ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3040 (ΦΕΚ Α΄ 184/09-08-2002)

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα της φυτοπροστασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα της φυτοπροστασίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 1 Νοεμβρίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας (στο εξής αναφερόμενες ως τα “Συμβαλλόμενα Μέρη”),

ΣΥΜΦΩΝΑ με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου της 22ας Ιουνίου 2000 για Τεχνική, Επιστημονική και Οικονομική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προωθήσουν την αμοιβαία συνεργασία τους στον τομέα της φυτοπροστασίας,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν την προστασία της επικράτειάς τους έναντι της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών και να περιορίσουν τις απώλειες που προκύπτουν εξ αυτής,

ΠΡΟΚΕIΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ την κυκλοφορία και ανταλλαγή φυτών και φυτικών προϊόντων,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση και επομένως οι δύο χώρες αποδέχονται το κοινοτικό κεκτημένο,

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις, στις οποίες είναι Συμβαλλόμενα Μέρη,

ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΣΤΗΝ ΕΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ:

Αρθρο 1

Για τους σκοπούς αυτής της Συμφωνίας, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

Α) Φυτά νοούνται: τα ζωντανά φυτά και τα ζωντανά μέρη αυτών συμπεριλαμβανομένων και των σπόρων,

Στα ζωντανά μέρη των φυτών περιλαμβάνονται:

– οι καρποί, με τη βοτανική έννοια, εκτός εκείνων που διατηρούνται σε βαθιά κατάψυξη

– τα λαχανικά, εκτός αυτών που διατηρούνται σε βαθιά κατάψυξη

– κόνδυλοι, βολβίδια (corms), βολβούς, ριζώματα

– δρεπτά άνθη

– κλαδιά με φύλλα

– κομμένα δένδρα με φύλλα

– καλλιέργειες φυτικών ιστών.

Σπόροι νοούνται: οι σπόροι με τη βοτανική έννοια του όρου, εκτός εκείνων που δεν προορίζονται για σπορά.

β) Φυτικά προϊόντα νοούνται: προϊόντα φυτικής προέλευσης, τα έχοντα αποτελέσει αντικείμενο απλής κατεργασίας, εφόσον δεν πρόκειται περί φυτών με την έννοια του όρου.

γ) Φύτευση νοείται: οποιαδήποτε εργασία για την τοποθέτηση φυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η μελλοντική τους ανάπτυξη, η αναπαραγωγή και ο πολλαπλασιασμός τους.

δ) Φυτά που προορίζονται για φύτευση νοούνται:

– τα φυτά που είναι ήδη φυτεμένα και προορίζονται να παραμείνουν φυτεμένα ή να επαναφυτευτούν μετά την εισαγωγή τους ή

– τα φυτά που δεν είναι φυτεμένα κατά το χρόνο της εισαγωγής τους, αλλά που προορίζονται να φυτευτούν αμέσως μετά,

ε) Επιβλαβείς οργανισμοί νοούνται: εχθροί και ασθένειες των φυτών ή των φυτικών προϊόντων, οι οποίοι ανήκουν στο ζωικό ή το φυτικό βασίλειο ή είναι ιοί, μυκοπλάσματα ή άλλα παθογόνα.

στ) Επιβλαβής οργανισμός καραντίνας: ένας οργανισμός πιθανής οικονομικής σημασίας για την περιοχή που κινδυνεύει από αυτόν και δεν υπάρχει ακόμη εκεί, ή υπάρχει, αλλά δεν έχει διαδοθεί ευρέως και ελέγχεται από τις επίσημες αρχές.

Αρθρο 2

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν Καταλόγους επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, καθώς και τις ειδικές προϋποθέσεις καραντίνας που αφορούν στην εισαγωγή ή στη διακίνηση φυτών και φυτικών προϊόντων.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στις πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις θα γνωστοποιούνται γραπτώς στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή της γνωστοποίησης.

Αρθρο 3

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα ενημερώνει το άλλο αμέσως σχετικά με σημαντικές αλλαγές που αφορούν στην εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών.

Αρθρο 4

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διασφαλίζουν ότι η εξαγωγή, επανεξαγωγή και διακίνηση των φορτίων προς/μέσω της εθνικής επικράτειας των Συμβαλλόμενων Μερών, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της εισάγουσας χώρας ή της ενδιάμεσης χώρας, αντίστοιχα.

Αρθρο 5

Οποιοδήποτε φορτίο προς εξαγωγή, το οποίο έχει υποστεί φυτο-υγειονομικό έλεγχο, θα συνοδεύεται από φυτο-υγειονομικό πιστοποιητικό, το οποίο θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το μοντέλο που ορίζεται στη Διεθνή Συνθήκη Προστασίας Φυτών και θα έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του Συμβαλλόμενου Μέρους.

Το φυτο-υγειονομικό πιστοποιητικό δεν αποκλείει το δικαίωμα της εισάγουσας χώρας να πραγματοποιήσει το φυτο-υγειονομικό έλεγχο με τον κατάλληλο τρόπο και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Ο τύπος του φυτο-υγειονομικού πιστοποιητικού για την Ελληνική Δημοκρατία, ισχύει, όπως αναφέρεται στην Οδηγία 2000/29/EC της 8ης Μαϊου 2000.

Για τη Δημοκρατία της Τουρκίας, το μοντέλο που προσδιορίζεται στη Διεθνή Συνθήκη Προστασίας Φυτών στην αγγλική, γερμανική ή αγγλική γλώσσα. Οποιαδήποτε τροποποίηση, ακύρωση ή διαγραφή θα το καθιστά άκυρο.

Αρθρο 6

Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα ενημερώνει το άλλο σχετικά με τα σημεία εισόδου, στα οποία θα πραγματοποιείται η εισαγωγή, εξαγωγή, ή διακίνηση των φορτίων, όπως αναφέρονται στους φυτο-υγειονομικούς κανονισμούς των Συμβαλλόμενων Μερών.

Αρθρο 7

Εάν κατά τη διάρκεια του φυτο-υγειονομικού ελέγχου βρεθούν επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας ή αποδειχθεί μία παραβίαση του Κανονισμού της εισάγουσας χώρας στον τομέα της προστασίας φυτών, το Συμβαλλόμενο Μέρος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εισαγωγή του φορτίου ή να καταστρέψει αυτό το φορτίο, ή να λάβει άλλα αναγκαία φυτο-υγειονομικά μέτρα.

Αρθρο 8

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη:

α) θα ανταλλάξουν τις νομικές διατάξεις τους περί προστασίας φυτών, όχι αργότερα από εξήντα (60) ημέρες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας,

β) θα υποστηρίζουν την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων με σκοπό την εξοικείωση με την οργάνωση της προστασίας φυτών, καθώς και με την εμπειρία και τα επιστημονικά αποτελέσματα στον τομέα της προστασίας φυτών,

γ) θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με όλες τις σημαντικές επιστημονικές εφημερίδες, άρθρα και δημοσιεύσεις στον τομέα της προστασίας φυτών, οι οποίες δημοσιεύονται στα αντίστοιχα κράτη τους.

Αρθρο 9

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μετά από γραπτό αίτημα ενός των Συμβαλλόμενων Μερών, θα διοργανώνονται έκτακτες συσκέψεις ανώτερων φυτο- υγειονομικών υπαλλήλων, με στόχο το συντονισμό μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα.

Αρθρο 10

Προκειμένου να επιλυθούν ειδικά θέματα, όσον αφορά στην εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συγκαλούν κοινές συσκέψεις, εάν χρειάζεται οι συσκέψεις θα πραγματοποιούνται εναλλάξ στην Ελληνική Δημοκρατία και στη Δημοκρατία της Τουρκίας. Η ημερομηνία και ο χώρος πραγματοποίησης κάθε σύσκεψης, θα ορίζεται βάση αμοιβαίας συμφωνίας. Ολες οι δαπάνες θα βαρύνουν τα ίδια τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

Αρθρο 11

Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Μερών, που θα συντονίζουν και θα είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας, είναι:

– Για την Ελληνική Δημοκρατία: Υπουργείο Γεωργίας Γενική Διεύθυνση Προστασίας Φυτών

– Για τη Δημοκρατία της Τουρκίας: Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων

Γενική Διεύθυνση Προστασίας και Ελέγχου.

Αρθρο 12

Ολες οι διαφωνίες που μπορεί να παρουσιασθούν κατά τη διάρκεια εφαρμογής αυτής της Συμφωνίας, θα επιλύονται με συμβιβασμό μεταξύ εμπειρογνωμόνων των δύο Συμβαλλομένων Μερών. Εάν αυτό δεν οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα, οι διαφωνίες θα επιλύονται δια της διπλωματικής οδού.

Αρθρο 13

Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την ημέρα παραλαβής της τελευταίας γνωστοποίησης δια της διπλωματικής οδού, δια της οποίας το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος γνωστοποιεί στο άλλο, ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εθνικές νομικές προϋποθέσεις, ώστε να τεθεί σε ισχύ αυτή η Συμφωνία.

Η Συμφωνία αυτή έχει συναφθεί για χρονικό διάστημα (5) ετών και θα παραταθεί αυτόματα για ένα διάστημα (5) ετών περαιτέρω, εκτός εάν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη την καταγγείλει γραπτώς, δια της διπλωματικής οδού, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου ισχύος.

Εγινε στην Αθήνα στις 1 Νοεμβρίου 2001 σε δύο πρωτότυπα, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα, καθένα από τα οποία είναι εξίσου αυθεντικό. Σε περίπτωση διαφωνίας στην ερμηνεία, το αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει.

Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής της Δημοκρατίας Δημοκρατίας της Τουρκίας

(υπογραφή) (υπογραφή)

Γεώργιος ΔΡΥΣ Prof. Dr. HϋsnϋYusuf GOKALP

Υπουργός Γεωργίας Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικών Υποθέσεων

Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 13 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γ. ΔΡΥΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 7 Αυγούστου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ