ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3026 (ΦΕΚ Α΄ 151/28-6-2002)

Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου ΧΧ/ της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (C.Ι.T.E.S.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Συνδιασκέψεως των Μερών αποφασισθείσα το 1983 στο Gaborone της Μποτσουάνα τροποποίηση του άρθρου ΧΧI της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (C.I.T.E.S.), που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον στις 3 Μαρτίου 1973 και κυρώθηκε από την Ελλάδα με το νόμο 2055/1992 (ΦΕΚ 105/Α`), το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ ΧΧL

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Η παρούσα Σύμβαση θα παραμείνει ανοικτή για προσχώρηση επ` αόριστον. Τα έγγραφα προσχώρησης θα κατατίθενται στην Θεματοφύλακα Κυβέρνηση.

1. Η Σύμβαση αυτή θα παραμείνει ανοικτή για προσχώρηση περιφερειακών οργανισμών οικονομικής ολοκλήρωσης που αποτελούνται από κυρίαρχα Κράτη,οι οποίοι έχουν την ισχύ της διαπραγμάτευσης, υπογραφής καιεφαρμογής των διεθνών συμφωνιών για θέματα που τους μεταβιβάστηκαν από τα Κράτη – Μέλη τους και καλύπτονται από τη Σύμβαση αυτή.

2. Στα έγγραφα προσχώρησής τους οι οργανισμοί αυτοί θα δηλώσουν την έκταση της αρμοδιότητάς τουςline αναφορικά σε θέματα που άπτονται αυτής της Σύμβασης. Τέτοιοι οργανισμοί θα πληροφορούν επίσης τη Θεματοφύλακα για κάθε σημαντική τροποποίηση κατά την έκταση της αρμοδιότητάς τους. Οι ειδοποιήσεις απόline τους περιφερειακούς οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης αναφορικά με την αρμοδιότητά τους σε θέματα που άπτονται αυτής της Σύμβασης και οι τροποποιήσεις, από εδώ και στο εξής, θα διανέμονται στα Μέρη από τη Θεματοφύλακα.

3. Σε θέματα εντός των πλαισίων της αρμοδιότητάς τους, τέτοιοι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρωσης θα ασκούν τα δικαιώματα και θα πραγματοποιούν τις υποχρεώσεις που η Σύμβαση ανέθεσε στα Κράτη -Μέλη τους, τα οποία είναι Μέρη της Σύμβασης. Σε τέτοιες περιmώσεις τα Κράτη – Μέλη των οργανισμών δεν θα έχουν το δικαίωμα να ασκούν τέτοια δικαιώματα από μόνα τους.

4. Στους τομείς της αρμοδιότητάς τους, οι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρωσης θα ασκούν το δικαίωμά τους να ψηφίζουν με αριθμό Ψήφων ίσο με τον αριθμό των Κρατών – Μελών τους που είναι Μέρη της Σύμβασης. Τέτοιοι οργανισμοί δεν θα ασκούν το δικαίωμα της Ψήφου τους, εάν τα Κράτη -Μέλη τους ασκούν το δικό τους και αντίστροφα.

5. Κάθε αναφορά στο «Μέρος» με την έννοια που χρησιμοποιήθηκε στο Άρθρο Ι (h) αυτής της Σύμβασης, το «Κράτος» / «Κράτη» ή το «Κράτος Μέρος» / «Κράτη Μέρη» στη Σύμβαση θα ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορά σε κάθε περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ολοκλήρωσης που έχει την αρμοδιότητα, αναφορικά με τη διαπραγμάτευση, υπογραφή και εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών σε θέματα που καλύπτονται από τη Σύμβαση αυτή.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της τροποποίησης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου XXIL της αναφερόμενης στο άρθρο πρώτο Σύμβασης του 1973.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Eφμερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 lουνίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. ΔΡΥΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 28 lουνίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ