ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 28/06/2006 με την Παρ.1 Άρθρο 25 ΝΟΜΟΣ 3469/2006

Νόμος 301 ΦΕΚ Α΄91/20.4.1976
Περί της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιευομένης ύλης και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις την έκδοσιν και κυκλοφορίαν ταύτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύονται:
α) Οι κατά το Σύνταγμα κυρούμενοι και εκδιδόμενοι νόμοι, ο κανονισμός της Βουλής και αι τροποποιήσεις αυτού, ως και οι υπό τούτου προβλεπόμενοι ως δημοσιευτέαι πράξεις της Βουλής ή του Προέδρου αυτής. β) Τα Προεδρικά διατάγματα είτε κανονιστικού είτε ατομικού χαρακτήρος, αι κατά το άρθρον 44 παρ. 1 του Συντάγματος, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ως και τα διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
γ) Αι κανονιστικού χαρακτήρος πράξεις του υπουργικού συμβουλίου, του πρωθυπουργού και των υπουργών ή υφυπουργών, ως και οιουδήποτε ετέρου συλλογικού ή ατομικού οργάνου της Διοικήσεως, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος.
δ) Αι ατομικού χαρακτήροςδιοικητικαί πράξεις, η δημοσίευσις των οποίων, εις πλήρες κείμενον ή εν ελλείψει προβλέπεται υπό ειδικής διατάξεως νόμου.
ε) Πράξεις δημοσίων επιχειρήσεων, εταιρειών, ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των οποίων η δημοσίευσις δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προβλέπεται υπό ειδικής διατάξεως νόμου.

2. Η δημοσίευσις των ως άνω κειμένων ενεργείται δια καταχωρήσσεως αυτών εις φύλλον ενός των κατά το άρθρον 5 τευχών και της θέσεως εις την διάθεσιν του κοινού του φύλλου τούτου κατά τα εν άρθρω 7 οριζόμενα.

Άρθρον 2

1. Δεν δημοσιεύονται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως:
α) Αι κανονιστικού χαρακτήρος πράξεις οιουδήποτε εκ των υπό στοιχείον γ` της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου οργάνων της Διοικήσεως δια τας οποίας ειδική διάταξις νόμου προβλέπει την δημοσίανγνωστοποιήσιν αυτών δι`ετέρουπροσφόρου μέσου.
β) Αι κανονιστικού χαρακτήρος πράξεις των νομαρχών.
γ) Αι περί καθιερώσεως υπερωριακής επ`αμοιβή εργασίας κατά υπηρεσίαν ή κλάδον αποφάσεις.
δ) Αι περί εγκρίσεως ημερών κινήσεως εκτός έδρας καθ` υπέρβασιν των υπό των κειμένων διατάξεων επιτρεπομένων, αποφάσεις.
ε) Αι περί συγκροτήσεως και διοργανώσεως ή αντικαταστάσεως μελών Συμβουλίου ή επιτροπών αποφάσεις, πλην των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων.
στ) Αι διακηρύξεις δημοπρασιών ή διαγωνισμών εκτελέσεως έργων, εκπονήσεως μελετών, διενεργείας προμηθειών, ως και περί εκποιήσεως μελετών, διενεργείας προμηθειών, ως και περί εκποιήσεως ή μισθώσεως κινητών ή ακινήτων πραγμάτων του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
ζ) Αι προσκλήσεις προς συμμετοχήν εις διαγωνισμούς δια την κατάληψιν θέσεων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
η) Αι αφορώσαι εις την υπηρεσιακήνθέσιν ή κατάστασιν ή τας αποδοχάς ή απολαύας εν γένει των δημοσίων λειτουργών, των δημοσίων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων πάσης κατηγορίας, ως και των υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πράξεις. Κατ` εξαίρεσιν δημοσιεύονται υποχρεωτικώς αι περί διορισμού, προαγωγής, εντάξεως, αργίας, διαθεσιμότητος, μετατάξεως, υποβιβασμού, αποδοχής παραιτήσεως και περί απολύσεως των ως άνω λειτουργών ή υπαλλήλων πράξεις. Εις την έννοιαν της απολύσεως περιλαμβάνεται και η υπό της νομοθεσίας των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας προβλεπομένη αποστρατεία ή απόταξις.
θ) Οι κατά την εκάστοτε ισχύουσαννομοθεσίαν συντασσόμενοι πίνακες προακτέων ή μεταθετέων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων ή υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
ι) Αι περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και διαθέσεως αυτοκινήτων και τροχοφόρων εν γένει των δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων οργανισμών ή επιχειρήσεων ή ειδικών υπηρεσιών και Τραπεζών ως και αι περί άρσεως ταύτης αποφάσεις.
ια) Αι αποφάσεις των νομαρχών περί συγκροτήσεως ερανικών επιτροπών και επιτροπών λαχειοφόρου αγορών.
ιβ) Αι αφορώσαι εις την υπηρεσιακήνθέσιν ή κατάστασιν των υπαλλήλων οιουδήποτε οργανισμού ή επιχειρήσεως λειτουργούσης υπό μορφήν νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου πράξεις.
ιγ) Οι πίνακες των απολυομένων μαθητών των Σχολών Μέσης Εκπαιδεύσεως διδακτικού προσωπικού.

2. Κανονιστικαί πράξεις του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης,αφορώσαι εις την οργάνωσιν, σύνθεσιν, διάταξιν και εξοπλισμόν ή εφοδιασμόν των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και χαρακτηριζόμεναι ως απόρρητοι, δεν δημοσιεύονται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, γνωστοποιούνται δε μόνον εις τας αρμοδίας υπηρεσίας και τους κατά νόμοναποδέκτας αυτών, κατά τας ειδικάς περί τούτου διατάξεις.

Άρθρον 3

1. Αι κατά το προηγουμένον άρθρον μη δημοσιευομέναι δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κανονιστικού χαρακτήρος πράξεις των νομαρχών στοιχ. β` της παραγράφου 1) καταχωρούνται εν κεκυρωμένω αντιγράφω εις ειδικόν επί τούτω βιβλίον ή φάκελλον, τηρούμενον παρά την αρμοδία υπηρεσία και όντα προσιτόν εις το κοινόν, δημοσιεύονται δε εις μιαν τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας ή της περιφερείας του νομού. Εις περίπτωσινκαθ`ην δεν εκδίδεται εφημερίς εις την έδραν ή ετέραν πόλιν του νομού, η δημοσιεύσις γίνεται εις εφημερίδα εκδιδομένην εις την μείζονα περιοχήν εκ των ευρύτερονκυκλοφορούσιν τοιούτων εις την περιοχήν του νομού, κατά την κρίσιν του νομάρχου.

2. Εκάστη νομαρχία υποχρεούται όπως χορηγή ατελώς επι τη απλή αιτήσει των ενδιαφερομένων κεκυρωμένοναντίγραφον ή φωτοαντίγραφρον πάσης συμφώνως προς τα ανωτέρω τηρουμένης και δημοσιευομένης κανονιστικής πράξεως.

3. Αι υπό στοιχεία γ`,δ`,θ` και ι` της παραγράφου 1 του άρθρου 2 πράξεις ανακοινούνται εις τας αρμοδίας υπηρεσίας δι`έγκυκλίων και τίθενται υπ`όψιν των ενδιαφερομένων δια τοιχοκολλήσεως εις εμφανές μέρος εντός του χώρου των υπηρεσίων τούτων.

4. Αι υπό στοιχεία στ`, ζ` και ια` της παραγράφου 1 του άρθρου 2 πράξεις, πλην της ανακοινώσεως αυτών εις τας αρμοδίας υπηρεσίας και της τοιχοκολλήσεως αυτών., δημοσιεύονται και δια του τύπου κατά τας ειδικάς περί εκάστης κατηγορίας τούτων διατάξεις.

5. Αι υπό στοιχεία ε`και η` της παραγράφου 1 του άρθρου 2 πράξεις γνωστοποιούνται εις τας αρμοδίας υπηρεσίας και κοινοποιούνται εν αντιγράφω ή αποσπάσματι εις τους ενδιαφερομένους.

6. Οι υπό στοχείονιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 2 πίνακες κοινοποιούνται εν αντιγράφω εις τον οικείονΕπιθεωρητήν και την Νομαρχίαν.

Άρθρον 4

1. Εκ των εν τω άρθρω 1 προβλεπομένων ως δημοσιευθέν εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διοικητικών πράξεων, δημοσιεύονται εν περιλήψει: α) Αι περί νηολογήσεως πλοίων αποφάσεις.
β) Αι περί διορισμού, προαγωγής, εντάξεως, αργίας διαθεσιμότητος, μετατάξεως, υποβιβασμού, αποδοχής παραιτήσεως και περί απολύσεως των δημοσίων λειτουργών, των δημοσίων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων, ως και των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου πράξεις.

2. Τα Εν περιλήψεικαταχωρούμενα στοιχεία των εν τη προηγουμένη παραγράφω πράξεων καθορίζονται δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου:
α) Εις την περίπτωσιν των υπό στοιχείον α` αποφάσεων, προτάσει του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας.
β) Εις την περίπτωσιν των υπό στοιχείονβ`πράξεων, προκειμένου περί στρατιωτικών υπαλλήλων, προτάσει των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εθνικής Αμύνης.
γ) Εις τας λοιπάς περιπτώσεις, τη προτάσει του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 5
Η Εφημερίς της Κυβερνήσεως εκδίδεται εις τα κάτωθι τεύχη:
α) Τεύχος Πρώτον:Εις το τεύχος τούτο καταχωρούνται οι κατά το Σύνταγμα κυρούμενοι και εκδιδομένοι νόμοι, ο κανονισμός της Βουλής, ως και αι υπό τούτου προβλεπομέναι, ως δημοσιευτέα, κανονιστικού περιεχομένου πράξεις της Βουλής ή του Προέδρου αυτής. Τα διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας και αι κατά το άρθρον 44 παρ. 1 του Συντάγματος εκδιδόμεναι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Απαντα τα κανονιστικού περιεχομένου προεδρικά διατάγματα, τα προεδρικά διατάγματα περί διορισμού, αποδοχής, παραιτήσεως ή απαλλαγής εκ των καθηκόντων του πρωθυπουργού, ως και περί διορισμού, αποδοχής παραιτήσεως ή παύσεως υπουργών ή υφυπουργών . Αι κανονιστικού περιεχομένου πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή της εξ Υπουργών Επιτροπής και αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής. Αι συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου μετά φυσικών ή νομικών προσώπων, αι συμβάσεις και συμφωνίαι μετά ξένων κρατών, αι τροποποιήσεις αυτών, ως και οι κανονισμοί, αι κανονιστικαί διατάξεις και αι πράξεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
β) Τεύχος Δεύτερον:Εις το τεύχος τούτο καταχωρούνται αι κανονιστικαί εν γένει αποφάσεις των υπουργών ή άλλων οργάνων της Διοικήσεως και πάν δημοσίευμα μη εμπίπτον εις την ύλην των λοιπών τευχών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
γ) Τεύχος Τρίτον:Εις το τεύχος τούτο καταχωρούνται αι πράξεις περί διορισμού, προαγωγής, εντάξεως, αργίας, διαθεσιμότητος, μετατάξεως, υποβιβασμού, αποδοχής παραιτήσεως και απολύσεως των δημοσίων λειτουργών των δημοσίων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων πάσης κατηγορίας. Αι πράξεις περί διορισμού, προαγωγής και αποδοχής παραιτήσεως ή παύσεως δικηγόρων, συμβολαιογράφων και ορκωτών λογιστών. Ομοίως τα προεδρικά διατάγματα περί απονομής παρασήμων ως και περί απονομής χάριτος ή άρσεως των συνεπειών καταδίκης.
δ) Τεύχος Τέταρτον:Εις το τεύχος τούτο καταχωρούνται αι πράξεις περί κηρύξεως αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, περί τροποποιήσεως ή ανακλήσεως τούτων και περί παρακαταθέσεως της ορισθείσης αποζημιώσεως. Ομοίως αι περί καθορισμού του αιγιαλού και παραλίας και των βιομηχανικών ζωνών, περί καθορισμού εθνικών δρυμών, δημοσίων δασών και δασιών εν γένει ή αναδασωτέων εκτάσεων, ως και πάσαι αι κατ`εφαρμογήν των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας εκδιδομέναι πράξεις, των οποίων κατά νόμον απαιτείται δημοσίευσις εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ε) Τεύχος “Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου”: Εις τούτο καταχωρούνται αι πράξεις περί διορισμού, προαγωγής, εντάξεως, αργίας, διαθεσιμότητος, μετατάξεως, αποδοχής παραιτήσεως, απολύσεως ή υποβιβασμού των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Αι περί διορισμού και λοιπών μεταβολών του Ιερού Κλήρου πράξεις και αι τοιαύται του Προσωπικού των Εκκλησιαστικών Οργανισμών, ων η δημοσίευσις απαιτείται κατά τας περί διορισμού, ανανεώσεως θητείας, αποδοχής παραιτήσεως ή παύσεως διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων και μελών δημοσίου δικαίου ή δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, τραπεζών ή ιδρυμάτων.
στ) Τεύχος “παράρτημα”: Εις τούτο καταχωρούνται αι πράξεις, περί προκηρύξεως εδρών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, περί προκηρύξεως εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων και συμβολαιογράφων περί αποδοχής δωρεών προς το Ελληνικόν Δημόσιον περί επιβολής προστίμων δια τελωνειακάς παραβάσεις, ως και αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, ων η δημοσίευσις απαιτείται κατά Νόμον. Ομοίως καταχωρούνται οι πίνακες αποτελεσμάτων διαγωνισμών περί πληρώσεως θέσεων εις δημοσίας υπηρεσίας και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μετά των κυρουσών τούτους αποφάσεων. Ομοίως οι πίνακες επιτυχόντων συμβολαιογράφων και κληρώσεως λαχειοφόρων κρατικών δανείων.
ζ) Τεύχος “Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης”: Εις το τεύχος τούτο καταχωρούνται αι πράξεις περί συστάσεως ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης μετά των κειμένων ή περιλήψεων των οικείων καταστατικών ή των τροποποιήσεων αυτών ως και πάσα ετέρα πράξις αναφερομένη εις τας ως άνω εταιρείας, τας δημοσίας εν γένει επιχειρήσεις ή οργανισμούς, λειτουργούντας υπό μορφήν ιδιωτικού δικαίου, ης η δημοσίευσιν δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προβλέπεται υπό του νόμου. Ομοίως πάσα πράξις αναφερομένη εις το χρηματιστήριον, την επιτροπήνκεφαλαιοαγοράς, την έκδοσιν δανείων και τα χρεόγραφα, τας αλλοδαπάςασφαλιστικάς εταιρείας και μεσίτας του Λλοϋδ Λονδίνου τους αντιπροσώπους και πράκτορας αυτών, τους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς και ταμεία, ης η δημοσίευσις δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προβλέπεται υπό του νόμου. Ωσαύτως καταχωρούνται οι ισολογισμοί, αι ανακοινώσεις και αι προσκλήσεις γενικών συνελεύσεων ως και αι εκθέσεις εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων των ανωνύμων εταιρείων, των εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης και των δημοσίων εν γένει επιχειρήσεων και οργανισμών λειτουργούντων υπό μορφήν ιδιωτικού δικαίου, ων κατά νόμον απαιτείται η δημοσίευσις. Τέλος οι ισολογισμοί των φιλανθρωπικών σωματειών και των αλληλασφαλιστικών ταμείων και συνεταιρισμών αι δικαστικαί προσκλήσεις και λοιπά έγγραφα σχετικά με απωλείας τίτλων ων κατά νόμον απαιτείται η δημοσιεύσις ως και αι μηνιαία λογιστικαί καταστάσεις των Τραπεζικών εταιρειών.
η) Τεύχος “Δελτίον Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας”: Εις τούτιο καταχωρούνται αι περιλήψεις των αποφάσεων των δικαστηρίων σημάτων δι`ων γίνονται δεκτά ή διαγράφονται τα εμπορικά και βιομηχανικά σήματα, ως και των πράξεων περί ανανεώσεως και διαγραφής αυτών. Ομοίως οι τίτλοι των απονημεθέντων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μετά του αύξοντος αριθμού της ημερομηνίας, των στοιχείων των δικαιούχων και των πληρεξουσίων και αντικλήτων αυτών ως και περιλήψεις των ακυρώσεων, εκπτώσεων και πάσης τροποποιήσεως επελθούσης εις την κυριότητα ή εκμετάλλευσιν των διπλωμάτων.
θ) Τεύχος “Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.”: Στο τεύχος αυτό καταχωρούνται όλες οι προκηρύξεις του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση θέσεων σύμφωνα με το ν 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`).
Σημ.: όπως η περ.θ` προστέθηκε με την παρ.12 του άρθρου 2 του Ν.2349/1995 (Α 224)

ι. Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων: Στο τεύχος αυτό καταχωρούνται όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α`) και διαγωνισμών δημοσίων έργων του άρθρου 2 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α`), όπως ισχύει..
Σημ.: όπως η περ.ι` προστέθηκε με την παρ.6 άρθρ.8 Ν.2741/1999, ΦΕΚ Α 199/28.9.1999 με την οποία ορίζεται επίσης ότι: β) Από τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής δημοσιεύεται υποχρεωτικό, με μέριμνα του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της προκήρυξης των διαγωνισμών των προμηθειών του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 του ν. 2286/ 1995 (ΦΕΚ 19 Α`) και των διαγωνισμών δημόσιων έργων του άρθρου 2 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α`), όπως ισχύει στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Kυβερνήσεως. Το τεύχος αυτό εκδίδεται τακτικώς εβδομαδιαίως.
ια. Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων. Στο τεύχος αυτό γίνονται οι δημοσιεύσεις των στοιχείων που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 18 και 1 του άρθρου 19 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄).”
Σημ.: όπως η περ.ια`προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.36 Ν.3274/2004, ΦΕΚ Α 195/19.10.2004.

Άρθρον 6

1. Η παραγγελία προς δημοσίευσιν δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως των κατά τας κειμένας διατάξεις καταχωρουμένων εν αυτή παρέχεται υπό του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως. Η αρμοδιότης αύτη δύναται να μεταβιβάζεται ως προς ωρισμένα τεύχη εις Υφυπουργόν ή ανώτατον δημόσιον υπάλληλον.

2. Κατά πάσαν περίπτωσινκαθ`ην δεν προκύπτει σαφώς εκ των κειμένων διατάξεων εις ποίονσυγκεκριμένως τεύχος της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δέον να καταχωρηθήωρισμένηδημοσιευομένηπράξις, η δημοσιέυσις ταύτης θεωρείται νομίμως συντελεσθείσα εις το τεύχος εις ο κατεχωρήθη αύτη.

Άρθρον 7

1. Η Εφημερίς της Κυβερνήσεως εκδίδεται καθ` εκάστην εργάσιμονημέραν, εν επειγούση δε ανάγκη και καθ` ημέραναργίαν, εις αυτοτελή φύλλα φέροντα την ημερομηνία της ημέρας της εκδόσεως, ίδιον αύξοντα αριθμόν και συνεχή διΆπαντα τα εντός του αυτού έτους εκδιδόμενα φύλλα αρίθμησιν των σελίδων. Ειδικώς το τεύχος “Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης” φέρει συνεχή αρίθμησιν μόνον ως προς τον αριθμόν των φύλλων, των σελίδων αριθμουμένων κατά φύλλον.

2. Τα φύλλα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κυκλοφορούν εντός της αυτής ημέρας της ην ταύτα φέρουν ημερομηνίας. Εντός της αυτής ημέρας και προ της κυκλοφορίας, ή συγχρόνως προς ταύτην, αντίτυπον του κυκλοφορούντος φύλλου ή κεκυρωμένουαντίγραφον του ηλεγμένου και θεωρηθέντος παρά του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως δοκιμίου καταχωρείται εις ίδιον φάκελλοντηρούμενον κατά τεύχος παρά τω ΕθνικώΤυπογραφείω και όντα προσιτόν εις το κοινόν.

3. Μη ούσης δυνατής ένεκα τεχνικών λόγων της κυκλοφορίας φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά την ημέραν της ην τούτο φέρει ημερομηνίας οι ενδιαφερόμενοι δύναται να αιτούνται παρά του Εθνικού Τυπογραφείου κεκυρωμένονφωτοαντίγραφον του κατά την προηγουμένηνπαράγραφονκατακεχωρημένου φύλλου ή δοκιμίου.
Το ούτω χορηγούμενονκεκυρωμένονφωτοαντίγραφον έχει την αυτήν ισχύν ήν και τα φύλλα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

4. Συντρεχουσών των εν ταις προηγουμέναιςπαραγράφοις προϋποθέσεων, το φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεκμαίρεται αμαχήτως ως κυκλοφορήσαν την ημέραν της ην τούτο φέρει ημερομηνίας. Η ημέρα εκδόσεως και κυκλοφορίας λαμβάνεται πάντοτε αδιαιρέτως.

Άρθρον 8

1. Η εκτέλεσις των κατά νόμονδημοσιευτέων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πράξεων δεν δύναται να χωρήση προ της κατά το προηγούμενονάρθρον δημοσιεύσεως αυτών. Η διάταξις αύτη δεν θίγει την τυχόν αναδρομικήν ισχύν των πράξεων τούτων.

2. Εφ` όσον κατά νόμον επιβάλλεται και η ατομική κοινοποίησιςδημσοσιευτέας ως άνω πράξεως2, εν τω κοινοποιητηρίω εγγράφω αναγράφεται υποχρεωτικώς το τεύχος, το φύλλον και η ημερομηνία της δημοσιεύσεως.

Άρθρον 9

1. Τα κατά το άρθρον 7 εκδιδόμενα και κυκλοφορούντα φύλλα του Α` τεύχους της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αποστέλλονται εις τας δημοσίας αρχάς του κράτους, ως αύται ειδικώτερον καθορίζονται δια της κατά το άρθρον 10, παράγραφος 3, υπουργικής αποφάσεως και τηρούνται εις το αρχείον αυτών. Εκ των λοιπών τεύχων, αποστέλλονται εις τας δημοσίας αρχάς του κράτους μόνον τα αναγκαιούντα εις αυτάς εν όψει του κύκλου των αρμοδιοτήτων των.

2. Τα φύλλα πάντων των τευχών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αποστέλλλονται εις τους εγγραφομένους ετησίους “ή άλλους”συνδρομητάς εκάστους τούτων, ή διατίθενται μεμονωμένα, επί τη καταβολή του κεκανονισμένου αντιτίμου αυτών, εις πάντα ενδιαφερόμενον, μέχρι πλήρους εξαντλήσεως της σειράς των. Μετά την εξάντλησιν των προς διάθεσιν σειρών, η υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου χορηγεί εκ των εις την διάθεσιν αυτής τόμων, φωτοαντίγραφον παντός ζητουμένου φύλλου, επί καταβολή της αξίας αυτού.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 άρθρ.29 Ν.2738/1999 ΦΕΚ Α 180/9.9.1999.

3. Η διάθεση επ` αμοιβή όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή φωτοαντιγράφων φύλλων αυτής, των βιβλίων και εντύπων, μπορεί να γίνεται και από νομαρχίες, μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών προεδρίας της κυβέρνησης και Εσωτερικών, στην οποία θα ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο διάθεση γίνεται από υπάλληλο της οικείας νομαρχίας, ο οποίος με απόφαση του νομάρχη ορίζεται ταυτοχρόνως υπόλογος διαχειριστής.
Το εθνικό τυπογραφείο παρέχει στις οικείες νομαρχίες τον απαιτούμενο για το ανωτέρω έργο τεχνικό εξοπλισμό. “Οι εισπράξεις από την ως άνω διαδικασία κατατίθενται από τον υπόλογο διαχειριστή στην πλησιέστερη δημόσια οικονομική υπηρεσία υπέρ του Δημοσίου, τυχόν δε δαπάνες αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παραπάνω εδαφίου.”
Σημ.: όπως η παρ.3 προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ.5 του Ν. 2225/1994 (Α` 121) και από την παρ.4 του άρθρου 14 του Ν.2266/1994 (Α 218).

4. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η διάθεση, με οποιονδήποτε τεχνικό ή ηλεκτρονικό τρόπο, των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός του Δημοσίου, με σκοπό το κέρδος. Η διαπίστωση της παράβασης της διάταξης αυτής γίνεται με αιτιολογημένη πράξη του προϊσταμένου του Εθνικού Τυπογραφείου και επιβάλλεται με αυτήν υποχρεωτικά σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών. Σε περίπτωση κάθε περαιτέρω υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών. Το παραπάνω πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Η πράξη επιβολής προστίμου δεν ανακαλείται.
Σημ.: όπως η παρ.4 προστέθηκε με το άρθρο 26 Ν.2738/1999 ΦΕΚ Α 180/9.9.1999.

Άρθρον 10
Εξουσιοδοτήσεις.

1. Δια προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται αι λεπτομέρειαι εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 και 2 του παρόντος ως και τα της εκτυπώσεως κα διανομής ή διαθέσεως παρ`εκάστης νομαρχίας ειδικού δελτίου εν τω οποίω καταχωρούνται αυτούσιαι αι κανονιστικού χαρακτήρος αποφάσεις των νομαρχών μετά σημειώσεως παρ`εκάστηκαταχωρουμένηαποφάσει της εφημερίδος ή των εφημερίδων και της ημερομηνίας καθ` ην εδημοσιεύθη αύτη. Η καταχώρησις εις τον ειδικόν τούτο δελτίον δεν θίγει την τυπικήν ισχύν των καταχωρουμένων αποφάσεων, ήτις ανατρέχει εις την ημέραν της πρώτης δημοσιεύσεως αυτών δια του Τύπου και της καταχωρήσεως αυτών εις οτ κατ` άρθρον 3 παρ. 1 βιβλίον ή φάκελλον. Εις το ως άνω δελτίονδύνατια να προβλέπηται η καταχώρησις και των εν άρθρω 2 παρ. 1 στοιχείονια` αποφάσεων, ως και άλλων πράξεων ή ανακοινώσεων γενικωτέρου δια τον νομόν ενδιαφέροντος.

2. Δια προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου επι τη προτάσει του Υπουργού Προεδρίας, της Κυβερνήσεως δύναται να κωδικοποιηθούν αι πάγιαι διατάξεις της περί Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του Εθνικού Τυπογραφείου νομοθεσίας, επιτρεπομένης και της μεταβολής της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, της απαλήψεως των κατηργημένων ή καταργουμέων δια του παρόντος διατάξεων, ως και της ενεργείας διορθώσεων και προσαρμογών εις την διατύπωσιν των κωδικοποιηθησομένων διατάξεων, άνευ αλλοιώσεως της εννοίας τούτων.

3. Δι`αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως καθορίζονται ειδικώτερον αι δημόσιαι αρχαί του κράτους εις τας οποίας αποστέλλονται άπαντα τα τεύχη της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ή ωρισμένα μόνον εξ αυτών, ως και ο αριθμός των σειρών εξ εκάστου αποστελλομένου τεύχους. Δι`αποφάσεως του αυτού Υπουργού καθορίζονται τα τεύχη της Εφημερίδος τα οποία αποστέλλονται εις τους Βουλευτάς, πλέον του Α`τεύχους η αποστολή του οποίου είναι υποχρεωτική.

4. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την έντυπη και ηλεκτρονική κυκλοφορία, πώληση και διάθεση των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και την παροχή σχετικών πληροφοριών στους πολίτες, στους εγγραφόμενους συνδρομητές και στις δημόσιες αρχές, καθώς και η εκάστοτε καθοριζόμενη τιμολόγηση των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών.
Η τιμολόγηση των ως άνω ειδών και υπηρεσιών ενεργείται μετά από γνώμη τριμελούς επιτροπής από υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου με βαθμό Διευθυντή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η ίδια επιτροπή γνωμοδοτεί και για τον καθορισμό της τιμής πώλησης κάθε άλλου εντύπου που εκτυπώνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο και διατίθεται στο κοινό προς πώληση.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 Ν.2738/1999 ΦΕΚ Α 180/9.9.1999.

5. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, δημοσιευμένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Β`) ορίζεται το τεύχος εις το οποίον καταχωρούνται δημοσιεύματα μη προβλεπόμενα υπό του παρόντος.

Άρθρον 11
Καταργούμεναι διατάξεις.

1. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) Το Β.Διατάγμα υπ` αριθ. 2 της 1/13ης Φεβρουαρίου 1833 (ΦΕΚ 1 της 16/28ης Φεβρουαρίου 1833).
β) Ο Νόμος ΑΝΔ`/1882 “περί καταχωρήσεως διαταγμάτων εν τη Εφημερίδι της κυβερνήσεως” (ΦΕΚ 81/20.8.1822). γ) Ο Νόμος ΑΣΝΔ`/1885 “περί μεταρρυθίσεως του ΑΝΔ` Νόμου “περί καταχωρήσεως διαταγμάτων εν τη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως” ΦΕΚ 89/ 5.8.1855, Μέρος Α`).
δ) Το άρθρον 13 του Νόμου ΒΡΞΣΤ`/1893 “περί οργανισμού του Εθνικού Τυπογραφείου” (ΦΕΚ 34/18.2.1893, Μέρος Α`,τ. Α`).
ε) Τα άρθρα 1, 2 και 3 του Νόμου ΓΥΠΖ` (3387) της 22.10.1909 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων περί της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κλπ” (ΦΕΚ 249/24.10.1909 τ.Α`) ως και το εκτελεστικόν τούτου Β.Δ. της 31/31.12.1909 “περί περιληπτικής δημοσιεύσεως δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Β.Διατάγματωνκλπ” (ΦΕΚ 314/31.12.1909 τ.Α`).
στ) Ο Νόμος 93/1913 “περί τροποποιήσεως του άρθρου 3 εδάφιον του ΓΥΠΖ` νόμου του 1909 (ΦΕΚ 252/10.12.1913 τ.Α`).
ζ) Το άρθρον 4 του νόμου 523/1914 “περί αυξήσεως του προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου και περί τροποποιήσεως των αφορωσών την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διατάξεων” “ΦΕΚ 395/27.12.1914 τ.Α`).
η) Τα άρθρα 10, 12, 13 και 15 του Νόμου 844/1917 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί του Εθνικού Τυπογραφείου κλπ νόμων” (ΦΕΚ 186/5.9.1917 τ.Α`).
θ) Το Β.Δ. της 14/16 Σεπτεμβρίου 1917 “περί διαιρέσεως της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κανονισμού της δημοσιευτέας εν αυτή ύλης κλπ” (ΦΕΚ 201/16.9.1917 τ. Α`) το Β.Δ. της 20/26 Ιανουαρίου 1918 “περί κανονισμού της ύλης δημοσιευτέας εν περιλήψει δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κλπ” (ΦΕΚ 27/26.1.1918 τ.Α`) και το Β.Δ. της 22/23 Ιανουαρίου 1936 “περί υποχρεωτικής δημοσιεύσεως δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως των Β.Δ. ή πράξεων αφορωσών εις την μεταβολήν της καταστάσεως των δημοσίων υπαλλήλων εν γένει” (ΦΕΚ 42/23.1.1936 τ.Α`).
ι) Ο Α.Ν. 972/1937 “περί υποχρεωτικής δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πράξεων αφορωσών το προσωπικόν των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κλπ” (ΦΕΚ 479/26.11.1937 τ.Α`).
ια) Ο Α.Ν. 1013/1937 “περί τροποποιήσεως των περί του Εθνικού Τυπογραφείου κειμένων διατάξεων” (ΦΕΚ 531/31.12.1937 τ. Α`).
ιβ) Ο Α.Ν. 2051/1939 “περί επεκτάσεως των διατάξεων του Α.Ν. 972/1937 κλπ” (ΦΕΚ 462/30.10.1939 τ.Α`).
ιγ) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του Α.Ν. 2344/1940 “περί αιγιαλού και παραλίας” (ΦΕΚ 154/18.5.1940 τ.Α`).
ιδ) Το Ν.Διάταγμα 259/1941 “περί τροποποιήσεως διατάξεων του Α.Ν. 972/1937 περί υποχρεωτικής δημοσιεύσεως κλπ” (ΦΕΚ 227/8.7.1941 τ.Α`).
ιε) Το Ν. Διάταγμα 1205/1942 “περί της αληθούς εννοίας της διατάξεως της παραγράφου 6 του άρθρου μόνου του υπΆριθ. 972/1937 Α.Νόμουκλπ” (ΦΕΚ 82/10.4.1942 τ. Α`).
ιστ) Ο Νόμος 617/1943 “περί επενεκτέων οικονομιών της δημοσιευομένης ύλης κλπ” (ΦΕΚ 310/17.9.1943 τ.Α`).
ιζ) Το από 8 Μαίου 1950 Β.Δ. “περί καταχωρίσεως πινάκων απολυομένων μαθητών εκ των γυμνασίων κλπ” (ΦΕΚ 113/9.5.1950 τ.Α`).
ιη) Η παρ. 3 του άρθρου 36 του από 31.12.1971 Β.Δ. “περί του Ακαδαμαϊκού και του διδακτού έτους, του εορτολογίου, των εγγραφών, μετεγγραφών των αμοιβών και ποινών, της φοιτήσεως, των εξετάσεων και των τίτλων σπουδών των σπουδαστών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών” (ΦΕΚ 285/31.12.1971 τ.Α`).
ιθ) Η παρ. 3 του άρθρου 36 του από 11.5.1972 Β.Δ. “περί του Ακαδαμαϊκού και διδακτικού έτους, του εορτολογίου, των εγγραφών, μετεγγραφών, των αμοιβών και ποινών, της φοιτήσεως, των εξετάσεων και των τίτλων σπουδών των σπουδαστριών των Σχολών Νηπιαγωγών” (ΦΕΚ 72/ 23.5.1972 τ.Α`).
κ) Πάσα ετέρα διάταξιςαντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Αι διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 3 του Ν. 2065/1952 “περί του τρόπου διορισμού τεχνικών εν τω ΕθνικώΤυπογραφείω”,ως ούτος τροποποιηθείς ισχύει, καταργούνται, αι δε λοιπαί παράγραφοι αριθμούνται εφεξής 1, 2, 3, 4 και 5.

Άρθρον 12
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από 1ης Μαϊου 1976.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 19 Απριλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ