ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3021/2002 ΦΕΚ 143 – 19.06.2002

Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:

1. “Eπιχείρηση Μέσων Ενημέρωσης”: Η επιχείρηση της οποίας η λειτουργία υπάγεται στη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους και η οποία έχει ως δραστηριότητα, αποκλειστική ή μη: α) την έκδοση ή εκτύπωση εφημερίδων ή περιοδικών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ή εντύπων εκπαιδευτικού ή επιστημονικού χαρακτήρα, σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής, τα έντυπα αυτά εκδίδονται, διαδίδονται ή διανέμονται, ή β) την εγκατάσταση και λειτουργία ή τη διαχείριση τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή την παροχή ή τη διαχείριση συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ή γ) την εγκατάσταση και λειτουργία ή τη διαχείριση ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή την παροχή ή τη διαχείριση συνδρομητικών ραδιοφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ή δ) την παροχή μέσω του διαδικτύου υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου, εφόσον το περιεχόμενο αυτό έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και ειδικότερα περιλαμβάνει, κατά το πρότυπο των έντυπων εφημερίδων, ειδήσεις για πολιτικό ή κοινωνικό ή οικονομικό ή πολιτιστικό ή αθλητικό γεγονότα και εκδηλώσεις, καθώς και άρθρα, σχόλια, συνεντεύξεις ή συζητήσεις για τα θέματα αυτό. Η επιχείρηση η οποία έχει ως δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν θεωρείται επιχείρηση μέσων ενημέρωσης. Μία επιχείρηση μέσων ενημέρωσης θεωρείται ότι υπάγεται στη δικαιοδοσία του ελληνικού κρότους εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του όρθρου 3 του Π.Δ. 100/2000 (ΦΕΚ98 Α΄). Η “Ελληνική Ραδιοφωνία -Τηλεόραση Α.Ε.”, καθώς και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, κατά την έννοια του όρθρου 42Ε του κ.ν. 2190/1920, δεν θεωρούνται για την εφαρμογή του νόμου αυτού επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης.

Σχετικό: με την παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.3166/2003 (ΦΕΚ Α 178)

2. “Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας”: α) οι υπηρεσίες που εκπροσωπούνται από ή υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων αρχών, β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, γ) τα νομικό πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε υπάγονται στο όρθρο 1 του Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α`) είτε η διοίκησή τους διορίζεται από το δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δ) οι τράπεζες στις οποίες ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο διοικητής τους διορίζονται ύστερα από τη διατύπωση γνώμης της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 49Α του Κανονισμού της, ε) τα νομικό πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις προσώπων τα οποία επιχορηγούνται, τακτικώς ή εκτάκτως, από το δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και η επιχορήγηση αυτή υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων εσόδων τους κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος, στ) τα νομικό πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύονται από τα νομικό πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` έως ε` της παρούσας παραγράφου ή αποτελούν συνδεδεμένη με αυτό εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κ.ν. 2190/1920, καθώς και οι συνδεδεμένες με τις εταιρείες αυτές άλλες εταιρείες.

3. “Δημόσιες Συμβάσεις”: Οι συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων νομκών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργου ή προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών, η δε αξία τους υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, καθώς επίσης και οι συμβάσεις των οποίων η αξία είναι κατώτερη των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ αλλά έχουν ως αντικείμενo τμήμα, προσθήκη ή επέκταση ανατιθέμενου έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας που υπερβαίνει σε συνολική αξία το ποσό αυτό.

4. “Βασικός Μέτοχος”: Ο μέτοχος ο οποίος, είτε βάσει του αριθμού των μετοχών που έχει στην κυριότητά του, υπολογιζόμενου αυτοτελώς ή συγκρινόμενου με τον αριθμό μετοχών των άλλων μετόχων της εταιρείας είτε βάσει των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ή άλλων ειδικών δικαιωμάτων που του παρέχει ο νόμος ή το καταστατικό της εταρείας είτε βάσει γενικών ή ειδικών συμφωνιών που έχει συνάψει με την εταιρεία ή άλλους μετόχους ή τρίτα πρόσωπα που εξαρτώνται οικονομικά από αυτόν ή ενεργούν για λογαριασμό του, μπορεί να επηρεάζει ουσιωδώς τη λήψη των αποφάσεων που λαμβάνουν τα αρμόδια όργανα ή στελέχη της εταιρείας σχετικό με τον τρόπο διοίκησης και της εν γένει λειτουργίας της αντίστοιχης επιχείρησης. Ειδικότερα, βασικός μέτοχος θεωρείται ιδίως:

Α. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσοστού επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίoυ που ανήκει στην κυριότητά του: α) είναι κύριος αριθμού μετοχών που υπερβαίνει τον αριθμό μετοχών που ανήκει σε κάθε άλλο μέτοχο ή είναι ίσος με τον αριθμό μετοχών άλλου μετόχου της περίπτωσης αυτής, ή β) κατέχει, είτε από το καταστατικό της εταιρείας είτε μέσω εκχώρησης σχετικού δικαιώματος άλλων μετόχων, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση, ή γ) έχει το δικαίωμα, είτε από το νόμο, είτε από το καταστατικό της εταιρείας είτε μέσω εκχώρησης σχετικού δικαιώματος άλλων μετόχων, να διορίζει ή να ανακαλεί δύο τουλάχιστον μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ή ένα μέλος εφόσον αυτό ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου ή αντιπροέδρου ή διευθύνοντος ή εντεταλμένου ή συμπράττοντος συμβούλου ή, εν γένει, συμβούλου με εκτελεστικά καθήκοντα, ή δ) είναι κύριος ποσοστού επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή κάτοχος δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίoυ που εκπροσωπήθηκε και άσκησε το δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης της γενικής συνέλευσης για την εκλογή ή την ανάκληση του εκάστοτε τελευταίου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή της πλειοψηφίας των μελών αυτού, ή ε) καταρτίζει, αμέσως ή εμμέσως, συμβάσεις και εν γένει συμφωνίες με την εταιρεία, από τις οποίες η τελευταία αποκτά έσοδα ή άλλα οικονομικά οφέλη τα οποία αντιστοιχούν τουλάχιστον στο ένα πέμπτο των ακαθόριστων εσόδων της εταιρείας κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος.

Β. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο: α) είναι κύριος αριθμού μετοχών που αντιστοιχεί, ως ποσοστό, τουλάχιστον στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή β) είναι κύριος δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν, ως ποσοστό, τουλάχιστον στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της εταρείας. Για τον υπολογισμό του ποσοστού επί του μετοχικού κεφαλαίoυ ή των δικαιωμάτων ψήφου που αναφέρονται στα υπό Α` και Β` εδάφια της παρούσας παραγράφου λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου που ανήκουν ή κατέχονται: -από παρένθετα πρόσωπα, -από επιχειρήσεις που ελέγχονται από τον ίδιο μέτοχο, -από άλλο μέτοχο με τον οποίο έχει συναφθεί συμφωνία για τη διαμόρφωση, μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτει, διαρκούς κοινής πολιτικής ως προς τη διοίκηση της εταιρείας. Επίσης, υπολογίζονται τα δικαιώματα ψήφου τα οποία κατέχονται βάσει συμβάσεως ενεχύρου ή επικαρπίας ή ως συνέπεια λήψης ασφαλιστικού μέτρου σε βάρος του κυρίου των αντίστοιχων μετοχών, καθώς και ο αριθμός μετοχών που δεν ανήκουν στην κυριότητά του αλλά από τις οποίες ο μέτοχος αυτός δικαιούται να λαμβάνει μέρισμα. Αριθμός μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφoυ που αποκτώνται λόγω κληρονομικής διαδοχής υπολογίζονται μετά την παρέλευση τριών μηνών από την απόκτησή τους.

5. “Διευθυντικό στελέχη”: Τα πρόσωπα τα οποία, είτε βάσει του νόμου που διέπει την οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας, είτε βάσει του καταστατικού της εταιρείας, είτε κατόπιν ανάθεσης ή σύναψης σύμβασης με την εταιρεία, ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες και καθήκοντα που είναι, από τη φύση τους και το περιεχόμενό τους, ουσιώδεις για την επίτευξη των σκοπών της αντίστοιχης επιχείρησης.

6. “Οικονομικό εξαρτημένα πρόσωπα”: Τα φυσικό ή νομικό πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με άλλο, ειδικώς προσδιοριζόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

7. “Παρένθετα πρόσωπα”: Τ α φυσικό ή νομικό πρόσωπα τα οποία είναι οικονομικό εξαρτημένα ή ενεργούν, βάσει γενικής ή ειδικής συμφωνίας, για λογαριασμό ή καθ` υπόδειξη ή εντολή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

8. “Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης”: Η Ανεξάρτητη Αρχή τα μέλη της οποίας έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 101Α του Συντάγματος και η οποία ασκεί τις αρμοδιότητές της και λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 2863/2000 (ΦΕΚ 262 Α΄).

Σχετικό: το άρθρο 21 Ν.3345/2005,ΦΕΚ Α 138
Άρθρο 2
Απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 12 παρ.26 Ν.3310/2005,ΦΕΚ Α 30/14.2.2005.

1. Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, καθώς και με τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικό στελέχη των επιχειρήσεων αυτών. Επίσης, απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις των οποίων εταίροι ή βασικοί μέτοχοι ή μέλη οργάνων διοίκησης ή διευθυντικό στελέχη είναι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή εταίροι ή βασικοί μέτοχοι ή μέλη οργάνων διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης.

2. Η απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων καταλαμβάνει επίσης: α) τους συζύγους και τους συγγενείς, σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τετάρτου βαθμού, των φυσικών προσώπων που υπάγονται στην παράγραφο 1, εφόσον δεν μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με τα πρόσωπα αυτό,

Σχετικό:με την υπ` αριθμ.3670/2006 απόφαση ΣτΕ (Ολομέλεια) και 3242/2004 απόφαση ΣτΕ.

β) κάθε άλλο παρένθετο πρόσωπο, γ) τους εταίρους και τους βασικούς μετόχους των εταίρων και των βασικών μετόχων που υπάγονται στην παράγραφο 1, δ) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, χωρίς να είναι μέτοχος, ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, μία ή περισσότερες επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, oυσιώδη επιρροή στη λήψη των αποφάσεων που λαμβάνονται, από τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικό στελέχη, σχετικό με τη διοίκηση και την εν γένει λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.

3. Από την απαγόρευση του παρόντος όρθρου εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις των οποίων το αντικείμενο έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης. Επίσης, εξαιρούνται οι δημόσιες συμβάσεις που καταρτίζονται με επιχειρήσεις των οποίων βασικός μέτοχος είναι πολιτικό κόμμα που εκπροσωπείται στη βουλή των ελλήνων, ή εκπρόσωπος αυτού, εκτός εάν στις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχει άλλος βασικός μέτοχος που κατέχει τις Ασυμβίβαστες ιδιότητες του όρθρου 3.

Σχετικό: παρ.4 του άρθρου 23 του Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α 178) ορίσθηκαν τα ακόλουθα: “Το εδάφιο β` της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3021/2002 εφαρμόζεται αναλόγως και για τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης των οποίων βασικός μέτοχος ή βασικός μέτοχος του βασικού μετόχου είναι το Ελληνικό Δημόσιο.

Σχετικό: το άρθρο 21 Ν.3345/2005,ΦΕΚ Α 138,ορίζεται ότι: “Η ισχύς του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α`) αναστέλλεται από την ψήφιση της διάταξης αυτής από τη Βουλή έως την 31.10.2005, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 11 και της παρ. 29 του άρθρου 12 του ως άνω νόμου”.
Άρθρο 3
Ασυμβίβαστες ιδιότητες

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 12 παρ.26 Ν.3310/2005,ΦΕΚ Α 30/14.2.2005.

1. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που καταρτίζει δημόσιες συμβάσεις, η σύναψη των οποίων απαγορεύεται σύμφωνα με το όρθρο 2, καθώς και με την ιδιότητα του εταίρου ή του βασικού μετόχου των εταίρων ή των βασικών μετόχων της επιχείρησης αυτής.

2. Η ασυμβίβαστη ιδιότητα του παρόντος όρθρου συντρέχει και στην περίπτωση που ιδιοκτήτης, βασικός μέτοχος, εταίρος, μέλος οργάνου διοίκησης ή διευθυντικό στέλεχος επιχείρησης που καταρτίζει δημόσιες συμβάσεις είναι σύζυγος ή συγγενής, σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου μέχρι και τετάρτου βαθμού, ο οποίος δεν μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με ιδιοκτήτη, εταίρο, βασικό μέτοχο, μέλος οργάνου διοίκησης ή διευθυντικό στέλεχος επιχείρησης μέσων ενημέρωσης, καθώς επίσης και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι ανωτέρω ιδιότητες κατέχονται από παρένθετο πρόσωπο.

Σχετικό: με την υπ` αριθμ.3670/2006 απόφαση ΣτΕ (Ολομέλεια) και 3242/2004 απόφαση ΣτΕ.

3. Οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας, εφόσον αυτή απαιτείται από την οικεία νομοθεσία, ή, εν γένει, κατά την έναρξη της δραστηριότητός τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), όπως ισχύει, ότι δεν κατέχουν, κατά το χρόνο της υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, την ασυμβίβαστη ιδιότητα του παρόντος όρθρου. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικό στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και για τους εταίρους και τους βασικούς μετόχους των εταίρων και των βασικών μετόχων αυτών. Επίσης, η υποχρέωση της παρούσας παραγράφου ισχύει και σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή εταιρικών μεριδίων αυτής ή μετοχών των οποίων η μεταβίβαση συνεπάγεται, για το πρόσωπο που τις αποκτά, την κτήση της ιδιότητας του βασικού μετόχου.

Σχετικό:το άρθρο 21 Ν.3345/2005,ΦΕΚ Α 138
Άρθρο 4
Υποχρέωση διασταύρωσης στοιχείων επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 12 παρ.26 Ν.3310/2005,ΦΕΚ Α 30/14.2.2005.

1. Πριν από την έκδοση της πράξης κατακύρωσης ή της απευθείας ανάθεσης και πάντως πριν από την υπογραφή της αντίστοιχης δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές του Δημοσίου και των άλλων νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να διασταυρώνουν τα στοιχεία τα οποία υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με το όρθρο 3 του Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66 Α), με τα στοιχεία που τηρούνται για τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης στο μητρώο επιχειρήσεων του Τμήματος ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σύμφωνα με τις διατάξεις των όρθρων 7 παρ. 2 εδάφ. β` του Ν. 2863/2000 (ΦΕΚ 262 Α) και 100 παρ. 1 εδάφ. α` του Π.Δ. 213/1995 (ΦΕΚ 112Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 310/1996 (ΦΕΚ 214 Α).

Η υπαγωγή της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που προβλέπεται στο παρόν άρθρο αναφέρεται υποχρεωτικά σε όλες τις διακηρύξεις, προκηρύξεις και προσκλήσεις ενδιαφέροντος που εκδίδονται από τις αναθέτουσες ή άλλες αρμόδιες αρχές.

2. Για τη διενέργεια της διασταύρωσης των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν ειδικό έγγραφο στο Τμήμα ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, με το οποίο ζητούν την έκδοση πιστοποιητικού που να βεβαιώνει τη μη συνδρομή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 3. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ή το εξουσιοδοτημένο από την ολομέλεια της Αρχής μέλος του, εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του εγγράφου της αναθέτουσας αρχής στο Τμήμα ελέγχου Διαφάνειας σε τρία πρωτότυπα. Το ένα πρωτότυπο φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο που τηρείται στο Τμήμα ελέγχου Διαφάνειας και τα άλλα δύο επισυνάπτονται στο σώμα της δημόσιας σύμβασης, στο κείμενο της οποίας αναγράφεται υποχρεωτικό ο αριθμός πρωτοκόλλου που φέρει το πιστοποιητικό. Η αναθέτουσα αρχή μπoρεί να ζητά την έκδοση του πιστοποιητικού σε μεγαλύτερο αριθμό πρωτοτύπων, ανάλογα με τον αριθμό των συμβαλλομένων.

3. Εάν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι Ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ή το εξουσιοδοτημένο από την ολομέλεια της Αρχής μέλος του, εκδίδει εντός της ίδιας προθεσμίας σχετική απορριπτική πράξη, πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη.

4. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 για την έκδοση του πιστοποιητικού που βεβαιώνει τη μη συνδρομή των ασυμβίβαστων του όρθρου 3 παρατείνεται κατά δέκα εργάσιμες ημέρες εφόσον τα υποβληθέντα προς διασταύρωση στοιχεία είναι ελλιπή ή χρήζουν ουσιωδών διευκρινίσεων σύμφωνα με την αιτιολογημένη κρίση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Σε περίπτωση συνδρομής επιτακτικού και επείγοντος λόγου δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος εξειδικεύεται στο έγγραφο της αναθέτουσας αρχής και βεβαιώνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται κατά το ήμισυ.

5. Σε περίπτωση καθυστέρησης της αναθέτουσας αρχής, η διαδικασία διασταύρωσης του παρόντος άρθρου μπορεί να ενεργοποιηθεί από την επιλεγείσα επιχείρηση ή κάθε επιχείρηση που έχει έννομο συμφέρον να διενεργηθεί η διασταύρωση αυτή.

6. Σε περίπτωση που οι προθεσμίες ενέργειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο παρέλθουν χωρίς να έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό ή η απορριπτική πράξη, που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να καταρτίσει τη δημόσια σύμβαση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 7 και 8.

7. Η διοικητική διαδικασία ελέγχου που ορίζεται στο όρθρο αυτό για την τήρηση της απαγόρευσης και των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, είναι ανεξάρτητη και καταρχήν δεν υποκαθιστά ούτε περιορίζει τις διενεργούμενες σε οποιοδήποτε στάδιο της κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων διοικητικές διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις και οι οποίες έχοντας ως περιεχόμενο τον έλεγχο της εν γένει νομιμότητας της διαδικασίας κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων περιλαμβάνουν και τον έλεγχο της τήρησης των περιορισμών που τίθενται με τον παρόντα νόμο. Με εξαίρεση τον έλεγχο που διενεργείται από τις δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής λειτουργίας τους, σε κάθε περίπτωση η κρίση που διατυπώνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για τη συνδρομή ή μη των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 3, με την έκδοση ρητής διοικητικής πράξης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας του παρόντος όρθρου, δεσμεύει τα κάθε είδους όργανα που ελέγχουν τη νομιμότητα της κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής.

8. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που εκδίδονται ή τελούνται, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της διαδικασίας του παρόντος όρθρου, οι έχοντες έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του νομικού προσώπου του δημοσίου, μπορούν να ασκήσουν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως, καθώς και τα ασφαλιστικό μέτρα που προβλέπονται στο όρθρο 3 του Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178 Α΄), ανεξάρτητα από τη φύση της σχετικής διαφοράς.

9. Η δημόσια σύμβαση που καταρτίζεται ή υπογράφεται χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η διοικητική διαδικασία της παραγράφου 1 ή παρά την έκδοση, εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, της απορριπτικής πράξης του Εθνικού Συμβ9υλίου Ραδιοτηλεόρασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3, είναι άκυρη.

Σχετικό: το άρθρο 21 Ν.3345/2005,ΦΕΚ Α 138
Άρθρο 5
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 12 παρ.26 Ν.3310/2005,ΦΕΚ Α 30/14.2.2005.

Σχετικό: το άρθρο 21 Ν.3345/2005,ΦΕΚ Α 138

1. Η κατοχή από επιχείρηση μέσων ενημέρωσης των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων του όρθρου 3 επισύρει την επιβολή από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της διοικητικής κυρώσεως του προστίμου, ύψους μέχρι το εκατό τοις εκατό του κεφαλαίου της ή της αξίας του πάγιου εξοπλισμού της. Σε περίπτωση υποτροπής, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να επιβάλλει τη διοικητική κύρωση είτε της ανάκλησης της αδειάς της είτε της διακοπής της λειτουργίας ή της δραστηριότητός της, ανάλογα με το νομικό καθεστώς που διέπει την έναρξη λειτουργίας της ειδικότερης κατηγορίας των μέσων ενημέρωσης στην οποία ανήκει η επιχείρηση που κατέχει την ασυμβίβαστη ιδιότητα, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που υπάγογται στην περίπτωση α. της παραγράφου 1 του όρθρου 1. Επίσης, οι κυρώσεις της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται και σε κάθε περίπτωση που το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κρίνει, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, ότι μία επιχείρηση μέσων ενημέρωσης ασκεί ή επιδιώκει να ασκήσει, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, αθέμιτη επιρροή στη διαδικασία σύναψης μίας ή περισσοτέρων δημοσίων συμβάσεων.

2. Η κατοχή των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων του άρθρου 3 από βασικό μέτοχο επιχείρησης μέσων ενημέρωσης επισύρει την επιβολή από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αποκλειστικό στο πρόσωπο αυτό, της διοικητικής κυρώσεως του προστίμου, ύψους έως το δεκαπλάσιο της ονομαστικής ή, εάν πρόκειται για εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών μετοχές, της χρηματιστηριακής αξίας του συνόλου των μετοχών που συνυπολογίστηκαν για το χαρακτηρισμό του εγκαλούμενου προσώπου ως βασικού μετόχου επιχείρησης μέσων ενημέρωσης. Σε περίπτωση υποτροπής, το ύψος του προστίμου μπορεί να ανέλθει στο εικοσαπλάσιο της ανωτέρω αξίας των μετοχών. Για τον υπολογισμό της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των τελευταίων τριάντα ημερών πριν από την κτήση της ασυμβίβαστης ιδιότητος, σύμφωνα με τα δελτία τιμών που εκδίδονται από το οικείο χρηματιστήριο αξιών. Με την ίδια απόφαση, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιβάλλει στον εγκαλούμενο μέτοχο την υποχρέωση να εκποιήσει, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης, το συνολικό ή τον υπερβαίνοντα, κατά περίπτωση, αριθμό μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, βάσει των οποίων χαρακτηρίστηκε ως βασικός μέτοχος της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή της επιχείρησης που καταρτίζει δημόσιες συμβάσεις, κατ` ελεύθερη επιλογή του μετόχου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και όσο χρόνο αυτή διαρκεί, ο ανωτέρω αριθμός μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε για τον υπολογισμό της απαρτίας για τη νόμιμη συγκρότηση των γενικών συνελεύσεων ούτε για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από τις γενικές συνελεύσεις των ανωτέρω επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον τρεις μήνες μετά την παρέλευση της προθεσμίας που αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση του Εθνικού Συμβ9υλίου Ραδιοτηλεόρασης ο μέτοχος εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με αυτήν, το σύνολο των μετοχών της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης που ανήκουν σε αυτόν, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και το αρμόδιο όργανο της εταιρείας ή, εάν πρόκειται για μετοχές εισηγμένες σε ημεδαπό χρηματιστήριο, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, οφείλει να τον διαγράψει από τα οικεία βιβλία μετόχων ή βάσεις δεδομένων, αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του στοιχείου ε` της παρ. 2 του άρθρου 12 του κ.ν. 2190/1920, του προϊόντος της σχετικής εκποίησης αποδιδομένου στον κύριο των ακυρούμενων μετοχών.

3. Σε περίπτωση που η ασυμβίβαστη ιδιότητα του άρθρου 3 κατέχεται από εταίρο επιχείρησης μέσων ενημέρωσης εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2.

4. Η κατοχή της ασυμβίβαστης ιδιότητας του όρθρου 3 από μέλος του οργάνου διοίκησης ή διευθυντικό στέλεχος επιχείρησης μέσων ενημέρωσης επισύρει την επιβολή από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αποκλειστικά στο πρόσωπο αυτό, της διοικητικής κύρωσης του προστίμου, ύψους μέχρι το εικοσαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβαν από την εταιρεία κατά το προηγούμενο έτος. Σε περίπτωση υποτροπής, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να επιβάλλει την κύρωση της απαγόρευσης εκλογής ή διορισμού, από ένα μέχρι πέντε έτη, σε θέση μέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης.

5. Η απόφαση για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του παρόντος όρθρου πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται ύστερα από ακρόαση των εγκαλούμενων προσώπων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την επιβολή κυρώσεων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του είδους και η εmμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για κάθε παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου γίνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας λαμβανομένων ιδίως υπόψη της τυχόν ωφέλειας που αποκομίστηκε από την παραβίαση αυτή, καθώς και των ειδικών συνθηκών και περιστάσεων τέλεσής της.

6. Σε περίπτωση εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ημεδαπό Χρηματιστήριο Αξιών, οι σχετικές κυρωτικές αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κοινοποιούνται αμελλητί στην Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

7. Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του παρόντος άρθρου είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη ποινικής ή αστικής ευθύνης των ίδιων προσώπων.

8. Τα εδάφια δ`, ε`, στ` και ζ` της παραγράφου 2 μπορεί να εφαρμόζoνται αναλόγως σε κάθε περίπτωση που το όργανο διοίκησης της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης ή της επιχείρησης που καταρτίζει δημόσιες συμβάσεις λαμβάνει γνώση με οποιονδήποτε τρόπο ότι εταίρος ή βασικός μέτοχός της κατέχει τις Ασυμβίβαστες ιδιότητες του άρθρου 3. Η σχετική προθεσμία εκποίησης τάσσεται με ειδικό έγγραφο που απευθύνει το όργανο διοίκησης της επιχείρησης στον ανωτέρω εταίρο ή βασικό μέτοχο.

9. Η υπoγραφή δημοσίων συμβάσεων χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η διαδικασία διασταύρωσης του άρθρου 4 ή παρά την έκδοση της απορριπτικής πράξης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου επισύρει για τους φορείς των αρμόδιων οργάνων των αναθετουσών αρχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι προβαίνουν εν γνώσει τους στην ανωτέρω υπογραφή, την ποινή, της φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους. Επίσης, τα μέλη και το επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης τα οποία δεν προβαίνoυν, υπαιτίως, σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση εντός της οριζόμενης προθεσμίας του πιστοποιητικού ή της απορριπτικής πράξης, που πρoβλέπoνται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.
Άρθρο 6
Συνεργασία του E.Σ.Ρ. με άλλους φορείς

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 12 παρ.26 Ν.3310/2005,ΦΕΚ Α 30/14.2.2005.

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του για την έκδοση του πιστοποιητικού και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα, μπορεί να απευθύνεται και να ζητά στοιχεία από επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, καθώς και από κάθε άλλη επιχείρηση και εν γένει δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 παρ. 2 του Ν. 2863/2000 και 10 Α παρ.1 περιπτώσεις γ` και δ` του Π.Δ. 213/1995, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 310/1996. Ειδικότερα, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητά την αποστολή στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία και στις συναλλαγές των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ή των επιχειρήσεων που καταρτίζουν δημόσιες συμβάσεις, ιδίως από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων `Εργων, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Eπιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των Χρηματιστηρίων Αξιών, του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των Επαγγελματικών Eπιμελητηρίων ή αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων ή Συνδέσμων, καθώς και εταιρειών ορκωτών ελεγκτών. Η αποστολή όλων των ζητούμενων στοιχείων είναι υποχρεωτική και γίνεται εντός εύλογης προθεσμίας που τάσσεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Επίσης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ζητά την αποστολή στοιχείων από αλλοδαπούς ιδιωτικούς φορείς ή δημόσιες υπηρεσίες ή δικαστικές αρχές άλλων κρατών στο πλαίσιο, ιδίως, των ισχυουσών συμβάσεων διεθνούς συνεργασίας και δικαστικής συνδρομής.

2. Κατά την επεξεργασία των στοιχείων που αποστέλλονται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος άρθρου, ισχύει η υποχρέωση εχεμύθειας που προβλέπεται για τα μέλη, καθώς και για το επιστημονικό και το διοικητικό προσωπικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στα άρθρα 3 παρ.7 και 6 παρ.6 του Ν.2863/2000.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 7

1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του όρθρου 6 του Ν. 2328/1995 για τη δικτύωση μεταξύ ραδιoφωνικών σταθμών που κατέχουν άδεια λειτουργίας για διαφορετικό νομό ισχύουν και για τη δικτύωση με ραδιοφωνικούς σταθμούς που θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες σύμφωνα με την παράγραφο1 του όρθρου 53 του Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α). Ως έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2001.

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του Ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: “Οι άδειες λειτουργίας του όρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 , η ισχύς των οποίων παρατάθηκε με τη διάταξη του όρθρου 4 του Ν. 2438/1996 (ΦΕΚ 211 Α), εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 2παρ.1 του Ν. 2328/1995 με την έκδοση αδειών λειτουργίας για την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή”.

3. Το εδάφιο α` της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του Ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής: “Οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν, κάθε ημέρα και μεταξύ των ωρών 16.00 έως 22.00 ένα τουλάχιστον δελτίο ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων για την ενημέρωση των κωφών ατόμων, ελάχιστης διάρκειας επτά πρώτων λεπτών (7)”. Επίσης, το εδάφιο γ` της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: “Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος”.

4. Η Ψηφοφορία στις γενικές συνελεύσεις των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, που λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες, για το διορισμό και την ανάκληση ή την παύση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, γίνεται με ονομαστική κλήση των μετόχων και πάντοτε με τρόπο που να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο της ψήφου του κάθε μετόχου μπορεί να γίνει γνωστό, όποτε αυτό ζητηθεί, στους άλλους μετόχους, καθώς και στις αρμόδιες διοικητικές αρχές.

5. Στις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, οι οποίες ασκούν τη δραστηριότητα της περ. δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και λειτουργούν με οποιαδήποτε νομική μορφή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 τουΝ.2644/1998. Επίσης, οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να υποβάλουν στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης τα στοιχεία που ορίζονται στις περιπτώσεις α` και β` της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ελλιπών στοιχείων, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τάσσει στις ανωτέρω επιχειρήσεις εύλογη προθεσμία για την υποβολή ή, αντίστοιχα. τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων στοιχείων. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, για λόγους που οφείλoνται σε υπαιτιότητα των επιχειρήσεων, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και στις επιχειρήσεις που εκδίδουν έντυπα εκπαιδευτικού ή επιστημονικού χαρακτήρα.

Σχετικό: παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.3166/2003 (ΦΕΚ Α 178)

6. Το εδάφιο α` της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής: “Για την άσκηση του επαγγέλματος του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων απαιτείται η εγγραφή υπό την ιδιότητα αυτή στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο”.
Άρθρο 8

1. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικoύ σταθμού ελεύθερης λήψης, οι οποίοι μεταδίδουν πρόγραμμα ενημερωτικού χαρακτήρα τουλάχιστον δώδεκα ώρες κάθε ημέρα και απασχολούν συνεχώς, με σύμβαση εργασίας περισσότερα από τριάντα πέντε (35) άτομα, που είναι εγγεγραμμένα στην `Ενωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών ή στην `Ενωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης ή σε άλλη αναγνωρισμένη ένωση συντακτών τοπικού χαρακτήρα, υποχρεούνται στη βέλτιστη κάλυψη του νομού για τον οποίο έχουν λάβει άδεια λειτουργίας. Για το σκοπό αυτόν και σε περίπτωση που λόγω γεωφυσικών ή άλλων ιδιομορφιών η κάλυψη αυτή δεν είναι τεχνικώς εφικτή, οι ανωτέρω σταθμοί μπορούν να χρησιμοποιούν δευτερεύoυσες θέσεις εκπομπής, ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με όρους που διασφαλίζoυν την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία κόβε άλλης νομίμως λειτουργούσας υπηρεσίας. Τις ανωτέρω δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής δύναται να χρησιμοποιεί ποσοστό έως 20% εκ των κατόχων άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης ανά νομό. οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ανωτέρω πρώτου εδαφίου.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο τέταρτο παρ.1 του ν.4506/2017

2. Ως πρόγραμμα ενημερωτικού χαρακτήρα θεωρείται ιδίως, το πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τη μετάδοση ειδήσεων για πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα και εκδηλώσεις, καθώς και σχόλια, συνεντεύξεις ή συζητήσεις για τα θέματα αυτό.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο τέταρτο παρ.1 του ν.4506/2017

3. Η συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο σχετικό με τον ενημερωτικό χαρακτήρα του μεταδιδόμενου προγράμματος και τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού, διαπιστώνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο τέταρτο παρ.1 του ν.4506/2017

4. Oι ραδιοφωνικοί σταθμοί της παραγράφου 1 υποχρεούνται. να μεταδίδουν, δωρεάν και για όσο χρόνο απαιτηθεί, κάθε είδους μηνύματα και πληροφορίες. τις οποίες οι αρμόδιες αρχές επιθυμούν να απευθύνουν προς το κοινό σε περίπτωση επείγουσας και έκτακτης ανάγκης σχετικό με την ,προστασία του κοινωνικού συνόλου. Η μη τήρηση από τους ραδιοφωνικoύς σταθμούς της ανωτέρω υποχρέωσης. καθώς και των υποχρεώσεων του πρώτου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 1, επισύρει την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις δδ` και εε` της παραγράφου 1 του όρθρου 4 του Ν. 2328/1995. όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του όρθρου 16 του Ν. 2644/1998.

5. Εάν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 πληρούνται από αριθμό ραδιοφωνικών σταθμών που υπερβαίνει το 20% του αριθμού αυτών που κατέχουν άδεια λειτουργίας ανά νομό η σχετική επιλογή γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των σταθμών αυτών με βάση το κριτήριο της προγραμματικής πληρότητας του άρθρου 7 παράγραφος 6 περ. δ` του Ν. 2328/1995 και ενιαία βαθμολογική κλίμακα από ένα έως δέκα μόρια. Οι σταθμοί που δεν θα επιλεγούν εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις της παραγράφου 4. Η ισχύς του παρόντος όρθρου αρχίζει την 1η Απριλίου 2002.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο τέταρτο παρ.1 του ν.4506/2017
Άρθρο 9

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του Ν. 2173/1993 (ΦΕΚ 208 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: “Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της “Ελληνική Pαδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε… και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ρυθμίζονται τα σχετικά με: α) τη διοίκηση, τη διαχείριση και τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ.-3, β) τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και των οργάνων της Ε.Ρ. Τ.-3. γ) τις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες της Ε.Ρ .Τ .-3 σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και δ) κάθε λεπτομέρεια που είναι τυχόν αναγκαία για τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία της Ε.Ρ .Τ .-3.”

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Ν. 2173/1993 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: “Οι κάθε είδους αμοιβές και αποζημιώσεις του προέδρου και των μελών της διοικούσας επιτροπής, καθώς και του γενικού διευθυντή της Ε.Ρ. Τ .,.3, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.”

3. Η παράγραφος 10 του όρθρου 3 του Ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α΄) καταργείται.
Άρθρο 10

1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του όρθρου 20 του Ν. 2644/1998 εφαρμόζεται αναλόγως, από την 1η Ιανουαρίου 2001, για τη μεταφορά των ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας στην Κυπριακή Δημοκρατία και στα άλλα κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, καθώς και για τη μεταφορά των εφημερίδων που εκδίδονται σε νησιά και μεταφέρονται σε άλλα νησιά της ελληνικής Επικράτειας.

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2644/1098 εφαρμόζεται αναλόγως, από την 1η Ιανουαρίου 2005, για τη μεταφορά των ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας στις Hνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 άρθρ.15 Ν.3444/2006,ΦΕΚ Α 46/2.3.2006 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 32 του ν.4441/2016

2. Η παράγραφος 2 του όρθρου 26, καθώς και το εδάφιο β` της παραγράφου 5 του όρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 6 του όρθρου 20 του Ν. 2644/1998, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις υποχρεωτικές, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, δημοσιεύσεις των ισολογισμών ή άλλων στοιχείων και ανακοινώσεων των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης, σε αθλητικές εφημερίδες που εκδίδονται στον ίδιο νομό.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 32 του ν.4441/2016

3. Οι εφημεριδοπώλες, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών, δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για τη διανομή και την εν γένει διακίνηση εντύπων που περιέχουν άσεμνα δημοσιεύματα, κατά την έννοια των όρθρων 29 επ. του Ν. 5060/1931 (ΦΕΚ 172 Α΄), εφόσον τα έντυπα αυτό φέρουν το όνομα ή την επωνυμία, καθώς και τη διεύθυνση ή την έδρα, αντίστοιχα, του εκδότη τους.
Άρθρο 11

1. Η διαχείριση και η εν γένει λειτουργία και συντήρηση του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης που έχει εγκατασταθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στις περιοχές Πλάκας, Εξαρχείων και Κολωνακίου του Δήμου Αθηναίων, ανήκουν εφεξής στην Περιφέρεια Αττικής. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής το ανωτέρω δίκτυο μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές του Νομού Αττικής.

Οι σχετικές πιστώσεις για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής μεταφέρονται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στην Περιφέρεια Αττικής. Οι εκκρεμείς διαδικασίες και συμβάσεις συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, στις γεωγραφικές περιοχές της παραγράφου 1 του παρόντος εκτελούνται και ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Αττικής».

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παρ.1 Ν.3937/2011,ΦΕΚ Α 60, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 140 παρ.2 Ν.4070/2012,ΦΕΚ Α 82/10.4.2012.

Για τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών με εξειδικευμένα φυσικό ή νομικό πρόσωπα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως. Η παράγραφος αυτή ισχύει για κάθε δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης που ανήκει στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου και εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του όρθρου 1 του Ν. 2867/2000 (ΦΕΚ273 Α΄) και του Π.Δ.123/199β (ΦΕΚ 103 Α΄).

Το άρθρο 23 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α`) καταργείται.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παρ.2 Ν.3937/2011,ΦΕΚ Α 60/31.3.2011.

Σχετικό: το άρθρο 23 Ν.3242/2004,ΦΕΚ Α 102/24.5.2004

2. Οι υπάλληλοι οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούν, με οποιαδήποτε νομική σχέση, στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και είναι αποσπασμένοι από τη “Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.” τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, μπορούν να μεταταγούν στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εφόσον υποβάλουν αίτηση, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου.

3. Η αληθής έννοια της διατάξεως της περ. ε` του άρθρου 9 του Ν. 506/1976 (ΦΕΚ 354 Α΄) είναι ότι η προβλεπόμενη στη διάταξη αυτή επιχορήγηση αφορά και συλλόγους επαγγελματικού, πολιτιστικού ή συνδικαλιστικού χαρακτήρα.

4. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης συνιστώνται επτά θέσεις πληροφορικής του κλάδου ΠΕ3 πληροφορικής,όπως οι κλάδοι αυτοί ορίζονται στο όρθρο 24 του Π.Δ. 258/1993 (ΦΕΚ 112 Α΄).

5. Στην παράγραφο 2 του όρθρου 15 του Ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α΄) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: “Από το ανωτέρω ποσοστό που περιέρχεται στο λογαριασμό κύριας ασφάλισης των ανταποκριτών ξένου τύπου, ποσοστό δέκα τοις εκατό του συνόλου θα περιέρχεται απευθείας στην `Ενωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου για την κάλυψη των τρεχουσών λειτουργικών δαπανών.

Σχετικό: με το άρθρο 25 παρ.1 του Ν.3166/2003(ΦΕΚ Α 178)

Η μετάταξη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο των υπαλλήλων σε προσωποπαγείς θέσεις γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και Μ.Μ.Ε. ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Υπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε..

Για την κατάταξη των μεταφερομένων σε μισθολογικά κλιμάκια εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 20 του ν. 2515/1997.
Άρθρο 12
`Εναρξη ισχύος -Τελικές διατάξεις

1.Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται η παράγραφος 11 του όρθρου 1 του Ν. 2328/1995, εκτός του τελευταίου εδαφίου, η παράγραφος 6 του όρθρου 2 και η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του Ν. 2644/1998, το άρθρο 10 του Π.Δ.310/1996,καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικό το αντικείμενο των διατάξεων του νόμου αυτού. `Οπου η ισχύουσα νομοθεσία παραπέμπει στις καταργούμενες διατάξεις,εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικό στις επί μέρους διατάξεις του.