ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2991 ΦΕΚ Α` 35/27.2.2002

Εφαρμογή της Σύμβασης για την απαγόρευση ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και την καταστροφή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του νόμου αυτού, νοούνται:

1. Σύμβαση: η σύμβαση για την απαγόρευση ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης των χημικών όπλων και την καταστροφή τους, με τα Προσαρτήματα της, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 13 Ιανουαρίου 1993 και κυρώθηκε με το Ν. 2254/1994 (ΦΕΚ 194 Α`).

2. Οργανισμός: ο Οργανισμός για την απαγόρευση των χημικών όπλων, ο οποίος ιδρύθηκε με το άρθρο 8 της Σύμβασης.

3. Συμβαλλόμενα Μέρη: τα Κράτη – Μέρη της Σύμβασης.

4. Εθνική Αρχή Χημικών Οπλων (ΕΘ.Α.Χ.Ο.): η Εθνική Αρχή που συνιστάται με το άρθρο 2.

5. Επιθεωρητής: το πρόσωπο που διορίζει η Τεχνική Γραμματεία του Οργανισμού σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο Τμήμα Α` του Μέρους Β` του Προσαρτήματος περί Επαλήθευσης της Σύμβασης, για τη διενέργεια επιθεώρησης ή πραγματοποίηση επίσκεψης σύμφωνα με τα άρθρα της Σύμβασης.

6. Συνοδευτικό προσωπικό εντός της Χώρας: τα άτομα στα οποία ανατίθεται από το επιθεωρούμενο Συμβαλλόμενο Μέρος και κατά περίπτωση από το φιλοξενούν Κράτος να συνοδεύουν και να βοηθούν την ομάδα επιθεώρησης κατά την παραμονή της στη χώρα.

7. Χημικά Οπλα: το σύνολο ή καθένα από τα παρακάτω στοιχεία:

α. Τα δηλητηριώδη ή τοξικά χημικά προϊόντα και οι προβαθμίδες τους, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα δηλητηριώδη ή τοξικά χημικά προϊόντα που προορίζονται για σκοπούς οι οποίοι δεν απαγορεύονται από τη Σύμβαση, για όσο χρονικό διάστημα οι τύποι και οι ποσότητες αυτών είναι συμβατές με τέτοιους σκοπούς.

β. Τα πυρομαχικά και οι συσκευές που έχουν ειδικά σχεδιασθεί για να προκαλούν το θάνατο ή άλλες βλάβες με την τοξική δράση των δηλητηριωδών ή τοξικών χημικών προϊόντων τα οποία καθορίζονται στο εδάφιο α` και απελευθερώνονται λόγω της χρήσης των πυρομαχικών και συσκευών.

γ. Κάθε υλικό το οποίο έχει ειδικά σχεδιασθεί για να χρησιμοποιείται σε άμεση συνάρτηση με τη χρήση των πυρομαχικών και συσκευών που καθορίζονται στο εδάφιο β`.

8. Δηλητηριώδη ή τοξικά χημικά προϊόντα: κάθε χημικό προϊόν το οποίο, με τη χημική δράση του στις βιολογικές λειτουργίες, μπορεί να προξενήσει στους ανθρώπους ή τα ζώα, θάνατο, προσωρινή ανικανότητα ή μόνιμες βλάβες. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα χημικά προϊόντα αυτού του τύπου που απαριθμούνται στους Πίνακες που περιλαμβάνει το άρθρο 13, όποια και αν είναι η προέλευση ή ο τρόπος παραγωγής τους, είτε παράγονται σε εγκαταστάσεις είτε περιέχονται σε πυρομαχικά ή αλλού.

9. Προβαθμίδα: κάθε χημικό αντιδραστήριο, το οποίο εισέρχεται σε οποιαδήποτε φάση κατά την παραγωγή δηλητηριώδους ή τοξικού χημικού προϊόντος, όποια κι αν είναι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος και αναφέρεται στους Πίνακες που περιλαμβάνει το άρθρο 13. Συμπεριλαμβάνεται και κάθε συστατικό-κλείδα δυαδικού ή πολυσύνθετου χημικού συστήματος.

10. Συστατικό-κλείδα δυαδικού ή πολυσύνθετου χημικού συστήματος (συστατικό-κλείδα): προβαθμίδα που διαδραματίζει το σημαντικότερο ρόλο στον καθορισμό των τοξικών ιδιοτήτων του τελικού προϊόντος και αντιδρά ταχέως με άλλα χημικά προϊόντα εντός του δυαδικού ή πολυσύνθετου χημικού συστήματος.

11. Μέσα καταστολής στάσης: κάθε χημικό προϊόν, το οποίο δεν έχει καταχωρηθεί σε πίνακα και μπορεί να προξενήσει στους ανθρώπους, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αισθητηριακό ερεθισμό ή σωματική ανικανότητα, που αποκαθίσταται μετά παρέλευση μικρού χρονικού διαστήματος αφότου παύσει η έκθεση σε αυτό.

12. Σκοποί που δεν απαγορεύονται από τη Σύμβαση:

α. Βιομηχανικοί, γεωργικοί, ερευνητικοί, ιατρικοί, φαρμακευτικοί ή άλλοι ειρηνικοί σκοποί.

β. Σκοποί προστασίας, δηλαδή, σκοποί που σχετίζονται άμεσα με την προστασία από δηλητηριώδη ή τοξικά χημικά προϊόντα και την προστασία από χημικά όπλα.

γ. Στρατιωτικοί σκοποί που δεν σχετίζονται με τη χρήση χημικών όπλων και για τους οποίους δεν απαιτείται η χρή ση, ως μέσο πολέμου, τοξικών ιδιοτήτων χημικών 1 προϊόντων.

δ. Σκοποί διατήρησης της δημόσιας τάξης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η καταστολή στάσης στο εσωτερικό του Κράτους.

13. Ανάπτυξη Χημικών Οπλων: η παραγωγή, η παρασκευή, η σύνθεση χημικών όπλων και η διεξαγωγή έρευνας για τη σύνθεση χημικών όπλων.

14. Καθορισμένο οργανικό χημικό προϊόν (discrete organic chemical): κάθε χημικό πρϊόν το οποίο ανήκει στην κατηγορία των χημικών ενώσεων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις ενώσεις του άνθρακα, εκτός από τα οξείδια, τους διθειάνθρακες και τα ανθρακικά μέταλλα, οι οποίες μπορεί να αναγνωρίζονται από τη χημική ονομασία τους, το στερεοχημικό ή συντακτικό τύπο τους, εάν είναι γνωστός, και τον αριθμό τους CAS, εάν υπάρχει, στον κατάλογο της Υπηρεσίας Καταχώρησης Χημικών Ενώσεων (Chemical Abstracts Service), της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας.

15. Εγκατάσταση κατά το άρθρο 8: οποιαδήποτε βιομηχανική περιοχή, όπως αυτή προσδιορίζεται κατωτέρω “περιοχή εργοστασίων”, “εργοστάσιο” και “μονάδα”.

α. “Περιοχή εργοστασίων”, είναι σύνολο που αποτελείται από ένα εργοστάσιο ή πολλά κατά τόπους εργοστάσια που υπόκεινται σε μία και μόνη διεύθυνση εκμεταλλεύσεως, με ενδιάμεσους διοικητικούς βαθμούς, που διαθέτουν κοινή υποδομή και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία:

αα. Γραφεία διοικήσεως και υπηρεσιών

αβ. Εργαστήρια επισκευών και συντηρήσεως

αγ. Ιατρικό κέντρο

αδ. Μηχανικό εξοπλισμό

αε. Κεντρικό εργαστήριο αναλύσεων

αστ. Εργαστήριο έρευνας ή ανάπτυξης

αζ. Κεντρικό σταθμό επεξεργασίας των εκροών και των αποβλήτων

αη. Αποθήκες

β. “Εργοστάσιο” (εγκατάσταση παραγωγής, εργαστήριο) είναι σχετικά αυτόνομη περιοχή, κατασκευή ή κτίριο, που στεγάζει μία ή περισσότερες μονάδες, με συναφή ή βοηθητική υποδομή, όπως:

βα. Μικρό διοικητικό τμήμα

ββ. Ζώνες αποθήκευσης ή κατεργασίας βασικών υλών και προϊόντων

βγ. Σταθμό επεξεργασίας εκροών και αποβλήτων

βδ. Εργαστήριο ελέγχου ή αναλύσεων

βε. Υπηρεσία πρώτων βοηθειών ή συναφές ιατρικό τμήμα

βστ. Αρχεία ή κάθε σχετική καταχώρηση που αφορά τη διακίνηση των χημικών προϊόντων που έχουν δηλωθεί και των βασικών τους υλών ή των χημικών προϊόντων που παράγονται από αυτά.

γ. “Μονάδα” (μονάδα παραγωγής, μονάδα επεξεργασίας) είναι συνδυασμός τμημάτων του εξοπλισμού απαραίτητων για την παραγωγή, επεξεργασία ή κατανάλωση χημικού προϊόντος.
Άρθρο 2

1. Συνιστάται οκταμελές συλλογικό όργανο που ονομάζεται Εθνική Αρχή Χημικών Οπλων (ΕΘ.Α.Χ.Ο.), η οποία υπάγεται στον Υπουργό Εξωτερικών. Η ΕΘ.Α.Χ.Ο. αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής κμυνας, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δικαιοσύνης, καθώς και από έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η ΕΘ.Α.Χ.Ο. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Τα μέλη της ΕΘ.Α.Χ.Ο. και οι αναπληρωτές τους υποδεικνύονται από τους αρμόδιους Υπουργούς. Ο Γραμματέας της ΕΘ.Α.Χ.Ο. και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών.

2. Η ΕΘ.Α.Χ.Ο. αποτελεί το εθνικό όργανο που εξασφαλίζει την επαφή και συνεργασία με τον Οργανισμό και τα λοιπά Συμβαλλόμενα Μέρη και συντονίζει τις δραστηριότητες των υπηρεσιών για την εφαρμογή της Σύμβασης.

3. Η ΕΘ.Α.Χ.Ο. ζητά πληροφορίες ή έγγραφα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σχετικά με δραστηριότητες της χημικής βιομηχανίας και γενικά δραστηριότητες χημικών εργαστηρίων, καθώς και με την παραγωγή, τη διακίνηση, την αποθήκευση, την εισαγωγή, την εξαγωγή χημικών, όπως τούτο απαιτείται για την εφαρμογή της Σύμβασης. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του Κράτους. Μετά την επεξεργασία τους από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, αποστέλλονται στο Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Οπλων. Η ΕΘ.Α.Χ.Ο. μπορεί να θέτει εύλογη προθεσμία για την παροχή των παραπάνω πληροφοριών και εγγράφων.

4. Η ΕΘ.Α.Χ.Ο. αποφασίζει για τη διενέργεια εθνικών επιθεωρήσεων και ορίζει τους επιθεωρητές από το σώμα των εθνικών επιθεωρητών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής κμυνας και Οικονομικών ορίζονται τα μέλη του σώματος των εθνικών επιθεωρητών, καθώς και η διαδικασία και οι όροι διενέργειας των εθνικών επιθεωρήσεων. Στην ΕΘ.Α.Χ.Ο. υποβάλλονται τα πορίσματα των εθνικών επιθεωρήσεων που διενεργούνται.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών θεσπίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Χ.Ο..
Άρθρο 3
Άρνηση χορήγησης πληροφοριών και εγγράφων

1. Όποιος αρνείται να χορηγήσει στην ΕΘ.Α.Χ.Ο. πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου, ή παρέχει εν γνώσει του πληροφορίες ψευδείς ή ελλιπείς ή παραπλανητικές ή έγγραφα ψευδή ή ελλιπή ή παραποιημένα, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από τρεις χιλιάδες έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν τα αδικήματα τιμωρούνται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. Η εκπρόθεσμη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος.

2. Οποιος έχει ενεργήσει σε αντίθεση προς τις απαγορεύσεις του παρόντος νόμου, οφείλει εντός εξήντα ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου να ενημερώσει την ΕΘ.Α.Χ. Ο. ή το Υπουργείο Εξωτερικών, εάν δεν έχει λειτουργήσει ακόμη η Αρχή. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της υποχρέωσης, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης έως έξι μήνες και χρηματική ποινή κατ` ανώτατο όριο δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ.
Άρθρο 4
Περιορισμοί σχετικά με τα χημικά όπλα

1. Απαγορεύεται:

α. η ανάπτυξη, η κατασκευή, η παραγωγή, η απόκτηση, η κατοχή, η αποθήκευση, η διατήρηση και η μεταβίβαση χημικών όπλων,

β. η χρήση χημικών όπλων,

γ. η διεξαγωγή παντός είδους προετοιμασιών στρατιωτικής φύσης, με σκοπό τη χρήση χημικών όπλων,

δ. η παροχή βοήθειας, η ενθάρρυνση και η παρακίνηση με κάθε τρόπο δραστηριοτήτων που απαγορεύονται από τη Σύμβαση,

ε. η χρήση μέσων καταστολής στάσης, ως μέσων πολέμου,

στ. η μεταφορά ή η αποδοχή από οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται σε Κράτος που δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος οποιουδήποτε από τα χημικά που περιέχονται στον Πίνακα 1 ή στον Πίνακα 2 του Αρθρου 13, εκτός εάν τούτο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Τμημάτων Α` και Β` του Μέρους ΣΤ` ή του Τμήματος Γ` του Μέρους Ζ` του Προσαρτήματος περί Επαλήθευσης της Σύμβασης,

ζ. η μεταφορά σε Κράτος που δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος οποιουδήποτε από τα χημικά που περιέχονται στον Πίνακα 3 του Αρθρου 13, εκτός εάν η μεταφορά είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Τμήματος Γ` του Μέρους Η` του Προσαρτήματος περί Επαλήθευσης της Σύμβασης.

2. Με κάθειρξη τιμωρείται όποιος:

α. αναπτύσσει, κατασκευάζει, παράγει, αποκτά, κατέχει, αποθηκεύει, διατηρεί ή μεταβιβάζει χημικά όπλα,

β. διεξάγει παντός είδους προετοιμασίες στρατιωτικής φύσης, με σκοπό τη χρήση χημικών όπλων,

γ. βοηθά, ενθαρρύνει ή παρακινεί, με κάθε τρόπο, δραστηριότητα που απαγορεύεται από τη Σύμβαση,

δ. κάνει χρήση μέσων καταστολής στάσης ως μέσων πολέμου,

ε. μεταφέρει ή δέχεται από πρόσωπο που βρίσκεται σε Κράτος που δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος οποιοδήποτε από τα χημικά που περιέχονται στον Πίνακα 1 ή στον Πίνακα 2 του Αρθρου 13, εκτός εάν τούτο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Τμημάτων Α` και Β` του Μέρους ΣΤ` ή του Τμήματος Γ` του Μέρους Ζ` του Προσαρτήματος περί Επαλήθευσης της Σύμβασης,

στ. μεταφέρει σε Κράτος που δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος οποιοδήποτε από τα χημικά που περιέχονται στον Πίνακα 3 του Αρθρου 13, εκτός εάν η μεταφορά είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Τμήματος Γ` του Μέρους Η` του Προσαρτήματος περί Επαλήθευσης της Σύμβασης.

3. Με κάθειρξη τιμωρείται όποιος κάνει χρήση χημικών όπλων. Εάν ο υπαίτιος της παραγράφου αυτής σκόπευε ή επέφερε το θάνατο σε ανθρώπους, τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη και χρηματική ποινή από τριακόσιες χιλιάδες έως ενάμισι εκατομμύριο ευρώ.

Σχετικό:άρθρο 187Α ΠΚ (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 40 Ν.3251/2004,ΦΕΚ Α 127/9.7.2004

4. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού στη μεταφορά χημικού προϊόντος νοείται ότι συμμετέχει και όποιος:

α. αποκτά ή διαθέτει ένα χημικό προϊόν, που απαγορεύεται από τη Σύμβαση ή συνάπτει σύμβαση για την απόκτηση ή τη διάθεση του,

β. έρχεται σε διαπραγματεύσεις που έχουν ως σκοπό την απόκτηση ή διάθεση από τρίτο πρόσωπο ενός χημικού προϊόντος ή τη σύναψη σύμβασης, από τρίτο πρόσωπο, για την απόκτηση ή τη διάθεση χημικού προϊόντος.

Ως απόκτηση ενός χημικού προϊόντος νοείται η αγορά του, η μίσθωση του, ο δανεισμός του και η αποδοχή του ως δώρου.

Ως διάθεση ενός χημικού προϊόντος νοείται η εκποίηση του, η εκμίσθωση του, ο δανεισμός του και η δωρεά του.

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για πράξεις που τελούνται στην αλλοδαπή από ημεδαπούς και από αλλοδαπούς ανεξάρτητα από τους νόμους του τόπου τέλεσης.
Άρθρο 5
Εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων

1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση, η μετατροπή, η μίσθωση ή η εκμίσθωση εγκαταστάσεων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή χημικών όπλων. Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων ευρώ.

2. Όποιος μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού συνεχίζει απαγορευμένες δραστηριότητες μέσα σε εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων, εκτός από εκείνες που απαιτούνται για την οριστική διακοπή της λειτουργίας τους, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων ευρώ.
Άρθρο 6
Χημικά προϊόντα για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από τη Σύμβαση

Για την παραγωγή των χημικών προϊόντων που αναφέρονται στους Πίνακες 1, 2, 3 του Αρθρου 13 για σκοπούς που δεν απαγορεύονται από τη Σύμβαση, απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Οποιος παράγει τα παραπάνω προϊόντα χωρίς άδεια, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως δύο ετών, εκτός εάν το αδίκημα αυτό τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.
Άρθρο 7
Καταστροφή χημικών όπλων

1. Όποιος παρεμποδίζει το έργο της καταστροφής χημικών όπλων, που έχει αποφασιστεί και διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους.

2. Όποιος κατά παράβαση της Σύμβασης εγκαταλείπει χημικά όπλα πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την καταστροφή τους, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως δύο ετών.

3. Όποιος μεταφέρει χημικά όπλα για τα οποία έχει οριστεί ημερομηνία καταστροφής, εκτός εάν αυτό γίνεται για τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση καταστροφής, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως δύο ετών.
Άρθρο 8
Δηλώσεις για παραγωγή, επεξεργασία, κατανάλωση, εισαγωγές και εξαγωγές χημικών προϊόντων

1. Η εγκατάσταση:

α. που παράγει ετησίως περισσότερους από είκοσι τόνους καθορισμένων οργανικών χημικών προϊόντων που δεν είναι καταχωρημένα σε Πίνακα σύμφωνα με το Μέρος Α`, 4 του Προσαρτήματος περί Επαλήθευσης της Σύμβασης.

β. που ένα τουλάχιστον εργοστάσιο της παράγει ετησίως περισσότερους από τρεις τόννους καθορισμένων οργανικών χημικών προϊόντων που δεν είναι καταχωρημένα σε Πίνακα και που περιέχουν φθόριο, φώσφορο ή θείο σύμφωνα με το Τμήμα Α`, 1β του Μέρους θ` του Προσαρτήματος περί Επαλήθευσης της Σύμβασης.

γ. που ένα τουλάχιστον εργοστάσιο της παράγει ετησίως ή προβλέπεται να παράγει το επόμενο ημερολογιακό έτος, περισσότερους από τρεις τόννους ενός χημικού προϊόντος που αναφέρεται στον Πίνακα 3 του Αρθρου 13.

δ. που ένα τουλάχιστον εργοστάσιο αυτής παράγει, επεξεργάζεται ή καταναλώνει ετησίως ή προβλέπεται να παράγει, επεξεργαστεί ή καταναλώσει το επόμενο ημερολογιακό έτος περισσότερο από εκατό γραμμάρια ενός χημικού προϊόντος του Πίνακα 2 του Αρθρου 13 είδος με αύξοντα αριθμό 3, δέκα κιλά ενός χημικού προϊόντος του Πίνακα 2 του Αρθρου 13 είδος με αύξοντα αριθμό 1 ή 2, ή εκατό κιλά ενός χημικού προϊόντος του Πίνακα 2 του Αρθρου 13 είδη με αύξοντα αριθμό 4 έως 14.

ε. που παράγει ετησίως ή προβλέπεται να παράγει το επόμενο ημερολογιακό έτος περισσότερα από δέκα γραμμάρια ενός χημικού προϊόντος του Πίνακα 1 του Αρθρου 13, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης εξαιρείται όποιος λειτουργεί μία βιομηχανική εγκατάσταση η οποία παράγει αποκλειστικά εκρηκτικά ή υδρογονάνθρακες.

Η δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους κάθε ημερολογιακό έτος στο Γενικό Χημείο του Κράτους, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους για την παραγωγή, επεξεργασία και κατανάλωση που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους και εξήντα ημέρες πριν από τη λήξη του ημερολογιακού έτους για την παραγωγή, επεξεργασία και κατανάλωση που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο ημερολογιακό έτος.

2. Οποιος εισάγει ή εξάγει:

α. περισσότερα από εκατό χιλιόγραμμα ενός χημικού προϊόντος που αναφέρεται στον Πίνακα 3 του Αρθρου 13 ετησίως ή

β. ένα χημικό προϊόν που αναφέρεται στον Πίνακα 1 ή 2 του ίδιου άρθρου,.

υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Η δήλωση περιλαμβάνει για κάθε χημικό προϊόν:

βα. Τη χημική ονομασία, την κοινή ή την εμπορική ονομασία, το συντακτικό τύπο και τον αριθμό CAS, εάν υπάρχει, στον κατάλογο της Υπηρεσίας Καταχώρησης Χημικών Ενώσεων (Chemical Abstracts Service).

ββ. Το όνομα του εισαγωγέα ή εξαγωγέα.

βγ. Τη συνολική ποσότητα που έχει εισαχθεί ή έχει εξαχθεί το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, με μνεία της χώρας προέλευσης, διακίνησης και προορισμού.

Οταν εισάγονται ή εξάγονται χημικά προϊόντα που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Αρθρου 13 στη δήλωση πρέπει επιπλέον να αναγράφεται, για κάθε συγκεκριμένη εισαγωγή ή εξαγωγή, η ημερομηνία, η ποσότητα, ο σκοπός, καθώς και το όνομα και η διεύθυνση του προμηθευτή και του παραλήπτη.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται, για κάθε ημερολογιακό έτος, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, το αργότερο τριάντα ημέρες μετά τη λήξη του.

3. Οσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση για εισαγωγές ή εξαγωγές, υποχρεούνται, το αργότερο ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, να υποβάλουν δήλωση στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τα έτη 1996 έως και 2001, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

4. Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως δύο ετών. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις αυτές επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και διοικητικό πρόστιμο:

α. από τρεις χιλιάδες έως δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ για παραβάσεις που αφορούν τα χημικά προϊόντα του Πίνακα 3 του άρθρου 13,

β. από δεκαοκτώ χιλιάδες έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ για παραβάσεις που αφορούν τα χημικά προϊόντα του Πίνακα 2 του άρθρου 13,

γ. από είκοσι τέσσερις χιλιάδες έως τριάντα χιλιάδες ευρώ για παραβάσεις που αφορούν τα χημικά προϊόντα του Πίνακα 1 του άρθρου 13.
Άρθρο 9
Επιθεώρηση

1. Για να διεξαχθεί στη Χώρα τακτική επιθεώρηση από τον Οργανισμό ή επιθεώρηση ύστερα από αίτηση Συμβαλλόμενου Μέρους ή επιθεώρηση για την παροχή βοήθειας και προστασίας από τα χημικά όπλα, σύμφωνα με το Προσάρτημα περί Επαλήθευσης της Σύμβασης, η ΕΘ.Α.Χ.Ο. εκδίδει έγγραφο για τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης το οποίο περιέχει:

α. Περιγραφή της συγκεκριμένης περιοχής που πρόκειται να επιθεωρηθεί

β. Αναφορά του είδους της επιθεώρησης που θα διεξαχθεί

γ. Τα ονόματα των μελών της ομάδας επιθεώρησης, καθώς και τις εξουσίες που τους παρέχονται για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων στη Χώρα, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της Σύμβασης.

δ. Τις ασυλίες και τα προνόμια που απολαμβάνουν σύμφωνα με τη Σύμβαση τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται τα μέλη αυτά, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

ε. Τα ονόματα των παρατηρητών που συνοδεύουν την ομάδα επιθεώρησης, όταν διεξάγεται επιθεώρηση στη Χώρα ύστερα από αίτηση Συμβαλλόμενου Μέρους.

στ. Τα μέλη του συνοδευτικού προσωπικού εντός της Χώρας, που συνοδεύουν και βοηθούν την ομάδα επιθεώρησης κατά την παραμονή της στη Χώρα. Τα μέλη αυτά ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας.

2. Το έγγραφο που εκδίδει η ΕΘ.Α.Χ.Ο. συνιστά άδεια προς τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης να ασκήσουν μέσα στη συγκεκριμένη υπό επιθεώρηση περιοχή τις αρμοδιότητες που τους παρέχονται από το Προσάρτημα περί Επαλήθευσης της Σύμβασης, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της επιθεώρησης. Για τα μέλη του συνοδευτικού προσωπικού εντός της Χώρας, το έγγραφο συνιστά άδεια προς τη συνοδεία της ομάδας επιθεώρησης να ασκεί τις αρμοδιότητες της σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και εντολή προς τα αστυνομικά όργανα για την παροχή βοήθειας σε αυτή.

3. Μέλος της ομάδας επιθεώρησης του Οργανισμού ή μέλος του συνοδευτικού προσωπικού εντός της Χώρας οφείλει να επιδεικνύει το έγγραφο, εφόσον τούτο ζητείται Τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης και του συνοδευτικού προσωπικού εντός της Χώρας μπορούν να εισέρχονται σε ιδιωτικό χώρο με άδεια του εισαγγελέα πρωτοδικών και με την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής.
Άρθρο 10
Αδικήματα σχετικά με την επιθεώρηση

Όποιος παρεμποδίζει την πρόσβαση των μελών της ομάδος επιθεώρησης, των παρατηρητών που τους συνοδεύουν και των μελών του συνοδευτικού προσωπικού εντός της Χώρας, σε εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης χημικών όπλων για τους σκοπούς της επιθεώρησης, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, ή αφαιρεί μέρος της επιθεωρούμενης εγκατάστασης ή παραβιάζει σφραγίδες και μηχανισμούς επιθεώρησης που έχουν τοποθετηθεί από την ομάδα επιθεώρησης ή παρέχει εν γνώσει του παραπλανητικές ή δυσνόητες ή λανθασμένες πληροφορίες στην ομάδα επιθεώρησης και γενικά όποιος παρεμποδίζει έναν επιθεωρητή στην άσκηση των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από τη Σύμβαση και το νόμο αυτόν τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους.
Άρθρο 11
Εμπιστευτικότητα

1. Πληροφορίες που αποκτώνται από τις δηλώσεις και από τις επιθεωρήσεις είναι εμπιστευτικές.

2. Απαγορεύεται η ανακοίνωση ή διοχέτευση εμπιστευτικών πληροφοριών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο ή η πρόσβαση σε αυτές χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του προσώπου που νομίμως τις κατέχει, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν σε υποχρεώσεις της χώρας σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

3. Οποιος παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων έως δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ, εφόσον δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.
Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 8.

2. Στο Γενικό Χημείο του Κράτους, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, τηρείται Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων, Επιχειρήσεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία και η διαδικασία τήρησης του μητρώου.
Άρθρο 13
Πίνακες χημικών προϊόντων

Τα χημικά προϊόντα που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου αυτού κατατάσσονται στους ακόλουθους Πίνακες:

Για τους πίνακες πατήστε εδώ
Άρθρο 14
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2002

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2002

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ