ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3007 ΦΕΚ Α` 85/22.4.2002

Κύρωση της Σύμβασης δικαστικής συνδρομής σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 21 Νοεμβρίου 2000, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αρμενίας εφεξής αποκαλούμενες “τα Συμβαλλόμενα Μέρη”.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τους στενούς δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών και επιθυμώντας την ενίσχυση της συνεργασίας τους, εδραιώνοντας μία αποτελεσματική συνεργασία στον τομέα των δικαστικών σχέσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 1 Ορισμοί

1. Σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση:

α) Ο όρος “αστικά θέματα” αφορά όλα τα θέματα αστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων του εμπορικού και οικογενειακού δικαίου, καθώς επίσης και θέματα που έχουν σχέση με προσωπική κατάσταση σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε Κράτους.

β) Ο όρος “δικαστική εξουσία” ή “δικαστήριο” προσδιορίζει οποιαδήποτε αρχή είναι αρμόδια να αντιμετωπίσει και δικάσει αστικά, οικογενειακά και ποινικά θέματα σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε Κράτους.

Αρθρο 2 Νομική προστασία

1. Οι υπήκοοι του κάθε Μέρους απολαμβάνουν στην Επικράτεια του άλλου Μέρους της ίδιας μεταχείρισης σχετικά με δικαστικές υποθέσεις όπως οι υπήκοοι αυτού του Μέρους. Προς το σκοπό αυτόν μπορούν να απευθύνονται ελεύθερα προς τα δικαστήρια και άλλες δικαστικές αρχές του άλλου Μέρους και να παρίστανται ενώπιον τους υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και οι υπήκοοι αυτού του Μέρους.

2. Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης ισχύουν επίσης για τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μέρους στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται η έδρα τους.

Αρθρο 3 Απαλλαγή από την καταβολή εγγύησης

Καμία καταβολή εγγύησης ή κατάθεση χρηματικού ποσού υπό οποιαδήποτε μορφή δεν μπορεί να επιβληθεί σε υπηκόους του κάθε Μέρους που παρίστανται ενώπιον των δικαστικών αρχών του άλλου Μέρους με μόνη αιτιολογία το γεγονός ότι δεν είναι υπήκοοι του ή δεν έχουν μόνιμη διαμονή ή κατοικία στην επικράτειά του. Αρθρο 4 Διαδικασία επικοινωνίας

Προς τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης και εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά, οι δικαστικές αρχές των δύο Μερών επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των αντιστοίχων τους κεντρικών αρχών: Για την Ελληνική Δημοκρατία το Υπουργείο Δικαιοσύνης για αστικά και ποινικά θέματα και για τη Δημοκρατία της Αρμενίας το Υπουργείο Δικαιοσύνης για αστικά και οικογενειακά θέματα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης για θέματα σχετικά με την έκδοση καταδικασμένων προσώπων και ο Γενικός Εισαγγελέας για ποινικά θέματα. Η διπλωματική οδός δεν αποκλείεται.

Στο πλαίσιο αυτής της Σύμβασης οι δικαστικές αρχές των Μερών μπορούν να επικοινωνούν απευθείας, με ταυτόχρονη ενημέρωση των κεντρικών τους αρχών.

Αρθρο 5 Γλώσσα επικοινωνίας

Οι αιτήσεις δικαστικής συνδρομής, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα συντάσσονται στη γλώσσα του αιτούντος Μέρους και συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση στη γλώσσα του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή στην αγγλική. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς τη μετάφραση επικρατεί το αγγλικό κείμενο. Αρθρο 6 Ανταλλαγή πληροφοριών

Τ α Μέρη παρέχουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, πληροφορίες για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, καθώς και για την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα τους αντιστοίχως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Αρθρο 7 Πεδίο εφαρμογής δικαστικής συνδρομής

Η δικαστική συνδρομή παρέχεται με την εκτέλεση συγκεκριμένων δικαστικών πράξεων και κυρίως με τη διαβίβαση εγγράφων, τη διενέργεια έρευνας και κατάσχεσης και αποστολής αποδεικτικών στοιχείων, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, ανακρίσεων κατηγορουμένων, εξετάσεως διαδίκων, μαρτύρων και ειδικών εμπειρογνωμόνων.

Αρθρο 8 Διαβίβαση εγγράφων

Τα Μέρη μπορούν να διαβιβάζουν απευθείας μέσω της διπλωματικής οδού οποιαδήποτε δικαστική ή εξώδικη πράξη προς τους υπηκόους τους υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για μία τέτοια διαβίβαση.

Αρθρο 9 Περιεχόμενο αιτήσεως

Η αίτηση δικαστικής συνδρομής πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Την αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση και την αιτούσα αρχή.

β) Το αντικείμενο και το λόγο του αιτήματος.

γ) Στο μέτρο του δυνατού, τη διεύθυνση κατοικίας, ταυτότητα, εθνικότητα, επάγγελμα, διαμονή ή κατοικία του εν λόγω προσώπου και σε σχέση με νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και την έδρα τους.

δ) Οπου χρειάζεται, το όνομα και τη διεύθυνση των εκπροσώπων των προσώπων που αναφέρονται στο σημείο (γ).

ε) Τα απαιτούμενα στοιχεία σε σχέση με το αντικείμενο του αιτήματος, τις συνθήκες που αιτιολογούν την παροχή αποδεικτικών στοιχείων και, ανάλογα με την περίπτωση, τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν προς μάρτυρες ή ειδικούς.

στ) Επιπλέον, όσον αφορά αιτήσεις δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις, την κατηγορία, καθώς και μία σύντομη και σαφή περιγραφή των γεγονότων.

ζ) Η αίτηση δικαστικής συνδρομής υπογράφεται και σφραγίζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Αρθρο 10 Διαβίβαση και χειρισμός των εγγράφων

1. Η δικαστική αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση, διαβιβάζει τα έγγραφα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης.

2. Εάν η διεύθυνση του προσώπου που καλείται ως μάρτυρας ή εκείνου που του επιδίδεται έγγραφο δεν προσδιορίζεται επαρκώς ή είναι ανακριβής, η αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση θα την επιβεβαιώνει, εάν αυτό είναι δυνατόν.

3. Εάν η αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση δεν έχει την αρμοδιότητα να την εκτελέσει, το διαβιβάζει προς την αρμόδια αρχή και ενημερώνει το αιτούν Μέρος σχετικά με τη διαβίβαση της αίτησης.

Αρθρο 11 Εκτέλεση αίτησης

1. Με σκοπό την εκτέλεση αιτήσεων δικαστικής συνδρομής, η αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία που ισχύει στην Επικράτεια της. Μπορεί, επίσης, εφόσον το ζητήσει το αιτούν Κράτος, για το σκοπό αυτόν, να εφαρμόσει τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις αυτού του Κράτους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθενται προς τη νομοθεσία του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα και εφόσον στην αίτηση περιέχεται το κείμενο της ισχύουσας στο αιτούν Κράτος διάταξης.

2. Μετά από αίτηση της αιτούσας αρχής, η αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση ενημερώνει την προηγούμενη εγκαίρως για τον τόπο και την ημερομηνία εκτέλεσης των αιτήσεων δικαστικής συνδρομής, εκτός εάν υπάρχει ανυπέρβλητος κίνδυνος απώλειας αποδεικτικών στοιχείων από την καθυστέρηση.

3. Η βεβαίωση αποστολής των εγγράφων συντάσσεται συμφώνως προς τη νομοθεσία του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

4. Εάν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα δικαστικής συνδρομής, η αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση ενημερώνει το αιτούν Κράτος για τους λόγους μη ικανοποίησης και μπορεί η αρχή αυτή να ζητεί να της διαβιβαστούν συμπληρωματικά στοιχεία σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Αρθρο 12 Εξοδα

1. Τα έξοδα που προκύπτουν από την εκτέλεση των αιτήσεων δικαστικής συνδρομής δεν θα καταβάλλονται από τα Μέρη, εκτός από αυτά που αφορούν αμοιβές ειδικών και άλλα έξοδα που προκύπτουν από τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης ή μεταγωγή κρατουμένων.

2. Το ποσό και το είδος εξόδων θα γίνεται γνωστό στην αιτούσα αρχή.

Αρθρο 13 Αρνηση δικαστικής συνδρομής

1. Δεν μπορεί να παρασχεθεί δικαστική συνδρομή, εάν:

α) Το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση εκτιμά ότι η εκτέλεση του αιτήματος μπορεί να είναι επιζήμια για την εθνική του κυριαρχία, ασφάλεια, δημόσια τάξη και άλλα βασικά συμφέροντα του.

β) Το αίτημα, όσον αφορά ποινικές υποθέσεις, σχετίζεται με:

(ι) στρατιωτικά αδικήματα,

(ιι) αδικήματα τα οποία χαρακτηρίζονται από το Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ως πολιτικά αδικήματα ή σχετίζονται με πολιτικά αδικήματα.

2. Σε ποινικές υποθέσεις, όταν η δικαστική συνδρομή που ζητείται αναφέρεται στην εκτέλεση αιτήσεως με σκοπό την έρευνα και κατάσχεση, το αδίκημα το οποίο περιγράφεται σε αυτήν πρέπει να είναι τιμωρητέο σύμφωνα με τη νομοθεσία και των δύο Μερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Αρθρο 14 Απαλλαγή από καταβολή τελών

Οι υπήκοοι του κάθε Μέρους απαλλάσσονται από την καταβολή δικαστικών ή άλλων εξόδων ή τελών. Απολαμβάνουν δικαστικής συνδρομής στην ίδια έκταση και υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αυτά ισχύουν για τους υπηκόους του άλλου Μέρους.

Αρθρο 15 Δικαιολογητικά για παροχή ευεργετημάτων

1. Ευεργετήματα παρέχονται με βάση την προσωπική, οικογενειακή ή περιουσιακή κατάσταση του αιτούντος αυτά. Τα σχετικά έγγραφα εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους στην επικράτεια του οποίου ο αιτών έχει τη διαμονή ή κατοικία του.

2. Αν ο αιτών δεν έχει διαμονή ή κατοικία στην επικράτεια του Συμβαλλόμενου Μέρους αρκεί να υποβάλει έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες διπλωματικές ή προξενικές αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους του οποίου είναι υπήκοος.

3. Η δικαστική αρχή από την οποία ζητείται δικαστική συνδρομή αποφασίζει σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία και μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος του οποίου υπήκοος είναι ο αιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Αρθρο 16 Ασυλία και έξοδα

1. Εάν, κατόπιν κλήσεως, ένα πρόσωπο οποιασδήποτε εθνικότητας εμφανισθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών του αιτούντος Μέρους ως μάρτυρας ή ειδικός εμπειρογνώμονας, παθών ή μηνυτής, δεν μπορεί, στην επικράτεια εκείνου του Μέρους, να διωχθεί, συλληφθεί, κρατηθεί ή να του επιβληθεί περιορισμός της ατομικής του ελευθερίας σε σχέση με αδίκημα που είναι το αντικείμενο της δίκης στην οποία έχει κληθεί να παραστεί ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που έχει διαπραχθεί πριν από την αναχώρηση του από την επικράτεια του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή για την κατάθεση του στην εν λόγω δίκη.

2. Η ασυλία που προβλέπεται παύει να ισχύει, εάν κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, ενώ είχε τη δυνατότητα να αναχωρήσει από την επικράτεια του αιτούντος Μέρους εντός είκοσι (20) συναπτών ημερών από την ημέρα που οι δικαστικές αρχές το πληροφόρησαν ότι η παρουσία του δεν είναι πλέον απαραίτητη, παραμείνει σε αυτήν ή επιστρέψει μετά την αναχώρηση του από εκεί. Για τον υπολογισμό αυτής της χρονικής περιόδου δεν με τράται ο χρόνος κατά τον οποίο το ανωτέρω αναφερόμενο πρόσωπο δεν ήταν σε θέση να αναχωρήσει από την επικράτεια του αιτούντος Κράτους για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του.

3. Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων αναλαμβάνει το αιτούν Μέρος. Αυτά τα έξοδα μπορεί να προκαταβάλλονται μετά από αίτηση των αρμόδιων αρχών.

Οι μισθοί που οφείλονται για τις ημέρες απουσίας από την υπηρεσία βαρύνουν το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Αρθρο 17 Υποχρεώσεις για αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων

Καθένα από τα Μέρη αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναγνωρίζει και εκτελεί στην επικράτεια του τις ακόλουθες αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί στην επικράτεια του άλλου Μέρους και έχουν κηρυχθεί εκτελεστές σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού του Μέρους:

α) Δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις αστικού δικαίου.

β) Αποφάσεις σε ποινικές υποθέσεις, όσον αφορά απαιτήσεις για αποζημίωση.

γ) Δικαστικούς συμβιβασμούς, μετά από συμφωνία των Μερών την οποία ενέκρινε το δικαστήριο σε υποθέσεις αστικού δικαίου.

δ) Διαιτητικές αποφάσεις.

Αρθρο 18 Οροι και προϋποθέσεις

1. Οι δικαστικές αποφάσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο αναγνωρίζονται και εκτελούνται στην επικράτεια του Μέρους εκείνου στην οποία ζητείται η αναγνώριση ή εκτέλεση, υπό τους ακόλουθους όρους:

α) εάν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μέρους στην επικράτεια του οποίου πρέπει να αναγνωριστεί ή να εκτελεστεί η δικαστική απόφαση, η δικαστική αρχή του άλλου Μέρους έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα εκδίκασης της υπόθεσης.

β) εάν η αναγνώριση ή εκτέλεση της δικαστικής απόφασης δεν είναι αντίθετη προς τις θεμελιώδεις αρχές της νομοθεσίας ή της δημόσιας τάξης του Μέρους στην επικράτεια του οποίου πρέπει να αναγνωρισθεί ή να εκτελεσθεί.

γ) εάν δεν έχει εκδοθεί προηγουμένως τελεσίδικη απόφαση μεταξύ των ίδιων διαδίκων σχετικά με την ίδια υπόθεση από δικαστική αρχή του Μέρους στην επικράτεια του οποίου πρέπει να αναγνωριστεί ή να εκτελεστεί η απόφαση.

δ) σε περίπτωση ερήμην απόφασης, εάν το Μέρος που έχασε την υπόθεση δεν εμφανίσθηκε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, παρότι είχε νομίμως κληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει στο Μέρος στην επικράτεια του οποίου εκδόθηκε η απόφαση.

2. Δικαστικοί συμβιβασμοί σε αστικές υποθέσεις και διαιτητικές αποφάσεις αναγνωρίζονται και εκτελούνται στην επικράτεια του Μέρους όπου ζητείται η αναγνώριση και εκτέλεση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη ή στη δημόσια τάξη του Μέρους αυτού.

Αρθρο 19 Διαδικασία

1. Η αίτηση αναγνώρισης ή εκτέλεσης μιας απόφασης πρέπει να υποβόλλεται από την Κεντρική Αρχή του Συμβαλλόμενου Μέρους, το δικαστήριο του οποίου εξέδωσε την απόφαση, προς την Κεντρική Αρχή του Μέρους όπου πρόκειται να αναγνωριστεί ή εκτελεστεί. Η αίτηση αναγνώρισης ή εκτέλεσης μιας απόφασης μπορεί να υποβληθεί απευθείας από τον ενδιαφερόμενο προς την αρμόδια δικαστική αρχή του Μέρους στην επικράτεια του οποίου ζητείται η αναγνώριση ή εκτέλεση της απόφασης.

2. Η αίτηση συνοδεύεται από:

α) επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης ή του δικαστικού συμβιβασμού, καθώς και από βεβαίωση ότι η εν λόγω απόφαση είναι εν όλω ή εν μέρει εκτελεστή και οριστική, εάν τα στοιχεία αυτά δεν περιέχονται στην ίδια την απόφαση.

β) βεβαίωση ότι το μέρος το οποίο έχασε την υπόθεση και δεν εμφανίσθηκε στο δικαστήριο είχε κληθεί νομίμως και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους στην επικράτεια του οποίου εκδόθηκε η απόφαση.

γ) μετάφραση των εγγράφων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, καθώςκαιμετόφρασητης αίτησης, εάν δεν έχει συνταχθεί στη γλώσσα του Μέρους στην επικράτεια του οποίου πρόκειται η απόφαση να αναγνωριστεί ή εκτελεστεί.

3. Το απόγραφο χορηγείται από την αρμόδια αρχή του Μέρους, στην επικράτεια του οποίου πρόκειται να εκτελεσθεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία αυτού του Μέρους.

Αρθρο 20 Εκταση έρευνας

Η δικαστική αρχή η οποία λαμβάνει την αίτηση αναγνώρισης ή εκτέλεσης μιας απόφασης περιορίζεται στο να επιβεβαιώσει την ύπαρξη των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο όρθρο 18. Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η εν λόγω αρχή προβαίνει στην έκδοση της σχετικής απόφασης.

Αρθρο 21 Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι αρχές του Μέρους στην επικράτεια του οποίου πρόκειται να γίνει η εκτέλεση της απόφασης προβαίνουν στην εκτέλεση της, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μέρους αυτού. Αρθρο 22 Προσωπική κατάσταση

1. Οι εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις ενός Μέρους που αναφέρονται στην προσωπική κατόσταση των υπηκόων του, αναγνωρίζονται και ισχύουν στην επικράτεια του άλλου Μέρους χωρίς καμία διαδικασία αναγνώρισης.

2. Στην περίπτωση που προκύψει αμφισβήτηση εφαρμόζεται η διαδικασία αναγνώρισης που προβλέπεται στα άρθρα 17-21 της παρούσας Σύμβασης.

Αρθρο 23 Μεταφορά χρημάτων ή αγαθών

Η εφαρμογή των διατάξεων περί εκτέλεσης δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων και δικαστικών συμβιβασμών γίνεται με την επιφύλαξη της νομοθεσίας των Μερών όταν πρόκειται για μεταφορά χρημάτων ή αγαθών που έχουν αποκτηθεί μετά την εκτέλεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΚΔΟΣΗ

Αρθρο 24 Προϋποθέσεις έκδοσης

1. Καθένα από τα Μέρη συμφωνεί να εκδίδει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και τους δικονομικούς κανόνες της εσωτερικής του νομοθεσίας, οποιοδήποτε πρόσωπο βρίσκεται στην επικράτεια του ενός εκ των δύο Μερών, εναντίον του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή εκκρεμεί η εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης.

2. Στην περίπτωση εκκρεμούς ποινικής δίωξης η έκδοση χορηγείται μόνο για αδίκημα το οποίο, σύμφωνα με τη νομοθεσία και των δύο Μερών, τιμωρείται με φυλόκιση άνω του ενός έτους. Στην περίπτωση που ποινή φυλάκισης ή άλλο μέτρο στερητικό της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας έχει επιβληθεί από τα δικαστήρια του αιτούντος Μέρους, η έκδοση χορηγείται μόνο εάν η ποινή αυτή είναι διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών.

3. Εόν το αίτημα για έκδοση σχετίζεται με περισσότερα αδικήματα, καθένα από τα οποία τιμωρείται από τη νομοθεσία και των δύο Μερών, αλλά κάποια από αυτά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις σχετικά με τη διάρκεια της ποινής, το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να χορηγήσει έκδοση και για αυτά τα αδικήματα.

Αρθρο 25 Αρνηση έκδοσης

1. Δεν μπορεί να χορηγηθεί έκδοση όταν:

α) Τα πρόσωπα για τα οποία ζητείται η έκδοση είναι κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος υπήκοοι του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Στις περιπτώσεις αυτές το Μέρος αυτό, κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος Μέρους, υποβάλλει την υπόθεση, στον βαθμό που έχει αρμοδιότητα, στις αρμόδιες διωκτικές αρχές για άσκηση ποινικής δίωξης. Για το σκοπό αυτόν, οι φάκελοι, έγγραφα και αντικείμενα που σχετίζονται με το αδίκημα διαβιβάζονται στο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

β) Τα πρόσωπα έχουν αποκτήσει το δικαίωμα ασύλου στην επικράτεια του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

γ) Το αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση θεωρείται από το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, πολιτικό αδίκημα ή σχετιζόμενο με πολιτικό αδίκημα.

δ) Το αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση είναι αδίκημα σύμφωνα με τον στρατιωτικό νόμο αλλά όχι σύμφωνα με το κοινό ποινικό δίκαιο.

ε) Το πρόσωπο για το οποίο ζητείται η έκδοση έχει οριστικά απαλλαγεί ή καταδικαστεί στο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, για παράβαση που συνιστά το ίδιο αδίκημα ή αντίστοιχο προς το αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση.

στ) Το αξιόποινο της πράξης ή η ποινή παραγράφηκαν κατά το δίκαιο ενός εκ των Μερών.

ζ) Εάν η ποινή που επιβλήθηκε κατά του προσώπου του οποίου ζητείται η έκδοση έχει εξαλειφθεί με αμνηστία.

η) Εάν το αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση έχει διαπραχθεί εκτός της επικράτειας του αιτούντος Μέρους και η νομοθεσία του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν επιτρέπει τη δίωξη τέτοιου αδικήματος που έχει διαπραχθεί από αλλοδαπό εκτός της επικράτειάς του.

θ) Εάν το αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση έχει διαπραχθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην επικράτεια του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

ι) Το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση διώκει το ίδιο πρόσωπο για τα ίδια αδικήματα για τα οποία ζητείται η έκδοση του ή όταν οι αρμόδιες αρχές του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση έχουν αποφασίσει να μην ασκήσουν δίωξη ή να παύσουν τη δίωξη, εάν αυτή έχει ήδη ασκηθεί για τα ίδια αδικήματα.

κ) Σύμφωνα με τη νομοθεσία και των δύο Μερών το αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση αποτελεί αδίκημα για το οποίο μπορεί να ασκηθεί δίωξη μόνο κατόπιν εγκλήσεως, εκτός εάν έχει υποβληθεί σχετική έγκληση στις αρμόδιες αρχές του αιτούντος Κράτους.

λ) Κατά του προσώπου του οποίου ζητείται η έκδοση έχει ασκηθεί δίωξη από τρίτο Μέρος για το ίδιο αδίκημα ή αδικήματα όπως και στο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και

ι) έχει απαλλαγεί ή

ιι) του έχει επιβληθεί ποινή αλλά έχει ανασταλεί ή

ιιι) η ποινή που του έχει επιβληθεί έχει εκτιθεί πλήρως ή του έχει χορηγηθεί αμνηστία ή χάρη σε σχέση με το σύνολο ή τμήμα της ποινής που δεν εκτίθηκε.

2. Εάν το αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση τιμωρείται από το αιτούν Μέρος με θανατική ποινή, η οποία δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, η έκδοση μπορεί να χορηγηθεί μόνο εάν το αιτούν Μέρος δώσει τη διαβεβαίωση, η οποία πρέπει να κριθεί ως επαρκής από το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, ότι η ποινή αυτή δεν θα εκτελεστεί

Αρθρο 26 Αναβολή της έκδοσης

1. Η έκδοση μπορεί να αναβληθεί εάν ο εκζητούμενος διώκεται ή πρόκειται να εκτίσει ποινή που του έχει επιβληθεί από δικαστική αρχή του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Σε περίπτωση αναβολής, η έκδοση δεν μπορεί να χορηγηθεί μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης ή σε περίπτωση επιβολής ποινής, μετά την έκτιση της ποινής.

2. Σε περίπτωση που η αναβολή έχει ως αποτέλεσμα την παραγραφή της ποινής λόγω παρέλευσης χρόνου ή έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγαλύτερων δυσκολιών στην εξακρίβωση των γεγονότων, μπορεί να χορηγηθεί προσωρινή έκδοση, υπό τον όρο ότι ο εκδοθείς θα επιστραφεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο αιτούν Μέρος.

Αρθρο 27 Ειδικές συνέπειες έκδοσης

1. Το πρόσωπο που παραδίδεται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση δεν θα διώκεται, κρατείται ή καταδικάζεται στην επικράτεια του αιτούντος Μέρους για αδίκημα άλλο από αυτό για το οποίο χορηγείται η έκδοση εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν υπάρχει προηγούμενη συναίνεση προς το σκοπό αυτόν του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση,

β) όταν, παρότι το εκδοθέν πρόσωπο είχε την ευκαιρία να αναχωρήσει από την επικράτεια του αιτούντος Μέρους, δεν το έπραξε εντός 30 ημερών από την οριστική αποφυλάκιση ή επέστρεψε σε αυτή ενώ είχε αναχωρήσει

Στο χρονικό αυτό διάστημα δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος κατά τον οποίο ο εκδοθείς δεν μπορούσε να φύγει από την επικράτεια του αιτούντος Μέρους για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του.

2. Εάν ο χαρακτηρισμός του αδικήματος έχει μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το πρόσωπο που έχει εκδοθεί διώκεται ή δικάζεται μόνο στο βαθμό που για το νέο αδίκημα, όπως αυτό θεμελιώνεται βάσει της αποδεικτικής διαδικασίας, επιτρέπεται η έκδοση.

3. Πρόσωπο που έχει παραδοθεί σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, δεν παραδίδεται σε τρίτο Κράτος για αδικήματα, τα οποία έλαβαν χώρα πριν από την παράδοση, χωρίς την συγκατάθεση του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στην παράγραφο 1 β του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 28 Τύπος της αίτησης έκδοσης

1. Η αίτηση για έκδοση διατυπώνεται γραπτώς και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο της εκτελεστής απόφασης ή του εντάλματος σύλληψης ή άλλου εγγράφου που έχει την ίδια ισχύ και αποτέλεσμα και έχει εκδοθεί από το αιτούν Μέρος σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μέρους αυτού.

β) Εκθεση των γεγονότων για τα οποία ζητείται η έκδοση. Ο τόπος και η ημερομηνία της διάπραξης του αδικήματος, ο νομικός του χαρακτηρισμός, το κείμενο των νομικών διατάξεων που εφαρμόζονται ως προς αυτό, καθώς και το τμήμα της ποινής που υπολείπεται προς έκτιση εξειδικεύονται με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο.

γ) Ακριβή περιγραφή της ταυτότητας, κατοικίας και εθνικότητας του προσώπου που πρόκειται να εκδοθεί

2. Εάν τα στοιχεία που, αποστέλλονται από το αιτούν Μέρος είναι ανεπαρκή και δεν επιτρέπουν στο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση να καταλήξει σε απόφαση περί της εκδόσεως βάσει των ανωτέρω προϋποθέσεων, το τελευταίο Μέρος ζητεί τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία. Το άλλο Μέρος απαντά στο αίτημα αυτό εντός δύο μηνών. Το χρονικό αυτό όριο μπορεί να παραταθεί για είκοσι ημέρες όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι.

Εάν το αιτούν Μέρος δεν υποβάλλει τα συμπληρωματικά στοιχεία που του ζητήθηκαν εντός του ανωτέρω αναφερόμενου χρονικού ορίου, το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να απολύσει το συλληφθέν πρόσωπο.

Αρθρο 29 Ενταλμα σύλληψης για έκδοση

Υπό τον όρο ότι οι δικονομικές προϋποθέσεις έκδοσης έχουν ικανοποιηθεί, το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, κατόπιν παραλαβής της αίτησης έκδοσης, υποχρεούται να διατάξει τη σύλληψη του εκζητούμενου εκτός από την περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει έκδοση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του Μέρους, όπως προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση.

Αρθρο 30 Προσωρινή σύλληψη

1. Σε επείγουσες περιπτώσεις οι αρμόδιες αρχές του αι τούντος Μέρους μπορούν να ζητήσουν την προσωρινή σύλληψη του προσώπου. Η αίτηση για την προσωρινή σύλληψη πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση που θα βεβαιώνει την ύπαρξη ενός εκ των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 υποπαράγραφος (α), καθώς και μία δήλωση ότι θα ακολουθήσει η αίτηση έκδοσης. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση, το χρόνο και τον τόπο της διάπραξης του, καθώς και στο μέτρο του δυνατού, την περιγραφή του εν λόγω προσώπου.

2. Η αίτηση για την προσωρινή σύλληψη διαβιβάζεται απευθείας στις αρμόδιες αρχές του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ταχυδρομικώς ή τηλεγραφικώς, ή μέσω της ΙΝΤΕRΡΟL ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γραπτής επικοινωνίας. Η αιτούσα αρχή ενημερώνεται αμέσως για τις ενέργειες που έχουν γίνει σχετικά με την αίτηση αυτή.

3. Η προσωρινή σύλληψη και κράτηση μπορεί να αρθεί εάν το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν λάβει την αίτηση έκδοσης και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 28 εντός τριάντα (30) ημερών μετά τη σύλληψη. Η χρονική αυτή περίοδος μπορεί να παραταθεί για είκοσι (20) ημέρες κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος Μέρους. Η προσωρινή απόλυση είναι ωστόσο δυνατή σε οποιαδήποτε στιγμή υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για να διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο δεν θα φύγει από τη χώρα.

4. Η προσωρινή απόλυση δεν αποκλείει μια νέα σύλληψη και έκδοση, εάν παραληφθεί η σχετική αίτηση έκδοσης.

Αρθρο 31 Εκτέλεση της απόφασης έκδοσης

1. Το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση διαβιβάζει στο αιτούν Μέρος την απόφαση του σχετικά με την έκδοση. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής απόρριψης από τις δικαστικές αρχές, ο λόγος για τον οποίο δεν έγινε δεκτό το αίτημα πρέπει να γνωστοποιείται στο αιτούν Μέρος. Σε περίπτωση αποδοχής, το αιτούν Μέρος ενημερώνεται σχετικά με τον τόπο και την ημερομηνία παράδοσης του προσώπου, καθώς και για τη διάρκεια της κράτησής του εν όψει της έκδοσής του.

2. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην περίπτωση της παραγράφου 3του παρόντος άρθρου, εάν το πρόσωπο δεν έχει παραδοθεί στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, τότε μπορεί να απολυθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την ημερομηνία αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, εάν ακολουθήσει αίτηση έκδοσης, πρέπει να απορριφθεί.

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας που εμποδίζει την παράδοση του εν λόγω προσώπου, το ενδιαφερόμενο Μέρος ενημερώνει το άλλο Μέρος για το θέμα αυτό. Τα δύο Μέρη συμφωνούν σε μία νέα ημερομηνία παράδοσης και τότε ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 32 Πολλαπλές αιτήσεις έκδοσης

Στην περίπτωση που υποβάλλονται αιτήσεις έκδοσης από περισσότερα Κράτη σε σχέση με το ίδιο πρόσωπο για τα ίδια ή διαφορετικά αδικήματα, το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση αποφασίζει σε ποιο από τα Κράτη αυτά θα εκδοθεί το εν λόγω πρόσωπο.

Αρθρο 33 Επανέκδοση

Εάν το εκδοθέν πρόσωπο είναι φυγόδικος ή φυγόποινος και επιστρέψει στην επικράτεια του αιτούντος Μέρους, μπορεί να επανεκδοθεί.

Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητη η υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 28.

Αρθρο 34 Παράδοση αποδεικτικών στοιχείων

1. Κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος Μέρους, το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση κατάσχει και παραδίδει, στο βαθμό που το επιτρέπει η νομοθεσία του, οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο:

α) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο,

β) αποκτήθηκε από το αδίκημα και βρέθηκε στην κατοχή του προσώπου κατά τη σύλληψή του.

2. Η παράδοση των αντικειμένων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου γίνεται με απόδειξη. Η παράδοση αυτή λαμβάνει χώρα ακόμη και εάν η έκδοση δεν μπορεί να εκτελεστεί λόγω θανάτου ή απόδρασης του εν λόγω προσώπου.

3. Οταν τα εν λόγω αντικείμενα είναι υπό δήμευση ή κατάσχεση στην επικράτεια του αιτούντος Μέρους, το Μέρος αυτό μπορεί, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική διαδικασία, να κρατήσει προσωρινά τα αντικείμενα αυτά ή να τα παραδώσει υπό τον όρο ότι θα επιστραφούν.

4. Τα δικαιώματα του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή τρίτων Μερών επί των αντικειμένων αυτών δεν θίγονται.

Εάν υπάρχουν τέτοια δικαιώματα, τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα επιστρέφονται στο Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση χωρίς δαπάνη, το συντομότερο δυνατόν μετά τη δίκη.

Αρθρο 35 Διέλευση

1. Καθένα από τα Μέρη, κατόπιν αιτήσεως του άλλου Μέρους, επιτρέπει τη διέλευση από την επικράτεια του προσώπων που παραδίδονται από τρίτο Κράτος στο άλλο Μέρος. Η αίτηση της διέλευσης διαβιβάζεται και αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες όπως και η αίτηση έκδοσης.

2. Σε περίπτωση αεροπορικής μεταφοράς εφαρμόζονται οι κατωτέρω διατάξεις:

α) Εφόσον δεν προβλέπεται προσγείωση, το αιτούν Κράτος γνωστοποιεί και δηλώνει στο Κράτος, στον εναέριο χώρο του οποίου το αεροπλάνο ίπταται, την ύπαρξη ορισμένων από τα δικαιολογητικά έγγραφα έκδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 28 της παρούσας Σύμβασης.

Σε περίπτωση έκτακτης προσγείωσης η ανωτέρω γνωστοποίηση και δήλωση επέχει θέση αίτησης προσωρινής σύλληψης σύμφωνα με το άρθρο 30 της παρούσας Σύμβασης και το αιτούν Κράτος υποβάλλει επίσημη αίτηση διέλευσης.

β) Σε περίπτωση προσγείωσης το αιτούν Κράτος υποβάλλει επίσημη αίτηση διέλευσης.

Αρθρο 36 Εξοδα

Τα έξοδα της έκδοσης καλύπτονται από το Μέρος στην επικράτεια του οποίου προέκυψαν. Τα έξοδα της διέλευσης καλύπτονται από το αιτούν Μέρος. Αρθρο 37 Ενημέρωση

Τα Μέρη αλληλοενημερώνονται για τα αποτελέσματα της δίωξης κατά των εκδοθέντων προσώπων.

Εάν επιβληθεί οριστική ποινή στα πρόσωπα αυτά, ένα αντίγραφο της σχετικής απόφασης διαβιβάζεται στο άλλο Μέρος.

Αρθρο 38 Ανταλλαγή Πληροφοριών

Τα Μέρη αλληλοενημερώνονται σχετικά με καταδίκες που έχουν επιβληθεί από τις δικαστικές τους αρχές σε υπηκόους του άλλου Μέρους.

Κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων αρχών του κάθε Μέρους, οι πληροφορίες σχετικά με ποινικά μητρώα ατόμων τα οποία δικάζονται ή διώκονται στην επικράτεια του ενός Μέρους, διαβιβάζονται, χωρίς δαπάνη, στο άλλο Μέρος.

Ταυτόχρονα τα υπάρχοντα δακτυλικά αποτυπώματα των καταδικασμένων προσώπων διαβιβάζονται μετά προηγούμενη συναίνεση των αρμόδιων αρχών του Μέρους αυτού. Αρθρο 39 Εναρξη ισχύος, διάρκεια και λήξη της Σύμβασης

1. Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε επικύρωση. Τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την παραλαβή της τελευταίας γνωστοποίησης προς το άλλο Μέρος ότι οι απαραίτητες εθνικές νομικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί αντιστοίχως από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

Σχετικό: υπ΄ αριθμόν Φ.0544/24/ΑΣ731/Μ.5192 Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών (ΦΕΚ Α 219/20-9- 2002

2. Η παρούσα Σύμβαση ισχύει για απεριόριστο χρόνο και μπορεί να καταγγελθεί από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. Η καταγγελία ισχύει έξι μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης από το άλλο Μέρος.

Υπεγράφη σήμερα, την εικοστή πρώτη (21η) μηνός Νοεμβρίου 2000, σε δύο αντίγραφα στην ελληνική, αγγλική, και αρμενική γλώσσα, όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία το αγγλικό κείμενο υπερισχύει

Για την Ελληνική Για τη Δημοκρατία Δημοκρατία της Αρμενίας

(υπογραφή) (υπογραφή)

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 39 παράγραφος 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 16 Απριλίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 19 Απριλίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ