ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3020 ΦΕΚ Α΄142 19.6.2002

Κύρωση της από 19 Απριλίου 2002 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Απαγόρευση πραγματοποίησης δοκιμασιών ή προσομοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή άλλους ιδιωτικούς φορείς”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 19 Απριλίου 2002 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Απαγόρευση πραγματοποίησης δοκιμασιών ή προσομοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή άλλους ιδιωτικούς φορείς”, η οποία δημοσιεύθηκε στις 19 Απριλίου 2002 στο ΦΕΚ 83 τεύχος Α` και το κείμενο της έχει ως εξής:

“ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απαγόρευση πραγματοποίησης δοκιμασιών ή προσομοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή άλλους ιδιωτικούς φορείς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη του άρθρου 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος.

2. Την ανάγκη να μην πραγματοποιηθούν εξεταστικές δοκιμασίες ή προσομοιώσεις αυτών από φροντιστήρια ή άλλους ιδιωτικούς φορείς, ώστε να διασφαλιστεί το κύρος και η αξιοπιστία των πανελλαδικών εξετάσεων.

3. Το γεγονός ότι η πραγματοποίηση εξεταστικών δοκιμασιών ή προσομοιώσεων περιάγει σε δυσμενέστερη θέση τους μαθητές που δεν παρακολουθούν μαθήματα σε φροντιστήρια ή άλλους ιδιωτικούς φορείς, με αποτέλεσμανα μη μπορούν να διεκδικήσουν επί ίσοις όροιςτην εισαγωγή τους σε τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 4. Το γεγονός ότι η πραγματοποίηση εξεταστικών δοκιμασιών ή προσομοιώσεων ενδέχεται να περιορίσει τις επιλογές της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων ως προς τα θέματα που αυτή θα επέλεγε για τη διεξαγωγή τους.

5. Την κατεπείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθεί το ζήτημα εν όψει της επικείμενης προγραμματισμένης πραγματοποίησης εξεταστικών δοκιμασιών ή προσομοιώσεων. 6. Το απρόβλεπτο γεγονός ότι η προώθηση της σχετικής ρύθμισης σε συζητούμενο νομοσχέδιο δεν κατέστη δυνατή, αποφασίζουμε:

Αρθρο μόνο

Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση, από φροντιστήρια ή άλλους ιδιωτικούς φορείς, εξεταστικών δοκιμασιών ή προσομοιώσεων, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο επί της εξεταστέας ύλης, κατά το πρότυπο της διεξαγωγής των εξετάσεων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Η παραβίαση της παρούσας διάταξης συνιστά πειθαρχικό αδίκημα των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών και συνεπάγεται την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας των φροντιστηρίων ή άλλων ιδιωτικών φορέων με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ
Άρθρο 2
Ισχύς

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 19 Απριλίου 2002 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Απαγόρευση πραγματοποίησης δοκιμασιών η προσομοιώσεων εξετάσεων από φροντιστήρια ή άλλους ιδιωτικούς φορείς”.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ θΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ