ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2996 ΦΕΚ Α’ 62/28.3.2002

Ελληνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Σκοπός – Διάρκεια – Επωφελούμενα κράτη

1. Για να επιτευχθεί η οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανασυγκρότηση των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που καταγράφονται στην παράγραφο 2, καταρτίζεται “Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων” (εφεξής Ε.Σ.Ο.Α.Β.). Μέσω του Ε.Σ.Ο.Α.Β. το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει οικονομική υποστήριξη στα κράτη της παραγράφου 2, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Development Assistance Commitlee, εφεξής D.A.C.) του Ο.Ο.Σ.Α. και του συμβατικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τα κράτη της περιοχής.

2.Το Ε.Σ.Ο.Α.Β. έχει διάρκεια δεκαεννέα ετών (2002 – 2020) και αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων, επενδύσεων, δράσεων, μελετών και δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς οι οποίοι αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Ρουμανία και τη Βοσνία -Ερζεγοβίνη.” Η χρηματοδότηση παρέχεται στο δημόσιο τομέα των κρατών αυτών και σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, σε κοινωφελή ιδρύματα και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του δεύτερου άρθρου του Ν.3530/2007 (ΦΕΚ Α 36/2007) αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 παρ.1 του Ν. 4033/2011 ΦΕΚ Α 264/22-12-2011

Ειδικότερα για την περιοχή του Κοσσόβου (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας), που τελεί υπό Διεθνή Διοίκηση, σύμφωνα με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, από το συνολικό ύψος των πιστώσεων, που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 1, θα διατεθούν δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ. Για την πραγματοποίηση των έργων και δράσεων του Ε.Σ.Ο.Α.Β. στην περιοχή του Κοσσόβου, θα χρηματοδοτούνται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3, κοινωφελή ιδρύματα, ελληνικές και ξένες μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Για το όλο πλέγμα των έργων και δράσεων θα ενημερώνεται η Διεθνής Διοίκηση της περιοχής του Κοσσόβου (UNMIK).

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρ.13 Ν.3072/2002,ΦΕΚ Α 294/4.12.2002.

3. Σκοπός των κατά τα ανωτέρω χρηματοδοτήσεων είναι, κυρίως, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, η προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, η στήριξη των δημοκρατικών θεσμών και ιδιαίτερα η συνεργασία των Κοινοβουλίων, η στήριξη του κράτους δικαίου, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, η αντιμετώπιση των οικονομικών ανισοτήτων και η κατάρτιση του εργατικού, υπαλληλικού και επιστημονικού δυναμικού των επωφελούμενων κρατών.
Άρθρο 2
Μορφές οικονομικής στήριξης

1. Ως μορφές οικονομικής στήριξης κάθε επιλέξιμου φορέα για τις δαπάνες υλοποίησης των δράσεων του παρόντος νόμου νοούνται κυρίως:

α) Η δωρεάν παροχή κεφαλαίων.

β) Η καταβολή μέρους των τόκων για την εξυπηρέτηση δανείων, που συνάπτονται για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών.

γ) Η δωρεάν κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Προγράμματος Οικονομικής Συνεργασίας.

δ) Η συμμετοχή, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου.

2. Στην κατά τα ανωτέρω οικονομική υποστήριξη είναι δυνατόν να συμμετέχουν και άλλα κράτη ή διεθνείς οργανισμοί και θεσμοί περιφερειακής συνεργασίας.
Άρθρο 3
Πρόγραμμα Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας

1. Για την εφαρμογή του Ε.Σ.Ο.Α.Β., ο Υπουργός Εξωτερικών καταρτίζει για κάθε κράτος που εντάσσεται στο Σχέδιο, κατόπιν διαπραγματεύσεων με αυτό, Πρόγραμμα Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας. Το Πρόγραμμα υπογράφεται από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης του επωφελούμενου κράτους.

2. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ιδίως:

α) Το σύνολο των πόρων που διατίθενται για το επωφελούμενο κράτος, καθώς και τους τομείς και το χρονοδιάγραμμα κατανομής τους.

β) Τους όρους, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των δράσεων, που προτείνονται για ένταξη.

γ) Το ποσοστό του κόστους των δράσεων, που χρηματοδοτείται από τους πόρους του Ε.Σ.Ο.Α.Β., χωρίς να αποκλείεται η ολική του χρηματοδότηση σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

δ) Τις επιλέξιμες αρχές εκτέλεσης έργων ή δράσεων, τις διαδικασίες και τους όρους ανάθεσης από τις επωφελούμενες χώρες.

ε) Τον τρόπο, τη διαδικασία και τα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης των έργων ή δράσεων.

στ) Τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παράβαση όρων του Προγράμματος συνεπάγεται την επιστροφή της χρηματοδότησης και τους σχετικούς με την επιστροφή αυτή τρόπους και διαδικασίες.

3. Η σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ228/31.5.2000 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 676 Β`) Επιτροπή Οργάνωσης και Συντονισμού Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ε.Ο.Σ.Δ.Ο.Σ.) γνωμοδοτεί για κάθε Πρόγραμμα Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας, προ της υπογραφής του από τον Υπουργό Εξωτερικών.

4 Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, η παροχή οικονομικής υποστήριξης στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α` 277), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3871/2010 (Α` 144) και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Development Assistance Committee) του Ο.Ο.Σ.Α.. Το συνολικό ύψος της οικονομικής υποστήριξης της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων (74.840.000) ευρώ για την περίοδο 2002 – 2020″ Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται σε ετήσια βάση.

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.30 Ν.3196/2003, ΦΕΚ Α 274/2.12.2003 και τροποποιήθηκε με την παρ.2 του δεύτερου άρθρου του Ν.3530/2007 (ΦΕΚ Α 36/2007), αντικαταστάθηκαν πάλι με το άρθρο 30 παρ.2 του Ν. 4033/2011 ΦΕΚ Α 264/22-12-2011

5. Από το συνολικό ποσό των 74.840.000 ευρώ, είκοσι τοις εκατό (20%) θα διατεθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2601/1998 “Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας” (ΦΕΚ 81 Α`), όπως ισχύει, και την απόφαση 169579/29.5.2002 του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 670 Β`). Οι αιτήσεις που αφορούν ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας υποβάλλονται στη Διεύθυνση `Εγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και εξετάζονται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων ιδιωτικών επιχειρήσεων στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας λαμβάνονται υπόψη και οι εν γένει στόχοι και οι προτεραιότητες του Ε.Σ.Ο.Α.Β., όπως αυτοί περιγράφονται στο Ν. 2996/2002.

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.30 Ν.3196/2003

6. Από το συνολικό ποσό των 74.840.000ευρώ, ένα τοις `εκατό (1%) τίθεται στη διάθεση του Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδας στα Σκόπια για τη δημιουργία Ταμείου Μικρών `Εργων. Αυτό το Ταμείο μπορεί, ειδικά, να παρέχει υποστήριξη σε μικρά και κυρίως τεχνικά έργα, επείγουσας φύσεως και με άμεση επίδραση στην τοπική κοινότητα, με κόστος που δεν υπερβαίνει κατά κανόνα τα 50.000 ευρώ.

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.30 Ν.3196/2003
Άρθρο 4
Επιτροπή Παρακολούθησης

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Σ.Ο.Α.Β.. Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Μέλη ορίζονται ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης ή εκπρόσωποί τους και ο Β΄ Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μετέχει και εκείνος ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου ή Περιφέρειας στην αρμοδιότητα του οποίου τυχόν υπάγονται τα έργα ή οι δράσεις που εξετάζονται, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της επόμενης παραγράφου. Με την ίδια απόφαση θεσπίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής, με τον οποίο καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το έργο και τη λειτουργία της, τους φορείς υποστήριξης του έργου της, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή στη συγκρότησή της.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 Ν.3336/2005, ΦΕΚ Α 96/20.4.2005.

2. Η ανωτέρω Επιτροπή:

α) εισηγείται στον Υπουργό Εξωτερικών τη σύναψη κάθε Προγράμματος,

β) κατά την εφςιρμογή των Προγραμμάτων αξιολογεί τις προτάσεις έργων και δράσεων και εισηγείται για την ένταξη και χρηματοδότησή τους,

γ) παρακολουθεί την εξέλιξη της υλοποίησης κάθε Προγράμματος και εισηγείται στον Υπουργό Εξωτερικών την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση του, μέσα στα όρια των πόρων που έχουν εγκριθεί, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την ομαλή απορρόφησή τους ή για την επίτευξη των στόχων του,

δ) συντάσσει ετήσια Εκθεση για την εξέλιξη κάθε Προγράμματος, την οποία απευθύνει προς τη Βουλή των Ελλήνων και τον Υπουργό Εξωτερικών.

3. Χρέη Γραμματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης ασκούνται από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και από την υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη.

Σχετικό: παρ.1 άρθρ.30 Ν.3196/2003,ΦΕΚ Α 274/2.12.2003

4. Προτάσεις επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα για την υπαγωγή επενδύσεων σε Προγράμματα Οικονομικής Συνεργασίας εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α`), όπως αυτός ισχύει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης λαμβάνει γνώση αλλά δεν αξιολογεί τις προτάσεις ιδιωτικών επενδύσεων του προηγούμενου εδαφίου.

5. Τα έργα ή οι δράσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, συνιστούν Παράρτημά του.

6. Η Επιτροπή Παρακολούθησης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων έργων ή δράσεων, καθώς και κατά την παρακολούθηση της εξέλιξης της υλοποίησης κάθε προγράμματος, δύναται να ζητεί τη συμμετοχή φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), καθώς και φορέων ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου αυτοί να συνδράμουν τις εργασίες της είτε με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων ή τεχνογνωσίας είτε στον τομέα της ενημέρωσης σχετικά με τα έργα και τις δράσεις του Ε.Σ.Ο.Α.Β.

Σημ.: όπως η παρ.6 προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.13 Ν.3072/2002,ΦΕΚ Α 294/4.12.2002.

Σχετικό:παρ.8 άρθρ.14 Ν.3072/2002,ΦΕΚ Α 294/4.12.2002
Άρθρο 5
Πόροι – Δαπάνες διοίκησης – διαχείρισης του Ε.Σ.Ο.Α.Β.

1. Το συνολικό ύψος των πιστώσεων ανέρχεται σε πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εξωτερικών καθορίζεται η κατανομή των πιστώσεων κατά επωφελούμενο κράτος και για κάθε έτος της πενταετίας 2002-2006. Με όμοια απόφαση τα ανωτέρω είναι δυνατόν να τροποποιούνται κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Σ.Ο.Α.Β., προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση των Διμερών Προγραμμάτων Οικονομικής Συνεργασίας.

2. Οι αναγκαίοι προς χρηματοδότηση του Ε.Σ.Ο.Α.Β. εθνικοί πόροι είναι δυνατόν να προέρχονται από:

α. Κονδύλια του Προγράμματος της Διμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας (στο πλαίσιο της D.A.C.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β. Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, που εγγράφονται και βαρύνουν τους ετήσιους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλων Υπουργείων.

γ. Πόρους νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο δημόσιο τομέα.

3. Το διοικητικό και διαχειριστικό κόστος του Ε,Σ.Ο.Α.Β. ανέρχεται, κατ` ανώτατο όριο, σε ποσοστό 3% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου. Ως διοικητικό και διαχειριστικό κόστος του Ε.Σ.Ο.Α.Β. ορίζεται μέρος των λειτουργικών δαπανών των οργάνων και υπηρεσιών, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή και την παρακολούθηση του Ε.Σ.Ο.Α.Β., και, ενδεικτικώς, τα μισθώματα και οι δαπάνες λειτουργίας, οι δαπάνες ταξιδίων, οι αμοιβές εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, οι αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης.

4. Κατά την εφαρμογή του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (Ε.Σ.Ο.Α.Β.) το Υπουργείο Εξωτερικών δύναται να χρηματοδοτεί τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 για τη μερική ή ολική κάλυψη των δαπανών τους, οι οποίες θα προκύπτουν από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων έργων ή δράσεων, παρακολούθησης της εξέλιξης της υλοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και ενημέρωσης για τα έργα και τις δράσεις του Ε.Σ.Ο.Α.Β. Η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο διοικητικό και διαχειριστικό κόστος της προηγούμενης παραγράφου.

Σημ.: όπως η παρ.4 προστέθηκε με την παρ.3 άρθρ.13 Ν.3072/2002,ΦΕΚ Α 294/4.12.2002.
Άρθρο 6
Ενταξη και χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων

1. Στο Ε.Σ.Ο.Α.Β. είναι δυνατόν να εντάσσονται για να χρηματοδοτηθούν παραγωγικές επενδύσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2601/1998.

2. Με τις αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 2601/1998 είναι δυνατόν να καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων αυτού:

α) Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.

β) Τα κριτήρια βαθμολόγησης, σε συνδυασμό με τους στόχους και τις προτεραιότητες του αντίστοιχου Προγράμματος.

γ) Η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου των επενδύσεων.

δ) Ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων.

ε) Η προθεσμία ολοκλήρωσης.

στ) Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

“5. Για την υπαγωγή στην ενίσχυση επιχορήγησης του παρόντος των επενδύσεων που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια των περιπτώσεων β`, γ`, και δ` της ανωτέρω παραγράφου 1. Η υπαγωγή κάθε επένδυσης γίνεται εφόσον αυτή κρίνεται βιώσιμη σύμφωνα με τα κριτήρια της περίπτωσης α` της ανωτέρω παραγράφου 1.”

4. Οταν η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 2601/1998 εξετάζει επενδυτικές προτάσεις για υπαγωγή στο Ε.Σ.Ο.Α.Β., στη σύνθεσή της μετέχει ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, δύο υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών των δύο ανώτατων βαθμών της ιεραρχίας, καθώς και ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων ιδιωτικών επιχειρήσεων λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι και οι προτεραιότητες του αντίστοιχου Προγράμματος Διμερούς Οικονόμικής Συνεργασίας.

5. Το ύψος των πιστώσεων, που τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Ε.Σ.Ο.Α.Β., προβλέπεται σε έκαστο Πρόγραμμα Διμερούς Οικονομικής Συνεργασίας και αποτελεί μέρος των πόρων του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

Σχετικό:ΑΥΟΟ 9603/2006 (ΦΕΚ Β΄306)
Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ