ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3013 ΦΕΚ 102 – 01.05.2002

Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ – ΕΝΝΟΙΕΣ
Άρθρο 1
Σκοπός πολιτικής προστασίας

1. Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού:

α. εκπονούνται σχέδια και προγράμματα πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, λαμβάνονται μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης,

β. αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και

γ. υποβάλλονται εισηγήσεις προς τα αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για την αναμόρφωση της αντίστοιχης νομοθεσίας.
Άρθρο 2
Έννοιες – Ορισμοί

1.α. Καταστροφή νοείται κάθε ταχείας ή βραδείας εξέλιξης φυσικό φαινόμενο ή τεχνολογικό συμβάν στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, το οποίο προκαλεί εκτεταμένες δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο, καθώς και στο ανθρωπογενές ή φυσικό περιβάλλον.

β. Η ένταση της καταστροφής καθορίζεται από το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών που αφορούν στη ζωή, στην υγεία και στην περιουσία των πολιτών, στα αγαθά, στις παραγωγικές πηγές και στις υποδομές.

2. Κίνδυνος νοείται η πιθανότητα εκδήλωσης ενός φυσικού φαινομένου ή τεχνολογικού συμβάντος ή και λοιπών καταστροφών σε συνδυασμό με την ένταση των καταστροφών, που μπορεί να προκληθούν στους πολίτες, στα αγαθά, στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και στις υποδομές μιας περιοχής.

3.α. Γενική καταστροφή νοείται η καταστροφή που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις περιφέρειες της χώρας.

β. Περιφερειακή καταστροφή μικρής έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας.

γ. Περιφερειακή καταστροφή μεγάλης έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλες περιφέρειες ή και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς.

δ. Τοπική καταστροφή μικρής έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας αρκεί το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο νομού.

ε. Τοπική καταστροφή μεγάλης έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναμικού και μέσων πολιτικής προστασίας και από άλλους νομούς, περιφέρειες ή και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς.

4. Κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας είναι η ενεργοποίηση και η κλιμάκωση της δράσης του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από καταστροφές ή και για τον έλεγχο και περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων, που σχετίζονται με τους αντίστοιχους κινδύνους. Η κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας διακρίνεται σε:

α. Κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας, λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου, στην οποία περιλαμβάνεται η κλιμάκωση της ετοιμότητας του δυναμικού και των μέρων πολιτικής προστασίας, κατά την εξειδίκευση που γίνεται στο σχεδιασμό ετοιμότητας,

β. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στην οποία περιλαμβάνεται η κατάσταση, που σχετίζεται με συγκεκριμένη καταστροφή, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται:

i. ειδικός συντονισμός από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του δυναμικού και των μέσων των υπηρεσιών και των φορέων, που αναλαμβάνουν δράση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και

ii. κινητοποίηση δυναμικού και μέσων επιπλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες.
Άρθρο 3
Δυναμικό και μέσα Πολιτικής Προστασίας

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 1 του άρθρου 110 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014).

1. Στο δυναμικό και στα μέσα Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνονται:

α. Ειδικευμένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στα οποία ανατίθεται η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρμογής των σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών.

β. Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επιμέρους δράσεις Πολιτικής Προστασίας και, κυρίως, για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών [όπως Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ΕΛ.ΑΣ., Ε.Κ.Α.Β., Ένοπλες Δυνάμεις, Ο.Α.Σ.Π., υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας, των Δήμων, της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και των θυγατρικών της (Α.Δ.Μ.Η.Ε, Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κλπ.), του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και των θυγατρικών του, της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., της Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε, της Ε.Μ.Υ. κλπ.].

γ. Οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που έχουν πιστοποιηθεί σχετικώς από την Πυροσβεστική Ακαδημία, εντάσσονται στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών.

2.α. Σε περιπτώσεις γενικών καταστροφών, περιφερειακών και τοπικών μεγάλης έντασης ή καταστροφών εξειδικευμένου χαρακτήρα, καθώς και σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εντάσσονται στις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του εξουσιοδοτημένου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του εξουσιοδοτημένου Περιφερειάρχη, πολίτες με ειδικές γνώσεις και εμπειρία, καθώς και πάσης φύσεως μέσα που ανήκουν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με τους αντίστοιχους χειριστές τους, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την αντιμετώπιση των καταστροφών.

β. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία και το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, για τη χρήση των μέσων και την απασχόληση των πολιτών και των χειριστών των μέσων.

γ. Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές της παρούσας παραγράφου αίρεται αυτοδικαίως με την πάροδο εξαμήνου, δύναται δε να ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από βεβαίωση των κατά περίπτωση αρμόδιων αποκεντρωμένων οργάνων πολιτικής προστασίας ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης, καθώς και με ειδική αιτιολογία για τους λόγους για τους οποίους οι επιπτώσεις από τις καταστροφές δεν έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 4
Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας

1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας στην οποία μετέχουν οι Υπουργοί:

α. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως Πρόεδρος,

β. Οικονομικών,

γ. Εθνικής Άμυνας,

δ. Εσωτερικών,

ε. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

στ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

ζ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,

η. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

θ. Υγείας,

ι. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ια. Ναυτιλίας και Αιγαίου και

ιβ. κατά περίπτωση, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ή ο Υφυπουργός Επικρατείας ή ο Υπουργός Επικρατείας.

Στις συνεδριάσεις της λαμβάνουν μέρος, κατά περίπτωση και αρμοδιότητα, και άλλοι Υπουργοί, εφόσον, κατά την κρίση του Προέδρου, θεωρείται αναγκαία η παρουσία τους.»

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 1 του άρθρου 111 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

2. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

α. Εγκρίνει την Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών και τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας.»

β . Η έγκριση του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας της χώρας, μετό προηγούμενη εισήγηση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Ο ανωτέρω σχεδιασμός διακρίνεται σε εθνικής εμβέλειας προγράμματα, σχέδια, μέτρα και δράσεις των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων, καθώς και σε περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις των περιφερειών της χώρας.

Ο ετήσιος εθνικός σχεδιασμός περιέχει, επίσης, τον προϋπολογισμό πολιτικής προστασίας για κάθε Υπουργείο, καθώς και για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, από πλευράς λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους και

γ . Ο απολογισμός εφαρμογής των κυβερνητικών μέτρων αποκατάστασης, μετό από γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 2 του άρθρου 111 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)
Άρθρο 5
Κεντρικό Συντονιστικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας

1. Συνιστάται Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκεμε τη παρ. 1 του άρθρου 112 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

2. Στη σύνθεση του μετέχουν:

α. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ως Πρόεδρος,

β. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης,

γ. Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,

δ. Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων:

δ.1. Οικονομικών,

δ.2. Εσωτερικών,

δ.3. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

δ.4. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

δ.5. Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ.6. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

δ.7. Υγείας,

δ.8. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

δ.9. Ναυτιλίας και Αιγαίου,

δ.10. Ο Υπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘΑ,

δ.11. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος και

δ.12. Οι Πρόεδροι Ε.Ν.Π.Ε. και Κ.Ε.Δ.Ε..

ε. Στη σύνθεση του, επίσης, μπορεί να μετέχει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, για θέματα αντίστοιχων καταστροφών στην περιοχή αρμοδιότητας του.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκεμε τη παρ. 1 του άρθρου 112 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

3. Σε περιπτώσεις γενικών, καθώς και ιδιαίτερου χαρακτήρα περιφερειακών ή τοπικών μεγάλης έντασης καταστροφών, το ίδιο όργανο μπορεί να συνεδριάζει με τη συμμετοχή των αντίστοιχων Υπουργών ή των αρμόδιων για την Πολιτική Προστασία Υφυπουργών, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος και προεδρεύει.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκεμε τη παρ. 1 του άρθρου 112 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

4. Το Κεντρικό Συντονιστικό Οργανο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις επί μέρους προτάσεις για την κατάρτιση της εισήγησης για τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας προς τη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

Στην ίδια εισήγηση περιλαμβάνεται πρόταση για τη διαμόρφωση του προυπολογισμού πολιτικής προστασίας της χώρας, από πλευράς λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, για το σύνολο των Υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων. Ιδιαίτερη πρόταση διατυπώνεται για τις λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

β. Παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα και με τα εθνικής εμβέλειας προγράμματα, σχέδια, μέτρα και δράσεις από τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και από τους εποπτευόμενους φορείς.

γ. Συντονίζει τη διάθεση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων, καθώς και το όλο έργο της αντιμετώπισης γενικών, περιφερειακών ή τοπικών μεγάλης έντασης καταστροφών.

δ. Ενημερώνει την κοινή γνώμη για απειλούμενους κινδύνους καταστροφών και παρέχει οδηγίες, κατά την εκδήλωση των φαινομένων, προς αντιμετώπιση των καταστροφών, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους.

ε. Συντονίζει το έργο αποκατάστασης των πάσης φύσεως ζημιών από τις ανωτέρω καταστροφές.

στ. Συντάσσει απολογισμό δράσης για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις ενέργειες αντιμετώπισης κάθε γενικής, περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης καταστροφής. Για το σκοπό αυτόν συνεκτιμά και τα στοιχεία που περιέχονται στον αντίστοιχο, για κάθε καταστροφή, ειδικό φάκελο, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

ζ. Επιλαμβάνεται, κατά την κρίση του προέδρου του, κάθε άλλου σχετικού θέματος.

η. Εγκρίνει τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 2 του άρθρου 112 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

5. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των ανωτέρω καταστροφών, το Κεντρικό Συντονιστικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
Άρθρο 6
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό της δράσης για την εκτίμηση του κινδύνου, την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο συνιστά τον επιχειρησιακό της βραχίονα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ.2 του άρθρου 104 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73 24.3.2014)

2. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας:

α. Επεξεργάζεται, σχεδιάζει και παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, μεριμνά, προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση της Εθνικής Πολιτικής για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, εισηγείται την έγκριση της ανωτέρω πολιτικής στη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή της ως άνω πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα:

αα. Προωθεί και συντονίζει την από κοινού δράση φορέων και δομών κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής μείωσης του κινδύνου καταστροφών σε εθνικό επίπεδο.

ββ. Συντονίζει τη συνεργασία των κεντρικών, αποκεντρωμένων, περιφερειακών και τοπικών δημόσιων υπηρεσιών και φορέων στα θέματα πολιτικής προστασίας.

γγ. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β` βαθμού για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής δράσεων μείωσης του κινδύνου καταστροφών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και την ανατροφοδότηση της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου.

δδ. Συνεργάζεται σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, με τους φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Χώρας, για την ενσωμάτωση στον εν λόγω σχεδιασμό της εγκεκριμένης Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών.

β. Προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, επεξεργάζεται τις σχετικές προτάσεις, εισηγείται την έγκριση του στη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή του. Επίσης, εισηγείται την ένταξη του Εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της Χώρας για χρηματοδότηση.

γ. Καταρτίζει την πρόταση του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τον τριετή Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας, η οποία υποβάλλεται από τον Γ.Γ.Π.Π. στο Κ.Σ.Ο.Π.Π. για έγκριση. Μεριμνά, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, για τη δέσμευση πόρων χρηματοδότησης του ως άνω σχεδιασμού.

δ. Υποστηρίζει τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α` και Β` βαθμού της Χώρας στην υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση της πρότασης του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας προς το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

ε. Παρακολουθεί την εφαρμογή του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας και προβαίνει σε έλεγχο της εφαρμογής του σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

στ. Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη την κατανομή πιστώσεων, στον τομέα της πολιτικής προστασίας, προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α` και Β` βαθμού.

ζ. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς, το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών όλων των μηχανικών μέσων και άλλων υλικών, που είναι αναγκαία για την Πολιτική Προστασία της Χώρας, με βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας.

η. Συντάσσει τις εκθέσεις απολογισμού δράσεων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.3536/2007,ΦΕΚ Α 42/23.2.2007 και με το άρθρο 18 παρ.2 Ν.3613/2007, ΦΕΚ Α 263/23.11.2007, αντικαταστάθηκαν με το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

3. Προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτη και επεξεργασία θεμάτων που αφορούν την πολιτική προστασία της Χώρας στους τομείς της εκτίμησης του κινδύνου, πρόληψης, προετοιμασίας, αντιμετώπισης ανάκαμψης και αποκατάστασης από καταστροφές. Στο πλαίσιο αυτό:

α. Συνεργάζεται με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Χώρας και δημόσιους φορείς για την ενσωμάτωση και αξιοποίηση προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας στο σχεδιασμό μείωσης του κινδύνου καταστροφών.

β. Προωθεί και συντονίζει τη συνεργασία δημόσιων υπηρεσιών και φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Χώρας για το σκοπό αυτόν.

γ. Προωθεί και συντονίζει τις δράσεις ανάλυσης και χαρτογράφησης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία με τους καθ` ύλην αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες σε κεντρικό, αποκεντρωμένο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τους αντίστοιχους ανά κατηγορία κινδύνου ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς.

δ. Αξιοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη και τήρηση τράπεζας πληροφοριών πολιτικής προστασίας για την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και την ενημέρωση του πληθυσμού σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

ε. Εγκρίνει και χρηματοδοτεί προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας ή μελέτες για την πολιτική προστασία της Χώρας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.3536/2007,ΦΕΚ Α 42/23.2.2007 και με το άρθρο 18 παρ.2 Ν.3613/2007, ΦΕΚ Α 263/23.11.2007, αντικαταστάθηκαν με το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

4.Έχει την ευθύνη της τήρησης Ειδικού Φακέλου Καταστροφής για κάθε γενική, περιφερειακή ή τοπική μεγάλης έντασης καταστροφή, στον οποίο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο του αντίστοιχου σχεδιασμού, για την αντιμετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Στον ίδιο φάκελο εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης των επιμέρους αρμόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιμετώπισης παρόμοιων φαινομένων, που ενσωματώνονται στην έκθεση απολογισμού δράσεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα στον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας που υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας προς το Κ.Σ.Ο.Π.Π.. Επίσης, περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν την αποτύπωση της έκτασης και έντασης της καταστροφής και το εκτιμώμενο κόστος αποκατάστασης. Ο φάκελος καταστροφής ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων που αφορούν το συνολικό κόστος για την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση της καταστροφής μετά το πέρας των σχετικών διαδικασιών.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.3536/2007,ΦΕΚ Α 42/23.2.2007 και με το άρθρο 18 παρ.2 Ν.3613/2007, ΦΕΚ Α 263/23.11.2007, αντικαταστάθηκαν με το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

5. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για το συντονισμό όλων των δράσεων εκτίμησης του κινδύνου, πρόληψης, προετοιμασίας, κινητοποίησης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης των καταστροφών όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, με κύριο επιχειρησιακό βραχίονα το Πυροσβεστικό Σώμα, υπό την επιφύλαξη της λειτουργικής και επιχειρησιακής αυτοτέλειας των διαδικασιών και ενεργειών έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα που συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού`Ερευνας και Διάσωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις δράσεις αυτές. Στο πλαίσιο αυτό:

α. Συντονίζει την προετοιμασία του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της Χώρας για την αντιμετώπιση πιθανών καταστροφών, στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχετικού σχεδιασμού, ανά κατηγορία κινδύνου.

β. Αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες για την κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της Χώρας, εν όψει απειλούμενου κινδύνου καταστροφών. Για το σκοπό αυτόν, οργανώνει και λειτουργεί μονάδα αξιολόγησης και αξιοποίησης της πρόγνωσης καιρικών φαινομένων και άλλων πρόδρομων φαινομένων φυσικών καταστροφών, με σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση απειλούμενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την ενημέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες.

γ. Οργανώνει και λειτουργεί Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης.

δ. Συντονίζει το έργο και τις δράσεις αντιμετώπισης των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς και το έργο αποκατάστασης των προκαλούμενων ζημιών. Ο ανωτέρω συντονισμός περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις εκδήλωσης δράσης για την αντιμετώπιση των κάθε μορφής καταστροφών κατά την εκδήλωση του φαινομένου από τις κάθε είδους εμπλεκόμενες δυνάμεις πυρόσβεσης και διάσωσης.

ε. Μεριμνά, δια του Πυροσβεστικού Σώματος, για την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών.

στ. Μεριμνά για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από μία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόμενη ή από επικείμενη καταστροφή. Η λήψη της απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δημάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα δήμο, η απόφαση λαμβάνεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειαρχη. Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β`, γ` και δ` του ν. 3013/2002 (Α` 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρμόδιους Περιφερειάρχες και Δημάρχους. Η λήψη της απόφασης βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισμού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.

ζ. Λειτουργεί το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, σε μόνιμη βάση και για όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) του άρθρου 68 του παρόντος. Στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας απασχολούνται ειδικευμένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας και το αναγκαίο προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνονται και επιτελικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του Λιμενικού Σώματος-Ελ-ληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο αριθμός των ανωτέρω επιτελικών στελεχών που διατίθεται για τη στελέχωση του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Σημ.: όπως ηπαρ.5 όπως προστέθηκε με τη παρ.1 του άρθρου 17 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ Α΄ 63/22/03/2012), ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με τη περ.ιδ του άρθρου 125 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73 24.3.2014)

6. Καταρτίζει και συντονίζει το έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

7. Τηρεί το Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο αποτελεί μέρος του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσει σε αυτό και αξιοποιεί Εθελοντικές Οργανώσεις πολιτικής προστασίας και Ειδικευμένους Εθελοντές πολιτικής προστασίας και χρηματοδοτεί ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικές Οργανώσεις πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8. Συντονίζει όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες με αντικείμενο την κατάρτιση των Γενικών, Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, εγκρίνει τα Σχέδια αυτά και προβαίνει σε έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

9. Είναι αρμόδια για τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών πολιτικής προστασίας, των στελεχών όλων των δυνάμεων πολιτικής προστασίας, των εθελοντών, καθώς και των πολιτών, σε θέματα πολιτικής προστασίας. Για το σκοπό αυτόν:

α. Συνεργάζεται, χρηματοδοτεί και αναθέτει στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ομοίως, σχεδιάζει ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος και των μελών τους, τα οποία υλοποιούνται από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,

β. Συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για το σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των στελεχών των λοιπών δυνάμεων πολιτικής προστασίας, σε θέματα πολιτικής προστασίας.

10. Προωθεί τις σχέσεις της Χώρας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών, συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες, οι οποίες πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόμοια βοήθεια για τη Χώρα. Το αίτημα των κρατικών υπηρεσιών της περίπτωσης β` της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3013/2002, όπως ισχύει, για συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε μορφής καταστροφών υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

11. Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη νομοθετικά, κανονιστικά ή άλλα αναγκαία μέτρα, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας, καθώς και για την εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος
Άρθρο 7
Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας

Σημ.: όπως το άρθρο 7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την περίπτωση ιβ του αρθρου 125 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία “Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας” (Ε.Ε.ΚΕ.Π.Π). Το ανωτέρω νομικό πρόσωπο θα υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και θα έχει έδρα την Αθήνα.

2. Σκοποί του Επιστημονικού και Ερευνητικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας είναι:

α. Η μέριμνα, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης για την εκπαίδευση του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το κράτος, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα, προκειμένου να συγκροτηθούν τα ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας, προς απόκτηση ειδικών γνώσεων στον τομέα αντιμετώπισης των καταστροφών.

β. Η προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και επεξεργασίας θεμάτων σχετικών με την πολιτική προστασία στους τομείς της πρόληψης, αντιμετώπισης, ανάκαμψης και αποκατάστασης από καταστροφές, καθώς και η δημιουργία και η διατήρηση τράπεζας πληροφοριών και γεωγραφικών συστημάτων πληροψοριών, το σύνολο των στοιχείων της οποίας είναι διαθέσιμο, σε μόνιμη και διαρκή βάση, για χρήση από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

γ. Η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και η εξειδίκευση και μετεκπαίδευση σε θέματα πολιτικής προστασίας και

δ. Η ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που είναι συναφής με τους σκοπούς του.

3. Πόροι του ανωτέρω Κέντρου είναι:

α) η τακτική ετήσια επιχορήγηση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προς αντιμετώπιση των πάγιων λειτουργικών εξόδων του,

β) η τακτική ετήσια επιχορήγηση που εγγράφεται επίσης, στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και παρέχεται με βάση τα εγκριθέντα προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, που εντάσσονται στο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας,

γ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,

δ) έσοδα από την Ευρωπαϊκή Ενωση, τα ταμεία της και από διεθνείς οργανισμούς, και

ε) έσοδα από κάθε είδους επιχορηγήσεις, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από τόκους καταθέσεων και από την εν γένει αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων.

4.α. Το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και επτά ακόμη μέλη, με τριετή θητεία.

β. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και επιλέγονται από καθηγητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.I., διευθυντές επιστημονικών ινστιτούτων, επιστήμονες και προσωπικότητες με κύρος και εμπειρία σε θέματα σχετικά με την πολιτική προστασία,

γ. Ο γενικός διευθυντής του Κέντρου προσλαμβάνεται, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου, που μπορεί να ανανεώνεται και προϊσταται των υπηρεσιών του Κέντρου.

δ. Για την επίτευξη των σκοπών του το Κέντρο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου με επιστημονικούς φορείς και μεμονωμένους επιστήμονες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Επίσης, μπορεί, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να συνιστά θεματικές επιστημονικές επιτροπές, ανά κατηγορία κινδύνου, που συγκροτούνται από καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., διευθυντές επιστημονικών ινστιτούτων και επιστήμονες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα πολιτικής προστασίας.

5. Με κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται η οργάνωση, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η διάρθρωση, η στελέχωση και η λειτουργία των υπηρεσιών του Κέντρου, η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, οι αποδοχές του προσωπικού του, τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του γενικού διευθυντή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

1. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, εκτός από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας, ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντονίζει και κατευθύνει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση, κάθε μορφής, καταστροφών.

β. Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη το χαρακτηρισμό καταστροφής, ως γενικής και την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης, για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 1 του άρθρου 115 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

γ. Με απόφασή του προβαίνει στο χαρακτηρισμό των καταστροφών, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 2 παρ. 3 β`, γ`, δ` και ε` του παρόντος νόμου.

δ. Εκδίδει τις αποφάσεις για την κήρυξη κατάστασης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και κατάστασης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις περιφερειακών και τοπικών καταστροφών μεγάλης και μικρής έντασης. Στην περίπτωση τοπικής καταστροφής μικρής έντασης μπορεί να εξουσιοδοτεί το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή τον οικείο Νομάρχη για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

ε. Εισηγείται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη τη διάθεση και κατανομή των πιστώσεων, που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των, τυχόν, αναγκαίων έκτακτων ενισχύσεων, στους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας. Οι ως άνω έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις διατίθενται απευθείας στους Ο.Τ.Α. από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ετήσιου προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή των υπό τούτου εξουσιοδοτημένων οργάνων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 1 του άρθρου 115 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

στ. Εκδίδει την απόφαση της παραγράφου 2α του άρθρου 3 του παρόντος και συντονίζει τη διάθεση του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, των τεχνικών μέσων, καθώς και της βοήθειας που παρέχεται, από άλλες χώρες, για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Συντονίζει, επίσης, τη διαδικασία κατάρτισης και υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης των Ειδικευμένων Στελεχών Πολιτικής Προστασίας και

ζ. Σε περίπτωση κατάστασης κινητοποίησης της πολιτικής προστασίας, αποφασίζει για την άμεση προμήθεια και διάθεση υλικών, εφοδίων και μέσων, καθ` υπέρβαση των προϋπολογισθέντων, εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο.
Άρθρο 9
Ενημέρωση της Βουλής

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εντός μηνός από την έγκριση του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, από τη Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 4 του παρόντος υποβάλλει στη Βουλή σχετική έκθεση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 10
Καθορισμός Αποκεντρωμένων Οργάνων Πολιτικής Προστασίας

Πέραν του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος έχει την ευθύνη του συντονισμού και της επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας σε ολόκληρη την επικράτεια, αποκεντρωμένα όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων πολιτικής προστασίας είναι:

α. οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών,

β. οι Νομάρχες και

γ. οι Δήμαρχοι και σι Πρόεδροι των κοινοτήτων.
Άρθρο 11
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και σύσταση Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας στις Περιφέρειες

1. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών. Στο πλαίσιο της ίδιας αρμοδιότητας συντονίζει, επίσης, τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων.

β. Εχει την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που αναφέρεται σε πρόγραμμα, μέτρα και δράσεις που αφορούν την περιφέρειά του.

γ. Διατυπώνει προτάσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, σε σχέση με προγράμματα, μέτρα και δράσεις, που αναφέρονται στην περιφέρειά του. Οι προτάσεις αυτές υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης, για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας, από τη Διυπουργική Επιτροπή του όρθρου 4 του παρόντος.

δ. Εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την έκδοση της απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανόγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών, και εκδίδει αποφάσεις κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστραρές μικρής έντασης, μετά προηγούμενη εξουσιοδότησή του από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και

ε. Εκδίδει την απόφαση του άρθρου 3 παρ. 2 α του παρόντος, μετά προηγούμενη εξουσιοδότησή του από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

2. Στην έδρα κόθε Περιφέρειας συνιστάται Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, η οποία υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

3. Η ανωτέρω Διεύθυνση, η οποία είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την οργάνωση, σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, και του δημόσιου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων, για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών, συγκροτείται από δύο τμήματα:

α. Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης, και

β. Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης.

Το ήδη λειτουργούν τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) εξακολουθεί να διέπεται, σε ό, τι αφορά τη διάρθρωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές του, από τις κείμενες ειδικές διατάξεις.

4. α. Για κάθε Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας συνιστώνται τρεις (3) οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίες μπορεί να ανήκουν στους κλάδους ΠΕ Γεωλόγων, Τοπογράφων Μηχανικών, Δασολόγων, Χημικών Μηχανικών, Χημικών και Πολιτικών Μηχανικών, κατά την ειδικότερη πρόβλεψη της οικείας προκήρυξης.

β. Οι υπάλληλοι αυτοί, μετά προηγούμενη εκπαίδευση, αποτελούν ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας.

γ. Για τα ανωτέρω ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας δεν είναι επιτρεπτή η μετάταξή τους για μια δεκαετία από το διορισμό τους. Επίσης δεν είναι δυνατή η μετακίνησή τους σε άλλη οργανική μονάδα της Περιφέρειας.

δ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας τοποθετείται ειδικευμένο στέλεχος πολιτικής προστασίας. Μέχρι τη συμπλήρωση των απαιτούμενων τυπικών προσόντων από τους υπηρετούντες και κατό παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α`), προϊστάμενος της Διεύθυνοης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας τοποθετείται ειδικευμένο στέλεχος πολιτικής προστασίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
Άρθρο 12
Αρμοδιότητες Νομάρχη Σύσταση Γραφείων Πολιτικής Προστασίας στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Συντονιστικό Νομαρχιακό Οργανο

1. Ο Νομάρχης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων του νομού.

β. Εχει την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα, σε επίπεδο νομού.

γ. Διατυπώνει εισήγηση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του νομού, η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση σχετικής πρότασης, στο πλαίσιο της πρόβλεψης του άρθρου 11 παρ. 1 γ του παρόντος.

δ. Εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την έκδοση της απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών και εκδίδει αποφάσεις κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης, μετό προηγούμενη εξουσιοδότησή του από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

ε. Εχει την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών του νομού, και

στ. Προεδρεύει του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου.

2. α. Στην έδρα κόθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος συνιστάται, ως οργανική μονάδα, αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Νομάρχη.

β. Το ανωτέρω Γραφείο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την οργόνωση, σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων, καθώς και του δημόσιου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων, για την εξασφόλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

γ.ι Για κάθε Γραφείο Πολιτικής Προστασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων συνιστάται μία οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου, η οποία μπορεί να ανήκει σ` έναν από τους κλάδους ΠΕ Γεωλόγων, Τοπογράφων Μηχανικών, Δασολόγων, Χημικών Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών, κατά την ειδικότερη πρόβλεψη της οικείας προκήρυξης.

ιι. Οι υπάλληλοι αυτοί, μετά προηγούμενη εκπαίδευση, αποτελούν ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας, σε επίπεδο νομού.

ιιι. Για τους ανωτέρω υπαλλήλους δεν είναι επιτρεπτή η μετακίνησή τους σε άλλη οργανική μονάδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

3. α. Στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κάθε Νομαρχιακού Διαμερίσματος συνιστάται Συντονιστικό Νομαρχιακό Οργανο.

β. Το ανωτέρω Οργανο αποτελείται από τους:

ι. Νομάρχη, ως Πρόεδρο.

ιι. Δύο μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, οριζόμενα με απόφαση του ίδιου Συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα προέρχεται από τη μειοψηφία.

ιιι. Πρόεδρο ή οριζόμενο εκπρόσωπο της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.).

ιν. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και Προϊστάμενο Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

ν. Στρατιωτικό Διοικητή της περιοχής ή εκπρόσωπό του, Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού, Λιμενάρχη, σε όσους νομούς υφίσταται Λιμενική Αρχή, και Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του νομού.

νι. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας, Προιστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Προιστάμενο Διεύθυνσης Υγείας – Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τον οριζόμενο εκπρόσωπο του Περιφερειακού Εθνικού Συστήματος Υγείας και

νιι. Εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

γ. Οι υπό στοιχεία ιν έως νι μετέχοντες εισηγούνται, στο ανωτέρω όργανο, τα αναγκαία μέτρα προς υποβοήθηση του έργου του Νομάρχη.

δ. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι δήμων ή κοινοτήτων των πληττόμενων περιοχών, εκπρόσωποι λοιπών εθελοντικών οργανώσεων και κοινωνικών φορέων του νομού, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του προέδρου.

ε. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους και

στ. Θέματα σχετικά με τη λειτουργία του ίδιου Οργάνου μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Άρθρο 13
Αρμοδιότητες Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων Σύσταση Γραφείων Πολιτικής Προστασίας σε Ο.Τ.Α. Συντονιστικό Τοπικό Οργανο

1. Οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων των αντίστοιχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

β. Εχουν την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα αναφορικά με τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α..

γ. Διατυπώνουν εισήγηση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του Ο.Τ.Α., η οποία υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση σχετικής πρότασης, στο πλαίσιο της πρόβλεψης του άρθρου 11 παρ. 1γ του παρόντος νόμου.

δ. Εχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός των ορίων του οικείου Ο.Τ.Α..

2.α. Σε όλους τους δήμους, λειτουργεί, στο πλαίσιο της υπάρχουσας οργανικής διάρθρωσης, γραφείο πολιτικής προστασίας, οι αρμοδιότητες του οποίου συναρτώνται με την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής προς λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας.

3.α. Στην έδρα κάθε δήμου συνιστάται Συντονιστικό Τοπικό Οργανο.

β. Το ανωτέρω Οργανο αποτελείται από τους:

ι. Δήμαρχο ως Πρόεδρο.

ιι. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.

ιιι. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού.

ιν. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, Διοικητή Ασυνομικού Τμήματος της έδρας του δήμου, Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο δήμο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού.

ν. Προιστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..

νι. Προιστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας.

νιι. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

γ. Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

δ. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατόστασης των ζημιών, το πιο πάνω Οργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Άρθρο 14
Αποστολή και δράση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 Ν.3536/2007,ΦΕΚ Α 42/23.2.2007, το άρθρο 18 παρ.3 Ν.3613/2007, ΦΕΚ Α 263/23.11.2007 και το άρθρο 110 παρ.9 Ν.4172/2013,ΦΕΚ Α 167/23.7.2013, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 117 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

1. Αποστολή του εντασσόμενου στο Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας εθελοντή είναι η παροχή συνδρομής στους αρμόδιους κρατικούς φορείς στο έργο της προστασίας της ζωής, υγείας και της περιουσίας των πολιτών από φυσικούς, ανθρωπογενείς και λοιπούς κινδύνους, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου.

2. Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας και οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας συντρέχουν τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δρουν και υποστηρίζουν το έργο των Αρχών και των κρατικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αποστολής τους, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Άρθρο 14α
Ορισμοί

Για το σκοπό του παρόντος νοούνται ως: α. «Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας»: Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και παρέχει, σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς, άμισθη και μη κερδοσκοπική υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ως Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας νοείται τόσο ο Ειδικευμένος Εθελοντής όσο και το μέλος Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας.

β. «Ειδικευμένος Εθελοντής»: Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο λόγω της επιστημονικής ή της επαγγελματικής κατάρτισης του ή της πιστοποιημένης εκπαίδευσης και εμπειρίας του, μπορεί να συνεισφέρει και ανταποκρίνεται με πληρότητα σε δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Ο Ειδικευμένος Εθελοντής εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και, σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς, παρέχει άμισθη και μη κερδοσκοπική υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

γ. «Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας»: Είναι η ομάδα προσώπων, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς, δραστηριοποιείται στην παροχή μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

δ. «Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας»: Συνιστά το θεσμικό, κανονιστικό, διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας των Εθελοντών, Ειδικευμένων Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που έχουν πιστοποιηθεί και ενταχθεί στο οικείο Μητρώο, δρουν δε, σύμφωνα με το ν. 3013/2002, όπως ισχύει, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

ε. «Ενιαίο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος»: Είναι το Μητρώο, το οποίο απαρτίζεται από το Μητρώο Εθελοντικών οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας και το Ειδικό Μητρώο Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημ.: όπως τοάρθρο 14Α προστέθηκε με το άρθρο 118 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)
Άρθρο 14β
Ένταξη και κατηγοριοποίηση Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών

Σημ.: όπως το άρθρο 14Β προστέθηκε με το άρθρο 118 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

1. Στη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τηρείται Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών. Η ένταξη στο Μητρώο αυτό γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου και υποβολή φακέλου με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

2. Στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας μπορούν να ενταχθούν οι Εθελοντικές Οργανώσεις που αποτελούν νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και ομάδες προσώπων που από τη συστατική τους πράξη προκύπτει ότι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α. και των οποίων ο σκοπός επικεντρώνεται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας, όπως προκύπτει από το καταστατικό τους. Για την ένταξη Εθελοντικής Οργάνωσης στο ανωτέρω Μητρώο απαιτείται η ένταξη μέρους ή του συνόλου των μελών τους ως Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, ονομαστικά απαριθμούμενων, με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Κάθε εθελοντής μπορεί να είναι μέλος μιας μόνο ομάδας, η οποία αναγράφεται στην κάρτα εθελοντή.

3. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων, με σκοπό την ενίσχυση των αρμόδιων για καθεμία από αυτές κρατικών φορεών: α) δασοπροστασία (επιτήρηση των δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο και καθαρισμοί της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου), β) δασοπυρόσβεση, γ) έρευνα και διάσωση, δ) πρώτες βοήθειες, ε) παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, στ) οργάνωση και λειτουργία χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού μετά από καταστροφές/αρωγή στους πληγέντες μετά από καταστροφές, ζ) τηλεπικοινωνίες (αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες) και η) οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών.

4. Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες δράσεων της προηγουμένης παραγράφου ή σε δράσεις πρόληψης και προετοιμασίας, λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική ή επαγγελματική κατάρτιση τους ή την πιστοποιημένη εκπαίδευση και εμπειρία τους. Στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, οι Ειδικευμένοι Εθελοντές δεν εντάσσονται στις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου, όταν έχουν την ιδιότητα μέλους ενταγμένων Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας ή όπου η δράση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δεν είναι δυνατόν να αναληφθεί σε ατομικό επίπεδο.

5. Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας δύνανται να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία ή υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας παραμονής επί μακρόν διαμένοντος, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Μιλούν με επάρκεια την ελληνική γλώσσα.

β. Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Εξαίρεση από την προϋπόθεση είναι δυνατή μόνο αν ασκούν καθήκοντα που δεν απαιτούν επίπεδο γνώσεων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

γ. Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει).

δ. Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Όσον αφορά το ανώτερο όριο ηλικίας, σε περίπτωση που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος, ενώ, προκειμένου για δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους. Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές, οι οποίοι δεν εμπλέκονται ενεργά σε δράσεις πεδίου, μπορούν να παρέχουν τη συνδρομή τους χωρίς όριο ηλικίας.

ε.Έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική υγεία ή υγεία που να επιτρέπει την άσκηση των δράσεων για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Εθελοντών, καθώς και καλή ψυχική υγεία.

στ. Έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση και πιστοποίηση από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας ή από άλλο αναγνωρισμένο από αυτήν φορέα.

6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία ένταξης για την εγγραφή των Εθελοντικών Οργανώσεων στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, γίνεται ο χαρακτηρισμός αυτών ως εθνικών, περιφερειακών και τοπικών, ορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης τους και η διαδικασία πιστοποίησης από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και από άλλους φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από αυτήν κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθορίζονται τα καθήκοντα των ενταγμένων στις ως άνω οργανώσεις Εθελοντών και προσδιορίζονται οι κυρώσεις και οι λόγοι διαγραφής από το Μητρώο. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία ένταξης των Ειδικευμένων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης τους, οι κυρώσεις και οι λόγοι διαγραφής τους από το Μητρώο.
Άρθρο 14Γ
Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Σημ.: όπως το άρθρο 14Γ προστέθηκε με το άρθρο 118 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

1. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, η οποία πραγματοποιείται από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται ο τρόπος πραγματοποίησης της εκπαίδευσης, ο αριθμός των εκπαιδευτικών σειρών, η ελάχιστη διάρκεια της εισαγωγικής εκπαίδευσης και το πρόγραμμα πραγματοποίησης της, τα εκπαιδευτικά αντικείμενα και η διδακτέα ύλη, το είδος, η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης των υποψήφιων Εθελοντών μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται κατηγορίες εθελοντών που εξαιρούνται από επιμέρους εκπαιδευτικά αντικείμενα ή από το σύνολο αυτών, ιδίως όταν ασκούν κατ` επάγγελμα τις δράσεις για τις οποίες πρόκειται να εκπαιδευθούν και να πιστοποιηθούν.

2. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας μπορεί να συνεργάζεται, πέραν της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, και με αρμόδιους κρατικούς φορείς ή με ιδιωτικούς φορείς που έχουν πιστοποιηθεί είτε από την Πυροσβεστική Ακαδημία κατά τις διατάξεις του παρόντος είτε από άλλους ειδικώς εξουσιοδοτημένους ή αναγνωρισμένους προς τούτο φορείς, καθώς και με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εκπαίδευση σχετική με τους τομείς δράσης Πολιτικής Προστασίας ή να την υποστηρίζουν εν όλω ή εν μέρει σε επιμέρους σχετικούς τομείς, να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με αυτούς και να προτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό εκπαιδεύσεων. Οι Εθελοντές ενημερώνονται από το Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας για τα κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράμματα και υποβάλλουν αίτηση στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για την ένταξη τους σε αυτά. Στα ανωτέρω μνημόνια συνεργασίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διάρκεια της εκπαίδευσης των Εθελοντών, η οποία ολοκληρώνεται με θεωρητική και πρακτική αξιολόγηση των υποψηφίων, η πρακτική και η θεωρητική τους εξάσκηση, το εκπαιδευτικό υλικό και η υλικοτεχνική υποδομή.

3. Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών αρκεί ως πιστοποίηση της εκπαίδευσης η άδεια ραδιοερασιτέχνη που δίδεται κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2801/2000 (Α` 46), όπως ισχύει, και στις κείμενες κάθε φορά διατάξεις. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μπορεί να προβλέπονται και άλλες περιπτώσεις ειδικών πιστοποιήσεων, για κατηγορίες εθελοντών που δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένες εθελοντικές δράσεις όταν διαθέτουν συγκεκριμένους αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών ή άδειες άσκησης επαγγέλματος.

4. Η εκπαίδευση σε επιχειρησιακά καθήκοντα, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Ειδικευμένων Εθελοντών και των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε επιχειρήσεις τακτικού επιπέδου, διεξάγεται από τον εκάστοτε φορέα που παρέχει την εκπαίδευση και αναφέρονται στο φάκελο και στο ατομικό δελτίο του κάθε Εθελοντή. Για την εκπαίδευση χορηγείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα με συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το φορέα αυτόν.
Άρθρο 14Δ
Επιχειρησιακή Εμπλοκή και Συντονισμός Εθελοντών

Σημ.: όπως το άρθρο 14Δ προστέθηκε με το άρθρο 118 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

1.α Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων ανήκει στο Ε.Σ.Κ.Ε. ή στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις εντάσσονται επιχειρησιακά στον αρμόδιο ανά περιστατικό επιχειρησιακό φορέα.

β. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα της κινητοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων, κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Το πλαίσιο, ο τρόπος και οι αρμοδιότητες κατά την επιχειρησιακή εμπλοκή Εθελοντικών Οργανώσεων, καθώς και Ειδικευμένων Εθελοντών στο τακτικό επίπεδο καθορίζεται με απόφαση του οικείου φορέα, που έχει τη διοίκηση του περιστατικού ή/και τη διεύθυνση της αποστολής.

γ. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τις κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας για τη διαθεσιμότητα τους, τα ενεργά μέλη και τα μέσα που διαθέτουν για την εκπλήρωση της αποστολής τους, καθώς και για κάθε μεταβολή αυτών. Ακολούθως οι Υπηρεσιακές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας ενημερώνουν τους αντίστοιχους επιχειρησιακούς φορείς (Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων) για τη διαθεσιμότητα σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα ανά φορέα και αντικείμενο για την ένταξη στον περαιτέρω σχεδιασμό των επιχειρησιακών φορέων.

2. Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των Ειδικευμένων Εθελοντών ανήκει στη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν αιτήματος αρμόδιου φορέα. Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές δύνανται να εντάσσονται επιχειρησιακά σε άλλους φορείς μετά από κινητοποίηση τους από τη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, την οποία υποχρεούνται να ενημερώνουν για την έκβαση της αποστολής τους.

3. Προϋπόθεση για την επιχειρησιακή ένταξη Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας αποτελεί η αποδεδειγμένη εκπαίδευση των ενταγμένων στο Σύστημα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14Γ του παρόντος.

4. Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής Εθελοντικής Οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο (πεδίο) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των Εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν.

5. Η αξιολόγηση του εξοπλισμού και των μέσων των Εθελοντικών Οργανώσεων, που προορίζονται για χρήση κατά τις επιχειρήσεις, θα γίνεται από τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς, με βάση τις διαπιστωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες.

6. Οι λοιπές διαδικασίες επιχειρησιακής ένταξης Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος.
Άρθρο 14Ε
Αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευμένων Εθελοντών

Αρμόδιος για την εποπτεία των δράσεων και για τη σύνταξη εντύπων και εκθέσεων αξιολόγησης των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευμένων Εθελοντών είναι κάθε δημόσιος φορέας, ο οποίος κατά την άσκηση της αποστολής του, ζήτησε και έλαβε τη συνδρομή Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα και οι εκθέσεις αξιολόγησης αποστέλλονται στη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, μέσω της αντίστοιχης κατά τόπον υπηρεσιακής μονάδας Πολιτικής Προστασίας του δήμου και της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων. Οι υπηρεσιακές μονάδες Πολιτικής Προστασίας συντάσσουν επίσης έντυπα και εκθέσεις αξιολόγησης, τα οποία αποστέλλουν ομοίως. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδια για την τελική αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών. Κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια για την εποπτεία των Εθελοντών και την αξιολόγηση τους ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος.

Σημ.: όπως το άρθρο 14Ε προστέθηκε με το άρθρο 118 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)
Άρθρο 14ΣΤ
Στολή – διακριτικά – ατομικό δελτίο Εθελοντή

Σημ.: όπως το άρθρο 14ΣΤ προστέθηκε με το άρθρο 118 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

1. Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται συμμετρικά στο πίσω και άνω μέρος το λογότυπο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ». Για τη δήλωση της ιδιότητας των Εθελοντών οι στολές φέρουν υποχρεωτικά το επίσημο σήμα της Πολιτικής Προστασίας στον αριστερό βραχίονα και το σήμα της Εθελοντικής Οργάνωσης στο δεξιό, όπως, επίσης, στο εμπρόσθιο αριστερό μέρος του στήθους την ένδειξη της κατηγορίας δράσης στην οποία εντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14Β του παρόντος. Η στολή των Εθελοντών πρέπει να πληροί τους κανόνες υγείας και ασφάλειας ανάλογα με τη χρήση, για την οποία προορίζεται. Στις περιπτώσεις βοηθητικών εργασιών ή όπου η στολή δεν είναι αναγκαία, οι Εθελοντές μπορούν να φορούν γιλέκο ή μπουφάν, ανάλογα με την εποχή του έτους, τα οποία θα φέρουν ανάλογα διακριτικά σήματα.

2. Κάθε Εθελοντής υποχρεούται κατά την άσκηση των επιχειρησιακών καθηκόντων του να φέρει ατομικό δελτίο Εθελοντή, στο οποίο θα αναφέρεται η σχετική ειδίκευση του. Κάθε λεπτομέρεια για τον τύπο και το περιεχόμενο του ατομικού δελτίου καθορίζεται με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος. Το δελτίο συμπληρώνεται και επικαιροποιείται μετά την Ενταξη του εθελοντή στο Μητρώο ανάλογα με την περαιτέρω εκπαίδευση που μπορεί να λαμβάνει.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη στολή, τα διακριτικά, το ατομικό δελτίο Εθελοντή και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

4. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. σε ενταγμένες στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π. Εθελοντικές Οργανώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στον τομέα της δασοπυρόσβεσης. Με την για οποιονδήποτε λόγο λύση ή διάλυση των Εθελοντικών αυτών Οργανώσεων τα ως άνω οχήματα επιστρέφουν στο Π.Σ. με ευθύνη των οργάνων διοίκησης τους.
Άρθρο 14ζ
Εξασφάλιση διαθεσιμότητας Εθελοντών – υποχρεώσεις εργοδοτών

Σημ.: όπως το άρθρο 14Ζ προστέθηκε με το άρθρο 118 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

1. Τα μέλη των ενταγμένων στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και οι Ειδικευμένοι Εθελοντές που είναι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού ή του ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο μετέχουν υπό την ανωτέρω ιδιότητα στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, εφόσον κινητοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς ή αξιοποιηθούν αποδεδειγμένα από αυτούς για την αντιμετώπιση πραγματικής ανάγκης, λαμβάνουν υποχρεωτικά ισόχρονη άδεια απουσίας, η οποία δεν συνυπολογίζεται στην προβλεπόμενη κανονική ετήσια άδεια τους. Κατ` αντιστοιχία, δεν συνυπολογίζεται στην κανονική κατ` έτος άδεια ο χρόνος απουσίας τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και για τη συμμετοχή τους σε κοινές ασκήσεις ετοιμότητας ή σε συντονιστικά όργανα με τους αρμόδιους φορείς, εφόσον έχουν κληθεί. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της κινητοποίησης ή της αξιοποίησης τους.

2. Ο χρόνος συμμετοχής στις δραστηριότητες της προηγούμενης παραγράφου θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης στην κύρια εργασία τους με όλα τα εργασιακά δικαιώματα που συνεπάγεται, πλην της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής από τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική εισφορά του εργοδότη και του εργαζομένου Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας καλύπτεται από τον φορέα στον οποίο αυτός απασχολείται, αν πρόκειται για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού και, αν απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ο τρόπος απόδειξης της επιχειρησιακής ένταξης και της πραγματικής άσκησης των καθηκόντων του Εθελοντή και καθενός από τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων, για τα οποία υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής εμπλοκής, σύμφωνα με το άρθρο 14Δ του παρόντος και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

4. Οι ρυθμίσεις και τα ευεργετήματα του παρόντος ισχύουν μόνο για τους Ειδικευμένους Εθελοντές και τα μέλη Εθελοντικών Οργανώσεων, που έχουν πιστοποιηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14Ζ του παρόντος για την ένταξη στο οικείο Μητρώο.
Άρθρο 14η
Ηθικές Αμοιβές και Κυρώσεις

Σημ.: όπως το άρθρο 14Η προστέθηκε με το άρθρο 118 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

1. Η απονομή ηθικών αμοιβών στους Εθελοντές για εξαιρετικές πράξεις, υπερβαίνουσες το μέτρο εκτέλεσης των καθηκόντων τους γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου επιχειρησιακού φορέα. Το είδος και ο τρόπος απονομής ηθικών αμοιβών προσδιορίζονται με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος.

2. Η μη ανταπόκριση Εθελοντικής Οργάνωσης ή Ειδικευμένου Εθελοντή στην πλειοψηφία των περιστατικών στα οποία καλούνται ανά έτος, η επανειλημμένη αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής στα συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων τους, η ανάληψη κερδοσκοπικής δραστηριότητας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, η έλλειψη συνεργασίας με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας ή τους επιχειρησιακούς φορείς και η παροχή ανακριβών στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστούν λόγους διαγραφής από το οικείο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόσθετοι λόγοι διαγραφής μπορούν να προβλεφθούν με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μετά από γνωμοδότηση των κατά τόπους υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας ή των αρμόδιων επιχειρησιακών φορέων. Αναστέλλεται υποχρεωτικώς, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η ιδιότητα του μέλους εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής προστασίας και του Ειδικευμένου Εθελοντή σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης και έως την έκδοση αμετάκλητου αθωωτικού βουλεύματος ή αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης για τα εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα κατάταξης για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμό πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό κατάταξης. Σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης, το μέλος διαγράφεται από το Μητρώο. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μπορεί να ορίζονται οι λόγοι αναστολής της ιδιότητας του μέλους εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής προστασίας και του Ειδικευμένου Εθελοντή και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, καθώς και η συνδρομή ή μη και οι προϋποθέσεις του ασυμβιβάστου ανάμεσα στις ιδιότητες αυτές και την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη.
Άρθρο 14Θ
Οικονομική ενίσχυση

Σημ.: όπως το άρθρο 14Θ προστέθηκε με το άρθρο 118 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της, προβλέπει ειδικό κονδύλιο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων των ενταγμένων στο οικείο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών. Η κατανομή των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων, καθώς και η διάθεση εξοπλισμού και μέσων, γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Οι προδιαγραφές για τον εξοπλισμό και τα μέσα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές των επιχειρησιακών φορέων για το αντίστοιχο έργο. Τα κριτήρια της χρηματοδότησης καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος.

2. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις και οι Ειδικευμένοι Εθελοντές που χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν θα λαμβάνουν λοιπούς πόρους από άλλους φορείς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 14Ι
Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Σημ.: όπως το άρθρο 14Ι προστέθηκε με το άρθρο 118 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)

1. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας καλύπτονται από το δικό τους ασφαλιστικό φορέα, το δε ατύχημα θεωρείται ότι έλαβε χώρα στο πλαίσιο της κύριας απασχόλησης τους, εξαιτίας αυτής και γι` αυτήν, βεβαιώνεται δε και ρυθμίζεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον ασφαλιστικό φορέα της κύριας απασχόλησης τους και τις διατάξεις του παρόντος για την απόδειξη της επιχειρησιακής ένταξης και της πραγματικής άσκησης των καθηκόντων του Εθελοντή και καθενός από τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων για τα οποία υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής εμπλοκής σύμφωνα με το άρθρο 14Δ του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

2. Με δαπάνη του Δημοσίου παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και νοσηλεύονται εξαιτίας τραυματισμού ή άλλου ατυχήματος που προκλήθηκε κατά την άσκηση των εθελοντικών καθηκόντων τους, εφόσον αποδειχθεί κατά τα ανωτέρω η επιχειρησιακή τους ένταξη, η πραγματική άσκηση των καθηκόντων τους και η ύπαρξη εντολής για επιχειρησιακή τους εμπλοκή. Οι ανωτέρω Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας νοσηλεύονται υπό τις ίδιες συνθήκες, που ισχύουν και για το προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε επιχειρησιακά. Για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας που τραυματίστηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και, εξαιτίας του τραυματισμού αυτού, απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί μερική ή ολική αναπηρία, ισχύουν τα προβλεπόμενα για το προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε επιχειρησιακά. Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστα σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) για την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων, ισχύουν και για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής εμπλοκής, σύμφωνα με το άρθρο 14Δ του παρόντος.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 15
Διάρθρωση – Προσωπικό Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

1. Ο Οργανισμός της υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

2. Στον Οργανισμό προβλέπονται ιδίως:

α. Η οργάνωση γενικά της υπηρεσίας και η διαίρεσή της σε οργανικές μονάδες.

β. Ο τίτλος και η αρμοδιότητα των οργανικών μονάδων.

γ. Οι κλάδοι του μόνιμου προσωπικού κατό ειδικότητες και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου, κατηγορίας και βαθμού.

δ. Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του κόθε κλάδου, ανάλογα με την ειδικότητα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σε περίοδο κινητοποίησης της Πολιτικής Προστασίας, μπορούν να συγκροτούνται μονάδες άμεσης επέμβασης και κλιμάκια ειδικών για την εκτίμηση και αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφών, καθώς και την ενίσχυση του έργου των υφιστάμενων μονόδων ή κλιμακίων. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα ζητήματα, που αφορούν τη σύνθεση, τη λειτουργία τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Για τον καθορισμό των εξόδων μετακίνησης και της ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

4. Σε κάθε κεντρική υπηρεσία υπουργείου και οργανισμό κοινής ωφέλειας συνιστάται, μετό από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οργανική μονάδα πολιτικής προστασίας με αρμοδιότητα θέματα πολιτικής προστασίας στους τομείς της αρμοδιότητάς τους.

5. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ως κατωτέρω:

α. Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, με το ωράριο των δημοσίων υπηρεσιών.

β. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) σε εικοσιτετράωρη βάση.

γ. Σε περιπτώσεις κινητοποίησης της Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τμηματικά ή ολόκληρη, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί σε δεκα-εξάωρη ή εικοσιτετράωρη βάρδια.»

Σημ.: όπως ηπαρ.5 προστέθηκε με το άρθρο 116 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24.3.2014)
Άρθρο 16
Λειτουργία Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και Γραφείων Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας του όρθρου 11 παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντος νόμου.

2. Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ρυθμίζονται τα θέματα, που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 12 παρ. 2 του νόμου αυτού.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17
Προγράμματα και Σχέδια Πολιτικής Προστασίας

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα σχετικά με την κατάρτιση των σχεδίων πολιτικής προστασίας και τους υπόχρεους, προς τούτο, αρμόδιους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Τα σχέδια αυτά εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και υλοποιούνται από τους ανωτέρω φορείς.

2. Τα εγκεκριμένα, ήδη, προγράμματα ή σχέδια για την πρόληψη, ετοιμότητα, και αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών εφαρμόζονται μέχρι την κατάρτιση νέων, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος νόμου.
Άρθρο 18
Ειδικές ρυθμίσεις

1. Οποιαδήποτε χορήγηση πίστωσης προς τους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που συνάπτεται με μέτρα πολιτικής προστασίας δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διάθεσης για άλλο έργο ή σκοπό, στο πλαίσιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τους.

2. Οι κρατικοί και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεταδίδουν, δωρεάν, σε περίπτωση γενικής, περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης καταστροφής, τις οδηγίες προς τους πολίτες, που παρέχονται από το Κεντρικό Συντονιστικό Οργανο του άρθρου 5 του παρόντος νόμου ή από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των καταστροφών και αποκατάσταση των ζημιών.
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α`) ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19

1.α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν.2910/2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

“Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να συστήνονται σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση αλλοδαπών και μετανάστευσης επιπλέον μέχρι δύο τριμελείς Επιτροπές Μετανάστευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου τους. Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης και έναν εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα μέλη της επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, και ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Με όμοια απόφαση ορίζεται ως πρόεδρος ο ένας από τους δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης που είναι μέλη της επιτροπής, καθώς και εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, από τους υπαλλήλους της διεύθυνσης αλλοδαπών και μετανάστευσης με τους αναπληρωτές τους.”

Σχετικό:ΥΑ 14939 (ΦΕΚ 1540/15.10.2004)

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2910/2001 και μετό τις λέξεις “Τεχνολογικά Εκπαιδευτικό Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)” προστίθενται οι λέξεις “Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές και Εκκλησιαστικές Σχολικές Μονάδες.”

γ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2910/2001 και μετά τη λέξη “οργανισμών” προστίθεται η λέξη “κοινωφελών ιδρυμάτων”.

2. Στην περίπτωση β. της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

“Εφόσον πρόκειται για την πρόσληψη αλιεργατών και απασχολουμένων στην αγροτική οικονομία η εγγυητική επιστολή αντιστοιχεί στις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.”

3. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 19 του ν. 2910/2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

“Εάν η σύμβαση εργασίας καταρτίζεται για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους, η άδεια εργασίας, κατά την αρχική της χορήγηση, θα χορηγείται για ένα έτος.

Μετά την πάροδο έξι ετών η άδεια εργασίας έχει διετή διάρκεια. Υστερα από συνολική δεκαετή παραμονή στην Ελλάδα μπορεί να χορηγείται άδεια εργασίας αόριστης διάρκειας.”

4. Η περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

“β. έχει συνάψει σύμβαση εργασίας, από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι τουλάχιστον ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη”.

5.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του ν. 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Στον αλλοδαπό, σύζυγο ημεδαπού ή πολίτη χώρας της Ευρωπαϊκής Ενωσης χορηγείται άδεια παραμονής, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, χωρίς να απαιτείται άδεια εργασίας. Η άδεια αυτή ανανεώνεται, αυτοδικαίως, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η ίδια άδεια καλύπτει και τα κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνα του αλλοδαπού, εφόσον αυτός ασκεί τη γονική μέριμνα”.

β. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ν. 2910/2001 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής:

“3. Στη ρύθμιση των προηγούμενων παραγράφων υπάγονται και οι αλλοδαποί που είναι σύζυγοι επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, καθώς και οι αλλοδαποί που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας, ως και τα ανήλικα τέκνα αυτών, εφόσον ο αποβιώσας σύζυγος ήταν Ελληνας πολίτης ή πολίτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή επαναπατρισθείς ή παλιννοστήσας ή ομογενής.”

6.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 2910/2001 προστίθενται εδόφια που έχουν ως εξής:

“Στους αλλοδαπούς που έχουν λάβει τη θεώρηση εισόδου της παραγράφου αυτής χορηγεlται άδεια εργασίας από το νομόρχη, έπειτα από επίδειξη της θεώρησης εισόδου. Η άδεια εργασίας κοινοποιείται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης.”

β. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του ν. 2910/2001 προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

“6. Οι παραπάνω αλλοδαποί μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 28 μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια παραμονής που λήγει με τη λήξη της άδειας παραμονής των αλλοδαπών, εφόσον προσκομίσουν το υπό στοιχείο β` της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού πιστοποιητικό.”

7.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 29101 2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

“Στους αλλοδαπούς που έχουν λάβει τη θεώρηση εισόδου της παραγράφου αυτής χορηγείται άδεια εργασίας από το νομάρχη, πλην της περίπτωσης δ. της παραγράφου 1, έπειτα από επίδειξη της θεώρησης εισόδου. Η άδεια εργασίας κοινοποιείται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης.”

β. Στην περίπτωση γ` της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: “Το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι απαραίτητο για την ανανέωση της άδειας παραμονής.”

γ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 35 του ν.2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

“Για την ανανέωση της άδειας παραμονής ο αλλοδαπός δεν καλείται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης.

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν. 2910/2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

“Στους αλλοδαπούς που έχουν λάβει τη θεώρηση εισόδου της παραγράφου αυτής χορηγείται άδεια εργασίας από το νομάρχη, έπειτα από επίδειξη της θεώρησης εισόδου. Η άδεια εργασίας κοινοποιείται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης.”
Άρθρο 20

1.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του ν. 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

“Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιτρέπεται να χορηγείται άδεια παραμονής μέχρις ενός έτους, η οποία μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι ένα έτος:”

β. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 37 του ν. 2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

“Οι άδειες παραμονής της παραγράφου αυτής, καθώς και όσες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 2713/1999 και είναι σε ισχύ, επέχουν και θέση άδειας εργασίας. Ειδικά για τις άδειες παραμονής που χορηγούνται για ανθρωπιστικούς λόγους δεν απαιτείται η καταβολή των παραβόλων του άρθρου 71.”

2. Στο τέλος του άρθρου 37 του ν. 2910/2001 προστίθενται παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 που έχουν ως εξής:

“5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας επιτρέπεται να χορηγείται άδεια παραμονής διάρκειας μέχρι πέντε (5) ετών σε αλλοδαπούς, γονείς ανήλικων ημεδαπών, ή γονείς ημεδαπών που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με προϋπόθεση την ιδιότητά τους ως ομογενών. Η άδεια αυτή ανανεώνεται κάθε φορά με τη λήξη της για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη και επέχει θέση άδειας εργασίας.

6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας χορηγείται άδεια παραμονής:

α. σε αλλοδαπούς που προσλαμβάνονται για να εργαστούν, ως διοικητικό και υπηρετικό προσωπικό σε διπλωματικές αποστολές που είναι διαπιστευμένες στην Ελλάδα, καθώς και στους συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους,

β. στα ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων που είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα.

Η άδεια παραμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που διαρκεί η σχέση του αλλοδαπού με τη διπλωματική αποστολή και επέχει και θέση άδειας εργασίας μόνο για το διοικητικό και υπηρετικό προσωπικό των διπλωματικών αποστολών της περίπτωσης α. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας παραμονής της παραγράφου αυτής υποβάλλεται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής και εξετάζεται κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

7.α. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας χορηγείται άδεια παραμονής στους ανταποκριτές ξένου τύπου που έχουν διαπιστευτεί στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και στα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 2910/2001 μέλη των οικογενειών τους. Η άδεια παραμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστημα. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας παραμονής της παραγράφου αυτής υποβάλλεται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης της Περιφέρειας όπου διαμένει ο αλλοδαπός και εξετάζεται κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του άρθρου 8 του ν. 2910/2001. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου του αλλοδαπού με τη θεώρηση εισόδου και βεβαίωση του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την ιδιότητα του αλλοδαπού και το χρονικό διάστημα της διαπίστευσής του.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης χορηγείται άδεια παραμονής σε αλλοδαπούς, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας, εφόσον αιτιολογημένα συντρέχει δημόσιο συμφέρον. Η άδεια παραμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας παραμονής της παραγράφου αυτής υποβάλλεται στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και εξετάζεται χωρίς να εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

8.α. Η είσοδος ομόδοξου αλλοδαπού για αίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Ορους επιτρέπεται, εφόσον προηγουμένως ο αλλοδαπός λάβει θεώρηση εισόδου για το λόγο αυτόν. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί τη χορήγηση θεώρησης εισόδου θα πρέπει να προσκομίσει στο ελληνικό προξενείο του τόπου κατοικίας του:

α.α. διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο,

α.β. βεβαίωση της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ότι τον αποδέχεται για φοίτηση σε αυτή και ότι θα του παρέχει τροφή και κατάλυμα στο οικοτροφείο της,

α.γ. βεβαίωση Ιεράς Μονής ή ιδρύματος ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνει την κηδεμονία, τα έξοδα σπουδών και διαβίωσής του στο Αγιο Ορος,

α.δ. βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των εξόδων νοσηλείας του και

α.ε. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών.

β. Ο αλλοδαπός οφείλει δύο τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου να υποβάλει στην Ιερά Επιστασία του Αγίου Ορους αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραμονής. Μαζί με την αίτηση πρέπει να καταθέσει:

β.α. αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου με τη θεώρηση εισόδου,

β.β. βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία,

β.γ. βεβαίωση Ιεράς Μονής ή ιδρύματος ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνει την κηδεμονία, τα έξοδα σπουδών και διαβίωσής του στο Αγιο Ορος,

β.δ. βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των εξόδων νοσηλείας του και

β.ε. πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ημεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Ι.Κ.Α., ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει από νόσημα το οποίο σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τα έξοδα βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.

γ. Η άδεια παραμονής του αλλοδαπού χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ύστερα από εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 5 έως 8 του άρθρου 8 και των άρθρων 10 έως 18 του ν. 2910/2001.

δ. Η άδεια παραμονής χορηγείται για το χρονικό διάστημα των ετών φοίτησης και μπορεί να ανανεώνεται για ένα ακόμη έτος.”
Άρθρο 21

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 38 του ν. 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

“Παράταση του χρόνου παραμονής μέχρι έξι μήνες μπορεί να χορηγηθεί σε αλλοδαπό για λόγους εξαιρετικούς, ιδιαίτερα λόγω ανωτέρας βίας, ανθρωπιστικών, επαγγελματικών ή σοβαρών προσωπικών λόγων: εφόσον διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης. Η αίτηση υποβάλλεται, πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου ή του ελεύθερου χρόνου διαμονής, στην αστυνομική αρχή του τόπου διαμονής και καταχωρείται στο διαβατήριό του υπό μορφή σφραγίδας.”

2. Η εκ παραδρομής αναγραφόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 54 του ν. 2910/2001 διάταξη του “άρθρου 10 παρ. 3 περ. γ`” αναριθμείται στο ορθό “άρθρου 10 παρ. 4 περ. γ.`”.

3. Στην περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν. 2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

“Οι ομογενείς δεν υποχρεούνται στην καταβολή του παραβόλου αυτού.”

4. Στην περίπτωση β` της παραγράφου 6 i του άρθρου 66 του ν. 2910/2001 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

“Για την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού ο αλλοδαπός υποβάλλει την αίτηση στην υπηρεσία εργασίας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η οποία την διαβιβάζει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποστέλλει το πιστοποιητικό απευθείας στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Ο αλλοδαπός υποβάλλει μαζί με την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει τελέσει αξιόποινη πράξη. Για την έκδοση της άδειας εργασίας αρκεί η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου και της υπεύθυνης δήλωσης. Εάν από το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου προκύπτει ότι ο αλλοδαπός έχει τελέσει αξιόποινη πράξη, η άδεια εργασίας και η άδεια παραμονής ανακαλούνται”

5. Στην περίπτωση στ` της παραγράφου 6 i του άρθρου 66 του ν. 2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

“Εφόσον πρόκειται για απασχολούμενους στην αγροτική οικονομία αρκούν και υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 ότι πρόκειται να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.”

6. Στο τέλος του άρθρου 66 του ν. 2910/2001 προστίθεται ένατη παράγραφος, που έχει ως εξής:

“Η καταχώριση αλλοδαπού στον κατάλογο ανεπιθύμητων συνεπεία διοικητικής απέλασης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, για παράνομη είσοδο, έξοδο, παραμονή ή εργασία στο ελληνικό έδαφος, ο οποίος έχει λάβει την άδεια παραμονής της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 2910/2001 και εφόσον στηρίζεται σε γεγονότα που έγιναν σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης της ανωτέρω άδειας παραμονής, δεν συνεπάγεται έναντι των κατόχων της οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα και επέρχεται, αυτοδικαίως, διαγραφή τους από τον ίδιο κατάλογο.”

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44 του ν. 2910/200 1 (ΦΕΚ 91 Α`) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“3. Εφόσον ο αλλοδαπός, εκ των εν γένει περιστάσεων, κρίνεται ύποπτος φυγής ή επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη, με απόφαση των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου, διατάσσσεται η προσωρινή κράτησή του μέχρι την έκδοση, εντός τριών ημερών, απόφασης περί της απέλασής του. Εφόσον εκδοθεί απόφαση απέλασης, η κράτηση συνεχίζεται μέχρι την εκτέλεση της απέλασης, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Ο αλλοδαπός πρέπει να πληροφορείται στη γλώσσα που κατανοεί τους λόγους της κράτησής του. Ο αλλοδαπός που κρατείται έχει το δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησής του ενώπιον του προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου κρατείται, ο οποίος κρίνει για τη νομιμότητά της, με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 243 του ν. 27171 1999 (ΦΕΚ 97 Α`).”
Άρθρο 22

1. Στο άρθρο 71 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α`) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:

“6. Επίσης ποσοστό 25% των εσόδων από τα παράβολα της παρ. 1 του άρθρου 71 διατίθεται για την κάλυψη δαπανών υπουργείων και ν.π.δ.δ. που διαχειρίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και για την επιχορήγηση των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης και του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Από τους πόρους αυτούς καλύπτεται και η δαπάνη για την αποζημίωση των μελών των Επιτροπών Μετανάστευσης, του γραμματέα και του εισηγητή, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και κατανέμονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.”

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 64 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α`) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

“Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα έσοδα του παραβόλου του εδαφίου β` της παρ. 1 του άρθρου 59.”

Σχετικό:.σχετική ΥΑ οικ.17414/2005 (ΦΕΚ 582 Β΄/2005)
Άρθρο 23

Το άρθρο 73 του ν. 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.) και καθορίζονται οι πόροι του. Το νομικό αυτό πρόσωπο θα υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και θα έχει έδρα στο Νομό Αττικής.

2. Σκοποί του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι η έρευνα και η εκπόνηση μελετών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής.

3.α. Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά ακόμη μέλη, με τριετή θητεία.

β. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και επιλέγονται από καθηγητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, διευθυντές επιστημονικών ινστιτούτων, επιστήμονες και προσωπικότητες με κύρος και εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη μετανάστευση.

γ. Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου προσλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου που μπορεί να ανανεώνεται και προϊστανται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου.

Σημ.: όπως ηπερ. γ`της παρ.3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 16 παρ.1 Ν.3320/2005, ΦΕΚ Α 48/23.2.2005.

δ. Για την επίτευξη των σκοπών του το Ινστιτούτο μπορεί, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου με επιστημονικούς φορείς και μεμονωμένους επιστήμονες του εσωτερικού και του εξωτερικού.

“ε. Με κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας, που εκδίδεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται η οργάνωση, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η διάρθρωση, η στελέχωση και η λειτουργία των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, οι αμοιβές των οργάνων διοίκησής του και του προσωπικού του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.”

Σημ.: όπως η περ.ε`της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 16 παρ.2 Ν.3320/2005,ΦΕΚ Α 48/23.2.2005.
Άρθρο 24

Οι βεβαιώσεις και οι προσωρινές άδειες παραμονής που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 αντικαθίστανται από προσωρινές άδειες παραμονής εξάμηνης διάρκειας, οι οποίες επέχουν και θέση άδειας εργασίας, εφόσον τα πρόσωπα στα οποία χορηγήθηκαν οι βεβαιώσεις της ανωτέρω παραγράφου κριθούν αλλογενείς αλλοδαποί και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα. Η ανανέωση των ανωτέρω αδειών παραμονής γίνεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 66 του ν. 2910/2001, όπως αυτές ισχύουν, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα. Ομογενείς, οι οποίοι ζητούν τη διαπίστωση της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λαμβάνουν, από το αρμόδιο, για την έκδοση της οικείας διαπιστωτικής πράξης, όργανο, βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας, η οποία επέχει θέση άδειας εργασίας και παραμονής, που μπορεί να ανανεώνεται, ισόχρονα, μέχρι την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

Σχετικό: το άρθρ. 18 Ν.3491/2006, ΦΕΚ Α 207/2.10.2006
Άρθρο 25

1.α. Σε αλλοδαπούς, που υπέβαλαν αιτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 του v. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α`), οι οποίες είναι εκκρεμείς ή άδειες που έχουν χορηγηθεί, κατ` εφαρμογή της ίδιας διάταξης και έληξαν ή λήγουν εντός του τρέχοντος έτους, xopηγείται με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, άδεια παραμονής, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας, ισχύος μέχρι 31.12.2002.

β. Εφόσον στους ανωτέρω αλλοδαπούς έχουν χορηγηθεί, στο παρελθόν, άδειες παραμονής, οι οποίες αποδεδειγμένως, υπερβαίνουν τη δεκαετία, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, παρέχεται άδεια παραμονής αόριστης διάρκειας.

γ. Στους αλλοδαπούς της περίπτωσης α` της παρούσας παραγράφου, εφόσον δεν υπάγονται στη ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2003 και εφεξής, χορηγείται άδεια παραμονής, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του ν.2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α`).

Σχετικό: το άρθρο 10 του Ν.3169/2003 (Α΄ 189)

2. Οπου στις διατάξεις του ν. 2910/2001 ή στις παρούσες ρυθμίσεις αναφέρεται “άδεια παραμονής” ο όρος αυτός λειτουργεί ισοδύναμα προς τον όρο “άδεια διαμονής”.

3. Η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α`) για την άσκηση προσφυγής κατά πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, κατ` ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α`), δεν εφαρμόζεται για τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που εκδίδονται κατ` εφαρμογή του ν. 2910/2001.

4. Η παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α`) αντικαθίσταται, ως εξής:

“9. Ομογενείς, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα με ένδειξη θεώρησης “παλιννόστηση” ανεξαρτήτως του χρόνου έλευσής τους και του χρόνου λήξης του διαβατηρίου τους ή της θεώρησης εισόδου, εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί η ελληνική ιθαγένεια μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α`), μπορούν να αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α`).

Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αιτήσεις ομογενών για τη διαπίστωση ελληνικής ιθαγένειας εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.”

5. Στο άρθρο 69 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α`) προστίθενται παράγραφοι 10 και 11 ως εξής:

“10. Τα τέκνα αυτών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 γίνονται Ελληνες, αν κατά την ημερομηνία της δήλωσης είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

11. Τέκνο που γεννήθηκε από Ελληνίδα μητέρα και απώλεσε την ελληνική ιθαγένεια, λόγω νομιμοποίησης ή αναγνώρισης από αλλοδαπό πατέρα, την ανακτά αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του.”

6. Η προθεσμία του άρθρου 10 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α`) παρατείνεται για έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

7. Οπου στις διατάξεις του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α`) προβλέπεται κλήση του αλλοδαπού για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, καθώς και παροχή γνώμης της Επιτροπής, η κλήση αυτή και η παροχή της οικείας γνώμης πραγματοποιείται μόνον σε όσες περιπτώσεις κρίνεται τούτο αναγκαίο, κατά την εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος εκδίδει την άδεια παραμονής.

8. Στο άρθρο 66 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α`) προστίθεται παράγραφος “10”, η οποία έχει ως εξής: “10. Αδειες παραμονής, των οποίων η ισχύς έληξε ή θα λήξει παρατείνονται, αυτοδικαίως, μέχρι 31.12.2002.”

Σημ.: όπως η από παραδρομή αναγραμμενη στην παράγραφο 8 προσθήκη παραγράφου 9 στο άρθρο 66 του Ν. 2910/2001 αναριθμήθηκε στον ορθό αριθμό 10 της αυτής διάταξης του ίδιου νόμου με την παρ.5 α άρθρ.22 Ν.3051/2002,ΦΕΚ Α 220/20.9.2002.

Σχετικό:το άρθρο 23 Ν.3103/2003,ΦΕΚ Α 23/29.1.2003

Σχετικό: με το άρθρο 10 του Ν.3169/2003 (Α΄ 189)
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 26
Λειτουργικά Θέματα Ο.Τ.Α.

1. Συνιστάται επιτροπή για τη σύνταξη νέου Κώδικα Κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που αποτελείται από:

α) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο,

β) ένα Σύμβουλο του Συμβουλίου της Επικρατείας,

γ) το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

δ) το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

ε) το Διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ,Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

στ) τον Προϊστάμενο Τμήματος ΠΟ.Τ.Α”

ζ) έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,

η) έναν εκπρόσωπο της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α..

Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται δύο υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Τμήματος ΠΟ.Τ.Α..

Το σχέδιο του Κώδικα που θα συντάξει η Επιτροπή του άρθρου αυτού θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος.

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περαίωσης του έργου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στη λειτουργία της, στη διοικητική μέριμνα και τη γραμματειακή υποστήριξη.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Δήμοι είναι:

α) όσοι έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν. 253919971 (ΦΕΚ 244 Α`) και

β) όσοι προέρχονται από συνένωση κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων, εφόσον ο πληθυσμός τους υπερβαίνει τους 7.000 κατοίκους.”

3. Παρατείνεται για μία δεκαετία από την, κατά περίπτωση, λήξη του ο χρόνος επιβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους 80% υπέρ των Δ.Ε.Υ.Α., που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α`).

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 26Α του π.δ. 410/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α`) και μετά τις λέξεις “………. Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας” προστίθενται οι λέξεις “και το Παπαχοραλάμπειο Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου”.

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας και μετά από γνώμη του Δημοτικού ή Νομαρχιακού Συμβουλίου, μπορούν να μεταφέρονται σε Δήμους ή Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρμοδιότητες υφιστάμενων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, Λιμενικών Ταμείων. Η ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι έχει δοθεί, εάν παρέλθει άπρακτο δίμηνο αφότου ζητήθηκε.

Με όμοια προεδρικά διατάγματα μπορούν να καταργούνται υφιστάμενα Λιμενικά Ταμεία”.

6. Παραγράφονται όλες οι οφειλές δήμων και κοινοτήτων από δάνεια που έλαβαν, μέσω των καταργηθέντων με το ν. 2218/1994 Νομαρχιακών Ταμείων, για την εκτέλεση μικρών κοινωφελών έργων.

7. Στο άρθρο 65 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α`) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

“5. Η κηδεία νομαρχών μπορεί να γίνεται με δαπάνη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Το ανώτατο όριο της δαπάνης αυτής καθορίζεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οργανισμού και εγγράφεται στον προϋπολογισμό του έτους αυτού”.

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α`) στη δέκατη σειρά μετά τις λέξεις “και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων” προστίθενται οι λέξεις “έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., έναν εκπρόσωπο της Ε.Ν.Α.Ε.”.

9. Η παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α`) τροποποιείται ως ακολούθως:

“Η ταμειακή υπηρεσΙα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που ανήκει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και διεξάγεται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μέσω των γραφείων του που έχουν συσταθεί σε αυτές, εξακολουθεί να εκτελείται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, μέχρι την έναρξη λειτουργίας ίδιας υπηρεσίας, από κάθε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους και έως την 31.12.2003 για τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων”.

10. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α`) αντικαθίστανται ως εξής:

“Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες ή σε νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήμους και κοινότητες, αρμοδιότητες, που αφορούν περιφερειακές, νομαρχιακές ή τοπικές υποθέσεις και ασκούνται από Υπουργείο ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία. Με τα ίδια διατάγματα μεταφέρονται:

α) στους Ο.Τ.Α. οι απαραίτητοι πόροι και β) στις Περιφέρειες οι αναγκαίες οργανικές θέσεις προσωπικού, που προστίθενται στις οργανικές θέσεις των Περιφερειών και καθορίζονται οι οργανικές μονάδες που θα ασκούν τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.”

11. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας των Νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων παρατείνεται, από τότε που έληξε, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2003. Πράξεις της Επιτροπής εκδοθείσες μετά την 31η Ιανουαρίου 2002 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται έγκυρες.

12. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 6 περ. δ. του άρθρου 9 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α`) προθεσμία, παρατείνεται μέχρι 31.12.2002, το δε τέλος καταβάλλεται από το διαφημιστή ή το διαφημιζόμενο σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται για το σκοπό αυτόν, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε προσαύξησης ή τυχόν άλλης κύρωσης, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων για τις οποίες εκκρεμούν σχετικές προσφυγές στα δικαστήρια και αποδεικνύεται με την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου), Το σύνολο των ποσών που εισπράττονται αποτελεί πόρο του παραπάνω λογαριασμού και αποδίδεται στους Ο.Τ.Α. α` βαθμίδας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ. περ. γ` παρ. 6 του ίδιου άρθρου.
Άρθρο 27
Θέματα προσωπικού Ο.Τ.Α.

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α`) αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων που έχουν πληθυσμό 50.000 κατοίκων και άνω μπορεί να συσταθεί μία Γενική Διεύθυνση:

Ειδικά για το Δήμο Αθηναίων μπορούν να συσταθούν μέχρι τρεις (3) Γενικές Διευθύνσεις με τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις, για δε τους Δήμους Πειραιά, Νίκαιας, Περιστερίου, Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Λάρισας, Πάτρας, Βόλου και Ιωαννίνων μέχρι δύο (2) Γενικές Διευθύνσεις με τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις.”

2. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α`) καταργείται. Στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, για την κατάληψη θέσεων προισταμένων οργανικών μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων) κρίνονται οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του οικείου νομικού προσώπου.

3. Στους υπαλλήλους των δήμων και κοινοτήτων, οι οποίοι ορίστηκαν, με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας, σε επιτροπές για την εκκαθάριση των δημοτολογίων και την κατάρτιση των νέων εκλογικών καταλόγων, κατά την πρόβλεψη του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α`). καταβάλλεται αποζημίωση στο πλαίσιο της πίστωσης με την οποία επιχορηγήθηκε ο κάθε δήμος από το πρόγραμμα ΕΠΤΑ. σύμφωνα με την 4177/7.2.2001 απόφαση του γπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

4.α. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και των Τ.Ε.Δ.Κ. και του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α στην Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και στην Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη, το οποίο μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμα έτη.

β. Η απόφαση για την απόσπαση εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου που αποσπάται. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται με απόσπαση στους ανωτέρω φορείς λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως συνεχής πραγματική υπηρεσία των υπαλλήλων στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους, καθώς και οι εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της απόσπασης, καταβάλλονται από το φορέα στον οποίο αποσπάστηκαν.

5.α. Στην παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α`), όπως ισχύει, μετά τη φράση “των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα” προστίθενται τα εξής:

“και του προσωπικού όλων των άλλων κατηγοριών και κλάδων”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 άρθρ.30 Ν.3274/2004,ΦΕΚ Α 195/19.10.2004.

β. Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 12 του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α`) εφαρμόζονται αναλόγως και για την προοθήκη του προσωπικού της περίπτωσης α` της ίδιας παραγράφου.

6.α. Ποσά που θα καταβληθούν, από τους Ο.Τ.Α. α` βαθμού, καθώς και από τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. και τους συνδέσμους των Ο.Τ.Α., σε βάρος των προϋπολογισμών τους, τα οποία αφορούν αμοιβές και πάσης φύσεως επιδόματα του προσωπικού τους, συμπεριλαμβανομένων και των πριμ παραγωγικότητας, ύστερα από συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 410/1995 και εφόσον η σχετική απόφαση των οικείων οργάνων ληφθεί εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρούνται ως νομίμως καταβληθέντα, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικές οφειλές αφορούν χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.1996.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμιστεί η τμηματική καταβολή των πιο πάνω ποσών για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από τη λήψη της.

Σχετικό:το άρθρο 25 Ν.3156/2003,ΦΕΚ Α 157/25.6.2003

β. Η καταβολή ποσών που αναφέρεται στις ανωτέρω αμοιβές και επιδόματα, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.1996, και η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 17 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α`) θεωρείται νόμιμη.

γ. Στο τέλος του άρθρου 263 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α`) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

“Στα θέματα για τα οποία επιτρέπεται συμβιβασμός και κατάργηση δίκης δεν περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν μισθολογικές απαιτήσεις, όπως μισθοί, επιδόματα, αποζημιώσεις, έξοδα παράστασης, έξοδα κίνησης και γενικά μισθολογικές παροχές οποιασδήποτε μορφής.”

7. Το ποσοστό των γυναικών, οι οποίες προσλαμβάνονται στη Δημοτική Αστυνομία, καθορίζεται σε 15% επί του συνολικού αριθμού του προσλαμβανόμενου, κάθε φορά, ειδικού ένστολου προσωπικού, κατά τη διάκριση της παραγράφου 1α του άρθρου 1 του π.δ. 2312002 (ΦΕΚ 19 Α`).

Σημ.: όπως η παρ.7 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ, οι δε παράγραφοι 8 και 9 αναριθμήθηκαν σε 7 και 8 αντιστοίχως με την παρ.1 άρθρ.29 Ν.3448/2006,ΦΕΚ Α 57/15.3.2006.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της διάταξης της παρ.7 του άρθρου 27 του παρόντος νόμου βλέπε σχετικά στις υπ` αριθμ. 406/2012, 407/2012 αποφάσεις ΣΤΕ.

7 .α. Για την οργάνωση της λειτουργίας και την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας επιτρέπεται η πρόσληψη, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, βαθμοφόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι είναι γραμμένοι στα Μητρώα Εφέδρων αυτής και είχαν, πριν από την απόλυσή τους, την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου.

β. Το ως άνω δικαίωμα πρόσληψης ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, το οποίο αρχίζει από την έναρξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 Α`), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 γ` του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α`).

γ. Η επιλογή των προσλαμβανομένων γίνεται μετά από πανελλήνιο διαγωνισμό που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π..

Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο οποίο απευθύνονται τα σχετικά αιτήματα των ενδιαφερόμενων δήμων.

δ. Κριτήρια για την επιλογή αποτελούν ο χρόνος και το είδος της προϋπηρεσίας, οι τίτλοι σπουδών και οι τίτλοι γνώσης ξένων γλωσσών. Ο τρόπος αξιολόγησης των ως άνω κριτηρίων, η διαδικασία προκήρυξης και διενέργειας του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος υποβολής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

ε. Η σύμβαση πρόσληψης διαρκεί από ένα έως τρία έτη και δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών συνολικά, όχι όμως πέραν του έτους από τη συμπλήρωση του αναφερόμενου στην περίπτωση β` του παρόντος άρθρου χρονικού διαστήματος. Οι προσλαμβανόμενοι από της ορκωμοσίας τους ασκούν καθήκοντα γενικού ανακριτικού υπαλλήλου και δύνανται να τοποθετούνται ως προϊστάμενοι της Δημοτικής Αστυνομίας ή των επί μέρους οργανικών μονάδων της. Η σύμβαση λήγει αυτοδικαίως από την ημερομηνία διαγραφής, για οποιονδήποτε λόγο, του συμβασιούχου από τα Μητρώα Εφέδρων της Ελληνικής Αστυνομίας.

στ. Ως προς τις αποδοχές των ως άνω προσλαμβανομένων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του φορέα στον οποίο προσλαμβάνονται

“Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, κατά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, επιτρέπεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το έτος, βαθμοφόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι είναι γραμμένοι στα μητρώα εφέδρων αυτής και είχαν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου.

Ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν, η διαδικασία πρόσληψης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με κοινή απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος των αποδοχών, που καταβάλλονται στους ανωτέρω, πέραν του ποσοστού της δικαιούμενης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998, σύνταξης.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 Ν.3242/2004,ΦΕΚ Α 102/24.5.2004.

8 . Το τακτικό διαβαθμισμένο προσωπικό δήμων και κοινοτήτων ή άλλων φορέων που είχε αποσπαστεί σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α`), όπως ισχύουν, μπορεί με αίτησή του και μετά απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου να μετατάσσεται στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης, όπου έχει αποσπαστεί.

Το προσωπικό αυτό, ως προς τις υπηρεσιακές του μεταβολές και τα δικαιώματά του, διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις για το προσωπικό των Ο.Τ.Α.
Άρθρο 28
Θέματα υπαλλήλων που υπηρετούν στο Συνήγορο του Πολίτη

1. Οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που αποσπώνται στο Συνήγορο του Πολίτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997 “Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης” (ΦΕΚ 59 Α`) μειώνονται σε είκοσι πέντε (25) από σαράντα (40). Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της παρ. 1 του ίδιου άρθρου 5 αυξάνονται αντίστοιχα κατά δεκαπέντε (15) και ανέρχονται συνολικά σε σαράντα πέντε (45).

2. Για τις θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997 και για τις θέσεις του βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α`), ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 50ό. Η επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997 αποτελείται από το Συνήγορο του Πολίτη, δύο Βοηθούς Συνηγόρους και δύο καθηγητές πανεπιστημίου.

3. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων της 22ας Σεπτεμβρίου 1998 και του πίνακα επιτυχόντων της 6ης Οκτωβρίου 2000 λήγει από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και ουδεμία απόσπαση μπορεί να διενεργηθεί με βάση τους πίνακες αυτούς.

“Παρατείνεται αυτοδικαίως για μια τριετία από τη λήξη της η απόσπαση των υπαλλήλων που λήγει έως τις 30.4.2005, εφόσον δεν έχει ανανεωθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2477/1977.”

Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Συνήγορο του Πολίτη. Εφόσον, μέχρι την καθ` οιονδήποτε τρόπο λήξη της απόσπασης, ο αριθμός των αποσπασμένων υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25), παραμένουν υποχρεωτικά κενές αντίστοιχες σε αριθμό θέσεις ειδικών επιστημόνων της παρ. 1.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2477/1997, όπως ισχύει κάθε φορά.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.14 Ν.3345/2005,ΦΕΚ Α 138/16.6.2005.
Άρθρο 29

Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 43 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α`) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Στην πολεοδομική ενότητα “Ελαιώνας”, η πολεοδομική μελέτη της οποίας εγκρίθηκε με το προεδρικό διάταγμα της 11.2.1991 (ΦΕΚ 74 Δ`/14.2.1991), επιτρέπεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και πριν την πράξη εφαρμογής σε ιδιοκτησίες οι οποίες προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας και ανήκουν στον οικείο φορέα. Για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας απαιτείται να πληρούνται οι ανωτέρω 1 και 3 προϋποθέσεις.”
Άρθρο 30
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατόγματος, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1, για τον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του π.δ. 379 (ΦΕΚ 248 Α`).

2. Από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού καταργούνται:

α “οι διατάξεις του Ν. 2344/1995 (ΦΕΚ 248 Α`) με εξαίρεση εκείνες των άρθρων 4 παρ. 1, 13 παρ. 1,18 και 19 αυτού.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 α άρθρ.22 Ν.3051/2002,ΦΕΚ Α 220/20.9.2002. Η αντικατατασταθείσα διάταξη δεν περιελάμβανε στις εξαιρούμενες από την κατάργηση τις διατάξεις του άρθρ.19

β. Η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 19α του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α`).

γ. Οι διατάξεις του ν. 2641/1998 (ΦΕΚ 211 Α`) “Παλλαϊκή Αμυνα και άλλες διατάξεις”, κατά το μέρος που διαλαμβάνουν ρυθμίσεις για την πολιτική προστασία σε καιρό ειρήνης.

3. Ομοίως καταργείται κάθε άλλη διάταξη, η οποία είναι αντίθετη στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

Σχετικό: ΥΑ ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/12/24719/25.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 29.11.2010)

Σχετικό: ΥΑ Φ.1/οικ.15218 (ΦΕΚ Β΄ 1074/14-8-2002)

Σχετικό:ΥΑ ΔΙΣΚΠΟ Φ.1/οικ.15585 (ΦΕΚ Β΄ 1080/20.08.2002)

Σχετικό: ΥΑ ΔΙΣΚΠΟ Φ.1/οικ.16389 (ΦΕΚ Β΄ 1143/2-9-2002)

Σχετικό:ΥΑ ΔΙΣΚΠΟ Φ.1/οικ. 15812 (ΦΕΚ Β΄ 1117/26.08.2002)

Σχετικό: ΥΑ Α.Π. ΔΙΣΚΠΟ Φ.1/0ΙΚ.ΦΕΚ 1126/28/8/02
Άρθρο 31
Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

1.”Στις Περιφέρειες, τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και τις Κοινότητες συνιστώνται Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.” Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ` ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5α άρθρ.11 Ν.3146/2003,ΦΕΚ Α`125/23.5.2003. Ειδικότερα το Κ.Ε.Π.:

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.

Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο. Διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.

Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο Κ.Ε.Π. υποβολής της αρχικής αίτησης, από το οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται από το Κ.Ε.Π. στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.

Επιπλέον το Κ.Ε.Π. παρέχει και τις εξής υπηρεσίες:

Επικύρωση διοικητικών εγγράφων.

Θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Χορήγηση παραβόλων, κινητών επισήμων και υπεύθυνων δηλώσεων.

Χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα TAXIS.

“Βεβαίωση της ταυτοπροσωπείας ανηλίκων κάτω των δεκατεσσάρων ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη από το νόμο ηλικία και

για τους οποίους απαιτείται βεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς τους για έκδοση διαβατηρίου ή για άλλο νόμιμο λόγο.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.1 Ν.3345/2005, ΦΕΚ Α 138/16.6.2005.

“Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα έντυπά τους, που πραγματοποιούνται και από τα Κ.Ε.Π.. Με κοινές υπουργικές αποφάσεις μπορούν να καθορίζονται διαδικασίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται και από τα Κ.Ε.Π..”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.11 Ν.3345/2005,ΦΕΚ Α 138/16.6.2005.

“Επιτρέπεται η σύσταση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Υπουργείο Εξωτερικών, του οποίου βασική αποστολή είναι η εξυπηρέτηση των αποδήμων Ελλήνων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 Ν.3320/2005, ΦΕΚ Α 48/23.2.2005.

Σχετικό: ΥΑ 80044/2005 (ΦΕΚ 891 Β΄/2005)

Σχετικό: ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Ε/2242/3-6.2.2006 (ΦΕΚ Β΄ 135), γιά τον καθορισμό των διοικητικών διαδικασιών της ΔΕΗ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Ιδρύεται Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η αποστολή και οι αρμοδιότητες του είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, όπως αυτές καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Κατά το διάστημα της πιλοτικής λειτουργίας του Κ.Ε.Π., όπως αυτό προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3260/2004, η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στη συνέχεια η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 και του άρθρου 2 του ν. 3320/ 2005, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 Ν.3536/2007,ΦΕΚ Α 42/23.2.2007.

2. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στους Ο.Τ.Α. α` βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων, το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία απαρτίζεται από τα εξής δύο Τμήματα:

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο 1.

β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, στο οποίο αποστέλλονται από τα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών, η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α. α` ή β` βαθμού. Το Τμήμα προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες, παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών, παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής της αίτησης. Επίσης το Τμήμα τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία, υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

3. Στις Περιφέρειες το Τμήμα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του ν. 2503/1997 μετονομόζεται σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, που λειτουργεί επίσης σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο β` της παραγράφου 2. Ο Γενικός Διευθυντής της Περιφέρειας ασκεί το συντονισμό και την εποπτεία όλων των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Ο.Τ.Α. α` βαθμού των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας και συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε όλα τα θέματα που αφορούν την προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες.

4. α) Στους Ο.Τ.Α. α` βαθμού με πληθυσμό από πέντε έως είκοσι χιλιάδες κατοίκους, το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Διοίκησης ή στην ανάλογης αρμοδιότητας οργανική μονόδα, όπου δεν υφίσταται Διεύθυνση Διοίκησης και σε περίπτωση που δεν υφίσταται Διεύθυνση λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος υπαγόμενο στο Δήμαρχο, με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο εδόφιο β` της παραγράφου 2.

β) Στους Ο.Τ.Α. α` βαθμού με πληθυσμό μέχρι πέντε χιλιάδες κατοίκους, το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου υπαγόμενο στον Δήμαρχο ή στον Πρόεδρο της Κοινότητας, με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο β` της παραγράφου 2.

5. Τα Κέντρα Πληροφόρησης – Εξυπηρέτησης Πολιτών, που λειτουργούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Δήμους, καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους εφεξής ασκούνται από τις μονάδες που συνιστώνται με το παρόν άρθρο.

6. Τα Κ.Ε.Π. στεγάζονται σε χώρους προσβάσιμους στα άτομα με αναπηρίες κατά τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζεται, κατά περίπτωση, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των Κ.Ε.Π..

«Με όμοιες αποφάσεις και μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται η συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του οικείου δήμου και η ρύθμιση ζητημάτων προσωπικού, εξοπλισμού και κάθε άλλου σχετικού με τη συγχώνευση θέματος. Για τη συγχώνευση λαμβάνονται ιδίως υπόψη κριτήρια πληθυσμιακά, χωροταξικά και εξοικονόμησης δαπάνης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να καταργούνται κενές θέσεις του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που έχουν συσταθεί κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 στα ΚΕΠ που συγχωνεύονται.

Το προσωπικό κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) που υπηρετεί σε ΚΕΠ που συγχωνεύεται μεταφέρεται αυτοδίκαια μαζί με τις θέσεις που κατέχει στο ΚΕΠ με το οποίο γίνεται η συγχώνευση. Το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο ΚΕΠ που συγχωνεύεται μεταφέρεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του οικείου δήμου, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, είτε στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση είτε στον οικείο δήμο. Οι ανάδοχοι με σύμβαση μίσθωσης έργου και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι συμβάσεις των οποίων είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μεταφέρονται στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση στο οποίο διανύουν τον υπόλοιπο χρόνο της σύμβασης.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ που συγχωνεύεται περιέρχεται στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του οικείου δήμου μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τη συγχώνευση ΚΕΠ προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ που συγχωνεύεται στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ που συγχωνεύεται διεκπεραιώνονται από το ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ που συγχωνεύεται μεταφέρονται στο ΚΕΠ στο οποίο γίνεται η συγχώνευση.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρου 40 Ν.4024/2011, ΦΕΚ Α 226/27.10.2011.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορούν να καθορισθούν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων των Κ.Ε.Π..

9. Στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών ή στην αντίστοιχης αρμοδιότητας οργανική μονάδα, επιπέδου Διεύθυνσης, κάθε Υπουργείου προστίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

α) Η συνεχής παρακολούθηση των αλλαγών που επέρχονται στις διοικητικές διαδικασίες του φορέα και η άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης γι` αυτές τις αλλαγές. Στην ίδια Γενική Γραμματεία δημιουργείται ειδική διαδικτυακή πύλη για την υποστήριξη της λειτουργίας των Κ.Ε.Π., υποστηριζόμενη από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.

β) Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τις αλλαγές που επέρχονται στο περιεχόμενο του “Οδηγού του Πολίτη” αρμοδιότητας των υπηρεσιών του φορέα.

10. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έχει την αρμοδιότητα συντονισμού και εποπτείας της λειτουργίας των Κ.Ε.Π., καθώς και της υποβολής προτάσεων και της εφαρμογής μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

11. Για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. καθιερώνεται:

α) Προαιρετική θητεία πτυχιούχων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ετήσιας διάρκειας.

β) Απασχόληση φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποφοίτων Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε. ή άλλων σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας προγραμματιστή ή χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιστών.

γ) Απασχόληση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης με απαραίτητη προ υπόθεση τη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Το ύψος των αποδοχών των ανωτέρω καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

“Για τις ανάγκες λειτουργίας των K.E.Π. επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Για τις συμβάσεις αυτές ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998. Η χρονική διάρκεια του “πιλοτικού” διαστήματος για την οργάνωση και λειτουργία των Κ.Ε.Π. ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την έναρξη λειτουργίας κάθε Κ.Ε.Π.”

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.3260/2004 (ΦΕΚ Α΄ 151).

Σχετικό: παρ.6 άρθρου 20 Ν.3801/2009,ΦΕΚ Α 163/4.9.2009

12. α) Η πρόσληψη πτυχιούχων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προαιρετικής θητείας γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (1) έτους, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης και σε ποσοστό 500/0 για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους κατηγορίας ΤΕ και αντιστρόφως. Η επιλογή των ανωτέρω γίνεται από τον φορέα στον οποίο υπάγεται το Κ.Ε.Π., με τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και υπόκειται σε έλεγχο από το Α.Σ.Ε.Π..

β) Η πρόσληψη φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποφοίτων Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ε. ή άλλων σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας προγραμματιστών ή χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω απασχολούνται έως έξι (6) ώρες την ημέρα για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει συνολικά για τον κάθε προσλαμβανόμενο τους οκτώ (8) μήνες κατ` έτος. Απαραίτητο τυπικό προσόν των ως άνω προσλαμβανομένων είναι η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο τρόπος διαπίστωσης καθορίζεται με την προκήρυξη. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες κατάταξης των ως άνω υποψηφίων μπορεί να ισχύουν για δύο ή τρία χρόνια από την κατάρτισή τους, εφόσον αυτό αναφέρεται ρητώς στη σχετική προκήρυξη. Η πρόσληψη του εκάστοτε αναγκαίου προσωπικού κατά τη διάρκεια της διετίας ή τριετίας γίνεται με τη σειρά που οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

13. Προιστάμενοι των Κ.Ε.Π. ορίζονται υπάλληλοι των οικείων φορέων ως εξής:

«α) στα Κ.Ε.Π. επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλοι με βαθ μό διευθυντή οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ του οικείου φορέα,

β) στα Κ.Ε.Π. επιπέδου Τμήματος αυτοτελούς ή μη και αυτοτελούς γραφείου, καθώς και στα Τμήματα των Κ.Ε.Π. επιπέδου Διεύθυνσης υπάλληλοι οποιουδήποτε κλάδου ΠΕ ή ΤΕ και εν ελλείψει ΔΕ του οικείου φορέα».

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 24 του Ν.3200/2003 (Α΄ 281).

14. Στις προβλεπόμενες, από τις οικείες οργανικές διατάξεις, θέσεις με βαθμό Διευθυντή των φορέων της παραγράφου 2, προστίθεται από μία θέση βαθμού Διευθυντή εκτός βαθμολογικής κλίμακας για όλους τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ με αντίστοιχη μείωση μίας (1) θέσεως των ενιαίων βαθμών, ενός εκ των κλάδων αυτών”.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.9 του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α 44)

15. α) Για τις ανάγκες του προγράμματος “ΑΣΤΕΡΙΑΣ” και σε όλους τους εμπλεκόμενους Δήμους των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, συνιστώνται ενενήντα έξι (96) θέσεις προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες κατανέμονται ανά μία (1) θέση για κάθε Δήμο με εξαίρεση τους Δήμους Ερεσού – Αντίσης του Νομού Λέσβου και Φούρνων – Κορσεών του Νομού Σάμου, στους οποίους συνιστώνται δύο (2) θέσεις για τον καθένα. Από τις ενενήντα έξι (96) θέσεις, οι δεκατέσσερις (14) ορίζονται ως Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι έντεκα (11) ως Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι εβδομήντα (70) ως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η μία (1) ως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η κατανομή των ανωτέρω θέσεων σε κόθε Δήμο, κατό εκπαιδευτική βαθμίδα, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

β) Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας είναι τριετής και δύναται να ανανεούται, ανόλογα με την πορεία του Προγράμματος, για ίσο χρόνο κάθε φορά.

γ) Για την πρόσληψη προσωπικού για τις θέσεις του άρθρου αυτού απαιτείται εμπειρία, ο χρόνος της οποίας προσδιορίζεται με την προκήρυξη, σε αντίστοιχα ή παρεμφερή προγράμματα.

δ) Η επιλογή του προσωπικού αυτού γίνεται από τον οικείο φορέα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π..

ε) Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας ανώτερο του εκάστοτε προβλεπομένου.

Σχετικό: παρ.9 άρθρ.20 Ν.3051/2002,ΦΕΚ Α 220/20.9.2002

Σχετικό:παρ. 5β άρθρ.11 Ν.3146/2003,ΦΕΚ Α 125

Σχετικό:παρ.3 του άρθρου 24 του Ν.3200/2003 (Α΄ 281)
Άρθρο 32

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστάται μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου και μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

2. Οι προσλαμβανόμενοι στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου διατίθενται για τις ανάγκες του Γραφείου του εκάστοτε Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου του Έλληνα Επιτρόπου στην Ελλάδα συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης μία (1) επιπλέον ενιαία θέση Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη, η οποία καλύπτεται αποκλειστικά με απόσπαση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Επιτρέπεται, επίσης, η απόσπαση ενός (1) επιπλέον υπαλλήλου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την κάλυψη αναγκών διοικητικής υποστήριξης. Οι ανωτέρω αποσπάσεις υπαλλήλων από φορείς του δημόσιου τομέα διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων γενικών ή ειδικών διατάξεων, ύστερα από υπόδειξη του Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων καλύπτονται από το φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 147 του ν. 4483/2017

3. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι προσλαμβανόμενοι υποδεικνύονται από τον Ελληνα Επίτροπο κατ` ελεύθερη επιλογή του. Η συμβασή τους λήγει αυτοδίκαια, με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Ελληνα Επιτρόπου, χωρίς άλλη διαδικασία και χωρίς αποζημίωση για την αιτία αυτή.

3.α. Για τις αποδοχές και εν γένει απολαβές των ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις της Π.Υ.Σ. 88/1985 (ΦΕΚ 142 Α), όπως ισχύουν κάθε φορά. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης” (Φ 07.150).

Σημ.: όπως ηπαρ.3α προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.15 Ν.3090/2002,ΦΕΚ Α 329/24.12.2002 Ισχύς από την 1.5.2002 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3013/2002 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Στο άρθρο 1 του α.ν. 294/1968, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α`), προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

“3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για την εγκατάσταση κρατικών τηλεφωνικών συνδέσεων στην κατοικία και το Γραφείο στην Ελλάδα του εκάστοτε Ελληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.”

Ο συνολικός αριθμός των τηλεφωνικών συνδέσεων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από αίτημα του Επιτρόπου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.15 Ν.3090/2002,ΦΕΚ Α 329/24.12.2002
Άρθρο 33

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση α` του ν. 2527/ 1997 αντί “ν. 2335/1995 άρθρο 17 παράγραφος 4” αναγράφεται “ν. 2446/1996 άρθρο 21 παράγραφος 3”.
Άρθρο 34

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Μαίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΟΙKHΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 1 Μαίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ