ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3018 (ΦΕΚ Α΄ 130/5.6.2002)

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τις θαλάσσιες μεταφορές, που υπογράφηκε στο Ζάγκρεμπ στις 23 Μαίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η Κυβέρνηση της ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως Συμβαλλόμενα Μέρη), ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και με σκοπό να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της διεθνούς ναυτιλίας με βάση τις αρχές της ελευθερίας της εμπορικής ναυτιλίας, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις βασικές αρχές, που τίθενται από το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα από τις Διεθνείς Ναυτιλιακές Συμβάσεις στις οποίες τα δύο Μέρη είναι μέλη, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ τη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας: Άρθρο 1 Για τους σκοπούς αυτής της Συμφωνίας: (1) Ο όρος “πλοίο του Συμβαλλόμενου Μέρους” θα σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο νηολογημένο στα νηολόγια αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους και που φέρει την σημαία του. Εντούτοις, ο όρος αυτός δεν θα περιλαμβάνει: (α) τα πολεμικά πλοία και τα βοηθητικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, (β) τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά διοικητική ή κρατική υπηρεσία, (γ) τα πλοία επιστημονικής έρευνας, (δ) τα αλιευτικά πλοία. (2) Ο όρος “μέλος του πληρώματος” θα σημαίνει τον πλοίαρχο και κάθε άλλο πρόσωπο, που εκτελεί επί του πλοίου καθήκοντα και υπηρεσίες που συνδέονται με τη λειτουργία του και που περιλαμβάνεται στην κατάσταση πληρώματος. (3) Ο όρος “ακτοπλοία” θα σημαίνει μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των λιμένωντου ενός Συμβαλλόμενου Μέρους. Ο όρος “ακτοπλοία” περιλαμβάνει κάθε μεταφορά εμπορευμάτων τα οποία, αν και συνοδεύονται από φορτωτική συνεχείας και ανεξαρτήτως της προελεύσεως ή του προορισμού τους, μεταφορτώνονται άμεσα ή έμμεσα στα λιμάνια ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη για να μεταφερθούν σε άλλο λιμάνι του ίδιου Συμβαλλόμενου Μέρους. Οι ίδιες διατάξεις θα εφαρμόζονται και προκειμένου για μεταφορές επιβατών έστω και αν είναι εφοδιασμένοι με εισιτήρια συνεχείας. (4) Ο όρος “διεθνής θαλάσσια μεταφορά” θα σημαίνει κάθε μεταφορά με πλοίο, εκτός της περίmωσης που το πλοίο δραστηριοποιείται αποκλειστικά μεταξύ περιοχών που βρίσκονται στην επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους.

Άρθρο 2

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα βασίζουν την ανάπτυξη των ναυτιλιακών τους σχέσεων στις αρχές του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού και της ελευθερίας της ναυσιπλοίας και θα απέχουν από κάθε ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και το εμπόριο. Η αρχή της μη διακρίσεως θα εφαρμόζεται στις εμπορικές δραστηριότητες των φυσικών ή νομικών προσώπων που εκμεταλλεύονται πλοία που φέρουν σημαία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

Άρθρο 3

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεχίσουν, εντός των περιορίσμώντης σχετικής νομοθεσίας τους, τις προσπάθειες τους για τη διατήρηση και ανάπτυξη μόνιμης συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των χωρών τους. Συγκεκριμένα τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να συνδιασκέπτονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ των αρμόδιων για τις ναυτιλιακές υποθέσεις αρχών των χωρών τους.

Άρθρο 4

1. Ο όρος “αρμόδια αρχή” θα σημαίνει: για την Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. για τη Δημοκρατία της Κροατίας, το Υπουργείο Ναυτιλιακών Υποθέσεων, Μεταφορών και Επικοινωνιών. 2. Σε περίmωση οποιωνδήποτε αλλαγών των ονομάτων των αρμόδιων αρχών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προβαίνουν στην αναγκαία γνωστοποίηση μέσω της διπλωματικής οδού.

Άρθρο 5

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να παρέχουν μεταξύ τους, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών. Γι` αυτόν το σκοπό τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθούν και θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των επαφών και της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των οργανισμών που ασχολούνται ή έχουν σχέση με τη ναυτιλία.

Άρθρο 6

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να ακολουθούν στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές τις αρχές του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού και ειδικότερα θα: (α) εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση των πλοίων των Συμβαλλόμενων Μερών στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των λιμένων των Συμβαλλόμενων Μερών, καθώς επίσης και μεταξύ των λιμένων τους και εκείνων τρίτων χωρών. (β) εξασφαλίζουν ότι τα πλοία τους θα είναι ελεύθερα να παρέχουν διεθνείς θαλάσσιες υπηρεσίες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των Συμβαλλομένων Μερών. (γ) συνεργάζονται στην εξάλειψη των εμποδίων τα οποία θα μπορούσαν να παρακωλύσουν την ανάmυξη του θαλάσσιου εμπορίου μεταξύ των λιμανιών των Συμβαλλόμενων Μερών. (δ) απέχουν από μέτρα που μπορεί να παρακωλύουν τη συμμετοχή των πλοίων των Συμβαλλόμενων Μερών στο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ των λιμανιών των Συμβαλλόμενων Μερών και των λιμανιών τρίτων χωρών. (ε) καταργήσουν οποιουσδήποτε μονομερείς περιορισμούς που σχετίζονται με τη διεθνή θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και που επιφυλάσσονται εν όλω ή εν μέρει για τα πλοία των Συμβαλλόμενων Μερών. (στ) καταργήσουν οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κατανομής φορτίων, στην περίmωση που τέτοιες ρυθμίσεις έχουν περιληφθεί στις ήδη ισχύουσες διμερείς ρυθμίσεις των Συμβαλλόμενων Μερών. 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου αυτού δεν θα επηρεάζουντο δικαίωμα των πλοίων τρίτων χωρών να συμμετέχουν στο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ των λιμανιών των Συμβαλλόμενων Μερών. 3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Άρθρου δεν θα εμποδίζουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της ελεύθερης συμμετοχής των εμπορικών τους στόλων στο διεθνές εμπόριο, στα πλαίσια του εμπορικού ανταγωνισμού.

Άρθρο 7

Τα πλοία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, όταν προσεγγίζουν σε λιμάνι του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για εκφόρτωση μέρους του φορτίου τους, μπορούν, συμμορφωνόμενα προς τους νόμους και τους κανονισμούς εκείνου του Συμβαλλόμενου Μέρους, να διατηρούν επ` αυτών το μέρος του φορτίου τους που προορίζεται για άλλο λιμάνι, είτε της ίδιας είτε άλλης χώρας ή να το μεταφορτώνουν σε άλλο πλοίο, χωρίς να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλα επιπλέον τέλη, εκτός από εκείνα που επιβάλλονται, σε παρόμοια περίmωση, από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος στα πλοία αυτού. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα πλοία καθενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να προσεγγίζουν σε ένα ή και περισσότερα λιμάνια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για φόρτωση ολόκληρου ή μέρους του φορτίου τους που προορίζεται για ξένα λιμάνια, χωρίς να καταβάλλουν άλλα τέλη εκτός από εκείνα που επιβάλλονται σε παρόμοιες περιπτώσεις από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος στα πλοία αυτού. Άρθρο 8

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει στα πλοία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους την ίδια μεταχείριση την οποία παρέχει στα δικά του πλοία που απασχολούνται σε διεθνείς πλόες, σε ό,τι αφορά την ελεύθερη είσοδο σταλιμάνια, τη διάθεση των προβλητών και την πλήρη χρήση των λιμενικών ευκολιών τους, τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων, τη μεταφόρτωση, την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, την πληρωμή οποιωνδήποτε τελών και φόρων, τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στη ναυτιλία και την άσκηση συνήθων εμπορικών πράξεων. 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου αυτού: (α) δεν θα εφαρμόζονται σε λιμάνια που δεν είναι ανοιxτά στη διεθνή κυκλοφορία. (β) δεν θα εφαρμόζονται σε δραστηριότητες που επιφυλάσσονται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος για τα πλοία που φέρουν τη σημαία του ή για τις δικές του επιχειρήσεις και οργανισμούς, και που περιλαμβάνουν ειδικότερα την ακτοπλοια, τη θαλάσσια αλιεία, την πλοήγηση, τη ρυμούλκηση, την ναυαγιαιρεση και την επιθαλάσσια αρωγή. (γ) δεν θα υποχρεώνουν το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος να επεκτείνει στα πλοία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους εξαίρεση από απαιτήσεις για υποχρεωτική πλοήγηση, που παρέχεται στα δικά του πλοία. (δ) δεν θα εφαρμόζονται στη μετανάστευση και στη μεταφορά μεταναστών.

Άρθρο 9

1. Υπό την επιφύλαξη ότι από οποιοδήποτε Άρθρο αυτής της Συμφωνίας δεν προβλέπεται διαφορετικά, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν μεταξύ τους μεταχείριση ίδια προς αυτήν του μάλλον ευνοουμένου κράτους σε όλα τα άλλα θέματα που σχετίζονται με την εμπορική ναυτιλία. 2. Η παράγραφος 1 του Άρθρου αυτού δεν θα εφαρμόζεται σε πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συμμετοχή κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους σε Συμφωνία Οικονομικής Ολοκλήρωσης οποιασδήποτε μορφής. Άρθρο 10

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υιοθετούν, εντός των ορίων της νομοθεσίας τους και των κανονισμών λιμένος, καθώς επίσης και των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση και επίσπευση της ναυτιλιακής κίνησης, για την αποφυγή των μη αναγκαίων καθυστερήσεων των πλοίων και για την επίσπευση και απλούστευση, κατά το δυνατόν, της διεξαγωγής των τελωνειακών, υγειονομικών, αστυνομικών και λιμενικών διατυπώσεων, καθώς και λοιπών διατυπώσεων που εφαρμόζονται στα λιμάνια.

Άρθρο 11

1. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εθνικότητα των πλοίων, καθώς και όλα τα άλλα ναυτιλιακά έγγραφα που εκδίδονται ή αναγνωρίζονται από το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, θα αναγνωρίζονται από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Οσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας ναυσιπλοίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναγνωρίζουν τα σχετικά πιστοποιητικά των πλοίων τους που εφοδιάζονται από αυτά σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. 2. Τα πλοία των Συμβαλλόμενων Μερών, που είναι εφοδιασμένα με Πιστοποιητικά Καταμέτρησης Χωρητικότητας, δεν θα υπόκεινται σε ανακαταμέτρηση στα λιμάνια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους και οι αριθμοί που σημειώνονται στο πιστοποιητικό θα λαμβάνονται ως βάση για τον υπολογισμό των κάθε είδους ή φύσεως λιμενικών τελών, υπό την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Διεθνή Σύμβαση Καταμέτρησης Χωρητικότητας του 1969. 3. Τα πιστοποιητικά καταμετρήσεως των σκαφών κάτω των 24 μέτρων, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θα αναγνωρίζονται αμοιβαία. 4. Για τα φιλικά προς το περιβάλλον δεξαμενόπλοια με δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος ή διπλά τοιχώματα, τα λιμενικά τέλη και τα τέλη πλοήγησης θα μειώνονται: (α) με την αφαίρεση της χωρητικότητας των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος ή των διπλών τοιχωμάτων από την ολική χωρητικότητα του πλοίου σύμφωνα με την [Α 747(18)] Απόφαση του ι. Μ.Ο., ή (β) με τον υπολογισμό εκπτώσεως κατ` αναλογία του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η χωρητικότητα των δε ξαμενών διαχωρισμένου έρματος ή των διπλών τοιχωμά των στην ολική χωρητικότητα του πλοίου. 5. Εκτός από την αναγκαστική πώληση λόγω δικαστικής απόφασης, το πλοίο ενός Συμβαλλόμενου Μέρους δεν μπορεί να εγγραφεί στο νηολόγιο του άλλου Συμβαλλό μενου Μέρους, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού, που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του Μέρους α πό το οποίο το πλοίο προέρχεται, με το οποίο θα βεβαιώ νεται ότι το πλοίο έχει διαγραφεί από το νηολόγιο του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους.

Άρθρο 12

1. Το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος θα αναγνωρίζει τα απο δεικτικά ταυτότητας που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για μέλη του πληρώματος που είναι υπήκοοι του Μέρους αυτού και θα παρέχει στους κατόχους αυτών των αποδεικτικών ταυτό τητας τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 της Συμφωνίας αυτής, υπό τους όρους που αναφέρονται λεπτομερώς σ` αυτά. Τα εν λόγω αποδεικτικά ταυτότητας είναι: στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας: το Ελληνικό Ναυτικό Φυλλάδιο ή το Ελληνικό διαβατήριο, στην περίπτωση της Δημοκρατίας της Κροατίας: το Κροατικό Ναυτικό Φυλλάδιο ή το Κροατικό διαβατήριο. 2. Οι διατάξεις των Άρθρων 13 και 14 αυτής της Συμφωνίας θα εφαρμόζονται, κατά το δυνατόν, σε κάθε μέλος πληρώματος που δεν είναι υπήκοος των Συμβαλλόμενων Μερών αλλά κατέχει ένα αποδεικτικό ταυτότητας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

Άρθρο 13

1. Μέλη πληρώματος των πλοίων των Συμβαλλόμενων Μερών, κάτοχοι των αποδεικτικών ταυτότητας που αναφέρονται στο άρθρο 12 αυτής της Συμφωνίας, επιτρέπεται να παραμένουν με προσωρινή άδεια εξόδου στην ξηρά χωρίς προξενική θεώρηση (visa) κατά τη διάρκεια της παραμονής των πλοίων στα λιμάνια των Συμβαλλόμενων Μερών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πλοίαρχοι υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές κατάσταση πληρώματος σύμ φωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στο σχετικό λιμάνι 2. Κατά την αποβίβαση και επιστροφή στα πλοία, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου υπόκεινται σε έλεγχο εισόδου και εξόδου, καθώς και σε τελωνειακό έλεγχο που ισχύουν στο σχετικό λιμάνι

Άρθρο 14

Οι κάτοχοι των αποδεικτικών ταυτότητας ναυτικού, που προσδιορίζονται στο Άρθρο 12 αυτής της Συμφωνίας, επιτρέπεται να εισέρχονται ή να εξέρχονται από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ως επιβάτες οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου, με σκοπό να συναντήσουν το πλοίο τους ή να μετακινηθούν σε άλλο πλοίο, να διέρχονται ΤΡΑΝΖΙΤ στην περίπτωση που πηγαίνουν να συναντήσουν το πλοίο τους σε άλλη χώρα, να επαναπατρίζονται, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, που θα γίνεται αποδεκτός από τις Αρχές αυτού του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

Άρθρο 15

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Άρθρων 12έως 14 της Συμφωνίας αυτής, οι εθνικοί κανονισμοί των Συμ βαλλόμενων Μερών οι σχετικοί με την είσοδο, παραμονή και αναχώρηση αλλοδαπών παραμένουν σε πλήρη ισχύ στις επικράτειες των Συμβαλλόμενων Μερών. 2. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την είσοδο και / ή την παραμονή στην επικρά τεια τους σε ναυτικούς τους οποίους θεωρούν ανεπιθύμητους. 3. Οι διατάξεις των Άρθρων 13 και 14 αυτής της Συμφω νίας θα εφαρμόζονται επίσης και σε πρόσωπα επί πλοίων των Συμβαλλόμενων Μερών τα οποία δεν είναι ούτε μέλη πληρώματος ούτε περιλαμβάνονται στην κατάσταση πλη ρώματος, πλην όμως απασχολούνται με την εκτέλεση καθηκόντων σχετιζομένων με την υπηρεσία ή τη λειτουργία του πλοίου κατά τη διάρκεια του πλου και περιλαμβάνο νται σε ειδική κατάσταση.

Άρθρο 16

Πλοιοκτήτες εκάστου Συμβαλλόμενου Μέρους μπο ρούν να απασχολούν στα πλοία τους που φέρουν τη ση μαία των Συμβαλλόμενων Μερών, ναυτικούς υπηκόους του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους σύμφωνα με την ε θνική νομοθεσία της χώρας τη σημαία της οποίας φέρει.

Άρθρο 17

1. Αν μέλος πληρώματος πλοίου ενός Συμβαλλόμενου Μέρους διαπράξει αδίκημα στο πλοίο ενώ το πλοίο βρί σκεται στα εσωτερικά ύδατα ή την αιγιαλίτιδα ζώνη του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, θα εφαρμόζονται οι δια τάξεις του άρθρου 27 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θά λασσαςτου 0.Η.Ε.(1982). 2. Κατά την άσκηση της ποινικής, αστικής και πειθαρχι κής δικαιοδοσίας του, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της κρα τήσεως των πλοίων του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Εάν αυτή η κράτηση είναι απολύτως απαραίτητη, τα Συμ βαλλόμενα Μέρη θα περιορίσουν αυτή στο ελάχιστο ή θα επιτρέψουν τον απόπλου του πλοίου με την υποβολή εγ γυήσεων.

Άρθρο 18

Οι δικαστικές και/ή οι διοικητικές αρχές καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα επιλαμβάνονται της εκδίκα σης οποιωνδήποτε αστικών διαφορών ή άλλων μέτρων, που προβλέπονται και έχουν σχέση με τη σύμβαση εργα σίας μέλους πληρώματος του πλοίου του άλλου Συμβαλ λόμενου Μέρους, παρά μόνον εάν κάτι τέτοιο τους ζητη θεί από την αρμόδια Διπλωματική ή Προξενική Αντιπρο σωπεία του τελευταίου Συμβαλλόμενου Μέρους.

Άρθρο 19

1. Εάν πλοίο ενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη ναυ αγήσει, προσαράξει, εξωκειλει ή πάθει οποιοδήποτε άλλο ατύχημα στα εσωτερικά ύδατα ή την αιγιαλίτιδα ζώνη του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το πλοίο και το φορτίο θα απολαμβάνουν στην επικράτεια του τελευταίου Συμβαλ λόμενου Μέρους την ίδια μεταχείριση, που παρέχεται στα εθνικά πλοία και φορτία. 2. Στο πλοίο, πλήρωμα, επιβάτες και το φορτίο θα πα ρέχεται σε οποιονδήποτε χρόνο βοήθεια και αρωγή σε ί δια έκταση με αυτή που παρέχεται στην περίmωση εθνι κούπλοίου. 3. Το φορτίο και τα είδη, που έχουν εκφορτωθεί ή δια σωθεί από το πλοίο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου αυτού, δεν θα υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους τελωνειακούς δασμούς, με την προϋπόθεση ότι δεν θα παραδοθούν για χρήση ή κατανάλωση μέσα στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 4. Το πλοίο, που εξώκειλε ή ναυάγησε, καθώς επίσης και όλα τα μέρη ή υπολείμματα ή εξαρτήματα και όλες οι συ σκευές εξοπλισμού, εφόδια και εμπορεύματα τα οποία διασώθηκαν μαζί με εκείνα τα οποία ρίχτηκαν στη θάλασ σα από τέτοια πλοία ή από πλοία που βρίσκονται σε κίν δυνο ή το προϊόν της πώλησης τους, εάν πουλήθηκαν, καθώς επίσης και όλα τα έγγραφα που βρέθηκαν στο πλοίο που εξώκειλε ή ναυάγησε ή που ανήκαν σ` αυτό, θα παραδίδονται στον πλοιοκτήτη ή τους αντιπροσώπους του, όταν ζητηθούν από αυτούς, μετά την ολοκλήρωση της κατάλληλης διερεύνησης του ατυχήματος. 5. Οι διατάξεις του Άρθρου αυτού δεν θίγουν καθόλου το δικαίωμα ενός Συμβαλλόμενου Μέρους ή εκείνων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτό το Συμβαλλόμενο Μέρος να απαιτήσει από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος ή από ε κείνους που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτό το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, αποζημίωση για οποιεσδήποτε ε νέργειες που έγιναν για τη διάσωση του πλοίου ή οποια δήποτε βοήθεια που παρασχέθηκε στο πλοίο, στο πλή ρωμα του, στους επιβάτες και στο φορτίο του.

Άρθρο 20

Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων Μερών, τα οποία ΠΡΟKύmουν από τις εν ισχύι Διεθνείς Συμβάσεις, τις σχετικές με ναυτιλιακά θέματα.

Άρθρο 21

Οι οποιεσδήποτε διαφορές, που αναφέρονται στην ερ μηνεία ή εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής, θα διευθετού νται με διαπραγματεύσεις που θα συμφωνούνται δια της διπλωματικής οδού.

Άρθρο 22

1. Η Συμφωνία αυτή συνάmεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

2. Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή η μέρα από την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίη σης κατά την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποι ούν το ένα στο άλλο την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών τους απαιτήσεων για τη θέση σε ισχύ αυτής της Συμφωνίας.

3. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να καταγγείλει εγ γράφως αυτή τη Συμφωνία δια της διπλωματικής οδού. Αυ τή η καταγγελία θα τεθεί σε ισχύ δώδεκα μήνες από την η μερομηνία λήψης της από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι παρακάτω δεόντως εξου σιοδστημένοι υπέγραΨαν την παρούσα Συμφωνία. `Εγινε στο Ζάγκρεμπ, την 23η Μαίου 2001, σε δύο πρω τότυπα καθένα στην ελληνική, κροατική και αγγλική γλώσσα, με όλα τα κείμενα να είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση αμφισβήτησης στην ερμηνεία, το αγγλικό κείμενο θα υπερισχύσει

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή)

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμ φωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέ σεωντου άρθρου 22 παρ. 2 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Δ.ΡΕΠΠΑΣ Φ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Γ.ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 31 Μαίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ