Νόμος 300 ΦΕΚ Α’ 90/19.4.1976
Περί κυρώσεως της υπ` αριθμ. 180/10.11.1975 Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Κυρούται και έχει ίσχυν Νόμου αφ` ης εξεδόθη, η υπ`αριθ. 180/ 10.11.1975 Πράξις του Υπουργικού Συμβουλίου περί εισαγωγής της θερινής ώρας, δια το έτος 1976 (ΦΕΚ 253/Α/17.11.1975), έχουσα ως ακολούθως:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Αριθ. Πράξεως 180
Εν Αθήναις τη 10 Νοεμβίου 1975
Περί εισαγωγής της θερινής ώρας δια το έτος 1976
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ (Υπό περιωρισμένην σύνθεσιν)
Λαβόνυπ`όψιν:
1. Τας διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 40/1975 “Περί λήψεως μέτρων εξοικονομήσεως ενεργείας” και
2. Την υπ`αριθ. 50358/3994/13.10.1975 πρότασιν του Υπουργού Βιομηχανίας, περί της ανάγκης εισαγωγής της θερινής ώρας δια το έτος 1976 εν τω πλαισίω λήψεως μέτρων προς εξοικονόμησιν ενεργείας, αποφασίζει:
Εγκρίνει την εισαγωγήν της θερινής ώρας, καθ` άπασαν την Επικράτειαν από 00.00` ώρας της Κυριακής 11 Απριλίου 1976. Από της ώρας ταύτης δέον όπως οι δέκται των ωρολογίων προωθηθούν κατά μιανώραν, μέχρι της 01.00` ώρας της Κυριακής 10 Οκτωμβρίου 1976, ότε οι δέκται των ωρολογίων δέον όπως επαναχθούν εις την 24.00` ώραν.
Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της κυβερνήσεως κυρωθήσεται νομοθετικώς μερίμνη του Υπουργού Βιομηχανίας.

Άρθρον 2
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού, δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 16 Απριλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ