ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3032 (ΦΕΚ Α΄ 166/18-7-2002)

Κύρωση της Συμφωνίας τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Ελληνικής Κυβέρνησης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Ελληνικής Κυβέρνησης που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 15 Οκτωβρίου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΕΙΔΗ τα Ηνωμένα Εθνη, εκπροσωπούμενα από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (εφεξής αποκαλούμενο “UNDESA”) και η Κυβέρνηση της Ελλάδας (εφεξής αποκαλούμενη “Κυβέρνηση”) συμφωνήσαν να συνεργαστούν για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν τη βελτίωση του ρόλου, του επαγγελματισμού, των ηθικών προτύπων και αξίων στις δημόσιες υπηρεσίες των Κεντρικών και Ανατολικών Ευρωπαϊκών Χωρών (εφεξής αποκαλούμενο “Εργο”), το οποίο Εργο περιγράφεται στο Συνημμένο Α του παρόντος,

ΕΠΕΙΔΗ η Κυβέρνηση ενημέρωσε τα Ηνωμένα Εθνη σχετικά με την προθυμία της να παράσχει, δωρεάν, χώρους γραφείων, εγκαταστάσεις και κεφαλαία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Εργου, και

ΕΠΕΙΔΗ συμφωνήθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Κυβέρνησης ότι το UNDESA θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των κεφαλαίων και την υλοποίηση του Εργου, ΤΩΡΑ, ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ, η Κυβέρνηση και τα Ηνωμένα Εθνη δια του παρόντος συμφωνούν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ Ι

Συνεισφορές

1.1 Η Κυβέρνηση θα παρέχει, δωρεάν, τους χώρους γραφείων, τα προσαρτήματα, τον εξοπλισμό και την επίπλωση, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που απαιτούνται για τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την επισκευή και τη λειτουργία των χωρών γραφείων, για την εκτέλεση του Εργου. Κατάλογος του εξοπλισμού και της επίπλωσης που παρέχει η Κυβέρνηση παρατίθεται στο Συνημμένο Β του παρόντος. 1.2 Η Κυβέρνηση θα παρέχει επίσης κεφαλαία που ανέρχονται σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών $ 2.069.821 για να καλύψει το κόστος του UNDESA για το Εργο, όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό που περιέχεται στο Συνημμένο Α. 1.3 Η Κυβέρνηση, σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών που περιέχεται στο Συνημμένο Γτης παρούσας Συμφωνίας, θα καταθέσει τα εν λόγω κεφαλαία, σε μετατρέψιμα νομίσματα απεριόριστης χρήσης, στην Τράπεζα Chase Manhattan, Agencies Banking, 270 Park Avenue, 43rd Floor, Νέα Υόρκη, ΝΥ 10017, αναφέροντας ότι η εν λόγω κατάθεση γίνεται σε πίστωση του Λογαριασμού Δραστηριοτήτων Τεχνικής Συνεργασίας UNDESA με αριθμό 0011506888.

ΑΡΘΡΟ ΙΙ

Καταπίστευμα

2.1 Το UNDESA θα δημιουργήσει ένα Καταπίστευμα σύμφωνα με τους Οικονομικούς Κανονισμούς και Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την παραλαβή και διοίκηση των ανωτέρω κεφαλαίων. 2.2 Το Καταπίστευμα και οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από αυτό θα διαχειρίζονται από το UNDESA σύμφωνα με τους Κανονισμούς, Κανόνες και οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών που ισχύουν για το UNDESA. Συνεπώς, θα προσληφθεί και θα διοικείται προσωπικό, θα αγοραστεί εξοπλισμός, εφόδια και υπηρεσίες και θα υπογραφούν συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των εν λόγω κανονισμών, κανόνων και οδηγιών. 2.3 Ολοι οι οικονομικοί λογαριασμοί και καταστάσεις θα εκφράζονται σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. 2.4 Οι οικονομικές συναλλαγές και οι οικονομικές καταστάσεις θα υπόκεινται στις διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου που αναφέρονται στους Οικονομικούς Κανονισμούς, Κανόνες και οδηγίες των Ηνωμένων Εθνών 2.5 Το Καταπίστευμα θα χρεώνεται με δαπάνες που πραγματοποιεί το UNDESA κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. 2.6 Το Καταπίστευμα θα χρεώνεται με δεκατρία τοις εκατό (13%) όλων των δαπανών από το Καταπίστευμα, το οποίο ποσοστό θα αποτελεί χρέωση για υπηρεσίες υποστήριξης προγράμματος που παρέχει το UNDESA, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει δαπάνες διοικητικής υποστήριξης και δαπάνες για τεχνικό προσωπικό ανάλογα με τις απαιτήσεις, για την υλοποίηση του Εργου. 2.7 Το Καταπίστευμα θα χρεώνεται επίσης με ποσό ίσο με ένα τοις εκατό (1%) της αμοιβήςητου καθαρού μισθού των προσώπων που προσέλαβε το UNDESA, η πρόσληψη των οποίων χρηματοδοτείται από το Καταπίστευμα, για την παροχή αποθεματικού για κάλυψη τυχόν απαιτήσεων για θάνατο, τραυματισμό η ασθένεια λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και κανόνες ή συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο αποθεματικό δεν μπορεί να επιστραφεί στην Κυβέρνηση.

ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ

Υλοποίηση του Εργου

3.1 Το UNDESA θα αρχίσει και θα συνεχίσει να διεξάγει εργασίες σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και σύμφωνα με τους ορούς που αναφέρονται στο Συνημμένο Α, κατά την παραλαβή των κεφαλαίων σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών που αναφέρεται στο Συνημμένο Γ του παρόντος. 3.2 Το UNDESA δεν θα δεσμεύεται άνω των ποσών που προσδιορίζονται για δαπάνες στο Συνημμένο Α. 3.3 Αν προκύψουν απρόβλεπτες δαπάνες, το UNDESA θα υποβάλλει σε έγκαιρη βάση συμπληρωματικό προϋπολογισμό στην Κυβέρνηση για εκτίμησή της, ο οποίος θα εμφανίζει την περαιτέρω χρηματοδότηση που θα είναι απαραίτητη. Η Κυβέρνηση θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να λάβει τα απαιτούμενα προσθετά κεφάλαια. Αν δεν διατίθεται περαιτέρω χρηματοδότηση, η αρωγή που παρέχεται στο Εργο σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία μπορεί να μειωθεί ή, αν αυτό είναι απαραίτητο, να τερματιστεί από το UNDESA. Σε καμία περίπτωση δεν θα αναλάβει το UNDESA ευθύνη περάν των κεφαλαίων που παρέχονται στο Καταπίστευμα. 3.4 Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από το Καταπίστευμα, συμπεριλαμβανομένης της κοινής αξιολόγησης από το UNDESA και την Κυβέρνηση θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχει το Συνημμένο Α. 3.5 Τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και συγγραφικών δικαιωμάτων, που προκύπτουν από το Εργο θα ανήκουν στα Ηνωμένα Εθνη.

ΑΡΘΡΟ IV

Αναφορές

4.1 Το UNDESA θα παρέχει στην Κυβέρνηση τις ακόλουθες καταστάσεις και αναφορές που συντάσσονται σύμφωνα με τις λογιστικές διαδικασίες και τις διαδικασίες αναφορών των Ηνωμένων Εθνών: (α) εξαμηνιαίες αναφορές προόδου, (β) ετήσια οικονομική κατάσταση που θα αναφέρει το εισόδημα, τις δαπάνες, το ενεργητικό και το παθητικό στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους σε σχέση με τα κεφάλαια που παρέχει η Κυβέρνηση, (γ) τελική αναφορά και τελική οικονομική κατάσταση έως τον Απρίλιο του επόμενου έτους μετά τις ημερομηνίες λήξης ή καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας. ΑΡΘΡΟ V Προνόμια και ασυλίες 5.1 Για όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την παρούσα Συμφωνία, οι διατάξεις της Συνθήκης περί Προνομίων και Ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών (εφεξής αποκαλούμενη “Συνθήκη”), στην οποία η Κυβέρνηση της Ελλάδας είναι μέρος από τις 29 Δεκεμβρίου 1947, θα ισχύουν για τα Ηνωμένα Εθνη, συμπεριλαμβανομένου του UNDESA, την περιουσία τους, τα κεφάλαια και περιουσιακά τους στοιχεία, όπου κι αν βρίσκονται και όποιος κι αν τα κατέχει, και για τους αξιωματούχουςτους και κάθε πρόσωπο που έχει οριστεί για την εκτέλεση υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. 5.2 Για το σκοπό της Συνθήκης περί Προνομίων και Ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών, οι χώροι που προσφέρει η Κυβέρνηση που αναφέρονται στο Άρθρο 1.1 ανωτέρω θεωρείται ότι αποτελούν χώρους των Ηνωμένων Εθνών με την έννοια του Τμήματος 3 της Συνθήκης και η πρόσβαση σε αυτούς θα υπόκειται στην εξουσιοδότηση και τον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών. Οι χώροι θα είναι απαραβίαστοι καθ` όλη τη διάρκεια του Εργου, συμπεριλαμβανομένου του προπαρασκευαστικού σταδίου και της εκκαθάρισης. 5.3 Σε σχέση με τυχόν σεμινάριο, συμπόσιο, εργαστήριο, διάσκεψη ή άλλη δραστηριότητα έρευνας και κατάρτισης που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Εργου στην Ελλάδα, η Κυβέρνηση θα εφαρμόζει τις διατάξεις της συνήθους ανταλλαγής επιστολών σχετικά με τη διεξαγωγή σεμιναρίων, συμποσίων, εργαστηρίων, διασκέψεων ή άλλων δραστηριοτήτων έρευνας και κατάρτισης των Ηνωμένων Εθνών, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται στο Συνημμένο Δ. ΑΡΘΡΟ VI

Διευθέτηση διαφορών

6.1 Κάθε διαφορά μεταξύ του UNDESA και της Κυβέρνησης που προκύπτει σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία, η οποία δεν διευθετείται με διαπραγματεύσεις ή άλλη συμφωνημένη μέθοδο διευθέτησης, θα υποβάλλεται σε διαιτησία με αίτημα οποιουδήποτε από τα Μέρη. Κάθε Μέρος θα ορίσει έναν διαιτητή, και οι δύο διορισμένοι διαιτητές θα ορίσουν έναν τρίτο, ο οποίος θα είναι ο πρόεδρος. Αν εντός τριάντα ημερών μετά το αίτημα διαιτησίας, κανένα Μέρος δεν όρισε διαιτητή ή αν εντός δεκαπέντε ημερών από το διορισμό των δύο διαιτητών δεν οριστεί ο τρίτος διαιτητής, οποιοδήποτε από τα Μέρη μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου να ορίσει διαιτητή. Η διαδικασία διαιτησίας θα ορίζεται από τους διαιτητές, και οι δαπάνες διαιτησίας θα βαρύνουν τα Μέρη, όπως εκτιμούν οι διαιτητές. Η απόφαση των διαιτητών θα περιέχει κατάσταση των λόγων στους οποίους βασίζεται και θα γίνεται αποδεκτή από τα Μέρη ως οριστική διευθέτηση της διαφοράς.

ΑΡΘΡΟ VΙΙ

Καταγγελία

7.1 Το UNDESA θα ενημερώσει την Κυβέρνηση όταν, κατά τη γνώμη του, οι σκοποί για τους οποίους δημιουργήθηκε το Καταπίστευμα υλοποιήθηκαν. Η ημερομηνία της εν λόγω ενημέρωσης θεωρείται η ημερομηνία λήξης της παρούσας Συμφωνίας. 7.2 Οποιοδήποτε από τα Μέρη μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία χορηγώντας στο άλλο Μέρος γραπτή γνωστοποίηση τουλάχιστον εξήντα ημερών σχετικά με την πρόθεση καταγγελίας του. 7.3 Οι υποχρεώσεις που ανέλαβαν τα Μέρη σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά την καταγγελία ή λήξη της Συμφωνίας στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την κανονική ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, την απόσυρση του προσωπικού, των κεφαλαίων και της περιουσίας, την εξόφληση των λογαριασμών μεταξύ των Μερών του παρόντος και τη διευθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων που απαιτούνται σε σχέση με τυχόν υπεργολάβους, συμβούλους ή προμηθευτές. 7.4 Τυχόν κεφάλαια που δεν κατεβλήθησαν και δεν δεσμεύτηκαν κατά την ολοκλήρωση του Εργου ή κατά την καταγγελία της Συμφωνίας θα παραμείνουν στο Λογαριασμό και, όσο εκκρεμούν οι διαβουλεύσεις με την Κυβέρνηση, θα επιστραφούν στην Κυβέρνηση μετά από αίτημά της. 7.5 Κατά την ολοκλήρωση ή καταγγελία του Εργου, ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ηλεκτρονικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία του γραφείου εκκαθάρισης πληροφοριών στο πλαίσιο του Εργου, οι προμήθειες και η περιουσία θα διατεθούν μετά από διαβουλεύσεις με την Κυβέρνηση.

ΑΡΘΡΟ VΙΙΙ

Διάφορα

8.1 Κάθε ενέργεια που απαιτείται ή επιτρέπεται να γίνει σύμφωνα μετηνπαρούσα Συμφωνία μπορεί να γίνει εκ μέρους της Κυβέρνησης από τον Υπουργό Εξωτερικών, ή τον διορισμένο εκπρόσωπό του, και εκ μέρους του UNDESA από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων, ή τον διορισμένο εκπρόσωπό του. 8.2 Κάθε γνωστοποίηση ή αίτημα που απαιτείται ή επιτρέπεται να δοθεί ή να γίνει στην παρούσα Συμφωνία θα είναι γραπτή. Η εν λόγω γνωστοποίηση ή αίτημα θεωρείται ότι χορηγήθηκε ή έγινε νόμιμα όταν παραδίδεται ιδιοχείρως, με ταχυδρομείο, τηλεγράφημα ή τέλεξ στο Μέρος στο οποίο απαιτείται να δοθεί ή να γίνει, στη διεύθυνση του Μέρους που ορίζεται κατωτέρω, ή σε άλλη διεύθυνση που θα προσδιορίσει το Μέρος γραmώς προς το Μέρος που δίνει τη γνωστοποίηση ή κάνει το αίτημα.

ΑΡΘΡΟ ΙΧ

9.1 Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με γραπτή συμφωνία μεταξύ των νόμιμα εξουσιοδοτημένων Εκπροσωπών των Μερών του παρόντος, έκαστος των οποίων θα εξετάσει πλήρως και με συμπάθεια κάθε πρόταση τροποποίησής της. 9.2 Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της από τα δυο Μέρη του παρόντος. ΣΕ ΠΙΠΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ η Κυβέρνηση της Ελλάδας και τα Ηνωμένα Εθνη, ενεργώντας μέσω των νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσωπών τους, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία.

Για το UNDESA [υπογραφή] Nitin Desai Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Τμήμα Οικονομικών & Κοινωνικών Υποθέσεων Για την Κυβέρνηση της Ελλάδας [υπογραφή] Ηλίας Γούναρης Εκτακτος και Πληρεξούσιος Πρεσβευτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα `Εθνη ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ

μεταξύ του Τμήματος Οικονομικών και

Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών

και της Κυβέρνησης της Ελλάδας

Αριθμός Εργου IΝΤ/99/Χ21/Α/35/01

Τίτλος Εργου Πλαίσιο Περιφερειακού Προγράμματος για την Ευρώπη και τη ΣΑΚ Δημιουργία ικανότητας και ανταλλαγή πληροφοριών για τη βελτίωση της απόδοσης, του επαγγελματισμού και των ηθικών προτύπων στις δημοσιές υπηρεσίες.

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης 1η Νοεμβρίου 1999. Εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης 31 Οκτωβρίου 2002. Φορέας εκτέλεσης Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (UNDESA). Τόπος Εργου Θεσσαλονίκη Ελλάδας. Προϋπολογισμός Εργου US$ 2.069.821. Σύντομη περιγραφή Συμφωνά με τις εντολές της απόφασης 50/225της Γενικής Συνέλευσης, οι εισηγήσεις της ΧΙΙΙης Συνοδού Εμπειρογνωμόνων του Προγράμματος Ηνωμένων Εθνών στη Δημοσία Διοίκηση και Δημοσιονομία, το παρόν πλαίσιο προγράμματος δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την υλοποίηση δραστηριοτήτων δημιουργίας ικανότητας για τη βελτίωση του ρολού της απόδοσης, του επαγγελματισμού, των ηθικών αξίων και προτύπων στις δημοσιές υπηρεσίες των χωρών της περιοχής. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τη δημιουργία και λειτουργία δικτύων on μεταξύ των ενδιαφερομένων κυβερνήσεων και ιδρυμάτων. Εκ μέρους: Υπογραφή Ονομα/Τίτλος UNDESA Nitin Desai Φορέας εκτέλεσης [υπογραφή] Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Κυβέρνηση Ηλίας Γούναρης Ελλάδας [υπογραφή] Εκτακτος και Πληρεξούσιος Πρεσβευτής (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α: Ιστορικό

1: Τον Απρίλιο 1996, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, κατά την επαναλπτική 50η συνοδό της, υιοθέτησε την απόφαση 50/225 σχετικά με τη Δημοσία Διοίκηση και Aνάπτυξη. Η απόφαση επιβεβαίωσε τη σημασία της ενίσχυσης της δημοσίας διοίκησης για την ανάπτυξη και τόνισε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων και φορέων των Ηνωμένων Εθνών για την υποστήριξη της δημιουργίας ικανότητας στον ευρύ τομέα διακυβέρνησης, δημοσία διοίκησης και δημοσιονομίας. Συγκεκριμένα, η απόφαση στην παράγραφο 13 αναγνώρισε ότι ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών είναι να βοήθα τις Κυβερνήσεις, με αίτημά τους, και να εστιάζει την προσοχή του μεταξύ άλλων στην “ενδυνάμωση της ικανότητας της κυβέρνησης για ανάπτυξη πολιτικής, διοικητική ανασυγκρότηση αναμόρφωση δημοσίων υπηρεσιών, ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων και κατάρτιση δημοσίας διοίκησης”.

2: Στο φόντο αυτής της απόφασης ορόσημου και του ταχέως μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος για τη δημοσία διοίκηση παγκοσμίως, η Δεκάτη Τρίτη Συνοδός Εμπειρογνωμόνων του Προγράμματος Δημοσίας Διοίκησης και Δημοσιονομίας των Ηνωμένων Εθνών (27 Μαίου έως 4 Ιουνίου 1997) υιοθέτησε τον “ανασχεδιασμό του Κράτους για κοινωνικοοικονομική ανάmυξη και αλλαγή” ως γενικό θέμα της Συνοδού Ενα από τα κυρία ζητήματα που εξετάστηκαν στο πλαίσιο αυτό ήταν το ζήτημα των ηθικών αξίων, του επαγγελματισμού και της εικόνας των δημοσίων υπηρεσιών. Η Σύνοδος τόνισε ότι “ο ανασχεδιασμός του Κράτους για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και αλλαγή” δεν υποδηλώνει “μεγάλη κυβέρνηση”. Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται είναι σωστά οργανωμένα συστήματα δημοσίας διοίκησης που να είναι ικανά να προσελκύουν, να διατηρούν, να αναπτύσσουν και να δίνουν κίνητρα σε προσωπικό ολκής. Ως εκ τούτου, η Σύνοδος πρότεινε στα Ηνωμένα Εθνη να συνεργαστούν με τα ΚράτηΜέλη για να αξιολογήσουν τα υφιστάμενα προγράμματα, πολιτικές, νομοθεσία και κανονισμούς για να προάγουν την αποτελεσματικότητα στη βελτίωση του επαγγελματισμού της ηθικής και της απόδοσης στις δημόσιες υπηρεσίες, αποκαθιστώντας έτσι την εικόνα και το κύρος τους.

3: Υπό το φως των ανωτέρω εντολών της απόφασης 50/225 της Γενικής Συνέλευσης και των εισηγήσεων της Συνόδου Εμπειρογνωμόνων, τα Ηνωμένα Εθνη, μετά από διαβουλεύσεις με την Ελληνική Κυβέρνηση, πρότειναν τη διεξαγωγή περιφερειακής Διάσκεψης με θέμα τις “Δημόσιες Υπηρεσίες σε Μεταβατικό Στάδιο: Βελτίωση του Ρόλου, του Επαγγελματισμού, των Ηθικών Αξιών και Προτύπων τους”, με εστίαση στις ανάγκες των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το Aναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης και ΣΑΚ) συμφώνησε να συγχρηματοδοτήσει και να συνδιοργανώσει τη Διάσκεψη αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη, από 17 έως 20 Νοεμβρίου 1997. Β: Περιεχόμενο και Δικαιολόγηση

4: Η ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων του δημοσίου επαγγέλματος που σήμερα υποβάλλεται σε ταχείες αλλαγές έγινε αισθητή λόγω των κρίσεων και ανερχόμενων προκλήσεων της διαδικασίας μαζικής μετάβασης στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης και πέραν αυτών. Αν και θα ήταν λάθος να γενικεύσουμε σχετικά με τις υπερισχύουσες συνθήκες στην περιοχή, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μετάβαση ήταν δύσκολη και ότι οι δημόσιες υπηρεσίες επηρεάστηκαν αρνητικά, σε πολλές περιmώσεις. Ο επείγων χαρακτήρας της αναμόρφωσης συνδυάζεται μόνο με την περιπλοκότητά της. Αυτό τονίστηκε σε αρκετά πρόσφατα φόρα που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, του ΑΠΗΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΟΟΣΑ. Κοινό στοιχείο όλων αυτών των συναντήσεων ήταν η προτεραιότητα που δόθηκε στην ενίσχυση του επαγγελματικού πυρήνα, των ηθικών προτύπων και του ρόλου των δημοσίων υπηρεσιών.

5: Η πρόοδος στην κατεύθυνση αυτή θεωρήθηκε γενικά ως προϋπόθεση μιας τακτικής μετάβασης και μιας διατηρήσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Σκοπός της Διάσκεψης στη Θεσσαλονίκη ήταν να στηριχθούμε στις σχετικές εμπειρίες των χωρών και να εξετάσουμε τις στρατηγικές, τις καλύτερες πρακτικές και πολιτικές που θα μπορούσαν να παράγουν αποτελέσματα στην επιθυμητή κατεύθυνση. Ειδικότερα, οι στόχοι της Διάσκεψης ορίστηκαν ως εξής: α) αναγνώριση της ποικιλίας των συνθηκών μεταξύ των διαφόρων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και βοήθεια προς τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις του κράτους και των δημοσίων υπηρεσιών, εξομαλύνοντας έτσι τη μετάβαση και ένταξη στην ευρωπαϊκή και την ευρύτερη παγκόσμια κοινότητα, β) έμφαση στη διεθνή διάσταση της σύγχρονης διακυβέρνησης και διεύρυνση της συνεργασίας και διασύνδεσης μεταξύ κρατών και μη κρατικών μετεχόντων στην αναμόρφωση των δημοσίων υπηρεσιών, σε όλη την περιοχή μέσω δικτύωσης κοινών δραστηριοτήτων κλπ., γ) διερεύνηση του αναδυόμενου ρόλου των δημοσίων υπηρεσιών στο νέο Κράτος, της ανάγκης στενότερων επαφών με τον ιδιωτικό τομέα και την αστική κοινωνία γενικά, της φύσης του επαγγελματισμού, της ηθικής του διάστασης, των προτάσεων για προσεγγίσεις και στρατηγικές με σκοπό την ενίσχυση του επαγγελματικού πυρήνα, της ικανότητας, της απόδοσης, της ακεραιότητας και της εικόνας των δημοσίων υπηρεσιών, τη δημιουργία επαγγελματικών πλαισίων, πορείας σταδιοδρομίας και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων για μεγάλες κατηγορίες προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες, δ) έμφαση στην ανάγκη για εντιμότητα, διαφάνεια και ευθύνη στην κυβέρνηση. Ενέργειες που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να βελτιώσει την αξιοπιστία της, να διευρύνει τους ρόλους προάσπισης, θέσπισης προτύπων και φύλαξης της αστικής κοινωνίας στο πλαίσιο αυτό, και ε) εισηγήσεις για μέτρα για την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής γενικά, στο επίπεδο της κυβέρνησης και στο επίπεδο της αστικής κοινωνίας.

6: Η προσδοκώμενη έκβαση ήταν μια αναφορά, η οποία θα αντικατοπτρίζει πιστά την τρέχουσα κατάσταση και τις ανησυχίες στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη και θα παρέχει τη βάση για συντονισμένες ενέργειες συνέχισης. Τονίστηκε, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Διάσκεψη Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ήταν μέρος μιας σειράς συναντήσεων στις οποίες συζητήθηκαν ζητήματα ηθικής στη διακυβέρνηση και ο επαγγελματισμός στις δη μόσιες υπηρεσίες. Τα ευρήματα της Διάσκεψης στη Θεσσαλονίκη ανακοινώθηκαν στα διεθνή φόρα και συνεισέφεραν, με τον τρόπο αυτόν, σε μια συζήτηση που έχει αποκτήσει ορατά παγκόσμιες διαστάσεις. Η ανάγκη βελτίωσης του ρόλου, του επαγγελματισμού, των ηθικών αξιών και προτύπων των δημοσίων υπηρεσιών ρίχνει φως στη φύση του ίδιου του ζητήματος. Δείχνει με σαφήνεια το μέγεθος της δημόσιας πίεσης, σε όλο τον κόσμο, για τη βελτίωση του επιπέδου διακυβέρνησης. Καθιστά επίσης σαφές ότι, αν και οι εθνικές κυβερνήσεις παραμένουν οι βασικοί παίκτες και είναι καθήκον τους να κάνουν επανορθωτικές ενέργειες και να επιφέρουν τη μεταρρύθμιση, υπάρχει μια σημαντική διάσταση σε αυτό το πολύπλευρο πρόβλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά, παρά μόνο με διεθνείς ενέργειες.

7: Η Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης υπογράμμισε τον αυξανόμενο ρόλο της διεθνούς κοινότητας στο πλαίσιο αυτό. Στο μήνυμα του προς τη Διάσκεψη, ο Γενικός Γραμματέας υπενθύμισε στους μετέχοντες ότι πέρασαν οι ημέρες που τα προβλήματα συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς και της εγκληματικότητας θεωρούνταν ως καθαρά εσωτερικά ή επιλύονταν από τις χώρες οι οποίες ενεργούσαν μεμονωμένα. Οχι μόνο τα “χαλαρά κράτη” γίνονται συχνά βάσεις παράνομων δραστηριοτήτων που επηρεάζουν αρνητικά τους γείτονες τους, αλλά και σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες βρίσκουμε σήμερα μια διάσταση που είναι πραγματικά παγκόσμια. Οι διαβουλεύσεις, η συνεργασία και ο συμβιβασμός μεταξύ κυρίαρχων κρατών έχουν γίνει συνηθισμένο στοιχείο της καθημερινής ζωής των κυβερνήσεων, στοιχείο που επιβάλλει νέες απαιτήσεις σχετικά με τις ικανότητες και την επάρκεια των δημοσίων υπαλλήλων και της θεσμικής ικανότητας του διοικητικού συστήματος συνολικά.

8: Σύμφωνα με τα λόγια του Γενικού Γραμματέα οι αρμόδιες, αποτελεσματικές και πιστές δημόσιες υπηρεσίες, διαποτισμένες με ηθικά πρότυπα, δεν αποτελούν ούτε πολυτέλεια ούτε όνειρο. Αντίθετα, είναι βασική προϋπόθεση για δημοκρατική διακυβέρνηση και διατηρήσιμη κοινωνικοοικονομική ανάτυξη. “Οι δημόσιες υπηρεσίες σε μεταβατικό στάδιο”, ο τίτλος της Διάσκεψης, υποδηλώνει την ταχεία εμφάνιση ενός νέου αναγκαίου προφίλ, μιας σειράς γνώσεων, ικανοτήτων και αξιών που θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συμμετοχικής διαχείρισης και δημοκρατικής διακυβέρνησης σε μια ανοικτή, παγκόσμια κοινωνία.

9: Η Διάσκεψη εξέτασε το συνδυασμό ικανοτήτων και στάσεων που ταιριάζουν στο νέο αυτό προφίλ. Μελέτη σε επίσης την αξία της περιφερειακής συνεργασίας που περιλαμβάνει κυβερνήσεις σε σύμπραξη με την αστική κοινωνία για τη δημιουργία νέων κανόνων, την ανάmυξη της ικανότητας ανταπόκρισης σε υψηλότερες προδιαγραφές και υποστήριξης νέων δεσμεύσεων. Η αποτελεσματική συνεργασία απαιτεί συμφωνημένους στόχους, κοινό πλαίσιο προγράμματος και κοινές βάσεις δεδομένων. Ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο αυτό, είναι να διευκολύνει το διάλογο μεταξύ Κυβερνήσεων, διεθνών, μη κυβερνητικών και διακυβερνητικών οργανισμών και να τον καταστήσει αποτελεσματικό. Ο διάλογος αυτός είναι απαραίτητος για πολλούς λόγους Πρώτον, δεν έχει ουσία να εφεύρουμε ξανά τον τροχό. Οπως έδειξαν επαρκώς οι διαβουλεύσεις στη Θεσσαλονίκη, αρκετά προβλήματα είναι κοινά σε αρκετές χώρες της περιοχής Παρουσιάζουν κοινά στοιχεία που αξίζει να διερευνηθούν. Δεύτερον, ο υψηλότερος βαθμός σύγκλισης, θεωρητικά και πρακτικά, έγινε συγχρόνως αποτέλεσμα και προϋπόθεση της διαδικασίας ένταξης στην οποία μετέχουν πολλές χώρες της περιοχής, και Τρίτον, πλούσια σε πιθανή συνεργία, αυτή η συνεργασία ευρείας βάσης δεν είναι απλώς απαραίτητη και ποικίλως επιβραβευτική. Αποτελεί επίσης την προφανή εναλλακτική λύση στη δαπανηρή επανάληψη προσπαθειών, ιδιαίτερα σε τομείς οπού η περιφερειακή προσέγγιση δεν είναι απλώς τεχνικώς εφικτή, αλλά και ουσιαστικά προτιμότερη και πολύ πιο οικονομική Γ: Γενικοί Στόχοι Aνάπτυξης

10: Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι η προώθηση της ορθής διακυβέρνησης στις χώρες της περιοχής υποστηρίζοντας τις συλλογικές προσπάθειες βελτίωσης του ρολού, του επαγγελματισμού, των ηθικών αξίων και προτύπων των δημοσίων υπηρεσιών. Αυτό συνεπάγεται πλαίσια νομών, κανονισμών και πρακτικών που αντιμετωπίζουν συστεμικά ελαπώματα, καθώς επιδιώκουν επίσης να διορθώσουν μεμονωμένα ελαττωματικά τα συμπεριφοράς, που επιδιώκουν επίσης να προωθήσουν τη διαφάνεια και την ευθύνη στην κυβέρνηση, καθώς επιδιώκουν να συγκρατήσουν την εμφάνιση διεφθαρμένων πρακτικών. Η προώθηση της ορθής διακυβέρνησης βασίζεται επίσης σε μια συστηματική προσπάθεια ανάπτυξης και διατήρησης της ικανότητας για ορισμένες κρίσιμες εργασίες. Αυτές ορίστηκαν ως εξής: διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης πόρων και της παράδοσης δημοσίων υπηρεσιών, ικανότητα παροχής συμβουλών και αρωγής για μακροπρόθεσμες επιλογές, ανάλυση, διάγνωση και ανάπτυξη πολιτικής, σημεία αναφοράς, δημιουργία κανόνων, παρακολούθηση και αξιολόγηση απόδοσης. Διαδικασία αποκέντρωσης, ανάπτυξη και κατάρτιση ανθρωπίνων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των εκπαιδευτών, και δημιουργία συνεργασίας μεταξύ του δημοσίου τομέα και της αστικής κοινωνίας. Ο ρόλος της αστικής κοινωνίας στην αναμόρφωση των δημοσίων υπηρεσιών και στην προώθηση της ορθής διακυβέρνησης.

11: Η καταπολέμηση της διαφθοράς και της εγκληματικότητας αποτελεί ουσιώδη στρατηγική, καθώς και αναπόσπαστο τμήμα κάθε συνεπούς προγράμματος προώθησης της ορθής διακυβέρνησης. Η διαφθορά παρεμβαίνει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη υπονομεύει σοβαρά τη δημοκρατία, μειώνει την εμπιστοσύνη στους δημοσίους θεσμούς, υποθάλπει τον κυνισμό, την αδράνεια και σπατάλη, εμποδίζει τον εκσυγχρονισμό και επιβαρύνει σημαντικά τα πιο ευάλωτα, χαμηλού εισοδήματος κομμάτια του πληθυσμού. Τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς περιλαμβάνουν: την αποτελεσματική επιβολή κυρώσεων κατά των παρανομών πρακτικών, αλλά επίσης την απλούστευση της εργασίας και τη μείωση των δυσκίνητων διαδικασιών, που συχνά δημιουργούν ευκαιρίες για αυθαίρετες ενέργειες και δωροδοκία, τη βελτίωση της διαφάνειας και ευθύνης στη δημοσία διοίκηση, την εισαγωγή ανεξαρτήτων συστημάτων ελέγχου για δημοσιές δραστηριότητες που αφορούν κατανομές η δαπάνες προϋπολογισμού κλπ, τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης και διασύνδεσης μεταξύ του δημοσίου τομέα και των μετεχόντων στην αστική κοινωνία (επιχειρήσεις η ΜΚΟ), αύξηση της ενημέρωσης του κοινού, και την επιβράβευση της καλής απόδοσης, της σκληρής δουλείας και της ακεραιότητας. Aνάπτυξη κουλτούρας υπηρεσιών προς την κοινότητα, πίστης και αφοσίωσης προς το κοινό καλό και περιορισμός της εμφάνισης νωθρότητας και διαφθοράς Δ: Οργανωτικό Πλαίσιο και.Στρατηγική Υλοποίησης

12. Μια από τις βασικές εισροές στη Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης ήταν ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε την ορθή διακυβέρνηση και τη μάχη κατά της διαφθοράς, που επιδιώκει να προωθήσει μέσω της περιφερειακής συνεργασίας, μέσω τριών συμπληρωματικών και αλληλένδετων ομάδων δραστηριοτήτων: δραστηριότητες για τη βελτίωση του ρολού, του επαγγελματισμού, των ηθικών αξίων και προτύπων στις δημοσιές υπηρεσίες, δραστηριότητες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, διαφάνειας, προσαρμοστικότητας και πειστικότητας των θεσμικών πλαισίων στο ζήτημα αυτό, δραστηριότητες για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης και διασύνδεσης μεταξύ του δημοσίου τομέα αφ` ενός και της αστικής κοινωνίας αφ ετέρου.

13: Λεπτομέρειες αυτών των δραστηριοτήτων, που έχουν ήδη αναφερθεί, θα δοθούν αργότερα, στο Τμήμα Ε του παρόντος εγγράφου. Μια άλλη βασική πρόταση που προώθησε το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων αφορούσε τη δημιουργία και διατήρηση δικτύου on με περιφερειακές κεραίες που θα χρησιμοποιηθούν ως κέντρο και φόρουμ για τη δικτύωση και ανταλλαγή πληροφοριών για πολιτικές, καλύτερες πρακτικές και τεχνολογίες αιχμής, αλλά θα παρέχουν επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ενδιαφερόμενα μέρη. Δόθηκε σχετική εντολή από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την Απόφαση 50225 από 1ης Μαίου 1996.

14: Η αποτελεσματική συνεργασία σε διεθνές επίπεδο απαιτεί κοινή βάση δεδομένων. Η ζωτική σημασία βάσεων δεδομένων πληροφοριών επεδείχθη στη Θεσσαλονίκη με την ευφάνταστη χρήση ιστοσελίδων από πολλούς μετέχοντες στη Διάσκεψη. Εδειξε τη δυνατότητα συνδέσεων μεταξύ μεγάλων διεθνών οργανισμών, κυβερνήσεων και άλλων ιδρυμάτων σε υπό εθνικό επίπεδο που εργάζονται για δημοσιές υπηρεσίες και σχετικά ζητήματα στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Εν καιρώ, αυτό το δίκτυο on θα χρησιμεύσει ως πολύτιμο εργαλείο για περιφερειακή συνεργασία, οδηγώντας στην ανάπτυξη περιφερειακών δικτύων και δραστηριοτήτων για την αναμόρφωση των δημοσίων υπηρεσιών, κώδικες δεοντολογίας για δημοσίους υπαλλήλους, άλλα νομοθετήματα, πολιτικές ανάπτυξης σταδιοδρομίας, τεχνικές προγραμμάτων κατάρτισης για απόδοση, παρακολούθηση, αξιολόγηση κ.λπ..

15: Στην ομιλία του προς τους μετέχοντες, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας εξέφρασε υποστήριξη προς την ιδέα της περιφερειακής συνεργασίας με βάση ένα τέτοιο δίκτυο οn . Δήλωσε ότι, δεδομένου του ενδιαφέροντος των Κρατών Μελών και των διεθνών οργανισμών με δραστηριότητες στην περιοχή, η Ελλάδα προτίθεται να δημιουργήσει και να διατηρήσει, στη Θεσσαλονίκη, εγκαταστάσεις που θα προωθούν αυτούς τους στόχους. Τόνισε επίσης τα πλεονεκτήματα της πόλης αυτής ως εστία για προγράμματα με περιφερειακό πλαίσιο.

16: Κατέστη προφανές από τις συζητήσεις στη διάρκεια της τριήμερης. Διάσκεψης ότι οι νέες περιφερειακές δραστηριότητες πρέπει να αποφεύγουν κάθε επικάλυψη με ήδη υφιστάμενα προγράμματα. Πρέπει να δημιουργηθούν συνδέσεις και να αναζητηθούν αποτελεσματικές συνεργίες με στενή συνεργασία με τις υφιστάμενες περιφερειακές δομές. Οι ιδέες που προωθούνται σε αυτό το πλαίσιο προγράμματος βασίζονται στα ανωτέρω.

17: Είναι σαφές, αφ` ετέρου, ότι σε αυτές τις ημέρες της προηγμένης τεχνολογίας πληροφοριών, η ανάπτυξη πλαισίων προγραμμάτων που περιλαμβάνουν δίκτυα οn δεν συνεπάγεται, όπως στο παρελθόν, τη δημιουργία μεγάλων γραφειοκρατικών φορέων, αλλά μάλλον ευέλικτων δομών για τη διοργάνωση, διευκόλυνση και διατήρηση δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Υπό αυτό το φως, προσδιορίστηκε το ακόλουθο δοκιμαστικό πλαίσιο. Περιλαμβάνει τα εξής: κεντρικές εγκαταστάσεις γραφείων του προγράμματος, στη Θεσσαλονίκη, που περιλαμβάνουν μικρό αριθμό εθνικού προσωπικού έργου στο οποίο μπορεί να προστεθεί διεθνές προσωπικό (δηλαδή Βασικός Τεχνικός Σύμβουλος, εμπειρογνώμονες, συνεργάτες ειδικοί η εθελοντές Ο.Η. Ε.) ανάλογα με τις απαιτήσεις για τη διεξαγωγή ειδικών δραστηριοτήτων (π.χ. έρευνα ή κατάρτιση), για περιορισμένες χρονικές περιόδους μια ομάδα στο UNDESA Νέας Υόρκης, για την παροχή ουσιαστικής τεχνικής υποστήριξης για τις περιφερειακές δραστηριότητες που σχεδιάζονται, διοργανώνονται ή διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη. Ως εστία και κέντρο αυτού του δικτύου οn , το UNDESA στην Εδρα, στη Νέα Υόρκη θα παρέχει το webmaster του γραφείου εκκαθάρισης. οργανωτική επιτροπή προγράμματος που αποτελείται από τους εξής:

* 2 εκπροσώπους από Κυβερνήσεις της Aνατολικής Ευρώπης, εκ περιτροπής,

* 2 εκπροσώπους από Κυβερνήσεις της Κεντρικής Ευρώπης, εκ περιτροπής,

* 2 εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών,

* 2 εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν αποφασίσει να συμμετάσχει,

* 2 εκπροσώπους του ΟΟΣΑ και άλλου διεθνούς οργανισμού (π.χ. Παγκόσμια Τράπεζα, ΕΒRD, ΕΙΒ), αν αποφασίσουν να συμμετάσχουν,

* 2 εκπροσώπους ευρωπαϊκών διμερών προγραμμάτων, αν αποφασίσουν να συμμετάσχουν,

* 2 εκπροσώπους της Ελλάδας, ως χώρα υποδοχής.

18: Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να δεχθεί δύο πρόσθετα μέλη από οργανισμούς αστικής κοινωνίας (π.χ. ΜΚΟ, ακαδημία). Π ρέπει να συνεδριάζει μια φορά το χρόνο. Τα καθήκοντά της περιλαμβάνουν συμβουλές για την ανάπτυξη στρατηγικών για τεχνική συνεργασία στη διοικητική βελτίωση και αναμόρφωση των δημοσίων υπηρεσιών, μελέτη και αξιολόγηση του προγράμματος εργασίας και του αντίστοιχου προϋπολογισμού, και προετοιμασία υψηλού επιπέδου Διάσκεψης Υπουργών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στο τέλος της περιόδου του προγράμματος. Για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να δημιουργήσει ομάδες εργασίας μικτής σύνθεσης από ειδικούς και εκπροσώπους φορέων/κυβερνήσεων. Ε: Στόχοι Παροχές Δραστηριότητες 19: Οι ακόλουθες προτάσεις προέκυψαν από τις εισηγήσεις των τριών ομάδων εργασίας που δημιουργήθηκαν στην Περιφερειακή Διάσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Οι προτάσεις αποτελούν πολύπλευρο πρόγραμμα διασυνδεδεμένων δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν για την υλοποίηση μιας πλήρους στρατηγικής και υπολογίστηκαν για να παράγουν μέγιστες επιδράσεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος Νο. 1 Βελτίωση του ρόλου, της απόδοσης, του επαγγελματισμού, των ηθικών αξιών και προτύπων στις δημόσιες υπηρεσίες των Ανατολικών και Κεντρικών Ευρωπαϊκών χωρών. Παροχή Νο. 1.1 Χάρτης για τις δημόσιες υπηρεσίες, παρόμοιος με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει αποσπάσει μέχρι σήμερα ένα μέτρο υποστήριξης και καθοδηγούμενες εθνικές προσπάθειες προς την αποκέντρωση. Δραστηριότητα 1.1.1 Δημιουργία ειδικής ομάδας αντιπροσωπευτικών μελών από χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης με τη βοήθεια ειδικών συμβούλων που παρέχουν τα Ηνωμένα Εθνη και άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Τα μέλη της ειδικής ομάδας θα συνδέονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλα μέσα για τη διαμόρφωση σχεδίου του προβλεπόμενου χάρτη. Δραστηριότητα 1.1.2 Συνάντηση της ειδικής ομάδας για την οριστικοποίηση του σχεδίου χάρτη και υποβολή του στην Οργανωτική Επιτροπή Προγράμματος, το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη της άσκησης. Παροχή 1.2 Πιλοτικά πρότυπα προγράμματα κατάρτισης και σχέδια ανάπτυξης σταδιοδρομίας για επαγγελματίες πολιτικής, δημόσιους διευθυντές και άλλες ομάδες με ικανότητες πρώτης προτεραιότητας. Δραστηριότητα 1.2.1 Πιλοτικό πρόγραμμα (προγράμματα κατάρτισης) σε έναν ή δύο από τους ανωτέρω τομείς που θα ακολουθηθεί από παρόμοια προγράμματα, μετά από αίτημα των Κυβερνήσεων. Δραστηριότητα 1.2.2 Περιφερειακή συνάντηση ή εργαστήριο για να συζητηθούν εναλλακτικές σταδιοδρομίες για βασικούς επαγγελματίες στις δημόσιες υπηρεσίες. Στόχος Νο.2 Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας αναμόρφωσης των δημοσίων υπηρεσιών και του επαγγελματισμού στις χώρες της Κεντρικής και Aνατολικής Ευρώπης. Παροχή 2.1 Πρότυπα, κριτήρια και δομές που ασχολούνται με τα συστεμικά ελαττώματα, σε αντίθεση με τις μεμονωμένες ανεπάρκειες, και προσπαθούν να παρέχουν περιβάλλον που επιτρέπει τη βελτιωμένη συλλογική απόδοση στις δημόσιες υπηρεσίες. Δραστηριότητα 2.1.1 Δημιουργία ειδικής ομάδας αντιπροσωπευτικών στοιχείων και διεθνών ειδικών για το σχεδιασμό πλαισίων για βασικούς τομείς προτεραιότητας. Οπως στη δραστηριότητα 1.1.1, τα μέλη της ειδικής ομάδας θα αποτελέσουν δίκτυο και διασύνδεση στο ανωτέρω ζήτημα. Δραστηριότητα 2.1.2 Συνάντηση για να εξεταστούν οι παροχές της δραστηριότητας 2.1.1 και για να υποβληθούν προτάσεις στην Οργανωτική Επιτροπή, το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη της άσκησης. Παροχή 2.2 Αναβαθμισμένη γηγενής ικανότητα κατάρτισης και ανάπτυξης της διαχείρισης. Δραστηριότητα 2.2.1 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην κατάρτιση και ανάπτυξη, μετά από αίτημα των Κυβερνήσεων. Δραστηριότητα 2.2.2 Aνάπτυξη εγχειριδίων και άλλων υλικών κατάρτισης στη ρωσική και άλλες περιφερειακές γλώσσες για να χρησιμοποιηθούν στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Στόχος Νο.3 Ενδυνάμωση της καλής διακυβέρνησης καταπολεμώντας τη διαφθορά στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Παροχή 3.1 Καλύτεροι νόμοι, αποδοτικά πλαίσια και θεσμοί, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών επιτροπών και μηχανισμών αναθεώρησης, καθήκον των οποίων είναι η πρόληψη και ο περιορισμός της εμφάνισης της διαφθοράς στις δημόσιες υπηρεσίες. Δραστηριότητα 3.1.1 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για νομοθετική αναθεώρηση, ενδυνάμωση του δικαστικού σώματος και σχετικές αναθεωρήσεις. Δραστηριότητα 3.1.2 Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης για αστυνομικούς που θα ακολουθηθεί από περισσότερα, μετά από αίτημα των Κυβερνήσεων. Παροχή 3.2 Βελτιωμένη δημόσια υποστήριξη στη μάχη κατά της διαφθοράς. Δραστηριότητα 3.2.1 Δημιουργία δικτύων μεταξύ ενδιαφερόμενων αξιωματούχωνκαι ΜΚΟ σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες γιατη βελτίωση της συνεργασίας και της αμοιβαίας συνδρομής σε περιφερειακό επίπεδο (μέσω πρότυπων συνθηκών κ.λπ.). Δραστηριότητα 3.2.2 Aνάπτυξη σχεδίων για δημόσιες εκστρατείες κατά της διαφθοράς. Στόχος Νο.4 Προώθηση της συνεργασίας στη διοικητική βελτίωση, καλύτερη διακυβέρνηση και αναθεώρηση των δημόσιων υπηρεσιών μεταξύ των χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Παροχή 4.1 Τακτικά ενημερωμένη συλλογή δραστηριοτήτων για τη διακυβέρνηση, την αναμόρφωση των δημόσιων υπηρεσιών και τις διοικητικές βελτιώσεις με έμφαση στον επαγγελματισμό και την ηθική και τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων χωρών. Δραστηριότητα 4.1.1 Προετοιμασία και ενημέρωση της συλλογής βάσει του προτύπου που ακολουθήθηκε σε άλλες περιοχές. Παροχή 4.2 Μηχανογραφημένος κατάλογος ειδικών και συμβούλων που είναι διαθέσιμοι για συμβουλευτικές αποστολές, κατάρτιση και άλλα σχετικά καθήκοντα, στους τομείς της διακυβέρνησης, της αναμόρφωσης των δημόσιων υπηρεσιών, του επαγγελματισμού, της ηθικής κ.λπ.. θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη έρευνας και ένταξης, στον κατάλογο, πόρων εμπειρίας (κέντρα κατάρτισης και ερευνάς, εταιρείες παροχής συμβουλών διαχείρισης και μεμονωμένους ειδικούς) από τις χώρες της περιοχής, ανά τομέα ειδίκευσης κ.λπ.. Δραστηριότητα 4.2.1 Δημιουργία και διατήρηση του καταλόγου Στόχος Νο. 5 Παροχή συνεχούς ροής πληροφοριών που υποστηρίζουν τους στόχους, τις δραστηριότητες και τις παροχές που αναφέρονται ανωτέρω. Παροχή 5.1 Δίκτυο on ως κεντρική βάση υποστήριξης για περιφερειακή συνεργασία, βελτίωση του ρόλου, της απόδοσης, του επαγγελματισμού και της ηθικής στις δημόσιες υπηρεσίες και προώθηση της ορθής διακυβέρνησης στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Δραστηριότητα 5.1.1 Aνάπτυξη πιλοτικού προγράμματος εντός του πλαισίου του παγκόσμιου Δικτύου on Δημόσιας Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών (UNPAN) και δημιουργία των σχετικών διασυνδέσεων. Δραστηριότατα 5. 1.2 Πρόβλεψη για συνεχή συλλογή δεδομένων, επεξεργασία και διανομή πληροφοριών on . Στόχος Νο.6 Υποστήριξη της αποκέντρωσης μέσω της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας και υποστήριξη της αστικής κοινωνίας στην προάσπιση της διοικητικής βελτίωσης. Παροχή 6.1 Στρατηγικές για τη βελτίωση του επαγγελματισμού με ταξύ των αξιωματούχων της τοπικής κυβέρνησης και κατάρτιση στελεχών ΜΚΟ. Δραστηριότητα 6.1.1 Επεξεργασία στρατηγικών μέσω δικτύων αξιωματούχων και ειδικών. Δραστηριότητα 6.1.2 Περιφερειακή συνάντηση για να συζητηθεί η υλοποίηση επιλεγμένων στρατηγικών και οι συνέπειες τους για την αποκέντρωση και την ανάπτυξη ΜΚΟ. ΣΤ: Εισροές Οι εισροές έρχονται απευθείας από τις παροχές και τις δραστηριότητες. Το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Ζητημάτωντων Ηνωμένων Εθνών, με υποστήριξη από άλλους φορείς του Ο.Η. Ε. (π.χ. Κολέγιο Προσωπικού Ο.Η.Ε. και Κέντρο Κατάρτισης ΙLΟ) ή από πολυμερή προγράμματα, που μπορεί να αποφασίσουν να συνεργαστούν, θα διασφαλίσει τον κατάλληλο συντονισμό των εισροών, που μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές πηγές και μπορούν να είναι σε μετρητά ή σε είδος. ΣΤ. 1 Διεθνείς Εισροές Αποτελούνται βασικά από ειδικούς και συμβούλους για την καθοδήγηση, διευκόλυνση και άλλη υποστήριξη των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο Τμήμα Ε. Τα εξής χρεώνονται στον προϋπολογισμό του προγράμματος: α) Εσωτερικός Βασικός Τεχνικός Σύμβουλος, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση των παροχών και την πρόοδο των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές στο παρόν πλαίσιο προγράμματος, την καθοδήγηση του UNDESA και τις συμβουλές από την Οργανωτική Επιτροπή Προγράμματος. β) Βραχυπρόθεσμοι Σύμβουλοι για διάφορες αποστολές, που συνήθως δεν θα υπερβαίνουν τις 24 εβδομάδες, για να βοηθήσουν στη διεξαγωγή συναντήσεων, την προετοιμασία τεχνικών εγγράφων και για να παρέχουν άλλως τις απαιτούμενες συμβουλές και καθοδήγηση στη διαμόρφωση νομοθετικών σχεδίων, δεοντολογικών κωδικών, στρατηγικών για αναμόρφωση, την κινητοποίηση των ΜΚΟ και άλλων οργανισμών της αστικής κοινωνίας, την αποκέντρωση κ.λπ.. Οι πρόσθετες εισροές σε είδος θα περιλαμβάνουν: α) Υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική αρωγή από το UNDESA Νέας Υόρκης. β) Συνδεδεμένους Ειδικούς Ηνωμένων Εθνών για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, τη διεξαγωγή έρευνας, μελέτης νομοθεσίας, τη βοήθεια στη συλλογή δεδομένων, στην προετοιμασία εγγράφων και άλλη υποστήριξη και διευκόλυνση των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται συλλογικά από ομάδες εκπροσώπων των κυβερνήσεων και φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι Συνδεδεμένοι Ειδικοί μπορούν να βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη ή στη Νέα Υόρκη, ανάλογα με τις απαιτήσεις. Προβλέπεται ότι θα χρειαστούν οι εξής: Ι) Συνδεδεμένος Ειδικός στον Επαγγελματισμό και την Ηθική Δημοσίων Υπηρεσιών. II) Συνδεδεμένος Ειδικός στη Διαχείριση και Κατάρτιση Ανθρωπίνου Δυναμικού. ΙΙΙ) Συνδεδεμένος Ειδικός στην Καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Εγκληματικότητας. ΙV) Συνδεδεμένος Ειδικός στην Αποκέντρωση και την Ανάπτυξη της Αστικής Κοινωνίας. Οι Συνδεδεμένοι Ειδικοί, που χρειάζονται για διετείς περιόδους, θα εργάζονται υπό την εποπτεία του Βασικού Τεχνικού Συμβούλου ή άλλων συμβούλων του έργου. γ) Εθελοντές Ηνωμένων Εθνών Αν αυτό είναι δυνατόν, μπορεί να δημιουργηθεί μεταβαλλόμενος αριθμός θέσεων Εθελοντών Ηνωμένων Εθνών για να προαχθούν οι στόχοι του προγράμματος και να βοηθήσουν στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που αναφέρθηκαν. Κανονικά αυτοί οι εθελοντές θα στρατολογηθούν από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. ΣΤ. 2 Εθνικές Αντίστοιχες Συνεισφορές σε είδος Θα περιλαμβάνουν: α) Δημιουργία, εξοπλισμό, συντήρηση και λειτουργία επαρκών εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη με γραφεία, επίπλωση και εξοπλισμό ανάλογο με τις δραστηριότητες που προγραμματίστηκαν. β) Το απαιτούμενο προσωπικό υποστήριξης. γ) Λειτουργία των εγκαταστάσεων για να επιτραπεί η έγκαιρη εκτέλεση των ανωτέρω δραστηριοτήτων και η παράδοση των παροχών, σε στενή συνεργασία με τα Ηνωμένα Εθνη. δ) Χώρους και παροχή διερμηνείας για δραστηριότητες κατάρτισης και εργαστήρια, ή συναντήσεις που γίνονται στη Θεσσαλονίκη ή σε κοντινές περιοχές, και ε) Μεταφορές και ταξίδια εντός της χώρας. ΣΤ.3 Εισροές από Συνεργαζόμενους Φορείς Άλλες συνεισφορές σε είδος ή με καταμερισμό του κόστους θα ζητηθούν από πολυμερείς και/ή διμερείς φορείς που μπορεί να θελήσουν να συνεργαστούν. Μπορεί επίσης να ζητηθεί από τις μετέχουσες χώρες να καλύψουν μέρος του κόστους της διεξαγωγής συναντήσεων στις αντίστοιχες χώρες τους. Ζ. Προϋπολογισμός ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕ FAX (Συνημμένο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

3 Ιουλίου 1997 Προς την Αυτού Εξοχότητα Αλέξανδρο Παπαδόπουλο Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας Αθήνα, Ελλάδα Φαξ: 30 1 3393500

1. Εχω την τιμή να αναφερθώ στους διακανονισμούς για την προσεχή Περιφερειακή Διάσκεψη με θέμα “Οι Δημόσιες Υπηρεσίες σε Μεταβατικό Στάδιο” Βελτίωση του Ρόλου, του Επαγγελματισμού και των Ηθικών Προτύπων και Αξιών, την οποία διοργανώνει το Τμήμα Υποστήριξης Ανάπτυξης και Υπηρεσιών Διαχείρισης των Ηνωμένων Εθνών (UNDDSMS) σε συνεργασία με το Περιφερειακό Γραφείο για την Ευρώπη και την ΣΑΚ του Προγράμματος Aνάmυξης των Ηνωμένων Εθνών (RBEC/UNDP). Η Διάσκεψη, που θα διεξαχθεί στην Αγγλική και Ρωσική γλώσσα, θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη της Ελλάδας μεταξύ 1720 Νοεμβρίου 1997.

2. Τον Απρίλιο 1996, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, κατά την επαναληπτική 50ή συνοδό της, υιοθέτησε την απόφαση 50/225 σχετικά με τη Δημόσια Διοίκηση και Aνάπτυξη. Η απόφαση επιβεβαίωσε τη σημασία της ενίσχυσης της δημόσιας διοίκησης για την ανάπτυξη και τόνισε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των τμη μάτων και φορέων των Ηνωμένων Εθνώνγιατην υποστήριξη της δημιουργίας ικανότητας στον ευρύ τομέα διακυβέρνησης, δημόσιας διοίκησης και δημοσιονομίας. Συγκεκριμένα, η απόφαση στην παράγραφο 13, αναγνώρισε ότι ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών είναι να βοηθά τις Κυβερνήσεις, με αίτημα τους, και να εστιάζει την προσοχή του μεταξύ άλλων στην “ενδυνάμωση της ικανότητας της κυβέρνησης για ανάπτυξη πολιτικής, διοικητική ανασυγκρότηση, αναμόρφωση δημοσίων υπηρεσιών, ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων και κατάρτιση δημόσιας διοίκησης”.

3. Βάσει των ανωτέρω και των προκαταρτικών συζητήσεων που έγιναν μεταξύ του UNDDSMS και της Κυβέρνησης της Ελλάδας Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συμφωνήθηκε να διεξαχθεί η ανωτέρω Περιφερειακή Διάσκεψη. Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται για να βοηθήσει τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις του κράτους και των δημοσίων υπηρεσιών στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και να διευκολύνει την μετάβαση και ένταξη τους στην ευρύτερη διεθνή κοινότητα. Ο άμεσος στόχος της Διάσκεψης είναι να αποτελέσει φόρουμ έτσι ώστε οι μετέχοντες να ανταλλάξουν εμπειρίες και προοπτικές για τη μεταρρύθμιση των δημοσίων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, η Διάσκεψη θα εξετάσει το μεταβαλλόμενο ρόλο των δημοσίων υπηρεσιών μέσω των επαγγελματικών και ηθικών διαστάσεων τους. θα συζητηθούν μέτρα προώθησης κοινής κατανόησης της έννοιας και πρακτικής των δημοσίων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται έτσι ώστε να επισημανθούν οι καλύτερες πρακτικές στον τομέα και να δοθούν προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας, της ικανότητας, της απόδοσης και του κύρους των δημοσίων υπηρεσιών. Ενα Μνημόνιο που παρέχει περαιτέρω λεmομέρειες για τη Διάσκεψη εσωκλείεται για ενημέρωσή σας.

4. Αντιπρόσωποι από 24 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που περιλαμβάνουν τους αντίστοιχους Υπουργούς και ανώτερους δημοσίους υπαλλήλους, αναμένεται να συμμετάσχουν, θα συμμετάσχει επίσης το προσωπικό UNDDSMS, σύμβουλοι, προσωπικό RBEC/UΝDΡ και οι Εσωτερικοί Εκπρόσωποι UΝDΡ των ενδιαφερομένων χωρών. Επίσης, μπορεί να παραστούν διάφοροι μετέχοντες από τους εξειδικευμένους φορείς των Ηνωμένων Εθνών, διεθνών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και άλλων ενδιαφερομένων θεσμών.

5. Το UNDDSMS και το RBEC/UNDP θα καταβάλλουν τις δαπάνες ταξιδιού και ημερήσιου επιδόματος σε συμφωνημένες τιμές για το προσωπικό τους, τους συμβούλους τους καθώς και τους μετέχοντες. Οι άλλοι μετέχοντες θα ευθύνονται για τα δικά τους έξοδα.

6. Η Κυβέρνηση της Ελλάδας θα καλύψει το κόστος διαμονής σε ξενοδοχεία και διατροφής όλων των μετεχόντων των χωρών, θα παρέχει εγκαταστάσεις διάσκεψης (καθώς και διερμηνεία και μετάφραση) και τοπικές μεταφορές στη Θεσσαλονίκη και τα περίχωρά της.

7. Σύμφωνα με την υφιστάμενη πρακτική, θα ήθελα να προτείνω να ισχύουν οι ακόλουθοι όροι για τη Διάσκεψη: (α) (i) Η Συνθήκη περί Προνομίων και Ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών θα ισχύει σε σχέση με τη Διάσκεψη. Οι μετέχοντες που κλήθηκαν από τα Ηνωμένα Εθνη θα χαίρουν των προνομίων και ασυλιών που χορηγούνται σε ειδικούς σε αποστολή για τα Ηνωμένα Εθνη από το Άρθρο VI της Συνθήκης. Οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών που συμμετέχουν ή εκτελούν καθήκοντα σε σχέση με τη Διάσκεψη θα χαίρουν των προνομίων και ασυλιών που παρέχουντα Άρθρα V και VII της Συνθήκης. Οι αξιωματούχοι των εξειδικευμένων φορέων που συμμετέχουν στη Διάσκεψη θα έχουν τα προνόμια και τις ασυλίες που παρέχουν τα Άρθρα VΙ και VIII της Συνθήκης περί Προνομίων και Ασυλιών των Εξειδικευμένων φορέων. (ii) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Συνθήκης περί Προνομίων και Ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών, όλοι οι μετέχοντες και τα πρόσωπα που εκτελούν καθήκοντα σε σχέση με τη Διάσκεψη θα χαίρουν των προνομίων και ασυλιών, διευκολύνσεων και αβροτήτων που είναι απαραίτητες για την ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων τους σε σχέση με τη Διάσκεψη. (iii) Το προσωπικό που παρέχει η Κυβέρνηση σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία θα χαίρει ασυλίας από νομική δίωξη σε σχέση με λόγια που είπε ή έγραψε και σε σχέση με κάθε πράξη που έκανε με την επίσημη ιδιότητά του σε σχέση με τη Διάσκεψη. (β) Ολοι οι μετέχοντες και όλα τα πρόσωπα που εκτελούν καθήκοντα σε σχέση με τη Διάσκεψη θα έχουν το δικαίωμα ανεμπόδιστης εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα. Οι βίζες και οι άδειες εισόδου, όταν απαιτούνται, θα χορηγούνται δωρεάν. Οταν γίνονται αιτήσεις τέσσερις εβδομάδες πριν την έναρξη της Διάσκεψης, οι βίζες θα χορηγούνται το αργότερο δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της Διάσκεψης. Αν η αίτηση γίνει σε λιγότερο χρόνο από τέσσερις εβδομάδες πριν την έναρξη της Διάσκεψης, οι βίζες θα χορηγούνται το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο τρεις ημέρες πριν την έναρξη. (γ) Συμφωνείται επίσης ότι η Κυβέρνηση σας θα είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση τυχόν αγωγής, απαίτησης ή άλλης αξίωσης κατά των Ηνωμένων Εθνών που προκύπτει από (ι) τραυματισμό η ζημία σε πρόσωπο ή περιουσία σε χώρους διάσκεψης ή γραφείων που παρέχονται για τη Διάσκεψη, (ιι) τη μεταφορά που παρέχει η Κυβέρνησή σας, και (ιιι) την απασχόληση για τη Διάσκεψη προσωπικού που παρέχεται ή κανονίζεται από την Κυβέρνησή σας, και η Κυβέρνησής σας θα τηρεί αβλαβή τα Ηνωμένα Εθνη και το προσωπικό τους σε σχέση με κάθε τέτοια αγωγή, αξίωση η άλλη απαίτηση, και (δ) Κάθε διαφορά που αφορά την ερμηνεία ή υλοποίηση της παρούσας συμφωνίας, με εξαίρεση τη διαφορά που υπόκειται στις κατάλληλες διατάξεις της Συνθήκης περί Προνομίων και Ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών η άλλη ισχύουσα συμφωνία, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, θα υποβάλλεται σε δικαστήριο τριών διαιτητών, ένας εκ των οποίων θα διορίζεται από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ένας από την Κυβέρνηση και ο τρίτος, ο οποίος θα είναι πρόεδρος, από τους άλλους δυο διαιτητές. Αν ένα από τα μέρη δεν διορίσει διαιτητή εντός τριών μηνών μετά τη γνωστοποίηση από το άλλο μέρος του ονόματος του διαιτητή του, ή αν οι δυο πρώτοι διαιτητές δεν διορίσουν τον πρόεδρο εντός τριών μηνών από τον διορισμό του δευτέρου εξ αυτών, τότε ο διαιτητής αυτός θα διοριστεί από τον Πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου με αίτημα οποιουδήποτε από τα μέρη της διαφοράς. Εκτός αν συμφωνηθεί άλλως μεταξύ των μερών, το δικαστήριο θα υιοθετήσει τους δικούς του διαδικαστικούς κανόνες, θα προβλέψει την αποζημίωση των μελών του και την κατανομή των δαπανών μεταξύ των μερών, και θα λάβει όλες τις αποφάσεις με πλειοψηφία δυο τρίτων. Οι αποφάσεις του σε όλα τα ζητήματα διαδικασίας και ουσίας θα είναι οριστικές και, ακόμα κι αν εκδοθούν ερήμην ενός των μερών, θα είναι δεσμευτικές και για τα δυο μέρη.

8. Προτείνω επίσης όπως, κατά την παραλαβή της γραπτής επιβεβαίωσής σας για τα ανωτέρω, η παρούσα ανταλλαγή επιστολών να αποτελέσει Συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Κυβέρνησης της Ελλάδας σχετικά με την παροχή εγκαταστάσεων υποδοχής από την Κυβέρνησή σας για τη Διάσκεψη.

Με τιμή, Nitin Desai Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 1997

Αξιότιμε Αναπληρωτή Γενικέ Γραμματέα,

Εχω την τιμή να αναφερθώ στους διακανονισμούς για την προσεχή Περιφερειακή Διάσκεψη η οποία θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη της Ελλάδας από 17 έως 20 Νοεμβρίου 1977, με το ακόλουθο θέμα “Δημόσια Υπηρεσία σε Μεταβατικό Στάδιο: Βελτίωση του Ρόλου της Επαγγελματισμός και Ηθικοί Κανόνες και Αξίες”. Δια της παρούσας επιβεβαιώνω εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης την αποδοχή των όρων που περιέχονται στην επιστολή σας από 5 Αυγούστου 1997, η οποία απευθύνεται στην Α.Ε. Χρήστο Ζαχαράκη, Πρεσβευτή στην Μόνιμη Αποστολή της Ελλάδας στα Ηνωμένα Εθνη. Η παρούσα ανταλλαγή επιστολών αποτελεί Συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με τις διατάξεις των διευκολύνσεων υποδοχής της τελευταίας για τη Διάσκεψη. Σας παρακαλώ να δεχθείτε επ` ευκαιρία, Αξιότιμε Αναπληρωτή Γενικέ Γραμματέα τη διαβεβαίωση του μεγάλου σεβασμού μου. (υπογραφή) Αλέξανδρος Παπαδόπουλος Προς κ. Nitin DESAI Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών

Οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9. 1 της Συμφωνίας που κυρώνεται τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις συνταγματικές διατάξεις.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας από την ημερομηνία της υπογραφής της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9.2 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ν.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Φ. ΠΕΠΑΛΝΙΚΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 18 Ιουλίου 2002 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ