Νόμος 302 ΦΕΚ Α΄95/28.4.1976
Περί κυρώσεως διεθνούς Συμφωνίας Συστάσεως Ταμείου Οικονομικής Ενισχύσεως του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον πρώτον
ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ
ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Αι Κυβερνήσεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Κοινοπολιτείας, της Αυστραλίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, του Καναδά, του Βασιλείου της Δανίας, της Ισπανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Φινλανδίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ισλανδικής Δημοκρατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Ιαπωνίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Νέας Ζηλανδίας, του Βασιλείου των Κάτω-Χωρών, της Πορτογαλλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Πεπεισμέναι περί της ανάγκης: Της αποφυγής των μονομερών μέτρων, άτινα θα περιώριζον τας διεθνείς εμπορικάς ανταλλαγάς, και άλλας τρεχούσας συναλλαγάς ή θα ετόνωναν τεχνητώς τας εξαγωγάς εμπορευμάτων και τους τρέχοητας αδήλους πόρους,
Της ασκήσεως καταλλήλου εσωτερικής και εξωτερικής οικονομικής πολιτικής, και δη πολιτικής ισοζυγίου πληρωμών και συνεργασίας αποσκοπούσης εις την επίτευξιν ηυξημένης παραγωγής και την εξοικονόμησιν ενεργείας,
Αναγνωρίζουσαι τον κεντρικόν ρόλον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εις την κάλυψιν των ελλειμάτων των ισοζυγίων πληρωμών,
Κρίνουσαι ότι, δεδομένης της παρούσης οικονομικής καταστάσεως, είναι επιθυμητόν να συμπληρώνουν, εις εξαιρετικάς περιπτώσεις τας λοιπάς πηγάς πιστοδοτήσεως, εις τας οποίας προσφεύγουν τα συμβαλλόμενα μέρη οσάκις αντιμετωπίζουν σοβαράς οικονομικάς δυσκολίας,
Κρίνουσαι ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίον να συστήσουν, δια περιωρισμένην χρονικήν περίοδον, Ταμείον Οικονομικής Ενισχύσεως εν τω πλαισίω του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως,
Κρίνουσαι ότι ουσιώδες χαρακτηριστικόν της παρούσης Συμφωνίας αποτελεί ο κατ`αναλογίαν καταμερισμός των κινδύνων εκ δανείων χορηγουμένων υπό του Ταμείου Οικονομικής Ενισχύσεως μεταξύ όλων των συμβαλλομένων μερών,
Κρίνουσαι ότι η Τράπεζα Διεθνών διακανονισμών είναι διατεθειμένη να συνδράμη το Ταμείον Οικονομικής Ενισχύσεως εις τας εργασίας του,
Εχουσαι υπ` όψει την υπό του Συμβουλίου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως ληφθείσαν την 7ην Απριλίου 1975, απόφασιν δια της οποίας ενεκρίθη το κείμενον της παρούσης Συμφωνίας και συνιστάτο προς τα κράτη-μέλη η υπογραφή αυτού,
Συνεφώνησαν και συναπεδείξαντο τας ακολούθους διατάξεις:
Άρθρον Ι.
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
Παράγραφος 1.
Το Ταμείον.
Συνίσταται Ταμείον Οικονομικής Ενισχύσεως του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (καλούμενον εφ` εξής “το Ταμείον”). Αι αρμοδιότητες του Ταμείου καθορίζονται συμφώνως προς τς διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας και εις τα πλαίσια του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (καλούμενον εφ` εξής “Ο.Ο.Σ.Α.”). Τα Κράτη- Μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. άτινα καθίστανται μέλη του Ταμείου, καλούνται εφ` εξής “τα μέλη”.
Παράγραφος 2.
Στόχοι.
Στόχοι του ταμείου είναι οι εξής:
α) Ενθάρρυνσις και παροχή βοηθείας προς τα μέλη αποσκοπούσα εις:
ι) Την αποφυγήν λήψεως μονομερών μέτρων προς περιορισμόν των διεθνών εμπορικών ανταλλαγών και άλλων τρεχουσών συναλλαγών ή τεχνητήν τόνωσιν των εξαγωγών εμπορευμάτων και των τρεχόντων αδήλων πόρων.
ιι) Την άσκησιν ενδεδειγμένης εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και δη πολιτικής ισοζυγίου πληρωμώ και συνεργασίας προς επίτευξιν ηυξημένης παραγωγής αφ` ενός και εξοικονόμησιν ενεργείας αφ` ετέρου.
β) Χρήσις του Ταμείου εις εξαιρετικάς περιπτώσεις και δια περιωρισμένην χρονικήν περίοδον, λόγω της παρούσης οικονομικής καταστάσεως, προς συμπλήρωσιν των άλλων πηγών πιστοδοτήσεως εις τας οποίας τα μέλη προσφεύγουν οσάκις αντιμετωπίζουν σοβαράς οικονομικάς δυσχερείας.
γ) Διασφάλισις δικαίου καταμερισμού, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, των κινδύνων εκ δανείων χορηγουμένων υπο του Ταμείου εις μέλη αυτού, κατ`αναλογίαν και εντός των ορίων της συμμετοχής των, ανεξαρτήτως του τρόπου χρηματοδοτήσεως των δανείων.
Οι αντικειμενικοί ουτοι στόχοι κατευθύνουν απάσας τας αποφάσεις αίτινες λαμβάνονται δυνάμει της παρούσης Συμφωνίας.
Άρθρον ΙΙ.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απαντα τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν εις το Ταμείον και να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη της παρούσης Συμφωνίας συμφώνως προς τας διατάξεις του Άρθρου ΧΧΙΙΙ.
Άρθρον ΙΙΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ.
Παράγραφος 1.
Καθορισμός του ποσού συμμετοχής.
α) Το ποσόν συμμετοχής εκάστου μέλους αναγράφεται εις τον προσηρτημένον εν τη παρούση Συμφωνία πίνακα.
Το σύνολον των εμφαινομένων ποσών συμμετοχής ανέρχεται εις 20 δισ. Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (καλουμένων εφ` εξής “Ε.Τ.Δ.”).
β) Τα ποσά συμμετοχής είναι εκπεφρασμένα εις Ε.Τ.Δ., η δε μέθοδος εκτιμήσεως των Ε.Τ.Δ. καθορίζεται εις το Άρθρον ΧΙV.
Παράγραφος 2.
Υποχρεώσεις των μελών.
Το ποσόν συμμετοχής εκάστου μέλους καθορίζει το ανώτατον όριον των οικονομικών υποχρεώσεων των προς αντιμετώπισιν των υπό του Ταμείου αναλαμβανομένων εκάστοτε υποχρεώσεων.
Άρθρον ΙV
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο.Ο.Σ.Α.
Παράγραφος 1.
Υποχρεώσεις Ταμείου.
Αι οικονομικαί υποχρεώσεις του Ταμείου δεν δύναται να υπερβαίνουν το ποσόν των ιδίων αυτού διαθεσίμων και των κεφαλαίων, τα οποία οφείλουν να καταβάλλουν εις αυτό τα μέλη, συμφώνως προς τας διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας.
Παράγραφος 2.
Υποχρεώσεις Ο.Ο.Σ.Α.
Ο Ο.Ο.Σ.Α. ουδεμίαν ευθύνην υπέχει δια τας πράξεις ή παραλείψεις του Ταμείου.
Άρθρον V
ΔΑΝΕΙΑ
Παράγραφος 1.
Εξουσιοδότησις προς χορήγησιν δανείων.
Εκτός εάν άλλως ορίζεται υπό της παρούσης Συμφωνίας, αι συναλλαγαί του Ταμείου περιορίζονται εις την προς τα μέλη χορήγησιν δανείων, χρηματοδοτουμένων εκ πόρων παρεχομένων συμφώνως προς τα Αρθρα VII, VIII και ΙΧ. Η εξουσιοδότησις προς παροχήν δανείων δυνάμει του παρόντος Άρθρου θέλει ισχύσει δια περίοδον δύο ετών, υπολογιζομένης αφ` ην τεθή εν ισχύι η παρούσα Συμφωνία.
Παράγραφος 2.
Οροι λήψεως δανείου.
α) Παν μέλος όπερ αιτείται δάνειον παρά του Ταμείου οφείλει να αποδείξη εις την Διοικούσαν Επιτροπήν:
ι) ότι αντιμετωπίζει σοβαράς δυσκολίας εξωτερικών πληρωμών.
ιι) ότι εχρησιμοποιήσε πλήρως και κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον τα αποθεματικά του και ότι κατέβαλε πάσαν δυνατή προσπάθειαν προς εξεύρεσιν κεφαλαίων υπο λογικούς όρους εξ άλλων πηγών.
ιιι) ότι εχρησιμοποιήσε πλήρως και κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον άλλους πολυμερείς μηχανισμούς χρηματοδοτήσεως.
β) Η Διοικούσα Επιτροπή βεβαιούται ότι το μέλος, όπερ αιτείται δάνειον παρά του Ταμείου πληροί τους όρους της υποπαραγράφου (α) της παρούσης παραγράφου και ότι η υπο του μέλους τούτου εφαρμοζομένη πολιτική είναι σύμφωνος προς τους στόχους του Ταμείου, ως ούτοι καθορίζονται εις το Άρθρον Ι, παράγραφος 2α.
Παράγραφος 3.
Υψος, όροι και τρόπος εξοφλήσεως δανείων.
α) Το ύψος εκάστου δανείου προσδιορίζεται συμφώνως προς τας διατάξεις του Άρθρου VI,παράγραφος 1.
β) Τα δάνεια είναι εξοφλητέα εντός προθεσμίας μη υπερβαινούσης την επταετίαν.
γ) Οροι αναφερόμενοι εις την απαιτουμένην οικονομικήν πολιτικήν:
ι) Δια την αποκατάστασιν, εν ευθέτω χρόνω της καταστάσεως εξωτερικών πληρωμών του δανειζομένου παρά του Ταμείου μέλους, (καλουμένου εφ` εξής “Ο Δανειολήπτης”) και
ιι) Δια την επίτευξιν των στόχων του Ταμείου συμφωνούνται, μεταξύ του δανειολήπτου και του Ταμείου,κατά την χορήγησιν του δανείου.
δ) Η διοικούσα Επιτροπή δύναται να αποφασίζη την τμηματικήν παροχήν ενός δανείου και την καταβολήν εις τον δανειολήπτην εκάστης δόσεως μόνον μετά την υπό της Επιτροπής διαπίστωσιν ότι πληρούνται άπαντες οι όροι οι αναφερόμενοι εις την υποπαράγραφον (γ) της παρούσης παραγράφου.
ε) Ο δανειολήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να χρησιμοποιηθή το προϊόν του δανείου συμφώνως προς τους τεθέντας στόχους. Η Διοικούσα Επιτροπή παρακολουθεί την οικονομικήν πολιτικήν του δανειολήπτου, ως και την εφαρμογήν των όρων της υποπαραγράφου (γ) της παρούσης παραγράφου.
στ) Η Διοικούσα Επιτροπή καθορίζει το επιτόκιον το οποίον είναι πληρωτέον επι εκάστου δανείου χορηγουμένου υπο του Ταμείου, βάσει των ισχυουσών κατά την στιγμήν της παροχής του δανείου συνθηκών, λαμβάνουσα δεόντως υπ`όψιν το υπό του Ταμείου καταβαλλομένον επιτόκιον επί των κεφαλαίων τα οποία προορίζονται να χρηματοδοτήσουν το συγκεκριμένον δάνειον. Το επιτόκιον επί του υπό του Ταμείου παρεχομένου δανείου, δεν δύναται να είναι κατώτερον του τελευταίου τούτου επιτοκίου.
ζ) Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να καθορίζη ανάλογον προμήθειαν δια την παροχήν υπηρεσιών, προς κάλυψιν των δαπανών της λειτουργίας χορηγήσεως του δανείου.
Παράγραφος 4.
Εξοφλήσεις προ της λήξεως.
α) Εάν εις την μεταξύ δανειολήπτου και Ταμείου σύμβασιν δανείου προβλέπεται εξόφλησις προ της λήξεως και καθ` ο μέτρον είναι αποδεκτή η τοιαύτη εξόφλησις υπό των δανειστών, οι οποίοι έχουν παράσχει εις το Ταμείον τα μέσα χρηματοδοτήσεως του δανείου.
ι) ο δανειολήπτης δύναται να εξοφλήση προ της λήξεως το σύνολον ή μέρος του υπολοίπου ποσού του δανείου.
ιι) ο δανειολήπτης του οποίου η κατάστασις ισοζυγίου πληρωμών ουσιωδώς εβελτιώθη, αφ` ης έλαβε το δάνειον, είναι δυνατόν να κληθή ίνα εξοφλήση προ της λήξεως το σύνολον ή μέρος του δανείου του, κατόπιν αποφάσεως της Διοικούσης Επιτροπής, λαμβανομένης, δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων, μη υπολογιζομένων των ψήφων του δανειολήπτου.
β) το Ταμείον χρησιμοποιεί το προϊόν εκάστης εξοφλήσεως προ της λήξεως γενομένης συμφώνως προς τους όρους της υποπαραγράφου (α) της παρούσης παραγράφου δια την προ της λήξεως εξόφλησιν έναντια των δανειστών του Ταμείου, οίτινες αποδέχονται τοιαύτην, εξόφλησιν, αναλόγως με το ποσόν συμμετοχής των εις την χρηματοδότησιν του υπό εξέτασιν δανείου.
Άρθρον VΙ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Παράγραφος 1.
Διαδικασία λήψεως αποφάσεων.
α) Πάσα αίτησις δανείου, υποβαλλομένη εις το Ταμείον υπο μέλους τινός,εξετάζεται υπό της Διοικούσης Επιτροπής επι βάσει προτάσεως του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.
β) Η χορήγησις ενός δανείου αποτελεί το αντικείμενον μιας μόνον αποφάσεως της Διοικούσης Επιτροπής, καλυπτούσης το σύνολον των ακολούθων θεμάτων, ήτοι:
ι) τας αναγκαίας προϋποθέσεις τας οποίας πρέπει να πληρεί ο μέλλων δανειολήπτης προκειμένου να λάβη δάνειον,
ιι) τους εν άρθρω V παρ. 3 γ) και δ) περιλαμβανομένους όρους.
ιιι) το ύψος και την διάρκειαν του δανείου,
ιν) την μέθοδον ή τας μεθόδους χρηματοδοτήσεως του δανείου.
v) τα στοιχεία, επι τη βάσει των οποίων καθορίζονται τα εις τα μέλη καταβλητέα επιτόκια επί των παρασχεθησομένων δι`αμέσου χρηματοδοτήσεως κεφαλαίων και εφαρμοστέαι επί των δανειζομένων εις τον δανειολήπτην κεφαλαίων.
γ) Εαν, λαμβανομένου υπ`όψιν του υπό κρίσιν δανείου το υπόλοιπον των υπό του Ταμείου εις τον δανειολήπτην χορηγηθέντων δανείων:
ι) δεν υπερβαίνη το ποσόν συμμετοχής του δανειολήπτου η απόφασις χορηγήσεως του δανείου λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων. ιι) υπερβαίνη το ποσόν συμμετοχής του δανειολήπτου, χωρίς όμως να υπερβαίνη τα 200 επι τοις εκάτον τούτου, η απόφασις χορηγήσεως του δανείου λαμβάνεται δια πλειοψηφίας 90 επι τοις εκατόν.
ιιι) υπερβαίνη τα διακόσια επι τοις εκατόν του μεριδίου του δανειολήπτου, η απόφασις περί της παροχής τούτου λαμβάνεται παμψηφεί.
δ) Εκάστη των πλειοψηφιών της υποπαραγράφου γ) ι), ιι) και ιιι) δέον να υπολογίζηται λαμβανομένων υπ`όψιν: ι) απόντων των μελών, πλην του μέλλοντος δανειολήπτου, και
ιι) των μελών άτινα καλούνται να παράσχουν χρηματοδότησιν, εις περίπτωσιν απ`ευθείας χρηματοδοτήσεως ή παροχής καλύψεων υφ` ενός εκάστου μέλους κατά τους όρους του άρθρου VIIΙ.
Παράγραφος 2.
Μη συμμετοχή εις τας αιτήσεις δανειοδοτήσεως δια λόγους ισοζυγίου πληρωμών.
Προ της εν παραγράφω 1 του παρόντος Άρθρου προβλεπομένης αποφάσεως:
α) Εκαστον μέλος έχει την δυνατότητα να ζητήση παρά της Διοικούσης Επιτροπής, λόγω παρούσης ή προβλεπομένης καταστάσεως του ισοζυγίυ πληρωμών του, να μη υποβληθή εις τούτο αίτησις χρηματοδοτήσεως κατά τους όρους του Άρθρου VIII,
β) Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζεν εαν το μέλος όπερ υποβάλλει το αίτημα πρέπει να εξαιρεθή της υποχρεώσεως χρηματοδοτήσεως. Η απόφασις αύτη λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων, μη λαμβανομένων υπ`όψιν των ψήφων του μέλους τούτου και των ψήφων του δανειολήπτου.
Παράγραφος 3.
Χορήγησις του δανείου.
α) Η Διοκούσα Επιτροπή λαμβάνει αποφάσεις επι του οριστικού κειμένου της συμφωνίας χορηγήσεως του δανείου καθορίζουσα τον ακριβή τρόπον χρηματοδοτήσεως και την ημερομηνίαν ή τας ημερομηνίας εις ας πραγματοποιούνται άπασαι αι μεταβιβάσεις, βάσει του παρόντος άρθρου υπό την επιφύλαξιν της συναινέσεως μελών συγκεντρούντων συνολικώς την αυτήν ισχύν ψήφου με αυτήν, ήτις απαιτείται κατά τας διατάξεις των υποπαραγραάφων γ) και δ) της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου.
β) Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν αι διαπραγματεύσεις σχετικώς με τα δάνεια του Ταμείου παρά της αγοράς δεν έχουν περατωθή κατά την ανωτέρω ημερομηνίαν ή ημερομηνίας, αι διαπραγματεύσεις αύται δύναται να εξακολουθήσουν μέχρις ότου καταλήξουν εις ικανοποιητικούς όρους.
Άρθρον VΙΙ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ.
Παράγραφος 1.
Μέθοδοι χρηματοδοτήσεως.
Δια την χρηματοδότησιν των υπ`αυτού χορηγουμένων δανείων, το Ταμείον δύναται να προσφύγη εις δύο μεθόδους, αναλόγως των περιστάσεων και των επικρατουσών εις τας κεφαλαιαγοράς συνθηκών, ήτοι:
α) Να προσφύγη εις μέλη παρά των οποίων να αιτήται δέσμευσιν υφ` ενός εκάστου, κατ` εκλογήν, εις
ι) Απ`ευθείας χρηματοδότησιν, ή
ιι) κάλυψιν υφ`ενος εκάστου του κινδύνου εις περίπτωσιν αδυναμίας εξοφλήσεως δανείου του Ταμείου.
β) Να προσφύγη εις άπαντα τα μέλη, αιτούμενον συλλογικήν κάλυψιν του κινδύνου εις περίπτωσιν αδυναμίας εξοφλήσεως δανείου του Ταμείου.
Παράγραφος 2.
Καθορισμός καλύψεως του κινδύνου εις περίπτωσιν αδυναμίας εξοφλήσεως δανείων του Ταμείου.
Προς επίτευξιν των σκοπών της παρούσης Συμφωνίας, δια του όρου “κάλυψις του κινδύνου εις περίπτωσιν αδυναμίας εξοφλήσεως δανείων του Ταμείου” (εφ`εξής καλουμένης “κάλυψις”) νοείται η υπό μέλους τινός υποχρέωσις να μεταβιβάζη εις το Ταμείν, ευθύς ως ειδοποιηθή προς τούτο, συμφώνως προς το Άρθρον ΧΙΙΙ, κεφάλαια ίσα προς το απαιτούμενον ποσόν δια την κάλυψιν. Υποσχόμενον μιαν τοιαύτην κάλυψιν, το μέλος ουδεμίαν ευθύνην υπέχει έναντι τρίτου.
Παράγραφος 3.
Καθορισμός του όρου “αίτησις δανειοδοτήσεως”
Δια του όρου “αίτησις δανειοδοτήσεως” νοείται η γνωστοποιήσις του Ταμείου προς μέλος.
α) Δια ταύτης αιτείται:
ι) Η μεταβίβασις ωρισμένου ποσού εις το Ταμείον εις περίπτωσιν αιτήσεων γενομένων συμφώνως προς το άρθρον VΙΙΙ, παράγραφος 1α) και το άρθρον ΧΙΙΙ, παραγράφοι 4 και 5β),ή
ιι) Η ανάληψις έναντι του Ταμείου της εν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου αναφερομένης υποχρεώσεως, εις περίπτωσιν αιτήσεων γενομένων συμφώνως προς το άρθρον VΙΙΙ παράγραφοι 1β) και 3α) το άρθρον ΙΧ, παράγραφος 1β) και το άρθρον ΧΙΙΙ, παράγραφος 1β).
β) Εις την γνωστοποιήσιν ταύτην αναφέρεται το συνολικόν ποσόν, το οποίον παρακρατείται επι της συμμετοχής του μέλους, ως εκ της αιτήσεως χρηματοδοτήσεως, συμπεριλαμβανομένου παντός ετέρου ποσού προστιθεμένου εις το αναφερόμενον εις την υποπαράγραφον α) της παρούσης παραγράφου, καθορίζεται δε συμφώνως προς το Άρθρον VΙΙΙ, παράγραφος 3β),
Παράγραφος 4.
Αρχή της αναλογικότητος.
α) Αι αιτήσεις δανειοδοτήσεως προς τα μέλη δια την εξασφάλισιν απ`ευθείας χρηματοδοτήσεως ή επιμέρους καλύψεως ή προς συμμετοχήν εις συλλογικήν κάλυψιν ως και αι αιτήσει παρος μεταβίβασιν κεφαλαίων συμφώνως προς το Άρθρον ΧΙΙΙ, είναι ανάλογοι προς τα ποσά συμμετοχής των μελών προς α απευθύνεται η αίτησις υπο την επιφύλαξιν των διατάξεων των προβλεπομένων εις την υποπαράγραφον β) της παρούσης παραγράφου, του άρθρου Χ, παράγραφος 3β) και του άρθρου ΧΙΙΙ παράγραφος 5β).
β) Παν μέλος δύναται να δεχθή να εξασφαλίση απ`ευθείας χρηματοδότησιν ή επί μέρους κάλυψιν ή να συμμετάσχη εις συλλογικήν κάλυψιν δια ποσόν υπερβαίνον την καθορισμένην εις την υποπαράγραφον α) της παρούσης παραγράφου αναλογίας αλλά μη υπερβαίνον το μη ζητηθέν ποσόν της συμμετοχής του. Παράγραφος 5. Νόμισμα Μεταβιβάσεων.
α) Πάσαι αι μεταβιβάσεις κεφαλαίων εις το Ταμείον διενεργούνται εις πράγματι μετατρέψιμον νόμισμα. Αι μεταβιβάσεις αύται δύναται να διενεργούνται υπο μορφήν πιστωτικών πιστοποιητικών ή επιστολών πληρωτέων άμα τη εμφανίσει των υπό του μέλους.
β) Εις τα πλαίσια της παρούσης Συμφωνίας, δια του όρου “νόμισμα πράγματι μετατρέψιμον” νοείται το νόμισμα ενός μέλους, το οποίον η Διοκούσα Επιτροπή χαρακτηρίζει ως μετατρέψιμον εις νομίσματα των λοιπών μελών, δια την εξυπηρέτησιν των σκοπών του Ταμείου.
Παράγραφος 6.
Δάνεια του Ταμείου.
α) Συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Άρθρου, τα υπό του Ταμείου συναπτόμενα δάνεια θα διενεργούνται εις την επικράτειαν των μελών. Τα δάνεια ταύτα δύναται να πραγματοποιούνται εις τας εσωτερικάς κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων οργανισμών ή εις τας διεθνείες κεφαλαιοαγοράς η παρα διεθνών οργανισμών.
β) Εις περίπτωσειν δανείων εκ των εσωτερικών ή διεθνών κεφαλαιοαγορών το Ταμείον, εκτός της λήψεως απασών των αναγκαίων αδειών νομικής φύσεως, λαμβάνει δεόντως υπ`όψιν τας συνθήκας της αγοράς και πάντα άλλον παράγοντα, χρήζοντα ιδιαιτέρας προσοχής. Πάσα πρότασις λήψεως δανείου υπο του Ταμείου εκ μέρους των διεθνών κεφαλαιοαγορών εξετάζεται ευνοϊκώς υπό του μέλους, εις το εδάφος του οποίου θα πραγματοποιηθή η δανειοδότησις. Πριν ή συνάψη δάνειον εις την εσωτερικήν αγοράν ενός μέλους, το Ταμείον οφείλει να λάβη την άδειαν του μέλους τούτου πριν δε δανεισθή εκ των διεθνών κεφαλαιοαγορών οφείλει να έχη λάβει εφ`όσον τούτο ζητηθή, την άδειαν του μέλους εις το νόμισμα του οποίου συνάπτεται το δάνειον.
γ) Υπό την επιφύλαξιν της υποπαραγράφου (β) της παρούσης παραγράφου, τα μέλη καταβάλλουν πάσαν δυνατήν προσπάθειαν, ώστε οι οικονομικοί οργανισμοί, οίτινες εδρεύουν επι του εδάφους των να δύναται να αγοράζουν τίτλους εκδιδομένους υπό του Ταμείου.
Παραγράφος 7.
Μνεία εμφαινομένη εις τους τίτλους.
Εφ` εκάστη τίτλου εκδιδομένου υπο του Ταμείου δεόν όπως αναγράφηται εμφανώς ότι ουδέν Κράτος δεσμεύται δια τούτου.
Παραγράφος 8.
Πιστωτικός τίτλος.
Οσάκις μέλος μεταβιβάζει κεφάλαια εις το Ταμείον, κατόπιν αιτήσεως ή γνωστοποιήσεως τούτου, το Ταμείον εκδίδει υπερ τυ εν λόγω μέλους πιστωτικόν τίτλον βεβαιούντα το προς το μέλος χρέος του δια το μεταβιβαζόμενον ποσόν. Το έγγραφον τούτο δεν δύναται να μεταβιβάζηται ειμή υπό τους όρους και την τυπικήν διαδικασίαν, ην θα εγκρίνη η Διοκούσα Επιτροπή.
Άρθρον VΙΙΙ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ ΔΙ`ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Παράγραφος 1.
Υποχρεώσεις χρηματοδότησεως.
Το μέλος παρά του οποίου το Ταμείον αιτείται μέρους δέσμευσιν απαλλάσσεται των υποχρεώσεων του:
α) μεταβιβάζον κεφάλαια εις το Ταμείον, εις περίπτωσιν απ`ευθείας χρηματοδοτήσεως, ή κατ` εκλογήν του.
β) υποσχομένην μερικήν κάλυψιν δια δάνειον του ταμείου επ` ονόματι τούτου, ήτις περιλαμβάνει την σχετικήν με την πληρωμήν τόκων και λοιπών εξόδων πρόβλεψιν την προσδιοριζομένην συμφώνως προς την παράγραφον (3α) του παρόντος Άρθρου.
Παράγραφος 2.
Οροι ως προς τας επι μέρους καλύψεις.
α) Εάν εν μέλος εξασφαλίση κάλυψιν κατά τους όρους της παραγράφου (1β) του παράντος Άρθρου, το Ταμείον αναζητεί τους αναγκαίους πόρους εις τοας διεθνείς ή εσωτερικάς κεφαλαιοαγοράς, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου VΙΙ παράγραφος (6β). Εαν το Ταμείον δεν κατορθώση να εξεύρη τους πόρους τούτους κατά τον ως άνω τρόπον εντός ευλόγου προθεσμίας και υπό του όρου σχετικώς παρεμφερείς προς εκείνους τους οποίους δύναται να επιτύχη φερέγγυος δανειολήπτης, ή υπό όρους, αποδεικούς υπο του Ταμείου, το μέλος όπερ προσφέρει επι μέρους κάλυψιν εξουσιοδοτεί το Ταμείον να δανεισθή, κατόπιν σχετικής συνεννοήσεως μεταξύ του Ταμείου και του εν λόγω μέλους, εις το νόμισμα του Ταμείου και του εν λόγω μέλους, εις το νόμισμα του μέλους τούτου και εκ της εσωτερικής κεφαλαιοαγοράς του συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων οργανισμών,μέχρι του ποσού της εν λόγω καλύψεως.
β) Το Ταμείον δεν υποχρεούται να εξοφλήση δάνειον δια το οποίον παρεσχέθη επι μέρους κάλυψις συμφώνως προς την παράγραφον (1β) του παρόντος άρθρου ειμή μέχρι του ποσού της καλύψεως ταύτης. Εξ άλλου, ούτε τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου, ούτε τα μερίδια συμμετοχής των λοιπών μελών δύναται να υποβληθούν εις κρατήσεις προς πραγματοποιήσιν καταβολής τόκων ή εξόφλησιν κεφαλαίου δανείου αυτού.
Παράγραφος 3.
Πρόβλεψις δια την πληρωμήν τόκων και ετέρων δαπανών.
Εις ην περίπτωσιν αι αιτήσεις δανειοδοτήσεως, αι γενόμεναι συμφώνως προς το παρόν άρθρον περιλαμβάνουν αιτήσεις προς εξασφάλισιν επι μέρους καλύψεως.
α) Η Διοικούσα Επιτροπή καθορίζει, δι`έκαστον μέλος, εξασφαλίζον τοιαύτην κάλυψιν, πρόβλεψιν, επαρκή δια την πληρωμήν των τόκων και λοιπών εσόδων των σχετικών με το υπο του Ταμείου ληφθέν δάνειον, ήτις περιλαμβάνεται εις το ποσόν της επι μέρους καλύψεως του συγκεκριμένου μέλους.
β) Η Διοικούσα Επιτροπή καθορίζει ποίον είναι μεταξύ των παρεχόντων επί μέρους κάλυψιν μελών εκείνο δια το οποίον η δυνάμει της υποπαραγράφου (α) της παρούσης παραγράφου καθορισθείσα πρόβλεψις αντιπροσωπεύει την ανωτάτην αναλογίαν της συμμετοχής του εις την χρηματοδότησιν του δανείου. Η αίτησις προς έκαστον των λοιπών μελών περιλαμβάνει ποσόν προστιθέμενον εις την άμεσον χρηματοδότησιν ή την παρασχεθείσα κάλυψιν, υπολογιζόμενον κατά τρόπον ώστε τα μερίδια απάντωντων μελών άτινα καλούνται να εξασφαλίσουν την χρηματοδότησιν, υπό οιανδήποτε μορφήν και εαν είναι αύτη, να αποτελούν το αντικείμενον κρατήσεως, το δε ποσόν της να παριστά την αυτήν αναλογίαν της συμμετοχής των εις την χρηματοδότησιν του δανείου, όπως εις την περίπτωσιν του μέλους δι` ο καθωρίσθη ανωτέρω ότι η αναλογία αύτη είναι η πλέον υψηλή.
Παράγραφος 4.
Μείωσις της επι μέρους καλύψεως.
Καθ` ο μέτρον το Ταμείον θα διενεργή εξοφλήσεις κεφαλαίου όσον αφορά δάνειον με επι μέρους κάλυψιν η υφ` εκάστου μέλους παρασχεθείσα κάλυψις θα μειούται αναλόγως, ώστε να αντιστοιχή προς το μη εξοφληθέν υπόλοιπον του εν λόγω δανείου.
Παράγραφος 5.
Εξόφλησις προ της λήξεως επι μέρους υποχρεώσεων.
Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να αποφασίζη δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων την εξόφλησιν προς της λήξεως απ`ευθείας χρηματοδοτήσεως και δανείου με επι μέρους κάλυψιν, εφ`όσον συμφωνούν άπαντα τα μέλη τα οποία έχουν εξασφαλίσει την χρηματοδότησιν. Δια να πορισθή τα κεφάλαια τα οποία απαιτούνται δια μιαν τοιαύτην εξόφλησιν, το Ταμείον δύναται να προβή εις δάνειον μετά συλλογικής καλύψεως, κατά τας διατάξεις του άρθρου ΙΧ.
Άρθρον ΙΧ .
ΔΑΝΕΙΑ ΔΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΝ ΚΑΛΥΨΙΝ
Παράγραφος 1.
Υποχρεώσεις χρηματοδοτήσεως.
α) Το Ταμείον δύναται να πραγματοποιή δάνεια με συλλογικήν κάλυψιν ίνα πορισθή τα αναγκαία κεφάλαια δια τους σκοπούς τους αναφερομένους εις το άρθρον V, το άρθρον VΙΙΙ, παράγραφος 5, και το άρθρον Χ, παράγραφος 3.
β) Αιτήσεις δια την παροχήν συλλογικής καλύψεως απευθύνονται προς άπαντα μέλη , και πλην αντιθέτου αποφάσεως, λαμβανομένης συμφώνως προς τους όρους του άρθρου VΙΙ παράγραφος (4β) η κάλυψις είναι ανάλογος προς την συμμετοχήν των. Αι αιτήσεις αύται υποχρεούν παν μέλος να εξασφαλίση κάλυψιν ως προς:
ι) το τμήμα της συμμετοχής του εις το υπό του Ταμείου λαμβανόμενον Δανειον,
ιι) την πρόβλεψιν δια την πληρωμήν τόκων και ετέρων δαπανών, συμφώνως προς την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου.
ιιι) την πρόβλεψιν δια την κατανομήν των κινδύνων συμφώνως προς την παράγραφον 3 του παρόντος Άρθρου.
Παράγραφος 2.
Πρόβλεψις δια την πληρωμήν τόκων και ετέρων δαπανών.
Η Διοικούσα Επιτροπή καθορίζει πρόβλεψιν επαρκή δια την πληρωμήν των τόκων και λοιπών δαπανών σχετικών προς τα υπό του Ταμείου συναπτόμενα δάνεια, το δε ύψος ταύτης ως προς έκαστον μέλος θα είναι ανάλογον προς την συμμετοχήν τούτου εις την χρηματοδότησιν του δανείου.
Παράγραφος 3.
Πρόβλεψις δια την κατανομήν των κινδύνων.
Η Διοικούσα Επιτροπή καθορίζει, την πρόβλεψιν δια την κατανομήν των κινδύνων, της οποίας το ποσόν αντιπροσωπεύει δι`έκαστον μέλος το αυτό ποσοστόν, τούτου όμως μη υπερβαίνοντος το 50 τοις εκατόν του συνόλου των εν τη παραγράφω (1β) (ι) και (ιι) του παρόντος Άρθρου προσδιοριζομένων ποσών. Παρά ταύτα, παν μέλος δύναται να αποδεχθή υψηλότερον ποσόν.
Παράγραφος 4.
Μείωσις της συλλογικής καλύψεως.
Καθ`ο μέτρον το Ταμείον θα διενεργηθή εξοφλήσεις κεφαλαίου όσον αφορά δάνειον με συλλογικήν κάλυψιν, η υφ`εκάστου μέλους παρασχεθείσαι κάλυψις θα μειούται αναλόγως, ώστε να αντιστοιχή προς το μη εξοφληθέν υπόλοιπον του εν λόγω δανείου.
Άρθρον Χ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Παράγραφος 1.
Αίτησις χρηματοδοτήσεως.
Πάν μέλος, το οποίον έχει παράσχει απ`ευθείας χρηματοδότησιν εις το Ταμείον δύναται να υποστηρίξη ότι συγκεντρώνει, ή ότι θα έχη συγκεντρώσει εντός του προσεχούς εξαμήνου απάσας τας υπό του Άρθρου V προβλεπομένας προϋποθέσεις δια την λήψιν δανείου. Το εν λόγω μέλος δύναται να ζητήση παρά του Ταμείου, δυνάμει του παρόντος άρθρου, δάνειον ίσον προς το σύνολον ή μέρος της ήδη χορηγηθείσης υπ`αυτού απ`ευθείας χρηματοδοτήσεως πιστώσεως.
Παράγραφος 2.
Εκουσία χρηματοδότησις.
Προ της υποβολής τοιαύτης αιτήσεως δανείου έκαστον μέλος επιχειρεί να επιτύχη μέσω του Ταμείου, όπως εν η πλείονα έτερα μέλη αποδεχθούν να αναλάβουν την πίστωσιν ην έχει επι του Ταμείου, ως και της υπ`αυτού παρασχεθείσης απ`ευθείας χρηματοδοτήσεως, ή και να επιτύχη χρηματοδότησιν υπό της Τραπέζης Διεθνών Διακανονισμών.
Παράγραφος 3.
Απόφασις περί της χρηματοδοτήσεως.
α) Η Διοικούσα Επιτροπή αποφαίνεται μεα σύντομον χρονικόν διάστημα επί της αιτήσεως του μέλους. Εάν αύτη γίνη δεκτή η απόφασις προβλέπει διατάξεις σχετικάς με την χρηματοδότησιν του αιτουμένου ποσού κατά τα άρθρα VII,VIII, και ΙΧ. Το επιτόκιον των συμφώνως προς το παρόν άρθρον παρεχομένων δανείων καθορίζεται κατά τας διατάξεις του άρθρου V παράγραφος 3 (στ).
β) Εαν εις εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου, αποφασισθή να υποβληθούν αιτήσεις προς εξασφάλισιν απ`ευθείας χρηματοδοτήσεως ή επί μέρους καλύψεων συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρυ VΙΙΙ, αι αιτήσεις αύται απευθύνονται, υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου VΙ παράγραφος 2, προς άπαντα τα μέλη, πλην εκείνου το οποίον υπέβαλε την αίτησιν δανειοδοτήσεως, κατ` αναλογίαν του μη ζητηθέντος ποσού της συμμετοχής των. Εν πάσης περιπτώσει, προς εξασφάλισιν των αναγκαίων δια την χρηματοδότησιν, κεφαλαίων αιτήσεις απευθύνονται και προς τα μέλη τα οποία απηλλάγησαν της προηγουμένης αιτήσεως, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου VΙ παράγραφος 2 ,συμπεριλαμβανομένων εν ανάγκη, και αυτών των δανειοληπτών προς εξόφλησιν των ιδίων αυτών δανείων.
γ) Αι αποφάσεις δυνάμει της παρούσης παραγράφου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων, μη υπολογιζομένων των ψήφων του αιτούντος του δανείον μέλους.
Παράγραφος 4.
Δανειληπτική ικανότης.
Δάνειον χορηγηθέν εις μέλος βάσει του παρόντος Άρθρου ουδόλως επηρεάζει την κατά το άρθρον V δανειοληπτικήν ικανότητα αυτού.
Παράγραφος 5.
Πίναξ ημερομηνιών εξοφλήσεως (ληξιάριον).
Δια τας εξοφλήσεις κεφαλαίου και τας πληρωμάς των τόκων σχετικώς με τα παρασχεθέντα κεφάλαια συμφώνως προς την παράγραφον 3 του παρόντος Άρθρου, ακολουθείται ο πίναξ ημερομηνιών εξοφλήσεως ο οποίος ισχύει και δια την αρχικήν πίστωσιν.
Άρθρον ΧI
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ
Παράγραφος 1.
Υπολογισμός χρηματοδοτήσεως.
Πάσα προς το Ταμείον παρεχομένη χρηματοδότησις, πάσαι αι αντίστοιχοι καλύψεις ως και αι εξοφλήσεις κεφαλαίου και πληρωμαί των σχετικών προς την εν λόγω χρηματοδότησιν τόκων, υπολογίζονται:
α) Εις περίπτωσιν απ`αυθείας χρηματοδοτήσεως, είτε εις Ε.Τ.Δ. (Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα), είτε εις το νόμισμα το οποίον μεταβιβάζεται εις το Ταμείον κατόπιν αιτήσεως, κατ` εκλογήν του ενδιαφερομένου μέλους.
β) Εις περιπτώσεις επί μέρους ή συλλογικών καλύψεων είτε εις Ε.Τ.Δ. είτε εις το νόμισμα ή τα νομίσματα των υπό του Ταμείου συναπτομένων δανείων, αναλόγως της αποφάσεως της Διοικούσης Επιτροπής.
Παράγραφος 2.
Νόμισμα εξοφλήσεως της χρηματοδοτήσεως.
Αι εξοφλήσεις κεφαλαίου και αι πληρωμαί τόκων οφειλομένων υπό του Ταμείου λόγω χορηγηθείσης αυτώ χρηματοδοτήσεως διενεργούνται, εις το νόμισμα εις το οποίον έχει υπολογισθή η χρηματοδότησις, ή εν περιπτώσει χρηματοδοτήσεως υπολογισθείσης εις Ε.Τ.Δ. εις νόμισμα πράγματι μετατρέψιμον αποδεκτόν υπό του Ταμείου και υπο του δανειστού.
Παράγραφος 3.
Υπολογισμός και νόμισμα εξοφλήσεως των δανείων.
Τα υπό του Ταμείου, χορηγούμενα δάνεια ως και εξοφλήσεις κεφαλαίου και πληρωμαί των σχετικών τόκων, υπολογίζονται εις τας αυτάς μονάδας, αι οποίαι εχρησιμοποιήθησαν δια την χρηματοδότησιν του δανείου, συμφώνως προς την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου. Αι εκ του δανείου απορρέουσαι πληρωμαί προς το Ταμείον υποχρεούται αν εξοφλήση τους δανειστάς τους εξασφαλίσαντας την χρηματοδότησιν του δανείου, συμφώνως προς την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου.
Παράγραφος 4.
Χρησιμοποιήσις των νομισμάτων.
Η Διοικούσα Επιτροπή λαμβάνει υπ`όψιν της,εν τω μέτρω του δυνατού, την γνώμην των νομισματικών αρχών των μελών ως προς την χρησιμοποιήσιν του αντιστοίχου νομίσματος τούτων εις τας εκάστοτε εργασίας του Ταμείου.
Παράγραφος 5.
Τόκος.
α) Τα εις το Ταμείον μεταβιβαζόμενα ποσά, εις δεδομένον νόμισμα, κατόπιν αιτήσεως απ`ευθείας χρηματοδοτήσεως, αποφέρουν τόκον, το ύψονς του οποίου καθορίζεται υπό της Διοικούσης Επιτροπής, εφ`όσον αύτη λάβη δεόντως υπ`όψιν τα υπό του Ταμείου καταβαλλομένα, ή , περιπτώσεως δοθείσης, καταβληθησόμενα επιτόκια, δία δάνειον με επι μέρους κάλυψιν εις το αυτό νόμισμα.
β) Το επιτόκιον των υπό του Ταμείου συναφθέντων δανείων με επι μέρους ή συλλογικήν κάλυψιν, καθορίζεται υπό της Διοικούσης Επιτροπής, εν συναρτήσει προς τας συνθήκας της αγοράς.
Παράγραφος 6.
Κατάρτισις των πινάκων ημερομηνιών εξοφλήσεως.
Η Διοικούσα Επιτροπή καταρτίζει πίνακα με τας ημερομηνίας εξοφλήσεως του κεφαλαίου και πληρωμών των τόκων ως και τα δάνεια τα οποία παρέχει το Ταμείον ως και πίνακα ημερομηνιών εξοφλήσεων του κεφαλαίου και πληρωμών των τόκων προς τους δανειστάς, οι οποίοι εξασφαλίζουν την χρηματοδότησιν των δανείων αυτών.
Άρθρον ΧΙΙ.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παράγραφος 1.
Ποσόν παρακρατούμενον επι του ποσού συμμετοχής μέλους τινός.
Η υποχρέωσις ενος μέλους να παρέχη χρηματοδότησιν, βάσει της συμμετοχής του, απομειούται κατά:
α) Το ύψος του υπό του Ταμείου αιτηθέντος ποσού, κατά το άρθρον VΙΙ παράγραφος 3.
β) Το ύψος οιουδήποτε αιτηθέντος ποσού ή τμήματος αυτού το οποίον είχε προηγουμένως ζητηθή εξ άλλου μέλους, υπό μορφήν απ`ευθείας χρηματοδοτήσεως την οποίαν το μέλος συγκατατίθενται να αναλάβη συμφώνως προς το Άρθρον Χ, παράγραφος 2, γ) Το ύψος των κεφαλαίων τα οποία καλείται το μέλος να μεταβιβάση προς το Ταμείον συμφώνως προς τας παραγράφους 4 και 5β του Άρθρου ΧΙΙΙ, προκειμένου να δυνηθή το Ταμείον να εκπληρώση τας υποχρεώσεις του,
δ) Το ποσόν των εξοφλήσεων επι παντός δανείου, το οποίον είχε λάβει το εν λόγω μέλος υπό του Ταμείου συμφώνως προς τους όρους του Άρθρου Χ, εκτός εάν το αντίστοιχον τμήμα της προ του μέλους τούτου χορηγηθείσης απ`ευθείας χρηματοδοτήσεως έχη ήδη εξοφληθή.
Παράγραφος 2.
Μείωσις του παρακρατημένου επι της συμμετοχής μέλους τινός ποσού.
Η υποχρέωσις ενός μέλους να παράσχη χρηματοδότησιν βάσει της συμμετοχής του αποκαθίστανται μέχρι του ποσού:
α) των εξοφλήσεων της υπο του μέλους τούτου παρασχεθείσης απ`ευθείας χρηματοδοτήσεως, εκτός αν το αντίστοιχον τμήμα παντός δανείου χορηγηθέντος υπο του εν λόγω μέλους εις το Ταμείον συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου Χ, δεν έχη εξοφληθή,
β) των εξοφλήσεων του υπό του Ταμείου συναφθέντος δανείου συνοδευομένου υπό της υπό της μέλους τούτου παρασχεθείσης καλύψεως,
γ) των εξοφλήσεων του υπο του Ταμείου συναφθέντος δανείου, αναλόγως προς την συμμετοχήν του μέλους τούτου εις συλλογικήν κάλυψιν,
δ) των μειώσεων, αναλόγως των εξοφλήσεων του κεφαλαίου επι:
ι) της προβλέψεως δια την πληρωμήν τόκων και ετέρων δαπανών, ως και παντός συμπληματικού ποσού, συμφώνως προς το άρθρον VΙΙΙ παράγραφος 3β) ή το άρθρον ΙΧ, παράγραφος 2,
ιι) της προβλέψεως δια την κατανομήν των κινδύνων, συμφώνως προς το άρθρον ΙΧ, παράγραφος 3.
ε) των εξοφλήσεων, προς το μέλος τούτο, των εις το γραφείον και συμφώνως προς το Άρθρον ΧΙΙΙ γενομένων μεταβιβάσεων,
στ) οιουδήποτε αιτηθέντος ποσού ή τμήματος αυτού το οποίον είχε προηγουμένως ζητηθή εκ του μέλους υπ`μορφήν απ`ευθείας χρηματοδοτήσεως, ετέρου τινός μέλους αποδεχομένου να αναλάβη ταύτην συμφώνως προς το Άρθρον Χ, παράγραφος 2.
ζ) Παντός δανείου, χορηγηθέντος εις το μέλος τούτο υπό του Ταμείου, συμφώνως προς τας διατάξεις του Άρθρου Χ.
Παραγράφος 3.
Αξία εις Ε.Τ.Δ. των κρατήσεων επί των ποσών συμμετοχής.
Προς υπολογισμόν της αξίας εις Ε.Τ.Δ. των εις τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος Άρθρου αναφερομένων ποσών, τα ποσά ταύτα εκφράζονται εις Ε.Τ.Δ., βάσει της εις Ε.Τ.Δ. αξίας τυ συγκεκριμένου νομίσματος την ημέραν, καθ` ην τα κεφάλαια μετεβιβάσθησαν εις το Ταμείον ή την ημέραν καθ` ην το ταμείον συνήψε δάνειον συνοδευόμενον υπό καλύψεως.
Παράγραφος 4.
Ορια των επί της συμμετοχής μέλους τινος παρακρατουμένων ποσών.
Το συνολικόν ποσόν των κρατήσεων επί της συμμετοχής μέλους τινός συμφώνως προς την παράγραφον 1 του παρόντος Άρθρου, κατόπιν αφαιρέσεως των εις την παράγραφον 2 του παρόντος Άρθρου αναφερομένων αποκαθιστωμένων ποσών, δεν δύναται να υπερβαίνη το ύψος της συμμετοχής του μέλους.
Άρθρον ΧΙΙΙ.
ΕΚΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Παράγραφος 1.
Διαδικασίαι εκπληρώσεως των υποχρεώσεων.
Εάν το Ταμείον δεν εισπράξη εξόφλησιν κεφαλαίου ή πληρωμήν τόκων, επί δανείου χορηγηθέντος υπ`αυτού, κατά την ημερομηνίαν ότε αύται καθίσταντας ληξιπρόθεσμοι, τότε λαμβάνει τους αναγκαίους πόρους δια να απαλλαγή των ιδίων του αντιστοίχως υποχρεώσεων προς τους δανειστάς, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Άρθρου. Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει:
α) είτε να εξοφλήση προ της λήξεως το σύνολον του εισέτι οφειλομένου κεφαλαίου, των δεδουλευμένων τόκων και των λοιπών δαπανών, μέσω κεφαλαίων προσπορισθέντων ως προβλέπει το παρόν Άρθρον,
β) είτε να διατηρήση εν ισχύι το δάνειον και, κατά συνέπειαν, να αυξήση τα αιτούμενα ποσά καθ`ο μέτρον είναι τούτο αναγκαίον δια την κάλυψιν του συνόλου ή μέρους των μελλοντικών τόκων και λοιπών δαπανών.
Παράγραφος 2.
Υποχρεώσεις απορρέουσαι εκ δανείου συνοδευομένου υπό συλλογικής καλύψεως.
Εις περίπτωσιν υποχρεώσεων προς τους δανειστάς προκυπτουσών εκ δανείου μετά συλλογικής καλύψεως το Ταμείον εξευρίσκει τους αναγκαίους δια την εκπλήρωσιν των υποχρεώσεων τους πόρους:
α) Δια κρατήσεων επί παντός στοιχείου ενεργητικού του εν άρθρω ΧV εξεταζομένου λογαριασμού.
β) Δια της γνωστοποιήσεως προς άπαντα τα μέλη, πλην του δανειολήπτου ο οποίος δεν προέβη εις πληρωμήν προς το Ταμείον κατά την ημερομηνίαν της λήξεως, όπως εκπληρώσουν τας υποχρεώσεις των ως προς την συλλογικήν κάλυψιν πραγματοποιούνται μεταβιβάσεις κεφαλαίων κατ` αναλογίαν και μέχρι του ποσού των καλύψεων των, συμφώνως προς τους όρους του άρθρου ΙΧ, παράγραφος 1β).
Παράγραφος 3.
Υποχρεώσεις απορρέουσαι εκ δανείου συνοδευομένου υπό επι μέρους καλύψεως.
Εις περίπτωσιν υποχρεώσεων έναντι δανειστών προκυπτουσών εκ δανείου με επί μέρους κάλυψιν, συμφώνως προς τας διατάξεις του Άρθρου VΙΙΙ παράγραφος 1β), το Ταμείον εξευρίσκει τους αναγκαίους δια την εκπλήρωσιν των υποχρεώσεων τους πόρους, δια γνωστοποιήσεως προς το ενδιαφερόμενον μέλος ότι οφείλει να μεταβιβάση κεφάλαια του ποσού της επί μέρους καλύψεως αυτού.
Παράγραφος 4.
Υποχρεώσεις απορρέουσαι εξ επι μέρους δεσμεύσεων.
Εις περίπτωσιν υποχρεώσεων προς μέλη, απορρεουσών, εξ απ`ευθείας χρηματοδοτήσεως ή μεταβιβάσεων συνοδευομένων υπό επί μέρους καλύψεως, συμφώνως προς την παράγραφον 3 του παρόντος Άρθρου:
α) Το Ταμείον εξευρίσκει τους αναγκαίους δια την εκπλήρωσιν των υποχρεώσεων του πόρους, καλούν άπαντα τα μέλη, πλην του δανειολήπτου, όστις δεν προέβη εις την πληρωμήν προς το Ταμείον κατά την ημερομηνίαν της λήξεως, όπως μεταβιβάσουν κεφάλαια η κατ` αναλογίαν του ύψους συμμετοχής των και μέχρι του μη ζητηθέντος ποσού αυτών.
β) Τα υπο των μελών και συμφώνως προς την παρούσαν παράγραφον μεταβιβαζόμενα κεφάλαια καταβάλλονται εις τα μέλη κατ` αναλογίαν των ποσών, τα οποία θα εισπέπραττοιν εις τακτά χρονικά διαστήματα ως εκ της εξοφλήσεως του υπό εξέτασιν δανείου ή των ποσών των μεταβιβαζομένων υπό των μελών βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος Άρθρου.
Παράγραφος 5.
Κατανομή των κινδύνων.
Προς εξασφάλισιν δικαίας κατανομής των κινδύνων, μεταξύ των μελών κατά το Άρθρον Ι, παράγραφος Ιγ):
α) Εάν οιονδήποτε των μελών εις τα οποία εγένοντο γνωστοποιήσεις, συμφώνως προς τους όρους της παραγράφου 2β) του παρόντος Άρθρου, δεν μεταβιβάση τοις απαιτουμένους πόρους, το Ταμείον απευθύνει νέας γνωστοποιήσεις προς τα λοιπά μέλη, τα οποία έλαβον τας πρώτας ώστε να προβούν εις νέας μεταβιβάσεις κατ` αναλογίαν του ποσού των καλύψεων των, συμφώνως προς τους όρους του Άρθρου 1Χ, παράγραφος 1β) μέχρις ότου μεταβιβασθή το απαιτούμενον ποσόν, υπό την επιφύλαξιν των καθωρισμένων ορίων των εν λόγω καλύψεων.
β) Εάν οιονδήποτε των μελών προς τα οποία απηυθύνθησαν αιτήσεις χρηματοδοτήσεως συμφώνως προς τους όρους της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου, δεν μεταβιβάσθη τα αιτηθέντα ποσά, το Ταμείον απευθύνει νέας ζητήσεις προς τα λοιπά μέλη, προς τα οποία είχε στραφή αρχικώς, προσκαλούν ταύτα να πραγματοποιήσουν νέας μεταβιβάσεις κατ`αναλογίαν του μη ζητηθέντος ποσού της συμμετοχής των, μέχρις ότου μεταβιβασθή το απαιτούμενον ποσόν, υπό την επιφύλαξιν των καθωρισμένων ορίω των εν λόγω ποσών συμμετοχής.
Παράγραφος 6.
Μη εκπλήρωσις υποχρεώσεων.
Εάν εν μέλος δεν εκπληρώση τας υποχρεώσεις του, συμφώνως προς τους όρους του παρόντος Άρθρου, θεωρείται ότι υφίσταται περίπτωσις παραβάσεως εν σχέσει προς το οφειλόμενον ποσόν. Πάσα καθυστέρησεις πληρωμής προς το Ταμείον συνεπάγεται υποχρεώσιν καταβολής τόκου και προσθέτου επιβαρύνσεως εν είδε ποινής, καθοριζομένης υπό της διοικούσης Επιτροπής.
Παράγραφος 7.
Αξία εις Ε.Τ.Δ. των υποχρεώσεων του Ταμείου έναντι των μελών, συμφώνως προς τους όρους των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος Άρθρου.
α) Αι υποχρεώσεις του Ταμείου συμφώνως προς τους όρους των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, εκπεφρασμέναι εις τι νόμισμα, υπολογίζονται, εις εφαρμογήν των εν τω παρόντι άρθρω εξεταζομένων διατάξεων, ως εάν είχον αρχικώς εκφρασθή εις Ε.Τ.Δ. από της ημερομηνίας κατά την οποίαν εξησφαλίσθη η αντίστοιχος χρηματοδότησις προς το Ταμείον. Προς τον σκοπόν αυτόν, η εις νόμισμα εκπεφρασμένη υποχρέωσις μετατρέπεται εις Ε.Τ.Δ., βάσει της αξίας του νομίσματος αυτού εις Ε.Τ.Δ. την ημερομηνίαν, ότε το Ταμείον εξησφάλισε τον αντίστοιχον χρηματοδότησιν, ακολούθως δε μετατρέπεται εκ νέου εις το εν λόγω νόμισμα βάσει της τρεχούσης αξίας του εις Ε.Τ.Δ.
β) Καθ` ο μέτρον το οφειλομένον ποσόν, εκπεφρασμένον εις τι νόμισμα, διαφέρει του εις το νόμισμα αυτό ποσού, υπολογιζομένου κατά την υποπαράγραφον (α) της παρούσης παραγράφου, του υπολογισμού τούτου πραγματοποιουμένου συμφώνως προς τους όρους του παρόντος Άρθρου η διαφορά διακανονίζεται βάσει των όρων της παραγράφου 8 του παρόντος Άρθρου.
Παράγραφος 8.
Ποσά τα οποία παραμένουν πληρωτέα συμφώνως προς τους όρους του παρόντος Άρθρου.
Αι πραγματοποιούμεναι υπό των μελών μεταβιβάσεις κατόπιν αιτήσεως ή γνωστοποιήσεων απευθυνσθεισών εις αυτά, συμφώνως προς τους όρους του παρόντος Άρθρου, ως και τα ποσά, των οποίων ο διακανονισμός δεν πραγματοποιείται συμφώνως προς τους όρους της παραγράφου 7 (β) του παρόντος Άρθρου.
α) Παραμένουν εκπεφραμέναι εις το νόμισμα της πιστώσεως ή υποχρεώσεως βάσει της οποίας εγένετο η μεταβίβασις.
β) Διακανονίζονται εν μέρει ή εν όλω οσάκις η αντίστοιχος καθυστέρησις ή μη εκπλήρωσις υποχρεώσεων εν σχέσει προς πληρωμήν οφειλομένην εις το Ταμείον εκλείψη εν μέρει ή έν όλω, της κατανομής των πληρωμών μεταξύ των ενδιαφερομένων πιστωτών γενομένης αναλόγως προς τας πιστώσεις των.
γ) Εκκαθαρίζονται συμφώνως προς το άρθρον ΧΙΧ, παράγραφος 2β) και (γ) εφ` όσον εξακολουθούν οφειλόμεναι κατά την ημερομηνίαν της εκκαθαρίσεως.
Άρθρον ΧΙV
ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΡΑΒΗΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Παράγραφος 1.
Μέθοδος εκτιμήσεως.
Προς τον σκοπόν της παρούσης Συμφωνίας, η αξία ενός νομίσματος εις Ε.Τ.Δ., υπολογίζεται συμφώνως προς την μέθοδον εκτιμήσεως, την οποίαν εφαρμόζει το Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον από της 1ης Ιουλίου 1974.
Παράγραφος 2.
Τροποποίησις της μεθόδου εκτιμήσεως.
α) Εάν το Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον τροποποιήση την μέθοδον εκτιμήσεως την οποίαν εφαρμόζει από 1ης Ιουλίου 1974, η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να αποφασίση να υιοθετήση την νέαν μέθοδον εκτιμήσεως προς επίτευξιν των σκοπών της παρούσης Συμφωνίας, υπό την προϋπόθεσιν ότι αύτη δεν αντίκειται προς τας διατάξεις του Άρθρου ΙΙΙ παράγραφος 2.
β) Εάν η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίση να υιοθετήση την τροποποιηθείσαν ταύτην μέθοδον εκτιμήσεως αύτη δεν θα χρησιμοποιήται ειμή μόνον δια τας πραγματοποιηθείσας συναλλαγάς μετά την θέσιν εν ισχύι της ως άνω αποφάσεως και δια τας εκ των συναλλαγών αυτών απορρεούσας υποχρεώσεις και πιστώσεις, εφ`όσον δεν αποφασίση άλλως η Διοικούσα Επιτροπή δια πλειοψηφίας 90 τοις εκατόν των ψήφων.
Άρθρον ΧV
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
Το Ταμείον καλύπτει πάντα τα σχετικά προς τας εργασίας του έξοδα δια ποσών, τα οποία έχει εισπράξει έναντι πληρωμής τόκων και άλλων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών υπηρεσίας, και τα οποία δεν θέλει χρησιμοποιήσει προς διενέργειαν πληρωμών εις τους δανειστάς. Τα προς τον σκοπόν τούτον κατατιθέμενα εις λογαριασμόν ποσά αποτελούν αντικείμενον τοποθετήσεων, καθοριζομένων υπό σχετικών αποφάσεων της Διούσης Επιτροπής.
Άρθρον ΧVΙ.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ
Παράγραφος 1.
Οργανα του Ταμείου.
Τα όργανα του Ταμείου είναι:
α) η Διοικούσα Επιτροπή,
β) το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον, γ) η Γραμματεία.
Παράγραφος 2.
Η Διοικούσα Επιτροπή.
α) Πάσαι αι εξουσίαι του Ταμείου ανατίθενται εις την Διοικούσαν Επιτροπήν, η οποία είναι υπεύθυνος δια την καλήν λειτουργίαν του Ταμείου.
β) Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται εξ απάντων των μελών του Ταμείου, τα οποία εκπροσωπούνται δι`ανωτάτων δημοσίων υπαλλήλων του οικονομικού κλάδου. Εκαστον μέλος υποδεικνύει ένα αντιπρόσωπον και ένα αναπληρωτήν. Οι αναπληρωταί δύναται να μετέχουν των συνελεύσεων της Διοικούσης Επιτροπής.
γ) Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει την Πρόεδρον και τους Αντιπροέδρους αυτής.
δ) Η Διοικούσα Επιτροπή ασκεί κανονικώς τα καθήκοντα της εις την έδραν του Ταμείου και συνέρχεται οσάκις το απαιτούν αι εργασίαι του Ταμείου.
ε) Δια πάσαν συνέλευσιν της Διοικούσης Επιτροπής απαρτία θεωρείται εφ` όσον παρευρίσκονται τουλάχιστον τα 75 τοις εκατόν των μελών, υπο την επιφύλαξιν ότι η απαρτία αύτη αντιπροσωπεύει τα 70 τοις εκατόν τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ψήφων.
στ) Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να θεσπίζη οιουσδήποτε άλλους κανονισμούς και κανόνας διαδικασίας θεωρουμένας ως αναγκαίους δια την εφαρμογήν της παρούσης Συμφωνίας.
Παράγραφος 3.
Εκπροσώπησις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος.
Εις τας συνεδριάσεις της Διοικούσης Επιτροπής και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου μετέχει εκπρόσωπος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητος.
Παράγραφος 4.
Σχέσεις μετ` άλλων διεθνών οργανισμών.
Η Διοικούσα Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα δια την εξασφάλισιν του συνδέσμου μετά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Τραπέζης Διεθνών Διακανονισμών, ως και της συμμετοχής αντιπροσώπων των ιδρυμάτων αυτών εις τας συνεδριάσεις της διοικούσης Επιτροπής και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.
Παράγραφος 5.
Κανόνες ψηφοφορίας.
α) Εκαστον μέλος διαθέτει αριθμόν ψήφων αναλόγον προς το μερίδιον συμμετοχής του, το δε δικαίωμα ψήφου του ασκείται υπό του εκπροσώπου του εις την Διοικούσαν Επιτροπήν ή, εν τη απουσία του, υπό του αναπληρωτού του.
β) Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας καθορίζεται ως ακολούθως:
ι) Μόνον αι εκπεφρασμέναι ψήφοι λαμβάνονται υπ` όψιν κατά την μέτρησιν,
ιι) πλην ρητής αντιθέτου διατάξεως, άπασαι αι αποφάσεις της Διοικούσης Επιτροπής λαμβάνονται δια πλειοψηφίας,
ιιι) ουδεμία απόφασις δύναται να ληφθή εις εφαρμογήν των άρθρων VI,X, XIV, XVI KAI XX εφ`όσον η απαιτουμένη πλειοψηφία δεν περιλαμβάνη το ήμισυ του αριθμού των ψηφιζόντων μελών.
γ) Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να λαμβάνη αποφάσεις δι`αλληλογραφίας, ή δια παντός άλλου μέσου ταχείας επικοινωνίας.
Παράγραφος 6.
Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον.
α) Η Διοικούσα Επιτροπή συνιστά Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον αποτελούμενον εκ δημοσίων υπαλλήλων του οικονομικού κλάδου, οι οποίοι διορίζονται υπό των μελών και ενεργούν ως εμπειρογνώμονες.
β) Δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων, η Διοικούσα Επιτροπή καθορίζει τον αριθμόν των μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, το οποίον δέον να μη υπερβαίνη το ήμισυ του αριθμού των μελών του Ταμείου.
γ) Η Διοικούσα Επιτροπή καθιστά το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον υπεύθυνον δια την προετοιμασίαν των εργασιών της τη συνδρομή της Γραμματείας, και την άσκησιν οιονδήποτε ετέρων καθηκόντων, τα οποία ήθελε του αναθέση η Διοικούσα Επιτροπή. Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον υποβάλει εκθέσεις εις την Διοικούσα Επιτροπή επί των εις ταύτην υποβαλλομένων θεμάτων προς εξέτασιν ή προς λήψιν αποφάσεων.
Παράγραφος 7.
Η Γραμματεία.
α) Η Γραμματεία του Ο.Ο.Σ.Α. ασκεί χρέη Γραμματείας του Ταμείου και εκτελεί διοικητικά καθήκοντα δια το Ταμείον υπό τας οδηγίας της Διοικούσης Επιτροπής.
β) Απαντα τα έξοδα εις τα οποία υποβάλλεται ο Ο.Ο.Σ.Α. δια την λειρουργίαν του Ταμείου θα εξοφλούνται υπό του Ταμείου δι`αναλήψεως εκ του εν άρθρω XV αναφερομένου λογαριασμού.
Παράγραφος 8.
Εδρα.
Η έδρα του Ταμείου ευρίσκεται εις την έδραν του Ο.Ο.Σ.Α. εν Παρίσιοις, Γαλλία.
Παράγραφος 9.
Υποδεικνυομένη Αρχή.
Εκαστον μέλος υποδεικνύει μιαν και μόνην νομισματικήν αρχή, η οποία δύναται να είναι το Υπουργείον Οικονομικών, το Ταμείον Σταθεροποιήσεως, η Κεντρική Τράπεζα ή πάσα άλλη νομισματική αρχή, ως υπευθύνον δια τας συναλλαγάς μεταξύ του εν λόγω μέλους και του Ταμείου.
Παράγραφος 10.
Ο Πράκτωρ.
α) Το Ταμείον δύναται να συνάψη συμφωνίαν μετά της Τραπέζης Διεθνών Διακανονισμών, ίνα αύτη δυνηθή να ενεργή ως Πράκτωρ του Ταμείου δια Διοικητικούς σκοπούς, και δη:
ι) να τηρή τα λογιστικά βιβλία,
ιι) να εισπράττη τα εις το Ταμείον οφειλόμενα ποσά,
ιιι) να διενεργή τας πληρωμάς εις τας οποίας υποχρεούται το Ταμείον,
ιν) να επενδύη τα στοιχεία Ενεργητικού του Ταμείου.
β) Η εν υποπαραγράφω (α) της παρούσης παραγράφου προβλεπομένη συμφωνία δύναται ομοίως να περιλαμβάνη διατάξεις αφορώσας εις τα υπό του Ταμείου συναπτόμενα δάνεια κατά τους όρους του άρθρου VΙΙΙ, παράγραφος (β) ή του άρθρου ΙΧ.
γ) Ο Πράκτωρ υποβάλλει περιοδικώς έκθεσιν εις την Διοικούσαν Επιτροπήν, περιλαμβάνουσαν ειδικώτερον λογαριασμόν στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού του Ταμείου, και λογαριασμόν εσόδων- εξόδων.
Παράγραφος 11.
Ανεξάρτητος Λογιστικός Ελεγχος.
Η Διοικούσα Επιτροπή προβλέπει διατάξεις ώστε οι λογαριασμοί του Ταμείου να ελέγχωνται υπό ανεξαρτήτων Ελεγκτών και κοινοποιεί εις έκαστον μέλος έκθεσιν περί του ελέγχου τούτου ως και κατάστασιν των εργασιών του Ταμείου.
Άρθρον XVII.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΑΙ
Παράγραφος 1.
Αντικείμενον του άρθρου.
Αι αρμοδιότητες, τα προνόμια και αι ασυλίαι, αι οποίαι ορίζονται εν τω άρθρω τούτω, αναγνωρίζονται εις το Ταμείον επί του εδάφους παντός μέλους καθ`ο μέτρον τούτο είναι αναγκαίον δια την εκπλήρωσιν των ανατειθεμένων αυτώ καθηκόντων.
Παράγραφος 2.
Αρμοδιότητες του Ταμείου.
Το Ταμείον έχει νομικήν υπόστασιν και, ειδικώτερον, την αρμοδιότητα να συνάπτη συμβάσεις και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίων.
Παράγραφος 3.
Δικαστική Ασυλία.
α) Το Ταμείον απολαύει πλήρους δικαστικής ασυλίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων διαφορών προκυπτουσών εν τη ασκήσει των εξουσιών του συνάψεως δανείων, ή αγοραπωλησίας τίτλων, οπότε δύναται να εγερθή αγωγή κατά του Ταμείου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου επί του εδάφους μέλους τινός, όπου το Ταμείον εδρεύει, συνήψε δάνεις ή εξέδωκε τίτλους. Εις τας περιπτώσεις ταύτας η Διοικούσα Επιτροπή διορίζει πράκτορα δια να δέχηται κλήσεις, συμφώνως προς το εσωτερικόν δίκαιον. Εις απάσας τας λοιπάς περιπτώσεις, δύναται να διορίση τοιούτον πράκτορα.
β) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της υποπαραγράφου (α) της παρούσης παραγράφου, δεν δύναται να εγερθή αγωγή κατά του Ταμείου υπό μέλους, ουδέ υπό προσώπου ενεργούντος δια λογαριασμόν μέλους ή οργανισμού μέλους τινός, ή δικαιούχου των τελευταίων αυτών. Δια τον διακανονισμόν διαφορών μεταξύ του Ταμείου και μελών του, ταύτα προσφεύγουν εις τας ειδικάς διαδικασίας, αι οποίαι καθορίζονται εις τας μετά του Ταμείου συναπτομένας συμβάσεις ή εις τους κανονισμούς της διοικούσης Επιτροπής, τους θεσπισθέντας συμφώνως προς τους όρους του άρθρου XVI, παράγραφος 2 (ζ).
γ) Τα στοιχεία Ενεργητικού του Ταμείου, οπουδήποτε και έάν ευρίσκωνται, και ανεξαρτήτως του ποιου είναι ο κάτοχος, απαλλάσσονται πάσης μορφής κατασχέσεως, συντηρητικής ή αναγκαστικής, μέχρι της εκδόσεως οριστικής αποφάσεως κατά του Ταμείου.
Παράγραφος 4.
Ενεργητικόν του Ταμείου.
Τα στοιχεία Ενεργητικού του Ταμείου οπουδήποτε και εάν ευρίσκωνται και οιονδήποτε είναι ο κάτοχος απαλλάσσωνται πάσης ερεύνης, επιτάξεως, δημεύσεως απαλλοτριώεωες ή πάσης άλλης μορφής εκτελεστική ή νομοθετικής κατασχέσεως ή Διοικητικών μέτρων.
Παράγραφος 5.
Αρχείον του Ταμείου.
Το αρχείον του Ταμείου είναι απαραβίαστον.
Παράγραφος 6.
Ελεγχος συναλλάγματος.
Καθ` ο μέτρον είναι αναγκαίον δια την εκτέλεσιν των εργασιών του Ταμείου, το Ενεργητικόν αυτού δεν υπόκεινται εις περιορισμούς και κανονισμούς ουδέ εις οικονομικόν έλεγχον και οιασδήποτε φύσεως χρεοστάσιον ή δικαιοστάσιον.
Παράγραφος 7.
Φορολογία.
α) Εις τα πλαίσια των επισήμων δραστηριοτήτων του, το Ταμείον, το Ενεργητικόν και τα έσοδα αυτού απαλλάσσονται παντός αμέσου φόρου, αλλ` υποχρεούνται εις την καταβολήν των φόρων δημοσίων υπηρεσιών.
β) Επί των υποχρεώσεων ή των υπό του Ταμείου εκδιδομένων τίτλων, συμπεριλαμβανομένου οιουδήποτε μερίσματος ή σχετικού τόκου, ανεξαρτήτως του ποίου είναι ο κάτοχος αυτών, ουδεμιάς μορφής φορολογίας εισπράττεται,
ι) η οποία να κάμνη διάκρισιν έναντι των υποχρεώσεων αυτών ή των τίτλων βάσει και μόνον της προελεύσεως των, ή
ιι) οσάκις η μόνη πηγή φορολογικής εξουσίας είναι ο τόπος ή το νόμισμα εις το οποίον έχουν εκδοθή, είναι πληρωτέα ή έχουν καταβληθή τα ανωτέρω, ή έδρα ενός ιδρύματος ή γραφείου του Ταμείου.
Παράγραφος 8.
Αντιπρόσωποι και Υπάλληλοι.
Σχετικώς προς τα προνόμια και τας ασυλίας:
α) Οι αντιπρόσωποι των μελών εις την Διοικούσαν Επιτροπήν και τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου θεωρούνται ως αντιπρόσωποι παρά οργάνω τινί του Ο.Ο.Σ.Α.
β) Οι πράκτορες του Ο.Ο.Σ.Α. δια τας πράξεις τας οποίας διενεργούν ή παραλείπουν να πράξουν εν ονόματι του Ταμείου θεωρούνται ότι ενεργούν υπό την ιδιότητα των του πράκτορος του Ο.Ο.Σ.Α.
Παράγραφος 9.
Αρσις ασυλίας.
Η Διοικούσα Επιτροπή έχει το δικαίωμα και το καθήκον να παραιτήται πάσης ασυλίας, δοθείσης δυνάμει του παρόντος Άρθρου εις απάσας τας περιπτώσεις κατά τας οποίας κρίνει ότι αύτη παρεμποδίζει την δικαιοσύνην και όπου αύτη δύναται να αρθή, εφ` όσον δεν θίγονται τα συμφέροντα του Ταμείου.
Άρθρον XVIII.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΙΝ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Κατά την περίοδον, την περιλαμβανομένην μεταξύ της λήξεως της εξουσίας παροχής δανείων, συμφώνως προς το Άρθρον V παράγραφος 1, και της εκκαθαρίσεως του Ταμείου, πάσαι αι διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας, αι αναγκαίαι προς αντιμετώπισιν των υποχρεώσεων του Ταμείου και των πιστώσεων επι του Ταμείου, αι οποίαι εγεννήθησαν προ της λήξεως της εξουσίας του προς χορήγησιν δανείων, παραμένουν εν ισχύι. Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να αποφασίση, παμψηφεί, ότι κατά την διάρκειαν της περιόδου ταύτης, ουδεμία άλλη διάταξις της παρούσης Συμφωνίας θα έχη ισχύν.
Άρθρον ΧΙΧ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ
Παράγραφος 1.
Ημερομηνία εκκαθαρίσεως.
Μετά την λήξιν της εξουσίας του Ταμείου προς χορήγησιν δανείων, το Ταμείον παραμένει υφιστάμενον μέχρις ότου εξοφλήση απάσας τας προς τρίτους υποχρεώσεις του και λήξη η τελευταία δόσις εξοφλήσεως παντός δανείου παρασχεθέντος υπ`αυτού.
Κατά την ημερομηνίαν ταύτην το Ταμείον εκκαθαρίζεται, εκτός εάν η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίση άλλως, επ`αυτού, δια πλειοψηφίας 70 επί τοις εκατόν.
Παράγραφος 2.
Διαδικασία εκκαθαρίσεως.
Κατά την ημερομηνίαν της εκκαθαρίσεως, το ενεργητικόν και το παθητικον του Ταμείου εκκαθαρίζονται συμφώνως προς την εξής διαδικασίαν:
α) Παν υπόλοιπον του εν άρθρω XV λογαριασμού κατανέμεται μεταξύ των μελών – κατόχων πιστώσεων συμφώνως προς το άρθρον ΧΙΙΙ, κατ`αναλογίαν προς τας πιστώσεις αυτάς. Παν ποσόν το οποίον παραμένει εγγεγραμμένον εις τον λογαριασμόν μετά την εν λόγω κατανομήν, κατανέμεται εις άπαντα τα μέλη κατ` αναλογίαν προς τα ποσά συμμετοχής των, εξαιρουμένων των υπεχόντων εκκρεμείς οικονομικάς υποχρεώσεις προς το Ταμείον.
β) Πάσα απαίτησις μέλους παρά του Ταμείου ή υποχρέωσις μέλους έναντι αυτού υπό μορφήν εξοφλήσεων κεφαλαίου και πληρωμών τόκων, μη πραγματοποιηθεισών προς το Ταμείον κατά την ημερομηνίαν λήξεως, ως και πάσαι αι απαιτήσεις ή υποχρεώσεις των μελών αι απορρέουσαι εκ των παραγράφων 1, 2, 4,και 5 του Άρθρου ΧΙΙΙ, εάν είαν εκπεφρασμέναι εις τι νόμισμα, μετατρέπονται εις Ε.Τ.Δ. βάσει της τρεχούσης αξίας του νομίσματος αυτού εις Ε.Τ.Δ. ακυρούνται δε και αντικαθίσταται υπό αμφοτεροβαρών απαιτήσεων και χρεών υπολογιζομένων ως ακολούθως:
ι) Πάν μέλος έχει, έναντι εκάστου των μελών -κατόχων απαιτήσεως παρά του Ταμείου, χρέος αμφοτεροβαρές ισοδυναμούν προς κλάσμα αντιπροσωπεύον το μερίδιο συμμετοχής απάντων των μελών. ιι) Παν μέλος υπέχον υποχρέωσιν προς το Ταμείον έχει, έναντι των λοιπών μελών, αμφοτεροβαρές χρέος ισοδυναμούν προς κλάσμα της υποχρεώσεως ταύτης ίσον προς το κλάσμα το αντιπροσωπεύον το μερίδιον συμμετοχής εκάστου των τελευταίων τούτων μελών επι του συνόλου των μεριδίων συμμετοχής απάντων των μελών.
γ) Παν ποσόν μη διακανονιζόμενον συμφώνως προς τους όρους της παραγράφου 7β του άρθρου ΧΙΙΙ ακυρούνται και αντικαθίσταται υπό αμφοτεροβαρούς απαιτήσεως παρά του μέλους, εις ότι αφορά το μη διακανονισθέν ποσόν ή υπο αμφοτεροβαρούς οφειλής προς το μέλος αυτό.
δ) Τα αμφοτεροβαρή χρέη, συμφώνως προς τους όρους των υποπαραγράφων (β) και (γ) ανωτέρω, τοκοφορούν και εξοφλούνται κατά τον τρόπον και τους συνομολογηθέντας όρους μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Εις την περίπτωσιν χρεών απορρεόντων εκ της υποπαραγράφου (β), η διαδιακασία και οι όροι ούτοι καλύπτουν τον τρόπον υπολογισμού των εν λόγω χρεών.
Άρθρον ΧΧ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Παν θέμα ερμηνείας των διατάξεων της παρούσης Συμφωνίας προκύπτον μεταξύ μέλους και Ταμείου, ή μεταξύ μελών του Ταμείου, υποβάλεται εις επιτροπήν ad hoc, αποτελουμένην εκ τριων εμπειρογνωμόνων υποδεικνυομένων υπό της Διοικούσης Επιτροπής, τη προτάσει του Προέδρου αυτής. Εφ` όσον δεν ληφθή ετέρα απόφασις σχετικώς, η Διοικούσα Επιτροπή υιοθετεί την γνώμην της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής ad hoc.
Άρθρον ΧΧΙ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να προτείνη τροποποιήσεις της παρούσης Συμφωνίας δι`αποφάσεως λαμβανομένης παμψηφεί υπο των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. Οι όροι θέσεως εν ισχύι μιας τροποποιήσεως καθορίζονται εις την πρότασιν της Διοικούσης Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων διατάξεων ώστε να λαμβάνωνται υπ` όψιν αι συνταγματικαί διαδικασίαι, των μελών.
Άρθρον ΧΧΙΙ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Εκαστον μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, και δη νομοθετικά, προς εφαρμογήν της παρούσης Συμφωνίας. Ειδικώτερον, παν μέλος, καθ`ήν στιγμήν τίθενται νε ισχύι η παρούσα Συμφωνία όσον αφορά αυτό, οφείλει να έχη εκπληρώσει άπαντας τους αναγκαίους όρους προς απαλλλαγήν του εκ των υποχρεώσεων των προκυπτουσών εκ γνωστοποιήσεως απευθυνομένης υπό του Ταμείου, συμφώνως προς τας διατάξεις του Άρθρου VΙΙ ή του άρθρου ΧΙΙΙ, και κατά συνέπειαν να έχη λάβει άπαντα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα, τα οποία θέλουν καταστήσει δυνατήν την πάραυτα διενέργειαν πληρωμών προς το Ταμείον, ενημερών τούτο σχετικώς.
Άρθρον ΧΧΙΙΙ
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1
Υπογραφή.
Η παρούσα Συμφωνία θα είναι ανοικτή προς υπογραφήν εις παν Κράτος-μέλος του Ο.Ο.Σ.Α. εις την έδραν του Ο.Ο.Σ.Α. από 9ης Απριλίου μέχρι 31ης Μαϊου 1975. Αι υπογραφαί υπόκεινται εις την επικύρωσιν, την αποδοχήν ή την έγκρισιν των Υπογραφόντων Κρατών.
Παράγραφος 2.
Θέσις εν ισχύι.
α) Την δεκάτην ημέραν από της ημερομηνίας ότε τα κράτη-μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. κατέχοντα τουλάχιστον τα 90 τοις εκατόν των μεριδίων συμμετοχής, συμμορφωθέντα, προς τας συνταγματικάς διαδικασίας αυτών, και πληρώσαντα τους εν άρθρω ΧΧΙΙ προβλεπομένους όρους, κατέθεσαν παρά τω Γενικώ Γραμματεί του Ο.Ο.Σ.Α. έγγραφον επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως, ή γνωστοποίησιν συναινέσεως προς δέσμευσιν, η παρούσα Συμφωνία τίθενται εν ισχύι μεταξύ των κρατών-μελών.
β) Εαν δεν πληρούνται οι όροι της υποπαραγράφου (α) της παρούσης παραγράφου, αλλά τουλάχιστον δέκα πέντε κράτη-μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. κατέχοντα τουλάχιστον τα 60 τοις εκατόν των μεριδίων συμμετοχής, έχουν καταθέσει έγγραφον επικυρώσεως, εγκρίσεως ή αποδοχής, ή γνωστοποιήσιν συναινέσεως προς δέσμευσιν τα εν λόγω κράτη-μέλη δύναται να αποφασίσουν παμψηφεί, όπως ή παρούσα Συμφωνία τεθή εν ισχύι μεταξύ των.
Παράγραφος 3.
Προσχώρησις μετά την θέσιν εν ισχύι.
Αφ`ης η παρούσα Συμφωνία τεθή εν ισχύι συμφώνως προς τας υποπαραγράφους (α) ή (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
α) Δια παν υπογράφον Κράτος το οποίον καταθέτει έγγραφον επικυρώσεως αποδοχής ή εγκρίσεως, ή γνωστοποιήσιν συναινέσεως προς δέσμευσιν, εντός δωδεκαμήνου από της λήξεως της περιόδου υπογραφής, η παρούσα Συμφωνία τίθενται εν ισχύι την δεκάτην ημέραν από της ημερομηνίας της καταθέσεως. Η Διοικούσα Επιτροπή καθορίζει, από κοινού μεθ`εκάστου των κρατών αυτών, τους όρους σχετικώς προς τας οικονομικάς υποχρεώσεις ή απαιτήσεις όσον αφορά οιονδήποτε δάνειον το οποίον ενδέχεται να είχε συνάψει το Ταμείον.
β) Κράτη-μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. δύναται να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη της παρούσης συμφωνίας κατόπιν παρελεύσεως πλέον των δώδεκα μηνών από της λήξεως της περιόδου υπογραφής, συμφώνως προς τους όρους και τας διατάξεις της οποίας ήθελε καθορίσει η Διοικούσα Επιτροπή.
Παράγραφος 4.
Γνωστοποιήσεις.
Ο Γενικός Γραμματεύς του Ο.Ο.Σ.Α. ενημερώνει άπαντα τα Κράτη-μέλη του Ο.Ο.Σ.Α., περί της καταθέσεως εκάστου εγγράφου επικυρώσεως, εγκρίσεως, αποδοχής, προσχωρήσεως, η γνωστοποίησεως της συναινέσεως προς δέσμευσιν και περί της θέσεως της ισχύι της παρούσης συμβάσεως ή πάσης τροποποιήσεως των διατάξεων αυτής.
Παράγραφος 5.
Αυθεντικά κείμενα.
Το πρωτότυπον της παρούσης Συμφωνίας του οποίου αι αποδόσεις εις την γερμανικήν, αγγλικήν, ισπανικήν, γαλλικήν, ιταλικήν, ιαπωνικήν και ολλανδικήν έχουν την αυτήν ισχύν, κατατίθενται παρά τω γενικώ Γραμματεί του Ο.Ο.Σ.Α., οποίος κοινοποιεί κατακεκυρωμένον ακριβές αντίγραφον προς άπαντα τα Κράτη-Μέλη του Ο.Ο.Σ.Α.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσά Συμμετοχής καθοριζόμενα συμφώνως προς τους όρους του Άρθρου ΙΙΙ της παρούσης Συμφωνίας.
___________________________________________________________ Υψος των ποσών Μέλη συμμετοχής εις εκατομμύρια Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων
Δυτική Γερμανία 2.500
Αυστραλία 300
Αυστρία 200
Βέλγιον 480
Καναδάς 840
Δανία 240
Ισπανία 500
Ηνωμέναι Πολιτείαι 5.560
Φιλανδία 160
Γαλλία 1.700
Ελλάς 120
Ιρλανδία 120
Ισλανδία 20
Ιταλία 1.400
Ιαπωνία 1.340
Λουξεμβούργον 20
Νορβηγία 200
Νέα Ζηλανδία 160
Κάτω Χώραι 600
Πορτογαλία 120
Ηνωμένον Βασίλειον 1.600
Σουηδία 300
Ελβετία 400
Τουρκία 120
Σύνολον 20.000

Άρθρον δεύτερον
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 29 Απριλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ