ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3024 ΦΕΚ 147 – 25.06.2002

Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύσταση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τη σύσταση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το Γενικό Συμβούλιο Αλιείας για τη Μεσόγειο (Οκτώβριος 1997) και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του Οργανισμού για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία (FAO) κατά την εκατοστή δέκατη τρίτη σύνοδό του (Νοέμβριος 1997), της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

Οι συστάσεις του άρθρου 111 παράγραφος 1 της Συμ φωνίας, εφόσον δεν έχει ασκηθεί η ένσταση που ανα φέρεται στο άρθρο ν παράγραφος 3, δημοσιεύονται την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με επιμέλεια του Υπουργού Γεωργίας.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ σή του στην Εφημερίδα τη.ς Κυβερνήσεως και της Συμ φωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋπο θέσεων του άρθρου ΧLLL παρ. 4 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γ.ΔΡΥΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του κράτους

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ