ΝΟΜΟΣ ΥΠ`ΑΡΙΘ. 3002 ΦΕΚ Α`74/8.4.2002

Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 της Σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαικής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση EUROPOL) για την τροποποίηση του άρθρου 2 και του Παραρτήματος της εν λόγω Σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 της Σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση EUROPOL) για την τροποποίηση του άρθρου 2 και του Παραρτήματος της εν λόγω Σύμβασης, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 30 Νοεμβρίου 2000, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ EUROPOL) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αρθρο 1

Η Σύμβαση Europol τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

(α) Στην παράγραφο 2, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2 Για τη σταδιακή επίτευξη των σκοπών, των αναφερομένων στην παράγραφο 1, η Ευrοροl θα έχει κατ` αρχάς ως αποστολή την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, των δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της διακίνησης πυρινικών και ραδιενεργώνουσιών, των κυκλωμάτων λαθρομετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και του εμπορίου κλαπέντων οχημάτων.

(β) Στην παραγοαφο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3. Η αρμοδιότητα της Europol για ορισμένη μορφή εγκληματικότητας ή για τις συγκεκριμένες εκφάνσεις μιας μορφής εγκληματικότητας περιλαμβάνει τις συναφείς αξιόποινες πράξεις. Δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, τα κυρία, εν σχεσει με τις δραστηριότητες, νομιμοποίησης από παράνομες δραστηριότητες, εγκλήματα, που αφορούν μορφές εγκληματικότητας για τις οποίες n Europol δεν είναι αρμοδία σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2) Το Παράρτημα τροποποιείται ως εξής:

Η παράγραφος που αρχίζει με τις λέξεις “Επιπλέον, το γεγονός ότι, δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 2? αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

“Επιπλέον το γεγονός ότι, δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 2, ανατίθεται στην Europol η αντιμετώπιση οιασδήποτε από τις μορφές εγκληματικότητας που απαριθμούνται ανωτέρω, συνεπάγεται ότι η EUROPOL είναι εξίσου αρμοδία για την αντιμετώπιση των συναφών προς αυτές αξιοποίνων πράξεων” .

Αρθρο 2

1. Το παρόν Πρωτόκολλο γίνεται αποδεκτό από τα Κράτη -Μέλη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.

2. Τα Κράτη -Μέλη κοινοποιούν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπα`ίκής `Ενωσης την ολοκλήρωση των αναγκαίων για την αποδοχή του παρόντος Πρωτοκόλλου διαδικασιών, σύμφωνα με τους αντίστοιχουςline συνταγματικούς τους κανόνες.

3. Το παρόν Πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει 90 ημέρες μετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. εκ μέρους του Κράτους- Μέλους το οποίο προβαίνει τελευταίο σ αυτήν τη διατύπωση και το οποίο ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής `Ενωσης κατά την ημερομηνία υιοθέτησης από το Συμβούλιο της πράξης για τη θέσπιση του παρόντος Πρωτοκόλλου.

Αρθρο 3

1. Το παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοικτό για προσχώρηση κάθε κράτους που γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, αν το Πρωτόκολλο αυτό δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης των εγγράφων προσχώρησης στη Σύμβαση Europol σύμφωνα με το άρθρο 46 της Σύμβασης Europol.

2. Τα έγγραφα προσχώρησης στο παρόν Πρωτόκολλο κατατίθενται ταυτόχρονα με τα έγγραφα προσχώρησης στη Σύμβαση Europol, σύμφωνα με το άρθρο 46 αυτής.

3. Το κείμενο του παρόντος Πρωτοκόλλου που καταρτίζεται στη γλώσσα του προσχωρούντος κράτους, μερίμνη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, είναι αυθεντικό.

4. Εάν κατά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 4 της Σύμβασης Ευropol δεν έχει τεθεί σε ισχύ το παρόν Πρωτόκολλο, αρχίζει να ισχύει, ως προς το προσχωρούν Κράτος -Μέλος, την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3.

5. Εάν το παρόν Πρωτόκολλο αρχίσει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο παράγραφος 3 πριν από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται το άρθρο 46 παράγραφος 4 της Σύμβασης Europol άλλο μετά την κατάθεση του εγγράφου προσχώρησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 το προσχωρούν Κράτος -Μέλος προσχωρεί στη Σύμβαση Europol όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει του παροντος Πρωτοκόλλου, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Σύμβαση Europol.

Αρθρο 4

1. Θεματοφύλακας του παρόντος Πρωτοκόλλου είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

2. Ο Θεματοφύλακας δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των αποδοχών και προσχωρήσεων καθώς και κάθε άλλη κοινοποίηση που αφορά το παρόν Πρωτόκολλο.

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 παράγραφος 2 και 3 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2002

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝOΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 8 Απριλίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ