ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.3004 ΦΕΚ Α`/76/8-4-2002

Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 2 Οκτωβρίου 1992, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τα Κράτη – Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα λοιπά Κράτη – Συμβαλλόμενα Μέρη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης, που υπογράφουν την παρούσα Σύμβαση.

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η υλοποίηση της περαιτέρω ενότητας των μελών του, προκειμένου κυρίως να διαφυλαχθούν και προωθηθούν τα ιδεώδη και οι αρχές που αποτελούν τη κοινή κληρονομιά τους,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η ελευθερία δημιουργίας και η ελευθερία έκφρασης αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία αυτών των αρχών,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η υπεράσπιση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών αποτελεί έναν από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι κινηματογραφικές συμπαραγωγές, μέσον δημιουργίας και έκφρασης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας σε ευρωπαϊκή κλίμακα, πρέπει να ενισχυθεί,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν αυτές τις αρχές και υπενθυμίζοντας τις συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών για τον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά μέσα και κυρίως, τη Σύσταση αρ. R (86) 3 για την προώθηση της οπτικοακουστικής παραγωγής στην Ευρώπη,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου ενίσχυσης της συμπαραγωγής και της προβολής κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών έργων δημιουργίας, ανταποκρίνεται στην επιθυμία ενθάρρυνσης των ευρωπαϊκών κινηματογραφικών συμπαραγωγών και ότι, κατ` αυτόν τον τρόπο, δόθηκε νέα ώθηση στην ανάπτυξη των κινηματογραφικών συμπαραγωγών στην Ευρώπη,

ΕΧΟΝΤΑΣ αποφασίσει να επιτύχουν αυτόν τον πολιτιστικό στόχο χάρη σε μια κοινή προσπάθεια για την αύξηση της παραγωγής και να καθορίσουν τους κανόνες που να προσαρμόζονται στο σύνολο των ευρωπαϊκών πολυμερών κινηματογραφικών συμπαραγωγών,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η υιοθέτηση κοινών κανόνων συμβάλλει στον περιορισμό των εμποδίων και στην ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα των κινηματογραφικών συμπαραγωγών,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός της Σύμβασης

Το Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Σύμβασης δεσμεύονται να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής συμπαραγωγής, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 2 Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα Σύμβαση διέπει τις σχέσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών στον τομέα των πολυμερών συμπαραγωγών που προέρχονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

2. Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται:

α. στις συμπαραγωγές που συνεταιρίζουν τρεις συμπαραγωγούς εγκατεστημένους σε τρία διαφορετικά Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης και

β. στις συμπαραγωγές που συνεταιρίζουν τρεις τουλάχιστον συμπαραγωγούς εγκατεστημένους σε τρία διαφορετικά Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης, καθώς και έναν ή περισσότερους συμπαραγωγούς που δεν είναι εγκατεστημένοι στα Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης. Η συνολική συμμετοχή των συμπαραγωγών που δεν είναι εγκατεστημένοι στα Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης δεν μπορεί, πάντως, να υπερβαίνει το 30% του συνολικού κόστους της παραγωγής.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα Σύμβαση είναι εφαρμόσιμη μόνον όταν το έργο, που γίνεται με συμπαραγωγή, ανταποκρίνεται στον ορισμό του ευρωπαϊκού κινηματογραφικού έργου, όπως αυτό καθορίζεται στο παρακάτω άρθρο 3 παράγραφος 3.

3. Οι διατάξεις των διμερών συμφωνιών, που έχουν συναφθεί μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών της παρούσας Σύμβασης, παραμένουν εφαρμόσιμες στις διμερείς συμπαραγωγές.

Στην περίπτωση πολυμερών συμπαραγωγών, οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης υπερέχουν εκείνων των διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης. Οι διατάξεις που αφορούν διμερείς συμπαραγωγές ισχύουν αν δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.

4. Σε περίπτωση έλλειψης οποιασδήποτε συμφωνίας που ρυθμίζει τις διμερείς σχέσεις συμπαραγωγής μεταξύ δύο Συμβαλλόμενων Μερών της παρούσας Σύμβασης, εφαρμόζεται αυτή η Σύμβαση και στις διμερείς συμπαραγωγές, εκτός αν έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις από ένα από τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη, με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 20 προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 3 Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης:

α. Ο όρος “κινηματογραφικό έργο” δηλώνει τα έργα ο ποιασδήποτε διάρκειας και επί οποιουδήποτε μέσου, ειδικότερα δε τα κινηματογραφικά έργα μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων και τα ντοκιμαντέρ, που είναι σύμφωνα με τις ήδη υφιστάμενες σε καθένα από τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Μέρη διατάξεις περί κινηματογραφικής βιομηχανίας και που προορίζονται για προβολή στις κινηματογραφικές αίθουσες. β. Ο όρος “συμπαραγωγοί” δηλώνει τις εταιρείες κιν ματογραφικης παραγωγής ή τους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στα Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Σύμβασης και που δεσμεύονται από συμβόλαιο συμπαραγωγής.

γ. Ο όρος “ευρωπαϊκό κινηματογραφικό έργο” δηλώνει τα κινηματογραφικά έργα που πληρούν τους όρους του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.

δ. Ο όρος “πολυμερής συμπαραγωγή” δηλώνει ένα κι νηματογραφικό έργο που έχει γίνει από τρεις τουλάχιστον συμπαραγωγούς, όπως αυτοί καθορίζονται στο παραπάνω άρθρο 2 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

ΑΡΘΡΟ 4 Εξομοίωση με τις εθνικές ταινίες

1. Τα ευρωπαϊκά κινηματογραφικά έργα που παράγονται με πολυμερή συμπαραγωγή και διέπονται από την παρούσα Σύμβαση απολαμβάνουν αυτοδικαίως των πλεονεκτημάτων που παρέχονται στις εθνικές ταινίες δυνάμει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν σε καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Σύμβασης, τα οποία συμμετέχουν στην εν λόγω συμπαραγωγή.

2. Τα πλεονεκτήματα παρέχονται σε κάθε συμπαραγωγό από το Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο είναι εγκατεστημένος, με τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που προβλέπονται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5 Τρόποι ένταξης στο καθεστώς της συμπαραγωγής

1. Οποιαδήποτε συμπαραγωγή κινηματογραφικών έργων πρέπει να έχει την έγκριση των αρμόδιων αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών, στα οποία είναι εγκατεστημένοι οι συμπαραγωγοί, αφού η μία αρμόδια αρχή συμβουλευθεί την άλλη και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο Παράρτημα Ι όρους. Το εν λόγω Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.

2. Οι αιτήσεις ένταξης στο καθεστώς της συμπαραγωγής συντάσσονται, προκειμένου να εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, η οποία προβλέπεται στο Παράρτημα Ι. Αυτή η ένταξη είναι αμετάκλητη, εκτός από τις περιπτώσεις μη τήρησης των αρχικώς ανειλημμένων υποχρεώσεων σε καλλιτεχνικά, οικονομικά και τεχνικά θέματα.

3. Δεν μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς της συμπαραγωγής τα πορνογραφικού χαρακτήρα προϊόντα, οι ταινίες που εξάρουν τη βία και εκείνες που προσβάλλουν απροκάλυπτα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

4. Τα πλεονεκτήματα που προβλέπονται για τη συμπαραγωγή παρέχονται στους συμπαραγωγούς που θεωρούνται ότι διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική και χρηματοοικονομική υποδομή, καθώς και τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.

5. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος υποδεικνύει τις αρμόδιες αρχές, που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 2, με δήλωση που γίνεται κατά την υπογραφή ή την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. Αυτή η δήλωση μπορεί να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή στη συνέχεια.

ΑΡΘΡΟ 6 Αναλογία των αντίστοιχων συμμετοχών των συμπαραγωγών

1. Στην περίπτωση πολυμερούς συμπαραγωγής, η μικρότερη συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 10% και η μεγαλύτερη συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70% του συνολικού κόστους παραγωγής του κινηματογραφικού έργου. Οταν η μικρότερη συμμετοχή είναι μικρότερη του 20%, το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί να λαμβάνει μέτρα για τη μείωση ή την κατάργηση της πρόσβασης στους εθνικούς μηχανισμούς ενίσχυσης των παραγωγών.

2. Οταν η παρούσα Σύμβαση επέχει θέση διμερούς συμφωνίας μεταξύ δύο Συμβαλλόμενων Μερών με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 4 προϋποθέσεις, η μικρότερη συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 20% και η μεγαλύτερη συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 80% του συνολικού κόστους παραγωγής του κινηματογραφικού έργου.

ΑΡΘΡΟ 7 Δικαιώματα των συμπαραγωγών

1. Το συμβόλαιο συμπαραγωγής πρέπει να εγγυάται σε κάθε συμπαραγωγό τη συγκυριότητα του πρωτότυπου οπτικοακουστικού αρνητικού. Το συμβόλαιο θα συμπεριλαμβάνει και μια διάταξη που αφορά την κατάθεση του πρωτότυπου αρνητικού σε τόπο που επιλέγεται από κοινού από τους συμπαραγωγούς, καθώς και την εγγυημένη ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό.

2. Το συμβόλαιο συμπαραγωγής πρέπει να εγγυάται, επίσης, σε κάθε συμπαραγωγό το δικαίωμα να διαθέτει ένα αρνητικό (INTERNEGATIF) ή ένα οποιοδήποτε άλλο μέσο που θα επιτρέπει την αναπαραγωγή.

ΑΡΘΡΟ 8 Τεχνική και καλλιτεχνική συμμετοχή

1. Η συμμετοχή καθενός από τους συμπαραγωγούς πρέπει να είναι, υποχρεωτικά, πραγματική τεχνική και καλλιτεχνική συμμετοχή. Κατ` αρχήν, και τηρώντας τις διεθνείς υποχρεώσεις που δεσμεύουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη, η συμμετοχή των συμπαραγωγών σε σκηνοθετικό προσωπικό, τεχνικούς, καλλιτέχνες, ερμηνευτές, και σε τεχνικές βιομηχανίες, πρέπει να είναι ανάλογη με την επένδυση αυτών.

2. Με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων που δεσμεύουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη και των απαιτήσεων του σεναρίου, τα άτομα που αποτελούν την ομάδα γυρισμάτων πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών – εταίρων στη συμπαραγωγή, και η μεταπαραγωγή πρέπει, κατ` αρχήν, να πραγματοποιείται στα εν λόγω κράτη.

ΑΡΘΡΟ 9 Χρηματοοικονομικές συμπαραγωγές

1. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 8 και σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις και τα όρια που καθορίζονται στις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στα Συμβαλλόμενα Μέρη, μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα Σύμβαση οι συμπαραγωγές που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Συμπαραγωγές που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μειοψηφικές συμμετοχές που θα μπορούν να περιοριστούν στο χρηματοοικονομικό τομέα, σύμφωνα με το συμβόλαιο συμπαραγωγής, υπό τον όρο κάθε εθνικό μερίδιο να μην είναι ούτε μικρότερο του 10% ούτε μεγαλύτερο του 25% του κόστους παραγωγής.

β. Συμπαραγωγές που περιλαμβάνουν έναν πλειοψηφικό συμπαραγωγό με πραγματική τεχνική και καλλιτεχνική συμμετοχή και που πληροί τους απαιτούμενους όρους για την παροχή, στο κινηματογραφικό έργο, της υπηκοότητας στη χώρα του.

γ. Συμπαραγωγές που βοηθούν στην επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και

δ. Συμπαραγωγές που αποτελούν αντικείμενο συμβολαίων συμπαραγωγής που περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικές με την κατανομή των εσόδων.

2. Στο καθεστώς συμπαραγωγής εντάσσονται οι χρηματοοικονομικές συμπαραγωγές μετά από άδεια που χορηγείται ανάλογα με την περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές λαμβάνοντας υπόψη, κυρίως, τις διατάξεις του παρακάτω άρθρου 10.

ΑΡΘΡΟ 10 Γενική εξισορρόπηση των ανταλλαγών

1. Στις κινηματογραφικές ανταλλαγές μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών πρέπει να διατηρείται μια γενική ισορροπία, όσον αφορά τόσο το συνολικό ποσό των επενδύσεων όσο και τις καλλιτεχνικές και τεχνικές συμμετοχές στα κινηματογραφικά έργα που γυρίζονται με συμπαραγωγή.

2. Συμβαλλόμενο Μέρος που διαπιστώνει, μετά παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος, ανεπάρκεια στις σχέσεις του συμπαραγωγής με ένα ή περισσότερα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη, μπορεί να συναρτήσει, για λόγους που συνδέονται με τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητάς του, την παροχή της άδειας του σε προσεχή συμπαραγωγή με την αποκατάσταση της ισορροπίας των κινηματογραφικών του σχέσεων με το ή τα εν λόγω Συμβαλλόμενα Μέρη.

ΑΡΘΡΟ 11 Είσοδος και παραμονή

Στα πλαίσια της νομοθεσίας και των κανονισμών, καθώς και των ισχυουσών διεθνών υποχρεώσεων, καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη διευκολύνει την είσοδο και την παραμονή, καθώς και την έκδοση των αδειών εργασίας στην επικράτειά του, του τεχνικού και καλλιτεχνικού προσωπικού των άλλων Συμβαλλόμενων Μερών που συμμετέχουν στη συμπαραγωγή. Ομοίως, καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιτρέπει την προσωρινή εισαγωγή και την επανεξαγωγή μηχανημάτων που απαιτούνται για την παραγωγή και τη διανομή των κινηματογραφικών έργων που παράγονται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 12 Αναφορά των συμπαραγωγών χωρών

1. Τα κινηματογραφικά έργα που γίνονται με συμπαραγωγή πρέπει να προβάλλονται με αναφορά των συμπαραγωγών χωρών.

2. Αυτή η αναφορά πρέπει να εμφανίζεται ευκρινώς στους τίτλους της ταινίας, τις εμπορικές διαφημίσεις και στο έντυπο υλικό προώθησης των κινηματογραφικών έργων, καθώς και κατά την προβολή αυτών.

ΑΡΘΡΟ 13 Εξαγωγή

Οταν ένα κινηματογραφικό έργο που έχει γίνει με συμπαραγωγή εξάγεται σε χώρα όπου οι εισαγωγές κινηματογραφικών έργων υπόκεινται σε ποσοστώσεις και όταν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη – συμπαραγωγούς δε διαθέτει ελεύθερη είσοδο των κινηματογραφικών έργων του στην εν λόγω χώρα όπου πραγματοποιείται η εισαγωγή:

α) το κινηματογραφικό έργο προστίθεται, κατ` αρχήν, στην ποσόστωση της χώρας που διαθέτει πλειοψηφική συμμετοχή,

β) στην περίπτωση κινηματογραφικού έργου, στο οποίο συμμετέχουν, εξίσου διάφορες χώρες, το κινηματογραφικό έργο υπάγεται στην ποσόστωση της χώρας που διαθέτει τις μεγαλύτερες δυνατότητες εξαγωγής στη χώρα όπου πραγματοποιείται η εισαγωγή,

γ) εάν η υπαγωγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια α` και β`, το κινηματογραφικό έργο υπάγεται στην ποσόστωση του Συμβαλλόμενου Μέρους που παρέχει τον σκηνοθέτη.

ΑΡΘΡΟ 14 Γλώσσες

Κατά την ένταξη στο καθεστώς της συμπαραγωγής, η αρμόδια αρχή ενός Συμβαλλόμενου Μέρους μπορεί να απαιτήσει από τον συμπαραγωγό που είναι εγκατεστημένος στο εν λόγω Συμβαλλόμενο Μέρος, μία τελική εκδοχή (VERSION) του κινηματογραφικού έργου σε μια από τις γλώσσες του εν λόγω Συμβαλλόμενου Μέρους.

ΑΡΘΡΟ 15 Φεστιβάλ

Τα κινηματογραφικά έργα που γίνονται με συμπαραγωγή προβάλλονται στα διεθνή φεστιβάλ από το Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο συμπαραγωγός που διαθέτει την πλειοψηφία ή, σε περίπτωση ίσης χρηματοοικονομικής συμμετοχής, από το Συμβαλλόμενο Μέρος που παρέχει τον σκηνοθέτη, εκτός αν οι συμπαραγωγοί αποφασίσουν διαφορετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 16 Υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή, έγκριση

1. Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοικτή για υπογραφή από τα Κράτη – Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα λοιπά Κράτη – Συμβαλλόμενα Μέρη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης, που μπορούν να εκφράσουν τη συγκατάθεσή τους να δεσμευτούν με:

α. υπογραφή χωρίς την επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, ή

β. υπογραφή με την επιφύλαξη επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης, που ακολουθείται από επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση.

2. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα κατατεθούν στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΑΡΘΡΟ 17 Εναρξη ισχύος

1. Η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη του μηνός που έπεται της εκπνοής τριμήνου προθεσμίας από την ημερομηνία κατά την οποία πέντε κράτη, εκ των οποίων τουλάχιστον τέσσερα είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα έχουν εκφράσει τη συγκατάθεσή τους να δεσμευτούν από τη Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.

2. Για οποιοδήποτε κράτος που έχει υπογράψει, το οποίο θα εκφράσει μεταγενέστερα τη συγκατάθεσή του να δεσμευτεί από τη Σύμβαση, αυτή θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη του μηνός που έπεται της εκπνοής τριμήνου προθεσμίας από την υπογραφή ή την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης.

ΑΡΘΡΟ 18 Προσχώρηση κρατών τα οποία δεν είναι μέλη

1. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης θα μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος, το οποίο δεν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση, με απόφαση που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία προβλεπόμενη στο άρθρο 20.δ του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης και ομόφωνα από τους αντιπροσώπους των Συμβαλλόμενων Κρατών που έχουν το δικαίωμα να παρακάθηνται στην Επιτροπή Υπουργών.

2. Για οποιοδήποτε Κράτος το οποίο προσχωρεί ή για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, σε περίπτωση προσχώρησης, η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη του μηνός που έπεται της εκπνοής τριμήνου προθεσμίας από την κατάθεση του εγγράφου προσχώρησης στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΑΡΘΡΟ 19 Εδαφικός όρος

1. Οποιοδήποτε κράτος μπορεί, κατά την υπογραφή ή την κατάθεση του εγγράφου του επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να υποδείξει το ή τα εδάφη στα οποία θα εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση.

2. Οποιοδήποτε κράτος μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή στη συνέχεια, με δήλωση που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο έδαφος υποδείξει στη δήλωση, Η Σύμβαση θα ισχύει για το εν λόγω έδαφος την πρώτη του μηνός που έπεται της εκπνοής τριμήνου προθεσμίας από τη λήψη της δήλωσης από τον Γενικό Γραμματέα.

3. Οποιαδήποτε δήλωση γίνεται δυνάμει των δύο προηγούμενων παραγράφων, είναι δυνατόν να αποσυρθεί, όσον αφορά οποιοδήποτε έδαφος υποδεικνύεται στην εν λόγω δήλωση, με γνωστοποίηση στον Γενικό Γραμματέα. Η απόσυρση θα αρχίσει να ισχύει από την πρώτη του μηνός που έπεται της εκπνοής τριμήνου προθεσμίας από τη λήψη της γνωστοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 20 Επιφυλάξεις

1. Οποιοδήποτε κράτος μπορεί, κατά την υπογραφή ή την κατάθεση του εγγράφου του επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να δηλώσει ότι το άρθρο 2 παράγραφος 4 δεν θα εφαρμόζεται στις διμερείς σχέσεις συμπαραγωγής αυτού με ένα ή περισσότερα Συμβαλλόμενα Μέρη. Εξάλλου, μπορεί να επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ορίσει ανώτατο όρια συμμετοχής μεγαλύτερο από εκείνο πρυ προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.α. Καμία άλλη επιφύλαξη δεν μπορεί να διατυπωθεί.

2. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος που έχει διατυπώσει κάποια επιφύλαξη δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να την αποσύρει συνολικά ή εν μέρει, γνωστοποιώντας το στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η απόσυρση θα αρχίσει να ισχύει από τη λήψη της γνωστοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 21 Καταγγελία

1. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση γνωστοποιώντας το στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

2. Η καταγγελία θα αρχίσει να ισχύει από την πρώτη του μηνός που έπεται της εκπνοής εξαμήνου προθεσμίας από τη λήψη της γνωστοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 22 Γνωστοποιήσεις

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα γνωστοποιεί στα Κράτη – Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και σε οποιοδήποτε κράτος και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα που έχουν προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση ή έχουν κληθεί να προσχωρήσουν:

α. οποιαδήποτε υπογραφή,

β. την κατάθεση οποιουδήποτε εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης,

γ. οποιαδήποτε ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18 και 19 αυτής,

δ. οποιαδήποτε δήλωση που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5,

ε. οποιαδήποτε καταγγελία που γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 21,

στ. οποιαδήποτε άλλη πράξη, γνωστοποίηση ή ανακοίνωση που αφορά την παρούσα Σύμβαση.

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εν προκειμένω εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.

Συντάχθηκε στο Στρασβούργο, στις 2 Οκτωβρίου 1992, στη γαλλική και αγγλική γλώσσα – τα δύο κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά – σε ένα αντίτυπο που θα κατατεθεί στα Αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα κοινοποιήσει επικυρωμένο αντίγραφο αυτής σε καθένα από τα κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1, καθώς και σε οποιοδήποτε κράτος και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα που καλούνται να προσχωρήσουν στην παρούσα Σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι συμπαραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτεια των Συμβαλλόμενων Μερών της παρούσας Σύμβασης, για να επωφεληθούν των διατάξεων της Σύμβασης, οφείλουν να υποβάλουν, δύο μήνες πριν από την έναρξη των γυρισμάτων, μια αίτηση ένταξης στο καθεστώς της συμπαραγωγής, στην οποία θα επισυνάπτουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Αυτά τα δικαιολογητικά πρέπει να αποστέλλονται στις αρμόδιες αρχές σε ικανό αριθμό προκειμένου να κοινοποιούνται στις αρχές των άλλων Συμβαλλόμενων Μερών το αργότερο ένα μήνα πριν από την έναρξη των γυρισμάτων:

– αντίγραφο του συμβολαίου απόκτησης των συγγραφικών δικαιωμάτων ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο που να επιτρέπει την επαλήθευση της απόκτησης των συγγραφικών δικαιωμάτων για την οικονομική εκμετάλλευση του έργου,

– αναλυτικό σενάριο,

– τον κατάλογο των τεχνικών και καλλιτεχνικών στοιχείων των ενδιαφερόμενων χωρών,

– αναλυτικό προϋπολογισμό δαπάνης και αναλυτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης,

– πρόγραμμα εργασίας του κινηματογραφικού έργου,

– το συμβόλαιο συμπαραγωγής που συνήφθη μεταξύ των συμπαραγωγών. Αυτό το συμβόλαιο πρέπει να περιλαμβάνει όρους που να προβλέπουν την κατανομή μεταξύ των συμπαραγωγών των εσόδων ή των αγορών.

Η αίτηση και τα λοιπά έγγραφα θα υποβάλλονται, ει δυνατόν, στη γλώσσα των αρμόδιων αρχών προς τις οποίες απευθύνονται.

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα κοινοποιούν η μία στην άλλη τους φακέλους, όπως αυτοί έχουν σχηματιστεί κατά την υποβολή τους.

Οι αρμόδιες αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους που διαθέτει μειοψηφική χρηματοοικονομική συμμετοχή, θα δίνουν την έγκριση τους αφού προηγουμένως έχουν λάβει τη γνωμοδότηση του Συμβαλλόμενου Μέρους που διαθέτει πλειοψηφική χρηματοοικονομική συμμετοχή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

1. Ενα κινηματογραφικό έργο είναι ευρωπαϊκό κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3, αν περιλαμβάνει ευρωπαϊκά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 15 μονάδες σε σύνολο 19, σύμφωνα με τα κριτήρια που υποδεικνύονται στην παρακάτω κλίμακα.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του σεναρίου, οι αρμόδιες αρχές μπορούν, μετά από συνεννόηση μεταξύ τους, και όταν κρίνουν ότι το έργο αντικατοπτρίζει ωστόσο την ευρωπαϊκή ταυτότητα, να εντάξουν στο καθεστώς συμπαραγωγής ένα έργο που συγκεντρώνει έναν αριθμό μονάδων μικρότερο από τις 15 που απαιτούνται κανονικά.

Ευρωπαϊκά Στοιχεία Μονάδες αξιολόγησης

Ομάδα σκηνοθετικής δημιουργίας

Σκηνοθέτης 3

Σεναριογράφος 3

Συνθέτης 1 ——– 7

Ομάδα ερμηνευτικής δημιουργίας

Πρώτο ρόλος 3

Δεύτερος ρόλος 2

Τρίτος ρόλος 1 —— 6

Ομάδα τεχνικής δημιουργίας και γυρισμάτων

Εικόνα 1

Ηχος και μιξάζ 1

Μοντάζ 1

Σκηνικά και κοστούμια 1

Στούντιο ή τόπος γυρισμάτων 1

Τόπος της μεταπαραγωγής 1 —— 6

ΣΗΜ.

α. Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος ρόλος αξιολογούνται ανάλογα με τις ημέρες γυρισμάτων.

β. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 8, ο όρος “καλλιτεχνικός” αναφέρεται στις ομάδες “σκηνοθετική ς δημιουργίας” και “ερμηνευτικής δημιουργίας”, ο δε όρος “τεχνικός” στην ομάδα “τεχνικής δημιουργίας και γυρισμάτων”.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 17 παρ. 2 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Δ. ΡΕΠΠΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 8 Απριλίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ