ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2981 ΦΕΚ Α` 300/31.12.2001

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2002.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1

Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2002, τα έσοδα και τα έξοδα του οποίου ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως:

Για τον πίνακα πατήστε εδώ

Άρθρο 2

Τα έσοδα και τα έξοδα των παρακάτω ταμείων και υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2002 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και έχουν κατά ταμείο και υπηρεσία ως ακολούθως:

Για τον πίνακα πατήστε εδώ

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του κράτους

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ