ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 3000 ΦΕΚ Α` 72 8.4.2002

Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Yπουpγείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήψισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 15 Ιουλίου 1999, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝIΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας της ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Αμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, που στο εξής θααναφέρονται ως Μέρη.

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη τους στόχους και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συγκεκριμένα την αρχή της απαγόρευσης χρήσης βίας ή απειλής χρήσης βίας στις αμοιβαίες σχέσεις, σεβόμενοι τα κυριαρχικά δικαιώματα, το απαραβίαστο των συνόρων, την εδαφική ακεραιότητα, την μη-ανάμειξη σε εσωτερικές υποθέσεις και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών,

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ τους όρους των “Πρακτικών πλαισίου Συνεργασίας για την Ειρήνη” του 1994 στη διάσκεψη των Βρυξελλών,

ΣΕΒΟΜΕΝΟΙ τις δεσμεύσεις που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με την Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, του Χάρτη των Παρισίων και του Κειμένου της Βιέννης του 1994, καθώς και άλλων κειμένων του ΟΑΣΕ,

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την εδραίωση διπλωματικών σχέσεων, η οποία υπογράφηκε στη Λιουβλιάνα στις 21.7.1992,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ τους,

ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ να εφαρμόσουν στις διμερείς τους σχέσεις, σύμφωνα με το κείμενο των διαπραγματεύσεων επί των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας, που υιοθετήθηκε στη Βιέννη το 1994, περαιτέρω Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας,

ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΑΡΘΡΟ 1

Σκοπός Συνεργασίας

Σκοπός αυτής της Συμωνίας είναι η εδραίωση της Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας στο Στρατιωτικό Τομέα, μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων τους, τα οποία προβλέπονται από την εθνική τους νομοθεσία, καθώς και των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας τους.

ΑΡΘΡΟ 2

Αρχές Συνεργασίας

Τα Μέρη καθιερώνουν στρατιωτική συνεργασία βάσει των αρχών της ισότητας και του αμοιβαίου οφέλους.

Η συνεργασία περιλαμβάνει δραστηριότητες μεταξύ των Υπουργείων Αμύνης, των Γενικών Επιτελείων και των Ενόπλων Δυνόμεων των δύο Χωρών στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους.

Η Συμφωνία αυτή δεν θα επηρεάσει το δικαίωμα των Μερών να υπογράψουν παρόμοιες συμφωνίες για άλλες χώρες.

ΑΡΘΡΟ 3

Τομείς Στρατιωτικής Συνεργασίας

Η συνεργασία θα καλύψει τα ακόλουθα βασικά αντικείμενα και κατευθύνσεις:

-Θέματα Εξοπλιστικών προγραμμάτων – θέματα Αμυντικών προγραμμάτων

-Στρατιωτική Επιμόρφωση και εξειδικεμένη εκπαίδευση – Υποστήριξη ΔΜ

-Δραστηριότητες στο πλαίσιο PFP

-Στρατιωτικοί Τομείς Ελέγχου Εξοπλισμών και Αφοπλισμού

-Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις

-Διαχείριση Κρίσεων

-Στρατιωτική Ιατρική

-Ειδικές Υπηρεσίες

-Στρατιωτικές επιστημονικές έρευνες (θεωρητικές και εφηρμοσμένες).

Οι τομείς δραστηριοτήτων δύναται να περιορίζονται ή να διευρύνονται με αμοιβαία συμφωνία των δύο Μερών.

ΑΡΘΡΟ 4

Δραστηριότητες της Συνεργασίας

Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

-Επίσημες επισκέψεις και τακτικές συσκέψεις επιπέδου Υπουργών Αμύνης,Υπουργών Αμύνης, Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και λοιπών εκπροσώπων τωνΥπουργείων και των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο Μερών.

-Αμοιβαίες προσκλήσεις σε εκθέσεις υλικού και εξοπλισμού και σε στρατιωτικές ασκήσεις, καθώς και συμμετοχή ή οργάνωση τους.

-Συμμετοχή σε επίσημες πολιτισηκές και άλλου είδους δραστηριότητες που οργανώνονται από τα Υπουργεία Αμύνης ή άλλες στρατιωτικέςυπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 5

Σχεδιασμός της Συνεργασίας

Προκειμένου να παρακολουθήσουν την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας,τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, τα Μέρη θα συγκροτήσουν μια Μικτή Ομόδα Εργασίας, η οποία θα αποτελείται από υψηλόβαθμους αξιωματικούς και εμπειρογνώμονες.

Προκειμένου να υλοποιήσουν τους όρους της παρούσας Συμφωνίας τα Μέρη συντάσουν σε ετήσια βάση το Πρόγραμμα/Σχέδιο Συνεργασίας του επόμενου έτους.

Για να καθοριστεί το Πρόγραμμα, τα Μέρη θα ανταλλάσσσυν προτάσεις με τη μορφή αιτήσεων. Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στο Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας της ελληνικής Δημοκρατίας μέχρι την 15η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Το Σχέδιο Συνεργασίας περιλαμβάνει:

-περιγραφή των δραστηριοτήτων,

-αριθμό συμμετεχόντων,

-διάρκεια και χρόνο των παραπάνω δραστηριοτήτων,

-καθώς και λοιπές αναγκαίες πληροφορίες. Τα Σχέδια Συνεργασίας θα υπογράφονται από τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων Εθνικής Αμυνας ή από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 6

Υποχρεώσεις Μερών κατά την ανταλλαγή των Αντιπροσωπειών

Τα δύο Μέρη θα αναλάβουν την ευθύνη για δαπάνες συναφείς με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τα Προγράμματα Στρατιωτικής Συνεργασίας, βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας.

Το επισκεπτόμενο Μέρος αναλαμβάνει τα παρακάτω:

-Δαπάνες ταξιδιού μετ` επιστροφής της αντιπροσωπείας από το σημείο αναχώρησης μέχρι το σημείο προορισμό τη Χώρα υποδοχής.

-Δαπάνες που σχετίζονται με τη στάθμευση, ασφάλεια, συντήρηση και ανεφοδιασμό του στρατιωτικού αεροσκάφους, που μεταφέρει τη στρατιωτική αντιπροσωπεία.

-Δαπάνες συναφείς με τη μεταφορά ασθενούς ή τραυματισμένου στη πατρίδα του. Η φιλοξενούσα χώρα αναλαμβάνει τα παρακάτω:

-Δαπάνες σχετικές με τις τοπικές διακινήσεις των αντιπροσωπειών από το σημείο άφιξης προς την περιοχή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, καθώς και τις δαπάνες για πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα οργανωθούν,καθώς και δαπάνες διαμονής, πλήρη διατροφή.

-Παροχή πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης συμπεριλαμβανομένης της νοσοκομειακής περίθαλψης.

-Οι δαπάνες, που σχετίζονται με την εκπαίδευση σε ειδικευμένα αντικείμενα, θα πραγματοποιούνται βάσει ξεχωριστών διμερών συμφωνιών.

ΑΡΘΡΟ 7

Νομικά θέματα

Οι όροι της PfP SOFA (Συμφωνία ανάμεσα στα Κράτη-Μέρη της Βορειοατλαντικής Συνθήκης και άλλων Κρατών που συμμετέχουν στη σύμπραξη για την ειρήνη όσον αφορά το καθεστώς των Δυνάμεών τους) και το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες σης 19 Ιουνίου 1995, είναι πλήρως εφαρμοσμένο, mutatis mutandis σ` αυτή τη Συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 8

Ευθύνη και Αποζημίωση

Κάθε Μέρος ευθύνεται σε αποζημίωση του άλλου Μέρους, σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού ζημιών προσωπικού ή της περιουσίας του, που προκλήθηκε από πράξεις ή παραλήψεις από προσωπικό ή όργανα αυτού, σε βάρος υπηκόων του άλλου Μέρους ή της περιουσίας αυτών σε εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας. Υποχρέωση για αποζημίωση θα υφίσταται μόνο στην περίπτωση ευθύνης του προσωπικού ή των οργάνων του εν λόγω Μέρους, η οποία προκύπτει από δόλο ή βαρεία αμέλεια. Σε τέτοια περίπτωση, οι απαιτήσεις θα διευθετούνται με απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα Μέρη χωρίς προσφυγή στη δικαιοδοσία τρίτου μέρους.

Σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού ή ζημιών που προκληθούν από τρίτα μέρη από προσωπικό των Μερών, εάν το συγκεκριμένο προσωπικό δρούσε σύμφωνα με τους όρους αυτής της Συμφωνίας, τα Μέρη θα συμφωνήσουν στην καταβολή αποζημίωσης. Εάν δεν μπορέσει να επέλθει συμφωνία, η περίπτωση θα παραπέμπεται στα αρμόδια δικαστήρια της χώρας στην οποία έλαβε μέρος το ζημιογόνο συμβάν.

ΑΡΘΡΟ 9

Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών

Τα Μέρη εγγυώνται την ασφάλεια των πληροφοριών και στοιχείων, που αποκτούν από διμερείς επαφές, περιλαμβανομένων και των εμπιστευτικών στοιχείων, και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην κάνουν χρήση αυτών, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση Μέρους που παρείχε τις πληροφορίες αυτές, καθώς και να μη διαβιβάζουv τις πληροφορίες αυτές σε τρίτο μέρος.

Οι προφορικές και έγγραφες πληροφορίες και στοιχεία που αποκτούνται από διμερείς επαφές διαφυλάσσονται σύμφωνα με την ισχύουσα κρατική νομοθεσία του κάθε Μέρους και δεν πρέπει να δημοσιευθούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

ΑΡΘΡΟ 10

Διευθέτηση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας θα επιλύεται από τα Μέρη με απευθείας διαπραγματεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 11

Τροποποίηση και Αναθεώρηση

Κάθε Μέρος δύναται οποτεδήποτε να προτείνει εγγράφως τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της παρούσας Συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 12

Εναρξη Ισχύος – Διάρκεια – Λήξη

Η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία ανταλλαγής διπλωματικών διακοινώσεων επί τη ολοκληρώσει των εσωτερικών διαδικασιών και τα Μέρη θα πράττουν σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η Συμφωνία αυτή θα ισχύει για πέντε (5) χρόνια και θα ανανεωθεί αυτόματα για μια περίοδο ακόμη πέντε (5) ετών.

Κάθε Μέρος μπορεί να καταγγείλει αυτή τη Συμφωνία.

Η Συμφωνία θα τερματιστεί 60 ημέρες από τη λήψη της κοινοποίησης γι`αυτή από το άλλο Μέρος.

ΑΡΘΡΟ 13

Γλώσσα – Υπογραφές

Η παρούσα Συμφωνία συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα στη σλοβένικη,ελληνική και αγγλική γλώσσα, όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά καισε περίπτωση διαφορών στην ερμηνεία, το κείμενο στην αγγλική γλώσσα θαυπερισχύσει.

Υπεγράφη στην Αθήνα στις 15 Ιουλίου 1999.

Για το Υπουργείο Για το Υπουργείο

Εθνικής Αμυνας της Αμυνας της Δημοκρατίας

Ελληνικής Δημοκρατίας της Σλοβενίας

(υπογραφή) (υπογραφή)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ FRANCI DEMSAR

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προύποθέσεων του άρθρου 12 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως, νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 8 Απριλίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ