ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2999 ΦΕΚ Β` 71/8.4.2002

Κύρωση της Σύμβασης για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το όρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους, που υπογράφηκε στο Οσλο στις 18 Σεπτεμβρίου 1997, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ

Προοίμιο

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη,

ΕΧΟΝΤΑΣ αποφασίσει να επιτύχουν την παύση της δυστυχίας και των απωλειών σε ανθρώπινες ζωές που προκαλούνται από τις νάρκες κατά προσωπικού που σκοτώνουν και ακρωτηριάζουν εκατοντάδες άτομα κάθε εβδομάδα, τα περισσότερα από τα οποία είναι αθώοι και ανυπεράσπιστοι πολίτες και ιδιαίτερα παιδιά, δυσχεραίνουν την οικονομική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση, εμποδίζουν τον επαναπατρισμό των προσύγων και των ατόμων που έχουν εκτοπιστεί μέσα στην επικράτεια και έχουν άλλες σοβαρές συνέπειες επί χρόνια μετά την τοποθέτησή τους.

ΕΧΟΝΤΑΣ την πεποίθηση ότι υπάρχει ανάγκη να πράξουν ότι τους είναι δυνατόν για να συμβάλλουν κατά τρόπο αποτελεσματικό και συντονισμένο στην ανάληψη του δύσκολου έργου που αντιπροσωπεύει η αφαίρεση των ναρκών κατά προσωπικού, οι οποίες είναι διάσπαρτες μέσα στον κόσμο και για να φροντίσουν για την καταστροφή τους.

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να πράξουν ότι τους είναι δυνατόν για να προσφέρουν μία αρωγή στην περίθαλψη και την αποκατάσταση των θυμάτων των ναρκών, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής και οικονομικής επανένταξής τους.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι μία πλήρης απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού θα αποτελούσε επίσης ένα σημαντικό μέτρο εμπιστοσύνης.

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την ικανοποίησή τους για την υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης των ναρκών, παγίδων και άλλων μηχανισμών, όπως αυτό τροποποιήθηκε στις 3 Μαίου 1996, το οποίο είναι συνημμένο στη Σύμβαση για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων κλασικών όπλων, τα οποίο μπορούν να θεωρηθούν ως παράγοντα υπερβολικά τραυματικά αποτελέσματα ή ως πλήττοντα χωρίς διάκριση και καλώντας όλα τα Κράτη που δεν το έχουν ακόμη πράξει να το κυρώσουν το συντομότερο δυνατόν.

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την ικανοποίησή τους επίσης για την υιοθέτηση, στις 10 Δεκεμβρίου 1996, από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, της απόφασης 51/45 S που ενθαρρύνει όλα τα Κράτη να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να διεκπεραιώσουν μόλις αυτό είναι δυνατόν τις διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με μία διεθνή συμφωνία αποτελεσματική και νομικά αναγκαστική για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών εδάφους κατά προσωπικού.

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ την ικανοποίησή τους επιπλέον για τα απαγορευτικά μέτρα, τους περιορισμούς και τα μορατόρια, τα οποία αποφασίστηκαν μονόπλευρα ή πολύπλευρα στη διάρκεια των τελευταίων ετών σε ό,τι αφορά τη χρήση, την αποθήκευση, την παραγωγή και τη διακίνηση ναρκών κατά προσωπικού.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ το ρόλο της δημόσιας συνείδησης στην προώθηση των ανθρωπιστικών αρχών, όπως το επιβεβαιώνει η έκκληση για μία πλήρη απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού και αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται προς το σκοπό αυτόν από το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, τη Διεθνή Εκστρατεία κατά των ναρκών εδάφους και πολλές άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις ολόκληρου του κόσμου.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη Διακήρυξη της Οττάβας της 5ης Οκτωβρίου 1996 και της Διακήρυξης των Βρυξελλών της 27ης Ιουνίου 1997, που ενθαρρύνουν τη διεθνή κοινότητα να διαπραγματευθεί μία νομικά δεσμευτική διεθνή συμφωνία η οποία θα απαγορεύει τη χρήση, την αποθήκευση, την παραγωγή και τη διακίνηση ναρκών κατά προσωπικού.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ την ευκαιρία να επιτευχθεί η προσχώρηση όλων των Κρατών στην παρούσα Σύμβαση και έχοντας λάβει την απόφαση να ασχοληθούν ενεργητικά με την προώθηση της γενίκευσης της σε όλους τους κατάλληλους φορείς και ειδικότερα τα Ηνωμένα Εθνη, τη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό, τις περιφερειακές οργανώσεις και τις ενώσεις, καθώς και τις συσκέψεις ελέγχου της Σύμβασης για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων κλασικών όπλων που μπορούν να θεωρηθούν ως παράγοντα υπερβολικά τραυματικά αποτελέσματα ή ως πλήττοντα χωρίς διάκριση.

ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ πάνω στην αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σύμφωνα με το οποίο το δικαίωμα των αντιμαχόμενων σε μία ένοπλη σύρραξη μερών να επιλέγουν τις μεθόδους ή τα μέσα του πολέμου δεν είναι απεριόριστο, στην αρχή η οποία απαγορεύει τη χρήση στις ένοπλες συρράξεις όπλων, βλημάτων και υλικών, καθώς και μεθόδων πολέμου που από τη φύση τους μπορούν να προκαλέσουν περιττά δεινά, και πάνω στην αρχή σύμφωνα με την οποία πρέπει να γίνεται μία διάκριση μεταξύ πολιτών και μαχόμενων.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Αρθρο 1 Γενικές υποχρεώσεις

1. Εκαστο Συμβαλλόμενο Κράτος δεσμεύεται σε καμία περίπτωση να μην:

α) Χρησιμοποιεί νάρκες κατά προσωπικού.

β) Τελειοποιεί, παράγει, αποκτά με οποιονδήποτε τρόπο, αποθηκεύει, φυλάσσει ή μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε, άμεσα ή έμμεσα, νάρκες κατά προσωπικού.

γ) Συνδράμει, ενθαρρύνει ή παρακινεί, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιονδήποτε να αναμιχθεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία απαγορεύεται σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

2. Εκαστο Συμβαλλόμενο Κράτος δεσμεύεται να καταστρέψει όλες τις νάρκες κατά προσωπικού ή να φροντίσει για την καταστροφή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.

Αρθρο 2 Ορισμοί

1. Με τον όρο “νάρκη κατά προσωπικού” εννοείται μία νάρκη που έχει επινοηθεί για να εκρήγνυται εξαιτίας της παρουσίας, της εγγύτητας ή της επαφής ενός ατόμου και προορίζεται για να θέσει εκτός μάχης, να τραυματίσει ή να φονεύσει ένα ή περισσότερα άτομα. Οι νάρκες που έχουν επινοηθεί για να εκρήγνυνται εξαιτίας της παρουσίας, της εγγύτητας ή της επαφής ενός οχήματος και όχι ενός ατόμου και που είναι εφοδιασμένες με προστατευτικούς μηχανισμούς, δεν θεωρούνται ως νάρκες κατά προσωπικού εξαιτίας της παρουσίας του μηχανισμού αυτού.

2. Με τον όρο “νάρκη” εννοείται ένα μηχάνημα που έχει επινοηθεί για να τοποθετείται μέσα ή πάνω στο έδαφος ή μία άλλη επιφάνεια ή κοντά σ` αυτό και για να εκρήγνυται εξαιτίας της παρουσίας, της εγγύτητας ή της επαφής ενός ατόμου ή ενός οχήματος.

3. Με τον όρο “προστατευτικός μηχανισμός” εννοείται ένας μηχανισμός ο οποίος προορίζεται για να προστατεύει μία νάρκη και αποτελεί τμήμα της ή είναι συνδεδεμένος με αυτήν ή τοποθετημένος κάτω από αυτήν, και ο οποίος ενεργοποιείται σε περίπτωση προσπάθειας επέμβασης ή άλλης σκόπιμης διατάραξης της νάρκης.

4. Με τον όρο “διακίνηση” εννοείται, εκτός από την υλική απόσυρση των ναρκών κατά προσωπικού από το έδαφους ενός κράτος ή την υλική εισαγωγή μέσα σ` αυτό ενός άλλου Κράτους, η μεταβίβαση του δικαιώματος κυριότητας και του ελέγχου επί των ναρκών αυτών, αλλά όχι η παραχώρηση ενός εφάφους πάνω στο οποίο έχουν τοποθετηθεί νάρκες κατά προσωπικού.

5. Με τον όρο “ναρκοθετημένη ζώνη” εννοείται μία ζώνη επικίνδυνη λόγω της αποδεδειγμένης ή πιθανολογούμενης παρουσίας ναρκών.

Αρθρο 3 Εξαιρέσεις

1. Ανεξάρτητα από τις γενικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 1, επιτρέπονται η διατήρηση ή η διακίνηση ενός μικρού αριθμού ναρκών κατά προσωπικού για την τελειοποίηση των τεχνικών εντοπισμού ναρκών, αφαίρεσης ή καταστροφής ναρκών και για την εκπαίδευση των τεχνικών αυτών. Ο αριθμός των ναρκών αυτών δεν πρέπει πάντως να υπερβαίνει το ελάχιστο που είναι απολύτως απαραίτητο για τους πιο πάνω σκοπούς.

2. Η διακίνηση ναρκών κατό προσωπικού με σκοπό την καταστροφή τους επιτρέπεται.

Αρθρο 4 καταστροφή των αποθεμάτων ναρκών κατά προσωπικού

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, έκαστο Συμβαλλόμενο Κράτος δεσμεύεται να καταστρέψει όλα τα αποθέματα ναρκών κατά προσωπικού του οποίου είναι κύριος ή κάτοχος ή που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία ή τον έλεγχο του ή να φροντίσει για την καταστροφή τους, το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης γι` αυτό το Συμβαλλόμενο Κράτος.

Αρθρο 5 καταστροφή ναρκών κατά προσωπικού μέσα στις ναρκοθετημένες ζώνες

1. Εκαστο Συμβαλλόμενο Κράτος δεσμεύεται να καταστρέψει όλες τις νάρκες κατά προσωπικού μέσα στις ναρκοθετημένες ζώνες που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία του ή να φροντίσει για την καταστροφή τους, το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης γι` αυτό το Συμβαλλόμενο Κράτος.

2. Εκαστο Συμβαλλόμενο Κράτος προσπαθεί να αναγνωρίσει όλες τις ζώνες που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία του και όπου η παρουσία ναρκών κατά προσωπικού έχει αποδειχθεί ή πιθανολογείται και βεβαιώνεται, το συντομότερο δυνατόν, ότι όλες οι ναρκοθετημένες ζώνες υπό τη δικαιοδοσία ή υπό τον έλεγχο του όπου βρίσκονται οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σηματοδοτηθεί σε ολόκληρη την περίμετρο τους, επιτηρούνται και προστατεύονται από μία περίφραξη ή άλλα μέσα, έτσι ώστε να εμποδίζεται αποτελεσματικά η είσοδος πολιτών σ` αυτές, μέχρις ότου καταστραφούν όλες οι νάρκες κατά προσωπικού που βρίσκονται μέσα σ` αυτές τις ναρκοθετημένες ζώνες. Η σηματοδότηση αυτή θα είναι σύμφωνη, τουλάχιστον, με τους κανόνες που προβλέπονται από το Πρωτόκολλο για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης των ναρκών, παγίδων ή άλλων μηχανισμών, όπως αυτό τροποποιήθηκε στις 3 Μαίου 1996, και το οποίο είναι συνημμένο στη Σύμβαση για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων κλασικών όπλων τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως παράγοντα υπερβολικά τραυματικά αποτελέσματα ή ως πλήττοντα χωρίς διάκριση.

3. Αν ένα Συμβαλλόμενο Κράτος δεν νομίζει ότι μπορεί να καταστρέψει όλες τις νάρκες κατά προσωπικού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή να φροντίσει για την καταστροφή τους, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, μπορεί να υποβάλει, στη Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών ή σε μία Σύσκεψη ελέγχου, μία αίτηση παράτασης της προθεσμίας για την πλήρη καταστροφή αυτών των ναρκών κατά προσωπικού, η οποία μπορεί να φθάσει μέχρι τα 10 χρόνια.

4. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Την προτεινόμενη διάρκεια της παράτασης.

β) Λεπτομερή έκθεση των λόγων που αιτιολογούν την προτεινόμενη παράταση, συμπεριλαμβανομένων:

i) της προετοιμασίας και της προόδου των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων αφαίρεσης των ναρκών.

ii) των οικονομικών και τεχνικών μέσων τα οποία διαθέτει το Συμβαλλόμενο Κράτος για την υλοποίηση της καταστροφής όλων των ναρκών κατά προσωπικού, και

iii) των συνθηκών που εμποδίζουν το Συμβαλλόμενο Κράτος να καταστρέψει όλες τις νάρκες κατά προσωπικού μέσα στις ναρκοθετημένες ζώνες.

γ) Τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παράτασης, και

δ) Οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη πληροφορία σχετικά με την προτεινόμενη παράταση.

5. Η Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών ή η Σύσκεψη ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που παρατίθενται στην παράγραφο 4, αξιολογεί την αίτηση και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων Συμβαλλόμενων Κρατών να χορηγήσει ή όχι την παράταση.

6. Μία τέτοια παράταση μπορεί να ανανεωθεί με την υποβολή μιας νέας αίτησης σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου. Το Συμβαλλόμενο Κράτος θα συνάψει στην αίτησή του για συμπληρωματική παράταση τις απαιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες πάνω στις ενέργειες που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου της προηγούμενης παράτασης δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 6 Διεθνής συνεργασία και αρωγή

1. Εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, έκαστο Συμβαλλόμενο Κράτος έχει το δικαίωμα να αναζητήσει και να λάβει μία αρωγή από τα άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη, αν αυτό είναι δυνατόν και στο μέτρο του δυνατού.

2. Εκαστο Συμβαλλόμενο Κράτος δεσμεύεται να διευκολύνει μία όσο το δυνατόν ευρύτερη ανταλλαγή εξοπλισμών, υλικών και επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών αναφορικά με την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε μία τέτοια ανταλλαγή. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη δεν θα επιβάλλουν αδικαιολόγητους περιορισμούς στην προμήθεια, για ανθρωπιστικούς λόγους, εξοπλισμών αφαίρεσης των ναρκών και αντίστοιχων τεχνικών πληροφοριών.

3. Εκαστο Συμβαλλόμενο Κράτος που είναι σε θέση να το πράξει θα παρέχει μία αρωγή για την περίθαλψη των θυμάτων των ναρκών, για την αποκατάσταση και την κοινωνική και οικονομική επανένταξη τους, καθώς και για προγράμματα ευαισθητοποίησης στους κινδύνους των ναρκών. Η αρωγή αυτή μπορεί να παρασχεθεί, μεταξύ άλλων, μέσω των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, διεθνών, περιφερειακών ή εθνικών οργανώσεων ή θεσμών, της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, των Εθνικών Ενώσεων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου και της Διεθνούς Ομοσπονδίας τους, μη κυβερνητικών οργανώσεων ή σε διμερή βάση.

4. Εκαστο Συμβαλλόμενο Κράτος που είναι σε θέση να το πράξει θα παρέχει μία αρωγή για την αφαίρεση των ναρκών και για συναφείς δραστηριότητες. Η αρωγή αυτή μπορεί να παρασχεθεί, μεταξύ άλλων, μέσω των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, διεθνών, περιφερειακών οργανώσεων ή θεσμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων ή θεσμών ή σε διμερή βάση ή ακόμη συνεισφέροντας στο ειδικό Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την αρωγή στην αφαίρεση ναρκών ή σε άλλα περιφερειακά ταμεία που καλύπτουν την αφαίρεση ναρκών.

5. Εκαστο Συμβαλλόμενο Κράτος που είναι σε θέση να το πράξει θα παρέχει μία αρωγή για την καταστροφή των αποθεμάτων ναρκών κατά προσωπικού.

6. Εκαστο Συμβαλλόμενο Κράτος δεσμεύεται να παρέχει πληροφορίες στη βάση των δεδομένων για την αφαίρεση ναρκών, η οποία έχει καθιερωθεί μέσα στο Πλαίσιο των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών, και ειδικότερα πληροφορίες που αφορούν διάφορα μέσα και μεθόδους αφαίρεσης ναρκών, καθώς και καταλόγους πραγματογνωμόνων, ειδικευμένων οργανισμών ή εθνικών ανταποκριτών στον τομέα της αφαίρεσης των ναρκών.

7. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μπορούν να ζητήσουν από τα Ηνωμένα Εθνη, τις περιφερειακές οργανώσεις ή από άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη ή από άλλους διακυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς που είναι αρμόδιοι να συνδράμουν τις αρχές στην εκπόνηση ενός εθνικού προγράμματος αφαίρεσης των ναρκών έτσι ώστε να καθοριστούν μεταξύ άλλων:

α) Η έκταση και το εύρος του προβλήματος των ναρκών κατά προσωπικού.

β) Οι οικονομικοί, τεχνολογικοί και ανθρωπιστικοί πόροι που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση του προγράμματος.

γ) Ο εκτιμώμενος αριθμός των ετών που απαιτούνται για την καταστροφή όλων των ναρκών κατά προσωπικού μέσα στις ναρκοθετημένες ζώνες που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία ή τον έλεγχο του ενδιαφερόμενου Συμβαλλόμενου Κράτους.

δ) Οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης στους κινδύνους των ναρκών οι οποίες θα περιορίσουν τη συχνότητα των τραυματισμών ή των απωλειών σε ανθρώπινες ζωές που οφείλονται στις νάρκες.

ε) Η αρωγή στα θύματα των ναρκών.

στ) Η σχέση μεταξύ της Κυβέρνησης του ενδιαφερόμενου Συμβαλλομένου Κράτους και των αρμόδιων κυβερνητικών, διακυβερνητικών ή μη κυβερνητικών οργανώσεων που θα συμμετάσχουν στην εκτέλεση του προγράμματος.

8. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη που παρέχουν ή δέχονται μία αρωγή, σύμψωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου, θα συνεργαστούν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρη εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων αρωγής.

Αρθρο 7 Μέτρα διαφάνειας

1. Εκαστο Συμβαλλόμενο Κράτος θα υποβάλει στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε 180 ημέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης για το εν λόγω Κράτος, μία έκθεση πάνω:

α) Τα εθνικά μέτρα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 9.

β) Το σύνολο των αποθεμάτων ναρκών κατά προσωπικού των οποίων είναι κύριος ή κάτοχος ή που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία ή υπό τον έλεγχο του, συμπεριλαμβανομένης μιας αναλυτικής κατάστασης ανά τύπο, ποσότητα και, εάν είναι δυνατόν, αριθμό παρτίδας για έκαστο τύπο αποθηκευμένων ναρκών κατά προσωπικού.

γ) Στο μέτρο του δυνατού, τον εντοπισμό όλων των ναρκοθετημένων ζωνών οι οποίες βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία ή υπό τον έλεγχο του και στις οποίες η ύπαρξη ναρκών κατά προσωπικού είναι αποδεδειγμένη ή πιθανολογείται, συμπεριλαμβανομένων και των μέγιστων δυνατών διευκρινίσεων σχετικά με τον τύπο και την ποσότητα ναρκών κατά προσωπικού στην καθεμία από τις ναρκοθετημένες ζώνες και την ημερομηνία της τοποθέτησης τους.

δ) Τους τύπους και τις ποσότητες και, αν είναι δυνατόν, τους αριθμούς παρτίδας όλων των ναρκών κατά προσωπικού που φυλάσσονται ή διακινούνται για την τελειοποίηση των μεθόδων εντοπισμού, αφαίρεσης ή καταστροφής ναρκών και για την εκπαίδευση στις μεθόδους αυτές ή ακόμη αυτών που διακινήθηκαν με σκοπό την καταστροφή τους, καθώς και τους φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος να φυλάσσουν ή να διακινούν νάρκες κατά προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 3.

ε) Την κατάσταση των προγραμμάτων μετατροπής ή θέσης εκτός λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής ναρκών κατά προσωπικού.

στ) Την κατάσταση των προγραμμάτων καταστροφής ναρκών κατά προσωπικού τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5, συμπεριλαμβανομένων και των διευκρινίσεων σχετικά με τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για την καταστροφή, τον εντοπισμό όλων των χώρων καταστροφής και των κανόνων που θα τηρηθούν για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

ζ) Τους τύπους και τις ποσότητες όλων των ναρκών κατά προσωπικού που καταστράφηκαν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης για το συγκεκριμένο Συμβαλλόμενο Κράτος, συμπεριλαμβανομένης μιας αναλυτικής κατάστασης με τις ποσότητες εκάστου τύπου ναρκών κατά προσωπικού που καταστράφηκαν, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα, καθώς και, εάν αυτό είναι δυνατόν, τους αριθμούς παρτίδας εκάστου τύπου ναρκών κατά προσωπικού στην περίπτωση μιας καταστροφής σύμφωνα με το άρθρο 4.

η) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά εκάστου τύπου ναρκών κατά προσωπικού που έχουν παραχθεί, στο μέτρο που αυτά είναι γνωστά, καθώς και αυτών των οποίων το Συμβαλλόμενο Κράτος είναι σήμερα κύριος ή κάτοχος, συμπεριλαμβανομένου, σε ένα εύλογο μέτρο, του τύπου των πληροφοριών που μπορούν να διευκολύνουν την αναγνώριση και την αφαίρεση των ναρκών κατά προσωπικού. Οι πληροφορίες αυτές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις διαστάσεις, τον τύπο του πυροκροτητή, το περιεχόμενο σε εκρηκτικές ύλες και μέταλλα, έγχρωμες ψωτογραφίες και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει την αφαίρεση των ναρκών.

θ) Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να ειδοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και κατά τρόπο αποτελεσματικό ο πληθυσμός σχετικά με όλες τις ζώνες που έχοιν αναγνωρισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5.

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα ενημερώνουν ετησίως, καλύπτοντας το τελευταίο ημερολογιακό έτος, τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και θα τις κοινοποιούν στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών το αργότερο στις 30 Απριλίου εκάστου έτους.

3. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα διαβιβάζει τις εκθέσεις που θα λαμβάνει στα Συμβαλλόμενα Κράτη.

Αρθρο 8 Συνδρομή και αποσαφηνίσεις σχετικά με την τήρηση των διατάξεων

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν να συνεννοούνται και να συνεργάζονται σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και να εργάζονται με πνεύμα συνεργασίας έτσι ώστε να διευκολύνουν την τήρηση, από μέρους των Συμβαλλόμενων κρατών, των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

2. Αν ένα ή περισσότερα Συμβαλλόμενα Κράτη επιθυμούν να αποσαφηνίσουν θέματα σχετικά με την τήρηση των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης από ένα άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, και επιδιώκουν την απάντησή τους, μπορούν να υποβάλουν, μέσω του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, μία αίτηση αποσαφηνίσεων πάνω στο θέμα αυτό προς το εν λόγω Συμβαλλόμενο Κράτος. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα απέχουν από αβάσιμες αιτήσεις αποσαφηνίσεων φροντίζοντας να αποφεύγουν την κατάχρηση. Το Συμβαλλόμενο Κράτος που λαμβάνει μία αίτηση αποσαφηνίσεων θα παρέχει στο αιτούν Συμβαλλόμενο Κράτος, μέσω του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όλες τις πληροφορίες που θα βοηθούσαν στην αποσαφήνιση του θέματος αυτού, μέσα σε μία προθεσμία 28 ημερών.

3. Αν το αιτούν Συμβαλλόμενο Κράτος δεν λάβει απάντηση μέσω του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών μέσα στην εν λόγω προθεσμία ή κρίνει μη ικανοποιητική την απάντηση στην αίτηση αποσαφηνίσεων, μπορεί να υποβάλλει το θέμα στην επόμενη Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών μέσω του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα διαβιβάσει το αίτημα αυτό, συνοδευόμενο από όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση αποσαφηνίσεων, προς όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη. Ολες οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διαβιβαστούν στο ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος, το οποίο θα έχει το δικαίωμα να διατυπώσει μία απάντηση.

4. Εν αναμονή της σύγκλησης μιας Συνέλευσης των Συμβαλλόμενων Κρατών, οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να ασκήσει τις καλές υπηρεσίες του για να διευκολύνει την παροχή των αιτούμενων αποσαφηνίσεων.

5. Το αιτούν Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να προτείνει, μέσω του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τη σύγκληση μιας έκτακτης Συνέλευσης των Συμβαλλόμενων Κρατών για να εξετάσει το ζήτημα. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα κοινοποιήσει τότε την πρόταση αυτή και όλες τις πληροφορίες που θα έχουν υποβληθεί από τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη προς όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη, ζητώντας τους να αναφέρουν αν είναι υπέρ μιας έκτακτης Συνέλευσης των Συμβαλλόμενων Κρατών για να εξετάσει το ζήτημα. Σε περίπτωση που, μέσα σε μία προθεσμία 14 ημερών από την κοινοποίηση αυτή, το ένα τρίτο τουλάχιστον των Συμβαλλόμενων Κρατών τοποθετηθεί υπέρ μιας τέτοιας έκτακτης Συνέλευσης, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα συγκαλέσει την εν λόγω έκτακτη Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών μέσα σε μία νέα προθεσμία 14 ημερών. Η Συνέλευση αυτή θα είναι σε απαρτία εφόσον παρίσταται σ` αυτήν η πλειοψηφία των Συμβαλλόμενων Κρατών.

6. Η Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών ή η έκτακτη Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών, ανάλογα με την περίπτωση, θα καθορίσει κατ` αρχήν αν είναι αναγκαίο να εξεταστεί περαιτέρω το ζήτημα, λαμβανομένων υπόψη όλων των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη. Η Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών ή η έκτακτη Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών θα προσπαθήσει να αποφασίσει με συναίνεση. Αν, παρ` όλες τις προσπάθειες της, δεν επιτευχθεί συμφωνία με τον τρόπο αυτόν, το ζήτημα θα τεθεί σε ψηφοφορία και η απόφαση θα ληφθεί με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφισόντων Συμβαλλόμενων Κρατών.

7. Ολα τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συνεργόζονται πλήρως με τη Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών ή με την έκτακτη Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών για την εξέταση του ζητήματος, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε αποστολής αυτοψίας η οποία θα έχει εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 8.

8. Αν απαιτούνται ευρύτερες αποσαφηνίσεις, η Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών ή η έκτακτη Συνέλευση των Συμβαλλόμενων κρατών θα εξουσιοδοτεί τη μετάβαση μιας αποστολής αυτοψίας και θα καθορίζει τα καθήκοντά της με την πλειοψηφία των παρόντων και ψηφισόντων Συμβαλλόμενων κρατών. Κατά οποιονδήποτε χρόνο, το Συμβαλλόμενο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση μπορεί να καλέσει μία αποστολή αυτοψίας να μεταβεί στο έδαφός του. Η αποστολή αυτή δεν θα χρειάζεται εξουσιοδότηση με απόφαση της Συνέλευσης των Συμβαλλόμενων Κρατών ή μιας έκτακτης Συνέλευσης των Συμβαλλόμενων Κρατών. Η αποστολή, αποτελούμενη από το πολύ εννέα πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα είναι διορισμένοι και εγκεκριμένοι σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10, μπορεί να συλλέξει συμπληρωματικές πληροφορίες επιτόπου ή σε άλλους τόπους που συνδέονται άμεσα με την περίπτωση της φερόμενης ως παράλειψης συμμόρφωσης και βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία ή υπό τον έλεγχο του Συμβαλλόμενου Κράτους προς το οποίο έχει απευθυνθεί η αίτηση.

9. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ετοιμάζει και ενημερώνει έναν κατόλογο ο οποίος αναφέρει, όπως αυτό χορηγούνται από τα Συμβαλλόμενα Κράτη, τα ονοματεπώνυμα και τις υπηκοότητες ειδικών πραγματογνωμόνων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη προσήκουσα πληροφορία σχετική με το πρόσωπό τους, και τον κοινοποεί σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη. Ο πραγματογνώμων που θα περιλαμβάνεται στον κατόλογο θα θεωρείται ότι έχει διοριστεί για όλες τις αποστολές αυτοψίας, εκτός αν ένα Συμβαλλόμενο Κράτος αντιτεθεί εγγράφως στο διορισμό του. Ο εξαιρεθείς πραγματογνώμων δεν θα συμμετέχει σε καμία αποστολή αυτοψίας πάνω στο έδαφος ή οποιονδήποτε άλλο τόπο που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία ή υπό τον έλεγχο του Συμβαλλόμενου Κράτους το οποίο αντιτέθηκε στο διορισμό του, υπό τον όρο ότι η εξαίρεση θα έχει επιδοθεί πριν το διορισμό του πραγματογνώμονας για μία τέτοια αποστολή.

10. Με τη λήψη μιας αίτησης από την πλευρά της Συνέλευσης των Συμβαλλόμενων Κρατών ή μιας έκτακτης Συνέλευσης των Συμβαλλόμενων Κρατών, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα διορίζει, μετά από συνεννόηση με το Συμβαλλόμενο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, τα μέλη της αποστολής, συμπεριλαμβανομένου και του επικεφαλής της. Οι υπήκοοι των Συμβαλλόμενων Κρατών τα οποία ζητούν την αποστολή αυτοψίας και εκείνοι των Συμβαλλόμενων Κρατών που επηρεάζονται άμεσα δεν θα μπορούν να διοριστούν μέλη της αποστολής. Τα μέλη της αποστολής αυτοψίας θα απολαμβάνουν των προνομίων και της ασυλίας που προβλέπονται από το άρθρο VI της Σύμβασης για τα προνόμια και την ασυλία των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ψηφίστηκε στις 13 Φεβρουαρίου 1946.

11. Μετά από προειδοποίηση τουλάχιστον 72 ωρών, τα μέλη της αποστολής αυτοψίας θα μεταβαίνουν το συντομότερο δυνατόν στο έδαφος του Συμβαλλόμενου Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Το Συμβαλλόμενο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση θα λαμβάνει τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα για την υποδοχή, τη μεταφορά και τη στέγαση της αποστολής. Θα έχει επιπλέον την υποχρέωση να εξασφαλίσει, σε όλο το μέτρο του δυνατού, την ασφάλεια των μελών της αποστολής, ενόσω αυτά θα βρίσκονται σε έδαφος υπό τον έλεγχό του.

12. Χωρίς να παραβλάπτεται η κυριαρχία του Συμβαλλόμενου Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, η αποστολή αυτοψίας δεν μπορεί να μεταφέρει στο έδαφος του Συμβαλλόμενου Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση παρά μόνον τον εξοπλισμό ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη συλλογή πληροφοριών πάνω στην περίπτωση της φερόμενης ως παράλειψης συμμόρφωσης. Πριν από την άφιξή της, η αποστολή θα ενημερώνει το Συμβαλλόμενο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση σχετικά με τον εξοπλισμό που προτίθεται να χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια των εργασιών της.

13. Το Συμβαλλόμενο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν θα φεισθεί καμιάς προσπάθειας προκειμένου να δώσει στα μέλη της αποστολής αυτοψίας τη δυνατότητα να έλθει σε επαφή με όλα τα πρόσωπα που είναι ικανά να παρέξουν πληροφορίες πάνω στην περίπτωση της φερόμενης ως παράλειψης συμμόρφωσης.

14. Το Συμβαλλόμενο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση θα παραχωρήσει στην αποστολή αυτοψίας πρόσβαση σε όλες τις ζώνες και όλες τις εγκαταστάσεις υπό τον έλεγχό του όπου θα μπορούσε να είναι δυνατή η συλλογή δεουσών πληροφοριών σχετικών με την περίπτωση της εν λόγω φερόμενης ως παράλειψης συμμόρφωσης. Η πρόσβαση αυτή θα υπόκειται στα μέτρα που το Συμβαλλόμενο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση θα κρίνει απαραίτητα για:

α) Την προστασία εξοπλισμών, πληροφοριών και ευαίσθητων περιοχών.

β) Την προστασία συνταγματικών επιταγών που θα μπορούσαν να δεσμεύουν το Συμβαλλόμενο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση σε θέματα ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, ανασκαφών και κατασχέσεων, και άλλων συνταγματικών δικαιωμάτων.

γ) Τη φυσική προστασία και την ασφάλεια των μελών της αποστολής αυτοψίας.

Σε περίπτωση που θα ελάμβανε τέτοια μέτρα, το Συμβαλλόμενο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να αποδείξει με άλλα μέσα ότι σέβεται την παρούσα Σύμβαση.

15. Η αποστολή αυτοψίας δεν θα μπορεί να παραμείνει μέσα στο έδαφος του ενδιαφερόμενου Συμβαλλόμενου Κράτους περισσότερες από 14 ημέρες, και σε έναν συγκεκριμένο χώρο, περισσότερες από επτά ημέρες, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

16. Ολες οι πληροφορίες που παρέχονται εμπιστευτικώς και δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της αποστολής αυτοψίας θα τυγχάνουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

17. Η αποστολή αυτοψίας θα κοινοποιήσει τα πορίσματά της, μέσω του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στη Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών ή στην έκτακτη Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών.

18. Η Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών ή η έκτακτη Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών θα εξετάσει όλες τις δέουσες πληροφορίες, και ειδικότερα την έκθεση που θα υποβληθεί από την αποστολή αυτοψίας, και θα μπορεί να ζητήσει από το Συμβαλλόμενο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση να λάβει μέτρα προκειμένου να θεραπεύσει την κατάσταση της παράλειψης συμμόρφωσης μέσα σε μία καθορισμένη προθεσμία. Το Συμβαλλόμενο Κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση θα υποβάλει μία έκθεση πάνω στα μέτρα που θα έχουν ληφθεί σε απάντηση του εν λόγω αιτήματος.

19. Η Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών ή η έκτακτη Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών μπορεί να συστήνει στα ενδιαφερόμενα Συμβαλλόμενα Κράτη μέτρα και μέσα τα οποία επιτρέπουν την περαιτέρω αποσαφήνιση του εξεταζόμενου ζητήματος ή τη ρύθμισή του, και ειδικότερα την έναρξη των κατάλληλων διαδικασιών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σε περίπτωση που η παράλειψη συμμόρφωσης οφείλεται σε περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου του Συμβαλλόμενου Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, η Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών ή η έκτακτη Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών θα μπορεί να συστήσει κατάλληλα μέτρα, και ειδικότερα την προσφυγή στα μέτρα συνεργασίας που προβλέπονται από το άρθρο 6.

20. Η Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών ή η έκτακτη Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών θα προσπαθεί να λαμβάνει τις αποφάσεις για τις οποίες γίνεται αναφορά στις παραγράφους 18 και 19 με συναίνεση, όμως με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων και ψηφιζόντων Συμβαλλόμενων Κρατών.

Αρθρο 9 Εθνικά μέτρα εφαρμογής

Εκαστο Συμβαλλόμενο Κράτος λαμβάνει όλα τα νομοθετικά, κανονιστικά και άλλα μέτρα, τα οποία είναι κατάλληλα, συμπεριλαμβανομένης και της επιβολής ποινικών κυρώσεων, για την πρόληψη και την καταστολή οποιασδήποτε δραστηριότητας που απαγορεύεται σε ένα Συμβαλλόμενο Κράτος δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, η οποία μπορεί να ασκείται από άτομα ή σε ένα έδαφος που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία ή υπό τον έλεγχο του.

Αρθρο 10 Επίλυση διαφορών

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα διαβουλεύονται και θα συνεργάζονται για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που μπορεί να προκύψει αναφορικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης. Εκαστο Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να φέρει την εν λόγω διαφορά ενώπιον της Συνέλευσης των Συμβαλλόμενων Κρατών.

2. Η Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών μπορεί να συμβάλει στην επίλυση της διαφοράς με οποιοδήποτε μέσο κρίνει κατάλληλο, συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς καλών υπηρεσιών, καλώντας τα Συμβαλλόμενα Κράτη να εισαγάγουν τη διαδικασία επίλυσης της επιλογής τους και συστήνοντας ένα χρονικό όριο για τη διάρκεια της συμφωνηθείσας διαδικασίας.

3. Το παρόν άρθρο δεν παραβλέπει τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης για τη συνδρομή και τις αποσαφηνίσεις αναφορικά με τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της.

Αρθρο 11 Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συνέρχονται τακτικά προκειμένου να εξετάζουν κάθε ζήτημα που αφορά την εφαρμογή ή την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων:

α) Της λειτουργίας και της κατάστασης της παρούσας Σύμβασης.

β) Των ζητημάτων που προκύπτουν από τις εκθέσεις οι οποίες υποβάλλονται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

γ) Της διεθνούς συνεργασίας και αρωγής σύμφωνα με το άρθρο 6.

δ) Της τελειοποίησης τεχνολογιών αφαίρεσης των ναρκών.

ε) Των αιτήσεων των Συμβαλλόμενων Κρατών δυνάμει του άρθρου 8, και

στ) Των αποφάσεων επί των αιτήσεων των Συμβαλλόμενων Κρατών που προβλέπονται από το άρθρο 5.

2. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα συγκαλέσει την πρώτη Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών μέσα σε μία προθεσμία ενός έτους από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα κοινοποιεί επίσης ετησίως τις μεταγενέστερες συνελεύσεις μέχρι την πρώτη Σύσκεψη ελέγχου.

3. Βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 8, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα συγκαλεί μία έκτακτη Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών.

4. Τα μη συμβαλλόμενα στην παρούσα Σύμβαση Κράτη, καθώς και τα Ηνωμένα Εθνη, άλλες αρμόδιες διεθνείς οργανώσεις και θεσμοί, περιφερειακές οργανώσεις, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και οι αρμόδιες μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να προσκληθούν να παραστούν στις συνελεύσεις αυτές ως παρατηρητές, σύμφωνα με τον καθορισμένο εσωτερικό κανονισμό.

Αρθρο 12 Συσκέψεις ελέγχου

1. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα συγκαλέσει μία Σύσκεψη ελέγχου πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Οι μεταγενέστερες Συσκέψεις ελέγχου θα συγκαλούνται από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών αν το ζητήσουν ένα ή περισσότερα Συμβαλλόμενα Κράτη και υπό τον όρο ότι το διάστημα μεταξύ των Συσκέψεων ελέγχου δεν θα είναι σε καμία περίπτωση μικρότερο από πέντε έτη. Ολα τα Συμβαλλόμενα στην παρούσα Σύμβαση Κράτη θα nροσκαλούνται σε κάθε Σύσκεψη ελέγχου.

2. Η Σύσκεψη ελέγχου θα έχει ως σκοπούς:

α) Την επανεξέταση της λειτουργίας και της κατάστασης της παρούσας Σύμβασης.

β) Την αξιολόγηση της ανάγκης σύγκλησης συμπληρωματικών Συνελεύσεων των Συμβαλλόμενων Κρατών όπως αυτές προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 και τον καθορισμό των διαστημάτων που θα μεσολαβήσουν μεταξύ των συνελεύσεων αυτών.

γ) Τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις αιτήσεις των Συμβαλλόμενων Κρατών που προβλέπονται από το άρθρο 5, και

δ) Την υιοθέτηση στην τελική έκθεσή της, αν αυτό είναι αναγκαίο, συμπερασμάτων σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης.

3. Τα μη συμβαλλόμενα στην παρούσα Σύμβαση Κράτη, καθώς και τα Ηνωμένα Εθνη, άλλες αρμόδιες διεθνείς οργανώσεις και θεσμοί, περιφερειακές οργανώσεις, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και οι αρμόδιες μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να προσκληθούν να παραστούν σε έκαστη Σύσκεψη ελέγχου ως παρατηρητές, σύμφωνα με τον καθορισμένο εσωτερικό κανονισμό.

Αρθρο 13 Τροποποιήσεις

1. Ανά πάσα στιγμή μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, ένα Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση. Οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης θα κοινοποιείται στον θεματοφύλακα, ο οποίος θα την κοινοποιεί στο σύνολο των Συμβαλλόμενων Κρατών και θα λαμβάνει τη γνώμη τους ως προς την αναγκαιότητα της σύγκλησης μιας Σύσκεψης τροποποίησης για να εξεταστεί η πρόταση. Αν μία πλειοψηφία των Συμβαλλόμενων Κρατών γνωστοποιήσει στον θεματοφύλακα, το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες από την κοινοποίηση της πρότασης, ότι είναι υπέρ μιας πιο εμπεριστατωμένης εξέτασης, ο θεματοφύλακας θα συγκαλέσει μία Σύσκεψη τροποποίησης στην οποία θα προσκληθεί το σύνολο των Συμβαλλόμενων Κρατών.

2. Τα μη συμβαλλόμενα στην παρούσα Σύμβαση Κράτη, καθώς και τα Ηνωμένα Εθνη, άλλες αρμόδιες διεθνείς οργανώσεις και θεσμοί, περιφερειακές οργανώσεις, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και οι αρμόδιες μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να προσκληθούν να παραστούν σε έκαστη Σύσκεψη τροποποίησης ως παρατηρητές, σύμφωνα με τον καθορισμένο εσωτερικό κανονισμό.

3. Η Σύσκεψη τροποποίησης θα συνέρχεται αμέσως μετά από μία Συνέλευση των Συμβαλλόμενων Κρατών ή μία Σύσκεψη ελέγχου, εκτός αν μία πλειοψηφία των Συμβαλλόμενων Κρατών ζητήσει τη συντομότερη συνοδό της.

4. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης θα υιοθετείται με πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων και ψηφιζόντων στη Σύσκεψη τροποποίησης Συμβαλλόμενων Κρατών. Ο θεματοφύλακας θα κοινοποιεί στα Συμβαλλόμενα Κράτη οποιαδήποτε τροποποίηση που υιοθετείται με τον τρόπο αυτόν.

5. Κάθε τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης θα τίθεται σε ισχύ, για όλα τα Συμβαλλόμενα στην παρούσα Σύμβαση Κράτη που την έχουν αποδεχθεί, τη στιγμή της κατάθεσης στον θεματοφύλακα των εγγράφων αποδοχής από μία πλειοψηφία των Συμβαλλόμενων Κρατών. Στη συνέχεια, θα τίθεται σε ισχύ για οποιοδήποτε άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος την ημερομηνία της κατάθεσης του εγγράφου αποδοχής του.

Αρθρο 14 Εξοδα

1. Τα έξοδα των Συνελεύσεων των Συμβαλλόμενων Κρατών, των έκτακτων Συνελεύσεων των Συμβαλλόμενων Κρατών, των Συσκέψεων ελέγχου και των Συσκέψεων τροποποίησης θα αναλαμβάνονται από τα Συμβαλλόμενα Κράτη και τα Κράτη που δεν συμβάλλονται στην παρούσα Σύμβαση αλλά συμμετέχουν στις εν λόγω συνελεύσεις ή συσκέψεις σύμφωνα με τον προσηκόντως αναπροσαρμοσμένο πίνακα αναλογιών των Ηνωμένων Εθνών.

2. Τα έξοδα που καταλογίζονται στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών δυνάμει των άρθρων 7 και 8 και τα έξοδα οποιασδήποτε αποστολής αυτοψίας θα αναλαμβάνονται από τα Συμβαλλόμενα Κράτη σύμφωνα με τον προσηκόντως αναπροσαρμοσμένο πίνακα αναλογιών των Ηνωμένων Εθνών.

Αρθρο 15 Υπογραφή

Η παρούσα Σύμβαση, η οποία συντάχθηκε στο Οσλο (Νορβηγία) στις 18 Σεπτεμβρίου 1997, θα ανοίξει με την υπογραφή όλων των Κρατών στην Οττάβα (Καναδάς), από τις 3 Δεκεμβρίου 1997 μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 1997, και στην Εδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, από τις 5 Δεκεμβρίου 1997 μέχρι την έναρξη της ισχύος της. Αρθρο 16 Κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση

1.. Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται στην κύρωση, την αποδοχή ή την έγκριση των Υπογραφόντων.

2. Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή για την προσχώρηση οποιουδήποτε Κράτους το οποίο δεν την έχει υπογράψει.

3. Τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης θα κατατίθενται στον θεματοφύλακα.

Αρθρο 17 Εναρξη ισχύος

1. Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του έκτου μήνα ο οποίος ακολουθεί εκείνον στη διάρκεια του οποίου θα έχει κατατεθεί το 40ό όργανο κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

2. Για οποιοδήποτε Κράτος το οποίο καταθέτει το όργανο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης του μετά την ημερομηνία της κατάθεσης του 40ού οργάνου επικύρωσης, αποδοχής ή προσχώρησης, η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του έκτου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία το Κράτος αυτό θα έχει καταθέσει το όργανο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης του.

Σχετικό:Υπ.Εξωτερ. Φ.0546/ΑΣ 635/Μ.4897,ΦΕΚ Α 263/18.11.2003, η παρούσα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2004.

Αρθρο 18 Προσωρινή εφαρμογή

Ενα Κράτος μπορεί, τη στιγμή της επικύρωσης, της αποδοχής και της έγκρισης της παρούσας Σύμβασης, ή της προσχώρησης σ` αυτήν, να δηλώσει ότι θα εφαρμόσει προσωρινά την παράγραφο 1 του άρθρου 1, εν αναμονή της έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης.

Αρθρο 19 Επιφυλάξεις

Τα άρθρα της παρούσας Σύμβασης δεν μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο επιφυλάξεων.

Αρθρο 20 Διάρκεια και απόσυρση

1. Η παρούσα Σύμβαση έχει απεριόριστη διάρκεια.

2. Εκαστο Συμβαλλόμενο Κράτος έχει το δικαίωμα, ασκώντας την εθνική κυριαρχία του, να αποσυρθεί από την παρούσα Σύμβαση. Πρέπει να κοινοποιήσει την απόσυρση αυτή σε όλα τα άλλα Συμβαλλόμενα Κράτη, στον θεματοφύλακα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Το όργανο απόσυρσης περιλαμβάνει μία πλήρη εξήγηση των λόγων που αιτιολογούν την απόσυρση αυτή.

3. Η απόσυρση τίθεται σε ισχύ μόνο μετά έξι μήνες από τη λήψη του οργάνου απόσυρσης από τον θεματοφύλακα. Εν τούτοις, αν κατά τη λήξη των έξι μηνών αυτών, το Συμβαλλόμενο Κράτος το οποίο αποσύρεται έχει εμπλακεί σε μία ένοπλη σύρραξη, η απόσυρση δεν θα ισχύσει πριν από τη λήξη της εν λόγω ένοπλης σύρραξης.

4. Η απόσυρση ενός Συμβαλλόμενου Κράτους από την παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει κατά κανέναν τρόπο το καθήκον των Κρατών να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει των εφαρμοστέων κανόνων του διεθνούς δικαίου.

Αρθρο 21 Θεματοφύλακας

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ορίζεται με την παρούσα ως ο θεματοφύλακας της παρούσας Σύμβασης.

Αρθρο 22 Αυθεντικά κείμενα

Το πρωτότυπο της παρούσας Σύμβασης, της οποίας τα κείμενα συντεταγμένα στην αγγλική, αραβική, κινεζική, ισπανική, γαλλική και ρωσική είναι εξίσου έγκυρα, κατατέθηκε στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 17 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή τους ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝIΚΟΣ