ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3039 (ΦΕΚ Α΄ 183/9.9.2002)

Κύρωση της Συμφωνίας στον τομέα της εκπαίδευσης στις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας που υπογράφηκε στη Δαμασκό στις 24 Μαρτίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ

Η Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Χρίστο Βερελή, εξέφρασε την επιθυμία της να παράσχει δωρεάν εκπαίδευση στις αεροπορικές μεταφορές στη Συριακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όσον αφορά τα ακόλουθα:

* `Ενα βασικό κύκλο μαθημάτων για δεκαέξι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Ο κύκλος αυτός θα διαρκέσει από τρεις (3) έως τέσσερις (4) μήνες.

* Δύο κύκλους μαθημάτων σε εξομοιωτή για ελεγκτές ραντάρ προσέγγισης και ραντάρ περιοχής για τα παραπάνω δεκαέξι άτομα. Αυτοί οι κύκλοι θα διαρκέσουν δυόμισι (2 1/2) μήνες περίπου.

* Κύκλους μαθημάτων που θα αφορούν:

-Διαχείριση Ασφάλειας Πτήσεων

-Σχεδιασμό `Εκτακτης Ανάγκης και Διαχείρισης Κρίσεων

-`Ελεγχο αποσκευών και χειραποσκευών επιβατών.

* Αυτοί οι κύκλοι θα διαρκέσουν μία (1) ή δύο (2) εβδομάδες ο καθένας. Σε κάθε κύκλο θα συμμετέχουν είκοσι (20) άτομα.

* Παροχή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη των αεροπορικών υποδομών για δέκα (10) άτομα η οποία θα διαρκέσει μία (1) εβδομάδα.

Οι ημερομηνίες και οι άλλες λεπτομέρειες των κύκλων αυτών θα συμφωνηθούν από κοινού, ύστερα από αλληλογραφία διαβουλεύσεων ή άλλων τρόπων επίσημης επικοινωνίας μεταξύ των δύο ενδιαφερόμενων μερών.

`Εγινε στη Δαμασκό την 24η Μαρτίου 2001, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα στην ελληνική, συριακή και αγγλική γλώσσα, όπου κάθε κείμενο είναι ισοδύναμα αυθεντικό.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης στην ερμηνεία, θα υπερισχύσει το αγγλικό κείμενο.

ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ οι υπογεγραμμένοι, έχοντας τη δέουσα εξουσιοδότηση για αυτό, υπογράφουν την παρούσα Συμφωνία.

Για την Ελληνική Για την Αραβική Δημοκρατία Δημοκρατία της Συρίας (υπογραφή) (υπογραφή) Χρίστος Βερελής MakramObeid Υπουργός Μεταφορών Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης, κατά την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιούν το ένα στο άλλο την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών τους απαιτήσεων για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του κράτους.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ