ΝΌΜΟΣ 3044 (ΦΕΚ Α΄197/27.8.2002)

Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρύθμισης άλλων θεμάτων αρμοδιότητος υπουργείου περιβαλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
Άρθρο 1
`Εννοια

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ το άρθρο 80 του Ν.4495/2017

1. Ο κύριος ακινήτου που είναι βαρυνόμενο κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 έχει δικαίωμα να μεταφέρει το συντελεστή δόμησης (Μ.Σ.Δ.), που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτό, σε άλλο ακίνητο ή σε άλλη θέση του Ιδιου ακινήτου (ωφελούμενο ακίνητο).

2. Το αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο δικαίωμα συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων με την οποία εγκρίνεται η έκδοση τίτλου Μ.Σ.Δ.. Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Κ.Σ.Χ.Ο.Π.), δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μεταγράφεται

3. Ο συντελεστής δόμησης (Σ.Δ.) που μεταφέρεται αφαιρείται οριστικώς από το βαρυνόμενο ακίνητο. Η ρύθμιση αυτή ενεργεί υπέρ και κατά των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του κυρίου του ακινήτου και συνοδεύει το ακίνητο ακόμα και στην περίπτωση πρωτότυπου τρόπου κτήσης κυριότητας σε αυτό.

4. Με την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 απόφαση προσδιορίζονται οι επιφάνειες που μεταφέρονται από το βαρυνόμενο ακίνητο. Οι επιφάνειες αυτές υπολογίζονται με αφαίρεση των επιφανειών των κτισμάτων που διατηρούνται, από τις επιφάνειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν με βάση τον Σ.Δ. ο οποίος ισχύει στην περιοχή όπου βρίσκεται το βαρυνόμενο ακίνητο, χωρίς να υπολογίζονται δομήσιμες επιφάνειες υπογείων.
Άρθρο 2
Τίτλος δικαιώματος

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ το άρθρο 80 του Ν.4495/2017

1. Το δικαίωμα για μεταφορά Σ.Δ. ενσωματώνεται σε τίτλο, ο οποίος εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων. Ο τίτλος είναι ονομαστικός και μεταβιβάζεται ελεύθερα, το δικαίωμα δε που ενσωματώνεται σε αυτόν είναι διαιρετό.

2. Η έκδοση του τίτλου, καθώς και η πρώτη μεταβιβασή του δεν υπόκεινται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτου ή σε οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, δικαίωμα, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α` ή β` βαθμού ή οποιουδήποτε τρίτου, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την επιβολή του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

3. Σε ρυμοτομούμενα ακίνητα όπου υπάρχουν κτίσματα δεν επιτρέπεται η έκδοση τίτλου Μ.Σ.Δ. αν δεν έχουν προηγουμένως κατεδαφιστεί τα κτίσματα. Για την κατεδάφιση προσκομίζεται βεβαίωση της πολεοδομικής υπηρεσίας.

4. Η μεταβίβαση του τίτλου στο νέο δικαιούχο γίνεται με πράξη, που σημειώνεται στον τίτλο, και σχετική εγγραφή στο Μητρώο Μ.Σ.Δ..

5. Για κάθε τίτλο που εκδίδεται καταβάλλεται παράβολο εκατό ευρώ υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε. Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.). Υπόχρεος σε καταβολή είναι ο δικαιούχος του τίτλου. Το ύψος του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το τίμημα από τη μεταβίβαση τίτλου Μ.Σ.Δ. των ακινήτων που αναφέρονται στην περίπτωση α` της παρ. 1 του επόμενου άρθρου και ανήκουν στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού διατίθεται αποκλειστικά για έργα διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με προτεραιότητα την αποκατάσταση και συντήρηση των βαρυνόμενων ακινήτων. Αν πρόκειται για Βαρυνόμενα ακίνητα του Δημοσίου, το τίμημα από τη μεταβίβαση του τίτλου Μ.Σ.Δ. κατατίθεται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και διατίθεται αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς.
Άρθρο 3
Βαρυνόμενα ακίνητα

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ το άρθρο 80 του Ν.4495/2017

1. Βαρυνόμενα ακίνητα για τα οποία επιτρέπεται να εκδοθεί τίτλος Μ.Σ,Δ. είναι:

1. α) Ακίνητα με κτίρια, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί τα ίδια ή η χρήση τους διατηρητέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α`) ή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 79 του ν.δ. 8/1973 (ΦΕΚ 124 Α`), καθώς και ακίνητα στα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β` της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1577/1985, έχουν επιβληθεί όροι και περιορισμοί δόμησης για την προστασία και ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων.

β) Ακίνητα με οικοδομήματα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και γενικώς της πολιτιστικής κληρονομιάς.

γ) Ακίνητα εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού, τα οποία χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και γενικώς της πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικοί τόποι και για τα οποία έχουν τεθεί περιορισμοί στην εξάντληση του Σ.Δ. ή στα οποία απαγορεύεται τελείως η δόμηση.

δ) Ακίνητα τα οποία χαρακτηρΙζονται από τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια κοινόχρηστοι χώροι Στα ακίνητα αυτά τίτλος Μ.Σ.Δ. εκδίδεται μόνο για το ρυμοτομούμενο τμήμα, για το οποίο δεν είναι υπόχρεος προς καταβολή της αποζημίωσης ο ίδιος ο κύριος του ακινήτου,όπως το ακίνητο υφίστατο κατά την έγκριση του σχεδίου πόλης και με την προϋπόθεση ότι ο κύριος του ακινήτου αποδέχεται αυτό το είδος αποζημίωσης. Για τα ανωτέρω ακίνητα, η απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την έγκριση του σχεδίου πόλης θεωρείται ότι συντελείται με την έκδοση του τίτλου Μ.Σ.Δ..

2. Ακίνητα που αναφέρονται στις περιmώσεις α`, β` και γ` δεν θεωρούνται βαρυνόμενα, εφόσον έχουν χαρακτηριστεί χώροι κοινής ωφέλειας ή είναι χώροι λατρείας οποιουδήποτε δόγματος. Ακίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β` και γ` δεν θεωρούνται βαρυνόμενα, εφόσον ανήκουν στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού.

2. Επιτρέπεται η μεταφορά ολόκληρου του Σ.Δ. των ακινήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α`, β` και γ` της παρ. 1, εφόσον ο κύριος παραχωρήσει την κυριότητα στο Δημόσιο ή στον οικείο Ο.Τ.Α. α` βαθμού, χωρίς άλλο αντάλλαγμα. Σε περίπτωση συγκυριότητας, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να εφαρμοστεί και για κάθε συγκύριο για το ποσοστό που του αναλογεί.

3. Οι φορολογικές απαλλαγές της παρ. 2 του άρθρου 2 ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.

4. Στις περιπτώσεις α`, β` και γ` της παρ. 1, η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η έκδοση τίτλου Μ.Σ.Δ. και ο τίτλος αφορούν και το τυχόν ρυμοτομούμενο τμήμα, δομημένο ή μη, του διατηρητέου ακινήτου.
Άρθρο 4
Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ το άρθρο 80 του Ν.4495/2017

1. Η μεταφορά του Σ.Δ. πραγματοποιείται αποκλειστικά σε ακίνητο (ωφελούμενο ακίνητο) που βρίσκεται μέσα σε Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ι. Υ.Σ.).

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Π.Σ.Χ,Ο.Π:) και γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η Ζ.Υ.Σ.. Η Ι.Υ.Σ. αποτυπώνεται σε σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση και δημοσιεύεται μαζί με αυτήν.

Στις περιοχές αρμοδιότητας των Οργανισμών που έχουν συσταθεί κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 3 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄) ή με το ν.1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α΄) ή με το ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α`), η Ι. Υ.Σ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Οργανισμού και του οικείου Ο. Τ .Α. α ΄βαθμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Ι.Υ.Σ. αποτυπώνεται σε σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση και δημοσιεύεται μαζί με αυτήν.

3. Οι Ι.Υ.Σ. καθορίζονται ύστερα από εκπόνηση μελέτης, σε περιοχές για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού που υφίσταται πριν από το 1923.

β) Βρίσκονται εκτός των καθορισμένων ορίων, ιστορικών τόπων, παραδοσιακών ή αξιόλογων οικισμών, αρχαιολογικών χώρων, περιοχών που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α`) ή περιοχών που προβλέπονται στην παρ. 1 β του άρθρου 4 του ν.1577/1985 και εκτός των ορίων περιοχών, στις οποίες έχουν επιβληθεί ειδικοί όροι δόμησης για την προστασία παραδοσιακών ή αρχιτεκτονικών συνόλων, αρχαιολογικών χώρων ή άλλων πολιτιστικών ή περιβαλλοντικά αξιόλογων στοιχείων.

γ) Βρίσκονται εκτός ιστορικών κέντρων πόλεων, με εξαίρεση τμήματά τους που αναπλάθονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β` του ν. 2508/1997.

δ) Βρίσκονται εκτός καθορισμένων ορίων περιοχών, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ζώνες προστασίας χώρων ή κτιρίων, που έχουν κηρυχθεί για οποιονδήποτε λόγο προστατευόμενοι σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. ε) Βρίσκονται εκτός των δύο πρώτων οικοδομικών τετραγώνων (Ο. Τ.) από τη γραμμή του αιγιαλού ή της όχθης προκειμένου για μεγάλες λΙμνες ή πλεύσιμους ποταμούς. `

στ) Δεν έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας ή Ζώνες Αστικού Αναδασμού ή Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α ΄), του ν. 947/1979 (ΦΕΚ 169 Α`) και του άρθρου 18 του ν. 2508/1997.

ζ) Βρίσκονται εκτός περιοχών που έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και εκτός περιοχών που έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης με τις διατάξεις του άρθρου

29 του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 ΑΊ και εκτός Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.)που προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 2508/1997, εκτός

εάν έχουν ενσωματωθεί σε περιοχές αστικών συγκροτημάτων.

η) Δεν βρίσκονται σε περιοχές με έντονη κλίση. Ως τέτοιες καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες υπάρχουν δρόμοι με κλίση μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%); ,

4. Με τη μελέτη για τον καθορισμό Ζ.Υ.Σ., προσδιορίζεται μέσα στην ευρύτερη περιοχή του δήμου για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, η ζώνη υποδοχής μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Προσδιορίζεται επίσης, σε ποσοστό επί του συνολικού εμβαδού των δομήσιμων επιφανειών της ζώνης, όπως αυτό προκύπτει από τον υπολογισμό των συντελεστών δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, το ανώτατο συνολικό εμβαδόν δομήσιμων επιφανειών που επιτρέπεται να μεταφερθεί μέσα σε αυτήν, αφού σταθμιστούν τα παρακάτω στοιχεία:

α) το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης του ισχύοντος Σ.Δ. της ζώνης προκύπτει από τις χωροταξικές και πολεοδομικές κατευθύνσεις, καθώς και τους αναπτυξιακούς στόχους για την περιοχή, όπως η οικιστική ανάπτυξη, τα περιθώρια επιβάρυνσής της, η θέση, η φυσιογνωμία και η ιδιαιτερότητά της, τα δίκτυα υποδομής και ο κοινωνικός εξοπλισμός,

β) δεν αλλοιώνεται η οικιστική φυσιογνωμία της περιοχής,

γ) οι κοινόχρηστοι χώροι και οι χώροι για την ανέγερση κοινωφελών κτιρίων, όπως προβλέπονται από το ρυμοτομικό σχέδιο, μετά την πραγματοποίηση της Μ.Σ.Δ. επαρκούν για τις ανάγκες της περιοχής.

5. Επιτρέπεται η Μ.Σ.Δ. σε ωφελούμενο ακίνητο που βρίσκεται σε περιοχή η οποία έχει καθοριστεί ως Ζώνη Αγοράς Συντελεστή (Ζ.Α.Σ.) με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 880/1979 (ΦΕΚ 58 Α`). Η πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ. σε Ζ.Α.Σ. διενεργείται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που προβλέπονται στην πράξη καθορισμού της, ανεξαρτήτως εάν, εν τω μεταξύ, έχει τροποποιηθεί το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής.

Σχετικό: η υπ` αριθμ. 569/2004 απόφαση ΣτΕ.
Άρθρο 5
Εννοια και περιορισμοί που ισχύουν για την πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ωφελούμενο ακίνητο

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ το άρθρο 80 του Ν.4495/2017

1. Πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης, είναι η προσθήκη συντελεστή δόμησης σε ωφελούμενο ακίνητο λόγω Μ.Σ.Δ.. Ως πραγματοποίηση θεωρείται η έκδοση απόφασης του προϊσταμένου της αναφερόμενης στην παράγραφο 3 υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή μεταγράφεται

2. Με την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο αποσβέννυται το δικαίωμα που ενσωματώνεται στον τίτλο και ο τίτλος ακυρώνεται με επισημείωσησε αυτόν της ακύρωσης και της εγκριτικής απόφασης για την πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ.. Εάν ο τίτλος χρησιμοποιείται μόνον εν μέρει κατά την έγκριση πραγματοποίησης Μ.Σ.Δ., η επισημείωση για την ακύρωσή του γίνεται μόνο για το ακυρούμενο μέρος το οποίο στρογγυλοποιείται προς τα πάνω σε ακέραιες μονάδες τετραγωνικών μέτρων.

3. Αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση πραγματοποίησης Μ.Σ.Δ. είναι η αρμόδια για πολεοδομικά θέματα Διεύθυνση κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται το ωφελούμενο ακίνητο. Η υπηρεσία αυτή καθίσταται αποκλειστικά αρμόδια για την έκδοση οικοδομικής άδειας, για το σύνολο της οικοδομής, καθώς και για τον έλεγχο των σχετικών οικοδομικών εργασιών και την εφαρμογή των διατάξεων για τις αυθαίρετες κατασκευές, όταν γίνεται πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ..

Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας καταβάλλεται από τους δικαιούχους του ωφελούμενου ακινήτου υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ποσό ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%) της αντικειμενικής αξίας του προστιθέμενου Σ.Δ.. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού αυτού αποδίδεται από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. στον Ο.Τ.Α. α` βαθμού, όπου βρίσκεται το ωφελούμενο ακίνητο και διατίθεται αποκλειστικά για τη μελέτη και την κατασκευή έργων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των αστικών περιοχών, καθώς και την προστασία και την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

4. Η πραγματοποΙηση Μ.Σ.Δ. από βαρυνόμενο ακίνητο που αναφέρεται στην περίπτωση δ` της παρ. 1 του άρθρου 3, επιτρέπεται μόνο σε ωφελούμενο το οποίο βρίσκεται σε Ζ.Υ.Σ. ή Ζ.Α.Σ. του Ιδιου δήμου ή κοινότητας με το βαρυνόμενο. Εάν ο δήμος ή η κοινότητα υπάγεται σε καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας στο σύνολό του, η πραγματοποίηση επιτρέπεται σε ωφελούμενο που βρίσκεται σε Ζ. Υ.Σ. ή Ζ.Α.Σ. όμορου δήμου ή κοινότητας.

Η πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ. από βαρυνόμενο ακίνητο που αναφέρεται στις υπόλοιπες περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 3, επιτρέπεται σε ωφελούμενο που βρίσκεται σε Ζ.Υ.Σ. ή Ζ.Α.Σ. δήμου ή κοινότητας της Ιδιας περιφέρειας με το βαρυνόμενο.

5. Με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 1 καθορίζεται ο συντελεστής δόμησης που μεταφέρεται από το βαρυνόμενο ακίνητο ως πρόσθετο εμβαδόν επιφανειών, οι οποίες επιτρέπεται να δομηθούν στο ωφελούμενο ακίνητο. Ο καθορισμός γίνεται αφού ληφθούν υπόψη οι προς μεταφορά επιφάνειες του τίτλου, οι σχέσεις αξίας γης ανά μονάδα επιφάνειας του βαρυνόμενου και του ωφελούμενου, ο συντελεστής δόμησης που αναγράφεται στον τίτλο, καθώς και εκείνος που ισχύει στην περιοχή του ωφελούμενου ακινήτου.

Ο συντελεστής δόμησης που μεταφέρεται προστίθεται οριστικώς στο ωφελούμενο ακίνητο, από την ημερομηνία μεταγραφής της πιο πάνω απόφασης. Η ρύθμιση αυτή ενεργεί υπέρ και κατά των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του κυρίου του ωφελούμενου ακινήτου και συνοδεύει το ακίνητο ακόμα και στην περίπτωση πρωτότυπου τρόπου κτήσης της κυριότητας σε αυτό.

6. Η πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ. επιτρέπεται να γίνεται και εν μέρει ή διαδοχικώς, από το ίδιο βαρυνόμενο ή από διάφορα βαρυνόμενα, προς το ίδιο ή διάφορα ωφελούμενα.

7. Εάν το ωφελούμενο βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με κτίριο που υπάγεται στις περιπτώσεις α`, β` και γ` της παρ. 1 του άρθρου 3, για την έγκριση πραγματοποίησης Μ.Σ.Δ. απαιτείται η σύμφωνη γνώμή της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την προστασία του.

8. Στις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή και στις Ζ.Α.Σ. για τον καθορισμό της ποσοστιαίας αύξησης του ισχύοντος Σ.Δ. ισχύουν οι εξής ανά χρήση περιορισμοί και προϋποθέσεις, χωρίς τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 880/1979 (ΦΕΚ 58 Α`) για τις περιοχές στις οποίες ο ισχύων συντελεστής δόμησης είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 2,4:

α) Σε περιοχές με χρήση αμιγούς κατοικίας ή μόνο κατοικίας, η ποσοστιαία αύξηση του Σ.Δ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% του ισχύοντος στην περιοχή, για Σ.Δ. μέχρι 0,8 το 15% για το τμήμα του Σ.Δ. πάνω από 0,8 μέχρι και 1,2 και το 10% για το τμήμα του Σ.Δ. πάνω από 1,2.

Σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας η ποσοστιαία αύξηση του Σ.Δ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ισχύοντος.

Η ποσοστιαία αύξηση του ισχύοντος Σ.Δ. στις περιοχές της παρούσας περίmωσης αφορά μόνο στην επαύξηση χώρων κατοικίας ή βοηθητικών χώρων αυτής.

β) Σε περιοχές με χρήση γενικής κατοικίας ή περιοχές εντός σχεδίου, στις οποίες δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις με δεσμευτικό τρόπο, η ποσοστιαία αύξηση του Σ.Δ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 25% του ισχύοντος στην περιοχή για Σ.Δ. μέχρι 0,8 το 20% για το τμήμα του Σ.Δ. πάνω από 0,8 μέχρι και 1,2 και το 15% για το τμήμα του Σ.Δ. πάνω από 1,2. Σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, εφόσον προβλέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, η ποσοστιαία αύξηση του Σ.Δ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του ισχύοντος Σ.Δ.

γ) Σε περιοχές με χρήση πολεοδομικού κέντρου η ποσοστιαία αύξηση του Σ.Δ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 30% του ισχύοντος στην περιοχή για Σ.Δ. μέχρι 0,8 το 25% για το τμήμα του Σ.Δ. πάνω από 0,8 μέχρι και 1,2 και το 20% για το τμήμα του Σ.Δ. πάνω από 1,2 προκειμένου για κτίρια κατοικίας και 40%, 35% και 30% αντίστοιχα, για ειδικά κτίρια. Σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, εφόσον προβλέπεται η χρήση πολεοδομικού κέντρου, η ποσοστιαία αύξηση του Σ.Δ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ισχύοντος στην περιοχή για κτίρια κατοικίας και το 30% για ειδικά κτίρια.

δ) Σε περιοχές με ειδικές χρήσεις η ποσοστιαία αύξηση του Σ.Δ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% του ισχύοντος Σ.Δ.

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.14 Ν.3212/2003, ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.

9. Για το ποσοστό κάλυψης του ωφελούμενου οικοπέδου, το ύψος, την απόσταση από τα όρια του οικοπέδου, τους χώρους στάθμευσης του ωφελούμενου ακινήτου και των επιφανειών που επιτρέπεται να μεταφέρονται από άλλους δήμους ή κοινότητες, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί και προϋποθέσεις:

α) Το ποσοστό κάλυψης του ωφελούμενου οικοπέδου μετά την πραγματοποίηση της Μ.Σ.Δ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ισχύον για την περιοχή, όπως αυτό καθορίζεται από τις γενικές και ειδικές διατάξεις.

β) Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ανώτατου για την περιοχή ύψους, είτε αυτό καθορίζεται με ειδικό πολεοδομικό κανονισμό είτε προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1577/1985 για το Σ.Δ. που ισχύει για το ωφελούμενο ακίνητο πριν την πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ.

Ειδικά σε περιοχές με χρήση πολεοδομικού κέντρου (υπερτοπικού ή τοπικού) ή γενικής κατοικίας στις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων και μόνο για τα τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν στις μεταφερόμενες επιφάνειες, το ανώτατο ύψος καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1577/1985 και με βάση το Σ.Δ. που διαμορφώνεται για το ωφελούμενο ακίνητο μετά την πραγματοποίηση της Μ.Σ.Δ., με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 1577/1985.

γ) Επιβάλλεται να τηρείται η απόσταση Δ, που καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1577/1985 και προκύπτει σύμφωνα με το τελικό ύψος της οικοδομής μετά την πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ. Σε περιπτώσεις προσθηκών κατά το ύψος σε νομίμως υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού κτίρια, επιτρέπεται η πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ. εφαρμοζομένων αναλόγως των ισχυουσών διατάξεων περί προσθηκών.

δ) Εξασφαλίζονται οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, οι οποίες απαιτούνται λόγω της Μ.Σ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 960/1979 (ΦΕΚ 194 Α`) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των κατ` εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, στο ωφελούμενο ακίνητο ή σε ακίνητο σε απόσταση από το ωφελούμενο, όπως προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις.

Οι θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, που απαιτούνται λόγω της Μ.Σ.Δ., δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται στο προκήπιο, εκτός εάν η απαιτούμενη θέση είναι μία.

Στις περιπτώσεις ακινήτων επί βασικού ή πρωτεύοντος ή δευτερεύοντος οδικού δικτύου, η πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ. επιτρέπεται μόνον εφόσον οι θέσεις στάθμευσης που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω διατάξεις για το συνολικό Σ.Δ., αυξηθούν κατά το ποσοστό αύξησης του ισχύοντος Σ.Δ. και ύστερα από σχετική έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας για την κυκλοφορία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων.

ε) Το ωφελούμενο οικόπεδο πρέπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο είτε κατά κανόνα είτε κατά παρέκκλιση.

στ) Οι δομήσιμες επιφάνειες που μεταφέρονται σε Ζ.Υ.Σ. ή Ζ.Α.Σ. από Βαρυνόμενα ακίνητα άλλων δήμων ή κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 40% των δυνάμενων να πραγματοποιηθούν σε αυτές επιφανειών.

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.14 Ν.3212/2003, ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.
Άρθρο 6
Εξουσιοδοτήσεις

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ το άρθρο 80 του Ν.4495/2017

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται:

α) Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση της απόφασης με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση Μ.Σ.Δ., καθώς και το ειδικότερο περιεχόμενο της απόφασης αυτής.

β) Ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο καθορίζεται η επιφάνεια που μεταφέρεται στο ωφελούμενο ακίνητο και ο τρόπος με τον οποίο εκτιμάται η αγοραία οικοπεδική αξία του βαρυνόμενου και του ωφελούμενου ακινήτου. Ο τρόπος καθορισμού και εκτίμησης μπορούν να αποτυπώνονται σε μαθηματικό τύπο.

γ) Κάθε σχετικό θέμα για την πραγματοποίηση του μεταφερόμενου συντελεστή στο ωφελούμενο ακίνητο”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.14 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και Δικαιοσύνης καθορίζονται:

α) Οι προϋποθέσεις και οι ειδικότεροι όροι έκδοσης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και το ειδικότερο περιεχόμενο της απόφασης έγκρισης έκδοσης τίτλου Μ.Σ.Δ, και του τίτλου Μ,Σ,Δ..

β) Τα στοιχεία της τεχνικής μελέτης που υποβάλλεται για την έκδοση απόφασης έγκρισης τίτλου, ο τρόπος δήλωσης της συναίνεσης του κυρίου του βαρυνόμενου ακινήτου για την έκδοση της απόφασης και το περιεχόμενό της και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου τίτλων που υποβάλλεται για την εξακρίβωση της νομικής κατάστασης του βαρυνόμενου ακινήτου.

γ) Η μορφή, το περιεχόμενο και τα όργανα που είναι αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου μεταφορός συντελεστή δόμησης,

δ) Ο ειδικότερος τρόπος μεταβίβασης του τίτλου, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση κλοπής, καταστροφής ή απώλειάς του, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες διαίρεσης και ακύρωσής του.

ε) Οι σχετικές με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης διοικητικές πράξεις, οι οποίες μεταγράφονται στα Υποθηκοφυλακεία ή εγγράφονται στα Κτηματολογικά Γραφεία της περιοχής που βρίσκεται το βαρυνόμενο και το ωφελούμενο ακίνητο και

στ) Κάθε σχετική λεπτομέρεια για την έκδοση απόφασης έγκρισης έκδοσης τίτλου Μ.Σ,Δ. και του τίτλου Μ.Σ,Δ”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρθρ.14 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών για τον καθορισμό Ζ.Υ,Σ.,

4. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που καθορίζονται με “τις ρυθμίσεις των παρ. 8 και 9 του προηγούμενου άρθρου” ισχύουν, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην πράξη έγκρισης της Ζ.Υ.Σ. ή της Ζ.Α.Σ..

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.14 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ το άρθρο 80 του Ν.4495/2017

1. `Εκδοση τίτλου Μ.Σ.Δ., σε εκτέλεση προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης έγκρισης έκδοσης ΤΙτλου, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, επιτρέπεται μόνον εφόσον το ακίνητο είναι βαρυνόμενο σύμφωνα με τις διατόξεις του άρθρου 3.

1. Αν δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, τα προεδρικό διατάγματα και οι υπουργικές αποφόσεις ανακαλούνται αυτεπαγγέλτως από τη διοίκηση.

2. Τίτλοι που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προίσχύουσες διατάξεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται αυτοδικαίως άκυροι, εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο δεν είναι βαρυνόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3.

Οι τίτλοι που διατηρούνται σε ισχύ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατόξεις του νόμου αυτού.

3. Προεδρικό διατόγματα ή υπουργικές αποφόσεις ή αποφόσεις του άρθρου 17 του ν. 2300/1995, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις για πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυροι, εφόσον δεν έχει εκδοθεί οικοδομική όδεια και εφόσον αφορούν ακίνητο το οποίο δεν είναι βαρυνόμενο, σύμφωνα με τις διατόξεις της παρ. 1 του άρθρου 3, ή εφόσον το ωφελούμενο δεν βρίσκεται στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 4.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργων “Περιβάλλοντος, ΧωροταξΙας και Δημόσιων `Εργων και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται η διαδικασία για την ανάκληση των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η διαδικασία για τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης ακυρότητας των τίτλων και των πρόξεων που αναφέρονται, αντιστοίχως, στις παραγράφους 2 και 3, ο τρόπος ενημέρωσης των δικαιούχων, η μεταγραφή των διαπιστωτικών για την ακυρότητα πράξεων και κόθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.

5. Κατ` εξαίρεση των διατάξεων του όρθρου 4 και της παρ. 4 του άρθρου 5 και εφόσον το ωφελούμενο ακίνητο είναι άρτιο, είτε κατά τον κανόνα είτε ατό την παρέκκλιση, επιτρέπεται η πραγματοποιησή Μ.Σ.Δ. σε κτίρια που ανεγέρθηκαν νόμιμα και στα οποία το αργότερο μέχρι “30.11.2003” είχε γίνει, κατά παράβαση της οικοδομικής άδειας, αλλαγή χρήσης χώρου και για το λόγο αυτόν υπέρβαση του Σ,Δ. του ακινήτου, εφόσον η έγκριση για την πραγματοποίηση εκδοθεί μέσα σε τρία έτη “από τη δημοσίευση της απόφασης που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρ.14 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.

Στην περίπτωση αυτή, πριν από την έκδοση της οικοδομικής όδειας για τη νομιμοποίηση απαιτείται να καταβληθούν τα πρόστιμα για την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, τα οποία για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης ορίζονται σε ποσοστό 25% των καθοριζομένων σύμφωνα με τις σχετικές διατόξεις. Οι διατόξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται εφόσον: α) η νέα χρήση επιτρέπεται στην περιοχή και β) δεν έχουν προστεθεί ή δεν προστίθενται νέοι κλειστοί χώροι, οι δε υφιστάμενοι πληρούν τις ισχύουσες κτιριοδομικές διατάξεις ή αυτές που ισχυαν κατά την κατασκευή των χώρων αυτών για τη νέα χρήση.

Για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης που απαιτούνται λόγω της Μ.Σ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 960/1979 (ΦΕΚ 194 Α`) και του ν. 1221/1981 (ΦΕΚ 292 Α`), καθώς και των κανονιστικών πρόξεων που έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότησή τους. Αν η αλλαγή χρήσης αφορά θέσεις στάθμευσης, οι καταργούμενες με τον τρόπο αυτόν αντικαθίστανται και οι τυχόν απαιτούμενες επιπλέον θέσεις εξασφαλίζονται στο ίδιο ακίνητο ή σε άλλο ακίνητο που βρίσκεται στην προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις απόσταση από το ωφελούμενο.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων καθορίζεται ο τρόπος, η ειδικότερη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου.

Σχετικό: υπ` αριθμ. 2367/2007 ΣτΕ (Ολομέλεια).

Σχετικό: υπ` αριθμ. 4541/2011 απόφαση ΣΤΕ.

6. Ο δικαιούχος τίτλου Μ.Σ.Δ. που προέρχεται από κτίρια που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α`) ή στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.880/1979 (ΦΕΚ 58 Α`) μπορεί να επιλέξει ή την επαναφορά του συντελεστή δόμησης στο ακίνητο από το οποίο μεταφέρθηκε, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ή την εξαγορά του τίτλου Μ.Σ.Δ. από το Δημόσιο.

Ο δικαιούχος τίτλου Μ.Σ.Δ. που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 2052/ 1992 (ΦΕΚ 94 Α`), για την κατασκευή χώρων στάθμευσης,μπορεί να επιλέξει ή την υπαγωγή του στο καθεστώς χρηματικής επιχορήγησης των νόμων 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`), 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α`) και 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α `) ή την εξαγορά του τίτλου Μ.Σ.Δ. από το Δημόσιο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος επαναφοράς του συντελεστή στο ακίνητο, οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς χρηματικής επιχορήγησης, καθώς και το ύψος της, η διαδικασία εξαγοράς του τίτλου μέσω του Ε.Τ,Ε.Ρ,Π.Σ., ο τρόπος υπολογισμού της αξΙας του, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 8
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 1577/1985 (Γ.Ο.Κ.) και συμπλήρωση διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση

1, Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α`), η οποία έχει αριθμηθεί ως παρ. 4 με την παρ. 3 και τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α`), αντικαθίστανται ως εξής:

«Ειδικά για τις πρωτοβάθμιες Ε,Π.Α.Ε. ορίζεται μία ανά νομό. Για τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και τις ενιαίες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Ροδόπης -`Εβρου και Δράμας -Καβάλας -Ξάνθης, καθώς και τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου και Λέσβου μπορεΊ να συνιστώνται περισσότερες πρωτοβάθμιες Ε.Π.Α.Ε..”

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 15771.1985 οι λέξεις «έως ένα έτος” αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως δύο έτη>`.

3. Στην περίπτωση Β` της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1577/1985, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2831/2000, προστίθεται εδάφιο ιστ` ως εξής:

«ιστ. Σε περίπτωση κατασκευής κτιρίων με εξωτερική τοιχοποιία από λιθοδομή πάχους πλέον ή ίσου των 0,50 μ., η καταλαμβανόμενη από την τοιχοποιία επιφάνεια.”

4. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε με την παρ, 3 του άρθρου 19 του ν. 2831/2000, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

1. «Απαγορεύεται η νομιμοποίηση της κατασκευής, αν κατά το χρόνο που ζητείται η νομιμοποίηση τα κτίσματα βρίσκονται μέσα στους χώρους που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1337/1983 ή σε περιοχές που ορίζονται στην υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του πιο πάνω άρθρου, ή τα κτίσματα συγκεντρώνουν τις οριζόμενες στην ίδια υπουργική απόφαση προϋποθέσεις.»

5. Στο άρθρο 17 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α`) προστίθεται παρ. 14, ως εξής:

«14. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 15, όπως προστέθηκαν με την παρ.7 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ4 Α`), εφαρμόζονται και για τα αυθαίρετα του παρόντος άρθρου.»

Σχετικό: υπ` αριθμ. 3921/2010 απόφαση ΣΤΕ (ΟΛΟΜ).

6. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.1577/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι λέξεις «με την παράγραφο 3″ αντικαθίστανται με τις λέξεις «με την παράγραφο 4″.

7. Μετά την περίπτωση (β) της παρ. 2 του άρθρου 2 του από 24/31.5.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270 Δ `) προστίθεται περίπτωση (γ) ως εξής:

«γ. Κτηνοτροφικά στέγαστρα με σκελετό θερμοκηπίου ή κινητά κτηνοτροφικά στέγαστρα, των οποίων οι τύποι έχουν την έγκριση του Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών ή άλλου φορέα που ορίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας, κατασκευάζονται με ποσοστό κάλυψης 40% της επιφάνειας του γηπέδου, σε απόσταση από τα όριά του τουλάχιστον 4,00 μ. ή σε απόσταση από τα όρια μικρότερη από 4 μέτρα και πάντως όχι μικρότερη από 2,5 μέτρα, εφόσον η μικρότερη αυτή απόσταση εγκριθεί κατά την έκδοση της άδειας για την ίδρυση της μονάδας και με μέγιστο ύψος 4,50 μ.. Για την ανωτέρω κατασκευή ή εγκατάσταση δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Πολεοδομίας, που εκδίδεται ύστερα από την άδεια ίδρυσης της κτηνοτροφικής μονάδας και ύστερα από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και Γεωργίας καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι όροι, τα δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την έκδοση της έγκρισης κατασκευής και εγκατάστασης κτηνοτροφικών στεγάστρων”,

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβόλλοντος, Χωροταξίας και Δη μόσιων `Εργων, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση της εταιρείας ΕΛΠΕΤ -ΒΜΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, επιτρέπεται στην πιο πάνω εταιρία να κατασκευάζει τα αναγκαία για τη λειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης -Σκοπίων, βανοστάσια με τους εξής όρους δόμησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ/τος της 24.5/31.5.1985 !(ΦΕΚ 270 Δ`):

1. Το ελάχιστο εμβαδό γηπέδου ορίζεται σε 150 τ.μ..

2. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου ορίζεται σε 30% της επιφάνειάς του.

3. Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε 0,3.

4. Ο μέγιστος συντελεστής κατ όγκον εκμετάλλευσης του κτιρίου που θα ανεγερθεί ορίζεται σε 2.

5. Οι αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 2 μέτρα τουλάχιστον.

6. Το μέγιστο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε 3,50 μέτρα,
Άρθρο 9
Τροποποιήσεις του ν. 2508/1997, πολεοδομικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις διατάξεων χρήσεων γης

1. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 2508/ 1997 (ΦΕΚ 124 Α`) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Επίσης σύμφωνα με τις πρσοϊσχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η τροποποίηση ή αναθεώρηση εγκεκριμένων Γ.Π.Σ. χωρίς επέκταση των ορίων τους, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.»

2.α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 μετά τη λέξη «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.» προστίθενται τα εξής: «ή στα όρια Γ.Π.Σ. και Ζ.Ο.Ε. εγκεκριμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 29 του ν. 1337/1983.»

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται οι λέξεις:«του κατά τα ανωτέρω Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.» με τις λέξεις: «των κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού σχεδίων».

γ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται οι λέξεις «Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.» με τη λέξη «σχεδίων».

δ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 13 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Η ολοκλήρωση των έργων αυτών πιστοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, μετό από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και έκθεση επιτροπής τεχνικων υπαλλήλων που συγκροτείται με απόφαση του οικείου νομόρχη, οι οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά στο σχετικό συμβόλαιο μεταβίβασης.»

ε. Στο τέλος της παραγράφου 16 του ίδιου άρθρου, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή της με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 19 του ν.2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α`), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εκκρεμείς περιπτώσεις πολεοδόμησης εκτόσεων με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1947/1991, για τις οποίες έχει υποβληθεί φάκελος με τα δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης Οικιστικής Καταλληλότητας της έκτασης ή έχει εκδοθεί η απόφαση αυτή και για οποιονδήποτε λόγο δεν προωθήθηκε ή δεν εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της έκτασης, δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πλην αυτών που αφορούν στην επιφάνεια της έκτασης και στον υπολογισμό της ειδικής χρηματικής εισφοράς, θέματα για τις οποίες εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις.»

3. Η παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.δ. 17.7/16.8.1923 έχουν εφαρμογή: α) σε συγκροτημένους οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ/τος της 17.7.1923 που στερούνται εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, β) σε ρυμοτομικό σχέδια εγκεκριμένα με τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923 ή με τις προγενέστερες του ν.δ/τος αυτού διατάξεις, γ) σε ρυμοτομικά σχέδια διανομών για αστική αποκατάσταση δικαιούχων του Υπουργείου Γεωργίας, τα οποία έχουν κυρωθεί κατά τις διατάξεις της εποικιστικής νομοθεσίας, πριν από τη δημοσίευση του ν. 1337/1983, δ) σε ρυμοτομικά σχέδια του άρθρου 37 του ν. 1337/1983, ε) και σε ρυμοτομικά σχέδια εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών, τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε ευρύτερες περιοχές με ρυμοτομικό σχέδιο εγκεκριμένο πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α`).

Ως όριο του οικισμού για τον υπολογισμό της ζώνης λαμβάνεται το όριο του οικισμού του προϋφιστάμενου του ν.δ/τος 17.7.1923 ή το όριο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Σε περίπτωση που η ζωνη επικαλύπτεται κατά τμήμα της με επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου κατά τις διατάξεις του ν. 1337/1983 ή με οικισμό οριοθετημένο κατ` εφαρμογή του από 24.4/3.5.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ`), οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.δ.17.7/16.8.1923 έχουν εφαρμογή μόνο στο υπόλοιπο τμήμα της ζώνης.»

4. Η οριστική διανομή κληροτεμαχίων στη θέση «Μπάλα» του κτήματος «Σταμάτα» , που εγκρίθηκε με την αριθμ. 127357/15.11.1934 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 164 8`/11.12.1934) στο τμήμα αυτής που βpίσκεται ο οικισμός Ροδόπολη της κοινότητας Ροδόπολης Αττικής, όπως φαίνεται στο συνδημοσιευόμενο διάγραμμα κλίμακας 1: 2000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, θεωρείται εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο αγροτικού οικισμού.

-Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων και μη που βρίσκονται στην περιοχή του παραπάνω ρυμοτομικού σχεδίου επιβάλλεται προκήπιο πλάτους έξι (6,00) μέτρων, όπως φαίνεται στο ίδιο ως άνω διάγραμμα.

-Στο όριο των οικοπέδων προς το εξωτερικό όριο του ρυμοτομικού σχεδίου διανομής και προς το τεμόχιο 370 (α και β) επιβάλλεται υποχρεωτικός ακάλυπτoς χώρος πλάτους τεσσόρων (4,00) μέτρων και δέκα (10,00) μέτρων αντίστοιχα.

-Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

Ελάχιστο πρόσωπο: δεκατέσσερα (14,00) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400,00) τετρ. μέτρα. Ως πρόσωπο των οικοπέδων δύναται να θεωρηθεί και το όριο της ιδιοκτησίας σε κοινής χρήσεως χώρο που δημιουργήθηκε μετό από διαπλάτυνση οδού του ρυμοτομικού σχεδίου, με την προϋπόθεση ρητής παραίτησης, με συμβολαιογραφική πράξη, από κυριότητα.. νομή και κατοχή του χώρου αυτού.

-Απαγορεύεται η κατάτμηση οικοπέδων με εμβαδόν μικρότερο των οκτακοσίων (800,00) τετρ. μέτρων και με πρόσωπο μικρότερο των είκοσι (20,00) μέτρων.

-Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφάνειάς τους.

-Συντελεστής δόμησης: εβδομήντα εκατοστά (0,70).

-Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: επτά και μισό (7,50) μέτρα.

-Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης μέγιστου ύψους ενός και μισού (1,5) μέτρου και κλίσης μέχρι 35%.

-Η απόσταση Δ της παρ. 1 του αρθρου 9 του ν. 1577/1985, όπως ισχύει, ορίζεται σε δύο και μισό (2,50) μέτρα.

-Στους οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, με εξαίρεση τα οικοδομικό τετρόγωνα εκατέρωθεν της οδού 25ης Μαρτίου, όπως αυτά εμφανίζονται στο διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα διάταξη, στα οποία επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του από 23.2.1987 π.δ/τος (ΦΕΚ 166 Δ`), εκτός από πρατήρια βενζίνης και συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Το τεμάχιο με αρ. 106 καθορίζεται ως χώρος ανέγερσης κτιρίων εκπαίδευσης. Για τα συγκεκριμένα κτίρια το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος προσαυξάνεται κατά τρία και πενήντα (3,50) μέτρα και το ύψος της στέγης κατά μισό (0,50) μέτρο.

Επιτρέπεται η αποπεράτωση οικοδομών που ανεγείρονται σύμφωνα με οικοδομική άδεια που δεν ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε μόνο κατά το τμήμα του κτιρίου που έχει ,περατωθεί ο φέρων οργανισμός μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται στην περιοχή που εντάχθηκε στο ρυμοτομικό σχέδιο Ν. Αιολίδας, με το από 23.5.1962 β.δ/γμα (ΦΕΚ 70 Δ` /8.6. 1962).

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής μπορεί να τροποποιούνται με προεδρικό διάταγμα.

5. α) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α`) πριν από τις λέξεις «στην αφετηρία του Μαραθωνίου δρόμου στο Μαραθώνα Αττικής,)) προστίθενται οι λέξεις «στις εγκαταστάσεις του υφιστάμενου Σταδίου και».

β) Οι εγκαταστάσεις του υφιστάμενου Σταδίου και η αφετηρία του Μαραθωνίου δρόμου για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2730/1999, όπως συμπληρώθηκε με το προηγούμενο εδάφιο, απεικονίζονται σε διάγραμμα κλίμακας 1: 25.000, που θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. α. Στις περιπτώσεις διανοίξεως -διαπλατύνσεων -βελτιώσεων οδών που διέρχονται εντός ή στα όρια πολεοδομικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 επιτρέπεται η εξασφάλιση, ύστερα από επίσπευση του Δημοσίου, των αναγκαίων ακινήτων με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 653/1977 (ΦΕΚ 214 Α`).

β. Για την κατά περίπτωση εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου απαιτείται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία για τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής.

γ. Οι πράξεις αναλογισμού (κτηματολογικός πίνακας και κτηματολογικό διάγραμμα), που συντάσσονται σε εκτέλεση της περίπτωσης α`, κοινοποιούνται με απόδειξη εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή τους στους εμπλεκόμενους φορείς που έχουν την ευθύνη της εποπτείας και επίβλεψης των πράξεων εφαρμογής που συντάσσονται ή πρόκειται να συνταχθούν.

δ. Κατά τον υπολογισμό των υποχρεώσεων και οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1337/1983, των ιδιοκτησιών που συμμετέχουν στις συντασσόμενες κατά τα ανωτέρω πράξεις αναλογισμού, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 7 του από 26.5/14.6.1993 π.δ/τος (ΦΕΚ 648 Δ`).

Ως εμβαδόν ιδιοκτησίας για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη των ιδιοκτησιών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει, λαμβάνεται το εμβαδόν που απομένει μετά την απαλλοτρίωση που υφίσταται η ιδιοκτησία σύμφωνα με την κατά την παρ. 2 του παρόντος υπουργική απόφαση.

ε. Στην περίπτωση που η πράξη εφαρμογής έχει κυρωθεί, ως ιδιοκτησία νοείται εκείνη που προέκυψε από την πράξη εφαρμογής. Η υποχρέωση των παρόδιων ιδιοκτησιών θεωρείται ότι εξαντλήθηκε με την κυρωθεΙσα πράξη εφαρμογής, η δε οφειλόμενη αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας καταβάλλεται από το Δημόσιο,

7. Στο τέλος της υποπαρ.1 Ζώνη Α”, της παρ. 11. Καθορισμός ορίων ζωνών, του άρθρου 21 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α `) προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Στην έκταση κυριότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που βρίσκεται στην περιοχή Ριμινίτικα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας επιτρέπεται η κατασκευή Δημοτικού Σταδίου μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γ.Γ,Α., χωρίς άλλες προϋποθέσεις.)) Οι όροι δόμησης του Σταδίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3α) του άρθρου 35 του Ν. 3164/2003, και με την παρ.3β) του άρθρου 35 του νόμου αυτού.

Σχετικό: υπ` αριθμ. 1561/2011 απόφαση ΣΤΕ.
Άρθρο 10

1. Το άρθρο 29 του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 29

Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού

1. Με απόφαση του οικείου νομάρχη και με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 γίνονται οι ακόλουθες πολεοδομικές ρυθμίσεις:

α) Η έγκριση και τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων, καθώς και ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης σε αγροτικούς οικισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α`).

β) Η τροποποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών και ο καθορισμός και η τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτά, καθώς και η έγκριση πολεοδομικής μελέτης ανάπλασης και αναμόρφωσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 11 και 15 παρ. 4 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α`).

Αρμόδιο Συμβούλιο να γνωμοδοτεί για τις ρυθμίσεις των εδαφίων α` και β` είναι το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του οικείου νομού,

Σχετικό: με τις υπ` αριθμ. 3895/2007, 1448/2006, 2077/2006, 1288/2008, 1291/2008, 2982/2009, 886/2010 αποφάσεις ΣτΕ και 3662/2005 απόφαση ΣτΕ (Ολομέλεια).

Σχετικό: υπ` αριθμ. 297/2012 απόφαση ΣΤΕ.

2. Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου γίνονται οι ακόλουθες πολεοδομικές ρυθμίσεις:

α) Η τροποποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών και ο καθορισμός και η τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτά, στις παράκτιες περιοχές και σε βάθος δύο Ο. Τ. από την ακτή, εφόσον αυτά βρίσκονται σε απόσταση 500 μ. από αυτή.

β) Ο καθορισμός των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους σε εφαρμογή του από 24.4.1985 π.δ/τος «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών, καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης» (ΦΕΚ 181 Δ`) και η έγκριση πολεοδομικών μελετών των οικισμών αυτών, σε εφαρμογή του από 20.8.1985 π.δ/τος «Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24.4.1985 π.δ/τος)) (ΦΕΚ414 Δ`).

γ) Η έγκριση πολεοδομικών μελετών σε εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 2508/1997.

δ) Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει, στις περιπτώσεις εκτέλεσης επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων «(Ο.Ε.Κ.κ.λπ.)» και καθορισμού χώρων ανέγερσης κτιρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και γενικά κτιρίων κοινής ωφέλειας και εφόσον οι συγκεκριμένες χρήσεις δεν έρχονται σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή άλλου σχεδίου χρήσεων γης.

ε) Η έγκριση για τις παρεκκλίσεις της παρ. 16 του άρθρου 27 του ν.2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α `), για τις περιπτώσεις της παρούσας και της προηγούμενης παραγράφου.

Σχετικό: παρ.1 του άρθρου 32 του Ν.3164/2003 “Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 176/02.07.2003)προστέθηκε περίπτωση στ) στην παρούσα παράγραφο.

Αρμόδιο Συμβούλιο να γνωμοδοτεί για ης ως άνω ρυθμίσεις είναι το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων γίνονται οι ακόλουθες πολεοδομικές ρυθμίσεις:

α) Η τροποποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών, καθώς και ο καθορισμός και η τροποποΙηση όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτά, στις εξής περιπτώσεις:

αα. εκατέρωθεν των οδικών αξόνων που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατ` εφαρμογή του άρθρου 99 παρ. 4 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`), όπως ισχύει,

ββ. σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, σε δάση ή δασικές εκτάσεις, σε περιοχές που προστατεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του ν. 1650/1986 ή βάσει διεθνών συνθηκών.

β) Ο καθορισμός των ορΙων και των όρων και περιορισμών δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24.4.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ`), καθώς και η έγκριση πολεοδομικών μελετών, σύμφωνα με τις διατάξεις των από 20.8.1985 (ΦΕΚ 414 Δ`) και 2.4.1985 (ΦΕΚ 225 Δ`) π.δ/των, οικισμών παραλιακών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ.1 του από 24.4.1985 π.δ/τος, ή οικισμών των οποίων τα όρια ή η περιοχή στην οποία αφορά η πολεοδομική μελέτη εμπίπτουν σε ζώνη 500 μ. από την ακτή ή οικισμών που ευρίσκονται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους ή σε δάση ή σε δασικές εκτάσεις ή σε περιοχές που προστατεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α`) ή βάσει διεθνών συνθηκών.

γ) Η έγκριση πολεοδομικών μελετών στις περιπτώσεις:

αα. πολεοδόμησης περιοχών που εμπίπτουν έστω και μερικά σε ζώνη 500 μ. από την ακτή ή ευρίσκονται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους ή σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε περιοχές που προστατεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α`),

ββ. αξιόλογων οικισμών κατά τις διατάξεις του από 24.4.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ`).

δ) Οι ρυθμίσεις του άρθρου 26 του ν.1337/1983, όπως ισχύει, σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, δάση ή δασικές εκτάσεις, περιοχές που προστατεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του ν.1650/1986 ή βάσει διεθνών συνθηκών, καθώς και σε περιοχές που βρΙσκονται σε απόσταση μικρότερη των 500 μ. από την ακτή. Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις κατευθύνσεις των πλαισίων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις των νόμων 2742/1999 και 2508/1997.

4. `Οπου στις προηγούμενες παραγράφους προβλέπεται τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών, οι σχετικές πολεοδομικές ρυθμίσεις πρέπει:

α) να μην επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π,). Επιτρέπεται η μείωση όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία γίνεται σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμόδιων Δικαστηρίων, με τις οποΙες ακυρώνεται η άρνηση της διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση

β) να μην επιφέρουν αύξηση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης ούτε αλλαγή των γενικών κατηγοριών χρήσεων της περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 23.2.1987 π.δ/τος (ΦΕΚ 166 Δ `), δυσμενέστερη για το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και

γ) να μην είναι αντίθετες με τις διατάξεις και κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π..

5. Κάθε διάταξη ως προς τις ως άνω αρμοδιότητες πολεοδομικών ρυθμίσεων που έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό καταργείται. Επίσης καταργείται κάθε διάταξη με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες πολεοδομικών ρυθμίσεων στους νομάρχες και σε δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

1. Δεν απαιτείται εκ νέου η τήρηση της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ/τος της 17.7.1923, για την έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων που έγιναν με αποφάσεις νομαρχών ή δημοτικών συμβουλίων, οι οποΙες έχουν ακυρωθεί επειδή εκδόθηκαν αναρμοδίως ή κατά των οποίων έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.

1. Στην περίπτωση αυτή αρκεΙ η επικαιροποίηση της γνωμοδότησης του αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»

2. α) Στο άρθρο 21 του ν. 2508/1997 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Οι δήμοι και οι κοινότητες δύνανται, για την εκπόνηση και μόνο πολεοδομικών μελετών και μελετών πράξεων εφαρμογής περιοχών που προβλέπεται να πολεοδομηθούν από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια Χωρική ς και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, να βεβαιώνουν και εισπράττουν χρηματικές προκαταβολές από τους ιδιοκτήτες των περιοχών που πρόκειται να ενταχθούν σε ρυμοτομικό σχέδιο. Οι προκαταβολές αυτές για κάθε ιδιοκτησία υπολογίζονται κατ` αναλογία της επιφάνειας της ιδιοκτησίας προς την επιφάνεια της συνολικά πολεοδομούμενης έκτασης, ανέρχονται σε ποσοστό 10% επί της προεκτιμώμενης εισφοράς σε χρήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εγγράφονται σε ειδικό κωδικό των προϋπολογισμών των δήμων και κοινοτήτων και διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των μελετών που απαιτούνται μέχρι και την ολοκλήρωση της έκδοσης της αντΙστοιχης διοικητικής πράξης έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδΙου και την κύρωση της πράξης εφαρμογής του από τον αρμόδιο φορέα. Οι χρηματικές προκαταβολές συμψηφΙζονται με την οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα, όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για κάθε ιδιοκτησία με την ένταξή της σε ρυμοτομικό σχέδιο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, ΧωροταξΙας και Δημόσιων `Εργων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.»

β) Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται οι λέξεις: «καθώς και για την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών και μελετών πράξεων εφαρμογής».

3. α) Στο τέλος της περ. 1 της παρ. Λ του άρθρου 2 του από 27.2.1998 π.δ/τος (ΦΕΚ 125 Δ`) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«- Εγκαταστάσεις Θεματικού Πάρκου, που μπορεί να είναι μόνιμες ή και προσωρινές και λειτουργούν ως χώροι αναψυχής και ανάδειξης θεματικών ενοτήτων πολιτιστικού, ιστορικού ή συναφούς χαρακτήρα.»

β) Στο τέλος της περ. 3 της παρ. Λ του άρθρου 2 του από 27.2.1998 π.δ/τος προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για το Θεματικό Πάρκο ορίζεται Συντελεστής Δόμησης 0,08.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, που εκδίδεται μετά από γνώ μη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας, ορίζεται η ειδικότερη περιοχή εντός της περιοχής των τουριστικών εγκαταστάσεων του Ε.Ο. Τ., στην οποία αναπτύσσονται οι εγκαταστάσεις του Θεματικού Πάρκου, εγκρίνεται το σχέδιο γενικής διάταξης και οι ειδικότεροι όροι και περιορισμοί δόμησης για τις κατασκευές του Θεματικού Πάρκου.»

γ) Με απόφαση του Υπουργού Aνάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας Θεματικού Πάρκου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για τη λειτουργία του.

δ) Στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α`) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, ορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης στο ανωτέρω Τουριστικό Κτήμα. Οι χρήσεις που ορίζονται είναι από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 8 του π. δ/τος της 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ `), όπως ισχύει Τα υφιστάμενα, μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, κτίρια θεωρούνται νόμιμα.

Για τη νομιμότητά τους εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και Aνάπτυξης,»

Σχετικό: υπ` αριθμ. 1448/2006, 2077/2006, 3431/2006 , 1155/2007 και 3305/2007, 164/2008, 392/2008 αποφάσεις ΣτΕ.

Σχετικό: υπ` αριθμ. 3305/2007, 3431/2006, 164/2008, 392/2008, 843/2009, 1843/2011 αποφάσεις ΣΤΕ.
Άρθρο 11
Κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα. Οργάνωση Υπηρεσιών Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος

1. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α`) μετά τις λέξεις «σύνταξη κώδικα» προστίθεται η λέξη «περιβάλλοντος».

β) Στην παρ, 3 του άρθρου 26 του ν. 2508/1997, πριν από τις λέξεις «τα ρυθμιστικά σχέδια» προστίθενται οι λέξεις «την προστασία του περιβάλλοντος».

γ) Η παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 2508/1997 αντικαθίσταται από τις ακόλουθες παραγράφους:

«4, Με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων μπορεί να συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων `Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Δημόσιων `Εργων, Ο Κώδικας θα περιλαμβάνει τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων και των κανονιστικών πράξεων που αφορούν τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση των δημόσιων έργων, Για τη συγκρότηση της Επιτροπής, τη σύνταξη του Κώδικα και την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3.

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και μετά από εισήγηση της οικείας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, μπορεί να ανατίθεται, με απευθείας ανάθεση, η εκτέλεση συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών εργασιών της κωδικοποίησης ή η σύνταξη ειδικών μελετών και ερευνών που ανάγονται στο τμήμα της νομοθεσίας που πρόκειται να κωδικοποιηθεί, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή σε επιστημονικά ιδρύματα ή ινστιτούτα ή Ν.Π.Δ.Δ, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

6. Οι Κώδικες που θα καταρτισθούν κατά τις προηγούμενες παραγράφους θα υποβληθούν στην Ολομέλεια της Βουλής προς κύρωση, με τη διαδικασία του άρθρου 76 παρ. 6 του Συντάγματος.»

2. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α`) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων θεσπίζεται ο οργανισμός του Οργανισμού Αθήνας. Με τον οργανισμό συνιστώνται οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου προσωπικού και καθορίζονται:

α) Η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η κατανομή σε αυτές των θέσεων του προσωπικού.

β) Οι κλάδοι του προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού.

γ) τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων.

δ) Τα προσόντα του προϊσταμένου καθεμιάς από τις οργανικές μονάδες.

ε) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.1943/1999 (ΦΕΚ 241 Α `), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και οι θέσεις του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού.

2. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού, το μόνιμο και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, που υπηρετεί στον Οργανισμό Αθήνας κατά τη δημοσίευση του οργανισμού της προηγούμενης παραγράφου, εντάσσεται με την Ιδια σχέση` εργασίας στις θέσεις που συνιqτ(j)νται με αυτόν,

3. Η πλήρωση των θέσεων που απομένουν κενές μετά την ένταξη του προσωπικού που πpπβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο γίνεται κατά τη διαδικασία του ν, 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`), όπως ισχύει, `ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων και εξειδικεύονται τα κατά το νόμο απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κάλυψη της θέσης.

4. Επιτρέπεται η απόσπαση στον Οργανισμό Αθήνας, προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14, εφόσον συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για την αντίστοιχη θέση προσόντα. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών,Υπαλλήλων ή Υπαλλήλων Ν.Π.Δ,Δ, (ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α`). Το προσωπικό που αποσπάται στον Οργανισμό Αθήνας λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α`).»

3,.Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν, 1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α`) αντικαθίστανται ως εξής:

«1, Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων θεσπίζεται ο οργανισμός του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Με τον οργανισμό συνιστώνται οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου προσωπικού και καθορίζονται:

α) Η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η κατανομή σε αυτές των θέσεων του προσωπικού,

β) Οι κλάδοι του προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού,

γ) Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού,

δ) Τ α προσόντα του προϊσταμένου καθεμιάς από τις οργανικές μονάδες,

ε) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παρ, 2 του άρθρου 25 του ν, 1943/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και οι θέσεις του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού,

2. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού, το μόνιμο και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, που υπηρετεί στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης κατά τη δημοσίευση του οργανισμού της προηγούμενης παραγράφου, εντάσσεται με την ίδια σχέση εργασΙας στις θέσεις που συνιστώνται με αυτόν,

3. Η πλήρωση των θέσεων που απομένουν κενές μετά την ένταξη του προσωπικού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο γίνεται κατά τη διαδικασία του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α.), όπως ισχύει, ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων και εξειδικεύονται τα κατά το νόμο απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κάλυψη της θέσης.

1. Επιτρέπεται η απόσπαση στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14, εφόσον συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για την αντίστοιχη θέση προσόντα, Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, ΧωροταξΙας και Δημόσιων `Εργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

1. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ή Υπαλλήλων Ν,Π.Δ,Δ. (ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α`), Το προσωπικό που αποσπάται στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α`).»

4. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν, 1647/1986 (ΦΕΚ 141 Α`) αντικαθίσταται από τις ακόλουθες παραγράφους:

«5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, θεσπίζεται ο οργανισμός του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. Με τον οργανισμό συνιστώνται οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου προσωπικού, καθώς και οι θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής και καθορίζονται:

α) Η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η κατανομή σε αυτές των θέσεων του προσωπικού.

β) Οι κλάδοι του προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού.

γ) Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδoυ ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού.

δ) Τα προσόντα του προ`ίσταμένου καθεμιάς από τις οργανικές μονάδες.

ε) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και οι θέσεις του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού.

6. Από τις θέσεις που συνιστώνται με το διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου, πληρώνονται με πρόσληψη όσες θέσεις δεν έχουν καταληφθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1, από το προσωπικό της Υπηρεσίας Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, όπως οι θέσεις αυτές προσδιορίζονται με τη διαπιστωτική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5. Η πρόσληψη γίνεται κατά τη διαδικασία του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`), όπως ισχύει, ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων και εξειδικεύονται τα κατά το νόμο απαιτούμενα γενικό και ειδικά προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κάλυψη της θέσεως.

7. Επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό του Οργανισμού με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, εφόσον συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για την αντίστοιχη θέση προσόντα. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ή Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α`) και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία έτη.

8. Το προσωπικό που αποσπάται στον Ο,Κ.Χ,Ε. λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ40 Α`).»
Άρθρο 12

1. Η κτηματική περιοχή της Κοινότητας Ανθούσας Αττικής, τα διοικητικά όρια της οποίας καθορίστηκαν με την υπ` αριθμόν 1/1982 απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Ορίων του άρθρου 216 του ν. 1065/1980 «περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και εμφανίζονται σε χάρτη που συνοδεύει τη διάταξη αυτή, κλίμακας 1 :5.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, που θεωρήθηκε από τον Προίστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεωρείται οικιστική και πολεοδομείται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Αποφάσεις, με τις οποίες έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες εδαφικές εκτάσεις της παραπάνω περιοχής, ανακαλούνται και αίρονται οι εκ των πράξεων αυτών συνεπαγόμενες συνέπειες.

2. Από τη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρείται η υπό στοιχεία Α7, Α8, Α9, Α10, Α13, Α14,Α15, Α16, Α7 περιοχή, ως αποτελούμενη από δάση και δασικές εκτάσεις.
Άρθρο 13

1. Στο άρθρο 15 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α`) προστίθενται παράγραφοι 10,11,12 και 13 ως εξής:

«10. Ιδρύονται οι κατωτέρω είκοσι πέντε φορείς διαχείρισης με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των αντίστοιχων προστατευόμενων περιοχών. Η χωρική αρμοδιότητα κάθε φορέα εκτεΙνεται εντός των ορίων που καθορίζονται με διακεκομμένη γραμμή, στους αντίστοιχους χάρτες της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1 :50.000 και προκειμένου για τους Φορείς Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου -Β. Σποράδων και Οροσειράς Ροδόπης σε κλίμακα 1:100.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και των οποίων αντίγραφο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται μαζΙ με την παρούσα διάταξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

1) Φορέας Διαχείρισης Δέλτα `Εβρου.

2) Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς.

3) Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης.

4) Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

5) Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού -Λουδία-Αλιάκμονα.

6) Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας -Βόλβης.

7) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου -Β. Σποράδων.

8) Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου -Βιστωνίδας-Ισμαρίδας.

9) Φορέας Διαχείρισης `Ορους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού.

10) Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδος Ιωαννίνων.

11) Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.

12) Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς.

13) Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου -Αώου και Πίνδου.

14) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών.

15) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.

16) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.

17) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

18) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

19) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

20) Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης.

21) Φορέας Διαχείρισης Στενών και εκβολών Καλαμά και Αχέροντα.

22) Φορέας Διαχείρισης Χελμού -Βουραίκού.

23) Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.

24) Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου -Σαρίας.

25) Φορέας Διαχείρισης Κάρλας -Μαυροβουνίου -Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου.

Σχετικό: το άρθρο 8 παρ. 1 περίπτωση α του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ Α΄ 16/23.01.2013 )

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, Γεωργίας, Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, τα όρια χωρικής αρμοδιότητας των φορέων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να τροποποιούνται ή να υπάγονται στη διοίκηση και διαχείρισή τους και άλλες περιοχές από τις προβλεπόμενες στην παρ. 1α του παρόντος άρθρου.

Με όμοια απόφαση καθορΙζονται οι ζώνες προστασίας εντός “των ορίων της xωρικής τους αρμοδιότητας, καθώς και οι αναγκαίοι για την προστασία των περιοχών γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισμοί στίς χρήσεις γης, στη δόμηση και στην κατάτμηση ακινήτων, καθώς και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και στην εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, Ανάπτυξης και Γεωργίας καθορίζονται, για τους φορείς της παραγράφου 10 ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. και η ακριβής συγκρότησή του κατά φορέα, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4α.

Σχετικό: Η παρ.12 του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α`) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 8 παρ.16 του Ν. 4109 (ΦΕΚ Α΄ 16/23.01.2013)

13. Για τη φύση, την εποπτεία, το σκοπό, τις αρμοδιότητες, τη διοίκηση, τους πόρους, τη στελέχωση, τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και τα σχέδια διαχείρισης των φορέων διαχείρισης της παρ. 10, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως και 8 του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.1650/1986, καθώς και οι διατάξεις του ν.1739/1987.»

2 Η περ. β` του άρθρου 17 του ν. 2742/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Καταγράφει, ταξινομεί, συντονίζει, ελέγχει και αξιολογεί το έργο και τις δραστηριότητες των φορέων διαχείρισης που συνιστώνται κατά το άρθρο 15 του νόμου αυτού, εισηγείται στα αρμόδια Υπουργεία τα γενικότερα μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την προστασία της φύσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη των υπό προστασία περιοχών και κατανέμει πόρους στους φορείς διαχείρισης για την εκπλήρωση του σκοπού τους,»

3. Στην περίπτωση 22 του πίνακα που ακολουθεί το εδάφιο Α.1.1.γ του Δεύτερου Κεφαλαίου (Α` Στάδιο) του Α` παραρτήματος του π.δ. 43/7.3.2002 (ΦΕΚ 43 Α`) και στην περίπτωση 17 του πίνακα που ακολουθεί το εδάφιο Β.1.1.β.ε. του Δεύτερου Κεφαλαίου (Α`. στάδιο) του Α` παραρτήματος του Ιδιου διατάγματος, διαγράφονται οι λέξεις «ΒΙΟΤΟΠΟΣ -ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA κ.λπ.».
Άρθρο 14

Σχετικό: άρθρο 34 του Ν. 3164/2003.

1. α) Καθορίζονται ως λιμενικά έργα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α`), Εθνικού Επιπέδου (μελέτη – κατασκευή),όλα τα λιμενικά έργα προϋπολογισμού δαπάνης δημοπράτησης άνω των 10.000.000 ευρώ, πλέον δαπάνης Φ.Π.Α..

Τα έργα Εθνικού Επιπέδου εντός Ζώνης Λιμένα κατασκευάζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων ή την αντίστοιχη Περιφέρεια,ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων` Εργων και Εμπορικής Ναυτιλίας.

“β) Οι δέκα Ανώνυμες Εταιρίες (Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε.), που συστάθηκαν με το άρθρο εικοστό πρώτο του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α), έχουν την ευθύνη κατασκευής, με Διευθύνουσα Υπηρεσία την Τεχνική τους Διεύθυνση ή Υπηρεσία και Προϊστάμενη Αρχή το Διοικητικό τους Συμβούλιο, όλων των λιμενικών έργων και έργων υποδομής και επιδομής εντός ζώνης λιμένα, εφόσον ο προϋπολογισμός τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000.000 ευρώ, πλέον της δαπάνης Φ.Π.Α.. Τα λιμενικά έργα και έργα υποδομής και επιδομής εντός ζώνης λιμένα, μη Εθνικού Επιπέδου, προϋπολογισμού άνω των 3.000.000 ευρώ, κατασκευάζονται κατά περίπτωση, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, της Περιφέρειας ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.” β) Οι δέκα Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε. που συστάθηκαν με το ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α`), έχουν την ευθύνη κατασκευής, με Διευθύνουσα Υπηρεσία την Τεχνική τους Διεύθυνση ή Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή το Διοικητικό τους Συμβούλιο, των έργων εκτός Zώνης Λιμένα, οποιουδήποτε προϋπολογισμού, καθώς και των λιμενικών έργων συντήρησης και επισκευής εντός αυτής, εφόσον δεν απαιτείται χρήση πλωτών μηχανημάτων και των έργων υποδομής, εφόσον ο προϋπολογισμός τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.000.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης Φ.Π.Α..

γ) Οι δέκα Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε. διατηρούν το δικαίωμα της κατασκευής Αλιευτικών Καταφυγίων εντός της Ζώνης Λιμένα, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.

“δ) Τα έργα μη Εθνικού Επιπέδου εντός ζώνης λιμένα των Λιμενικών Ταμείων κατασκευάζονται κατά περίπτωση, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, της Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, του Δήμου ή του Λιμενικού Ταμείου, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 Ν.3153/2003,ΦΕΚ Α 153/19.6.2003.

ε) Τα έργα που εκτελούνται από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εξακολουθούν να διέπονται από τις οικείες διατάξεις,

“στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των διοικητικών συμβουλίων των οργανισμών Λιμένων Ανωνύμων Εταιριών του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40 Α), καθώς και του άρθρου εικοστού πρώτου του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α), επιτρέπεται, για έργα που εκτέλούνται στην περιοχή αρμοδιότητας των παραπάνω Οργανισμών, φορέας υλοποίησής τους να ορίζεται άλλος Οργανισμός Λιμένα Ανώνυμη Εταιρεία που συστάθηκε με τις προαναφερόμενες διατάξεις.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 Ν.3153/2003,ΦΕΚ Α 153/19.6.2003.

2. Οι Επιθεωρητές Δημοσίων Εργων του άρθρου 22 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α`) και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α`),δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Εξαιρούνται των ανωτέρω, η περίπτωση δόλου και η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ανωτέρω Επιθεωρητές διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους μπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα θα εγκριθεί από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ..

3. α) Για την αποκατάσταση και συντήρηση των όψεων και την εν γένει ανάπλαση κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και για την αντικατάσταση των ατομικών κεραιών τηλεοπτικού συστήματος με κεντρική κεραία και την απομάκρυνση των κατόπτρων λήψης τηλεοπτικού σήματος σε περιοχές:

αα) των παρ. 1 και 7 του άρθρου 7 του ν. 2947/2001,

ββ) για τις οποίες έχει εγκριθεί προκαταρκτική ή οριστική μελέτη ανάπλασης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 11 του ν,2508/1997 και

γγ) που κηρύσσονται ως περιοχές αισθητικής αναβάθμισης με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, μπορεί να παρέχεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο ή τον οικείο Ο.Τ.Α. χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εκτέλεσης των σχετικών εργασιών.

Σχετικό: ΥΑ 21585/2003 (Β΄ 734),

β) Για την επιχορήγηση απαιτείται:

αα) Ειδική μελέτη ανάπλασης, αποκατάστασης ή αισθητικής αναβάθμισης του υπό επιχορήγηση κτιρίου ή συνόλου κτιρίων. Η πιο πάνω μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό με μέριμνα και δαπάνες των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών των ακινήτων. “Στις περιπτώσεις αα` και γγ`”της προηγούμενης υποπαραγράφου α` μπορεί να συντάσσεται και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων ή τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης ή την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε. ή τον οικείο Ο.Τ.Α. ή επιχείρηση αυτού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 α΄άρθρ.13 Ν.3212/2003 ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.

ββ) `Εγκριση της πιο πάνω μελέτης από τα όργανα και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.δ. 4/19.8.1978 (ΦΕΚ 423 Δ`), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ.13.2/2.3.1981 (ΦΕΚ 118 Δ`) (άρθρο 272 Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, ΦΕΚ 580 Δ `/1999). Για τις μελέτες της περιπτώσεως αα` της προηγούμενης υποπαραγράφου α`, η μελέτη εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων. «Για τις μελέτες της περιπτώσεως γγ` της προηγούμενης υποπαραγράφου α` η μελέτη εγκρίνεται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία του οικείου Ο.Τ.Α. ή από την τεχνική υπηρεσία του οικείου Ο.Τ.Α. ελλείψει δε αυτών από την Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται ο Ο.Τ.Α. Στις περιπτώσεις που απαιτείται γνωμοδότηση της αρμόδιας Ε.Π.Α.Ε. αυτή χορηγείται από Επιτροπή τριών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή του οικείου Δημάρχου ή Νομάρχη αντιστοίχως.”

Οι ανωτέρω εγκρίσεις επέχουν θέση οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση των εργασιών ανάπλασης, αποκατάστασης ή αισθητικής αναβάθμισης του κτιρίου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 β` άρθρ.13 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης, το οποίο μπορεί να διαφοροποιείται ανά περιοχή ή και είδος κτιρίων, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι συγκεκριμένες εργασίες που μπορούν να τύχουν επιχορήγησης, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

δ) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου α` επιτρέπεται να παρέχεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων από τον οικείο Ο.Τ.Α., ανεξάρτητα αν εντάσσονται σε πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή της Ε.Ε.Α.Χ.Α. ή επιχορηγούνται από οποιονδήποτε φορέα, και επιπλέον ειδική χρηματοδοτική διευκόλυνση που διατίθεται αποδεδειγμένα και αποκλειστικά για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της δαπάνης εκτέλεσης των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, εργασιών και μετά την ολοκλήρωση αυτών. Η ειδική χρηματοδοτική διευκόλυνση επιστρέφεται υποχρεωτικά από τους ιδιοκτήτες με το εκάστοτε ισχύον ελάχιστο επιτόκιο που δανειοδοτεί τους Ο.Τ.Α., το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσα σε προθεσμία δέκα ετών μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. σε δόσεις και με τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως ο πωλητής επιστρέφει το εναπομένον υπόλοιπο πριν τη μεταβίβαση. Επιτρέπεται στο δήμο, για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού, να συνάπτει δάνεια με τα αναφερόμενα στο άρθρο 237 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρο 220 του Π.Δ. 323/1989, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ. 29Α του Ν. 2503/1997) νομικά πρόσωπα και με τις αντίστοιχες διαδικασίες.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 γ` άρθρ.13 Ν.3212/2003,ΦΕΚ Α 308/31.12.2003.

Σχετικό: ΥΑ 21585/10.6.2003 (Β΄ 734)

4. α) Η περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 960/1979 (ΦΕΚ 174 Α`), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1221/1981 (ΦΕΚ 292 Α`), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Με καταβολή χρηματικής εισφοράς ανάλογης με τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων του εξυπηρετούμενου κτιρίου, εφόσον το ακίνητο εμπίπτει στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται κατά το άρθρο 5, καταβάλλεται μειωμένη κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου και χρησιμοποιείται για την κατασκευή χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.»

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 96011979, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του ν. 1221/1981, αντί των λέξεων “Υπό των Νομαρχιακών Αποφάσεων» τίθενται οι λέξεις «Με τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας».

γ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 96011979, αντί των λέξεων «Δι` αποφάσεων του οικείου Νομάρχου» τίθενται οι λέξεις «Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας».

δ) Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 960/1979, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 3 του ν. 1221/1981, προστίθεται περίπτωση ζ` ως εξής:

«ζ) Ακινήτων στα οποία δεν επιτρέπεται η κατασκευή υπογείου για λόγους προστασίας αρχαίων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.»

ε) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 960/1979, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1221/1981, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση που ως χώρος στάθμευσης δημόσιας χρήσης έχει χαρακτηριστεί μόνον ο υπόγειος χώρος του ακινήτου ή τμήμα αυτού, είναι δυνατόν να διατίθεται μέρος του υπογείου χώρου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από τα άρθρα 1,2 και 9 του παρόντος, για την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης που εξυπηρετούν το κτίριο.

Το μέγεθος του μέρους αυτού καθορίζεται με την παραπάνω απόφαση. Κάθε θέμα που ανάγεται στη διαδικασία και τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων.»

στ) Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 26 του ν. 2831/2000.

5. Στο εδάφιο β` της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α`) αντί «3.7.2002» τίθεται «31.7.2003».

Σχετικό: υπ` αριθμ. 2311/2006 απόφαση ΣτΕ.

6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α`), μετά τις λέξεις «κοινόχρηστων χώρων» προστίθενται οι λέξεις «και κοινωφελών χώρων (όπως κτίρια πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων»>.

7. Στο τέλος του Κεφαλαίου ΙV του άρθρου 21 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α`) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Είναι δυνατή η ανταλλαγή ίσων εκτάσεων μεταξύ των ζωνών Ε και Α, όπως καθορίστηκαν στο άρθρο 21 του ν. 2742/1999, εντός των ορίων οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Φυλής και Άνω Λιοσίων. Η ανταλλαγή πραγματοποιείται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, ύστερα από γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δυτικής Αττικής και των Δημοτικών Συμβουλίων Άνω Λιοσίων και Φυλής.»
Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις Β` Κεφαλαίου

Εκκρεμείς διαδικασίες έκδοσης των πράξεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως και 4 του άρθρου 29 του ν. 2831/2000, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παρ.1 του άρθρου 10, μπορεί να συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχει γνωμοδοτήσει το οικείο κατά περίπτωση Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
Άρθρο 16
Καταργούμενες διατάξεις

Τα άρθρα 1 έως 21 του ν. 2300/1995 και το εδάφιο γ` της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.1577/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το εδάφιο β` της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν.2971/2001, καταργούνται
Άρθρο 17

Στην παρ,6 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α`), όπως η παράγραφος αναριθμήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 244 Α`), προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

«Κατά την κατανομή μπορεί, ύστερα από αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου Διαδημοτικής ή Διακοινοτικής Επιχείρησης της παρ. 2 του άρθρου 277 του Π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α`). η ανώνυμη εταιρία της περίπτωσης α` της παρ, 1 του άρθρου 291 του Ιδιου διατάγματος, να παρακρατούνται οφειλές των δήμων και κοινοτήτων, που προέρχονται από κατανάλωση νερού και αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων και να αποδίδονται στις ως άνω επιχειρήσεις και εταιρίες, ύστερα από διαπίστωση.`του ύψους και της αιτίας της οφειλής, από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.»

1. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να εκποιήσει χωρίς διαγωνισμό ακίνητό του σε αλλοδαπό Δημόσιο για την εξυπηρέτηση υπηρεσιών διπλωματικής αποστολής.

Το τίμημα από την εκποίηση επιτρέπεται να διατίθεται για επενδύσεις σε ακίνητα, χωρίς τους περιορισμούς του άρθρου 14 του ν. 2042/1992 (ΦΕΚ 75 Α`).

2. Τροποποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Αθηναίων στα Ο. Τ. 1/69 και 2/69 της περιοχής Κουντουριώτικα, που βρίσκονται μεταξύ των οδών Βασ. Σοφίας, Μακεδόνων, Δορυλαίου, Γέλωνος και Κόκκαλη, καταργουμένης της οδού Ευζώνων, όπως φαίνεται σε σχεδιάγραμμα κλίμακας 1: 1.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, συνοδεύει την παρούσα ρύθμιση και δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση στην ΕφημερΙδα της Κυβερνήσεως.

3. Στο ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο με αριθ. 1/69, τμήμα του, εμβαδού 5.500 τ.μ., ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ., με στοιχεία Β Β` Γ` Γ Β, καθορΙζεται ως κοινόχρηστος χώρος. Στο οικόπεδο του Μ.Τ.Π.Υ. με στοιχεΙα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α, καθορίζονται χρήσεις κατοικίας και υπηρεσιών διπλωματικής αποστολής και συντελεστής δόμησης 2,6. *** Το άρθρο 19,όπως είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την παρ.1 άρθρου 11 ν.3207/2003,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 42 παρ.7 Ν.4277/2014,ΦΕΚ Α 156/1.8.2014.
Άρθρο 18
Άρθρο 19

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας (Αθηνών) στο χώρο του Σταδίου της ΑΕΚ με την επέκτασή του σε παραχωρούμενη κατά χρήση δημόσια έκταση στο Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «Αθλητική `Ενωση Κωνσταντινουπόλεως» και με την μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων και το οποίο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Επί της συνολικής έκτασης με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ. Μ και Α που ορίζεται στο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα καθορίζονται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης:

αα. Ανώτατο ύψος κτιρίου 27 μέτρα.

ββ. Ανώτατο ύψος απολήξεων κλιμακοστασίου: 2,70 μέτρα (πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίου της περιπτώσεως αα` .

“γγ. Ανώτατο ύψος μεταλλικών στεγάστρων: 30 μέτρα.”

δδ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος πυλώνων ανάρτησης στεγάστρων: 40 μέτρα.

“εε. Ανώτατος συντελεστής δόμησης: 2. Ο Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.) που θα υλοποιηθεί υπέρ του εδάφους δεν θα υπερβαίνει το 1,40 και ο υπόλοιπος Σ.Δ. θα υλοποιηθεί σε υπόγειους χώρους.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.11 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.

στστ. Ανώτατο ποσοστό κάλυψης: 60%.

3. Στις εγκαταστάσεις του σταδίου αυτού επιτρέπεται:

αα. Εκτός από τις κυρίως αθλητικές χρήσεις, η χωροθέτηση των ακολούθως συμπληρωματικών λειτουργιών: χώρων συνάθροισης κοινού, ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων, εμπορικών χρήσεων, αιθουσών πολλαπλών αθλητικών χρήσεων, εντευκτηρίων, χώρων εστίασης, αιθουσών εξυπηρέτησης τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης, ξενώνων αθλητών και γενικό χώρων φιλοξενίας. Ο ανώτατος συντελεστής δόμησης των ανωτέρω χρήσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το “33,5%” του ανώτατου συντελεστή δόμησης που καθορίζεται στην περίπτωση εε` της παρ. 2. “Οι ανωτέρω χρήσεις θα καταλαμβάνουν συνολική έκταση που δεν θα υπερβαίνει τα 20.000 τ.μ”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.11 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.

ββ. Η κάλυψη των υπόγειων χώρων, ανεξαρτήτως χρήσεως, σε ποσοστό 100%.

γγ. Η ένταξη χώρων κύριας χρήσεως στο υπόγειο γίνεται με προσμέτρησή τους στο συντελεστή δόμησης (Σ.Δ.) και μη προσμέτρησή τους στο συντελεστή κατ` όγκο (Σ.Κ.Ο.). Στους χώρους αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της απόφασης 3046/304/89 (ΦΕΚ 59 Δ`) (ΚτιριοδομικόςΚανονισμός), όρθρο 11 παρ. 1.1 και 1.2 και ο προβλεπόμενος αρμόδιος φορέας είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το ύψος των υπόγειων χώρων δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3.0) μέτρα.

4. Η οικοδομική άδεια για το στόδιο και τις εγκαταστάσεις της παραγράφου 3 χορηγείται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων,σύμφωνα με όσα ορίζονται στο γ` εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2947/2001.

4 (5). Οι εγκαταστάσεις του σταδίου της ΑΕΚ θα παραχωρηθούν, άνευ ανταλλάγματος, στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.» για τις ανάγκες διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Σημ.: όπως ηπαρ.4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και η παρ.5 αναριθμήθηκε σε παρ.4 με την παρ.1 με την παρ.1 άρθρ.11 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.

5. Η κατασκευή και λειτουργία του έργου διέπεται από τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους και βαρύνουν το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία Αθλητική Ενωση Κωνσταντινουπόλεως που αποτελεί τον φορέα του έργου (εφεξής “σωματείο”), τον ανάδοχο του έργου, οποιονδήποτε τρίτο αναλάβει μέρος ή το σύνολο κατασκευής ή λειτουργίας του έργου.

Α) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στην Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 34/30.5.2002 “Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου” (ΦΕΚ 125 Β), στην ΠΥΣ 11/14.2.1997 “Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το όζον” (ΦΕΚ 19 Α) και στις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 13 της ΠΥΣ 34/30.5.2002 πράξεις, για όσο διάστημα βρίσκονται σε ισχύ. Για τα υγρά απόβλητα εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομαρχιακές αποφάσεις.

Β) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ανώτατη στάθμη θορύβου, όηως καθορίζεται στο Π.Δ. 1180/1981. Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά το θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ` αριθμ. Α5/ 2375/1978 υπουργική απόφαση “Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών” (ΦΕΚ 689 Β), την υπ` αριθμ. 56206/1613/1986 ΚΥΑ “Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ” (ΦΕΚ 570 Β), την υπ` αριθμ. 69001/1921/1988 υπουργική απόφαση “Εγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών” (ΦΕΚ 751 Β`/18.10.1988), όπως έχει συμπληρωθεί από την ΥΑ 10399/1991 (ΦΕΚ 359 Β), και τέλος την υπ` αριθ. 765/1991 ΥΑ “Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών mύων, των mύων με καλώδια των προωθητικών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτώνεκσκαφέων” (ΦΕΚ 81 Β`/21.2.1991), όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 11481/523/1997 (ΦΕΚ 295 Β).

Γ) Τεχνικά έργα και μέτρα, όροι και περιορισμοί αντιρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν.

Γ.1. Οσες από τις επιφάνειες του έργου δεν είναι απολύτως απαραίτητο να επιστρωθούν με συμπαγή υλικά, θα πρέπει να φυτευτούν με πυκνή δενδρώδη βλάστηση, ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του συνολικού ισοζυγίου πρασίνου της περιοχής. Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες και να πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα με είδη συμβατά με τη φυτοκοινωνία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Ολες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης, για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης. Ο φορέας του έργου πρέπει να μεριμνά για το σύνολο των εργασιών διαχείρισης της βλάστησης.

Γ.2. Για την παρακολούθηση των εργασιών η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού θα εποπτεύσει τις εργασίες εκσκαφής του έργου. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, σύμφωνα με το Ν. 3028/2002. Το κόστος της εποπτείας, των ενδεχομένως απαιτούμενων ανασκαπτικών εργασιών, της προβολής και δημοσίευσης των ευρημάτων θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 6 του Ν. 3028/2002.

Γ.3. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενη εγκατάσταση ή έργο υποδομής να πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του. Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας για τη διευθέτηση των δικτύων τους και να πραγματοποιήσει όλες τις εργασίες κατασκευής χωρίς να θίξει την ικανοποιητική λειτουργία των δικτύων αυτών.

Οι αρμόδιοι φορείς, ανεξάρτητα με το πρόγραμμα τους, οφείλουν να εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες κατ` απόλυτη προτεραιότητα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999.

Γ.4. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να λαμβάνει διαρκή μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των γειτονικών στο έργο χρήσεων, κατά τη λειτουργία του. Ειδικότερα θα πρέπει να περιορίζεται η λειτουργία των χώρων μαζικής προσέλευσης, κατά τα διαστήματα διεξαγωγής αθλητικών γεγονότων ευρείας απήχησης και να ρυθμίζεται το ωράριο λειτουργίας των μη αθλητικών χρήσεων, ώστε να αποτρέπονται συγχρονισμένες προσελεύσεις και αποχωρήσεις του κοινού.

Γ.5. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων ρύπων κατά τη λειτουργία του έργου, με βάση την αξιοποίηση της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας, τις ρυπογόνες δραστηριότητες του έργου (π.χ. θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός κ.ά.). Οι έξοδοι απαερίων που προέρχονται από τη λειτουργία του έργου θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως προς την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα όρια εκπομπών και να τοποθετηθούν στη μέγιστη δυνατή απόσταση από τις παρακείμενες ανθρωπογενείς χρήσεις και ιδίως τις περιοχές κατοικίας.

Γ.6. Οι εγκαταστάσεις φωτισμού, ήχου και πινάκων εγκαταστάσεων θα πραγματοποιηθούν με τρόπο που να προκαλεί τις ελάχιστες δυνατές οχλήσεις στον εκτός γηπέδου χώρο.

Γ.7. Τ α πλεονάζοντα προϊόντα καθαιρέσεων και εκσκαφών θα διατεθούν είτε για την αποκατάσταση ανενεργών χώρωνεξορυκτικής δραστηριότητας που έχουν καθοριστεί ή θα καθοριστούν, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 2742/1999, είτε σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης αδρανών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή συναγωγής του αποτιθέμενου υλικού από βροχές ή ανέμbυς.

Γ.8. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή υδάτων σε όλη τη ζώνη επιρροής του έργου, με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών, θεωρώντας περίοδο επαναφοράς πλημμυρικής παροχής που καθορίζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.

Γ.9. Η χωροθέτηση εργοταξίων και βοηθητικών χώρων να πραγματοποιηθεί σε θέσεις εντός του καταλαμβανόμενου από το υφιστάμενο γήπεδο εμβαδού.

Γ.10. Το επιφανειακό και υπόγειο υδατικό δυναμικό της περιοχής θα πρέπει να προστατευθεί από ρύπους συναγόμενους από τις απορροές κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η απόρριψη οποιωνδήποτε μη βιοδιασπώμενων ουσιών επί του εδάφους, ενώ θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι παροχετευόμενες ροές να είναι απαλλαγμένες από φερτές ύλες (αιωρήματα, λάσπες) και μηβιοδιασπώμενες ουσίες (λιπαντικά ή υγρά καύσιμα).

Παράλληλα, για την αποφυγή επιμολύνσεων της υπόγειας υδροφορίας, τα σκάμματα θα περιβάλλονται από τάφρους συλλογής, ώστε να εμποδίζεται η κατάληξη επιφανειακών απορροών εντός των σκαμμάτων. Οι πλύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός των εργοταξίων, σε ειδικούς χώρους με στεγανό κεκλιμένο δάπεδο, δεξαμενή καθίζησης των εκπλύσεων και επανάχρηση του διαυγασμένου νερού. Για την αντιμετώπιση ατυχημάτων με ενδεχόμενα αποτελέσματα τη διαρροή τοξικών ή μη βιοδιασπώμενων ουσιών και τη ρύπανση του υδατικού δυναμικού, θα πρέπει, με ευθύνη του φορέα κατασκευής ή λειτουργίας, να έχει συνταχθεί σχέδιο επέμβασης και να βρίσκονται σε ετοιμότητα τα απαραίτητα μέσα περιορισμού υγρών ρυπαντών (ειδικά ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά προϊόντα, πριονίδι κ.ά.).

Γ.11. Καθ` όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων των μηχανημάτων των εργοταξίων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 98012/2001/1995 (ΦΕΚ 40 Β`/19.1.1996) και σε ειδικά προστατευόμενους χώρους. Η αποθήκευση και η μετάγγιση καυσίμων και ορυκτελαίων να πραγματοποιούνται με τρόπο που να μην επιτρέπει διαρροές στο έδαφος.

Γ.12. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή των έργων.

Γ.13. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών. Αυτή η δέσμη μέτρων πρέπει να συγκεντρώνεται στις πηγές εκπομπής και πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τους όρους των παραγράφων Γ.15 έως και Γ.19, καθώς και όποιο άλλο μέτρο κριθεί ότι συμβάλλει στη μείωση εκπομπής σκόνης.

Γ.14. Σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα ή εργοταξιακή εγκατάσταση όπου υπάρχει πιθανότητα εκπομπής σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών, θα πρέπει να υιοθετηθούν διαδικασίες και εξοπλισμός που θα εξασφαλίζουν τη δραστική μείωση αυτών των εκπομπών, ενώ οι χρόνοι των διαδικασιών αυτών πρέπει να ελαχιστοποιούνται Ειδικότερα, οι μονάδες παραγωγής αδρανών ή αξιοποίησης των υλικών από καθαιρέσεις θα πρέπει να έχουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης σκόνης (σακκόφιλτρα ή άλλο ισοδύναμης απόδοσης σύστημα), οι εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αποκονίωσης των σιλό τσιμέντου, του αναμίκτη και της ζυγιάστρας και οι πάσης φύσεως μεταφορικές ταινίες αδρανών θα πρέπει να είναι καλυμμένες.

Γ.15. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών διαδρομών και υλικών, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής .

Γ.16. Να πλένονται οι τροχοί των φορτηγών πριν από την έξοδό τους από τα εργοτάξια, μόνο όταν η πλύση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο Γ.11.

Γ.17. Σε περιπτώσεις προσωρινής απόθεσης σωρών από χαλαρά υλικά (π.χ. άμμος, χαλίκι, πλεονάζοντα υλικά κ.λπ.) θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η διάβρωσή τους από τον άνεμο και η συνακόλουθη μεταφορά σκόνης (π.χ. με περιφερειακούς ανεμοφράκτες, διαβροχή ή επικάλυψη των σωρών). Γ.18. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άμμος, χαλίκι, χώμα κ.λπ.) απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων και επιβάλλεται η κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών με τρόπο τέτοιο ώστε να παρεμποδίζεται η συναγωγή σκόνης ή σωματιδίων από τα μεταφερόμενα υλικά.

Γ.19. Κατά τη φάση κατασκευής, η στάθμευση των βαρέων οχημάτων θα γίνεται μόνο εντός των εργοταξίων, σε προκαθορισμένους για το σκοπό αυτόν χώρους.

Γ.20. Ο προγραμματισμός των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και η διάταξη των εργοταξίων πρέπει να υλοποιηθούν με τρόπο τέτοιο ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση στις λειτουργίες και τη δομή τόσο του αστικού όσο και φυσικού περιβάλλοντος από τα επίπεδα θορύβου.

Γ.21. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας για το θόρυβο, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των πιθανών υψηλών ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων καθ` όλη τη διάρκεια της κατασκευής των έργων.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση και η παραμονή στο χώρο του έργου μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ περί θορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα (8) της παρούσας.

Γ.22. Κάθε είδους απορρίμματα, άχρηστα υλικά, εξαρτήματα και μηχανήματα, λιπαντικά, παντός είδους ενέματα κ.λπ. να συλλέγονται τακτικά και να απομακρύνονται άμεσα από το χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Γ.23. Ο φορέας του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγόμενων από τους χρήστες του έργου απορριμμάτων, σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς.

Γ.24. Να μην χρησιμοποιηθεί ως εργοταξιακός χώρος το υπόλοιπο του Άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας (εφαπτόμενο του έργου), να μην υπάρξει κανενός άλλου είδους επέμβαση σε αυτό και η πρασιά να αποδοθεί σε κοινή χρήση.

Γ.25. Πριν από την έναρξη των εργασιών να οριοθετηθεί και να περιφραχθεί η νέα παραχωρούμενη επιφάνεια του Άλσους.

Γ.26. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αναγέννηση του Άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, σε βάθος 50μ. τουλάχιστον, από τα όρια της ιδιοκτησίας του σωματείου. Συγκεκριμένα, να κοπούν όλα τα ασθενή δέντρα, να γίνει πλήρωση των κενών χώρων με χαλέπιο πεύκη και οριζοντιόκλαδα κυπαρίσσια και στις εισόδους να φυτευτούν καλλωπιστικά δέντρα. Επιπλέον το σωματείο θα αναλάβει με δαπάνες του, την εκπόνηση μελέτης συντήρησης της φυτείας του συνολικού άλσους και τη δασοπονική παρακολούθησή του, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας και τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας.

Γ.27. Ο φορέας του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τις δαπάνες για τη δενδροφύτευση εκτάσεων συνολικού εμβαδού 50 στρεμμάτων σε περιοχή ιδιοκτησίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου φορέα στον οικείο δήμο ή σε όμορους αυτού δήμους.

Γ.28. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε δασική βλάστηση, καθώς και σε παρακείμενες περιοχές. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων και επισκεπτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Γ.29. Στο παραχωρούμενο τμήμα του οικοπέδου θα υπάρχουν μόνον υποστηρικτικές χρήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων και χώροι στάθμευσης.

Γ.30. Ο φορέας του έργου υποχρεούται να, διαθέσει, άνευ ανταλλάγματος, 50 θέσεις στάθμευσης στους κατοίκους των όμορων στο έργο οικοδομικών τετραγώνων της οδού Καππαδοκίας.

Γ.31. Το κόστος εφαρμογής και υλοποίησης της με α.π.ΔΜΕΟ/στ/1735/Φ915/29.10.2003 εγκεκριμένης από την ΔΜΕΟ/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ κυκλοφοριακής μελέτης θα βαρύνει τον κύριοτου έργου. Επίσης ο φορέας του έργου θα αναλάβει, με δαπάνες του, τη σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης της ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνεται στα όρια του Παραδοσιακού Οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας, για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρ.11 εδάφ.β΄ άρθρ.11 Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.

6. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31.12.2013 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή απαιτείται η τήρηση του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκεαπότο άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 3010/2002. Η μη τήρηση των ορών του παρόντος ή η καθ` υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνεπάγονται, πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α).

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρ.11 εδάφ.β΄ άρθρ.11 Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.

7. Εγκρίνεται η θέση και η διάταξη των εγκαταστάσεων του νέου Αθλητικού και Πολυλειτουργικού Κέντρου του σωματείου, όπως απεικονίζονται σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 και σε διάγραμμα κάλυψης 1:500, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνσημε τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα έγκριση επέχει θέση οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης των εγκαταστάσεων του Αθλητικού και Πολυλειτουργικού Κέντρου του σωματείου και άδειας επέμβασης και κοπής 55 δένδρων ή οποιασδήποτε άλλης κατά περίπτωση απαιτούμενης από την ισχύουσα νομοθεσία άδειας, όπως όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο ως άνω διάγραμμα κάλυψης, το οποίο συνδημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατατίθενται στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων: α) όλες οι μελέτες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με τους ανωτέρω ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα κάλυψης, συνοδευόμενες από το σχέδιο ασφάλειας και υγείας και το φάκελο ασφάλειας και υγείας που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212 Α), β) οι δηλώσεις ανάθεσης και ανάληψης της επίβλεψης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν, συνοδευόμενες από τα αποδεικτικά είσπραξης της αμοιβής των μηχανικών και της καταβολής των πάσης φύσεως τελών υπέρ του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α` βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. ή τρίτων, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρ.11 εδάφ.β΄ άρθρ.11 Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.

8. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας γίνεται με βεβαίωση της ΔΟΚΚ, μετά την υποβολή πρακτικού του φορέα υλοποίησης, υπογεγραμμένο από τους επιβλέποντες για την πιστή εφαρμογή των μελετών.

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρ.11 εδάφ.β΄ άρθρ.11 Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.

9. Η υπ` αριθ. 132863/25.6.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Γεωργίας και Πολιτισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 137416/14.11.2003 όμοια κοινή απόφαση, καταργείται από τότε που ίσχυσε.”

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρ.11 εδάφ.β΄ άρθρ.11 Ν.3207/2003, ΦΕΚ Α 302/24.12.2003.
Άρθρο 20
Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου 1.

1.Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «`Ενωση για την Αντισεισμική Προστασία των Κρατών -Μελών του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ)) και με διακριτικό τίτλο «ΕΑΣΠ -ΟΣΕΠ» αντίστοιχη δε επωνυμία στην αγγλική γλώσσα <,Association for Seismic Protection of the BSEC Member StateS» και διακριτκό τίτλο «ASP BSEC». Η ΕΑΣΠ -ΟΣΕΠ έχει νομική, οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, δεν υπάγεται στον ελληνικό δημόσιο τομέα και έχει διεθνή χαρακτήρα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού. (Η ΕΑΣΠ -ΟΣΕΠ απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο και δημοτικό φόρο, εκτός του Φ.Π.Α. στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οφείλει κατά τον ελληνικό νόμο να αποδίδει Φ.Π.Α.. )Η ΕΑΣΠ -ΟΣΕΠ έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη. Η Γραμματεία της ΕΑΣΠ -ΟΣΕΠ υποστηρίζεται διοικητικό και τεχνικά από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) Ν.Π.Δ.Δ. που ιδρύθηκε με το άρθρο 12 του ν. 1349/1983 (ΦΕΚ52 Α`), εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων Το ΙΤΣΑΚ δύναται να συμμετέχει από κοινού με την ΕΑΣΠ -ΟΣΕΠ σε ερευντικό .προγρόμματα που εμπίπτουν στους σκοπούς των δύο αυτών νομικών προσώπων, τα οποία και μπορεί να διαχειρίζεται δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων `Ερευνας. Το ΙΤΣΑΚ θα συνάψει προγραμματική συμφωνία με την ΕΑΣΠ -ΟΣΕΠ, με την οποία καθορίζεται το ακριβές έργο υποστήριξης από το ΙΤΣΑΚ της λειτουργίας της ΕΑΣΠ -ΟΣΕΠ.

Σχετικό: παρ.22 άρθρ.19 Ν.3091/2002,ΦΕΚ Α 330/24.12.2002.

2. Με προεδρικό διόταγμα, το οποΙο εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, ΧωροταξΙας και Δημόσιων `Εργων και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται η φύση, ο χαρακτήρας, ο σκοπός, τα μέλη, τα όργανα, καθώς και τα θέματα λειτουργΙας της ΕΑΣΠ ΟΣΕΠ και καταρτίζεται ο οργανισμός της στη βόση του κατασταστικού που υιοθετήθηκε από τις αντιπροσωπείες των Κρατών Μελών της ΟΣΕΠ, οι οποΙες συμμετεΙχαν στην Ιδρυτική Συνδιάσκεψη της ΕΑΣΠ ΟΣΕΠ, που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 8 και 9 Ιουνίου 2001. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να ορΙζονται μέχρι τρεις (3) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου ερευνητικού προσωπικού (Μ.Ε.Π.), καθώς και μέχρι τρεις (3) νέες θέσεις ειδικού επιστημονικού ή διοι κητικού ή τεχνικού προσωπικού απασχολούμενου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν στο ΙΤΣΑΚ για τις ανάγκες υποστήριξης από αυτό της λειτουργίας της ΕΑΣΠ ΟΣΕΠ. Για τον ίδιο σκοπό, το Δ.Σ. του ΙΤΣΑΚ δύναται να αποφασίζει την απόσπαση πάσης φύσεως προσωπικού του ΙΤΣΑΚ στην ΕΑΣΠ ΟΣΕΠ, για χρονικό διόστημα που θα ορίζεται κό θε φορό από το Δ.Σ. του ΙΤΣΑΚ, κατό παρέκκλιση των περί του χρόνου αποσπόσεως εκόστοτε ισχυουσών δια τάξεων. Το ούτως αποσπασμένο προσωπικό θα αμείβε ται κανονικό από το ΙΤΣΑΚ και θα θεωρείται για τις ανά γκες προαγωγής ή εξέλιξής του, ότι παρέχει τις υπηρε σίες του κανονικά στο ΙΤΣΑΚ για όσο χρονικό διόστημα τελεί αποσπασμένο στην ΕΑΣΠ ΟΣΕΠ.

Σχετικό: άρθρο 57 Ν.4002/2011,ΦΕΚ Α 180/22.8.2011
Άρθρο 21
Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων `Ερευνας στο ι. Τ .Σ.Α.Κ.

1. Συνιστάται στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων `Ερευνας για τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων συναφών έργων και δραστηριοτήτων από πόρους που διατίθενται για το σκοπό αυτόν στο ΙΤΣΑΚ εκτός του Τακτικού Προϋπολογισμού και ιδίως από την Ευρωπαϊκή `Ενωση.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, ΧωροταξΙας και Δημόσιων `Εργων καθορΙζονται ειδικότερα:

α) Ο σκοπός, τα όργανα διοΙκησης και οι πόροι του Λογαριασμού.

β) Οι δραστηρότητες και οι εργασίες των οποίων τις δαπάνες μπορεί να καλύπτει

γ) Οι διαδικασΙες προκήρυξης, υποβολής, αξιολόγη- σης, επιλογής, ανάθεσης, παραKολούeησης και παραλα- βής έργων, προγραμμότων και μελετών που χρηματοδο- τούνται από αυτόν.

δ) Ο τρόπος πραγματοποΙησης και ελέγχου των δαπανών.

Κατό τα λοιπά, το περιεχόμενο της εκδοθησόμενης κοι- νής υπουργικής απόφασης είναι σύμφωνο προς τις διατά- ξεις του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α` /16.12.1999), στις ρυθ- μΙσεις του οποΙου υπόγεται και ο Ειδικός Λογαριασμός του ΙΤΣΑΚ που συνιστόται δια του παρόντος.
Άρθρο 22
`Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχΙζει από τη δημοσΙευσή του στην ΕφημερΙδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ.ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ