ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2994 ΦΕΚ Α` 60 28.3.2002

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας για τις θαλάσσιες μεταφορές, που υπογράφηκε στη Δαμασκό στις 28 Μαίου 2001, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας (που στη συνέχεια θα ονομάζονται Συμβαλλόμενα Μέρη) ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και με σκοπό να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της διεθνούς ναυτιλίας με βάση τις αρχές της ελευθερίας της εμπορικής ναυτιλίας`

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη τις βασικές αρχές, που τέθηκαν από το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα από τις Διεθνείς Ναυτιλιακές Συμβάσεις στις οποίες τα δύο Μέρη είναι μέλη`

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ τη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας.

Αρθρο 1

Στη Συμφωνία αυτή:

(1) Ο όρος “πλοίο του Συμβαλλόμενου Μέρους” σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο νηολογημένο στα Νηολόγια του Μέρους αυτού και που φέρει τη σημαία του.

Εν τούτοις, ο όρος αυτός δεν θα περιλαμβάνει:

(α) Τα πολεμικά πλοία και τα βοηθητικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

(β) Τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά διοικητική ή κρατική υπηρεσία,

(γ) Τα πλοία επιστημονικής έρευνας.

(δ) Τα αλιευτικά πλοία,

(2) Ο όρος “μέλος του πληρώματος” σημαίνει τον πλοίαρχο και κάθε άλλο πρόσωπο, που εκτελεί επί του πλοίου καθήκοντα και υπηρεσίες που συνδέονται με τη λειτουργία του και που περιλαμβάνεται στην κατάσταση πληρώματος.

(3) Ο όρος “ακτοπλοία” σημαίνει μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των λιμένων του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Ο όρος “ακτοπλοία”, περιλαμβάνει κάθε μεταφορά εμπορευμάτων τα οποία, αν και συνοδεύονται από φορτωτική συνεχείας και ανεξαρτήτως της προελεύσεως ή του προορισμού τους, μεταφορτώνονται άμεσα ή έμμεσα στα λιμάνια ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη για να μεταφερθούν σε άλλο λιμάνι του ίδιου Συμβαλλόμενου Μέρους. Οι ίδιες διατάξεις θα εφαρμόζονται και προκειμένου για μεταφορές επιβατών έστω και αν είναι εφοδιασμένοι με εισιτήρια συνεχείας,

(4) Ο όρος “διεθνής θαλάσσια μεταφορά” σημαίνει κάθε μεταφορά με πλοίο, εκτός της περίπτωσης που το πλοίο δραστηριοποιείται αποκλειστικά μεταξύ περιοχών που βρίσκονται στην επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους,

Αρθρο 2

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα επιδιώκουν την ανάπτυξη των ναυτιλιακών τους σχέσεων, με βάση τις αρχές του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού και της ελευθερίας της ναυσιπλοίας και θα απέχουν από κάθε ενέργεια, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και το εμπόριο, Η αρχή της μη διακρίσεως θα εφαρμόζεται στις εμπορικές δραστηριότητες των φυσικών ή νομικών προσώπων που εκμεταλλεύονται πλοία που φέρουν σημαία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στην επικράτεια του άλλου Μέρους.

Αρθρο 3

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεχίσουν, εντός των περιορισμών της σχετικής νομοθεσίας τους, τις προσπάθειες τους για τη διατήρηση και ανάmυξη μόνιμης συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των χωρών τους, Συγκεκριμένα τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να συνδιασκέπτονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ των αρμόδιων για τις ναυτιλιακές υποθέσεις αρχών των χωρών τους,

2. Ο όρος “αρμόδια αρχή” σημαίνει:

– για την Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας – για τη Συριακή Αραβική Δημοκρατία, το Υπουργείο Μεταφορών.

3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των ονομάτων των αρμόδιων αρχών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προβαίνουν στην αναγκαία γνωστοποίηση μέσω της διπλωματικής οδού.

Αρθρο 4

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να παρέχουν μεταξύ τους, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών. Γι` αυτόν το σκοπό τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθούν και θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των επαφών και της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων που ασχολούνται ή έχουν σχέση με τη ναυτιλία.

Αρθρο 5

1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να ακολουθούν στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές τις αρχές του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού και ειδικότερα:

(α) Να εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση των πλοίων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των λιμένων των Συμβαλλόμενων Μερών, καθώς επίσης και μεταξύ των λιμένων αυτών και τρίτων χωρών.

(β) Να εξασφαλίζουν ότι τα πλοία τους ελεύθερα θα παρέχουν διεθνείς θαλάσσιες – ποτάμιες υπηρεσίες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Μερών.

(γ) Να συνεργάζονται στην εξάλειψη των εμποδίων τα οποίο μπορεί να παρακωλύουν την ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου μεταξύ των λιμανιών των Συμβαλλομένων Μερών.

(δ) Να απέχουν από μέτρα που μπορεί να παρακωλύουν τη συμμετοχή των πλοίων των Συμβαλλόμενων Μερών στο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ των λιμανιών των Συμβαλλομένων Μερών και των λιμανιών τρίτων χωρών.

(ε) Να καταργήσουν οποιουσδήποτε μονομερείς περιορισμούς που σχετίζονται με τη διεθνή θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και που επιφυλάσσονται εν όλω ή εν μέρει για τα πλοία των Συμβαλλόμενων Μερών.

(στ) Να καταργήσουν οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κατανομής φορτίων, στην περίπτωση που τέτοιες ρυθμίσεις έχουν περιληφθεί στις ήδη ισχύουσες διμερείς ρυθμίσεις των Συμβαλλόμενων Μερών.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν θα επηρεάζουν το δικαίωμα των πλοίων τρίτων χωρών να συμμετέχουν στο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ των λιμανιών των Συμβαλλόμενων Μερών.

3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν θα εμποδίζουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη να λαμβάνουν τα κατάλληλα μετρά για την εξασφάλιση της ελεύθερης συμμετοχής των εμπορικών τους στόλων στο διεθνές εμπόριο, στα πλαίσια του εμπορικού ανταγωνισμού.

Αρθρο 6

Τα πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, όταν προσεγγίζουν σε λιμάνι του άλλου Μέρους για εκφόρτωση μέρους του φορτίου τους, μπορούν, συμμορφωνόμενα προς τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας αυτής, να διατηρούν επ` αυτών το μέρος του φορτίου τους που προορίζεται για άλλο λιμάνι, είτε της ίδιας είτε άλλης χώρας ή να το μεταφορτώνουν σε άλλο πλοίο, χωρίς να καταβαλλουν οποιαδήποτε άλλα επιπλέον τέλη , εκτός από εκείνα που επιβάλλονται, σε παρόμοια περίπτωση, από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος στα πλοία αυτού. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα πλοία καθενός από τα δυο Συμβαλλόμενα Μέρη θα μπορούν να προσεγγίζουν σε ένα ή και περισσότερα λιμάνια του άλλου Μέρους για φόρτωση ολοκλήρου ή μέρους του φορτίου τους που προορίζεται για ξένα λιμάνια, χωρίς να καταβαλλουνάλλα τέλη εκτός από εκείνα που επιβάλλονται σε παρόμοιες περιπτώσεις, από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος στα πλοία αυτού.

Αρθρο 7

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει στα πλοία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους την ίδια μεταχείριση την οποία παρέχει στα δικά του πλοία που απασχολούνται σε διεθνείς πλόες, σε ό, τι αφορά την ελεύθερη είσοδο σταλιμάνια, τη διάθεση των προβλητών και την πλήρη χρήση των λιμενικών ευκολιών τους, τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων, τη μεταφόρτωση, την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, την πληρωμή οποιωνδήποτε τελών και φόρων, τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στη ναυτιλία και την άσκηση συνήθων εμπορικών πράξεων.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού:

(α) δεν θα εφαρμόζονται σε λιμάνια που δεν είναι ανοιχτά για την είσοδο ξένων πλοίων,

(β) δεν θα επηρεάζουν τους κανονισμούς που αφορούν στην είσοδο και παραμονή αλλοδαπών,

(γ) δεν θα εφαρμόζονται προκειμένου για δραστηριότητες, που επιφυλάσσονται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος για τα πλοία που φέρουν τη σημαία του ή για τις δικές του επιχειρήσεις και οργανισμούς, και που περιλαμβάνουν ειδικότερα την ακτοπλοια, τη θαλάσσια αλιεία, την πλοήγηση, τη ρυμούλκηση, τη ναυαγιαίρεση και την επιθαλάσσια αρωγή,

(δ) δεν θα υποχρεώνουν το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος να επεκτείνει στα πλοία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους εξαίρεση από απαιτήσεις για υποχρεωτική πλοήγηση, που παρέχεται στα δικά του πλοία,

(ε) δεν θα εφαρμόζονται στη μετανάστευση και στη μεταφορά μεταναστών.

Αρθρο 8

1. Εάν από τη Συμφωνία αυτή δεν προβλέπεται διαφορετικά, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν μεταξύ τους μεταχείριση ίδια προς αυτήν του μάλλον ευνοουμένου κράτους σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εμπορική ναυτιλία.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν θα εφαρμόζονται προκειμένου για πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συμμετοχή κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους σε Συμφωνία Οικονομικής Ολοκλήρωσης οποιασδήποτε μορφής.

Αρθρο 9

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υιοθετούν, εντός των ορίων της νομοθεσίας τους και των κανονισμών λιμένος, καθώς επίσης και των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση και επίσπευση της ναυτιλιακής κίνησης, για την αποφυγή των μη αναγκαίων καθυστερήσεων των πλοίων και για την επίσπευση και απλούστευση κατά το δυνατόν της διεξαγωγής των τελωνειακών, υγειονομικών, αστυνομικών και λιμενικών διατυπώσεων, καθώς και λοιπών διατυπώσεων που εφαρμόζονται στα λιμάνια. Αρθρο 10

1. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εθνικότητα των πλοίων, καθώς και όλα τα άλλα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου, που έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί από ένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, θα αναγνωρίζονται και από το άλλο Μέρος. `Οσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας ναυσιπλοιας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναγνωρίζουν τα σχετικά πιστοποιητικά των πλοίων τους που εφοδιάζονται από αυτά, με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις που είναι σε ισχύ.

2. Τα πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, που είναι εφοδιασμένα με Πιστοποιητικά Καταμέτρησης Χωρητικότητας, δεν θα υπόκεινται σε ανακαταμέτρηση στα λιμάνια του άλλου Μέρους και οι αριθμοί που σημειώνονται στο πιστοποιητικό θα λαμβάνονται ως βάση για τον υπολογισμό των κάθε είδους ή φύσεως λιμενικών τελών, υπό την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Διεθνή Σύμβαση Καταμέτρησης Χωρητικότητας.

Τα Πιστοποιητικά καταμετρήσεως των σκαφών κάτω των 24 μέτρων, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θα αναγνωρίζονται αμοιβαία. Ειδικότερα, για τα φιλικά προς το περιβάλλον δεξαμενόπλοια με δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος η δίπλα τοιχώματα, τα λιμενικά τέλη και τα τέλη πλοήγησης θα μειώνονται:

(α) με την αφαίρεση της χωρητικότητας των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος ή των διπλών τοιχωμάτων από την ολική χωρητικότητα του πλοίου σύμφωνα με την [Α 747(18)] Απόφαση του Ι.Μ.Ο. ή,

(β) με τον υπολογισμό εκπτώσεως κατ` αναλογία του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η χωρητικότητα των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος ή των διπλών τοιχωμάτων στην ολική χωρητικότητα του πλοίου.

3. Εκτός από την αναγκαστική πώληση λόγω δικαστικής απόφασης, τα πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν μπορούν να εγγραφούν στο Νηολόγιο του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού, που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του Μέρους από το οποίο τα πλοία προέρχονται, με το οποίο θα ορίζεται ρητά ότι τα πλοία έχουν διαγραφεί από το Νηολόγιο του εν λόγω Μέρους.

Αρθρο 11

1. Καθένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναγνωρίζει τα αποδεικτικά ταυτότητας που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του άλλου Μέρους για μέλη του πληρώματος, που είναι υπήκοοι του Μέρους αυτού και θα παρέχει στους κατόχους αυτών των αποδεικτικών ταυτότητας τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 12 της Συμφωνίας αυτής, υπό τους όρους που αναφέρονται λεπτομερώς σε αυτά. Τα εν λόγω αποδεικτικά ταυτότητας είναι:

– στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Ελληνικό Ναυτικό Φυλλάδιο και το Ελληνικό Διαβατήριο,

– στην περίπτωση της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας, το Συριακό Διαβατήριο Ναυτικού και το Συριακό Διαβατήριο.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 θα εφαρμόζονται εξίσου επί οποιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν είναι υπήκοος κανενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη αλλά κατέχει αποδεικτικό ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης για τη Διευκόλυνση της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κίνησης (1965) και του Παραρτήματος αυτής ή το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη Σύσταση αριθμ. 108 της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας (1958), που αφορά τα αποδεικτικά ταυτότητας των ναυτικών.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 της Συμφωνίας αυτής θα εφαρμόζονται, κατά το δυνατόν, επί οποιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν είναι υπήκοος της Ελληνικής Δημοκρατίας ή υπήκοος της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας και κατέχει αποδεικτικό ταυτότητας διαφορετικό από αυτά που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

Αρθρο 12

1. Μέλη πληρώματος πλοίων ενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, κάτοχοι αποδεικτικών ταυτότητας ναυτικού που αναφέρονται cno άρθρο 11 αυτής της Συμφωνίας, επιτρέπεται να παραμένουν με προσωρινή άδεια εξόδου στην ξηρά χωρίς προξενική θεώρηση (visa), κατά τη διάρκεια της παραμονής των πλοίων στα λιμάνια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, με την προϋπόθεση ότι οι πλοίαρχοι υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές κατάσταση πληρώματος σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στα λιμάνια αυτά.

2. Κατά την αποβίβαση και επιστροφή στα πλοία, τα προαναφερθέντα πρόσωπα υπόκεινται σε έλεγχο εισόδου και εξόδου, καθώς και σε τελωνειακό έλεγχο που ισχύουν στο εν λόγω λιμάνι

Αρθρο 13

1. `Ελληνες ναυτικοί κάτοχοι Ελληνικού Διαβατηρίου ή Ελληνικού Ναυτικού Φυλλαδίου και Σύροι ναυτικοί κάτοχοι Συριακού Διαβατηρίου Ναυτικού που συνοδεύεται από Συριακό Διαβατήριο (λόγω των απαιτήσεων της Συνθήκης Σένyκεν) επιτρέπεται να εισέρχονται ή να εξέρχονται από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ως επιβάτες οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου με σκοπό να συναντήσουν το πλοίο τους ή να μετακινηθούν σε άλλο πλοίο, ή να διέρχονται ΤΡΑΝΖΙΤ στην περίmωση που πηγαίνουν να συναντήσουν το πλοίο τους σε άλλη χώρα, ή να επαναπατρίζονται ή σε περίmωση έκτακτης ανάγκης ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, που θα γίνεται αποδεκτός από τις Αρχές του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους.

2. Σε κάθε περίπτωση που περιγράφεται λεπτομερώς στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, οι ναυτικοί πρέπει να έχουν τις αντίστοιχες προξενικές θεωρήσεις (VISA) του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, που θα χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές το συντομότερο δυνατόν.

Αρθρο 14

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 έως 13 της Συμφωνίας αυτής οι κανονισμοί οι σχετικοί με την είσοδο, παραμονή και αναχώρηση αλλοδαπών παραμένουν σε πλήρη ισχύ στις επικράτειεςτων Συμβαλλόμενων Μερών.

2. Καθένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο και/ή την παραμονή στην επικράτεια του σε ναυτικούς τους οποίους θεωρεί ανεπιθύμητους.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 εφαρμόζονται επίσης και σε πρόσωπα επί πλοίων των Συμβαλλόμενων Μερών τα οποία δεν είναι μέλη πληρώματος ούτε περιλαμβάνονται στην κατάσταση πληρώματος, πλην όμως απασχολούνται με την εκτέλεση καθηκόντων σχετιζομένων με την υπηρεσία ή τη λειτουργία του πλοίου κατά τη διάρκεια του πλου και περιλαμβάνονται σε ειδική κατάσταση.

Αρθρο 15

1. Πλοιοκτήτες εκάστου Συμβαλλόμενου Μέρους μπο ρούν να ναυτολογούν ως μέλη πληρώματος για τα πλοία τους που φέρουν τη σημαία των Συμβαλλόμενων Μερών ναυτικούς υπηκόους του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας τη σημαία της οποίας φέρει

2. Οι όροι ναυτολόγησης συμφωνούνται ελευθέρα μεταξύ των πλοιοκτητών και των ναυτικών και περιλαμβάνονται στη σύμβαση ναυτολογήσεως. Οι όροι ναυτολόγησης μπορεί να καθοριστούν και από συλλογικές συμφωνίες, που συνάmονται μεταξύ μιας ενώσεως των πλοιοκτητών του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και της Ομοσπονδίας Ναυτικών του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους ή της Δημόσιας Αρχής του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους.

3. Πλοία που φέρουν τη σημαία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, οποτεδήποτε καταπλέουν σε λιμάνια του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους ή ναυσιπλοούν στη χωρική θάλασσα ή τα εσωτερικά ύδατα αυτού του Συμβαλλομένου Μέρους, αυτό οφείλει να παρέξει στους ναυτικούς που υπηρετούν στα πλοία αυτά διευκολύνσεις που αφορούν στην αντικατάσταση αυτών και στον επαναπατρισμό τους.

4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, η οποία προκύπτει από τη σχετική σύμβαση ναυτολογήσεως, εφαρμόζεται η νομοθεσία και ασκείται η δικαιοδοσία του Κράτους τη σημαία του οποίου φέρει το πλοίο.

Αρθρο 16

1. Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος πληρώματος πλοίου ενός των δύο Συμβαλλόμενων Μερών διαπράξει αδίκημα στο πλοίο για όσο χρόνο αυτό βρίσκεται στα εσωτερικά ύδατα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, οι αρχές του Μέρους αυτού δεν θα διώκουν αυτό χωρίς τη συγκατάθεση της αρμόδιας διπλωματικής ή προξενικής αρχής του πρώτου Μέρους, εκτός εάν:

(α) οι συνέπειες του αδικήματος επεκτείνονται στην επικράτεια του άλλου Μέρους, ή

(β) το αδίκημα είναι τέτοιου είδους ώστε να διαταράσσει την ειρήνη ή τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια του άλλου Μέρους, ή

(γ) η δίωξη είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ή

(δ) ο πλοίαρχος του πλοίου έχει ζητήσει τη δίωξη του δράστη, ή

(ε) το αδίκημα έχει διαπραχθεί σε βάρος προσώπου που δεν είναι μέλος πληρώματος του πλοίου αυτού.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει διαπραχθεί αδίκημα επί πλοίου που φέρει τη σημαία ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, το οποίο διέρχεται από τη χωρική θάλασσα του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους, όσον αφορά την ποινική δικαιοδοσία, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του Ο.Η.Ε.(1982).

3. α. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, οι αρχές του παρακτίου κράτους θα πρέπει να ειδοποιούν προηγουμένως τις αρμόδιες διπλωματικές προξενικές αρχές του κράτους τη σημαία του οποίου φέρει το πλοίο.

β. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η ανωτέρω ειδοποίηση μπορεί να γίνει κατά το χρόνο λήψης των ανωτέρω μέτρων. γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του Αρθρου αυτού δεν θα επηρεάζουν το δικαίωμα των Αρχών των Συμβαλλομένων Μερών να διεξάγουν οποιαδήποτε επιθεώρηση ή έρευνα, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία.

4. Κατά την άσκηση της ποινικής, αστικής και πειθαρχικής δικαιοδοσίας του, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της κρατήσεως των πλοίων του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους.

Εάν αυτή η κράτηση είναι απολύτως απαραίτητη τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα περιορίσουν αυτή στο ελάχιστο ή θα επιτρέψουν τον απόπλου του πλοίου με υποβολή εγγυήσεων.

Αρθρο 17

Οι δικαστικές και/ή οι διοικητικές αρχές καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα επιλαμβάνονται της εκδίκασης οιωνδήποτε αστικών διαφορών η άλλων μέτρων προβλέπονται και έχουν σχέση με τη σύμβαση εργασίας μέλους πληρώματος του πλοίου του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, παρά μόνον εάν κάτι τέτοιο τους ζητηθεί από την αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή της χώρας τη σημαία της οποίας φέρει το πλοίο.

Αρθρο 18

1. Εάν πλοίο ενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη ναυαγήσει, προσαράξει, εξωκείλει ή πάθει οποιοδήποτε άλλο ατύχημα έξω από τις ακτές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το πλοίο και το φορτίο θα απολαμβάνουν στην επικράτεια του τελευταίου Μέρους την ίδια μεταχείριση, που παρέχεται στα εθνικά πλοία και φορτία.

2. Στο πλοίο, πλήρωμα, επιβάτες και το φορτίο θα παρέχεται σε οποιονδήποτε χρόνο βοήθεια και αρωγή σε ίδια έκταση με αυτή που παρέχεται στην περίπτωση εθνικού πλοίου.

3. Το φορτίο και τα είδη, που έχουν εκφορτωθεί ή διασωθεί από το πλοίο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν θα υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους τελωνειακούς δασμούς με την προϋπόθεση ότι δεν θα παραδοθούν για χρήση ή κατανάλωση μέσα στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.

4. Το πλοίο, που εξώκειλε ή ναυάγησε, καθώς επίσης και όλα τα μέρη ή υπολείμματα ή εξαρτήματα και όλες οι συσκευές εξοπλισμού, εφόδια και εμπορεύματα τα οποία διασώθηκαν μαζί με εκείνα τα οποία ρίχτηκαν στη θάλασσα από τέτοια πλοία ή από πλοία που βρίσκονται σε κίνδυνο ή το προϊόν της πώλησής τους, εάν πουλήθηκαν, καθώς επίσης και όλα τα έγγραφα, που βρέθηκαν στο πλοίο, που εξώκειλε ή ναυάγησε ή που ανήκαν σε αυτό, θα παραδίδονται στον πλοιοκτήτη ή τους αντιπροσώπους του οποτεδήποτε ζητηθούν από αυτούς.

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγουν καθόλου το δικαίωμα καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή εκείνων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Μέρος αυτό να απαιτήσει από το άλλο Μέρος ή από εκείνους που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το άλλο Μέρος αποζημίωση για οποιεσδήποτε ενέργειες, που έγιναν για τη διάσωση του πλοίου ή οποιαδήποτε βοήθεια που παρασχέθηκε στο πλοίο, στο πλήρωμα του, στους επιβάτες και στο φορτίο του.

Αρθρο 19

Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων Μερών, τα οποία προκύπτουν από τις εν ισχύι διεθνείς συμβάσεις, τις σχετικές με ναυτιλιακά θέματα.

Αρθρο 20

1. Για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής και προς εξέταση ουσιωδών προβλημάτων που ανακύπτουν στις διμερείς σχέσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συστήσουν Μικτή Επιτροπή, η οποία θα συγκαλείται κατόπιν αιτήσεως και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών.

Η Επιτροπή αυτή, εκτός του έργου της εποπτείας της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας θα έχει το δικαίωμα να διατυπώνει συστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών.

2. Η σύνθεση της ανωτέρω Μικτής Επιτροπής, καθώς επίσης και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, θα συμφωνούνται μεταξύ των αρμόδιων αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών.

Αρθρο 21

Οι οποιεσδήποτε διαφορές, που αναφέρονται στην ερμηνεία ή εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής, θα διευθετούνται με διαπραγματεύσεις που θα καθορίζονται δια της διπλωματικής οδού.

Αρθρο 22

1. Η Συμφωνία αυτή συνάmεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

2. Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα γνωστοποιήσει στο άλλο Μέρος την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών που απαιτούνται για να τεθεί σε ισχύ αυτή η Συμφωνία. Η Συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης.

Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως αυτή τη Συμφωνία, της εν λόγω καταγγελίας τιθεμένης σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία γνωστοποίησής της στο έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι παρακάτω δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία.

`Εγινε στη Δαμασκό, την 28η Μαίου 2001.

Το κείμενο αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα και σε τρεις γλώσσες, ελληνική, αραβική και αγγλική, ενώ και τα τρία κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Σε περίπτωση αμφισβητήσεως κατισχύει το αγγλικό κείμενο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή)

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 22 παράγραφος 2 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2002 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2002 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ