Νόμος 298 ΦΕΚ Α΄89/17.4.1976
Περί της ισοτιμίας των πτυχίων Σχολών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και άλλων Τεχνικών Σχολών ως και καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων,περί διοικήσεως της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητος Γενικών Διευθύνσεων Επαγγελματικής και Γενικής Εκπαιδεύσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Ισοτιμία πτυχίων.
Τα πτυχία των κατά το άρθρον 1 του Ν.Δ. 652/1970 Τμήματα των Σχολών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕ) είναι ισότιμα και ισοδύναμα, ως ακολούθως:
α) Των Τμημάτων Τεχνολόγων Πολιτικών, Τεχνολόγων Μηχανολόγων και Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Μηχανικώς προς τα πτυχία των αντιστοίχων Τμημάτων των κατά το άρθρον 1 του Ν.Δ. 3971/ 1959, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4564/ 1966, Ανωτέρων Σχολών Υπομηχανικών.
β) Των Τμημάτων Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών και Τεχνολόγων Ναυπηγών των αυτών ως άνω Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Μηχανικών προς τα πτυχία των κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 4564/1966 Ανωτέρων Σχολών Ηλεκτρονικών και Ναυπηγών αντιστοίχως.
γ) Των Τμημάτων Αδελφών Νοσοκόμων, Μαιών, Φυσικοθεραπευτών και Κοινωνικών Λειτουργών των Ανωτέρων Σχολών Παραϊατρικών Επαγγελμάτων προς τα πτυχία των υπό την εποπτείαν του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ιδρυθεισών βάσει των διατάξεων του Ν. 683/1948, Ν. 2593/1953, Ν.Δ. 775/1970 και Ν. 4018/1959, Ανωτέρων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Μαιών, Φυσικοθεραπευτών και Κοινωνικών Λειτουργών αντιστοίχως.
δ) Του Τμήματος Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων των Ανωτέρων Σχολών Στελεχών Επιχειρήσεων προς τα πτυχία της Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου.
ε) Τα πτυχία των Δασικών επαγγελματικών Σχολών Αγυιάς λαρίσης και Βυτίνης Αρκαδίας, διετούς είδικήςμεταγυμνασιακής εκπαιδεύσεως, είναι ισότιμα προς τα τοιαύτα των Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών του Κράτους.
στ) Το πτυχίον της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών, του Κλάδου Εποπτών Δημοσία Υγείας (τέως Εποπτών Εξυγιάνσεως), μετά πενταετή υπηρεσίαν των πτυχιούχων, είναι ισότιμον και ισοδύναμον του πτυχίου του τμήματος Εποπτών Δημοσίας Υγείας των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως.
Σχετικό: το άρθρο 10, παρ.1 του Ν.359/1976 (Α 155).

Άρθρον 2
Επαγγελματικά δικαιώματα.

1. Πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών των Κ.Α.Τ.Ε., των οποίων τα πτυχία ορίζονται κατά το άρθρον 1 του παρόντος ισότιμα και ισοδύναμα προς τα πτυχία αντιστοίχων Σχολών, ασκούν οία επαγγελματικά δικαιώματα κέκτηνται οι πτυχιούχοι των Σχολών τούτων. Εις ας περιπτώσεις εις τας Σχολάς των Κ.Α.Τ.Ε. λειτουργούν πλείονες κατευθύνσεις του αυτού Τμήματος, τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των κατευθύνσεων καθορίζονται δια των εν παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου προβλεπομένωνΠ.Διαταγμάτων.

2. Δια Π.Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας Κυβερνήσεως και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των λοιπών Τμημάτων των Σχολών των Κ.Α.Τ.Ε. και των άλλων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.
Τα διά των ως άνω Π.Δ/των καθοριζόμενα επαγγελματικά δικαιώματα ανταποκρίνονται πάντοτε εις τα βάσει των προγραμμάτων των Σχολών τούτων αποκτηθέντα υπό των πτυχιούχων επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα.

3. Πτυχιούχοι των δια των άρθρων 32 και 34 του Β.Δ/τος 671/1961 καταργηθεισών Μέσων Σχολών Εργοδηγών τριετούς ημερησίας ή τετραετούς νυκτερινής τουλάχιστον φοιτήσεως και αντιστοίχου ειδικότητος έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του άρθρου 7 του Νόμου 4663/1930 ως ετροποποιήθη δια του άρθρου 4 παράγραφος 6 του Νόμου 6434/1934, υπό τας προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Νόμου 145/1975. Οι κάτοχοι των ανωτέρω πτυχίων δεν δικαιούνται να φέρωσι τον τίτλον του Μηχανικού, Υπομηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού.
Σημ.: όπως  η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 10, παρ.1 του Ν.359/ 1976 (Α 155)

Άρθρον 3
Εφαρμογή διατάξεων και επί των λοιπών Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.

1. Αι διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογήν και επί των λοιπών Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών και των πτυχιούχων αυτών, εφ` όσον εις τας Σχολάς ταύτας εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτκά προγράμματα των Σχολών των Κ.Α.Τ.Ε. ως επίσης και επί των πτυχιούχων της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 789/70 “περί οργανώσεως της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.” αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“3. Η εις την ΑνωτέρανΣχολήν Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών ή την ΜέσηνΣχολήν Εκπαιδευτικών Εργοδηγών φοίτησις, κατά το άρθρον 3 παρ. 2 του παρόντος, λογίζεται ως χρόνος τετραετούς δημοσίας υπηρεσίας, εφ` όσον οι αποφοιτώντες υπηρετήσουν επί πενταετίαν κατά πλήρηραπασχόλησιν εις την ΔημοσίανΕπαγγελματικήνεκπαίδευσιν”.

3. Αι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 789/1970 καταργούνται εφεξής.

Άρθρον 4
Το άρθρον 13 του Ν.Δ. 789/70 “περί οργανώσεως της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΣΕΛΕΤΕ)” αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Γενικός Διευθυντής των Σχολών και Τμημάτων της ΣΕΛΕΤΕ διορίζεται, συνιστωμένης μιας θέσεως επί 1ω βαθμώ, επί πενταετεί θητεία δυναμένη ν` ανανεούται, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ή κάτοχος διδακτορικού διπλώματος κεκτημένος κατά πάσας τας περιπτώσεις δεκαπενταετή εμπειρίαν.
2. Ο διορισμός του Γενικού Διευθυντού ως και η ανανέωσις της θητείας του ενεργείται δια Π.Δ. εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικος περί διαδικασίας διορισμού και ορίου ηλικίας.
3. Αι αποδοχαί του Γενικού Διευθυντού προσαυξάνονται και κατά το προβλεπόμενοντεχνικόν επίδομα υπό του άρθρου 25 παρ. 2 του παρόντος δια τους καθηγητάς του κλάδου Α1”.

Άρθρον 5

1. Δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύνανται να ορίζωνται και άλλως αι αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντού της ΣΕΛΕΤΕ.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.δ. 581/1970 “περί διοικήσεως Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.)” καταργείται.

Άρθρον 6
Κεντρικά Συμβούλια Γενικής Εκπαιδεύσεως.

1. Παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστώνται: α) ΚεντρικόνΣυμβούλιον Δημοτικής Εκπαιδεύσεως συντιθέμενον εκ πέντε (5) Γενικών Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαιδεύσεως επί βαθμώ 1ω.
β) ΚεντρικόνΣυμβούλιον Μέσης Εκπαιδεύσεως, συντιθέμενον εκ πέντε (5) Γενικών Επιθεωρητών Μέσης Εκπαιδεύσεως επί βαθμώ 1ω.
γ) ΚεντρικόνΥπηρεσιακόνΣυμβούλιον Διδακτικού Προσωπικού των Σχολών εκπαιδεύσεως Διδακτικού Προσωπικού συντιθέμενον
αα) εξ ενός Νομικού Συμβούλου του Κράτους, οριζομένου υπό της ολομελείας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
ββ) εκ δύο Γενικών Δ/ντων του κλάδου 1 του ν. 817/1978, προερχομένων εκ των κλάδων 2 και 7 του νόμου τούτου και εν ελλείψει εκ δύο εποπτών Δημοτικής Εκπαιδεύσεως,
γγ) εκ δύο Γενικών Δ/ντων του κλάδου 1 του ν. 817/1978, προερχομένων εκ των κλάδων 3 και 8 του νόμου τούτου και εν ελλείψει, εκ δύο Εποπτών Μέσης Εκπαιδεύσεως.
Τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται, μετά των αναπληρωτών των, επί διετεί θητεία, δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σημ.: όπως η περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6, το οποίο είχε αντικασταθεί με το άρθρο 16 του Ν. 648/1977 (ΦΕΚ Α 205), αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 1199/1981 (ΦΕΚ Α 237).

2. Ο εκ των μελών κατά βαθμόν ανώτερος και επί ισοβάθμων αρχαιότερος, ορίζεται Πρόεδρος του Συμβουλίου.

3. Εις περίπτωσιν αδυναμίας συγκροτήσεως του υπό στοιχείον α` Συμβουλίου εκ Γενικών Επιθεωρητών Δ.Ε., εις τούτο δύναται να μετέχουν Γενικοί Επιθεωρηταί Μ.Ε.

4. Τα υπό στοιχεία α` και β` Συμβούλια ασκούν τας υφισταμένας καθ` ύλην αρμοδιότητας των:
α) Ανωτέρου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (Α.Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
β) Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
γ) Ανωτέρου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μέσης Εκπαιδεύσεως (Α.Κ.Υ.Σ.Μ.Ε.) και
δ) Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μέσης Εκπαιδεύσεως (Κ.Υ.Σ.Μ.Ε.), καταργουμένων δια του παρόντος, ως και του ΑνωτάτουΕκπαδευτικού Συμβουλίου (Α.Ε.Σ.) εν περιωρισμένη συνθέσει του καταργηθέντος δια του Ν. 186/1975.

5. Το Συμβούλιον υπό στοιχείον γ` ασκεί τας αρμοδιότητας τας προβλεπομένας υπό του άρθρου 10 του Ν.Δ. 748/70, του άρθρου 22 του Ν.Δ. 842/71 του άρθρ. 17 του Ν.Δ. 1057/71, του άρθρου 12 του Ν.Δ. 1222/72 των άρθρων 1 (παρ. α), 2, 3 και 5 (παρ. Α) του Β.Δ. 333/73 και άρθρα 1 και 3 του Ν.Δ. 143/73, δια το διδακτικόνπροσωπικόν των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, των Σχολών Νηπιαγωγών, των Ανωτάτων Σχολών Οικιακής Οικονομίας των Διδασκαλείων Μέσης και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, καταργουμένων των υπό των ως άνω διατάξεων προβλεπομένων Συμβουλίων.

6. α. Ο Πρόεδρος και τα μέλη εκάστου Συμβουλίου μετά των αντιστοίχων αναπληρωτών των ορίζονται δι` αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β. Ο Γραμματεύς εκάστου Συμβουλίου μετά του αναπληρωτού του ορίζεται δι` αποφάσεως του οικείου Συμβουλίου εκ των παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου υπηρετούντων υπαλλήλων επί βαθμώ τουλάχιστον 5ω κλάδου Α` κατηγορίας.
γ. Εις έκαστον των Συμβουλίων μετέχουν ως εισηγηταί άνευ ψήφου οι κατά περίπτωσιν αρμόδιοι Προϊσταμένοι των Διευθύνσεων Προσωπικού της Υπηρεσίας Διοικήσεως της Γενικής Διευθύνσεως Γενικής Εκπαιδεύσεως και οι Προϊστάμενοι της Διευθύνσεως Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού ή της Διευθύνσεως Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων.

Άρθρον 7
Τελική διάταξις.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 16 Απριλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ