Νόμος 304 ΦΕΚ Α΄94/22.4.1976
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων “περί ιεραρχίας και προαγωγών αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Οι αξιωματικοί ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς και εδάφους παραμένουν εντεταγμένοι εις την επετηρίδα Οπλων, Μαχίμων, Ιπταμένων, Σώματος ή Γενικής Ειδικότητος Σώματος, εξ ου προέρχονται πλην όμως απόλλυσι την σειράν αρχαιότητος των, εντασσόμενοι εις το αριστερόν των κατά την αυτήν ημερομηνίανονομασθέντων μονίμων αξιωματικών μη καταλαμβανόντεςοργανικάς θέσεις. Ούτοι κρίνονται ως και οι εν ενεργώ υπηρεσία αξιωματικοί και αν κριθουν προακτέοι, προάγονται άμα τη προαγωγή του αμέσως αρχαιοτέρου των.

2. Οι αξιωματικοί των ανωτέρων καταστάσεων δύνανται να εξελιχθούν μέχρι του βαθμού του Ταξιάρχου ή Αρχιπλοιάρχου εν ουδεμιά δε περιπτώσει πέραν του βαθμού του προβλεπομένου ως ανωτέρου βαθμού εξελίξεως δια το Σώμα ή Γενικήν Ειδικότητα Σώματος εξ ου προέρχονται.

3. Η προαγωγή εις τον βαθμόν του Ταξιάρχου ή Αρχιπλοιάρχου ενεργείται εις ποσοστόν ουχί μείζον του ενός πεντηκοστού (1/50) του συνόλου των κατά Κλάδον Ενόπλων Δυνάμεων προβλεπομένων οργανικών θέσεων του βαθμού τούτου. Δια τον υπολογισμόν του ποσοστού τούτου, κλάσμα μικρότερον της μονάδας λογίζεται ως ακεραίας μονάς.

Άρθρον 2
Σημ.: όπως το άρθρο 2 καταργήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 572/1977 (ΦΕΚ Α 100).

Άρθρον 3
Η διάταξις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 178/1969 δεν έχει εφαρμογήν κατά τας τακτικάς και εκτάκτους κρίσεις του έτους κρίσεων 1976-77 των Αξιωματικών του Ναυτικού, οι οποίοι δύναται να κρίνωνται και να προάγωνται ανεξαρτήτως συμπληρώσεως ή μη του υπο του άρθρου 13 του Ν.Δ. τούτου προβλεπομένου χρόνου διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας.

Άρθρον 4
Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργούνται:
α. Η υποπαράγραφος η` της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Ν.Δ. 178/69 “περί ιεραρχίας, προαγωγών και τοποθετήσεων των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων”.
β. Το άρθρον 32 του αυτού ως άνω Ν.Δ.
γ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 38 του αυτού ως άνω Ν.Δ. δ. Πάσα γενική ή ειδική διάταξιςρυθμίζουσα κατά διάφορον τρόπον τα δια του παρόντος νόμου ρυθμιζόμενα.

Άρθρον 5
Οι αξιωματικοί των Σωμάτων Διοικητικού, Αεραμύνης, Οικονομικού και Εφοδιασμού της Αεροπορίας οι προερχόμενοι εξ Ανθυπασπιστών, εφ`όσον είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτης Σχολής, όπερ κατά Νόμον απαιτείται δια την, κατόπιν διαγωνισμού, κατάταξιν αξιωματικών εις τα Σώματα ή την γενικήν ειδικότητα των Σωμάτων εις ην ανήκουν, δύναται να εξελιχθούν μέχρι του βαθμού του Ταξιάρχου.

Άρθρον 6
Δια Προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εθνική Αμύνης, δύναται να κωδικοποιηθούν εις ενιαίονκείμενον αι διατάξεις τοθυ Ν.Δ. 178/1969 “περί ιεραρχίας, προαγωγών και τοποθετήσεων των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων”, του παρόντος και πασών των εν ισχύι διατάξεων, δι` ων ετροποποιήθη και συνεπληρώθη το ως άνω Νομοθετικόν Διάταγμα.

Άρθρον 7
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 21 Απριλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ