ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.2998 ΦΕΚ Α`70 8.4.2002

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουγγρικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία παροχή βοήθειας στον τομέα της πρόληψης και εξάλειψης των συνεπειών των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και σοβαρών ατυχημάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουγγρικής Δη μοκρατίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία παροχή βοήθειας στον τομέα της πρόληψης και εξάλειψης των συνεπειών των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και σοβαρών ατυχημάτων, που υπογράφηκε στη Βουδαπέστη στις 13 Σεπτεμβρίου 2000, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουγγρικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία παροχή βοήθειας στον τομέα της πρόληψης και εξάλειψης των συνεπειών των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και σοβαρών ατυχημάτων.

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ουγγρικής Δημοκρατίας (στο εξής αναφερόμενες ως “Συμβαλλόμενα Μέρη”):

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ να ενισχύουν τις παραδοσιακές φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και σοβαρών ατυχημάτων θα συμβάλλει στην ασφάλεια και την ευημερία και των δυο κρατών,

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ τον κίνδυνο των εκτάκτων ανανκών και νια τιο δύο γώοεο,

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη ότι η ανταλλαγή επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών είναι αμοιβαίου ενδιαφέροντος,

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ από την πεποίθηση ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις καταστροφές και τα σοβαρά ατυχήματα, οι οποίες επεκτείνονται πέραν των κρατικών συνόρων, απαιτούν συμφωνημένες ενέργειες,

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ μια πιθανότητα ύπαρξης εκτάκτων και σοβαρών ατυχημάτων που δεν μπορούν να κατασταλούν με τα μέσα και τους πόρους του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και την ανάγκη συντονισμένων ενεργειών και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη που θα αποβλέπουν στην πρόληψη και καταστολή εκτάκτων αναγκών,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και των άλλων διεθνών οργανισμών στον τομέα της πρόληψης και καταστολής εκτάκτων αναγκών και σεβόμενες τις διεθνείς συμβάσεις που συνομολογήθηκαν στα πλαίσια των προαναφερόμενων διεθνών οργανισμών και εμπίπτουv στο αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας,

ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

Αρθρο 1 Ορισμοί

Οι χρησιμοποιούμενοι όροι σε αυτή τη Συμφωνία θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

“Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος” σημαίνει το Συμβαλλόμενο Μέρος που ζητά από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος να αποστείλει ομάδες για παροχή βοήθειας, εξοπλισμό και υλικά υποστήριξης.

“Παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος” σημαίνει το Συμβαλλόμενο Μέρος που ανταποκρίνεται στην αίτηση του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

“Παροχή βοήθειας”, σύμφωνα με την έννοια της παρούσας Συμφωνίας, σημαίνει βοήθεια που παρέχεται από το Παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος στο Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος για την εξάλειψη των συνεπειών των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και σοβαρών ατυχημάτων, καθώς επίσης τη βοήθεια που παρέχεται για τη διάσωση, με την αποστολή των αναγκαίων ειδικών και με την παροχή υπηρεσιών, υλικών και αγαθών

“Αρμόδια Αρχή” σημαίνει ένα όργανο διορισμένο από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος για προώθηση της αίτησης παροχής βοήθειας και λήψη απόφασης για την παροχή βοήθειας, επιφορτισμένο επίσης με το συντονισμό των δραστηριοτήτων που απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας.

“Ομάδα Παροχής Βοήθειας” σημαίνει εμπειρογνώμονες ή μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από το παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της Πολιτικής Προστασίας ή άλλων οργανισμών που επιλέγονται από το παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος για παροχή βοήθειας και διαθέτουν επαρκή κατάρτιση, καθώς και όλα τα αναγκαία μέσα.

“Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σοβαρό ατύχημα” σημαίνει ένα συμβάν σε μία συγκεκριμένη περιοχή ή εγκατάσταση που προκλήθηκε από καταστρεπτικό φυσικό φαινόμενο ή ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία προκαλεί ζημιές ή απειλεί σε σημαντικό βαθμό τη ζωή ή και την υγεία ανθρώπων, τα υλικά αγαθά ή το φυσικό περιβάλλον.

“Πρόληψη έκτακτης ανάγκης και σοβαρών ατυχημάτων” σημαίνει μία σειρά μέτρων που λαμβάνονται εκ των προτέρων και αποσκοπούν στην κατά το δυνατόν μέγιστη ελάττωση του κινδύνου των επιπτώσεων από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ατυχημάτων.

“Ζώνη έκτακτης ανάγκης” σημαίνει μια περιοχή στην οποία έχει προκύψει κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή σοβαρό ατύχημα.

“Εργασίες επείγουσας διάσωσης” σημαίνει το σύνολο των ενεργειών που σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και σοβαρών ατυχημάτων αποσκοπούν στη διάσωση ανθρώπων, στην προστασία της υγείας του πληθυσμού και στην ελάπωση των περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και υλικών απωλειών, καθώς και των δευτερευουσών επιπτώσεων.

“Εξοπλισμός” σημαίνει τα αναγκαία για την παροχή βοήθειας υλικά, τα τεχνικά και μεταφορικά μέσα, τον εξοπλισμό της ομάδας παροχής βοήθειας και τα αναγκαία για τη λειτουργία υλικά, τους σκύλους διάσωσης, καθώς και τα ατομικά είδη πρώτης ανάγκης των προσώπων που συμμετέχουν στην παροχή βοήθειας.

“Υλικά υποστήριξης” σημαίνει τα υλικά αγαθά πρώτης ανάγκης που αποσκοπούν στην ελάπωση των επιπτώσεων από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σοβαρών ατυχημάτων και προορίζονται για δωρεάν διανομή στον πληθυσμό που υποφέρει σε μια έκτακτη ανάγκη.

“Κράτος διελεύσεως” σημαίνει το κράτος ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, από το έδαφος του οποίου οι ομάδες παροχής βοήθειας διέρχονται ή μεταφέρουν για μια τρίτη χώρα υλικά υποστήριξης ή εξοπλισμό για παροχή βοήθειας.

Αρθρο 2 Αρμόδιες αρχές

1) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διορίσουν τις ακόλουθες αρμόδιες αρχές:

– Για την Ελληνική Δημοκρατία: το Υπουργείο των Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

– Για την Ουγγρική Δημοκρατία: το Υπουργείο Εσωτερικών.

2) Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών θα γνωστοποιήσουν η μία στην άλλη τους φορείς ή τα πρόσωπα που θα διορίσουν για περαιτέρω επαφές, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας.

3) Κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας οι αρμόδιες αρχές θα διατηρούν άμεση επαφή. Για το σκοπό αυτόν θα γνωστοποιήσουν η μία στην άλλη τα ακριβή στοιχεία που είναι αναγκαία για τις επαφές, και ειδικότερα τη διεύθυνση και τα στοιχεία τηλεπικοινωνιών τους.

4) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα μεριμνούν για την τρέχουσα λειτουργία των αρμόδιων αρχών και των φορέων επαφής. Σε περίπτωση μεταβολής της αρμόδιας αρχής ή των φορέων, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα το γνωστοποιήσουν αναλόγως το ένα στο άλλο γραπτώς, εντός τριάντα (30) ημερών.

Αρθρο 3 Αίτηση για παροχή βοήθειας και ανταλλαγή πληροφοριών

1) Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και σοβαρού ατυχήματος οι εξουσιοδοτημένες αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν βοήθεια.

2) Η βοήθεια θα παρέχεται βάσει αίτησης, στην οποία το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει πληροφορίες για τον τόπο, το χρόνο, τη φύση, την έκταση και τις εκάστοτε παραμέτρους της έκτακτης ανάγκης ή του σοβαρού ατυχήματος, καθώς και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή που προβλέπεται να ληφθούν, για το είδος της βοήθειας που ζητείται να παρασχεθεί και για τις προτεραιότητες στην παροχή της βοήθειας.

3) Η αρμόδια αρχή του Παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους θα αποφασίζει για την παροχή βοήθειας το συντομότερο δυνατόν και θα πληροφορεί το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος για τις δυνατότητες, τους όρους και την έκταση της άμεσης παροχής βοήθειας.

Αρθρο 4 Τρόπος, συντονισμός και διεύθυνση της παροχής βοήθειας

1) Η βοήθεια μπορεί να παρέχεται με αποστολή ομάδων βοήθειας, εξοπλισμού και υλικών υποστήριξης, καθώς και με παραχώρηση των αναγκαίων πληροφοριών και εμπειριών.

2) Στην εδαφική επικράτεια του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους οι εργασίες επείγουσας διάσωσης, η αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και των σοβαρών ατυχημάτων και η παροχή βοήθειας στον εμπλεκόμενο πληθυσμό θα διευθύνονται και συντονίζονται από φορείς και πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα σύμφωνα με τις νομικές ρυθμίσεις αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους.

3) Εντολές στην ομάδα παροχής βοήθειας του Παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους θα δίνονται μόνο μέσω του επικεφαλής της ομάδας.

4) Η αρμόδια αρχή ή ο εξουσιοδοτημένος φορέας του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους θα ενημερώνει τους επικεφαλής των ομάδων παροχής βοήθειας στον τόπο της έκτακτης ανάγκης ή του σοβαρού ατυχήματος για την εξέλιξη της κατάστασης, θα καθορίζει τη διαδικασία εργασίας και, όταν είναι αναγκαίο, θα εξασφαλίζει για τις ομάδες αυτές διερμηνείς και άλλες αναγκαίες διευκολύνσεις και μέσα.

5) Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα μεριμνά για την ασφάλεια των ομάδων παροχής βοήθειας, θα εξασφαλίζει δωρεάν ιατρική περίθαλψη άμεσης προτεραιότητας, σίτιση, στέγαση και είδη πρώτης ανάγκης, εφόσον τα εφόδια των ομάδων αυτών έχουν εξαντληθεί. Προκειμένου για ομάδες πρέπει να εξασφαλίζεται επάρκεια εφοδίων για 72 ώρες.

6) Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα φροντίζει για την ακώλυτη υποδοχή των υλικών υποστήριξης και θα μεριμνά για τη δωρεάν διανομή τους αποκλειστικά στον πληγέντα πληθυσμό.

7) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβοηθούν και να εξασφαλίζουν, κατόπιν αίτησης και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, την ακώλυτη διέλευση από την εθνική τους επικράτεια των ομάδων παροχής βοήθειας, των εξοπλισμών και των υλικών υποστήριξης, εφόσον κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη τυγχάνει να είναι κράτος διελεύσεως.

Αρθρο 5

Διαδικασίες διάβασης των συνόρων για τις ομάδες παροχής βοήθειας και καθεστώς παραμονής τους στην επικράτεια του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους

1) Τα μέλη των ομάδων παροχής βοήθειας θα διαβαίνουν τα κρατικά σύνορα του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους διαμέσου των σημείων ελέγχου των συνόρων που είναι ανοικτά για τη διεθνή επικοινωνία, χρησιμοποιώντας έγκυρα διαβατήρια, και μπορούν να παραμείνουν στην εδαφική επικράτεια του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους χωρίς βίζες και άδειες παραμονής.

2) Ο επικεφαλήςτης ομάδας παροχής βοήθειας θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή το εξουσιοδοτημένο όργανο του Παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους, στην οποία αναγράφονται και τα μέλη της ομάδας. Δείγμα της έγγραφης εξουσιοδότησης επισυνάπτεται στο Παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας.

3) Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο έδαφιο του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, τα μέλη των ομάδων παροχής βοήθειας θα υποχρεούνται να σέβονται τη νομοθεσία αυτού του κράτους.

4) Τα μέλη των ομάδων παροχής βοήθειας δικαιούντα να φέρουν τη στολή τους στο έδαφος του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, εφόσον αυτή ανήκει στο συνήθη εξοπλισμό τους στο κράτος του Παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν περιορίζουν τη χρήση διακριτικών σημάτων στα οχήματα των ομάδων παροχής βοήθειας του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

5) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εξασφαλίζουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους (1) – (4) και στην περίπτωση που κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη είναι κράτος διελεύσεως. Οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν εγκαίρως η μία στην άλλη την ανάγκη διέλευσης και συμφωνούν για τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής, παρέχοντας, εάν είναι αναγκαίο, και επίσημη συνοδεία για τη διέλευση των ομάδων παροχής βοήθειας.

Αρθρο 6

Εισαγωγή, εξαγωγή και διακίνηση δια των κρατικών συνόρων εξοπλισμού και υλικών υποστήριξης

1) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευκολύνουν τη διακίνηση δια των κρατικών συνόρων των εξοπλισμών και των υλικών υποστήριξης σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

α) Κατά τη διάβαση των συνόρων ο επικεφαλής της ομάδας παροχής βοήθειας θα υποχρεούται να υποβάλει στην τελωνειακή αρχή του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους χωριστή κατάσταση των αναγκαίων για τη δραστηριότητα της ομάδας εξοπλισμών και χωριστή κατάσταση των αγαθών που μεταφέρθηκαν ως υλικά υποστήριξης. Οι καταστάσεις θα αποτελούν μέρος της έγγραφης εξουσιοδότησης και δείγματα τους επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσας Συμφωνίας.

β) Εάν μέρος των υλικών υποστήριξης αποτελείται από φαρμακευτικά σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες, θα συντάσσεται χωριστή αναλυτική κατάσταση για αυτά τα είδη. Η κατάσταση θα αποστέλλεται στην αναγνωρισμένη από το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών του ΟΗΕ (UN INCB) εθνική αρχή. Οι αρμόδιες αρχές των δύο Συμβαλλόμενων Μερών θα ενεργούν σύμφωνα με τη σχετική σύσταση 2 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών” και θα ενημερώνουν το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών του ΟΗΕ (UN InternationaI Narcotics Control Board).

2) Κατά την παροχή βοήθειας οι ομάδες παροχής βοήθειας επιτρέπεται να εισάγουν και να εξάγουν εκτός των εφοδίων του ταξιδιού, μόνο τον εξοπλισμό και τα υλικά υποστήριξης.

3) Ο εξοπλισμός και τα υλικά υποστήριξης που διακινούνται δια των κρατικών συνόρων δεν υπόκεινται στις απαγορεύσεις και περιορισμούς που αφορούν τη διακίνηση εμπορευμάτων. Εννοείται ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως υλικά υποστήριξης μόνο προϊόντα των οποίων ο χρόνος διατήρησης δεν έχει λήξει

Τα υλικά υποστήριξης και οι εξοπλισμοί θα εξαιρούνται – υπό την προϋπόθεση της βεβαίωσης ότι η χρήση τους είναι σύμφωνη προς τον προορισμό – από δασμούς, φόρους και λοιπές χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή αγαθών.

4) Για τα αυτοκίνητα των ομάδων παροχής βοήθειας και τα λοιπά οχήματα μεταφοράς των υλικών υποστήριξης τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα απαιτούν τις διεθνείς άδειες οδικών μεταφορών και αυτά θα απαλλάσσονται από τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις που αφορούν εν γένει τα οχήματα.

5) Τα μη χρησιμοποιημένα υλικά υποστήριξης και ο εξοπλισμός που τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε ή δεν καταστράφηκε, πρέπει να μεταφερθούν το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών στο έδαφος του Παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους.

6) Σε περίπτωση που τεμάχια του εξοπλισμού θα παραμείνουν στην εδαφική επικράτεια του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους ως υλικά υποστήριξης, πρέπει να υποβληθεί σχετική αμελλητί δήλωση στην οικεία τελωνειακή αρχή του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, στην οποία θα αναγράφεται η ποσότητα, το είδος και ο τόπος παραμονής των μη επανεξαγόμενων αντικειμένων, και συγχρόνως πρέπει να ενημερωθεί σχετικά και η αρμόδια αρχή του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους. Για τα τεμάχια του εξοπλισμού που θα παραμείνουν στην επικράτεια του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία θα ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους.

7) Σε περίπτωση που στα πλαίσια της παροχής βοήθειας θα μεταφερθούν φαρμακευτικά σκευάσματα στην εδαφική επικράτεια του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, θα ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α) Οι ρυθμίσεις των παρ. (3) και (6) θα εφαρμόζονται αναλόγως και για τα φαρμακευτικά σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες.

β) Τα σκευάσματα αυτά επιτρέπεται να εισάγονται μόνο σε ποσότητες που απαιτούνται για επείγουσα ιατρική βοήθεια και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις του κράτους του Παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους.

γ) Προκειμένου για χρησιμοποιημένα φαρμακευτικά σκευάσματα με ναρκωτικές ή ψυχοτρόπες ουσίες, πρέπει να προσκομισθεί στην τελωνειακή αρχή του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους το αποδεικτικό χρήσης τους, υπογεγραμμένο από τον ιατρό της ομάδας παροχής βοήθειας και πιστοποιημένο από τον εκπρόσωπο της αρμόδιας αρχής του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους.

δ) Η εισαγωγή και εξαγωγή των σκευασμάτων αυτών δεν θα θεωρείται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ως εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών κατά την έννοια των διεθνών συμβάσεων περί ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών που δεσμεύουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

8) Απαγορεύεται η εισαγωγή όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών στο έδαφος του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, εκτός των αναγκαίων για την παροχή βοήθειας εκρηκτικών υλών βιομηχανικής χρήσης.

9) Οι αρμόδιες κατά τις νομοθετικές ρυθμίσεις του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους αρχές δικαιούνται να ελέγχουν τη χρήση και την αποθήκευση των εξοπλισμών και υλικών των παρ. (3) – (7).

10) Τα αναφερόμενα στις παρ. (1) – (9) θα εφαρμόζονται και για φορτία υπό διαμετακόμιση.

11) Το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει ευχέρεια καθαρισμού από χημικές και ραδιενεργές ουσίες και απολύμανσης των εξοπλισμών. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, ο εξοπλισμός θα παραμένει στο έδαφος του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους.

Αρθρο 7 Χρήση αεροσκάφους

1) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να εγκρίνουν, για την παροχή βοήθειας της παρ. (1) του άρθρου 4 της πα ρούσας Συμφωνίας – σύμφωνα με τους όρους της παρ. (2)

– τη χρήση και διέλευση, καθώς και την απογείωση και προσγείωση αεροσκαφών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους στην επικράτεια τους, με απλοποιημένη διαδικασία διάβασης των συνόρων και εκτελωνισμού, κατ` εφαρμογή των αντίστοιχων όρων των άρθρων 5 και 6 της παρούσας Συμφωνίας.

2) Το σχέδιο πτήσεως (συμπεριλαμβανομένης και της περιγραφής του φορτίου) των αεροσκαφών που θα χρησιμοποιούνται για παροχή βοήθειας θα υποβάλλεται στην οικεία αρχή σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τους τεχνικούς κανονισμούς που δημοσιεύονται στο εθνικό Δημοσίευμα Αεροπορικής Ενημέρωσης (AeronauticaI lnformation PubIication, ΑΙΡ), με αναφορά στην παρούσα Σύμβαση.

3) Οι πτήσεις θα διεξάγονται σύμφωνα με τους κανόνες που δημοσιεύονται στο εθνικό Δημοσίευμα Αεροπορικής Ενημέρωσης (AeronauticaI Information Publication (ΑΙΡ) των Συμβαλλόμενων Μερών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία.

Αρθρο 8 Δαπάνες της παροχής βοήθειας

1) Η βοήθεια θα παρέχεται δωρεάν, τηρουμένων και των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

2) Το Παρέχον Συμβαλλόμενο Μέρος θα απαλλάσσεται από δαπάνες για πτήση, προσγείωση, στάθμευση στο αεροδρόμιο, απογείωση και ραδιοναυτιλιακές υπηρεσίες που αφορούν το αεροσκάφος παροχής βοήθειας.

3) Σε περίπτωση χρήσης αεροσκαφών, τα θέματα που αφορούν την αποζημίωση για τα καύσιμα και τη συντήρηση του αεροσκάφους προκειμένου για πτήσεις που αποβλέπουν στην παροχή βοήθειας, θα αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών κατά περίπτωση.

Αρθρο 9 Αποζημίωση ζημιών

1) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη παραιτούνται αμοιβαίως από κάθε νόμιμη αξίωση για αποζημίωση πού αφορά υλικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων και των ζημιών του φυσικού περιβάλλοντος, που προξενούνται από μέλος της ομάδας παροχής βοήθειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, και θα παραιτούνται, επίσης, από κάθε αξίωση για αποζημίωση που αφορά βλάβη της υγείας ή θάνατο μέλους της ομάδας αυτής, εφόσον αυτά προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση ή από την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία.

2) Σε περίπτωση που μέλος της ομάδας παροχής βοήθειας του Παρέχοντος Συμβαλλόμενου Μέρους προξενήσει ζημιά σε βάρος τρίτων εντός του εδάφους του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, το Αιτούν Συμβαλλόμενο Μέρος θα φέρει την ευθύνη, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τις ζημιές που προκλήθηκαν από δική του ομάδα παροχής βοήθειας.

3) Οι διατάξεις των παρ. (1) – (2) δεν θα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ζημιών που προξενούνται εσκεμμένα ή οφείλονται σε βαρεία αμέλεια.

4) Η ευθύνη αποζημίωσης του παρόντος άρθρου ισχύει για τις ζημιές που προξενήθηκαν από τις ομάδες παροχής βοήθειας από τη στιγμή της εισόδου τους στην εδαφική επικράτεια του Αιτούντος Συμβαλλόμενου Μέρους έως την έξοδό τους.

5) Οι αρμόδιες αρχές θα συνεργάζονται στενά για να διευκολύνουν την έγκριση των αξιώσεων αποζημίωσης. Για το σκοπό αυτό θα παραχωρούν αμοιβαίως κάθε πληροφορία που διαθέτουν για τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η ζημιά.

6) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εφαρμόζουν αναλόγως τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και για την περίπτωση που ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη είναι κράτος διελεύσεως.

Αρθρο 10 Λοιπές μορφές συνεργασίας

1) Η συνεργασία στα πλαίσια της παρούσας Συμφωνίας θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

– την πρόβλεψη, πρόληψη και αξιολόγηση των έκτακτων αναγκών και των σοβαρών ατυχημάτων, την αντιμετώπιση των συνεπειών τους, την οργάνωση και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης,

– την εξέταση των αιτίων των έκτακτων αναγκών και των σοβαρών ατυχημάτων και την εκτίμηση των συνεπειών τους,

– την εκτίμηση του κινδύνου για το περιβάλλον και τον πληθυσμό που οφείλεται σε πιθανές ρυπάνσεις που προκαλούνται από καταστροφές και σοβαρά ατυχήματα,

– την αμοιβαία βοήθεια στην παροχή τεχνικού εξοπλισμού και διευκολύνσεων, τον από κοινού προγραμματισμό και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την πρόληψη και την καταστολή έκτακτης ανάγκης, τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων,

– την οργάνωση της εκπαίδευσης του πληθυσμού ώστε να ενεργεί σε έκτακτες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες,

– την οργάνωση κοινών διασκέψεων, εκπαιδευτικών ταξιδιών, επιστημονικών προγραμμάτων και ειδικών σεμιναρίων, τη συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,

– την ανταλλαγή πληροφοριών, περιοδικών, μεθοδολογικών ή οποιωνδήποτε άλλων δημοσιεύσεων, υλικών video και φωτογραφιών, καθώς επίσης τεχνολογιών,

– την προετοιμασία από κοινού δημοσιεύσεων και εκθέσεων,

– την εκπαίδευση των ειδικών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, την ανταλλαγή εκπαιδευτών, εκπαιδευομένων, επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων,

– τις διασκέψεις των αρμόδιων αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών.

2) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εφαρμόζουν αναλόγως τις ρυθμίσεις της παρούσας Συμφωνίας για τις λοιπές μορφές συνεργασίας της παρ. (1) και ιδίως για τις κοινές ασκήσεις.

Αρθρο 11 Συνεργασία με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορούν να ζητούν και να προωθούν με κάθε δυνατό μέσο τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων διεθνών και εθνικών οργανισμών, ιδρυμάτων, φυσικών και νομικών προσώπων που ενεργούν στον τομέα της πρόληψης και καταστολής έκτακτων αναγκών και σοβαρών ατυχημάτων.

Αρθρο 12 Κοινή Επιτροπή

1) Για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών θα εγκαθιδρύσουν μια Κοινή Επιτροπή για συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και καταστολής έκτακτων αναγκών και σοβαρών ατυχημάτων, θα καθορίσουν τον αριθμό των μελών και τα καθήκοντα της και θα εγκρίνουν τη διαδικασία εργασίας που θα περιέχει τους ειδικούς κανόνες λειτουργίας της. Οι κανόνες λειτουργίας περιλαμβάνουν επίσης τη διαδικασία και τον τρόπο της συνεργασίας, όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής πληροφοριών.

2) Η Κοινή Επιτροπή θα συνεδριάζει κατά τις περιστάσεις, μετά από συνεννόηση των αρμόδιων αρχών, εκ περιτροπής στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουγγρικής Δημοκρατίας.

Αρθρο 13 Οροι υποδοχής των εκπροσώπων

Ολα τα έξοδα της διαμονής των στελεχών και άλλων εκπροσώπων των Συμβαλλόμενων Μερών θα καλύπτονται από το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων της μετακίνησης τους εντός της εθνικής του επικράτειας, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Δαπάνες μεταφοράς προς και από την επικράτεια του υποδεχόμενου Συμβαλλόμενου Μέρους θα καλύπτονται υπό το απόστελλαν Συμβαλλόμενο Μέρος.

Αρθρο 14 Χρήση των πληροφοριών

Οι πληροφορίες που αποκτώνται ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων που καλύmονται από την παρούσα Συμφωνία δεν θα παραχωρούνται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Συμβαλλόμενου Μέρους από το οποίο προέρχονται, τηρουμένων των νομοθετικών διατάξεων των Συμβαλλόμενων Μερών, και δεν θα δημοσιεύονται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συμφωνία των αρμόδιων αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών.

Αρθρο 15 Διευθέτηση των διαφωνιών

Ολες οι διαφωνίες που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας θα διευθετούνται με διαπραγματεύσεις μεταξύ των αρμόδιων αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών.

Αρθρο 16 Τελικές διατάξεις

1) Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της γραπτής ανακοίνωσης για την ολοκλήρωση, εκ μέρους των Συμβαλλόμενων Μερών, των σχετικών εσωτερικών διατυπώσεων που είναι απαραίτητες για τη θέση της σε ισχύ.

2) Η παρούσα Συμφωνία θα συναφθεί για αόριστη χρονική περίοδο. Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη μπορεί να καταγγείλει γραπτώς την παρούσα Συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία θα λήξει σε έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα λάβει σχετική διακοίνωση για την απόφαση λήξης της.

3) Η λήξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που είχαν αναληφθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

Υπεγράφη στη Βουδαπέστη, τη 13η Σεπτεμβρίου 2000 σε δύο (2) πρωτότυπα, στην ελληνική και την ουγγρική γλώσσα, κείμενα που είναι εξίσου αυθεντικά.

Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής της Ουγγρικής Δημοκρατίας Δημοκρατίας (υπογραφή) (υπογραφή)

Τα Πρωτόκολλα – Πρακτικά που καταρτίζονται από την Κοινή Επιτροπή του άρθρου 12 της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 16 παρ. 1 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή τους ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2002 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠPONOIAΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΧΡ.ΒΕΡΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2002 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ