκάφη ανήκουν.

3. Αν δεν υπάρχει ειδική συμφωνία η Ταχυδρομική Υπηρεσία της χώρας η οποία διαθέτει την στρατιωτική μονάδα ή σε αυτή στην οποία τα πλοία και τα αεροσκάφη ανήκουν θα είναι υπεύθυνη προς τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για τα διαβατικά τέλη των αποστολών τα καταληκτικά και τα αεροπορικά τέλη.

Αρθρο 41

Ορισμός της ευθύνης μεταξύ των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

1. Μέχρι της απόδειξης του αντιθέτου, η ευθύνη θα παραμένει στην Ταχυδρομική Υπηρεσία η οποία έχοντας παραλάβει το αντικείμενο ανεπιφύλακτα και αφού έχει παραλάβει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία της αναζήτησης, δεν μπορεί να αποδείξει ούτε την επίδοση του στον παραλήπτη ή όπου είναι αναγκαίο την σωστή διαβίβαση του σε μία άλλη Υπηρεσία.

2. Εάν η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή συμβεί κατά την διάρκεια της διαβίβασης, χωρίς να γίνει δυνατό να εξακριβωθεί σε ποίας χώρας την Υπηρεσία ήτο έδαφος συνέβη, οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίές θα φέρουν την ευθύνη της απώλειας αναλογικά. Ωστόσο στην περίπτωση ενός μη ασφαλισμένου δέματος, όταν το ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει το υπολογιζόμενο ποσό στο άρθρο 34.4.1, για ένα δέμα του ενός κιλού), το ποσό αυτό θα βαρύνει αναλογικά την Υπηρεσία καταγωγής και αυτή του προορισμού, εξαιρουμένων των ενδιάμεσων Υπηρεσιών.

3. Σε ότι αφορά ασφαλισμένα αντικείμενα, η ευθύνη μιας Υπηρεσίας προς άλλες Υπηρεσίες, σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει, την ανώτατη δεδηλωμένη αξία που έχει υιοθετηθεί.

4. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες οι οποίες δεν εκτελούν την υπηρεσία των ασφαλισμένων αντικειμένων θα αναλαμβάνουν, σε ότι αφορά τα αντικείμενα αυτά που διαβιβάζονται σε κλειστές αποστολές, την ευθύνη που ορίζεται για τα συστημένα αντικείμενα ή τα μη ασφαλισμένα δέματα. Αυτή η διάταξη επίσης θα εφαρμόζεται όταν οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για ασφαλισμένα αντικείμενα μεταφερόμενα με πλοία ή αεροπλάνα που χρησιμοποιούνται από αυτές.

5. Εάν η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή ενός ασφαλισμένου αντικειμένου συμβεί στο έδαφος μιας ενδιάμεσης Υπηρεσίας η οποία δεν εκτελεί την υπηρεσία των ασφαλισμένων αντικειμένων, η Υπηρεσία της καταγωγής θα φέρει την ευθύνη της απώλειας που δεν καλύπτεται από την ενδιάμεση Υπηρεσία.. Ο ίδιος κανόνας θα εφαρμόζεται αν το ποσό της καταστροφής είναι μεγαλύτερο από το ανώτατο της δηλωμένης αξίας που υιοθετείται από την ενδιάμεση Υπηρεσία.

6. Τελωνειακή δασμοί και άλλα τέλη τα οποία δεν είναι δυνατό να τύχουν ακύρωσης, θα βαρύνουν την Υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την απώλεια την κλοπή ή την βλάβη.

7. Μία Υπηρεσία η οποία έχει πληρώσει την αποζημίωση, θα αναλάβει τα δικαιώματα μέχρι του ποσού της αποζημίωσης, από το πρόσωπο το οποίο την έχει εισπράξει για οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να στραφεί εναντίον του παραλήπτη αποστολέα ή τρίτου.

Κεφάλαιο 3

Διατάξεις σχετικές με το επιστολικό ταχυδρομείο.

Αρθρο 42

Στόχοι ποιότητας της υπηρεσίας

1. Οι Υπηρεσίες πρέπει να ορίσουν στόχους υπηρεσίας για την διαχείριση των αντικειμένων προτεραιότητας και των αεροπορικών αντικειμένων και για την διαχείριση των αντικειμένων επιφανείας και των δεύτερης προτεραιότητας που απευθύνονται ή στέλνονται από την χώρα τους.

Οι στόχοι δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκοί από αυτούς που εφαρμόζονται για παρεμφερή αντικείμενα στην εσωτερική τους υπηρεσία.

2. Οι Υπηρεσίες καταγωγής θα δημοσιεύσουν στόχους υπηρεσίας για τα αντικείμενα προτεραιότητας και τα αεροπορικά προς το εξωτερικό, αφού λάβουν υπόψη τους στόχους που έχουν τεθεί από τις Υπηρεσίες καταγωγής και προορισμού συμπεριλαμβάνοντας τον χρόνο διαβίβασης.

3. Οι ταχυδρομικές Υπηρεσίες θα αναλάβουν να επιβεβαιώνουν περιοδικά εάν οι καθιερωμένοι χρόνοι επιτυγχάνονται, είτε μέσα στο πλαίσιο των ερευνών που οργανώνονται απο το Διεθνές Γραφείο ή τις Περιορισμένες Ενώσεις, ή στην βάση διμερών συμφωνιών

4. Είναι επίσης επιθυμητό οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες να επιβεβαιώνουν περιοδικά ότι οι προβλεπόμενοι χρόνοι επιτυγχάνονται, χρησιμοποιώντας άλλα συστήματα ελέγχου της ποιότητας, κυρίως εξωτερικόύς ποιοτικούς ελέγχους.

5. Οπου είναι δυνατό, οι Υπηρεσίες θα εφαρμόζουν συστήματα μετρήσεων ποιότητας για τις διεθνείς αποστολές (εισερχόμενες και εξερχόμενες): Αυτά όσο αυτό είναι δυνατό θα περιλαμβάνουν μετρήσεις από την κατάθεση έως την επίδοση (endtoend).

6. Ολες οι χώρες μέλη θα ενημερώνουν συστηματικά το Διεθνές Γραφείο για τους μέγιστους χρόνους διαβίβασης-άφιξης (LΤΑT) η τους οποίους τις επιδιώκουν για τις διεθνείς ταχυδρομικές λειτουργίες. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα κοινοποιούνται με την κατάρτιση τους, προκειμένου να επιτρέψουν στο Διεθνές Γραφείο να κοινοποιήσει τις αλλαγές αυτές στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες πριν την εφαρμογή τους.

7. Οπου είναι δυνατόν οι πληροφορίες για την ροή των αντικειμένων προτεραιότητας και μη προτεραιότητας θα δίδονται ξεχωριστά.

Αρθρο 43

Ταχυδρόμηση στο εξωτερικό αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου.

1. Μία χώρα μέλος δεν θα είναι υποχρεωμένη να διαβιβάζει ή να επιδίδει στον αποστολέα επιστολικά αντικείμενα τα οποία αποστολείς που κατοικούν στην επικράτεια της ταχυδρόμησαν ή φρόνησαν να ταχυδρομηθούν σε μια ξένη χώρα με σκοπό να αποκομίσουν κέρδος από τους ευνοϊκότερους όρους τιμολόγησης στην χώρα αυτή.

2. Οι διατάξεις που ορίζονται πιο πάνω στο 1 θα εφαρμόζονται χωρίς διάκριση και στα επιστολικά αντικείμενα που συνθέτονται στην χώρα διαμονής του αποστολέα και μεταφέρονται εκτός των συνόρων και σε αυτά που συνθέτονται σε μία ξένη χώρα.

3. Η Υπηρεσία προορισμού μπορεί να απαιτήσει από τον αποστολέα και αν αυτό αποτύχει από την Υπηρεσία κατάθεσης, πληρωμή εσωτερικών τελών. Εάν ούτε ο αποστολέας ούτε η Υπηρεσία κατάθεσης συμφωνήσουν να πληρώσουν τα τέλη αυτά μέσα σε ένα διάστημα που θα οριστεί από την Υπηρεσία προορισμού, η τελευταία μπορεί είτε να επιστρέψει τα αντικείμενα στην Υπηρεσία κατάθεσης και θα νομιμοποιείται να απαιτήσει αποζημίωση για το κόστος της αναδιαβίβασης, ή θα τα διαχειριστεί σύμφωνα με την δική της νομοθεσία.

4. Μία χώρα μέλος δεν θα υποχρεώνεται να διαβιβάζει ή να επιδίδει στους παραλήπτες αντικείμενα τα οποία οι αποστολείς ταχυδρόμησαν ή φρόντισαν να ταχυδρομηθούν σε μεγάλες ποσότητες σε μια άλλη χώρα εκτός από αυτήν που κατοικούν, εάν το ποσό των καταληκτικών τελών που εισπράττεται είναι χαμηλότερο από το ποσό το οποίο θα εισέπρατταν εάν τα αντικείμενα είχαν κατατεθεί στην χώρα όπου οι αποστολείς κατοικούν. Η Υπηρεσία προορισμού μπορεί να απαιτήσει από την Υπηρεσία κατάθεσης ανάλογη πληρωμή με το προκύπτον κόστος και η οποία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά:

Είτε το 80 % της εσωτερικής τιμής για ανάλογα αντικείμενα, είτε 0,14 DTS ανά αντικείμενο και 1 DTS ανά κιλό. Εάν η Υπηρεσία κατάθεσης δεν συμφωνήσει να πληρώσει το ποσό που απαιτείται μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που ορίζεται από την Υπηρεσία προορισμού, η Υπηρεσία προορισμού μπορεί είτε να επιστρέψει τα αντικείμενα στην Υπηρεσία κατάθεσης και θα νομιμοποιείται να απαιτήσει αποζημίωση για το κόστος της αναδιαβίβασης, ή θα τα διαχειριστεί σύμφωνα με την δική της νομοθεσία.

Αρθρο 44

Αποδοχή βιολογικών υλικών

1. Αλλοιώσιμα βιολογικά υλικά, μολυσματικά υλικά και στερεό διοξείδιο του άνθρακα (ξηρός πάγος) όταν χρησιμοποιείται σαν ψυκτικό για μολυσματικά υλικά μπορεί να ανταλλάσσεται δια του ταχυδρομείου μόνο μεταξύ επίσημα αναγνωρισμένων, πιστοποιημένων εργαστηρίων. Αυτά τα επικίνδυνα αγαθά μπορεί να γίνονται αποδεκτά στο ταχυδρομείο για αεροπορική μεταφορά, υποκείμενα στην εθνική νομοθεσία και τις τρέχουσες τεχνικές οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα αλλοιώσιμα αντικείμενα της ΙΑΤΑ.

2. Αλλοιώσιμα βιολογικά υλικά και μολυσματικά υλικά προετοιμασμένα και συσκευασμένα σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις των κανονισμών θα υπόκεινται σε τέλη αντικειμένων προτεραιότητας ή σε τέλη συστημένων επιστολών. Επιτρέπεται η είσπραξη ενός πρόσθετου τέλους για την διαχείριση των αντικειμένων αυτών.

2.1 Η αποδοχή αλλοιώσιμων βιολογικών υλικών και μολυσματικών υλικών θα περιορίζεται στις χώρες αυτές των οποίων οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες έχουν δηλώσει την θέληση τους για την αποδοχή τέτοιων αντικειμένων, είτε αμοιβαία είτε προς μία κατεύθυνση μόνο.

2.2 Τέτοιες ουσίες ή υλικά θα διαβιβάζονται με την ταχύτερη οδό, συνήθως αεροπορικά και θα υπόκεινται στην πληρωμή των αντίστοιχων αεροπορικών τελών και θα δίδεται προτεραιότητα στην επίδοσή τους.

Αρθρο 45

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

1. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους να συμμετάσχουν στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι μία ταχυδρομική υπηρεσία η οποία χρησιμοποιεί τηλεπικοινωνίες για την διαβίβαση εντός δευτερολέπτων μηνυμάτων πανομοιότυπων με τα ταχυδρομούμενα πρωτότυπα από τον αποστολέα σε μία φυσική ή ηλεκτρονική μορφή για την επίδοση τους στον παραλήπτη επίσης σε μία φυσική ή ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση της φυσικής επίδοσης η πληροφορία γενικά διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά μέσα για το μεγαλύτερο διάστημα της διαδρομής της και αναπαράγεται σε φυσική μορφή όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον παραλήπτη. Τα φυσικά μηνύματα θα παραδίδονται εντός φακέλου στον παραλήπτη σαν ένα επιστολικό αντικείμενο.

3. Οι τιμολογήσεις που θα εφαρμόζονται για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα ορίζονται από τις Υπηρεσίες αφού λάβουν υπ` όψη τους το κόστος και τις απαιτήσεις της αγοράς.

Αρθρο 46

Διαβατικά τέλη

1. Σύμφωνα με το άρθρο 52 κλειστό ταχυδρομείο ανταλλασσόμενο μεταξύ δύο Υπηρεσιών ή μεταξύ δύο Γραφείων της ίδιας χώρας μέσω των υπηρεσιών μιας άλλης Ταχ. Υπηρεσίας (υπηρεσίες τρίτου μέρους) θα υπόκεινται στην πληρωμή διαβατικών τελών. Τα τελευταία θα αποτελούν αποζημίωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν χερσαία διαβατικά, θαλάσσια διαβατικά και αεροπορικά διαβατικά τέλη.

2. Τα απερικάλυπτα αντικείμενα θα υπάγονται επίσης σε διαβατικά τέλη.

3. Οι όροι εφαρμογής και οι κλίμακες αναλύονται στους κανονισμούς του επιστολικού ταχυδρομείου.

Αρθρο 47

Καταληκτικά τέλη. Γενικές διατάξεις

1. Σύμφωνα με το άρθρο 52, κάθε Υπηρεσία που παραλαμβάνει επιστολικά αντικείμενα από μία άλλη Υπηρεσία, θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει από την αποστέλλουσα Υπηρεσία μια αποζημίωση για το κόστος που επιβαρύνεται για την παραλαβή του διεθνούς ταχυδρομείου.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την πληρωμή των καταληκτικών τελών οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες κατατάσσονται σε ανεπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες σύμφωνα με τον κατάλογο που καταρτίστηκε για τον σκοπό αυτό από το Συνέδριο.

3. Οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης που αφορούν την πληρωμή των καταληκτικών τελών αποτελούν μεταβατικές ρυθμίσεις και θα ακολουθείται ένα σύστημα πληρωμής ξεχωριστό για κάθε χώρα.

4. Πρόσβαση στην εσωτερική υπηρεσία

4.1 Κάθε Υπηρεσία θέτει στην διάθεση των άλλων Υπηρεσιών όλα τα τιμολόγια τους όρους και τις συνθήκες που προσφέρει στην υπηρεσία εσωτερικού υπό τους ίδιους ακριβώς όρους που τα διαθέτει στους εθνικούς πελάτες της.

4.2 Μία αποστέλλουσα Υπηρεσία μπορεί υπό παρόμοιες συνθήκες, να ζητήσει από μία Υπηρεσία αναπτυγμένης χώρας προορισμού να προσφέρει τους ίδιους όρους τους οποίους η δεύτερη προσφέρει στους εθνικούς της πελάτες για τα ομοειδή αντικείμενα.

4.3 Οι Υπηρεσίες των αναπτυσσομένων χωρών θα υποδείξουν εάν αυτές επιτρέπουν πρόσβαση στους όρους που αναφέρονται στο 4.1

4.3.1 Οταν μία Υπηρεσία αναπτυσσόμενης χώρας δηλώσει ότι εξουσιοδοτεί πρόσβαση στους όρους που προσφέρονται στο εσωτερικό της σύστημα, η εξουσιοδότηση αυτή θα εφαρμόζεται σε όλες της Υπηρεσίες της Ενωσης χωρίς καμία διάκριση.

4.4 Η Ταχ. Υπηρεσία προορισμού θα αποφασίζει αν οι όροι πρόσβασης στο εσωτερικό της δίκτυο, έχουν τηρηθεί από την Υπηρεσία καταγωγής.

5. Οι τιμολογήσεις των καταληκτικών τελών για ομαδικές καταθέσεις δεν θα είναι υψηλότερες από τις πλέον προσιτές τιμολογήσεις που εφαρμόζονται από τις Υπηρεσίες προορισμού με διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που αφορούν τα καταληκτικά τέλη. Θα εξαρτάται από την Υπηρεσία προορισμού να αποφασίσει εάν οι όροι και οι συνθήκες-πρόσβασης συμπίπτουν με αυτούς της Υπηρεσίας καταγωγής.

6. Το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης θα εξουσιοδοτείται να τροποποιεί τις πληρωμές που αναφέρονται στα άρθρα 48 έως 51 μεταξύ των Συνεδρίων. Κάθε αναθεώρηση θα βασίζεται σε αξιόπιστα και αντιπροσωπευτικά οικονομικά και λογιστικά στοιχεία και θα λαμβάνει υπόψη της όλες τις διατάξεις για τα καταληκτικά τέλη της Σύμβασης και των κανονισμών εκτέλεσης του επιστολικού ταχυδρομείου. Οποιαδήποτε τροποποίηση αποφασιστεί κατά τον πιο πάνω τρόπο θα τίθεται σε ισχύ σε μία ημερομηνία που θα ορίζεται από το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης.

7. Οποιαδήποτε Υπηρεσία μπορεί να παραιτείται ολοκληρωτικά ή εν μέρει από την πληρωμή που ορίζεται από το 1.

8. Οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες μπορούν με διμερείς ή μονομερείς συμφωνίες να εφαρμόζουν άλλα συστήματα πληρωμής για τον διακανονισμό των λογαριασμών των καταληκτικών τελών.

Αρθρο 48

Καταληκτικά τέλη. Διατάξεις εφαρμοζόμενες στις

ανταλλαγές μεταξύ ανεπτυγμένων χωρών.

1. Πληρωμή για επιστολικά αντικείμενα συμπεριλαμβανομένου ομαδικού ταχυδρομείου αλλά εξαιρουμένωντων σάκων Μ, θα καθορίζεται στην βάση της εφαρμογής των τιμολογήσεων ανά αντικείμενο και ανά κιλό που αντανακλά το κόστος διαχείρισης στην χώρα προορισμού. Αυτό το κόστος θα πρέπει να σχετίζεται με τις εσωτερικές τιμολογήσεις. Οι τιμές θα υπολογίζονται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους των κανονισμών του επιστολικού ταχυδρομείου.

2. Για τα έτη 2000 έως 2003 οι τιμές ανά αντικείμενο και ανά κιλό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από αυτές που υπολογίζονται στην βάση του 60% του τέλους μιας επιστολής πρώτης μονάδας βάρους (20 γρ) στην εσωτερική υπηρεσία ή δεν πρέπει να υπερβαίνουν:

2.1 Για το έτος 2001, 0,158 DTS ανά αντικείμενο και 1, 684 DTS ανά κιλό

2.2 Για το έτος 2002, 0.172 DTS ανά αντικείμενο και 1. 684 DTS ανά κιλό

2.3 Για το έτος 2003, 0,215 DTS ανά αντικείμενο και 1, 684 DTS ανά κιλό

3. Για τα έτη 2004 και 2005 το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης θα ορίσει το τελικό ποσοστό των τελών κάθε ανεπτυγμένης χώρας που θα βασίζεται στις σχέσεις μεταξύ του κόστους και των τιμολογίων της κάθε χώρας.

4. Για την περίοδο από το έτος 2001 έωςτο έτος 2005 οι τιμές που θα εφαρμόζονται δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερες από 0.147 DTS ανά αντικείμενο και 1.491 DTS ανά κιλό.

5. Για τους σάκους Μ η εφαρμοζόμενη τιμή θα είναι 0.653 DTS ανά κιλό.

5.1 Σάκοι Μ που ζυγίζουν λιγότερο από 5 κιλά θα θεωρείται ότι ζυγίζουν 5 κιλά για την πληρωμή των καταληκτικών τελών.

6. Η Υπηρεσία προορισμού θα έχει το δικαίωμα να εισπράττει ένα πρόσθετο τέλος από 0,5 DTS ανά αντικείμενο για την επίδοση των συστημένων αντικειμένων και 1 DTS ανά αντικείμενο για την επίδοση των ασφαλισμένων αντικειμένων.

7. Οι εφαρμοζόμενες μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών διατάξεις θα εφαρμόζονται και σε κάθε αναπτυσσόμενη χώρα η οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να συμμορφωθεί με αυτές και θα ήθελε να θεωρείται σαν ανεπτυγμένη χώρα για την χρησιμοποίηση των διατάξεων των άρθρων 48 και 50 και των αντίστοιχων διατάξεων των κανονισμών του επιστολικού ταχυδρομείου.

Αρθρο 49

Καταληκτικά τέλη. Διατάξεις εφαρμοζόμενες στην ροή

του ταχυδρομείου από τις αναπτυσσόμενες χώρες σε

ανεπτυγμένες.

1 Πληρωμή

1.1 Η πληρωμή για τα επιστολικά αντικείμενα εξαιρουμένων των σάκων Μ, θα είναι 3,427 DTS ανά κιλό.

1.2. Για τους σάκους Μ η εφαρμοζόμενη τιμή θα είναι 0,653 DTS ανά κιλό

1.2.1 Οι σάκοι Μ που ζυγίζουν λιγότερο από 5 κιλά θα θεωρούνται ότι ζυγίζουν 5 κιλά για τον υπολογισμό των καταληκτικών τελών.

1.3. Η Υπηρεσία προορισμού θα έχει το δικαίωμα να εισπράττει μία επιπρόσθετη αποζημίωση από 0.5 DTS ανά αντικείμενο για την επίδοση των συστημένων αντικειμένων και 1 DTS ανά αντικείμενο για την επίδοση των ασφαλισμένων αντικειμένων.

2. Μηχανισμός αναθεώρησης

2.1 Μία Υπηρεσία που αποστέλλει όγκο αλληλογραφίας άνω των 150 τόνων ετησίως μπορεί να έχει την τιμή που δίδεται στο 1 αναθεωρούμενη όταν, σε μία δεδομένη σχέση διαπιστώσει ότι ο μέσος όρος αντικειμένων που περιέχεται σε ένα κιλό αποστελλόμενης αλληλογραφίας είναι λιγότερος από 14.

2.2 Μία Υπηρεσία που λαμβάνει όγκο αλληλογραφίας άνω των 150 τόνων ετησίως μπορεί να έχει την τιμή που δίδεται στο 1 αναθεωρούμενη όταν, σε μία δεδομένη σχέση διαπιστώσει ότι ο μέσος όρος αντικειμένων που περιέχεται σε ένα κιλό παραλαμβανόμενης αλληλογραφίας είναι μεγαλύτερος από 21.

2.3 Η αναθεώρηση θα εκτελείται στην βάση τους ειδικούς όρους των Κανονισμών Εκτέλεσης του Επιστολικού Ταχυδρομείου.

3 Σύστημα μηχανισμού εναρμόνισης

3.1. Οταν μία Υπηρεσία λαμβάνει έναν όγκο αλληλογραφίας άνω των 50 τόνων ανά έτος διαπιστώσει ότι το ετήσιο βάρος του όγκου αυτού υπερβαίνει το όριο που υπολογίζεται σύμφωνα με τους όρους των Κανονισμών Εκτέλεσης του Επιστολικού Ταχυδρομείου, μπορεί να εφαρμόσει για τον επιπλέον όγκο το σύστημα πληρωμής που προβλέπεται στο άρθρο 48, με τον όρο ότι δεν θα έχει εφαρμόσει τον μηχανισμό αναθεώρησης.

4. Ομαδικό ταχυδρομείο

4.1 Η πληρωμή για το ομαδικό ταχυδρομείο θα καθορίζεται με την εφαρμογή των τιμών ανά αντικείμενο και ανά κιλό που προβλέπονται από το άρθρο 48.1

Αρθρο 50

Καταληκτικά τέλη. Διατάξεις εφαρμοζόμενες σε όγκους αλληλογραφίας από ανεπτυγμένες σε αναπτυσσόμενες χώρες.

1. Πληρωμή

1.1 Η πληρωμή για τα επιστολικά αντικείμενα. εξαιρουμένων των σάκων Μ, θα είναι 3.427 DTS ανά κιλό.

1.1.1 Τα καταληκτικά τέλη που προέρχονται από την εφαρμογή της τιμής που δίδεται στο 1.1 θα αυξάνονται κατά 7,5% για την δημιουργία ενός κεφαλαίου χρηματοδότησης της βελτίωσης της ποιότητας της υπηρεσίας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

1.2. Για τους σάκους Μ η εφαρμοζόμενη τιμή θα είναι 0,653 DTS ανά κιλό.

1.2.1 Οι σάκοι Μ που ζυγίζουν λιγότερο από 5 κιλά θα θεωρούνται ότι ζυγίσουν 5 κιλά για τον υπολογισμό των καταληκτικών τελών.

1.3 Η Υπηρεσία προορισμού θα έχει το δικαίωμα να εισπράττει μία επιπρόσθετη πληρωμή από 0.5 DTS ανά αντικείμενο για την επίδοση των συστημένων αντικειμένων και 1 DTS ανά αντικείμενο για την επίδοση των ασφαλισμένων αντικειμένων.

2 Μηχανισμός αναθεώρησης

2.1 Μία Υπηρεσία που παραλαμβάνει έναν όγκο ταχυδρομείου άνω των 150 τόνων ανά έτος μπορεί να έχει αναθεωρήσει την τιμή όταν σε μία δεδομένη σχέση διαπιστώσει ότι ο μέσος όρος των αντικειμένων που περιέχονται σε ένα κιλό παραλαμβανόμενης αλληλογραφίας είναι μεγαλύτερος των 21.

2.2 Η αναθεώρηση θα εκτελείται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους των Κανονισμών Εκτέλεσης του Επιστολικού Ταχυδρομείου.

3. Ομαδικό ταχυδρομείο

3.1 Οι Υπηρεσίες οι οποίες δεν επιτρέπουν πρόσβαση στους όρους πού προσφέρουν για την εσωτερική τους υπηρεσία μπορούν να ζητήσουν για το ομαδικό ταχυδρομείο που παραλαμβάνουν μια πληρωμή από 0,14 DTS ανά αντικείμενο και 1 DTS ανά κιλό.

3.2 Οι Υπηρεσίες οι οποίες επιτρέπουν πρόσβαση στους όρους που προσφέρουν για την εσωτερική τους υπηρεσία μπορούν να εφαρμόσουν για το παραλαμβανόμενο ταχυδρομείο μία πληρωμή αντίστοιχη των εσωτερικών τους τιμολογήσεων, προσαυξημένη κατά 9% από την προσφερόμενη στους εθνικούς της πελάτες για αντικείμενα του αυτού είδους, χωρίς να έχουν την δυνατότητα να υπερβούν τις τιμές που δίδονται στο άρθρο 48.2

Αρθρο 51

Καταληκτικά τέλη. Διατάξεις εφαρμοζόμενες στις

ανταλλαγές μεταξύ αναπτυσσομένων χωρών

1. Πληρωμή

1.1 Η πληρωμή για τα επιστολικά αντικείμενα, εξαιρουμένων των σάκων Μ, θα είναι 3.427 DTS ανά κιλό.

1.2 Για τους σάκους Μ η εφαρμοζόμενη τιμή θα είναι 0,653 DTS ανά κιλό.

1.2.1 Οι σάκοι Μ που ζυγίζουν λιγότερο από 5 κιλά θα θεωρούνται ότι ζυγίζουν 5 κιλά για τον υπολογισμό των καταληκτικών τελών.

1.3. Η Υπηρεσία προορισμού θα έχει το δικαίωμα να εισπράττει μία επιπρόσθετη πληρωμή από 0,5 DTS ανά αντικείμενο για την επίδοση των συστημένων αντικειμένων και 1 DTS ανά αντικείμενο για την επίδοση των ασφαλισμένων αντικειμένων.

2. Μηχανισμός αναθεώρησης

2.1 Μία Υπηρεσία που παραλαμβάνει έναν όγκο ταχυδρομείου άνω των 150 τόνων ανά έτος μπορεί να έχει αναθεωρήσει την τιμή όταν σε μία δεδομένη σχέση διαπιστώσει ότι ο μέσος όρος των αντικειμένων που περιέχονται σε ένα κιλό παραλαμβανόμενης αλληλογραφίας είναι μεγαλύτερος των 21.

2.2 Η αναθεώρηση θα εκτελείται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους των Κανονισμών Εκτέλεσης του Επιστολικού Ταχυδρομείου.

3. Ομαδικό ταχυδρομείο

3.1 Οι Υπηρεσίες οι οποίες δεν επιτρέπουν πρόσβαση στους όρους που προσφέρουν για την υπηρεσία εσωτερικού τους μπορούν να ζητήσουν για το ομαδικό ταχυδρομείο που παραλαμβάνουν μια πληρωμή από 0,14 DTS ανά αντικείμενο και 1 DTS ανά κιλό.

3.2 Οι Υπηρεσίες οι οποίες επιτρέπουν πρόσβαση στους όρους που προσφέρουν για την υπηρεσία εσωτερικού τους μπορούν να εφαρμόσουν για το παραλαμβανόμενο ταχυδρομείο μία πληρωμή αντίστοιχη των εσωτερικών τους τιμολογίων, προσαυξημένη κατά 9% από την προσφερόμενη στους εθνικούς της πελάτες για αντικείμενα του αυτού είδους, χωρίς να έχουν την δυνατότητα να υπερβούν τις τιμές που δίδονται στο άρθρο 48.2.

Αρθρο 52

Εξαίρεση από τα διαβατικά και καταληκτικά τέλη.

1. Τα επιστολικά αντικείμενα που σχετίζονται με την ταχυδρομική υπηρεσία και αναφέρονται στο άρθρο 8,2.2 και τα ανεπίδοτα ταχυδρομικά αντικείμενα που επιστρέφονται στην καταγωγή τους εντός κλειστών αποστολών θα εξαιρούνται από τα χερσαία και θαλάσσια διαβατικά και από τα καταληκτικά τέλη. Αποστολές με άδειους σάκους θα εξαιρούνται από τα καταληκτικά τέλη αλλά όχι από τα διαβατικά τα οποία θα πληρώνονται από την Υπηρεσία η οποία διαθέτει τους σάκους.

Αρθρο 53

Τέλη αεροπορικής διαβίβασης

1. Τα τέλη της αεροπορικής διαβίβασης για το σύνολο της διανυόμενης απόστασης θα βαρύνουν:

1.1. Στην περίπτωση κλειστών αποστολών, την Υπηρεσία της καταγωγής των αντικειμένων.

1.2 Στην περίπτωση αντικειμένων προτεραιότητας και αεροπορικών αντικειμένων που διαβιβάζονται απερικάλυπτα, συμπεριλαμβανομένων των αποστελλομένων κατά λάθος αντικειμένων, την Υπηρεσία που διαβιβάζει τα αντικείμενα σε μία άλλη Υπηρεσία.

2. Αυτές οι ίδιες ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται για αντικείμενα που εξαιρούνται από τα χερσαία και θαλάσσια διαβατικά τέλη, υπό τους όρους του άρθρου 52, εάν αυτά διαβιβάζονται αεροπορικά.

3. Κάθε υπηρεσία προορισμού η οποία παρέχει την αεροπορική διαβίβαση στο διεθνές ταχυδρομείο εντός της χώρας της θα νομιμοποιείται να αποζημιώνεται για το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από μια τέτοια διαβίβαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος της απόστασης των τμημάτων της αεροπορικής διαβίβασης θα υπερβαίνει τα 300 χιλιόμετρα. Εκτός εάν κατόπιν έχει συμφωνηθεί να μην ισχύουν τέτοια τέλη, αλλά θα είναι ομοιόμορφα για όλα τα ταχυδρομεία αεροπορικά και προτεραιότητας καταγωγής εξωτερικού ανεξάρτητα από το αν αυτά αναδιαβιβάζονται αεροπορικά ή όχι.

4. Ωστόσο εάν τα καταληκτικά τέλη που επιβλήθηκαν από την Υπηρεσία προορισμού βασίζονται σαφώς στο κόστος ή τα εσωτερικά τέλη δεν θα γίνεται πρόσθετη αποζημίωση για την εσωτερική αεροπορική διαβίβαση.

5. Η Υπηρεσία προορισμού θα εξαιρεί, για τον υπολογισμό του μέσου όρου απόστασης το βάρος όλων των αποστολών για τις οποίες ο υπολογισμός των καταληκτικών τελών έχει βασιστεί σαφώς στο κόστος ή τα εσωτερικά τέλη της

6. Εάν δεν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων Υπηρεσιών, η κλίμακα των διαβατικών τελών που είναι στους Κανονισμούς θα εφαρμόζεται στην αεροπορική αλληλογραφία για οποιαδήποτε χερσαία ή θαλάσσια διαβίβαση. Παρόλα αυτά δεν θα καταβάλλονται χερσαία διαβατικά τέλη για:

6.1 Την διαμετακόμιση αεροπορικών αποστολών μεταξύ δύο αεροδρομίων που εξυπηρετούν την ίδια πόλη

6.2 Την διαβίβαση τέτοιων αποστολών από ένα αεροδρόμιο που εξυπηρετεί μία πόλη σε μια διαμετακομιστική μονάδα που βρίσκεται στην ίδια πόλη και την επιστροφή σε αυτό των ίδιων αποστολών για αναδιαβίβαση.

Αρθρο 54

Βασικά τέλη και υπολογισμός των τελών αεροπορικής

διαβίβασης.

1. Η βασική τιμή που εφαρμόζεται στον διακανονισμό λογαριασμών μεταξύ των Υπηρεσιών για την αεροπορική διαβίβαση θα εγκρίνεται από το Συμβούλιο Ταχυδρομική Εκμετάλλευσης. Αυτό θα υπολογίζεται από το Διεθνές Γραφείο σύμφωνα με τον ειδικό τύπο των Κανονισμών Εκτέλεσης.

2. Ο υπολογισμός των τελών αεροπορικής διαβίβασης στις κλειστές αποστολές, τα αντικείμενα προτεραιότητας και τα αεροπορικά που διαβιβάζονται απερικάλυπτα, όπως και οι σχετικές λογιστικές μέθοδοι, ορίζονται στους Κανονισμούς Εκτέλεσης του Επιστολικού Ταχυδρομείου.

Κεφάλαιο 4

Διατάξεις ειδικά για τα ταχυδρομικά δέματα.

Αρθρο 55

Στόχοι ποιότητας της υπηρεσίας

1. Οι Υπηρεσίες προορισμού θα θέσουν ένα στόχο υπηρεσίας για την διαχείριση των αεροπορικών δεμάτων που απευθύνονται στην χώρα τους. Ο στόχος αυτός προσαυξανόμενος με τον χρόνο που απαιτείται για τον εκτελωνισμό, δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκός από τον στόχο για τα παρεμφερή αντικείμενα της υπηρεσίας εσωτερικού.

2. Οι Υπηρεσίες προορισμού επίσης, όσο αυτό είναι δυνατό, θα ορίσουν έναν στόχο υπηρεσίας για την διαχείριση των δεμάτων επιφανείας που απευθύνονται στις χώρες τους.

3. Οι Υπηρεσίες καταγωγής θα ορίσουν στόχους υπηρεσίας για τα δέματα, αεροπορικά και επιφανείας που προορίζονται για το εξωτερικό, με σημείο αναφοράς τους στόχους που έχουν τεθεί από τις Υπηρεσίες προορισμού

4. Οι Υπηρεσίες θα παρακολουθούν τους στόχους που έχουν επιτύχει συγκριτικά με αυτούς που έχουν καθορίσει

Αρθρο 56

Καταληκτικό χερσαίο τέλος

1. Δέματα ανταλλασόμενα μεταξύ δύο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών θα υπόκεινται σε καταληκτικά χερσαία τέλη για κάθε χώρα και για κάθε δέμα υπολογιζόμενα, συνδυάζοντας την ενδεικτική τιμή ανά δέμα και ανά κιλό που ορίζεται στους Κανονισμούς.

2. Λαμβάνοντας υπ` όψη τις πιο πάνω ενδεικτικές τιμές οι Υπηρεσίες θα ορίζουν τα καταληκτικά χερσαία τους τέλη προσαρμόζοντας τα στο κόστος της υπηρεσίας.

3. Οι τιμές που αναφέρονται στα 1 και 2 θα είναι πληρωτέες από την Υπηρεσία της χώρας καταγωγής, εκτός εάν αυτή η Σύμβαση προβλέπει εξαιρέσεις από την αρχή αυτή.

4. Τα χερσαία καταληκτικά τέλη θα είναι ενιαία για το σύνολο της επικράτειας της κάθε χώρας.

Αρθρο 57

Διαβατικό χερσαίο τέλος

1. Δέματα ανταλλασσόμενα μεταξύ δύο Υπηρεσιών ή μεταξύ δύο Γραφείων της ίδιας χώρας με χερσαία μέσα μιας ή περισσοτέρων άλλων Υπηρεσιών θα υπόκεινται σε χερσαία διαβατικά τέλη, πληρωτέα στις χώρες των οποίων οι υπηρεσίες παίρνουν μέρος στην χερσαία διαβίβαση, όπως ορίζεται στους κανονισμούς σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη κλίμακα ανά απόσταση.

2. Για δέματα διαβίβαζα μένα απερικάλυπτα, οι ενδιάμεσες Υπηρεσίες νομιμοποιούνται να απαιτούν την απλή τιμή ανά δέμα που ορίζεται στους Κανονισμούς.

3. Οι τιμές που αναφέρονται στα 1 και 2 θα είναι πληρωτέες από την Υπηρεσία της χώρας καταγωγής εκτός εάν αυτή η Σύμβαση προβλέπει εξαιρέσεις από την αρχή αυτή.

4. Το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης θα εξουσιοδοτείται να αναθεωρεί και να τροποποιεί τα διαβατικά χερσαία τέλη μεταξύ δύο Συνεδρίων. Οποιαδήποτε αναθεώρηση γίνει, σύμφωνα με μία μεθοδολογία η οποία εξασφαλίζει ισότιμη αποζημίωση για Υπηρεσίες οι οποίες χειρίζονται διαβατικές διαδικασίες, θα πρέπει να βασίζεται σε αποτελεσματικά, αντιπροσωπευτικά οικονομικά και λογιστικά στοιχεία. Οποιαδήποτε αλλαγή αποφασιστεί κατά τα ανωτέρω θα ισχύσει σε ημερομηνία που θα οριστεί από το Συμβούλιο Ταχυδρομικές Εκμετάλλευσης.

5. Διαβατικά χερσαία τέλη δεν θα πληρώνονται για:

5.1 Την μεταφορά αεροπορικών αποστολών μεταξύ δύο αεροδρομίων που εξυπηρετούν την ίδια πόλη

5.2. Την διαβίβαση τέτοιων αποστολών από ένα αεροδρόμιο που εξυπηρετεί μία πόλη σε μια αποθήκη που βρίσκεται στην ίδια πόλη και την επιστροφή σε αυτό των ίδιων αποστολών για αναδιαβίβαση.

Αρθρο 58

Θαλάσσια τέλη

1. Κάθε μία από τις χώρες των οποίων οι υπηρεσίες συμμετέχουν στην θαλάσσια διαβίβαση των δεμάτων θα νομιμοποιείται να απαιτεί τα θαλάσσια τέλη που αναφέρονται στο 2. Τα τέλη αυτά θα είναι πληρωτέα από την Υπηρεσία της χώρας καταγωγής, εκτός εάν αυτή η Σύμβαση προβλέπει εξαιρέσεις από την αρχή αυτή.

2. Για κάθε χρησιμοποιούμενη θαλάσσια διαβίβαση, η τιμή θα πρέπει να ορίζεται στους Κανονισμούς Εκτέλεσης των Ταχυδρομικών Δεμάτων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη κλίμακα απόστασης.

3. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες μπορούν να αυξήσουν έως 50% κατ` ανώτατο όριο την θαλάσσια τιμή υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 58.2. Από την άλλη πλευρά μπορούν να την μειώσουν εάν το επιθυμούν.

4. Το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης θα εξουσιοδοτείται να αναθεωρεί και να τροποποιεί τις θαλάσσιες τιμές μεταξύ δύο Συνεδρίων. Οποιαδήποτε αναθεώρηση γίνει, σύμφωνα με μία μεθοδολογία η οποία εξασφαλίζει ισότιμη αποζημίωση για Υπηρεσίες οι οποίες χειρίζονται διαβατικές διαδικασίες, θα πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστα, αντιπροσωπευτικά οικονομικά και λογιστικά στοιχεία. Οποιαδήποτε αλλαγή αποφασιστεί κατά τα ανωτέρω θα ισχύσει σε ημερομηνία που θα οριστεί από το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης.

Αρθρο 59

Τέλη αεροπορικής διαβίβασης

1. Η βασική εφαρμοζόμενη τιμή για τον διακανονισμό των λογαριασμών μεταξύ των Ταχ. γπηρεσιών σε ότι αφορά την αεροπορική διαβίβαση θα εγκρίνεται από το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης. Αυτή θα υπολογίζεται από το Διεθνές Γραφείο σύμφωνα με τον ειδικό τύπο των Κανονισμών Εκτέλεσης του Επιστολικού Ταχυδρομείου.

2. Ο υπολογισμός των τελών αεροπορικής διαβίβασης των κλειστών αποστολών και των αεροπορικών δεμάτων που στέλνονται διαβατικά απερικάλυπτα ορίζεται στους Κανονισμούς των Ταχυδρομικών Δεμάτων.

3. Μεταφορά στο ίδιο αεροδρόμιο κατά την πορεία της διαβίβασης, αεροπορικών δεμάτων διαβιβαζόμενων αλληλοδιαδόχους από ιδιαίτερες αεροπορικές υπηρεσίες θα εκτελείται χωρίς αποζημίωση.

Αρθρο 60

Εξαιρέσεις από τα τέλη

1. Δεν θα επιβαρύνονται με τέλη, υπηρεσίες δεμάτων για αιχμαλώτους πολέμου και πολιτικούς κρατουμένους, εκτός των τελών αεροπορικής διαβίβασης που εφαρμόζονται στα αεροπορικά δέματα.

Κεφάλαιο 5

Αρθρο 61

EMS

1. Το EMS θα είναι η ταχύτερη ταχυδρομική υπηρεσία με συμβατικά μέσα και σε σχέση με τις Υπηρεσίες που έχουν συμφωνήσει να παρέχουν αυτή την υπηρεσία το ΤΕΠ θα έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων. Αυτό θα συνίσταται στην περισυλλογή, αποστολή και επίδοση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλληλογραφίας εγγράφων και αγαθών.

2. Το EMS θα λειτουργεί βάσει διμερών συμφωνιών. Τα σημεία που δεν καλύπτονται επακριβώς από αυτές, θα υπόκειται στις κατάλληλες διατάξεις των πράξεων της Eνωσης.

3. Η υπηρεσία αυτή όπου είναι δυνατό θα πιστοποιείται με ένα σήμα όπως φαίνεται στο πιο κάτω δείγμα και θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία.

– ένα πορτοκαλί παράπλευρο τα γράμματα EMS σε μπλε

– τρεις οριζόντιες πορτοκαλί γραμμές

Το σήμα μπορεί να συμπληρωθεί με την προσθήκη του ονόματος της εθνικής υπηρεσίας

EMS

4. Οι χρεώσεις για την υπηρεσία αυτή θα καθορίζονται από την Υπηρεσία καταγωγής, αφού λάβει υπόψη το κόστος και τις απαιτήσεις της αγοράς.

Μέρος ΙΙΙ

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Αρθρο 62

Υποχρέωση της παροχής της υπηρεσίας των ταχυδρομικών δεμάτων.

1. Παρά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10.1 χώρες οι οποίες, πριν από την έναρξη της εφαρμογής της Σύμβασης αυτής, δεν συμμετείχαν στην Συμφωνία για τα ταχυδρομικά δέματα, δεν θα είναι υποχρεωμένες να προσφέρουν την υπηρεσία των ταχυδρομικών δεμάτων.

Αρθρο 63

Ρυθμίσεις σχετικές με ποινικά-πειθαρχικά μέτρα.

1. Οι Κυβερνήσεις των χωρών μελών θα αναλάβουν να υιοθετήσουν ή να προτείνουν στους νομοθέτες των χωρών τους τα απαραίτητα μέτρα:

1.1 Για την τιμωρία για την παραχάραξη των ταχυδρομικών ενσήμων έστω και αν αποσυρθούν από την κυκλοφορία και των διεθνών ενσήμων απάντησης.

1.2 Για την τιμωρία για χρήση ή κυκλοφορία

1.2.1 πλαστών ταχυδρομικών ενσήμων (έστω και αν αποσυρθούν από την κυκλοφορία) ή χρησιμοποιημένων γραμματοσήμων, όπως και την πλαστογράφηση των χρησιμοποιουμένων εκτυπώσεων των μηχανών προπληρωμής ή των τυπωμένων εκτυπώσεων.

1.2.2 Την πλαστογράφηση των διεθνών ενσήμων απαντήσεων

1.3 Την απαγόρευση και τον έλεγχο των παράνομων διαδικασιών της κατασκευής και κυκλοφορίας αυτοκόλλητων γραμματοσήμων ή εκτυπώσεων που χρησιμοποιούνται στην ταχυδρομική υπηρεσία, πλαστογράφηση ή απομίμηση με τέτοιο τρόπο ο οποίος μπορεί να παραπλανήσει για τα αυτοκόλλητα γραμματόσημα και τις εκτυπώσεις που εκδίδονται από την Ταχυδρομική Υπηρεσία μιας χώρας μέλους.

1.4 Για την πρόληψη και εάν είναι απαραίτητο, την τιμωρία για την εισαγωγή στα ταχυδρομικά αντικείμενα ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, όπως και εκρηκτικών εύφλεκτων ή άλλων επικίνδυνων ουσιών των οποίων η εισαγωγή δεν έχει επακριβώς νομιμοποιηθεί από την Σύμβαση.,

1.5 Την πρόληψη και τιμωρία της εισαγωγής στα ταχυδρομικά αντικείμενα, αντικειμένων παιδοφιλικής φύσης ή πορνογραφικής που χρησιμοποιούνται παιδιά.

Αρθρο 64

Οροι για την αποδοχή προτάσεων που αφορούν την

Σύμβαση και τους Κανονισμούς

1. Για να γίνουν πράξη προτάσεις που υποβάλλονται στο Συνέδριο σχετικές με την Σύμβαση πρέπει να εγκριθούν από την πλειοψηφία των χωρών μελών που είναι παρούσες και ψηφίζουν. Τουλάχιστον οι μισές από τις χώρες μέλη που αντιπροσωπεύονται στο Συνέδριο θα πρέπει να είναι παρούσες την στιγμή της ψηφοφορίας.

2. Για να γίνουν πράξη προτάσεις σχετικές με τους Κανονισμούς εκτέλεσης του Επιστολικού Ταχυδρομείου και των δεμάτων πρέπει να εγκριθούν από την πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης.

3. Για να γίνουν πράξεις προτάσεις που υποβάλλονται μεταξύ δύο Συνεδρίων σχετικές με την Σύμβαση και το τελικό της πρωτόκολλο πρέπει να επιτευχθεί:

3.1. δύο τρίτα των ψήφων και τουλάχιστον το ένα δεύτερο των χωρών μελών της Ενωσης να έχουν ανταποκριθεί στην γνωμοδότηση, εάν αυτές συμπεριλαμβάνουν τροποποιήσεις.

3.2. Την πλειοψηφία των ψήφων εάν αυτές περιλαμβάνουν ερμηνεία των διατάξεων.

4. Παρά τις προβλέψεις του πιο πάνω 3.1 οποιαδήποτε χώρα μέλος της οποίας η εθνική νομοθεσία είναι ακόμη μη συμβατή με την προτεινόμενη τροποποίηση, μπορεί μέσα σε ενενήντα ημέρες από την ημέρα της κοινοποίησης της τελευταία να κάνει μία γραπτή δήλωση στον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου δηλώνοντας ότι αδυνατεί να αποδεχτεί την τροποποίηση.

Αρθρο 65

Εναρξη ισχύος και διάρκεια της Σύμβασης.

1. Η Σύμβαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ την Ι11 Ιανουαρίου του έτους 2001 και θα παραμείνει ενεργή μέχρι την είσοδο σε ισχύ των πράξεων του επομένου Συνεδρίου.

Σε επιβεβαίωση των πιο πάνω οι πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων των χωρών μελών έχουν υπογράψει την Σύμβαση αυτή σε ένα μοναδικό πρωτότυπο το οποίο θα κατατεθεί στον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου. Ενα αντίγραφο αυτού θα πρέπει να επιδοθεί σε κάθε μέλος από την Κυβέρνηση της χώρας στην οποία το Συνέδριο συνήλθε.

Αποφασίσθηκε στο Πεκίνο την 15η Σεπτεμβρίου του 1999.

Τελικό Πρωτόκολλο της Παγκοσμίας Ταχυδρομικής Σύμβασης

Την στιγμή της διαδικασίας της υπογραφής της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αυτής οι υπογραφόμενοι πληρεξούσιοι συμφώνησαν τα ακόλουθα.

Αρθρο

Πρωτοκόλλου 1

Ιδιοκτησία των Ταχ. αντικειμένων.

1. Το άρθρο 3 δεν θα εφαρμοστεί στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αυστραλία, Μπαχρέιν, Μπαρμπάντος, Μπελίζ, Μποτσουάνα, Μπρούνεϊ Νταρουσάλαμ, Καναδά, χονκγ Κονγκ, Κίνα, Δομένικα, Αίγυπτο, Φίτζι, Γκάμπια, Γκάνα, Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, Υπερατλαντικές εξαρτώμενες περιοχές από το Ηνωμένο Βασίλειο. Γρενάδα, Γουιάνα, Ιρλανδία, Τζαμάικα, Κένυα, Κιριμπάτι, Κουβέιτ, Λεσόθο, Μαλάουι, Μαλαισία, Μαουρίτιους, Ναούρου, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Παπούα Νέα Γουινέα, Αγιο Χριστόφορο και Νέβις, Αγία Λουκία, Αγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, Σαμόα, Σεϋχέλλες, Σιέρα Λεόνε, Σιγκαπούρη, Νήσους Σολομώντος, Ζουαζηλάγδη, Τανζανία (Ηνωμένη δημοκρατία) Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τουβαλού, Ουγκάντα, Βανουάτου, Ζάμπια και Ζιμπάμπουε.

2. Το άρθρο 3 δεν θα εφαρμοστεί ούτε και στην Δανία της οποίας η εσωτερική νομοθεσία δεν επιτρέπει απόσυρση από το ταχυδρομείο ή τροποποίηση της διεύθυνσης της αλληλογραφίας μετά από αίτηση του αποστολέα, από την στιγμή κατά την οποία ο παραλήπτης έχει πληροφορηθεί την άφιξη ενός αντικειμένου που απευθύνεται σε αυτόν.

Αρθρο

Πρωτοκόλλου ΙΙ

Τέλη.

1. Παρά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.5 η Ταχυδρομική Υπηρεσία του Καναδά θα εξουσιοδοτηθεί να εισπράττει ταχυδρομικά τέλη διαφορετικά από αυτά που προβλέπονται στους κανονισμούς, όταν αυτά τα τέλη είναι σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας της.

Αρθρο Πρωτοκόλλου IΙΙ

Εξαίρεση από την εξαίρεση από τα ταχυδρομικά τέλη, της αλληλογραφίας των τυφλών.

1. Παρά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8.4 οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Αγίου Βικέντιου και των Γρεναδίνων και η Τουρκία η οποία δεν αποδέχεται εξαίρεση από τα ταχυδρομικά τέλη για την αλληλογραφία των τυφλών στην εσωτερική της υπηρεσία, μπορούν να εισπράπουν τέλη για ειδικές υπηρεσίες οι οποίες δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν αυτές της υπηρεσίας εσωτερικού τους.

2. Παρά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8.4 οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες των, Αυστρίας, Καναδά, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασίλειου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Iρλανδίας, Ιαπωνίας, Ελβετίας, και των Hνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μπορούν να εισπράττουν τέλη για ειδικές υπηρεσίες οι οποίες εφαρμόζονται για την αλληλογραφία των τυφλών της υπηρεσίας εσωτερικού τους.

Αρθρο Πρωτοκόλλου ΙV

Βασικές υπηρεσίες

1. Παρά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 η Αυστραλία δεν συμφωνεί η επέκταση των βασικών υπηρεσιών να συμπεριλαμβάνει τα ταχυδρομικά δέματα.

Αρθρο Πρωτοκόλλου V Μικροδέματα

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 της Σύμβασης, η Ταχυδρομική Υπηρεσία της Σαουδικής Αραβίας είναι εξουσιοδοτημένη να μην δέχεται μικροδέματα που υπερβαίνουν το βάρος του ενός κιλού.

Αρθρο Πρωτοκόλλου VΙ Εντυπα. Ανώτατο βάρος.

Ι. Παρά το άρθρο 10.4.2 οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Καναδά και της Ιρλανδίας εξουσιοδοτούνται να περιορίσουν στα 2 κιλά το ανώτατο βάρος για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έντυπα.

Αρθρο Πρωτοκόλλου VII

Διάταξη για την υπηρεσία των ταχυδρομικών δεμάτων.

1. Η Λετονία και η Νορβηγία διατηρούν το δικαίωμα να παρέχουν την υπηρεσία των ταχυδρομικών δεμάτων είτε όπως ορίζεται στην Σύμβαση ή στην περίπτωση των εξερχόμενων δεμάτων και μετά από διμερή συμφωνία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που είναι πιο ευνοϊκός στους πελάτες τους.

Αρθρο Πρωτοκόλλου VIII

Δέματα. Ανώτατο όριο βάρους

1. Παρά το άρθρο 10.6 η Ταχυδρομική Υπηρεσία του Καναδά θα εξουσιοδοτείται να ορίσει σε 30 κιλά το ανώτατο όριο βάρους για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα δέματα.

Αρθρο ΙΧ

Ανώτατα όρια για τα ασφαλισμένα αντικείμενα.

1. Η Σουηδία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει την αξία των περιεχομένων των συστημένων και ασφαλισμένων επιστολικών αντικειμένων και των απλών ή ασφαλισμένων δεμάτων προς την χώρα της σύμφωνα με τα παρακάτω ανώτατα όρια.

Ο περιορισμός δεν μπορεί να καταστρατηγείται με μερική ασφάλιση από την αξία που υπερβαίνει τα 4000 DTS (για επιστολικά αντικείμενα) και 4500 DTS (για δέματα). Δεν υπάρχουν νέοι περιορισμοί στην φύση των περιεχομένων των συστημένων και ασφαλισμένων αντικειμένων. Αντικείμενα τα οποία υπερβαίνουν αυτά τα όρια θα επιστρέφονται στην καταγωγή τους.

Αρθρο Πρωτοκόλλου Χ

Απόδειξη παραλαβής

1. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία του Καναδά θα εξουσιοδοτείται να μην εφαρμόζει το άρθρο 18, σε ότι αφορά τα δέματα δεδομένου ότι δεν παρέχει την υπηρεσία της απόδειξης παραλαβής για τα δέματα της υπηρεσίας εσωτερικού τους.

Αρθρο ΧΙ

Διεθνής επιχειρηματική απαντητική υπηρεσία

1. Παρά το άρθρο 21, 1η Ταχυδρομική Υπηρεσία του ΒιέτΝαμ δεν αποδέχεται την υποχρέωση της επιστροφής αντικειμένων της διεθνούς επιχειρηματικής απαντητικής αλληλογραφίας.

Αρθρο Πρωτοκόλλου ΧΙΙ

Απαγορεύσεις (επιστολικό ταχυδρομείο)

1. Κατ` εξαίρεση, οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και του Λιβάνου δεν θα δέχονται συστημένα αντικείμενα τα οποία θα περιέχουν νομίσματα, χαρτονομίσματα, αξιόγραφα οποιουδήποτε είδους πληρωτέα στον κομιστή, ταξιδιωτικές επιταγές, λευκόχρυσο, χρυσό ή ασήμι είτε επεξεργασμένα είτε όχι, πολύτιμους λίθους, κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας.

Αυτά δεν θα υπάγονται στους Κανονισμούς του Επιστολικού Ταχυδρομείου τους σχετικούς με την ευθύνη τους σε περιπτώσεις κλοπής ή καταστροφής, όπως και αντικειμένων που περιέχουν, αντικείμενα από γυαλί ή εύθραυστα και αναφέρονται σε αυτούς.

2. Κατ` εξαίρεση οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Βολιβίας της Κίνας (Λαϊκής Δημοκρατίας) εκτός της ειδικής Υπηρεσιακής περιοχής του Χονκγ- Κονγκ, Ιράκ, Νεπάλ, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Σουδάν και ΒιέτΝαμ δεν θα δέχονται συστημένα αντικείμενα τα οποία θα περιέχουν νομίσματα, χαρτονομίσματα, αξιόγραφα οποιουδήποτε είδους πληρωτέα στον κομιστή, ταξιδιωτικές επιταγές, λευκόχρυσο, χρυσό ή ασήμι είτε επεξεργασμένα είτε όχι, πολύτιμους λίθους, κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας.

3. Η Ταχυδρομικη Υπηρεσία της Μυανμάρ διατηρεί το δικαίωμα να μην δέχεται ασφαλισμένα αντικείμενα που περιέχουν τα αντικείμενα αξίας που καταγράφονται στο άρθρο 25.5, διότι αυτά είναι αντίθετα στους εσωτερικούς τους κανονισμούς.

4. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία του Νεπάλ δεν δέχεται συστημένα ή ασφαλισμένα αντικείμενα που περιέχουν τραπεζογραμμάτια ή νομίσματα, εκτός μετά από ειδική συμφωνία πάνω στο θέμα αυτό.

5. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία του Ουζμπεκιστάν δεν δέχεται ασφαλισμένα ή συστημένα αντικείμενα που περιέχουν νομίσματα, χαρτονομίσματα, επιταγές, γραμματόσημα, ή ξένο συνάλλαγμα και δεν θα αναλαμβάνει ευθύνη στις περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής τέτοιων αντικειμένων.

6. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία του Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία) δέν θα δέχεται επιστολικά αντικείμενα, που περιέχουν αντικείμενα εναντίον των αρχών της Ισλαμικής θρησκείας.

7. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία των Φιλιππίνων διατηρεί το δικαίωμα να μην δέχεται κανενός είδους επιστολικό αντικείμενο (απλό, συστημένο ή ασφαλισμένο) που περιέχει νομίσματα, χαρτονομίσματα ή αξίες οποιουδήποτε είδους πληρωτέες στον κομιστή ταξιδιωτικές επιταγές, λευκόχρυσο, χρυσό ή ασήμι είτε επεξεργασμένα είτε όχι, πολύτιμους λίθους, κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας.

8. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία της Αυστραλίας δεν δέχεται ταχυδρομικά αντικείμενα οποιουδήποτε είδους που περιέχουν ράβδους χρυσού ή χαρτονομίσματα. Επιπρόσθετα δεν δέχεται συστημένα αντικείμενα για επίδοση στην Αυστραλία ή διαβατικά απερικάλυπτα διαβιβαζόμενα αντικείμενα που περιέχουν αξίες όπως κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους, αξίες, νομίσματα ή οποιοδήποτε τύπο διαπραγματεύσιμου οικονομικού μέσου, θα αποποιείται κάθε ευθύνη για ταχυδρομούμενα αντικείμενα τα οποία δεν εναρμονίζονται με την επιφύλαξη αυτή.

9. Η Ταχύδρομική Υπηρεσία της Κίνας (Λαϊκή Δημοκρατία) εκτός της ειδικής Υπηρεσιακής περιοχής του Χονγκ-Κονγκ δεν θα δέχεται ασφαλισμένα αντικείμενα που περιέχουν νομίσματα, χαρτονομίσματα, ξένα τραπεζογραμμάτια ή αξίες οποιουδήποτε είδους πληρωτέες στον κομιστή και ταξιδιωτικές εντολές σύμφωνα με τους εσωτερικούς της κανονισμούς.

10. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Λετονίας και της Μογγολίας διατηρούν το δικαίωμα να μην δέχονται, σύμφωνα με την εσωτερική τους νομοθεσία, απλό συστημένο ή ασφαλισμένο ταχυδρομείο που περιέχει νομίσματα, χαρτονομίσματα, αξίες πληρωτέες στον κομιστή και ταξιδιωτικές επιταγές.

11. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία της Βραζιλίας διατηρεί το δικαίωμα να μην δέχεται απλό συστημένο ή ασφαλισμένο ταχυδρομείο που περιέχει νομίσματα, χαρτονομίσματα σε κυκλοφορία ή αξίες οποιουδήποτε είδους πληρωτέες στον κομιστή.

12. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία του ΒιετΝαμ διατηρεί το δικαίωμα να μην δέχεται επιστολές που περιέχουν αντικείμενα ή αγαθά.

Αρθρο Πρωτοκόλλου ΧΙΙΙ

Απαγορεύσεις (ταχυδρομικά δέματα)

1. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Καναδά. Μυανμάρ και Ζάμπιας θα εξουσιοδοτούνται να μην δέχονται ασφαλισμένα δέματα που περιέχουν αντικείμενα αξίας που καλύπτονται από το άρθρο 25.5.2 από την στιγμή που είναι αντίθετα με τους εσωτερικούς τους κανονισμούς.

2. Κατ` εξαίρεση οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Λιβάνου και του Σουδάν δεν θα δέχονται δέματα που περιέχουν νομίσματα, χαρτονομίσματα, αξιόγραφα οποιουδήποτε είδους πληρωτέα στον κομιστή, ταξιδιωτικές επιταγές, λευκόχρυσο, χρυσό ή ασήμι είτε επεξεργασμένα είτε όχι, πολύτιμους λίθους ή άλλα αντικείμενα αξίας ή περιέχοντα υγρά ή εύκολα ρευστοποιούμενα στοιχεία ή αντικείμενα φτιαγμένα από γυαλί ή παρεμφερή υλικά ή εύθραυστα. Αυτά δεν θα υπάγονται στις σχετικές διατάξεις των Κανονισμών των Ταχυδρομικών Δεμάτων.

3. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία της Βραζιλίας θα εξουσιοδοτείται να μην δέχεται ασφαλισμένα δέματα που περιέχουν νομίσματα ή ξένα χαρτονομίσματα σε κυκλοφορία όπως και αξίες πληρωτέες στον κομιστή από την στιγμή που είναι αντίθετα με τους εσωτερικούς της κανονισμούς.

4. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία της Γκάνα θα εξουσιοδοτείται να μην δέχεται ασφαλισμένα δέματα που περιέχουν νομίσματα ή ξένα χαρτονομίσματα σε κυκλοφορία από την στιγμή που είναι αντίθετα με τους εσωτερικούς της κανονισμούς.

5. Επιπρόσθετα με τα αντικείμενα που καταγράφονται στο άρθρο 25, η Ταχυδρομική Υπηρεσία της Σαουδικής Αραβίας θα εξουσιοδοτείται να μην δέχεται δέματα που περιέχουν νομίσματα, χαρτονομίσματα, αξιόγραφα οποιουδήποτε είδους πληρωτέα στον κομιστή, ταξιδιωτικές επιταγές, λευκόχρυσο, χρυσό ή ασήμι είτε επεξεργασμένα είτε όχι, πολύτιμους λίθους ή άλλα αντικείμενα αξίας. Ούτε θα δέχεται δέματα περιέχοντα φάρμακα οποιουδήποτε είδους εκτός εάν αυτά συνοδεύονται από ιατρική συνταγή εκδιδόμενη από αρμόδια επίσημη αρχή, προϊόντα σχεδιασμένα για κατάσβεση πυρκαγιών, χημικά υγρά ή αντικείμενα τα οποία είναι αντίθετα με τις αρχές της Ισλαμικής θρησκείας.

6. Επιπρόσθετα στα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 25 η Ταχυδρομική Υπηρεσία του Ομάν δεν θα δέχεται αντικείμενα που περιέχουν:

6.1 φάρμακα οποιασδήποτε κατηγορίας εκτός εάν αυτά συνοδεύονται από ιατρική συνταγή εκδιδόμενη από αρμόδια επίσημη αρχή.

6.2 προϊόντα πυρόσβεσης ή χημικά υγρά.

6.3 αντικείμενα αντίθετα στις αρχές της Ισλαμικής θρησκείας.

7. Επιπρόσθετα με τα αντικείμενα που καταγράφονται στο άρθρο 25 η Ταχυδρομική Υπηρεσία του Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία) θα εξουσιοδοτείται να μην δέχεται δέματα που περιέχουν αντικείμενα αντίθετα με τις αρχές της Ισλαμικής θρησκείας.

8. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία των Φιλιππίνων θα εξουσιοδοτείται να μην δέχεται κανενός είδους δέματα νομίσματα, χαρτονομίσματα, αξιόγραφα οποιουδήποτε είδους πληρωτέα στον κομιστή, ταξιδιωτικές επιταγές, λευκόχρυσο, χρυσό ή ασήμι είτε επεξεργασμένα είτε όχι, πολύτιμους λίθους ή άλλα αντικείμενα αξίας ή περιέχοντα υγρά ή εύκολα ρευστοποιούμενα στοιχεία ή αντικείμενα φτιαγμένα από γυαλί ή παρεμφερή υλικά ή εύθραυστα.

9. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία της Αυστραλίας δεν δέχεται ταχυδρομικά αντικείμενα οποιουδήποτε είδους που περιέχουν ράβδους χρυσού ή τραπεζογραμμάτια.

10. Η Ταχυδρομική γπηρεσία της Κίνας (Λαϊκή Δημοκρατία) δεν θα δέχεται απλά δέματα που περιέχουν νομίσματα, χαρτονομίσματα, αξιόγραφα οποιουδήποτε είδους πληρωτέα στον κομιστή, ταξιδιωτικές επιταγές, λευκόχρυσο, χρυσό ή ασήμι είτε επεξεργασμένα είτε όχι, πολύτιμους λίθους ή άλλα αντικείμενα αξίας. Επιπρόσθετα με εξαίρεση την ειδική υπηρεσιακή περιοχή του Χονγκ-Κονγκ ασφαλισμένα δέματα περιέχοντα νομίσματα, χαρτονομίσματα, αξιόγραφα οποιουδήποτε είδους πληρωτέα στον κομιστή, ταξιδιωτικές επιταγές δεν θά γίνονται αποδεκτά.

11. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία της Μογγολίας διατηρεί το δικαίωμα να μην δέχεται σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία, δέματα περιέχοντα νομίσματα, χαρτονομίσματα, αξιόγραφα οποιουδήποτε είδους πληρωτέα στον κομιστή και ταξιδιωτικές επιταγές.

12. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία της Λετονίας δεν δέχεται απλά και ασφαλισμένα δέματα περιέχοντα νομίσματα, χαρτονομίσματα, αξίες (επιταγές) οποιουδήποτε είδους πληρωτέα στον κομιστή ή ξένο συνάλλαγμα, και δεν θα δέχεται ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τέτοιων αντικειμένων.

Αρθρο Πρωτοκόλλου ΧΙV

Αντικείμενα που υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς.

1. Σχετικά με το άρθρο 25 οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Μπανγκλαντές και του Ελ Σαλβαδόρ δεν δέχονται ασφαλισμένα αντικείμενα που περιέχουν πράγματα που υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς.

2. Σχετικά με το άρθρο 25 οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Αφγανιστάν, Αλβανίας, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσίας, Καμπότζης, Χιλής, Κολομβίας, Κούβας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, ΕλΣαλβαδόρ, Εσθονίας, Ιταλίας, Λιθουανίας, Νεπάλ, Περού, Σαν Μαρίνο, Τουρκμενιστάν, Ουκρανίας, Ουζμπεκιστάν, και Βενεζουέλας, δεν δέχονται απλές και συστημένες επιστολές που περιέχουν αντικείμενα που υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς.

3. Σχετικά με το άρθρο 25 οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, Ακτής του Ελεφαντοστού, Τζιμπουτί, Μάλι, Μαυριτανίας και Βιετνάμ, δεν δέχονται απλές επιστολές που περιέχουν αντικείμενα που υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς.

4. Παρά τις προβλέψεις που ορίζονται πιο πάνω στα 1 και 3 η αποστολή ορών, εμβολίων και αιτούμενου επειγόντως φαρμακευτικού υλικού το οποίο είναι δύσκολο να εξευρεθεί θα επιτρέπεται σε όλες τις περιπτώσεις.

Αρθρο Πρωτοκόλλου XV

Απόσυρση από το Ταχυδρομείο. Αλλαγή ή διόρθωση της

διεύθυνσης

1. Το άρθρο 29 δεν θα εφαρμόζεται στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Μπαρμπάντος, Μπελίζ, Μποτσουάνα, Μπρουνέϊϊ, Νταρουσάλαμ, Καναδά, Χονγκ-Κονγκ, Κίνα. Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Δομινίκα, Φίτζι, Γκάμπια, Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, Εξαρτώμενες υπερπόντιες κτήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, Γρενάδα, Γουιάνα, Ιράκ, Ιρλανδία, Τζαμάικα, Κένυα, Κιριμπάτι, Κουβέιτ, Λεσόθο, Μαλάουι, Μαλαισία, Μυανμάρ, Ναούρου, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Παπούα Νέα Γουϊνέα, Aγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουκία, Aγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σαμόα, Σεϋχέλλες, Σιέρα Λεόνε, Σιγκαπούρη, Νήσοι του Σολομώντος, Ζουαζηλάνδη, Τανζανία (Ηνωμένη Δημοκρατία), Τρίνινταντ και Ταμπάκο, Τουβαλού, Ουγκάντα, Βανουάτου, και Ζάμπιας των οποίων η εσωτερική νομοθεσία δεν επιτρέπει απόσυρση από το ταχυδρομείο ή αλλαγή της διεύθυνσης των επιστολικών αντικειμένων μετά από αίτηση του αποστολέα.

2. Το άρθρο 29 θα εφαρμοστεί στην Αυστραλία μόνο στο μέρος που το άρθρο αυτό συμβαδίζει με την εσωτερική της νομοθεσία.

3. Παρά το άρθρο 29.4 το Ελ Σαλβαδόρ, Παναμάς, Φιλιππίνες και Βενεζουέλα θα εξουσιοδοτούνται να μην επιστρέφουν ταχυδρομικά δέματα, μετά την αίτηση του παραλήπτη για τον εκτελωνισμό τους από το Τελωνείο, από την στιγμή που αυτό είναι ασυμβίβαστο με την Τελωνειακή νομοθεσία των χωρών αυτών.

Aρθρο Πρωτοκόλλου XVI

Αναζητήσεις

1. Παρά το άρθρο 30.4 οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Πράσινου Ακρωτηρίου, Τσαντ, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, Αιγύπτου, Γκαμπόν, Υπερπόντιων εξαρτημένων κτήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Ελλάδος, Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία) Μογγολία, Μυανμάρ, Φιλιππίνων, Σαουδικής Αραβίας, Σουδάν, Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας Ουκρανίας και Ζάμπιας, διατηρούν το δικαίωμα να εισπράττουν από τους πελάτες τέλη για τις αναζητήσεις που γίνονται για τα επιστολικά αντικείμενα.

2. Παρά το άρθρο 30.4 οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Αργεντινής της Αυστρίας της Τσεχίας και της Σλοβακίας διατηρούν το δικαίωμα να εισπράττουν ένα ειδικό τέλος όταν μετά την συμπλήρωση της έρευνας που γίνεται μετά από αναζήτηση, αποδεικνύεται ότι η τελευταία ήταν αδικαιολόγητη.

3. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Αφγανιστάν, Πράσινου Ακρωτηρίου, Κονγκό (Δημοκρατία), Αιγύπτου, Γκαμπόν, Ιράν, (Ισλαμική Δημοκρατία) Μογγολία, Μυανμάρ, Σαουδικής Αραβίας, Σουδάν, Σουρινάμ, Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας, Ουκρανίας και Ζάμπιας διατηρούν το δικαίωμα να εισπράττουν ένα τέλος αναζήτησης από τους πελάτες για τα ταχυδρομικά δέματα.

Αρθρο Πρωτοκόλλου XVII

Τέλος παρουσίασης στο Τελωνείο.

1. Ταχυδρομική Υπηρεσία της Γκαμπόν διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει ένα τέλος παρουσίασης στο Τελωνείο από τους πελάτες.

2. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Κονγκό (Δημοκρατία) και της Ζάμπια διατηρούν το δικαίωμα να εισπράττουν ένα τέλος παρουσίασης στο Τελωνείο από τους πελάτες για τα δέματα.

Αρθρο Πρωτοκόλλου XVIII

Ευθύνη των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

I. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Μπανγκλαντές. Μπενίν. Μπουρκίνα Φάσο, Κονγκό (Δημ.) Ακτής Ελεφαντοστού, Τζιμπουτί, Ινδίας. Λιβάνου, Μαδαγασκάρης, Μάλι, Μαυριτανίας, Νεπάλ, Νίγηρα, Σενεγάλης, Τόγκο και Τουρκίας εξουσιοδοτούνται να μην εφαρμόζουν το άρθρο 34.1.1.1 σχετικό με την ευθύνη σε περιπτώσεις κλοπής ή καταστροφής συστημένων αντικειμένων.

2. Παρά τα άρθρα 34.1.1.1 και 35.1 οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Χιλής, Κίνας, (Λαϊκής Δημοκρατίας) Κολομβίας και Αιγύπτου θα είναι υπεύθυνες μόνο για την απώλεια, ολική κλοπή ή ολική καταστροφή των περιεχομένων των συστημένων αντικειμένων.

3. Παρά το άρθρο 34. Oι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας δεν θα αποδέχονται ευθύνη σε περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής αντικειμένων που” περιέχουν αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 25.5

4. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Αιγύπτου και του Νεπάλ θα εξουσιοδοτούνται να μην εφαρμόζουν το άρθρο 34.1.1.1 που αφορά την ευθύνη σε περιπτώσεις κλοπής ή απώλειας απλών δεμάτων.

Aρθρο Πρωτοκόλλου ΧΙΧ

Αποζημιώσεις.

1. Παρά το άρθρο 34, οι ακόλουθες Ταχυδρομικές Υπηρεσίες θα έχουν το δικαίωμα να μην πληρώνουν αποζημιώσεις για μη ασφαλισμένα δέματα που χάθηκαν καταστράφηκαν ή κλάπηκαν στις υπηρεσίες τους: Αγκόλα, Αντίγκουα και Μπαρμπούδα, Αυστραλία, Μπαχάμες, Μπανγκλαντές, Μπαρμπάντος, Μπελίζ, Βολιβία, Μποτσουάνα, ΜπρούνεϊΝταρουσάλαμ, Καναδά, Δομινίκα. Δομινικανή Δημοκρατία, Ελ Σαλβαδόρ, Φίτζι, Γκάμπια, εκείνων των υπερπόντιων εδαφών του Ηνωμένου Βασιλείου της Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας των οποίων οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Γουιάνα, Κιριμπάτι, Λεσόθο, Μαλάουι, Μάλτα, Μαουρίτιους, Ναούρου, Νιγηρίας, Παπούα Νέα Γουινέα, Φιλιππίνες Aγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουκία, Αγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σεϋχέλλες, Σιέρα Λεόνε, Νήσοι του Σολόμωντος, Ζουαζηλάνδη, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ζάμπια και Ζιμπάμπουε.

2. Παρά το άρθρο 34 οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Αργεντινής, Αυστρίας, Βραζιλίας, Χιλής, Ελλάδος, Κένυας, Λετονίας, Μεξικό, Ομάν, Κατάρ, Ρουμανίας, Σαουδικής Αραβίας, Ουκρανίας, Ουζμπεκιστάν, και ΒιετΝαμ θα έχουν το δικαίωμα να μην πληρώνουν αποζημιώσεις για μη ασφαλισμένα δέματα χαμένα κλεμμένα ή κατεστραμμένα στην υπηρεσία τους στις χώρες οι οποίες δεν πληρώνουν τέτοιες αποζημιώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

3. Παρά το άρθρο 34.8 οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εξουσιοδοτούνται να διατηρούν το δικαίωμα του αποστολέα για αποζημίωση για ασφαλισμένα δέματα μετά την επίδοση στον παραλήπτη, εκτός εάν ο αποστολέας έχει μεταβιβάσει το δικαίωμά του στην διάθεση του παραλήπτη.

4. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όταν ενεργούν σαν ενδιάμεση Ταχυδρομική Υπηρεσία εξουσιοδοτούνται να μην αποζημιώνουν άλλες Υπηρεσίες σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής διαβατικών ασφαλισμένων δεμάτων διαβιβαζόμενων απερικάλυπτα ή εντός κλειστών αποστολών.

5. Παρά το άρθρο 34 η Ταχυδρομική Υπηρεσία του ΒιετΝαμ έχει το δικαίωμα να μην πληρώνει αποζημίωση για απώλεια ή καταστροφή συστημένων αντικειμένων ή δεμάτων που περιέχουν συνάλλαγμα, αξίες πληρωτέες στον κομιστή, ταξιδιωτικές επιταγές, χρυσό, ασήμι ή πολύτιμους λίθους.

6. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 34 ο Καναδάς έχει το δικαίωμα να μην πληρώνει αποζημίωση ούτε σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή ολοκληρωτικής καταστροφής απλών δεμάτων και να μην επιστρέφει τα πληρωμένα τέλη.

Αρθρο Πρωτοκόλλου XX

Εξαιρέσεις από την αρχή της ευθύνης

1. Παρά το άρθρο 34 η Βολιβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αίγυπτος, Ιράκ, Φιλιππίνες Σαουδική Αραβία, Σουδάν Τουρκία και Υεμένη θα εξουσιοδοτούνται να μην πληρώνουν αποζημίωση για την καταστροφή δεμάτων προερχομένων από οποιαδήποτε χώρα και απευθυνόμενα προς αυτές, που περιέχουν υγρά ή ουσίες εύκολα ρευστοποιούμενες, αντικείμενα από γυαλί ή παρεμφερή αντικείμενα το ίδιο εύθραυστα ή που από την φύση τους υπόκεινται σε φθορά ή αλλοίωση.

2. Παρά το άρθρο 34 η Σαουδική Αραβία και το Σουδάν θα έχουν το δικαίωμα να μην πληρώνουν αποζημιώσεις για δέματα που περιέχουν τα απαγορευμένα αντικείμενα του άρθρου 25.5

Αρθρο Πρωτοκόλλου ΧΧΙ

Μη ευθύνη της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

1. Από την Ταχυδρομική Υπηρεσία της Βολιβίας δεν θα απαιτείται να τηρεί το άρθρο 35.1 σε ότι αφορά την διατήρηση της ευθύνης της σε περίπτωση ολικής κλοπής ή καταστροφηςσυστημενωναντικειμενων.

2. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία του Νεπάλ θα εξουσιοδοτείται να μην εφαρμόζει το άρθρο 35.1,4 σε ότι αφορά τα δέματα.

Αρθρο Πρωτοκόλλου ΧΧΙΙ

Πληρωμή της αποζημίωσης

1. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Μπανγκλαντές, Βολιβίας, Γουϊνέας, Νεπάλ, και της Νιγηρίας δεν θα υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το άρθρο 37.3 σε ότι αυτό αφορά τον τελικό διακανονισμό του ζητήματος μέσα σε περίοδο δύο μηνών ή την πληροφόρηση της Υπηρεσίας καταγωγής ή προορισμού κατά περίπτωση, όταν ένα επιστολικό αντικείμενο έχει δεσμευθεί, παρακρατηθεί ή καταστραφεί από της αρμόδιες αρχές λόγω των περιεχομένων του, ή έχει κατασχεθεί ένεκα της εσωτερικής νομοθεσίας.

2. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Κονγκό (Δημοκρατία), Τζιμπουτί, Γουινέας, Λιβάνου, Μαδαγασκάρης και Σαουδικής Αραβίας δεν θα υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το άρθρο 37.3 σε ότι αφορά τον τελικό διακανονισμό μιας απαίτnσης που αφορά ένα επιστολικό αντικείμενο μέσα στην περίοδο των δύο μηνών. Δεν συμφωνούν ο δικαιούχος απαιτητής να αποζημιωθεί, εκ μέρους τους, από μια άλλη Υπηρεσία μετά την εκπνοή της προαναφερόμενης προθεσμίας.

3. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Αγκόλα, Γουινέας, Λιβάνου και Σαουδικής Αραβίας δεν θα υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το άρθρο 37.3 σε ότι αφορά τον τελικό διακανονισμό μιας απαίτησης που αφορά ένα ταχυδρομικό δέμα μέσα στην περίοδο των δύο μηνών. Δεν συμφωνούν ο δικαιούχος απαιτητής να αποζημιωθεί, εκ μέρους τους, από μια άλλη Υπηρεσία μετά την εκπνοή της προαναφερόμενης προθεσμίας.

4. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Νιγηρίας, και της Ταϊλάνδης δεν θα υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το άρθρο 37.3 στο μέρος που αυτό αφορά τον τελικό διακανονισμό ενός θέματος που στέλνεται σε αυτές με Fax μέσα στην περίοδο των τριάντα ημερών. Δεν συμφωνούν ο δικαιούχος απαιτητής να αποζημιωθεί, εκ μέρους τους, από μια άλλη Υπηρεσία μετά την εκπνοή της προαναφερόμενης προθεσμίας.

5. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 37.3 η Μαλαισία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διατηρούν το δικαίωμα της τελικής απάντησης σε αναζητήσεις μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία της αναζήτησης, ανεξάρτητα από τα μέσα διαβίβασης της αναζήτησης.

Αρθρο Πρωτοκόλλου ΧΧΙΙΙ

Ταχυδρόμηση στο Εξωτερικό επιστολικών αντικειμένων.

1. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής διατηρούν το δικαίωμα να επιβάλλουν ένα επιπλέον τέλος ανάλογο με το κόστος των απαιτούμενων εργασιών, σε οποιαδήποτε Υπηρεσία η οποία σύμφωνα με τις δΙ9τάξεις του άρθρου 43.4 στέλνει σε αυτές αντικείμενα για διάθεση, τα οποία δεν ήταν κανονικά σταλμένα σαν ταχυδρομικά αντικείμενα από τις υπηρεσίες τους.

2. Παρά το άρθρο 43.4 η Ταχυδρομική Υπηρεσία του Καναδά διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει από την Υπηρεσία καταγωγής ένα ποσό τέτοιο και όχι μικρότερο, το οποίο θα διασφαλίζεί την ανάκτηση, όχι λιγότερο από το κόστος που απαιτείται για την διαχείριση από αυτή, τέτοιων αντικειμένων.

3. Το άρθρο 43.4 επιτρέπει στην Ταχυδρομική Υπηρεσία προορισμού να απαιτήσει από την Υπηρεσία κατάθεσης, κατάλληλη αποζημίωση για την επίδοση επιστολικών αντικείμένων που κατατέθηκαν στο εξωτερικό σε μεγάλες ποσότητες. Το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει κάθε τέτοια πληρωμή με το αντίστοιχο τέλος εσωτερικού για αντίστοιχα αντικείμενα, της χώρας προορισμού.

4. Το άρθρο 43.4 επιτρέπει στην Ταχυδρομική Υπηρεσία προορισμού να απαιτήσει από την Υπηρεσία κατάθεσης, κατάλληλη αποζημίωση για την επίδοση επιστολικών αντικειμένων που κατατέθηκαν στο εξωτερικό σε μεγάλες ποσότητες. Οι ακόλουθες χώρες διατηρούν το δικαίωμα να περιορίζουν κάθε τέτοια πληρωμή στα όρια που επιτρέπονται από τους Κανονισμούς για το ομαδικό ταχυδρομείο: Αυστραλία, Μπαχάμες, Μπαρμπάντος, ΜπρούνεϊΝταρουσάλαμ, Κίνα (Λαϊκή Δημοκρατία) Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, Υπερπόντια εξαρτώμενα εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Γρενάδα, Γουιάνα, Ινδία, Μαλαισία, Νεπάλ, Ολλανδία, Ολλανδικές Αντϊλλες και Αρούμπα, Νέα Ζηλανδία, Αγία Λουκία, Αγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Σουρινάμ, Ταϊλάνδη και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

5. Παρά τις επιφυλάξεις πιο πάνω στο 4 οι ακόλουθες χώρες διατηρούν το δικαίωμα να εφαρμόζουν πλήρως τις διατάξεις του άρθρου 43 της Σύμβασης στο ταχυδρομείο που λαμβάνεται από χώρες μέλη της Ενωσης: Αργεντινή Μπενίν, Βραζιλία, Μπουρκίνα Φάσο, Καμερούν, Ακτή Ελεφαντοστού, Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Γουινέα, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Ιορδανία, Λίβανος, Μάλι, Μαυριτανία, Μονακό, Μαρόκο, Πορτογαλία, Σαουδική Αραβία, Σενεγάλη, Συριακή Αραβική Δημοκρατία και Τόγκο.

6. Σε εφαρμογή του άρθρου 430.4 η Ταχυδρομική Υπηρεσία της Γερμανίας διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από την Ταχυδρομική Υπηρεσία της χώρας ταχυδρόμησης, να χορηγεί την αποζημίωση που θα ελάμβανε από την Ταχυδρομική Υπηρεσία της χώρας της οποίας ο αποστολέας είναι κάτοικος.

Aρθρο Πρωτοκόλλου ΧΧΙV

Καταληκτικά τέλη.

1. Παρά τα άρθρα 49.1.3 και 51.1.3 οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες της Αιγύπτου, Κουβέιτ, Λετονίας, Ομάν, Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας, Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και Βιετνάμ δεν απαιτείται να προβαίνουν σε πρόσθετη πληρωμή σε ότι αφορά την επίδοση συστημένων επιστολικών αντικειμένων που αποστέλλονται από τις χώρες τους.

2. Παρά τα άρθρα 49.1.3 και 51.1.3 οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Τζιμπουτί, Γκάνας, lνδίας, Νεπάλ, και Υεμένης δεν απαιτείται να προβαίνουν σε πρόσθετη πληρωμή σε ότι αφορά την επίδοση συστημένων και ασφαλισμένων επιστολικών αντικειμένων που αποστέλλονται από τις χώρες τους.

3. Παρά τις επιφυλάξεις που έχουν γίνει από την οποιαδήποτε χώρα σε ότι αφορά τα άρθρα 49.1.3 και 51.1.3 η Ταχυδρομική Υπηρεσία της Αυστραλίας δεν θα παίρνει υπογραφή για συστημένα αντικείμενα για τα οποία η πρόσθετη πληρωμή που αφορά την επίδοσή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί.

4. Σε ότι αφορά τις χώρες που έχουν κάνει επιφυλάξεις για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 49.1.3 και 51.1.3 σχετικά με την πραγματοποίηση πρόσθετης πληρωμής για συστημένα και ασφαλισμένα αντικείμενα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διατηρούν το δικαίωμα να διαχειρίζονται τέτοια αντικείμενα σαν απλό ταχυδρομείο και να μην πληρώνουν αποζημίωση για κάθε τέτοιο αντικείμενο χαμένο κλεμμένο ή κατεστραμμένο στις υπηρεσίες της.

5. Παρά τις επιφυλάξεις του άρθρου XXIV το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και τα υπερπόντια εξαρτώμενα εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου θα διατηρούν το δικαίωμα της πλήρους εφαρμογής των διατάσεων του Συνεδρίου του Πεκίνου που αφορούν συμπληρωματική αποζημίωση για την επίδοση συ στημένων και ασφαλισμένων επιστολικών αντικειμένων, στις σχέσεις τους με τις άλλες χώρες.

6. Παρά τις επιφυλάξεις που έγιναν στο άρθρο XXIV. 1 και 2 οι ακόλουθες χώρες μέλη θα διατηρούν τό δικαίωμα της πλήρους εφαρμογής των διατάξεων που εγκρίθηκαν από το Συνέδριο του Πεκίνου που αφορούν την συμπληρωματική αποζημίωση για την επίδοση συστημένων επιστολικών αντικειμένων στις αμοιβαίες σχέσεις τους με τις χώρες που έχουν υπογράψει τις επιφυλάξεις αυτές: Αυστρία, Μπαχάμες, Μπαρμπάντος, Μπελίζ, Μπενίν, Βολιβία, Βραζιλία, Βουλγαρία (Δημοκρατία), Μπουρκίνα Φάσο, Καμερούν Καναδάς, Πράσινο Ακρωτήριο, Χιλή, Κόστα Ρίκα, Ακτή Ελεφαντοστού (Δημοκρατία), Κούβα, Τσέχικη Δημοκρατία, Δομινίκα, δομινικανή Δημοκρατία, Αίγυπτος, Ελ Σαλβαδόρ, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γκαμπόν, Ελλάδα, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Γουιάνα, Αϊτή, Ονδούρα (Δημοκρατία), Ισλανδία, Ιταλία, Τζαμάικα, Ιαπωνία, Λιχτενστάϊν, Μαλαισία, Μάλι, Μαυριτανία, Μεξικό, Μολδαβία, Μαρόκο, Ολλανδία, Νικαράγουα, Περού, Πολωνία (Δημοκρατία), Αγιος Χριστόφορος (StKits) και Νέβις, Αγία Λουκία, Aγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σενεγάλη, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Σουδάν, Σουρινάμ, Σουηδία, Ελβετία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τυνησία, Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Iρλανδίας και τα υπερπόντια εξαρτώμενα εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου, Ουρουγουάη και Βενεζουέλα.

7. Στο ψήφισμα C 46/1999 το Συνέδριο αναθέτει στο Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης να επεξεργαστεί, πριν το έτος 2002, την μεθοδολογία για την μετατροπή των τιμολογίων εσωτερικού και/ή τα κόστη των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στις τιμές των καταληκτικών τελών και να ορίσει τα τελικά ποσοστά των τιμολογίων εσωτερικού για τα έτη 2004 και 2005. Εάν η οδηγία αυτή δεν εφαρμοστεί στην ορισμένη περίοδο, η Γερμανία διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει από μόνη της τα ποσοστά σύμφωνα με το άρθρο 48.3 για τα έτη 2004 και 2005 σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο αυτό.

8. Στο ψήφισμα C 46/1999 το Συνέδριο αναθέτει στο Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης να επεξεργαστεί, πριν το έτος 2002, την μεθοδολογία για την μετατροπή των τιμολογίων εσωτερικού και/ή τα κόστη των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στις τιμές των καταληκτικών τελών και να ορίσει τα τελικά ποσοστά των τιμολογίων εσωτερικού για τα έτη 2004 και 2005. Παρά τα αναφερόμενα στο άρθρο XXIV.7 για την διατήρηση του δικαιώματος του μονομερούς ορισμού των ποσοστών σύμφωνα με το άρθρο 48,3 για τα έτη 2004 και 2005, εάν το Σ.Τ.Ε. δεν έχει εφαρμόσει την οδηγία του ψηφίσματος C 46 /1999 στην ορισμένη περίοδο, η Ολλανδία το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διατηρούν το δικαίωμα να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τιμολογήσεις καταληκτικών τελών βασιζόμενες πάνω στην μεθοδολογία και τα ποσοστά της μετατροπής των τιμολογίων εσωτερικού που θα ισχύουν για τα έτη 2001 έως 2003, εκτός εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία να εφαρμοστούν διαφορετικά καταληκτικά τέλη σε μία αμοιβαία συμφωνητέα βάση ή εκτός εάν το Σ.Τ.Ε. έχει διαφορετικά ορίσει τα νέα ποσοστά για τα τιμολόγια εσωτερικού που θα εφαρμοστούν για τα έτη 2004 και 2005.

9. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία της Γερμανίας διατηρεί το δικαίωμα να διαχειρίζεται από μόνη της τους οικονομικούς πόρους που προβλέπονται για τη χρηματοδότηση για την βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας στις αναπτυσσόμενες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 50.1.1.1 μέχρι οι αρχές και τα κριτήρια που ορίζονται από το Σ.Τ.Ε. και αφορούν την διαχείριση, την οικονομική και διαδικαστική δομή του κεφαλαίου αυτού, να έχουν εφαρμοστεί.

10. Οι Ηνωμένες Πορείες της Αμερικής υποστηρίζουν το σύστημα καταληκτικών τελών που θεσπίζεται στα άρθρα 47 και 51. Παρόλα αυτά ως προς τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διατηρούν το δικαίωμα να εφαρμόζουν τις συμφωνίες αυτές για τα καταληκτικά τέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις που θα υιοθετηθούν, στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανόμενης της Γενικής Συμφωνίας Εμπορίου και Υπηρεσιών.

11. Παρά τις επιφυλάξεις που έχουν γίνει στο άρθρο XXIV οι ακόλουθες χώρες μέλη θα διατηρούν το δικαίωμα της πλήρους εφαρμογής των διατάξεων που εγκρίθηκαν από το Συνέδριο του Πεκίνου τις σχετικές με τα καταληκτικά τέλη στις αμοιβαίες σχέσεις τους με τις χώρες που έχουν υπογράψει τις επιφυλάξεις αυτές: Αυστρία, Μπαχάμες, Μπελίζ, Μπενίν, Βολιβία, Βραζιλία, Βουλγαρία (Δημοκρατία), Μπουρκίνα Φάσο, Καμερούν Καναδάς, Χιλή, Κονγκό(Δημοκρατία), Κόστα Ρίκα, Ακτή Ελεφαντοστού (Δημοκρατία), Κούβα, Τσέχικη Δημοκρατία, Δομινίκα, Δομινικανή Δημοκρατία, Ισημερινός, Αίγυπτος, Ελ Σαλβαδόρ, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γκαμπόν, Ελλάδα, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Γουιάνα, Αϊτή, Ονδούρα (Δημοκρατία), Ιταλία, Τζαμάικα, Κένυα Λιxτενστάϊν, Μάλι, Μαυριτανία, Μεξικό, Μολδαβία. Μαρόκο, Ολλανδία, Νικαράγουα, Περού, Πολωνία (Δημοκρατία), Αγιος Χριστόφορος (StKits) και Νέβις, Αγία Λουκία, Αγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σενεγάλη, Σλοβακία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Σουδάν, Σουρινάμ, Σουηδία, Ελβετία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τυνησία, Ουρουγουάη και Βενεζουέλα.

Αρθρο Πρωτοκόλλου XXV

Εσωτερικά τέλη αεροπορικής διαβίβασης

1. Παρά το άρθρο 53.3 οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες των Μπαχάμες, Πράσινου Ακρωτηρίου, Κονγκό (Δημοκρατία), Κούβας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας, Δομινικανής Δημοκρατίας, Ισημερινρύ, Ελ Σαλβαδόρ, Γκαμπόν, Ελλάδος, Γουατεμάλας, Γουιάνας, Ονδούρας (δημοκρατία) Μογγολίας, Νεπάλ, Παπούα Νέας Γουινέας, Περού, Φιλιππίνων, Σαουδικής Αραβίας, Νήσων του Σολομώντα, και Βανουάτου διατηρούν το δικαίωμα να εισπράττουν τέλη, για τηγ αεροπορική διαβίβαση του διεθνούς ταχυδρομείου στο εσωτερικό της χώρας τους.

2. Παρά το άρθρο 53.3 η Ταχυδρομική Υπηρεσία της Μυανμάρ διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει τέλη για την διαβίβαση του διεθνούς ταχυδρομείου στο εσωτερικό της χώρας της είτε αυτό διαβιβάζεται αεροπορικά είτε όχι.

3. Παρά το άρθρο 53.3 η Ταχυδρομική Υπηρεσία του Μπανγκλαντές διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει τέλη για την διαβίβαση του διεθνούς ταχυδρομείου στο εσωτερικό της χώρας της είτε αυτό διαβιβάζεται αεροπορικά είτε όχι, άσχετα από την διανυόμενη απόσταση.

4. Παρά τα άρθρα 53.4 και 53.5 οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Καναδά, Ιράν, (Ισλαμική Δημοκρατία), Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα έχουν το δικαίωμα να εισπράττουν από τις εμπλεκόμενες Ταχυδρομικές υπηρεσίες, υπό την μορφή των ενιαίων τελών, το κόστος της εσωτερικής αεροπορικής διαβίβασης το οποίο προκύπτει από κάθε λαμβανόμενο ταχυδρομείο από οποιαδήποτε Υπηρεσία για την οποία εφαρμόζονται αποζημιώσεις καταληκτικών τελών βασισμένες ειδικά στο κόστος των εσωτερικών τιμολογήσεων.

5. Στην βάση της αμοιβαιότητας η Ταχυδρομική Υπηρεσία του Ομάν θα έχει το δικαίωμα να εισπράττει, από τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους 1 και 3, το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την αεροπορική διαβίβαση μέσα στην χώρα του για επιστολικά ταχυδρομεία λαμβανόμενα από τις Υπηρεσίες αυτές, είτε τα ταχυδρομεία αυτά διαβιβάζονται αεροπορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Αρθρο Πρωτοκόλλου ΧΧVΙ

Χερσαία αναλογούντα μερίδια άφιξης κατ` εξαίρεση.

1. Παρά το άρθρο 56, η Ταxυδρομική Υπηρεσία του Αφγανιστάν διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει ένα πρόσθετο κατ` εξαίρεση αναλογούν μερίδιο άφιξης από 7,50 DTS ανά δέμα.

Αρθρο Πρωτοκόλλου ΧΧVΙΙ

Ειδικά τιμολόγια.

1. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες του Βελγίου Νορβηγίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μπορούν να εισπράττουν αναλογούντα μερίδια για τα αεροπορικά δέματα από τα επιφανείας.

2. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία του Λιβάνου θα εξουσιοδοτείται να εισπράττει για τα δέματα μέχρι του ενός κιλού το εφαρμοζόμενο τέλος για τα δέματα από 1 έως 3 κιλά.

3. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία του Παναμά (Δημοκρατία) θα εξουσιοδοτείται να εισπράττει 0.20 DTS ανά κιλό για κάθε αερομεταφερόμενο διαβατικό δέμα επιφανείας (SAL).

Για την επιβεβαίωση των πιο πάνω οι πληρεξούσιοι έχουν συντάξει το Πρωτόκολλο αυτό το οποίο θα έχει την ίδια ισχύ όπως και οι διατάξεις οι οποίες είναι καταχωρημένες στο κείμενο της Σύμβασης και το έχουν υπογράψει σε ένα μόνο πρωτότυπο το οποίο κατατέθηκε στον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου. Ενα αντίγραφο από αυτό θα επιδοθεί στο κάθε μέλος, από την Κυβέρνηση της χώρας στην οποία το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε.

Αποφασίσθηκε στο Πεκίνο την 15 Σεπτεμβρίου του 1999.

Γενικός Κανονισμός της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο Ι

Λειτουργία των σωμάτων της Ενωσης

Αρθρο

101 Οργάνωση και σύγκλιση των Συνεδρίων και των Εκτακτων Συνεδρίων

102 Σύνθεση, λειτουργία και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

103 Εγγραφα των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου

104 Σύνθεση, λειτουργία και σύνοδοι του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης

105 Εγγραφα των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης

106 Κανόνες των Διαδικασιών των Συνεδρίων

107 Γλώσσες εργασίας του Διεθνούς Γραφείου

108 Γλώσσες που χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα, συζητήσεις και για την υπηρεσιακή αλληλογραφία

Κεφάλαιο ΙΙ

Διεθνές Γραφείο

109 Εκλογή Γενικού Διευθυντού και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντού του Διεθνούς Γραφείου

110 Καθήκοντα του Γενικού Διευθυντού

111 Καθήκοντα του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντού 112 Γραμματεία των οργάνων της Ενωσης

113 Κατάλογος χωρών μελών

114 Πληροφόρηση. Απόψεις. Αιτήσεις ερμηνείας και τροποποίηση των Πράξεων. Ερευνες. Ρόλος στη διευθέτηση λογαριασμών

115 Τεχνική συνεργασία

116 Εντυπα που χορηγούνται από το Διεθνές Γραφείο

117 Πράξεις των Περιορισμένων Ενώσεων και Ειδικές Συμφωνίες

118 Περιοδικό της Ενωσης

119 Ετήσια έκθεση των εργασιών της Ενωσης

Κεφάλαιο ΙΙΙ

Διαδικασία για την υποβολή και μελέτη των προτάσεων

120 Διαδικασία για την υποβολή των προτάσεων στο Συνέδριο

121 Διαδικασία για υποβολή προτάσεων μεταξύ Συνεδρίων

122 Μελέτη προτάσεων μεταξύ Συνεδρίων 123 Κοινοποίηση των αποφάσεων οι οποίες υιοθετούνται μεταξύ των Συνεδρίων

124 Εναρξη ισχύος των Κανονισμών και των άλλων αποφάσεων που υιοθετούνται μεταξύ των Συνεδρίων

Κεφάλαιο IV

Οικονομικά

125 Καθορισμός και διακανονισμός των εξόδων της Ενωσης

126 Αυτόματες κυρώσεις

127 Κατηγορίες συνεισφορών

128 Πληρωμή των ειδών που προμηθεύει το Διεθνές Γραφείο

Κεφάλαιο V

Διαιτησία

129 Διαδικασία διαιτησίας

Κεφάλαιο VΙ

Τελικές διατάξεις

130 Oροι έγκρισης των προτάσεων οι οποίες αφορούν στους Γενικούς Κανονισμούς

131 Προτάσεις οι οποίες τις Συμφωνίες με τα Ηνωμένα Εθνη

132 Εναρξη εκτέλεσης και διάρκεια των Γενικών Κανονισμών

Γενικός Κανονισμός της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης

Οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων των χωρών μελών της Ενωσης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 22, παράγραφος 2, του Καταστατικού της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης που ολοκληρώθηκε στη Βιέννη στις 10 Ιουλίου 1964, έχουν συντάξει, κοινή συναινέσει, και σε ότι αφορά το άρθρο 25, παράγραφος 4 του Καταστατικού, αυτόν τον Γενικό Κανονισμρ των παρακάτω διατάξεων διασφαλίζοντας την εφαρμογή του Καταστατικού και της λειτουργίας της Ενωσης.

Κεφάλαιο Ι

Λειτουργία των σωμάτων της Ενωσης

Αρθρο 101

Οργάνωση και σύγκλιση των Συνεδρίων και των Εκτακτων Συνεδρίων

1. Οι εκπρόσωποι των χωρών μελών θα συνεδριάζουν σε Συνέδριο το αργότερο εντός πέντε ετών μετά την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν σε εφαρμογή οι Πράξεις του προηγούμενου Συνεδρίου.

2. Κάθε χώρα μέλος πρέπει να ορίζει για την εκπροσώπηση της στο Συνέδριο έναν ή περισσοτέρους πληρεξούσιους που θα χορηγήσει η Κυβέρνηση τους με τις απαραίτητες εξουσίες. Μπορεί, αν χρειάζεται, να κανονίσει να εκπροσωπηθεί από την αντιπροσωπεία κάποιας άλλης χώρας μέλους. Ωστόσο, είναι κατανοητό ότι η αντιπροσωπεία μπορεί να αντιπροσωπεύσει μόνο μία χώρα μέλος εκτός από τη δική της.

3. Σε δημόσιες συζητήσεις, κάθε χώρα δικαιούται μία ψήφο, που υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 126.

4. Κατ` αρχήν, κάθε Συνέδριο θα διορίζει τη χώρα στην οποία θα διεξαχθεί το επόμενο Συνέδριο. Εάν αυτός ο διορισμός αποδειχθεί ανέφικτος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτείται να ορίσει τη χώρα στην οποία θα συνέλθει το Συνέδριο, μετά από διαβουλεύσεις με τη δεύτερη.

5. Κατόπιν διαβουλεύσεων με το Διεθνές Γραφείο, η φιλοξενούσα Κυβέρνηση πρέπει να ορίσει την τελική ημερομηνία και την ακριβή τοποθεσία του Συνεδρίου. Κατ` αρχήν, ένα χρόνο πριν την ημερομηνία διεξαγωγής η φιλοξενούσα Κυβέρνηση θα στείλει πρόσκληση στην Κυβέρνηση κάθε χώρας μέλους της Ενωσης. Αυτή η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί είτε απευθείας ή μέσω του ενδιάμεσου της άλλης Κυβέρνησης ή μέσω του Γενικού Διευθυντού του Διεθνούς Γραφείου.

6. Οταν κάποιο Συνέδριο πρέπει να συγκληθεί χωρίς κάποια φιλοξενούσα Κυβέρνηση, το Διεθνές Γραφείο σε συμφωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν διαβουλεύσεων με την Κυβέρνηση της Ελβετικής Ομοσπονδίας, θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την σύγκληση και οργάνωση του Συνεδρίου στη χώρα όπου βρίσκεται η έδρα της Ενωσης: Σ` αυτή την περίπτωση το Διεθνές Γραφείο θα περαιώσει τις υπηρεσίες της φιλοξενούσας Κυβέρνησης.

7. Το σημείο συνάντησης κάποιου έκτακτου Συνεδρίου πρέπει για ορισθεί, κατόπιν διαβουλεύσεων με το Διεθνές Γραφείο, από τις χώρες μέλη οι οποίες έχουν ξεκινήσει αυτό το Συνέδριο.

8. Οι παράγραφοι 2 έως 6 θα εφαρμοσθούν αναλογικά στα Εκτακτα Συνέδρια.

Αρθρο 102

Σύνθεση, λειτουργία και συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Το Συμβούλιο Διαχείρισης θ` αποτελείται από σαράντα ένα μέλη τα οποία θα ασκούν τις υπηρεσίες τους κατά την διάρκεια της περιόδου η οποία μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών Συνεδρίων.

2. Η προεδρία περιέρχεται δικαιωματικά στην χώρα η οποία φιλοξενεί το Συνέδριο. Εάν αυτή η χώρα παραιτηθεί απ` αυτό το δικαίωμα, καθίσταται αυτοδικαίως νόμιμο μέλος και σαν αποτέλεσμα, η γεωγραφική ομάδα στην οποία ανήκει θα έχει κάποια συμπληρωματική έδρα στη διάθεση της, στην οποία δεν θα ισχύουν οι περιοριστικές διατάξεις της παραγράφου 3. Σ` αυτή την περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέξει για την προεδρία μία από τις χώρες μέλη που ανήκουν σ` αυτή τη γεωγραφική ομάδα της οποίας αποτελεί μέρος η φιλοξενούσα χώρα.

3. Τα άλλα σαράντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται από το Συνέδριο με βάση την δίκαιη γεωγραφική κατανομή. Το ήμισυ τουλάχιστον των μελών πρέπει να ανανεώνεται σε κάθε Συνέδριο. Κανένα μέλος δεν μπορεί να εκλέγεται από τρία διαδοχικά Συνέδρια.

4. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορίζει τον αντιπρόσωπο του, ο οποίος πρέπει να είναι αρμόδιος για ταχυδρομικά θέματα.

5. Οι υπηρεσίες του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχονται δωρεάν. Οι δαπάνες λειτουργίας αυτού του Συμβουλίου βαρύνουν την Ενωση.

6. Το Συμβούλιο Διαχείρισης θα έχει τα παρακάτω καθήκοντα:

6.1 Να εποπτεύει τις δραστηριότητες της Ενωσης μεταξύ των Συνεδρίων, διασφαλίζοντας την συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συνεδρίου, να μελετά τα ζητήματα που αφορούν στην κυβερνητική πολιτική σε ταχυδρομικά θέματα, και να λαμβάνει υπόψη διεθνείς κανονιστικές εξελίξεις όπως αυτές που σχετίζονται με το εμπόριο στις υπηρεσίες και στον ανταγωνισμό.

6.2 Να εξετάζει και να εγκρίνει, εντός του πλαισίου της αρμοδιότητας του, οποιαδήποτε ενέργεια θεωρηθεί απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίσει, να ενισχύσει και εκσυγχρονίσει την ποιότητα της διεθνούς ταχυδρομικής υπηρεσίας.

6.3 Να προωθεί, να συντονίζει και να επιβλέπει όλες τις μορφές ταχυδρομικής τεχνικής βοήθειας εντός του πλαισίου της διεθνούς τεχνικής συνεργασίας.

6.4 Να εξετάζει και να εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τους λογαριασμούς της Ενωσης.

6.5 Να εγκρίνει την υπέρβαση του ανώτατου ορίου δαπανών, εάν το απαιτούν οι περιστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 125, παράγραφοι 3, 4 και 5.

6.6 Να ορίζει τους Οικονομικούς Κανονισμούς της Π.Τ.Ε.

6.7 Να ορίζει τους κανόνες που διέπουν το Αποθεματικό Κεφάλαιο.

6.8 Να ορίζει τους κανόνες που διέπουν το Ειδικό Κεφάλαιο.

6.9 Να ορίζει τους κανόνες που διέπουν τις Δραστηριότητες των Ειδικών Κεφαλαίων.

6.10 Να ορίζει τους κανόνες που διέπουν το Εθελοντικό Κεφάλαιο.

6.11 Να εξασφαλίζει τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του Διεθνούς Γραφείου.

6.12 Να εγκρίνει, εάν ζητηθεί, την επιλογή κατώτερης τάξης εισφορών, σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι προβλέπονται από το άρθρο 127, παράγραφος 6.

6.13 Να εγκρίνει την αλλαγή μιας γεωγραφικής ομάδας εάν αυτό ζητείται, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που εκφράζονται από τις χώρες οι οποίες είναι μέλη των σχετικών γεωγραφικών ομάδων.

6.14 Να συντάξει τον Κανονισμό του Προσωπικού και των συνθηκών εργασίας οι οποίες διέπουν τους εκλεγμένους υπαλλήλους.

6.15 Να δημιουργεί ή να καταργεί τις θέσεις εργασίας λαμβάνοντας υπόψη του περιορισμούς οι οποίοι έχουν σχέση με το ανώτατο καθορισμένο όριο δαπανών.

6.16 Να ορίσει τους Κανονισμούς του Κοινωνικού Κεφαλαίου.

6.17 Να εγκρίνει την ετήσια έκθεση και την Εκθεση Οικονομικής Λειτουργίας επί του έργου της Ενωσης που καταρτίζει το Διεθνές Γραφείο και προβαίνει σε παρατηρήσεις επ` αυτών εάν συντρέχει λόγος.

6.18 Να αποφασίζει για τις επαφές τις οποίες πρέπει να έχει με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

6.19 Μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης, να αποφασίζει για τις επαφές με τους Οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι αυτοδίκαια παρατηρητές, να εξετάζει και να εγκρίνει τις εκθέσεις του Διεθνούς Γραφείου σχετικά με τις σχέσεις της ΠΤΕ με άλλα διεθνή όργανα και να λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την διεξαγωγή των σχέσεων αυτών και των ενεργειών που πρέπει να λαμβάνονται επ` αυτών να ορίζει σε εύθετο χρόνο τους διακυβερνητικούς και μη- κυβερνητικού ς διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι πρέπει να προσκληθούν για να εκπροσωπηθούν σε ένα Συνέδριο και να αναθέτουν στο Γενικό Διευθυντή να απευθύνει τις απαραίτητες προσκλήσεις.

6.20 Να καθιερώνει αρχές, εάν κρίνεται απαραίτητο, τις οποίες πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης στην εξέταση των ζητημάτων τα οποία έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο (τέλη, καταληκτικά τέλη, διαβατικά τέλη, βασικά τέλη αεροπορικής μεταφοράς του ταχυδρομείου και κατάθεση στο εξωτερικό των αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου), να παρακολουθεί στενά την μελέτη αυτών των ζητημάτων και να εξετάζει και να εγκρίνει, προκειμένου να εξασφαλισθεί ομοιομορφία σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αρχές, τις προτάσεις του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης για τα ίδια θέματα.

6.21 Να μελετά, κατόπιν αιτήματος του Συνεδρίου, τα διοικητικά, νομοθετικά ή δικαστικά προβλήματα του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης ή των ταχυδρομικών υπηρεσιών που αφορούν στην Ενωση ή στη διεθνή ταχυδρομική υπηρεσία είναι στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζει για τους προαναφερθέντες τομείς εάν είναι σκόπιμο ή όχι να πραγματοποιούνται μελέτες που ζητούν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των Συνεδρίων.

6.22 Να διατυπώνει προτάσεις οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται για την έγκριση είτε από το Συνέδριο είτε από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 122.

6.23 Να εγκρίνει, μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του τις προτάσεις του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης για υιοθέτηση, εάν είναι αναγκαίο, των κανονισμών ή μίας νέας διαδικασίας μέχρι το Συνέδριο να αποφασίσει επί του θέματος.

6.24 Να εξετάσει την ετήσια έκθεση που προετοιμάζει το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης και οποιεσδήποτε προτάσεις που υποβάλλονται από το Συνέδριο.

6.25 Να υποβάλει θέματα για μελέτη στο Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης για την εξέταση τους σύμφωνα με το άρθρο 104, παράγραφος 9.16.

6.26 Να ορίσει την χώρα όπου το επόμενο Συνέδριο θα διεξαχθεί στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 101, παράγραφος 4.

6.27 Να ορίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα και μετά από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης, τον αριθμό των Επιτροπών που απαιτούνται για την διεξαγωγή του έργου του Συνεδρίου και να καθορίσει τις λειτουργίες τους.

6.28 Να ορίσει, μετά από συνεννόηση με το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης και την έγκριση του Συνεδρίου, τις χώρες μέλη που μπορούν να:

– Ν` αναλάβουν την Αντιπροεδρία του Συνεδρίου και την Προεδρία και την Αντιπροεδρία των Επιτροπών, λαμβάνοντας υπόψη τους όσο είναι δυνατόν την δίκαιη γεωγραφική κατανομή των χωρών μελών και

– Να είναι μέλη των περιορισμένων επιτροπών του Συνεδρίου.

6.29. Να εξετάζει και να εγκρίνει το προσχέδιο του Σχεδίου Στρατηγικής που θα υποβληΘεί στο Συνέδριο, το οποίο έχει εκπονηθεί από το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης με την βοήθεια του Διεθνούς Γραφείου να εξετάζει και να εγκρίνει την ετήσιες αναθεωρήσεις του Σχεδίου που έχουν εγκριθεί από το Συνέδριο βάσει των προτάσεων από το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης και να κάνει από κοινού συσκέψεις με το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης για την βελτίωση και την ετήσια επικαιροποίηση του Σχεδίου.

7. Στην πρώτη του συνάντηση, η οποία πρέπει να συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Συνεδρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να εκλέξει 4 Αντιπροέδρους μεταξύ των μελών του και να καταρτίσει τους Κανόνες των Διαδικασιών του.

8. Κατά την σύγκληση του από τον Πρόεδρο του, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατά κανόνα μία φορά το χρόνο, στην έδρα της Ενωσης.

9. Ο Πρόεδρος, ό Αντιπρόεδρος και οι Πρόεδροι των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Σχεδιασμού Στρατηγικής πρέπει να αποτελούν την Επιτροπή Διεύθυνσης. Αυτή η Επιτροπή πρέπει να προετοιμάσει και να διευθύνει το έργο σε κάθε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρέπει να εγκρίνει, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, την ετήσια έκθεση των εργασιών της Ενωσης που έχει ετοιμάσει το Διεθνές Γραφείο και θα πρέπει να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλο καθήκον που έχει αποφασίσει να του αναθέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που προκύπτει κατά την πορεία της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού.

10. Ο εκπρόσωπος για το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του, εκτός από εκείνες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, δικαιούται της αποζημίωσης του κόστους είτε του άεροπορικού εισιτηρίου πρώτης θέσης μετ` επιστροφής είτε του εισιτηρίου τραίνου πρώτης θέσης είτε από τα έξοδα που προκύπτουν από την μετακίνηση του με οποιοδήποτε άλλο μέσο με την προϋπόθεση ότι αυτό το ποσό δεν υπερβαίνει την τιμή ενός αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης μετ` επιστροφής. Αυτό ισχύει και για κάθε μέλος των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ομάδων Εργασίας ή άλλων οργάνων, όταν οι συνεδριάσεις αυτές πραγματοποιούνται εκτός Συνεδρίου και των συνόδων του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης.

11. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης πρέπει να εκπροσωπεί αυτό το όργανο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην ημερήσια διάταξη κατά την οποία τίθενται ερωτήσεις ενδιαφέροντος για το όργανο που διευθύνει.

12. Προκειμένου να διασφαλισθεί αποτελεσματική συνοχή μεταξύ των εργασιών των δύο οργάνων, το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης μπορεί να ορίσει αντιπροσώπους για να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητα του παρατηρητή.

13. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία της χώρας στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, καλείται να συμμετάσχει στις Συνόδους με την ιδιότητα του παρατηρητή εάν αυτή η χώρα δεν αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

14. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσκαλέσει οποιοδήποτε διεθνές όργανο, οποιονδήποτε εκπρόσωπο ένωσης ή επιχείρησης ή οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο με το οποίο θα ήθελε να συνεργασθεί στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μπορεί επίσης να προσκαλέσει, κάτω υπό τις ίδιες συνθήκες, μία ή περισσότερες ταχυδρομικές υπηρεσίες των χωρών μελών τις οποίες αφορούν τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη του.

15. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνουν ενεργό ρόλο στις εργασίες του, Οι χώρες μέλη που δεν ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν, μετά από αίτηση τους, να συνεργασθούν στις μελέτες που έχουν αναληφθεί, τηρώντας τους όρους τους οποίους έχει θεσπίσει το Συμβούλιο ώστε να διασφαλίσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου του. Επίσης μπορούν να προσκληθούν για να προεδρεύσουν στις Ομάδες Εργασίας όταν η εμπειρία τους και οι γνώσεις τους το επιτρέπουν. Η συμμετοχή των χωρών μελών που δεν ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πραγματοποιείται χωρίς επιπλέον δαπάνες για την Ενωση.

Αρθρο 103

Εγγραφα των δραστηριοτήτων του Διοικητικού

Συμβουλίου

1. Μετά από κάθε σύνοδο, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ενημερώνει τις χώρες μέλη της Ενωσης και τις Περιορισμένες Ενώσεις για τις δραστηριότητες του στέλνοντας τους, μεταξύ των άλλων, μία συνοπτική έκθεση καθώς και τα ψηφίσματα τους και τις αποφάσεις τους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλει στο Συνέδριο μία περιεκτική έκθεση του έργου του και να την στέλνει στις ταχυδρομικές υπηρεσίες τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την έναρξη του Συνεδρίου.

Αρθρο 104

Σύνθεση, λειτουργία και σύνοδοι του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης.

1. Το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης πρέπει να αποτελείται από σαράντα μέλη που πρέπει να ασκούν τις υπηρεσίες τους κατά την διάρκεια της περιόδου μεταξύ των διαδοχικών Συνεδρίων.

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης πρέπει να εκλέγονται από το Συνέδριο βάσει ευρύτερης γεωγραφικής κατανομής. Είκοσι τέσσερις θέσεις πρέπει να δεσμεύονται για τις αναπτυσσόμενες χώρες και 16 θέσεις για τις αναπτυγμένες χώρες. Τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών θα πρέπει να ανανεώνεται σε κάθε Συνέδριο.

3. Ο εκπρόσωπος του κάθε μέλους του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης πρέπει να ορίζεται από την ταχυδρομική υπηρεσία της χώρας του. Αυτός ο εκπρόσωπος πρέπει να είγαι το αρμόδιο στέλεχος της ταχυδρομικής υπηρεσίας.

4. Οι λειτουργικές δαπάνες του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης πρέπει να βαρύνουν την Ενωση. Τα μέλη του δεν πρέπει να λαμβάνουν καμία αμοιβή. Οι δαπάνες ταξιδιού και η αποζημίωση που προκαλούνται από τους εκπροσώπους των ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά την συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ταχυδρομικης Εκμετάλλευσης πρέπει να βαρύνουν τις ταχυδρομικές τους υπηρεσίες. Εν τούτοις, ο εκπρόσωπος για κάθε από τις χώρες που θεωρούνται μη προνομιούχες σύμφωνα με τους καταλόγους που καθιερώθηκαν από τα Ηνωμένα Εθνη, θα δικαιούται, εκτός από τις συναντήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, αποζημίωσης της αξίας ενός αεροπορικού εισιτηρίου μετ` επιστροφής ή ενός εισιτηρίου τραίνου μετ` επιστροφής πρώτης θέσης, ή τα έξοδα που προκύπτουν από κάποιο άλλο μέσο υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει την αξία ενός αεροπορικού εισιτηρίου μετ` επιστροφής οικονομικής θέσης.

5. Κατά την πρώτη του Σύνοδο, η οποία πρέπει να συγκαλείται και να κηρύσσεται η έναρξη του από τον Πρόεδρο του Συνεδρίου, το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης πρέπει να επιλέξει μεταξύ των μελών του έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού.

6. Το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης πρέπει να καταρτίσει τους Κανόνες του Πρωτοκόλλου του.

7. Κατ` αρχήν το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης πρέπει να συνεδριάζει κάθε χρόνο στην έδρα της Ενωσης. Η ημερομηνία και ο τόπος συνεδρίασης πρέπει να ορίζεται από τον Πρόεδρο του κατόπιν συμφωνίας με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου.

8. Ο Πρόεδρος, ο Ανντιπρόεδρος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης και ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού πρέπει να αποτελούν την Επιτροπή Διεύθυνσης. Αυτή η Επιτροπή πρέπει να προετοιμάζει και να διευθύνει τις εργασίας της κάθε συνόδου του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης και να αναλαμβάνει όλα τα καθήκοντα που έχει αποφασίσει το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης να της αναθέσει ή εάν προκύψει ανάγκη στην διάρκεια της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού.

9. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης πρέπει να είναι οι ακόλουθες:

9.1. Να διεξάγει την μελέτη των πλέον σημαντικών λειτουργικών, εμπορικών, τεχνικών, οικονομικών και τεχνικών προβλημάτων συνεργασίας τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες όλων των χωρών μελών, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων με μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο (τέλη, καταληκτικά τέλη, διαβατικά τέλη, τέλη αεροπορικής διαβίβασης, τέλη ταχυδρομικών δεμάτων και κατάθεση στο εξωτερικό των αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου) και να προετοιμάζει πληροφορίες, απόψεις, και προτάσεις για να διενεργούνται ενέργειες επ` αυτών.

9.2. Να αναθεωρεί τους Κανονισμούς της Ενωσης μέσα σε έξι μήνες από την επομένη της λήξης του Συνεδρίου εκτός εάν το Συνέδριο αποφασίσει διαφορετικά σε περίπτωση επειγούσης ανάγκης, το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης μπορεί επίσης να τροποποιήσει τους εν λόγω Κανονισμούς σε άλλες συνεδριάσεις και στις δύο περιπτώσεις, το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης πρέπει να υπόκειται στην οδηγία του Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα θεμελιώδους πολιτικής και αρχών.

9.3. Να συντονίζει πρακτικά μέτρα για την ανάπτυξη και βελτίωση των διεθνών ταχυδρομικών υπηρεσιών.

9.4. Να αναλαμβάνει, μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, οποιαδήποτε ενέργεια που κρίνεται αναγκαία για την διαφύλαξη και αύξηση της ποιότητας υπηρεσίας καθώς επίσης και για τον εκσυγχρονισμό της διεθνούς ταχυδρομικής υπηρεσίας.

9.5. Να διατυπώνει προτάσεις οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση είτε από το Συνέδριο είτε από ταχυδρομικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 122 η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται όταν αυτές οι προτάσεις αφορούν ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.6. Να εξετάζει, κατόπιν αιτήσεως της ταχυδρομικής υπηρεσίας χώρας μέλους, οποιαδήποτε πρόταση την οποία προωθεί αυτή η ταχυδρομική υπηρεσία στο Διεθνές Γραφείο σύμφωνα με το άρθρο 121, να προετοιμάζει παρατηρήσεις πάνω σε αυτή και να καθοδηγεί το Διεθνές Γραφείο ώστε να επισυνάψει αυτές τις παρατηρήσεις στην πρόταση πριν την υποβολή της για έγκριση από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες χώρες μέλη.

9.7. Να προτείνει, εάν είναι αναγκαίο και όπου αρμόζει μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και της γνωμοδότησης του συνόλoυ όλων των ταχυδρομικών υπηρεσιών, την υιοθέτηση των κανονισμών ή μίας νέας διαδικασίας αναμένοντας την απόφαση του Συνεδρίου επί του θέματος.

9.8. Να προετοιμάσει και να κυκλοφορήσει, υπό τη μορφή προτάσεων στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, πρότυπα για τεχνολογικές, λειτουργικές και άλλες διαδικασίες εντός της αρμοδιότητας του όπου μία ενιαία πρακτική κρίνεται αναγκαία κατά τον ίδιο τρόπο προβαίνει, εάν απαιτείται, σε τροποποιήσεις προτύπων που έχει ήδη εφαρμόσει.

9.9. Να εξετάζει μετά από γνωμοδότηση και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού που έχει συνταχθεί από το Διεθνές Γραφείο για μελέτη από το Συνέδριο να αναθεωρεί κάθε χρόνο τον Σχεδιασμό που εγκρίνεται από το Συνέδριο με τη βοήθεια της Ομάδας Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και του Διεθνούς Γραφείου καθώς επίσης και με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.10. Να εγκρίνει αυτά τα σημεία της ετήσιας έκθεσης των εργασιών της Ενωσης που έχει προετοιμασθεί από το Διεθνές Γραφείο που οποίο αφορά στις ευθύνες και καθήκοντα του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης.

9.11. Να αποφασίζει για τις επαφές που πρέπει να καθιερώνονται μεταξύ των ταχυδρομικών υπηρεσιών με σκοπό την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

9.12. Να μελετούν προβλήματα που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και που ενδιαφέρουν τις νέες και αναπτυσσόμενες χώρες.

9.13. Να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, για την εξέταση πειραματισμών και προόδων που πραγματοποιούνται από κάποιες χώρες στον τεχνικό, λειτουργικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό επαγγελματικό τομέα που ενδιαφέρουν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

9.14. Να μελετά την παρούσα κατάσταση και τις ανάγκες των ταχυδρομικών υπηρεσιών στις νέες και αναπτυσσόμενες χώρες και να προετοιμάζει τις κατάλληλες προτάσεις πάνω στους τρόπους και τα μέσα για την βελτίωση των ταχυδρομικών υπηρεσιων αυτών των χωρών.

9.15. Να λαμβάνει, σε συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο, τα απαραίτητα μέτρα στο τομέα της τεχνικής συνεργασίας με όλες τις χώρες μέλη της Ενωσης και ιδιαίτερα με τις νέες και αναπτυσσόμενες χώρες.

9.16. Να εξετάζει οποιαδήποτε άλλα ζητήματα τα οποία του υποβάλλονται από μέλος του Ταχυδρομικού Συμβουλίου Εκμετάλλευσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από οποιασδήποτε ταχυδρομική υπηρεσία που αποτελεί χώρα μέλος.

10. Τα μέλη του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης πρέπει να μετέχουν ενεργά στις εργασίες του. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες των χωρών μελών που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης, μπορούν μετά από αίτηση τους, να συνεργασθούν σε μελέτες που έχουν αναληφθεί, τηρώντας τους όρους που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να διασφαλισθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του έργου του. Τέτοιες ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορούν επίσης να ζητήσουν να προεδρεύσουν σε Ομάδες Εργασίας εφόσον η εμπειρία τους και οι γνώσεις τους το δικαιολογούν.

11. Με βάση το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης που υιοθετείται από το Συνέδριο και συγκεκριμένα το τμήμα που αφορά στις στρατηγικές των Μονίμων Οργάνων της Ενωσης, το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης πρέπει, στην πρώτη του σύνοδο μετά το Συνέδριο, να ετοιμάσει ένα προσχέδιο προγράμματος βασικών εργασιών, το οποίο θα περιέχει έναν αριθμό τακτικών που αποσκοπούν στην εφαρμογή των στρατηγικών. Αυτό το βασικό πρόγραμμα, το οποίο θα περικλείει έναν περιορισμένο αριθμό έργων σε τοπικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, θα αναθεωρείται ετησίως με την ευκαιρία των νέων πραγματικών συνθηκών και των νέων προτεραιοτήτων, καθώς επίσης και των αλλαγών που επήλθαν στο Σχεδιασμό Στρατηγικής.

12. Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική συνοχή μεταξύ των εργασιών των δύο οργάνων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει εκπροσώπους ώστε να προσέρχονται στις συνόδους του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης ως παρατηρητές.

13. Το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης μπορεί να προσκαλεί τους κάτωθι ώστε να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου:

13.1. οποιοδήποτε διεθνές όργανο ή οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο με το οποίο επιθυμεί να συνεργασθεί μαζί του στις εργασίες του.

13.2. ταχυδρομικές υπηρεσίες ή χώρες μέλη που δεν ανήκουν στο Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης

13.3. οποιαδήποτε ένωση ή επιχείρηση που επιθυμεί να συμβουλευθεί για θέματα τα οποία έχουν σχέση με τις δραστηριότητές του.

Αρθρο 105

Εγγραφα των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου Ταχυδρομικής

Εκμετάλλευσης.

1. Μετά από κάθε σύνοδο, το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης θα ενημερώνει τις χώρες μέλη της Ενωσης και τις Περιορισμένες Ενώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του αποστέλλοντας τους, μεταξύ των άλλων, μία συνοπτική έκθεση με τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του.

2. Το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης πρέπει να ετοιμάσει για το Διοικητικό Συμβούλιο μία ετήσια έκθεση των εργασιών του.

3. Το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης πρέπει να ετοιμάσει για το Συνέδριο μία εμπεριστατωμένη έκθεση των εργασιών του και να την αποστείλω στις ταχυδρομικές υπηρεσίες των χωρών μελών τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη του Συνεδρίου.

Αρθρο 106

Κανόνες των Διαδικασιών των Συνεδρίων

1. Για την οργάνωση των εργασιών του και την διεξαγωγή των συζητήσεων του, το Συνέδριο πρέπει να εφαρμόσει του Kανόνες Διαδικασιών των Συνεδρίων.

2. Κάθε Συνέδριο μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους Κανόνες σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τους ίδιους Κανόνες Διαδικασιών.

Αρθρο 107

Γλώσσες εργασίας του Διεθνούς Γραφείου

Οι γλώσσες εργασίας του Διεθνούς Γραφείου πρέπει να είναι η Γαλλική και η Αγγλική.

Αρθρο 108

Γλώσσες που χρησιμοποιούνται για τα έγγραφα, για συζητήσεις και για την υπηρεσιακή αλληλογραφία.

1. Για τα έγγραφα της Ενωσης, πρέπει να χρησιμοποιείται η Γαλλική, η Αγγλική, η Αραβική και η Ισπανική γλώσσα. Χρησιμοποιείται επίσης η Κινέζικη, η Γερμανική, η Πορτογαλική και η Ρωσική γλώσσα υπό τον όρο ότι μόνον τα πλέον βασικά σημαντικά έγγραφα θα παράγονται σε αυτές τις γλώσσες. Αλλες γλώσσες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι οι χώρες μέλη που το έχουν ζητήσει θα βαρύνονται όλων των εξόδων που περιλαμβάνονται.

2. Η χώρα μέλος ή οι χώρες μέλη οι οποίες έχουν ζητήσει μία γλώσσα άλλη από την επίσημη γλώσσα αποτελούν γλωσσική ομάδα.

3. Τα έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται από το Διεθνές Γραφείο στην επίσημη γλώσσα και στις γλώσσες που προσηκόντως αποτελούν γλωσσικές ομάδες, είτε κατευθείαν είτε μέσω των ενδιάμεσων των τοπικών γραφείων των ομάδων αυτών που είναι σε συμφωνία με τις συμφωνημένες διαδικασίες με το Διεθνές Γραφείο. Η δημοσίευση σε διαφορετικές γλώσσες πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο.

4. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται απευθείας από το Διεθνές Γραφείο πρέπει να διανέμονται, στο μέτρο του δυνατού, ταυτόχρονα στις διαφορετικές γλώσσες που έχουν ζητηθεί.

5. Η αλληλογραφία μεταξύ των ταχυδρομικών υπηρεσιών και του Διεθνούς Γραφείου και μεταξύ του Διεθνούς Γραφείου με τρίτους μπορεί να ανταλλάσσεται σε οποιαδήποτε γλώσσα για την οποία το Διεθνές Γραφείο διαθέτει μεταφραστική υπηρεσία.

6. Οι δαπάνες της μετάφρασης σε μια οποιαδήποτε γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου 5, θα καλύπτονται από την γλωσσική ομάδας η οποία ζήτησε την γλώσσα αυτή. Οι χώρες μέλη που χρησιμοποιούν την επίσημη γλώσσα πρέπει να πληρώνουν, σχετικά με την μετάφραση των μη επίσημων εγγράφων, μία εφάπαξ συνεισφορά, το ποσό της οποίας για κάθε μονάδα συνεισφοράς θα είναι ίδια με αυτή που βαρύνει τις χώρες μέλη που χρησιμοποιούν τις άλλες γλώσσες εργασίας του Διεθνούς Γραφείου. Ολες οι άλλες δαπάνες οι σχετικές με την παροχή των εγγράφων θα βαρύνουν την Ενωση. Το ανώτατο όριο των δαπανών που βαρύνουν την Ενωση για την παραγωγή των εγγράφων στην Κινέζικη, Γερμανική, Πορτογαλική και Ρωσική γλώσσα θα ορίζονται με απόφαση του Συνεδρίου.

7. Οι δαπάνες που βαρύνουν την γλωσσική ομάδα πρέπει να κατανέμονται μεταξύ των μελών της ομάδας αυτής αναλόγως της εισφοράς στις δαπάνες της Ενωσης. Αυτές οι δαπάνες μπορούν να κατανέμονται μεταξύ των μελών της γλωσσικής ομάδας σύμφωνα με ένα άλλο σύστημα, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενες χώρες συμφωνούν με αυτό και ενημερώνουν το Διεθνές Γραφείο για την απόφαση τους μέσω του ενδιαμέσου εκπροσώπου αυτής της ομάδας.

8. Το Διεθνές Γραφείο πρέπει να εφαρμόσει οποιαδήποτε αλλαγή για την επιλογή της γλώσσας που έχει ζητηθεί από μία χώρα μέλος μετά από μία περίοδο η οποία δεν πρέπει να ξεπερνάει τα δύο χρόνια.

9. Για τις συζητήσεις στις συνεδριάσεις των οργάνων της Ενωσης η Γαλλική, η Αγγλική, η Ισπανική και η Ρωσική γλώσσα γίνονται αποδεκτές μέσω ενός συστήματος διερμηνείας – με ή χωρίς ηλεκτρονικό εξοπλισμό – η επιλογή του οποίου γίνεται σύμφωνα με την εκτίμηση των διοργανωτών της συνόδου μετά από γνωμοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου και των ενδιαφερόμενων χωρών μελών.

10. Αλλες γλώσσες θα είναι επίσης αποδεκτές για τις συζητήσεις και τις συνεδριάσεις όπως αναφέρονται στην παράγραφο 9.

11. Οι αντιπροσωπείες οι οποίες χρησιμοποιούν άλλες γλώσσες πρέπει να εξασφαλίζουν την ταυτόχρονη διερμηνεία σε μία από τις γλώσσες που αναφέρονται στην παράγραφο 9, είτε από το ενδεικνυόμενο σύστημα στην ίδια παράγραφο, εφόσον μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις τεχνικής φύσεως, είτε από ιδιαίτερο διερμηνέα.

12. Οι δαπάνες υπηρεσιών διερμηνείας κατανέμονται μεταξύ των χωρών μελών οι οποίες χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα ανάλογα με την συνεισφορά τους στις δαπάνες της Ενωσης. Ωστόσο, οι δαπάνες εγκατάστασης και συντήρησης του τεχνικού εξοπλισμού πρέπει να βαρύνουν την Ενωση.

13. Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες μπορούν να συνεννοούνται σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την υπηρεσιακή αλληλογραφία στις μεταξύ τους σχέσεις.

Ελλείψει τέτοιας συνεννόησης η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι η Γαλλική.

Κεφάλαιο ΙΙ

Διεθνές Γραφείο

Αρθρο 109

Εκλογή του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου

1. Ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου πρέπει να εκλέγονται από το Συνέδριο για την περίοδο μεταξύ των δύο συνεχών διαδοχικών Συνεδρίων και η ελάχιστη διάρκεια της θητείας τους στο αξίωμα θα είναι 5 χρόνια. Η θητεία τους στο αξίωμα πρέπει να ανανεώνεται μόνον μία φορά. Εκτός αντιθέτου αποφάσεως του Συνεδρίου, η ημερομηνία κατά την οποία αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους θα ορίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της σύγκλησης του Συνεδρίου.

2. Τουλάχιστον 7 μήνες πριν την έναρξη του Συνεδρίου, ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου απευθύνει ένα υπόμνημα στις Κυβερνήσεις των χωρών μελών προσκαλώντας τις να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, εάν υπάρχουν, για τα αξιώματα του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και δηλώνοντας ταυτόχρονα εάν ο Γενικός Διευθυντής ή ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ενδιαφέρονται για την ανανέωση της αρχικής τους θητείας στο αξίωμα. Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από βιογραφικά σημειώματα, πρέπει να φθάσουν στο Διεθνές Γραφείο τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη του Συνεδρίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι των χωρών μελών οι οποίες τους προτείνουν. Το Διεθνές Γραφείο πρέπει να ετοιμάσει τα έγγραφα της αρχαιρεσίας για το Συνέδριο. Η εκλογή του Γενικού Διευθυντή και εκείνη του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία και η πρώτη εκλογή αφορά το αξίωμα του Γενικού Διευθυντή.

3. Εάν η θέση του Γενικού Διευθυντή παραμείνει κενή, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή μέχρι τη λήξη της θητείας του τελευταίου στην αξίωμα αυτό ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής μπορεί να εκλεγεί σε αυτό το αξίωμα και γίνεται αυτομάτως αποδεκτής ως υποψήφιος, υπό τον όρο ότι η αρχική του θητεία στο αξίωμα του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή δεν έχει ήδη ανανεωθεί μία φορά από το προηγούμενο Συνέδριο και ότι εκδηλώνει ενδιαφέρον ώστε να θεωρηθεί υποψήφιος για το αξίωμα του Γενικού Διευθυντή.

4. Στην περίπτωση ταυτόχρονης χήρευσης των θέσεων του Γενικού Διευθυντή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εκλέξει, βάσει των παραληφθέντων αιτήσεων μετά την προκήρυξη των κενών θέσεων, έναν Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή για την χρονική περίοδο μέχρι το επόμενο Συνέδριο. Σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, εφαρμόζεται κατ` αναλογία η παράγραφος 2.

5. Εάν η θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή παραμείνει κενή, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, επιφορτίζει έναν από τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές του Διεθνούς Γραφείου να αναλάβει τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή μέχρι το επόμενο Συνέδριο.

Αρθρο 110

Καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή

1. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να οργανώνει, να διοικεί και να διευθύνει το Διεθνές Γραφείο του οποίου αποτελεί νόμιμο εκπρόσωπο. Πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος να κατανέμει θέσεις στους βαθμούς G1 έως D2 και να τοποθετεί και να προωθεί υπηρεσιακούς παράγοντες σε αυτούς τους βαθμούς. Για τις τοποθετήσεις στους βαθμούς ΡΙ έως D2 πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επαγγελματική κατάρτιση των υποψηφίων τους οποίους προτείνουν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες των χωρών μελών των οποίων οι υποψήφιοι έχουν την εθνικότητα ή στις οποίες ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη την δίκαιη γεωγραφική κατανομή σε σχέση με τις ηπείρους και τις γλώσσες. Τα αξιώματα των Βοηθών Γενικών Διευθυντών θα καλύπτονται όσο το δυνατόν από υποψηφίους από διαφορετικές περιοχές και από περιοχές άλλες από αυτές που κατάγονται ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, λαμβάνοντας υπόψη τον κυρίαρχο παράγοντα της αποτελεσματικότητας του Διεθνούς Γραφείου. Στην περίπτωση που τα αξιώματα απαιτούν ειδικά προσόντα, ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να ζητήσει αιτήσεις εκτός ταχυδρομικού χώρου. Επίσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του, για την τοποθέτηση ενός νέου υπηρεσιακού παράγοντα, ότι, καταρχήν, τα πρόσωπα που καταλαμβάνουν τις θέσεις των βαθμών D2, D1 και Ρ5 πρέπει να είναι υπήκοοι διαφόρων χωρών μελών της Ενωσης. Για την προαγωγή ενός υπηρεσιακού παράγοντα του Διεθνούς Γραφείου στους βαθμούς D2, D1 και Ρ5 δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοσθεί αυτή η αρχή. Εξάλλου οι απαιτήσεις της δίκαιης γεωγραφικής κατανομής και των γλωσσών συνυπολογίζονται μετά από αξιολόγηση στην διαδικασία πρόσληψης. Ο Γενικός Διευθυντής ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο μία φορά τον χρόνο για τους διορισμούς και τις προαγωγές στους βαθμούς Ρ4 και D2.

2. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

2.1. να δρα ως θεματοφύλακας των Πράξεων της Ενωσης και ως μεσολαβητής στην διαδικασία προσχώρησης και εισδοχής στην Ενωση καθώς και της αποχώρησης από αυτήν.

2.2. να κοινοποιεί σε όλες τις Κυβερνήσεις των χωρών μελών τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Συνέδριο.

2.3. να ανακοινώνει σε όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τους Κανονισμούς που συντάχθηκαν ή αναθεωρήθηκαν από το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης.

2.4. να προετοιμάσει το σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού της Ενωσης στο κατώτατο πιθανό επίπεδο, το οποίο θα είναι συμβατό με τις ανάγκες της Ενωσης και να το υποβάλλει σε εύθετο χρόνο για εξέταση στο Διοικητικό Συμβούλιο να κοινοποιήσει τον προϋπολογισμό στις χώρες μέλη της Ενωσης μετά την έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο και να τον εκτελεί.

2.5. να εκτελεί τις εξειδικευμένες δραστηριότητες τις οποίες ζητούν τα όργανα της Ενωσης και εκείνες οι οποίες του ανατίθενται από τις Πράξεις.

2.6. να λαμβάνει μέτρα για την επίτευξη των στόχων τους οποίους θέτουν τα όργανα της Ενωσης, στο πλαίσιο της καθιερωμένης πολιτικής και των διαθέσιμων κεφαλαίων.

2.7. να υποβόλει εισηγήσεις και προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης.

2.8. να προετοιμάζει, για το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης και βάσει των οδηγιών που έχουν εκδοθεί από αυτό, το προσχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού ώστε να υποβληθεί στο Συνέδριο καθώς και το σχέδιο της ετήσιας αναθεώρησης.

2.9. να εξασφαλίσει την εκπροσώπηση της Ενωσης.

2.10, να ενεργεί ως ενδιάμεσος στις σχέσεις μεταξύ:

– της Π.Τ.Ε. και των Περιορισμένων Ενώσεων.

– της Π.Τ.Ε. και των Ηνωμένων Εθνών.

– της Π.Τ.Ε. και των διεθνών οργανισμών των οποίων οι δραστηριότητες παρουσιάζουν ενδιαφέρον της Ενωσης.

– της Π.Τ.Ε. και των διεθνών οργανισμών ή των ενώσεων ή των επιχειρήσεων, τις οποίες τα όργανα της Ενωσης επιθυμούν να συμβουλευθούν ή να συνεργασθούν στις εργασίες τους.

2.11. να αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα των οργάνων της Ενωσης και με την ιδιότητα αυτή λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές διατάξεις αυτών των Γενικών Κανονισμών, να ασκεί εποπτεία για:

– την προετοιμασία και οργάνωση των εργασιών των οργάνων της Ενωσης.

– την προετοιμασία, παραΥωγή και διανομή των εγγράφων, εκθέσεων και πρακτικών την λειτουργία της γραμματείας στη διάρκεια των Συνόδων των οργάνων της Ενωσης.

2.12. να παρίσταται στις συνόδους των οργάνων της Ενωσης και να λαμβάνει μέρος στις συζητήσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, με δυνατότητα να εκπροσωπείται.

Αρθρο 111

Καθήκοντα του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή

1. Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής βοηθάει τον Γενικό Διευθυντή και είναι υπεύθυνος απέναντί του.

2. Εάν ο Γενικός Διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται να εκπληρώσει τα καθήκοντα του, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής πρέπει να ασκήσει τα καθήκοντα του. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που χηρεύει η θέση του Γενικού Διευθυντή όπως αναφέρθηκε στο άρθρο 109, παράγραφος 3.

Αρθρο 112

Γραμματεία των οργάνων της Ενωσης

Η Γραμματεία των οργάνων της Ενωσης πρέπει να παρέχεται από το Διεθνές Γραφείο υπό την ευθύνη του Γενικού Διευθυντή. Πρέπει να διαβιβάζει όλα τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται με την ευκαιρία της κάθε συνόδου στις ταχυδρομικές υπηρεσίες των μελών του οργάνου, στις ταχυδρομικές υπηρεσίες των χωρών οι οποίες, χωρίς να είναι μέλη του οργάνου, συνεργάζονται στις μελέτες που έχουν αναληφθεί, στις περιορισμένες ενώσεις καθώς και στις ταχυδρομικές υπηρεσίες άλλων χωρών μελών οι οποίες ζητούν αυτά τα έγγραφα.

Αρθρο 113

Κατάλογος των χωρών μελών

Το Διεθνές Γραφείο πρέπει να προετοιμάζει και να διατηρεί ενημερωμένο τον κατάλογο των χωρών μελών της Ενωσης εμφανίζοντας σε αυτόν, την κατηγορία συνεισφορά τους, την γεωγραφική τους ομάδα και τη θέση τους σε σχέση με τις Πράξεις της Ενωσης.

Αρθρο 114

Πληροφόρηση. Απόψεις. Αιτήσεις ερμηνείας και

τροποποίησης των Πράξεων. Ερευνες. Ρόλος

στην διευθέτηση των λογαριασμών.

1. Το Διεθνές Γραφείο πρέπει να είναι οποτεδήποτε στην διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης και των ταχυδρομικών υπηρεσιών με σκοπό την παροχή αυτών με οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία σε θέματα που έχουν σχέση με την Υπηρεσία.

2. Συγκεκριμένα, πρέπει να συγκεντρώνει, να ταξινομεί, να δημοσιεύει και να διανέμει τις πάσης φύσεως πληροφορίες που ενδιαφέρουν την διεθνή ταχυδρομική υπηρεσία, να εκφέρει άποψη, μετά από αίτηση των μελών τα οποία βρίσκονται σε ασυμφωνία, σε επίμαχα ζητήματα, να ενεργοποιείται σε θέματα σχετική με διερμηνεία και τροποποιήσεις των Πράξεων της Ενωσης και γενικώς να προβαίνει στις μελέτες και τις εργασίες σύνταξης ή πληροφοριοδότησης οι οποίες του ανατίθενται από τις εν λόγω Πράξεις ή τις οποίες κρίνει σκόπιμες για το συμφέρον της Ενωσης.

3. Επίσης πρέπει να διεξάγει έρευνες οι οποίες ζητούνται από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες προκειμένου να γνωρίσει την άποψη άλλων ταχυδρομικών υπηρεσιών σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Το αποτέλεσμα μίας έρευνας δεν επέχει θέση ψήφου και δεν είναι επίσημα δεσμευτικό.

4. θα μπορεί να ενεργεί σαν γραφείο συμψηφισμού στην εκκαθάριση λογαριασμών κάθε είδους που έχουν σχέση με την ταχυδρομική υπηρεσία.

Αρθρο 115

Τεχνική Συνεργασία

Το Διεθνές Γραφείο πρέπει να αναπτύξει στο πλαίσιο της διεθνούς ταχυδρομικής συνεργασίας την ταχυδρομική τεχνική βοήθεια με όλες τις μορφές της.

Αρθρο 116

Εντυπα που χορηγούνται από το Διεθνές Γραφείο

Το Διεθνές Γραφείο επιφορτίζεται με την κατασκευή των διεθνών απαντητικών δελταρίων και εφοδιάζει με αυτά, σε τιμή κόστους, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που τα έχουν παραγγείλει.

Αρθρο 117

Πράξεις των Περιορισμένων Ενώσεων και Ειδικές Συμφωνίες.

1. Δύο αντίγραφα των Πράξεων των Περιορισμένων Ενώσεων και των Ειδικών Συμφωνιών οι οποίες συνάπτονται σε εφαρμογή του άρθρου 8 του Καταστατικού πρέπει να διαβιβάζονται στο Διεθνές Γραφείο από τα γραφεία των Ενώσεων αυτών, ή ελλείψει αυτών, από ένα των συμβαλλομένων μελών.

2. Το Διεθνές Γραφείο πρέπει να διαπιστώνει ότι οι Πράξεις των Περιορισμένων Ενώσεων και οι Ειδικές Συμφωνίες δεν περιλαμβάνουν όρους λιγότερο ευνοϊκούς για το κοινό από εκείνους που προβλέπονται για τις Πράξεις της r Ενωσης και πρέπει να πληροφορεί τις ταχυδρομικές υπηρεσίες για την ύπαρξη αυτών των Ενώσεων και των Συμφωνιών. Το Διεθνές Γραφείο πρέπει να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε διαπιστωμένη ανωμαλία από την εφαρμογή αυτής της διάταξης.

Αρθρο 118

Περιοδικό Ενωση

Το Διεθνές Γραφείο πρέπει να εκδίδει, με την βοήθεια των εγγράφων που έχει στη διάθεση του, ένα περιοδικό στα Αραβικά, Κινέζικα, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά και Ισπανικά.

Αρθρο 119

Ετήσια έκθεση των εργασιών της Ενωσης

Το Διεθνές Γραφείο πρέπει να συντάσσει μία ετήσια έκθεση των εργασιών της Ενωσης, η οποία πρέπει να αποστέλλεται, μετά από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, στις Περιορισμένες Ενώσεις και στα Ηνωμένα Εθνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Διαδικασία για την υποβολή και εξέταση των προτάσεων.

Aρθρο 120

Διαδικασία για την υποβολή των προτάσεων στο Συνέδριο.

1. Με επιφύλαξη των εξαιρέσεων οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 5, η ακόλουθη διαδικασία πρέπει να διέπει την υποβολή των προτάσεων πάσης φύσεως στο Συνέδριο από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες των χωρών μελών:

α. προτάσεις οι οποίες φθάνουν στο Διεθνές Γραφείο τουλάχιστον έξι μήνες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί για το Συνέδριο, πρέπει να γίνονται απoδεκτές.

β. καμία πρόταση συντακτικής φύσης δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή κατά την περίοδο των έξι μηνών πριν την ορισθείσα για το Συνέδριο ημερομηνίας

γ. προτάσεις πάνω σε θέματα ουσίας οι οποίες φθάνουν στο Διεθνές Γραφείο στο διάστημα μεταξύ των έξι και τεσσάρων μηνών πριν την καθορισμένη ημερομηνία για το Συνέδριο δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές εκτός εάν υποστηρίζονται από δύο τουλάχιστον ταχυδρομικές υπηρεσίες.

δ. προτάσεις πάνω σε θέματα ουσίας οι οποίες φθάνουν στο Διεθνές Γραφείο στο διάστημα μεταξύ των έξι και τεσσάρων μηνών που προηγείται της καθορισμένης ημερομηνίας για το Συνέδριο δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές εκτός εάν υποστηρίζονται από οκτώ τουλάχιστον ταχυδρομικές υπηρεσίες προτάσεις που φθάνουν μετά από αυτό το διάστημα δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές.

ε. οι δηλώσεις υποστήριξης πρέπει να φθάνουν στο Διεθνές Γραφείο μέσα στην ίδια προθεσμία με τις προτάσεις τις οποίες αφορούν.

2. Προτάσεις οι οποίες αφορούν στο Καταστατικό ή στους Γενικούς Κανονισμούς πρέπει να φθάνουν στο Διεθνές Γραφείο όχι αργότερα από τους έξι μήνες πριν από την έναρξη του Συνεδρίου οποιεσδήποτε προτάσεις που παραλαμβάνονται μετά από την ημερομηνία αυτήν αλλά πριν από την έναρξη του Συνεδρίου δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παρά μόνον εάν το Συνέδριο αποφασίσει έτσι με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των χωρών οι οποίες εκπροσωπούνται στο Συνέδριο και εφόσον τηρηθούν οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

3. Κάθε πρόταση πρέπει να έχει, κατ` αρχήν, μόνον ένα στόχο και να περιέχει μόνο τις τροποποιήσεις οι οποίες δικαιολογούνται από τον στόχο αυτόν.

4. Οι προτάσεις συντακτικής φύσης φέρουν ως επικεφαλίδα την ένδειξη “Προτάσεις συντακτικής φύσεως” από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες οι οποίες τις υποβάλλουν και πρέπει να δημοσιεύονται από το Διεθνές Γραφείο με αριθμό τον οποίο θα ακολουθεί το γράμμα R. Οι προτάσεις οι οποίες δεν φέρουν την ένδειξη αυτή αλλά οι οποίες, κατά την γνώμη του Διεθνούς Γραφείου, αφορούν μόνον την σύνταξη πρέπει να δημοσιεύονται με την ανάλογη σημείωση το Διεθνές Γραφείο πρέπει να συντάξει έναν κατάλογο με τις προτάσεις αυτές για το Συνέδριο.

5. Η διαδικασία η οποία ορίζεται στις παραγράφους 1 και 4 δεν εφαρμόζεται ούτε στις προτάσεις που αφορούν στους Κανόνες Διαδικασιών των Συνεδρίων ούτε στις τροποποιήσεις που ήδη έχουν γίνει πάνω στις προτάσεις.

Αρθρο 121

Διαδικασία για την υποβολή προτάσεων μεταξύ Συνεδρίων

1. Για να ληφθεί υπόψη κάθε πρόταση που αφορά στην Σύμβαση ή στις Συμφωνίες, οι οποίες υποβάλλονται από μία Ταχυδρομική Υπηρεσία στο μεταξύ των Συνεδρίων διάστημα πρέπει να υποστηρίζεται από δύο τουλάχιστον άλλες ταχυδρομικές διευθύνσεις. Στις προτάσεις αυτές δεν δίνεται συνέχεια εφόσον το Διεθνές Γραφείο δεν παραλάβει, ταυτοχρόνως, τον απαραίτητο αριθμό των δηλώσεων υποστήριξης.

2. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να διαβιβάζονται στις άλλες ταχυδρομικές υπηρεσίες μέσω του Διεθνούς Γραφείου.

3. Προτάσεις που αφορούν στους Κανονισμούς δεν έχουν ανάγκη υποστήριξης αλλά δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης εκτός κι αν αυτό κρίνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη.

Αρθρο 122

Μελέτη των προτάσεων μεταξύ των Συνεδρίων

1. Κάθε πρόταση που αφορά στην Σύμβαση, στις Συμφωνίες και στα Τελικά τους Πρωτόκολλα υποβάλλεται στην ακόλουθη διαδικασία: παρέχεται δίμηνη προθεσμία στις ταχυδρομικές υπηρεσίες των χωρών μελών για να εξετάσουν την πρόταση που κοινοποιείται με εγκύκλιο του Διεθνούς Γραφείου για να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους, εάν έχουν, στο Γραφείο. Οι τροποποιήσεις δεν γίνονται αποδεκτές. Οι απαντήσεις συγκενρώνoνται με φροντίδα του Διεθνούς Γραφείου και κοινοποιούνται στις ταχυδρομικές υπηρεσίες οι οποίες καλούνται να ν` αποφανθούν υπέρ ή κατά της πρότασης. Οι υπηρεσίες οι οποίες δεν έστειλαν την ψήφο τους μέσα στην περίοδο των δύο μηνών θεωρούνται ότι απέχουν. Οι προαναφερθείσες προθεσμίες πρέπει να υπολογίζονται από την ημερομηνία των εγκυκλίων του Διεθνούς Γραφείου.

2. Οι προτάσεις για τροποποίηση των Κανονισμών θα πρέπει να επεξεργάζονται από το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης.

3. Εάν η πρόταση αφορά μία Συμφωνία ή το Τελικό της Πρωτόκολλο, μόνον οι ταχυδρομικές υπηρεσίες των χωρών μελών οι οποίες μετέχουν στην Συμφωνία αυτή μπορούν να παίρνουν μέρος στην διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1.

Αρθρο 123

Κοινοποίηση των αποφάσεων οι οποίες υιοθετούνται μεταξύ των Συνεδρίων

1. Οι τροποποιήσεις οι οποίες γίνονται στην Σύμβαση, στις Συμφωνίες και στα Τελικά Πρωτόκολλα των Πράξεις θα κοινοποιούνται επικκυρωμένες στις Κυβερνήσεις των χωρών μελών από τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου.

2. Οι τροποποιήσεις οι οποίες γίνονται στους Κανονισμούς και στα Τελικά τους Πρωτόκολλα από το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης κοινοποιούνται στις ταχυδρομικές υπηρεσίες από το Διεθνές Γραφείο. Το ίδιο ισχύει και για τις ερμηνείες οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 64.3.2 της Σύμβασης και στις αντίστοιχες διατάξεις της Συμφωνίας.

Αρθρο 124

Εναρξη ισχύος των Κανονισμών και των άλλων

αποφάσεων που υιοθετούνται μεταξύ των Συνεδρίων.

1. Οι Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την ίδια ημερομηνία και έχουν την ίδια διάρκεια με τις Πράξεις οι οποίες ορίζονται από το Συνέδριο.

2. Με επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι αποφάσεις τροποποίησης των Πράξεων της Ενωσης οι οποίες υιοθετούνται μεταξύ Συνεδρίων δεν εκτελούνται παρά μετά από την παρέλευση τριών μηνών τουλάχιστον από την κοινοποίησή τους.

Κεφάλαιο IV

Οικονομικά

Aρθρο 125

Καθορισμός και διακανονισμός των δαπανών της Ενωσης.

1. Με επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 6, οι ετήσιες δαπάνες οι σχετικές με τις δραστηριότητες των οργάνων της Ενωσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα παρακάτω ποσά για το 2000 και τα μετέπειτα έτη:

36.680.816 Ελβετικά Φράγκα για το 2000

37.000.000 Ελβετικά Φράγκα για τα έτη 2001 έως 2004.

Το βασικό όριο για το 2004 εφαρμόζεται επίσης για τα επόμενα έτη στην περίπτωση που το προγραμματισμένο Συνέδριο για το 2004 αναβληθεί.

2. Οι δαπάνες οι σχετικές με την σύγκληση του προσεχώς Συνεδρίου (έξοδα μετακίνησης της γραμματείας, μεταφορικά έξοδα, έξοδα εγκατάστασης εξοπλισμού ταυτόχρoνης διερμηνείας, έξοδα αναπαραγωγής εγγράφων κατά την διάρκεια του Συνεδρίου κ.λ.π.) δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 2.948.000 Ελβετικών Φράγκων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, για να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις στα μισθολογικά κλιμάκια, τις εισφορές των συντάξεων ή των επιδομάτων, συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών προσαρμογών, που εγκρίνονται από τα Ηνωμένα Εθνη για να εφαρμοσθούν στο προσωπικό τους που εργάζεται στην Γενεύη.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης δικαίωμα να αναπροσαρμόζει, κάθε χρόνο, το ποσό των δαπανών εκτός από εκείνες που σχετίζονται με το προσωπικό σύμφωνα με ελβετικό δείκτη τιμών καταναλωτή.

5. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, το Διοικητικό Συμβούλιο, ή σε περίπτωση επειγούσης ανάγκης, ο Γενικός Διευθυντής, μπορεί να επιτρέψει υπέρβαση των καθορισμένων ορίων για την αντιμετώπιση σημαντικών και απρόβλεπων επισκευών του κτιρίου του Διεθνούς Γραφείου, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της αύξησης δεν υπερβαίνει τα 125.000 Ελβετικά Φράγκα ετησίως.

6. Εάν οι εγκεκριμένες πιστώσεις στις παραγράφους 1 και 2 αποδειχθούν ανεπαρκείς για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Ενωσης, τα όρια αυτά μπορούν να ξεπερασθούν μόνον με έγκριση της πλειοψηφίας των χωρών μελών της Ενωσης. Οποιαδήποτε γνωμοδότηση πρέπει να περιλαμβάνει μία πλήρη περιγραφή των γεγονότων που δικαιολογούν ένα τέτοιο αίτημα.

7. Οι χώρες οι οποίες προσχωρούν στην Ενωση ή γίνονται αποδεκτές με την ιδιότητα του μέλους της Ενωσης καθώς και εκείνες που αποχωρούν από την Ενωση πρέπει να εξοφλούν την συνεισφορά τους για όλο το έτος κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισδοχή ή η αποχώρησή τους.

8. Οι χώρες μέλη πληρώνουν την εισφορά τους στην ετήσια δαπάνη της Ενωσης, εκ των προτέρων, με βάση τον προϋπολογισμό ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εισφορές αυτές πρέπει να καταβάλλονται όχι αργότερα από την πρώτη ημέρα του οικονομικού έτους στην οποία ο προϋπολογισμός, αναφέρεται. Μετά από αυτήν την ημερομηνία, τα οφειλόμενα ποσά καθίστανται τοκοφόρα υπέρ της Ενωσης προς 3% ετησίως για τους έξι πρώτους μήνες και 6% ετησίως από τον έβδομο μήνα.

9. Οταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της εντολής της συνεισφοράς, μη συμπεριλαμβανομένων των τόκων, οφείλονται στην Ενωση από μία χώρα μέλος και είναι ισοδύναμες ή μεγαλύτερες του ποσού των εισφορών αυτής της χώρους μέλους για τα προηγούμενα δύο οικονομικά έτη, τότε αυτή η χώρα μέλος μπορεί να εκχωρήσει αμετακλήτως στην Ενωση όλη ή τμήμα των πιστώσεων που της οφείλουν άλλες χώρες μέλη, σύμφωνα με τις διακανονισμούς που έχουν θεσπισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συνθήκες αυτού του διακανονισμού πίστωσης πρέπει να καθορίζονται με συμφωνία μεταξύ της χώρας μέλους, τους οφειλέτες / πιστωτές της και την Ενωση.

10. Μία χώρα μέλος η οποία για νομικούς ή άλλους λόγους, δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τέτοιο διακανονισμό, αναλαμβάνει να τακτοποιήσει εντός χρονοδιαγράμματος την αποπληρωμή των καθυστερούμενων οφειλών.

11. Εκτός από τις εξαιρετικές περιπτώσεις, η πληρωμή των καθυστερουμένων οφειλών της εντολής για την εισφορά που οφείλεται στην Ενωση δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν των δέκα ετών.

12. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαλλάξει μία χώρα μέλος από το σύνολο ή μέρος των οφειλόμενων τόκων, εάν η χώρα αυτή κατέβαλε ολόκληρο το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

13. Μία χώρα μέλος μπορεί επίσης να απαλλαχθεί, στο πλαίσιο ενός χρονοδιαγράμματος απόσβεσης που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης για τους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς της, από το σύνολο ή μέρος των συσσωρευμένων ή τρεχούμενων τόκων η απαλλαγή αυτή ωστόσο, υπόκειται σε πλήρη και ακριβή εκτέλεση του χρονοδιαγράμματος απόσβεσης μέσα σε συμφωνημένο διάστημα δέκα ετών το ανώτερο.

14. Για την αντιμετώπιση των ταμιακών αδυναμιών της Ενωσης, δημιουργείται Αποθεματικό Κεφάλαιο το ποσού του οποίου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Κεφάλαιο αυτό τροφοδοτείται κατά κύριο λόγο από τα πλεονάσματα του Προϋπολογισμού. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμό ή για την μείωση του ποσού των εισφορών των χωρών μελών.

15. Οσον αφορά στις παροδικές ταμιακές ελλείψεις, η Κυβέρνηση της Συνομοσπονδίας της Ελβετίας χορηγεί βραχυπρόθεσμα τις αναγκαίες προκαταβολές, υπό όρους οι οποίοι καθορίζονται κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. Η Κυβέρνηση αυτή εποπτεύει δωρεάν, την τήρηση των οικονομικών λογαριασμών καθώς και τη λογιστική του Διεθνούς Γραφείου μέσα στα όρια των πιστώσεων τα οποία καθορίζονται από το Συνέδριο.

Αρθρο 126

Αυτόματες κυρώσεις

1. Οποιαδήποτε χώρα η οποία δεν μπορεί να εκχωρήσει για ότι προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 125 και η οποία δεν συμφωνεί ώστε να δεχθεί ένα προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής από το Διεθνές Γραφείο σύμφωνα με το άρθρο 125, παράγραφος 10, ή η οποία δεν συμμορφώνεται με ένα τέτοιο πρόγραμμα, τότε αυτομάτως χάνει το δικαίωμα ψήφου της στο Συνέδριο και στις συνεδριάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης και δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σαν μέλος αυτών των δύο Συμβουλίων.

2. Οι αυτόματες κυρώσεις θα αίρονται αδιαμφισβήτη τους και με άμεση ενέργεια μόλις η ενδιαφερόμενη χώρα η μέλος πληρώσει τις καθυστερούμενες οφειλές της εντολής της συνεισφοράς που οφείλονται στην Ενωση, σε κεφάλαιο και τόκο, ή αποδεχθεί το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των οφειλών της.

Αρθρο 127

Κατηγορίες συνεισφορών

1. Οι χώρες μέλη συνεισφέρουν στην κάλυψη δαπανών της Ενωσης σύμφωνα με την κατηγορία συνεισφορών στην οποία ανήκουν. Αυτές οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

κατηγορία 50 μονάδων.

κατηγορία 40 μονάδων.

κατηγορία 35 μονάδων.

κατηγορία 25 μονάδων.

κατηγορία 20 μονάδων.

κατηγορία 15 μονάδων.

κατηγορία 10 μονάδων.

κατηγορία 5 μονάδων.

κατηγορία 3 μονάδων.

κατηγορία 1 μονάδων.

κατηγορία 0.5 μονάδας, για τις λιγότερο προηγμένες χώρες όπως απαριθμούνται στην κατάσταση των Ηνωμένων Εθνών και για τις άλλες χώρες τις οποίες ορίζει Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Κατά παρέκκλιση των κατηγοριών εισφορών όπως εμφανίζονται στην παράγραφο 1, οποιαδήποτε χώρα μέλος μπορεί να επιλέξει να συνεισφέρει περισσότερες από 50 μονάδες.

3. Οι χώρες μέλη κατατάσσονται σε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες συνεισφορών κατά την στιγμή της εισδοχής τους ή της προσχώρησης τους στην Ενωση σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 4, του Καταστατικού.

4. Οι χώρες μέλη μπορούν μετέπειτα να αλλάξουν την κατηγορία συνεισφοράς με τον όρο ότι αυτή η αλλαγή ανακοινώνεται στο Διεθνές Γραφείο τουλάχιστον 2 μήνες πριν την έναρξη του Συνεδρίου. Η γνωστοποίηση αυτή η οποία τίθεται υπόψη του Συνεδρίου, φέρει αποτέλεσμα από την ημερομηνία ενάρξεως των οικονομικών διατάξεων που αποφάσισε το Συνέδριο. Οι χώρες μέλη οι οποίες γνωστοποιούν την επιθυμία τους για αλλαγή κατηγορίας συνεισφοράς μέσα στην επιβεβλημένη χρονική περίοδο, θα παραμένουν στην κατηγορία στην οποία υπάγονταν μέχρι τότε.

5. Οι χώρες μέλη δεν μπορούν να απαιτήσουν να καταταχθούν σε κατώτερη κλίμακα περισσότερο από μία κλίμακα τη φορά.

6. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως οι φυσικές καταστροφές που απαιτούν προγράμματα διεθνούς βοήθειας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει μία προσωρινή μείωση στην κατηγορία συνεισφοράς άπαξ μεταξύ δύο Συνεδρίων όταν ζητηθεί από μία χώρα μέλος εάν το προαναφερθέν μέλος αποδείξει ότι δεν μπορεί πλέον να διατηρήσει την συνεισφορά του στην κατηγορία την οποία είχε αρχικά επιλέξει. Στις ίδιες περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εγκρίνει μία προσωρινή μείωση για τις όχι εντελώς αναπτυσσόμενες χώρες που βρίσκονται ήδη στην κατηγορία της μίας μονάδας τοποθετώντας τις στην κατηγορία της 0.5 μονάδας.

7. Η προσωρινή μείωση στην κατηγορία συνεισφοράς κατ` εφαρμογή της παραγράφου 6 μπορεί να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για περίοδο μεγαλύτερη των δύο ετών ή μέχρι το επόμενο Συνέδριο, οτιδήποτε είναι νωρίτερα. Κατά την εκκπνοή της συγκεκριμένης περιόδου, η ενδιαφερόμενη χώρα περιέρχεται αυτομάτως στην αρχική κατηγορία συνεισφοράς.

8. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 4 και 5, οι αλλαγές που αφορούν σε υψηλότερες κατηγορίες δεν υπόκεινται σε οποιουσδήποτε περιορισμούς.

Αρθρο 128

Πληρωμή των ειδών που προμηθεύει το Διεθνές Γραφείο.

Τα είδη τα οποία το Διεθνές Γραφείο προμηθεύει επί πληρωμή στις ταχυδρομικές υπηρεσίες πρέπει να καταβάλλονται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της αποστολής του λογαριασμού στο Διεθνές Γραφείο. Μετά από αυτήν την περίοδο θα προστίθεται τόκος στα οφειλόμενα ποσά υπέρ της Ενωσης της τάξης του 5% ετησίως που υπολογίζεται από την ημερομηνία εκπνοής λήξης αυτής της περιόδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διαιτησία

Αρθρο 129

Διαδικασία Διαιτησίας

1. Εάν μία διαφορά πρέπει να ρυθμισθεί με διαιτητική απόφαση, κάθε μία από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που βρίσκονται σε αντιδικία, επιλέγει μία ταχυδρομική υπηρεσία μίας χώρας μέλους η οποία δεν εμπλέκεται άμεσα στην διαφορά. Οταν αρκετές ταχυδρομικές υπηρεσίες συνενδιαφέρονται, λογίζονται ως μία μόνη υπηρεσία για τους σκοπούς αυτής της διάταξης.

2. Εάν μία από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που βρίσκονται σε αντιδικία δεν ενεργεί σύμφωνα με την διαιτητική απόφαση μέσα σε διάστημα έξι μηνών, το Διεθνές Γραφείο, εφόσον του υποβληθεί αίτηση, προκαλεί με τη σειρά του το διορισμό ενός διαιτητή από την ταχυδρομική υπηρεσία η οποία αδυνατεί ή ορίζει το ίδιο έναν οίκοθεν.

3. Τα μέρη που βρίσκονται σε αντιδικία μπορούν να συνεννοούνται για την υπόδειξη μόνο ενός διαιτητή ο οποίος μπορεί να είναι το Διεθνές Γραφείο.

4. Η απόφαση των διαιτητών λαμβάνεται με την πλειοψηφία.

5. Σε περίπτωση ισοψηφίας, οι διαιτητές επιλέγουν για την επίλυση της διαφοράς μία άλλη ταχυδρομική υπηρεσία, η οποία έτσι και αλλιώς δεν εμπλέκεται στην διένεξη. Σε περίπτωση ασυμφωνίας για την επιλογή, η ταχυδρομική υπηρεσία αυτή ορίζεται από το Διεθνές Γραφείο μεταξύ των ταχυδρομικών υπηρεσιών οι οποίες δεν έχουν προταθεί από τους διαιτητές.

6. Εάν η διένεξη αφορά σε μία από τις Συμφωνίες, οι διαιτητές μπορούν να ορίζονται μόνον από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες οι οποίες είναι μέλη της Συμφωνίας. Κεφάλαιο VI

Τελικές Διατάξεις

Aρθρο 130

Oροι έγκρισης των προτάσεων οι οποίες αφορούν στους Γενικούς Κανονισμούς

Για να τεθούν σε εφαρμογή, οι υποβληθείσες προτάσεις στο Συνέδριο που αφορούν σε αυτούς τους Γενικούς Κανονισμούς πρέπει να εγκρίνονται από την πλειοψηφία των χωρών μελών που εκπροσωπούνται στο Συνέδριο. Τα δύο τρίτα τουλάχιστον των χωρών μελών της Ενωσης πρέπει να είναι παρόντα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Αρθρο 131

Προτάσεις οι οποίες αφορούν τις Συμφωνίες με τα Ηνωμένα Εθνη

Οι όροι έγκρισης οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 130 εφαρμόζονται επίσης και για τις προτάσεις τροποποίησης των Συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης και Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθόσον αυτές οι Συμφωνίες δεν προβλέπουν όρους τροποποίησης των διατάξεων που περιέχουν.

Αρθρο 132

Εναρξη εκτέλεσης και διάρκεια των Γενικών Κανονισμών

Οι Γενικοί Κανονισμοί αυτοί οι θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2001 και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι Πράξεις του προσεχούς Συνεδρίου.

Σε πιστοποίηση αυτού οι πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων των χωρών μελών υπέγραψαν τους παρόντες Γενικούς Κανονισμούς σε ένα πρωτότυπο το οποίο βρίσκεται κατατιθέμενο στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου. Ενα αντίγραφο αυτού θα επιδοθεί σε κάθε μέλος από την Κυβέρνηση της χώρας στην οποία πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο.

Υπογράφηκε στο Πεκίνο, 15 Σεπτεμβρίου 1999

Διευθέτηση σχετικά με την Υπηρεσίες των

Ταχυδρομικών Πληρωμών

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο Ι

Προκαταρκτικές διατάξεις

Αρθρο

1 Σκοπός της Συμφωνίας

2 Προϊόντα που είναι δυνατόν να διατεθούν

Κεφάλαιο II

Κατάθεση επιταγής

3 Εκδοση των παραστατικών και αποδοχή των εντολών πληρωμής (νόμισμα, μετατροπή, ποσό).

4 Χρεώσεις

Κεφάλαιο III

Διαβίβαση εντολών πληρωμής

5 Μέσα ανταλλαγής

Κεφάλαιο IV

Διαχείριση στην χώρα πληρωμής και αναζητήσεις

6 Πληρωμή

7 Αναζητήσεις

8 Υπευθυνότητα

Κεφάλαιο V

Λογαριασμοί, τρέχοντες λογαριασμοί

9 Αποζημίωση του της υπηρεσιακής πληρωμής

10 Οικονομικές σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών

Κεφάλαιο VI

Postcheques

11 Λειτουργία των postcheques

Κεφάλαιο VII

Το δίκτυο POSTNET

12 Oροι πρόσβασης και συμμετοχής

Κεφάλαιο VIII

Αντικείμενα με αντικαταβολή (COD)

13 Ορισμός της υπηρεσίας

Κεφάλαιο ΙΧ

Διάφορες διατάξεις

14 Αίτηση γιο άνοιγμα τρέχοντος λογαριασμού στο εξωτερικό

Κεφάλαιο Χ

Τελικές διατάξεις

15 Τελικές διατάξεις

Συμφωνία σχετικά με την Πληρωμή των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων των χωρών μελών της Ενωσης, έχοντας υπόψη το άρθρο 22, παρ. 4, του Καταστατικού της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης που συμφωνήθηκε στη Βιέννη στις 10 Ιουλίου 1964, υπέγραψαν, κοινή συναινέσει σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. 4, του Καταστατικού, την παρακάτω Συμφωνία.

Κεφάλαιο Ι

Προκαταρκτικές διατάξεις

Aρθρο 1

Σκοπός της Συμφωνίας

1. Αυτή η Συμφωνία διέπει όλες τις υπηρεσίες σχετικά με την μεταφορά των ταχυδρομικών κεφαλαίων. Οι συμβαλλόμενες χώρες από κοινού συμφωνούν στην παρούσα Συμφωνία για το προϊόντα τα οποία σκοπεύουν να διαθέσουν στις αμοιβαίες σχέσεις τους.

2. Μη ταχυδρομικοί οργανισμοί μπορούν να συμμετάσχουν μέσω της ταχυδρομικής Υπηρεσίας, στην υπηρεσία GIRO ή ενός ιδρύματος που διαχειρίζεται δίκτυο μεταφοράς ταχυδρομικών κεφαλαίων στις συναλλαγές που διέπονται από τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας. Τέτοιοι οργανισμοί συμφωνούν με τον ταχυδρομικό οργανισμό της χώρας τους ώστε να διασφαλίσουν πλήρη εφαρμογή όλων των όρων της Συμφωνίας και με αυτή την συμφωνία θα ασκήσουν δικαιώματά και θα εκτελούν καθήκοντα ως ταχυδρομικοί οργανισμοί οριζόμενοι από αυτή τη Συμφωνία. Ο ταχυδρομικός οργανισμός ενεργεί σαν ενδιάμεσος στις σχέσεις τους με τους ταχυδρομικούς οργανισμούς των άλλων συμβαλλομένων χωρών και με το Διεθνές Γραφείο.

Αρθρο 2

Προϊόντα που είναι δυνατόν να διατεθούν

1. Επιταγές

1.1. Ο αποστολέας παραδίδει το ποσό στη θυρίδα συναλλαγής κάποιου ταχυδρομικού γραφείου ή δίνει εντολή να χρεωθεί ο τρέχων λογαριασμός του και ζητά μετρητοίς εξόφληση του ποσού στον δικαιούχου της εντολής πληρωμής.

1.2. Ο αποστολέας παραδίδει το κεφάλαιο στη θυρίδα κάποιου ταχυδρομικού γραφείου και ζητεί να πιστωθεί στον τρέχων λογαριασμό του δικαιούχου ή σε άλλες μορφές λογαριασμού που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες.

2. Μεταφορά

2.1. Ο κάτοχος λογαριασμού ταμιευτηρίου ζητά να χρεωθεί το ποσό του σίτο λογαριασμό του και να πιστωθεί στο λογαριασμό ταμιευτηρίου του δικαιούχου, ή σε άλλες μορφές λογαριασμού που ενεργούνται από τους οργανισμούς ή στον τρέχων τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, μέσω του οργανισμού προορισμού.

3. Postcheque

3.1. Το postcheque είναι ένα διεθνές νομικό έγγραφο που εκδίδεται στους κατόχους των λογαριασμών ταμιευτηρίου και πληρώνεται επί τη εμφανίσει στα ταχυδρομικά γραφεία των χωρών που συμμετάσχουν στην υπηρεσία.

3.2. Το postcheque μπορεί επίσης να δοθεί σαν πληρωμή σε τρίτους όπου υπάρχει συμφωνία για αυτό μεταξύ των συμβαλλομέvων οργανισμών.

4. Ανάληψη από τα ταμεία διάθεσης μετρητών μέσω του δικτύου POSTNET.

4.1. Ταχυδρομικά ή μη οικονομικά ιδρύματα τα οποία έχουν αποδεχθεί με συμφωνία το δίκτυο POSTNET μπορούν να προσφέρουν στους κατόχους των καρτών τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών από τα μηχανήματα διάθεσης μετρητών του δικτύου POSTNET.

5. Λοιπές υπηρεσίες

5.1. Οι ταχυδρομικοί οργανισμοί είναι δυνατόν να συμφωνήσουν στις διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις τους την καθιέρωση άλλων υπηρεσιών οι όροι των οποίων ορίζονται μεταξύ των ενδιαφερομένων οργανισμών.

Κεφάλαιο ΙΙ

Κατάθεση εντολών

Αρθρο 3

Εκδοση επιταγών και αποδοχή των εντολών πληρωμής

(νόμισμα, μετατροπή, ποσό)

1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική συμφωνία, το ποσό των επιταγών και εντολών πληρωμής εκφράζονται στο νόμισμα της χώρας πληρωμής.

2. Η εκδίδουσα την εντολή Υπηρεσία ορίζει το ποσοστό μετατροπής του νομίσματος σ` αυτό της χώρας πληρωμής.

3. Το ποσό των μεταφορών κεφαλαίων είναι απεριόριστο, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί αποφασίσουν κάτι διαφορετικό.

4. Ο οργανισμός που εκδίδει την πληρωμή είναι εντελώς ελεύθερος να ορίσει τα έγγραφα και τις μεθόδους κατάθεσης των νομικών εγγράφων και εντολών πληρωμής, εκτός εάν μεταφέρονται ταχυδρομικά. Σ` αυτή την περίπτωση, θα χρησιμοποιούνται μόνο τα έντυπα που ορίζονται από τους Κανονισμούς.

5. Νομικά έγγραφα και εντολές πληρωμής που στέλνονται τηλεπικοινωνιακά υπόκεινται στις διατάξεις των Διεθνών Τηλεπικοινωνιακών Κανονισμών.

Αρθρο 4

Χρεώσεις

1. Ο οργανισμός που εκδίδει την εντολή πληρωμής είναι ελεύθερος ν` αποφασίσει τη χρέωση που θα αποδίδεται τη στιγμή της έκδοσης. Σ` αυτή τη βασική χρέωση, προστίθενται οποιεσδήποτε χρεώσεις που ανήκουν στις ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται στον αποστολέα.

2. Ο οργανισμός που εκδίδει την εντολή πληρωμής μπορεί, κατόπιν συμφωνίας με την Υπηρεσία πληρωμής, να εισπράττει από τον αποστολέα το ποσό των χρεώσεων που ανήκουν στις ειδικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στο δικαιούχο. Το ποσό αυτών των χρεώσεων αποδίδεται στον οργανισμό που ενεργεί την πληρωμή.

3. Οι μεταφορές κεφαλαίων που ανταλλάσσονται μεταξύ κάποιας συμβεβλημένης και μη συμβεβλημένης χώρας, μέσω του ενδιάμεσου μιας χώρας μέλους αυτής της Συμφωνίας, υπόκεινται στον ενδιάμεσο οργανισμό με κάποια επιπλέον χρέωση που καθορίζεται από τον τελευταίο με βάση το κόστος που δημιουργείται από τις υπηρεσίες που διεξάγει. Το ποσό αυτής της χρέωσης συμφωνείται μεταξύ του ενδιαφερόμενου οργανισμού και αφαιρείται από το ποσό του παραστατικού. Ωστόσο, αυτή η χρέωση μπορεί να πληρωθεί από τον αποστολέα και δίδεται στον οργανισμό της ενδιάμεσης χώρας εάν έχει συμφωνηθεί από τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς.

4. Σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται διπλές εντολές πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών, και εάν δεν έχει δημιουργηθεί υπηρεσιακό λάθος, επιβάλλεται, κάποια χρέωση, η οποία ορίζεται από τον οργανισμό στον οποίο έγινε η αίτηση, και εισπράττεται είτε από τον αποστολέα είτε από τον δικαιούχο, εκτός εάν η χρέωση έχει ήδη εισπραχθεί σε ό,τι αφορά το ειδοποιητήριο πληρωμής.

5. Εγγραφα, παραστατικά, και εντολές πληρωμής που ανήκουν στις μεταφορές ταχυδρομικών κεφαλαίων που ανταλλάσσονται μεταξύ των οργανισμών ταχυδρομικά σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 8.2 και 8.3.1 έως 8.3.3 της Σύμβασης εξαιρούνται όλων των χρεώσεων.

Κεφάλαιο ΙΙΙ

Διαβίβαση εντολών πληρωμής

Αρθρο 5

Μέσα ανταλλαγής

1. Η ανταλλαγή μέσω ταχυδρομείου διενεργείται μέσω εντύπων που προβλέπονται στους Κανονισμούς, απευθείας μεταξύ του γραφείου έκδοσης και του γραφείου που διεξάγει την πληρωμή ή μέσω των ενδιαμέσων γραφείων ανταλλαγής.

2. Η ανταλλαγή μέσω τηλεπικοινωνιών διεξάγεται με αποστολή που στέλνεται απευθείας στο γραφείο πληρωμής ή σε κάποιο ανταλλακτήριο γραφείο, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται από τη συμφωνία όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των ανταλλαγών μεταξύ των ενδιαφερομένων οργανισμών.

3. Οι μεταφορές κεφαλαίων υποβάλλονται στη χώρα που διεξάγει την πληρωμή σε μαγνητική ταινία ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο που συμφωνείται μεταξύ των οργανισμών. Οι οργανισμοί που διεξάγουν την πληρωμή είναι ελεύθεροι ν` αποφασίσουν τι είδους έντυπα θα χρησιμοποιούνται σαν μέσο για τα ποσά που πληρώνονται μετρητοίς στους δικαιούχους.

4. Ολες οι μεταφορές κεφαλαίων διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικών δικτύων με βάση ειδικές συμφωνίες που υιοθετήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς.

5. Οι οργανισμοί συμφωνούν να χρησιμοποιούν μέσα ανταλλαγής εκτός εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 5.1 έως 4.

Κεφάλαιο IV

Διαχείριση στην χώρα πληρωμής και αναζητήσεις

Aρθρο 6

Πληρωμή

1. Κατά κανόνα, το συνολικό ποσό των επιταγών θα πρέπει να αποδίδεται στον δικαιούχο. Είναι δυνατόν να επιβάλλονται προαιρετικές χρεώσεις εάν ο τελευταίος ζητά συμπληρωματικές ειδικές υπηρεσίες.

2. Η ισχύς των επιταγών διευρύνεται:

2.1. σαν γενικός κανόνας, μέχρι τη λήξη του πρώτου μήνα μετά την έκδοση,

2.2. κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων οργανισμών, μέχρι τη λήξη του τρίτου μήνα μετά την έκδοση.

3. Κατόπιν αυτής της περιόδου, οι επιταγές που στέλνονται στα γραφεία πληρωμής θα πληρώνονται μόνο εάν φέρουν εξουσιοδότηση για παράταση της περιόδου ισχύος η οποία δίνεται κατόπιν αιτήσεως του γραφείου που πληρώνει την επιταγή από την εντεταλμένη υπηρεσία του οργανισμού ο οποίος εκδίδει της επιταγές. Εξουσιοδότηση για παράταση της περιόδου ισχύος θα αφορά νέα ισχύ για τις επιταγές η οποία θα αρχίζει από την ημέρα που μεταβιβάζεται για την ίδια διάρκεια με αυτήν που θα είχε μία επιταγή που θα εκδίδεται την ίδια ημέρα. Οι επιταγές που στέλνονται στους Υπηρεσίες πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 5.3, είναι δυνατόν να μη παρατείνουν την περίοδο ισχύος.

4. Εάν πριν τη λήξη της ισχύος η αδυναμία πληρωμής οφείλεται σε λάθος υπηρεσίας, είναι δυνατόν να επιβληθεί κάποια χρέωση για εξουσιοδότηση παράβασης της περιόδου ισχύος η οποία θα ορισθεί από την Υπηρεσία πληρωμής.

5. Οι επιταγές θα πληρώνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της εξοφλούσας χώρας.

Αρθρο 7

Αναζητήσεις

1. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 30 της Σύμβασης.

Αρθρο 8

Οικονομικές Υποχρεώσεις

1. Αρχή και εύρος οικονομικών υποχρεώσεων.

1.1. Οι ταχυδρομικοί οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τα ποσά που πληρώνονται στη θυρίδα ή χρεώνονται στον λογαριασμό του κατόχου της επιταγής έως το χρόνο που η επιταγή θα έχει πληρωθεί ή πιστωθεί στο λογαριασμό του δικαιούχου.

1.2. Οι οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για λανθασμένες πληροφορίες που έχουν χορηγήσει και οι οποίες έχουν δημιουργήσει είτε αδυναμία πληρωμής είτε λάθη σε εκτέλεση της μεταφοράς κεφαλαίων. Η οικονομική υποχρέωση επεκτείνεται σε λάθη μετατροπής και μεταβίβασης.

1.3. Οι ταχυδρομικοί οργανισμοί απαλλάσσονται από όλες τις υποχρεώσεις:

1.3.1. για καθυστερήσεις οι οποίες μπορεί να συμβούν κατά τη μεταβίβαση, αποστολή και πληρωμή των παραστατικών και εντολών πληρωμής,

1.3.2. όταν, λόγω καταστροφής των υπηρεσιακών αρχείων από ανωτέρα βία, δεν μπορούν να λογοδοτήσουν για μεταφορά κεφαλαίων, εκτός εάν η απόδειξη της υποχρέωσης τους αποδεικνύεται διαφορετικά,

1.3.3. όταν ο κάτοχος της επιταγής ή κεφαλαίου δεν έχει καμιά απαίτηση εντός της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 30.1 της Σύμβασης,

1.3.4. όταν έχει λήξει περίοδος ορισμού της επιταγής στην εκδίδουσα χώρα.

1.4. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων ασχέτως αιτίας το επιστρεφόμενο ποσό προς τον αποστολέα δεν υπερβαίνει το ποσό που πλήρωσε ή χρεώθηκε στο λογαριασμό του.

1.5. Οι οργανισμοί συμφωνούν επίσης μεταξύ τους να εφαρμόσουν ευρύτερους όρους οικονομικής υποχρέωσης στις απαιτήσεις των εσωτερικών υπηρεσιών τους.

1.6. Οι όροι για εφαρμογή της αρχής οικονομικής υποχρέωσης και, ειδικά, ο καθορισμός της υποχρέωσης, επιστροφής των οφειλομένων ποσών, δικαιώματος πληρωμής επιταγής, επιτρεπόμενου χρόνου για πληρωμή. και αποζημίωση του οργανισμού που πλήρωσε την αποζημίωση θα είναι εκείνα που θα θεσπίζονται στους Κανονισμούς.

Κεφάλαιο V

Λογαριασμοί, τρέχοντες λογαριασμοί

Aρθρο 9

Αποζημίωση της Υπηρεσίας πληρωμής

1. Για κάθε επιταγή που εξοφλείται, ο οργανισμός που την εκδίδει καταβάλλει στον οργανισμό πληρωμή αποζημίωσης το ποσοστό της οποίας ορίζεται στους Κανονισμούς με βάση το μέσο ποσό των επιταγών που περιλαμβάνονται στον ίδιο μηνιαίο λογαριασμό.

2. Αντί των ποσοστών που ορίζονται στο άρθρο 9.1, οι οργανισμοί συμφωνούν σε διαφορετικά ποσοστά αποζημίωσης ή ορίζουν μία σταθερή αποζημίωση για. Κάθε πληρωμή που διεξάγεται.

3. Για κάθε μεταφορά, ο οργανισμός προορισμού μπορεί να ζητήσει πληρωμή μιας χρέωσης άφιξης. Αυτή η χρέωση είναι δυνατόν είτε να χρεωθεί στο λογαριασμό του δικαιούχου είτε να επιμεληθεί από τον εκδίδοντα την επιταγή οργανισμό με χρέωση του τρέχων λογαριασμού.

4. Μεταφορές κεφαλαίων χωρίς χρέωση δεν απαιτούν αποζημιώσεις.

5. Οπου συμφωνούν οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί, μεταφορές βοηθητικών κεφαλαίων που εξαιρούνται χρεώσεων από τον εκδίδοντα οργανισμό μπορούν να εξαιρεθούν από την αποζημίωση.

Aρθρο 10

Οικονομικές σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών

1. Οι οργανισμοί συμφωνούν μεταξύ τους να χρησιμοποιούν τεχνικές μεθόδους προκειμένου να διευθετήσουν τα χρέη τους.

2. Τρέχοντες λογαριασμοί GIRO

2.1. Οπου οι οργανισμοί έχουν σύστημα GIRO, ο καθένας θα αναλάβει το άνοιγμα στο όνομα του ενός λογαριασμού GIRO του αντίστοιχου λογαριασμού μέσω του οποίου θα διευθετούνται αμοιβαία χρέη και αιτήματα που απορρέουν από τις ανταλλαγές μέσω της υπηρεσίας GIRO και πιθανόν επιταγές και οποιεσδήποτε άλλες λειτουργίες τις οποίες οι οργανισμοί θα συμφωνήσουν να διευθετούν με αυτό το μέσο.

2.2. Oταν η Υπηρεσία πληρωμής δέν έχει σύστημα GIRO, ο τρέχων λογαριασμός GIRO θα ανοίγεται σε άλλο οικονομικό ίδρυμα.

2.3. Εάν ο τρέχων λογαριασμός είναι χωρίς αντίκρισμα, θα πληρώνεται τόκος για τα οφειλόμενα ποσά, το ποσοστό των οποίων ορίζεται στους Κανονισμούς.

3. Μηνιαίοι λογαριασμοί

3.1. Κάθε οργανισμός που πληρώνει προετοιμάζει για κάθε εκδίδοντα οργανισμό μηνιαίο λογαριασμό στον οποίο δείχνει τα ποσά που πληρώνονται για επιταγές. Τα μηνιαία ποσά ενσωματώνονται, κατά περιόδους, σε κάποιο γενικό συμψηφιστικό λογαριασμό ο οποίος συντελεί στον καθορισμό του υπολοίπου.

3.2. Η εξόφληση των λογαριασμών μπορεί επίσης να γίνεται βάση μηνιαίων λογαριασμών, χωρίς συμψηφισμούς.

4. Κανένα μονόπλευρο μέτρο, όπως αναστολή πληρωμών, απαγόρευση μεταφορών κεφαλαίων, κ.λ.π. δεν μπορεί να αντιτίθεται στις διατάξεις αυτού του άρθρου και εκείνων που απορρέουν από τους Κανονισμούς.

Κεφάλαιο VΙ

Postcheques

Αρθρο 11

Λειτουργία των postcheques

1. Εκδοση των postcheques

1.1. Κάθε οργανισμός μπορεί να εκδίδει postcheques για τους κατόχους λογαριασμών GIRO.

1.2. Οι κάτοχοι λογαριασμών GIRΟγιατους οποίους εκδόθηκαν τα postcheques θα εφοδιαστούν με μία εγγυητική κάρτα postcheque η οποία πρέπει να επιδεικνύεται την ώρα πλnρωμής.

1.3. Το ανώτατο ποσό εγγύησης θα είναι τυπωμένο στο πίσω μέρος κάθε postcheque ή σε παράρτημα στο νόμισμα που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων χωρών.

1.4. Ελλείψει ειδικής συμφωνίας με τον οργανισμό που διεξάγει την πληρωμή, ο οργανισμός που εκδίδει το postcheque θα καθορίζει το ποσοστό μετατροπής του νομίσματος του σε εκείνο της χώρας που διεξάγει την πληρωμή.

1.5. Ο οργανισμός που εκδίδει το postcheque μπορεί να επιβάλλει κάποια χρέωση στον κάτοχο του postcheque.

1.6. Εάν χρειάζεται, η διάρκεια της ισχύος του postcheque ορίζεται από τον οργανισμό που το εκδίδει. Αυτό θα φαίνεται από την εκτύπωση της τελευταίας ημερομηνίας ισχύος επάνω στο postcheque. Εάν δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη, η ισχύς των postcheques θα είναι απεριόριστη.

2. Πληρωμή

2.1. Το ποσό των postcheques θα αποδίδεται στον δικαιούχο στο νόμιμο νόμισμα της χώρας πληρωμής.

2.2. Το μέγιστο ποσό το οποίο μπορεί να αποδίδεται μέσω postcheque θα ορίζεται με, κοινή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων χωρών.

3. Οικονομική υποχρέωση

3.1. Το ποσό των postcheques θα απαλλάσσεται όλων των οικονομικών υποχρεώσεων όταν μπορεί ν` αποδειχθεί ότι η πληρωμή διεξήχθη υπό τους όρους που ορίζονται στα σχετικά άρθρα των Κανονισμών που έχουν σχέση με την παρουσίαση των postcheques στη θυρίδα συναλλαγής για πληρωμή και τους όρους της πληρωμής.

3.2. Ο εκδίδων οργανισμός δεν θα δεσμεύεται να χρεώσει παράνομα ή πλαστά postcheques που του επιστρέφονται μετά από το χρόνο που ορίζεται στο σχετικό άρθρο των Κανονισμών και αφορά στην επιστροφή των postcheques που έχουν πληρωθεί στην υπηρεσία GIRO καταγωγής.

4. Αποζημίωση του οργανισμού που διεξάγει την πληρωμή.

4.1. Οι οργανισμοί που εκδίδουν και πληρώνουν postcheques ορίζουν διμερώς το ποσό της αποζημίωσης η οποία θα καταβάλλεται στον οργανισμό πληρωμής.

Κεφάλαιο VII

Το δίκτυο POSTNET

Αρθρο 12

Οροι πρόσβασης και συμμετοχής

1. Η πρόσβαση στο δίκτυο μπορεί να γίνει με την υπογραφή της συμφωνίας της POSTNET και την πληρωμή ενός τέλος καταχώρησης εισόδου.

2. Οι όροι πρόσβασης και συμμετοχής στην υπηρεσία ορίζονται στη συμφωνία POSTNET.

Κεφάλαιο VΙΙΙ

Αντικείμενα με αντικαταβολή (COD)

Αρθρο 13

Ορισμός της υπηρεσίας

1. Μη συστημένα, συστημένα και ασφαλισμένα αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου και απλά και ασφαλισμένα ταχυδρομικά δέματα μπορούν να σταλούν με αντικαταβολή βάσει διμερών συμφωνιών.

2. Το όργανο που παρέδωσε το αντικείμενο θα καταβάλλει τα κεφάλαια στο ταχυδρομικό οικονομικό ίδρυμα και θα ζητήσει να γίνει η πληρωμή του ποσού στον δικαιούχο.

Κεφάλαιο ΙΧ

Διάφορες διατάξεις

Αρθρο 14

Αίτηση για άνοιγμα λογαριασμού GIRO στο εξωτερικό

1. Από τη στιγμή που θ` ανοιχθεί ένας λογαριασμός ταμιευτηρίου στο εξωτερικό, οι ταχυδρομικοί ή μη ταχυδρομικοί οικονομικοί οργανισμοί των χωρών μελών συμμετέχουν σε αυτή τη Συμφωνία, συμφωνούν διμερώς για τη βοήθεια που μπορούν να παρέχουν η μία στην άλλη, σαν μέρος της συνήθους επαλήθευσης της αιτούσας χώρας.

Κεφάλαιο Χ

Τελικές διατάξεις

Αρθρο 15

Τελικές διατάξεις

1. Η Σύμβαση θα εφαρμοσθεί, όπου απαιτείται, αναλογικά, σε όλες τις περιπτώσεις που δεν διέπονται ακριβώς απ` αυτή τη Συμφωνία.

2. Σ` αυτή τη Συμφωνία δεν θα ισχύει το άρθρο 4 του καταστατικού.

3. Οροι για έγκριση προτάσεων που αφορούν αυτή τη Συμφωνία.

3.1. Για να έχουν ισχύ, οι προτάσεις που υποβάλλονται στο Συνέδριο σχετικά με αυτή τη Συμφωνία πρέπει να εγκριθούν από την πλειοψηφία των κρατών μελών που συμμετέχουν σε αυτή τη Συμφωνία είναι παρόντα και ψηφίζουν. Τουλάχιστον μισά από τα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύονται στο Συνέδριο θα είναι παρόντα την ώρα της ψηφοφορίας.

3.2. Για να έχουν ισχύ, οι προτάσεις που αφορούν τους Κανονισμούς αυτής της Συμφωνίας εγκρίνονται από την πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου της Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης τα οποία συμμετέχουν στη Συμφωνία.

3.3. Για να έχουν ισχύ, οι προτάσεις που υποβάλλονται μεταξύ δύο Συνεδρίων και αφορούν αυτή τη Συμφωνία πρέπει να διασφαλίζουν:

3.3.1. δύο τρίτα των ψήφων, τουλάχιστον εν δεύτερον των χωρών-μελών που συμμετέχουν στη Συμφωνία, εάν αφορούν σε προσθήκη νέων διατάξεων και έχουν ανταποκριθεί στην γνωμοδότηση.

3.3.2. πλειοψηφία ψήφων, τουλάχιστον εν δεύτερον των χωρών μελών που συμμετέχουν στην Συμφωνία που έχουν ανταποκριθεί στην γνωμοδότηση, εάν αφορούν σε τροποποιήσεις των διατάξεων αυτής της Συμφωνίας.

3.3.3. πλειοψηφία ψήφων, εάν αυτοί αφορούν σε ερμηνεία των διατάξεων αυτής της Συμφωνίας.

3.4. Παρά τις διατάξεις του 15.3.3.1, οποιαδήποτε χώρα μέλος της οποίας η κρατική νομοθεσία δεν συμβαδίζει με την προτεινόμενη προσθήκη μπορεί, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της τελευταίας, να υποβάλλει γραπτή δήλωση στον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου και να δηλώνει ότι είναι αδύνατον να δεχθεί την προσθήκη.

4. Αυτή η Συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει στις 1 Ιανουαρίου 2001 και θα παραμείνει έως την έναρξη ισχύος των Πράξεων του επόμενου Συνεδρίου.

Οι παρόντες πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων των συμβαλλομένων χωρών υπέγραψαν αυτή την Συμφωνία σε ένα μόνο πρωτότυπο το οποίο θα κατατεθεί στον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου. Αντίγραφό του θα επιδοθεί σε κάθε μέρος από την Κυβέρνηση της κάθε χώρας στην οποία διεξήχθη το Συνέδριο.

Αποφασίσθηκε στο Πεκίνο, 15 Σεπτεμβρίου 1999
Τελικές διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται ο Ν. 2883/2001 (ΦΕΚ 18 Α`) “Κύρωση των Πράξεων του ΧΧΙ Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνεδρίου (Σεούλ 1994) και του Κανονισμού Εκτέλεσης της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης με το Τελικό Πρωτόκολλο (Βέρνη 1995)” εκτός από την κύρωση του Καταστατικού της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης, όπως τροποποιήθηκε με τα πρόσθετα Πρωτόκολλα του Τόκυο 1969, της Λωζάνης 1974, του Αμβούργου 1984, της Ουάσιγκτον 1989 και της Σεούλ 1994, άρθρο πρώτο περίπτωση α`.
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των Πράξεων που κυρώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2001 ημερομηνία θέσης σε ισχύ διεθνώς των Πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο V του Εκτου Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου του Καταστατικού της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ενωσης και τα οριζόμενα στις λοιπές Πράξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ