ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3025 (ΦΕΚ Α΄ 148/25-6-2002)

Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις21 10υνίου 1994, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούμενα «τα Συμβαλλόμενα Μέρη».

Εκτιμώντας:

ότι, για την κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με σκοπό την καλή λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, έχουν δημιουργηθεί από το 1957 ιδρύματα ονομαζόμενα «Ευρωπαϊκά Σχολεία», ότι οι Ευρωπα`ίκές Κοινότητες επιθυμούν να εξασφαλίσουν την κοινή εκπαίδευση των παιδιών αυτών και ότι για το σκοπό αυτό συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Σχολείων, ότι το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων αποτελεί «sui generis» σύστημα ότι με το σύστημα αυτό πραγματοποιείται μια μορφή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και των Ευρωπαϊκών Κοινο τήτων ενώ ταυτόχρονα τα κράτη μέλη έχουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την ορ γάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήματος καθώς και για την πολιτιστική και γλωσσική τους διαφοροποίηση, ότι θα πρέπει:

να κωδικοποιηθεί το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Σχολείου που θεσπίστηκε το 1957 για να ληφθούν υπόψη όλα τα σχετικά με αυτό κείμενα που έχουν θεσπιστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη,

να προσαρμοστεί το εν λόγω καταστατικό λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

να τροποποιηθεί ο τρόπος λήψης αποφάσεων στα πλαίσια των οργάνων των Σχολείων,

να ληφθεί υπόψη η κτηθείσα πείρα από την λειτουργία των Σχολείων,

να εξασφαλισθεί επαρκής νομική προστασία του διδα κτικού προσωπικού και των λοιπών προσώπων τα οποία α φορά το καταστατικό έναντι πράξεων του Ανώτατου Συμ βουλίου ή των Διοικητικών Συμβουλίων` να δημιουργηθεί προς τούτο ένα όργανο εκδίκασης προσφυγών με αυστηρά οριοθετημένη δικαιοδοσία,

η δικαιοδοσία του οργάνου εκδίκασης προσφυγών να μην θίγει τη δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων επί θε μάτων αστικής και ποινικής ευθύνης, ότι, με βάση το πρόσθετο πρωτόκολλο της 15ης Δεκεμ βρίου 1975, έχει ιδρυθεί Σχολείο στο Μόναχο για την κοι νή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άρθρο 1

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το Καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων (τα οποία στη συνέχεια καλούνται «Σχολεία»), Αποστολή των Σχολείων είναι, η κοινή εκπαίδευση των παιδιών του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εκτός από τα παιδιά για τα οποία ισχύουν οι συμφωνίες που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29, η φοίτηση και άλλων παιδιών στα Σχολεία επιτρέπεται, εντός των ορίων που καθορίζει το Ανώτατο Συμβούλιο,

Τα Σχολεία απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί από το Ανώτατο Συμβούλιο σε συνάρτηση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει, των άρθρων 2, 28 και 31.

Άρθρο 2

1. Η δημιουργία νέων Σχολείων μπορεί να αποφασίζεται με ομοφωνία από το Ανώτατο Συμβούλιο.

2. Το Ανώτατο Συμβούλιο καθοριζει τους τόπους εγκατάστασής τους σε συμφωνία με το κράτος μέλος υποδοχής.

3. Πριν ιδρυθεί νέο Σχολείο στο έδαφος κράτους μέλους, πρέπει να έχει συναφθεί συμφωνία μεταξύ του Α νωτάτου Συμβουλίου και του κράτους μέλους υποδοχής, η οποία θα αφορά τη δωρεάν διάθεση και συντήρηση εγκαταστάσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του νέου Σχολείου.

Άρθρο 3

1. Η διδασκαλία που παρέχεται σε κάθε Σχολείο καλύπτει τη φοίτηση μέχρι την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η διδασκαλία μπορεί να περιλαμβάνει:

νηπιαγωγείο,

πενταετή κύκλο σπουδών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

επταετή κύκλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ανάγκες τεχνικής εκπαίδευσης καλύπτονται, στο μέτρο του δυνατού, από τα Σχολεία σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής.

2. Η διδασκαλία γίνεται από εκπαιδευτικούς αποσπασμένους ή τοποθετημένους από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνει το Ανώτατο Συμβούλιο με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 σημείο 4).

3. α) Οιαδήποτε πρόταση τροποποίησης της βασικής διάρθρωσης ενός Σχολείου απαιτεί ομοφωνία των αντι προσώπων των κρατών μελών στο Ανώτατο Συμβούλιο.

β) Οιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του νομικού καθεστώτος του διδακτικού προσωπικού απαιτεί ομοφωνία του Ανωτάτου Συμβουλίου,

Άρθρο 4

Η εκπαιδευτική οργάνωση του Σχολείου βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

1) Οι σπουδές πραγματοποιούνται στις γλώσσες που ορίζονται, στο παράρτημα 11,

2) το παράρτημα αυτό μπορεί να προσαρμοστεί από το Ανώτατο Συμβούλιο σε συνάρτηση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει των άρθρων 2 και 32.

3) για να ευνοηθεί η ενότητα του Σχολείου, η προσέγγι ση και η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ μαθητών που φοιτούν σε διαφορετικά γλωσσικά τμήματα, ορισμένα μαθή ματα διδάσκονται από κοινού σε τάξεις του ίδιου επιπέ δου. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να διδάσκονται σε οποιαδήποτε κοινοτική γλώσσα, εφόσον το Ανώτατο Συμβούλιο αποφασίσει ότι οι περιστάσεις δικαιολογούν κάτι τέτοιο,

4) καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να αποκτή σουν οι μαθητές άρτια γνώση των σύγχρονων γλωσσών,

5) τα προγράμματα σπουδών προβάλλουν ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή διάσταση,

6) όσο η εκπαίδευση όσο και η διδασκαλια διέπονται α πό το σεβασμό της συνείδησης και των πεποιθήσεων του ατόμου,

7) λαμβάνονται μέτρα για να διευκολύνεται η υποδοχή των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 5

1. Τα έτη σπουδών που ολοκληρώνονται με επιτυχία στο Σχολείο καθώς και τα αντίστοιχα ενδεικτικά και πιστοποιητικά των σπουδών αυτών αναγνωρίζονται στο έδαφος των κρατών μελών, βάσει πίνακα ισοτιμιών, υπό τους ό ρους που καθορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 και με την επιφύλαξη της συμ φωνίας των αρμόδιων εθνικών αρχών.

2. Ο πλήρης κύκλος σπουδών της δευτεροβάθμιας εκ παίδευσης πιστοποιεπαι από το Ευρωπα.ίκό Απολυτήριο, τα σχετικά με το οποίο ρυθμίζονται στη συμφωνία της 11 ης Απριλίου 1984 περί της τροποποιήσεως του παραρ τήματος του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Σχολείου, που αποτελεί τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Απολυτήριου, εφεξής καλούμενη «συμφωνία του Ευρωπαϊκού Απολυτηρίου». Το Ανώτατο Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ομοφωνία των αντιπροσώπων των κρατών μελών μπορεί να επιφέρει στην εν λόγω συμφωνία τις αναπροσαρμογές που ενδέχεται να αποδειχθούν απαραίτητες.

Οι μαθητές στους οποίους απονέμεται Ευρωπαϊκό Απολυτήριο από το Σχολείο:

ο) απολαύουν, στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι, όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κα τοχή ενδεικτικού ή πιστοποιητικού το οποίο χορηγείται στο τέλος των σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα αυτή,

β) μπορούν να ζητήσουν να γίνουν δεκτοί σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο στο έδαφος κάθε κράτους μέλους, με τους ίδιους όρους όπως και οι υπήκοοι του εν λόγω κράτους μέλους που έχουν ισότιμους τίτλους.

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ως «Πανεπιστήμια» νοούνται:

ο) τα πανεπιστήμια,

β) τα ιδρύματα τα οποία θεωρούνται από το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου ευρίσκονται, ως πανεπιστη μιακού επιπέδου.

Άρθρο 6

Κάθε Σχολείο διαθέτει την αναγκαία νομική προσωπικότητα για την εκπλήρωση της αποστολής του όπως ορίζε ται στο άρθρο 1. Απολαύει προς το σκοπό αυτό αυτονομίας όσον αφορά τη διαχείριση των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό μετο σχολείο τμήμα του προ ϋπολογισμού, υπό τους όρους που ορίζονται στο δημο σιονομικό κανονισμό ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1. Μπορεί να παρίσταται ενώπιον δικαστη ρίου. Δύναται ιδίως να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία.

`Οσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, το Σχολείο αντιμετωπίζεται σε κάθε κράτος μέλος, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παρούσας σύμβασης, ως σχολικό ίδρυμα που διέπεται από το δημόσιο δίκαιο. ΤΙΤΛΟΣ 11

ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Άρθρο 7

Τα κοινά όργανα όλων των Σχολείων είναι:

1. το Ανώτατο Συμβούλιο,

2. ο Γενικός Γραμματέας,

3. τα Συμβούλια Επιθεωρητών,

4. το `Οργανο Εκδίκασης Προσφυγών.

Τη διοίκηση κάθε Σχολείου αναλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διεύθυνση ο Διευθυντής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Άρθρο 8

1. Με την επιφύλαξη του άρορου 28, το Ανώτατο Συμ βούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

α) τον αντιπρόσωπο ή τους αντιπροσώπους, σε υπουργικό επίπεδο, κάθε κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοι νοτήτων που είναι εξουσιοδοτημένοι να δεσμεύουν την κυβέρνηση του συγκεκριμένου κράτους μέλους. εννοείται ότι κάθε κράτος μέλος διαθέτει μια μόνο ψήφο,

β) ένα μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

γ) έναν αντιπρόσωπο που ορίζει η Επιτροπή Προσωπικού (από τα άτομα του διαδακτικού προσωπικού) σύμφωνα με το άρθρο 22.

δ) έναν αντιπρόσωπο των γονέων των μαθητών που ορίζουν οι σύλλογοι γονέων σύμφωνα με το άρθρο 23.

2. Οι αντιπρόσωποι, σε υπουργικό επίπεδο, των κρατών μελών καθώς και το μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων μπορούν να παρίστανται δι` αντιπροσώπου.

Τα άλλα μέλη αντιπροσωπεύονται, σε περίπτωση κωλύματος, από τον αναπληρωτή τους.

3. Στις συνεδριάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου μπορεί να κληθεί να παραστεί εκπρόσωπος των μαθητών ως παρατηρητής, εφόσον πρόκειται για θέματα που αφορούν τους μαθητές.

4. Το Ανώτατο Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρωτοβουλία του ίδιου ή μετά ατό αιτιολογη μένη αίτηση τριών μελών του Ανωτάτου Συμβουλίου ή του Γενικού Γραμματέα. Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

5. Η προεδρία ασκείται, διαδοχικά, από τον αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους για ένα έτος σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά των κρατών μελών: Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, lσπανία, Γαλλία, lρλανδία, lταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Άρθρο 9

1. Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται, ομοφωνία δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, οι αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του, με την επιφύλαξη των κατωτέρω διατάξεων:

α) για τη λήψη απόφασης που επηρεάζει τα ειδικά συμ φέροντα ενός κράτους μέλους, μεταξύ των οποίων η ση μαντική επέκταση των εγκαταστάσεων ή το κλείσιμο Σχο λείου εγκατεστημένου στο έδαφός του, απαιτείται ευνοϊκή ψήφος του αντιπροσώπου του εν λόγω κράτους μέλους,

β) για το κλείσιμο Σχολείου απαιτείται ευνοϊκή ψήφος του μέλους της Επιτροπής,

γ) ο αντιπρόσωπος ενός οργανισμού δημοσίου δικαίου που έχει αποκτήσει έδρα και ψήφο στο Ανώτατο Συμβού λιο δυνάμει συμφωνίας βασιζόμενης στο άρθρο 28 συμμετέχει στην ψηφοφορία σχετικά με όλα τα θέματα του Σχολείου τα οποία περιλαμβάνει η συμφωνία αυτή.

δ) το δικαίωμα ψήφου του αντιπροσώπου της Επιτροπής Προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 σημείο γ) και του αντιπροσώπου των γονέων των μαθητών, που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 σημείο δ) περιορίζεται στη λήψη αποφάσεων για εκπαιδευτικά δέματα βάσει του άρθρου 11 αποκλειομένων των αποφάσεων σχετικά με τις αναπροσαρμογές της συμφωνίας του Ευρωπαίκού Απολυτηρίου και των αποφάσεων που έχουν οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις.

2. Στις περιπτώσεις που η παρούσα Σύμβαση απαιτεί ομοφωνία, οι αποχές των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών δεν εμποδίζουν τη λήψη αποφάσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο.

3. Σε κάθε ψηφοφορία, τα παρόντα αντιπροσωπευόμε να μέλη διαθέτουν μία ψήφο, με την επιφύλαξη της ειδικής διάταξης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 σημείο α),

Άρθρο 10

Το Ανώτατο Συμβούλιο εποπτεύει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. Για το σκοπό αυτό, διαθέτει τις απαραίτητες εξουσίες για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα εκπαιδευτικά και διοικητικά και σε θέματα προϋπολογι σμού, καθώς και για τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών που αναφέρονται, στα άρθρα 28 έως 30. Μπορεί να συστήσει επιτροπές στις οποίες ανατίθεται η προετοιμασία των αποφάσεών του,

Το Ανώτατο Συμβούλιο θεσπίζει το γενικό κονονισμό των Σχολείων.

Κάθε έτος το Ανώτατο Συμβούλιο καταρτίζει με βάση το σχέδιο που ετοιμάζει ο Γενικός Γραμματέας, έκθεση για τη λειτουργία των Σχολείων και τη διαβιβάζει στο Ευρω παϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,

Άρθρο 11

Σε εκπαιδευτικά θέματα, το Ανώτατο Συμβούλιο καθο ρίζει τις γενικές κατευθύνσεις των σπουδών και αποφασίζει για την οργάνωσή τους.

Ειδικότερα, μετά από γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου Επιθεωρητών, το Ανώτατο Συμβούλιο:

1) καθορίζει εναρμονισμένα προγράμματα σπουδών και ωράρια για κάθε σχολικό έτος και για κάθε τμήμα που έχει ιδρύσει και διατυπώνει συστάσεις για την επιλογή των μεθόδων διδασκαλίας,

2) μεριμνά για τον έλεγχο της διδασκαλίας από τα Συμ βούλια Επιθεωρητών και καθορίζει τους κανόνες λει τουργίας των Συμβουλίων αυτών,

3) καθορίζει την απαιτούμενη ηλικία για την εισαγωγή στις διάφορες βαθμίδες σχολικής εκπαίδευσης` ορίζει τους κανόνες που διέπουν τον προβιβασμό των μαθητών στην επόμενη τάξη ή στη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, προκειμένου να δίδεται στους μαθητές η δυνατότητα να επανεντάσσονται οποτεδήποτε στα ε θνικά σχολεία, θεσπίζει τους κανόνες βάσει των οποίων κατοχυρώνονται τα έτη φοιτήσεως στο Σχολείο σύμφωνα με το άρθρο 5` καταρτίζει τον πίνακα ισοτιμιών που ανα φέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1,

4) ορίζει το είδος των εξετάσεων για την επισφράγιση του έργου που έχει επιτελεσθεί στο Σχολείο. καθορίζει τους κανόνες για τις εξετάσεις, συγκροτεί τις εξεταστικές επιτροπές και απονέμει τα σχετικά ενδεικτικά` καθορίζει τις δοκιμασίες των εξετάσεων αυτών σε επίπεδο που να α νταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 5.

Άρθρο 12

Σε διοικητικά θέματα, το Ανώτατο Συμβούλιο:

1) καθορίζει τους κανόνες της υπηρεσιακής κατάστα σης του Γενικού Γραμματέα, των Διευθυντών, του διδα κτικού προσωπικού και σύμφωνα με τις διάταξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 σημείο α), του διοικητικού και βοη θητικού προσωπικού,

2) ορίζει το Γενικό Γραμματέα και τον αναπληρωτή Γε νικό Γραμματέα,

3) διορίζει το Διευθυντή και τους αναπληρωτές Διευθυ ντές κάθε Σχολείου,

4) α) προσδιορίζει κάθε χρόνο, μετά από πρόταση των Συμβουλίων Επιθεωρητών, τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, δημιουργώντας και καταργώντας θέσεις α πασχόλησης. Μεριμνά για την δίκαιη κατανομή των θέσε ων μεταξύ των κρατών μελών, Ρυθμίζει από κοινού με τις κυβερνήσεις τα θέματα που αφορούν τον διορισμό ή την απόσπαση των καθηγητών, των δασκάλων και των εκπαι δευτικών συμβούλων του Σχολείου, οι οποίοι διατηρούν τα δικαιώματα προαγωγής και συνταξιοδότησης που κα τοχυρώνονται από το εθνικό καθεστώς τους,

β) προσδιορίζει κάθε χρόνο, μετά ατό πρόταση του Γε νικού Γραμματέα, τις ανάγκες σε διοικητικό και βοηθητι κό προσωπικό,

5) οργανώνει τη λειτουργία του και καταρτίζει τον εσω τερικό του κανονισμό.

Άρθρο 13

1, Σε θέματα προϋπολογισμού, το Ανώτατο Συμβούλιο:

α) θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό, προσδιορίζο ντας, ιδίως, τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Σχολείων,

β) θεσπίζει τον προϋπολογισμό των Σχολείων για κάθε οι κονομικό έτος, σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 4,

γ) εγκρίνει τον ετήσιο λογαριασμό διαχείρισης και τον δια βιβάζει στις αρμόδιες αρχές των Ευρωπα.ίκών Κοινοτήτων,

2. Το Ανώτατο Συμβούλιο καθορίζει, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, την κατάσταση των προβλε πομένων εσόδων και δαπανών των Σχολείων για το επό μενο έτος και τη διαβιβάζει αμέσως στην Επιτροπή, η οποία, στηριζομένη στα στοιχεία αυτά, καθορίζει τις ανα γκαίες προβλέψεις στο προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπα`ίκών Κοινοτήτων.

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθορίζει τις συνεισφορές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια της διαδικασίας του προϋ πολογισμού,

3. Το Ανώτατο Συμβούλιο διαβιβάζει την κατάσταση των προβλεπομένων εσόδων και δαπανών και στους άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου που προβλέπονται στο άρθρο 28 και στους οργανισμούς ή ιδρύματα που προβλέπονται στο άρθρο 29, η χρηματοδοτική συνεισφορά των οποίων επιτρέπει τη χρηματοδότηση του κύριου ό γκου του προϋπολογισμού ενός Σχολείου, προκειμένου οι οργανισμοί αυτοί να καθορίσουν το ύψος της συνεισφοράς τους,

4. Το Ανώτατο Συμβούλιο εγκρίνει οριστικά τον προϋπο λογισμό των Σχολείων πριν από την έναρξη του οικονομι κού έτους, προσαρμόζοντάς τον, εάν χρειάζεται, στις συ νεισφορές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των οργανισμών ή ιδρυμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 14

Ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπεί το Ανώτατο Συμβούλιο και διευθύνει τη Γραμματεία στα πλαίσια των δια τάξεων της υπηρεσιακής κατάστασης του Γενικού Γραμ ματέα που προβλέπεται στο άρθρο 12 σημείο 1. Αντιπροσωπεύει το Σχολεία επί νομικών διαφορών είναι δε υπεύθυνος έναντι του Ανώτατου Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Άρθρο 15

Για τις ανάγκες του Σχολείου συνιστώνται δύο Συμβού λια Επιθεωρητών: το ένα για το νηπιαγωγείο και την πρω τοβάθμια εκπαίδευση και το άλλο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Άρθρο 16

Κάθε συμβαλλόμενο κράτος μέλος αντιπροσωπεύεται σε κάθε Συμβούλιο Επιθεωρητών από έναν επιθεωρητή, τον οποίο ορίζει Ανώτατο Συμβούλιο μετά από πρόταση του ενδιαφερόμενου μέρους.

Η Προεδρία των Συμβουλίων Επιθεωρητών ασκείται από τον αντιπρόσωπο στο Συμβούλιο Επιθεωρητών του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία του Ανωτάτου Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Τα Συμβούλια Επιθεωρητών έxoυv ως καθήκον να φροντίζουν για την ποιότητα της διδασκαλίας που παρέχεται στα Σχολεία και, για το σκοπό αυτό, να φροντίζουν για την πραγματοποίηση των αναγκαίων επιθεωρήσεων στα Σχολεία.

Τα Συμβούλια Επιθεωρητών υποβάλλουν στο Ανώτατο Συμβούλιο τις γνώμες και τις προτάσεις που προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα 11 και 12, καθώς και, ενδεχομένως, προτάσεις για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων και την οργάνωση των σπουδών.

Άρθρο 18

Οι επιθεωρητές έχουν ως καθήκον:

1) Να εξασφαλίζουν, στη βαθμίδα σχολικής εκπαίδευσης για την οποία είναι αρμόδιοι, την εκπαιδευτική εποπτεία των διδασκόντων που προέρχονται από την εθνική τους διοίκηση.

2) Να αντιπαραβάλλουν τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά το επίπεδο των σπουδών και την ποιότητα των μεθόδων διδασκαλίας.

3) Να απευθύνουν στους Διευθυντές και στο διδακτικό προσωπικό τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεών τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των αναγκών από το Ανώτατο Συμβούλιο, κάθε κράτος μέλος παρέχει στους επιθεωρητές τις αναγκαίες διευκολύνσεις για την απόλυτη εκπλήρωση της αποστολής τους στα Σχολεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Άρθρο 19

Με την επιφύλαξη των άρθρων 28 και 29 το Διοικητικό Συμβούλιο, που προβλέπεται άρθρο 7, περιλαμβάνει τα α κόλουθα οκτώ μέλη:

1) το Γενικό Γραμματέα, που ασκεί την προεδρία,

2) το Διευθυντή του Σχολείου,

3) τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

4) δύο μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, εκ των οποίων το ένα αντιπροσωπεύει τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το άλλο τους εκπαι δευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και του νηπιαγωγείου,

5) δύο μέλη που αντιπροσωπεύουν το Σύλλογο Γονέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23,

6) έναν αντιιπρόσωπο του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχει ως παρατηρητής αντιπρόσωπος του κρά τους μέλους στο οποίο είναι εγκαταστημένο το Σχολείο.

Δύο αντιπρόσωποι των μαθητών καλούνται να συμμετέ χουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σχολείου τους για τα θέματα που τους α φορούν.

Άρθρο 20

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

1) Καταρτίζει την κατάσταση προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών του Σχολείου, σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό.

2) Ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Σχολείου και συντάσσει τον ετήσιο λογαριασμό διαχείρισης.

3) Φροντίζει για την ύπαρξη κατάλληλων φυσικών συν θηκών και πρόσφορου κλίματος για την καλτ`] λειτουργία του Σχολείου.

4) Εκπληρώνει όλα τα άλλα διοικητικά καθήκοντα που του αναθέτει το Ανώτατο Συμβούλιο.

Οι λεπτομέρειες για τη σύγκληση συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και τη λήψη αποφάσεων από τα όργανα αυτά καθορίζονται στο γενικό κανονισμό των Σχολείων που προβλέπεται στο άρθρο 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Άρθρο 21

Ο Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του στο πλαίσιο των διατάξεων του γενικού κανονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 10. Διοικεί το προσωπικό που είναι τοποθετημένο στο Σχολείο, σύμφωνα με τις διαδικασίες οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 12 σημείο 4 στοιχεία α) και β).

Ο Διευθυντής πρέπει να διαθέτει τα τυπικά και ουσια στικά προσόντα που απαιτούνται στη χώρα του για τη διεύθυνση ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος του οποίου το απολυτήριο παρέχει πρόσβαση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος έναντι του Ανωτάτου Συμβουλίου.

ΤΙΤΛΟΣ I11 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 22

Ιδρύεται Επιτροπή Προσωπικού, αποτελούμενη από ε κλεγμένους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και του δι οικητικού και βοηθητικού προσωπικού κάθε Σχολείου.

Η επιτροπή αυτή συνεργάζεται για την καλή λειτουργία των Σχολείων, καθιστώντας δυνατή την έκφραση και τη γνωστοποίηση της γνώμης του προσωπικού.

Ο τρόπος εκλογής και λειτουργίας της Επιτροπής προ σωπικού προσδιορίζεται στους κανόνες υπηρεσιακής κα τάστασης του διδακτικού προσωπικού και του διοικητι κού και βοηθητικού προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1.

Η Επιτροπή Προσωπικού ορίζει κάθε χρόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος από το διδακτικό προσω πικό, που αντιπροσωπεύουν το προσωπικό στα πλαίσια του Ανώτατου Συμβουλίου.

ΤΙΤΛΟΣ IV ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Άρθρο 23

Προκειμένου να διατηρούνται οι σχέσεις μεταξύ των γονέων των μαθητών και των αρχών των Σχολείων, το Ανώτατο Συμβούλιο αναγνωρίζει για κάθε Σχολείο το Σύλλογο που εκπροσωπεί τους γονείς των μαθητών του Σχολείου.

Ο αναγνωρισμένος Σύλλογος γονέων ορίζει ετησίως δύο αντιπροσώπους του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σχολείου.

Οι Σύλλογοι όλων των Σχολείων ορίζουν ετησίως ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος που αντιπροσω πεύουντους Συλλόγους στο Ανώτατο Συυβούλιο.

ΤΙΤΛΟΣ V ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο 24

Το οικονομικό έτος των Σχολείων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 25

Ο προϋπολογισμός των Σχολείων χρηματοδοτείται από:

1) τις συνεισφορές των κρατών μελών μέσω της συνεχούς καταβολής των μισθών για τους αποσπασμένους ή τοποθετημένους καθηγητές και, ενδεχομένως, με τη μορφή χρηματοδοτικής συμμετοχής που αποφασίζεται, με ομοφωνία, από το Ανώτατο Συμβούλιο,

2) τη συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία αποσκοπεί, στην κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του συνολικού ποσού δαπανών των Σχολείων και του συνόλου των λοιπών εσόδων,

3) τις συνεισφορές των μη κοινοτικών οργανισμών με τους οποίους το Ανώτατο Συμβούλιο έχει συνάψει συμφωνία,

4) τα ίδια έσοδα των Σχολείων και ιδίως τα δίδακτρα τα οποία βαρύνουν τους γονείς των μαθητών σύμφωνα με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου,

5) τα διάφορα έσοδα.

Ο τρόπος διάθεσης της κοινοτικής συνεισφοράς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποτελεί αντικείμενο ειδικής συμφωνίας μεταξύ του Ανωτάτου Συμβουλίου και της Επιτροπής.

ΤΙΤΛΟΣ VI ΔΙΑΦΟΡΕΣ Άρθρο 26

Τ ο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι το μόνο όργανο αρμόδιο να αποφαίνεται για όσες διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθούν στα πλαίσια του Ανωτάτου Συμβουλίου.

Άρθρο 27

1. Συνιστάται `Οργανο Εκδίκασης Προσφυγών.

2. Το `Οργανο Εκδίκασης Προσφυγών έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, εφόσον εξαντληθούν οι δυνατότητες της διοικητικής οδού, επί οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής με την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης στα πρόσωπα τα οποία αυτή αφορά, εκτός του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, σχετικά με τη νομιμότητα πράξεως βασιζόμενης στη Σύμβαση ή σε κανόνες θεσπιζόμενους δυνάμει αυτής, η οποία στρέφται εναντίον τους και προέρχεται από το Ανώτατο Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο ενός σχολείου στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί βάσει της παρούσας Σύμβασης. `Οταν πρόκειται για διαφορά χρηματικής φύσεως, το `Οργανο Εκδίκασης Προσφυγών έχει πλήρη διακαιοδοσία.

Οι όροι και οι λεmομερείς κανόνες σχετικά με αυτές τις διαδικασίες καθορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, στους κανόνες υπηρεσιακής κατάστασης του διδακτικού προσωπικού ή στο καθεστώς που εφαρμόζεται στα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων ή στο γενικό κανονισμό των Σχολείων.

3. Το `Οργανο Εκδίκασης Προσφυγών συγκροτείται, από άτομα που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας και είναι γενικά γνωστά για τις νομικές γνώσεις τους.

Ως μέλη του Οργάνου Εκδίκασης Προσφυγών μπορούν να διορισθούν μόνον τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται σε κατάλογο τον οποίο καταρτίζει για το σκοπό αυτό το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Το καταστατικό του οργάνου Εκδίκασης Προσφυγών θεσπίζεται με ομοφωνία από το Ανώτατο Συμβούλιο.

Το καταστατικό του Οργάνου Εκδίκασης Προσφυγών ορίζει τον αριθμό των μελών του , τη διαδικασία διορισμού τους από το Ανώτατο Συμβούλιο, τη διάρκεια της θητείας τους και το καθεστώς των απολαβών τους. Ρυθμίζει επί σης τον τρόπο λειτουργίας του εν λόγω οργάνου.

5. Το `Οργανο Εκδίκασης Προσφυγών θεσπίζει τον εσω τερικό κανονισμό του, ο οποίος περιέχει όλες τις απαραί τητες διατάξεις για την εφαρμογή του καταστατικού του.

Ο κανονισμός αυτός πρέπει να εγκρίνεται, με ομοφω νία, από το Ανώτατο Συμβούλιο.

6. Οι αποφάσεις του Οργάνου Εκδίκασης Προσφυγών είναι δεσμευτικές για τους αντιδίκους και, σε περίmωση που δεν τις εκτελέσουν, καθίστανται εκτελεστές από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα με το εθνι κότους δίκαιο.

7. Οι άλλες διαφορές στις οποίες εμπλέκονται τα Σχο λεία, υπάγονται στη δικαιοδοσία των εθνικών δικαστη ρίων. Ειδικώτερα, η δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων επί θεμάτων αστικής και ποινικής ευθύνης δεν θίγεται α πό το παρόν άρθρο.

ΤΙΤΛΟΣ VII ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 28

Το Ανώτατο Συμβούλιο μπορεί, ενεργώντας ομόφωνα, να διαπραγματευτεί συμφωνία συμμετοχής, που αφορά υπάρχον Σχολείο ή Σχολείο που πρόκειται να δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 2, με όλους τους οργανισμούς δημοσίου δίκαιου, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη λει τουργία των Σχολείων αυτών λόγω του τόπου εγκατάστα σής τους. Με τη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας, οι ορ γανισμοί αυτοί μπορούν να αποκτήσουν έδρα και ψήφο στο Ανώτατο Συμβούλιο για όλα τα θέματα που αφορούν το εν λόγω Σχολείο, εφόσον η οικονομική συμμετοχή τους καθιστά δυνατή τη χρηματοδότηση του κύριου όγκου του προϋπολογισμού του Σχολείου. Μπορούν επίσης να απο κτήσουν έδρα και ψήφο στο Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω Σχολείου.

Άρθρο 29

Το Ανώτατο Συμβούλιο μπορεί επίσης, ενεργώντας ομόφωνα, να διαπραγματευθεί πέρα από τις συμφωνίες συμμετοχής και άλλες συμφωνίες με οργανισμούς ή ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ενδιαφέρονται για τη λειτουργία ενός από τα Σχολεία.

Το Ανώτατο Συμβούλιο δύναται να τους χορηγήσει έ δρα και ψήφο στο Διοικητικόο Συμβούλιο του εν λόγω Σχολείου.

Άρθρο 30

Το Ανώτατο Συμβούλιο μπορεί να διαπραγματευθεί με την κυβέρνηση της χώρας στην οποία ευρίσκεται ένα Σχο λείο οποιαδήποτε συμπληρωματική συμφωνία με σκοπό να εξασφαλισθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη λειτουργία του Σχολείου.

Άρθρο 31

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με έγγραφη κοινοποίηση προς την κυ βέρνηση του Λουξεμβούργου. η τελευταία ενημερώνει τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης.

Η καταγγελία πρέπει να κοινοποι είται, πριν από την 1 η Σεmεμβρίου ενός έτους για να αρ χίσει να ισχύει την 1η Σεmεμβρίου του επομένου έτους.

2. Το συμβαλλόμενο μέρος που καταγγέλλει την πα ρούσα Σύμβαση παραιτείται από κάθε μερίδιο στα στοι χεία ενεργητικού των Σχολείων. Το Ανώτατο Συμβούλιο α ποφασίζει σχετικά με τα οργανωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αφο ρούν το προσωπικό, κατόπιν της καταγγελίας ενός των συμβαλλομένων μερών.

3. Το Ανώτατο Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, με το είδος ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 9, την παύση λειτουργίας ενός Σχολείου. Λαμβάνει επίσης, σύμ φωνα με την ίδια διαδικασία, όλα τα μέτρα που κρίνονται σκόπιμα για το Σχολείο αυτό, ιδίως όσον αφορά την κα τάσταση του διδακτικού προσωπικού καθώς και του διοι κητικού και βοηθητικού προσωπικού, και την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων του Σχολείου.

4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης. Προς το σκοπό αυτό, κοινοποιεί την αίτησή του στην κυβέρνηση του Λου ξεμβούργου, η οποία αναλαμβάνει όλα τα απαραίτητα διαβήματα με το συμβαλλόμενο μέρος που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπα.ίκών Κοινοτήτων προκειμένου να συγκληθεί διακυβερνητική διάσκεψη.

Άρθρο 32

Η αίτηση προσχώρησης στην παρούσα Σύμβαση κάθε κράτους που καθίσταται μέλος της Κοινότητας απευθύ νεται, εγγράφως, στην κυβέρνηση του Λουξεμβούργου, η οποία ενημερώνει τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη.

Η προσχώρηση αρχίζει να ισχύει από την 1 η Σεmεμβρί ου που έπεται της ημερομηνία κατάθεσης των εγγράφων προσχώρησης στην κυβέρνηση του Λουξεμβούργου.

Από την ημερομηνία αυτή η σύνθεση των οργάνων των Σχολείων τροποποιείται ανάλογα.

Άρθρο 33

Η παρούσα Σύμβαση επικυρώνεται από τα κράτη μέλη που είναι συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους αντί στοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. `Ο σον αφορά τις Ευρωπα.ίκές Κοινότητες, συνάmεται σύμφωνα με τις συν θήκες ίδρυσής τους.

Τα έγγραφα επικύρωσης και οι πράξεις κοινοποίησης της σύναψης της παρούσας Σύμβασης κατατίθενται στην κυβέρνηση του Λουξεμβούργου, η οποία είναι θεματοφύ λακας του Καταστατικού των Ευρωπα.ίκών Σχολείων.

Η κυβέρνηση αυτή θα κοινοποιήσει την κατάθεση σε ό λα τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη.

Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί μετά την κατάθεση όλων των εγ γράφων επικύρωσης από τα κράτη μέλη καθώς και των πράξεων κοινοποιήσης της σύναψης από τις Ευρωπα.ίκές Κοινότητες.

Η παρούσα Σύμβαση, που συντάσσεται σε ένα μόνο α ντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελλη νική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, και πορτογαλική γλώσ σα, και όλα τα κείμενα της οποίας είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στα αρχεία της κυβέρνησης του Λουξεμ βούργου, η οποία θα διαβιβάσει επικυρωμένα αντίγραφα σε όλα τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 34

Η παρούσα Σύμβαση ακυρώνει και αντικαθιστά το Καταστατικό της 12ης Απριλίου 1957 και το Πρωτόκολλό του της 13ης Απριλίου 1962.

Εκτός εάν στην παρούσα Σύμβαση προβλέπεται άλλως, η συμφωνία του Ευρωπα`ίκού Απολυτήριου εξακολουθεί να ισχύει

Το πρόσθετο Πρωτόκολλο για το Σχολείο του Μονάχου, που έχει καταρτισθεί δι` αναφοράς στο Πρωτόκολλο της 13ης Απριλίου 1962 και υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 15 Δεκεμβρίου 1975, δεν θίγεται από την παρούσα Σύμβαση.

Οι παραπομπές που γίνονται σε πράξεις σχετικά με τα Σχολεία προγενέστερες της παρούσας Σύμβασης πρέπει να θεωρηθούν ότι παραπέμπουν στα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας Σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ευρωπαϊκά Σχολεία στα οποία εφαρμόζεται το Καταστατικό:

Ευρωπαϊκό Σχολείο του BERGEN

Ευρωπαϊκό Σχολείο ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Ι

Ευρωπαϊκό Σχολείο ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙ

Ευρωπαϊκό Σχολείο του CULHAM (*)

Ευρωπαϊκό Σχολείο της ΚΑΡΛΣΡΟΥΗΣ

Ευρωπαϊκό Σχολείο του ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓογ

Ευρωπαϊκό Σχολείο του ΜΟΙ

Ευρωπαϊκό Σχολείο του MONAXOV

Ευρωπαϊκό Σχολείο του VARESE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Γλώσσες στις οποίες παρέχεται η βασική εκπαίδευση: Αγγλική γλώσσα Γαλλκή γλώσσα Γερμανική γλώσσα Δανική γλώσσα Ελληνική γλώσσα Ισπανική γλώσσα Ιταλική γλώσσα Ολλανδική γλώσσα Πορτογαλική γλώσσα

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου της σύμβασης σχετικά με το καταστατικό των Ευρω παϊκών Σχολείων που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις είκοσι μία lουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα και κα τατέθηκε στο αρχείο της Κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Η ισχύς του παρόντος νομού αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 33 αυτής,

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕθΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & θΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ.ΠAΠANΔPEOV Π.ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑIΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ