NOΜOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3033 (ΦΕΚ Α΄ 167/19-7-2002)

Κύρωση της Συμφωνίας εταιρικής σχέση μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφ’ ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών – Μελών αυτής, αφ’ ετέρου, της Εσωτερικής Συμφωνίας για την εφαρμογή της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης, και της Εσωτερικής Συμφωνίας για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης, καθώς και της Τελικής Πράξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε με τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφ` ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών – Μελών αυτής, αφ` ετέρου, της Εσωτερικής Συμφωνίας για την εφαρμογή της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και της Εσωτερικής Συμφωνίας για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης, καθώς και της Τελικής Πράξης, που υπογράφηκαν στις 23 Ιουνίου 2000 στην Κοτονού του Μπενίν, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΡΑΙΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΗΝ

ΚΟΤΟΝΟΥ ΣΤΙΣ 23 Ι0ΥΝΙΟΥ 2000

(ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΤΟΝΟΥ)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ

ΚΑΡΑΙΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ, ΑΦΕΝΟΣ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΗΝ

ΚΟΤΟΝΟΥ ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και τη συμφωνία της Τζωρτζτάουν περί δημιουργίας της ομάδας κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφετέρου.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη δέσμευσή τους να εργαστούν από κοινού για την επίτευξη των στόχων που αφορούν την εξάλειψη της ένδειας, την αειφόρο ανάπτυξη και τη βαθμιαία ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν σημαντικά, μέσω της συνεργασίας τους, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ και στη μεγαλύτερη ευημερία του πληθυσμού αυτών, βοηθώντας τα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και ενισχύοντας την εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ, στην προσπάθεια να αποκτήσει ισχυρότερη κοινωνική διάσταση η διαδικασία παγκοσμιοποίησης.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τη βούλησή τους να δώσουν νέα πνοή στις προνομιούχες σχέσεις τους και να εφαρμόσουν μία σφαιρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δημιουργία ενισχυμένης εταιρικής σχέσης με βάση τον πολιτικό διάλογο, την αναπτυξιακή συνεργασία και τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι ένα πολιτικό περιβάλλον που διασφαλίζει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, και τη χρηστή διαχείριση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας μακροπρόθεσμης ανάπτυξης αναγνωρίζοντας ότι την ευθύνη της δημιουργίας του περιβάλλοντος αυτού έχουν, κατά κύριο, λόγο οι ενδιαφερόμενες χώρες.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι υγιείς και σταθερές οικονομικές πολιτικές αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη.

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και υπενθυμίζοντας την Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα συμπεράσματα της Διάσκεψης της Βιέννης για τα ανθρώπινα δικαιώματα του 1993, τα Σύμφωνα για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα και τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, τη Σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών, τη Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων, τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τις άλλες πράξεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, τη Σύμβαση του 1954 όσον αφορά το καθεστώς των απατρίδων, τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 όσον αφορά το καταστατικό των προσφύγων και το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 όσον αφορά το καθεστώς των προσφύγων.

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ τη Σύμβαση για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών και την Αμερικανική Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Άνθρωπου, ως θετική συμβολή της περιφέρειας στο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στα κράτη ΑΚΕ.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν, στην Λιμπρεβίλ και στο Σάντο Ντομίνγκο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών ΑΚΕ, στο πλαίσιο των διασκέψεων κορυφής του 1997 και 1999.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι και αρχές που συμφωνήθηκαν στις διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών και ο στόχος, που έθεσε η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ, για την κατά το ήμισυ μείωση το ποσοστού του πληθυσμού που ζει υπό συνθήκες εξαιρετικής ένδειας, μέχρι το έτος 2015, αποτελούν σαφές όραμα και πρέπει να ενισχύουν τη συνεργασία ΑΚΕ-ΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

ΔΙΔΟΝΤΑΣ ιδιαίτερη προσοχή σης εκκλήσεις που έγιναν στο Ρίο, τη Βιέννη, το Κάιρο, την Κοπεγχάγη, το Πεκίνο, την Κωνσταντινούπολη και στις διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών και αναγνωρίζοντας ότι είναι αναγκαίο να αναληφθεί περαιτέρω δράση για την επίτευξη των στόχων και την εκτέλεση των προγραμμάτων δράσης που καταρτίσθηκαν στα φόρα αυτά.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ να σεβαστούν τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που εξαγγέλλονται στις σχετικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ:

ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΣΤΟΧΟΙ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Στόχοι της εταιρικής σχέσης Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη αυτής, αφενός, και τα κράτη ΑΚΕ, αφετέρου, που εφεξής αποκαλούνται “μέρη”, συνάπτουν την παρούσα συμφωνία για να προωθήσουν και να επιταχύνουν την οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ, και επί πλέον για να συμβάλουν στην ειρήνη και την ασφάλεια και να προαγάγουν ένα σταθερό δημοκρατικό και πολιτικό περιβάλλον. Η εταιρική σχέση επικεντρώνεται στο στόχο του περιορισμού και, τελικά, της εξάλειψης της ένδειας, είναι δε σύμφωνη προς τους στόχους τηςαειφόρου ανάπτυξης και της βαθμιαίας ενσωμάτωσης των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία,

Οι στόχοι αυτοί και οι διεθνείς δεσμεύσεις των μερών διαπνέουν όλες τις αναπτυξιακές στρατηγικές και επιδιώκονται μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία λαμβάνει συγχρόνως υπόψη τις πολιτικές οικονομικές κοινωνικές πολιτιστικές και περιβαλλοντικές πτυχές της ανάπτυξης. Η εταιρική σχέση παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο στήριξης για τις αναπτυξιακές στρατηγικές που υιοθετεί κάθε κράτος ΑΚΕ.

Η συνεχής οικονομική μεγέθυνση, η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, η συνεχής αύξηση της απασχόλησης και η βελτίωση της πρόσβασης στους παραγωγικούς πόρους αποτελούν μέρος του πλαισίου αυτού. Παρέχεται στήριξη για τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ατόμου και την κάλυψη των βασικών αναγκών του, την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και των προϋποθέσεων για τη δίκαιη κατανομή των καρπών της μεγέθυνσης. Ενθαρρύνονται και στηρίζονται οι περιφερειακές και υποπεριφερειακές διαδικασίες ολοκλήρωσης οι οποίες προωθούν την ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία, όσον αφορά το εμπόριο και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισης αποτελεί η δημιουργία ικανότητας των φορέων για την ανάπτυξη και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που είναι αναγκαίο για την κοινωνική συνοχή, για τη λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας και ελεύθερης οικονομίας, και για την ανάδυση δραστήριας και οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Πρέπει να ληφθεί συστηματικά υπόψη η κατάσταση των γυναικών και τα ζητήματα που αφορούν τα φύλα, σε όλους τους τομείς -πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό. Οι αρχές της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος πρέπει να εφαρμόζονται και να ενσωματώνονται σε κάθε επίπεδο της εταιρικής σχέσης.

Σχετικό: Ν.3628/2007

ΑΡΘΡΟ 2

Θεμελιώδεις αρχές

Η συνεργασία ΑΚΕ-ΕΚ, βασιζόμενη σε ένα νομικά δεσμευτικό σύστημα και στην ύπαρξη μεικτών οργάνων, ασκείται σύμφωνα με τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

-ισότητα των εταίρων και αυτοδιάθεση των αναπτυξιακών στρατηγικών: προς τον σκοπό της υλοποίησης των στόχων της εταιρικής σχέσης, τα κράτη ΑΚΕ

καθορίζουν κυρίαρχα τις αναπτυξιακές στρατηγικές για την οικονομία και την κοινωνία τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα θεμελιώδη στοιχεία που

περιγράφονται στο άρθρο 9 η εταιρική σχέση ενθαρρύνει την αυτοδιάθεση των αναπτυξιακών στρατηγικών από τις σχετικές χώρες και πληθυσμούς.

-συμμετοχή εκτός από την κεντρική κυβέρνηση ως κύριο εταίρο, η εταιρική σχέση είναι ανοικτή σε διάφορους φορείς, για να ενθαρρυνθεί η ένταξη

όλων των τμημάτων της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στη πολιτική, οικονομική

και κοινωνική ζωή.

-τον κύριο ρόλο του διαλόγου και την εκπλήρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων: οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τα μέρη στο πλαίσιο

του διαλόγου βρίσκονται στο επίκεντρο της εταιρικής σχέσης και των σχέσεων συνεργασίας.

-διαφοροποίηση και περιφερειοποίηση: οι ρυθμίσεις και προτεραιότητες της συνεργασίας ποικίλλουν ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης του εταίρου, τις

ανάγκες του, την επίδοση και τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην περιφερειακή διάσταση. Οι λιγότερο

αναπτυγμένες χώρες τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης. Λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη ευαισθησία των μεσογείων και νησιωτικών χωρών.

Σχετικό: Ν.3628/2007

ΑΡΘΡΟ 3

Επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας

Τα μέρη λαμβάνουν, έκαστο στο βαθμό που το αφορά, στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, τα κατάλληλα ειδικά ή γενικά μέτρα, για να

εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία και να διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων αυτής. Δεν

λαμβάνουν κανένα μέτρο το οποίο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤ ΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4

Γενική προσέγγιση

Τα κράτη ΑΚΕ καθορίζουν κυρίαρχα τις αρχές και στρατηγικές ανάπτυξης, καθώς και τα μοντέλα της οικονομίας και κοινωνίας. Καταρτίζουν, μαζί με την Κοινότητα, τα προγράμματα συνεργασίας που προβλέπονται στη παρούσα συμφωνία. Ωστόσο, τα μέρη αναγνωρίζουντον συμπληρωματικό ρόλο και την δυνατότητα της συμβολής μη κρατικών φορέων στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Προς το σκοπό αυτό, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, οι μη κρατικοί φορείς, ανάλογα με την περίπτωση:

-ενημερώνονται και συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις για τις πολιτικές και στρατηγικές συνεργασίας, για τις προτεραιότητες της συνεργασίας, ιδίως σε τομείς που τους ενδιαφέρουν ή τους αφορούν άμεσα, και για τον πολιτικό διάλογο.

-λαμβάνουν χρηματοδοτικούς πόρους, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία, για να στηρίξουν τις διαδικασίας τοπικής ανάπτυξης.

-εμπλέκονται στην εκτέλεση σχεδίων και προγραμμάτων συνεργασίας, σε τομείς που τους αφορούν ή σε αυτούς στους οποίους έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα.

-λαμβάνουν στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε κρίσιμους τομείς, με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων αυτών, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση

και εκπροσώπηση, καθώς και τη δημιουργία μηχανισμών διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένων των διαύλων επικοινωνίας και διαλόγου, και για την

προώθηση στρατηγικών συμμαχιών.

ΑΡΘΡΟ 5

Πληροφόρηση

Η συνεργασία στηρίζει τις ενέργειες για την παροχή ευρύτερης πληροφόρησης και την καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ. Επίσης η συνεργασία:

-ενθαρρύνει την εταιρική σχέση και δημιουργεί δεσμούς μεταξύ των φορέων των ΑΚΕ και της ΕΕ.

-ενισχύει τη δικτύωση και ανταλλαγή πραγματογνωμοσύνης και εμπειριών μεταξύ των φορέων.

ΑΡΘΡΟ 6

Ορισμοί

1. Στους φορείς συνεργασίας περιλαμβάνονται:

α) οι κρατικές αρχές (τοπικές, εθνικές και περιφερειακές) β) μη κρατικοί φορείς δηλ.:

-ο ιδιωτικός τομέας

-οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίρου συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων,

-η κοινωνία των πολιτών, σε κάθε της μορφή, σύμφωνα με τα εθνικά χαρακτηριστικά.

2. Η αναγνώριση των μη κυβερνητικών φορέων, από τα μέρη, εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο αυτοί καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού, από τις

συγκεκριμένες αρμοδιότητες τους και από το κατά πόσον η οργάνωση και διαχείρισή τους είναι δημοκρατική και διαφανής.

ΑΡΘΡΟ 7

Ανάπτυξη ικανοτήτων

Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη μπορεί να αυξηθεί μέσω της ενίσχυσης των κοινοτικών οργανώσεων και των μη κυβερνητικών μη

κερδοσκοπικών οργανώσεων, σε όλες τις περιοχές συνεργασίας. Προς τούτο απαιτείται:

-ενθάρρυνση και στήριξη της σύστασης και ανάπτυξης αυτών των οργανώσεων,

-πρόβλεψη μηχανισμών για τη συμμετοχή των οργανώσεων αυτών στο σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση αναπτυξιακών στρατηγικών και

προγραμμάτων.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 8

Πολιτικός διάλογος

1. Τα μέρη πραγματοποιούν σε τακτά διαστήματα συνολικό, ισόρροπο και ουσιαστικό πολιτικό διάλογο που οδηγεί σε αμοιβαίες δεσμεύσεις.

2. Στόχος του διαλόγου είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, η ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης και η διευκόλυνση του καθορισμού κοινών προτεραιοτήτων και προγραμμάτων δράσης, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται, ιδίως, οι υφιστάμενοι δεσμοί μεταξύ των διαφόρων πτυχών των σχέσεων των μερών και των διαφόρων χώρων συνεργασίας, όπως προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία. Ο διάλογος διευκολύνει τις διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών στο πλαίσιο των διεθνών φόρα. Μεταξύ των στόχων του διαλόγου περιλαμβάνεται και η πρόληψη καταστάσεων κατά τις οποίες ένα μέρος μπορεί να κρίνει αναγκαία την προσφυγή στη ρήτρα μη εκτέλεσης.

3. Ο διάλογος καλύπτει όλους τους σκοπούς και στόχους που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία καθώς και όλα τα ζητήματα κοινού, γενικού, περιφερειακού ή υποπεριφερειακού ενδιαφέροντος. Μέσω του διαλόγου, τα μέρη συμβάλλουν στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα και προωθούν ένα σταθερό και δημοκρατικό πολιτικό περιβάλλον. Ο διάλογος καλύπτει στρατηγικές συνεργασίας καθώς και σφαιρικές και τομεακές πολιτικές, συμπεριλαμβανομενού του περιβάλλοντος, του θέματος των φύλων, της μετανάστευσης και ζητημάτων που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά.

4. Ο διάλογος εστιάζεται, μεταξύ άλλων, σε συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα αμοιβαίου ή γενικού ενδιαφέροντος για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας, όπως το εμπόριο όπλων, οι υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες, τα ναρκωτικά και το οργανωμένο έγκλημα, η εθνική, η θρησκευτική ή η φυλετική διάκριση. Ο διάλογος καλύπτει επίσης την εκτίμηση, σε τακτική βάση, των εξελίξεων όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου και της χρηστής διαχείρισης.

5. Οι πολιτικές ευρείας βάσης για την προώθηση της ειρήνης και την πρόληψη, διαχείριση και επίλυση βίαιων συγκρούσεων, κατέχουν εξέχοντα ρόλο στον παρόντα διάλογο, καθώς και η ανάγκη να λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο στόχος της ειρήνης και της δημοκρατικής σταθερότητας, κατά τον προσδιορισμό των περιοχών προτεραιότητας για τη συνεργασία.

6. Ο διάλογος διεξάγεται με ευέλικτο τρόπο. Ο διάλογος είναι επίσημος ή ανεπίσημος ανάλογα με τις ανάγκες και διεξάγεται εντός και εκτός του

θεσμικού πλαισίου, με την κατάλληλη μορφή, και στο κατάλληλο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού, υποπεριφερειακού ή εθνικού επιπέδου.

7. Στον διάλογο αυτόν συμμετέχουν περιφερειακές και υποπεριφερειακές οργανώσεις καθώς και εκπρόσωποι των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 9

Ουσιώδη στοιχεία και θεμελιώδες στοιχείο

1. Η συνεργασία αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ο κύριος πρωταγωγιστής και δικαιούχος της ανάπτυξης τούτο συνεπάγεται το σεβασμό και την προώθηση του συνόλου των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Ο σεβασμός όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας που βασίζεται στο κράτος δικαίου και της διαφανούς και υπεύθυνης διαχείρισης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αειφόρου ανάπτυξης.

2. Τα μέρη τηρούν τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επιβεβαιώνουν την προσήλωση τους στον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που αποτελούν νόμιμη επιδίωξη των ατόμων και των λαών. Τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι παγκόσμια, αδιαίρετα και αλληλένδετα. Τα μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να προωθήσουν και να προστατεύσουν όλες τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα του ανθρώπου, αστικά και πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη διακηρύσσουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τα μέρη διακηρύσσουν ότι ο εκδημοκρατισμός, η ανάπτυξη και η προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι αλληλένδετα και ενισχύονται αμοιβαία. Οι δημοκρατικές αρχές είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένες αρχές, επί των οποίων βασίζεται η οργάνωση του κράτους για τη διασφάλιση της νομιμότητας της εξουσίας του, της νομιμότητας των δράσεων του, που αντανακλώνται στο συνταγματικό, νομοθετικό και κανονιστικό σύστημα, και η ύπαρξη συλλογικών μηχανισμών. Βάσει των οικουμενικά αναγνωρισμένων αρχών, κάθε χώρα αναπτύσσει τη δημοκρατική της παιδεία.

Η δομή της κυβέρνησης και οι αρμοδιότητες των διαφόρων εξουσιών βασίζονται στο κράτος δικαίου, που συνεπάγεται, ιδίως, αποτελεσματικά και προσιτά νομικά ένδικα μέσα, ανεξάρτητο σύστημα δικαιοσύνης που διασφαλίζει την ισότητα ενώπιον του δικαίου και εκτελεστική εξουσία πλήρως υπαγόμενη στο δίκαιο.

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου. επί του οποίου βασίζεται η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ, αποτελούν τη βάση των εσωτερικών και διεθνών πολιτικών των μερών και ουσιώδη στοιχεία της παρούσας συμφωνίας.

3. Στο πλαίσιο ενός πολιτικού και θεσμικού περιβάλλοντος το οποίο υποστηρίζει τα δικαιώματα του ανθρώπου, τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου, χρηστή

διαχείριση είναι η διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των ανθρώπινων, φυσικών, οικονομικών και χρηματοδοτικών πόρων προς όφελος της δίκαιης και αειφόρου ανάπτυξης. Περιλαμβάνει σαφείς διαδικασίες αποφάσεων σε επίπεδο δημοσίων αρχών, διαφανή και υπεύθυνα όργανα, υπεροχή του δικαίου κατά τη διαχείριση και κατανομή των πόρων και ανάπτυξη ικανοτήτων για την εκπόνηση και εκτέλεση μέτρων τα οποία στοχεύουν, ειδικότερα, στην πρόληψη και καταστολή της διαφθοράς.

Η χρηστή διαχείριση, που αποτελεί τη βάση της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, ενισχύει τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές των μερών και αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας συμφωνίας. Τα μέρη συμφωνούν ότι μόνο σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης και της δωροδοκίας που την προκαλεί όπως ορίζεται στο άρθρο 97, αποτελούν παραβίαση του στοιχείου αυτού.

4. Η εταιρική σχέση στηρίζει ενεργά την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού, την σταθεροποίηση του κράτους δικαίου και τη χρηστή διαχείριση.

Οι τομείς αυτοί αποτελούν σημαντικό θέμα του πολιτικού διαλόγου. Στο πλαίσιο του διαλόγου αυτού, τα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις υπό εξέλιξη αλλαγές και στη συνέχιση της προόδου που έχει επιτευχθεί Αυτή η τακτική εκτίμηση λαμβάνει υπόψη το οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο κάθε χώρας.

Επιπλέον, στους τομείς αυτούς εστιάζεται η στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών. Η Κοινότητα παρέχει στήριξη στις πολιτικές, θεσμικές και νομικές μεταρρυθμίσεις και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, στο πλαίσιο στρατηγικών που από κοινού συμφωνούνται μεταξύ του συγκεκριμένου κράτους και της Κοινότητας.

ΑΡΘΡΟ 10

Λοιπά στοιχεία του πολιτικού περιβάλλοντος

1. Τα μέρη θεωρούν ότι τα ακόλουθα στοιχεία συμβάλλουν στη διατήρηση και παγιοποίηση σταθερού και δημοκρατικού πολιτικού περιβάλλοντος:

-αειφόρος και δίκαιη ανάπτυξη που συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, πρόσβαση στους παραγωγικούς πόρους, τις θεμελιώδεις υπηρεσίες και τη δικαιοσύνη,

-μεγαλύτερη συμμετοχή μιας δραστήριας και οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα.

2. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αρχές της ελεύθερης οικονομίας, βασιζόμενες σε διαφανείς κανόνες ανταγωνισμού και υγιείς οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της εταιρικής σχέσης.

ΑΡΘΡΟ 11

Πολιτικές υπέρ της ειρήνης, πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων

1. Τα μέρη ακολουθούν δραστήρια, συνεκτική και ολοκληρωμένη πολιτική για την ειρήνη και για την πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων, εντός του πλαισίου της εταιρικής σχέσης. Η πολιτική αυτή βασίζεται στην αρχή της αυτοδιάθεσης. Εστιάζεται ιδίως στην ανάπτυξη περιφερειακής, υποπεριφερειακής και εθνικής ικανότητας και στην έγκαιρη πρόληψη βίαιων συγκρούσεων, εντοπίζοντας άμεσα τις βαθύτερες αιτίεο και συνδυάζοντας κατάλληλα όλα τα διαθέσιμα μέσα.

2. Οι δραστηριότητες στο χώρο της σταθεροποίησης της ειρήνης, της πρόληψης και διευθέτησης των συγκρούσεων, αποσκοπούν κυρίως στη διασφάλιση της ισορροπίας όσον αφορά τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες μεταξύ όλων των τμημάτων της κοινωνίας, στην ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης, στη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών όσον αφορά την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των συμφερόντων των διαφόρων ομάδων, στην προσέγγιση των διαφόρων αντιτιθέμενων τμημάτων της κοινωνίας καθώς και στην ενθάρρυνση μιας δραστήριας και οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών.

3. Επιπλέον, σης σχετικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στήριξη των προσπαθειών διαμεσολάβησης, διαπραγματεύσεων και συμφιλίωσης, της αποτελεσματικής περιφερειακής διαχείρισης των κοινών, σπάνιων φυσικών πόρων, της αποστράτευσης και επανένταξης των πρώην πολεμιστών στην κοινωνία, της ρύθμισης του προβλήματος των στρατευμένων παιδιών, καθώς και των προσπαθειών για κατάλληλη δράση ώστε να τεθούν λογικά όρια στις στρατιωτικές δαπάνες και το εμπόριο όπλων, μεταξύ άλλων, μέσω της στήριξης της προώθησης και εφαρμογής των προτύπων και των κωδίκων συμπεριφοράς που έχουν συμφωνηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται. στην καταπολέμηση των ναρκών ξηράς κατά προσωπικού καθώς και στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και της υπερβολικής και ανεξέλεγκτης διάδοσης και σώρευσης φορητών όπλων και ελαφρού εξοπλισμού.

4. Σε περιπτώσεις βίαιων συγκρούσεων, τα μέρη λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο για να παρεμποδίσουν την ένταση της βίας, να περιορίσουν την εδαφική της εξάπλωση και να διευκολύνουν την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι για τη συνεργασία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους της εταιρικής σχέσης και για την παρεμπόδιση της εκτροπής της χρήσης των πόρων για πολεμικούς σκοπούς.

5. Στις περιόδους που έπονται των συγκρούσεων, τα μέρη προβαίνουν σε κάθε κατάλληλη ενεργεία για να διευκολύνουντην επάνοδο σε μια σταθερή, χωρίς βία και βιώσιμη κατάσταση. Τα μέρη διασφαλίζουν τη δημιουργία των αναγκαίων δεσμών μεταξύ μέτρων έκτακτης ανάγκης, αποκατάστασης και αναπτυξιακής συνεργασίας.

ΑΡΘΡΟ 12

Συνοχή των κοινοτικών πολιτικών και αντίκτυπός τους στην εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας

Με την επιφύλαξη του άρθρου 96, στην περίπτωση που η Κοινότητα προτίθεται, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, να λάβει μέτρο το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει τα συμφέροντα των κρατών ΑΚΕ, όσον αφορά τους στόχους της παρούσας συμφωνίας, ενημερώνει εγκαίρως τα κράτη αυτά σχετικά με τις προθέσεις της. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή ανακοινώνει ταυτόχρονα στη Γραμματεία των κρατών ΑΚΕ την πρότασή της για τα μέτρα αυτά. Εφόσον είναι αναγκαίο, μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες ύστερα από πρωτοβουλία των κρατών ΑΚΕ.

Εφόσον ζητηθεί, πραγματοποιούνται αμέσως διαβουλεύσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες τους όσον αφορά την επίπτωση των μέτρων αυτών, πριν ληφθεί τελική απόφαση.

Μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, τα κράτη ΑΚΕ μπορούν επιπλέον να διαβιβάσουν γραπτώς τις ανησυχίες τους στην Κοινότητα το συντομότερο δυνατό και να υποβάλουν προτάσεις για τροποποιήσεις υποδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατό να καλυφθούν οι ανησυχίες αυτές.

Αν η Κοινότητα δεν αποδεχθεί τις παρατηρήσεις των κρατώνΑΚΕ, τα ενημερώνει σχετικά, το ταχύτερο δυνατό, αναφέροντας τους λόγους.

Τα κράτη ΑΚΕ ενημερώνονται επίσης σχετικά με την έναρξη ισχύος των αποφάσεων αυτών, πριν από την εφαρμογή τους, εφόσον είναι δυνατόν.

ΑΡΘΡΟ 13

Μετανάστευση

1. Το ζήτημα της μετανάστευσης αποτελεί αντικείμενο λεπτομερούς διαλόγου στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ.

Τα μέρη επιβεβαιώνουν τις ισχύουσες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις κατά το διεθνές δίκαιο, όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την κατάργηση κάθε μορφής διάκρισης, ιδίως λόγω καταγωγής, φύλου, φυλής, γλώσσας και θρησκείας.

2. Τα μέρη συμφωνούν να λάβουν υπόψη ότι η εταιρική σχέση συνεπάγεται, όσον αφορά τη μετανάστευση, δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτης χώρας οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια τους, πολιτική ένταξης με στόχο τη διασφάλιση, για τους υπηκόους αυτούς, ανάλογων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όπως και για τους υπηκόους τους, προώθηση της μη διάκρισης στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και ανάπτυξη μέτρων κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

3. Η μεταχείριση την οποία παρέχει κάθε κράτος μέλος στους εργαζόμενους των χωρών ΑΚΕ οι οποίοι νόμιμα απασχολούνται στην επικράτεια του, δεν συνεπάγεται διακρίσεις λόγω εθνικότητας, όσον αφορά τους όρους εργασίας, την αμοιβή και την απόλυση, σε σχέση με τους δικούς του υπηκόους.

Επιπλέον, κάθε κράτος ΑΚΕ παρέχει παρόμοια μεταχείριση χωρίς διακρίσεις στους εργαζόμενους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους.

4. Τα μέρη θεωρούν ότι οι στρατηγικές που αποβλέπουν στον περιορισμό της ένδειας, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών εργασίας,

στη δημιουργία απασχόλησης και στην ανάπτυξη της κατάρτισης, συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην ομαλοποίηση των μεταναστευτικών ρευμάτων.

Τα μέρη λαμβάνουν υπόψη, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στρατηγικών και του εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, τους διαρθρωτικούς

περιορισμούς που συνδέονται με το φαινόμενο της μετανάστευσης, με σκοπό την στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των περιφερειών από

τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες και τον περιορισμό της ένδειας.

Η Κοινότητα στηρίζει, μέσω εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων συνεργασίας, την κατάρτιση των υπηκόων ΑΚΕ στη χώρα καταγωγής, σε άλλη

χώρα ΑΚΕ ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οσον αφορά την κατάρτιση σε κράτος μέλος, τα μέρη διασφαλίζουν ότι αυτή η ενέργεια

κατάρτισης έχει ως στόχο την επαγγελματική επανένταξη των υπηκόων ΑΚΕ στη χώρα καταγωγής τους.

Τα μέρη αναπτύσσουν προγράμματα συνεργασίας για να διευκολύνουν την πρόσβαση φοιτητών από κράτη ΑΚΕ στην εκπαίδευση, ιδίως με τη χρήση των

νέων τεχνολογιών επικοινωνίας.

5.α) Στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, το Συμβούλιο Υπουργών εξετάζει ζητήματα που προκύπτουν από την παράνομη μετανάστευση, με στόχο την

καθιέρωση, όπου, των μέσων για μια πολιτική πρόληψης.

β) Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη συμφωνούν, ειδικότερα, να διασφαλίσουν το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων σε οποιαδήποτε

διαδικασία για την επάνοδο παράνομων μεταναστών στη χώρα καταγωγής. Προς τούτο, οι αρμόδιες αρχές παρέχουν τις αναγκαίες διοικητικές

διευκολύνσεις για την επάνοδό τους.

γ) Τα μέρη συμφωνούν περαιτέρω ότι:

i) κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης αποδέχεται την επιστροφή και επάνοδο κάθε υπηκόου της ο οποίος βρίσκεται παρόνομα στην επικράτεια

κράτους ΑΚΕ, κατόπιν αιτήσεως του κράτους αυτού και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, κάθε κράτος ΑΚΕ αποδέχεται την επιστροφή και επάνοδο κάθε υπηκόου του ο

οποίος βρίσκεται παράνομα στην επικράτεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αφού το ζητήσει αυτό το κράτος μέλος και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις.

Τα κράτη μέλη και τα κράτη ΑΚΕ παρέχουν στους υπηκόους τους, προς τον σκοπό αυτό, τα κατάλληλα έγγραφα ταυτότητας.

Για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο υποχρεώσεις ισχύουν μόνο για τα πρόσωπα που θεωρούνται υπήκοοί

τους για τους σκοπούς της Κοινότητας, σύμφωνα με τη δήλωση αριθ. 2 που επισυνάπτεται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για

τα κράτη ΑΚΕ, οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν μόνο έναντι των προσώπων που θεωρούνται υπήκοοί τους, σύμφωνα με

την εθνική τους νομοθεσία.

ii) αφού το ζητήσει ένα μέρος πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις με τα κράτη ΑΚΕ, με στόχο τη σύναψη, καλή τη πίστη και βάσει των σχετικών

κανόνων του διεθνούς δικαίου, των διμερών άυμφωνιώνπου αφορούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την επιστροφή και επάνοδο των υπηκόωντους.

Οι συμφωνίες αυτές, εφόσον ένα μέρος το θεωρεί αναγκαίο, προβλέπουν επίσης ρυθμίσεις για την επάνοδο υπηκόων τρίτης χώρας και απατρίδων. Οι

συμφωνίες αυτές προβλέπουν λεπτομερείς ρυθμίσεις για τις κατηγορίες προσώπων που καλύπτονται από τις διατάξεις αυτές καθώς και τις λεπτομέρειες επιστροφής και επανόδου.

Παρέχεται στα κράτη ΑΚΕ η δέουσα συνδρομή για την εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών.

iii) για τους σκοπούς του παρόντος σημείου γ), ως “μέρη” νοούνται η Κοινότητα, κάθε κράτος μέλος αυτής και κάθε κράτος ΑΚΕ.

ΜΕΡΟΣ 2

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 14

Μεικτά όργανα

Οργανα της παρούσας συμφωνίας είναι το Συμβούλιο των Υπουργών, η Επιτροπή των Πρέσβεων και η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Συμβούλιο των Υπουργών

1. Το Συμβούλιο των Υπουργών αποτελείται, αφενός, από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων, αφετέρου, από ένα μέλος της κυβέρνησης κάθε κράτους ΑΚΕ.

Η προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών ασκείται εναλλακτικά από ένα μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ένα μέλος της κυβέρνησης

κράτους ΑΚΕ.

Το Συμβούλιο συνέρχεται, κατά κανόνα, μία φορά το χρόνο με πρωτοβουλία του Προέδρου και όποτε το κρίνει αναγκαίο, σε μορφή και γεωγραφική

σύνθεση ανάλογη με τα υπό εξέταση ζητήματα.

2. Το Συμβούλιο των Υπουργών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) πραγματοποιεί τον πολιτικό διάλογο,

β) καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκτέλεση των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, ιδίως

όσον αφορά τις αναπτυξιακές στρατηγικές σε συγκεκριμένους τομείς που προβλέπονται από την παρούσα συμφωνία ή σε κάθε άλλο τομέα ο οποίος

θεωρείται σκόπιμος, και όσον αφορά τις διαδικασίες,

γ) εξετάζει και επιλύει κάθε ζήτημα που ενδέχεται να παρεμποδίσει την αποτελεσματική και ουσιαστική εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ή που θα

μπορούσε να παρακωλύσει την επίτευξη των στόχων της,

δ) εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών διαβούλευσης.

3. Το Συμβούλιο των Υπουργών αποφασίζει με κοινή συμφωνία των μερών. Οι διαδικασίες του Συμβουλίου των Υπουργών είναι έγκυρες μόνο εφόσον το

ήμισυ των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης ένα μέλος της Επιτροπής και τα δύο τρίτα των μελών που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις των

κρατών ΑΚΕ είναι παρόντα, Κάθε μέλος του Συμβουλίου των Υπουργών που αδυνατεί να παρίσταται μπορεί να αντιπροσωπεύεται. Ο αντιπρόσωπος ασκεί

όλα τα δικαιώματα του εν λόγω μέλους,

Μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις δεσμευτικές για τα μέρη και να εκδίδει ψηφίσματα-πλαίσιο, συστάσεις και γνώμες. Εξετάζει και λαμβάνει υπόψη

ψηφίσματα και συστάσεις που εκδίδει η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης.

Το Συμβούλιο των Υπουργών πραγματοποιεί συνεχή διάλογο με τους εκπροσώπους των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και άλλους παράγοντες

της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες ΑΚΕ και την ΕΕ. Προς τον σκοπό αυτό, οι διαβουλεύσεις δύνανται να λαμβάνουν χώρα παράλληλα με τις

συνεδριάσεις του.

4. Το Συμβούλιο των Υπουργών δύναται να αναθέτει αρμοδιότητες στην Επιτροπή των Πρέσβεων.

5. Το Συμβούλιο των Υπουργών εγκρίνει τον εσωτερικό του κανονισμό εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας,

ΑΡΘΡΟ 16

Η Επιτροπή των Πρέσβεων

1. Η Επιτροπή των Πρέσβεων αποτελείται, αφενός από τον μόνιμο αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους στην ΕΕ και από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής και, αφετέρου, από τον επικεφαλής της αποστολής κάθε κράτους ΑΚΕ στην ΕΕ.

Η Προεδρία της Επιτροπής των Πρέσβεων ασκείται εναλλακτικά από έναν μόνιμο αντιπρόσωπο κράτους μέλους τον οποίο ορίζει η Κοινότητα, και έναν

επικεφαλής αποστολής που εκπροσωπεί κράτος ΑΚΕ και ορίζεται από τα κράτη ΑΚΕ.

2. Η Επιτροπή των Πρέσβεων επικουρεί το Συμβούλιο των Υπουργών στην εκτέλεση των καθηκόντων του και εκτελεί κάθε εντολή που της αναθέτει το

Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, καθώς και τις προόδους που σημειώνονται για την επίτευξη των

στόχων που καθορίζονται σ` αυτήν.

Η Επιτροπή των Πρέσβεων συνεδριάζει τακτικά, ιδίως για την προετοιμασία των συνόδων του Συμβουλίου και όταν κρίνεται αναγκαίο.

3. Η Επιτροπή των Πρέσβεων εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 17

Η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης

1. Η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης αποτελείται από ισάριθμους αντιπροσώπους της ΕΕ και των ΑΚΕ. Τα μέλη της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης είναι, αφενός μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, αφετέρου, μέλη Κοινοβουλίου, ή, εν απουσία αυτών, αντιπρόσωποι που ορίζει το Κοινοβούλιο κάθε κράτους ΑΚΕ. Ελλείψει Κοινοβουλίου, η παρουσία αντιπροσώπου του εν λόγω κράτους ΑΚΕ υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης.

2. Ο ρόλος της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης, ως συμβουλευτικού οργάνου, περιλαμβάνει τα εξής:

-προώθηση των δημοκρατικών διαδικασιών μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων,

-προώθηση της καλύτερης κατανόησης μεταξύ των λαών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των λαών των κρατών ΑΚΕ, ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα

αναπτυξιακά ζητήματα,

-συζήτηση θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη και την εταιρική σχέση ΑΚΕ- ΕΕ,

-έκδοση ψηφισμάτων και υποβολή συστάσεων στο Συμβούλιο των Υπουργών για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας.

3. Η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης συνέρχεται δύο φορές τον χρόνο σε ολομέλεια, εναλλακτικά στην Ευρωπαϊκή Ενωση και σε κράτος ΑΚΕ. Για την

ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων, οι συνεδριάσεις μεταξύ μελών Κοινοβουλίου της ΕΕ

και των χωρών ΑΚΕ μπορούν να πραγματοποιούνται σε περιφερειακό ή υποπεριφερειακό επίπεδο.

Η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης διοργανώνει τακτικές επαφές με εκπροσώπους των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων ΑΚΕ-ΕΕ και άλλους φορείς της

κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να λάβει τη γνώμη τους σχετικά με την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας.

4. Η Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης εγκρίνει τον εσωτερικό της κανονισμό εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας,

ΜΕΡΟΣ 3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 18

Οι στρατηγικές συνεργασίας βασίζονται στις αναπτυξιακές στρατηγικές και την οικονομική και εμπορική συνεργασία, που είναι αλληλένδετες και

συμπληρωματικές.

Τα μέρη εξασφαλίζουν ότι οι προσπάθειες που αναλαμβάνονται στους προαναφερόμενους τομείς ενισχύονται αμοιβαία.

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΟ ΠΜΙΣΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Αρχές και στόχοι

1. Κεντρικός στόχος της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ είναι ο περιορισμός, και τελικά, η εξαφάνιση, της ένδειας, η αειφόρος ανάπτυξη και η προοδευτική ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία. Στην περίπτωση αυτή, το πλαίσιο συνεργασίας και οι προσανατολισμοί προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας ΑΚΕ,

προωθούν την τοπική αυτοδιάθεση των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και την ενσωμάτωση των φορέων του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών στην αναπτυξιακή διαδικασία.

2. Η συνεργασία αναφέρεται στα συμπεράσματα των διασκέψεων των Ηνωμένων Εθνών και στους στόχους, σκοπούς και προγράμματα δράσης που συμφωνούνται

σε διεθνές επίπεδο καθώς και στην παρακολούθηση τους, ως βάση των αρχών της ανάπτυξης. Η συνεργασία αναφέρεται επίσης στους στόχους της διεθνούς

συνεργασίας για την ανάπτυξη και, ειδικότερα, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη δημιουργία ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών προόδου.

3. Οι κυβερνήσεις και μη κρατικοί φορείς κάθε χώρας ΑΚΕ πραγματοποιούν διαβουλεύσεις σχετικά με τις αναπτυξιακές στρατηγικές της χώρας και την

Κοινοτική στήριξη.

ΑΡΘΡΟ 20

Η προσέγγιση

1. Οι στόχοι της συνεργασίας για την ανάπτυξη μεταξύ ΑΚΕ-ΕΚ επιδιώκονται μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών, οι οποίες περιλαμβάνουν τα κατάλληλα, σε

τοπικό επίπεδο, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά στοιχεία. Ετσι, η συνεργασία παρέχει ένα συνεκτικό βασικό πλαίσιο στήριξης για τις οικείες αναπτυξιακές στρατηγικές των ΑΚΕ, εξασφαλίζοντας συμπληρωματικότητα και αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων αυτών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, καθώς και στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζουν τα κράτη ΑΚΕ, οι στρατηγικές συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ αποσκοπούν:

α) στην επίτευξη ταχείας και συνεχούς οικονομικής μεγέθυνσης που δημιουργεί θέσεις εργασίας, στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, στην αύξηση της απασχόλησης, στη βελτίωση της πρόσβασης σε παραγωγικούς πόρους και οικονομικές δραστηριότητες και στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης,

β) στην προώθηση της ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης, ώστε να διασφαλίζεται η ευρεία και δίκαιη κατανομή των οφελών της μεγέθυνσης και να προωθείται η ισότητα των φύλων,

γ) στην προώθηση των πολιτιστικών αξιών των κοινοτήτων και της αλληλεπίδρασής τους με τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά στοιχεία,

δ) στην προώθηση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων και της ανάπτυξης, στην ενίσχυση των θεσμών που είναι αναγκαίοι για τη σταθεροποίηση της δημοκρατίας, για τη χρηστή διαχείριση και για αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές ελεύθερες οικονομίες, και στην δημιουργία ικανοτήτων για την ανάπτυξη και την εταιρική σχέση, και

ε) στην προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος, της ανανέωσης και των ορθών πρακτικών, καθώς και στη διατήρηση των φυσικών

πόρων.

2. Λαμβάνεται συστηματικά υπόψη η ενσωμάτωση των εξής θεματικών ή διατομεακών ζητημάτων, σε όλους τους χώρους συνεργασίας: ζητήματα που

αφορούν το φύλο, ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, ανάπτυξη των θεσμών και δημιουργία ικανοτήτων. Οι χώροι αυτοί είναι επίσης επιλέξιμοι για κοινοτική

στήριξη.

3. Τα λεπτομερή κείμενα όσον αφορά τους στόχους και τις στρατηγικές της αναπτυξιακής συνεργασίας, ιδίως τις τομεακές πολιτικές και στρατηγικές, περιλαμβάνονται σε σύνοψη, όπου εκτίθενται οι γενικές επιχειρησιακές κατευθύνσεις σε συγκεκριμένους χώρους ή τομείς συνεργασίας. Τα κείμενα αυτά μπορούν να αναθεωρηθούν, επανεξεταστούν και/ή τροποποιηθούν από το Συμβούλιο των Υπουργών βάσει σύστασης της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΡΘΡΟ 21

Ανάπτυξη των επενδύσεων και του ιδιωτικού τομέα

1. Η συνεργασία στηρίζει τις αναγκαίες οικονομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές, σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τις ιδιωτικές επενδύσεις, και την ανάπτυξη ενός δυναμικού, βιώσιμου και ανταγωνιστικού ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, με τη συνεργασία στηρίζεται:

α) η προώθηση διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,

β) η ανάπτυξη επιχειρηματικών προσόντων και επιχειρηματικού πνεύματος,

γ) η ιδιωτικοποίηση και μεταρρύθμιση των επιχειρήσεων, και

δ) η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων διαμεσολάβησης και διαιτησίας.

2. Επίσης, η συνεργασία στηρίζει τη βελτίωση της ποιότητας, της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές και μη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρέχονται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, θεσμοθετημένες και μη, μέσω:

α) της αποδέσμευσης και της ενεργοποίησης της ιδιωτικής αποταμίευσης εγχώριας και αλλοδαπής, για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων, μέσω της στήριξης πολιτικών εκσυγχρονισμού του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιαγοράς, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των βιώσιμων χρηματοδοτικών πράξεων περιορισμένης κλίμακας,

β) της ανάπτυξης και της ενίσχυσης επιχειρηματικών θεσμών και ενδιάμεσων οργανώσεων, ενώσεων, εμπορικών επιμελητηρίων και τοπικών φορέων παροχής

υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, που στηρίζουν τις επιχειρήσεις και τους παρέχουν μη χρηματοδοτικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες στήριξης στον επαγγελματικό, τεχνικό, διαχειριστικό, επιμορφωτικό και εμπορικό τομέα, και

γ) της στήριξης θεσμών, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών, τεχνογνωσίας και

ορθών πρακτικών σε όλους τους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων.

3. Η συνεργασία προωθεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω της χρηματοδότησης, διευκολύνσεων για την παροχή εγγυήσεων και τεχνικής στήριξης, που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και στήριξη της δημιουργίας, σύστασης, επέκτασης, διαφοροποίησης, αποκατάστασης, αναδιάρθρωσης, εκσυγχρονισμού ή ιδιωτικοποίησης δυναμικών, βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων σε όλους τους οικονομικούς τομείς, καθώς και ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων, όπως οργανισμών χρηματοδότησης της ανάπτυξης και οργανισμών χορήγησης επιχειρηματικού κεφαλαίου και εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, μέσω των εξής:

α) της δημιουργίας και/ή ενίσχυσης των χρηματοδοτικών μέσων, με τη μορφή επενδυτικών κεφαλαίων,

β) της βελτίωσης της πρόσβασης σε βασικές εισροές όπως πληροφορίες που αφορούν τις επιχειρήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες υπηρεσίες μελετών ή τεχνικής βοήθειας,

γ) της ενίσχυσης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων, ιδίως μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων σε όλους τους συνδεόμενους με τις συναλλαγές τομείς, και

δ) της ενθάρρυνσης των διασυνδέσεων, των δικτύων και της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τη μεταβίβαση

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας (σε εθνικό, περιφερειακό επίπεδο και επίπεδο ΑΚΕ-ΕΕ), καθώς και των εταιρικών σχέσεων με ιδιωτικούς ξένους

επενδυτές, σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές κατευθύνσεις της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για την ανάπτυξη.

4. Με τη συνεργασία στηρίζεται η ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της βελτιωμένης πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές και μη χρηματοπιστωτικές

υπηρεσίες, η κατάλληλη πολιτική και το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη τους και παρέχονται υπηρεσίες κατάρτισης και πληροφόρησης για

την βέλτιστη πρακτική σε θέματα πολύ μικρών χρηματοδοτήσεων.

5. Η στήριξη στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα περιλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες σε επίπεδο μακρο-μεσο και μικροοικονομικό.

ΑΡΘΡΟ 22

Μακροοικονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές

1. Η συνεργασία στηρίζει τις προσπάθειες των χωρών ΑΚΕ για την επίτευξη:

α) μακροοικονομικής μεγέθυνσης και σταθεροποίησης μέσω πειθαρχημένης φορολογικής και νομισματικής πολιτικής, που συμβάλλει στη μείωση του

πληθωρισμού και περιορίζει τις εξωτερικές και φορολογικές ανισορροπίες, στην ενίσχυση της φορολογικής πειθαρχίας, βελτιώνοντας τη δημοσιονομική

διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, την ποιότητα, τον δίκαιο χαρακτήρα και τη σύνθεση της φορολογικής πολιτικής, και

β) διαρθρωτικών πολιτικών που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρόλου των διαφόρων φορέων, ιδίως του ιδιωτικού τομέα και στη βελτίωση του κλίματος

για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, των επενδύσεων και της απασχόλησης καθώς και:

i) στην ελευθέρωση των συναλλαγών και του καθεστώτος συναλλάγματος και της μετατρεψιμότητας των τρεχουσών λογαριασμών, λαμβάνοντας υπόψη τις

ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα,

ii) στην ενίσχυση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και προϊόντων,

iii) στην προαγωγή της μεταρρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που συμβάλλει στην ανάπτυξη βιώσιμων τραπεζικών και μη τραπεζικών

συστημάτων, κεφαλαιαγορών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών χρηματοδοτήσεων,

iv) στη βελτίωση της ποιότητας των ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών, και

ν) στην ενθάρρυνση της περιφερειακής συνεργασίας και της προοδευτικής ενσωμάτωσης των μακροοικονομικών και νομισματικών πολιτικών.

2. Ο σχεδιασμός των μακροοικονομικών πολιτικών και των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής αντανακλά το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο και τη

θεσμική ικανότητα των εμπλεκομένων χωρών, έχει θετικό αντίκτυπο στον περιορισμό της ένδειας και στην πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες, και

βασίζεται στις εξής αρχές:

α) τα κράτη ΑΚΕ είναι καταρχήν αρμόδια για την ανάλυση των προς επίλυση προβλημάτων, το σχεδιασμό και την εκτέλεση των μεταρρυθμίσεων,

β) τα προγράμματα στήριξης προσαρμόζονται στην ιδιαίτερη κατάσταση κάθε κράτους ΑΚΕ και λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τις κοινωνικές, πολιτιστικές

και περιβαλλοντικές συνθήκες των κρατών αυτών,

γ) αναγνωρίζεται και γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των κρατών ΑΚΕ να προσδιορίζουν την κατεύθυνση και την ιεράρχηση των αναπτυξιακών

στρατηγικών και προτεραιοτήτων,

δ) ο ρυθμός υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων πρέπει να είναι ρεαλιστικός και ανάλογος με τις ικανότητες και τους πόρους κάθε κράτους ΑΚΕ, και

ε) βελτίωση της επικοινωνίας και της πληροφόρησης των πληθυσμών όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές.

ΑΡΘΡΟ 23

Ανάπτυξη του οικονομικού τομέα

Η συνεργασία στηρίζει τις αειφόρες πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις καθώς και τις επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την ίση πρόσβαση στις οικονομικές δραστηριότητες και στους παραγωγικούς πόρους, ιδίως:

α) την ανάπτυξη συστημάτων κατάρτισης που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας στον θεσμοθετημένο και μη θεσμοθετημένο τομέα,

β) το κεφάλαιο, τις πιστώσεις, τη γη, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης,

γ) την ανάπτυξη στρατηγικών για την ύπαιθρο που αποσκοπούν στη δημιουργία πλαισίου για συλλογικό αποκεντρωμένο σχεδιασμό, την κατανομή

και διαχείριση των πόρων,

δ) τις στρατηγικές γεωργικής παραγωγής, τις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές επισιτιστικής ασφάλειας, την αειφόρο ανάπτυξη των υδάτινων και

αλιευτικών πόρων καθώς και των θαλάσσιων πόρων εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των κρατών ΑΚΕ. Κάθε συμφωνία την οποία μπορεί να διαπραγματευθεί η Κοινότητα με τα κράτη ΑΚΕ, πρέπει να συμβιβάζεται δεόντως με τις στρατηγικές ανάπτυξης στο χώρο αυτό,

ε) την οικονομική και τεχνολογική υποδομή και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένωντων μεταφορών, των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, των επικοινωνιακών υπηρεσιών και της ανάπτυξης της κοινωνίας των πληροφοριών,

στ) την ανάπτυξη ανταγωνιστικού βιομηχανικού, εξορυκτικού και ενεργειακού τομέα, με την παράλληλη ενθάρρυνση της συμμετοχής και ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα,

ζ) την ανάπτυξη των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των δίκαιων συναλλαγών,

η) την ανάπτυξη του επιχειρηματικού, χρηματοδοτικού και τραπεζικού τομέα καθώς και άλλων υπηρεσιών,

θ) την ανάπτυξη του τουρισμού, και

ι) την ανάπτυξη της υποδομής και των υπηρεσιών στο χώρο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της έρευνας συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης,

μεταφοράς και απορρόφησης των νέων τεχνολογιών,

ια) την ενίσχυση των ικανοτήτων σε παραγωγικούς τομείς, ιδίως στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

ΑΡΘΡΟ 24

Τουρισμός

Η συνεργασία αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας στις χώρες ΑΚΕ και στις υποπεριφέρειες, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη

σημασία, που αυτή έχει για την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών στις χώρες ΑΚΕ και την επέκταση των συνολικών συναλλαγών των χωρών αυτών, την ικανότητα

της να τονώνει άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και τον ενδεχόμενο ρόλο της για την εξάλειψη της ένδειας.

Τα προγράμματα και σχέδια συνεργασίας στηρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι χώρες ΑΚΕ για την δημιουργία και βελτίωση των νομικών και

θεσμικών πλαισίων και των πόρων για την χάραξη και εφαρμογή αειφόρων πολιτικών και προγραμμάτων στον τομέα του τουρισμού καθώς και, μεταξύ

άλλων, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του τομέα, ιδίως των MNGE, για τη στήριξη και προώθηση των επενδύσεων, για την ανάπτυξη

προϊόντων περιλαμβανομένης της ανάπτυξης των εγχώριων καλλιεργειών των χωρών ΑΚΕ και για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του τουρισμού και άλλων

τομέων οικονομικής δραστηριότητας.

ΤΜΗΜΑ 2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΡΘΡΟ 25

Ανάπτυξη του κοινωνικού τομέα

1. Η συνεργασία στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ για την ανάπτυξη γενικών και τομεακών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων, με τις οποίες βελτιώνεται η κάλυψη, η ποιότητα και η πρόσβαση στις βασικές κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες και λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ανάγκες και τα ιδιαίτερα αιτήματα των πλέον ευπαθών και μειονεκτουσών ομάδων, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό την άνιση πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή για την εξασφάλιση επαρκών δημοσιονομικών πόρων στους κοινωνικούς τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία αποσκοπεί:

α) στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στην απόκτηση τεχνικών ικανοτήτων και προσόντων,

β) στη βελτίωση των συστημάτων υγείας και διατροφής, εξαφανίζοντας την πείνα και τον υποσιτισμό, στη διασφάλιση επαρκούς προσφοράς τροφής και στην επισιτιστική ασφάλεια,

γ) στην ενσωμάτωση δημογραφικών ζητημάτων στις αναπτυξιακές στρατηγικές, για τη βελτίωση της αναπαραγωγικής υγείας, της στοιχειώδους υγειονομικής περίθαλψης, του οικογενειακού σχεδιασμού και στην πρόληψη του σεξουαλικού ακρωτηριασμού των γυναικών,

δ) στην προώθηση της καταπολέμησης του ιού HTV/AIDS,

ε) στην εξασφάλιση της υδροδότησης των νοικοκυριών και της πρόσβασης σε πόσιμο νερό, καθώς και στην εξασφάλιση αποχετευτικού συστήματος,

στ) στην εξασφάλιση σε όλους αξιοπρεπούς και φθηνής στέγης, μέσω της στήριξης κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων, και στη βελτίωση της αστικής ανάπτυξης, και

ζ) στην περαιτέρω προώθηση των συλλογικών μεθόδων κοινωνικού διαλόγου καθώς και στον σεβασμό των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων.

2. Η συνεργασία παρέχει επίσης στήριξη στη δημιουργία ικανοτήτων σε κοινωνικούς τομείς, όπως: προγράμματα κατάρτισης για το σχεδιασμό κοινωνικών πολιπκών και σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης κοινωνικών έργων και προγραμμάτων, πολιτικές που ευνοούν την τεχνολογική καινοτομία και την έρευνα, δημιουργία τοπικής πραγματογνωμοσύνης και προώθηση εταιρικών σχέσεων, καθώς και διοργάνωση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο.

3. Η συνεργασία προωθεί και στηρίζει την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιπκών και συστημάτων κοινωνικής προστασίας και ασφάλειας, για την ενίσχυση της

κοινωνικής συνοχής και την προώθηση της αλληλο βοήθειας και της κοινοτικής αλληλεγγύης. Η στήριξη εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που βασίζονται στην οικονομική αλληλεγγύη, ιδίως με τη σύσταση ταμείων κοινωνικής ανάπτυξης, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και φορείς.

ΑΡΘΡΟ 26

Ζητήματα που αφορούν τη νεολαία

Η συνεργασία στηρίζει επίσης την χάραξη συνεκτικής και σφαιρικής πολιτικής για την αξιοποίηση του δυναμικού της νεολαίας, ώστε αυτή να εντάσσεται καλύτερα στην κοινωνία και να αξιοποιεί πλήρως τις ικανότητές της.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία στηρίζει πολιτικές, μέτρα και ενέργειες που αποσκοπούν:

α) στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και της νεολαίας, ιδίως των κοριτσιών,

β) στην αξιοποίηση των ικανοτήτων, της ενέργειας, του πνεύματος καινοτομίας και του δυναμικού της νεολαίας για να ενισχυθούν οι ευκαιρίες στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα και να αυξηθούν οι ευκαιρίες αχασχόλησης στον παραγωγικό τομέα,

γ) στην ενίσχυση των οργανώσεων των τοπικών κοινοτήτων ώστε να παρέχουν στα παιδιά ευκαιρίες για την ανάπτυξη του σωματικού, ψυχολογικού, κοινωνικού και οικονομικού τους δυναμικού, και

δ) στην επανένταξη των παιδιών στην κοινωνία, σε περιόδους μετά από συγκρούσεις, μέσω προγραμμάτων αποκατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 27

Πολιτιστική ανάπτυξη

Η συνεργασία στο χώρο αυτό αποσκοπεί:

α) στην ενσωμάτωση της πολιτιστικής διάστασης σε όλα τα επίπεδα της συνεργασίας για την ανάπτυξη,

β) στην αναγνώριση, διατήρηση και προώθηση των πολιτιστικών αξιών και της πολιτιστικής ταυτότητας για την διευκόλυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου,

γ) στην αναγνώριση, διαφύλαξη και προώθηση της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στη στήριξη της ανάπτυξης tων ικανοτήτων στον τομέα αυτό, και

δ) στην ανάπτυξη πολιτιστικών βιομηχανιών και στην αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά όσον αφορά τα πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες.

ΤΜΗΜΑ 3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 28

Γενική προσέγγιση

Η συνεργασία παρέχει αποτελεσματική βοήθεια για την επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων, που έχουν θέσει τα κράτη ΑΚΕ στο πλαίσιο της περιφερειακής και υποπεριφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της διαπεριφερειακής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών ΑΚΕ. Στην περιφερειακή συνεργασία μπορεί επίσης να εμπλέκονται οι Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) και οι ιδιαίτερα απόκεντρες περιφέρειες. Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη της συνεργασίας

αποσκοπεί:

α) στην ενίσχυση της βαθμιαίας ενσωμάτωσης των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία,

β) στην επιτάχυνση της οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης, στο εσωτερικό των κρατών ΑΚΕ καθώς και μεταξύ των περιφερειών αυτών,

γ) στην προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων, εργατικού δυναμικού και τεχνολογίας μεταξύ των χωρών ΑΚΕ,

δ) στην επίσπευση της διαφοροποίησης των οικονομιών των κρατών ΑΚΕ και στον συντονισμό και εναρμόνιση των περιφερειακών και υποπεριφερειακών

πολιτικών συνεργασίας, καθώς και

ε) στην προώθηση και επέκταση των συναλλαγών μεταξύ των χωρών ΑΚΕ, εντός αυτών και με τρίτες χώρες.

ΑΡΘΡΟ 29

Περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση

Στον χώρο της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, η συνεργασία παρέχει στήριξη:

α) στην ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων των:

i) οργανισμών και οργανώσεων περιφερειακής ολοκλήρωσης που συγκροτούν τα κράτη ΑΧΕ για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και

ολοκλήρωσης, και

ii) εθνικών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων σε θέματα περιφερειακής ολοκλήρωσης

β) στην ενίσχυση της συμμετοχής των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών ΆΚΕ στη δημιουργία περιφερειακών αγορών και στα οφέλη που προκύπτουν

γ) στην εφαρμογή των πολιτικών τομεακής μεταρρύθμισης σε περιφερειακό επίπεδο

δ) στην ελευθέρωση των συναλλαγών και των πληρωμών

ε) στην προώθηση των διασυνοριακών ξένων και εγχώριων επενδύσεων, και λοιπών περιφερειακών ή υποπεριφερειακών πρωτοβουλιών οικονομικής

ολοκλήρωσης και

στ) στη συνεκτίμηση των επιπτώσεων του καθαρού κόστους της περιφερειακής ολοκλήρωσης στους δημοσιονομικούς πόρους και το ισοζύγιο πληρωμών.

ΑΡΘΡΟ 30

Περιφερειακή συνεργασία

1. Η περιφερειακή συνεργασία καλύπτει ποικίλους λειτουργικούς και θεματικούς τομείς στους οποίους εμφανίζονται κοινά προβλήματα, των οποίων η επίλυση είναι δυνατό να επιφέρει οικονομίες κλίμακας, όπως μεταξύ άλλων:

α) τα έργα υποδομής κυρίως των μεταφορών και των επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας τους οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης

της ανάπτυξης περιφερειακών ευκαιριών στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),

β) το περιβάλλον, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και η ενέργεια,

γ) η υγεία, η εκπαίδευση και η κατάρτιση,

δ) η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη,

ε) οι περιφερειακές πρωτοβουλίες ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των καταστροφών και τον μετριασμό των επιπτώσεων τους, και

στ) λοιπά θέματα, όπως μεταξύ άλλων, ο έλεγχος των όπλων, η δράση κατά των ναρκωτικών, το οργανωμένο έγκλημα, η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων,

η δωροδοκία και η διαφθορά.

2. Η συνεργασία παρέχει επίσης στήριξη σε σχέδια και πρωτοβουλίες συνεργασίας μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και στο εσωτερικό της κάθε χώρας.

3. Η συνεργασία συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη περιφερειακού πολιτικού διαλόγου, σε θέματα πρόληψης και διευθέτησης των συγκρούσεων,

δικαιωμάτων του ανθρώπου και εκδημοκρατισμού, ανταλλαγών, δικτύωσης και προώθησης της κινητικότητας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων ανάπτυξης,

ιδίως της κοινωνίας των πολιτών.

ΤΜΗΜΑ 4

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 31

Θέματα που αφορούν τα δύο φύλα

Η συνεργασία συμβάλλει στην ενίσχυση πολιτικών και προγραμμάτων που βελτιώνουν, διασφαλίζουν και διευρύνουν την ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε κάθε σφαίρα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Η συνεργασία συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών σε όλους τους απαιτούμενους πόρους για την πλήρη άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Ειδικότερα, η συνεργασία δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο:

α) για την ενσωμάτωση του θέματος των φύλων σε κάθε επίπεδο της αναπτυξιακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μακροοικονομικών πολιτικών, στρατηγικών και ενεργειών, και

β) για την προώθηση της λήψης ειδικών θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών όπως:

i) συμμετοχή στην πολιτική, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο,

ii) στήριξη στις οργανώσεις γυναικών,

iii) πρόσβαση στις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως εκπαίδευση και κατάρτιση, υγειονομική περίθαλψη και οικογενειακό σχεδιασμό,

iv) πρόσβαση σε παραγωγικούς πόρους ιδίως γη και πιστώσεις καθώς και αγορά εργασίας, και

v) να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι γυναίκες στις περιπτώσεις έκτακτης βοήθειας και ενεργειών αποκατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 32

Περιβάλλον και φυσικοί πόροι

1. Η συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο χρησιμοποίηση και διαχείριση των φυσικών πόρων αποσκοπεί:

α) στην ενσωμάτωση της αρχής της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος σε κάθε πτυχή της αναπτυξιακής συνεργασίας, και στην υποστήριξη προγραμμάτων και σχεδίων τα οποία εφαρμόζονται από διάφορους φορείς,

β) στη δημιουργία και/ή ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνικής ανθρώπινης και θεσμικής ικανότητας για τη διαχείριση του περιβάλλοντος για όλους τους εμπλεκόμενους στα θέματα περιβάλλοντος,

γ) στη στήριξη μέτρων και σχεδίων σχετικά με την αντιμετώπιση λεπτών ζητημάτων αειφόρου διαχείρισης, καθώς και ζητημάτων που συνδέονται με παρούσες και μελλοντικές περιφερειακές και διεθνείς δεσμεύσεις, όσον αφορά τους ορυκτούς και φυσικούς πόρους, όπως:

i) τροπικά δάση, υδάτινοι πόροι, παράκτιοι, θαλάσσιοι και αλιευτικοί πόροι, άγρια ζωή, εδάφη, βιοποικιλότητα,

ii) προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων (π.χ. κοραλλιογενείς ζώνες),

iii) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως ηλιακή ενέργεια και ενεργειακή αποτελεσματικότητα,

iv) αειφορος ανάπτυξη της υπαίθρου και των πόλεων,

v) απερήμωση, ξηρασία και αποψίλωση των δασών,

vi) ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση αστικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, και

vii) προώθηση αειφόρου τουρισμού.

δ) στη συνεκτίμηση ζητημάτων που αφορούν τη μεταφορά και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.

2. Η συνεργασία λαμβάνει επίσης υπόψη τα εξής:

α) την ευαισθησία των μικρών νησιωτικών χωρών ΑΚΕ, ιδίως τους κινδύνους που συνεπάγονται γι` αυτές οι κλιματικές μεταβολές,

β) τα οξυνόμενα προβλήματα ξηρασίας και απερήμωσης, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες και μεσόγειες χώρες, και

γ) θεσμική ανάπτυξη και δημιουργία ικανοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 33

Θεσμική ανάπτυξη και δημιουργία ικανοτήτων

1. Η συνεργασία δίδει ιδιαίτερη προσοχή στις θεσμικές πτυχές και, στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ για την ανάπτυξη και ενίσχυση δομών, οργάνων και διαδικασιών που συμβάλλουν:

α) στην προώθηση και σταθερoπoίηση της δημοκρατίας, την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, την κοινωνική δικαιοσύνη και τον πλουραλισμό, με τον πλήρη σεβασμό της διαφοροποίησης στο εσωτερικό και μεταξύ των κοινωνιών,

β) στην προώθηση και διατήρηση του παγκόσμιου και πλήρους σεβασμού καθώς και της προστασίας όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών

ελευθεριών,

γ) στην ανάπτυξη και ενίσχυση του κράτους δικαίου στη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη ενώ συγχρόνως εξασφαλίζεται ο επαγγελματισμός

και η ανεξαρτησία των συστημάτων δικαιοσύνης, και

δ) διασφάλιση διαφανούς και υπεύθυνης διαχείρισης και διοίκησης σε όλα τα κρατικά όργανα.

2. Τα μέρη εργάζονται από κοινού για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς της κοινωνίας.

3. Η συνεργασία στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ για την ανάπτυξη των κρατικών οργάνων, ώστε να αυτά να αποτελέσουν δυναμικό παράγοντα

μεγέθυνσης και ανάπτυξης, και για τη σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας των χραπκών υπηρεσιών δεδομένου ότι επηρεάζουν τη καθημερινή ζωή των

ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία στηρίζει τη μεταρρύθμιση, τον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, η

συνεργασία εστιάζεται στα εξής:

α) μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός των δημοσίων υπηρεσιών,

β) νομικές και δικαστικές μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμός των συστημάτων δικαιοσύνης,

γ) βελτίωση και ενίσχυση της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών,

δ) επίσπευση των μεταρρυθμίσεων στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα,

ε) βελτίωση της διαχείρισης της κρατικής περιουσίας και μεταρρύθμιση της διαδικασίας των συμβάσεων κρατικών προμηθειών, και

στ) πολιτική, διοικητική, οικονομική και χρηματοδοτική αποκέντρωση.

4. Η συνεργασία συμβάλλει επιπλέον στην αποκατάσταση και/ή ενίσχυση σημαντικής ικανότητας του δημόσιου τομέα και τη στήριξη των θεσμών που είναι αναγκαίοι για την ελεύθερη οικονομία ειδικότερα παρέχεται στήριξη:

α) για την ανάπτυξη νομικών και κανονιστικών ικανοτήτων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής ανταγωνισμού και της πολιτικής καταναλωτών.

β) για τη βελτίωση της ικανότητας ανάλυσης, σχεδιασμού, διατύπωσης και εφαρμογής πολιτικών, ειδικότερα στον οικονομικό, κοινωνικό,

περιβαλλοντικό, ερευνητικό, επιστημονικό και τεχνολογικό χώρο καθώς και στο χώρο της καινοτομίας,

γ) για τον εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση και τη μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών και νομισματικών οργάνων και για τη βελτίωση των διαδικασιών,

δ) για τη δημιουργία ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο και κοινοτικό επίπεδο, που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή αποκεντρωτικής πολιτικής, και για την αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού στην αναπτυξιακή διαδικασία, και

ε) για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε άλλους σημαντικούς τομείς όπως:

i) διεθνείς διαπραγματεύσεις, και

ii) διαχείριση και συντονισμός της εξωτερικής βοήθειας.

5. Η συνεργασία καλύπτει όλους τους χώρους και τομείς συνεργασίας ώστε να ενθαρρυνθεί η δράση μη κρατικών φορέων και η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, επιπλέον δε, για να ενισχυθούν οι δομές πληροφόρησης διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ αυτών και των εθνικών αρχών, καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 34

Στόχοι

1. Η οικονομική και εμπορική συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ομαλής και βαθμιαίας ενσωμάτωσης των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πολιτικές επιλογές και τις προτεραιότητες τους σε ότι αφορά την ανάπτυξη, έτσι ώστε να προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη και η εξάλειψη της ένδειας στις χώρες ΑΚΕ.

2. Απώτερος στόχος της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας είναι να αποΚτήσουν τα κράτη ΑΚΕ την ικανότητα να συμμετέχουν πλήρως στις διεθνείς συναλλαγές.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι είναι αναγκαία η δραστήρια συμμετοχή των κρατών ΑΚΕ στις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης των χωρών ΑΚΕ, η οικονομική και εμπορική συνεργασία πρέπει να διευκολύνει τα κράτη ΑΚΕ να

ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και να προσαρμοστούν προοδευτικά στις νέες συνθήκες του διεθνούς εμπορίου, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη μετάβαση τους στην ελεύθερη παγκόσμια οικονομία.

3. Προς το σκοπό αυτό, η οικονομική και εμπορική συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των χωρών ΑΚΕ να παράγουν, να προσφέρουν και να εμπορεύονται καθώς και της ικανότητας τους να προσελκύουν επενδύσεις. Επιπλέον, αποσκοπεί στη δημιουργία νέας συναλλακτικής δυναμικής μεταξύ των μερών, στην ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών πολιτικών των χωρών ΑΚΕ και στη βελτίωση της ικανότητας τους να χειρίζονται κάθε ζήτημα που συνδέεται με το εμπόριο.

4. Η οικονομική και εμπορική συνεργασία υλοποιείται σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα των μερών και το επίπεδο ανάπτυξής τους.

ΑΡΘΡΟ 35

Αρχές

1. Η οικονομική και εμπορική συνεργασία βασίζεται σε πραγματική, ισχυρή και στρατηγική εταιρική σχέση. Επιπλέον βασίζεται σε σφαιρική προσέγγιση, η οποία με τη σειρά της βασίζεται στα ισχυρά σημεία και αποτελέσματα των προηγουμένων συμβάσεων ΑΚΕ-ΕΚ, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στα μέτρα για την ανάπτυξη των συναλλαγών, ως μέσου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των κρατών ΑΚΕ. Συνεπώς, δέουσα σημασία αποδίδεται στην ανάπτυξη των συναλλαγών στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στρατηγικών των κρατών ΑΚΕ, που επωφελούνται Κοινοτικής στήριξης.

2. Η οικονομική και εμπορική συνεργασία βασίζεται στις πρωτοβουλίες περιφερειακής ολοκλήρωσης των κρατών ΑΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση αποτελεί κύριο μέσο για την ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία.

3. Η οικονομική και εμπορική συνεργασία λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και επίπεδα ανάπτυξης των χωρών ΑΚΕ και των περιφερειών τους. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωση τους στην διασφάλιση ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης για όλες τις χώρες ΑΚΕ και τη διατήρηση ειδικής μεταχείρισης για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ΑΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία των μικρών, μεσόγειων και νησιωτικών χωρών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΝΕΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 36

Λεπτομέρειες ρύθμισης

1. Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και αρχές που εκτίθενται ανωτέρω, τα μέρη συμφωνούν να συνάψουν νέες εμπορικές συμφωνίες που συμβιβάζονται με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), κα ταργώντας προοδευτικά τα εμπόδια στις μεταξύ τους συναλλαγές και ενισχύοντας τη συνεργασία σε κάθε χώρο που έχει σχέση με το εμπόριο.

2. Τα μέρη συμφωνούν ότι οι νέες εμπορικές συμφωνίες εισάγονται βαθμιαία, επομένως αναγνωρίζουν ότι απαιτείται προπαρασκευαστική περίοδος.

3. Για να διευκολυνθεί η μετάβαση στις νέες εμπορικές συμφωνίες, οι μη αμοιβαίες εμπορικές προτιμήσεις που ισχύουν δυνάμει της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ, διατηρούνται κατά την προπαρασκευαστική περίοδο για όλες τις χώρες ΑΚΕ, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα V της παρούσας συμφωνίας.

4. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη επιβεβαιώνουν τη σημασία των πρωτοκόλλων για τα βασικά προϊόντα, που επισυνάπτονται στο παράρτημα V της παρούσας συμφωνίας.

Συμφωνούν ότι είναι αναγκαία η αναθεώρηση τους στο πλαίσιο των νέων εμπορικών συμφωνιών, ιδίως όσον αφορά τη συμβατότητα τους με τους κανόνες του ΠΟΕ, για να διασφαλισθούν τα απορρέοντα πλεονεκτήματα, λαμβάνοντας υπόψη το ειδικό νομικό καθεστώς του πρωτοκόλλου για τη ζάχαρη.

ΑΡΘΡΟ 37

Διαδικασίες

1. Οι διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης πραγματοποιούνται κατά την προπαρασκευαστική περίοδο, η οποία λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις για τις νέες εμπορικές συμφωνίες αρχίζουν τον Σεπτέμβριο 2002 και οι νέες εμπορικές συμφωνίες θα τεθούν σε ισχύ μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008, εκτός εάντα μέρη συμφωνήσουν προηγούμενες ημερομηνίες.

2. Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων εντός της προπαρασκευαστικής περιόδου. Προς το σκοπό αυτό, οι αρχικές προετοιμασίες των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα της περιόδου που προηγείται της έναρξης των επίσημων διαπραγματεύσεων των νέων εμπορικών συμφωνιών.

3. Η προπαρασκευαστική περίοδος θα αξιοποιηθεί επίσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις χώρες ΑΚΕ, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, των περιφερειακών οργανώσεων και για τη στήριξη των πρωτοβουλιών περιφερειακής εμπορικής ολοκλήρωσης, παρέχοντας κατά περίπτωση βοήθεια για τη δημοσιονομική προσαρμογή και τη φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υποδομών, και για την προώθηση των επενδύσεων.

4. Τα μέρη επανεξετάζουν τακτικά την πρόοδο των προετοιμασιών και διαπραγματεύσεων και, το 2006, θα προβούν σε επίσημη και σφαιρική επανεξέταση των συμφωνιών που προβλέπονται για όλες τις χώρες, για να βεβαιωθεί ότι δεν απαιτείται περαιτέρω χρόνος για τις προετοιμασίες ή τις διαπραγματεύσεις.

5. Διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης θα αναληφθούν με τις χώρες ΑΚΕ οι οποίες κρίνουν ότι είναι έτοιμες προς το σκοπό αυτό, στο επίπεδο που αυτές κρίνουν κατάλληλο και βάσει των διαδικασιών που συμφωνεί η ομάδα ΑΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία περιφερειακής ολοκλήρωσης μεταξύ των ΑΚΕ.

6. Το 2004, η Κοινότητα θα εκτιμήσει την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες εκτός των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, οι οποίες, μετά από διαβουλεύσεις με την Κοινότητα, αποφασίζουν ότι δεν είναι σε θέση να συνάψουν συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, και θα εξετάσει κάθε εναλλακτική δυνατότητα, για να παράσχει στις χώρες αυτές ένα νέο εμπορικό πλαίσιο, ισοδύναμο με την υπάρχουσα κατάσταση και σύμφωνο με τους κανόνες του ΠΟΕ.

7. Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης αποσκοπούν κυρίως στην καθιέρωση χρονοδιαγράμματος για την προοδευτική κατάργηση των εμποδίων στις συναλλαγές μεταξύ των μερών, σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες του ΠΟΕ. Από πλευράς Κοινότητας, η ελευθέρωση των συναλλαγών βασίζεται στο κεκτημένο και αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των χωρών ΑΚΕ στην αγορά μέσω, μεταξύ άλλων, της επανεξέτασης των κανόνων προέλευσης. Στις διαπραγματεύσεις λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης και ο κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος των εμπορικών μέτρων επί των χωρών ΑΚΕ, καθώς και η ικανότητα τους για τη διόρθωση και προσαρμογή των οικονομιών τους στη διαδικασία ελευθέρωσης.

Κατά συνέπεια, οι διαπραγματεύσεις θα είναι κατά το δυνατό ευέλικτες όσον αφορά τον προσδιορισμό της διάρκειας επαρκούς μεταβατικής περιόδου, την τελυθή κάλυψη των προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη ευαίσθητους τομείς, και τον βαθμό ασυμμετρίας όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα κατάργησης των δασμών, ενώ ταυτόχρονα θα συμφωνούν με τους ισχύοντες κανόνες του ΠΟΕ.

8. Τα μέρη συνεργάζονται στενά στα πλαίσια του ΠΟΕ για τη προώθηση του συμφωνηθέντος εμπορικού καθεστώτος, ιδίως όσον αφορά τον διαθέσιμο βαθμό ευελιξίας.

9. Το έτος 2000, η Κοινότητα θα ξεκινήσει διαδικασία η οποία, μέχρι το τέλος των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων και το αργότερο το 2005, θα οδηγήσει στην αδασμολόγητη πρόσβαση για τα κυριότερα προϊόντα καταγωγής όλων των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, με βάση το επίπεδο των ισχυουσών εμπορικών διατάξεων της τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ-ΕΚ, και στο πλαίσιο της οποίας θα απλουστευθούν και επανεξεταστούν οι κανόνες καταγωγής, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις σώρευσης οι οποίες εφαρμόζονται στις εξαγωγές τους.

ΑΡΘΡΟ 38

Μεικτή Διυπουργική Επιτροπή Εμπορίου

1. Συνιστάται Μεικτή Διυπουργική Επιτροπή Εμπορίου ΑΚΕ-ΕΚ.

2. Η Διυπουργική Επιτροπή Εμπορίου δίδει ιδιαίτερη προσοχή στις τρέχουσες πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και εξετάζει την επίπτωση των ευρύτερων πρωτοβουλιών ελευθεροποίησης επί των συναλλαγών ΑΚΕ-ΕΚ και επί της ανάπτυξης των οικονομιών των ΑΚΕ.

Προβαίνει στις αναγκαίες συστάσεις με σκοπό τη διατήρηση των πλεονεκτημάτων των εμπορικών συμφωνιών ΑΚΕ-ΕΚ.

3. Η Διυπουργική Επιτροπή Εμπορίου συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Το Συμβούλιο των Υπουργών θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΟ 39

Γενικές διατάξεις

1. Τα μέρη υπογραμμίζουν τη σημασία που έχει η δραστήρια συμμετοχή τους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου καθώς και σε άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, καθιστάμενα μέλη των οργανισμών αυτών καί παρακολουθώντας στενά το πρόγραμμα δράσης και τις δραστηριότητές τους.

2. Συμφωνούν να συνεργαστούν στενά για τον προσδιορισμό και τη διεύρυνση των κοινών συμφερόντωντους στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομικής και

εμπορικής συνεργασίας, ιδίως στο πλαίσιο του ΠΟΕ, ιδίως μέσω της συμμετοχής τους στην κατάρτιση του προγράμματος δράσης και στη διεξαγωγή των μελλοντικών πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην καλύτερη πρόσβαση στην κοινοτική και σε άλλες αγορές, των προϊόντων και υπηρεσιών καταγωγής των χωρών ΑΚΕ.

3. Επίσης συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ευελιξία στους κανόνες του ΠΟΕ, για να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης των ΑΚΕ καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Περαιτέρω, συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη τεχνικής βοήθειας, ώστε οι χώρες ΑΚΕ να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους.

4. Η Κοινότητα συμφωνεί, βάσει των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, να βοηθήσει τα κράτη ΑΚΕ στις προσπάθειες τους να καταστούν ενεργά μέλη των

εν λόγω οργανισμών, αναπτύσσοντας την αναγκαία ικανότητα διαπραγμάτευσης και αποτελεσματικής συμμετοχής στην εκπόνηση των συμφωνιών αυτών, καθώς

και παρακολούθησης και εφαρμογής αυτών.

ΑΡΘΡΟ 40

Βασικά προϊόντα

1. Τα μέρη αναγνωρίσουν την ανάγκη να διασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία των διεθνών αγορών βασικών προϊόντων και να αυξηθεί η διαφάνειά τους.

2. Επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να επιταχύνουν τις διαβουλεύσεις μεταξύ τους στα διεθνή φόρα και οργανισμούς που χειρίζονται τα βασικά προϊόντα.

3. Προς το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται ανταλλαγή απόψεων εφόσον το ζητήσει ένα μέρος:

-όσον αφορά τη λειτουργία των υφιστάμενων διεθνών συμφωνιών ή των ειδικευμένων διακυβερνητικών ομάδων εργασίας, με στόχο τη βελτίωση τους

και την αύξηση της αποτελεσματικότητας τους λαμβάνοντας υπ` όψη τις τάσεις της αγοράς,

-όταν προτείνεται η σύναψη ή ανανέωση διεθνούς συμφωνίας ή συνιστάται μια ειδικευμένη διακυβερνητική ομάδα εργασίας.

Αυτές οι ανταλλαγές απόψεων έχουν ως αντικείμενο τη συνεκτίμηση του συμφέροντος κάθε μέρους. Πραγματοποιούνται, εφόσον χρειάζεται, στο πλαίσιο της Διυπουργικής Επιτροπής Εμπορίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 41

Γενικές διατάξις

1. Τα μέρη υπογραμμίζουν την αυξανόμενη σημασία των υπηρεσιών στις διεθνείς συναλλαγές και τη σημαντική συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

2. Επιβεβαιώνουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS), και υπογραμμίζουν την ανάγκη ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης των φορέων παροχής υπηρεσιών από χώρες ΑΚΕ.

3. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την προοδευτική ελευθέρωση των συναλλαγών και υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο ΧΙΧ της GATS, η Κοινότητα αναλαμβάνει τη δέσμευση να εξετάσει ευμενώς τις προτεραιότητες των κρατών ΑΚΕ για τη βελτίωση του χρονοδιαγράμματος της ΕΚ, ώστε να καλύψει τα ειδικότερα συμφέροντά τους.

4. Τα μέρη συμφωνούν, περαιτέρω, να θέσουν ως στόχο, δυνάμει των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης και αφού αποκτήσουν πείρα κατά την εφαρμογή της μεταχείρισης του μάλλον ευνοούμενου κράτους δυνάμει της GATS, την διεύρυνση της εταιρικής τους σχέσης, ώστε να συμπεριλάβει την ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της GATS, και ιδίως αυτές που αφορούν τη συμμετοχή των αναπτυσσομένων χωρών στις συμφωνίες ελευθέρωσης.

5. Η Κοινότητα στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη ΑΚΕ προς ενίσχυση της ικανότητας παροχής υπηρεσιών. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή για τις υπηρεσίες που συνδέονται με την εργασία, τον επιχειρηματικό τομέα, τη διανομή, τη χρηματοδότηση, τον τουρισμό, τα πολιτιστικά θέματα και τις οικοδομικές και τις συναφείς κατασκευαστικές υπηρεσίες, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα τους και έτσι να αυξηθεί η αξία και ο όγκος των άυναλλαγών τους σε αγαθά και υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 42

Θαλάσσιες μεταφορές

1. Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία που έχουν οι οικονομικά αποδοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών, μέσα σε ασφαλές και καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον, ως κύριος τρόπος μεταφορών, που διευκολύνει τις διεθνείς συναλλαγές και συνεπώς, αποτελεί μία από τις δυνάμεις που υποκινούν την οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των συναλλαγών.

2. Αναλαμβάνουν τη δέσμευση να προωθήσουν την ελευθέρωση των θαλασσίων μεταφορών και προς το σκοπό αυτό, εφαρμόζουν αποτελεσματικά την αρχή της

απεριόριστης πρόσβασης στην αγορά διεθνών θαλασσίων μεταφορών, χωρίς διακρίσεις και σε εμπορική βάση.

3. Εκαστο μέρος παρέχει, μεταξύ άλλων, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που παρέχει στα δικά του πλοία, στα πλοία που εκμεταλλεύονται υπήκοοι ή εταιρείες του άλλου μέρους και στα πλοία που είναι νηολογημένα στην επικράτεια οποιουδήποτε μέρους, όσον αφορά την πρόσβαση στα λιμάνια, τη χρήση υποδομών και βοηθητικών θαλασσίων υπηρεσιών στα λιμάνια αυτά, καθώς και συναφή έξοδα και επιβαρύνσεις, τελωνειακές εγκαταστάσεις και τον προσδιορισμό θέσης πρόσδεσης και εγκαταστάσεων φόρτωσης και εκφόρτωσης.

4. Η Κοινότητα παρέχει στήριξη στις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη ΑΚΕ για την ανάπτυξη και την προώθηση οικονομικά αποτελεσματικών και αποδοτικών υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορών στις χώρες ΑΚΕ, με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή των παραγόντων ΑΚΕ στις διεθνείς ναυτιλιακές υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 43

Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και Κοινωνία των Πληροφοριών

1. Τα μέρη αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και της δραστήριας συμμετοχής στην κοινωνία των πληροφοριών, ως προαπαιτούμενα για την επιτυχή ολοκλήρωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία.

2. Συνεπώς επιβεβαιώνουν τις αντίστοιχες δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των ισχυουσών πολυμερών συμφωνιών, ιδίως στα πλαίσια του πρωτοκόλλου για τις βασικές τηλεπικοινωνίες που συνάπτεται στην GATS, και καλεί τις χώρες ΑΚΕ που δεν είναι μέλη, να προσχωρήσουν σε αυτές.

3. Επιπλέον συμφωνούν να συμμετέχουν πλήρως και δραστήρια σε κάθε μελλοντική διεθνή διαπραγμάτευση, η οποία δυνατόν να αναληφθεί στο χώρο αυτό.

4. Συνεπώς τα μέρη λαμβάνουν μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν τους κατοίκους των χωρών ΑΚΕ να έχουν καλύτερη πρόσβαση τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, μέσω, μεταξύ άλλων, των εξής μέτρων:

-ανάπτυξη και ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με προσιτό κόστος,

-ανάπτυξη και εγκατάσταση εκτενέστερων ασύρματων δικτύων χαμηλού κόστους.

5. Τα μέρη συμφωνούν επιπλέον να επιταχύνουν τη διαδικασία μεταξύ τους στο χώρο των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και της κοινωνίας των πληροφοριών. Η συνεργασία αυτή προσανατολίζεται ειδικότερα στη μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα και εναρμονισμό των επικοινωνιακών συστημάτων, σε εθνικό περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και στην προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΡΘΡΟ 44

Γενικές διατάξεις

1. Τα μέρη αναγνωρίζουν την αυξανόμενη σημασία που έχουν νέοι τομείς που αφορούν τις συναλλαγές για τη διευκόλυνση της προοδευτικής ολοκλήρωσης

των κρατών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία. Συνεπώς συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στους τομείς αυτούς, καθιερώνοντας πλήρη και

ο:υντονισμένη συμμετοχή στα σχετικά διεθνή φόρα και συμφωνίες.

2. Η Κοινότητα στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη ΑΚΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και τις στρατηγικές ανάπτυξης που συμφωνούνται μεταξύ των μερών, για να ενισχύσουν την ικανότητα χειρισμού σε όλους τους τομείς που είναι συναφείς με τις συναλλαγές, μεταξύ άλλων, εφόσον είναι αναγκαίο, βελτιώνοντας και στηρίζοντας το θεσμικό πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 45

Πολιτική ανταγωνισμού

1. Τα μέρη συμφωνούν ότι η θέσπιση και η εφαρμογή υγιών και αποτελεσματικών πολιτικών και κανόνων ανταγωνισμού είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση και τη διασφάλιση ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος βιώσιμης διαδικασίας εκβιομηχάνισης και διαφάνειας όσον αφορά την πρόσβαση στις αγορές.

2. Για να διασφαλιστεί η εξάλειψη κάθε στρέβλωσης του υγιούς ανταγωνισμού και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης και οικονομικών αναγκών τους τα κράτη ΑΚΕ αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν εθνικούς ή περιφερειακούς κανόνες και πολιτικές που θα περιλαμβάνουν την εποπτεία και, υπό ορισμένες συνθήκες την απαγόρευση της σύναψης συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων, της λήψης αποφάσεων από ενώσεις επιχειρήσεων και συνδυασμένων πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν ως στόχο ή ως αποτέλεσμα να παρεμποδίσουν, να περιορίσουν ή να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, τα μέρη συμφωνούν να απαγορεύουν την κατάχρηση, εκ μέρους μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά της Κοινότητας ή στην επικράτεια των κρατών ΑΚΕ.

3. Τα μέρη συμφωνούν επίσης να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα αυτό με στόχο τη χάραξη και τη στήριξη, από κοινού με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς ανταγωνισμού, αποτελεσματικών πολιτικών ανταγωνισμού οι οποίες σταδιακά θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού τόσο από τις ιδιωτικές όσο και από τις κρατικές επιχειρήσεις. Η συνεργασία στον τομέα αυτό περιλαμβάνει, ειδικότερα, παροχή βοήθειας για τη δημιουργία κατάλληλου νομικού πλαισίου και τη διοικητική εφαρμογή του, αφού ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.

ΑΡΘΡΟ 46

Προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

1. Με την επιφύλαξη της θέσης που λαμβάνουν κατά τη διεξαγωγή πολυμερών διαπραγματεύσεων, τα μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ένα επαρκές και αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, καθώς και άλλων δικαιωμάτων που καλύπτονται από τη συμφωνία TRIPS, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, σε εναρμόνιση με τις διεθνείς προδιαγραφές, ώστε να περιοριστούν οι στρεβλώσεις και τα προσκόμματα στις διμερείς συναλλαγές.

2. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουν τη σημασία της προσχώρησης στη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPS) της συμφωνίας του ΠΟΕ και στη σύμβαση για τη βιοποικιλότητα (CBD).

3. Συμφωνούν επίσης για την ανάγκη προσχώρησης σε όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις για την πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία όπως αναφέρεται στο μέρος Ι της συμφωνίας TRIPS, σύμφωνα με το αναπτυξιακό τους επίπεδο.

4. Η Κοινότητα, τα κράτη μέλη της και τα κράτη ΑΚΕ δύνανται να εξετάζουν το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνιών με αντικείμενο την προστασία των εμπορικών σημάτων και των γεωγραφικών ενδείξεων για προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ένα από τα μέρη.

5. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καλύπτουν, αφενός, τα δικαιώματα του δημιουργού, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων για προγράμματα υπολογιστών και των συγγενών δικαιωμάτων, όπως τα καλλιτεχνικά σχέδια, και, αφετέρου, τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας στα οποία συγκαταλέγονται τα μοντέλα χρήσεων, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μεταξύ άλλων για τις βιοτεχνολογικές εφευρέσεις και τις ποικιλίες φυτών ή άλλα αποτελεσματικά

συστήματα sui generis, τα βιομηχανικά σχέδια, οι γεωγραφικές ενδείξεις συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών προέλευσης, τα εμπορικά σήματα για αγαθά και υπηρεσίες, οι τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων καθώς και η νομική προστασία των βάσεων δεδομένων και η προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που αναφέρεται στο άρθρο 10α της Σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των εμπιστευτικών πληροφοριών για την τεχνογνωσία που δεν δημοσιοποιούνται.

6. Τα μέρη συμωνούν επιπλέον να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο συγκεκριμένο τομέα. Κατόπιν αιτήσεως και υπό αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους η συνεργασία επεκτείνεται, μεταξύ άλλων, στους ακόλουθους τομείς:

προετοιμασία νόμων και κανονισμών με στόχο την προστασία και την τήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την αποτροπή της κατάχρησης αυτών των δικαιωμάτων από τους κατόχους τους και της παραβίασής τους από τους ανταγωνιστές, τη σύσταση και την ενίσχυση των αρμόδιων εθνικών και περιφερειακών γραφείων και άλλων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης περιφερειακών οργανισμών προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, επιφορτισμένων με την εφαρμογή και την προστασία των δικαιωμάτων καθώς και με την κατάρτιση του προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 47

Τυποποίηση και πιστοποίηση

1. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται στενότερα στους τομείς της τυποποίησης, της πιστοποίησης και της διασφάλισης της ποιότητας προκειμένου να αρθούν τα περιττά τεχνικά εμπόδια και να περιοριστούν οι διαφορές των μερών σε αυτούς τους τομείς, με στόχο τη διευκόλυνση των συναλλαγών.

Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώνουν τη δέσμευση που έχουν αναλάβει βάσει της συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (Συμφωνία ΤΕΕ), συνημμένη στη συμφωνία του ΠΟΕ.

2. Η συνεργασία στον τομέα της τυποποίησης και της πιστοποίησης στοχεύει στην προώθηση συμβατών συστημάτων μεταξύ των μερών και συνίσταται ειδικότερα:

– σε μέτρα, ευθυγραμμισμένα με τη συμφωνία ΤΕΕ, με στόχο την ενθάρρυνση της ευρύτερης χρήσης των διεθνών τεχνικών κανονισμών, των προτύπων και των διαδικασιών διαπίστωσης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών τομεακών μέτρων, κατ΄ αναλογία του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης των κρατών ΑΚΕ, σε συνεργασία στον τομέα του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας σε επιλεγμένους τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα κράτη ΑΚΕ,

– στη στήριξη πρωτοβουλιών των κρατών ΑΚΕ για την ανάπτυξη ικανοτήτων στους τομείς της διαπίστωσης της συμμόρφωσης, της μετρολογίας και της τυποποίησης,

– στην ανάπτυξη λειτουργικών δεσμών μεταξύ των οργάνων της Κοινότητας και των κρατών ΑΚΕ στον τομέα της τυποποίησης, της διαπίστωσης της συμμόρφωσης και της πιστοποίησης.

3. Τα μέρη αναλαμβάνουν να εξετάσουν, σε εύθετο χρόνο, το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης συμφωνιών για την αμοιβαία αναγνώριση σε τομείς αμοιβαίου οικονομικού ενδιαφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 48

Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα

1. Τα μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα κάθε μέρους να θεσπίζει ή να εφαρμόζει υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων, με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν συνιστούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου, εν γένει. Για το σκοπό αυτό, επαναβεβαιώνουν τη δέσμευση που ανέλαβαν στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εφαρμογή των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων (συμφωνία SPS), συνημμένη στη συμφωνία του ΠΟΕ, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο επίπεδο ανάπτυξής τους.

2. Δεσμεύονται, επιπλέον, να ενισχύσουν το συντονισμό, τη διαβούλευση και την πληροφόρηση σε σχέση με την ανακοίνωση και την εφαρμογή των προτεινόμενων υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων, βάσει της συμφωνίας SPS, στις περιπτώσεις που τα μέτρα αυτά δύνανται να θίξουν τα συμφέροντα οιουδήποτε μέρους.

Συμφωνούν επίσης να διεξάγεται εκ των προτέρων διαβούλευση και συντονισμός στο πλαίσιο του CODEX ΑLΙMENTARIUS, του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτίας και της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών, με σκοπό την προώθηση των κοινών συμφερόντων τους.

3. Τα μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους ώστε να αυξήσουν την ικανότητα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα των κρατών ΑΚΕ στον συγκεκριμένο τομέα.

ΑΡΘΡΟ 49

Εμπόριο και περιβάλλον

1. Τα μέρη επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να προαγάγουν την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιμη και υγιής διαχείριση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και δεσμεύσεις στον τομέα αυτό λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα αντίστοιχα επίπεδα ανάπτυξης τους. Συμφωνούν ότι κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των περιβαλλοντικών μέτρων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες των κρατών ΑΚΕ.

2. Τα μέρη συμφωνούν, υπό το πνεύμα των αρχών του Ρίο και με σκοπό την αμοιβαία υποστήριξη του εμπορίου και του περιβάλλοντος, να προωθήσουν τη

συνεργασία τους στον τομέα αυτό. Η συνεργασία στοχεύει ειδικότερα στη χάραξη συνεκτικών εθνικών, περιφερειακών και διεθνών πολιτικών, στην ενίσχυση των ποιοτικών ελέγχων των αγαθών και των υπηρεσιών που σχετίζονται με το περιβάλλον και στη βελτίωση παραγωγικών μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον σε σχετικούς τομείς.

ΑΡΘΡΟ 50

Εμπόριο και κανόνες εργασίας

1. Τα μέρη επαναβεβαιώνουν τη δέσμευση τους έναντι των διεθνώς αναγνωρισμένων θεμελιωδών κανόνων εργασίας όπως αυτοί ορίζονται στις σχετικές συμβάσεις της Διεθνούς οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), και ιδίως όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης, την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας, την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας και τη μη εφαρμογή διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης.

2. Συμφωνούν να προωθήσουν τη συνεργασία στον τομέα αυτό και ειδικότερα στα ακόλουθα σημεία:

– ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την οικεία νομοθεσία και τις ρυθμίσεις που διέπουν την εργασία.

– εκπόνηση εθνικού εργατικού δικαίου και ενίσχυση της υφιστάμενης νομοθεσίας.

– εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα αύξησης της συνειδητοποίησης.

– ενίσχυση της εφαρμογής του εθνικού δικαίου και των ρυθμίσεων που διέπουν την εργασία.

3. Τα μέρη συμφωνούν ότι οι κανόνες εργασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς εμπορικού προστατευτισμού.

ΑΡΘΡΟ 51

Πολιτική καταναλωτών και προστασία της υγείας των καταναλωτών

1. Τα μέρη συμφωνούν να επιταχύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών και της προστασίας της υγείας των καταναλωτών, με πλήρη σεβασμό της εθνικής νομοθεσίας για αποφυγή των εμπορικών φραγμών.

2. Η συνεργασία στοχεύει, ειδικότερα, στη βελτίωση της θεσμκής και τεχνικής ικανότητας στον εν λόγω τομέα, με τη δημιουργία συστημάτων ταχείας προειδοποίησης και αμοιβαίας ενημέρωσης για τα επικίνδυνα προϊόντα, την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με την καθιέρωση και τη λειτουργία μηχανισμού για την επιτήρηση των προϊόντων μετά την απομάκρυνση τους από την αγορά και την ασφάλεια των προϊόντων, με τη βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές για τις τιμές και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με την ενθάρρυνση της ανάπτυξης ανεξάρτητων ενώσεων καταναλωτών και των επαφών μεταξύ εκπροσώπων των ενώσεων καταναλωτών, με τη βελτίωση της συμβατότητας των πολιτικών και των συστημάτων για τους καταναλωτές, τη γνωστοποίηση της εφαρμογής νέας νομοθεσίας και την προώθηση της συνεργασίας κατά τη διερεύνηση ζημιογόνων ή αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών και με την επιβολή, κατά τις συναλλαγές μεταξύ των μερών, απαγορεύσεων στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών των οποίων η εμπορία έχει απαγορευτεί στην χώρα παραγωγής τους.

ΑΡΘΡΟ 52

Ρήτρα φορολογικής απαλλαγής

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 31 του παραρτήματος IV΄, το καθεστώς του μάλλον ευνοουμένου κράτους που παραχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας ή οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας, δεν εφαρμόζεται στα φορολογικά πλεονεκτήματα που παρέχουν ή ενδέχεται να παράσχουν τα μέρη στο μέλλον, κατ΄ εφαρμογή συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, άλλων φορολογικών ρυθμίσεων ή εσωτερικής φορολογικής νομοθεσίας.

2. Καμιά διάταξη της παρούσας συμφωνίας, ή οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας, δεν μπορεί να ερμηνευτεί

κατά την έννοια ότι εμποδίζει τη θέσπιση ή την εφαρμογή μέτρων που στοχεύουν στην πρόληψη της φοροαποφυγής ή της φοροδιαφυγής, κατ΄ εφαρμογή φορολογικών διατάξεων που περιέχονται σε συμφωνίες για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης σε άλλες φορολογικές ρυθμίσεις ή στην εθνική φορολογική νομοθεσία.

3. Καμιά διάταξη της παρούσας συμφωνίας ή οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να ερμηνευτεί

κατά την έννοια ότι εμποδίζει τα μέρη, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των φορολογικών τους νομοθεσιών, να διαχωρίζουν τους φορολογουμένους που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ειδικότερα όσον αφορά τον τόπο διαμονής τους ή τον τόπο όπου επενδύουν τα κεφάλαιά τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 53

Συμφωνίες αλιείας

1. Τα μέρη δηλώνουν ότι είναι πρόθυμα να διαπραγματευθούν συμφωνίες αλιείας με στόχο να εξασφαλίσουν βιώσιμες και αμοιβαία ικανοποιητικές συνθήκες για τις αλιευτικές δραστηριότητες στα κράτη ΑΚΕ.

2. Κατά τη σύναψη ή την εφαρμογή τέτοιων συμφωνιών, τα κράτη ΑΚΕ δεν εφαρμόζουν διακρίσεις έναντι της Κοινότητας ή των κρατών μελών της, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων που ισχύουν μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων συμφωνιών αλιείας, ούτε η Κοινότητα εφαρμόζει διακρίσεις έναντι των κρατών ΑΚΕ.

ΑΡΘΡΟ 54

Επισιτιστική ασφάλεια

1. Σε ό, τι αφορά τα διαθέσιμα γεωργικά προϊόντα, η Κοινότητα δεσμεύεται να εξασφαλίζει ότι οι επιστροφές κατά την εξαγωγή καθορίζονται ακόμη περισσότερο εκ των προτέρων για όλα τα κράτη ΑΚΕ. όσον αφορά μία σειρά προϊόντων που προσδιορίζεται ανάλογα με τις επισιτιστικές ανάγκες που διατυπώνουν τα ίδια τα κράτη.

2. Ο προκαθορισμός αυτός είναι ετήσιας διάρκειας και εφαρμόζεται κάθε χρόνο καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, υπό τον ορό

ότι το επίπεδο της επιστροφής καθορίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους που συνήθως ακολουθεί η Επιτροπή.

3. Ειδικές συμφωνίες είναι δυνατό να συνάπτονται με όσα κράτη ΑΚΕ το ζητούν, στο πλαίσιο της πολιτικής τους για την επισιτιστική σφάλεια.

4. Οι ειδικές συμφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την παραγωγή και τα εμπορικά ρεύματα τις περιφέρειες ΑΚΕ.

ΜΕΡΟΣ 4

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΤΟΧΟΙ, ΑΡΧΕΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

ΑΡΘΡΟ 55

Στόχοι

Στόχος της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης είναι, μέσω της χορήγησης επαρκών χρηματοδοτικών μέσων και της κατάλληλης τεχνικής βοήθειας, να στηριχθούν και να προωθηθούν οι προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ να επιτύχουν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και υπό πνεύμα αλληλεξάρτησης.

ΑΡΘΡΟ 56

Αρχές

1. Η συνεργασία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης εφαρμόζεται με βάση και σε συμφωνία με τους αναπτυξιακούς στόχους, τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες που καθορίζουν τα κράτη ΑΚΕ, τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο. Λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα αντίστοιχα γεωγραφικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους καθώς και οι ιδιαίτερες δυνατότητες τους. Επιπλέον, η συνεργασία:

α) προωθεί την τοπική ιδιοκτησία σε όλα τα επίπεδα της αναπτυξιακής διαδικασίας.

β) αντικατοπτρίζει μία εταιρική σχέση βασιζόμενη σε αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις.

γ) υπογραμμίζει τη σημασία της προβλεψιμότητας και της ασφάλειας της εισροής πόρων οι οποίοι χορηγούνται υπό πολύ ευνοϊκούς όρους και σε συνεχή βάση

δ) είναι ευέλικτη και προσαρμοσμένη στην κατάσταση κάθε κράτους ΑΚΕ, καθώς και στην ιδιαίτερη φύση του συγκεκριμένου σχεδίου ή προγράμματος

και

ε) εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα, συντονισμό και συνέπεια.

2. Η συνεργασία εξασφαλίζει ιδιαίτερη μεταχείριση για τα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη ΑΚΕ και λαμβάνει δεόντως υπόψη την ευπάθεια των μεσόγειων και νησιωτικών κρατών ΑΚΕ.

Επιπλέον, αντιμετωπίζονται οι ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών που εξέρχονται από συρράξεις.

ΑΡΘΡΟ 57

Κατευθυντήριες γραμμές

1. Οι χρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας παρεμβάσεις υλοποιούνται σε στενή συνεργασία των κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας και με τήρηση της αρχής της ισότητας μεταξύ εταίρων.

2. Τα κράτη ΑΚΕ είναι υπεύθυνα για:

α) τον καθορισμό των στόχων και των προτεραιοτήτων επί των οποίων βασίζονται τα ενδεικτικά προγράμματα.

β) την επιλογή έργων και προγραμμάτων.

γ) την προετοιμασία και παρουσίαση των φακέλων των έργων και των προγραμμάτων.

δ) την προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμβάσεων.

ε) την υλοποίηση και τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων και

στ) τη διατήρηση των έργων και των προγραμμάτων.

3. Με την επιφύλαξη τωνπροαναφερθεισών διατάξεων, οι επιλέξιμοι μη κρατικοί φορείς δύνανται επίσης να είναι υπεύθυνοι για την πρόταση και την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων σε τομείς που τους αφορούν.

4. Τα κράτη ΑΚΕ και η Κοινότητα έχουν από κοινού την ευθύνη για:

α) τη χάραξη, στο πλαίσιο των κοινών οργάνων, των κατευθυντήριων γραμμών της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

β) την υιοθέτηση των ενδεικτικών προγραμμάτων.

γ) την εκτίμηση των προτεινόμενων έργων και προγραμμάτων.

δ) την επί ίσοις όροις συμμετοχή σε διαγωνισμούς και δημόσιες συμβάσεις.

ε) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των περιπτώσεων και των αποτελεσμάτων των έργων και των προγραμμάτων και

στ) την εξασφάλιση της ορθής, ταχείας και αποτελεσματικής υλοποίησης των έργων και των προγραμμάτων.

5. Η Κοινότητα έχει την ευθύνη για τη λήψη των αποφάσεων χρηματοδότησης των έργων και των προγραμμάτων.

6. Εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η παρούσα συμφωνία, κάθε απόφαση που πρέπει να εγκριθεί από ένα από τα μέρη εγκρίνεται ή θεωρείται ότι έχει

εγκριθεί εντός 60 ημερών από την κοινοποίησή της από το άλλο μέρος.

ΑΡΘΡΟ 58

Επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση

1. Δικαιούνται οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας συμφωνίας οι ακόλουθοι φορείς ή οργανισμοί:

α) κράτη ΑΚΕ.

β) περιφερειακοί ή διακρατικοί φορείς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη ΑΚΕ και οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από τα κράτη αυτά και.

γ) μικτοί οργανισμοί που έχουν συσταθεί από τα κράτη ΑΚΕ και την Κοινότητα για την επιδίωξη συγκεκριμένων στόχων.

2. Είναι επίσης, με τη σύμφωνη γνώμη του ή των ενδιαφερόμενων κρατών ΑΚΕ, επιλέξιμοι για χρηματοδοτική ενίσχυση:

α) δημόσιοι ή ημιδημόσιοι εθνικοί ή/και περιφερειακοί οργανισμοί, υπουργεία ή τοπικές αρχές των κρατών ΑΚΕ, και ιδίως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι αναπτυξιακές τράπεζες των κρατών αυτών.

β) εταιρείες, επιχειρήσεις και άλλοι ιδιωτικοί οργανισμοί και ιδιωτικοί φορεις των κρατών ΑΚΕ.

γ) επιχειρήσεις ενός κράτους μέλους της Κοινότητας, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα, συνεισφέροντας και οι ίδιες, να αναλαμβάνουν παραγωγικά έργα στην επικράτεια ενός κράτους ΑΚΕ.

δ) ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς των κρατών ΑΚΕ ή της Κοινότητας που δημιουργούν, προωθούν και χρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις σε κράτη ΑΚΕ και

ε) φορείς αποκεντρωμένης συνεργασίας και άλλοι μη κρατικοί παράγοντες από τα κράτη ΑΚΕ και από την Κοινότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 59

Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που καθορίζονται από το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη ΑΚΕ τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, μπορεί να δοθεί ενίσχυση σε έργα και προγράμματα καθώς και σε άλλες μορφές ενεργειών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 60

Πεδίο χρηματοδότησης

Στο πεδίο της χρηματοδότησης μπορεί να περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ανάλογα με τις ανάγκες και τις μορφές των ενεργειών που κρίνονται οι πλέον κατάλληλες, ενίσχυση για:

α) μέτρα που συμβάλλουν στην ελάφρυνση του χρέους και στη μείωση των προβλημότων του ισοζυγίου πληρωμών στα κράτη ΑΚΕ.

β) μακροοικονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές.

γ) μετριασμό των αρνητικών συνεπειών από την αστάθεια των εξαγωγικών εσόδων.

δ) τομεακές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις.

ε) ανάπτυξη θεσμικών οργάνων και ενίσχυση των ικανοτήτων τους.

στ) προγράμματα τεχνικής συνεργασίας και

ζ) ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια έκτακτης ανάγκης, περιλαμβανομένης της βοήθειας προς τους πρόσφυγες και τους εκτοπισθέντες, μέτρα βραχυπρόθεσμης αποκατάστασης και μέτρα ετοιμότητας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

ΑΡΘΡΟ 61

Χαρακτήρας της χρηματοδότησης

1. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

α) έργα και προγράμματα.

β) πιστώσεις, καθεστώτα εγγυήσεων και λήψη συμμετοχών σε μετοχικό κεφάλαιο.

γ) στήριξη του προϋπολογισμού, είτε απευθείας, για τα κράτη ΑΚΕ των οποίων το νόμισμα είναι μετατρέψιμο και ελευθέρως μεταφερόμενο, είτε εμμέσως, από ανταλλαγματικά κεφάλαια που προέρχονται από τα διάφορα κοινοτικά μέσα.

δ) το ανθρώπινο δυναμικό και τους υλικούς πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση και επίβλεψη των έργων και των προγραμμάτων.

ε) τα τομεακά και γενικά προγράμματα ενίσχυσης των εισαγωγών τα οποία μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή:

i) προγραμμάτων τομεακών εισαγωγών σε είδος, περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης εισροών για το σύστημα παραγωγής και προμηθειών για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών

ii) προγραμμάτων τομεακών εισαγωγών υπό μορφή συνδρομής σε συνάλλαγμα που αποδεσμεύεται σε δόσεις για τη χρηματοδότηση τομεακών εισαγωγών και

iii) προγραμμάτων γενικών εισαγωγών, υπό μορφή συνδρομής σε συνάλλαγμα που αποδεσμεύεται σε δόσεις για τη χρηματοδότηση γενικών εισαγωγών που καλύπτουν ευρύ φάσμα προϊόντων.

2. Απευθείας ενίσχυση του προϋπολογισμού για τη στήριξη μακροοικονομικών ή τομεακών μεταρρυθμίσεων χορηγείται όταν:

α) η διαχείριση των κρατικών δαπανών είναι επαρκώς διαφανής, υπεύθυνη και αποτελεσματική.

β} εφαρμόζονται σαφώς σχεδιασμένες μακροοικονομικές ή τομεακές πολιτικές που έχουν εκπονηθεί από την ίδια τη χώρα και έχουν λάβει τη σύμφωνη γνώμη των κυριότερων χορηγών και

γ) οι διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις είναι ανοικτές και διαφανείς.

3. Ομοίως, απευθείας στήριξη του προϋπολογισμού χορηγείται σταδιακά σε τομεακές πολιτικές που αντικαθιστούν μεμονωμένα έργα.

4. Τα προαναφερθέντα μέσα χρηματοδότησης των προγραμμάτων εισαγωγών ή στήριξης του προϋπολογισμού μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη επιλέξιμων κρατών ΑΚΕ τα οποία εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην ενδοπεριφερειακή ελευθέρωση της οικονομίας και δημιουργούν καθαρές μεταβατικές δαπάνες.

5. Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, καλούμενο εφεξής Ταμείο, τα ανταλλαγματικά κεφάλαια, τα μη δαπανηθέντα υπόλοιπα των προηγούμενων Ταμείων, οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (εφεξής καλούμενης “η Τράπεζα”) και, ενδεχομένως, οι πόροι που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση έργων, προγραμμάτων και άλλων μορφών δράσης που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας.

6. Τα κονδύλια που προβλέπει η παρούσα συμφωνία δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να καλυφθεί το σύνολο των δαπανών, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για τα έργα και τα προγράμματα, περιλαμβανομένων και των τακτικών δαπανών.

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 62

Σύνολο χρηματοδότησης

1. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Κοινότητας καθώς και οι λεπτομερείς όροι και κανόνες χρηματοδότησης περιέχονται στα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας.

2. Σε περίπτωση μη κύρωσης ή καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας από ένα κράτος ΑΚΕ, τα μέρη προσαρμόζουν τα ποσά των χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται στο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο του παραρτήματος Ι. Η προσαρμογή των χρηματοδοτικών πόρων γίνεται επίσης σε περίπτωση.

α) προσχώρησης στη συμφωνία νέων κρατών ΑΚΕ τα οποία δεν είχαν συμμετάσχει στη διαπραγμάτευσή της και β) διεύρυνσης της Κοινότητας.

ΑΡΘΡΟ 63

Τρόποι χρηματοδότησης

Οι τρόποι χρηματοδότησης για κάθε έργο ή πρόγραμμα καθορίζονται από κοινού από το ή τα δικαιούχα κράτη ΑΚΕ και την Κοινότητα, ανάλογα:

α) με το επίπεδο ανάπτυξης, τη γεωγραφική θέση, την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση των κρατών αυτών.

β) με τη φύση του έργου ή του προγράμματος, τις προοπτικές οικονομικής και χρηματοοικονομικής του απόδοσης καθώς και με τις κοινωνικές και πολιτιστικές του επιπτώσεις και

γ) σε περίπτωση δανείων, με τους παράγοντες που εγγυώνται την εξυπηρέτηση των δανείων.

ΑΡΘΡΟ 64

Πράξεις μεταβίβασης δανείων

1. Η χρηματοδοτική βοήθεια μπορεί να χορηγείται στα ενδιαφερόμενα κράτη ΑΚΕ ή μέσω των κρατών ΑΚΕ ή, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, μέσω επιλέξιμων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή και απευθείας, σε κάθε άλλον επιλέξιμο δικαιούχο. Οταν η οικονομική βοήθεια χορηγείται από ενδιάμεσο φορέα στον τελικό δικαιούχο ή απευθείας στον τελικό δικαιούχο του ιδιωτικού τομέα:

α) οι όροι χορήγησης της βοήθειας αυτής από τον ενδιάμεσο φορέα στον τελικό δικαιούχο ή απευθείας στον τελικό δικαιούχο του ιδιωτικού τομέα καθορίζονται στη συμφωνία χρηματοδότησης ή στη σύμβαση δανείου και

β) κάθε οικονομικό όφελος που συσσωρεύεται για τον ενδιάμεσο φορέα κατόπιν της μεταβίβασης του δανείου ή προκύπτει από την άμεση δανειοδότηση προς τον τελικό δικαιούχο του ιδιωτικού τομέα, χρησιμοποιείται για αναπτυξιακούς σκοπούς, υπό τους ορούς που προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης η η σύμβαση δανείου, αφού ληφθούν υπόψη οι διοικητικές δαπάνες, οι οικονομικοί και συναλλαγματικοί κίνδυνοι καθώς και το κόστος της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται στον τελικό δικαιούχο.

2. Οταν η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω (φορέα μεταβίβασης του δανείου, ο οποίος έχει την έδρα του ή/και λειτουργεί σε κράτη ΑΚΕ, επαφίεται στον φορέα αυτό να επιλέγει και να αξιολογεί κάθε έργο και να διαχειρίζεται τα κονδύλια που τίθενται στη διάθεση του σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία και κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών.

ΑΡΘΡΟ 65

Συγχρηματοδότηση

1. Τα χρηματοδοτικά μέσα της παρούσας συμφωνίας μπορούν, μετά από αίτηση των κρατών ΑΚΕ, να διατίθενται για συγχρηματοδοτήσεις που αναλαμβάνονται από κοινού ιδίως με αναπτυξιακούς οργανισμούς και φορείς, με τα κράτη μέλη της Κοινότητας, με τα κράτη ΑΚΕ, με τρίτες χώρες ή με διεθνή ή ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις ή οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων.

2. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη δυνατότητα συγχρηματοδότησης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η συμμετοχή της Κοινότητας θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή άλλων χρηματοδοτικών πηγών και η χρηματοδότηση αυτή δύναται να οδηγήσει σε ευνοϊκή χρηματοδοτική δέσμη για το συγκεκριμένο κράτος ΑΚΕ.

3. Οι συγχρηματοδοτήσεις μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή κοινών ή παράλληλων χρηματοδοτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, προτιμάται η καταλληλότερη μέθοδος από την άποψη κόστους – αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, λαμβάνονται μέτρα για τον συντονισμό και την εναρμόνιση των ενεργειών της Κοινότητας και των άλλων συγχρηματοδοτούν, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των διαδικασιών που θα πρέπει να τηρούν τα κράτη ΑΚΕ και να καταστούν οι διαδικασίες αυτές περισσότερο ευέλικτες.

4. Η διαδικασία διαβούλευσης και συντονισμού με άλλους χορηγούς και συγχρηματοδότες πρέπει να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί, όπου είναι δυνατό, με τη σύναψη συμφωνιών – πλαισίων συγχρηματοδότησης ενώ παράλληλα οι πολιτικές και οι διαδικασίες συγχρηματοδότησης θα πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να διασφαλισθούν η αποτελεσματικότητα και οι καλύτερες δυνατές συνθήκες και προϋποθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 66

Ενίσχυση για τη διαγραφή του χρέους

1. Για να μετριασθεί το βάρος του χρέους των κρατών ΑΚΕ και να μειωθούν τα προβλήματα του ισοζυγίου πληρωμών τους τα μέρη συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους που προβλέπει η παρούσα συμφωνία ώστε να συμβάλουν στην πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί διεθνώς για τη διαγραφή του χρέους των χωρών ΑΚΕ. Επιπλέον, ανά μεμονωμένη περίπτωση, θα επιταχυνθεί η χρησιμοποίηση, μέσω των μηχανισμών ταχείας εκταμίευσης που προβλέπει η παρούσα συμφωνία, όσων πόρων δεν έχουν διατεθεί στο πλαίσιο παλαιότερων ενδεικτικών προγραμμάτων. Επίσης, η Κοινότητα δεσμεύεται να εξετάσει τρόπους για να κινητοποιηθούν μακροπρόθεσμα και άλλα χρηματοδοτικά μέσα εκτός του ΕΤΑ ώστε να υποστηριχθούν οι διεθνώς συμφωνηθείσες πρωτοβουλίες για τη διαγραφή του χρέους.

2. Εφόσον το ζητήσει ένα κράτος ΑΚΕ, η Κοινότητα δύναται να παρέχει:

α) βοήθεια για τη μελέτη και εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων για τα προβλήματα του χρέους περιλαμβανομένων των προβλημάτων του εγχώριου χρέους της εξυπηρέτησης του χρέους και του ισοζυγίου πληρωμών.

β) εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης του χρέους και διεθνών χρηματοουζονομικών διαπραγματεύσεων καθώς και βοήθεια για τη λειτουργία εργαστηρίων κατάρτισης και για τη διοργάνωση μαθημάτων και σεμιναρίων στους τομείς αυτούς και

γ) βοήθεια για την ανάπτυξη ευέλικτων τεχνικών και μέσων διαχείρισης του χρέους.

3. Για να συμβάλουν στην εξυπηρέτηση του χρέους που προκύπτει από δάνεια προερχόμενα από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και από ειδικά δάνεια και επισφαλή κεφάλαια, τα κράτη ΑΚΕ μπορούν, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που αποφασίζονται από κοινού με την Επιτροπή για κάθε περίπτωση χωριστά, να χρησιμοποιούντο διαθέσιμο συνάλλαγμα που αναφέρεται στην παρούσα συμφωνία για την εξυπηρέτηση των προαναφερθεισών υποχρεώσεων, ανάλογα με τις προθεσμίες εξόφλησης του χρέους και εντός του ποσού που απαιτείται για πληρωμές σε εθνικό νόμισμα.

4. Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα του προβλήματος του διεθνούς χρέους και τις επιπτώσεις του στην οικονομική ανάπτυξη, τα μέρη δηλώνουν ότι είναι πρόθυμα να συνεχίσουν, στο πλαίσιο των διεθνών συζητήσεων, την ανταλλαγή απόψεων για το γενικό πρόβλημα του χρέους, με την επιφύλαξη των ειδικών συζητήσεων που διεξάγονται στα σχετικά φόρα.

ΑΡΘΡΟ 67

Στήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής

1. Η παρούσα συμφωνία προβλέπει τη στήριξη των μακροοικονομικών και τομεακών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζουντα κράτη ΑΚΕ. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη εξασφαλίσουν ότι η προσαρμογή είναι οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά και πολιτικά ανεκτή. Η στήριξη παρέχεται στο πλαίσιο αξιολόγησης, διενεργούμενης από κοινού από την Κοινότητα και το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ, των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται ή μελετώνται τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε τομεακό επίπεδο, καικαθιστά δυνατή τη συνολική αξιολόγηση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Η ταχεία εκταμίευση είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των προγραμμάτων στήριξης.

2. Τα κράτη ΑΚΕ και ηη Κοινότητα αναγνωρίζουν την ανάγκη να ενθαρρύνουν μεταρρυθμιστικά προγράμματα σε περιφερειακό επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση εθνικών προγραμμάτων λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι περιφερειακές δραστηριότητες που επηρεάζουν την εθνική ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, με τη στήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής επιδιώκεται επίσης:

α) να θεσπιστούν ήδη, από το στάδιο της διάγνωσης μέτρα για την ενθάρρυνση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες της διασυνοριακής προσαρμογής.

β) να στηριχθεί η εναρμόνιση και ο συντονισμός των μακροοικονομικών και τομεακών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού και του τελωνειακού τομέα, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο διπός σκοπός της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης σε εθνικό επίπεδο και

γ) να ληφθεί υπόψη το καθαρό μεταβατικό κόστος της περιφερειακής ολοκλήρωσης το οποίο θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και το ισοζύγιο πληρωμών, είτε μέσω προγραμμάτων γενικών εισαγωγών ή μέσω της ενίσχυσης του προϋπολογισμού.

3. Τα κράτη ΑΚΕ τα οποία ήδη εφαρμόζουν η μελετούν την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε μακροοικονομικό ή τομεακό επίπεδο είναι επιλέξιμα για στήριξη της διαρθρωτικής προσαρμογής, λαμβανομένου υπόψη του περιφερειακού πλαισίου, με την επιφύλαξη της αποτελεσματικότητας τους και των ενδεχόμενων επιπτώσεων τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική διάσταση της ανάπτυξης, και στις οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν.

4. Τα κράτη ΑΚΕ που αναλαμβάνουν προγράμματα μεταρρυθμίσεων με την έγκριση και την υποστήριξη των κυριότερων, τουλάχιστον, πολυμερών χρηματοδοτών, ή κατόπιν συμφωνίας με τους εν λόγω χρηματοδότες αλλά όχι απαραιτήτος με τη χρηματοδοτική τους στήριξη, εωρείται ότι πληρούν αυτομάτως τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση βοήθειας για την προσαρμογή.

5. Η στήριξη για τη διαρθρωτική προσαρμογή κινητοποιείται με ευελιξία και λαμβάνει τη μορφή προγραμμάτων τομεακών και γενικών εισαγωγών ή ενίσχυσης του προϋπολογισμού.

6. Η προετοιμασία και η αξιολόγηση των προγραμμάτων διαρθρωτικής προσαρμογής καθώς και οι αποφάσεις χρηματοδότησης τους διεκπεραιώνονται συμφωνά με τις διατάξεις για τις διαδικασίες εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, ενώ λαμβάνεται δεόντως υπόψη το στοιχείο της ταχείας εκταμίευσης που χαρακτηρίζει τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής. Ανά μεμονωμένη περίπτωση, μπορεί να επιτραπεί η αναδρομική χρηματοδότηση περιορισμένου τμήματος εισαγωγών καταγωγής ΑΚΕ – ΕΚ.

7. Η εφαρμογή κάθε προγράμματος στήριξης διασφαλίζει ότι η επιλεξιμότητα των οικονομικών παραγόντων των κρατών ΑΚΕ για την πρόσβαση τους στους πόρους του προγράμματος είναι όσο το δυνατόν ευρύτερη και διαφανέστερη και ότι οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων είναι σύμφωνες με τις διοικητικές και εμπορικές πρακτικές του ενδιαφερομένου κράτους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την καλύτερη δυνατή σχέση τιμής/ποιότητας για τα εισαγόμενα αγαθά και την αναγκαία συνέπεια προς την διεθνώς επιτευχθείσα πρόοδο για την εναρμόνιση των διαδικασιών στήριξης της διαρθρωτικής προσαρμογής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΑΡΘΡΟ 68

1. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η αστάθεια των εσόδων από τις εξαγωγές, ειδικότερα στον γέωργικό και εξορυκτικό τομέα, δύναται να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ και να υπονομεύσει την επίτευξη των αναπτυξιακών τους στόχων. Κατά συνέπεια, για να καλύπτονται οι αρνητικές συνέπειες οιασδήποτε αστάθειας των εξαγωγικών εσόδωων, συμπεριλαμβανομένων του γωργικού και του εξορυκτικού τομέα, καθιερώνεται σύστημα συμπληρωματικής στήριξης το οποίο εντάσσεται στη συνολική χρηματοδοτική στήριξη που χορηγείται για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

2. Σκοπός της στήριξης στην περίπτωση βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων των εσόδων από τις εξαγωγές είναι να διασφαλιστούν οι μακροοικονομικές και τομεακές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που κινδυνεύουν λόγω της μείωσης των εσόδων και, παράλληλα, να καλυφθούν οι αρνητικές συνέπειες της αστάθειας των εσόδων από τις εξαγωγές, ειδικότερα όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα του εξορυκτικού τομέα.

3. Η εξαιρετικά μεγάλη εξάρτηση των οικονομιών των κρατών ΑΚΕ από τις εξαγωγές, ειδικότερα του αγροτικού και του εξορυκτικού τομέα, λαμβάνεται υπόψη για την κατανομή των πόρων κατά το έτος εφαρμογής. Στο πλαίσιο αυτό, τα λιγότερο αναπτυγμένα, τα μεσόγεια και τα νησιωτικά κράτη ΑΚΕ τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης.

4. Οι συμπληρωματικοί πόροι χορηγούνται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις που προβλέπει ο μηχανισμός στήριξης όπως ορίζεται στο παράρτημα Π για τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρηματοδότησης.

5. Η Κοινότητα στηρίζει επίσης τα συστήματα ασφάλισης που βασίζονται στην αγορά και προορίζονται για τα κράτη ΑΚΕ τα οποία επιδιώκουν να προστατευθούν από τον κίνδυνο των διακυμάνσεων των εσόδων από τις εξαγωγές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 69

1. Η συνεργασία στηρίζει, με τη βοήθεια των διάφορων μέσων και ρυθμίσεων που προβλέπονται στη συμφωνία:

α) κοινωνικές και οικονομικές τομεακές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις.

β) μέτρα για την τόνωση της δραστηριότητας του παραγωγικού τομέα και της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών.

γ) μετρά για τη διεύρυνση των υπηρεσιών του κοινωνικού τομέα και

δ) θεματικά και επιμέρους ζητήματα.

2 Η στήριξη αυτή παρέχεται, ανά περίπτωση, μέσω:

α) τομεακων προγραμμάτων.

β) ενίσχυσης του προϋπολογισμού.

γ) επενδύσεων.

δ) αποκατάστασης.

ε) κατάρτισης.

στ) τεχνικής βοήθειας και

ζ) θεσμικής στήριξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΡΓΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 70

Για να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και να ενθαρρύνει όλους τους φορείς της αποκεντρωμένης συνεργασίας που είναι σε θέση να συμβάλουν στην αυτόνομη ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ και να προτείνουν και να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες, η συνεργασία στηρίζει αυτές τις αναπτυξιακές δράσεις εντός του πλαισίου που ορίζουν οι κανόνες και η εθνική νομοθεσία των ενδιαφερόμενων κρατών ΑΚΕ καθώς και οι διατάξεις του ενδεικτικού προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία στηρίζει:

α) έργα μικρής κλίμακας σε τοπικό επίπεδο τα οποία έχουν οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στη ζωή του πληθυσμού, καλύπτουν κάποια εκδηλωθείσα και διαπιστωθείσα πρωταρχική ανάγκη και υλοποιούνται με πρωτοβουλία και με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας που θα ωφεληθεί από τα έργα αυτά και

β) ενέργειες αποκεντρωμένης συνεργασίας, ιδίως όταν αυτές συνδυάζουν τις προσπάθειες και τα μέσα αποκεντρωμένων φορέων από τα κράτη ΑΚΕ και

ομολόγωντους από την Κοινότητα. Αυτή η μορφή συνεργασίας παρέχει τη δυνατότητα κινητοποίησης των υφιστάμενων ικανοτήτων, καινοτόμων μεθόδων δράσης και των πόρων που διαθέτουν οι αποκεντρωμένοι φορείς για την ανάπτυξη των κρατών ΑΚΕ.

ΑΡΘΡΟ 71

1. Τα έργα μικρής κλίμακας και οι ενέργειες αποκεντρωμένης συνεργασίας μπορούν να ενισχύονται από χρηματοδοτικούς πόρους της συμφωνίας. Τα έργα ή τα προγράμματα που εμπίπτουν σε αυτή τη μορφή συνεργασίας μπορούν να συνδέονται ή όχι με προγράμματα στους τομείς συγκέντρωσης των ενδεικτικών προγραμμάτων, μπορούν όμως και να αποτελούν μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων στόχων του ενδεικτικού προγράμματος ή των αποτελεσμάτων των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν οι τοπικές κοινότητες ή οι αποκεντρωμένοι φορείς.

2. Συνεισφορές στη χρηματοδότηση των έργων μικρής κλίμακας και αποκεντρωμένης συνεργασίας εξασφαλίζει το Ταμείο, και στην περίπτωση αυτή η συνεισφορά κατ΄ αρχήν δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία τέταρτα του συνολικού κόστους κάθε έργου όπως και δεν μπορεί και να υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα. Το υπόλοιπο ποσό χορηγείται:

α) από την ενδιαφερόμενη τοπική κοινωνία στην περίπτωση έργων μικρής κλίμακας (υπό μορφή συνεισφοράς σε είδος, παροχής υπηρεσιών ή διάθεσης μετρητών, ανάλογα με τις δυνατότητές της.

β) από τους φορείς της αποκεντρωμένης συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικονομικοί, τεχνικοί, υλικοί και άλλοι πόροι που προσφέρονται από τους φορείς αυτού του είδους δεν αντιπροσωπεύουν κατ΄ αρχήν ποσοστό μικρότερο του 25% του εκτιμώμενου κόστους του έργου/προγράμματος και

γ) κατ΄ εξαίρεση, από το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ, υπό μορφή χρηματοδοτικής συνεισφοράς μέσω της χρήσης δημόσιου εξοπλισμού ή μέσω παροχής υπηρεσιών.

3. Οι διαδικασίες που ισχύουν για έργα και προγράμματα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο έργων μικρής κλίμακας ή της αποκεντρωμένης συνεργασίας είναι αυτές που ορίζονται στη συμφωνία και, ιδίως, αυτές που αναφέρονται σε πολυετή προγράμματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΑΡΘΡΟ 72

1. Η ανθρωπιστική βοήθεια και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης χορηγείται στους πληθυσμούς των κρατών ΑΚΕ που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες έκτακτου χαρακτήρα, οι οποίες οφείλονται σε θεομηνίες, ανθρωπσγενείς κρίσεις, όπως πόλεμοι και άλλες συγκρούσεις, ή σε εξαιρετικές περιστάσεις με ανάλογα αποτελέσματα. Η ανθρωπιστική βοήθεια και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από αυτές τις καταστάσεις.

2. Η ανθρωπιστική βοήθεια και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης χορηγούνται αποκλειστικά και μόνον με γνώμονα τις ανάγκες και τα συμφέροντα των θυμάτων των καταστροφών και με τήρηση των αρχών του διεθνόύς ανθρωπιστικού δικαίου. Ειδικότερα, δεν εφαρμόζονται διακρίσεις μεταξύ θυμάτων λόγω φυλής, εθνότητας, θρησκείας, φύλου, ηλικίας, υπηκοότητας ή πολιτικών πεποιθήσεων και διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στη βοήθεια, η προστασία των θυμάτων καθώς και η ασφάλεια του ανθρωπιστικού προσωπικού και του εξοπλισμού.

3. Η ανθρωπιστική βοήθεια και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης έχουν ως στόχο:

α) να προστατεύουν τις ανθρώπινες ζωές υπό συνθήκες κρίσης και αμέσως μετά από κρίση που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, συγκρούσεις ή συρράξεις.

β) να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση και τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και στην άμεση πρόσβαση των δικαιούχων σε αυτή, με τη

βοήθεια όλων των διαθέσιμων μέσων υλικοτεχνικής υποδομής.

γ) να υλοποιούν βραχυπρόθεσμα μέτρα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης ώστε να δίδεται η δυνατότητα στα πληγέντα τμήματα του πληθυσμού να επιτυγχάνουν για μία ακόμη φορά μία ελάχιστου βαθμού κοινωνικοοικονομική επανένταξη και να δημιουργούν, το συντομότερο δυνατό, τις συνθήκες για την ανάκαμψη της ανάπτυξης βάσει των μακροπρόθεσμων στόχων που έχει θέσει η συγκεκριμένη χώρα ΑΚΕ.

δ) να καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν από τη μετακίνηση πληθυσμών (προσφύγων, εκτοπισθέντων και επαναπατριζόμενων) μετά από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές έτσι ώστε να ικανοποιούν για όσον καιρό χρειαστεί όλες τις ανάγκες των προσφύγων και των εκτοπισθέντων (όπου κι αν βρίσκονται) και να διευκολύνουν την εθελοντική επανεγκατάσταση και την επανένταξη τους στην χώρα καταγωγής τους και

ε) να συνδράμουν τα κράτη ΑΚΕ στη δημιουργία μηχανισμών πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει θεομηνιών, καθώς και συστημάτων πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από τις καταστροφές αυτές.

4. Ενισχύσεις παρόμοιες με τις προαναφερθείσες είναι δυνατόν να χορηγούνται στα κράτη ΑΚΕ που υποδέχονται πρόσφυγες ή επαναπατριζόμενους προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτακτικές ανάγκες που δεν καλύπτονται από τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης.

5. Δεδομένου ότι η χορηγούμενη βάσει του παρόντος άρθρου βοήθεια έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, μπορεί να χρησιμοποιείται κατ΄ εξαίρεση από κοινού με τις πιστώσεις του ενδεικτικού προγράμματος εφόσον το ζητήσει το ενδιαφερόμενο κράτος.

6. Οι δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και έκτακτης ανάγκης αναλαμβάνονται είτε κατόπιν αιτήματος του πληττόμενου από την κρίση κράτους ΑΚΕ, είτε

από την Επιτροπή, από διεθνείς οργανισμούς ή από τοπικές ή διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η διαχείριση και η εφαρμογή αυτής της βοήθειας πραγματοποιείται με ταχείες, ευέλικτες και αποτελεσματικές διαδικασίες. Η Κοινότητα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνει την ταχεία δράση που απαιτείται για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες για τις οποίες προορίζεται η έκτακτη βοήθεια..

ΑΡΘΡΟ 73

1. Η δράση που αναλαμβάνεται μετά το στάδιο της έκτακτης ανάγκης, με στόχο την αναγκαία υλική και κοινωνική αποκατάσταση ύστερα από θεομηνίες ή από εξαιρετικές περιστάσεις με ανάλογα αποτελέσματα, μπορεί να χρηματοδοτείται από την Κοινότητα δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Η δράση αυτή, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς και ευέλικτους μηχανισμούς πρέπει να διευκολύνει τη μετάβαση από το στάδιο της έκτακτης ανάγκης στο στάδιο της ανάπτυξης, να προωθεί την κοινωνική και οικονομική επανένταξη των πληγέντων τμημάτων του πληθυσμού, να εξαλείφει στο μέτρο του δυνατού τα αίτια της κρίσης και να ενισχύει τους θεσμούς καθώς και τη συμμετοχή των τοπικών και εθνικών φορέων στη διατύπωση μιας βιώσιμης αναπτυξιακής πολιτικής για την εκάστοτε χώρα ΑΚΕ.

2. Οι βραχυπρόθεσμες δράσεις έκτακτης βοήθειας χρηματοδοτούνται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις από το Ταμείο όταν δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΡΘΡΟ 74

Η συνεργασία στηρίζει, μέσω χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας, τις πολιτικές και τις στρατηγικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη των επενδύσεων και του ιδιωτικού τομέα όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 75

Προώθηση των επενδύσεων

Τα κράτη ΑΚΕ, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, αναγνωρίζοντας τη σημασία των ιδιωτικών επενδύσεων για την προώθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας τους και, παράλληλα, την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την προώθηση των επενδύσεων αυτών:

α) εφαρμόζουν μέτρα για να ενθαρρύνουν τους ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι τηρούν τους όρους και τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής συνεργασίας ΑΚΕ – ΕΚ καθώς και τους νόμους και κανονισμούς των αντίστοιχων κρατών τους, να συμμετέχουν στις αναπτυξιακές τους προσπάθειες.

β) λαμβάνουν μέτρα και προβαίνουν σε ενέργειες για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός προβλέψιμου και ασφαλούς επενδυτικού κλίματος και διαπραγματεύονται συμφωνίες που βελτιώνουν το κλίμα αυτό.

γ) ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα της ΕΕ να επενδύει και να παρέχει ειδική βοήθεια στον αντίστοιχο τομέα των κρατών ΑΚΕ στο πλαίσιο αμοιβαίων εταιρικών συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων.

δ) διευκολύνουν τις εταιρικές σχέσεις και τις μικτές επιχειρήσεις ενθαρρύνοντας την συγχρηματοδότηση.

ε) χρηματοδοτούν φόρα για τιςτομεακές επενδύσεις με σκοπό την προώθηση εταιρικών σχέσεων και εξωτερικών επενδύσεων.

στ) στηρίζουν τις προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ να προσελκύσουν χρηματοδοτικούς πόρους, ιδίως ιδιωτικούς, για επενδύσεις σε υποδομές και για υποδομές που δημιουργούν έσοδα και είναι θεμελιώδους σημασίας για τον ιδιωτικό τομέα.

ζ) στηρίζουν την αύξηση της ικανότητας των εθνικών φορέων και γραφείων προώθησης των επενδύσεων που ασχολούνται με την προώθηση και τη διευκόλυνση των ξένων επενδύσεων

η) διαδίδουν τις πληροφορίες για τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις συνθήκες της άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα κράτη ΑΚΕ και

θ) προωθούν τον επιχειρηματικό διάλογο, τη συνεργασία και τις εταιρικές σχέσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και μεταξύ των ιδιωτικών τομέων ΑΚΕ – ΕΕ, ειδικότερα μέσω της διοργάνωσης ενός φόρουμ ΑΚΕ – ΕΕ για την επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα. Η ενίσχυση για τις εργασίες του φόρουμ ΑΚΕ – ΕΕ για την επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα χορηγείται προς επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

i) να διευκολυνθεί ο διάλογος τόσο μεταξύ των ιδιωτικών τομέων ΑΚΕ/ΕΕ όσο και μεταξύ των ιδιωτικών τομέων ΑΚΕ/ΕΕ και των οργάνων που συνιστώνται με την παρούσα συμφωνία

ii) να αναλύονται και να διαβιβάζονται ανά τακτά διαστήματα προς τους αρμόδιους φορείς πληροφορίες για το πλήρες φάσμα των θεμάτων που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτικών τομέων των κρατών ΑΚΕ και της ΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας ή, γενικότερα, τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών ΑΚΕ-και

iii) να αναλύονται και να παρέχονται προς τους αρμόδιους φορείς οι πληροφορίες για συγκεκριμένα τομεακά προβλήματα τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, κλάδους παραγωγής ή είδη προϊόντων σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο.

ΑΡΘΡΟ 76

Χρηματοδότηση και στήριξη των επενδύσεων

1. Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η χορήγηση μακροπρόθεσμων χρηματοδοτικών πόρων, περιλαμβανομένων των επιχειρηματικών κεφαλαίων, για να στηριχθεί η προώθηση της ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα οοι η κινητοποίηση των εγχώριων και ξένων κεφαλαίων για το σκοπό αυτό. Προς τούτο, η συνεργασία προβλέπει ιδίως τα εξής:

α) χορήγηση επιστρεπτέων ενισχύσεων για την χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια με στόχο τη στήριξη μεταρρυθμίσεων της πολιτικής, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τη δημιουργία θεσμικών ικανοτήτων ή άλλων μορφών θεσμικής ενίσχυσης που συνδέονται με κάποια συγκεκριμένη επένδυση, λήΨη μέτρων για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να βελτιωθούν οι ικανότητες των ιδιωτικών ενδιάμεσων φορέων, χρηματοπιστωτικών και μη, και δραστηριότητες για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας

β) συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος και μιας βάσης πληροφοριών με στόχο την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση της εισροής κεφαλαίων

γ) επιχειρηματικά κεφάλαια για επενδύσεις σε μετοχικό ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, εγγυήσεις για τη στήριξη των εγχώριων και ξένων επενδύσεων και δάνεια ή πιστώσεις υπό τους όρους του παραρτήματος ΙΙ. Οροι και προϋποθέσεις της χρηματοδότησης” της παρούσας συμφωνίας και

δ) δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας.

2. Τα δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας χορηγούνται σύμφωνα με το καταστατικό της καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 77

Εγγυήσεις επενδύσεων

1. Οι εγγυήσεις επενδύσεων διαδραματίζουν συνεχώς σημαντικότερο ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης καθότι συμβάλλουν στη μείωση των κινδύνων των έργων και προκαλούν ροή ιδιωτικών κεφαλαίων. Επομένως η συνεργασία εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και χρήση της ασφάλισης, ως μηχανισμού μείωσης του κινδύνου, ώστε να τονωθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στα κράτη ΑΚΕ.

2. Η συνεργασία παρέχει εγγυήσεις και κεφάλαια εγγυήσεων για την κάλυψη των κινδύνων των υπό όρους επενδύσεων. Συγκεκριμένα, η συνεργασία παρέχει στήριξη:

α) σε συστήματα αντασφάλισης για την κάλυψη των άμεσων ξένων επενδύσεων που πραγματοποιούν επιλέξιμοι επενδυτές για την αντιμετώπιση νομικών

ασαφειών, μεγάλων κινδύνων απαλλοτρίωσης, περιορισμών της μεταφοράς συναλλάγματος, συρράξεων και εμφυλίων συγκρούσεων καθώς και της παράβασης των όρων της σύμβασης. Οι επενδυτές μπορούν να ασφαλίζουν έργα για οιονδήποτε εκ των τεσσάρων τύπων κάλυψης.

β) σε προγράμματα εγγυήσεων για την κάλυψη κινδύνων υπό μορφή μερικών εγγυήσεων για τη χρηματοδότηση του χρέους. Είναι διαθέσιμες τόσο η εγγύηση του μερικού κινδύνου όσο και της μερικής πίστωσης και

γ) σε εθνικά και περιφερειακά ταμεία εγγυήσεων στα οποία εμπλέκονται, ειδικότερα, τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή οι επενδυτές με στόχο την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα.

3. Η συνεργασία στηρίζει επίσης τη δημιουργία θεσμικής ικανότητας, τη θεσμική ενίσχυση και συμμετέχει στη βασική χρηματοδότηση των εθνικών ή/και των περιφερειακών πρωτοβουλιών για τη μείωση των εμπορικών κινδύνων που διατρέχουν οι επενδυτές (μεταξύ άλλων, ταμεία εγγυήσεων, ρυθμιστικά όργανα, μηχανισμούς διαιτησίας και δικαστικά συστήματα για να προωθηθεί η προστασία των επενδύσεων μέσω της βελτίωσης των συστημάτων εξαγωγικών πιστώσεων).

4. Η συνεργασία παρέχει στήριξη αυτής της μορφής βάσει της συμπληρωματικότητας και της προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τις ιδιωτικές ή/και δημόσιες πρωτοβουλίες και, όπου είναι δυνατό, μέσω εταιρικής σχέσης με ιδιωτικούς και άλλους δημόσιους οργανισμούς. Τα κράτη ΑΚΕ και η ΕΚ, στο πλαίσιο της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ -ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης αναλαμβάνουν την εκπόνηση κοινής μελέτης με σκοπό να προτείνουντη σύσταση ενός Γραφείου εγγυήσεων ΑΚΕ – ΕΚ το οποίο θα προτείνει και θα διαχειρίζεται προγράμματα εγγυήσεων των επενδύσεων.

ΑΡΘΡΟ 78

Προστασία των επενδύσεων

1. Τα κράτη ΑΚΕ και η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους επιβεβαιώνουν την ανάγκη προώθησης και προστασίας των επενδύσεων κάθε μέρους στην αντίστοιχη επικράτεια του και, με την ευκαιρία αυτή, υπογραμμίζουν τη σκοπιμότητα σύναξης, χάριν του αμοιβαίου συμφέροντος, συμφωνιών για την προώθηση και προστασία των επενδύσεων, οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν τη βάση για τα καθεστώτα ασφάλισης και εγγυήσεων.

2. Για να ενθαρρυνθούν οι ευρωπαίκές επενδύσεις σε αναπτυξιακά έργα τα οποία προωθούνται από τα κράτη ΑΚΕ και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, αφενός, και τα κράτη ΑΚΕ, αφετέρου, μπορούν επίσης να συνάπτουν συμφωνίες για ειδικά έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, εφόσον η Κοινότητα και ευρωπαϊκές εταιρείες συνεισφέρουν στη χρηματοδότησή τους.

3. Τα μέρη συμφωνούν επίσης να καθιερώσουν, στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικών εταιρικών σχέσεων, και με παράλληλη τήρηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της Κοινότητας και των κρατών μελών της γενικές αρχές για την προστασία και την προώθηση των επενδύσεων όπου θα ενσωματώνονται τα καλύτερα αποτελέσματα που συμφωνήθηκαν είτε στα σχετικά διεθνή φόρα είτε σε διμερές επίπεδο.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 79

1. Η τεχνική συνεργασία βοηθά τα κράτη ΑΚΕ να αναπτύξουν το εθνικό και περιφερειακό ανθρώπινο δυναμικό τους και να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των θεσμικών οργάνων που είναι απαραίτητα για την επιτυχία της αναπτυξιακής διαδικασίας μέσω, μεταξύ άλλων, της ενίσχυσης των ιδιωτικών εταιρειών και οργανισμών μελετών στα κράτη ΑΚΕ καθώς και μέσω μηχανισμών ανταλλαγών συμβούλων εταιρειών από τα κράτη ΑΚΕ και από την ΕΕ.

2. Επιπλέον, η τεχνική συνεργασία πρέπει να είναι αποτελεσματική ως προς το κόστος και να ανταποκρίνεται σης ανάγκες για τις οποίες έχει προγραμματιστεί, να διευκολύνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και να αυξάνει τις εθνικές και περιφερειακές ικανότητες. Η τεχνική συνεργασία συμβάλλει την επίτευξη των στόχων των έργων και των προγραμμάτων, καθώς και στις προσπάθειες ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας των εθνικών και περιφερειακών διατακτών. Η τεχνική βοήθεια:

α) έχει ως γνώμονα τη ζήτηση και, με τον τρόπο αυτόν, καθίσταται διαθέσιμη μόνο μετά από αίτημα του ή των ενδιαφερόμενων κρατών ΑΚΕ, και

είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των δικαιούχων.

β) είναι συμπληρωματική και στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ για προσδιορισμό των αναγκών τους

γ) ελέγχεται και παρακολουθείται για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα.

δ) ενθαρρύνει τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων ΑΚΕ, γραφείων μελετών και εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων σε συμβάσεις που

χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και προσδιορίζει τρόπους απασχόλησης καταρτισμένου εθνικού και περιφερειακού προσωπικού σε έργα του Ταμείο.

ε) ενθαρρύνει την προσωρινή τοποθέτηση εθνικών στελεχών ΑΚΕ ως συμβούλων σε φορείς της χώρας τους ή γειτονικής χώρας ή σε περιφερειακό οργανισμό.

στ) στοχεύει στη βελτίωση της γνώσης όσον αφορά τα όρια και τις δυνατότητες του εθνικού και περιφερειακού ανθρώπινου δυναμικού με την κατάρτιση καταλόγου των εμπειρογνωμόνων, των συμβούλων και των γραφείων μελετών ΑΚΕ που κρίνεται ότι έχουν τα προσόντα για να απασχοληθούν σε έργα και προγράμματα που χρηματοδοτεί το Ταμείο.

ζ) στηρίζει την τεχνική βοήθεια μεταξύ κρατών ΑΚΕ ώστε να προωθηθούν οι ανταλλαγές τεχνικής βοήθειας και εμπειρογνωμόνων του επαγγελματικού και

διοικητικού τομέα μεταξύ των κρατών ΑΚΕ.

η) αναπτύσσει προγράμματα δράσης για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των θεσμών και του προσωπικού ως αναπόσπαστου μέρους του σχεδιασμού έργων

και προγραμμάτων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκαίων χρηματοδοτικών απαιτήσεων.

θ) στηρίζει ρυθμίσεις για την προώθηση της ικανότητας των κρατών ΑΚΕ να δημιουργήσουν τη δικιά τους εμπειρογνωμοσύνη και

ι) δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των κρατών ΑΚΕ στον τομέα του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των έργων καθώς και της διαχείρισης του προϋπολογισμού.

3 Τεχνική βοήθεια μπορεί να παρέχεται σε όλους τους τομείς συνεργασίας και εντός των ορίων που καθορίζει η παρούσα συμφωνία. Οι καλυπτόμενες δραστηριότητες ποικίλλουν ως προς τη φύση και την έκταση τους και σχεδιαζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των κρατών ΑΚΕ.

4. Η τεχνική συνεργασία μπορεί να έχει είτε ειδικό είτε γενικό χαρακτήρα. Η επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ – ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση της τεχνικής συνεργασίας.

ΑΡΘΡΟ 80

Για να αναστραφεί το ρεύμα της διαρροής εγκεφάλων από τα κράτη ΑΚΕ, η Κοινότητα συνδράμει όσα κράτη ΑΚΕ της το ζητούν ώστε να διευκολυνθεί ο επαναπατρισμός των καταρτισμένων υπηκόων ΑΚΕ που κατοικούν σε ανεπτυγμένες χώρες, μέσω της παροχής κατάλληλων κινήτρων προς τους παλιννοστούντες.

ΤΙΤΛΟΣ ΙV

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 81

Διαδικασίες

Οι διαδικασίες διαχείρισης είναι διαφανείς, εύκολες στην εφαρμογή τους και στοχεύουν στην επιτόπου αποκέντρωση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Η εφαρμογή της αναπτυξιακής συνεργασίας ΑΚΕ – ΕΕ είναι ανοικτή σε μη κρατικούς φορείς σε τομείς που τους αφορούν. Οι λεπτομερείς διαδικαστικές διατάξεις για τον προγραμματισμό, την προετοιμασία, την εφαρμογή και τη διαχείριση της χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας παρατίθενται στο παράρτημα ΙV για τις διαδικασίες εφαρμογής και

διαχείρισης. Το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί να επανεξετάζει, να αναθεωρεί και να τροποποιεί τις διατάξεις αυτές μετά από πρόταση της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ – ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

ΑΡΘΡΟ 82

Φορείς υλοποίησης

Για την εφαρμογή της χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, ορίζονται φορείς υλοποίησης. Οι λεπτομερείς διατάξεις για τις αρμοδιότητες των φορέων υλοποίησης παρατίθενται στο παράρτημα ΙV για τις διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 83

Επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ – ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης

1. Το Συμβούλιο των Υπουργών εξετάζει, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, τα αποτελέσματα της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης καθώς και τα γενικά και ειδικά προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της συνεργασίας αυτής. Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών, συγκροτείται επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ – ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, εφεξής καλούμενη “επιτροπή ΑΚΕ – ΕΚ”.

2. Η επιτροπή ΑΚΕ – ΕΚ, μεταξύ άλλων:

α) διασφαλίζει τη συνολική επίτευξη των στόχων και την τήρηση των αρχών της συνεργασίας για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης και θεσπίζει γενικές

κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή τους.

β) εξετάζει τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της συνεργασίας για την ανάπτυξη και προτείνει κατάλληλα μέτρα.

γ) επανεξετάζει τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας για να διασφαλίσει τη συνεχή ενημέρωση τους και προτείνει στο Συμβούλιο των Υπουργών ενδεχόμενες τροποποιήσεις προς έγκριση και

δ) εξετάζει τις ενέργειες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας με στόχο να προωθηθεί η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και των επενδύσεων καθώς και τις ενέργειες τις σχετικές με την επενδυτική διευκόλυνση.

3. Η επιτροπή ΑΚΕ – ΕΚ συνέρχεται ανά τρίμηνο και απαρτίζεται, σε βάση ίσης εκπροσώπησης, από αντιπροσώπους των κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας, ή από τους εντολοδόχους τους. Συνέρχεται σε επίπεδο υπουργών όποτε το ζητήσει ένα από τα μέρη, και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

4. Το Συμβούλιο των Υπουργών συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής ΑΚΕ – ΕΚ, και ιδίως τους όρους εκπροσώπησης και τον αριθμό των μελών της επιτροπής, τις διαδικαστικές ρυθμίσεις των συσκέψεων και τις προϋποθέσεις άσκησης της προεδρίας.

5. Η επιτροπή ΑΚΕ – ΕΚ δύναται να συγκαλεί συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων για τη μελέτη των αιτίων των ενδεχόμενων δυσχερειών ή εμπλοκών που παρακωλύουν την αποτελεσματική εφαρμογή της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί υποβάλλουν συστάσεις στην επιτροπή ΑΚΕ – ΕΚ για τα μέτρα εξάλειψης αυτών των δυσχερειών και εμπλοκών.

ΜΕΡΟΣ 5

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ, ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 84

1. Για να μπορέσουν τα λιγότερο ανεπτυγμένα, τα μεσόγεια και τα νησιωτικά κράτη ΑΚΕ να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχει η παρούσα συμφωνία ούτως ώστε να επιταχύνουν το ρυθμό ανάπτυξής τους στο πλαίσιο της συνεργασίας επιφυλάσσεται ιδιαίτερη μεταχείριση στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ΑΚΕ και αμβάνεται δεόντως υπόψη η ευπάθεια των μεσόγειων και των νησιωτικών κρατών ΑΚΕ. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι ανάγκες των κρατών που μόλις έχουν εξέλθει από συγκρούσεις.

2. Ανεξάρτητα από τα συγκεκριμένα μέτρα και τις διατάξεις για τις λιγότερο αναπτυγμένες, τις μεσόγειες και τις νησιωτικές χώρες που περιέχονται στα διάφορα κεφάλαια της παρούσας συμφωνίας, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, όσον αφορά τις εν λόγω ομάδες κρατών καθώς και τα κράτη που εξέρχονται από συρράξεις:

α) στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας

β) στις υποδομές μεταφορών και επικοινωνιών

γ) στην αποτελεσματική εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων, στην εμπορία των προϊόντων αλιείας και, για τα μεσόγεια κράτη, στην εσωτερική αλιεία

δ) στη διαρθρωτική προσαρμογή, όταν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο ανάπτυξης αυτών των χωρών και ομοίως, κατά την εκτέλεση, στην κοινωνική διάσταση της προσαρμογής και

ε) στην εφαρμογή των επισιτιστικών στρατηγικών και των ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ

ΑΡΘΡΟ 85

1. Στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη ΑΚΕ επιφυλάσσεται ειδική μεταχείριση για να βοηθηθούν στην επίλυση των σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών δυσχερειών που εμποδίζουν την ανάπτυξηη τους, ούτως ώστε να επιταχνουν το ρυθμό ανάπτυξής τους.

2. Ο πίνακας των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών παρατίθεται στο παράρτημα VI. Μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών όταν:

α) προσχωρήσει στην παρούσα συμφωνία τρίτη χώρα η οποία βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση, και

β) μεταβληθεί η οικονομική κατάσταση ενός κράτους ΑΚΕ ουσιαστικά και μόνιμα, ούτως ώστε να επιβάλλεται η κατάταξη του στην κατηγορία των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών ΑΚΕ ή να μη δικαιολογείται πλέον η κατάταξή του στην κατηγορία αυτή.

ΑΡΘΡΟ 86

Οι διατάξεις που έχουν εγκριθεί για τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη ΑΚΕ περιέχονται στα ακόλουθα άρθρα: 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84 και 85.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ

ΑΡΘΡΟ 87

1. Για να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα μεσόγεια κράτη ΑΚΕ ώστε να υπερβούν τα γεωγραφικά και άλλα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη τους, θεσπίζονται ειδικές διατάξεις και μέτρα που θα τους επιτρέψουν να επιταχύνουν το ρυθμό ανάπτυξής τους. 2. Ο πίνακας των μεσόγειων κρατών ΑΚΕ παρατίθεται στο παράρτημα VI. Μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών όταν τρίτο κράτος, το οποίο βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση, προσχωρήσει στην παρούσα συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 88 Οι διατάξεις που έχουν εγκριθεί για τα μεσόγεια κράτη ΑΚΕ περιέχονται στα ακόλουθα άρθρα: 2, 32, 35, 56, 68, 84 και 87.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΑΚΕ

ΑΡΘΡΟ 89 1. Για να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα νησιωτικά κράτη ΑΚΕ ώστε να υπερβούν τα γεωγραφικά και άλλα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη τους, θεσπίζονται ειδικές διατάξεις και μέτρα που θα τους επιτρέψουν να επιταχύνουν το ρυθμό ανάπτυξής τους. 2. Ο πίνακας των νησιωτικών κρατών ΑΚΕ παρατίθεται στο παράρτημα VI. Μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών όταν τρίτο κράτος το οποίο βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση προσχωρήσει στην παρούσα συμφωνία. *** ΠΡΟΣΟΧΗ: ΒΛ. και Ν.3628/2007, με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία για την τροποποίηση της παρούσας και η οποία υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 10 Απριλίου 2006 καθώς και Ν. 4260/2014 με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία για την Τροποποίηση για δεύτερη φορά της παρούσας Συμφωνίας και η οποία υπογράφηκε από τη χώρα μας στις Βρυξέλλες, στις 14 Ιουλίου 2010.

ΑΡΘΡΟ 90 Οι διατάξεις που έχουν εγκριθεί για τα νησιωτικά κράτη ΑΚΕ περιέχονται στα ακόλουθα άρθρα: 2, 32,35, 56,68, 84 και 89.

ΜΕΡΟΣ 6 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 91 Σύκρουση μεταξύ της παρούσας συμφωνίας και άλλων συνθηκών Καμία συνθήκη, σύμβαση, συμφωνία ή ρύθμιση οποιουδήποτε είδους που συνάπτεται μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μελών της Κοινότητας και ενός ή περισσότερων κρατών ΑΚΕ δεν παρεμποδίζει την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 92 Εδαφικό πεδίο εφαρμογής

Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στις εν λόγω πράξεις ειδικών διατάξεων που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ κρατών ΑΚΕ και γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων, η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η συνθήκη αυτή, και, αφετέρου, στα εδάφη των κρατών ΑΚΕ.

ΑΡΘΡΟ 93 Κύρωση και έναρξη ισχύος 1. Η παρούσα συμφωνία κυρούται ή εγκρίνεται από τα υπογράφοντα κράτη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες και διαδικασίες. 2. Οι πράξεις κύρωσης ή έγκρισης της παρούσας συμφωνίας κατατίθενται, προκειμένου για τα κράτη ΑΚΕ, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και, προκειμένου για την Κοινότητα και τα κράτη μέλη, στη Γενική Γραμματεία των κρατών ΑΚΕ. Οι Γραμματείες ενημερώνουν αμέσως τα υπογράφοντα κράτη και την Κοινότητα. 3. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία κατατέθηκαν οι πράξεις κύρωσης από τα κράτη μέλη και από τουλάχιστον τα δύο τρίτα των κρατών ΑΚΕ, καθώς και η πράξη της έγκρισης της παρούσας συμφωνίας από την Κοινότητα. 4. Υπόγραφαν κράτος ΑΚΕ το οποίο δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες των παραγράφων 1 και 2 μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει σύμφωνα με την παράγραφο 3, μπορεί να τις ολοκληρώσει εντός του δωδεκάμηνου που έπεται της εν λόγω ημερομηνίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6. Για τα κράτη αυτά, η παρούσα συμφωνία καθίσταται εφαρμόσιμη την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ολοκλήρωσης των εν λόγω διαδικασιών. Τα κράτη αυτά αναγνωρίζουν την εγκυρότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή της συμφωνίας μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της. 5. Ο εσωτερικός κανονισμός των κοινών οργάνων που συστήνονται με την παρούσα συμφωνία καθορίζειτους όρους υπό τους οποίους οι αντιπρόσωποι των υπογραφόντων κρατών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές στα όργανα αυτά. 6. Το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί να αποφασίζει την παροχή ιδιαίτερης στήριξης στα κράτη ΑΚΕ που είναι μέρη σε προηγούμενες συμβάσεις ΑΚΕ – ΕΚ και που, ελλείψει κανονικά συσταθέντων κρατικών θεσμικών οργάνων, δεν μπόρεσαν να υπογράψουν ή να κυρώσουν την παρούσα συμφωνία. Η στήριξη αυτή μπορεί να συνίσταται σε δραστηριότητες δημιουργίας θεσμικής ικανότητας και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ανάγκες των πλέον ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι εν λόγω χώρες μπορούν να αντλούν πόρους από τα κονδύλια που προβλέπονται στο Μέρος 4 της παρούσας συμφωνίας το οποίο αφορά την χρηματοδοτική και τεχνική συνεργασία. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, οι ενδιαφερόμενες χώρες που είναι υπογράφοντα μέρη της συμφωνίας, μπορούν να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες κύρωσης εντός δώδεκα μηνών από την αποκατάσταση των κρατικών θεσμικών οργάνων. Οι ενδιαφερόμενες χώρες που ούτε έχουν υπογράψει ούτε έχουν κυρώσει την παρούσα συμφωνία μπορούν να προχωρήσουν σ΄ αυτήν εφαρμόζοντας τη διαδικασία προσχώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 94.

ΑΡΘΡΟ 94 Προσχώρηση

1. Κάθε αίτηση προσχώρησης στην παρούσα συμφωνία προερχόμενη από ανεξάρτητο κράτος με διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και οικονομική και κοινωνυοή κατάσταση παρόμοια με των κρατών ΑΚΕ, υποβάλλεται στο Συμβούλιο των Υπουργών. Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί από το Συμβούλιο των Υπουργών, το ενδιαφερόμενο κράτος προσχωρεί στην παρούσα συμφωνία καταθέτοντας πράξη προσχώρησης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης η οποία διαβίβαζα επικυρωμένο αντίγραφο στη Γραμματεία των κρατών ΑΚΕ και ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη. Το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί να θεσπίζει τα μέτρα προσαρμογής που κρίνονται αναγκαία. Το ενδιαφερόμενο κράτος απολαύει των ιδίων δικαιωμάτων και υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις με τα κράτη ΑΚΕ. Η προσχώρηση του δεν μπορεί να θίγει τα οφέλη που απολαύουν τα κράτη ΑΚΕ, τα οποία είναι υπογράφοντα μέρη στην παρούσα συμφωνία, δυνάμει των διατάξεων για τη χρηματοδότηση της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί να θεσπίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους προσχώρησης ενός μεμονωμένου κράτους, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε ειδικό πρωτόκολλο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμφωνίας. 2. Το Συμβούλιο των Υπουργών ενημερώνεται για κάθε αίτηση προσχώρησης που υποβάλλει τρίτη χώρα για να καταστεί μέλος σε οικονομική ένωση κρατών ΑΚΕ. 3 Το Συμβούλιο των Υπουργών ενημερώνεται για κάθε αίτηση προσχώρησης που υποβάλλει τρίτη χώρα για να καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ενωσης και του αιτούντος κράτους, η Κοινότητα παρέχει στα κράτη ΑΚΕ όλες τις σχετικές πληροφορίες και αυτά με τη σειρά τους αποστέλλουν τα σχόλια τους στην Κοινότητα έτσι ώστε αυτή να τα λάβει πλήρως υπόψη. Η Γραμματεία ΑΚΕ ενημερώνεται από την Κοινότητα για τυχόν προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Κάθε νέο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συμφωνία από την ημερομηνία της προσχώρησήςτου, μέσω σχετικής ρήτρας που προβλέπεται στην πράξη προσχώρησης. Σε περίπτωση που η πράξη προσχώρησης στην Ενωση δεν προβλέπει την αυτόματη προσχώρηση του κράτους μέλους στη συμφωνία, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προσχωρεί στην παρούσα συμφωνία καταθέτοντας πράξη προσχώρησης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο στη Γραμματεία ΑΚΕ και πληροφορεί σχετικά τα κράτη μέλη. Τα μέρη εξετάζουν τις επιπτώσεις της προσχώρησης νέων μελών στην παρούσα συμφωνία. Το Συμβούλιο των Υπουργών μπορεί να θεσπίζει τα μεταβατικά μέτρα ή τα μέτρα τροποποίησης τα οποία θα κριθούν αναγκαία.

ΑΡΘΡΟ 95 Διάρκεια της συμφωνίας και ρήτρα αναθεώρησης

1. Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για περίοδο είκοσι ετών που αρχίζει την 1η Μαρτίου 2000. 2. Τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα προσδιορίζονται για κάθε πενταετή περίοδο. 3. Δώδεκα μήνες το αργότερο πριν από την εκχνοή της κάθε πενταετίας, η κοινότητα και τα κράτη μέλη της, αφενός, και τα κράτη ΑΚΕ, αφετέρου, γνωστοποιούν αμοιβαία την ενδεχόμενη αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων που ζητούν με την προοπτική να τροποποιηθεί ενδεχομένως η συμφωνία. Η αναθεώρηση αυτή, ωστόσο, δεν ισχύει για τις διατάξεις σχετικά με την οικονομική και εμπορική συνεργασία για την οποία προβλέπεται ειδική διαδικασία αναθεώρησης. Παρά την προθεσμία αυτή, όταν ένα μέρος ζητεί την αναθεώρηση διατάξεων της συμφωνίας, το άλλο μέρος διαθέτει προθεσμία δύο μηνών για να ζητήσει να περιληφθούν στην αναθεώρηση και άλλες διατάξεις αλληλένδετες με αυτές που αφορά η αρχική αίτηση. Δέκα μήνες πριν από την εκπνοή της εν λόγω πενταετίας, τα μέρη αρχίζουν διαπραγματεύσεις για την εξέταση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων των διατάξεων που αναφέρονται στη γνωστοποίηση. Το άρθρο 93 εφαρμόζεται επίσης στις πραγματοποιηθείσες τροποποιήσεις. Το Συμβούλιο των Υπουργών θεσπίζει τα αναγκαία μεταβατικά μέτρα που ενδεχομένως απαιτούνται για τις τροποποιημένες διατάξεις, μέχρις ότου αυτές τεθούν σε ισχύ. 4. Δεκαοκτώ μήνες πριν από το τέλος της συνολικής περιόδου ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη αρχίζουν διαπραγματεύσεις για την εξέταση των διατάξεων που θα διέπουν στο μέλλον τις σχέσεις τους. Το Συμβούλιο των Υπουργών θεσπίζει τα μεταβατικά μέτρα που ενδεχομένως κρίνονται αναγκαία μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η νέα συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 96

Βασικά στοιχεία: διαδικασία διαβούλευσης και κατάλληλα μέτρα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές και τους κανόνες δικαίου 1. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ο όρος “μέρος” αναφέρεται στην Κοινότητα και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αφενός, και σε κάθε κράτος ΑΚΕ, αφετέρου. 2. α) Αν, παρά τον τακτικό πολιτικό διάλογο που διεξάγεται μεταξύ των μερών, ένα μέρος θεωρεί ότι το άλλο μέρος παρέβη υποχρέωση του που απορρέει από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, το εν λόγω μέρος, με εξαίρεση τις ιδιαίτερα επείγουσες καταστάσεις, παρέχει στο άλλο μέρος και στο Συμβούλιο των Υπουργών τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διεξοδική ανάλυση της κατάστασης με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής από τα μέρη. Προς τούτο, καλεί το άλλο μέρος να προβεί σε διαβουλεύσεις με κύριο θέμα τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν από το ενδιαφερόμενο μέρος για να διορθωθεί η κατάσταση. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται στο επίπεδο και με τη μορφή που κρίνονται καταλληλότερα για την εξεύρεση λύσης. Οι διαβουλεύσεις αρχίζουν το αργότερο 15 ημέρες μετά την πρόσκληση και συνεχίζονται για περίοδο που καθορίζεται με αμοιβαία συμφωνία, ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της παραβίασης. Κατά κανόνα, οι εν λόγω διαβουλεύσεις δεν διαρκούν περισσότερο από 60 ημέρες. Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν σε λύση αποδεκτή και από τα δύο μέρη ή σε περίπτωση που δεν συμφωνείται η διεξαγωγή διαβούλευσης, τα μέρη λαμβάνουντα κατάλληλα μέτρα. Τα μέτρα αυτά ανακαλούνται μόλις εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους λήφθηκαν. β) Ο όρος “ιδιαίτερα επείγουσες καταστάσεις” αναφέρεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής και κατάφωρης παραβίασης ενός από τα θεμελιώδη στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, οι οποίες απαιτούν άμεση αντίδραση. Το μέρος που καταφεύγει στη διαδικασία της ιδιαίτερα επείγουσας κατάστασης ενημερώνει ξεχωριστά το άλλο μέρος και το Συμβούλιο των Υπουργών για το γεγονός, εκτός από την περίπτωση που δεν έχει στη διάθεση του τον απαιτούμενο χρόνο. γ) Τα “κατάλληλα μέτρα” που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και αναλογικά με την παραβίαση. Κατά την επιλογή των μέτρων αυτών, δίδεται προτεραιότητα σε αυτά που διαταράσσουν λιγότερο την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Η αναστολή αποτελεί, ασφαλώς μέτρο έσχατης ανάγκης. Οταν λαμβάνονται μέτρα σε ιδιαίτερα επείγουσες καταστάσεις, ανακοινώνονται αμέσως στο άλλο μέρος και στο Συμβούλιο των Υπουργών. Μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου μέρους, μπορούν να διεξάγονται διαβουλεύσεις για να εξεταστεί λεπτομερώς η κατάσταση και. ει δυνατόν, να εξευρεθούν λύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές διεξάγονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που καθορίζονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο του σημείου α).

ΑΡΘΡΟ 97 Διαδικασία διαβούλευσης και κατάλληλα μέτρα για τη διαφθορά 1. Τα μέρη θεωρούν ότι όταν η Κοινότητα αποτελεί σημαντικό εταίρο από την άποψη της χρηματοδοτικής στήριξης των οικονομικών και τομεακών πολιτικών και προγραμμάτων, οι σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς πρέπει να οδηγούν στη διεξαγωγή διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών. 2. Στις περιπτώσεις αυτές οποιοδήποτε μέρος μπορεί να καλεί το άλλο μέρος σε διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές αρχίζουν το αργότερο 21 ημέρες μετά την αποστολή της πρόσκλησης και δεν διαρκούν περισσότερο από 60 ημέρες. 3. Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν σε λύση αποδεκτή και από τα δύο μέρη ή σε περίπτωση που δεν συμφωνείται η διεξαγωγή διαβούλευσης τα μέρη λαμβάνουντα κατάλληλα μέτρα. Σε όλες τις περιπτώσεις, εναπόκειται κατά κύριο λόγο στο μέρος στο οποίο σημειώθηκε η σοβαρή περίπτωση διαφθοράς να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διορθωθεί αμέσως η κατάσταση. Τα μέτρα που λαμβάνει οποιοδήποτε μέρος πρέπει να είναι ανάλογα προς τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κατά την επιλογή των μέτρων αυτών, δίδεται προτεραιότητα σε αυτά που διαταράσσουν λιγότερο την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Η αναστολή αποτελεί ασφαλώς μέτρο έσχατης ανάγκης. 4. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ο όρος “μέρος” αναφέρεται στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αφενός και σε κάθε κράτος ΑΚΕ, αφετέρου.

ΑΡΘΡΟ 98

Διευθέτηση διαφορών

1. Διαφορές ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μελών ή της Κοινότητας αφενός, και ενός ή περισσότερων κρατών ΑΚΕ, αφετέρου, υποβάλλονται για διευθέτηση στο Συμβούλιο των Υπουργών. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των συνόδων του Συμβουλίου των Υπουργών, οι διαφορές αυτές υποβάλλονται για διευθέτηση στην Επιτροπή των Πρέσβεων. 2. α) Στην περίπτωση που το Συμβούλιο των Υπουργών δεν επιτύχει τη διευθέτηση διαφοράς, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να ζητήσει τη διευθέτηση της διαφοράς αυτής μέσω διαιτησίας. Για το σκοπό αυτό, κάθε μέρος ορίζει διαιτητή εντός τριάντα ημερών από την υποβολή αίτησης για διαιτησία. Σε περίπτωση αποτυχίας, κάθε μέρος μπορεί να ζητά από τη Γενική Γραμματεία του μόνιμου διαιτητικού δικαστηρίου να ορίζει δεύτερο διαιτητή. β) Οι δύο διαιτητές ορίζουν με τη σειρά τους τρίτο διαιτητή εντός τριάντα ημερών. Σε περίπτωση αποτυχίας, κάθε μέρος μχορεί να ζητά από τη Γενική Γραμματεία του μόνιμου διαιτητικού δικαστηρίου να ορίζει τρίτο διαιτητή. γ) Εκτός από την περίπτωση που οι διαιτητές αποφασίζουν διαφορετικά, η εφαρμοζόμενη διαδικασία είναι αυτή που ορίζεται στον κανονισμό προαιρετικής διαιτησίας του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου για τους διεθνείς οργανισμούς και τα κράτη. Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία εντός τριών μηνών. δ) Κάθε μέρος στη διαφορά δεσμεύεται να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της απόφασης των διαιτητών. ε) Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θεωρούνται ως ένα μέρος της διαφοράς.

ΑΡΘΡΟ 99 Ρήτρα καταγγελίας

Η παρούσα συμφωνία δύναται να καταγγελθεί από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της έναντι κάθε κράτους ΑΚΕ και από κάθε κράτος ΑΚΕ έναντι της Κοινότητας και των κρατών μελών της, με προηγούμενη γνωστοποίηση έξι μηνών.

ΑΡΘΡΟ 100 Καθεστώς των κειμένων

Τα πρωτόκολλα και παραρτήματα που συνάπτονται στην παρούσα συμφωνία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Τα παραστήματα II, III, IV και VI μπορούν να αναθεωρούνται ή/και να τροποποιούνται από το Συμβούλιο των Υπουργών βάσει σύστασης της επιτροπής συνεργασίας ΑΚΕ – ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Κατατίθεται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στη Γραμματεία των κρατών ΑΚΕ, οι οποίεο διαβιβάσουν κυρωμένο αντίγραφο της στην κυβέρνηση κάθε υπογράφοντος κράτους.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΚ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

Εχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο εξής αποκαλούμενη “Συνθήκη”,τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, που υπεγράφη στο Cotonou (Benin), στις 23Ιουνίου 2000, στο εξής αποκαλούμενη “συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ”, το σχέδιο της Επιτροπής, Εκτιμώντας τα εξής: (1) Οι αντιπρόσωποι της Κοινότητας πρέπει να λαμβάνουν κοινές θέσεις στα πλαίσια του Συμβουλίου Υπουργών, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία ΑΚΕ- ΕΚ, εφεξής αποκαλούμενο “Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ” επιπλέον, για την εφαρμογή των αποφάσεων, των συστάσεων και των γνωμών του Συμβουλίου αυτού, μπορεί να απαιτείται, κατά περίπτωση, δράση της Κοινότητας, κοινή δράση των κρατών μελών ή δράση ενός κράτους μέλους. (2) Επομένως, είναι αναγκαίο, τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν τους όρους υπότους οποίους θα διαμορφώνονται, στους τομείς της αρμοδιότητάς τους, οι κοινές θέσεις τις οποίες θα λαμβάνουν οι αντιπρόσωποι της Κοινότητας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ. Εξάλλου, στους ίδιους τομείς, οφείλουν να λαμβάνουν τα μέτρα εφαρμογής των αποφάσεων, συστάσεων και γνωμών του Συμβουλίου αυτού, για τα οποία, ενδεχομένως, είναι απαραίτητη η κοινή δράση των κρατών μελών ή η δράση ενός κράτους μέλους. (3) Τα κράτη μέλη, για τα ζητήματα που καλύπτονται από τη συμφωνία ΑΚΕ- ΕΚ και υπάγονται στην αρμοδιότητα τους, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το Συμβούλιο να λαμβάνει τις ενδεδειγμένες αποφάσεις, δυνάμει των άρθρων 96 και 97 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. (4) Εξάλλου, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμοιβαία και στην Επιτροπή, κάθε συνθήκη, σύμβαση, συμφωνία ή διακανονισμό και κάθε τμή- μα συνθήκης, συμφωνίας, σύμβασης ή διακανονισμού που θίγει θέματα τα οποία ρυθμίζονται στη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ και που έχει συναφθεί ή πρόκειται να συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και ενός ή περισσοτέρων κρατών ΑΚΕ. (5) Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθούν οι διαδικασίες,σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη μέλη θα μπορούν να ρυθμίζουν τις διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ τους και οι οποίες αφορούν τη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΑΡΘΡΟ 1

Η κοινή θέση την οποία οφείλουν να υιοθετούν οι εκπρόσωποι της Κοινότητας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ και της Επιτροπής των Πρέσβεων στην περίπτωση που χειρίζονται θέματα υπαγόμενα στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, αποφασίζεται ομόφωνα από το Συμβούλιο κατόπιν σχεδίου της Επιτροπής ή κράτους μέλους, αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 2

Οι αποφάσεις και οι συστάσεις που θεσπίζονται από το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ ή από την Επιτροπή των Πρέσβεων στους τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, εφαρμόζονται μέσω πράξεων υιοθετουμένων από την τελευταία.

ΑΡΘΡΟ 3

Η θέση των κρατών μελών για την εφαρμογή των άρθρων 96 και 97 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, εφόσον καλύπτει ζητήματα υπαγόμενα στην αρμοδιότητα τους, εγκρίνεται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με τη διαδικασία που εκτίθεται στο Παράρτημα. Εφόσον τα προβλεπόμενα μέτρα αφορούν ζητήματα υπαγόμενοι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, το Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει κατόπιν πρωτοβουλίας ενός κράτους μέλους.

ΑΡΘΡΟ 4

Κάθε συνθήκη, σύμβαση, συμφωνία ή διακανονισμός ή κάθε μέρος συνθήκης, σύμβασης, συμφωνίας ή διακανονισμού, οιασδήποτε μορφής ή χαρακτήρα, που έχει συναφθεί ή πρόκειται να συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και ενός ή περισσοτέρων κρατών ΑΚΕ, και που αφορά ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται στη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, ανακοινώνεται, το ταχύτερο δυνατόν, από το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη στ` άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή της Επιτροπής, κάθε κείμενο το οποίο ανακοινώνεται κατ` αυτόν τον τρόπο, αποτελεί αντικείμενο συζητήσεως από το Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 5

Εάν ένα κράτος μέλος κρίνει αναγκαία την προσφυγή στο άρθρο 98 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ για ζητήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, συνεννοείται προηγουμένως με τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Εάν το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ πρέπει να λάβει απόφαση σχετικά με τη δράση του κράτους μέλους που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η θέση την οποία παρουσιάζει η Κοινότητα είναι.η θέση του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, εκτός εάν οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντες στο πλαίσιο του Συμβουλίου, αποφασίσουν άλλως.

ΑΡΘΡΟ 6

Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των κρατών μελών και οι οποίες αφορούν τη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, τα συνημμένα Παραρτήματα και Πρωτόκολλα ή τις εσωτερικές συμφωνίες που συνάπτονται για την εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, υποβάλλονται, κατόπιν αιτήσεως του επιμελέστερου μέρους, στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπό τους όρους που προβλέπονται στη Συνθήκη και το Πρωτόκολλο σχετικά με το καταστατικό του Δικαστηρίου, που προσαρτάται στη Συνθήκη.

ΑΡΘΡΟ 7

Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχόμενοι στο πλαίσιο του Συμβουλίου, μπορούν, ανά πάσα στιγμή, αποφασίζοντας ομόφωνα, κατόπιν σχεδίου της Επιτροπής ή κράτους μέλους, αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής, να τροποποιούν την παρούσα συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 8

Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τους κατ` ιδίαν συνταγματικούς κανόνες του. Η κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους κοινοποιεί στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πληρωθεί οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου, η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει ταυτόχρονα με τη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ`. Παραμένει σε ισχύ καθόλη τη χρονική διάρκεια της εν λόγω συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ9

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε ένα μόνο πρωτότυπο στη αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, καιταέντεκα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά κατατίθεται στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, η οποία διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο σε κάθε μία από τις κυβερνήσεις των υπογραφόντων κρατών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Εφόσον, κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής ή κράτους μέλους, το Συμβούλιο θεωρεί ότι ένα κράτος ΑΚΕ δεν εκπληρώνει υποχρέωση που αφορά ένα από τα ουσιώδη στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, ή, σε σημαντικές περιπτώσεις δωροδοκίας, το εν λόγω κράτος ΑΚΕ καλείται, εκτός από την περίπτωση ειδικής έκτακτης ανάγκης, σε διαβουλεύσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 96 και 97 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Στις διαβουλεύσεις, η Κοινότητα εκπροσωπείται από την Προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτροπή. 2. Εάν, κατά τη λήξη των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα 96 και 97 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ για τις διαβουλεύσεις και, παρά τις προσπάθειες, δεν έχει εξευρεθείλύση, ή, αμέσως, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή άρνησης διεξαγωγής διαβουλεύσεων, το Συμβούλιο δύναται, δυνάμει των άρθρων αυτών, να αποφασίσει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα, μεταξύ άλλων, μερική αναστολή, με ειδική πλειοψηφία. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα στην περίπτωση πλήρους αναστολής της εφαρμογής της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, όσον αφορά το σχετικό κράτος ΑΚΕ. Τα μέτρα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη στιγμή κατά την οποία το Συμβούλιο έχει χρησιμοποιήσει την εφαρμοστέα διαδικασία, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, για να λάβει απόφαση σχετικά με την τροποποίηση ή την ανάκληση των μέτρων που εγκρίθηκαν προηγουμένως, ή, ανάλογα με την περίπτωση, για την περίοδο που αναφέρεται στην απόφαση. Προς το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο επανεξετάζει τακτικά και, τουλάχιστον ανά εξάμηνο, τα ανωτέρω μέτρα. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κοινοποιείτα μέτρα που εγκρίνονται, με τον τρόπο αυτό, στο ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ και στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ- ΕΚ πριν τε- θούν σε ισχύ. Η απόφαση του Συμβουλίου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εάν τα μέτρα εγκριθούν αμέσως, απευθύνεται σχετική κοινοποίηση στο κράτος ΑΚΕ και στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ συγχρόνως με την πρόσκληση για την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων. 3, Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται πλήρως και αμέσως σχετικά με κάθε απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος Παραρτήματος.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΡΑΙΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΟ ΚΟΤΟΝΟΥ, ΜΠΕΝΙΝ, ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ οΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΤ ΑΡΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

Εχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Η συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, Μπενίν, στις 23 Ιουνίου 2000 (εφεξής καλούμενη “συμφωνίαΑΚΕ-ΕΚ”), ορίζει το συνολικό ποσό της κοινοτικής ενίσχυσης προς τα κράτη ΑΚΕ, για πενταετή, σε 15.200 εκατομμύρια ευρώ, για πενταετή περίοδο από το 2000 μέχρι το 2005. Τ ο ποσό αυτό αποτελείται, αφενός, από 13,500 εκατομμύρια ευρώ από το 90 Ευρωπα`ϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), το οποίο χρηματοδοτείται από τις συνεισφορές των κρατών μελών και, αφετέρου, από 1.700 εκατομμύρια ευρώ κατ` ανώτατο όριο από την Ευρωπα`ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής καλούμενη “Τράπεζα”). (2) Επιπλέον, τα τυχόν υπόλοιπα από τα προηγούμενα Ταμεία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, μεταφέρονται στο 90 ΕΤΑ και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, Το προβλεπόμενο συνολικό ποσό καλύπτει την περίοδο 2000- 2007. Η περίοδος αυτή περιλαμβάνει τη διετή περίπου περίοδο που απαιτείται για την επικύρωση του 9ου ΕΤΑ και τη διετία που ακολουθεί τη λήξη του 9ου ΕΤΑ, (3) Η απόφαση 91/482/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1991 , σχετικά με τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, παρατάθηκε, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2001, με την απόφαση 2000/169/ΕΚ`, Μέχρι την ημερομηνία αυτή, θα έχει εκδοθεί νέα απόφαση βάσει του άρθρου 187 της Συνθήκης. Η απόφαση αυτή θα ορίσει το ποσό του 9ου ΕΤΑ για χρηματοδοτική ενίσχυση στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης (εφεξής καλούμενες “ΥΧΕ”) , σε 175 εκατομμύρια ευρώ. Προβλέπεται επίσης για την ανάληψη δράσεων από την Τράπεζα στις ΥΧΕ, ποσό 20 εκατομμυρίων ευρώ κατ` ανώτατο όριο, το οποίο θα καλύψει 1 ΕΕ L 263 της 19.9.1991, σ. 1. Απόφαση η οποία τραπαπαιήθηκε με την απόφαση 97/803/ΕΚ, (ΕΕ L 329 της 29,11,1997, σ. 50) και παρατάθηκε με την απόφαση 2000/169/ΕΚ (ΕΕ L 55 της 29,2,2000, σ. 67) η Τράπεζα από τους ιδίους της πόρους, Επιπροσθέτως, τα υπόλοιπα προηγουμένων ΕΤΑ που έχουν κατανεμηθεί στις ΥΧΕ και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω συμφωνίας, θα μεταφερθούν στο 90 ΕΤΑ και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους που θέτει η εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου. (4) Οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντες στα πλαίσια του Συμβουλίου, συμφώνησαν να δεσμεύσουν 125 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση δαπανών στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή κατά την εφαρμογή του 9ου ΕΤΑ, (5) Προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η Συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ και η μελλοντική απόφαση σχετικά με τη σύνδεση των ΥΧΕ (εφεξής καλούμενη “απόφαση”), θα πρέπει να συσταθεί ένα 90 ΕΤΑ και να καθορισθεί ο τρόπος χρηματοδότησής του καθώς και οι συνεισφορές των κρατών μελών σ` αυτό. (6) Ενδείκνυται να καθορισθούν οι κανόνες διαχείρισης της χρηματοδοτικής συνεργασίας, να αποφασισθεί η διαδικασία προγραμματισμού, εξέτασης και έγκρισης των ενισχύσεων και να καθορισθούν λεπτομερείς κανόνες για τον έλεγχο της χρησιμοποίησης των ενισχύσεων. (7) Στα συμπεράσματα της χρηματοδότησης του 9ου ΕΤΑ, τα οποία συνήχθησαν κατά τη σύνοδο συντονισμού των Υπουργών από πλευράς Κοινότητας στα πλαίσια της 3ης Υπουργικής Διάσκεψης Διαπραγματεύσεων ΑΚΕ-ΕΚ, στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 1999, επισημαίνονται οι προθέσεις της Επιτροπής να προβεί σε αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων της σε διοικητικό επίπεδο και υπογραμμίζεται η ανάγκη μεταρρυθμίσεων με στόχο τον επαναπροσδιορισμό των ρόλων της Επιτροπής και του Συμβουλίου, αντιστοίχως, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. (8) Στη δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία προγραμματισμού που αναφέρεται στα πρακτικά της Διάσκεψης Διαπραγματεύσεων ΑΚΕ-ΕΚ της 2ας και 3ης Φεβρουαρίου 2000 επισημαίνεται ότι, οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που συνοδεύουν τη διαδικασία προγραμματισμού, πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρή διαχείριση και ότι οι αντίστοιχοι ρόλοι των κρατών μελών και της Επιτροπής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να αναθεωρούνται και να αναπροσαρμόζονται. (9) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Μαιου 1999 σχετικά με την αξιολόγηση των αναπτυξιακών μέσων και Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζονται διάφοροι λεπτομερείς κανόνες, με τους οποίους καλείται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαικής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης καθηκόντων στις αντιπροσωπείες, του αυξημένου συντονισμού και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των χορηγών, του μειωμένου αριθμού μέσων, της αυξημένης χρήσης κριτηρίων επίδοσης και του αναπροσανατολισμού των εργασιών των διαχειριστικών επιτροπών ανάπτυξης. (10) Το Συμβούλιο της 21ης Μαιου 1999 εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με τη συμπληρωματικότητα στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών, Το Συμβούλιο της 18ης Μαιου 2000 ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τον επιχειρησιακό συντονισμό. Στα έγγραφα αυτά επαναλαμβάνεται η ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των χορηγών και της ανάθεσης στη χώρα- εταίρο καθοδηγητικού ρόλου στη διαδικασία αυτή, (11) Θα πρέπει να ιδρυθούν Επιτροπή Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών παρά τη Επιτροπή, και επιτροπή της αυτής φύσεως παρά τη Τράπεζα. Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί η εναρμόνιση των εργασιών της Επιτροπής και της Τράπεζας για την εφαρμογή της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και των αντίστοιχων διατάξεων της απόφασης. Υστερα από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και την Τράπεζα, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: (10) Το Συμβούλιο της 21ης Μαιου 1999 εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με τη συμπληρωματικότητα στον τομέα της συνεργασίας για.την ανάπτυξη μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών. Το Συμβούλιο της 18ης Μαιου 2000 ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τον επιχειρησιακό συντονισμό. Στα έγγραφα αυτά επαναλαμβάνεται η ανάγκη βελτίωσης του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των χορηγών και της ανάθεσης στη χώρα- εταίρο καθοδηγητικού ρόλου στη διαδικασία αυτή. (11) θα πρέπει να ιδρυθούν Επιτροπή Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών παρά τη Επιτροπή, και επιτροπή της αυτής φύσεως παρά τη Τράπεζα. Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί η εναρμόνιση των εργασιών της Επιτροπής και της Τράπεζας για την εφαρμογή της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και των αντίστοιχων διατάξεων της απόφασης. Υστερα από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και την Τράπεζα,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1 Πόροι του 9ου ΕΤΑ

1. Τα κράτη μέλη ιδρύουν το ένατο Ευρωπα`ϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (2000), το οποίο καλείται στο εξής “9ο ΕΤΑ”.

2. Το 9ο ΕΤΑ χρηματοδοτείται ως εξής: α) Ποσό ύψους 13.800 εκατομμυρίων ευρώ, κατ` ανώτατο όριο, το οποίο συνεισφέρουν τα κράτη μέλη ως ακολούθως: Κράτος μέλος Συνεισφορά σε εκατομμύρια ευρώ Βέλγιο 540,96 Δανία 295,32 Γερμανία 3.223,68 Ελλάδα 172,50 Ισπανία805,92 Γαλλία 3.353,40 Ιρλανδία 85,56 Ιταλία 1.730,52 Λουξεμβούργο 40,02 Κάτω Χώρες 720,36 Αυστρία 365,70 Πορτογαλία 133,86 Φινλανδία 204,24 Σουηδία 376,74 Ηνωμένο Βασίλειο1.751,22 13.800,00 Το ποσό αυτό κατανέμεται ως εξής: ί) 13.500 εκατομμύριαευρώ διατίθενται για τα κράτη ΑΚΕ, ίί) 175 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για τις ΥΧΕ, ιιι) 125 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται στην Επιτροπή για δαπάνες σε σχέση με την υλοποίηση του 9ου ΕΤΑ. β) Τα τυχόν υπόλοιπα προηγουμένων ΕΤΑ τα οποία διαπιστώνονται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, καθώς και ποσά τα οποία θα αποδεσμευθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία από σχέδια εν εξελίξει στο πλαίσιο αυτών των ΕΤΑ, μεταφέρονται στο 9ο ΕΤΑ. Οι πόροι που είχαν διατεθεί προηγουμένως για το ενδεικτικό πρόγραμμα ενός κράτους ΑΚΕ, μιας περιοχής ΑΚΕ ή μιας ΥΧΕ και μεταφέρθηκαν στο 9ο ΕΤΑ, εξακολουθούν να διατίθενται γι` αυτό το κράτος, περιοχή ή ΥΧΕ. γ) Το συνολικό ποσό που προβλέπεται για την παροχή βοηθείας προς τα κράτη ΑΚΕ συμπληρώνεται με τα υπόλοιπα ποσά προηγουμένων ΕΤΑ. Το συνολικό ποσό των πόρων καλύπτει την περίοδο 2000-2007.

3. Τα έσοδα που προέρχονται από τόκους επί των αναφερομένων στην παράγραφο 2 πιστώσεων και που έχουν κατατεθεί στους φορείς πληρωμών στην Ευρώπη οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 37, παράγραφος 1 του Παραρτήματος ιν της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, πιστώνονται σε έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της Επιτροπής, και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10. 4. Η κατανομή των συνεισφορών η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2, σημείο (α), τροποποιείται με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, βάσει πρότασης της Επιτροπής, σε περίπτωση προσχώρησης νέου κράτους στην Κοινότητα.

5. Οι δημοσιονομικοί πόροι μπορούν επίσης να αναπροσαρμόζονται, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 62, παράγραφος 2 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ.

ΑΡΘΡΟ 2

Πόροι που δεσμεύονται για τα κράτη ΑΚΕ /

1. Από το συνολικό ποσό που ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο α), ποσό ύψους 13.500 εκατομμυρίων ευρώ κατ` ανώτατο όριο, διατίθεται για τα κράτη Α ΧΕ και κατανέμεται ως εξής: α) Μέχρι 10.000 εκατομμύρια ευρώ, υπό μορφήν μη επιστρεπτέων ενισχύσεων εκ των οποίων: Q 9.836 εκατομμύρια ευρώ, για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης που θα προγραμματισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 1 ως 5 του Παραρτήματος ιν της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. Οι πόροι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων επειγουσών δράσεων, σύμφωνα με το άρθρο 72, παράγραφος 3 της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, ίί) 90 εκατομμύρια εευρώ, για τη χρηματοδότηση το προϋπολογισμού του Κέντρου για την Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων (CDE), σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος ΠΙ της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, ίίί) 70 εκατομμύρια ευρώ, για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του Τεχνικού Κέντρου Γεωργικής και Αγροτικής Συνεργασίας (ΤΚΓΑΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, και ίν) 4 εκατομμύρια ευρώ, για τις δαπάνες όσον αφορά τη Μικτή Συνέλευση ΑΚΕ-ΕΚ, που συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 17 της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. β) μέχρι 1.300 εκατομμύρια ευρώ, που δεσμεύονται για τη χρηματοδότηση της στήριξης της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης των κρατών ΑΚΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 6 ως 14 του Παραρτήματος IV της Συμφωνίας ΑΚΕ- ΕΚ. γ) μέχρι 2.200 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού μέσου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ ” Οροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης”της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, με την επιφύλαξη της χρηματοδότησης των επιδοτήσεων επιτοκίου που προβλέπονται από τα άρθρα 2 και 4 του Παραρτήματος ΙΙ της Συμφωνίας από τους πόρους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3, σημείο α) του Παραρτήματος Ι της Συμφωνίας.

2. Από τα 13.500 εκατομμύρια ευρώ που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ποσό 1.000 εκατομμυρίων ευρώ μπορεί να αποδεσμευθεί μόνον μετά από επισκόπηση της επίδοσης στην οποία προβαίνει το Συμβούλιο το 2004, βάσει πρότασης της Επιτροπής. Οι πόροι αυτοί, εφόσον αποδεσμευθούν, κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημεία α), β) και γ).

3. Πριν από τη λήξη του 90υ ΕΤΑ, τα κράτη μέλη, από κοινού με τα κράτη ΑΚΕ και σύμφωνα με την παράγραφο 7 του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, αξιολογούν τον βαθμό υλοποίησης των αναλήψεων υποχρεώσεων και των εκταμιεύσεων. Η ανάγκη νέων πόρων για τη στήριξη της χρηματοδοτικής συνεργασίας διαπιστώνεται βάσει της αξιολόγησης αυτής και λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι μη αναληφθέντες και μη εκταμιευθέντες πόροι στα πλαίσια του 90υ ΕΤΑ.

4. Πριν από τη λήξη του 90υ ΕΤ Α, τα κράτη μέλη ορίζουν ημερομηνία πέραν της οποίας δεν μπορούν να αναληφθούν πλέον τα κεφάλαια του 9ου ΕΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 3

Πόροι που δεσμεύονται για τις ΥΧΕ

1. Το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς τις ΥΧΕ που παρέχει η Κοινότητα από το συνολικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, σημείο α), ανέρχεται σε 175 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων 155 εκατομμύρια ευρώ, υπό μορφήν μη επιστρεπτέων ενισχύσεων και 20 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του επενδυτικού μέσου. Οι κανόνες που διέπουν την υλοποίηση της ενίσχυσης αυτής ορίζονται από την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύνδεση των ΥΧΕ με την Κοινότητα, οποία εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 187 της Συνθήκης. 2. Εάν μια ΥΧΕ καταστεί ανεξάρτητη και προσχωρήσει στη υμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, μειώνονται τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενώ τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 2, σημείο α) υπό ί) αυξάνονται αντιστοίχως, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου βάσει πρότασης της Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 4

Πόροι που δεσμεύονται για δαπάνες συνδεόμενες με την εφαρμογή Ποσό ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ προορίζεται για τη χρηματοδότηση των δαπανών που συνδέονται με την εφαρμογή, στις οποίες προέβη η Επιτροπή στο πλαίσιο της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που περιέχονται στο άρθρο 1 Ο της παρούσας Συμφωνίας μαζί με τους πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της παρούσας Συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 5

Δάνεια από τους ίδιους πόρους της Τράπεζας 1. Στο ποσό που καθορίζεται από το άρθρο 1, παράγραφος 2, προστίθενται 1.720 εκατομμύρια ευρώ, κατ` ανώτατο όριο, υπό μορφήν δανείων τα οποία χορηγεί η Τράπεζα από τους ίδιους πόρους της. Οι πόροι αυτοί χορηγούνται για τους σκοπούς που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και στην εν ισχύ απόφαση του Συμβουλίου η οποία θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 187 της Συνθήκης ΕΚ όσον αφορά τις ΥΧΕ, εφεξής καλούμενη “απόφαση”, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο καταστατικό της και με τις εφαρμοστέες διατάξεις επί των όρων και των προϋποθέσεων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που καθορίζονται στο Παράρτημα και την απόφαση που προαναφέρονται 2. Τα δάνεια αυτά διατίθενται ως εξής: α) ποσό μέχρι 1.700 εκατομμυρίων ευρώ, για τη χρηματοδότηση ενεργειών που διεξάγονται στα κράτη ΑΚΕ, β) ποσό μέχρι 20 εκατομμυρίων ευρώ, για τη χρηματοδότηση ενεργειών που διεξάγονται στις ΥΧΕ.

ΑΡΘΡΟ 6 Εγγύηση έναντι της Τράπεζας

1. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, παραιτούμενα του δικαιώματος διαφωνίας και ανάλογα με τη συνεισφορά τους στα κεφάλαια της, να εγγυηθούν έναντι της Τράπεζας για όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις των οφειλετών της, οι οποίες απορρέουν από τις συμβάσεις δανείων που έχει συνάψει η Τράπεζα από του ιδίους πόρους της, κατ` εφαρμογή του άρθρου 1 του Παραρτήματος ΙΙ της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και των αντιστοίχων διατάξεων της απόφασης. 2. Η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιορίζεται στο 75% του συνολικού ποσού των πιστώσεων που χορηγεί η Τ ράπεζα για το σύνολο των δανειακών συμβάσεων, ισχύει δε για την κάλυψη όλων των κινδύνων. 3. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παράγραφο 1 αποτελούν αντικείμενο εγγυητικών συμβάσεων μεταξύ κάθε κράτους μέλους και της Τράπεζας.

ΑΡΘΡΟ 7

Πράξεις υπό τη διαχείριση της Τράπεζας στο πλαίσιο προηγουμένων ΕΤΑ

1. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται προς την Τράπεζα στα πλαίσια των ειδικών δανείων που χορηγούνται στα κράτη ΑΚΕ, τις ΥΧΕ και τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, καθώς και το προ`ϊόν και τα έσοδα από πράξεις επιχειρηματικών κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προηγούμενων ΕΤΑ, περιέρχονται στα κράτη μέλη κατ` αναλογία των συνεισφορών τους στο 9ο ΕΤΑ από το οποίο προέρχονται τα ποσά αυτά, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει ομόφωνα, μετά από πρόταση της Επιτροπής, να τα αποθεματοποιήσει ή να τα διαθέσει για άλλους σκοπούς.

2. Τυχόν προμήθειες οι οποίες οφείλονται στην Τράπεζα για τη διαχείριση των δανείων και των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αφαιρούνται εκ των προτέρων από τα ποσά αυτά.

ΑΡΘΡΟ 8

Πράξεις υπό τη διαχείριση της Τράπεζας στο πλαίσιο του 9ου ΕΤΑ

1. Τα έσοδα που εισπράπει η Τράπεζα από πράξεις στο πλαίσιο του επενδυτικού μέσου, χρησιμοποιούνται για περαιτέρω πράξεις στο πλαίσιο του μέσου αυτού, σύμ- φωνα με το άρθρο 3 του Παραρτήματος ΙΙ της Συμφωνίας και αφού αφαιρεθούν οι έκτακτες δαπάνες και επιβαρύνσεις που προκύπτουν σε σχέση με το επενδυτικό μέσο.

2. Η Τράπεζα αμείβεται, βάσει μεθόδου πλήρους κάλυψης των δαπανών, για τη διαχείριση των πράξεων στο πλαίσιο του επενδυτικού μέσου. Το Συμβούλιο αποφασίζει, με την ειδική πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας συμφωνίας, βάσει πρότασης της Επιτροπής η οποία καταρτίζεται σε συμφωνία με την Τράπεζα, σχετικά με τους πόρους και τους μηχανισμούς αμοιβής της Τράπεζας. Οι λεπτομερείς κανόνες της εν λόγω απόφασης ενσωματώνονται στη συμφωνία με την οποία η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να διεκπεραιώσει τις εν λόγω πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 9

Δαπάνες που συνδέονται με τη χρησιμοποίηση των πόρων του 9ου ΕΤΑ

1. Οι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας συμφωνίας και στο άρθρο 1 παράγραφος 3. χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των διοικητικών και των δημοσιονομικών δαπανών που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση των πόρωντου 9ου ΕΤΑ. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τους πόρους αυτούς για τα εξής: (α) κάλυψη των διοικητικών και δημοσιονομικών δαπανών που προκύπτουν από τη διαχείριση των κεφαλαίων του 9ου ΕΤΑ, (β) ενίσχυση των διοικητικών δυνατοτήτων της Επιτροπής και των αντιπροσωπειών της προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή προετοιμασία και υλοποίηση των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το 9ο ΕΤΑ, (γ) χρηματοδότηση μελετών, εκτιμήσεων, λογιστικών ελέγχων ή πραγματογνωμοσύνης, μεταξύ άλλων, στον τομέα της ανάλυσης, της διάγνωσης και της χάραξης πολιτικών διαρθρωτικής προσαρμογής και άλλων πολιτικών, και (δ) παρακολούθηση και αξιολόγηση. Η ενίσχυση αυτή δεν διατίθεται για κεντρικά καθήκοντα των ευρωπαϊκών δημοσίων υπηρεσιών, δηλ. το μόνιμο προσωπικό της Επιτροπής.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως συνολικές προτάσεις χρηματοδότησης προς την Επιτροπή ΕΤΑ, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 21, εφεξής αποκαλούμενη “επιτροπή ΕΤΑ” για τη χρήση των πόρων αυτών, οι οποίες περιλαμβάνουν έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του προηγούμενου έτους. Η Επιτροπή ΕΤΑ εκφέρει γνώμη για τις εν λόγω προτάσεις χρηματοδότησης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27.

3. Ωστόσο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 21, να χρησιμοποιήσει τα έσοδα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

ΑΡΘΡΟ 10 Συνεισφορές στο 9ο ΤΑ

1. Πριν από τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Τράπεζας σχετικά με τη διαχείριση και τις πράξεις του επενδυτικού μέσου, συντάσσει και κοινοποιεί στο Συμβούλιο, κατάσταση των πληρωμών για το επόμενο οικονομικό έτος καθώς και χρονοδιάγραμμα των προσκλήσεων καταβολής συνεισφορών. Το αιτούμενο ποσό αιτιολογείται από την Επιτροπή με βάση την ικανότητα της Επιτροπής να παράσχει όντως το προτεινόμενο επίπεδοηόρων. Το Συμβούλιο αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 21 για την αιτιολόγηση αυτή καθώς και για κάθε προγραμματισμένη πρόσκληση καταβολής συνεισφορών. 2.Οσον αφορά τα κεφάλαια που μεταφέρονται από προηγούμενα ΕΤΑ στο 9ο ΕΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 2, σημείο β), οι συνεισφορές εκάστου κράτους μέλους υπολογίζονται ανάλογα με τη συνεισφορά εκάστου κράτους μέλους στο εν λόγω ΕΤΑ,

3. Μαζί με τις ετήσιες προβλέψεις συνεισφορών, η Επιτροπή αποστέλλει στο Συμβούλιο τις εκτιμήσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και εκταμιεύσεων, για κάθε ένα από τα τέσσερα έτη που έπονται του έτους στο οποίο αντιστοιχεί η πρόσκληση καταβολής συνεισφορών. Το χρονοδιάγραμμα εγκρίνεται και αναθεωρείται ετησίως από το Συμβούλιο.

4. Εάν οι συνεισφορές αποδειχθούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του 9ου ΕΤΑ κατά το εν λόγω οικονομικό έτος, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις στο Συμβούλιο για συμπληρωματικές πληρωμές, το δε Συμβούλιο αποφασίζει, το συντομότερο δυνατόν, με την ειδική πλειοψηφία που αναφέρεται στο άρθρο 21.

5. Οι λεπτομερείς κανόνες για την καταβολή των συνεισφορών εκ μέρους των κρατών μελών, καθορίζονται από το δημοσιονομικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 31. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΡΘΡΟ 11

Δημοσιονομική εκτέλεση των σχεδίων και προγραμμάτων

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη δημοσιονομική εκτέλεση των ενεργειών που πραγματοποιούνται με τους πόρους του 9ου ΕΤ Α, υπό μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων, πλην των επιδοτήσεων επιτοκίων. Η Επιτροπή προβαίνει σε πληρωμές σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 31,

2. Η Τράπεζα διαχειρίζεται, εξ ονόματος της Κοινότητας το επενδυτικό μέσο και προβαίνει στις σχετικές πράξεις, σύμφωνα με τους κανόνες του δημοσιονομικού κανονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 31. Στα πλαίσια αυτά, η Τράπεζα ενεργεί για λογαριασμό και με ευθύνη της Κοινότητας. /Ολα τα προκύπτοντα από τις πράξεις αυτές δικαιώματα, και ιδίως τα δικαιώματα του πιστωτή ή κυρίου, περιέρχονται στα κράτη μέλη.

3. Η Τράπεζα εξασφαλίζει τη δημοσιονομική εκτέλεση των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από δάνεια εκ των ιδίων της πόρων, που συνδυάζονται κατά περίπτωση με επιδότηση επιτοκίου από τους πόρους του 9ου ΕΤΑ.

4. Τ όσο η Επιτροπή όσο και η Τράπεζα μπορούν, όταν πρόκειται για προγράμματα ή σχέδια που συγχρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη ή τους εκτελεστικούς τους φορείς και ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες που καθορίζονται στη Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα που αναφέρεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, να αναθέτουν στα κράτη μέλη ή τους εκτελεστικούς τους φορείς την ευθύνη της διαχείρισης των ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ωστόσο, η προβολή της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής `Ενωσης πρέπει να είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Η Επιτροπή παρέχει χρηματική αντιστάθμιση για την αναληφθείσα διοικητική επιβάρυνση.

ΑΡΘΡΟ 12

Υποχρεώσεις παρακολούθησης και ενημέρωσης σχετικά με την πρόοδο κατά τη χρησιμοποίηση της ενίσχυσης του 9ου ΕΤΑ

1. Η Επιτροπή και η Τ ράπεζα εξασφαλίζουν, εκάστη στο βαθμό που την αφορά, την παρακολούθηση της χρησιμοποίησης της ενίσχυσης η οποία παρέχεται στα πλαίσια του 9ου ΕΤΑ, εκ μέρους των κρατών ΑΚΕ, των ΥΧΕ ή τυχόν άλλων αποδεκτών, και την υλοποίηση των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από το 9ο ΕΤΑ, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τους στόχους που αναφέρονται στα άρθρα 55 και 56 της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ καιστις αντίστοιχες διατάξεις της απόφασης.

2. Η Τράπεζα ενημερώνει περιοδικά την Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του 9ου ΕΤΑ τους οποίους διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας του επενδυτικού μέσου. Η Επιτροπή και η Τράπεζα προβαίνουν σε στενό συντονισμό και συνεργασία για τη στήριξη της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα στα κράτη ΑΚΕ.

3. Δυνάμει των άρθρων 17, 18 και 19, η Επιτροπή και η Τράπεζα παρέχουν στα κράτη μέλη, τα οποία συνέρχονται στα πλαίσια της Επιτροπής ΕΤΑ, πληροφορίες σχετικά με την επιχειρησιακή, εθνική ή περιφερειακή χρήση των πόρων του 9ου ΕΤΑ. Οι πληροφορίες αυτές καλύπτουν επίσης τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το επενδυτικό μέσο.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφοι 2 και 3, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο πρόταση για την ολοκληρωμένη επισκόπηση των επιδόσεων στην οποία πρέπει να προβεί το Συμβούλιο το 2004. Η επισκόπηση αυτή θα επιτρέψει ειδικότερα την εκτίμηση του βαθμού υλοποίησης των αναλήψεων υποχρεώσεων και των εκταμιεύσεων. ΑΡΘΡΟ 13

Εκτιμήσεις

1 .Η Επιτροπή και η Τράπεζα, εκάστη στο βαθμό που την αφορά, εξασφαλίζουν ότι η ποιότητα και ο αντίκτυπος της οικονομικής ενίσχυσης που χρηματοδοτείται από το 9ο ΕΤΑ, αξιολογείται πλήρως από ανεξάρτητους εκτιμητές όσον αφορά τους κύριους τομείς, τα θέματα και τα μέσα.

2.Με την επιφύλαξη των εκτιμήσεων των κυρίων τομέων, θεμάτων και μέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 , τα συγκεκριμένα σχέδια μπορούν να αξιολογούνται από ανεξάρτητους εκτιμητές, κατά περίπτωση. Μπορούν να αναλαμβάνονται εκτιμήσεις σχεδίων με πρωτοβουλία της Επιτροπής και να επισημαίνονται στην πρόταση χρηματοδότησης. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ζητούν την εκτίμηση σχεδίου όταν εξετάζεται η πρόταση χρηματοδότησης στην Επιτροπή ΕΤΑ.

3. Ολες οι εκτιμήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές εκτίμησης, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αξιολόγησης και των “Αρχών για την αξιολόγηση της αναπτυξιακής βοήθειας” τις οποίες όρισε η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ.

4. Κοινοποιείται στην Επιτροπή ΕΤΑ, η ολοκλήρωση της εκτίμησης, η οποία, εν συνεχεία, μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 28, στοιχείο γ), να συζητηθεί από την Επιτροπή ΕΤΑ. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία ενδιάμεσης και τελικής αναθεώρησης των Στρατηγικών Συνεργασίας, που προβλέπονται στο άρθρο 18.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 14

Προγραμματισμός της ενίσχυσης

1. Η διαδικασία προγραμματισμού για την παροχή ενίσχυσης σε κάθε κράτος ΑΚΕ, διεξάγεται σύμφωνα με τα άρθρα 1 ως 5 του Παραρτήματος ιν της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. 2. Η διαδικασία προγραμματισμού για τη στήριξη της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης των κρατών ΑΚΕ, διεξάγεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 ως 14 του Παραρτήματος ιν της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. 3. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, προγραμματισμός σημαίνει: α) προετοιμασία και ανάπτυξη Στρατηγικής Συνεργασίας ανά Χώρα Στρατηγικής Περιφερειακής Συνεργασίας, βάσει των ιδιαίτερων μεσοπρόθεσμων στόχων και στρατηγικών ανάπτυξης της χώρας ή της περιοχής, β) σαφής ένδειξη, από μέρους της Κοινότητας, της ενδεικτικής προγραμματιζόμενης χρηματοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Παραρτήματος IV, της οποίας μπορεί να τύχει η χώρα ή η περιοχή κατά την πενταετή περίοδο, γ) προετοιμασία και θέσπιση ενδεικτικού προγράμματος για την εφαρμογή της Στρατηγικής Συνεργασίας ανά Χώρα/Στρατηγικής Περιφερειακής Στήριξης, δ) διαδικασία αναθεώρησης που καλύπτει τη Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα/Στρατηγική Περιφερειακής Στήριξης, το ενδεικτικό πρόγραμμα και τον όγκο των πόρων που χορηγούνται για αυτό.

ΑΡΘΡΟ 15

Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα και ενδεικτικά προγράμματα

1. Στην αρχή της διαδικασίας προγραμματισμού, η Επιτροπή, μαζί με το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ και μετά από διαβούλευση με την Τράπεζα, καταρτίζουν τη Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα και το ενδεικτικό πρόγραμμα που τη συνοδεύει, επί τόπου.

2. Η Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα προσδιορίζεται 0σε συντονισμό με τις αντιπροσωπίες των κρατών μελών στο ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ. Ο συντονισμός αυτός: α) διεξάγεται στο μέτρο του δυνατού μέσω των υφισταμένων μηχανισμών για τον συντονισμό των χορηγών στο ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ, β) είναι ανοικτός στη συμμετοχή των κρατών μελών τα οποία δεν διαθέτουν μόνιμη εκπροσώπηση στο ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ, καθώς και άλλων χορηγών οι οποίοι δρουν στο εν λόγω κράτος ΑΚΕ. Τ α κράτη μέλη τα οποία δεν είναι σε θέση να λάβουν μέρος στο συντονισμό, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του, γ) γίνεται με συμμετοχή της Τράπεζας σε θέματα που αφορούν τις πράξεις της καθώς και τις πράξεις του επενδυτικού μέσου.

3. Ο επιτόπιος συντονισμός δίνει έμφαση στις κοινές αξιολογήσεις των αναγκών και των επιδόσεων και στην τομεακή ανάλυση, καθώς και στις προτεραιότητες. Το συντονιστικό εγχείρημα εξασφαλίζει ότι η Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα και το ενδεικτικό πρόγραμμα είναι συνεκτικά με τις πρωτοβουλίες, όπως τα Εγγραφα Στρατηγικής για τη Μείωση της Πενίας και το Συνολικό Πλαίσιο Ανάπτυξης, στις περιπτώσεις που υφίσταται ο διάλογος αυτός.

4. Η κοινοτική στήριξη υπό μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων επικεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό τομέων προτεραιότητας και εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το ίδιο το κράτος ΑΚΕ, από τα κράτη μέλη και από άλλους χορηγούς.

5. Κάθε Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου ενδεικτικού προγράμματος,περιγράφεται σε ένα ενιαίο έγγραφο. Το έγγραφο αυτό α- ποτελεί αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο της Επιτροπής ΕΤ Α. Σύμφωνα με τα άρθρα 4, παράγραφος 3 και το άρθρο 5, παράγραφος 4 του Παραρτήματος ιν της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, το ενδεικτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένες και σαφώς καθορισμένες δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων και των επιδιώξεων, ιδίως εκείνων που μπορούν να αναληφθούν πριν από την προσεχή αναθεώρηση. Το ενδεικτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης δείκτες επιπτώσεων και δεσμεύσεις τομεακής πολιτικής καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και αναθεώρησής του, όσον αφορά ιδίως τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις εκταμιεύσεις πόρων. Η Τράπεζα λαμβάνει μέρος στην εν λόγω ανταλλαγή απόψεων. Η Επιτροπή ΕΤΑ διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο περιεχόμενο του εγγράφου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27.

6. Το ενδεικτικό. πρόγραμμα εγκρίνεται στη συνέχεια με κοινή συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του ενδιαφερόμενου κράτους ΑΚΕ και, αφού εγκριθεί, είναι δεσμευτικό τόσο για την Επιτροπή όσο και για το δικαιούχο κράτος ΑΚΕ. Μετά την οριστικοποίηση, η Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα και το ενδεικτικό της πρόγραμμα, διαβιβάζονται στην Επιτροπή ΕΤΑ προς ενημέρωση. Εάν η Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα και το ενδεικτικό πρόγραμμα, επί των οποίων η Επιτροπή ΕΤΑ έδωσε γνώμη, τροποποιηθούν ουσιαστικά πρτν υπογράψει το συγκεκριμένο κράτος ΑΚΕ, η αναθεωρημένη Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα και το αναθεωρημένο ενδεικτικό πρόγραμμα υποβάλλονται στην εν λόγω Επιτροπή για νέα γνώμη.

7. Η Επιτροπή, η Τράπεζα και τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ιδίως σε σχέση με τη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων που αναφέρεται στην παράγραφο 5, ώστε να εξασφαλισθεί ότι η κατάρτιση της Στρατηγικής Συνεργασίας ανά Χώρα και του ενδεικτικού προγράμματος έχει ολοκληρωθεί εντός του συντομότερου δυνατού διαστήματος. Εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης.

ΑΡΘΡΟ 16 Κατανομή πόρων

Κατά την έναρξη τηης διαδικασίας προγραμματισμομ που αναφέρεται στα άρθρα 1 και 8 του Παραρτήματος ιν της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, η Επιτροπή καταρτίζει, βάσει των κριτηρίων που προσδιορίζονται στα άρθρα 3 και 9 του Παραρτήματος ιν της εν λόγω Συμφωνίας, την ενδεικτική χρηματοδότηση η οποία χορηγείται από τους πόρους που προσδιορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α), υπό ι) και στοιχείο β), για κάθε χώρα και περιοχή ΑΚΕ, στην οποία βασίζεται η διαδικασία προγραμματισμού. Τα δύο στοιχεία της χρηματοδότησης που χορηγείται σε κάθε χώρα που αναφέρεται στο άρθρο 3. παράγραφος 2 του Παραρτήματος ιν της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, προσδιορίζονται στα πλαίσια αυτά. Η Επιτροπή ενημερώνει την Επιτροπή ΕΤΑ για τη χρηματοδότηση αυτή καθώς και για οιαδήποτε διάταξη που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 4 του Παραρτήματος IV. Η Επιτροπή ΕΤΑ διατυπώνει τη γνώμη της, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27, σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των γενικών κριτηρίων για την κατανομή των πόρων, όπως παρουσιάζεται απ την Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 17 Ετήσια αναθεώρηση των ενδεικτικών προγραμμάτων 1. Σύμφωνα με το άρθρο 5,. παράγραφος 4 του Παραρτήματος lV της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, η ετήσια επιχειρησιακή αναθεώρηση κάθε ενδεικτικού προγράμματος, πραγματοποιείται από την Επιτροπή σε συνεργασία με κάθε κράτος ΑΚΕ και σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη. Ζητείται η γνώμη της Τράπεζας σχετικά με θέματα που αφορούν τις πράξεις της καθώς και τις πράξεις του επενδυτικού μέσου. Η ετήσια αναθεώρηση κάθε προγράμματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ημέρες. Η Επιτροπή, η Τράπεζα και τα κράτη μέλη λαμβάνουντα αναγκαία μέτρα, ιδίως σε σχέση με τη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων που αναφέρεται στην παράγραφο 3, προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία αυτή. 3. Η Επιτροπή ΕΤΑ εξετάζει, κατά τη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών, αυτή την ετήσια αναθεώρηση βάσει εγγράφου το οποίο υποβάλλει η Επιτροπή. 4. Η ετήσια αναθεώρηση ολοκληρώνεται από την Επιτροπή και το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ. Τα τελικά αποτελέσματα της ετήσιας αναθεώρησης διαβιβάζονται στην Επιτροπή ΕΤΑ, προς ενημέρωση.

ΑΡΘΡΟ 18 Ενδιάμεση και τελική αναθεώρηση της Στρατηγικής Συνεργασίας ανά Χώρα 1. Ενδιαμέσως και στο τέλος της περιόδου εφαρμογής του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, η διαδικασία αναθεώρησης επεκτείνεται, σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανeνεςπου αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 και στο άρθρο 11 του Παραρτήματος lVτης ΣυμφωνίαςΑΚΕ- ΕΚ, προκειμένου να περιλάβει αναθεώρηση και προσαρμογή της Στρατηγικής Συνεργασίας ανά Χώρα και του ενδεικτικού προγράμματος για την προσεχή πενταετία. Οι αναθεωρήσεις αυτές συνιστούν Qναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας προγραμματισμού και περιλαμβάνουν, ως βασικό στοιχείο, αξιολόγηση του αντίκτυπου της κοινοτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη σε σχέση με τους στό- χους και τους δείκτες που ορίζονται στη Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα. Η ενδιάμεση και η τελική αναθεώρηση για κάθε κράτος ΑΚΕ πραγματοποιούνται από την Επιτροπή και το ενδιαφερόμενο κράτος ΑΚΕ, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη που εκπροσωπούνται στο εν λόγω κράτος ΑΚΕ. Zητείται η γνώμη της Τράπεζας για θέματα σχετικά με τις πράξεις της και με τις πράξεις του επενδυτικού μέσου. 2. Η ενδιάμεση και η τελική αναθεώρηση μπορούν να οδηγήσουν την Επιτροπή να προτείνει αναθεώρηση της κατανομής των πόρων για την επόμενη πενταετία, με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και τις επιδόσεις του ενδιαφερομένου κράτους ΑΚΕ. 3. Οι αναθεωρήσεις ενδιαμέσως και στο τέλος της περιόδου εφαρμογής του χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχομένης αναθεώρησης της κατανομής των πόρων, ολοκληρώνονται εντός συνολικήςπεριόδου 90 ημερών. Η Επιτροπή, η Τράπεζα και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ιδίως σε σχέση με τη διαδικασία της γνωμοδότησης της Επιτροπής ΕΤΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 4, προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία αυτή. 4. Εντός της προθεσμίας που προβλέπεται για την ενδιάμεση και την τελική αναθεώρηση, η Επιτροπή ΕΤΑ εκφέρει τη γνώμη της, σύμφωνα με το άρθρο 27, μετά από εξέταση του εγγράφου το οποίο υποβάλλει η Επιτροπή, σχετικά με: α) τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης ή της τελικής αναθεώρησης, β) τη Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα και το ενδεικτικό της πρόγραμμα, γ) πρόταση την οποία υποβάλλει η Επιτροπή για την κα τανομή των πόρων.

ΑΡΘΡΟ 19 Περιφερειακά προγράμματα

1. Η προετοιμασία της Στρατηγικής Περιφερειακής Συνεργασίας και του ενδεικτικού προγράμματος που τη συνοδεύει, πραγματοποιείτάι από την Επιτροπή και από τους δεόντως εξουσιοδοτημένους περιφερειακούς οργανισμούς ή, απουσία τέτοιου είδους εντολής, από τους Εθνικούς Διατάκτες των κρατών ΑΚΕ στην υπό εξέταση περιοχή. Σε περίπτωση διορισμού Περιφερειακού Διατάκτη, η προετοιμασία της Στρατηγικής Περιφερειακής Συνεργασίας και του ενδεικτικού προγράμματος, πραγματοποιείται σε συντονισμό με τα κράτη μέλη. 2. Στο συντονισμό αυτό, συμμετέχει η Τράπεζα για θέματα που αφορούν τις πράξεις της και τις πράξεις του επενδυτικού μέσου. 3. Η Στρατηγική Περιφερειακής Συνεργασίας και το σχέδιο ενδεικτικού της προγράμματος εκτίθενται σε ένα ενιαίο έγγραφο. Το έγγραφο αυτό αποτελεί αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, στο πλαίσιο της Επιτροπής ΕΤΑ, Η Επιτροπή ΕΤΑ εκφέρει τη γνώμη της σχετικά με το σχέδιο Στρατηγικής Περιφερειακής Συνεργασίας και το ενδεικτικό της πρόγραμμα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1. 4. Το ενδεικτικό πρόγραμμα εγκρίνεται εν συνεχεία με κοινή συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του ή των δεόντως εξουσιοδοτημένων περιφερειακών οργανισμών ή, απουσία τέτοιας εντολής, των Εθνικών Διατακτών` των κρατών ΑΚΕ της υπό εξέταση περιοχής. Το ενδεικτικό πρόγραμμα, όταν εγκριθεί, καθίσταται δεσμευτικό τόσο για την Κοινότητα όσο και για τα δικαιούχα κράτη. 5, Η ενδιάμεση και η τελική αναθεώρηση της Στρατηγικής Περιφερειακής Συνεργασίας και του ενδεικτικού προγράμματος που τη συνοδεύει, πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Παραρτήματος ιv της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. Κατά τη διαδικασία αναθεώρησης, η Επιτροπή ΕΤΑ εκφέρει τη γνώμη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, μετά από εξέταση συνοπτικού εγγράφου το οποίο υποβάλλει η Επιτροπή, Μετά από τις συζητήσεις της Επιτροπής αυτής, η διαδικασία αναθεώρησης ολοκληρώνεται μεταξύ της Επιτροπής και της ή των δεόντως εξουσιοδοτημένων περιφερειακών οργανώσεων ή, απουσία τέτοιας εντολής, των Εθνικών Διατακτώντων κρατών ΑΚΕ της υπό εξέταση περιοχής.Τα τελικά αποτελέσματα της αναθεώρησης συντάσσονται σε συνοπτική μορφή και διαβιβάζονται στην Επιτροπή ΕΤΑ προς ενημέρωση. 6. Η ενδιάμεση και η τελική αναθεώρηση μπορούν να περιλαμβάνουν αναθεώρηση της κατανομής των πόρων με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τις επιδόσεις της ενδιαφερόμενης περιοχής ΑΚΕ.

ΑΡΘΡΟ 20

Αναθεωρήσεις σε εξαιρετικές περιστάσεις

Σε εξαιρετικές περιστάσεις στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 72 και 73 της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, η αναθεώρηση της Στρατηγικής Συνεργασίας ανά Χώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήσεως είτε του ενδιαφερόμενου κράτους ΑΚΕ είτε της Επιτροπής, Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζεται η διαδικασία αναθεώρησης που προβλέπεται από το άρθρο 18 της παρούσας Συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Παραρτήματος ΙV της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 21

Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης

1. Συγκροτείται παρά τη Επιτροπή, μια επιτροπή (εφεξής καλούμενη “Επιτροπή ΕΤΑ”), η οποία απαρτίζεται από Αντιπροσώπους των Κυβερνήσεωντων κρατών μελών, για τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Aνάπτυξης που αυτή διαχειρίζεται της Επιτροπής ΕΤΑ προεδρεύει αντιπρόσωπος της Επιτροπής και η γραμματεία της εξασφαλίζεται από την Επιτροπή, Στις εργασίες της, συμμετέχει αντιπρόσωπος της Τράπεζας. 2. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της Επιτροπής ΕΤΑ. 3, Στα πλαίσια της Επιτροπής ΕΤΑ, οι ψήφοι των κρατών μελών σταθμίζονται ως εξής: Κράτος μέλος Ψήφοι Βέλγιο 9 Δανία 5 Γερμανία 50 Ελλάδα 4 Ισπανία 13 Γαλλία 52 Ιρλανδία 2 Ιταλία 27 Λουξεμβούργο 1 Κάτω Χώρες12 Αυστρία 6 Πορτογαλία 3 Φινλανδία 4 Σουηδία 6 Ηνωμένο Βασίλειο 27 4. Η Επιτροπή ΕΤΑ αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία 145 ψήφων, που αντιστοιχούν σε ευνοϊκή ψήφο οκτώ τουλάχιστον κρατών μελών. 5. Η στάθμιση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 και η ειδική πλειοψηφία που αναφέρεται στην παράγραφο 4 τροποποιούνται, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4.

ΑΡΘΡΟ 22

Αρμοδιότητες της Επιτροπής ΕΤΑ 1. Η Επιτροπή ΕΤ Α επικεντρώνει τις εργασίες της στα ουσιαστικά ζητήματα της συνεργασίας για την ανάπτυξη, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για λόγους συνοχής, συντονισμού και συμπληρωματικότητας, η Επιτροπή ΕΤΑ παρακολουθεί την εφαρμογή των`αναπτυξιακών στρατηγικών που υιοθετούνται από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της. 2. Τα καθήκοντα της Επιτροπής ΕΤΑ καλύπτουν τρία επίπεδα: α) τον προγραμματισμό της κοινοτικής ενίσχυσης και τις αναθεωρήσεις προγραμματισμού που επικεντρώνονται, ειδικότερα, στις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές, καθώς και τον προσδιορισμό σχεδίων και προγραμμάτων. β) τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, και γ) την παρακολούθηση της εφαρμογής της κοινοτικής ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών πτυχών, των διατομεακών θεμάτων, και της λειτουργίας του επιτόπιου συντονισμού.

ΑΡΘΡΟ 23

Προγραμματισμός, προσδιορισμός, συμπληρωματικότητα και συνοχή 1. Οσον qφορά τον προγραμματισμό, η Επιτροπή ΕΤΑ: α) εκφέρει τη γνώμη της σχετικά με την εξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφοι 5 και 6, δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 16 δεύτερο εδάφιο, στο άρθρο 18 παράγραφος 4, και στο άρθρο 19 παράγραφοι 3 και 5 σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27. β) εξετάζει τα συμπεράσματα των ετησίων αναθεωρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 17, παράγραφος 3. 2. Η Επιτροπή ΕΤ Α εξετάζει επίσης τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ κοινοτικών ενισχύσεων και ενισχύσεων από μέρους των κρατών μελών. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαφάνεια και η συνοχή μεταξύ ενεργειών συνεργασίας και να βελτιωθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ κοινοτικών δράσεων και διμερούς ενίσχυσης, η Επιτροπή διαβιβάζει στα κράτη μέλη και τους επί τόπου αντιπροσώπους τους, τα σημειώματα στα οποία προσδιορίζονται τα σχέδια εντός ενός μηνός από τη λήψη απόφασης για την εκτίμηση τους. τα σημειώματα αυτά ενημερώνονται τακτικά και αποστέλλονται στην Επιτροπή ΕΤΑ, στα κράτη μέλη και στους επί τόπου αντιπροσώπους τους. 3. Για λόγους συμπληρωμαπκότητας, κάθε κράτος μέλος ενημερώνει συστηματικά την Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες αναλαμβάνει, ή προτίθεται να αναλάβει, σε κάθε συγκεκριμένη χώρα. Κατά την εκπόνηση της πρώτης Στρατηγικής Συνεργασίας ανά Χώρα, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διμερή ενίσχυση, οι οποίες ενημερώνονται τουλάχιστον με την ευκαιρία της ετήσιας αναθεώρησης.

ΑΡΘΡΟ 24

Προτάσεις χρηματοδότησης για τις οποίες η Επιτροπή ΕΤΑ δίνει τη γνώμη της 1. Η Επιτροπή ΕΤΑ δίνει τη γνώμη της, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27, σχετικά με: α) τις προτάσεις χρηματοδότησης σχεδίων ή προγραμμάτων ύψους άνω των 8 εκατομμ. ευρώ ή που αντιπροσωπεύουν ποσό άνω του 25% του ενδεικτικού προγράμ- ματος, β) τις προτάσεις χρηματοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 9, 2. Προτάσεις χρηματοδότησης ύψους: α) άνω των 15 εκατομμ. ευρώ ή που αντιπροσωπεύουνν ποσό άνω του 25% του ενδεικτικού προγράμματος, εγκρίνονται με την προφορική διαδικασία, β) μεταξύ 8 και 15 εκατομμ. ευρώ, εγκρίνονται με τη γραπτή διαδικασία. 3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει πράξεις ύψους κατώτερου ή ίσου προς 8 εκατομμ. ευρώ που αντιπροσωπεύουν ποσό κάτω του 25 % του ενδεικτικού προγράμματος, χωρίς να ζητά προηγουμένως τη γνώμη της Επιτροπής ΕΤ Α. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει οι πράξεις που εγκρίνονται άμεσα από την Επιτροπή, να εξετάζονται σε μελλοντική συνεδρίαση της Επιτροπής Ε- ΤΑ. Για πράξεις ύψους: α) μεταξύ 2 και 8 εκατομμ. ευρώ, η Επιτροπή παρέχει στην Επιτροπή ΕΤ Α εκ των προτέρων πληροφόρηση, σύμφωνα μετα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 5, τουλάχιστον δύο εβδομάδες προτού ληφθεί η απόφαση, β) μεταξύ 500.000 και 2 εκατομμ. ευρώ, η Επιτροπή παρέχει στην Επιτροπή ΕΤ Α συνοπτική εκ των προτέρων πληροφόρηση, τουλάχιστον δύο εβδομάδες προτού ληφθεί η απόφαση, γ) κάτω των 500.000 ευρώ, η Επιτροπή ενημερώνει την Επιτροπή ΕΤ Α μετά τη λήΨη της απόφασης της. 4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να εγκρίνει, χωρίς να ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής ΕΤΑ, τις συμπληρωματικές αναλήψεις υποχρεώσεων που απαιτούνται για την κάλυΨη αναμενόμενων ή πραγματοποιηθεισών δημοσιονομικών υπερβάσεων στα πλαίσια σχεδίου ή προγράμματος αναφερομένου στην παράγραφο 1 , σημεία α) και β), όταν η υπέρβαση ή το πρόσθετο ποσό που απαιτείται δεν υπερβαίνει το 20% της αρχικής ανάληψης υποχρέωσης που καθορίζεται στην απόφαση χρηματοδότησης, και/ή 5 εκατομμ. ευρώ, και δεν συνεπάγεται ουσιαστική τροποποίηση του σχεδίου. 5. Στις προτάσεις χρηματοδότησης για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 3 στοιχείο α) αναφέρονται ειδικότερα: α) η συνάφεια των σχεδίων ή προγραμμάτων με την ανάπτυξη της ενδιαφερόμενης χώρας ή των ενδιαφερόμενων χωρών και με την επίτευξη των στόχων που περιέχονται στη Στρατηγική Συνεργασίας ανά Χώρα ή τη Στρατηγική Περιφερεικής Συνεργασίας, β) ο αναμενόμενος αντίκτυπο ς των εν λόγω σχεδίων και προγραμμάτων και η σκοπιμότητά τους, καθώς και τα σκοπούμενα μέτρα γιά την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους,όταν θα έχει τερματισθεί η κοινοτική χρηματοδότηση. Στις προτάσεις χρηματοδότησης προσδιορίζονται επίσης οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους, καθώς και βασικοί δείκτες για την αξιολόγηση της επίτευξης των αναμενόμενων στόχων και αποτελεσμάτων. Επίσης, αναφέρεται πώς τα διδάγματα τα οποία αποκομίσθηκαν από προηγούμενες δοκιμές και προγράμματα συνέβαλαν και ελήφθησαν υπόψη στην ανάπτυξη του προγράμματος και πώς οργανώνεται ο συντονισμός μεταξύ χορηγών στην ενδιαφερόμενη χώρα ή στις ενδιαφερόμενες χώρες.

ΑΡΘΡΟ 25

Χρηματοδότηση επείγουσας βοηθείας από το Ευρωπαίκό Ταμείο Ανάπτυξης 1. Η ανθρωπιστική βοήθεια και η βοήθεια έκτακτης ανάγκης χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 73 της Συμφωνίας ΑΚΕ -ΕΚ και του αντίστοιχου άρθρου της απόφασης. Εάν δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, η βοήθεια αυτή χρηματοδοτείται από τους πόρους για το 90 ΕΤΑ, που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο α), υπό ί), 2. Αιφνίδιες και απρόβλεπτες ανθρωπιστικές, οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, έκτακτου χαρακτήρα, που προκύπτουν από θεομηνίες, καταστροφές οφειλόμενες στον άνθρωπο, όπως πόλεμοι και άλλες συγκρούσεις ή εξαιρετικές περιστάσεις με παρόμοιες συνέπειες, μπορούν να θεωρούνται ως καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να λαμβάνει άμεσα αποφάσεις, για ποσά ύψους έως 10 εκατομμ. ευρώ. Η εφαρμογή της βοήθειας αυτής περιορίζεται σε ανώτατη διάρκεια έξι μηνών. 3. Για ιδιαίτερα επείγουσες δράσεις, η Επιτροπή: -λαμβάνει απόφαση, -ενημερώνει τα κράτη μέλη γραπτώς εντός προθεσμίας 48 ωρών, -υποβάλλει έκθεση σχετικά με την απόφαση της στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΤΑ κατά την οποία και προβάλλει, ιδίως, τους λόγους για τους οποίους προσέφυγε στη διαδικασία του κατεπείγοντος,

ΑΡΘΡΟ 26

Συνολικές εγκρίσεις

1. Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται για τις προτάσεις χρηματοδότησης στο άρθρο 24, παράγραφοι 1 ως 3 και προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να χορηγεί, μετά από ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση, συνολικές εγκρίσεις που καλύπτουν συνολικά ποσά εφόσον πρόκειται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 16, παράγραφος 7 του Παραρτήματος ιv. 2. Οι συνολικές εγκρίσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τις επιδοτήσεις επιτοκίων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30, 3. Στις εν λόγω προτάσεις χρηματοδότησης, πρέπει να προσδιορίζονται οι στόχοι και, εφόσον ενδείκνυται, η σκοπούμενη επίπτωση της συνεισφοράς της Κοινότητας, η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων, οι προηγούμενες εμπειρίες και οι προηγηθείσες αξιολογήσεις καθώς επίσης και ο συντονισμός με άλλους χορηγούς.

ΑΡΘΡΟ 27

Διαδικασία λήψης των αποφάσεων

1. Στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή ΕΤΑ καλείται να δώσει τη γνώμη της, η Επιτροπή της υποβάλλει σχέδιο των ληπτέων μέτρων. 2. Η Επιτροπή ΕΤΑ εκφέρει τη γνώμη της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και τον εσωτερικό κανονισμό της, που αναφέρεται στο άρθρο 21, παράγραφος 2, Μετά την έκδοση της γνώμης της Επιτροπής ΕΤΑ, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα τα οποία εφαρμόζονται άμεσα. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να μην ακολουθήσει τη γνώμη της Επιτροπής ΕΤΑ ή εάν η Επιτροπή ΕΤΑ δεν έδωσε θετική γνώμη, η Επιτροπή είτε αποσύρει την πρόταση είτε, το συντομότειρο δυνατόν, υποβάλλει την πρόταση στο Συμβούλιο, Το Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά, με την ίδια διαδικασία ψηφοφορίας, όπως και η Επιτροπή ΕΤ Α, εντός προθεσμίας η οποία δεν υπερβαίνει, κατά γενικό κανόνα, τους δύο μήνες. 4. Στην περίπτωση που το μέτρο που έχει υποβληθεί από την Επιτροπή στο Συμβούλιο, συνίσταται σε πρόταση χρηματοδότησης, που αναφέρεται στο άρθρο 24, παράγραφος Ι, ή σε συνολική έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 26, το ή αναφερόμενα τα κράτη ΑΚΕ λαμβάνουν ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 16 του Παραρτήματος ΙV της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ. Η Κοινότητα, στις περιπτώσεις αυτές, δεν λαμβάνει τελική απόφαση πριν από τη λήξη της περιόδου των 60 ημερών που αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος 5 του Παραρτήματος ιv της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ,

ΑΡΘΡΟ 28

Παρακολούθηση της εφαρμογής Οσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής της συνεργασίας, η Επιτροπή ΕΤΑ συζητά: α) γενικά θέματα ανάπτυξης, όταν συνδέονται με την εφαρμογή του Ευρωπα`ϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, β) τομεακές στρατηγικές τις οποίες καταρτίζει η Επιτροπή, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών , όταν η συζήτηση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση της συνοχής της κοινοτικής αναπτυξιακής πολιτικής, γ) αποτελέσματα εκτιμήσεων των ανά χώρα ή τομέα, στρατηγικών, προγραμμάτων, σχεδίων ή οιονδήποτε άλλων εκτιμήσεων, οι οποίες κρίνεται ότι ενδιαφέρουν την Επιτροπή ΕΤΑ, δ) ενδιάμεση αξιολόγηση σχεδίων και προγραμμάτων, όταν ζητείται από την Επιτροπή ΕΤΑ, κατά την έγκριση των προτάσεων χρηματοδότησης, ή όταν η εκτίμηση αυτή επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις του σχετικού σχεδίου ή προγράμματος,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

ΑΡΘΡΟ 29

Η Επιτροπή Επενδυτικού Μέσου

1 Συγκροτείται, υπό την αιγίδα της Τράπεζας, επιτροπή (εφεξής καλούμενη “Επιτροπή ΕΜ”) που αποτελείται από αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών και αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Κάθε κυβέρνηση διορίζει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή. Η Επιτροπή ενεργεί με τον ίδιο τρόπο για τον αντιπρόσωπό της. Προκειμένου να διατηρηθεί η συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΕΜ εκλέγεται από και μεταξύ των μελών της Επιτροπής ΕΜ για περίοδο δύο ετών. Η Τράπεζα εξασφαλίζει τη γραμματεία της Επιτροπής και της διαθέτει υπηρεσίες στήριξης, Μόνο τα μέλη της Επιτροπής ΕΜ, που διορίζονται από τα κράτη μέλη, ή οι αναπληρωτές τους, συμμετέχουν στην ψηφοφορία, 2. Το Συμβούλιο θεσπίζει, ομόφωνα, τον εσωτερικό κανονισμό της Επιτροπής ΕΜ, βάσει πρότασης που καταρτίζει η Τράπεζα, έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή. 3. Η Επιτροπή ΕΜ αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Οι ψήφοι σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21. 4. Η Επιτροπή ΕΜ συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως. Πρόσθετες συνεδριάσεις μπορούν να συγκαλούνται έπειτα από αίτημα της Τράπεζας ή των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό. Επιπλέον, η Επιτροπή ΕΜ μπορεί να γνωμοδοτεί με τη γραπτή διαδικασία για θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30, παράγραφος 2.

ΑΡΘΡΟ 30

Αρμοδιότητες της Επιτροπής ΕΜ, της Τράπεζας και της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή ΕΜ εγκρίνει: 1) τις κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας του μέσου και τις προτάσεις για την αναθεώρησή τους, 2) τις επενδυτικές στρατηγικές και τα σχέδιο δραστηριοτήτων του μέσου, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών επιδόσεων, βάσει των στόχων της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ. και των γενικών αρχών της αναπτυξιακής πολιτικής της Κοινότητας. 3) τις ετήσιες εκθέσεις του επενδυτικού μέσου, 4) οποιοδήποτε έγγραφο γενικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων εκτιμήσεων, που αφορά το επενδυτικό μέσο. 2. Εξάλλου, η Επιτροπή ΕΜ γνωμοδοτεί για: 1) προτάσεις για τη χορήγηση επιδότησης επιτοκίου, δυνάμει του άρθρου 2, παράγραφος 7 και του άρθρου 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος ΙΙ της Συμφωνίας. Στην περίπτωση αύτή, η Επιτροπή γνωμοδοτεί και για τη χρησιμοποίηση της επιδότησης αυτής επιτοκίου, 2) προτάσεις για παρέμβαση του επενδυτικού μέσου σε οποιοδήποτε σχέδιο για το οποίο η Επιτροπή έχει διατυπώσει αρνητική γνώμη, 3) άλλες προτάσεις που αφορούν το επενδυτικό μέσο βάσει των γενικών αρχών, που ορίζονται στις επιχειρησιακές κατευθύνσεις. 3. Η Τράπεζα πρέπει να αναφέρει εγκαίρως στην Επιτροπή ΕΜ, κάθε θέμα που απαιτεί έγκριση ή γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΜ, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς γνωμοδότηση στην εν λόγω Επιτροπή, πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια και αρχές που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας. 4. Η Τράπεζα και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά και,όταν απαιτείται, συντονίζουν τις αντίστοιχες ενέργειες τους. Ειδικότερα: 1) Η Τράπεζα καταρτίζει το σχέδιο κατευθυντήριο ν γραμμών λειτουργίας του επενδυτικού μέσου από κοινού με την Επιτροπή. 2) Η Τράπεζα ζητά προκαταβολικά τη γνώμη της Επιτροπής: α) για επενδυτικές στρατηγικές, σχεδία δραστηριοτήτων και έγγραφα γενικής πολιτικής β) για τη συμφωνία σχεδίων του ιδιωτικού ή του χρηματοπιστωτικού τομέα προς τη σχετική στρατηγική στήριξη ανά χώρα ή την αντίστοιχη περιφερειακή στήριξη ή, ανάλογα με την περίπτωση, προς τους γενικούς στόχους του επενδυτικού μέσου. 3) Η Τράπεζα ζητά επίσης τη συμφωνία της Επιτροπής για οποιαδήποτε πρόταση επιδότησης επιτοκίου που υποβάλλεται στην Επιτροπή ΕΜ, όσον αφορά τη συμφωνία της προς το Παράρτημα ΙΙ, άρθρο 2, παράγραφος 7 καιτο άρθρο 4, παράγραφος 2 της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και προς τα κριτήρια που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας του επενδυτικού μέσου. Η Επιτροπή θεωρείται ότι έχει γνωμοδοτήσει ευνοϊκά ή ότι έχει συμφωνήσει με μια πρόταση, εκτός εάν δεν διαβιβάσει αρνητική γνώμη για την πρόταση αυτή εντός δύο εβδομάδων από την υποβολή της πρότασης. /Οταν η γνώμη της Επιτροπής για μια πρόταση απαιτείται δυνάμει του σημείου 2 υπό (β), η Τράπεζα υποβάλλει το αίτημά της υπό μορφή σύντομου υπομνήματος, στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι και οι βασικές αρχές της προτεινόμενης πράξης, καθώς και η σημασία της για τη στρατηγική της συγκεκριμένης χώρας. 5. Η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει καμία από τις ενέργειες που αναφέρονται στη παράγραφο 2, εάν η Επιτροπή ΕΜ δεν έχει δώσει ευνοϊκή γνώμη. Μετά την ευνοϊκή γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΜ, η Τράπεζα αποφασίζει για την πρόταση με τις δικές της διαδικασίες. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα μπορεί να αποφασίζει, λόγω νέων περιστάσεων, να μη δώσει συνέχεια στην πρόταση. Η Τράπεζα ενημερώνει περιοδικά την Επιτροπή ΕΜ και την Επιτροπή για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αποφασίζει να μη δώσει συνέχεια. Για δάνεια από τους ιδίους πόρους της και για επενδύσεις στα πλαίσια του επενδυτικού μέσου, για τις οποίες δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΜ, η Τράπεζα αποφασίζει σύμφωνα με τις δικές της διαδικασίες και, στα πλαίσια του μέσου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις επενδυτικές στρατηγικές που εγκρίνει η Επιτροπή ΕΜ. Εάν η Επιτροπή ΕΜ δώσει αρνητική γνώμη σχετικά με πρόταση χορήγησης επιδότησης επιτοκίου, η Τράπεζα μπορεί παρόλα ταύτα να αποφασίσει να χορηγήσει το συγκεκριμένο δάνειο, χωρίς το ευεργέτημα επιδότησης επιτοκίου. Η Τράπεζα ενημερώνει περιοδικά την Επιτροπή ΕΜ και την Επιτροπή για κάθε περίπτωση κατά την οποία αποφάσιζα να ενεργήσει κατ` αυτόν τον τρόπο. Η Τράπεζα μπορεί υπό τους όρους που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας και υπό το όρο να μην μεταβληθεί ο ουσιώδης στόχος του συγκεκριμένου δανείου ή της συγκεκριμένης επένδυσης του ΕΜ, να αποφασίσει να τροποποιήσει τους όρους ενός δανείου ή μιας επένδυσης στα πλαίσια του επενδυτικού μέσου για τις οποίες η Επιτροπή ΕΜ έδωσε ευνοϊκή γνώμη δυνάμει της παραγράφου 2 ή τυχόν δανείου για το οποίο η Επιτροπή έδωσε ευνοϊκή γνώμη όσον αφορά την επιδότηση επιτοκίου. Ειδικότερα, η εν λόγω Τράπεζα μπορεί να αποφασίσει να αυξήσει το ποσό του δανείου ή της επένδυσης στα πλαίσια του επενδυτικού μέσου μέχρι 20%. Η αύξηση αυτή μπορεί, για τα σχέδια με επιδότηση επιτοκίου που υπάγονται στο άρθρο 2, παράγραφος 7, σημείο (α) του Παραρτήματος 11 της Συμφωνίας, να οδηγήσει σε ανάλογη αύξηση του ποσού της επιδότησης επιτοκίου. Η Τράπεζα ενημερώνει περιοδικά την Επιτροπή ΕΜ και την Επιτροπή για κάθε περίπτωση κατά την οποία αποφασίζει να ενεργήσει κατ` αυτόν τον τρόπο. Για τα σχέδια που υπάγονται στο άρθρο 2, παράγραφος 7, σημείο (β) του Παραρτήματος ΙΙ της Συμφωνίας, εάν ζητείται αύξηση του ποσού της επιδότησης, η Επιτροπή ΕΜ πρέπει να γνωμοδοτεί πριν μπορέσει να το χορηγήσει η Τράπεζα. 6. Η Τράπεζα διαχειρίζεται τις επενδύσεις του επενδυτικού μέσου και όλα τα κεφάλαια που κατέχει για λογαριασμό του εν λόγω μέσου σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας. Η Τράπεζα μπορεί, ιδίως, να συμμετέχει στα όργανα διαχείρισης και ελέγχου νομικών προσώπων στα οποία έχει δεσμευθεί το επενδυτικό μέσο, και μπορεί να δεσμεύει, να ασκεί και να τροποποιεί τα δικαιώματα που κατέχει για λογαριασμό του επενδυτικού μέσου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 31

Δημοσιονομικός κανονισμός Οι διατάξεις για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας περιλαμβάνονται σε δημοσιονομικό κανονισμό ο οποίος εκδίδεται, μόλις τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, από το Συμβούλιο, με την ειδική πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 21, βάσει πρότασης της Επιτροπής, αφού γνωμοδοτήσει η Τράπεζα, σχετικά με τις διατάξεις που την αφορούν, καθώς και το Ελεγκτικό Συνέδριο, που ιδρύθηκε με το άρθρο 247 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής αποκαλούμενο “Ελεγκτικό Συνέδριο”).

ΑΡΘΡΟ 32 Δημοσιονομικές ρυθμίσεις

1 .Με το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους, η Επιτροπή εγκρίνει το λογαριασμό εσόδων και εξόδων καθώς και τον ισολογισμό του 90υ ΕΤΑ. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί επίσης τις εξουσίες του όσον αφορά τις εργασίες του 90υ ΕΤ Α. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί τις εξουσίες του καθορίζονται από το δημοσιονομικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 31. 3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία του άρθρου 21, απαλλάσσει την Επιτροπή για την οικονομική διαχείριση του 9ου ΕΤΑ, με την εξαίρεση των πράξεων που διαχειρίζεται η Τράπεζα, 4. Η Επιτροπή ανακοινώνει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 12, προκειμένου αυτό να μπορέσει να προβεί στον βάσει εγγράφων έλεγχο της ενίσχυσης που χορηγήθηκε από τους πόρους του 90υ ΕΤΑ. 5. Οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του 90υ ΕΤ Α, τη διαχείριση των οποίων εξασφαλίζει η Τράπεζα, υπόκεινται στις διαδικασίες ελέγχου και απαλλαγής που προβλέπονται από το καταστατικό της Τράπεζας για το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Η Τράπεζα υποβάλλει κάθε χρόνο στο Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση για την εκτέλεση των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του 9ου ΕΤ Α, των οποίων εξασφαλίζει τη διαχείριση.

ΑΡΘΡΟ 33

Προηγούμενα ΕΤΑ 1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 και σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο β), τυχόν υπόλοιπα από προηγούμενα ΕΤΑ, μεταφέρονται στο 9ο ΕΤΑ και, υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει είτε η παρούσα συμφωνία είτε η απόφαση. 2. Εάν το ποσό των πόρων που μεταφέρονται από προηγούμενα ΕΤΑ σε περιφερειακά ή ενδεικτικά προγράμματα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 14, παράγραφος 3, στοιχείο γ) και στο άρθρο 17, στο πλαίσιο του 90υ ΕΤ Α, υπερβαίνει τα 1Ο εκατομμύρια ευρώ ανά χώρα ή περιοχή, οι πόροι αυτοί υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρχικού ΕΤΑ όσον αφορά την επιλεξιμότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και την ανάθεση συμβάσεων. Εάν οι μεταφερόμενοι πόροι είναι ίσοι ή χαμηλότεροι των 1Ο εκατομμυρίων ευρώ, ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας για τις προσκλήσεις καταβολής συνεισφορών δυνάμει του 9ου ΕΤ Α.

ΑΡΘΡΟ 34

Ρήτρα αναθεώρησης Τα άρθρα που περιέχονται στα κεφάλαια IΙ έως ν, με την εξαίρεση του άρθρου 21, μπορούν να τροποποιηθούν από το Συμβούλιο ομόφωνα, μετά από πρόταση της Επιτροπής, Η Τράπεζα συμμετέχει στην πρόταση της Επιτροπής για θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της και με τις δραστηριότητες του επενδυτικού μέσου. Οι τροποποιήσεις αυτές μπορούν να εξετασθούν προκειμένου: α) να εξασφαλισθεί η συνοχή με τη Συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ, και ιδίως με τα Παραρτήματα της, που διέπουν τις διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης, β) να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της χρησιμοποίησης των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Στα πλαίσια αυτά, τα κατώτατα όρια των χρηματοδοτικών προτάσεων προς την Επιτροπή ΕΤ Α του άρθρου 24 και η διαδικασία λήΨης αποφάσεων που εκτίθεται στο άρθρο 27, είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν κατά το έτος 2003.

ΑΡΘΡΟ 35

Επικύρωση, έναρξη ισχύος και διάρκεια της Εσωτερικής Συμφωνίας 1. Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τους κατ` ιδίαν συνταγματικούς του κανόνες. Η κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους κοινοποιεί στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 2. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την κοινοποίηση της έγκρισης της από το τελευταίο κράτος μέλος. 3. Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για την ίδια χρονική διάρκεια με το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο που προσαρτάται στη Συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ. Ωστόσο, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 4, η παρούσα συμφωνία εξακολουθεί να ισχύει εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών που χρηματοδοτούνται βάσει της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ και του εν λόγω χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου. . ΑΡΘΡΟ 36 Αυθεντικές γλώσσες Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε ένα και μόνον αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα όλα αυτά κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, Η συμφωνία αυτή κατατίθεται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπα`ϊκής /Ενωσης, η οποία διαβιβάζει επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε μία από τις κυβερνήσεις των κρατών που την υπογράφουν.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Οι πληρεξούσιοι: Της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέα των Βέλγων, Της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας της Δανίας, Του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλέα της Ισπανίας, Του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Του Προέδρου της Ιρλανδίας, Του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητος του Μεγάλου Δούκα του Λουξεμβούργου. Της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας των Κάτω Χωρών, Του Ομοσπονδιακού Προέδρου της Δημοκρατίας της Αυστρίας, Του Προέδρου της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, Της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Σουηδίας, Της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, Συμβαλλομένων μερών της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία καλείται εφεξής “η Κοινότητα”, και της οποίας τα κράτη καλούνται εφεξής “τα κράτη μέλη”, και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής /Ενωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,αφενός, και Οι πληρεξούσιοι: Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ανγκόλας, Της Αυτής Μεγαλειότητος της Βασίλισσας της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Του Αρχηγού του Κράτους της Κοινοπολιτείας των Μπαχαμών, Του Αρχηγού του Κράτους των Μπαρμπάντος, Της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας του Μπελίζ, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Μπενίν, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Μποτσουάνα, Του Προέδρου της Μπουρκίνα Φάσο, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Μπουρούντι, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Καμερούν, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Του Προέδρου της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Τσαντ, Του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Ισλαμικής Δημοκρατίας των Κομορών, Του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Κονγκό, Της Κυβέρνησης των Νήσων Κουκ. Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Cote d`Ivoire, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Τζιμπουτί, Της Κυβέρνησης της Κοινοπολιτείας της Ντομινίκα, Του Προέδρου της Δομινικανής Δημοκρατίας, Του Προέδρου του Κράτους της Ερυθραίας, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουϊνέας, Του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τηςΑιθιοπίας, Του Προέδρου της Κυρίαρχης Δημοκρατίας των Φίτζι, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γκαμπόν, Του Προέδρου και Αρχηγού του Κράτους της Δημοκρατίαςτης Γκάμπια, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γκάνα, Της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας της Γρενάδα, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γου`ϊνέας, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γου`ϊνέας -Μπισάου, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γουιάνας, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Α`ϊτής, Του Αρχηγού του Κράτους της Τζαμάικα, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κένυα, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Κιριμπάτι. Της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλέα του Βασιλείου του Λεσόθο, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Λιβερίας, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Μαλάουι. Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Μαλί, Της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ, Του Προέδρου της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας. Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Μαυρικίου. Της Κυβέρνησης των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης. Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ναμίμπια. Της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ναούρου, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Νίγηρα, Του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας, Της Κυβέρνησης του Νιούε, Της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Παλάου, Της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας του Ανεξάρτητου Κράτους της Παπουασίας -Νέας Γουϊνέας, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ρουάντα, Της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, Της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας της Αγίας Λουκίας, Της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδινών, Του Αρχηγού του ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα, Του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τόμε και Πρίντσιπε, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, Του Προέδρου της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Σιέρρα Λεόνε, Της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας των Νήσων Σολομώντος, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Σουδάν, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Σουρινάμ, Της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλέα του Βασιλείου της Σουαζιλάνδης, Του Προέδρου της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζα νίας, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Τόγκο, Της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλέα Taufa`ahau ΤυρουιντηςΤόνγκα, Του Προέδρου της Δημοκρατίας του Τρινιδάδ και Τομπάνγκο, Της Αυτής Μεγαλειότητοςτης Βασίλισσαςτου Τουβαλού, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ουγκάντα. Της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Βανουάτου, Του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ζάμπια, Της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ζιμπάμπουε,των οποίων τα Κράτη καλούνται εφεξής “Κράτη ΑΚΕ”, αφετέρου, οι οποίοι συνήλθαν στην Κοτονού, στις 23 Ιουνίου 2000, για την υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, ενέκριναν τα ακόλουθα κείμενα: Τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και τα ακόλουθα παραρτήματα και πρωτόκολλα: Παράρτημα Ι χρηματοδοπκό πρωτόκολλο Παράρτημα ΙΙ /Οροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης Παράρτημα ΙΙΙ Θεσμική στήριξη -Κέντρο Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων (CDE) και Κέντρο Γεωργικής Ανάπτυξης (CTA) Παράρτημα ιν Διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης Παράρτημα V Εμπορικό καθεστώς που ισχύει κατά την προπαρασκευαστική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 37 (1) Παράρτημα νι Κατάσταση των λιγότερο ανεπτυγμένων, μεσογείων και νησιωτικών κρατών ΑΚΕ Πρωτόκολλο 1 Για τις δαπάνες λειτουργίας των κοινών οργάνων Πρωτόκολλο 2 Για τα προνόμια και τις ασυλίες Πρωτόκολλο 3 Για τη Νότιο Αφρική Οι πληρεξούσιοι των κρατών μελών και της Κοινότητας και οι πληρεξούσιοι των Κρατών ΑΚΕ ενέκριναν τα κείμενα των δηλώσεων που αναφέρονται στη συνέχεια και τα οποία συνάπτονται στην παρούσα τελική πράξη: Δήλωση Ι Κοινή Δήλωση για τους εταίρους της εταιρικής σχέσης (άρθρο 6) Δήλωση ΙΙ Δήλωση της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής /Ενωσης για τη ρήτρα σχετικά με την επιστροφή και τον επαναπατρισμό των λαθρομεταναστών (άρθρο 13 παράγραφος 5) Δήλωση ΙΙΙ Κοινή Δήλωση για τη συμμετοχή στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης (άρθρο 17 παράγραφος 1) Δήλωση ιν Δήλωση της Κοινότητας για τη χρηματοδότηση της Γραμματείας των κρατών ΑΚΕ Δήλωση VΔήλωση της Κοινότητας για τη χρηματοδότηση των κοινών οργάνων Δήλωση νιΔήλωση της Κοινότητας σχετικά με το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες Δήλωση νιιΔήλωση των κρατών μελών σχετικά με το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες Δήλωση νιιιΚοινή Δήλωση σχετικά με το πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες Δήλωση ΙΧ Κοινή Δήλωση για το άρθρο 49 παράγραφος 2 σχετικά με το εμπόριο και το περιβάλλον Δήλωση Χ Δήλωση των κρατών ΑΚΕ για το εμπόριο και το περιβάλλον Δήλωση ΧΙ Κοινή Δήλωση για την πολιτιστική κληρονομιά των κρατών ΑΚΕ Δήλωση ΧΙΙ Δήλωση των κρατών ΑΚΕ .για την επιστροφή ή την απόδοση των πολιτιστικών αγαθών Δήλωση ΧΙΙΙ Κοινή Δήλωση για τα δικαιώματα δημιουργού Δήλωση χιν Κοινή Δήλωση για την περιφερειακή συνεργασία και τις απόκεντρες περιφέρειες (άρθρο 28) Δήλωση χν Κοινή Δήλωση για την προσχώρηση Δήλωση χνι Κοινή Δήλωση για την προσχώρηση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών που αναφέρονται στο Τέταρτο Μέρος της συνθήκης ΕΚ Δήλωση χνιι Κοινή Δήλωση για το άρθρο 66 (διαγραφή του χρέους) της συμφωνίας Δήλωση χνιιι Δήλωση της ΕΕ για το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο Δήλωση ΧΙΧ Δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη διαδικασία προγραμματισμού Δήλωση ΧΧ Κοινή Δήλωση για τις επιπτώσεις των διακυμάνσεων των εσόδων από εξαγωγές στα ευάλωτα μικρά, νησιωτικά και μεσόγεια κράτη ΑΚΕΣ Δήλωση ΧΧΙ Δήλωση της Κοινότητας για το Παράρτημα ιν άρθρο 3 Δήλωση ΧΧΙΙ Κοινή Δήλωση για τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παραρτήματος Δήλωση χχιιι Κοινή Δήλωση για την πρόσβαση στην αγορά στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΕΚ-ΑΚΕ Δήλωση χχιν Κοινή Δήλωση για το ρύζι Δήλωση χχν Κοινή Δήλωση για το ρούμι Δήλωση χχνι Κοινή Δήλωση για το βόειο κρέας Δήλωση χχνιι Κοινή Δήλωση για το καθεστώς πρόσβασης των προιόντων καταγωγής των κρατών ΑΚΕ που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παραρτήματος ν στις αγορές των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων Δήλωση χχνιιι Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία μεταξύ κρατών ΑΚΕ και των γειτονικών υπερπόντιων χωρών και εδαφών και υπερπόντιων γαλλικών διαμερισμάτων Δήλωση χχιχ Κοινή Δήλωση σχετικά με τα προιόντα που υπάγονται στην κοινή γεωργική πολιτική Δήλωση ΧΧΧ Δήλωση των κρατών ΑΚΕ για το άρθρο 1 του παραρτήματος ν Δήλωση χχχι Δήλωση της Κοινότητας για το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παραρτήματος ν Δήλωση χχχιι Κοινή Δήλωση για την απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης Δήλωση χχχlll Δήλωση της Κοινότητας για το άρθρο 8 παράγραφος 3 του παραρτήματος ν Δήλωση χχχιν Κοινή Δήλωση για το άρθρο 12 του παραρτήματος ν Δήλωση χχχν Κοινή Δήλωση για το πρωτόκολλο αριθ.1 σχετικά με το άρθρο 7 του παραρτήματος ν Δήλωση χχχνι Κοινή Δήλωση για το πρωτόκολλο αριθ.1 του παραρτήματος ν Δήλωση χχχνιι Κοινή Δήλωση σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήματος ν για την καταγωγή των προ.ϊόντων της αλιείας Δήλωση χχχνιιιΔήλωση της Κοινότητας σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήματος ν ως προς την έκταση των χωρικών υδάτων Δήλωση χχχιχ Δήλωση των κρατών ΑΚΕ σχετικά με το πρωτόκολλο αριθ. 1 του παραρτήματος ν για την καταγωγή των προϊόντων της αλιείας Δήλωση χι Κοινή Δήλωση για την εφαρμογή του κανόνα ανοχής ως προς την αξία στον τομέα του τόνου Δήλωση χιι Κοινή Δήλωση για το άρθρο 6 παράγραφος 11 του πρωτοκόλλου 1 του παραρτήματος ν Δήλωση χιιι Κοινή Δήλωση για τους κανόνες καταγωγής: σώρευση με τη Νότιο Αφρική Δήλωση χιιιι Κοινή Δήλωση για το παράρτημα 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 του παραρτήματος ν

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης καιτης Εσωτερικής Συμφωνίας για την εφαρμογή της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης από την πλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων 93 παρ. 3 και 8 αντίστοιχα, και της Εσωτερικής Συμφωνίας για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των ενισχύσεων της Κοινότητας στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 35 παρ. 2 αυτής της Εσωτερικής Συμφωνίας.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα,12Ιουλίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝοnΟΥΛΟΣ

ΟIΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣΑ. ΤΣΟΧΑ ΤΖΟΠΟΥ ΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Β.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Κ.ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γ.ΔΡΥΣΕ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Χ. ΒΕΡΕΛΗΣΓ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΧΡ.ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η ΜεΥάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 18 lουλίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ