Νόμος 299 ΦΕΚ Α΄90/19.4.1976
Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμόν λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Το αναλυτικόν πρόγραμμα της διδακτέας ύλης, τα προγράμματα των εξετάσεων και η διάρκειαν φοιτήσεως εις έκαστον ιδιωτικόν μουσικόν εκπαιδευτικόν ίδρυμα διέπονται υπό των ισχυουσών δια το Κρατικόν Ωδείον Θεσσαλονίκης διατάξεων, ως αύται διατυπούνται εις το κεφ. τρίτον και δη εις τα άρθρα 60-287 του β.δ. της 11ης Οκτωμβρίου 1957 “περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 229/Α/11.11.57)/

Άρθρον 2

1. Αι εις τα εν άρθρ. 9 του Β.Δ. 16/1966 ιδρύματα διεξαγόμεναι εξετάσεις διακρίνονται εις προαγωγικάς, επαναληπτικάς, κατακτηρίοις, δοκιμαστικάς και απολυτηρίους.

2. Αι κατατακτήριοι εξετάσεις διεξάγονται άπαξ του έτους και εις χρόνονοριζόμενονδι`αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών τη αιτήσει του ενδιαφερομένου ιδρύματος.

3. Αι κατατακτήριοι εξετάσεις διεξάγονται ενώπιον πετναμελών ή επταμελών επιτροπών, εκ μουσικών διοριζομένων δι`αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών. Επί πενταμελούς Επιτροπής, τα δύο εκ των μελών αυτής και επί επταμελούς τα τρία, ορίζονται προτάσει του οικείου ιδρύματος.

4. Ως προς τας λοιπάς εξετάσεις ισχύουν αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 44 και 46-57 του Β.Δ. της 11ης Νοεμβρίου 1957 περί Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

5. Εις τας Επιτροπάς των κατατακτηρίων και απολυτηρίων εξετάσεων μετέχει εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών.

Άρθρον 3

1. Τα άρθρα 10, 11, 12 και 21 του Β.Δ. 16/1966 “περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων” καταργούνται.

2. Το Β.Δ. 16/1966, ως τροποποιείται υπό του παρόντος νόμου ισχύει διΆπαντα το εν Ελλάδι λειτουργούντα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, πλην του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

Άρθρον 4
Η ισχύς του παρόντος άρχεταιαπο της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 16 Απριλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ